KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI KOPYA NO: 1/21. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan FĠRMA LOGO ABC SAN. VE TİC. A.Ş

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI KOPYA NO: 1/21. Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan FĠRMA LOGO ABC SAN. VE TİC. A.Ş"

Transkript

1 1/21 KOPYA NO:

2 2/21 KALĠTE EL KĠTABI DAĞITIM LĠSTESĠ Kopya Bölüm No 01 Yönetim Kurulu BaĢkanlığı 02 Genel Müdür Teslim Alan 03 ĠĢletme Müdürü 04 Yönetim Temsilcisi 05 Belgelendirme KuruluĢu Kalite El Kitabı diğer bölümlere elektronik ortamda dağıtılır.

3 3/21 ÖNSÖZ Elinizdeki ABC Sanayi ve Tic A.ġ. Kalite El Kitabı, firmamızın Kalite Yönetim Sistemi ni tanıtmak ve tüm uygulamalarda temel alınmak üzere hazırlanmıģtır. ABC Sanayi ve Tic A.ġ Kalite Yönetim Sistemi içindeki bütün bölümler ve her kademedeki çalıģanlar bu el kitabını ve el kitabının gönderme yaptığı bütün dokümanları eksiksiz ve doğru olarak uygulamaktan sorumludurlar. ABC Sanayi ve Tic A.ġ üst yönetimi, ISO 9001:2008 Standardına uygun olarak yapılandırılmıģ olan Kalite Yönetim Sistemi ni sürdürerek, iģletmeyi kurumsal ve sürekli geliģen bir yapıya dönüģtürmeyi taahhüt eder. ADI SOYADI Yönetim Kurulu BaĢkanı

4 4/21 PMS METAL PROFİL ALÜMİNYUM SAN. VE TİC A.Ş. TANITIMI TEMEL BİLGİLER: Adı :.. Kuruluş Yılı : Kapalı Alan (katlar ile) : Adresi : Telefon : Fax : Web adresi : Ürünlerimiz : ABC Sanayi ve Tic. A.ġ ten itibaren üretim yapmaktadır yılından bu yana Avrupa ya malzeme ihraç edilmektedir. Ürettiğimiz ürünlerin %85 ini yurtdıģına ihraç etmekteyiz. ABC SAN. VE TĠC. A.ġ Kalite Sistemi, ISO 9001:2008 Standardı esas alınarak oluģturulmuģtur. Bu el kitabında gösterilen organizasyon birimlerini (Finans ve Muhasebe Bölümleri dıģında) ve yukarıda belirtilen tüm hizmet ve faaliyetlerini kapsamaktadır. 1. Kapsam

5 1.1 Genel 5/21 ISO 9001: 2008 standardı, ABC Sanayi ve Tic A.ġ. nin a) MüĢteri taleplerini ve yürürlükteki kanun ve mevzuat Ģartlarını karģılayan ürünü düzenli bir Ģekilde sağlama yeteneğini gösterme ihtiyacı için, b) Sistemin sürekli iyileģtirilmesi ve müģteriye yürürlükteki mevzuat Ģartlarına uyulduğu güvencesinin verilmesi için ve müģteri memnuniyetinin artırılması amacına yönelik olarak ABC nin kalite yönetim sistemi Ģartlarını belirlemektedir. ABC Sanayi ve Tic A.ġ. nin Kalite Yönetim sistemi, bu el kitabında firma tanıtımı bölümünde verilmiģ olan adreste bulunan tesiste ve belirtilen ürünlerin üretimi için geçerlidir. Bu el kitabında verilmiģ bulunan ve bu adreste bulunan organizasyon birimlerinde uygulanır Uygulama ISO 9001:2008 standardının 7.3. Tasarım ve Geliştirme maddesi hariç bütün şartları uygulanmaktadır. 2. Atıf yapılan dokümanlar Bu el kitabında ilgili dokümanlara atıf yapılmaktadır. Gerektiğinde bu dokümanlardan baģka dokümanlara atıfta bulunulmaktadır. Bu sayede kalite yönetim sisteminde dokümantasyonda tekrar ve ĢiĢkinliğin önlenmesi sağlanmaktadır. 3. Terimler ve Tarifler Kalite yönetim sisteminin standarda uygunluğu açısından, ISO 9001:2008 standardında verilen terimler ve tarifler uygulanır. ISO 9001:2008 standardının bu baskısında tedarik zincirini tanımlamak için kullanılan ve aģağıda verilmiģ olan terimler, kalite yönetim sisteminde aynı Ģekilde kullanılmaktadır Tedarikçi KuruluĢ (ABC San. ve Tic A.ġ) MüĢteri Bu el kitabının bütün metninde her nerede ürün terimi yer alıyorsa bu aynı zamanda hizmet anlamını da taģıyabilir. 4. Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Şartlar

6 6/21 ABS San. ve Tic A.ġ, ISO 9001:2008 standardında belirtilmiģ Ģartlara uygun olarak Kalite Yönetim Sistemi ihtiyaç için duyulan prosesleri ve bunların kuruluģtaki uygulamalarını belirleyip dokümante eder ve ilgili yönetme, takip ve sürekli geliģtirme faaliyetlerini yapar. ABC Sanayi ve Tic A.ġ. Kalite Yönetim Sistemi dokümanlarında süreç kavramı proses ile eģanlamlı olarak kullanılır. ABC Sanayi ve Tic A.ġ. de kalite yönetim sistemi için gereken tüm süreçler belirlenmiģ ve tanımlanmıģtır. Süreçler Ana Süreç, Süreç, Alt Süreç ve Detay süreç olarak tanımlanmıģ ve bu hiyerarģik yapıyı gösterecek Ģekilde numaralandırılmıģlardır. ABC Sanayi ve Tic A.ġ. de süreç yönetimi için, bu amaçla geliģtirilmiģ özel bir yazılım kullanılmaktadır. Bu yazılım içinde ABC Sanayi ve Tic A.ġ. Kalite Yönetim Sisteminin tüm süreçlerini bir veri tabanı içinde ve entegre bir biçimde tanımlanmaktadır. Bu sayede:. Kalite Yönetim Sisteminin gerektirdiği süreçler ve tüm uygulamaları tanımlanır.. Süreçlerin sıraları ve birbiri ile etkileģimleri belirlenir.. Süreçlerin çalıģtırılmasının ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriterler ve metotlar süreçlere ve süreç adımlarına eklenir.. Süreçlerin çalıģtırılması ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynak ve bilgi oluģturulur.. Bu süreçlerin ölçülmesi ve analiz edilmesi için olanak sağlanır.. Süreçleri sürekli iyileģtirmek için gerekli faaliyetler uygulanır. Ayrıca, özel yazılım ile süreç/süreç adımı/faaliyetler ile organizasyonel birimler, departmanlar ve dokümanlar arasındaki karmaģık iliģkiler belirlenmiģ ve tanımlanmıģtır. Ayrıca her bir unsur kendi içinde hiyerarģik bir biçimde iliģkilendirilebilmektedir. Böylece tüm süreçler, süreç adımları, organizasyonel birimler, görev tanımları ve tüm dokümanlar arasında bağlantılar kurulduğu için tüm sistem boyunca bağlantıları izleyerek dolaģmak ve istenen noktaya ulaģmak mümkün olur. ABC Sanayi ve Tic A.ġ, ürünün Ģartları uygunluğunu etkileyecek herhangi bir süreci dıģ kaynaklı hale getirirse bu dıģ süreçlerdeki kontrolün çeģit ve kapsamı kalite yönetim sistemi içerisinde tanımlanmıģtır. 4.2 Dokümantasyon Şartları Genel

7 7/21 ABC Sanayi ve Tic A.ġ., Kalite Yönetim Sistemi dahilinde, ISO 9001:2008 standardının gereklerini karģılamak için kalite politikası, kalite hedefleri, kalite el kitabı, prosedürler, süreçler, talimatlar, formları,destek dokümanları tanımlamıģ, oluģturmuģ bunları sürdürmekte, kontrol altında bulundurmakta ve gerektiği durumlarda bu dokümanların güncelliğini sağlamaktadır. Ġhtiyaç duyulan ve sistemde kullanılan dıģ kaynaklı dokümanlar da kontrol altında tutulmaktadır. Dokümanlar iki farklı ortamda tutulurlar. Bunlardan birincisi basılı kağıt, ikincisi ise elektronik ortamdır. Elektronik ortamda tutulan dokümanlar bilgisayar ve yazılım ortamında hazırlanır, saklanır, ulaģılır ve kullanılır. Kalite yönetim sistemi içinde yer alan her bilgisayar sahibi kullanıcı ihtiyacı olduğunda bu dokümanlara ulaģabilir. Bilgisayara fiziksel olarak ulaģma imkânı olmayan kullanıcılar için basılı kağıtlar oluģturulmakta, doğrudan kendilerine veya ulaģabilecekleri pano vb. yerlere kontrollü dağıtım yapılarak istenen dokümanlara ulaģmaları temin edilmektedir Kalite El Kitabı ABC Sanayi ve Tic A.ġ, standardın gereklerini karģılamak ve Kalite Yönetim Sistemini tanımlamak için Kalite El Kitabını oluģturur ve sürekliliğini sağlar. El kitabı, Ģunları içerir;. Kalite yönetim sisteminin kapsamı. Bu sistem için oluģturulmuģ dokümante edilmiģ prosedür ve süreçlerin listesi ve bunlara yapılan atıflar. Kalite Yönetim Sistemi süreçleri arasındaki etkileģim Dokümanların Kontrolü Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm dokümanlar: Yayınlanmadan önce Kalite Güvence Müdürlüğü tarafından kontrol edilir ve ilgili kiģiler tarafından tam ve yeterlilik açısından onaylanır. Dokümanlar sürekli olarak gözden geçirilir ve gerektiğinde revize edilir. Dokümanların güncel revizyon durumları Güncel Doküman Listeler sayesinde sürekli kontrol altında tutulur. Dokümanların, son revizyonlu halleriyle kullanım alanlarında bulundurulması sağlanır. Tüm dokümanların, uğradıkları tüm revizyonlar ve revizyon içerikleri Revizyon Takip Formları sayesinde takip edilir. Dokümanların kullanım alanlarında okunabilir olarak kalması sağlanır. YıpranmıĢ veya okunamaz durumdaki dokümanlar ilgili bölümlerin talebiyle Kalite Güvence Müdürlüğü tarafından yenileriyle değiģtirilir.

8 8/21 Kontrollü dağıtım haricinde bilgi için firma dıģına doküman verilebilmesi için Fabrika Müdür ünün yazılı onayı alınır. Daha sonra ilgili dokümanın üzerine renkli KONTROLSÜZ KOPYA kaģesi basılarak ilgili yere verilir. Kalite Güvence tarafından Kalite Yönetim Sisteminin planlanması ve yürütülmesi için gerekli olduğuna karar verilen DıĢ kaynaklı dokümanlar tanımlanır ve kontrollü olarak dağıtılır. Güncelliğini yitirmiģ dokümanlar kırmızı renkli İPTAL kaģesi ile tanımlanırlar ve kullanımları engellenir. Bu kontrolleri açıklayan bir prosedür oluģturulmuģtur Kayıtların Kontrolü ABC Sanayi ve Tic A.ġ, Kalite Yönetim Sistemi kayıtlarının tanımlanması, toplanması, kolay ulaģılması, dosyalanması, muhafazası ve imha edilmesi için dökümante edilmiģ prosedürler oluģturur ve uygular. Kalite yönetim sisteminin Ģartlara uygunluğunun ve etkin operasyonun delilini sağlamak için oluģturulan bu kayıtlar kontrol edilir. Tedarikçilere ait uygun kalite kayıtları da bu verilerin bir parçası olarak değerlendirilirler. Kalite kayıtlarının bölümlerde ve arģivde saklanma süreleri oluģturulmakta ve bu süreler kaydedilmektedir. SözleĢmede belirtildiği takdirde kalite kayıtları önceden anlaģılmıģ süreler için müģteri veya müģteri temsilcisi tarafından incelemeye açık tutulurlar. 5. Yönetimin Sorumluluğu 5.1 Yönetimin Taahhüdü ABC Sanayi ve Tic A.ġ. üst yönetimi, kalite sisteminin uygulanması, geliģtirilmesi ve etkinliğinin sürekli iyileģtirilmesi için taahhütlerini yerine getirebilmesine dair kanıtları aģağıdaki Ģekillerde sağlar. ABC Sanayi ve Tic A.ġ. üst yönetimi KuruluĢa, yasal Ģartlar ve mevzuat Ģartları kadar, KuruluĢun politikasını oluģturmuģ, dokümante etmiģ ve izlemektedir. KuruluĢun hedeflerini oluģturmuģ, dokümante etmiģ ve izlemektedir. KuruluĢun faaliyetlerini, kalite yönetim sistemi ve sürekli geliģmek amacıyla periyodik olarak gözden geçirmektedir. Kaynakları sağlamaktadır.

9 5.2 Müşteri Odaklılık 9/21 ABC Sanayi ve Tic A.ġ., müģteri iliģkilerini tanımlamak ve müģteri tatminini sağlamak ve arttırmak amaçlarına uygun olarak ilgili süreçleri oluģturulmuģ ve çalıģmalarını tanımlanmıģ bu süreçler doğrultusunda sürdürmektedir. 5.3 Kalite Politikası ABC Sanayi ve Tic A.ġ. amaçlarını göstermek amacıyla Kalite Politikasını oluģturmuģ, dokümante etmiģ ve sürekli gözden geçirmektedir. Kalite Politikası yazılı olarak iģletmelerin çeģitli yerlerinde bulundurulur. ABC Sanayi ve Tic A.ġ genelindeki tüm personele oryantasyon eğitimleri kapsamında Kalite Politikası eğitimi verilmektedir. 5.4 Planlama Kalite Hedefleri ABC Sanayi ve Tic A.ġ. Kalite Politikası ile tutarlı, ölçülebilir Kalite Hedefleri belirlemiģ ve bunları sürekli olarak izlemekte ve ölçmektedir Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması Üst yönetim; a) Kalite hedefleri de dahil olmak üzere Madde 4.1 de verilen Ģartları yerine getirmek için, kalite yönetim sisteminin planlanmasını, b) Kalite yönetim sisteminde, değiģiklikler planlanıp uygulandığında, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesini, sağlamaktadır. 5.5 Sorumluluk, Yetki ve İletişim Sorumluluk ve Yetki ABC Sanayi ve Tic A.ġ., kaliteyi doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen iģlerde çalıģan tüm elemanların sorumluluk ve yetkileri belirlenmiģ ve dokümante edilmiģtir. ABC Sanayi ve Tic. A.ġ. nin organizasyonel yapısı tanımlanmıģtır.üst düzey yönetim kademelerinin sorumluluk,

10 10/21 yetkileri ve nitelikleri görev tanımlarında verilmiģtir. ABC Sanayi ve Tic A.ġ. deki tüm personelin izin, hastalık ve ayrılma hallerinde görevlerine vekâlet edecek kiģileri gösteren vekâlet tablosu da Ek-3 de verilmiģtir Yönetim temsilcisi Üst yönetim, diğer sorumluluk alanlarına bakılmaksızın aģağıda belirtilen yetki ve sorumluluklara sahip olacak organizasyondan bir çalıģanı temsilci olarak atar. a) Kalite yönetim sistemin için gerekli proseslerin oluģturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak, b) Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileģtirilmesi için herhangi bir ihtiyaç hakkında üst yönetime rapor vermek, c) KuruluĢta, müģteri Ģartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaģtırılmasını sağlamak. d) DıĢ kuruluģlara karģı organizasyonu temsil yetkisine sahiptir İç iletişim Üst yönetim, kuruluģta uygun iletiģim proseslerinin oluģturulmasını ve iletiģimin, kalite yönetim sisteminin etkinliği dikkate alınarak gerçekleģmesini sağlamalıdır.kuruluģta iç iletiģimi sağlamak amacıyla toplantılar, duyurular, pano v.b çalıģmalar yapılır. 5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi Genel ABC Sanayi ve Tic A.ġ. üst yönetimi, ISO 9001:2008 standardının Ģartlarının karģılanması amacı doğrultusunda, Kalite Yönetim Sisteminin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek, kalite politikası ve kalite hedeflerini sağlamak için Kalite Yönetim Sistemini yılda iki kez gözden geçirir. Bu faaliyete iliģkin kayıtlar tutulur Gözden Geçirme Girdisi Yönetimi gözden geçirme girdisi aģağıdaki bilgileri içermektedir. a- Tetkiklerin sonuçlarını b- MüĢteri geri beslemeleri c- Proses performansı ve ürün uygunluğu

11 11/21 d- Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu e- Bir önceki yönetim gözden geçirmesine ait takip faaliyetleri f- Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değiģiklikler g- ĠyileĢtirme için öneriler Yönetimi gözden geçirme çıktısı Yönetimi gözden geçirme çıktısı, aģağıdaki konularla ilgili her türlü karar ve faaliyetleri içermektedir. a- Kalite yöneyim sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileģtirilmesi. b- MüĢteri Ģartları ile ilgili olarak ürünün iyileģtirilmesi. c- Kaynak ihtiyacı 6. Kaynak Yönetimi 6.1 Kaynakların Sağlanması ABC Sanayi ve Tic A.ġ., Kalite yönetim sistemini uygulamak, sürdürmek, etkinliğini ölçerek sürekli iyileģtirmek için gerekli üretim, izleme ve ölçme teçhizatını belirler ve temin eder. Kalite Yönetim sistemi içindeki tüm faaliyetlerin süreç performanslarının ve bunların sonucu olan müģteri tatmininin sürekliliğini sağlamak için gerekli yeterlilik ve eğitimdeki personel ihtiyacını da belirler ve sağlar. 6.2 İnsan Kaynakları Genel ABC Sanayi ve Tic A.ġ., yaptığı iģle ürün Ģartlarına uygunluğu etkileyen iģleri personelin uygun eğitim, öğrenim, beceri ve deneyim yönünden yetkin olması için gerekli yöntemleri uygular Yeterlilik, Eğitim ve Farkında Olma (Bilinç) ABC Sanayi ve Tic A.ġ., ürün Ģartlarına uygunluğu doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen tüm personelin sahip olmaları gereken nitelikleri Nitelik Tabloları yardımıyla belirler. Personelin eğitim ihtiyaçları bu nitelikler ve görevleri paralelinde doğan ihtiyaçlar ve ilgililerin talepleri doğrultusunda belirlenir.uygulanabildiği durumlarda gerekli yetkinliğe ulaģmak için eğitimler bu doğrultuda planlanır ve gerçekleģtirilir. Verilen eğitimlerin etkinliği takip edilir. Yeni tekniklerin ve sistemlerin geliģmesi ve yeni eğitim ihtiyaçlarının doğmasıyla önceden planlanmıģ eğitimlerin kapsamı veya içeriği geliģtirilir.

12 12/21 ABC Sanayi ve Tic A.ġ. bünyesinde gerçekleģtirilen oryantasyon eğitimleri ile personelin kalite konusunda ve yaptığın iģin önemi konusunda bilinçlenmesi sağlanarak, iģ verimi yükseltilir. Personelin eğitim, beceri, öğrenim ve deneyimleriyle ilgili uygun kayıtlar tutulur ve saklanır. 6.3 Alt Yapı ABC Sanayi ve Tic A.ġ., ürünün Ģartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli olan altyapıyı sağlar ve sürdürür. Bu alt yapı makine ve teçhizatı, çalıģma bölgelerini ve destek hizmetlerini(ulaģtırma iletiģim ve bilgi sistemleri gibi) ve diğer olanakları kapsar. 6.4 Çalışma Ortamı ABC Sanayi ve Tic A.ġ., ürünün Ģartlara uygunluğunu sağlamak için gerekli çalıģma ortamını belirlemiģtir ve yönetmektedir.. Not: ÇalıĢma ortamı terimi fiziksel,çevresel,ve diğer faktörleri( gürültü,sıcaklık, nem,aydınlanma Ya da hava gibi) içeren iģin yapıldığı koģullarla ilgilidir. 7. Ürün Gerçekleştirme 7.1 Ürün Gerçekleştirmesinin Planlanması ABC Sanayi ve Tic A.ġ., ürünün gerçekleģtirilmesi için gerekli prosesleri ve Ģartları planlar, sürdürür ve değiģen Ģartlara göre geliģtirir. Bu amaçla, ürünün istenen kalitede olması ve tüm süreçlerde aynı Ģekilde oluģturulmasını sağlamak amacıyla kalite planları oluģturulmuģtur. OluĢturulan kalite planları diğer proses Ģartlarını ve dokümanlarını tamamlayan yapıdadır. Kalite Planı hazırlanırken aģağıdakiler göz önünde bulundurulur: Ürünün gerçekleģmesi için gerekli kalite hedefleri ve Ģartları belirlemek Gerekli süreçleri tanımlamak, dokümanları oluģturmak ve gerekli kaynakları sağlamak Ġzleme ve ölçme kriterlerini belirlemek Ürüne özgü gerekli doğrulama ve geçerli kılma kriterlerini belirlemek. Tutulacak olan kayıtları tanımlamak. 7.2 Müşteri İle İlişkili Prosesler Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi ABC Sanayi ve Tic A.ġ. ürettiği ürünler için; MüĢteri tarafından belirlenmiģ Ģartları MüĢteri tarafından beyan edilmeyen ancak amaçlanan kullanım için gerekli olan Ģartları Gerektiğinde kendi belirlediği ilave Ģartları

13 13/21 Ürüne uygulanabilir yasal ve mevzuat Ģartlarını tanımlar Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi ABC Sanayi ve Tic A.ġ. ürüne bağlı Ģartları gözden geçirir. Bu gözden geçirme, bir sipariģ kabul edilmeden veya bir sözleģme imzalanmadan önce aģağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak yapılır: Ürün Ģartlarının yeterli derecede tarif edilmiģ, tanımlanmıģ olması, ABC Sanayi ve Tic A.ġ. nin tanımlanan ürün Ģartlarını karģılama kabiliyeti, SözleĢme veya sipariģte herhangi bir farklılık olduğunda çözüme kavuģturulması. ABC Sanayi ve Tic A.ġ. bu yöntemlerle ilgili bir süreç oluģturur ve uygular.gözden geçirme sonuçlarının kayıtları tutulur. MüĢterinin, Ģartlarını dokümante etmediği durumlarda kabul edilmeden önce ABC Sanayi ve Tic A.ġ. tarafından teyit edilir. Ürün Ģartları değiģtiğinde, ABC Sanayi ve Tic A.ġ., ilgili dokümanları revize eder ve ilgili personeli bu değiģiklikten haberdar eder Müşteri İle İletişim ABC Sanayi ve Tic A.ġ., müģterileri ile aģağıdaki konularda iletiģim yöntemlerini belirler ve uygular. Ürün bilgisi DeğiĢiklikler de dahil olmak üzere sipariģ baģvurusu, alımı, sözleģmesi MüĢteri ziyaretleri ve davetleri MüĢteri Ģikayetleri ve diğer müģteri geri beslemeleri 7.3 Tasarım ve Geliştirme ABC Sanayi ve Tic A.ġ. de tasarım ve geliştirme faaliyetleri yapılmamaktadır. ABC Sanayi ve Tic A.ġ. de üretilen ürünlerin Teknik çizimleri müģterilerinden gelmektedir. ABC Sanayi ve Tic A.ġ. sadece teknik destek vermektedir. Teknik büro bölümü, müģterilerden gelen teknik resimlerin yapılabilirlik onayından sonra bünyesinde kullanılmak üzere tekrar çizimini oluģturmaktadır.

14 7.4 Satın Alma Satın Alma Prosesi 14/21 ABC Sanayi ve Tic A.ġ. satın alınan ürünün, satın alma Ģartlarına uygunluğunu sağlar. Satın alınan/alınacak malzemelere uygulanacak kontroller, malzemenin kaliteyi etkileme derecesine göre hazırlanan kalite planları ile belirlenmiģtir. ABC, tedarikçilerini, ürün sağlama yetenekleri açısından seçer ve değerlendirir. Seçme ve değerlendirme ile ilgili kriterlerini ve yöntemlerini belirler. Seçme ve değerlendirme iģlemleri ürün kalitesini doğrudan etkileyen malzemelerin satın alındığı tedarikçilere uygulanır. Bu ürün grupları da tanımlanmıģtır. ABC bununla ilgili bir süreç oluģturmuģtur ve uygulamaktadır Satın Alma Bilgisi Satın alma bilgisi, satın alınacak ürünü açıklar ve uygun yerlerde aģağıdaki bilgileri de içerir; Ürün onayı, prosedürler, proses ve donanım Ģartları, Ürün teknik Ģartları, Kalite Yönetim Sistemi Ģartları. ABC Sanayi ve Tic A.ġ., bu amaca yönelik olarak, üretimin kalitesini doğrudan etkileyecek malzemeler için ürün satın alma Ģartnamelerini ve kalite planlarını hazırlar Satın Alınan Ürünün Doğrulanması ABC Sanayi ve Tic A.ġ. ye gelen ve kaliteyi etkileyen tüm malzemeler firmaya geliģlerinde ya da tedarikçi firma mahallinde doğrulanırlar. Doğrulama iģlemi öncelikle idari kabul, daha sonra da gereken ürünlere kalite planlarına göre girdi kontrol iģlemleri yapılarak gerçekleģtirilir. Tedarikçi firma mahallinde (kaynağında) yapılan kontrollere ait kayıtlar, söz konusu ürüne ait giriģ kalite kontrol kayıtları olarak değerlendirilir. Kaynağında kontrol sonucunun olumlu çıkması, tedarikçi firmanın kabul edilebilir ürün temin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. ABC Sanayi ve Tic A.ġ. kontrol yöntemlerini içeren bir süreç oluģturmuģtur ve uygulamalar bu sürece uygun olarak yapılır. 7.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü ABC Sanayi ve Tic A.ġ., üretim proseslerini tanımlar, planlar, uygular ve bu prosesleri kontrol altında tutar. Bunun için yazılı süreçler oluģturur. Bu süreçler:

15 15/21 Ürünün özelliklerini açıklayan bilgileri Üretim faaliyetlerine iliģkin çalıģma talimatlarını, Üretim için gerekli techizatı, Üretim faaliyetleri sırasında proses ve ürün özelliklerinin gözlenmesi, ölçülmesi ve kontrolünü, Bu gözlem ve ölçme için gerekli teçhizatı ve kullanımını, Kalite Planlarını, Ürünü serbest bırakma, teslimat ve teslimat sonrası faaliyetleri kapsar Üretim ve Hizmet Sağlanması için Proseslerin Geçerliliği ABC Sanayi ve Tic A.ġ. de üretilen çıktının kalitesinin, son aģama kontrolleri ile doğrulanamadığı durumlar söz konusu değildir (Özel süreç yoktur) Tanımlama ve İzlenebilirlik ABC Sanayi ve Tic A.ġ., üretimin bütün aģamalarında ürünü tanımlayan ve izleyen süreçleri oluģturur ve bunların sürekliliğini sağlar. Ürünlerin durumunu, uygulanan muayene ve deney kriterlerine ve sonuçlarına göre tanımlar. Ürün tanımı ve izlenebilirliği esasları, yarı mamulden baģlayarak, proses esnasında elde edilen mamullere ve sevke hazır hale gelen ürünlere uygulanır. Ürün ve hizmet satın alınan tedarikçi firmalar tarafından verilen tanımlama kodları da gerektiğinde ürün tanımlama sisteminin bir parçası olarak kullanılır. Ürün tanımlama numaraları sipariģte, iģ emirlerinde, üretim esnasında, satıģta, irsaliye ve faturalama da ve bilgi iģlemde kullanılır. Ayrıca ürünün üretimine baģlanmasından sevkine kadar geçen süre içerisinde ürünler, ürün izlenebilirliğini sağlamak amacıyla verilen üretim numaraları ile tanımlanırlar.ürünler Pres Üretim Numarası Verme talimatı ile örnekte tanımlandığı Ģekilde tanımlanmaktadır. (Ü gibi) Müşteri Malı ABC Sanayi ve Tic A.ġ., kendi kontrolü altında olduğu sürece müģterisi tarafından temin edilen malzeme ve ürünlere dikkat eder. Bu amaçla, müģterisi tarafından temin edilen malzeme ve ürünler için, tanımlama, doğrulama, koruma ve bakım uygulamalarını içeren süreç oluģturur ve uygular. Bu kapsamda, müģteri tarafından temin edilen ürünün hasar görmesi, kaybolması veya kullanıma uygun olmaması durumunda rapor tutulur, müģteri haberdar edilir ve kayıtlar muhafaza edilir. ABC tarafından yapılan doğrulama, müģterinin kabul edilebilir malzeme temin etme sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

16 16/ Ürünün Korunması ABC Sanayi ve Tic A.ġ., iç prosesler süresince ve amaçlanan teslimat yerine ulaģması süresince ürünü Ģartlara uygunluğu sağlamak için muhafaza eder.uygulanabilir olduğunda muhafaza; tanımlamayı, taģımayı, ambalajlamayı, depolamayı ve korumayı içerir. Muhafaza, ürünü oluģturan parçalara da uygulanır. Bu muhafazanın sağlanmasına yönelik süreçler oluģturulur ve uygulanır. 7.6 İzleme ve Ölçme Techizatının Kontrolü ABCSanayi ve Tic A.ġ., ürünlerinin belirlenen ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak için kullanacağı muayene, ölçme ve deney teçhizatlarını tanımlar, kontrol eder, kalibre eder ve bakımlarını yapar. Kullanılan muayene, ölçme ve deney teçhizatları için ölçüm belirsizlikleri bilinmekte ve istenen ölçme kabiliyetini karģılayacak Ģekilde sürdürülmektedir. ABC Sanayi ve Tic A.ġ.; Ġzleme ve ölçme teçhizatlarının gerekli doğruluk ve hassasiyeti karģılayacak kabiliyette olmalarını sağlamak için yapılacak ölçümleri ve hassasiyetleri tanımlar. Uygun muayene, ölçme ve deney teçhizatlarını seçer ve tanımlar. Bu teçhizatları kullanmadan önce, belirli aralıklarla ulusal veya uluslararası standartları baz alarak, geçerliliği bilinen sertifikalı teçhizatlarla kalibrasyonlarını ve ayarlarını yapar veya yaptırır. Bu standartların olmaması halinde, kalibrasyon amacıyla kullanılan esaslar dokümante edilir. Ġzleme ve ölçme teçhizatlarının kalibrasyonu için kullanılan prosesler tanımlanmıģtır. TanımlanmıĢ bu prosesler ekipman tipi, her cihaz için ayrıntılı bilgileri, kontrol frekansı, kontrol yöntemi, kabul kriterleri ve sonuçların yetersiz olması durumunda alınması gereken önlemleri kapsar. Ġzleme ve ölçme teçhizatlarının kalibrasyon durumlarını göstermek için etiketler veya onaylanmıģ tanıtım kayıtları kullanılır. Ġzleme ve ölçme teçhizatları kalibrasyon dıģı bulunduğunda, yapılan izleme ve ölçme sonuçlarının geçerliliği değerlendirilir ve dokümante edilir. Kalibrasyon, izleme, ölçme ve testlerin yapılabilmesi için uygun çevre koģulları oluģturulur. Ġzleme ve ölçme teçhizatının taģıma, muhafaza ve depolanmasının kullanım amacına göre doğru ve uygun olması sağlanır. Bu sağlanamadığı takdirde, daha önceden yapılmıģ ölçme sonuçlarının geçerliliği de değerlendirilir ve kaydedilir Kalibrasyon ve doğrulama sonuçlarına ait kayıtlar tutulur ve saklanır. Ġzleme ve ölçüm iģlemlerinde özel bilgisayar yazılımı kullanılıyorsa amaçlanan uygulamayı yerine getirme yeteneği de ilk kullanımdan önce teyit edilir. 8. Ölçme, Analiz ve İyileştirme

17 17/ Genel ABC Sanayi ve Tic A.ġ. ürün Ģartlarına uygunluğun göstermek, kalite yönetim sisteminin uygunluğunu güvence altına almak ve kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileģtirmek için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve geliģtirme prosesini planlar ve uygular. Bu amaçlara yönelik istatistik teknikler de dahil olmak üzere yöntemler belirlenir ve uygulanır. 8.2 İzleme ve Ölçme Müşteri Memnuniyeti ABC Sanayi ve Tic A.ġ. kalite yönetim sistemi performansının ölçmelerinden biri olarak, müģteri Ģartlarını ne derecede karģılayabildiğimiz konusunda müģteri algılamasının ölçülmesi için yöntem ve sorumlukları belirlemiģtir. Bununla ilgili bir süreç oluģturulmuģ ve uygulanmaktadır İç Tetkik ABC Sanayi ve Tic A.ġ., kalite yönetim sisteminin; planlanmıģ düzenlemelere (madde7.1), ISO 9001:2008 standardının Ģartlarına ve tarafımızdan belirlenmiģ kalite yönetim Ģartlarına uygunluğunu, etkin olarak uygulandığını ve sürdürüldüğünü kontrol etmek için planlı aralıklarla iç tetkikleri yapar. Tetkik kriterleri, kapsamı, sıklığı ve metotları tarif eder. KuruluĢ içi kalite tetkikleri, faaliyetin durumu ve önemi esas alınarak planlanmakta ve tetkik edilen birimde doğrudan sorumluluğu olmayan elemanlar tarafından, tetkik prosesinin tarafsızlığını ve objektifliğini sağlamak amacıyla yapılır. Tetkik edilen alandan sorumlu yönetim, tespit edilmiģ uygunsuzlukların ve nedenlerinin ortadan kaldırılması amacıyla önlemler alınmasını sağlar. Takip tetkiki faaliyeti, alınan önlemlerin doğrulanmasını ve doğrulama sonuçlarının raporlanmasını da kapsar. Tetkik kayıtları ve sonuçları muhafaza edilmektedir Süreçlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi ABC Sanayi ve Tic A.ġ. kalite yönetim sistemi proseslerini uygun metotlarla ölçer ve izler. Bunun için dokümante edilmiģ süreçler oluģturmakta ve uygulamaktadır. Bu metotlar, planlanmıģ sonuçları elde etmeye yönelik proseslerin yeteneğini göstermektedir. Planlanan sonuçlara ulaģılamadığında uygulanabildiği ölçüde düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler gerçekleģtirilmektedir..

18 18/21 ABC Sanayi ve Tic A.ġ. tarafından sürecin durumu ve önemi esas alınarak süreç ölçümleri planlanmakta, süreç ölçüm kriterleri ve süreç ölçüm periyotları belirlenmektedir. Süreç ölçümleri Kalite Güvence Bölümü tarafından takip edilmektedir Ürünlerin İzlenmesi ve Ölçülmesi ABC Sanayi ve Tic A.ġ., ürünün belirlenen ihtiyaçları karģıladığının doğrulanması amacıyla, ürüne uygulayacağı izleme ve ölçme iģlemleri için dokümante edilmiģ süreç oluģturur ve uygular. Malzeme Kalite Planlarına göre yapılan kontrollerin kabul kriterlerine uygunluğu ile ilgili kayıtlar muhafaza edilir. Son kontrol iģlemi sonucunda tutulan kayıtlar ürünün müģteriye sunulması için serbest bırakılmasında yetkili kiģileri gösterir. Ürünün serbest bırakılması ve hizmetin müģteriye sunumu, planlı düzenlemelerin (Madde 7.1) tatmin edici olarak tamamlanmasına kadar ve yetkili personel tarafından mümkün olduğunda da müģteri tarafından onaylanmadıkça yapılmaz. Ürüne uygulanan izleme ve ölçme faaliyetleri 3 gruptan oluģmaktadır: - Girdi kontrol - Proses esnasında kontrol - Son Kontrol Uygun Olmayan Ürün Kontrolü ABC Sanayi ve Tic A.ġ., belirlenen Ģartlara uymayan ürünün istenmeyen biçimde kullanımını ve teslimatını önleyecek, kontrol altında olmasını sağlayacak yazılı prosedür ve süreç oluģturmuģ ve uygulamaktadır. Bu kontrol, uygun olmayan ürünün açık bir Ģekilde tanımlanması, dokümante edilmesi, değerlendirilmesi, ayrılması ve elden çıkarılması Ģeklinde yapılmaktadır. Bu kontroller ve uygun olmayan ve ürünün ele alınmasıyla ilgili sorumluluklar ve yetkileri tanımlamak için dökümante edilmiģ bir prosedürde tanımlanmıģtır. Uygun olmayan ürün: Belirlenen Ģartları karģılaması için yeniden iģleme tabi tutulabilir. Tamir edilerek veya tamir edilmeden spesifikasyon dıģı izin ile kabul edilebilir. Alternatif amaçlar için yeniden sınıflandırılabilir. Red edilebilir veya hurdaya ayrılabilir. Eğer sözleģmede belirtilmiģ ise, belirlenen Ģartlara uymayan ürünün kullanımı durumunda gerekli izin için müģteri veya müģteri temsilcisine bildirilecektir. Uygunsuzlukların yapısı ve uygunsuzluklardan sonra alınan takip tedbirlerine ait kayıtlar, alınan izinlerin kayıtları da dahil olmak üzere saklanmaktadır.

19 19/21 Tamir edilmiģ veya tekrar iģlem görmüģ ürün, dokümante edilmiģ prosedürlere göre, uygunluğunu göstermek için yeniden muayene edilmektedir. 8.4 Verilerin Analizi ABC Sanayi ve Tic A.ġ., kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu göstermek ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileģtirilmesinin nerelerde yapılabileceğini değerlendirmek için uygun verileri belirlemekte ve bu verileri toplayıp analiz etmektedir. Bu analiz, izleme ve ölçme sonuçlarından ve diğer ilgili kaynaklardan çıkan verileri kapsamaktadır, ABC Sanayi ve Tic A.ġ., analiz yöntemlerini belirlemek amacıyla bir süreç oluģturmuģ ve uygulamaktadır. Veri analizi aģağıdaki konularda bilgi sağlamaktadır: MüĢteri memnuniyeti(madde 8.2.1) Ürün Ģartlarına uygunluk(madde 8.2.4) Tedarikçiler(madde 7.4 ) Fire oranları Proses ve ürün özellikleri Önleyici faaliyet olasılıkları 8.5 İyileştirme Sürekli İyileştirme ABC Sanayi ve Tic A.ġ., kalite politikasını, kalite hedeflerini, tetkik sonuçlarını, verilerin analizini, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve yönetim gözden geçirmesi yolu ile kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileģtirir Düzeltici Faaliyet ABC Sanayi ve Tic A.ġ., uygunsuzluğun nedenlerini gidermek ve tekrarını önlemek için tedbirler almaktadır ve bu amaçla prosedür ve süreç oluģturur ve uygular. Bu süreç: MüĢteri Ģikayetleri de dahil olmak üzere tüm uygunsuzlukların gözden geçirilmesi Ürün, proses ve kalite sistemi ile iliģkili uygunsuzlukların sebeplerinin belirlenmesi ve kayıt edilmesi Uygunsuzlukların nedenlerini ortadan kaldırmak için gereken düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi ve uygulanması Düzeltici faaliyetlerin uygulandığına ve etkili olduğuna dair kontrol sisteminin uygulanması konularını içerir Önleyici Faaliyet

20 20/21 ABC Sanayi ve Tic A.ġ., oluģmasını önlemek amacıyla potansiyel uygunsuzlukların sebeplerini gidermek için tedbirler almak amacıyla prosedür ve süreç oluģturur ve uygular. Bu süreç; Muhtemel uygunsuzluklara yol açabilecek durumların ve nedenlerinin tespit edilmesi, analiz edilmesi ve oluģmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin değerlendirilmesi Önleyici faaliyetin uygulanması ve bu faaliyetin etkin olduğundan emin olmak için izlenmesi YapılmıĢ bulunan faaliyetlerle ilgili bilgilerin yönetimin gözden geçirmesi faaliyetleri kapsamında değerlendirildiğinden emin olunması konularını içerir. EK. 3 VEKALET TABLOSU Unvan 1. Vekil 2. Vekil Yönetim Kurulu BaĢkanı Genel Müdür Üretim Müdürü Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu BaĢkanı Genel Müdür Genel Müdür Üretim Müdürü Teknik Büro Müdürü Üretim Müdürü Genel Müdür Üretim ġefi Teknik Büro Müdürü Üretim Müdürü Teknik Büro ġefi Kalite Güvence Müdürü Kalite Kontrol ġefi 1 Kalite Kontrol ġefi 2 Finansman Müdürü Finansman ġefi Muhasebe Müdürü DıĢ Pazarlama Müdürü DıĢ Pazarlama ġefi 1 DıĢ Pazarlama ġefi 2

21 21/21 DıĢ Ticaret Müdürü DıĢ Ticaret ġefi Finansman Müdürü Satınalma Müdürü Satınalma ġefi Genel Müdür Personel Müdürü Personel ġefi Muhasebe Müdürü Üretim ġefi Üretim Müdürü Üretim Mühendisi Üretim Planlama ġefi 1 Üretim Planlama Sorumlusu Üretim Müdürü Kalite Kontrol ġefi Kalite Kontrol ġefi Kalite Güvence Müdürü DıĢ Sevkıyat Müdürü DıĢ Sevkıyat ġefi 1 DıĢ Sevkıyat ġefi 2 Ġç Sevkıyat ġefi DıĢ Sevkıyat Müdürü DıĢ Sevkıyat ġefi Üretim Mühendisi Üretim ġefi Üretim Müdürü Boyahane ġefi Üretim ġefi Üretim Müdürü Ġç Pazarlama Müdürü Ġç Pazarlama ġefi 1 Ġç Pazarlama ġefi 2

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ İL MÜDÜRLÜKLERİ TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİNE HOŞGELDİNİZ 1 1.GÜN T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 09.30.-12.30 EĞĠTĠM PROGRAMI Kalite, Kalite Yönetim Sistemleri, Temel Terimler

Detaylı

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4

KALĠTE EL KĠTABI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Baskı: 4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Baskı: 4 2012 Yılında yayınlanmıģ Olup Her Hakkı Saklıdır. Ġzinsiz Çoğaltılamaz. KEK Yayın Tarihi: 01.12.12

Detaylı

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ Sayfa 1 YILDIRIMLAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ DOK. NO :ÇİSK.01 REV. NO :00 YÜR. TARİHİ :12.12.2010 FİRMAMIZIN İZİNSİZ OLARAK KOPYALANAMAZ VE DAĞITILAMAZ. İÇİNDEKİLER YILDIRIMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa 2 SAYFA NO

Detaylı

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI

Detaylı

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI

KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MERSİN TABİP ODASI. DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : KALİTE EL KİTABI ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DAĞITIMI YAPILAN KĠġĠ/BĠRĠM : KOPYA NO : Dok adı: KEK.01 Yayın tarihi: 01.12.2008 Sayfa no:1/18 Bölüm No Konu Adı Sayfa No Ġçindekiler Önsöz Mersin Tabip Odası Tanıtımı

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements

TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR. Quality management systems Requirements TÜRK STANDARDI TASARISI DRAFT TURKISH STANDARD tst EN ISO 9001:2008 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems Requirements 1. MÜTALÂA 2008/73929 Bu tasarıya görüş verilirken,

Detaylı

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi DOKÜMAN NO: EEK 03.01.2013 : 2 / 32 ĠÇĠNDEKĠLER. Çapraz Entegre Çizelge 3 0. Firma Bilgileri 5 Firma Tanıtımı 6 1. Kapsam 9 1.1. Genel 9 1.2. Uygulama 9 2. Atıfta Bulunulan Referanslar 9 3. Terimler ve

Detaylı

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI YAYIM TARİHİ : EKİM 2007 KOPYA NO : KEK / VERİLDİĞİ BÖLÜM : REVİZYON NO : 00 REVİZYON TARİHİ :- BURSA 2007 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic.

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015

KALİTE EL KİTABI. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı. Baskı No:01 23.02.2015 2015 KALİTE EL KİTABI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Taşra Teşkilatı Baskı No:01 23.02.2015 BÖLÜM 1... 3 1. ÖNSÖZ... 3 2. HARİÇ TUTMALAR ve KAPSAM... 4 İletişim ve Ulaşım Bilgileri:... 4 BÖLÜM 2...

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001:2000 (T1: Kasım 2001 Dahil) ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey

Detaylı

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008

KALİTE EL KİTABI TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9001:2008 Bu Kalite El Kitabı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ndaki tüm çalışanlar için bağlayıcı kalite düzenlemeleri içermekte ve yüksekokul hedeflerine ulaşmaya yönelik kalite prensip

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No : 1 / 26 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL) 2.GENEL MÜDÜR 1 01 3.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı Basım Tarihi: 10.01.2011 1. 16.06.2014 2. 15.01.2015 Haziran 2014 Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. Adres : Ihlamurkuyu Mah. Ateş Cad. Hatipler Sok. No.2 Ümraniye

Detaylı

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010

Revizyon No: 01 Yürürlük Tarihi: 01.01.2010 Doküman No: KEK Revizyon Tarihi: 20.05.2010 GİRİŞ 3 1. Firma Profili 3 1.1. Ürünlerimiz 3 1.2. Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı 3 2. Referanslar 3 3. Proses Haritası 4 4. KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4 4.1. Genel Şartlar 5 4.2. Dokümantasyon Şartları 5

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi EUROCONS EĞİTİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. Kalite Yönetim Sistemleri Kalite Kavramı Kalitenin Temel Özellikleri Toplam Kalite Yönetimi Kalite Maliyetleri ISO 9000:2000 Kalite Yönetim

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI 2 KALİTE POLİTİKAMIZ Tabi olduğumuz yasalar çerçevesinde, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirip, çağdaş borsacılık anlayışı içinde

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 13485 Nisan 2004 ICS 03.120.10;11.040.01 TIBBî CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ MEVZUAT AMAÇLARI BAKIMINDAN ŞARTLAR Medical devices Quality management systems

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ : 19.09.2014 2014 ANKARA Sayfa No 1/14 İçindekiler Bakanlık Tanıtımı 3 1.Amaç, Kapsam ve Hariç Tutma 4 1.1. Amaç 4 1.2. Kapsam 4 1.3. Hariç Tutma 4 2.Referans

Detaylı

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI

BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI BURDUR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE EL KİTABI TS-EN-ISO 9001:2008 Hazırlayan KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ Onaylayan BURDUR TSO BAŞKANI İÇİNDEKİLER BUTSO TANITIMI. 3 KALİTE POLİTİKASI. 5 ORGANİZASYON ŞEMASI..7

Detaylı

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KALİTE EL KİTABI BÖLÜM 1 ÖNSÖZ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TARİHÇESİ KOD: YÖN. YD. 01 YAYIN TARİHİ: 01.04.2003 REV. TARİHİ: 01.04.2013 REV. NO:08 SAYFA: 1 / 28 BÖLÜM 1 ÖNSÖZ Bu Kalite El Kitabı Kalite Yönetim Sisteminin temelini oluşturan TS EN ISO 9001 2008 e uygun, en

Detaylı

ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI

ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI ZONGULDAK TİCARET ve SANAYİ ODASI BASKI NO : 01 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 28.05.2013 KONTROLLÜ KOPYA : KONTROLSÜZ KOPYA : Sayfa No 1/17 İÇİNDEKİLER Bölüm No Konu Adı Sayfa No - Kapak - - İçindekiler 1 - Kuruluşun

Detaylı

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa No 1/32 KGM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001 Sayfa No 2/32 İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO BÖLÜM ADI SAYFA NO 0.0 GİRİŞ 5 0.1. Kuruluş Profili 5 0.2. Proses Yaklaşımı 8 1. KAPSAM ve

Detaylı

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş

Sistem Yönünden Kontrol Eden ONAY. Kalite El Kitabını Hazırlayan. Đçerik Yönünden Kontrol Eden. Kalite El Kitabı. 0 Giriş 0 Giriş 0.1 Genel Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, Đzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti nin stratejik bir kararıdır. Đdari yapılanmada, kalite yönetim sisteminin tasarımı ve uygulanması,

Detaylı