KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL VE KONFERANSLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL VE KONFERANSLAR"

Transkript

1 KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL VE KONFERANSLAR AVRUPA-AKDENİz KAMU YÖNETİCİLERİNİN EGİTİMİ İKİNCİ BÖLGESEL KONFERANSı (26-27 MAYIS 2005) Arzu OFLASLI Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü'ne (EIPA) bağlı olan Avrupa Bölgeler Merkezinin (ECR) Barselona İletişim Birimi tarafından Avrupa Komisyonun Avrupa-Akdeniz Ortaklığı (MEDA) Programı'nın finansal desteği ile yürütülen "Kamu Yönetimi Alanında Bölgesel Eğitim ve Danışmanık Programı (EuroMed)" çerçevesinde 19 Nisan 2004 tarihinden bu yana gerçekleştirilen "Kamu Yöneticilerinin Eğitimi (TPA)" projesinin bir yıllık genel değerlendirmesinin yapılması için Türkiye ve orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ve EIP A işbirliği ile düzenlenen İkinci Bölgesel Konferans, Mayıs 2005 tarihleri arasında TODAİE'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Konferansa Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinden te~silciler (Güney Kıbns Rum Yönetimi, İspanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovenya, Yunanistan) ile MEDA ülkelerinin üst düzey kamu yönetimeileri ve kamu yönetimi alanındaki eğitim enstitülerinin uzman kişileri (Cezayir, Fas, Filistin Yönetimi, İsrail, Mısır, Suriye, Tunus, Türkiye, Ürdün) ve Akdeniz İşbirliği çerçevesinde oluşturulan çalışma ağının (EUROMESCO) Türkiye temsilcileri katılmışlardır. Asistan, TODAİE. Amme İdaresi Dergisi, Cül 38 Sayı 3 Eylül 2005, s

2 116 Amme İdaresi Dergisi Raporda, öncelikle Avrupa-Akdeniz Ortaklığı bağlamında oluşturulan MEDA Programı ile bu kapsamda yürütülen EuroMed TP A Projesi konusunda bilgi aktanlacak, sonra TPA Türkiye Koordinatörlüğü'nce proje kapsamında son bir yıl içerisinde gerçekleştirilen aktiviteler hakkında genel bilgi verilecek, ardından düzenlenen İkinci Bölgesel Konferans'ta TPA Projesi çerçevesinde Ulusal Koordinatörlerle yapılan ilk oturumda yapılan projenin genel değerlendirmesinden söz edilecek, daha sonra da konferansın temelini oluşturan A vrupa Akdeniz Kamu Yönetimi Ağı ve Akdeniz ülkelerinde geçekleştirilen AB konulu eğitimlerle ülkelerin kamu yönetimlerindeki AB yapılanmalanna ilişkin ülke deneyimlerinden bazılan özetlenecektir. Avrupa - Akdeniz Ortaklığı Avrupa-Akdeniz Ortaklığı'nın temelleri, AB'nin Akdeniz bölgesine yönelik bölgesel bütünleşme politikasının bir uzantısı olarak, 1995 yılında yapılan Barselona Konferansı'nda atılmıştır. Türkiye dahil 12 Akdeniz ülkesini, AB üyesi 15 ülke -Mayıs 2005 tarihinde Birliğe katılan 10 yeni üye ülke de bu ortaklığın bir parçası olmuştur- ile ortak bir şemsiye altında buluşturan bu işbirliğinin anayasası niteliğindeki Barselona Bildirgesi, AB ve Akdeniz ülkelerinin yer aldığı bir serbest ticaret bölgesinin kurulması hedefi doğrultusunda ekonomik, mali, siyasi, sosyal, kültürel ve beşeri alanlarda işbirliğini öngörmektedir. Akdeniz Ekonomik Kalkınma Alanı Programı olan MEDA Programı ise, bu hedeflerin hayata geçirilmesindeki başlıca mali araçtır. Bu Ortaklığın temel hedeflerinden birisi de 2010 yılına kadar Akdeniz Bölgesi'nde bir serbest ticaret bölgesinin hayata geçirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, gümrük vergileri, mallann serbest dolaşımı, fikri ve mülkiyet haklan, mali hizmetler ve kamu alımlan gibi alanlarda, bu ortaklıkta yer alan Akdeniz ülkelerin yasa ve standartlarının hızlı bir şekilde AB ile uyumlaştınıması hedeflenmektedir. Bu amaca yönelik ikili ve bölgesel nitelikli proje ve programlar, MEDA Programı altında desteklenmektedir. Bu bağlamda, Avrupa Komisyonunun öngörüsü ile MEDA Programı kapsamında hem ülkesel bazda hem de Avrupa-Akdeniz Ortaklığı çerçevesinde bütünsel olarak çeşitli gelişim ve iyileştirme programlan düzenlenmektedir. Bunlara örnek olarak bölgesel nitelikli, Akdenizli Ortaklann diplomatlanna yönelik olarak düzenlenen Malta Seminerleri veya Dış Politika Enstitülerİ Ağı gibi kimi girişimlere ya da EUMEDIS, SMAP, Görsel-İşitsel Program, Kültürel Miras Programı gibi programlar gösterilebilir. Bu Ortaklığın bir parçası olan Türkiye de bölge ülkelerine yönelik uluslararası toplantılara katılmakta ve kimi toplantılara da evsahipliği yapmaktadır. Bunlara ek olarak, Avrupa Komisyonu'nun 2000 yılında Avrupa Bölgeler Merkezi tarafından 7-8 Şubat tarihlerinde Barselona'da Avrupa-Akdeniz Ortak

