KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL VE KONFERANSLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL VE KONFERANSLAR"

Transkript

1 KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL VE KONFERANSLAR AVRUPA-AKDENİz KAMU YÖNETİCİLERİNİN EGİTİMİ İKİNCİ BÖLGESEL KONFERANSı (26-27 MAYIS 2005) Arzu OFLASLI Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü'ne (EIPA) bağlı olan Avrupa Bölgeler Merkezinin (ECR) Barselona İletişim Birimi tarafından Avrupa Komisyonun Avrupa-Akdeniz Ortaklığı (MEDA) Programı'nın finansal desteği ile yürütülen "Kamu Yönetimi Alanında Bölgesel Eğitim ve Danışmanık Programı (EuroMed)" çerçevesinde 19 Nisan 2004 tarihinden bu yana gerçekleştirilen "Kamu Yöneticilerinin Eğitimi (TPA)" projesinin bir yıllık genel değerlendirmesinin yapılması için Türkiye ve orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ve EIP A işbirliği ile düzenlenen İkinci Bölgesel Konferans, Mayıs 2005 tarihleri arasında TODAİE'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Konferansa Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinden te~silciler (Güney Kıbns Rum Yönetimi, İspanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovenya, Yunanistan) ile MEDA ülkelerinin üst düzey kamu yönetimeileri ve kamu yönetimi alanındaki eğitim enstitülerinin uzman kişileri (Cezayir, Fas, Filistin Yönetimi, İsrail, Mısır, Suriye, Tunus, Türkiye, Ürdün) ve Akdeniz İşbirliği çerçevesinde oluşturulan çalışma ağının (EUROMESCO) Türkiye temsilcileri katılmışlardır. Asistan, TODAİE. Amme İdaresi Dergisi, Cül 38 Sayı 3 Eylül 2005, s

2 116 Amme İdaresi Dergisi Raporda, öncelikle Avrupa-Akdeniz Ortaklığı bağlamında oluşturulan MEDA Programı ile bu kapsamda yürütülen EuroMed TP A Projesi konusunda bilgi aktanlacak, sonra TPA Türkiye Koordinatörlüğü'nce proje kapsamında son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen aktiviteler hakkında genel bilgi verilecek, ardından düzenlenen İkinci Bölgesel Konferans'ta TPA Projesi çerçevesinde Ulusal Koordinatörlerle yapılan ilk oturumda yapılan projenin genel değerlendirmesinden söz edilecek, daha sonra da konferansın temelini oluşturan A vrupa Akdeniz Kamu Yönetimi Ağı ve Akdeniz ülkelerinde geçekleştirilen AB konulu eğitimlerle ülkelerin kamu yönetimlerindeki AB yapılanmalanna ilişkin ülke deneyimlerinden bazılan özetlenecektir. Avrupa - Akdeniz Ortaklığı Avrupa-Akdeniz Ortaklığı'nın temelleri, AB'nin Akdeniz bölgesine yönelik bölgesel bütünleşme politikasının bir uzantısı olarak, 1995 yılında yapılan Barselona Konferansı'nda atılmıştır. Türkiye dahil 12 Akdeniz ülkesini, AB üyesi 15 ülke -Mayıs 2005 tarihinde Birliğe katılan 10 yeni üye ülke de bu ortaklığın bir parçası olmuştur- ile ortak bir şemsiye altında buluşturan bu işbirliğinin anayasası niteliğindeki Barselona Bildirgesi, AB ve Akdeniz ülkelerinin yer aldığı bir serbest ticaret bölgesinin kurulması hedefi doğrultusunda ekonomik, mali, siyasi, sosyal, kültürel ve beşeri alanlarda işbirliğini öngörmektedir. Akdeniz Ekonomik Kalkınma Alanı Programı olan MEDA Programı ise, bu hedeflerin hayata geçirilmesindeki başlıca mali araçtır. Bu Ortaklığın temel hedeflerinden birisi de 2010 yılına kadar Akdeniz Bölgesi'nde bir serbest ticaret bölgesinin hayata geçirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, gümrük vergileri, mallann serbest dolaşımı, fikri ve mülkiyet haklan, mali hizmetler ve kamu alımlan gibi alanlarda, bu ortaklıkta yer alan Akdeniz ülkelerin yasa ve standartlarının hızlı bir şekilde AB ile uyumlaştınıması hedeflenmektedir. Bu amaca yönelik ikili ve bölgesel nitelikli proje ve programlar, MEDA Programı altında desteklenmektedir. Bu bağlamda, Avrupa Komisyonunun öngörüsü ile MEDA Programı kapsamında hem ülkesel bazda hem de Avrupa-Akdeniz Ortaklığı çerçevesinde bütünsel olarak çeşitli gelişim ve iyileştirme programlan düzenlenmektedir. Bunlara örnek olarak bölgesel nitelikli, Akdenizli Ortaklann diplomatlanna yönelik olarak düzenlenen Malta Seminerleri veya Dış Politika Enstitülerİ Ağı gibi kimi girişimlere ya da EUMEDIS, SMAP, Görsel-İşitsel Program, Kültürel Miras Programı gibi programlar gösterilebilir. Bu Ortaklığın bir parçası olan Türkiye de bölge ülkelerine yönelik uluslararası toplantılara katılmakta ve kimi toplantılara da evsahipliği yapmaktadır. Bunlara ek olarak, Avrupa Komisyonu'nun 2000 yılında Avrupa Bölgeler Merkezi tarafından 7-8 Şubat tarihlerinde Barselona'da Avrupa-Akdeniz Ortak

3 Avrupa-Akdeniz Kamu Yöneticilerinin Eğitimi İkinci Bölgesel Konferansı 117 lığı çerçevesinde düzenlenen Avrupa-Akdeniz Ortaklarının kamu yönetimi temsilcilerinin katılmış olduğu toplantının bir uzantısı olarak inisiyatifine almış olduğu EuroMed TPA Projesi de bulunmaktadır. Bu program, Kasım 1995 tarihli Barselona Bildirgesi'nin II. Bölümünde yer almaktadır. Güney Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerindeki kamu çalışanlarının AB konularında eğitilmesini ve A vrupa-akdeniz Ortaklarının kamu yönetimi enstitülerinin bir iletişim ağı çevresinde birleşmelerini hedeflemektedir. 1 Nisan Aralık 2006 tarihleri arasında üç yıllığına düzenlenmiş o lan bu program için 6 milyon A vro ayrılmıştır. Bu program Akdeniz Ortaklığı antlaşmasını imzalamış olan 12 ülkeye ve AB üyesi ve aday ülkelerine açıktır. 19 Nisan 2004 tarihinde Brüksel' de biraraya gelen Akdeniz ülkelerindeki eğitim enstitüleri ve merkezleri temsilcileri toplam 42 aktivitenin gerçekleştirileceği ve yaklaşık olarak 1600 kamu çalışanının yararlanacağı bu projeye onay vermiştir. TPA Projesi 6 Eylül 2004 tarihinde fiilen başlamıştır ve 2006 yılı sonuna kadar da devam etmesi öngörülmektedir. TPA Projesi ve Türkiye Koordinatörlüğü Tarafından Y ürütülen Çalışmaları 19 Nisan 2004 tarihinde Brüksel'de Akdeniz Ortaklarının eğitim enstitülerinin temsilcilerinin katılmış olduğu bir toplantı ile bu ülkelerin Kamu Yönetimi 'nin iyileştirilmesi ve AB mevzuatı ile uyumlaştırılması için gerçekleştirilecek olan "Bölgesel Eğitim ve Kamu Yönetimi" konulu program, Avrupa Komisyonu'nun MEDA Programı kapsamında desteklediği EuroMed TPA Projesi adı altında hayata geçirilmiştir. ElPA, Avrupa Bölgeler Merkezinin Barselona iletişim Birimi bu projenin yönetim ve koordinasyonunu üstlenmiştir. Yurtdışında (Brüksel, Maastricht, Atina ve Barselona, vb. şehirlerde) gerçekleştirilen bu proje yıllarını kapsamaktadır ve her biri bir hafta süreli dört modül halinde gerçekleştirilmektedir: Temel AB Bilgisi; ileri AB Bilgisi; AB Programları ve Eğiticilerin Eğitimi. Projenin Türkiye'deki eşgüdümünden sorumlu olan TODAİE bu programlara ilişkin bilgiyi 20 Mayıs 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına mektup aracılığı ile duyurmuştur. Buna göre başvurmak isteyen adaylardan kamu görevlisi olmak, en az dört yıllık lisans mezunu olmak, 1964 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak ve Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) İngilizce ve/veya Fransızca dillerinin birinden en az 75 puan almak koşulu ile 4 Haziran 2004 tarihi saat 17.30'a kadar belgelerinin onaylı suretleriyle TODAİE web sayfasında (http://www.todaie.gov.tr/duyurular) yer alan özgeçmiş örneğini doldurarak başvurmaları istenmiştir. ı İkinci Bölgesel Konferans kapsamında Ulusal Koordinatörler toplantısında sunmak için oluşturulan bilgilendirme metnidir.

4 i IS Amme Idaresi Dergisi TP A Projesi kapsamında Türkiye' deki tüm kamu kurum ve kuruluşlanndan toplam 1040 kişi adaylık için başvuruda bulunmuştur. Bu adaylardan 59'unun başvurusu belgelerindeki eksiklik, istenilen yabancı diller dışında bir dille başvurma, geç başvuru, yetersiz KPDS puanı ve yaş sınırlamasına uymama gibi nedenlerle değerlendirme dışı bırakılmış ve kendilerine konuya ilişkin bilgilendirme mektuplan Haziran 2004 tarihinde gönderilmiştir. TODAİE dosya üzerinden yapılan biçimsel elemelerden sonra geriye kalan 980 kişiden Brüksel'in eğitim programlan koşullanna uygun olanlan belirleyebilmek için 4 kişilik bir jüri oluşturmuştur: JOO Prof. Dr. Ömer BOZKURT (TPA Türkiye Koordinatörü), Doç. Dr. Seriye SEZEN (TODAİE Öğretim Üyesi), Deniz SENEMOGLU (Avrupa Topluluklan Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM), AB Uzmanı) ve Serkan KÖREZLİOGLU (AB Genel Sekreterliği, AB Uzmanı(n))'dan oluşmaktadır. TPA Projesi mülakatlan için adaylara hem web sayfasından duyuru yolu ile hem mülakata alınacak kişilerin adreslerine mülakat tarihinden yaklaşık bir ay önce davet mektubu gönderilmesi ile hem de adaylann e-posta adreslerine bilgi ve AB Özgeçmiş Formatının mülakat tarihine kadar doldurmalan için gönderilmesi aracılığı ile ulaşılmaktadır. Mülakat jürisi seçimini yaparken adaylann, kamu görevlisi olarak bilgi ya da yeteneklerini değil, sadece yabancı dil düzeyi ile bulunduklan görev ve deneyimleri nedeniyle farklı eğitim programlanna uygunluklannı göz önüne almaktadır. Bu nedenle bu mülakatlardaki sonuçlar başanlı ya da başansız aynmı olarak değil, eğitim programlanna katılması kamu yönetimimiz açısından daha yararlı olacak kişilerin belirlenmesi yönündedir. Mülakat sonuçlan jürinin değerlendirilmesi ve TP A Koordinatörlüğünün veri tabanına işlenmesinin ardından mülakatı takip eden en geç üçüncü iş gününün sonunda TODAİE web sayfasındaki duyurular bölümünde ilan edilmektedir. Daha sonra programlara uygun görülen adaylann -e-posta aracılığı ile doldurarak TODAİE TPA Koordinatörlüğüne ulaştırdıklan- özgeçmişleri Brüksel tarafından belirlenen eğitim programlan tarihlerinde seçildikleri programlar için Türkiye için aynlmış sandalye sayısının iki katı -yedekli- olarak Brüksel'e gönderilmektedir. Eğitime katılacaklarla ilgili son karan Brüksel özgeçmişler üzerinden vererek doğrudan e-posta aracılığı ile adaylarla iletişime geçmektedir. TPA Projesi Türkiye Koordinatörlüğü tarafından yapılan mülakatlann bilgileri asağıdaki gibidir:' Başvuru sayısının çok olması nedeniyle mülakatlar önce KPDS puanı 90 ve üzerinde olan 169 adaydan başlamıştır. İlk iki mülakatta bu adaylar mülakata a ı Mülakatlara ilişkin rakamlar TPA Türkiye Koordinatörlügü tarafından oluşturulan veritabam bilgilerine dayanılarak verilmiştir (Son günceııeme 15 Haziran 2005). 28~29 Haziran 2005 tarihlerinde ise Haziran 2005 mülakah yapılmıştır. Mülakat tarihleri jüri tarafından bir ay sonrası için mülakat tarihinde belirlenmektedir.

5 Avrupa-Akdeniz Kamu Yöneticilerinin Eğitimi İkinci Bölgesel Konferansı ı ı 9 lınmış ve uygun görülen adaylar ilgili programlara seçilmişlerdir. Daha sonraki mülakatlar ise adayların başvuru sırasına göre devam etmektedir. 1-2 Temmuz 2004 (KPDS Puanı 90 ve üzeri olan adaylar) Davet edilen 56 adayın hepsi mülakata katılmıştır. Adaylardan 18 kişi Temel AB Eğitimi için, 6 kişi ileri AB Eğitimi için, 2 kişi ise AB Programları için seçilmiştir. Katılan diğer 30 aday herhangi bir program için aday gösterilmemiştir Eylül 2004 (KPDS Puanı 90 ve üzeri olan adaylar) Davet edilen 110 adaydan 20 kişi mülakata katılmamıştır. Mülakata katılan 90 adaydan 25 kişi Temel AB Eğitimi için, 12 kişi ileri AB Eğitimi için, 3 kişi Eğiticilerin Eğitimi ve 2 kişi de AB Programları için seçilmiştir. Katılan diğer 48 aday herhangi bir program için aday gösterilmemiştir. 22 Ekim 2004 (Evrak kayıt numarasına göre sıralı çağrılan adaylar-kpds Puanı arası olanlar) Davet edilen 40 adaydan 11 kişi mülakata katılmamıştır. Mülakata katılan 29 adaydan 8 kişi Temel AB Eğitimi için, 3 kişi ileri AB Eğitimi için, 1 kişi Eğiticilerin Eğitimi için ve diğer 1 kişi de AB Programları için seçilmiştir. Katılan diğer 16 aday herhangi bir program için aday gösterilmemiştir. 24 Aralık 2004 (Evrak kayıt numarasına göre sıralı çağrılan adaylar KPDS Puanı arası olanlar) Davet edilen 41 adaydan 9 kişi mülakata katılmamıştır. Mülakata katılan 32 adaydan 12 kişi Temel AB Eğitimi için, 1 kişi de ileri AB Eğitimi için seçilmiştir. Katılan diğer 19 aday herhangi bir program için aday gösterilmemiştir Ocak 2005 (Evrak kayıt numarasına göre sıralı çağrılan adaylar KPDS Puanı arası olanlar) Davet edilen 67 adaydan 19 kişi mülakata katılmamıştır. Mülakata katılan 48 adaydan 18 kişi Temel AB Eğitimi için, 1 kişi İleri AB Eğitimi için, 1 kişi de AB Programları için seçilmiştir. Katılan diğer 28 aday herhangi bir program i çin aday gösterilmemiştir Mart 2005 (Evrak kayıt numarasına göre sıralı çağrılan adaylar KPDS Puanı arası olanlar) Davet edilen 74 adaydan 21 kişi mülakata katılmamıştır. Mülakata katılan 53 adaydan 28 kişi Temel AB Eğitimi için seçilmiştir. (Diğer üç program için uygun aday gösterilmemiştir.) Katılan diğer 25 kişi herhangi bir program için aday gösterilmemiştir Mart 2005 (Evrak kayıt numarasına göre sıralı çağrılan adaylar KPDS Puanı arası olanlar) Davet edilen 75 adaydan 25 kişi mülakata katılmamıştır. Mülakata katılan 50 adaydan 14 kişi Temel AB Eğitimi için,i kişi ileri AB Eğitimi için,i kişi de

6 ı 20 Amme idaresi Dergisi AB Programları için seçilmiştir. Katılan diğer 34 kişi herhangi bir program için aday gösterilmemiştir Mayıs 2005 (Evrak kayıt numarasına göre sıralı çağrılan adaylar KPDS Puanı arası olanlar) Davet edilen 100 adaydan 52 kişi mülakata katılmamıştır. Mülakata katılan 48 adaydan 4 kişi Temel AB Eğitimi için, 4 kişi ileri AB Eğitimi için, 3 kişi AB Programları için ve 3 kişi Eğiticilerin Eğitimi için seçilmiştir. Katılan diğer 34 kişi herhangi bir program için aday gösterilmemiştir. Temmuz itibariyle Temel AB Eğitimi programına mülakatlarda bu program için aday gösterilmiş olan 127 kişiden 74 kişinin' özgeçmişleri Brüksel'e nihai değerlendirme için gönderilmiş ve bu adaylardan 17 kişinin başvurulan Brüksel tarafından reddedilmiştir. 56 kişinin özgeçmişi Brüksel tarafından kabul edilerek ilgili eğitim programına davet edilmişlerdir. Ancak 10 aday gerek iş yerlerindeki izin problemleri gerekse özel nedenlerle Türkiye adına ayrılmış olan kontenjandan yararlanamamıştır. Bazı adaylann programa katılamayacaklannı ya geç bildirmeleri ya da hiç bildirmemeleri nedeniyle TP A Koordinatörlüğünün yerlerine yeni aday bildirilmesi mümkün olmamıştır. Bu nedenle Türkiye Eylül 2004-Temmuz 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlere kendisine ayrılmış olan ülke kontenjanından eksik aday gönderebilmiştir. Eğiticilerin Eğitimi programı Aralık 2004-Haziran 2005 tarihleri arasında 3 kez tekrarlanmıştır. Bu program için gönderilen özgeçmişlerden 3'ü Brüksel tarafından reddedilmiş, 2 kişi mazeretieri nedeniyle katılamayacaklannı bildirmiş ve TP A Koordinatörlüğü tarafından yerlerine yedek özgeçmişler Brüksel' e gönderilmiştir. Eğiticilerin Eğitimi programı kapsamında Türkiye için ayrılmış olan 9 kişilik kontenjana toplam 8 kişi katılmıştır. İkinci Bölgesel Konferans - Ulusal Koordinatörler Toplantısı Konferansın ilk oturumuna Avrupa Komisyonu Avrupa Yardımları Genel Müdürlüğü (DG EuropAid) Proje Sorumlusu Adela GOMEZ ile EIP A-ECR Barselona iletişim Birimi Müdürü ve Program Yönetimi Biriminin Danışmanı Eduardo SANCHEZ MONJO ve 10 MEDA ülkesinden Ulusal Koordinatörler katıldılar. Bu ilk oturumda Adela GOMEZ, yürütülmekte olan TPA Programının amaçları ve uzun vadeli hedefleri üzerinde durarak Avrupa Komisyonunun bu programdan yapısal gelişim beklediğini vurgulamıştır. Eduardo SANCHEZ MONJO ise Akdeniz ülkelerinin bir araya gelerek ortak bir çalışma yürütmesinin önemini bir kez daha vurgulamış ve Ulusal Koordinatörlere düşen en önemli görevin Avrupa Komisyonunun ön gördüğü özgeçmiş formatı çerçevesinde ki- J AB Programlan e~itimi Temmuz 200S'de ve İleri AB e~itimi ise Eylül200S'de başlayacak oldugundan bu programlara ilişkin katılımcı detaylanna bu yazıda yer verilememiştir. 4 Kendisine gerekli bildirimler yapıldıgı halde özgeçmişini TPA Koordinatörlügüne iletmeyen t kişinin özgeçmişi Brüksel'e gönderilememiştir.

7 Avrupa-Akdeniz Kamu Yönetici/erinin Eğilimi İkinci Bölgesel Konferansı ı 2 ı şilerin bu eğitimlere katılmasına yardımcı olmak olduğunu belirtmiştir. Ulusal Koordinatörler ise, ülkelerinde TP A Projesinin yürütülmesine ilişkin karşılaştıklan sorunlan dile getirmişler ve her ülke kendisine özgü olan katılımcı seçim yöntemine ilişkin bilgi paylaşımında bulunmuşlardır TP A Proje Koordinatörü Stephanie HOREL de EuroMed çerçevesinde düzenlenen bu eğitim programlanna ilişkin bir yıllık bir değerlendirmeyi içeren bir sunum yapmıştır. Buna göre; 19 Nisan 2004 tarihinde başlatılan programın ilk oluşturulma kısmına 22 MEDA ülkesi ve 6 AB üyesi ülke katılımcılan katılmıştır. Burada eğitim programı ile birlikte MEDA-AB iletişim Ağının oluşturulması da öngörülmüştür. TPA kapsamındaki eğitim progrmalan dört modülden oluşmaktadır: Temel AB Eğitimi, ileri AB Eğitimi, Eğiticilerin Eğitimi ve AB Programları. ikinci Bölgesel Konferansın gerçekleştirildiği 26 Mayıs 2005 tarihine kadar toplam 6 Temel AB Eğitimi ve 2 Eğiticilerin Eğitimi semineri gerçekleştirilmiştir. Her iki seminere MEDA ülkelerinden toplam 312 kişi katılmıştır. s Katılımcılar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda düzenlenen bu 8 eğitim değerlendirmeye katılan 293 kişinin 151 'i tarafından çok yararlı ve 138 kişi tarafından ise yararlı bulunmuştur. Ortalama ya da ortalama altı değerlendirilen hiçbir katılımcı bulunmamaktadır. TPA Projesinin Aralık 2006'ya kadar devam etmesi öngörülmektedir. Proje kapsamında 12 Temel AB Eğitimi; 3 Eğticilerin Eğitimi; 12 ileri AB Eğitimi ve 12 AB Programlan semineri düzenlenecektir. Modüllere ilişkin seminer programı aşağıdaki gibidir: ticilerin Eeitimi AB Programları Ileri AB Eeitimi -17 Aralık Temmuz Kasım-2 Aralık 2005 Ocak- 4 Şubat Eylül Ocak-3 Şubat 2006 ziran Kasım Kasım 2005 s Ülkelere göre e~itime katılanlann da~ijımı: Cezayir 34; Fas 19; Filistin Yönetimi 25; İsrai141; Lübnan 27; Mısır 33; Suriye 25; Tunus 30; Türkiye 38; Ürdün 40 kişi. (Mayıs 2005 tarihine kadar olan ElPA verileridir.) ii 2006 yılında düzenlenecek Temel AB E~itiminin tarihleri daha sonra be1irlenecektir yılında düzenlenecek AB Programlannın tarihleri daha sonra belirlenecektir yılında düzenlenecek İleri AB E~itiminin tarihleri daha sonra belirlenecektir.

8 ı 22 Amme İdaresi Dergisi Bu değerlendirme bilgilerinin yanı sıra Temmuz 2005 ve sonrasında yapılacak olan seminer programları için ulusal koordinatörlerin özgeçmişleri bildirmeleri gereken son tarihler hakkında ve her modül için özgeçmiş formatındaki farklılıklara ilişkin genel bilgiler aktarılmıştır. Bununla birlikte Üçüncü Bölgesel Konferans ile hazırlıkların yapıldığı ve Avrupa-Akdeniz İletişim Ağının o luşturularak etkin hale getirilebilmesi için bağlantıda olunan enstitüler ve bu ağa katılması öngörülen TP A Projesi seminerlerinin katılımcılanyla ilişkiler güçlendirileceği ve ülkelerin kamu yönetimlerinin etkileşim içerisinde bulunmalarını destekleyeceklerini vurgulamışlardır. Avrupa-Akdeniz İletişim Ağına resmi olarak destek veren ülkeler ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir: Ulke Fas Filistin İspanya İsrail Litvanya Macaristan Mısır Portekiz Suriye Tunus Ürdün Yunanistan Örgüt Ulusal Yönetim Okulu Reform, Destekleme ve Eşgüdüm Birimi Ulusal Kamu Yönetimi Enstitüsü Kamu Hizmeti Komisyonu Kamu Yönetimi Enstitüsü Macaristan Kamu Yönetimi Enstitüsü Sedat Akademisi, Örgüt ve Yönetim Merkezi Ulusal Yönetim Enstitüsü Ulusal Yönetim Okuıu Üst Düzey Yöneticilik Enstitüsü Ulusaı Egitim Enstitüsü Kamu Yönetimi Ulusal Merkezi Toplantıya katılan Ulusal Koordinatörlerin genel değerlendirmeye ilişkin katkılarını, görüşlerini ve önerilerini bildirmelerinin ardından İkinci Bölgesel Konferansın TPA Koordinatörlerine ilişkin oturumuna son verilmiştir. İkinci Bölgesel Konferans İkinci Bölgesel Konferansın ana konusu oluşturan bu bölümde Adela GOMEZ ve Eduardo SANeREZ MONJO'nun açılış konuşmalarının ardından Stephanie ROREL, TP A Projesinin bir yıllık durumu hakkında bilgi vermiş ve yapılan eğitim programının başarımına ilişkin genel bir değerlendirmede bulunmuştur. Konferansın ilk bölümünde; Akdeniz Ortaklığı çerçevesinde yer alan ülkelerin AB 'ye İlişkin düzenlemiş oldukları eğitim programlarına ilişkin paylaşımın önemini vurgulayan Adela GOMEZ'in başkanlığında her delegasyon kendi ülkesinde uygulanmakta olan AB kapsam ve konusundaki eğitim programları

9 Avrupa-Akdeniz Kamu Yöneticilerinin Eğitimi İkinci Bölgesel Konferansı 123 hakkında bilgi vererek bu konudaki temel ihtiyaçlarını ve bunların karşılanması için yapılması gerekenleri vurgulamışlardır. Ayrıca MEDA üyesi devletler kendi kamu yönetimlerinde istihdam edilen personelin TPA Projesi kapsamında almış oldukları eğitime ilişkin bilgi paylaşımında bulunmuşlardır. Konferansın öğleden sonraki bölümünde Adela GOMEZ'in başkanlığında katılımcılar, MEDA ülkelerinin "Ortaklık Antlaşması" çerçevesinde kendi yönetimlerini AB 'ye nasıl uyumlaştırdıklarına ve AB ile ilişkiler konusunda yapmış oldukları yapısal düzenlemelere ilişkin genel bilgi vermişlerdir. İkinci günde ise; Adela GOMEZ'in başkanlığında EuroMed kapsamındaki MEDA ülkelerinin kamu yönetimcileri arasındaki işbirliği ve eşgüdüm uluslararası düzlemde tartışılmış ve katılımcılar arasında konuya ilişkin bilgi alışverişi yapılmıştır. Bu bağlamda her katılımcı kendi ülkesinde yürütülmekte olan uluslararası işbirliği program ve projelerinden örnekler vererek kendi yönetinılerine ilişkin modernizasyon ve başarı öykülerini geliştirmekte oldukları işbirliği öngörüleri ile birlikte paylaşmışlardıf. Akdeniz Ülkelerindeki AB Eğitimleri İkinci Bölgesel Konferansın ilk bölümünde sırasıyla Cezayir, Mısır, Ürdün, Filistin ve Türkiye delegasyonundan temsilciler MEDA ülkelerinde uygulanmakta olan AB konusunda verilen eğitimlere ilişkin ülke deneyimlerini paylaşmışlardır. Cezayir Ulusal Yönetim Okulu'ndan Prof. Dr.Abdeldjalil BELALA, Kahire'de bulunan Örgütlenme ve Yönetim Merkezi'nin Genel Müdürü Lada EL SHAFFEY, Ürdün Yönetsel Gelişim Bakanlığı Performans Değerlendirme Enstitüsü Müdürü Bilal ALKAFAWIN, Filistin Yönetimi Başbakanlık Kamu Hizmeti ve Reform Eşgüdüm Destekleme Birimi Kamu Yönetimi Program Koordinatörü Zeina ABDULHADI ve Tunus Başbakanlık Uluslararası Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Khaoula LABIDI, kendi ülkelerinde yer alan AB eğitim programlarının özellikle üniversitelerin Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde ağırlıklı olarak yer aldığını vurgulamışlardıf. Ayrıca AB konusunda daha derinlemesine eğitim almak isteyen kişiler için yine üniversitelerde yer alan yüksek lisans programlarının AB 'ye ilişkin içerikleri hakkında bilgi vermişlerdir. Son yıllarda AB ile gelişen ve artan ilişkiler nedeniyle bire bir AB ile ilgili konularda görevalan kamu çalışanları için de hizmetiçi eğitiınler verildiği üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda EuroMed tarafından gerçekleştirilen TP A Projesi kapsamındaki eğitimlere katılan kişilerin genel profilleri ve seçilme esasları üzerinde durulmuş ve bu eğitimler sonrasında elde edilen katkı belirtilmiştir. Konferansın bu bölümünde Türkiye adına Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Müdürü Doç. Dr. Nail ALKAN konuşma yapmıştır. Sayın ALKAN, AB konusunda verilen eğitim

10 ı 24 Amme İdaresi Dergisi programlannın Türkiye'de 1987 yılında Türkiye'nin Avrupa Topluluklanna tam üyelik başvurusunun yapılmasıyla eş zamanlı olarak ATAUM'un kurulmasıyla başladığını belirtmiştir. Buna göre ATAUM'un amaçlan aşağıdaki gibidir; Avrupa entegrasyon sürecinde kamu ve özel sektör çalışanlannı eğitmek, AB ve Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili araştırma ve eğitim programlan konusunda yerli ve yabancı akademisyenler işbirliği sağlamak, Bülten, inceleme ve kitap gibi akademik çalışmalan, araştırmalan ve merkezin eğitim aktivitelerinin not1annı basmak, AB ve Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili kamu bilincini artırmak. Bu amaçlar doğrultusunda ATAUM'da halen beş adet sertifika programı yer almaktadır: AB ve Uluslararası İlişkiler: Temel Eğitim İleri AB Eğitimi Uluslararası İlişkiler: İleri Düzey AB Hukuku Jean Monnet AB Sosyal Politika Modülü Ortak Tanm Politikası AB İngilizcesi Bu eğitimlere katılanlann büyük bir çoğunluğunun kamu ya da özel sektör çalışanlan olduğu ifade edilmiştir. ATAUM'da 50 adet öğretim görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan 15'i aynı zamanda Ankara Üniversitesi'nin de öğretim üyeleridir. ATAlTM'dan sonra Türkiye genelinde de pek çok AB konusunda çalışmalann yapıldığı, çeşitli dokümantasyon ve eğitim merkezlerinin açıldığı belirtilmiştir. Bu merkezler; Çukurova Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi Bilkent Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi Ege Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi Atatürk Üniversitesi Avrupa Enstitüleri İşbirliği Merkezi Anadolu Üniversitesi AB Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Akdeniz Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi İstanbul Üniversitesi AB Hukuku Araştırma Merkezi Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü

11 Avrupa-Akdeniz Kamu Yöneticilerinin Eğitimi İkinci Bölgesel Konferansı 125 İktisadi Kalkınma Vakfı Bilgi Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi TOBB Kütüphanesi TODAİE Türkiye - AB İşbirliği Derneği Bu merkezlerin yanı sıra Türkiye'deki üniversitelerin de Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde, Hukuk Fakültelerinde kürsü olarak, ayrıca da yüksek lisans programlannda AB konusunda eğitimler verildiği ifade edilmiştir. Akdeniz Ülkelerindeki AB Yapılanması Konferansın öğleden sonraki oturumunda Ortaklık Antlaşması uyannca Akdeniz ülkelerinin yönetim yapılannda gerçekleştirilen değişiklikler ele alınmıştır. Bu oturumda genelolarak ülkeler merkezi yönetimi bütünselolarak ele almaktan çok Ortaklık Antlaşması doğrultusunda özelolarak çeşitli yönetim kademelerinde ve bakanlıklarda gerçekleştirilen iyileştirmelerden söz etmişlerdir. Buna göre; Mısır Sağlık Bakanlığından Siyasa Analisti ve Teknik Koordinatör Ahmed SHELBA Y A Mısır Halk Sağlığı Reformu konusunda AB normlan çerçevesinde yapılan düzenlemeler hakkında bilgi vermiştir. Daha sonra Mısır U lusal Kadın Konseyi Başkanı lsis MAHMOUD, Ortaklık Antlaşmasının ardından Mısır'da gerçekleştirilen Kadının İş Yaşamına katılımına ilişkin hem hukuksal hem de sosyal düzenlemelere ilişkin bilgi aktarmıştır. Cezayir Sanayi Bakanı Rachid MEKSEN, Ürdün'den Bilal ALKAFAWIN, Filistin Yönetiminden Planlama Bakanlığı Evrupa Bölümü Müdürü Waddah HAMADALLA, Tunus'tan Khaoula LABIDI ve ısrail Dış İşleri Bakanlığı AB İlişkileri Bölümünden Benjamin KRASNA, kendi ülkelerinde Ortaklık Antlaşması sonrasında kurulan AB ilişkilerinden sorumlu birimler hakkında bilgi paylaşımında bulunmuşlardır. Otururnun bu bölümünde Türkiye'deki AB yapılanmasına ilişkin bilgiyi TODAİE Yönetim-Yürütme Kurulu üyesi, TODAİE Öğretim üyesi ve TPA Projesi Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. Ömer BOZKURT, Türkiye'nin diğer katılımcılardan farklı bir statüde bulunması nedeniyle hem Türkiye'nin AB ile ilişkilerine tarihsel süreç olarak deyinmiş hem de Türkiye'deki AB 'ye ilişkin örgütlenme konusunda bilgi aktarmıştır... Genelolarak Türkiye'de AB ile doğrudan ilişkili üç kurum bulunduğu -Başbakanlığa bağlı AB Genel Sekreterliği, Dış İşleri Bakanlığı AB Genel Müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) AB Genel Müdürlüğü- ve diğer bakanlıklann içerisinde de bakanlıklann kendi iç yapılanmalanna göre Genel Müdürlük ve/veya Daire Başkanlığı düzeyinde AB ile ilişkilerin dü

12 ı 26 Amme İdaresi Dergisi zenlenmekte olduğu belirtilmiştir. Bakanlıklardaki yapılanmaya ek olarak Devlet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı da Türkiye-AB ilişkileri konusundaki merkezi yönetimde etkin bir roloynadığı ifade edilmiştir. AB'nin Socrates, Youth ve Leonardo Da Vinci gibi eğitim programlarının eşgüdümünden sorumlu olan Ulusal Ajans'ın DPT bünyesinde yer aldığı bilgisi aktarılmıştır. Sayın BOZKURT, Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisindeki AB 'ye ilişkin yapılanmaya da değinmiş ve Ankara Antlaşması 'nın 22. Maddesi uyarınca oluşturulan Ortaklık Konseyi ile Karma Parlamento Komisyonu hakkında bilgi vermiştir. Sunumda merkezi örgütlenmenin yanı sıra iş ve işveren sendikaları, dernekler ve vakıflar gibi hükümet dışı örgütler hakkında da bilgi aktanlmıştır. EuroMed ve Akdeniz Ortakları Arasındaki İşbirliği İkinci Bölgesel Konferans'ın ikinci gününde Akdeniz ülkeleri arasındaki u luslararası düzlemdeki işbirliği ve eşgüdümü artırabilmek için ülkelerin bilgi ve deneyim paylaşımına devam edilmiş ve EuroMed'in kamu yöneticileri ve merkezi yönetim arasındaki bilgi ağını güçlendirmek için önermiş olduğu kamu yönetimi enstitüleri ağının oluşturulması ve geliştirilmesi için görüş ve öneriler aktarılmıştır. Cezayir' den KOBİ ve Zanaatkarlık Bakanlığı Rekabetçilik Müdürü Abdelkerim BOUGHADOU, Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanlığı AB İşbirliği Bölümü Ekonomi Araştırmacısı Emile AZMY, Mısır Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Örgütler Müdürü Nevine TA WFIK, Ürdün Ulusal Eğitim Enstitüsü Eğitim Bölümü Müdürü Ziad EL DAMEN, Filistin Yönetimi Personel Genel Konseyi Başkan Yardımcısı Jehad HAMDAN, İsrail Dış İşleri Bakanlığı Eğitim Bölümü Müdürü Yaacov A VRAHAMY ve Tunus'tan Başbakanlık Kamu Hizmetinde Çalışanlar Genel Müdürü Ahmed ZARROUK, sırayla kendi ülkelerinde uluslararası düzlemde gerçekleştirdikleri işbirliklerini katılımcılarla paylaşarak bu işbirliğinin AB kapsamında geliştirilebilmesi ve derinleştirilebilmesi için EuroMed aracılığıyla gerçekleştirilen TPA Projesi eğitim programının ülkelerinde etkin bir şekilde katkı sağlayabilmesi için Kamu Yönetimi Enstitüleri Ağının gerçekleştirilmesinin sağlayacağı katkıya vurgu yapmışlardır. Ayrıca bu bağlamda etkileşim içerisinde bulundukları Uluslararası Örgütler hakkında bilgi vererek yapmış olduklan diğer uluslararası antlaşmalar ve bunların sağladığı katkıları aktarmışlardır. Konferansın bu oturumunda Türkiye adına DPT AB Genel Müdürü Dr. Cevdet YILMAZ, Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde Ulusal Ajans tarafından gerçekleştirilen Socrates, Youth ve Leonardo Da Vinci programlarından söz ederek yetişkin eğitimi ve sürekli öğrenme konularında AB ile birlikte geline noktaya vurgu yapmıştır. Bununla birlikte AB ve uyumlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen Twinning Programlarından ve kapsamından söz etmiştir. Bununla birlikte

13 Avrupa-Akdeniz Kamu Yöneticilerinin Eğitimi ikinci Bölgesel Konferansı 127 Sayın YILMAZ, DPT tarafından yürütülmekte olan diğer AB üyesi ülkelerle yapılan ikili işbirliği anlaşmalan ve bunlann AB ile müzakere sürecine sağlayacaklan olumlu etkileri de belirtmiştir Mayıs 2004 tarihlerinde gerçekleştirilen EuroMed Kamu Yönetimi Eğitimi Akdeniz İşbirliği İkinci Bölgesel Konferansı ilk iletişim Ağı oturumunun yapılmasıyla son bulmuştur. Konferans kapsamında son oturum olarak gerçekleştirilen İlk İletişim Ağı toplantısında TP A Projesi kapsamında eğitime katılan kamu yönetimciler ile Akdeniz Ortaklığı ülkelerinin Kamu Yönetimi Enstitüleri ile Hizmetiçi Eğitim Birimlerinin AB ile uyumlaşma ve MEDA Programı çerçevesinde birbirleriyle etkileşim içerisinde bulunmalannın önemi vurgulanmıştır. Bu iletişim ağın ın güçlendirilebilmesi ve genişletilebilmesi amacıyla AB üye ülkelerinden Akdeniz Ortaklığına dahilolan İspanya, Yunanistan, Güney Kıbns Rum Yönetimi, Letonya, Portekiz ve Malta temsilcileri kendi ülke deneyimleri paylaşmış ve Akdeniz Ortaklığı çerçevesinde yer alan ülkelere iletişim ağının sağlamlaştınlması konusunda tam destek vereceklerini belirtmişlerdir. Konferans Eduardo SANeHEZ MONJO başkanlığında S tephani e HOREL'in AB üye ülkeleri ve Akdeniz Ortaklığı ülkeleri arasındaki iletişim ağının güçlendirilmesi çalışmalan için Kamu Yönetimi Enstitüleri ve Merkezlerine düşen görev ve yükümlülükleri aktardığı sunum ve gelecek iki yıl için belirlenen toplantı ve yöntem çalışma takviminin oluşturulması ile son bulmuştur.

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 11. Hafta (11-17 Mart 2013) 11 MART 2013 PAZARTESİ 09:45-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Mali İşbirliği Başkanı M. Süreyya Süner ve beraberindeki

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 24. Hafta (13 19 Haziran 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 24. Hafta (13 19 Haziran 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 24. Hafta (13 19 Haziran 2011) 13 HAZİRAN 2011, PAZARTESİ 09:30-11:30 Avrupa Birliği

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 52. Hafta (26 Aralık 2011 1 Ocak 2012) 26 ARALIK 2011, PAZARTESİ 10:00-18:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Sayın Büyükelçi M. Haluk Ilıcak

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI. 2014-2015 Akademik Yılı Farkındalık Artırma Toplantıları

JEAN MONNET BURS PROGRAMI. 2014-2015 Akademik Yılı Farkındalık Artırma Toplantıları JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2014-2015 Akademik Yılı Farkındalık Artırma Toplantıları 1 EKİM 29 KASIM 2013 Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen BAĞIŞ Jean Monnet bursiyerleri Avrupa Birliği sürecinin

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

http://www.cedefop.europa.eu/en/publication s/19373.aspx bağlantısında yer alan katalogda bulunan çalışma ziyaretlerinden,

http://www.cedefop.europa.eu/en/publication s/19373.aspx bağlantısında yer alan katalogda bulunan çalışma ziyaretlerinden, 2012-2013 Akademik Yılı 2. Dönem Başvuru Duyurusu Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) / Ortak Konulu (Transversal) Program içinde yer alan "Genel ve Mesleki Eğitim Yönetici ve Uzmanlarının Çalışma Ziyaretleri"

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Temel Konular Pınar TANLAK Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı 1 NELERDEN BAHSEDECEĞİZ? Bakanlığımız ve Sunduğumuz Hizmetler Bakanlığımızda

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği 19 ARALIK 2010, PAZAR Haftalık Türkiye - AB Gündemi 51. Hafta (19-26 Aralık 2010) 18:00-20:00 Devlet Bakanı ve Başmüzakereci

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

SAĞLIK, SPOR VE KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

SAĞLIK, SPOR VE KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ SAĞLIK, SPOR VE KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ 26 Eylül 2014 2013-2014 Öğretim Yılı Performans Değerlendirmesi Sonucu Faaliyetine Devam eden ve Kapanan Öğrenci Topluluklarının

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE VE TEKNOLOJİ OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 15-22 EKİM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001 Evrak Tarih ve Sayısı : 07/11/2016-E.31908 *BENFU1MH* T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi TS-EN-ISO 9001 KALİTE SİSTEM BELGESİ Sayı : 85858666-310.01.01.1- Konu

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 5. Hafta (31 Ocak 6 Şubat 2011) 31 OCAK 2011, PAZARTESİ 09:30-12:30 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU 27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU Toplantı Konusu: Kamu sektörü muhasebe ve raporlama reformu Katılan Ülkeler: Türkiye, Makedonya, Rusya, Moldova, Azerbaycan,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası:

İkraz No: 8531-TR Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Proje Süresi: Başvuru Numarası: T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET İkraz No: 8531-TR

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017

AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: MART 2017 2017-2018 AKADEMİK YILI YAZ DÖNEMİ ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM İLANI BAŞVURU TARİHLERİ: 13-28 MART 2017 Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 18. Hafta (2 9 Mayıs 2010) 2 MAYIS 2010, PAZAR Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ, Dünya Meteoroloji Örgütü İcra Konseyi Üyeliğine Seçildi

Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ, Dünya Meteoroloji Örgütü İcra Konseyi Üyeliğine Seçildi Genel Müdürümüz Sayın İsmail GÜNEŞ, Dünya Meteoroloji Örgütü İcra Konseyi Üyeliğine Seçildi İsviçre nin Cenevre kentinde düzenlenen 17 nci Dünya Meteoroloji Kongresi sırasında gerçekleştirilen seçimlerde

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER DAYANAK... 1 MADDE 1:... 1 AMAÇ ve KAPSAM... 1 MADDE 2:... 1 TANIMLAR... 1 MADDE 3:... 1 DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YAPISI...

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri AB Hibe Programları Çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ve Stratejik Ortaklıklar 29 Nisan 2016, Çorum Misafirleriniz

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SÜRECİ BİLGİLENDİRME RAPORU

T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SÜRECİ BİLGİLENDİRME RAPORU T.C. ZAFER KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM SÜRECİ BİLGİLENDİRME RAPORU Ajansımızın 27.01.2014 tarihinde ilan etmiş olduğu 1 iç denetçi, 8 uzman personel ve 2 destek personeli alımı için 35 i uzman, 19 u

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

YAZI İŞLERİ AB PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ AB PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ AB PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2006 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİ Düzce Belediyesi AB Projelerin uygulanması, proje hazırlanması v e b a ş v u r u l a r ı n ı n gerçekleştirilmesi, tamamlanan

Detaylı

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001)

Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) Adı ve Soyadı : Gökhan TENİKLER Doğum Tarihi : 11/10/1974 Medeni Durumu : Evli Uyruğu : T.C. Askerlik Durumu : Tamamladı (20.11.1999-20.03.2001) EĞİTİM DURUMU İlk ve Ortaöğrenimini İzmir de Tamamlamıştır.

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) Çölleşme; kurak, yarı-kurak ve yarı nemli alanlarda, iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere

Detaylı

Akademik Yılı Erasmus+ Duyuru ve Etkinlik Takvimi

Akademik Yılı Erasmus+ Duyuru ve Etkinlik Takvimi T.C. KARATAY ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü 2016 2017 Akademik Yılı Erasmus+ Duyuru ve Etkinlik Takvimi ERASMUS+ İngilizce Sınavı 01-21 Ekim 2016 Erasmus+ İngilizce Sınavı Başvuruları 27 Ekim

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 4 6- Taşınır

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başvuru Yöntemi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları 21 Mart 2016 15 Nisan 2016 tarihleri arasında online alınacaktır. http://www.kimoerasmus.com/erzincan/default.aspx?id=1

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI 20.05.2009 tarih ve 27233 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme Araştırma ve Uygulama

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş

ÖZGEÇMİŞ. Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Tarihi ve Yeri : Ali ERDEM : 01.12.1982, İslahiye- Gaziantep Eğitim Durumu Mezun Olduğu Lise : Türkoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi (Süper Lise), 2001 Kahramanmaraş Lisans Diploması

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI 1. KATILIM ÖNCESİ YARDIM PROGRAMI 2001 yılı sonuna kadar Türkiye ye Avrupa Birliği nin çeşitli bütçe kalemlerinden mali ve teknik işbirliğine yönelik yardımlar gelmekteydi.

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ PROJE GELİŞTİRME ve KOORDİNASYONU BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge de; öz bütçeden bağımsız, ulusal ve uluslararası

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU Erasmus Staj Hareketliliği çerçevesinde 2012-2013 Yaz Döneminde Avrupa daki bir işletme

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

No İŞ TANIMI TARİH 2011 YILI

No İŞ TANIMI TARİH 2011 YILI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ (ABKO) BOLOGNA SÜRECİ ÇALIŞMA TAKVİMİ No İŞ TANIMI TARİH 1 Bologna Süreci (BS) Kurum Koordinatörü görevlendirilmesi 08 Aralık 2010 2 BS Koordinatör Yardımcısı

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu

Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu Türkiye de yaklaşık 10 yıldan beri daha da saçma gelmeye başlayan pek çok olayın sebebi koordinasyon ve iletişim sorunudur. Çoğu zaman

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Avrupa Yerel Demokrasi Haftası nedir? Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) her yıl Ekim ayında Avrupa çapında gerçekleştirilen bir etkinliktir. 47 üye ülkeden yerel ve bölgesel

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Proje Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Proje Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Proje Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Proje Geliştirme,

Detaylı

5- SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİNDE NELER

5- SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMININ İÇERİĞİNDE NELER 1- SAHA EPİDEMİYOLOJİSİ EĞİTİM PROGRAMI NEDİR? Saha epidemiyolojisi; toplumun sağlık düzeyini korumak, geliştirmek ve ortaya çıkan tehditleri belirleyip ortadan kaldırmak için güvenilir bilimsel incelemeler

Detaylı