SAYI: 18 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ KASIM 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYI: 18 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ KASIM 2004"

Transkript

1 24 SAYI: 18 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ KASIM

2 Ýçindekiler Sunuþ Sunuþ 3 Baþbuðdan 4 Liderden 10 Genel Baþkan dan Bir Ýhanet Belgesi: Azýnlýklarýn Hazýrladýðý Rapor Doç.Dr. Özcan YENÝÇERÝ Türkiyeli Azýnlýk Haklarý Emperyalizmin Silahýdýr Azýnlýk Raporunun Düþündürdükleri Prof.Dr. Ýlber ORTAYLI Yýldýrým KOÇ Hakan SARILAR Ýçimizdeki II. Sevr Çýðýrtkanlarýna Yrd.Doç.Dr. Hasan OKTAY Irak Türkleri Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Ankara Þubesi Baþkaný Abbas TÜRKMEN ile Yaptýðýmýz Söyleþi Mustafa ÝLTEKÝN Hainlerin Kanunlarý Ýþliyor! Stratejik Aldatmalar Yýldýray ÇÝÇEK Ahmet DEMÝR Cahiliyenin Yanlýþ Bir Ýnancý: Adam Olmak Muhammed BÝRKUL Bir Tercihin Kapýsýnda: Milenyum Sinderellasý Kalmak Ya Da Medusasý Olmak Dr. Hüsniye Canbay TATAR Ezan Susturan Yiðit(!).. Oy Vermenin Sorumluluðu ve Medya Üzerine Seyit POLATKAN Türklük Tarihi Sönmez Bir Meþaledir... Özgür BAYRAKTAR Uçucu Madde Baðýmlýlýðý (Tinercilik) Dr. Yalçýn GÜZELHAN Ülkü Ocaklarý ndan Kýsa Kýsa... Mübarek Ramazan bayramýna denk gelen Kasým sayýmýzla sizlerle birlikte olmanýn sevinciyle hepinizi selamlýyoruz... Ülkemizin emperyalizm tarafýndan teslim alýnma operasyonunda son adýmlarýn atýldýðý þu günlerde yüreðimiz kan aðlarken, Bayram dan bahsetmek, biliyoruz ki saf dillikten öte birþey deðildir. Fakat yine de okuyucularýmýz baþta olmak üzere bütün Türk ve Ýslâm aleminin mübarek Ramazan bayramýný kutluyor, bu bayramýn müslümanlarýn ve mazlumlarýn emperyalist barbarlýða karþý savaþýmýnda zaferi muþtulayan bir milat olmasýný diliyoruz. Yukarda, ülkemizin emperyalizm tarafýndan teslim alýnma operasyonunda son adýmlarýn atýldýðýndan söz ettik. Evet, maalesef ülkemizi bölüp-parçalamak için attýklarý ve Ülkü Ocaklarýnýn þiddetle protesto ettiði o meþhur ilk adým larýndan sonra ikinci ve en büyük adýmý, hainlere hazýrlattýklarý azýnlýk raporu ile attýlar. Fakat bu ihanet raporu -medyaya yansýyan görüntülerinden de izlediðiniz gibi- nasýl ki þerefli bir el tarafýndan yýrtýlýp, atýldýysa, ülkemizi bölmek ve devletimizi parçalamak isteyenlerin o adýmlarý attýklarý ayaklarý da elbette kýrýlacaktýr. Geçmiþte hainlerin sonu, Kurtuluþ savaþýndan sonra nasýl olduysa, þimdi de ayný olacaktýr. Bundan kimsenin kuþkusu olmasýn... Dergimizin bu sayýsýnda da çok önemli yazýlar var. Özellikle Lider den bölümündeki Sayýn Devlet Bahçeli nin açýklamalarý tarihî bir açýklama özelliði taþýyor. Yýlýn son sayýsý olacak olan Aralýk sayýsýnda görüþmek üzere Allah a emanet olun... Bütün ülküdaþlarýmýzýn ve Türk-Ýslâm aleminin mübarek Ramazan Bayramýný kutlar, hayýrlara vesile olmasýný Yüce Tanrý dan dileriz. Sahibi Aliþan SATILMIÞ Ülkü Ocaklarý Ýnternet Sayfasý AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ Yýl : 2 Sayý: 18 KASIM 2004 Yazý Ýþleri Müdürü Ýbrahim ÖZBAY Genel Yayýn Yönetmeni Yýldýray ÇÝÇEK Yayýn Danýþmaný Mustafa ÝLTEKÝN Ýdare Yeri Oðuzlar Mahallesi 42. Sokak No: 26 Balgat / ANKARA (0,312) (pbx) Düzenleme / Baský SARAY MATBAACILIK Dergimizde yayýnlanan makaleler kaynak gösterilmek þartýyla iktibas edilebilir. Gönderilen yazýlar yayýmlansýn veya yayýmlanmasýn iade edilmez. Yayýmlanan tüm yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. Dergimiz, prensip icabý ticari reklam almamaktadýr. ( 2 ) Ülkü Ocaklarý

3 Baþbuð dan... Ýnsanlar inanç sahibi olmak ihtiyacýndadýrlar; inanmak ihtiyacýndadýrlar. Ýnançsýz insan boþ bir kabuk gibidir. Ýnançsýz insan, pusulasýz, dümensiz gemi gibidir. En eski çaðlardan beri insan topluluklarý gerek kainat hakkýnda, gerek sürdürdükleri yaþayýþla ilgili olarak belirli inançlara göre münasebetlerini, yaþayýþlarýný düzenlemiþlerdir. Her toplumun bir dini vardýr. Din insanlara nasýl hareket etmesi gerektiðini, birbirleriyle en iyi münasebetleri ne þekilde yürütebileceklerini ve insanlara mutluluk saðlama yollarýný gösteren bir inançlar topluluðudur. Her toplumda din müessesi olagelmiþtir. Din müessesesi içtimai bir müessedir. Hiçbir toplumun dinsiz bulunmadýðýný ve dinsiz yaþayamadýðýný bugün tespit etmiþ durumdayýz. Dini, halkýn afyonu diye niteleyen Marksist görüþler, bugün komünizmle idare edilen ülkelerde dahi terkedilme yoluna gitmiþtir. Bugün büyük komünist ülkelerden biri olan Sovyet Rusya da özellikle kiliseye, Hýristiyan dinine eskisine yaklaþan bir yer ve itibar verilme yoluna dönüþmüþtür. Gerçekten çeþitli toplumlarýn tarihine baktýðýmýz zaman din müessesesinin insanlarýn hayatýný tanzim eden, insanlarýn daha mutlu yaþamasýný saðlayan ve insanlar arasýnda kardeþliði telkin eden, iyiliði telkin eden bir müessede olarak faydalý hizmetler yaptýðýný görmekteyiz. Gerçi kendi dininden olmayanlara karþý, baþka toplumlara karþý ayrý dinlerden olarak dolayýsýyla zaman zaman düþmanlýklar, zaman zaman çatýþmalar, kýþkýrtmalar meydana gelmiþtir. Fakat bunlarýn sebep oldýýðu zararlarýn yanýnda, din müessesesinin insan topluluklarýna saðladýðý faydalar kýyaslanamayacak derecede büyüktür. Türk Milletinin, kendi toplum hayatýnda dininin büyük yeri olmuþtur. Türkler Ýslamiyeti kabul edinceye kadar çeþitli dinlere mensup olarak yaþamýþlardýr. Þamanlýk Türklerin en eski çaðlardan beri kendi bünyelerinin oluþturduðu bir din müessesesi olmuþ, Türklerin hayatýna yön vermiþ, bununla beraber Türkler Budizm e girmiþler. Bir kýsmý Çin le münasebetler neticesi Konfüçyüs dinine de girmiþlerdir. Ayrýca Müslümanlýktan önceki çaðlarda Orta-Asya ya ulaþan misyonerlerin telkinleriyle bir kýsým Türkerin Hýristiyan olduklarý da tespit edilmiþtir. Selçuklularý meydana getiren büyük Selçuk ailesi bildiðiniz gibi Ýslamiyete girmeden ünce Hýristiyan olmuþ ve Hýristiyan isimleri almýþlardý. Fakat Türkler bin iki yüz yýl önce Ýslamiyetle temasa gelmiþler ve Ýslatmiyeti kendi bünyelerine, kendi tarihi geliþmelerine çok uygun bir din olarak görmüþler ve büyük iman heyecaný içinde bunu benimsemiþlerdir. Ýslamiyetin kendilerine verdiði yüksek inanç, büyük heyecan ile yeni bir harekete sahip olrnuþlar, yeni bir enerjiye sahip olmuþlar ve bu enerji ile büyük medeniyetler meydana getirmiþler, yeni büyük devletler kurmuþlardýr. Nitekim Selçuklu Ýmparatorluðu ve ondan doðarak dünyanýn en büyük imparatorluðu haline gelmiþ olan Osmanlý Ýmparatrluðu, Türklerin Ýslamiyeti kabullerinden sonra meydana getirdikleri büyük varlýklardýr. Din, toplum içerisinde sosyal bir müessese olduðuna göre, toplumun refahýný kalkýndýrýlmasýný ve devamlý mutluluk içinde yaþatýlmasýný öngören yöneticilerin bu sosyal müesseseye gerekli önerni göstermeleri çok lüzumludur. Cumhuriyet tarihinde, Osmanlý Devletinin son devirlerinde Ýslamiyetin gerçek esaslarýný örten hurafeler ve bâtýl inançlarýn sebep olduðu durgunluk ve birçok zararlar dolayýsýyla dine karþý ve özellikle Ýslamiyete karþý tepkiler gösterilmiþtir. Bu tepkiler ölçüyü aþacak derecede olmuþtur. Adeta toplum içinde din müessesesine gerek yoktur gibi bir zihniyetle bir kýsým yöneticiler halký horlamýþlar ve dini inançlarýndan doiayý halka baský yapmýþlar, halký büyük sýkýntýlara maruz býrakmýþlardýr. Bu sebepten dolayý memleketin kalkýndýrýlmasý yönünde giriþilmiþ olan birçok hareketler tepkiyle karþýlanmýþtýr veyahut en azýndan halk tarafýndan gerekli þekilde benimsenmemiþ, destek görmemiþtir. Halkýn iþbirliðini saðlamada, halkýn desteðini ve coþkunluðunu temin etmede bu büyük müessesenin varlýðý ihmal edilmiþtir. Bunlarý böylece belirttikten sonra, milletimizin bin iki yüz yýldan beri benimsemekle þeref kazandýðý Ýslâmiyet üzerinde de görüþlerimizi belirtmek lazýmdýr. Müslümanlýk yer yüzüne en son gönderilmiþ olan en ileri, en iyi geliþmiþ bir dindir. Ýslamiyetin yüksek esaslarý insanlar arasýnda kardeþliði, irýsanlarýn birbirlerini sevmelerini, insanlarýn birbirleriyle münasebetlerinde hakký, adaleti gözetmeyi ön gören ilahi bir dindir ve Ýslâmiyet, milletinýize kuvvet vermiþtir. Milletimizin büyük enerjisini disiplin i- çinde kullanmasýný saðlamýþtýr. Bu büyük ruh ve bu büyük, inançla Türk Milleti dünya üzerine yeni bir nizam getirmiþ ve eski çaðlarda bilinen dünyanrn hemen her köþesini kendi medeniyet ýþýklarýyla aydýnlatmýþlaý- ve kendi lekesiz adalet sistemleriyle bütün insanlýðýn hayatýnda ümitler meydana getirmiþlerdir. Nitekim Avrupa da Protestanlýðýn kurucusu olan Luther dahi Türkleri bir kurtarýcý olarak görmüþ ve Türklerin A!manya yý da iþgal ederek orada da vicdan hürriyetini saðlamalarýný, lekesiz bir adalet nizamý getirmelerini beklediðini ifade etmiþtir. Ýslâmiyet vicdan hürriyetini temel alan bir dindir Baþka inanç sahibi, baþka dine mensup olanlara karþý zulmü, zor kullanmayý reddeden bir görüþ sahibidir Bu dinin müsamahasý, bu dinin getirdiði yüksek insanî esaslar milletimiz için eski tarihinden alýp getirdið; deðerlerle beraber büyük güç kaynaðý olmuþtur. Ýnançtan yoksun býrakýlma, insanlarýn ihtiraslarýna kendilerini kapýp koyuvermelerine yol a- çar. Tamamýyla bencil, baþkalarýna zarar verecek insan ihtiraslarýn sýnýrlanmasý, kontrol altýna alýnmasý insanlarýn saðlam din duygusuna ve bunlarla beslenen ahlak görüþlerine sahip olmalarýyla mümkündür. Polisle, jandarmayla ahlak kurallarýný koruyabilmek mümkün deðildir. Her insanýn içinde kendisinin dürüst yolda olmasýný kontrol edecek, baþkalarýna zarar vermeden yaþamasýný hatta baþkalarýna faydalý olacak þekilde, baþkalarýnýn sýkýntýlarýný giderecek þekilde faaliyetlerini düzenlemesini saðlayacak bir inanç kaynaðýna sahip olmasý gerekmektedir. Ýþte bu i- nanç kaynaðýný insaýnlarýn içine yerleþtiren dindir. Türk Milletinin de bin iki yüz yýldan beri dini Ýslâmiyettir ve Ýslamiyet toplumumuzun muttluluðunu saðlamaya yetecek inanç kaynaðýdýr. Bu kaynak kutsal bir kaynaktýr. bu kaynak verimliliðini ve kudretini geçmiþ tarihte ispat etmiþ olan bir kaynaktýr. Bu kaynaðýn bugün de toplumumuzun düzenlenmesi için, insanlarýmýzýn mutlu olmasý için tekrar yerini almasý, yerine konulmasý gereklidir Baþbuð Alparslan Türkeþ Dokuz Iþýk, Sayfa: Ülkü Ocaklarý ( 3 )

4 ANADOLU YU YENÝDEN FETÝH ZORUNDA KALMAYALIM LÝDER DEN - Azýnlýk tartýþmalarýyla gündeme gelen üst kimlik ve Türkiyelilik tartýþmalarý konusunda ne düþünüyorsunuz? Bu tartýþmalarýn AB süreci ile ilgili görüþmelerin olduðu dönemlere rastlamasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? - Türkiye Katýlým Ortaklýðý Belgesi çerçevesinde Ulusal Program hazýrlamýþtýr. Türkiye nin tam üyelik sürecinin bu uygulama haritasý üzerinden devam etmesi gerekiyor. Ama Avrupa Birliði yönetimi ve Avrupa Birliði ne katýlmýþ ülkelerin devlet, hükümet baþkanlarý, parti yöneticileri, yeni dayatmalarla Türkiye yi karþý karþýya býrakmýþlardýr. Bugünkü siyasi iktidarýn tam üyelik sürecinde ortaya koyduðu en büyük yanlýþ, teslimiyetçi ve tavizci yaklaþýmýdýr. Bu da, Katýlým Ortaklýðý Belgesi ve o belge çerçevesinde hazýrlanmýþ Ulusal Program ýn sýnýrýný aþmaktan baþlar. 57 nci Hükümet döneminde de karþýlaþtýðýmýz dayatmalar, bu sýnýrý aþmaya dayalýydý. Yâni bazý talepler, Türkiye nin toprak bütünlüðünü, üniter yapýsýný yakýndan tehdit edebilecek bölücü eylemlerden kaynaklanan bazý talepler, Avrupa Birliði nin dayatmalarý ile örtüþtürülerek/bitiþtirilerek Türkiye nin bir kýskaca alýnmasýna neden olmaktadýr. Bugün bu kýskaca karþýlýk AKP tamamen teslimiyetle hareket etmektedir. - Talepleri var mýydý? Yani 57 nci Hükümet döneminde... LOZAN DIÞINDA AZINLIK YOK - Bunlarla ilgili her konuda... Mesela 6 Ekim deki Ýlerleme Raporu. O raporun ek raporu, tavsiye metni incelendiðinde Ulusal Program la, yâni 19 Mart 2001 tarihinde AB ye sunulmuþ Uusal Pogram a, oradaki tavsiyeler ve ek rapordaki farklýlýk Türkiye nin karþý karþýya býrakýldýðý yeni dayatmalardýr. Bugün tartýþmaya açýlmýþ olan azýnlýklar meselesidir, PKK nýn siyasallaþtýrýlmasý sürecidir. Leyla Zana grubunun tahliyesi, tahliye ile birlikte bir siyasallaþtýrma sürecinin baþlatýlmýþ olmasýdýr. ( 4 ) Ülkü Ocaklarý

5 Genel af çerçevesinde Apo nun affý vs. gibi konular Türkiye nin önüne getirilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Adaylýk statüsü, AB tam üyelik sürecinde önemli bir statüdür. Fakat tam üyeliði garanti e- den bir statü deðildir. Katýlým için müzakere kararý veya müzakere takvimi, tam üyelik sürecinde artýk dönüþü olmayan bir karardýr. Bu çok önemlidir. Onun için 17 A- ralýk ta müzakereye baþlama kararý ile baþlama tarihi a- rasýndaki fark da görülmüþ olacak. Bugün Ýlerleme Raporu nun tamamlayýcý unsuru olan diðer raporlardaki dayatmalarla, Türkiye nin 17 Aralýk a kadar neleri yapmasý gerektiði konusundaki ýsrarcý tutumlar da bunu göstermiþtir. Türkiye yi çok yanlýþ bir yola sokmuþlardýr. Türkiye süratle bir yol ayrýmýna doðru sürüklenmektedir. Ve Türkiye AB nin istekleri bahane edilerek bir kuþatma altýna alýnmýþtýr. Türkiye de, Lozan ýþýðýnda hiçbir þart altýnda bir azýnlýk kavramýnýn kabul edilmemesi gerekir. Müzakere takvimi verilmiþ de olsa onlarýn hesabýna, insafýna göre, yasa çýkacak. Ne olacaðý belli deðil. KURTULUÞ REDDEDÝLMELÝ Avrupa Birliði nin ne olacaðý belli deðil. O bakýmdan Türkiye, dayatmalara evet diyerek, vermiþ olduðu tavizlerin aðýr sonuçlarýný ö- deyerek, kimin ne olacaðý belli olmayan bir süreci yaþamak zorunda. Onun için bu ülkede yaþayan her insan, her siyasi, her aydýnýmýza büyük görevler düþüyor. Azýnlýk kavramýný, etnik kavramý çok iyi tanýmlanmasý gerekiyor. Türkiye de parça parça bölünmeye neden olabilecek yanlýþ yorumlardan kaçýnmak gerekiyor. Hiç kimse bir milli kimliðin 81 yýl önemini yaþattýðý o Cumhuriyet in getirmiþ olduðu o kurtuluþu reddettirecek yeni bir hataya düþmemeli. Kýsacasý Türkiye, Anadolu yu yeniden fethe mecbur kalmamalý. Ne demek istediðimi anlasýn herkes. Bizi, A- nadolu yu yeniden fethetme mecburiyetinde býrakmamalý kimse. SEVR PARANOYA DEÐÝL - Azýnlýk tartýþmalarý ile birlikte bir de Türkiye de Sevr Paranoyasý olduðuna dair birtakým iddialar var. Sizce de gerçekten Sevr bir paranoya mýdýr? Etnik temele dayalý bir kavrayýþ, Türkiye nin milli birliðini zedeler. Böyle bir tuzaða düþmemeleri lazým. Onun için Kürtçe konuþan kardeþlerimiz ve Alevi vatandaþlarýmýz, bu büyük tuzaðýn farkýna varmalýlar. Eðer Türkiye de birlikte yaþama duygusunu bir ölçüde kaybedersek çok büyük yanlýþ olur. - Hayýr, bir tarihi gerçektir. Tarihin bize vermiþ olduðu bir tecrübe ýþýðýnda geleceði belirleme anlayýþýdýr. Paranoya olarak ortaya koyanlar AB nin lobicileridir. Kayýtsýzþartsýz, her þart altýnda AB ye katýlmak arzusu taþýyanlarýn yanlýþ bir deðerlendirmesidir bu. Tarihi gerçektir. - Yâni, size göre, Batýlýlar n zihninin arkasýnda yatan düþünce midir Sevr? - Tabii, efendim. Þark meselesinin örtülü uygulanmasýný, belli amaçlar içerisinde AB ile aracý gerçekleþtiriyorlar. KÜLTÜREL VE BÜTÜNCÜL BAKIÞ - Efendim, Sayýn Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Özkök ile Sayýn Cumhurbaþkaný üst kimliði tarif etti. Siz de tarif eder misiniz? Yâni, Türk milleti ýrka dayalý bir topluluk mudur? Yoksa alt kimlikler topluluðundan oluþan bir þey midir? Yoksa bir Kültür -kader birliði midir? - Türk milliyetçiliði, anlayýþýnýn geliþim sürecinde hiçbir dönem kendisini ýrkçýlýkla ifade etmemiþtir. Tamamen kültürel ve bütüncül bir bakýþtýr. Bu ülkede yaþayan, kendisini bu ülkeye mensup gören, yâni Ben bu milletin mensubuyum diyen herkesi Türk kabul etmiþtir ve hiç de ayrým yapmamýþtýr. Þimdi meseleye bu gerçekler ýþýðýnda yaklaþýlmasý lazým. Etnik temele dayalý bir kavrayýþ, Türkiye nin milli birliðini zedeler. Bundan evvela insanlarýmýzýn vazgeçmemesi lazým. Böyle büyük bir tuzaða düþmemeleri lazým. Onun için Kürtçe konuþan kardeþlerimiz ve Alevi vatandaþlarýmýz, bu büyük tuzaðýn farkýna varmalýlar. Eðer Türkiye de birlikte yaþama duygusunu bir ölçüde kaybedersek çok büyük yanlýþ olur. AYDINLARA VE MEDYAYA UYARI Bahçeli, kamuoyu önünde yapýlan tartýþmalarda, televizyon yöneticilerinin ve aydýnlarýn, kendilerine çeki düzen vermelerini istedi ve (hangi konu, nasýl iþlenirse milli menfaatlere zarar verir ya da vermez) diye düþünülmeli dedi. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Biraz daha az Türk, biraz daha az Kürt bir Türkiye savý da ortaya atýl- Ülkü Ocaklarý ( 5 )

6 dý þeklindeki sözlerimiz üzerine, Türk aydýnýný ve medya yönetcilerini uyardý. Medyada en fazla görünen ve aslýnda en fazla bu konu üzerinde duran insanlar, bu tür lüzumsuz tartýþmalarý bir kenara býrakmalýdýrlar. Esneklikten kaynaklý olarak aydýnlarýmýz kendilerine çeki düzen vermeliler. Televizyon yöneticileri, sahipleri bu manâda kendilerine çeki-düzen vermeliler. Hangi konuyu nasýl iþlerlerse Türkiye nin milli menfaatlerini korumuþ olurlar, hangi konuyu nasýl iþlerlerse Türkiye ye zarar vermiþ olurlar. Bunu medya patronlarý da çok iyi anlamak mecburiyetindedir. Kimi aydýnlar da, Avrupa Birliði ne tam üyelik sürecinde de bu tür davranýþlarý gereðine uygun yapýyor. Kimi kandýrýlmýþ olduðu için yapýyor, kimisi saflýðýndan yapýyor... - AB sürecinin bir sonucu olarak Ýmralý da tutulan, teröristbaþýnýn sözleri var. Apo nun sözlerini a- MHP, bunlara karþý, Ýlle de AB ye gireceðiz diye, bu yeni talep ve dayatmalarýn kabulü noktasýnda uyumsuzdur. Bunun için isterlerse bu anlamda AB ye karþýdýr diyebilirler. vukatlarý aracýlýðý ile gazetelerde okuyoruz. Köþk teki resepsiyonda Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt ile Jandarma Genel Komutaný Orgeneral Fevzi Türkeri, bundan þikâyet ettiler. Nasýl deðerlendiriyorsunuz, Apo nun Ýmralý Adasý ndan seslenmesini? - Bunlar, AB sürecinin hadiseleri. Yanlýþ hoþgörünün sonucu. Bölücübaþý cezaevindeyken örgütü yönetebilecek hale gelebiliyorsa, bölücü örgütle olan mücadelenin zaten bir bölümü kaybedilmiþtir. - Piþman mýsýnýz? Keþke assaydýk diyor musunuz? - Milliyetçi Hareket Partisi, zaten baþýndan beri ýsrarlýydý bu konuda. 12 Ocak 2000 tarihindeki liderler zirvesinde ortaya konulan MHP nin görüþleri isabetliydi. Yâni, bu kararýn Meclis e sevk edilmesi konusunda milletvekili ile Meclis te bulunuyorduk. Þimdi AKP de olduðu gibi Anayasa deðiþikliðini öngören milletvekili çoðunluðumuz yoktu. O zamanki deðerlendirmede de tabii ki hükümet politikasý çerçevesinde oldu. Daha evvelden Refah-Yol iktidarý döneminde yapýlmýþ olan bir anlaþmanýn sonucu olarak Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi ne fiiline baþvurulmasý... Þimdi Türkiye de hukukçular bu konuda tartýþýyorlar. Diyorlar ki, buna baþvurma hakký vardýr. Bunun sonunun alýnmasý lâzým. Biz de zaten Liderler Zirvesi nde, Madem ki Türkiye bir hukuk devletidir, bir Avrupa Birliði sürecinde deðerlendirilmektedir. Daha önceki iktidarla devamlýlýk esasý var diye deðerlendirdik. Þimdi o protokolü imzalayan siyasi partilerin kendi koalisyonlarý dönemindeki uygulamalarýn hesabýný MHP den sormalarýný, yanlýþ bir siyasi ahlâk anlayýþýnýn sonucu olarak deðerlendiriyoruz. - Bu zirvede MHP yalnýz kaldý diyorsunuz? Size yakýn duran oldu mu? - Hayýr. - Peki, argümanlarý neydi? - Bildiðiniz þeyler... Bazýlarý yavaþ yavaþ ortaya çýkýyor. Biraz daha beklersek daha çok gerçekler ortaya çýkacak. - Sayýn Genel Baþkan, son dönemde AB nin Türkiye ye önerdiði ya da dayattýðý birtakým koþullara Milliyetçi cepheden, özellikle MHP den sert tepkiler geldi. Bu da komuoyunda sanki MHP, AB ye karþýymýþ gibi algýlandý. Gerçekten MHP, AB ye mi karþýdýr, yoksa AB nin þartlarýna mý? Bunu açabilir misiniz? - MHP, Ulusal Program a imza atmýþtýr. Ýktidar sorumluluðunu taþýyan bir partidir. Ýmzanýn arkasýnda durur. Ulusal Program ý aþan hiçbir talebi ve dayatmayý kabul etmez. Bugün, Ulusal Program ý aþan dayatmalarla Türkiye karþý karþýyadýr. MHP, bunlara karþý, Ýlle de AB ye gireceðiz diye, bu yeni talep ve dayatmalarýn kabulü noktasýnda uyumsuzdur. Bunun için Ýsterlerse bu anlamda AB ye karþýdýr diyebilirler. - Yâni, siz Her þeye raðmen AB demiyorsunuz? - Tabii. Türkiye nin birliði olmadan, Türkiye nin üniter yapýsý, toprak bütünlüðü korunmadan AB ye girseniz ne olur, girmeseniz ne olur? En son imzaladýklarý yeni a- nayasalarýný incelediðimiz vakit, orada daimi üniter yapýnýn nasýl korunmasý gerektiði konusunda kaç yýl sonra geldikleri aþama önemli. AB bunu düþünürken, onlardan çok daha evvel Türkiye nin AB ye katýlým sürecini Milliyetçi Hareket ve Milliyetçiler düþünmüþtür. Bu sebepten dolayý Milliyetçi Hareket, her zaman neyi söylemiþse hayata geçirmiþtir. Her konu ayrý ayrý incelenebilir, tartýþýlabilir. Görüþlerimiz bu kadar isabetlidir. KÝMÝ KÝMDEN AYIRACAKSINIZ? - Ulusal Program ýn sýnýrlarýnýn aþýlmasý Türkiye nin Kýbrýs üzerinde tamamen ikna edilmesi anlamýna mý geliyor? ( 6 ) Ülkü Ocaklarý

7 - Türkiye nin kuruluþ felsefesindeki temel ilkelerin tamamýnýn aþýlmasý anlamýna geliyor. Milli devlet anlayýþýný, üniter yapý, toprak bütünlüðünü, milletin kardeþliðini, tüm bunlarýn hepsini tahrip eder. Sosyal doku bozulur. Demokratik süreç çok yanlýþ anlamda algýlanýyor. Þimdi herkes ifade ediyor ama Türk kimliðini bir milli kimlik kabul ederek, burada birlikte yaþama arzusunu gönül rýzasý ile ifade etmekte insanlar niye rahatsýz ediliyor. Öz be öz Türk olan bir vatandaþýn Alevi ve Sünni inanç boyutu ile azýnlýklar þeklinde bölünmesi nasýl kabul edilebilir? Mümkün müdür bu? yýldan beri birlikte yaþamýþ insanlarýn, hangisini kimden azýnlýk olarak ayýracaksýnýz? A- ile birliði oluþmuþ. Kürtçe konuþan bir kýz bir Türkmen le evlenmiþ, iki tane de çocuk olmuþ. Þimdi azýnlýklar olarak yeniden belirlenmede hanýmefendi ben Kürt a- zýnlýðýyým dedi. Çocuklarý kim nasýl ayýracak? Hangi azýnlýk statüsünde deðerledirilecek? Böyle bir süreci Türkiye nin birlik ve beraberliðini tehdit edebilecek yanlýþ algýlama ile sürdürmek tarihi bir hata olur. Ve buna da, zannediyorum Türk milleti müsaade etmez. - AKP Hükümeti bu sözünü ettiðiniz þeyleri, hassasiyetleri dikkate almýyor mu? Almýyorsa size göre niye dikkate almýyor? - Anlayamadýðýmýz konu burasýdýr. Bir gerçek ortaya çýkýyor. AKP, geleneksel anlayýþýn Türkiye deki sistem ve kurumlarla olan çatýþmasýný AB aracýlýðý ile törpülemeye çalýþýyor. AB ise þark meselesini akademik teslimiyetçi anlayýþ üzerinden yürütmeye çalýþýyor. Tencere yuvarlanmýþ kapaðýný bulmuþ. Olay bu. Yoksa AB ye karþý deðilim. - ABD de seçim var. Sizce, baþkan deðiþiminin A- merikan iliþkilerinde etkisi olur mu? - Tabii, Cumhuriyetçilerle demokratlarýn iktidar olduklarý dönemler, Türk-Amerikan iliþkileri zaman zaman farklýlýklar göstermiþtir. Ama bugünkü gelinen noktada, Türkiye ye bakýþ açýlarýnda önemli bir deðiþiklik olacaðýný zannetmiyorum. ABD nin dünyaya bakýþýný yeni bir perspektifde yorumlayan bir devlet politikasý uygulamaktadýr. Deðiþen baþkanlarýn politikayý deðiþtirebilecek bir gücü olmayabilir. Kuzey Irak ta Güney Kürdistan hedefine ulaþmak amacýyla esnek bir federal yapý anlayýþý ortaya çýkmýþtýr. Baþkan adayý Kerry nin yakýn çalýþma grubunun Amerika nýn Kuzey Irak ta Barzani, Talabani ve Yahudi lobisi ile ciddi iliþkileri olduðu söyleniyor. Talabani nin yeri sarsýlýyor. Talabani yi istemiyorlar; çünkü, orada yeni bir geliþme var. Burada da belki Ýsrail... Barzani ile bir takým deðiþiklikler oluyordu. Irak savaþý baþlarken, Talabani daha güçlüydü. Ama þimdi Barzani nin konumu daha güçlendi. Talabani nin durumuna daha diplomatik yaklaþýlýyor. Yani ayak deðiþtiriyor. - Kuzey Irak ta bir yangýn var. Tel Afer de, Kerkük te, oradaki topraklarýn gerçek sahipleri azýnlýk durumunda... Demografik yapý deðiþtirilmeye çalýþýlýyor. Barzani ve Talabani oradaki Türkmenler i ABD nin de desteði ile yok sayýyor. Türkiye, net olarak tavrýný ortaya koyabilmiþ deðil. Sizin bu konudaki yaklaþýmýnýz nedir? - Irak taki son geliþmeler çerçevesinde ardýndan Türkiye nin elinde kýrmýzý çizgilerin hepsi ortadan kaldýrýlmýþtýr. Bu kýrmýzý çizgilerle birlikte Türkiye nin ýsrarlý tutumu kalmamýþtýr. Buna karþýlýk Kuzey Irak ta Güney Kürdistan hedefine ulaþmak amacýyla esnek bir federal yapý anlayýþý ortaya çýkmýþtýr. Bugün esnek federal yapýnýnýn bir nihai amacý olarak Güney Kürdistan dan bahsediliyor ise bunun batýsý, doðusu, kuzeydoðusu öyleyse, kuzeyinden ne amaçlandýðý, batýsýndan ne anlaþýldýðý ortaya çýkýyor. Yani Suriye de Kürtçe konuþan insanlarýn yaþadýðý bölge ile Kuzey Irak arasýndaki alanda Tel Afer ö- nemli bir Türkmen kenti olarak dikkat çekiyor. Tel Afer öyle bir yer bin nüfusa sahip, öz be öz Irak Türkmenleri nin yaþadýðý bir þehir. Orada durup dururken olaylarýn çýkmasý, nüfusun oradan seyreltimesine yönelik baskýlarýn yapýlmasý, Kuzey Irak taki peþmergeler ile iþgalci güçlerin iþbirliði içerisinde bulunmasýnýn Türkiye Cumhuriyeti devleti açýsýndan çok önemli yorumlanmasý lazýmdýr. Bu iþlerin þakasý yoktur. Kuzey Irak taki oluþumlarla, Türkiye de olmasý beklenenler ayný zaman örtüþmesi içerisinde sürdürülmektedir. - O zaman bilinçli ve planlý bir giriþim bu... - Tabii ki... Arkasýnda ABD de var. Ülkü Ocaklarý ( 7 )

8 - Sizce, Kuzey Irak taki oluþumlarýn arkasýnda ABD mi var yani? - Bu iþin arkasýnda Türkiye nin lehine düþünmeyen her unsur var. Amerika da bunlarýn baþýnda gelir. Türkiye, ABD i- le uzun zaman dost ve müttefik kalmýþ bir ülkedir. Stratejik ortaklýk kavramý gündeme taþýnmýþtýr. Fakat bir eksiklik kalmýþtýr. Stratejik ortaklýk kavramýndan ne anlaþýlmasý gerektiði, ne Türkiye tarafýndan izah edilebilmiþtir, ne de ABD tarafýndan izah edilebilmiþtir. Fakat stratejik ortaklýk kavramý þimdi Büyük Ortadoðu Projesi nin bir enstrümaný olarak Türkiye nin kullanýlmasýna imkân tanýyan bir yaklaþým olarak kendini göstermektedir. - Sermayenin sýnýrý yoktur, uluslararasýdýr ama Kuzey Irak ta Irak ýn yeniden yapýlandýrýlmasý çerçevesinde yatýrým yapýlýrken, Barzani ve Talabani yle çalýþan iþadamlarý da var. Bunu nasýl deðerlendirirsiniz? - Türkiye den Irak a baþka ülkelere baktýðý gibi bakmayan, sadece ekonomik menfaatlerini maksimize etmek açýsýndan yorumlamak isteyen iþadamlarý, böyle bir maksimize etme düþüncesini peþmergeleri zenginleþtirerek, kendisiyle beraber paylaþma yoluna gitmektedir. Yarýn bu zenginleþtirmenin Türkiye, Irak taki Türkmenler veya Irak ýn toprak bütünlüðü açýsýndan ne büyük tehlikeler doðuracaðýný görmemektedir. - Irak zirvesinde Türkiye çok net politikalar ortaya koymadý. Sizce, Türkiye nin Kuzey Irak politikasý i- çinde net bir Kerkük ve Türkmen politikasý da olmalý mýdýr? - Kesinlikle. Kýrmýzý çizgilere Türkiye sadýk kalsýn kâfidir. ABD nin de Irak ta düþmüþ olduðu dipsiz kuyudan kurtulmanýn yolu Türkiye nin ortaya koyduðu kýrmýzý çizgilere sadýk kalmasýna baðlýdýr. Irak ýn toprak bütünlüðü, Irak taki etnik unsurlarý körükleyen, onlara ayrý ayrý federal esneklik veren bir yaklaþýmdan vazgeçmesidir. Türkiye nin kýrmýzý çizgileri i- sabetli çizgilerdir. Bu çizgilerin aþýlmýþ olmasý ile birlikte iþgal kuvvetleri bilinen noktaya düþtü. Ramazan ayýnda, bu mübarek ayda dahi her gün günahsýz insanlar ölüyor. Bu dipsiz kuyudan zor çýkacaða benziyorlar. - Peki, bu koþullar altýnda sizce Türkiye de erken seçim þartlarý oluþmuþ mudur? - Türkiye de Anayasa deðiþikliðini gerçekleþtirebilecek boyutta temsil kabiliyetine sahip, tek baþýna bir partinin iktidarý mevcut. Dolayýsý ile böyle bir iktidarýn, yüksek bir medya desteði ile erken seçimi düþünüp düþünmeyeceði onlara baðlý bir olay olabilir. Konjonktür ne kadar farklý bir deðiþim ortaya koymuþ olsa da, bu kararýn alýnmasý iktidara baðlýdýr. Böyle bir kararýn 17 Aralýk ý ve müzakere takvimini kendi siyasal ( 8 ) Ülkü Ocaklarý

9 geleceðine göre nasýl yorumlayacaðýna ve kullanacaðýna baðlýdýr. 17 Aralýk ta AB ülkeleri çok daha ihtiyatlý, Türkiye ile i- liþkilerini bozmayan ama tam üyelik sürecine Türkiye yi götürmeyen bir müzakere taktiði ki, onu da verecekleri meçhul. Deðiþik formüllerle Türkiye yi tatmin edebilecekleri yaklaþýmlarý ortaya koyacaklar. Türkiye deki AB lobicileri de bugün tatmin olmuþ. Fransa nýn ortaya koyduðu bir yaklaþým, onun için dikkat çekicidir. Fransa referandum düþünüyor. AB nin yeni komisyon baþkaný diyor ki, Bu acaba bütün Avrupa ülkeleri i- çin sözkonusu olabilir mi? Bakýn müzakere, Türkiye ile olan iliþkilerini bir zaafa uðratmak gibi bir düþünceleri yok. Müzakere kararýnýn alýnmasý da kafi deðil. Müzakere kararý ile beraber, takvimin de verilmesi lazým. Ama þunu yapmadýnýz, bunu yapmadýnýz, þunlarý görelim, bunlarý görelim þeklinde. Yeni imzaladýklarý anayasal çerçeve... AB ülkeleri o- na yeniden bir þekil verecek. - Barzani ve Talabani nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümet yetkilileri ile diplomatik iliþkisi söz konusu. Biz de geçmiþte bu kiþilere kýrmýzý pasaport vermiþiz. Hatta Barzani daha yeni geldi ve meydan okuyarak. Ama bu insanlar sonuçta Türkiye Cumhuriyeti nin yetkilileriyle görüþüyorlar. Onlarý dolaylý olarak tanýmýþ olmuyor muyuz? Bunu nasýl deðerlendiriyorsunuz? - Türkiye nin uygulamýþ olduðu dýþ politika çerçevesinde bir taraftan bölücü terörle verilen mücadele, diðer taraftan bu mücadelenin dýþ kaynaðý olarak seçilmiþ alan Kuzey I- rak... buradaki peþmergelerle Türkiye zaman zaman birtakým diyaloglar kurulmuþ olabilir. Bu diyaloglar kurulurken Dýþiþleri bürokratlarýnýn veya belli kurumlarýnýn telefonlarýnýn ötesinde gerçekleþmekte olduðu anlaþýlýyor. Ama bugün gelinen aþamada tamamen bir devlet protokolleri çerçevesinde peþmerge ve aþiret reislerinin Türkiye de Irak ýn yöneticileri gibi gelip kabul edilmesi doðru deðil. Böyle bakýldýðýnda, Türkiye aleyhine önemli geliþmelerin olduðu görülebiliyor. Peþmerge bir taraftan devlet oluþturma sürecine yaklaþtýkça Türkiye de onlarý muhatap alýyor. Bunun için sayýn Baþbakan ýn, Dýþiþleri Bakaný nýn tüm temaslarýnda muhatap almasý yanlýþtýr. Hele hele Sayýn Meclis Baþkaný nýn henüz daha mahkeme sonuçlanmadan ama bir siyallaþma sürecine adým atmakta olan 4 tane DEP li milletvekilini kabul ederek 2.5 saat mesai harcamasý yanlýþtýr. Bu tür diyaloglar ilerde Türkiye nin aleyhine nasýl bir sonuç doðurur? Dr. Devlet BAHÇELÝ MHP Genel Baþkaný *Not: MHP Genel Baþkaný Dr.Devlet Bahçeli nin Halka ve Olaylara Tercüman Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Akpýnar la yapmýþ olduðu söyleþi. Ülkü Ocaklarý ( 9 )

10 Genel Baþkan dan Aliþan Satýlmýþ Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Genel Baþkaný ANADOLU DA YENÝ DEVLET ARAYIÞLARI Onlarýn son söyleyeceðini biz ilk olarak söyleyelim: AB nin verdiði ev ödevlerinin yerine getirilmesiyle oluþacak tablo, Selçuklu-Osmanlý-Türkiye Cumhuriyeti ekseninde hayatiyetini sürdüren ve Devlet-i Ebed Müddet o- larak tanýmladýðýmýz organizasyonun nihayete erdirilmesi anlamýna geliyor. Yerine geçecek oluþum ise, herhangi bir millete dayanmayan, kendi baþýna hareket edemeyen, çok dilli, birden fazla kurucu unsur barýndýran yeni bir devlet olacak. Türkler, yeni devletin kurucu unsurlarýndan birisi olarak kalacak. Fakat nüfusun %85 ini oluþturduðu için kendi içerisinde de parçalara ayrýlacak. Alevilik, ayrý bir din gibi gösterilip, bir parça da böyle koparýlacak. (Þu anda bazý Alevi kökenli ateistleri kullanarak ilk giriþimleri baþlattýlar bile ) Ardýndan Tatarlar, Kazaklar, Balkan göçmenleri, Azeriler v.s. gelecek. Etnik mozaik olmalýyýz ya Türkçe resmi dillerden birisi olacaðý için isteyen Türkçe eðitim alma hakkýna sahip olabilecek. Fakat resmi dilin sadece Türkçe olmasýný savunmak, bölücü bir cereyan olarak kovuþturma meselesi yapýlabilecek. Bu devletin içerisinde istenirse T.C. vatandaþlarýnýn giriþlerinin sýnýrlandýrýlacaðý özerk bölgeler olabilecek. Örneðin Suriçi Ýstanbul unda ekümenik! Patrik böyle bir yetkiyi kullanabilecek. Bu arada Patrik hazretleri, çoktan açýlmýþ bulunan, Heybeliada ruhban okulunda yetiþen din adamlarýný, dünyanýn dört bir tarafýndaki Ortodoks kiliselere ihraç etmenin telaþýndadýr ve bu durumdan Yunanistan giderek rahatsýzlýk duymaktadýr. Bu rahatsýzlýðýný tabii ki Türkiye ye deðil, ABD ye iletmektedir. AB nin verdiði ev ödevlerinin yerine getirilmesinden sonra, Doðu Karadeniz de Pontus un kültürel ihyasýyla baþlanan bir süreç yaþanacak. Bu süreci Türkler, þiddetli direniþle karþýlayacaðý için, bölge gerilecek. AB, bu gerilimin devamýnýn üyeliðe engel teþkil edeceðini açýk bir þekilde ifade edecek. Ýktidar (tabii ki söz konusu olan, þimdiki gibi iþbirlikçi bir iktidarýdýr) etnik milliyetçiliðin hortladýðýný söyleyerek, baskýcý ve anti-demokratik tedbirler alacak. AB ise, bu tedbirlerin kriterlere aykýrý olmadýðýný açýklayacak. AB nin verdiði ev ödevlerinin yerine getirilmesinden sonra, Ermenistan sýnýr kapýsýnýn akýbeti, AB nin alacaðý kararlara terk edilecek. Emekli ABD ve AB vatandaþlarýnýn bir bölümü, ömrünün son dönemini huzur içerisinde geçirmek için Aðrý Daðý eteklerini seçecekler. Sonradan anlaþýlacak ki, bunlar Ermeni asýllýymýþ. (Hatýrlarsýnýz; Seksenlerde sadece emekli ABD vatandaþlarý olarak ortaya çýkmýþlardý.) Üstelik üyelik þartlarýndan biri olmak ü- zere, Ermeni soy kýrýmýný kabul ettiðimiz için, muazzam bir tazminat miktarýyla karþýlaþacaðýz. Bu miktar için AB bize yardým elini uzatacak. Biz, AB ye bir kez daha minnettar kalacaðýz. Uygar toplumlarýn içerisinde kalmýþ olmanýn hazzýyla, bu emekli kardeþlerimizin isteklerini aþkla yerine getireceðiz. Aksini iddia edenler, dünkü Faþist Türk tahakkümünün devamýný isteyen çaðdýþý zihniyetler olarak gazete ve TV lerde boy boy teþhir edilecek, sularýn tersine akamayacaðýný dahi bilmeyen zavallýlar diye anýlacaklar. Azeri-Ermeni sorunu hakkýnda þu andaki tutumumuz, yeni devletin halklarýndan birisi olan, Türklerin görüþü olarak anýlacak. Biz bu savý ortaya atabileceðiz, fakat savlardan bir sav olma özelliði taþýyacak. Karar verici odaklarý etkilerse ne âlâ AB nin verdiði ev ödevlerinin yerine getirilmesinden sonra Kýbrýs tan askerlerimizi çekeceðiz. Kýsa bir süre sonra da coðrafi iki kesimlilik anlamýný yitirecek. Kuzey in ekonomisi tamamen Güney in kontrolüne geçeceði ( 10 ) Ülkü Ocaklarý

11 için, iþ ve eðitim imkanlarýný sunan kapýlardan, Kuzeyli gömlekleri çýkarýlarak geçilecek. (Üstelik biz de torunlarýmýzýn arkasýnda kapý gibi duracaðýz.) AB nin verdiði ev ödevlerinin yerine getirilmesinden sonra, Ege adalarý ekonomik olarak bize daha baðýmlý hale gelecekler. Turizm gelirlerimiz artacak. Fakat Ýstanbul dan yola çýkan bir gemi kara sularýmýzda seyahat ederek Ýzmir e varamayacak. Çünkü Ege de Yunan tezlerini kabul edeceðiz Gerçi þöyle diyeceðiz: Ulus-devletlerin çaðý kapandý, önemli olan ekonomidir ve biz þu anda 12 a- dalarý ilk defa olarak ele geçirmiþ bulunuyoruz. AB nin verdiði ev ödevlerinin yerine getirilmesinden sonra, Ýslam, Türkiye üzerinden, iddiasý alýnmýþ arka plan renklerinden biri haline getirilmeye çalýþýlacak. AB bir medeniyet(!) projesi olduðu için, Müslüman olmak, bu medeniyetin bir ferdi olmaya engel deðil mesajý verilecek. Medeni olmak, AB mantalitesini içselleþtirmek anlamýna geldiði için, yeni bir Ýslam tanýmý yapýlacak. Yani sakýn yanlýþ anlaþýlmasýn, Ýslam, AB nin verdiði ev ödevlerinin yerine getirilmesinden sonra, Ýslam, Türkiye üzerinden, iddiasý alýnmýþ arka plan renklerinden biri haline getirilmeye çalýþýlacak. AB bir medeniyet (!) projesi olduðu için, Müslüman olmak, bu medeniyetin bir ferdi olmaya engel deðil mesajý verilecek. AB ye ait hiçbir þeyi tanýmlamayacak. AB tipi Ýslam a ait bazý ipuçlarý için bakýnýz; Fransa ve Almanya daki son uygulamalar (Not: Tayyip Erdoðan, medeniyetlerin uzlaþmasý diyor! Uzlaþma, iki baþat gücün arasýnda olmaz mý? Biz bu derslerimize çalýþma ve söylenenleri bihakkýn yerine getirme çýrpýnýþlarý içerisinde nasýl bir uzlaþma hali yaþýyoruz, bilen bana da anlatsýn ) AB nin verdiði ev ödevlerinin yerine getirilmesinden sonra, Anadolu daki yeni devlet, ABD ve AB nin üzerinde tepiþtiði bir alan haline gelecek. Bilindiði gibi ABD, AB üzerindeki emellerini gerçekleþtirme araçlarýndan biri olarak Türkiye yi görmektedir. Dolayýsýyla, AB nin içindeki ABD yanlýlarý, bizi kendilerinden gördükleri için, Almanya-Fransa eksenli yaptýrýmlara karþý destek isteyecekler. Almanya- Fransa ise, AKP den, kendi ekseninde hareket edeceði sözünü aldýðý için, rahat davranacak. Çünkü iktidar partisinin çekirdek kadrosu tavþana kaç, tazýya tut demeyi eski bir alýþkanlýk olarak (Bu alýþkanlýk 70 li yýllardan kalmadýr) sürdürmüþ, hem ABD ye hem Almanya-Fransa ya ayný sözleri vermiþ durumdadýr. Yoksa AKP, BOP ta stratejik ortaklýktan vazgeçti de biz mi atladýk? Bence AB kartlarýný çok açýk oynuyor. Tevil etmeye çalýþan biziz. Kürtler ve Alevilerle ilgili bölümleri son dakika ataðýyla metinden çýkardýk. Ýyi kardeþim, metinden çýkardýk da hedeften çýkardýk mý? Sizden önceki hükümetler de bundan baþka bir þey istemeyecekler diye diye, her yeni ev ödevini yapma telaþýna düþmediler mi? Ve her seferinde bu son demediler mi? Zerrece þüphe duymayýn ki, yukarýda kayda geçirdiðimiz fütürist metnin tek bir maddesini yapmayalým, AB ü- yeliði hayaldir. Çünkü AB projesi -bütün çeþitleriyle- Türkiye gibi bir devleti alarak yoluna devam edemez. Biliyoruz ki ortada birden fazla AB projesi var. Bunu daha önceki yazýlarýmýzda ele almýþtýk. Anglo-Saksonlarýn AB si, Fransa-Almanya nýn AB si (Kohl ve Chirac ýn ideolojisiyle þekillenen), Yeþiller merkezli AB tasarýmý gibi Bunlarýn hepsi Türkiye yi bu haliyle projeyi baltalayacak büyüklükte ve vizyonda görüyorlar. Sözünü ettiðimiz vizyona ise Kemalizm diyorlar. Onlarýn kastettiði Kemalizm, bizim Türkiye de tartýþa tartýþa içini boþalttýðýmýz, kimi ideolojilerin kalkaný olmasý amacýyla bin parçaya bölünen Kemalizm deðil Kastedilen, devletin üniter yapýsýdýr. Türkiye Cumhuriyetini oluþturan halkýn Türk üst kimliðidir. Kýsaca devletin kendisidir. Atatürk ve silah arkadaþlarýnýn yok olmaktan kurtarýp, Cumhuriyet rejimiyle sonsuzluk yolculuðuna devam ettirdiði Devlet-i Ebed Müddet Bu yüzden son günlerde Lozan Anlaþmasýnýn tarihin çöp sepetine atýlmasýndan ve Kemalizm i terk etmemiz gerektiðinden bahsediyorlar. Önce yeni azýnlýklar ortaya atýldý. Aslýnda sözü edilen azýnlýklarýn halkýn geri kalanýyla iç içe yaþamasý ve belirli bir coðrafî bölgelerinin olmamasý dolayýsýyla, nasýl bir statüyle temsil edilecekleri belli deðildi. Bu bilinçli adýmý O halde Lozan daki azýnlýklar da azýnlýk sayýlmasýn hamlesi izledi. Bunu bazý mahalli dillerde eðitim hakký, anayasanýn deðiþmez hükümlerinin deðiþtirilmesi, Cumhuriyeti kuran halklar diyerek birkaç etnik gruptan bahsedilmesi ve Kürtçe den baþlayarak bazý dillerin resmiyet kazanmasý izleyecek. Türk milletinin örgütlü hali olan ve ona hizmetten baþka meþruiyeti bulunmayan Türkiye Cumhuriyetinin erkleri, bu gerçeðe sýrtýný dönüp, yokmuþ gibi davranarak nereye kadar gidecek. Yoksa Türkiye, kendi önerdiði AB tasarýsýný Avrupa milletlerine dayatacak güce mi sahip? (Not: Türkiye nin önerdiði AB tasarýsýnýn öbür adýna onurlu üyelik diyoruz. Burada þunu belirtelim ki, Türkiye nin AB projesi, ABD küresel hakimiyetine karþý diðer projelerden daha etkilidir.) Bu metin þunun için yazýldý: Türkiye nin AB üyeliðini engelleyecek güç, Avrupalý milletler deðil, Batý Türklerinin büyük ümidi, en diri ve örgütlü hali olan Türkiye halký ve onun varoluþ þuuru olan Ülkücü Harekettir. Göreceðiz Ülkü Ocaklarý ( 11 )

12 Bir Ýhanet Belgesi: Azýnlýklarýn Hazýrladýðý Rapor Doç.Dr. Özcan YENÝÇERÝ Grup Baþkanlýðýný Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nden Prof. Dr. Baskýn Oran ýn yaptýðý Baþbakanlýk Ýnsan Haklarý Danýþma Kurulu na baðlý azýnlýk Haklarý ve Kültürel Haklar Çalýþma Grubu nun 1 Ekim 2004 tarihli raporu yayýnlandý. Radikal Gazetesinin Cesur Azýnlýk Raporu baþlýðý ile verdiði bu belge, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluþ anlaþmasý olan Lozan Antlaþmasý ný ve anayasa nýn deðiþtirilmesi teklif edilemeyeceði Anayasa hükmü olan 3 üncü maddesini dahi azýnlýk haklarý ve kültürel haklar açýsýndan tartýþmaya açýyor. Prof. Dr. Baskýn Oran, bu raporun oylama öncesinde yapýlan tartýþmalarýn bazýlarýný da 7 Ekim 2004 tarihinde Birgün Gazetesinde açýklamýþ. Bunlardan sözü edilen görüþlere yapýlan bir itiraz þöyle ifade edilmiþ: Türkiye de gayri Müslimlere baský yoktur. Zaten, Avrupa, Osmanlý ya bu bahaneyle müdahale etti. Bu itiraza verilen cevap da aynen þöyledir: Ruhban yetiþtirmelerini engelle, kiliselerine el koy; din özgürlükleri vardýr de. Mallarýna el koy, okullarýnda dillerini okutmalarýný engelle; baský yok de. Avrupa, þeriat denilen çaðdýþý düzene müdahale etmiþti. Bugün de 2004 e göre çaðdýþý kalana müdahale ediyor. Müdahale istemeyen düzeltir, bahane yaratmaz. Oryantalist yönlendirmelerin üretimi olan bazý yaklaþýmlarda Türkiye deki her türlü farklýlýðýn, kusur ya da eksikliðin anormal ölçülerde abartýldýðý bilinmektedir. Bu raporda da benzer abartýlar ve deðerlendirmelerle ülkenin üniter yapýsýna, resmi diline, ülkesi ve milletiyle birliði ve bütünlüðüne yönelik tahripkâr ve haksýz eleþtiriler ve öneriler getirilmiþtir. Kiliselere el koyma, ruhban yetiþtirilmesine engelleme ya da özgürlük kýsma gibi abartýlarak ifade edilen olgunun temelinde bu kurumlarýn geçmiþ dönemdeki sabýkalarý ve ihanetleri vardýr. Kaldý ki AB üyeliðine raðmen Yunanistan da Ýskeçe Müftüsünün durumu, Yunanistan da bulunan camilerin ve okullarýn hali ortada iken, Türkiye ye yöneltilen eleþtiriler samimiyetten ve sorun çözmekten yoksundur yýlýnda bile Atina ya cami yapýlmasýna iliþkin tartýþmalar ortada iken, Türkiye yi bu konuda eleþtirmek, insafsýzlýktýr. Unutulmamalýdýr ki; bu rapor, Avrupa nýn Osmanlý ya emperyalist saldýrýsýný þeriat denilen çaðdýþý düzene müdahale olarak algýlayan bir anlayýþýn ürünüdür. Yapýlacak deðerlendirmelerde sözü edilen Cesur Azýnlýk Raporu nun (!) bu boyutu, asla gözden ýrak tutulmamalýdýr. Türkiye, Ýstiklal Savaþý sýrasýnda ayný anda iç ve dýþ saldýrýlarla karþý karþýya kalmýþtý. Bu bakýmdan Atatürk, sürekli olarak dahili ve harici düþmana birlikte dikkat çekmiþtir. Raporu hazýrlayanlarýn etnik kimliklerinin açýklanmasý halinde, raporda sözü edilenlerin ne anlama geldiði daha iyi anlaþýlacaktýr. Rapor, tek kültürlü ulus devlet modelinin insan haklarýný göz ardý eden boyutu yerine, çok- ( 12 ) Ülkü Ocaklarý

13 kültürlü, çokkimlikli, özgürlükçü ve çoðulcu yeni bir toplum modelinin esas alýnmasýný öneriyor. Baþbakanlýk tarafýndan hazýrlatýlan bu rapor, A- tatürkün kurduðu milli devlet modeline, AB nin açýkladýðý ilerleme raporundan çok daha büyük ithamlarda bulunmaktadýr. Rapora göre, dünyada artýk bir ülkede azýnlýk olup olmadýðýný, o ülkeye sormamak ve eðer etnik, dilsel, dinsel bakýmýndan farklýlýk gösteren ve bu farklýlýðý kimliðinin ayrýlmaz parçasý sayan gruplar varsa, o devlette azýnlýk bulunduðunu kabul etmek yönünde bir eðilimin var olduðundan söz ediliyor. Bir defa yazýlanlar, dünya gerçekleriyle örtüþen þeyler deðildir. Dünyada ABD, Ýngiltere, Almanya, Israil vb. ülkelerde herhangi bir etnisite, grup ya da kitleye bu ülkelerin belirlediði sýnýrlar dýþýnda bir hakkýn ya da belirleyici bir farkýn dünyaca benimsenmesi diye bir eðilim söz konusu deðildir. Yine bu tür ülkeler, hiçbir kuruluþ ya da güç, azýnlýk ya da bir baþka insan haklarý ihlali dolaysýyla telkin ya da tavsiyede bulunamaz. Ýsrail in Filistin de, Rusya nýn Çeçenistan da, ABD nin Irak ta, Çin in Doðu Türkistan daki uygulamalarý ortada iken, dünyada azýnlýk ya da etnisite haklarýna yönelik bu tür bir eðilim gerçeðinden söz etmek doðru deðildir. Dünyada itilip-kakýlmayý sineye çekenlere, güçsüz ülkelere ve sömürüye müsait olanlara, Irak ta olduðu gibi demokrasi, Afganistan da olduðu gibi insan haklarý ve Yugoslavya da olduðu gibi etnisitelerine ve azýnlýklarýna hak vermekten bahsedilmektedir. Ýnsanlarýn akýllarýndan her geçeni dünya gerçeði olarak nitelemesi, incelenmeye muhtaç bir olgudur. Azýnlýk, insan haklarý ya da etnisitelerle ilgili küresel güçlerin iddialarý ve dayatmalarý insan severliklerinden deðil, sözü edilen unsurlarý hegemonyalarýnýn sürdürülmesinde bir enstrüman olarak kullanmak arzularýndan kaynaklandýðý da bilinmektedir. Prof. Dr. Baskýn Oran grubu tarafýndan hazýrlanan Rapor, Avrupa ya da herhangi bir uluslar arasý örgüt, Türkiye deki azýnlýklar ve etnik yapýyla ilgili olarak ne söylüyorsa, onun kabul görmesi gerektiðini söylüyor. Rapora göre dünyada böyle bir eðilim var, bir grup ben farklýyým ve azýnlýðým diyorsa Türkiye ye düþen görev, bunu derhal kabul ederek gereðini yapmaktýr. Gerçek niyetin ne olduðu, raporun ilerleyen maddeleri arasýnda göze çarpmaktadýr. Sözü edilen rapor, Anayasanýn deðiþtirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddeleri arasýnda yer alan Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir maddesini, azýnlýk ve kültürel haklarý kýsýtlayýcý uygulamalarýn kaynaðý olarak göstermektedir. Bu noktada da devletin dili olmaz, resmi dili olur ve o ülkedeki yurttaþlar, devletle iliþiklerinde bu resmi dili kullanmanýn yaný sýra çeþitli diller konuþurlar. Yurttaþlar devletle iliþkilerinde resmi dili kullanmanýn yaný sýra çeþitli diller konuþurlar ibaresi, birden fazla dilin devletle olan iliþkilerde geçerli olmasýný talep etmek anlamýna gelir. Bunun Türkçesi, resmi iliþkilerde çeþitli dillerin konuþulmasý ve kullanýlmasýný talep etmektir. Yani Türkçeden baþka dillerin de resmi dil olarak kabul edilmesidir. Rapor, ilginç bir içeriðe sahiptir. Yapýlan deðerlendirmeye göre; 1990 larýn baþýnda Türkiye nin parçalanma tehlikesiyle karþý karþýya olduðu hususunda bir Sevr Sendromu nun yaþandýðý bilinmektedir. Fakat böyle bir havanýný bugün de ileri sürülmesi ve bir paranoya haline gelmiþ olmasý, rahatsýz edici ve milleti zayýflatýcý bir durumdur. Bugün Doðu Karadeniz de bir Pontus devletini kurulacaðýndan, dönmelerin Türkiye yi idare ettiðinden, Fener Patrikhanesi nin Ýstanbul da bir tür Vatikan devleti kuracaðýndan söz edenler, böyle bir havayý yaratmaya özen göstermektedir. Raporu hazýrlayanlar, yalnýz bu yönü itibariyle bile ne kadar stratejik bakýþ açýsýndan yoksun olduðunu ortaya koymaktadýr. Raporu hazýrlayanlara göre, Türkiye yi tehdit eden hiçbir olgu olmamasýna raðmen bir takým insanlarýn Sevr Sendromu na yakalandýðýný, bunun tehlikeli olduðunu ve sona erdirilmesi gerektiðinden söz etmektedir. Rapora göre Türkiye de Pontus faaliyeti yokmuþ, Patrik, Vatikan tipi bir örgütlenme talebinde deðilmiþ ve dönmeler söylendiði gibi Türkiye yi yönetmeleri paranoya imiþ (!). Herhalde bu raporu yazanlara göre, Patrik Ýstanbul a Kostantinopol demiyor ve kendini ekümen ilan etmiyordur. Ermeniler ise Türkiye den toprak deðil, dostluk talep ediyordur. ABD Baþkan a- daylarýndan Kerry Ermeni Soykýrýmýný tanýyacaðý sözünü þaka olsun diye teyit etmiþ olmalýdýr. Abdullah Öcalan ise Türkiye yi bölerek bir Kürdistan Devleti kurmak için otuz bin insaný þehit etmemiþtir. O, Ýmralý Cezaevinde deðil de otelde ikamet etmekteymiþ (!). Baskýn Oran, Ýþkence yapmak, adam öldürmek ve hýrsýzlýk da yasalarla yasaklanmýþtýr. Ama, yapýlmaktadýr diyor. Su damlaya damlaya kayayý oyar. Devletin kurduðu bir kurum bile artýk devletin 1920 lerden 2000 lere gelmesini istiyor demektedir. Bu birilerinin, bir þeyleri küçük küçük oyduðunun i- tirafýdýr. Oyulanýn da herhalde kaya deðil de 23 Nisan 1920 de açýlan TBMM nin iradesi olduðundan kimsenin kuþkusu olmamalýdýr. Bu rapor, Baþbakanlýða baðlý böyle bir kurula bu üyeleri seçenlerin ne kadar isabetle Ülkü Ocaklarý ( 13 )

14 bunu yaptýklarýnýn kanýtýdýr (!). Prof. Oran, yasayla yasak olan bir fiili iþleyenler var olmasýný sakat yaklaþýma dayanak yapýlmaktadýr. Yasayla suç sayýlan hususlarý iþleyenler, Prof. Oran ve 24 arkadaþýnýn teklif ettiði önerilerin kabul edilmesiyle birileri, sözü edilen ihlallerinden herhalde vaz geçeceklerdir(!) ve 1930 larda doðal tutum, bizzat Mustafa Kemal Atatürk ün Muasýr medeniyet tezi icabý artýk geride kalmýþtýr. Artýk vatandaþlýk anlayýþýnýn yeniden gözden geçirilerek çaðdaþ Avrupa daki çok kimlikli, çokkültürlü, demokratik, özgürlükçe ve çoðulcu bir toplumsal modelin alýnmasý gereklidir, hatta zorunludur. Buna göre özgür, baðýmsýz, yaratýcý yetenekleriyle kültürel haklarýný rahatça kullanabilen, hak ve görevlerini bilincinde olan bireylerin sahip bulunduklarý siyasal ve hukuksal statünün tanýmlanmasý gerekir. Bu ilkelerin uygulanmasý anlamýnda: 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa sý ve ilgili yasalar; özgürlükçü, çoðulcu ve demokratik bir içerikte ve toplumun örgütlü kesimlerini katýlýmýyla ele alýnarak yeni baþtan yazýlmalýdýr. 2. Eþit haklý vatandaþlýk temelinde, farklý kimlik ve kültüre sahip kiþilerin kendi kimliklerini koruma ve geliþtirme haklarý (yayýn, kendini ifade, öðrenim gibi) güvence altýna alýnmalýdýr. 3. Merkezi yönetim ve yerel yönetimler, yurttaþlarýn katýlýmýný ve denetimini esas alacak bir biçimde þeffaflaþtýrýlmalý ve demokratikleþtirilmelidir. 4. Ýnsan hak ve özgürlüklerine yönelik evrensel normlarý içeren uluslararasý sözleþmeler ve temel belgeler, özellik de Avrupa Konseyi Çerçeve Sözleþmesi çekincesiz imzalanarak onaylanmalý ve hayata geçirilmeli. Bundan sonra, artýk uluslararasý sözleþmelere Türkiye deki alt kimliklerin inkârý anlamýna gelecek çekinceler ve yorum beyanlarý getirilmemelidir. Sonuçta, tek kültürlü ulus-devlet modelinin insan haklarýný göz ardý eden boyutu yerine, Türkiyelilik üst kimliði altýnda çokkültürlü yeni bir toplum modeli benimsenecektir. Böylece Türkiyelilik söyleminin ucunun da nereye ulaþtýðý anlaþýlmýþ olmaktadýr. Rapor milli devleti, üniter yapýyý ve milli kültürü esas alan Kemalist modelin artýk geride kaldýðýný yazmaktadýr. Mevcut yaklaþým Lozan ýn tasfiyesi anlamýný gelmiyorsa da baþkalaþtýrýlmasýný amaçlamaktadýr. Bu noktada Radikal Gazetesinde Erdoðan Aydýn þöyle yazýyor: Açýklýkla görüldüðü gibi Türk devleti, kurucu anlaþmasýný kendi yurttaþlarýna uygulamayarak çiðnedi. Eðer tersi olsaydý, hem Kürtler ve Aleviler bugünkü gibi ezilmeyecekti, hem de Türkiye sistematik hak ihlali yapan bir devlet olmayacaktý. Durum bu olduðuna göre AB iradesinin Alevi ve Kürt haklarýnýn tanýnmasýndan söz etmesi Lozan ý tasfiye deðil, aksine devleti, kendi kurucu anlaþmasýna ve çaðdaþ hukuka uymaya davettir. Gerçekte sormak gerekir; Aleviler ve Kürtler kendilerini devletin kurucu ortaðý olarak gördüklerini açýkladýklarýna göre bunlarý azýnlýk olarak kabul etmek, onlara hakaret deðil midir? Bu durum, Kürt ve Alevilerin koruyuculuðuna soyunanlarýn gerçek niyetleri konusunda kuþkular yaratmaktadýr. Þunu unutmamak gerekir ki, Türkiye nin üniter devlet yapýsýnýn deðiþmesi, ülkedeki birlik ve bütünlüðü kökten tehdit eder ve zedeler. Azýnlýk sorunlarý, bir takým odaklarýn üniter yapýyý zorlama arzusunun ürünüdür. Ve yine þurasý iyi bilinmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti her þeye raðmen, her ne pahasýna olursa olsun Türkiye nin egemenliðini, birlik ve bütünlüðünü sonuna kadar koruyacak güçlü kadrolara sahiptir. Avrupa Sevr i mi hortlatýyor diye kimse düþünmesin; yukarýdaki raporun zihniyeti ortada dururken Sevr i dýþarýdan beklemeye gerek yoktur. Zira Türkiye de kurt elmanýn içindedir. ( 14 ) Ülkü Ocaklarý

SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004

SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004 37 SAYI: 16 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ AÐUSTOS-EYLÜL 2004 30 36 10 20 Ýçindekiler Sunuþ 10 11 12 14 17 18 20 22 24 27 28 30 32 35 36 37 2 Sunuþ 3 Baþbuðdan 4 Liderden 8 Genel Baþkan dan

Detaylı

SAYI: 15 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ HAZÝRAN-TEMMUZ 2004

SAYI: 15 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ HAZÝRAN-TEMMUZ 2004 SAYI: 15 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ HAZÝRAN-TEMMUZ 2004 Ýçindekiler Sunuþ 11 14 18 23 24 26 27 29 31 33 2 Sunuþ 3 Baþbuðdan 4 Liderden 8 Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný Aliþan Satýlmýþ la Söyleþi.

Detaylı

Küreselleþme ve Milliyetçilik

Küreselleþme ve Milliyetçilik 10 Hoþ Geldin Þehr-i Ramazan SAYI: 17 YIL : 2 AYLIK SOSYO-POLÝTÝK KÜLTÜR DERGÝSÝ EKÝM 2004 Küreselleþme ve Milliyetçilik 16 Seddül Bahir den 21. Yüzyýla Bakýþ 28 Ýçindekiler Sunuþ 10 12 16 20 22 24 26

Detaylı

Sayý:16 Ocak 2004 AB Sürecinde Uyum Yasalarý ve Türkiye nin Yeri Türkiye Kapýnýn Önünde Dolardaki Deðer Kaybýnýn Bazý Nedenleri ve Olasý Etkileri Türkiye de Ekonomik Geliþmeler Milletlerarasý Ticaret Odasý

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE

Yazý Dizisi 4 DE 7 DE 3 DE 3 DE 6 DA 2 DE 8 DE Yazý Dizisi 4 DE Danýþtay 12. Dairesi, 4 Þubat 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararý'nýn, TEKEL iþçilerinin de aralarýnda bulunduðu geçici personelin 4/C'ye geçiþ için 30 günlük süre içinde ilgili kurumlara

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

UHÝM ULUSLARARASI BU DEVLETLERÝN YARGILANMASINI ÝSTÝYORUM! ABD FRANSA ÝNGÝLTERE RUSYA ÇÝN HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m.

UHÝM ULUSLARARASI BU DEVLETLERÝN YARGILANMASINI ÝSTÝYORUM! ABD FRANSA ÝNGÝLTERE RUSYA ÇÝN HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m. ÝSTANBUL/2012 RAPOR NO: 7 ISTANBUL/2012 REPORT NO:7 BU DEVLETLERÝN YARGILANMASINI ÝSTÝYORUM! ABD FRANSA ÝNGÝLTERE RUSYA ÇÝN UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTERNATIONAL CENTER FOR WATCHING

Detaylı

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9

2-27 Kasýmdan Bugüne... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken... 9 2 Sayý 8 Merhaba Merhaba, ÝÇÝNDEKÝLER 8. Sayýmýzla karþýnýzda olmanýn sevincini ve 1- Merhaba...2 gururunu yaþýyoruz. 2-27 Kasýmdan Bugüne..... 3 Bin bir zorluk ve olanaksýzlýkla boðuþarak 8. 3-2005 Girerken.........

Detaylı

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Laik - þeriatçý diye bölünmeyeceðiz IMF ve savaþa karþý BÝRLEÞECEÐÝZ SAYI: 267 12 Ocak

Detaylı

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL

Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti Tel: 0212 425 10 66 FLORYA / ÝSTANBUL Prof.Dr.Haydar BAÞ Kapak-Tasarým : Hasan YAR Ýç dizayn : Selim AYANOÐLU Baský no : 2. Baský, Þubat 2007 Matbaa : Ayyýldýz Matbaacýlýk ISBN 975-7081-16-7 Yayýnevi : Ýcmal Yayýncýlýk Reklamcýlýk San.Tic.Ltd.Þti

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ

TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ DEÐÝÞEN DÜNYADA TÜRKÝYE NÝN STRATEJÝSÝ Dr. Atilla SANDIKLI Ýstanbul / 2008 Deðiþen Dünyada Türkiye nin Stratejisi BÝLGESAM Yayýnlarý No: 2 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Hayata Dönüþ Operasyonu ve Oligarþinin Siyasal Zoru. ... Ve Genelkurmay Devreye Girer: Postmodern Darbe

KURTULUÞ CEPHESÝ. Hayata Dönüþ Operasyonu ve Oligarþinin Siyasal Zoru. ... Ve Genelkurmay Devreye Girer: Postmodern Darbe H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 11 SAYI: 59 Ocak-Þubat 2001 Hayata Dönüþ Operasyonu ve Oligarþinin Siyasal Zoru...

Detaylı

sosyalist isci Hükümet Kyoto yu imzalýyor Aþaðýdan mücadelenin zaferi: KEG kazandý 27 ler ve 12 ler

sosyalist isci Hükümet Kyoto yu imzalýyor Aþaðýdan mücadelenin zaferi: KEG kazandý 27 ler ve 12 ler sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 326 6 Haziran 2008 2 YTL Aþaðýdan mücadelenin zaferi: KEG kazandý Hükümet Kyoto yu imzalýyor 3 yýldýr iklim deðiþimine

Detaylı

Söyleþi 4 DE. BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin

Söyleþi 4 DE. BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin BEÞ CENAZE KAYIP MI? Fýrat Haber Ajansý (ANF) PKK'nin askeri kanadýnýn Silvan'da yaþanan çatýþma ile ilgili çarpýcý bir iddiasýný duyurmuþtu. PKK nin iddiasýna göre, çatýþmada, açýklandýðý gibi yedi deðil

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý

sosyalist isci Kapitalizmin yeni krizi kapýda En büyük pay faizlere ayrýldý sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 338 24 Ekim 2008 1 YTL Kapitalizmin yeni krizi kapýda FATURAYI GENEBÝZMÝ Yeni sol ve devrimci parti Can Irmak Özinanýr

Detaylı

Monatliche Kultur, Kunst u. Informations- Zeitung. Jahr/Yýl: 2. Ausgabe/Sayý: 13 1 Mai 02 1,00 EURO. Almanya okullarýnda Alevilik dersleri baþlýyor

Monatliche Kultur, Kunst u. Informations- Zeitung. Jahr/Yýl: 2. Ausgabe/Sayý: 13 1 Mai 02 1,00 EURO. Almanya okullarýnda Alevilik dersleri baþlýyor UYUÞTURUCU Acaba çocuðum uyuþturucu kullanýyor mu? Aileler, uyuþturucu kullanan çocuklarýný hangi davranýþ deðiþiklerinden anlayabilirler? sayfa 6 da Monatliche Kultur, Kunst u. Informations- Zeitung Jahr/Yýl:

Detaylı

yoksullar daha yoksul

yoksullar daha yoksul Ýslam/Arap düþmanlýðý - sayfa: 11 ABD hegemonyasýný durdurmak zorundayýz - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 224 23 Eylül 2004 1.000.000 TL. 1 yýlda en zengin % 20 ile en yoksul %20 arasýndaki fark arttý Ýþte

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM

Sulucakarahöyük/ÜRGÜP Güneþ KAÝM 4+4+4 kademeli eðitimle birlikte okullarýn bölünmesine itirazlar dört bir yandan duyulmaya devam ediyor. Ankara da Batýkent te, Dostlar Mahallesi nde verilen mücadelelerin yanýna þimdi de Mamak ýn Þirintepe

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt

KTÖS ten Tayyip Erdoðan a tarihi yanýt Tunus halký baþardý ve 'Yasemin Devrimi' yaptý. Turuncu devrimler tarihe karýþtý. Yasemin kokusunu siz de duyuyorsunuz deðil mi? Sýrada bizim Yasemin Devrimi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Ocak 2011

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

25 binlik ALI CENGIZ oyununa dur diyelim

25 binlik ALI CENGIZ oyununa dur diyelim Tercihli oy konusunda dikkatli olalým: 25 binlik ALI CENGIZ oyununa dur diyelim Analiz Sayfa 9 da Cumhurbaþkaný ndan Bayram Mesajý! Die besten Glückwünsche an Yeni Vatan Gazetesi Leserinnen und Leser zum

Detaylı

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE

2 DE. Köþe yazýsý 2 DE DTP üyelerine yönelik 14 Nisan da baþlatýlan gözaltý ve tutuklama operasyonlarýný protesto etmek için Diyarbakýr'ýn Koþuyolu Parký'nda DTP Eþbaþkanlarý Ahmet Türk ve Emine Ayna ile DTP'li milletvekilleri

Detaylı

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU. TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ TÜRKÝYE NÝN VÝZYONU TEMEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ BÝLGESAM Yayýnlarý No: 1 ISBN: 978-605-89672-0-5 2008, bu kitabýn yayýn haklarý BÝLGESAM a aittir. Adres: BÝLGESAM Konaklar Mah. Çýnar Sok. Emlak Bankasý

Detaylı

Kentpark a kredi izni çýktý

Kentpark a kredi izni çýktý Panel Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kadýn Olmak Zor Zanaat Çorum Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) tarafýndan Kadon Olmak Zor Zanaat konulu

Detaylı