3 Avrupa-Akdeniz Kamu Yöneticilerinin Eğitimi İkinci Bölgesel Konferansı 117 lığı çerçevesinde düzenlenen Avrupa-Akdeniz Ortaklarının kamu yönetimi temsilcilerinin katılmış olduğu toplantının bir uzantısı olarak inisiyatifine almış olduğu EuroMed TPA Projesi de bulunmaktadır. Bu program, Kasım 1995 tarihli Barselona Bildirgesi'nin II. Bölümünde yer almaktadır. Güney Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerindeki kamu çalışanlarının AB konularında eğitilmesini ve A vrupa-akdeniz Ortaklarının kamu yönetimi enstitülerinin bir iletişim ağı çevresinde birleşmelerini hedeflemektedir. 1 Nisan Aralık 2006 tarihleri arasında üç yıllığına düzenlenmiş o lan bu program için 6 milyon A vro ayrılmıştır. Bu program Akdeniz Ortaklığı antlaşmasını imzalamış olan 12 ülkeye ve AB üyesi ve aday ülkelerine açıktır. 19 Nisan 2004 tarihinde Brüksel' de biraraya gelen Akdeniz ülkelerindeki eğitim enstitüleri ve merkezleri temsilcileri toplam 42 aktivitenin gerçekleştirileceği ve yaklaşık olarak 1600 kamu çalışanının yararlanacağı bu projeye onay vermiştir. TPA Projesi 6 Eylül 2004 tarihinde fiilen başlamıştır ve 2006 yılı sonuna kadar da devam etmesi öngörülmektedir. TPA Projesi ve Türkiye Koordinatörlüğü Tarafından Y ürütülen Çalışmaları 19 Nisan 2004 tarihinde Brüksel'de Akdeniz Ortaklarının eğitim enstitülerinin temsilcilerinin katılmış olduğu bir toplantı ile bu ülkelerin Kamu Yönetimi 'nin iyileştirilmesi ve AB mevzuatı ile uyumlaştırılması için gerçekleştirilecek olan "Bölgesel Eğitim ve Kamu Yönetimi" konulu program, Avrupa Komisyonu'nun MEDA Programı kapsamında desteklediği EuroMed TPA Projesi adı altında hayata geçirilmiştir. ElPA, Avrupa Bölgeler Merkezinin Barselona iletişim Birimi bu projenin yönetim ve koordinasyonunu üstlenmiştir. Yurtdışında (Brüksel, Maastricht, Atina ve Barselona, vb. şehirlerde) gerçekleştirilen bu proje yıllarını kapsamaktadır ve her biri bir hafta süreli dört modül halinde gerçekleştirilmektedir: Temel AB Bilgisi; ileri AB Bilgisi; AB Programları ve Eğiticilerin Eğitimi. Projenin Türkiye'deki eşgüdümünden sorumlu olan TODAİE bu programlara ilişkin bilgiyi 20 Mayıs 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına mektup aracılığı ile duyurmuştur. Buna göre başvurmak isteyen adaylardan kamu görevlisi olmak, en az dört yıllık lisans mezunu olmak, 1964 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak ve Kamu Personeli Dil Sınavından (KPDS) İngilizce ve/veya Fransızca dillerinin birinden en az 75 puan almak koşulu ile 4 Haziran 2004 tarihi saat 17.30'a kadar belgelerinin onaylı suretleriyle TODAİE web sayfasında (http://www.todaie.gov.tr/duyurular) yer alan özgeçmiş örneğini doldurarak başvurmaları istenmiştir. ı İkinci Bölgesel Konferans kapsamında Ulusal Koordinatörler toplantısında sunmak için oluşturulan bilgilendirme metnidir.

4 i IS Amme Idaresi Dergisi TP A Projesi kapsamında Türkiye' deki tüm kamu kurum ve kuruluşlanndan toplam 1040 kişi adaylık için başvuruda bulunmuştur. Bu adaylardan 59'unun başvurusu belgelerindeki eksiklik, istenilen yabancı diller dışında bir dille başvurma, geç başvuru, yetersiz KPDS puanı ve yaş sınırlamasına uymama gibi nedenlerle değerlendirme dışı bırakılmış ve kendilerine konuya ilişkin bilgilendirme mektuplan Haziran 2004 tarihinde gönderilmiştir. TODAİE dosya üzerinden yapılan biçimsel elemelerden sonra geriye kalan 980 kişiden Brüksel'in eğitim programlan koşullanna uygun olanlan belirleyebilmek için 4 kişilik bir jüri oluşturmuştur: JOO Prof. Dr. Ömer BOZKURT (TPA Türkiye Koordinatörü), Doç. Dr. Seriye SEZEN (TODAİE Öğretim Üyesi), Deniz SENEMOGLU (Avrupa Topluluklan Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM), AB Uzmanı) ve Serkan KÖREZLİOGLU (AB Genel Sekreterliği, AB Uzmanı(n))'dan oluşmaktadır. TPA Projesi mülakatlan için adaylara hem web sayfasından duyuru yolu ile hem mülakata alınacak kişilerin adreslerine mülakat tarihinden yaklaşık bir ay önce davet mektubu gönderilmesi ile hem de adaylann e-posta adreslerine bilgi ve AB Özgeçmiş Formatının mülakat tarihine kadar doldurmalan için gönderilmesi aracılığı ile ulaşılmaktadır. Mülakat jürisi seçimini yaparken adaylann, kamu görevlisi olarak bilgi ya da yeteneklerini değil, sadece yabancı dil düzeyi ile bulunduklan görev ve deneyimleri nedeniyle farklı eğitim programlanna uygunluklannı göz önüne almaktadır. Bu nedenle bu mülakatlardaki sonuçlar başanlı ya da başansız aynmı olarak değil, eğitim programlanna katılması kamu yönetimimiz açısından daha yararlı olacak kişilerin belirlenmesi yönündedir. Mülakat sonuçlan jürinin değerlendirilmesi ve TP A Koordinatörlüğünün veri tabanına işlenmesinin ardından mülakatı takip eden en geç üçüncü iş gününün sonunda TODAİE web sayfasındaki duyurular bölümünde ilan edilmektedir. Daha sonra programlara uygun görülen adaylann -e-posta aracılığı ile doldurarak TODAİE TPA Koordinatörlüğüne ulaştırdıklan- özgeçmişleri Brüksel tarafından belirlenen eğitim programlan tarihlerinde seçildikleri programlar için Türkiye için aynlmış sandalye sayısının iki katı -yedekli- olarak Brüksel'e gönderilmektedir. Eğitime katılacaklarla ilgili son karan Brüksel özgeçmişler üzerinden vererek doğrudan e-posta aracılığı ile adaylarla iletişime geçmektedir. TPA Projesi Türkiye Koordinatörlüğü tarafından yapılan mülakatlann bilgileri asağıdaki gibidir:' Başvuru sayısının çok olması nedeniyle mülakatlar önce KPDS puanı 90 ve üzerinde olan 169 adaydan başlamıştır. İlk iki mülakatta bu adaylar mülakata a ı Mülakatlara ilişkin rakamlar TPA Türkiye Koordinatörlügü tarafından oluşturulan veritabam bilgilerine dayanılarak verilmiştir (Son günceııeme 15 Haziran 2005). 28~29 Haziran 2005 tarihlerinde ise Haziran 2005 mülakah yapılmıştır. Mülakat tarihleri jüri tarafından bir ay sonrası için mülakat tarihinde belirlenmektedir.

5 Avrupa-Akdeniz Kamu Yöneticilerinin Eğitimi İkinci Bölgesel Konferansı ı ı 9 lınmış ve uygun görülen adaylar ilgili programlara seçilmişlerdir. Daha sonraki mülakatlar ise adayların başvuru sırasına göre devam etmektedir. 1-2 Temmuz 2004 (KPDS Puanı 90 ve üzeri olan adaylar) Davet edilen 56 adayın hepsi mülakata katılmıştır. Adaylardan 18 kişi Temel AB Eğitimi için, 6 kişi ileri AB Eğitimi için, 2 kişi ise AB Programları için seçilmiştir. Katılan diğer 30 aday herhangi bir program için aday gösterilmemiştir Eylül 2004 (KPDS Puanı 90 ve üzeri olan adaylar) Davet edilen 110 adaydan 20 kişi mülakata katılmamıştır. Mülakata katılan 90 adaydan 25 kişi Temel AB Eğitimi için, 12 kişi ileri AB Eğitimi için, 3 kişi Eğiticilerin Eğitimi ve 2 kişi de AB Programları için seçilmiştir. Katılan diğer 48 aday herhangi bir program için aday gösterilmemiştir. 22 Ekim 2004 (Evrak kayıt numarasına göre sıralı çağrılan adaylar-kpds Puanı arası olanlar) Davet edilen 40 adaydan 11 kişi mülakata katılmamıştır. Mülakata katılan 29 adaydan 8 kişi Temel AB Eğitimi için, 3 kişi ileri AB Eğitimi için, 1 kişi Eğiticilerin Eğitimi için ve diğer 1 kişi de AB Programları için seçilmiştir. Katılan diğer 16 aday herhangi bir program için aday gösterilmemiştir. 24 Aralık 2004 (Evrak kayıt numarasına göre sıralı çağrılan adaylar KPDS Puanı arası olanlar) Davet edilen 41 adaydan 9 kişi mülakata katılmamıştır. Mülakata katılan 32 adaydan 12 kişi Temel AB Eğitimi için, 1 kişi de ileri AB Eğitimi için seçilmiştir. Katılan diğer 19 aday herhangi bir program için aday gösterilmemiştir Ocak 2005 (Evrak kayıt numarasına göre sıralı çağrılan adaylar KPDS Puanı arası olanlar) Davet edilen 67 adaydan 19 kişi mülakata katılmamıştır. Mülakata katılan 48 adaydan 18 kişi Temel AB Eğitimi için, 1 kişi İleri AB Eğitimi için, 1 kişi de AB Programları için seçilmiştir. Katılan diğer 28 aday herhangi bir program i çin aday gösterilmemiştir Mart 2005 (Evrak kayıt numarasına göre sıralı çağrılan adaylar KPDS Puanı arası olanlar) Davet edilen 74 adaydan 21 kişi mülakata katılmamıştır. Mülakata katılan 53 adaydan 28 kişi Temel AB Eğitimi için seçilmiştir. (Diğer üç program için uygun aday gösterilmemiştir.) Katılan diğer 25 kişi herhangi bir program için aday gösterilmemiştir Mart 2005 (Evrak kayıt numarasına göre sıralı çağrılan adaylar KPDS Puanı arası olanlar) Davet edilen 75 adaydan 25 kişi mülakata katılmamıştır. Mülakata katılan 50 adaydan 14 kişi Temel AB Eğitimi için,i kişi ileri AB Eğitimi için,i kişi de

6 ı 20 Amme idaresi Dergisi AB Programları için seçilmiştir. Katılan diğer 34 kişi herhangi bir program için aday gösterilmemiştir Mayıs 2005 (Evrak kayıt numarasına göre sıralı çağrılan adaylar KPDS Puanı arası olanlar) Davet edilen 100 adaydan 52 kişi mülakata katılmamıştır. Mülakata katılan 48 adaydan 4 kişi Temel AB Eğitimi için, 4 kişi ileri AB Eğitimi için, 3 kişi AB Programları için ve 3 kişi Eğiticilerin Eğitimi için seçilmiştir. Katılan diğer 34 kişi herhangi bir program için aday gösterilmemiştir. Temmuz itibariyle Temel AB Eğitimi programına mülakatlarda bu program için aday gösterilmiş olan 127 kişiden 74 kişinin' özgeçmişleri Brüksel'e nihai değerlendirme için gönderilmiş ve bu adaylardan 17 kişinin başvurulan Brüksel tarafından reddedilmiştir. 56 kişinin özgeçmişi Brüksel tarafından kabul edilerek ilgili eğitim programına davet edilmişlerdir. Ancak 10 aday gerek iş yerlerindeki izin problemleri gerekse özel nedenlerle Türkiye adına ayrılmış olan kontenjandan yararlanamamıştır. Bazı adaylann programa katılamayacaklannı ya geç bildirmeleri ya da hiç bildirmemeleri nedeniyle TP A Koordinatörlüğünün yerlerine yeni aday bildirilmesi mümkün olmamıştır. Bu nedenle Türkiye Eylül 2004-Temmuz 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlere kendisine ayrılmış olan ülke kontenjanından eksik aday gönderebilmiştir. Eğiticilerin Eğitimi programı Aralık 2004-Haziran 2005 tarihleri arasında 3 kez tekrarlanmıştır. Bu program için gönderilen özgeçmişlerden 3'ü Brüksel tarafından reddedilmiş, 2 kişi mazeretieri nedeniyle katılamayacaklannı bildirmiş ve TP A Koordinatörlüğü tarafından yerlerine yedek özgeçmişler Brüksel' e gönderilmiştir. Eğiticilerin Eğitimi programı kapsamında Türkiye için ayrılmış olan 9 kişilik kontenjana toplam 8 kişi katılmıştır. İkinci Bölgesel Konferans - Ulusal Koordinatörler Toplantısı Konferansın ilk oturumuna Avrupa Komisyonu Avrupa Yardımları Genel Müdürlüğü (DG EuropAid) Proje Sorumlusu Adela GOMEZ ile EIP A-ECR Barselona iletişim Birimi Müdürü ve Program Yönetimi Biriminin Danışmanı Eduardo SANCHEZ MONJO ve 10 MEDA ülkesinden Ulusal Koordinatörler katıldılar. Bu ilk oturumda Adela GOMEZ, yürütülmekte olan TPA Programının amaçları ve uzun vadeli hedefleri üzerinde durarak Avrupa Komisyonunun bu programdan yapısal gelişim beklediğini vurgulamıştır. Eduardo SANCHEZ MONJO ise Akdeniz ülkelerinin bir araya gelerek ortak bir çalışma yürütmesinin önemini bir kez daha vurgulamış ve Ulusal Koordinatörlere düşen en önemli görevin Avrupa Komisyonunun ön gördüğü özgeçmiş formatı çerçevesinde ki- J AB Programlan e~itimi Temmuz 200S'de ve İleri AB e~itimi ise Eylül200S'de başlayacak oldugundan bu programlara ilişkin katılımcı detaylanna bu yazıda yer verilememiştir. 4 Kendisine gerekli bildirimler yapıldıgı halde özgeçmişini TPA Koordinatörlügüne iletmeyen t kişinin özgeçmişi Brüksel'e gönderilememiştir.

7 Avrupa-Akdeniz Kamu Yönetici/erinin Eğilimi İkinci Bölgesel Konferansı ı 2 ı şilerin bu eğitimlere katılmasına yardımcı olmak olduğunu belirtmiştir. Ulusal Koordinatörler ise, ülkelerinde TP A Projesinin yürütülmesine ilişkin karşılaştıklan sorunlan dile getirmişler ve her ülke kendisine özgü olan katılımcı seçim yöntemine ilişkin bilgi paylaşımında bulunmuşlardır TP A Proje Koordinatörü Stephanie HOREL de EuroMed çerçevesinde düzenlenen bu eğitim programlanna ilişkin bir yıllık bir değerlendirmeyi içeren bir sunum yapmıştır. Buna göre; 19 Nisan 2004 tarihinde başlatılan programın ilk oluşturulma kısmına 22 MEDA ülkesi ve 6 AB üyesi ülke katılımcılan katılmıştır. Burada eğitim programı ile birlikte MEDA-AB iletişim Ağının oluşturulması da öngörülmüştür. TPA kapsamındaki eğitim progrmalan dört modülden oluşmaktadır: Temel AB Eğitimi, ileri AB Eğitimi, Eğiticilerin Eğitimi ve AB Programları. ikinci Bölgesel Konferansın gerçekleştirildiği 26 Mayıs 2005 tarihine kadar toplam 6 Temel AB Eğitimi ve 2 Eğiticilerin Eğitimi semineri gerçekleştirilmiştir. Her iki seminere MEDA ülkelerinden toplam 312 kişi katılmıştır. s Katılımcılar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda düzenlenen bu 8 eğitim değerlendirmeye katılan 293 kişinin 151 'i tarafından çok yararlı ve 138 kişi tarafından ise yararlı bulunmuştur. Ortalama ya da ortalama altı değerlendirilen hiçbir katılımcı bulunmamaktadır. TPA Projesinin Aralık 2006'ya kadar devam etmesi öngörülmektedir. Proje kapsamında 12 Temel AB Eğitimi; 3 Eğticilerin Eğitimi; 12 ileri AB Eğitimi ve 12 AB Programlan semineri düzenlenecektir. Modüllere ilişkin seminer programı aşağıdaki gibidir: ticilerin Eeitimi AB Programları Ileri AB Eeitimi -17 Aralık Temmuz Kasım-2 Aralık 2005 Ocak- 4 Şubat Eylül Ocak-3 Şubat 2006 ziran Kasım Kasım 2005 s Ülkelere göre e~itime katılanlann da~ijımı: Cezayir 34; Fas 19; Filistin Yönetimi 25; İsrai141; Lübnan 27; Mısır 33; Suriye 25; Tunus 30; Türkiye 38; Ürdün 40 kişi. (Mayıs 2005 tarihine kadar olan ElPA verileridir.) ii 2006 yılında düzenlenecek Temel AB E~itiminin tarihleri daha sonra be1irlenecektir yılında düzenlenecek AB Programlannın tarihleri daha sonra belirlenecektir yılında düzenlenecek İleri AB E~itiminin tarihleri daha sonra belirlenecektir.

8 ı 22 Amme İdaresi Dergisi Bu değerlendirme bilgilerinin yanı sıra Temmuz 2005 ve sonrasında yapılacak olan seminer programları için ulusal koordinatörlerin özgeçmişleri bildirmeleri gereken son tarihler hakkında ve her modül için özgeçmiş formatındaki farklılıklara ilişkin genel bilgiler aktarılmıştır. Bununla birlikte Üçüncü Bölgesel Konferans ile hazırlıkların yapıldığı ve Avrupa-Akdeniz İletişim Ağının o luşturularak etkin hale getirilebilmesi için bağlantıda olunan enstitüler ve bu ağa katılması öngörülen TP A Projesi seminerlerinin katılımcılanyla ilişkiler güçlendirileceği ve ülkelerin kamu yönetimlerinin etkileşim içerisinde bulunmalarını destekleyeceklerini vurgulamışlardır. Avrupa-Akdeniz İletişim Ağına resmi olarak destek veren ülkeler ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir: Ulke Fas Filistin İspanya İsrail Litvanya Macaristan Mısır Portekiz Suriye Tunus Ürdün Yunanistan Örgüt Ulusal Yönetim Okulu Reform, Destekleme ve Eşgüdüm Birimi Ulusal Kamu Yönetimi Enstitüsü Kamu Hizmeti Komisyonu Kamu Yönetimi Enstitüsü Macaristan Kamu Yönetimi Enstitüsü Sedat Akademisi, Örgüt ve Yönetim Merkezi Ulusal Yönetim Enstitüsü Ulusal Yönetim Okuıu Üst Düzey Yöneticilik Enstitüsü Ulusaı Egitim Enstitüsü Kamu Yönetimi Ulusal Merkezi Toplantıya katılan Ulusal Koordinatörlerin genel değerlendirmeye ilişkin katkılarını, görüşlerini ve önerilerini bildirmelerinin ardından İkinci Bölgesel Konferansın TPA Koordinatörlerine ilişkin oturumuna son verilmiştir. İkinci Bölgesel Konferans İkinci Bölgesel Konferansın ana konusu oluşturan bu bölümde Adela GOMEZ ve Eduardo SANeREZ MONJO'nun açılış konuşmalarının ardından Stephanie ROREL, TP A Projesinin bir yıllık durumu hakkında bilgi vermiş ve yapılan eğitim programının başarımına ilişkin genel bir değerlendirmede bulunmuştur. Konferansın ilk bölümünde; Akdeniz Ortaklığı çerçevesinde yer alan ülkelerin AB 'ye İlişkin düzenlemiş oldukları eğitim programlarına ilişkin paylaşımın önemini vurgulayan Adela GOMEZ'in başkanlığında her delegasyon kendi ülkesinde uygulanmakta olan AB kapsam ve konusundaki eğitim programları

9 Avrupa-Akdeniz Kamu Yöneticilerinin Eğitimi İkinci Bölgesel Konferansı 123 hakkında bilgi vererek bu konudaki temel ihtiyaçlarını ve bunların karşılanması için yapılması gerekenleri vurgulamışlardır. Ayrıca MEDA üyesi devletler kendi kamu yönetimlerinde istihdam edilen personelin TPA Projesi kapsamında almış oldukları eğitime ilişkin bilgi paylaşımında bulunmuşlardır. Konferansın öğleden sonraki bölümünde Adela GOMEZ'in başkanlığında katılımcılar, MEDA ülkelerinin "Ortaklık Antlaşması" çerçevesinde kendi yönetimlerini AB 'ye nasıl uyumlaştırdıklarına ve AB ile ilişkiler konusunda yapmış oldukları yapısal düzenlemelere ilişkin genel bilgi vermişlerdir. İkinci günde ise; Adela GOMEZ'in başkanlığında EuroMed kapsamındaki MEDA ülkelerinin kamu yönetimcileri arasındaki işbirliği ve eşgüdüm uluslararası düzlemde tartışılmış ve katılımcılar arasında konuya ilişkin bilgi alışverişi yapılmıştır. Bu bağlamda her katılımcı kendi ülkesinde yürütülmekte olan uluslararası işbirliği program ve projelerinden örnekler vererek kendi yönetinılerine ilişkin modernizasyon ve başarı öykülerini geliştirmekte oldukları işbirliği öngörüleri ile birlikte paylaşmışlardıf. Akdeniz Ülkelerindeki AB Eğitimleri İkinci Bölgesel Konferansın ilk bölümünde sırasıyla Cezayir, Mısır, Ürdün, Filistin ve Türkiye delegasyonundan temsilciler MEDA ülkelerinde uygulanmakta olan AB konusunda verilen eğitimlere ilişkin ülke deneyimlerini paylaşmışlardır. Cezayir Ulusal Yönetim Okulu'ndan Prof. Dr.Abdeldjalil BELALA, Kahire'de bulunan Örgütlenme ve Yönetim Merkezi'nin Genel Müdürü Lada EL SHAFFEY, Ürdün Yönetsel Gelişim Bakanlığı Performans Değerlendirme Enstitüsü Müdürü Bilal ALKAFAWIN, Filistin Yönetimi Başbakanlık Kamu Hizmeti ve Reform Eşgüdüm Destekleme Birimi Kamu Yönetimi Program Koordinatörü Zeina ABDULHADI ve Tunus Başbakanlık Uluslararası Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Khaoula LABIDI, kendi ülkelerinde yer alan AB eğitim programlarının özellikle üniversitelerin Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde ağırlıklı olarak yer aldığını vurgulamışlardıf. Ayrıca AB konusunda daha derinlemesine eğitim almak isteyen kişiler için yine üniversitelerde yer alan yüksek lisans programlarının AB 'ye ilişkin içerikleri hakkında bilgi vermişlerdir. Son yıllarda AB ile gelişen ve artan ilişkiler nedeniyle bire bir AB ile ilgili konularda görevalan kamu çalışanları için de hizmetiçi eğitiınler verildiği üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda EuroMed tarafından gerçekleştirilen TP A Projesi kapsamındaki eğitimlere katılan kişilerin genel profilleri ve seçilme esasları üzerinde durulmuş ve bu eğitimler sonrasında elde edilen katkı belirtilmiştir. Konferansın bu bölümünde Türkiye adına Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) Müdürü Doç. Dr. Nail ALKAN konuşma yapmıştır. Sayın ALKAN, AB konusunda verilen eğitim

10 ı 24 Amme İdaresi Dergisi programlannın Türkiye'de 1987 yılında Türkiye'nin Avrupa Topluluklanna tam üyelik başvurusunun yapılmasıyla eş zamanlı olarak ATAUM'un kurulmasıyla başladığını belirtmiştir. Buna göre ATAUM'un amaçlan aşağıdaki gibidir; Avrupa entegrasyon sürecinde kamu ve özel sektör çalışanlannı eğitmek, AB ve Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili araştırma ve eğitim programlan konusunda yerli ve yabancı akademisyenler işbirliği sağlamak, Bülten, inceleme ve kitap gibi akademik çalışmalan, araştırmalan ve merkezin eğitim aktivitelerinin not1annı basmak, AB ve Türkiye-AB ilişkileri ile ilgili kamu bilincini artırmak. Bu amaçlar doğrultusunda ATAUM'da halen beş adet sertifika programı yer almaktadır: AB ve Uluslararası İlişkiler: Temel Eğitim İleri AB Eğitimi Uluslararası İlişkiler: İleri Düzey AB Hukuku Jean Monnet AB Sosyal Politika Modülü Ortak Tanm Politikası AB İngilizcesi Bu eğitimlere katılanlann büyük bir çoğunluğunun kamu ya da özel sektör çalışanlan olduğu ifade edilmiştir. ATAUM'da 50 adet öğretim görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan 15'i aynı zamanda Ankara Üniversitesi'nin de öğretim üyeleridir. ATAlTM'dan sonra Türkiye genelinde de pek çok AB konusunda çalışmalann yapıldığı, çeşitli dokümantasyon ve eğitim merkezlerinin açıldığı belirtilmiştir. Bu merkezler; Çukurova Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi Bilkent Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi Ege Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi Atatürk Üniversitesi Avrupa Enstitüleri İşbirliği Merkezi Anadolu Üniversitesi AB Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi Akdeniz Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi İstanbul Üniversitesi AB Hukuku Araştırma Merkezi Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü

11 Avrupa-Akdeniz Kamu Yöneticilerinin Eğitimi İkinci Bölgesel Konferansı 125 İktisadi Kalkınma Vakfı Bilgi Üniversitesi Avrupa Dokümantasyon Merkezi TOBB Kütüphanesi TODAİE Türkiye - AB İşbirliği Derneği Bu merkezlerin yanı sıra Türkiye'deki üniversitelerin de Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde, Hukuk Fakültelerinde kürsü olarak, ayrıca da yüksek lisans programlannda AB konusunda eğitimler verildiği ifade edilmiştir. Akdeniz Ülkelerindeki AB Yapılanması Konferansın öğleden sonraki oturumunda Ortaklık Antlaşması uyannca Akdeniz ülkelerinin yönetim yapılannda gerçekleştirilen değişiklikler ele alınmıştır. Bu oturumda genelolarak ülkeler merkezi yönetimi bütünselolarak ele almaktan çok Ortaklık Antlaşması doğrultusunda özelolarak çeşitli yönetim kademelerinde ve bakanlıklarda gerçekleştirilen iyileştirmelerden söz etmişlerdir. Buna göre; Mısır Sağlık Bakanlığından Siyasa Analisti ve Teknik Koordinatör Ahmed SHELBA Y A Mısır Halk Sağlığı Reformu konusunda AB normlan çerçevesinde yapılan düzenlemeler hakkında bilgi vermiştir. Daha sonra Mısır U lusal Kadın Konseyi Başkanı lsis MAHMOUD, Ortaklık Antlaşmasının ardından Mısır'da gerçekleştirilen Kadının İş Yaşamına katılımına ilişkin hem hukuksal hem de sosyal düzenlemelere ilişkin bilgi aktarmıştır. Cezayir Sanayi Bakanı Rachid MEKSEN, Ürdün'den Bilal ALKAFAWIN, Filistin Yönetiminden Planlama Bakanlığı Evrupa Bölümü Müdürü Waddah HAMADALLA, Tunus'tan Khaoula LABIDI ve ısrail Dış İşleri Bakanlığı AB İlişkileri Bölümünden Benjamin KRASNA, kendi ülkelerinde Ortaklık Antlaşması sonrasında kurulan AB ilişkilerinden sorumlu birimler hakkında bilgi paylaşımında bulunmuşlardır. Otururnun bu bölümünde Türkiye'deki AB yapılanmasına ilişkin bilgiyi TODAİE Yönetim-Yürütme Kurulu üyesi, TODAİE Öğretim üyesi ve TPA Projesi Türkiye Koordinatörü Prof. Dr. Ömer BOZKURT, Türkiye'nin diğer katılımcılardan farklı bir statüde bulunması nedeniyle hem Türkiye'nin AB ile ilişkilerine tarihsel süreç olarak deyinmiş hem de Türkiye'deki AB 'ye ilişkin örgütlenme konusunda bilgi aktarmıştır... Genelolarak Türkiye'de AB ile doğrudan ilişkili üç kurum bulunduğu -Başbakanlığa bağlı AB Genel Sekreterliği, Dış İşleri Bakanlığı AB Genel Müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) AB Genel Müdürlüğü- ve diğer bakanlıklann içerisinde de bakanlıklann kendi iç yapılanmalanna göre Genel Müdürlük ve/veya Daire Başkanlığı düzeyinde AB ile ilişkilerin dü

12 ı 26 Amme İdaresi Dergisi zenlenmekte olduğu belirtilmiştir. Bakanlıklardaki yapılanmaya ek olarak Devlet Bakanlığına bağlı olarak çalışmakta olan Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı da Türkiye-AB ilişkileri konusundaki merkezi yönetimde etkin bir roloynadığı ifade edilmiştir. AB'nin Socrates, Youth ve Leonardo Da Vinci gibi eğitim programlarının eşgüdümünden sorumlu olan Ulusal Ajans'ın DPT bünyesinde yer aldığı bilgisi aktarılmıştır. Sayın BOZKURT, Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisindeki AB 'ye ilişkin yapılanmaya da değinmiş ve Ankara Antlaşması 'nın 22. Maddesi uyarınca oluşturulan Ortaklık Konseyi ile Karma Parlamento Komisyonu hakkında bilgi vermiştir. Sunumda merkezi örgütlenmenin yanı sıra iş ve işveren sendikaları, dernekler ve vakıflar gibi hükümet dışı örgütler hakkında da bilgi aktanlmıştır. EuroMed ve Akdeniz Ortakları Arasındaki İşbirliği İkinci Bölgesel Konferans'ın ikinci gününde Akdeniz ülkeleri arasındaki u luslararası düzlemdeki işbirliği ve eşgüdümü artırabilmek için ülkelerin bilgi ve deneyim paylaşımına devam edilmiş ve EuroMed'in kamu yöneticileri ve merkezi yönetim arasındaki bilgi ağını güçlendirmek için önermiş olduğu kamu yönetimi enstitüleri ağının oluşturulması ve geliştirilmesi için görüş ve öneriler aktarılmıştır. Cezayir' den KOBİ ve Zanaatkarlık Bakanlığı Rekabetçilik Müdürü Abdelkerim BOUGHADOU, Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanlığı AB İşbirliği Bölümü Ekonomi Araştırmacısı Emile AZMY, Mısır Bilgi Teknolojileri ve İletişim Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Örgütler Müdürü Nevine TA WFIK, Ürdün Ulusal Eğitim Enstitüsü Eğitim Bölümü Müdürü Ziad EL DAMEN, Filistin Yönetimi Personel Genel Konseyi Başkan Yardımcısı Jehad HAMDAN, İsrail Dış İşleri Bakanlığı Eğitim Bölümü Müdürü Yaacov A VRAHAMY ve Tunus'tan Başbakanlık Kamu Hizmetinde Çalışanlar Genel Müdürü Ahmed ZARROUK, sırayla kendi ülkelerinde uluslararası düzlemde gerçekleştirdikleri işbirliklerini katılımcılarla paylaşarak bu işbirliğinin AB kapsamında geliştirilebilmesi ve derinleştirilebilmesi için EuroMed aracılığıyla gerçekleştirilen TPA Projesi eğitim programının ülkelerinde etkin bir şekilde katkı sağlayabilmesi için Kamu Yönetimi Enstitüleri Ağının gerçekleştirilmesinin sağlayacağı katkıya vurgu yapmışlardır. Ayrıca bu bağlamda etkileşim içerisinde bulundukları Uluslararası Örgütler hakkında bilgi vererek yapmış olduklan diğer uluslararası antlaşmalar ve bunların sağladığı katkıları aktarmışlardır. Konferansın bu oturumunda Türkiye adına DPT AB Genel Müdürü Dr. Cevdet YILMAZ, Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde Ulusal Ajans tarafından gerçekleştirilen Socrates, Youth ve Leonardo Da Vinci programlarından söz ederek yetişkin eğitimi ve sürekli öğrenme konularında AB ile birlikte geline noktaya vurgu yapmıştır. Bununla birlikte AB ve uyumlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen Twinning Programlarından ve kapsamından söz etmiştir. Bununla birlikte

13 Avrupa-Akdeniz Kamu Yöneticilerinin Eğitimi ikinci Bölgesel Konferansı 127 Sayın YILMAZ, DPT tarafından yürütülmekte olan diğer AB üyesi ülkelerle yapılan ikili işbirliği anlaşmalan ve bunlann AB ile müzakere sürecine sağlayacaklan olumlu etkileri de belirtmiştir Mayıs 2004 tarihlerinde gerçekleştirilen EuroMed Kamu Yönetimi Eğitimi Akdeniz İşbirliği İkinci Bölgesel Konferansı ilk iletişim Ağı oturumunun yapılmasıyla son bulmuştur. Konferans kapsamında son oturum olarak gerçekleştirilen İlk İletişim Ağı toplantısında TP A Projesi kapsamında eğitime katılan kamu yönetimciler ile Akdeniz Ortaklığı ülkelerinin Kamu Yönetimi Enstitüleri ile Hizmetiçi Eğitim Birimlerinin AB ile uyumlaşma ve MEDA Programı çerçevesinde birbirleriyle etkileşim içerisinde bulunmalannın önemi vurgulanmıştır. Bu iletişim ağın ın güçlendirilebilmesi ve genişletilebilmesi amacıyla AB üye ülkelerinden Akdeniz Ortaklığına dahilolan İspanya, Yunanistan, Güney Kıbns Rum Yönetimi, Letonya, Portekiz ve Malta temsilcileri kendi ülke deneyimleri paylaşmış ve Akdeniz Ortaklığı çerçevesinde yer alan ülkelere iletişim ağının sağlamlaştınlması konusunda tam destek vereceklerini belirtmişlerdir. Konferans Eduardo SANeHEZ MONJO başkanlığında S tephani e HOREL'in AB üye ülkeleri ve Akdeniz Ortaklığı ülkeleri arasındaki iletişim ağının güçlendirilmesi çalışmalan için Kamu Yönetimi Enstitüleri ve Merkezlerine düşen görev ve yükümlülükleri aktardığı sunum ve gelecek iki yıl için belirlenen toplantı ve yöntem çalışma takviminin oluşturulması ile son bulmuştur.

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2007 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...4

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

T.C YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI NIN İNCELENMESİ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu

Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu Bu proje Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. 25 Eylül 2013 Başlangıç Raporu Türkiye de Yolsuzlukla

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-7333 15 Mayıs 2002 GENELGE 2002/14

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-7333 15 Mayıs 2002 GENELGE 2002/14 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-7333 15 Mayıs 2002 Konu : Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu nun 24.12.2001 ve 15.4. 2002 tarihli toplantıları.

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI 2012 FAALİYET RAPORU EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR TBMM Basımevi - 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Cemil ÇİÇEK TBMM Başkanı)...11 GİRİŞ (Dr. İrfan

Detaylı

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU

VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU VALİLİKLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN AB ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN FAALİYET RAPORU Ocak-Temmuz 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Proje Uygulama Başkanlığı I. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliğine

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

TÜRK TARIM POLİTİKASININ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUMU

TÜRK TARIM POLİTİKASININ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUMU TÜRK TARIM POLİTİKASININ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASINA UYUMU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü EDİTÖRLER Prof. Dr. Erdoğan OKTAY Dr. Renan TUNALIOĞLU Haziran 2005 Ankara

Detaylı

- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik)

- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik) - BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik) Bu raporda, aşağıdaki kuruluşların web sitelerinda yapılan araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

İç Kontrol Bülteni AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI. Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr

İç Kontrol Bülteni AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI. Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr AB MÜZAKERELERİNDE MALİ KONTROL FASLI Nihal SALTIK Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı nihal@bumko.gov.tr 1. GİRİŞ Dünya tarihindeki en ileri iktisadi bütünleşme modeli olarak değerlendirebileceğimiz Avrupa

Detaylı

16 MAASTRİCHT SONRASI AB EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI

16 MAASTRİCHT SONRASI AB EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI 16 MAASTRİCHT SONRASI AB EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI Yrd. Doç. Dr. Adil KARAMAN Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Ç.E.E.İ. Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Adil Karaman, 1965 yılı Ulubey (Uşak) doğumludur.

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

Sunuş. Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter

Sunuş. Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter 1 Sunuş Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Yönetim Birimi (KYB) kendi içinde Halkla İlişkiler, İdari İşler, Bilgi İşlem, Muhasebe fonksiyonlarının bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Yönetsel anlamdaki

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III-

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- İÇİNDEKİLER I- TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ... 3 II- 2014 YILI İLERLEME RAPORU... 5 III- SİYASİ KRİTERLER ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR... 7 IV- VİZE MUAFİYETİ VE GERİ KABUL ANLAŞMASI...

Detaylı

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI

TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008-2012 STRATEJİK PLANI TODAİE Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü - STRATEJİK PLANI SUNUŞ Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Türkiye de kamu yönetiminin hem disiplin hem de uygulama olarak gelişmesine

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu

2013 Yılı Faaliyet Raporu 2013 Yılı Faaliyet Raporu İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Faaliyet Raporu Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye

Detaylı

10.YILINDA. Kamu-BĐB. Türkiye Bilişim Derneği

10.YILINDA. Kamu-BĐB. Türkiye Bilişim Derneği 10.YILINDA Kamu-BĐB Türkiye Bilişim Derneği 2 ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM 1 Kamu-BİB in Tarihçesi 09-15 BÖLÜM 2 Kamu-BİB Etkinlikleri 16-26 BÖLÜM 3 Bilgi Toplumu Strajesine Kamu-BİB Etkisi 27-32 BÖLÜM 4 Kamu-BİB

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU 8 Mayıs 1952 tarihinde Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Örgütü arasında imzalanan bir teknik

Detaylı

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013)

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013) 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (Revize 27.09.2013) i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı