TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)"

Transkript

1 TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURIQYE HALK BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE TURKIYE HALK BANKASI A.$.'NIN SERMAYE PiYASASI FAALIYETLERI ile SINIRLI OLMAK UZERE FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CAR! DURUMUNU TAM VE DO6RU OLARAK YANSITTItxahNl TASDIK EDER VE YATIRIMCILARIN TURIdYE HALK BANKASI A.!5.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ile HUKUKI DURUMU HAKKINDA BILGILENMESINI TEMIN EDECEtlNi MEVZUAT UYARINCA TAAHHUT EDER. KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BILGILERIN DO4RULUdUNDAN BANKA YONETIM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AC,IKLANMASI, FORMDAKI BILGILERIN SERMAYE PIYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ. (*) 30/06/2015 tarihli Kamuyu Aydmlatma Formu, Sermaye Piyasasi Kurulu 'nun tarih ve saydi Resmi Gazete'de yayimlanan Seri:V, No:77 saydi Araci Kurulu;lann Kamuyu Aydmlatma Esaslarma Ili^kin Tebli*i uyarinca TOrkiye Halk Bankasi A.5. tarahndan duzenlenmistir / Sh.1 Taahhut

2 I- TAAHHUTNAME I A. TANITICI BILGILER Tablo I. Fi len Sermave Pi asasi Faalivetlerinin Yiiriituldiioii Banks Subelerine Iliskin Bilciler Tablo II/a. Ye ki Bel el rin Ili kin Bil it r Tarihi ve Borsa Istanbul'da Faalivet Gosterilen Pazar/Ptvasalara Iliskin Bilciler Tablo II/b. Borsa Uvelik Tablo III/a. Ace ntesi Olarak Faalivet Gosterilen &-p Kurumlar Tablo III/b. A ante Sif ti la Y ili Olun n Fa li etl r Tablo N Kurucusu velveva Yonettcisi Olunan Yatmm Fonu/Fonlan Tablo V. Tablo VI/a. Tablo VI/ b. B. 1- Tablo VII/a. I Tablo VII/b. Ortakhk Yaoisi Yonetim Kurulu Uyeleri vg Genel Miidur ermave Pivasasi Faaltvetleri ile Ilcill Imza Yetkisine Sahib ahisl r S HUKUKI DURUMA ILI$KIN BILGILER Halk Bankasi A S.'nin Ortaklan Yoneticileri ve T rkive Halk Bankasi A S ve TUrktve findan Son Ike Yd Zarfmda ali nl n Hakkmda SPK Borsa Istanbul ve TSPB Tara lanan Idari Para Cezalan Torkive Halk Bankasi A.S: ne Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yil Zarfmda Uvaulanan Diller Disiolin Cezalan ermave Pivasasi Kurulu Tarafndan Tiirktve Halk Bankasi AS ve Tiirkive Halk Bankasi A S nin Ortaklari Yaneticileri ve Calisanlan Alevhine Avian Ceza Davalarl Bankamn Sermave Pivasasi Faalivetlerinden Kavnaklanan Davalanna Iliskin Bilciler PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI OLARAK ACIKLANMASINI BANKANIN SERMAYE ISTEDIG I DIOER HUSUSLAR BEYAN VE IMZA I Sh.2 Icindektler

3 A TANITICI BILGILER Bankamn Ticaret Unvam : TURIIYE HALK BANKASI A.$. Kurulug Tarihi : 23/05/1938 Ticaret Sidline Tesdl Edildioi Yer : Istanbul Ticaret Sicili Memurlugu Ticaret Sicili Tescil No : Barbaros Mahallesi, $ebboy Sokak No: 4 PK: Merkez Adresi Bati Ata;ehir/ISTANBUL Ileti;im Bilgileri Telefon No Faks No : (216) : (212) Gaon Merkezi : (Internet Adresi E-posta Adresi : Kayuth Olunan Vergi Dairesi : Buyuk MOkellefler Vergi Dairesi / Sh.3 Tanitici Bilgiler

4 8. Fiilen Sermaye Piyasasl Faaliyetlerinin Yiirutulduou Banka $ubelerine Ili;kin Bilgiler: Tablo I - Fiilen Sermaye Piyasasi Faaliyetlerinin Yuriitiild0 0 Banka $ubelerine Ili;kin Bilgiler tube Ad' Adres Tom 5ubeler FT-"a lai!,kian a. Bulunmamaktadir. REIIA ENEL / Sh.4 Merkez Disi Orguder

5 9. Sahip Olunan Yetki Belgesi /Belgeleri ve Borsa tstanbul'da Faaliyet Gosterilen Pazar/Piyasalar: Tablo II/a - Yetki Bel elerine Ili kin Bil giler Sahip Olunan Yetki Bel eleri Verili Tarihi Sa is^ Borsa Dip Alim Satim Aracili*i Yetki Belgesi 18/05/1998 BNK/ASA-BD 0070 Tablo II/ b - Born Uyelik Tail hive Born stanbul ' da Faali et Gosterilen Pazar/PlYasalara ili;kin Bilgiler Bursa Uyesi Olunmasma tligkin Borsa Istanbul Yonetim Kurulu'nun Karar Tarihi : 04/01/1985 Fiilen Faaliyet Gosterilen Pazar ve Piyasalar Borglanma AraSlan Piyasasi Kesin Alim Satim Pazan BorSlanma AraSlari Piyasasi Repo - Ters Repo Pazari Yurt Dili Sermaye Piyasasi Araglan Piyasasi Uluslararasi Tahvil Pazan Kiymetli Madenler ve Kiymetli Ta5lar Plyasasi / Sh.5 Yetki Belgeleri ve Pazar-Piyasa

6 10. Acentesi (*) Olarak Faaliyet Gbsterilen Araci Kurumlar ve Acente Slfatiyla Yetkili Olunan Faaliyetler: Tablo III /a - Acentesi Olarak Faali et Gbsterilen Araci Kurumlar Acentelik Izin Tarihi Acentesi Olunan Araci Kurumun Ticaret Unvam m HALK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. Tablo III/ b - Acente Sifatt la Yetkili Uluna n FFaali etler Alim satima aracilik faaliyeti kapsammda acentesi olunan araa kuruma emir iletmek ve gerceklewn emirlerin tasfiyesine araalik etmek Acentesi olunan araci kurumun halka arza aracdik faaliyetleri kapsaminda, taleplerin toplanmasi, bu taleplerin araci kurum merkezine iletilmesi ve paramn tahsili ya da geri i denmesi gibi i5lemleri kapsamak uzere gige hizmeti vermek Acentesi olunan araci kurumun portfoy yoneticilioi faaliyeti kapsammda acente sifatryla bu faaliyetin tanitimim yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye i;lemlerini yurotmek Acentesi olunan araci kurumun yatmm dani;manhgi faaliyeti kapsaminda araci kurumdan gelen mufterilere agiklamak ve yatmm dam;mania i faaliyetinin tamtimim yapmak dokuman ve bilgileri (*) Acentelik : Seri:V, No:46 sayih "Aracilik Faaliyetleri ve Araci Kurulu5lara tli; kin Esaslar Tebligi"nin 24 uncu maddesi uyannca, araci kurumlar He bankalar arasmda da yanh acentelik sozle;mesi imzalanabilir. Araa kurumlar acentelik sozlqmesinde belirlenecek mahaller iginde, acenteleri araaligiyla alacaklan emirler doorultusunda araalik faaliyetleri cercevesinde sermave DivasasI araclammn ahm satimmda bulunabilirler. Bir araci kurum He acentelik sozlqmesi imzalayan bankalar, acente sifatiyla acentesi olunan araa kurumun halka arza aracdik faaliyetleri kapsammda, taleplerin toplanmasi, bu taleplerin araci kurum merkezine iletilmesi ve paramn tahsili ya da geri odenmesi gibi i;lemleri kapsamak uzere gigs hizmeti vermek, acentesi olunan araci kurum portfoy yoneticili26i yetki belgesine sahip ise acente sifatryla bu faaliyetin tamtimim yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye i ; lemlerini yurutmek, acentesi olunan araa kurum yatirim dam manlioi yetki belgesine sahip ise bu faaliyet kapsaminda araci kurumdan gelen dokuman ve bilgileri mu terilere asiklamak ve yabnm damgmanh6i faalryetinin tamtimmi yapmak faalivetlerinde bulunabilirler / Sh.6 Acentelik Faaliyetleri

7 11. Kurucusu ve/veya YSneticisi Olunan Yatirim Fonu/ Fonlarma Ili;kin Bilgiler: Tablo IV - Kurucusu ve/veya Yoneticisi Olunan Yatirim Fonu/Fonlan Yatinm Fonunun Unvam Fon Kunrcusunun Unvam Fon YSneticisinin Unvani T Halk Bankasi A.$. B Tip! Kisa Vadeli Tahvil Bono Fonu T. Halk Bankasi A.S. Halk Portfoy Yonetimi A.S.. T Halk Bankasi A.$. A Tipi Degi;ken Fonu T. Halk Bankasi A.S. Halk Portfoy Yonetimi A.S.. T Halk Bankasi A.$. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu T. Halk Bankasi A.$. Halk Portfoy Yonetimi A.S.. T Halk Bankasi A.S. B Tipi Degi^ken Fonu T. Halk Bankasi A.$. Halk Portfoy Yonetimi A.$.. T Halk Bankasi A.$. A Tipi Karma Fonu T. Halk Bankasi A.S. Halk Portfoy Yonetimi A.S.. T. Halk Bankasi A.$. B Tipi Likit Fonu T. Halk Bankasi A.S. Halk Portfoy Yonetimi A.S / Sh.7

8 12. Ortaklik, Yonetim Yapisi ve Bankada Sermaye Piyasasi Faaliyetleri he Ilgili Olarak Imza Yetkisine Sahip $ahislara Ili;kin Bilgiler: Tablo V - Ortaklik Ya isi Orta m Ticaret Unvam/Adr Soyadr Pay Tutan TL Oran T.C. Ba bakanlik Ozelle tirme Idaresi Ba kanli i* v_ ,00 51,10604% Halka A ik Kisim ,00 48,88722% Di er** , % To lam % * T.C. Ba;bakanlik Ozelle;tirme Idaresi Bagkanligi 'mn toplam hisseleri igerisinde TL'lik hisse, Borsa'da i5lem gorebilir nitelikte olup bu paylarla birlikte Banka sermayesinin %48,93'l0k kismi halka asiktir. **"Diger" grubunda yer alan hisselerin TL'si kendi hesaplarinda kaydile;tirilmekle birlikte Borsa 'da i5lem gormeyen hisse sahibi ortaklanmiza, TL'si ise devam eden hukuki surecleri nedenlyle hisseleri MKK nezdindeki KAYDBOH'ta izlenmeye devam eden ortaklanmiza aittir. Tablo VI/a - Yonetim Kurulu U eleri ve Genel MUdi r Adr ve Soyadr Gorevi Hasan CEBECI Yonetim Kurulu Ba kam SOle man KALKAN Ba imsiz U e Yonetim Kurulu Ba kan Vekili Ali Fuat TA KESENLIO LU Emin SOha YKOYLU Dr. Nurzahit KESKIN Dr. Ahmet YARIZ Ismail Erol I$BILEN Ba"imsiz U e Yunus KARAN _ Sadik TILTAK Ba imsiz U e Yonetim Kurulu U esi ve Genel MOdiir Yonetim Kurulu U yes! Yonetim Kurulu Uyesi Yonetim Kurulu U esi Yonetim Kurulu es! Yonetim Kurulu Uyesi Yonetim Kurulu Uyesi Tablo a Ili kin A rklama: Yonetim Kurulu elerinin Atanmasina Ili kin Genel Kurul Karan Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi TTSG Sayisr Tablo VI/b - Sermaye Piyasasi Faaliyetleri He Ilgili Imza Yetkisine Sahip $ahislar Adr ve So adr Gorevi All Fuat TA KESENLIO LU Murat UYSAL Serdar SURER Yonetim Kurulu U esi ve Genel MOdUr Genel MOdOr Yardimcisi Para ve Sermaye Pi asalari Daire Ba kam Hazine Yonetimi Orta Ofisi Daire Ba kam Tablo a III kin A rklama 1 : Imza Sirk0lerinin Tescil ve Ilam Imza SirkUlerinin Tescil Tarihi TTSG (*) Ilan Tarihi TTSG Sayisi Tabloya III;kin AgiIdama (2) : - Tabloya ili;kin asiklama bulunmamaktadir. (*) TTSG: TUrkiye Ticaret Sicili Gazetesi / Sh.7 Ortaklik-Yonetim-lmza Yetkisi

9 B. HUKUKI DURUMA ILI$KIN BILGILER 1. Son Iki Yd Zarfinda SPK, Borsa Istanbul ve Tiirkiye Sermaye Piyasalan Birlioi (TSPS) Tarafindan T. Halk Bankasi A.$.'ne ve T. Halk Bankasl A.$.'nin Ortakian, Yoneticileri ve C,ali; anlarina Uygulanan Idari Para Cezalarl ile Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan T. Halk Bankasi A.$.'ne Uygulanan Diger Disiplin Ceza larl Tablo Villa - T. Halk Bankas. A.$. ve T. Halk Bankasi A.$.'nin Ortaklan, Yilnetidleri ve Cahganlan Hakkmda SPK, Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yd Zarfrnda Uygulanan Idari Para Cezalan ere qe ve an ara zasi Uygulanmasma Iligkin Karar idarl Para Cezas' Son Duruma Ilisdn Uygulayan Kurum Uygulanan Gergek/Tiizel Kigi Tarihi Tutan (TL) Ayiklama_ Tablo VII/b - T. Halk Bankasl A. Uygulayan Kurum : ne Borsa Istanbul ve TSPB Tarafindan Son Iki Yd Zarfinda U Disiplin Cezasi Uygu anmasma Konusu Iligkin Karar Tarihi ulanan Di r Disiplin Cezalan PK N n e Itiraz Edilip EdilmediN Nihai Karar 2. Son Iki Yd Zarfinda Sermaye Piyasasl Kurulu Tarafindan T. Halk Bankasi A.$. ve T. Halk Bankasi A.$.'nin Ortaklari, Yoneticileri ve II nlarl Ale Nine A Ilan Ceza Davalarl _._ Ve r,h^nlmn Tablo VIII - Sennaye Piyasasl Kurulu Tarafindan T. Halk Bankasl A.. ve 1. MIR DOnsas1 n..j... V. ly...q..,. ^.... AI ine Son Iki Yd ZarfindaA Ian Ceza Davalan Davada Gelinen Son Ha n a Sug Duyurusunda Agamamn Hakkmda Sug Duyurusunda Bulunulan Gergek/Tiizel Bulunulan Gersek/Tilzel Kigi Kiginin Bankayla Olan Ili;kisi Sus Duyurusuna Konu Fill Kurul Karar Tarihi pzetienmesi 3. Bankanin Sermaye Piyasasl Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarina Ili;kin Bilgiler: Bankamizin sermaye piyasasi faaliyetieri nedenlyle 30/06/2015 tarihi itiban ile; a) Davali oldu7u ozel hukuk dava dosyasi bulunmamaktadir. Ib) Davaci olduou ozel hukuk davalammn sayisi 4 'tur ve bunlarin toplam degen ,85 TL'dir.

10 C. T. HALK BANKASI A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ile SINIRLI OLARAK AcIKLANMASINI istedia i DidER HUSUSLAR WYE HA GENELN / Sh.10 Ek Aciklama

11 T. HALK BANKASI A.$.'NIN SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILE SINIRLI BILGILERINI I<;EREN BU FORMDA YER ALAN BILGILERININ GERC,ESsE UYGUN OLDUdUNU VE FORMUN $IRKETIN FORM KAPSAMINDAKI HUSUSLARA ILI$KIN CARL DURUMUNU TAM VE DOORU OLARAK YANSITTltNI BEYAN EDERIZ. Yetkill imzalar T. HALK BANKASI AS. T. HALK BANKASI A.$. Yonetim Kurulu Uyesi Genel MUdUrU Ad' Soyadi Hasan CEBECi Adi Soyadi All Fuat TA$KESENLIOGLU GSrevi GSrevi imza imza Unvan Yonetim Kurulu Ba5kam Unvan Genel MUdUr Adre$ Barbaros Mahallesi, $ebboy Sokak No: 4 Bati Ata;ehir/ISTANBUL Adres Barbaros Mahallesi, $ebboy Sokak No: 4 Bat Ata;ehir/ISTANBUL / Sh.1 1 Beyan ve Imza

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE IHRACAT KREDi BANKASI (TURK EXIMBANK) A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURK EXIMBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$.NIN 30.06.2015 BANKALAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE KALKINMA BANKASI A.$. YdNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI TTIBARI ILE

Detaylı

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ARAP TURK BANKASI A.$.' NIN 30/06/ 2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ARAP TURK SANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN FLAN TARIHf ITIBARI ILE

Detaylı

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZi EDINBURGH ISTANBUL MERKEZ $UBESI'NIN 06/07/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZI EDINBURGH

Detaylı

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) DEUTSCHE BANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN LAN TARIHI ITIBARI ALE DEUTSCHE BANK

Detaylı

IORKIYE IS BANKASI A.$.

IORKIYE IS BANKASI A.$. TURKIYE I$ BANKASI A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) TURKIYE is BANKASI FORMUNUN A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA ILAN TARIHI ITIBARI ILE

Detaylı

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

31/12/2014 TARİHLİ BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) (*) NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BU NUN İLAN TARİHİ İTİBARİ İLE NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ

Detaylı

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*)

BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON BANKASI A.$.'NIN 08.04.2015 TARIHLI ANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (*) BIRLE$IK FON ANKASI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN ARIH! ITIBARI ile

Detaylı

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*)

30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.5.'NiN 30/06/2015 TARIHLI BANKALAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (*) ANADOLUBANK A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE ANADOLUBANK A.$.'NIN

Detaylı

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DEdERLER A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ACAR MENKUL DE(ERLER A.$ YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI

Detaylı

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ALKHAIR CAPITAL MENKUL DEdERLER A.5.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ALKHAIR CAPITAL MENKUL DE(ERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) OYAK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. A.S.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) OYAK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$.'NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INFO YATIRIM A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI ITIBARI ILE INFO YATIRIM

Detaylı

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 30/ 06 /2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DESTEK MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ALAN TARIHI

Detaylı

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DE ERLER A.$.'NIN 25/06/2015 TARIHLII ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$. 'YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DES+ERLER A.$.'NIN 24/07/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) AK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) Al CAPITAL MENKUL DEOERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. 'NIN 30/06/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI

SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI SAYILGAN MENKUL DEdERLER TICARETI A.5.'NIN 30/09/2010 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) SAYILGAN MENKUL DEaERLER TICARETI A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BA$KENT MENKUL DEdERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) BA$KENT MENKUL DEGERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN TARIHI

Detaylı

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 )

UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 30/09/2009 TARİHLİ ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU ( 1 ) UBS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI

Detaylı

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DUNYA MENKUL DEaERLER A.$.'NIN 30/09/ 2010 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) YbN ETiM KURULU BU AYDINLATMA U F ORMUNUN LAN TARIHIITIBARI E LEDU YAMENKULDSER ERA.$.'NINFORM

Detaylı

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 30 / 06 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 30 / 06 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$.'NIN 30 / 06 / 2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) DENIZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI

TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$.' NIN 30/06/2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) TEB YATIRIM MENKUL DEaERLER A.$. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI

INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.$.'NIN 31/03/ 2015 TARIHLI ARACI KURUMLARTARAFINDAN DUZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1) INVEST-AZ MENKUL DEGERLER A.*. YONETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN ILAN

Detaylı

TURKISH YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S.'NIN 17/08/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1)

TURKISH YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S.'NIN 17/08/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) TURKISH YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S.'NIN 17/08/2015 TARIHLI ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DOZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORM (1) TURKISH YATIRIM MENKUL DEd,ERLER A.$. YUNETIM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN

Detaylı

I. FON HAKKINDA BLGLER:

I. FON HAKKINDA BLGLER: BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

T. HALK BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ELEKTRONİK LİKİT YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

T. HALK BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ELEKTRONİK LİKİT YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı