SAYI: 18 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ KASIM 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYI: 18 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ KASIM 2004"

Transkript

1 24 SAYI: 18 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ KASIM

2 Ýçindekiler Sunuþ Sunuþ 3 Baþbuðdan 4 Liderden 10 Genel Baþkan dan Bir Ýhanet Belgesi: Azýnlýklarýn Hazýrladýðý Rapor Doç.Dr. Özcan YENÝÇERÝ Türkiyeli Azýnlýk Haklarý Emperyalizmin Silahýdýr Azýnlýk Raporunun Düþündürdükleri Prof.Dr. Ýlber ORTAYLI Yýldýrým KOÇ Hakan SARILAR Ýçimizdeki II. Sevr Çýðýrtkanlarýna Yrd.Doç.Dr. Hasan OKTAY Irak Türkleri Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Ankara Þubesi Baþkaný Abbas TÜRKMEN ile Yaptýðýmýz Söyleþi Mustafa ÝLTEKÝN Hainlerin Kanunlarý Ýþliyor! Stratejik Aldatmalar Yýldýray ÇÝÇEK Ahmet DEMÝR Cahiliyenin Yanlýþ Bir Ýnancý: Adam Olmak Muhammed BÝRKUL Bir Tercihin Kapýsýnda: Milenyum Sinderellasý Kalmak Ya Da Medusasý Olmak Dr. Hüsniye Canbay TATAR Ezan Susturan Yiðit(!).. Oy Vermenin Sorumluluðu ve Medya Üzerine Seyit POLATKAN Türklük Tarihi Sönmez Bir Meþaledir... Özgür BAYRAKTAR Uçucu Madde Baðýmlýlýðý (Tinercilik) Dr. Yalçýn GÜZELHAN Ülkü Ocaklarý ndan Kýsa Kýsa... Mübarek Ramazan bayramýna denk gelen Kasým sayýmýzla sizlerle birlikte olmanýn sevinciyle hepinizi selamlýyoruz... Ülkemizin emperyalizm tarafýndan teslim alýnma operasyonunda son adýmlarýn atýldýðý þu günlerde yüreðimiz kan aðlarken, Bayram dan bahsetmek, biliyoruz ki saf dillikten öte birþey deðildir. Fakat yine de okuyucularýmýz baþta olmak üzere bütün Türk ve Ýslâm aleminin mübarek Ramazan bayramýný kutluyor, bu bayramýn müslümanlarýn ve mazlumlarýn emperyalist barbarlýða karþý savaþýmýnda zaferi muþtulayan bir milat olmasýný diliyoruz. Yukarda, ülkemizin emperyalizm tarafýndan teslim alýnma operasyonunda son adýmlarýn atýldýðýndan söz ettik. Evet, maalesef ülkemizi bölüp-parçalamak için attýklarý ve Ülkü Ocaklarýnýn þiddetle protesto ettiði o meþhur ilk adým larýndan sonra ikinci ve en büyük adýmý, hainlere hazýrlattýklarý azýnlýk raporu ile attýlar. Fakat bu ihanet raporu -medyaya yansýyan görüntülerinden de izlediðiniz gibi- nasýl ki þerefli bir el tarafýndan yýrtýlýp, atýldýysa, ülkemizi bölmek ve devletimizi parçalamak isteyenlerin o adýmlarý attýklarý ayaklarý da elbette kýrýlacaktýr. Geçmiþte hainlerin sonu, Kurtuluþ savaþýndan sonra nasýl olduysa, þimdi de ayný olacaktýr. Bundan kimsenin kuþkusu olmasýn... Dergimizin bu sayýsýnda da çok önemli yazýlar var. Özellikle Lider den bölümündeki Sayýn Devlet Bahçeli nin açýklamalarý tarihî bir açýklama özelliði taþýyor. Yýlýn son sayýsý olacak olan Aralýk sayýsýnda görüþmek üzere Allah a emanet olun... Bütün ülküdaþlarýmýzýn ve Türk-Ýslâm aleminin mübarek Ramazan Bayramýný kutlar, hayýrlara vesile olmasýný Yüce Tanrý dan dileriz. Sahibi Aliþan SATILMIÞ Ülkü Ocaklarý Ýnternet Sayfasý AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ Yýl : 2 Sayý: 18 KASIM 2004 Yazý Ýþleri Müdürü Ýbrahim ÖZBAY Genel Yayýn Yönetmeni Yýldýray ÇÝÇEK Yayýn Danýþmaný Mustafa ÝLTEKÝN Ýdare Yeri Oðuzlar Mahallesi 42. Sokak No: 26 Balgat / ANKARA (0,312) (pbx) Düzenleme / Baský SARAY MATBAACILIK Dergimizde yayýnlanan makaleler kaynak gösterilmek þartýyla iktibas edilebilir. Gönderilen yazýlar yayýmlansýn veya yayýmlanmasýn iade edilmez. Yayýmlanan tüm yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Dergimiz, prensip icabý ticari reklam almamaktadýr. ( 2 ) Ülkü Ocaklarý

3 Baþbuð dan... Ýnsanlar inanç sahibi olmak ihtiyacýndadýrlar; inanmak ihtiyacýndadýrlar. Ýnançsýz insan boþ bir kabuk gibidir. Ýnançsýz insan, pusulasýz, dümensiz gemi gibidir. En eski çaðlardan beri insan topluluklarý gerek kainat hakkýnda, gerek sürdürdükleri yaþayýþla ilgili olarak belirli inançlara göre münasebetlerini, yaþayýþlarýný düzenlemiþlerdir. Her toplumun bir dini vardýr. Din insanlara nasýl hareket etmesi gerektiðini, birbirleriyle en iyi münasebetleri ne þekilde yürütebileceklerini ve insanlara mutluluk saðlama yollarýný gösteren bir inançlar topluluðudur. Her toplumda din müessesi olagelmiþtir. Din müessesesi içtimai bir müessedir. Hiçbir toplumun dinsiz bulunmadýðýný ve dinsiz yaþayamadýðýný bugün tespit etmiþ durumdayýz. Dini, halkýn afyonu diye niteleyen Marksist görüþler, bugün komünizmle idare edilen ülkelerde dahi terkedilme yoluna gitmiþtir. Bugün büyük komünist ülkelerden biri olan Sovyet Rusya da özellikle kiliseye, Hýristiyan dinine eskisine yaklaþan bir yer ve itibar verilme yoluna dönüþmüþtür. Gerçekten çeþitli toplumlarýn tarihine baktýðýmýz zaman din müessesesinin insanlarýn hayatýný tanzim eden, insanlarýn daha mutlu yaþamasýný saðlayan ve insanlar arasýnda kardeþliði telkin eden, iyiliði telkin eden bir müessede olarak faydalý hizmetler yaptýðýný görmekteyiz. Gerçi kendi dininden olmayanlara karþý, baþka toplumlara karþý ayrý dinlerden olarak dolayýsýyla zaman zaman düþmanlýklar, zaman zaman çatýþmalar, kýþkýrtmalar meydana gelmiþtir. Fakat bunlarýn sebep oldýýðu zararlarýn yanýnda, din müessesesinin insan topluluklarýna saðladýðý faydalar kýyaslanamayacak derecede büyüktür. Türk Milletinin, kendi toplum hayatýnda dininin büyük yeri olmuþtur. Türkler Ýslamiyeti kabul edinceye kadar çeþitli dinlere mensup olarak yaþamýþlardýr. Þamanlýk Türklerin en eski çaðlardan beri kendi bünyelerinin oluþturduðu bir din müessesesi olmuþ, Türklerin hayatýna yön vermiþ, bununla beraber Türkler Budizm e girmiþler. Bir kýsmý Çin le münasebetler neticesi Konfüçyüs dinine de girmiþlerdir. Ayrýca Müslümanlýktan önceki çaðlarda Orta-Asya ya ulaþan misyonerlerin telkinleriyle bir kýsým Türkerin Hýristiyan olduklarý da tespit edilmiþtir. Selçuklularý meydana getiren büyük Selçuk ailesi bildiðiniz gibi Ýslamiyete girmeden ünce Hýristiyan olmuþ ve Hýristiyan isimleri almýþlardý. Fakat Türkler bin iki yüz yýl önce Ýslamiyetle temasa gelmiþler ve Ýslatmiyeti kendi bünyelerine, kendi tarihi geliþmelerine çok uygun bir din olarak görmüþler ve büyük iman heyecaný içinde bunu benimsemiþlerdir. Ýslamiyetin kendilerine verdiði yüksek inanç, büyük heyecan ile yeni bir harekete sahip olrnuþlar, yeni bir enerjiye sahip olmuþlar ve bu enerji ile büyük medeniyetler meydana getirmiþler, yeni büyük devletler kurmuþlardýr. Nitekim Selçuklu Ýmparatorluðu ve ondan doðarak dünyanýn en büyük imparatorluðu haline gelmiþ olan Osmanlý Ýmparatrluðu, Türklerin Ýslamiyeti kabullerinden sonra meydana getirdikleri büyük varlýklardýr. Din, toplum içerisinde sosyal bir müessese olduðuna göre, toplumun refahýný kalkýndýrýlmasýný ve devamlý mutluluk içinde yaþatýlmasýný öngören yöneticilerin bu sosyal müesseseye gerekli önerni göstermeleri çok lüzumludur. Cumhuriyet tarihinde, Osmanlý Devletinin son devirlerinde Ýslamiyetin gerçek esaslarýný örten hurafeler ve bâtýl inançlarýn sebep olduðu durgunluk ve birçok zararlar dolayýsýyla dine karþý ve özellikle Ýslamiyete karþý tepkiler gösterilmiþtir. Bu tepkiler ölçüyü aþacak derecede olmuþtur. Adeta toplum içinde din müessesesine gerek yoktur gibi bir zihniyetle bir kýsým yöneticiler halký horlamýþlar ve dini inançlarýndan doiayý halka baský yapmýþlar, halký büyük sýkýntýlara maruz býrakmýþlardýr. Bu sebepten dolayý memleketin kalkýndýrýlmasý yönünde giriþilmiþ olan birçok hareketler tepkiyle karþýlanmýþtýr veyahut en azýndan halk tarafýndan gerekli þekilde benimsenmemiþ, destek görmemiþtir. Halkýn iþbirliðini saðlamada, halkýn desteðini ve coþkunluðunu temin etmede bu büyük müessesenin varlýðý ihmal edilmiþtir. Bunlarý böylece belirttikten sonra, milletimizin bin iki yüz yýldan beri benimsemekle þeref kazandýðý Ýslâmiyet üzerinde de görüþlerimizi belirtmek lazýmdýr. Müslümanlýk yer yüzüne en son gönderilmiþ olan en ileri, en iyi geliþmiþ bir dindir. Ýslamiyetin yüksek esaslarý insanlar arasýnda kardeþliði, irýsanlarýn birbirlerini sevmelerini, insanlarýn birbirleriyle münasebetlerinde hakký, adaleti gözetmeyi ön gören ilahi bir dindir ve Ýslâmiyet, milletinýize kuvvet vermiþtir. Milletimizin büyük enerjisini disiplin i- çinde kullanmasýný saðlamýþtýr. Bu büyük ruh ve bu büyük, inançla Türk Milleti dünya üzerine yeni bir nizam getirmiþ ve eski çaðlarda bilinen dünyanrn hemen her köþesini kendi medeniyet ýþýklarýyla aydýnlatmýþlaý- ve kendi lekesiz adalet sistemleriyle bütün insanlýðýn hayatýnda ümitler meydana getirmiþlerdir. Nitekim Avrupa da Protestanlýðýn kurucusu olan Luther dahi Türkleri bir kurtarýcý olarak görmüþ ve Türklerin A!manya yý da iþgal ederek orada da vicdan hürriyetini saðlamalarýný, lekesiz bir adalet nizamý getirmelerini beklediðini ifade etmiþtir. Ýslâmiyet vicdan hürriyetini temel alan bir dindir Baþka inanç sahibi, baþka dine mensup olanlara karþý zulmü, zor kullanmayý reddeden bir görüþ sahibidir Bu dinin müsamahasý, bu dinin getirdiði yüksek insanî esaslar milletimiz için eski tarihinden alýp getirdið; deðerlerle beraber büyük güç kaynaðý olmuþtur. Ýnançtan yoksun býrakýlma, insanlarýn ihtiraslarýna kendilerini kapýp koyuvermelerine yol a- çar. Tamamýyla bencil, baþkalarýna zarar verecek insan ihtiraslarýn sýnýrlanmasý, kontrol altýna alýnmasý insanlarýn saðlam din duygusuna ve bunlarla beslenen ahlak görüþlerine sahip olmalarýyla mümkündür. Polisle, jandarmayla ahlak kurallarýný koruyabilmek mümkün deðildir. Her insanýn içinde kendisinin dürüst yolda olmasýný kontrol edecek, baþkalarýna zarar vermeden yaþamasýný hatta baþkalarýna faydalý olacak þekilde, baþkalarýnýn sýkýntýlarýný giderecek þekilde faaliyetlerini düzenlemesini saðlayacak bir inanç kaynaðýna sahip olmasý gerekmektedir. Ýþte bu i- nanç kaynaðýný insaýnlarýn içine yerleþtiren dindir. Türk Milletinin de bin iki yüz yýldan beri dini Ýslâmiyettir ve Ýslamiyet toplumumuzun muttluluðunu saðlamaya yetecek inanç kaynaðýdýr. Bu kaynak kutsal bir kaynaktýr. bu kaynak verimliliðini ve kudretini geçmiþ tarihte ispat etmiþ olan bir kaynaktýr. Bu kaynaðýn bugün de toplumumuzun düzenlenmesi için, insanlarýmýzýn mutlu olmasý için tekrar yerini almasý, yerine konulmasý gereklidir Baþbuð Alparslan Türkeþ Dokuz Iþýk, Sayfa: Ülkü Ocaklarý ( 3 )

4 ANADOLU YU YENÝDEN FETÝH ZORUNDA KALMAYALIM LÝDER DEN - Azýnlýk tartýþmalarýyla gündeme gelen üst kimlik ve Türkiyelilik tartýþmalarý konusunda ne düþünüyorsunuz? Bu tartýþmalarýn AB süreci ile ilgili görüþmelerin olduðu dönemlere rastlamasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? - Türkiye Katýlým Ortaklýðý Belgesi çerçevesinde Ulusal Program hazýrlamýþtýr. Türkiye nin tam üyelik sürecinin bu uygulama haritasý üzerinden devam etmesi gerekiyor. Ama Avrupa Birliði yönetimi ve Avrupa Birliði ne katýlmýþ ülkelerin devlet, hükümet baþkanlarý, parti yöneticileri, yeni dayatmalarla Türkiye yi karþý karþýya býrakmýþlardýr. Bugünkü siyasi iktidarýn tam üyelik sürecinde ortaya koyduðu en büyük yanlýþ, teslimiyetçi ve tavizci yaklaþýmýdýr. Bu da, Katýlým Ortaklýðý Belgesi ve o belge çerçevesinde hazýrlanmýþ Ulusal Program ýn sýnýrýný aþmaktan baþlar. 57 nci Hükümet döneminde de karþýlaþtýðýmýz dayatmalar, bu sýnýrý aþmaya dayalýydý. Yâni bazý talepler, Türkiye nin toprak bütünlüðünü, üniter yapýsýný yakýndan tehdit edebilecek bölücü eylemlerden kaynaklanan bazý talepler, Avrupa Birliði nin dayatmalarý ile örtüþtürülerek/bitiþtirilerek Türkiye nin bir kýskaca alýnmasýna neden olmaktadýr. Bugün bu kýskaca karþýlýk AKP tamamen teslimiyetle hareket etmektedir. - Talepleri var mýydý? Yani 57 nci Hükümet döneminde... LOZAN DIÞINDA AZINLIK YOK - Bunlarla ilgili her konuda... Mesela 6 Ekim deki Ýlerleme Raporu. O raporun ek raporu, tavsiye metni incelendiðinde Ulusal Program la, yâni 19 Mart 2001 tarihinde AB ye sunulmuþ Uusal Pogram a, oradaki tavsiyeler ve ek rapordaki farklýlýk Türkiye nin karþý karþýya býrakýldýðý yeni dayatmalardýr. Bugün tartýþmaya açýlmýþ olan azýnlýklar meselesidir, PKK nýn siyasallaþtýrýlmasý sürecidir. Leyla Zana grubunun tahliyesi, tahliye ile birlikte bir siyasallaþtýrma sürecinin baþlatýlmýþ olmasýdýr. ( 4 ) Ülkü Ocaklarý

5 Genel af çerçevesinde Apo nun affý vs. gibi konular Türkiye nin önüne getirilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Adaylýk statüsü, AB tam üyelik sürecinde önemli bir statüdür. Fakat tam üyeliði garanti e- den bir statü deðildir. Katýlým için müzakere kararý veya müzakere takvimi, tam üyelik sürecinde artýk dönüþü olmayan bir karardýr. Bu çok önemlidir. Onun için 17 A- ralýk ta müzakereye baþlama kararý ile baþlama tarihi a- rasýndaki fark da görülmüþ olacak. Bugün Ýlerleme Raporu nun tamamlayýcý unsuru olan diðer raporlardaki dayatmalarla, Türkiye nin 17 Aralýk a kadar neleri yapmasý gerektiði konusundaki ýsrarcý tutumlar da bunu göstermiþtir. Türkiye yi çok yanlýþ bir yola sokmuþlardýr. Türkiye süratle bir yol ayrýmýna doðru sürüklenmektedir. Ve Türkiye AB nin istekleri bahane edilerek bir kuþatma altýna alýnmýþtýr. Türkiye de, Lozan ýþýðýnda hiçbir þart altýnda bir azýnlýk kavramýnýn kabul edilmemesi gerekir. Müzakere takvimi verilmiþ de olsa onlarýn hesabýna, insafýna göre, yasa çýkacak. Ne olacaðý belli deðil. KURTULUÞ REDDEDÝLMELÝ Avrupa Birliði nin ne olacaðý belli deðil. O bakýmdan Türkiye, dayatmalara evet diyerek, vermiþ olduðu tavizlerin aðýr sonuçlarýný ö- deyerek, kimin ne olacaðý belli olmayan bir süreci yaþamak zorunda. Onun için bu ülkede yaþayan her insan, her siyasi, her aydýnýmýza büyük görevler düþüyor. Azýnlýk kavramýný, etnik kavramý çok iyi tanýmlanmasý gerekiyor. Türkiye de parça parça bölünmeye neden olabilecek yanlýþ yorumlardan kaçýnmak gerekiyor. Hiç kimse bir milli kimliðin 81 yýl önemini yaþattýðý o Cumhuriyet in getirmiþ olduðu o kurtuluþu reddettirecek yeni bir hataya düþmemeli. Kýsacasý Türkiye, Anadolu yu yeniden fethe mecbur kalmamalý. Ne demek istediðimi anlasýn herkes. Bizi, A- nadolu yu yeniden fethetme mecburiyetinde býrakmamalý kimse. SEVR PARANOYA DEÐÝL - Azýnlýk tartýþmalarý ile birlikte bir de Türkiye de Sevr Paranoyasý olduðuna dair birtakým iddialar var. Sizce de gerçekten Sevr bir paranoya mýdýr? Etnik temele dayalý bir kavrayýþ, Türkiye nin milli birliðini zedeler. Böyle bir tuzaða düþmemeleri lazým. Onun için Kürtçe konuþan kardeþlerimiz ve Alevi vatandaþlarýmýz, bu büyük tuzaðýn farkýna varmalýlar. Eðer Türkiye de birlikte yaþama duygusunu bir ölçüde kaybedersek çok büyük yanlýþ olur. - Hayýr, bir tarihi gerçektir. Tarihin bize vermiþ olduðu bir tecrübe ýþýðýnda geleceði belirleme anlayýþýdýr. Paranoya olarak ortaya koyanlar AB nin lobicileridir. Kayýtsýzþartsýz, her þart altýnda AB ye katýlmak arzusu taþýyanlarýn yanlýþ bir deðerlendirmesidir bu. Tarihi gerçektir. - Yâni, size göre, Batýlýlar n zihninin arkasýnda yatan düþünce midir Sevr? - Tabii, efendim. Þark meselesinin örtülü uygulanmasýný, belli amaçlar içerisinde AB ile aracý gerçekleþtiriyorlar. KÜLTÜREL VE BÜTÜNCÜL BAKIÞ - Efendim, Sayýn Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Özkök ile Sayýn Cumhurbaþkaný üst kimliði tarif etti. Siz de tarif eder misiniz? Yâni, Türk milleti ýrka dayalý bir topluluk mudur? Yoksa alt kimlikler topluluðundan oluþan bir þey midir? Yoksa bir Kültür -kader birliði midir? - Türk milliyetçiliði, anlayýþýnýn geliþim sürecinde hiçbir dönem kendisini ýrkçýlýkla ifade etmemiþtir. Tamamen kültürel ve bütüncül bir bakýþtýr. Bu ülkede yaþayan, kendisini bu ülkeye mensup gören, yâni Ben bu milletin mensubuyum diyen herkesi Türk kabul etmiþtir ve hiç de ayrým yapmamýþtýr. Þimdi meseleye bu gerçekler ýþýðýnda yaklaþýlmasý lazým. Etnik temele dayalý bir kavrayýþ, Türkiye nin milli birliðini zedeler. Bundan evvela insanlarýmýzýn vazgeçmemesi lazým. Böyle büyük bir tuzaða düþmemeleri lazým. Onun için Kürtçe konuþan kardeþlerimiz ve Alevi vatandaþlarýmýz, bu büyük tuzaðýn farkýna varmalýlar. Eðer Türkiye de birlikte yaþama duygusunu bir ölçüde kaybedersek çok büyük yanlýþ olur. AYDINLARA VE MEDYAYA UYARI Bahçeli, kamuoyu önünde yapýlan tartýþmalarda, televizyon yöneticilerinin ve aydýnlarýn, kendilerine çeki düzen vermelerini istedi ve (hangi konu, nasýl iþlenirse milli menfaatlere zarar verir ya da vermez) diye düþünülmeli dedi. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Biraz daha az Türk, biraz daha az Kürt bir Türkiye savý da ortaya atýl- Ülkü Ocaklarý ( 5 )

6 dý þeklindeki sözlerimiz üzerine, Türk aydýnýný ve medya yönetcilerini uyardý. Medyada en fazla görünen ve aslýnda en fazla bu konu üzerinde duran insanlar, bu tür lüzumsuz tartýþmalarý bir kenara býrakmalýdýrlar. Esneklikten kaynaklý olarak aydýnlarýmýz kendilerine çeki düzen vermeliler. Televizyon yöneticileri, sahipleri bu manâda kendilerine çeki-düzen vermeliler. Hangi konuyu nasýl iþlerlerse Türkiye nin milli menfaatlerini korumuþ olurlar, hangi konuyu nasýl iþlerlerse Türkiye ye zarar vermiþ olurlar. Bunu medya patronlarý da çok iyi anlamak mecburiyetindedir. Kimi aydýnlar da, Avrupa Birliði ne tam üyelik sürecinde de bu tür davranýþlarý gereðine uygun yapýyor. Kimi kandýrýlmýþ olduðu için yapýyor, kimisi saflýðýndan yapýyor... - AB sürecinin bir sonucu olarak Ýmralý da tutulan, teröristbaþýnýn sözleri var. Apo nun sözlerini a- MHP, bunlara karþý, Ýlle de AB ye gireceðiz diye, bu yeni talep ve dayatmalarýn kabulü noktasýnda uyumsuzdur. Bunun için isterlerse bu anlamda AB ye karþýdýr diyebilirler. vukatlarý aracýlýðý ile gazetelerde okuyoruz. Köþk teki resepsiyonda Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt ile Jandarma Genel Komutaný Orgeneral Fevzi Türkeri, bundan þikâyet ettiler. Nasýl deðerlendiriyorsunuz, Apo nun Ýmralý Adasý ndan seslenmesini? - Bunlar, AB sürecinin hadiseleri. Yanlýþ hoþgörünün sonucu. Bölücübaþý cezaevindeyken örgütü yönetebilecek hale gelebiliyorsa, bölücü örgütle olan mücadelenin zaten bir bölümü kaybedilmiþtir. - Piþman mýsýnýz? Keþke assaydýk diyor musunuz? - Milliyetçi Hareket Partisi, zaten baþýndan beri ýsrarlýydý bu konuda. 12 Ocak 2000 tarihindeki liderler zirvesinde ortaya konulan MHP nin görüþleri isabetliydi. Yâni, bu kararýn Meclis e sevk edilmesi konusunda milletvekili ile Meclis te bulunuyorduk. Þimdi AKP de olduðu gibi Anayasa deðiþikliðini öngören milletvekili çoðunluðumuz yoktu. O zamanki deðerlendirmede de tabii ki hükümet politikasý çerçevesinde oldu. Daha evvelden Refah-Yol iktidarý döneminde yapýlmýþ olan bir anlaþmanýn sonucu olarak Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi ne fiiline baþvurulmasý... Þimdi Türkiye de hukukçular bu konuda tartýþýyorlar. Diyorlar ki, buna baþvurma hakký vardýr. Bunun sonunun alýnmasý lâzým. Biz de zaten Liderler Zirvesi nde, Madem ki Türkiye bir hukuk devletidir, bir Avrupa Birliði sürecinde deðerlendirilmektedir. Daha önceki iktidarla devamlýlýk esasý var diye deðerlendirdik. Þimdi o protokolü imzalayan siyasi partilerin kendi koalisyonlarý dönemindeki uygulamalarýn hesabýný MHP den sormalarýný, yanlýþ bir siyasi ahlâk anlayýþýnýn sonucu olarak deðerlendiriyoruz. - Bu zirvede MHP yalnýz kaldý diyorsunuz? Size yakýn duran oldu mu? - Hayýr. - Peki, argümanlarý neydi? - Bildiðiniz þeyler... Bazýlarý yavaþ yavaþ ortaya çýkýyor. Biraz daha beklersek daha çok gerçekler ortaya çýkacak. - Sayýn Genel Baþkan, son dönemde AB nin Türkiye ye önerdiði ya da dayattýðý birtakým koþullara Milliyetçi cepheden, özellikle MHP den sert tepkiler geldi. Bu da komuoyunda sanki MHP, AB ye karþýymýþ gibi algýlandý. Gerçekten MHP, AB ye mi karþýdýr, yoksa AB nin þartlarýna mý? Bunu açabilir misiniz? - MHP, Ulusal Program a imza atmýþtýr. Ýktidar sorumluluðunu taþýyan bir partidir. Ýmzanýn arkasýnda durur. Ulusal Program ý aþan hiçbir talebi ve dayatmayý kabul etmez. Bugün, Ulusal Program ý aþan dayatmalarla Türkiye karþý karþýyadýr. MHP, bunlara karþý, Ýlle de AB ye gireceðiz diye, bu yeni talep ve dayatmalarýn kabulü noktasýnda uyumsuzdur. Bunun için Ýsterlerse bu anlamda AB ye karþýdýr diyebilirler. - Yâni, siz Her þeye raðmen AB demiyorsunuz? - Tabii. Türkiye nin birliði olmadan, Türkiye nin üniter yapýsý, toprak bütünlüðü korunmadan AB ye girseniz ne olur, girmeseniz ne olur? En son imzaladýklarý yeni a- nayasalarýný incelediðimiz vakit, orada daimi üniter yapýnýn nasýl korunmasý gerektiði konusunda kaç yýl sonra geldikleri aþama önemli. AB bunu düþünürken, onlardan çok daha evvel Türkiye nin AB ye katýlým sürecini Milliyetçi Hareket ve Milliyetçiler düþünmüþtür. Bu sebepten dolayý Milliyetçi Hareket, her zaman neyi söylemiþse hayata geçirmiþtir. Her konu ayrý ayrý incelenebilir, tartýþýlabilir. Görüþlerimiz bu kadar isabetlidir. KÝMÝ KÝMDEN AYIRACAKSINIZ? - Ulusal Program ýn sýnýrlarýnýn aþýlmasý Türkiye nin Kýbrýs üzerinde tamamen ikna edilmesi anlamýna mý geliyor? ( 6 ) Ülkü Ocaklarý

7 - Türkiye nin kuruluþ felsefesindeki temel ilkelerin tamamýnýn aþýlmasý anlamýna geliyor. Milli devlet anlayýþýný, üniter yapý, toprak bütünlüðünü, milletin kardeþliðini, tüm bunlarýn hepsini tahrip eder. Sosyal doku bozulur. Demokratik süreç çok yanlýþ anlamda algýlanýyor. Þimdi herkes ifade ediyor ama Türk kimliðini bir milli kimlik kabul ederek, burada birlikte yaþama arzusunu gönül rýzasý ile ifade etmekte insanlar niye rahatsýz ediliyor. Öz be öz Türk olan bir vatandaþýn Alevi ve Sünni inanç boyutu ile azýnlýklar þeklinde bölünmesi nasýl kabul edilebilir? Mümkün müdür bu? yýldan beri birlikte yaþamýþ insanlarýn, hangisini kimden azýnlýk olarak ayýracaksýnýz? A- ile birliði oluþmuþ. Kürtçe konuþan bir kýz bir Türkmen le evlenmiþ, iki tane de çocuk olmuþ. Þimdi azýnlýklar olarak yeniden belirlenmede hanýmefendi ben Kürt a- zýnlýðýyým dedi. Çocuklarý kim nasýl ayýracak? Hangi azýnlýk statüsünde deðerledirilecek? Böyle bir süreci Türkiye nin birlik ve beraberliðini tehdit edebilecek yanlýþ algýlama ile sürdürmek tarihi bir hata olur. Ve buna da, zannediyorum Türk milleti müsaade etmez. - AKP Hükümeti bu sözünü ettiðiniz þeyleri, hassasiyetleri dikkate almýyor mu? Almýyorsa size göre niye dikkate almýyor? - Anlayamadýðýmýz konu burasýdýr. Bir gerçek ortaya çýkýyor. AKP, geleneksel anlayýþýn Türkiye deki sistem ve kurumlarla olan çatýþmasýný AB aracýlýðý ile törpülemeye çalýþýyor. AB ise þark meselesini akademik teslimiyetçi anlayýþ üzerinden yürütmeye çalýþýyor. Tencere yuvarlanmýþ kapaðýný bulmuþ. Olay bu. Yoksa AB ye karþý deðilim. - ABD de seçim var. Sizce, baþkan deðiþiminin A- merikan iliþkilerinde etkisi olur mu? - Tabii, Cumhuriyetçilerle demokratlarýn iktidar olduklarý dönemler, Türk-Amerikan iliþkileri zaman zaman farklýlýklar göstermiþtir. Ama bugünkü gelinen noktada, Türkiye ye bakýþ açýlarýnda önemli bir deðiþiklik olacaðýný zannetmiyorum. ABD nin dünyaya bakýþýný yeni bir perspektifde yorumlayan bir devlet politikasý uygulamaktadýr. Deðiþen baþkanlarýn politikayý deðiþtirebilecek bir gücü olmayabilir. Kuzey Irak ta Güney Kürdistan hedefine ulaþmak amacýyla esnek bir federal yapý anlayýþý ortaya çýkmýþtýr. Baþkan adayý Kerry nin yakýn çalýþma grubunun Amerika nýn Kuzey Irak ta Barzani, Talabani ve Yahudi lobisi ile ciddi iliþkileri olduðu söyleniyor. Talabani nin yeri sarsýlýyor. Talabani yi istemiyorlar; çünkü, orada yeni bir geliþme var. Burada da belki Ýsrail... Barzani ile bir takým deðiþiklikler oluyordu. Irak savaþý baþlarken, Talabani daha güçlüydü. Ama þimdi Barzani nin konumu daha güçlendi. Talabani nin durumuna daha diplomatik yaklaþýlýyor. Yani ayak deðiþtiriyor. - Kuzey Irak ta bir yangýn var. Tel Afer de, Kerkük te, oradaki topraklarýn gerçek sahipleri azýnlýk durumunda... Demografik yapý deðiþtirilmeye çalýþýlýyor. Barzani ve Talabani oradaki Türkmenler i ABD nin de desteði ile yok sayýyor. Türkiye, net olarak tavrýný ortaya koyabilmiþ deðil. Sizin bu konudaki yaklaþýmýnýz nedir? - Irak taki son geliþmeler çerçevesinde ardýndan Türkiye nin elinde kýrmýzý çizgilerin hepsi ortadan kaldýrýlmýþtýr. Bu kýrmýzý çizgilerle birlikte Türkiye nin ýsrarlý tutumu kalmamýþtýr. Buna karþýlýk Kuzey Irak ta Güney Kürdistan hedefine ulaþmak amacýyla esnek bir federal yapý anlayýþý ortaya çýkmýþtýr. Bugün esnek federal yapýnýnýn bir nihai amacý olarak Güney Kürdistan dan bahsediliyor ise bunun batýsý, doðusu, kuzeydoðusu öyleyse, kuzeyinden ne amaçlandýðý, batýsýndan ne anlaþýldýðý ortaya çýkýyor. Yani Suriye de Kürtçe konuþan insanlarýn yaþadýðý bölge ile Kuzey Irak arasýndaki alanda Tel Afer ö- nemli bir Türkmen kenti olarak dikkat çekiyor. Tel Afer öyle bir yer bin nüfusa sahip, öz be öz Irak Türkmenleri nin yaþadýðý bir þehir. Orada durup dururken olaylarýn çýkmasý, nüfusun oradan seyreltimesine yönelik baskýlarýn yapýlmasý, Kuzey Irak taki peþmergeler ile iþgalci güçlerin iþbirliði içerisinde bulunmasýnýn Türkiye Cumhuriyeti devleti açýsýndan çok önemli yorumlanmasý lazýmdýr. Bu iþlerin þakasý yoktur. Kuzey Irak taki oluþumlarla, Türkiye de olmasý beklenenler ayný zaman örtüþmesi içerisinde sürdürülmektedir. - O zaman bilinçli ve planlý bir giriþim bu... - Tabii ki... Arkasýnda ABD de var. Ülkü Ocaklarý ( 7 )

8 - Sizce, Kuzey Irak taki oluþumlarýn arkasýnda ABD mi var yani? - Bu iþin arkasýnda Türkiye nin lehine düþünmeyen her unsur var. Amerika da bunlarýn baþýnda gelir. Türkiye, ABD i- le uzun zaman dost ve müttefik kalmýþ bir ülkedir. Stratejik ortaklýk kavramý gündeme taþýnmýþtýr. Fakat bir eksiklik kalmýþtýr. Stratejik ortaklýk kavramýndan ne anlaþýlmasý gerektiði, ne Türkiye tarafýndan izah edilebilmiþtir, ne de ABD tarafýndan izah edilebilmiþtir. Fakat stratejik ortaklýk kavramý þimdi Büyük Ortadoðu Projesi nin bir enstrümaný olarak Türkiye nin kullanýlmasýna imkân tanýyan bir yaklaþým olarak kendini göstermektedir. - Sermayenin sýnýrý yoktur, uluslararasýdýr ama Kuzey Irak ta Irak ýn yeniden yapýlandýrýlmasý çerçevesinde yatýrým yapýlýrken, Barzani ve Talabani yle çalýþan iþadamlarý da var. Bunu nasýl deðerlendirirsiniz? - Türkiye den Irak a baþka ülkelere baktýðý gibi bakmayan, sadece ekonomik menfaatlerini maksimize etmek açýsýndan yorumlamak isteyen iþadamlarý, böyle bir maksimize etme düþüncesini peþmergeleri zenginleþtirerek, kendisiyle beraber paylaþma yoluna gitmektedir. Yarýn bu zenginleþtirmenin Türkiye, Irak taki Türkmenler veya Irak ýn toprak bütünlüðü açýsýndan ne büyük tehlikeler doðuracaðýný görmemektedir. - Irak zirvesinde Türkiye çok net politikalar ortaya koymadý. Sizce, Türkiye nin Kuzey Irak politikasý i- çinde net bir Kerkük ve Türkmen politikasý da olmalý mýdýr? - Kesinlikle. Kýrmýzý çizgilere Türkiye sadýk kalsýn kâfidir. ABD nin de Irak ta düþmüþ olduðu dipsiz kuyudan kurtulmanýn yolu Türkiye nin ortaya koyduðu kýrmýzý çizgilere sadýk kalmasýna baðlýdýr. Irak ýn toprak bütünlüðü, Irak taki etnik unsurlarý körükleyen, onlara ayrý ayrý federal esneklik veren bir yaklaþýmdan vazgeçmesidir. Türkiye nin kýrmýzý çizgileri i- sabetli çizgilerdir. Bu çizgilerin aþýlmýþ olmasý ile birlikte iþgal kuvvetleri bilinen noktaya düþtü. Ramazan ayýnda, bu mübarek ayda dahi her gün günahsýz insanlar ölüyor. Bu dipsiz kuyudan zor çýkacaða benziyorlar. - Peki, bu koþullar altýnda sizce Türkiye de erken seçim þartlarý oluþmuþ mudur? - Türkiye de Anayasa deðiþikliðini gerçekleþtirebilecek boyutta temsil kabiliyetine sahip, tek baþýna bir partinin iktidarý mevcut. Dolayýsý ile böyle bir iktidarýn, yüksek bir medya desteði ile erken seçimi düþünüp düþünmeyeceði onlara baðlý bir olay olabilir. Konjonktür ne kadar farklý bir deðiþim ortaya koymuþ olsa da, bu kararýn alýnmasý iktidara baðlýdýr. Böyle bir kararýn 17 Aralýk ý ve müzakere takvimini kendi siyasal ( 8 ) Ülkü Ocaklarý

9 geleceðine göre nasýl yorumlayacaðýna ve kullanacaðýna baðlýdýr. 17 Aralýk ta AB ülkeleri çok daha ihtiyatlý, Türkiye ile i- liþkilerini bozmayan ama tam üyelik sürecine Türkiye yi götürmeyen bir müzakere taktiði ki, onu da verecekleri meçhul. Deðiþik formüllerle Türkiye yi tatmin edebilecekleri yaklaþýmlarý ortaya koyacaklar. Türkiye deki AB lobicileri de bugün tatmin olmuþ. Fransa nýn ortaya koyduðu bir yaklaþým, onun için dikkat çekicidir. Fransa referandum düþünüyor. AB nin yeni komisyon baþkaný diyor ki, Bu acaba bütün Avrupa ülkeleri i- çin sözkonusu olabilir mi? Bakýn müzakere, Türkiye ile olan iliþkilerini bir zaafa uðratmak gibi bir düþünceleri yok. Müzakere kararýnýn alýnmasý da kafi deðil. Müzakere kararý ile beraber, takvimin de verilmesi lazým. Ama þunu yapmadýnýz, bunu yapmadýnýz, þunlarý görelim, bunlarý görelim þeklinde. Yeni imzaladýklarý anayasal çerçeve... AB ülkeleri o- na yeniden bir þekil verecek. - Barzani ve Talabani nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümet yetkilileri ile diplomatik iliþkisi söz konusu. Biz de geçmiþte bu kiþilere kýrmýzý pasaport vermiþiz. Hatta Barzani daha yeni geldi ve meydan okuyarak. Ama bu insanlar sonuçta Türkiye Cumhuriyeti nin yetkilileriyle görüþüyorlar. Onlarý dolaylý olarak tanýmýþ olmuyor muyuz? Bunu nasýl deðerlendiriyorsunuz? - Türkiye nin uygulamýþ olduðu dýþ politika çerçevesinde bir taraftan bölücü terörle verilen mücadele, diðer taraftan bu mücadelenin dýþ kaynaðý olarak seçilmiþ alan Kuzey I- rak... buradaki peþmergelerle Türkiye zaman zaman birtakým diyaloglar kurulmuþ olabilir. Bu diyaloglar kurulurken Dýþiþleri bürokratlarýnýn veya belli kurumlarýnýn telefonlarýnýn ötesinde gerçekleþmekte olduðu anlaþýlýyor. Ama bugün gelinen aþamada tamamen bir devlet protokolleri çerçevesinde peþmerge ve aþiret reislerinin Türkiye de Irak ýn yöneticileri gibi gelip kabul edilmesi doðru deðil. Böyle bakýldýðýnda, Türkiye aleyhine önemli geliþmelerin olduðu görülebiliyor. Peþmerge bir taraftan devlet oluþturma sürecine yaklaþtýkça Türkiye de onlarý muhatap alýyor. Bunun için sayýn Baþbakan ýn, Dýþiþleri Bakaný nýn tüm temaslarýnda muhatap almasý yanlýþtýr. Hele hele Sayýn Meclis Baþkaný nýn henüz daha mahkeme sonuçlanmadan ama bir siyallaþma sürecine adým atmakta olan 4 tane DEP li milletvekilini kabul ederek 2.5 saat mesai harcamasý yanlýþtýr. Bu tür diyaloglar ilerde Türkiye nin aleyhine nasýl bir sonuç doðurur? Dr. Devlet BAHÇELÝ MHP Genel Baþkaný *Not: MHP Genel Baþkaný Dr.Devlet Bahçeli nin Halka ve Olaylara Tercüman Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Akpýnar la yapmýþ olduðu söyleþi. Ülkü Ocaklarý ( 9 )

10 Genel Baþkan dan Aliþan Satýlmýþ Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Genel Baþkaný ANADOLU DA YENÝ DEVLET ARAYIÞLARI Onlarýn son söyleyeceðini biz ilk olarak söyleyelim: AB nin verdiði ev ödevlerinin yerine getirilmesiyle oluþacak tablo, Selçuklu-Osmanlý-Türkiye Cumhuriyeti ekseninde hayatiyetini sürdüren ve Devlet-i Ebed Müddet o- larak tanýmladýðýmýz organizasyonun nihayete erdirilmesi anlamýna geliyor. Yerine geçecek oluþum ise, herhangi bir millete dayanmayan, kendi baþýna hareket edemeyen, çok dilli, birden fazla kurucu unsur barýndýran yeni bir devlet olacak. Türkler, yeni devletin kurucu unsurlarýndan birisi olarak kalacak. Fakat nüfusun %85 ini oluþturduðu için kendi içerisinde de parçalara ayrýlacak. Alevilik, ayrý bir din gibi gösterilip, bir parça da böyle koparýlacak. (Þu anda bazý Alevi kökenli ateistleri kullanarak ilk giriþimleri baþlattýlar bile ) Ardýndan Tatarlar, Kazaklar, Balkan göçmenleri, Azeriler v.s. gelecek. Etnik mozaik olmalýyýz ya Türkçe resmi dillerden birisi olacaðý için isteyen Türkçe eðitim alma hakkýna sahip olabilecek. Fakat resmi dilin sadece Türkçe olmasýný savunmak, bölücü bir cereyan olarak kovuþturma meselesi yapýlabilecek. Bu devletin içerisinde istenirse T.C. vatandaþlarýnýn giriþlerinin sýnýrlandýrýlacaðý özerk bölgeler olabilecek. Örneðin Suriçi Ýstanbul unda ekümenik! Patrik böyle bir yetkiyi kullanabilecek. Bu arada Patrik hazretleri, çoktan açýlmýþ bulunan, Heybeliada ruhban okulunda yetiþen din adamlarýný, dünyanýn dört bir tarafýndaki Ortodoks kiliselere ihraç etmenin telaþýndadýr ve bu durumdan Yunanistan giderek rahatsýzlýk duymaktadýr. Bu rahatsýzlýðýný tabii ki Türkiye ye deðil, ABD ye iletmektedir. AB nin verdiði ev ödevlerinin yerine getirilmesinden sonra, Doðu Karadeniz de Pontus un kültürel ihyasýyla baþlanan bir süreç yaþanacak. Bu süreci Türkler, þiddetli direniþle karþýlayacaðý için, bölge gerilecek. AB, bu gerilimin devamýnýn üyeliðe engel teþkil edeceðini açýk bir þekilde ifade edecek. Ýktidar (tabii ki söz konusu olan, þimdiki gibi iþbirlikçi bir iktidarýdýr) etnik milliyetçiliðin hortladýðýný söyleyerek, baskýcý ve anti-demokratik tedbirler alacak. AB ise, bu tedbirlerin kriterlere aykýrý olmadýðýný açýklayacak. AB nin verdiði ev ödevlerinin yerine getirilmesinden sonra, Ermenistan sýnýr kapýsýnýn akýbeti, AB nin alacaðý kararlara terk edilecek. Emekli ABD ve AB vatandaþlarýnýn bir bölümü, ömrünün son dönemini huzur içerisinde geçirmek için Aðrý Daðý eteklerini seçecekler. Sonradan anlaþýlacak ki, bunlar Ermeni asýllýymýþ. (Hatýrlarsýnýz; Seksenlerde sadece emekli ABD vatandaþlarý olarak ortaya çýkmýþlardý.) Üstelik üyelik þartlarýndan biri olmak ü- zere, Ermeni soy kýrýmýný kabul ettiðimiz için, muazzam bir tazminat miktarýyla karþýlaþacaðýz. Bu miktar için AB bize yardým elini uzatacak. Biz, AB ye bir kez daha minnettar kalacaðýz. Uygar toplumlarýn içerisinde kalmýþ olmanýn hazzýyla, bu emekli kardeþlerimizin isteklerini aþkla yerine getireceðiz. Aksini iddia edenler, dünkü Faþist Türk tahakkümünün devamýný isteyen çaðdýþý zihniyetler olarak gazete ve TV lerde boy boy teþhir edilecek, sularýn tersine akamayacaðýný dahi bilmeyen zavallýlar diye anýlacaklar. Azeri-Ermeni sorunu hakkýnda þu andaki tutumumuz, yeni devletin halklarýndan birisi olan, Türklerin görüþü olarak anýlacak. Biz bu savý ortaya atabileceðiz, fakat savlardan bir sav olma özelliði taþýyacak. Karar verici odaklarý etkilerse ne âlâ AB nin verdiði ev ödevlerinin yerine getirilmesinden sonra Kýbrýs tan askerlerimizi çekeceðiz. Kýsa bir süre sonra da coðrafi iki kesimlilik anlamýný yitirecek. Kuzey in ekonomisi tamamen Güney in kontrolüne geçeceði ( 10 ) Ülkü Ocaklarý

11 için, iþ ve eðitim imkanlarýný sunan kapýlardan, Kuzeyli gömlekleri çýkarýlarak geçilecek. (Üstelik biz de torunlarýmýzýn arkasýnda kapý gibi duracaðýz.) AB nin verdiði ev ödevlerinin yerine getirilmesinden sonra, Ege adalarý ekonomik olarak bize daha baðýmlý hale gelecekler. Turizm gelirlerimiz artacak. Fakat Ýstanbul dan yola çýkan bir gemi kara sularýmýzda seyahat ederek Ýzmir e varamayacak. Çünkü Ege de Yunan tezlerini kabul edeceðiz Gerçi þöyle diyeceðiz: Ulus-devletlerin çaðý kapandý, önemli olan ekonomidir ve biz þu anda 12 a- dalarý ilk defa olarak ele geçirmiþ bulunuyoruz. AB nin verdiði ev ödevlerinin yerine getirilmesinden sonra, Ýslam, Türkiye üzerinden, iddiasý alýnmýþ arka plan renklerinden biri haline getirilmeye çalýþýlacak. AB bir medeniyet(!) projesi olduðu için, Müslüman olmak, bu medeniyetin bir ferdi olmaya engel deðil mesajý verilecek. Medeni olmak, AB mantalitesini içselleþtirmek anlamýna geldiði için, yeni bir Ýslam tanýmý yapýlacak. Yani sakýn yanlýþ anlaþýlmasýn, Ýslam, AB nin verdiði ev ödevlerinin yerine getirilmesinden sonra, Ýslam, Türkiye üzerinden, iddiasý alýnmýþ arka plan renklerinden biri haline getirilmeye çalýþýlacak. AB bir medeniyet (!) projesi olduðu için, Müslüman olmak, bu medeniyetin bir ferdi olmaya engel deðil mesajý verilecek. AB ye ait hiçbir þeyi tanýmlamayacak. AB tipi Ýslam a ait bazý ipuçlarý için bakýnýz; Fransa ve Almanya daki son uygulamalar (Not: Tayyip Erdoðan, medeniyetlerin uzlaþmasý diyor! Uzlaþma, iki baþat gücün arasýnda olmaz mý? Biz bu derslerimize çalýþma ve söylenenleri bihakkýn yerine getirme çýrpýnýþlarý içerisinde nasýl bir uzlaþma hali yaþýyoruz, bilen bana da anlatsýn ) AB nin verdiði ev ödevlerinin yerine getirilmesinden sonra, Anadolu daki yeni devlet, ABD ve AB nin üzerinde tepiþtiði bir alan haline gelecek. Bilindiði gibi ABD, AB üzerindeki emellerini gerçekleþtirme araçlarýndan biri olarak Türkiye yi görmektedir. Dolayýsýyla, AB nin içindeki ABD yanlýlarý, bizi kendilerinden gördükleri için, Almanya-Fransa eksenli yaptýrýmlara karþý destek isteyecekler. Almanya- Fransa ise, AKP den, kendi ekseninde hareket edeceði sözünü aldýðý için, rahat davranacak. Çünkü iktidar partisinin çekirdek kadrosu tavþana kaç, tazýya tut demeyi eski bir alýþkanlýk olarak (Bu alýþkanlýk 70 li yýllardan kalmadýr) sürdürmüþ, hem ABD ye hem Almanya-Fransa ya ayný sözleri vermiþ durumdadýr. Yoksa AKP, BOP ta stratejik ortaklýktan vazgeçti de biz mi atladýk? Bence AB kartlarýný çok açýk oynuyor. Tevil etmeye çalýþan biziz. Kürtler ve Alevilerle ilgili bölümleri son dakika ataðýyla metinden çýkardýk. Ýyi kardeþim, metinden çýkardýk da hedeften çýkardýk mý? Sizden önceki hükümetler de bundan baþka bir þey istemeyecekler diye diye, her yeni ev ödevini yapma telaþýna düþmediler mi? Ve her seferinde bu son demediler mi? Zerrece þüphe duymayýn ki, yukarýda kayda geçirdiðimiz fütürist metnin tek bir maddesini yapmayalým, AB ü- yeliði hayaldir. Çünkü AB projesi -bütün çeþitleriyle- Türkiye gibi bir devleti alarak yoluna devam edemez. Biliyoruz ki ortada birden fazla AB projesi var. Bunu daha önceki yazýlarýmýzda ele almýþtýk. Anglo-Saksonlarýn AB si, Fransa-Almanya nýn AB si (Kohl ve Chirac ýn ideolojisiyle þekillenen), Yeþiller merkezli AB tasarýmý gibi Bunlarýn hepsi Türkiye yi bu haliyle projeyi baltalayacak büyüklükte ve vizyonda görüyorlar. Sözünü ettiðimiz vizyona ise Kemalizm diyorlar. Onlarýn kastettiði Kemalizm, bizim Türkiye de tartýþa tartýþa içini boþalttýðýmýz, kimi ideolojilerin kalkaný olmasý amacýyla bin parçaya bölünen Kemalizm deðil Kastedilen, devletin üniter yapýsýdýr. Türkiye Cumhuriyetini oluþturan halkýn Türk üst kimliðidir. Kýsaca devletin kendisidir. Atatürk ve silah arkadaþlarýnýn yok olmaktan kurtarýp, Cumhuriyet rejimiyle sonsuzluk yolculuðuna devam ettirdiði Devlet-i Ebed Müddet Bu yüzden son günlerde Lozan Anlaþmasýnýn tarihin çöp sepetine atýlmasýndan ve Kemalizm i terk etmemiz gerektiðinden bahsediyorlar. Önce yeni azýnlýklar ortaya atýldý. Aslýnda sözü edilen azýnlýklarýn halkýn geri kalanýyla iç içe yaþamasý ve belirli bir coðrafî bölgelerinin olmamasý dolayýsýyla, nasýl bir statüyle temsil edilecekleri belli deðildi. Bu bilinçli adýmý O halde Lozan daki azýnlýklar da azýnlýk sayýlmasýn hamlesi izledi. Bunu bazý mahalli dillerde eðitim hakký, anayasanýn deðiþmez hükümlerinin deðiþtirilmesi, Cumhuriyeti kuran halklar diyerek birkaç etnik gruptan bahsedilmesi ve Kürtçe den baþlayarak bazý dillerin resmiyet kazanmasý izleyecek. Türk milletinin örgütlü hali olan ve ona hizmetten baþka meþruiyeti bulunmayan Türkiye Cumhuriyetinin erkleri, bu gerçeðe sýrtýný dönüp, yokmuþ gibi davranarak nereye kadar gidecek. Yoksa Türkiye, kendi önerdiði AB tasarýsýný Avrupa milletlerine dayatacak güce mi sahip? (Not: Türkiye nin önerdiði AB tasarýsýnýn öbür adýna onurlu üyelik diyoruz. Burada þunu belirtelim ki, Türkiye nin AB projesi, ABD küresel hakimiyetine karþý diðer projelerden daha etkilidir.) Bu metin þunun için yazýldý: Türkiye nin AB üyeliðini engelleyecek güç, Avrupalý milletler deðil, Batý Türklerinin büyük ümidi, en diri ve örgütlü hali olan Türkiye halký ve onun varoluþ þuuru olan Ülkücü Harekettir. Göreceðiz Ülkü Ocaklarý ( 11 )

12 Bir Ýhanet Belgesi: Azýnlýklarýn Hazýrladýðý Rapor Doç.Dr. Özcan YENÝÇERÝ Grup Baþkanlýðýný Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nden Prof. Dr. Baskýn Oran ýn yaptýðý Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Danýþma Kurulu na baðlý azýnlýk Haklarý ve Kültürel Haklar Çalýþma Grubu nun 1 Ekim 2004 tarihli raporu yayýnlandý. Radikal Gazetesinin Cesur Azýnlýk Raporu baþlýðý ile verdiði bu belge, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluþ anlaþmasý olan Lozan Antlaþmasý ný ve anayasa nýn deðiþtirilmesi teklif edilemeyeceði Anayasa hükmü olan 3 üncü maddesini dahi azýnlýk haklarý ve kültürel haklar açýsýndan tartýþmaya açýyor. Prof. Dr. Baskýn Oran, bu raporun oylama öncesinde yapýlan tartýþmalarýn bazýlarýný da 7 Ekim 2004 tarihinde Birgün Gazetesinde açýklamýþ. Bunlardan sözü edilen görüþlere yapýlan bir itiraz þöyle ifade edilmiþ: Türkiye de gayri Müslimlere baský yoktur. Zaten, Avrupa, Osmanlý ya bu bahaneyle müdahale etti. Bu itiraza verilen cevap da aynen þöyledir: Ruhban yetiþtirmelerini engelle, kiliselerine el koy; din özgürlükleri vardýr de. Mallarýna el koy, okullarýnda dillerini okutmalarýný engelle; baský yok de. Avrupa, þeriat denilen çaðdýþý düzene müdahale etmiþti. Bugün de 2004 e göre çaðdýþý kalana müdahale ediyor. Müdahale istemeyen düzeltir, bahane yaratmaz. Oryantalist yönlendirmelerin üretimi olan bazý yaklaþýmlarda Türkiye deki her türlü farklýlýðýn, kusur ya da eksikliðin anormal ölçülerde abartýldýðý bilinmektedir. Bu raporda da benzer abartýlar ve deðerlendirmelerle ülkenin üniter yapýsýna, resmi diline, ülkesi ve milletiyle birliði ve bütünlüðüne yönelik tahripkâr ve haksýz eleþtiriler ve öneriler getirilmiþtir. Kiliselere el koyma, ruhban yetiþtirilmesine engelleme ya da özgürlük kýsma gibi abartýlarak ifade edilen olgunun temelinde bu kurumlarýn geçmiþ dönemdeki sabýkalarý ve ihanetleri vardýr. Kaldý ki AB üyeliðine raðmen Yunanistan da Ýskeçe Müftüsünün durumu, Yunanistan da bulunan camilerin ve okullarýn hali ortada iken, Türkiye ye yöneltilen eleþtiriler samimiyetten ve sorun çözmekten yoksundur yýlýnda bile Atina ya cami yapýlmasýna iliþkin tartýþmalar ortada iken, Türkiye yi bu konuda eleþtirmek, insafsýzlýktýr. Unutulmamalýdýr ki; bu rapor, Avrupa nýn Osmanlý ya emperyalist saldýrýsýný þeriat denilen çaðdýþý düzene müdahale olarak algýlayan bir anlayýþýn ürünüdür. Yapýlacak deðerlendirmelerde sözü edilen Cesur Azýnlýk Raporu nun (!) bu boyutu, asla gözden ýrak tutulmamalýdýr. Türkiye, Ýstiklal Savaþý sýrasýnda ayný anda iç ve dýþ saldýrýlarla karþý karþýya kalmýþtý. Bu bakýmdan Atatürk, sürekli olarak dahili ve harici düþmana birlikte dikkat çekmiþtir. Raporu hazýrlayanlarýn etnik kimliklerinin açýklanmasý halinde, raporda sözü edilenlerin ne anlama geldiði daha iyi anlaþýlacaktýr. Rapor, tek kültürlü ulus devlet modelinin insan haklarýný göz ardý eden boyutu yerine, çok- ( 12 ) Ülkü Ocaklarý

13 kültürlü, çokkimlikli, özgürlükçü ve çoðulcu yeni bir toplum modelinin esas alýnmasýný öneriyor. Baþbakanlýk tarafýndan hazýrlatýlan bu rapor, A- tatürkün kurduðu milli devlet modeline, AB nin açýkladýðý ilerleme raporundan çok daha büyük ithamlarda bulunmaktadýr. Rapora göre, dünyada artýk bir ülkede azýnlýk olup olmadýðýný, o ülkeye sormamak ve eðer etnik, dilsel, dinsel bakýmýndan farklýlýk gösteren ve bu farklýlýðý kimliðinin ayrýlmaz parçasý sayan gruplar varsa, o devlette azýnlýk bulunduðunu kabul etmek yönünde bir eðilimin var olduðundan söz ediliyor. Bir defa yazýlanlar, dünya gerçekleriyle örtüþen þeyler deðildir. Dünyada ABD, Ýngiltere, Almanya, Israil vb. ülkelerde herhangi bir etnisite, grup ya da kitleye bu ülkelerin belirlediði sýnýrlar dýþýnda bir hakkýn ya da belirleyici bir farkýn dünyaca benimsenmesi diye bir eðilim söz konusu deðildir. Yine bu tür ülkeler, hiçbir kuruluþ ya da güç, azýnlýk ya da bir baþka insan haklarý ihlali dolaysýyla telkin ya da tavsiyede bulunamaz. Ýsrail in Filistin de, Rusya nýn Çeçenistan da, ABD nin Irak ta, Çin in Doðu Türkistan daki uygulamalarý ortada iken, dünyada azýnlýk ya da etnisite haklarýna yönelik bu tür bir eðilim gerçeðinden söz etmek doðru deðildir. Dünyada itilip-kakýlmayý sineye çekenlere, güçsüz ülkelere ve sömürüye müsait olanlara, Irak ta olduðu gibi demokrasi, Afganistan da olduðu gibi insan haklarý ve Yugoslavya da olduðu gibi etnisitelerine ve azýnlýklarýna hak vermekten bahsedilmektedir. Ýnsanlarýn akýllarýndan her geçeni dünya gerçeði olarak nitelemesi, incelenmeye muhtaç bir olgudur. Azýnlýk, insan haklarý ya da etnisitelerle ilgili küresel güçlerin iddialarý ve dayatmalarý insan severliklerinden deðil, sözü edilen unsurlarý hegemonyalarýnýn sürdürülmesinde bir enstrüman olarak kullanmak arzularýndan kaynaklandýðý da bilinmektedir. Prof. Dr. Baskýn Oran grubu tarafýndan hazýrlanan Rapor, Avrupa ya da herhangi bir uluslar arasý örgüt, Türkiye deki azýnlýklar ve etnik yapýyla ilgili olarak ne söylüyorsa, onun kabul görmesi gerektiðini söylüyor. Rapora göre dünyada böyle bir eðilim var, bir grup ben farklýyým ve azýnlýðým diyorsa Türkiye ye düþen görev, bunu derhal kabul ederek gereðini yapmaktýr. Gerçek niyetin ne olduðu, raporun ilerleyen maddeleri arasýnda göze çarpmaktadýr. Sözü edilen rapor, Anayasanýn deðiþtirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddeleri arasýnda yer alan Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir maddesini, azýnlýk ve kültürel haklarý kýsýtlayýcý uygulamalarýn kaynaðý olarak göstermektedir. Bu noktada da devletin dili olmaz, resmi dili olur ve o ülkedeki yurttaþlar, devletle iliþiklerinde bu resmi dili kullanmanýn yaný sýra çeþitli diller konuþurlar. Yurttaþlar devletle iliþkilerinde resmi dili kullanmanýn yaný sýra çeþitli diller konuþurlar ibaresi, birden fazla dilin devletle olan iliþkilerde geçerli olmasýný talep etmek anlamýna gelir. Bunun Türkçesi, resmi iliþkilerde çeþitli dillerin konuþulmasý ve kullanýlmasýný talep etmektir. Yani Türkçeden baþka dillerin de resmi dil olarak kabul edilmesidir. Rapor, ilginç bir içeriðe sahiptir. Yapýlan deðerlendirmeye göre; 1990 larýn baþýnda Türkiye nin parçalanma tehlikesiyle karþý karþýya olduðu hususunda bir Sevr Sendromu nun yaþandýðý bilinmektedir. Fakat böyle bir havanýný bugün de ileri sürülmesi ve bir paranoya haline gelmiþ olmasý, rahatsýz edici ve milleti zayýflatýcý bir durumdur. Bugün Doðu Karadeniz de bir Pontus devletini kurulacaðýndan, dönmelerin Türkiye yi idare ettiðinden, Fener Patrikhanesi nin Ýstanbul da bir tür Vatikan devleti kuracaðýndan söz edenler, böyle bir havayý yaratmaya özen göstermektedir. Raporu hazýrlayanlar, yalnýz bu yönü itibariyle bile ne kadar stratejik bakýþ açýsýndan yoksun olduðunu ortaya koymaktadýr. Raporu hazýrlayanlara göre, Türkiye yi tehdit eden hiçbir olgu olmamasýna raðmen bir takým insanlarýn Sevr Sendromu na yakalandýðýný, bunun tehlikeli olduðunu ve sona erdirilmesi gerektiðinden söz etmektedir. Rapora göre Türkiye de Pontus faaliyeti yokmuþ, Patrik, Vatikan tipi bir örgütlenme talebinde deðilmiþ ve dönmeler söylendiði gibi Türkiye yi yönetmeleri paranoya imiþ (!). Herhalde bu raporu yazanlara göre, Patrik Ýstanbul a Kostantinopol demiyor ve kendini ekümen ilan etmiyordur. Ermeniler ise Türkiye den toprak deðil, dostluk talep ediyordur. ABD Baþkan a- daylarýndan Kerry Ermeni Soykýrýmýný tanýyacaðý sözünü þaka olsun diye teyit etmiþ olmalýdýr. Abdullah Öcalan ise Türkiye yi bölerek bir Kürdistan Devleti kurmak için otuz bin insaný þehit etmemiþtir. O, Ýmralý Cezaevinde deðil de otelde ikamet etmekteymiþ (!). Baskýn Oran, Ýþkence yapmak, adam öldürmek ve hýrsýzlýk da yasalarla yasaklanmýþtýr. Ama, yapýlmaktadýr diyor. Su damlaya damlaya kayayý oyar. Devletin kurduðu bir kurum bile artýk devletin 1920 lerden 2000 lere gelmesini istiyor demektedir. Bu birilerinin, bir þeyleri küçük küçük oyduðunun i- tirafýdýr. Oyulanýn da herhalde kaya deðil de 23 Nisan 1920 de açýlan TBMM nin iradesi olduðundan kimsenin kuþkusu olmamalýdýr. Bu rapor, Baþbakanlýða baðlý böyle bir kurula bu üyeleri seçenlerin ne kadar isabetle Ülkü Ocaklarý ( 13 )

14 bunu yaptýklarýnýn kanýtýdýr (!). Prof. Oran, yasayla yasak olan bir fiili iþleyenler var olmasýný sakat yaklaþýma dayanak yapýlmaktadýr. Yasayla suç sayýlan hususlarý iþleyenler, Prof. Oran ve 24 arkadaþýnýn teklif ettiði önerilerin kabul edilmesiyle birileri, sözü edilen ihlallerinden herhalde vaz geçeceklerdir(!) ve 1930 larda doðal tutum, bizzat Mustafa Kemal Atatürk ün Muasýr medeniyet tezi icabý artýk geride kalmýþtýr. Artýk vatandaþlýk anlayýþýnýn yeniden gözden geçirilerek çaðdaþ Avrupa daki çok kimlikli, çokkültürlü, demokratik, özgürlükçe ve çoðulcu bir toplumsal modelin alýnmasý gereklidir, hatta zorunludur. Buna göre özgür, baðýmsýz, yaratýcý yetenekleriyle kültürel haklarýný rahatça kullanabilen, hak ve görevlerini bilincinde olan bireylerin sahip bulunduklarý siyasal ve hukuksal statünün tanýmlanmasý gerekir. Bu ilkelerin uygulanmasý anlamýnda: 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa sý ve ilgili yasalar; özgürlükçü, çoðulcu ve demokratik bir içerikte ve toplumun örgütlü kesimlerini katýlýmýyla ele alýnarak yeni baþtan yazýlmalýdýr. 2. Eþit haklý vatandaþlýk temelinde, farklý kimlik ve kültüre sahip kiþilerin kendi kimliklerini koruma ve geliþtirme haklarý (yayýn, kendini ifade, öðrenim gibi) güvence altýna alýnmalýdýr. 3. Merkezi yönetim ve yerel yönetimler, yurttaþlarýn katýlýmýný ve denetimini esas alacak bir biçimde þeffaflaþtýrýlmalý ve demokratikleþtirilmelidir. 4. Ýnsan hak ve özgürlüklerine yönelik evrensel normlarý içeren uluslararasý sözleþmeler ve temel belgeler, özellik de Avrupa Konseyi Çerçeve Sözleþmesi çekincesiz imzalanarak onaylanmalý ve hayata geçirilmeli. Bundan sonra, artýk uluslararasý sözleþmelere Türkiye deki alt kimliklerin inkârý anlamýna gelecek çekinceler ve yorum beyanlarý getirilmemelidir. Sonuçta, tek kültürlü ulus-devlet modelinin insan haklarýný göz ardý eden boyutu yerine, Türkiyelilik üst kimliði altýnda çokkültürlü yeni bir toplum modeli benimsenecektir. Böylece Türkiyelilik söyleminin ucunun da nereye ulaþtýðý anlaþýlmýþ olmaktadýr. Rapor milli devleti, üniter yapýyý ve milli kültürü esas alan Kemalist modelin artýk geride kaldýðýný yazmaktadýr. Mevcut yaklaþým Lozan ýn tasfiyesi anlamýný gelmiyorsa da baþkalaþtýrýlmasýný amaçlamaktadýr. Bu noktada Radikal Gazetesinde Erdoðan Aydýn þöyle yazýyor: Açýklýkla görüldüðü gibi Türk devleti, kurucu anlaþmasýný kendi yurttaþlarýna uygulamayarak çiðnedi. Eðer tersi olsaydý, hem Kürtler ve Aleviler bugünkü gibi ezilmeyecekti, hem de Türkiye sistematik hak ihlali yapan bir devlet olmayacaktý. Durum bu olduðuna göre AB iradesinin Alevi ve Kürt haklarýnýn tanýnmasýndan söz etmesi Lozan ý tasfiye deðil, aksine devleti, kendi kurucu anlaþmasýna ve çaðdaþ hukuka uymaya davettir. Gerçekte sormak gerekir; Aleviler ve Kürtler kendilerini devletin kurucu ortaðý olarak gördüklerini açýkladýklarýna göre bunlarý azýnlýk olarak kabul etmek, onlara hakaret deðil midir? Bu durum, Kürt ve Alevilerin koruyuculuðuna soyunanlarýn gerçek niyetleri konusunda kuþkular yaratmaktadýr. Þunu unutmamak gerekir ki, Türkiye nin üniter devlet yapýsýnýn deðiþmesi, ülkedeki birlik ve bütünlüðü kökten tehdit eder ve zedeler. Azýnlýk sorunlarý, bir takým odaklarýn üniter yapýyý zorlama arzusunun ürünüdür. Ve yine þurasý iyi bilinmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti her þeye raðmen, her ne pahasýna olursa olsun Türkiye nin egemenliðini, birlik ve bütünlüðünü sonuna kadar koruyacak güçlü kadrolara sahiptir. Avrupa Sevr i mi hortlatýyor diye kimse düþünmesin; yukarýdaki raporun zihniyeti ortada dururken Sevr i dýþarýdan beklemeye gerek yoktur. Zira Türkiye de kurt elmanýn içindedir. ( 14 ) Ülkü Ocaklarý

15 TÜRKÝYELÝ Eskilerin Türkiya diye telaffuz ettikleri vatanýmýzýn isim babalarý bir bakýma orta çaðlarýn becerikli, gözlemi kuvvetli, dünyayý tanýyan Ýtalyan tüccar cumhuriyetleridir. 12'nci yüzyýlda Küçük Asya'daki yerleþimleri dört köþeyi kaplayan dedelerimizin, Türkçesi de bu kýtada yaþayan baþka kavimlerin ortak anlaþma dili haline geldiðinden, Cenovalý, Venedikli tüccarlar ve diplomatlar ülkemize Turchia veya Turcmenia dediler. Bizim dedelerimiz o zaman Roma Ýmparatorluðu'nun varisi olma iddiasýndaydýlar ve Bizanslýlarýn kendilerine Romalý demesi gibi, Romalý anlamýnda Rumi dediler. Bu isim tutundu. Büyük adamlara bu unvan veriliyordu. Belh'ten gelmesine raðmen Mevlana Celaleddin hazretlerine Rumi denmesi gibi, yöneten hanedana Roma Selçuklularý anlamýnda Selacikiyeyi Rumi denirdi. Romalýlýk modern çaðlarda yaþamasý mümkün olmayan bir emperyal kavramdýr. O zaman kiliseye dahi Roma yani Rum-Ortodoks kilisesi denilirdi. Bugün Batýlýlar bu kelimeyi Helen Ortodoks anlamýnda Grek Ortodoks diye yanlýþ olarak kullanýyorlar; kilise de Romalýlýk kavramýnýn zaten bütün dünyayý kapsadýðýný unutmuþ, ökümenik kavramý peþinde koþuyor. Romalýlýk bütün dinlere ve dillere mensup olanlarý bir çatýda toplardý. Modern zamanlarda bunu yaþatmak mümkün deðildir. Söðüt'te teþekkül eden beylik kýsa zamanda cihanþümul oldu ama bütün Ýslam devletleri gibi hanedanýn ismini taþýdý. Geçmiþ asýrlarda "Osmanlý" yöneten hanedanýn ve ona mensup olan devletlilerin adýydý; bir halkýn kimliði olarak kullanýlmadý. Onun emperyal bir kimlik haline dönüþmesi 19'uncu yüzyýlýn ulusalcý Avrupa'sýný gözleyen ve göðüsleyen Babýali yöneticilerinin icadýdýr. Bütün milletleri, çeþitli dinden ve dilden bütün kavimleri kucaklar gibiyse de yeterince kucaklayamadý ve Osmanlýlýk bir Rum milletvekilinin deyiþiyle de; "Osmanlý Bankasý ne kadar Osmanlý ise o kadar Osmanlý" olarak eridi. Türk halký arasýnda ve Avrupa edebiyatýnda yaþadý. Ne var ki Cumhuriyet'i kuranlar da Türk deyimini hiç deðilse baþlangýçta Osmanlý kadar geniþ tutmuþlardýr anayasasýndaki kullanýlýþý bu geniþlik içindedir. 19'uncu yüzyýlda imparatorluk tebaasýndan herhangi birinin "Biz Osmanlýyýz" veya bürokrasinin Osmanlý pasaportundan söz etmesi emperyal bir tutumdu. Gerçi, Avrupalýlarýn Türk Ýmparatorluðu demesi gibi bazý ahvalde Rodoplar'daki Bulgarlar da Türk Ýmparatorluðu ve Türkiye'den söz ederlerdi. Ama bu "Osmanlýlýk" umumi bir deyimdi, o dahi tutunamadý. Avrupa'da coðrafyaya göre isimlendirilen ülke pek azdýr. Büyük Britanya ve artýk resmen kullanýlsa da pek sevilmeyen British terimi böyledir. Son kalýntý Avusturya'dýr, Österreich; doðu devleti demek olan bu ülkenin sakinlerine de Österreicher, Avusturyalý adý verilmiþtir. Prof.Dr. Ýlber ORTAYLI Avusturyalýlýk bir ara Alman, Trieste Ýtalyaný, bazý Çekleri içeren ve sevilen bir isim olduysa da sonunda onlar da herkes gibi bu unvana isyan ettiler. Bugün Avusturya ismi ihtiyar halkýn yorgunluðundan, dolu kasalarýndan ve Avusturya'da artýk kayda deðer bir halk grubunun olmamasýndan dolayý yaþýyor. Bir müddettir gazete sütunlarýnda Fransa, Ýtalya, Almanya gibi tabirlerin böyle olduðundan söz ediliyor. Hatta bence ansiklopedi ve sözlüklerde çok açýk anlatýldýðý halde yanýltma yoluna sapýlarak bu isimlerin coðrafyayla aynileþtirip etnik kimliðini pas geçme eðilimi var. Avrupa kýtasýnda Ýspanya gibi, iki küçük azýnlýk grubunu tanýdýðý halde kendi Endülüslü, Aragonlu veya Kastilyalý olsun ortaklarýnýn etnik ismini ayrý dil konuþan Katalan ve Basklara da örtüþtüren bir devlet vardýr. Gene Bröton, Bask ve Korsikalý ayrý dil sahibi azýnlýklarýna aldýrmadan kendi tarihi ismini kullanan Fransa da onun yaný baþýndadýr. Bu tarihtir ve bu ülkelerin geldiði yer baþka bir seçim de býrakmýyor. Türkiye tabiri hakim etnik gruba göre, ülkemize baþkalarýnýn verdiði bir isimdir. Þimdi bir de Türkiyeli tabiri yaratmanýn mantýkla baðdaþýr bir yaný olamaz. Kaldý ki, bu gibi mantýk çýkmazýný önlemenin önemli bir yolu tercüme etmekten geçer. Bir çevirin bakalým, hangi gümrükten Türkiye'yi nasýl çevirip geçeceðiz. Size kimlik soruyorlar, kimliðinizi açýk söyleyin. Türkiyeli bir üst kimlik olamaz. Baþkalarý da baþka bir kelimeyi üst kimlik olarak kullanmaya kalkarsa ne dersiniz? Terimlerin nasýl oluþtuðunu bilmek için çocuklarýn lego oyunu gibi zihinsel idman yapmak yetmez. Arkasýnda uzun bir tarih, beklenmedik metaforlar ve deðiþimler yatar. Masa baþýnda filoloji ve tarih bilgisinden yoksun olarak ortaya konan bazý terimlerin hiç kimseye bir ufuk açacaðýna inanmýyoruz. Zaten iþin garibi kimse de bazý gayretkeþlerden bu gibi zihin oyunlarý istemiyor. Ta Ziya Gökalp'ten beri Türk aydýnlarý üstünkörü sözlüklere bakarak ortalýða kendilerince büyük ve ufuk açýcý kavramlar atmakla meþguldür. Hepsi biraz ortalýðý karýþtýrýr sonra da unutulur gider. Hele birisi, Amerikalý oluyor da Türkiyeli niye olmasýn dedi. Þüphesiz ikisine de göçmenler gelmiþ a ma birine kafilelerle, öbürüne ise bavulu, vapur bileti ve özgür iradesiyle. Birinin adý Kristof Kolomb'un farkýna varmadýðý bir bilinmez yeni kýtayý bilinir kýldýðý için ismi verilen Cenovalý bir kaptandan, Amerigo Vespucci'den geliyor. Sorsanýz iyice okumuþ yazmýþlarýn dýþýnda sokaktaki Amerikalýlarýn çoðu bile Vespucci'yi bilmez. Hiçbir kavimle, hiçbir dil ve dinle alakasý kurulmayan bir adem ismi yeni keþfedilen kozmopolit bir kýtaya verilmiþ. Küçük Asya'nýn 12'nci asýrdaki adýyla ve o adýn anlamýyla ve o ülkenin üzerindeki tarihi oluþumla paralellik kurabilmek için ancak bizim memlekette tarih ve coðrafya okumak lazým. Ülkü Ocaklarý ( 15 )

16 AZINLIK HAKLARI EMPERYALÝZMÝN SÝLAHIDIR Yýldýrým KOÇ Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Danýþma Kurulu 22 Ekim 2004 tarihinde Azýnlýk Haklarý ve Kültürel Haklarý Çalýþma Grubu Raporu adýyla bir belge açýkladý. Bu rapor, emperyalizmin Türkiye yi parçalama çabalarýndan biridir. Rapor, Avrupa Birliði nin hükümeti konumundaki Avrupa Komisyonu nun 6 Ekim 2004 günü açýklanan Türkiye Ý- lerleme Raporu ile ayný çizgidedir. Azýnlýk Haklarý Raporu na gelen yaygýn tepki sonras?nda AB Türkiye Temsilcisinin bu raporu hazýrlayanlara destek vermesi de tabloyu son derece açýk bir biçimde ortaya çýkarmaktadýr. Rapor, ABD nin görüþlerine de uygundur. Devletler arasýnda dostluk yoktur; çýkarlara dayal? ittifaklar kurulur. Türkiye ile ABD ve Avrupa Birliði arasýndaki iliþki de bu temelde ele alýnmalýdýr yýlýnda Sovyetler Birliði nin daðýlmasýna kadarki süreçte Türkiye nin toprak bütünlüðü konusunda zorunlu bir duyarlýlýða sahip olan bu güçler, Türkiye yi istedikleri gibi kullanamayýnca, Türkiye yi parçalama çabalarýn? her geçen gün daha da yoðunlaþtýrmaktadýr. Azýnlýk haklarý konusundaki rapor, Türkiye ye yönelik emperyalist saldýrýnýn insan haklarý temelinde geliþtirilen bir silahýdýr. Amerikan emperyalizmi, Sovyetler Birliði ne karþý Türkiye nin yardýmlarýna ihtiyaç duyduðu dönemlerde bile Türkiye ye yönelik saldýrý hazýrlýklarýný býrakmadý. Amerikan emperyalistleri, bu topraklarda Birinci Dünya Savaþý öncesinde Ermenileri ve Bulgarlarý temel müttefik kabul etmiþlerdi. Ýstanbul daki Robert Koleji, Osmanlý ya karþý ayaklanan Bulgarlarýn ve daha sonra kurulan Bulgaristan ýn önder kadrolarýnýn yetiþtirildiði yerdi. Ayný dönemde, ABD li misyonerler Anadolu nun dört bir yanýnda yüzlerce misyoner okulu açarak, Ermenileri Osmanlý ya karþý kýþkýrttýlar ve örgütlenmelerine yardýmcý oldular. Birinci Dünya Savaþý sonrasýndaki günlere ait Ýngiliz belgeleri, ABD nin çabalarýnýn Doðu Anadolu da bir Ermenistan kurulmasýna yönelik olduðunu göstermektedir. Nitekim, Sevr Antlaþmasý 1920 yýlýnda imzalandýðýnda, 89. Maddesi, Anadolu da bir Ermenistan kuruyordu ve Türkiye ile Ermenistan arasýndaki sýnýrýn belirlenmesi yetkisini Amerika Birleþik Devletleri Baþkaný nýn hakemliðine veriyordu. Milli Kurtuluþ Savaþýmýz bu hesaplarý altüst etti. Amerikan emperyalizminin Ermeniler üzerinden geliþtirdiði Orta Doðu politikasý çökertildi. Milli Kurtuluþ Savaþýmýz, dünyanýn mazlum milletlerinin emperyalizme karþý mücadelesinin bayraðý oldu. Emperyalist güçler, hayal bile etmedikleri bir yenilgiyle karþýlaþtý. Bu yenilginin dalgalarý, Hindistan a, Afrika nýn ve Asya nýn ücra köþelerine kadar yayýldý. Amerikalýlar bu kez Türkiye yi daha yakýndan tanýma çabasýna girdiler. Türkiye ile ABD arasýnda 27 Aðustos 1962 tarihinde imzalanan bir ikili anlaþma sonrasýnda 2000 e yakýn Amerikalý Türkiye ye geldi ve barýþ gönüllüsü adý altýnda ülkemizin birçok bölgesinde istihbarat çalýþmasý yapmaya baþladý. Bu istihbarat görevlileri, Ýngilizce öðretmenliði, saðlýkçýlýk, ev ekonomistliði, tarým teknisyenliði veya çocuk bakým uzmanlýðý gibi iþler yapýyorlardý. Ancak esas görevleri, milletimizin toplumsal yapýsýna iliýkin tespitler yapmaktý. Diðer bir deyiþle, amaçlarý, hiçbir zaman güvenmedikleri Türkiye nin gelecekte yeniden mazlum milletlerin önderliðine oynamasý durumunda onu içerden göçertecek iç iliþkileri öðrenmekti. Bu konuda önemli baþarýlar elde ettiler. Ayrýca, daha sonra birçok bürokratý veya üniversite öðretim elemanýný da bu tür projelerde para karþýlýðý çalýþtýrarak, Türkiye nin toplumsal yapýsýna iliþkin ayrýntýlý tespitler yaptýlar. ABD nin bugünkü stratejisinin hedefi, Türkiye nin parçalanmasýdýr. Türkiye, deðil destekli bölücü terör örgütüne karþý baþarýlý bir mücadele verdi. Türkiye, yýllarýndan itibaren ABD nin yeniden biçimlendirilmiþ Orta Doðu politikasýnda emperyalizmin taþeronu ve uþaðý olmadý. Bu koþullarda, ABD nin hedefi, milletimizi parçalayarak Doðu Anadolu yu ve Güneydoðu Anadolu yu Türkiye den koparmaktýr. Doðu Anadolu, Ermenistan a katýlarak Büyük Ermenistan kurula- ( 16 ) Ülkü Ocaklarý

17 caktýr. Güneydoðu Anadolu ise öncelikle Irak ýn kuzeyiyle birleþtirilerek, Kürdistan kurulacaktýr. Ermenistan, Kürdistan ve Ýsrail ise, Amerikan emperyalizminin Avrasya da hakimiyet kurmasýnýn temel üsleri olacaktýr. ABD, iki önemli nedenle bu stratejiyi uygulamaktadýr. ABD de Pentagon a ve CIA ya yakýn çevrelerin yayýnladýðý yazý ve raporlar okunduðunda, dünya petrol rezervlerinin yüzde 70 inden fazlasýna ve dünya doðalgaz rezervlerinin yüzde 50 sinden çoðuna sahip olan Körfez Bölgesi ne ve Hazar Havzasý na hakim olabilmek için en uygun askeri bölgenin, Güneydoðu Anadolu olduðu ortaya çýkmaktadýr. Ancak Türkiye, Hükümetin çabalarýna ve giriþimlerine raðmen, bu konuda ABD nin isteklerini yerine getirmemiþtir ve getirmeyecektir. Halbuki Irak taki Kürtler ve Türkiye deki bazý iþbirlikçileri, ABD emperyalizminin uþaklýðýný peþinen kabul etmiþ durumdadýr. Birinci neden, askeridir. ABD, 1993 yýlýndan ve özellikle de 11 Eylül 2001 tarihinden beri, nedenlerini tam olarak anlayamadýðý bir savaþýn i- çindedir. Düþman hem çok zayýftýr, hem çok güçlüdür. Düþmanýn tanklarý, toplarý, ordularý yoktur; ancak inancý vardýr. Maket býçaklarýyla uçak kaçýran bir grup, Amerikan emperyalizminin ekonomik sembolleri olan iki gökdeleni yok edebilmiþ, tüm savunma önlemlerini aþarak ABD nin Genelkurmayý olan Pentagon a uçak saldýrýsý gerçekleþtirebilmiþtir. ABD emperyalizminin yenilmez sanýlan gücünü sarsanlar, radikal Ýslamcý akýmlardýr. ABD raporlarý okunduðunda, A- rap ülkelerinde, Ýran da ve Pakistan da ABD ye yakýn ýlýmlý Ýslamcý akýmlarýn geliþtirilmesi çabalarýnda büyük baþarýsýzlýða uðranýldýðý belirtilmektedir. ABD nin ikinci çabasý, Humeyni nin ifadesiyle, ABD Ýslamý ný geliþtirerek, kendisine yönelik tehditleri aþabilmektir. ABD ye yönelik füzelere karþý savunma sistemleri kurulabilir; ancak þehadet için yola çýkmýþ insaný durdurabilecek askeri güç yoktur. Ancak Türkiye nin bu amaçla da kullanýlamayacaðý ortaya çýkýnca, Türkiye yi parçalama giriþimleri önem kazanmýþtýr. ABD bu nedenlerle Türkiye de azýnlýk yaratma çabasý içindedir. ABD emperyalizmi bu nedenlerle doðrudan ve/veya kendi denetimindeki IMF, Dünya Bankasý, Dünya Ticaret Örgütü, OECD gibi örgütler veya Soros gibi kiþiler aracýlðýyla insan haklarý emperyalizmi adý verilen oyunu oynamaktadýr. Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Danýþma Kurulu nun raporu da, ABD emperyalizminin çýkarlarý ile uyumlu talepler gündeme getirmektedir. Avrupa Birliði için de farklý nedenlere baðlý olarak benzer deðerlendirmeler yapýlabilir. Avrupa Birliði de emperyalist bir güçtür. Ýngiliz, Fransýz ve Ýtalyan emperyalizmi, Ýstiklal Savaþýmýzda milletimizin þamarýný yemiþtir. Ýngiliz ve Fransýz sömürgelerindeki baðýmsýzlýk mücadeleleri, Ýstiklal Savaþýmýzýn baþarýyla sonuçlanmasý ile bir atýlýma girmiþtir. Avrupa Birliði emperyalizminin, Avrasya nýn merkezinde, dünya enerji kaynaklarýnýn yaný baþýnda, ayný anda dört mevsimin yaþanabildiði bu topraklarda gözü vardýr. Ancak, bu topraklarý silah zoruyla alabilecek askeri güçten yoksundur. Avrupa Birliði emperyalizmi, daha insancýl bir görünüm sergileme çabasýndadýr. Ýnsan haklarý emperyalizmi tezgahlanmaktadýr. Ayrýca, Avrupa Birliði emperyalizminin Ermenistan da ve Kürdistan da bir iddiasý da yoktur; bu alanlarda ABD emperyalizmi ile boy ölçüþebilecek güçte ve niyette henüz deðildir. Ancak Avrupa Birliði emperyalizminin gözü Karadeniz dedir, Ýstanbul da ve Marmara Bölgesindedir, Ege Bölgesindedir, Akdeniz Bölgesindedir. Aynen Yugoslavya da uygulanan model gündemdedir. Türkiye kendi içinde ayrýþtýrýlmalýdýr; Avrupa Birliði emperyalizmine gerekli olan bölgeler alýnmalýdýr; bu süreçte ABD emperyalizmi ile gereksiz gerginlikler ve sürtüþmeler yaþanmamalýdýr. Bunun yolu ise, milleti bölmek, birbirine düþürmektir. Bunun bir aracý, misyoner faaliyetlerinin yoðunlaþtýrýlmasýdýr. Nitekim, her zaman emperyalizmin bir aleti olduðu bilinen misyoner faaliyetlerinin yoðunlaþtýðý? bölgeler, Avrupa Birliði emperyalizminin göz koyduðu illerdir. Bunun ikinci aracý, toprak alýmlarýdýr. GAP bölgesindeki alýmlarýn arkasýnda Ýsrail ve ABD emperyalizmi vardýr. Diðer bölgelerde ise Ýngilizler, Almanlar, Yunanlýlar yoðunluktadýr. Bunun üçüncü aracý, milletimizi bölmektir. Avrupa emperyalizmi, 19. Yüzyýlda Mora Yarýmadasý nda ve Bulgaristan da yaptýklarýný, þimdi Anadolu da yapmaya çalýþmaktadýr. Türkiye bir mozayiktir iddialarý da bu anlayýþýn bir ürünüdür. Milletleþme sürecinde Yugoslavya bir mozayik örneðiydi ve ilk ciddi dýþ darbede mazayiðin parçalarý darmadaðýn oldu; birbirini katletti. Türkiye de milletleþme süreci mozayik anlayýþýnýn reddi temelinde, tek vatan, tek bayrak, tek resmi dil temelinde geliþmiþtir ve geliþmektedir. Azýnlýk Haklarý raporu, Avrupa Birliði emperyalizminin çýkarlarýna hizmet eden bir anlayýþý sergilemektedir. Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en büyük ve kapsamlý saldýrýsýyla karþý karþýyadýr. Durum, saldýrýnýn boyutu ve kapsamý düþünüldüðünde, 1919 yýlýndakinden çok daha vahimdir. Ayrýca, 1919 yýlýnda emperyalist saldýrýda önde gelen biçim, açýk iþgaldi, kandi, açýk zulümdü. Günümüzde saldýrý öncelikle kültürledir, parayladýr, tüketim alýþkanlýklarýyladýr, büyük çoðunlukla emperyalistlerin ve onlarýn yerli iþbirlikçilerinin denetimindeki televizyon kanallarý ve yayýn organlarýyladýr. Emperyalist güçler, insan haklarý gibi deðerli kavramlarý da sonuna kadar istismar etmektedir. Bugünkü tehdit bu nedenle daha da büyüktür. Ancak, 1919 yýlýnda milletimiz bir savaþtan yenilgiyle çýkmýþtý, yoksuldu, e- gitimsizdi. Bugün ise, yakýn geçmiþinde emperyalizme karþý mazlum milletlerin mücadelesinin baþýný çekme þerefi var; Cumhuriyet in kazanýmlarý var; baðýmsýzlýk anti-emperyalist ve millici kadrolar var. Bugün azýnlýk haklar? diye ortaya çýkanlar, emperyalizmin deðirmenine bilerek veya bilmeyerek su taþýmaktadýr. Bunlara verilecek en iyi cevap, ABD ve AB emperyalizmine karþý milletin birliðini savunmak ve bu birliði adým a- dým güçlendirmektir. Ülkü Ocaklarý ( 17 )

18 AZINLIK RAPORUNUN DÜÞÜNDÜRDÜKLERÝ ( 18 ) Ülkü Ocaklarý Hakan SARILAR Azýnlýk raporunun muhtevasý kamuoyunda yeterince tartýþýldý. Artýk bundan sonra, raporun Türkiye nin geleceðine herhangi bir katký saðlayamayacaðý, akl-ý selim sahibi herkesin ortak kanaatidir. Zaten bilimsel olmaktan çok ideolojik olduðu açýða çýktýktan sonra, raporu hazýrlayanlar da suçluluk telaþýyla kabul edilebilir bir metin haline sokma çabasýna giriþmiþti. Rapor bundan önce hazýrlanan benzerleri gibi asýl yeri olan çöp sepetindeki yerini aldý. Fakat burada bir kez d aha apaçýk anlaþýlan gerçek þudur: Küresel güç olmak için mücadele eden her mihrak, ülkemiz üzerindeki hedeflerine ulaþmak ve Türk kamuoyunu dezenformasyonla etkilemek üzere, içeride ihtiyaç duyduðu iþbirlikçileri her zaman bulabiliyor ve harekete geçirebiliyor. Söz konusu iþbirlikçilerin, her zaman þahsi menfaatlerini, küresel aktörlerin siyasi emelleriyle birleþtirmesi de gerekmiyor. Bazen kendi ideolojilerinin öngördüðü Türkiye biçimlendirmesi, küresel hegemonya kurmak isteyenlerin hedefleriyle örtüþtüðü için de iþbirliði gerçekleþebiliyor. Sözgelimi; milli devleti ideolojilerinin önündeki en büyük engel olarak görenler, Türk devletine yapýlan her saldýrýya, saldýrganýn amacý ne olursa olsun destek verebiliyor. Bu uðurda kalem oynatmaktan haz alýyor. Adeta bu topraklar üzerinde Türk milli devleti iktidar olmasýn da kim olursa olsun, beni a- macýma yaklaþtýrýr diye düþünüyor. Bu nasýl bir kesin inançlýlýktýr anlaþýlýr gibi deðil Eski komünistler, enternasyonalci liberaller, iflah olmaz bölücüler, kronik batýcýlar, ikinci - üçüncü cumhuriyetçiler, masonlar Ortak söylemleri þu: Türkiye, Türklerin yönetimine býrakýlamayacak kadar önemlidir. Son rapor, muhayyel AB küreselleþmesinin emellerine hizmet ediyor. Kendinden önceki benzerlerinden temel farký bu Diðerleri daha çok, ABD küreselleþmesine adanmýþlardý. Raporun zamanlamasý da, 17 Aralýk teslimiyetinden azami derecede istifade etmeyi hedefliyor. Çünkü þimdi baþlayacak tartýþmalar, halký, devletin çekirdeðini oluþturan niteliklerinin deðiþtirilebilir olduðu fikrine alýþtýracak. AB nin vereceði hesaplanan þartlý ve garanti içermeyen, dolayýsýyla hizmete özel müzakere tarihinin, bir zafer olduðu sandýrýldýktan sonra da, yeni raporlar birbirini izleyecek. AB küreselleþmesine hizmet eden bir raporun kendinden öncekilerden temel farký nedir? Bu sorunun cevabý olarak, Türkiye nin bölünmesi ya da federal bir yapýya zorlanmasý yerine, Türk kimliðinden soyutlanmasýdýr diyebiliriz. Raporun devletin üniter yapýsýný koruyacaðý vaadi bunu amaçlýyor. Lozan da anýlan azýnlýklar da azýnlýk olmaktan çýkarýlacak ve Türkiye de herhangi bir azýnlýk tarifi yapýlmayacak. Türk; Türkiye de yaþayan etnik gruplardan biri olarak anýlacak. Bu bin yýllýk Türk devletinin tasfiyesi anlamýný taþýmýyor mu? AB nin Fransa-Almanya kanadý, ABD nin petrol bölgelerine dönük son ataklarýndan sonra, küresel bir güç olmak þöyle dursun, ekonomik geleceðini dahi tehlikede gördüðü için, galiba sýnýrlarý dýþýndaki dünyaya özellikle petrol bölgelerine dönük daha agresif politikalar geliþtirmeyi düþünmeye baþladý. Böyle bir düþünce, Türkiye nin mutlaka AB ile birlikte hareket etmesini gerektiriyor. Özel statüyle ya da üye yaparak Ýþte bu Türkiye nin artýk bölünmeden gelmesi gerekiyor. Çünkü bölünmüþ Türkiye ABD-Ýsrail ekseninin elini güçlendirecek. ABD tasarladýðý Büyük Orta Doðu da etkin bir Kürt gücü istiyor. Bu güç Ýsrail in gelecekteki hedeflerine ulaþmak için kullanýlacak bir manivela niteliði taþýdýðý gibi, ABD nin petrol imparatorluðunun da denge unsurlarýndan biri olacak. ABD öyle görülüyor ki bölünmüþ bir Türkiye ile BOP un sürdürülebilir bir proje olmasýný garanti altýna alacaðýný düþünüyor. Ýþte bu yüzden AB galiba artýk Türkiye nin bölünmesini istemiyor. Onun yerine, Türk niteliklerinden arýnmýþ, yönetilebilir ve AB parlamentosuna blok üye gönderemeyen bir Türkiye Dolayýsýyla AB ile birlikte hareket eden iç mihraklar da son zamanlarda bu tarife uygun menüler hazýrlama peþine düþüyorlar. Ve yine dolayýsýyla bu raporu hazýrlayanlar, Apocu olmadýklarý halde, Apo ile ayný tezleri savunur duruma düþtüler. Çünkü Apo, anlaþýldýðý kadarýyla ABD nin kendisini bir piyon olarak kullanmaktan vazgeçmesinden beri, AB ekseninden medet umar hale gelmiþ. Bu zorunlu çark ediþ, fikirlerini de AB nin öngördüðü biçimde deðiþtirmek sonucunu doðurmuþ. Son zamanlarda bir vahiy gibi içinde beliren demokratik cumhuriyet fikrinin sahibi, AB den baþkasý deðilmiþ Zana ve arkadaþlarýnýn yeni parti kurma çalýþmalarý ve Avrupa da bir kahraman olarak karþýlanmalarý, AB nin oynadýðý satrancýn hamlelerinden biri imiþ Bu azýnlýk raporunu hazýrlayanlar da ayný elin yönlendirdikleri olarak ister istemez Apo nun fikirdaþlarý durumuna iþte bu yüzden düþmüþ. Yoksa kendileri i- çin daha entellektüel bir düzey isterlerdi Allah için Türkiye, elbette 21. Yüzyýlýn gerçeklerine sýrtýný dönemez. Yeni teknolojilerin dayattýðý yeni iliþki biçimleri ve yeni iktidar anlayýþlarýný kavrayarak yoluna devam etmek zorunda. Kendi geleceðini inþa etmeye çalýþýrken, yükselen küresel güçleri iyi hesaplayarak, hiçbir gücün hanesine yazýlmadan ve hiçbir küresel güçle tek baþýna karþý karþýya gelmeden, onurlu ittifaklarla zamanýn ruhuna uygun bir yol haritasý çýkarmak durumunda. Teslimiyetten baþka alternatif sunamayanlar, hem Türkiye nin gücünün farkýnda deðiller, hem de küreselleþmenin kendilerine gösterilen yüzünden baþka hallerini bilmiyorlar. Amerikancýlar, ABD küreselleþmesi dýþýnda bir seçeneðin, dünyanýn taþrasýnda kalmak ve yirmi birinci yüzyýlý hatta tüm geleceðimizi kaybetmek olduðuna iman etmiþler. AB ciler, dünyada alternatifsiz tek bir medeniyet projesi olduðunu iddia ediyor. Kronik batýcýlarýmýz ise zaten iki farklý batý görmekten bitap düþtüler. Hatýrlarsanýz Amerikancýlar, Baba Bush dönemindeki ABD projesini savunurken, bunun dýþýndaki her alternatif bizi uygar dünyanýn dýþýnda býrakýr diyorlardý. O proje, Kuzey Irak ýn Federal bir yapýyla Türkiye ye baðlanmasýydý. Þimdi oðul Bush, farklý bir Büyük Orta Doðu projesi ortaya attý. Bu kez Kürtlere baðýmsýz bir devlet rolü verdiler. Amerikancýlarýmýz hemen yeni duruma adapte oldu. Ne diyorlar: Bu gerçeðe alýþmak zorundayýz. Hadi oradan. Türkiye, bütün bu teslimiyetçilerin yönetimine býrakýlamayacak kadar, tarihi birikimi olan bir ülkedir. Onlarýn yönetimine býrakýlamayacak kadar potansiyeli ve tarihi misyonu olan bir ülke

19 ÝÇÝMÝZDEKÝ II. SEVR ÇIÐIRTKANLARINA Yard.Doç.Dr. Hasan OKTAY Camide imam efendi Farz namazýna baþlamadan önce genellikle cemaat saflarýmýzý düzgün ve sýk tutalým diye hitap eder. Eðer saf aralarýnda gevþeklik, boþluk olursa þeytan namazdaki huþu ya müdahil olur. Aslýnda müezzin kaamet getirirken saf düzeni de bir taraftan oluþturulmasý gerekir. Müezzin Hayyaalessalah derken cemaat ayaða kalkar ve saf düzeni kurulur. Buna raðmen Ýmam efendinin hatýrlatma yapmasý cemaate bir dirilik ve dinamizm getirir. Bu hatýrlatma yüzyýllardýr devem etmekte ve devam edecektir. Ýþte toplumun kanaat önderi olan Ülkücülerin cemaate yani milletimize seslenme zamaný geldi. Ey millet içimizde oluþturulmaya çalýþýlan II. SEVR i parçalamak ve yok etmek için saflarýnýzý sýk ve düzenli tutunuz. Ýlk Sevr bu millete yok oluþ sürecinin son halkasý olarak dayatýlan bir anlaþma taslaðý idi. Þayet bu anlaþma imzalanýp yürürlüðe girseydi bu gün bu millet tarih kitaplarýnda anlatýlan, tarihin tozlu sayfalarýnda kalan bir topluluk olacaktý. Bu gün baðýmsýz o- larak yaþýyorsak bunu Sevr e hayýr diyen kanaat önderlerimizin, milletimizin vermiþ olduðu milli mücadeleye borçluyuz. Ülkücüler, milletimizin kanaat önderleri ikinci Sevr i dayatmaya çalýþanlara dur diyor. Bu Sevr dayatmasýnýn þekli deðiþmiþ, akla hayale gelmeyecek kýlýklara girmiþtir. Ülkücüler peþin hükümlerden, kýsýr çekiþmelerden, küçük hesaplardan sýyrýlýp milletimizi bu beladan kurtarmaya ant içmektedir. Emevi halife adaylarýndan biri sürekli camide Kur an o- kurken mevcut halifenin öldüðü ve kendisine halifelik sýrasý geldiði müjdelenince okuduðu Kur an ý saygýsýzca kenara a- tarak ey köhne kitap benim seninle artýk iþim kalmadý diyerek yönetimde her türlü sefahata baþlamýþ ülke, millet, din, diyanet iþleri bozulmuþtu. Ýþte bu Emevi halifesi gibi millete ihanet eden AKP iktidarý AB hayaline kapýlmýþ bir vaziyette akla hayale getirilemeyecek tavizleri sýrf birkaç günlük saltanat hevesi uðruna, makamlarýnýn meþruiyeti için þart görerek ikinci SEVR i imzalamak üzeredirler. O Emevi halifesinin þu an ismini bilen bile kalmamýþtýr ama Ýslâm medeniyeti ve kültürü kýyamete kadar devam etmiþtir ve e- decektir. Ýkinci Sevr operasyonunun düðmeye basýldýðý an olan 28 Þubat süreci milleti Askeriyle Devletiyle arasýný açmak þeklinde cereyan ettirilmiþtir. O dönemde maðdur! hale getirilen taban tarafýndan kurulan AKP bir taraftan halký devlet anlayýþýndan soðuturken diðer taraftan özgürlük ve güzel günlerin adresi olarak AB ý göstermektedir. AKP yi bu anlayýþa iten kendi köksüzlüðü olmakla beraber Milletin deðer yargýsýyla alay etmeðe teþebbüs eden 28 Þubatçýlardýr. AKP iktidarýnýn temelini oluþturan köksüz ve millete dayanmayan Ýslamcýlarý son dönemde Cezayir de ortaya çýkan Allah a küskünler grubu gibi kendi deðer yargýlarýna saldýrmaða baþladýlar. Bu milleti oluþturan deðer yargýlarýnýn özgürlük ortamý AB olamaz. Zira AB ý oluþturan kültürel temellerin kaynaðý Kilisedir. Kilisenin ise Ýslâm a bakýþ açýsýný en iyi AKP nin Ýslâmcýlarý bilmesi gerekir. Ülkenin çimentosu olan deðerler sistemi 28 Þubatçýlarýn ve köksüz AKP iktidarý tarafýndan sökülmek istenmektedir. I- I. Sevr e bu iki zýt ikiz kardeþle gidilmektedir. Azýnlýk raporu II. Sevr için AKP iktidarý tarafýndan düðmeye basýlma olayýdýr. Bu rapor ülke gerçeklerinden ve milletin deðerler siteminden habersiz ve alakasýz kiþi ve kuruluþlara hazýrlatýlarak tarifi mümkün olmayan bir kaosa doðru sürüklenmemize sebep olacaktýr. AKP iktidarý bunu 28 Þubatçýlardan intikam alma adýna yaparken farkýnda olmadan ülkeyi bir kaosa sürüklemektedir. Azýnlýk raporunun bir paçavra gibi yýrtýlýp a- týlmasý ülkenin yeniden kurtuluþu için mücadele bayraðýnýn açýlmasý demektir. Saflarýmýzý sýk tutmalýyýz Emevi halifesi gibi, 28 Þubatçýlar gibi, kurtuluþumuzu AB a kayýtsýz þartsýz teslim olmakta bularak deðerler sistemimizle alay eden AKP Cezayir deki Allah a Küskünler grubu gibi abuk subuk tipleri saflarýmýzda barýndýrmayalým ve onlarý bu milletin saf baðrýndan söküp atalým. Anadolu yeniden fethe muhtaç hale geldi. Bir taraftan 28 Þubatçýlar deðer yargýlarýmýzý irtica ile mücadele adý altýnda söküp attý. Böylece milletimizin direnci ve inancý kýrýldý. Peþinden 28 Þubatçýlarýn zýt ikiz kardeþi olan AKP iktidara gelerek II. Sevr i bu milletin baðrýna dayatmaya çalýþarak ihanetin son adýmýný atmaktadýrlar. Anadolu bin yýldýr hiç bilmediði tartýþmalarýn içine itilmektedir. Mozaik kültür safsatalarý ve yeni azýnlýk kavramlarýyla insanýmýzý kendine olan inancýný ve saygýsýný yitirterek onu iþgale karþý koyamaz hale getirmek istenmektedir. Bu vurdumduymazlýk karþýsýnda susmayacak olan, var gücüyle çalýþacak olan Ülkücüler ülkemizin ve milletimizin geleceðine sahip çýkarak bu renksiz ve kiþiliksiz politikalarý ters yüz edecektir. Ülkücüler azýnlýk tartýþmalarýna konu edilen her kesim ve gruplara mensup olan insanýmýzý tedirgin etmeden, kýrmadan, incitmeden o gruplara mensup Ülküdaþlarýmýzla kucaklaþýp yeniden bir beden gibi kenetlenmelidirler. Dosta düþmana karþý bu milleti millet yapan deðer yargýlarýmýzý yeniden yaþanýr kýlarak yeni bir ruh yeni bir þevk ile güzel günlere doðru ilerlemeliyiz. Türk milleti tarihi boyunca içine düþmüþ olduðu buhranlardan birlik, beraberlik, aþk ve iman ile çýkmýþtýr. Anadolu nun yeniden fethi, milletimizin deðer yargýlarýnýn yeniden yaþanýr kýlýnmasý, mazlum milletlerin kurtuluþ umudu Ülkücülerdir. Ülkücüler bu anlayýþa layýk bir hamle ile milletimizi içine düþtüðü bu en karanlýk buhrandan içimizdeki II. Sevr çýðýrtkanlarýna gerekli dersi vererek çýkaracaktýr. Ýnanýrsan güçlüsün. Ülkü Ocaklarý ( 19 )

20 Irak Türkleri Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Ankar Söyleþi Ü.O.D : Irak Türkleri, 1. Dünya savaþýndan sonra acýyla, kanla, gözyaþýyla yoðruldu. Baský, zulüm, katliam üzerinden eksik olmadý. Tarihçenizi kýsaca özetler misiniz? A:T : Irak topraklarý bilindiði gibi, eskiden beri Büyük Osmanlý Ýmparatorluðu nun bir parçasýydý. Birinci Dünya savaþý sonrasýnda bölgenin yer altý kaynaklarý batý ülkelerinin dikkatini çekmiþ ve türlü türlü oyunlar sergilemeye baþlamýþlar. Neticede 1.Dünya savaþýnda, Ýngilizlerle yapýlan savaþ sonucunda Osmanlý ordusu, özellikle bizim yaþadýðýmýz bölgelerde Musul u savaþsýz bir halde býrakmýþlar. Bir barýþ antlaþmasý olmuþ, o antlaþmaya dayanarak Osmanlý ordusu oradan çekilmiþ, yani Ýngiliz güçleri, savaþarak o topraklarý geri almýþ deðiller. Bu çok önemli bir olaydýr ki; bunu Türkiye cumhuriyeti þu anda dahi kullanmak isterse de kullanabilecek durumdadýr. O tarihten itibaren Ýngilizlere karþý Irak ta müthiþ bir baþkaldýrý baþladý ki, buna da ilk ön ayak olan yine Türkmenlerdir. Talafer yöresindeki Türkmenler 1920 savaþýný baþlatmýþlar ama neticede muvaffak olamamýþlardýr. Bu savaþa tabii ki, bütün Irak ýn diðer kesimlerinden de geniþ katýlýmlar oldu ama Ýngilizler zor kullanarak bastýrdýlar. O tarihten itibaren Ýngilizlerin kurduðu Irak krallýðý - ki; ellerine cetvelleri alýp, Ortadoðu nun haritasý çizen Ýngilizler dir. - Irak ta yaþayan Türkmenlerin büyük Türk devletine ne kadar baðlý olduklarýný ve ayný kökenin insaný olduklarýný bildiðinden tamamen özel bir muameleye tabi tutmuþlardýr ye kadar bizim okullarýmýzda Türkçe tedrisat yapýlýyordu. Atanmýþ olan kral, yani Ýngilizlerin atadýðý kral, okullardaki Türkçe derslerini kaldýrdý, Türkçe okumayý yasakladýlar. Bizim insanlarýmýzý o zamanki harp okullarýna, polis okullarýna falan almamaya baþladýlar. Halbuki Irak ýn ileri gelen subaylarý ve yiðitlik, kahramanlýk gösteren subaylarý, hepsi Türk asýllý olanlardý ve bunlarýn destanlarý hala kitaplarýmýzda yer almaktadýr. Örneðin Ömer Ali Paþa, Mustafa Paþa, bunlar Irak ordusunun büyük komutanlarýdýr ve müthiþ bir kahramanlýk örneði göstermiþler ve Irak ýn girmiþ olduðu bütün savaþlarda özellikle Ömer Ali Paþa nýn, 1948 de Ýsrail ile yapýlan savaþta, Cenin e kadar Irak askerinin baþýnda ilerlemiþtir ve müthiþ zaferler elde etmiþtir. Krallýk dönemi 1958 de sona erdi. O zaman cumhuriyet kuruldu. Abdûlkerim ( 20 ) Ülkü Ocaklarý Kasým diye bir subay iþbaþýna geldi, cumhuriyet ilan edildi. Bu cumhuriyete Türkmenler yine sevindiler, krallýk, istibdat devri bitti, yeni cumhuriyet baþladý diye. O zamanlar yeni yeni cumhuriyetler kuruluyordu ve bu geliþmenin de bir örneði olarak Türkmenler de bunu böyle telakki ettiler, dört elle bu cumhuriyete sarýldýlar. Ne yazýk ki cumhuriyetin daha ilk yýl kutlamalarýnda Kerkük e karþý saldýrý oldu. Solcu olan Kürtlerden Molla Mustafa Barzani - ki, onun büyük bir rolü var bunda - o zaman Rusya da sürgündeydi. Abdûlkerim Kasým bunu geri çaðýrýyor ve Barzani, özellikle trenle Kerkük e geliyor. Kerkük e girdiði gün Kerkük te müthiþ bir kargaþa Tabii önceden planlanmýþ sinsi bir hareket bu ve büyük bir katliama giriþiyorlar. 250 ye yakýn Türkmen sürüklenerek, ezilerek, arabalarla ikiye ayrýlarak, canice katledildiler. Hepsi þehit oldular. Rahmetli Ata Hayrullah olsun, Sebahattin Avcý, Kasým Neftçi, halkýn her kesiminden insanlarý, büyük komutanlarýmýzý orada katlettiler. Þimdi bu oyunlar devam ede ede

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

TÜRKİYE DE DEMOKRASİ...

TÜRKİYE DE DEMOKRASİ... Sayı:20 Ocak 2005 ISSN 1304-9836 www. cankaya. edu. tr TÜRKİYE DE DEMOKRASİ... AB İLE 17 ARALIK SONRASI 1 İçindekiler Türkiye de Demokrasi 3 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 3 Eski Başbakan Bülent Ecevit

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur?

1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Soru - Yanýt 4 1. Mondros Ateþkes Antlaþmasý ndan sonra baþlayan iþgallere karþý ilk direniþ nerede, kimlere karþý olmuþtur? Yanýt: Ýþgallere karþý ilk direniþ güneyde Hatay Dörtyol da Fransýzlara karþý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða DR. CÜNEYT ÜLSEVER YRD. DoÇ. DR. SAÝT YILMAZ Dünya ve Türkiye Nereye Gidiyor? Dr. Cüneyt Ülsever (*) Bu makalem ile geleceði okumaya çalýþacaðým.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI

YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI YASALARIN ANAYASAYA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ ve ANAYASA YARGISI Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı sürecine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 te

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı