SATIN ALMA BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SATIN ALMA BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA BÖLÜMÜ YÖNETMELİĞİ 2004, ANKARA

2 DAĞITIM PLANI SIRA NO DAĞITIM YERİ MİKTARI 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı 1 2 Hukuk Müşavirliği 1 3 Savunma Uzmanlığı 1 4 Kurumsal Gelişim ve Finansal Kaynak - Proje Geliştirme Bölümü 1 5 Uluslararası İlişkiler Bölümü 1 6 Basın, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Bölümü 1 7 İnsan Kaynakları Bölümü 1 8 Yönetim Hizmetleri Bölümü 1 9 Kan Hizmetleri Yönetimi Bölümü 1 10 Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölümü 1 11 Sosyal Hizmetler Yönetim Bölümü 1 12 Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü 1 13 Şube Hizmetleri Bölümü 1 14 Eğitim Bölümü 1 15 Gençlik ve Gönüllü Organizasyonu Bölümü 1 16 Haberleşme ve Arşiv Bölümü 1 17 Satın Alma Bölümü 1 18 Gayrimenkul Yönetimi Bölümü 1 19 Yapı ve Teknik Hizmetler Bölümü 1 20 Mali İşler Bölümü 1 21 Bilgi İşlem Bölümü 1 22 İşletmeler ve İştirakler Bölümü 1 1

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No Madde No 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Bölümün Misyonu Bölümün Vizyonu Yasal Dayanaklar Faaliyetler Bütçe İş Programları Özlük Hakları Atama, Nakil ve Terfi Faaliyet Raporları Çalışma Esasları İmza Yetkileri Kontrol ve Teftiş Diğer Makamların Kontrolleri BÖLÜM BÖLÜMÜN YAPISI Organizasyonu Birimlerin Görevleri BÖLÜM BÖLÜM ÇALIŞANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI VE POZİSYON PROFİLİ VE YETKİNLİKLERİ Unvanların Görevleri, Yetki ve Sorumlulukları Pozisyon Profili ve Pozisyon Yetkinlikleri BÖLÜM YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK 16 4 Değişiklik Yürütme Yürürlük

4 1. BÖLÜM Madde MİSYONU: GENEL HÜKÜMLER Kızılay ın faaliyetlerinin hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi için en kısa sürede, en ucuz ve en kaliteli mal veya hizmet alımını mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirmek VİZYONU: Mal veya hizmet alımlarının en uygun imkanlarla tedarik edilmesinde şeffaf ve tarafsız olarak çalışmak YASAL DAYANAK: Bu Yönetmelik, Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğünün ilgili maddeleri esasları dikkate alınarak hazırlanmıştır FAALİYETLER: Satın Alma Bölümü kendisine tevdi edilen ve Kızılay ın ihaleli ve ihalesiz alım işleri, ithalat, ihracat, kambiyo ve gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile bunların sonuçlandırılmasına kadar olan işlemleri bünyesinde titizlikle gerçekleştirmek, Alım Satım Komisyonu çalışmalarının sekreteryasını yürütmek BÜTÇE: Her yıl bütçede belirlenecek Program Bütçe Yönetmeliğine göre yürütür İŞ PROGRAMLARI: Satın Alma Bölümü, aylık, üç aylık ve yıllık faaliyet raporlarını Genel Müdürlüğe sunar ÖZLÜK HAKLARI: Kızılay ın misyon, vizyon ve stratejilerine ulaşmada vereceği katkı, sorumluluklar ve çalışma koşulları gereği dikkate alınarak, her yıl bütçede belirlenecek Türkiye Kızılay Derneği program bütçe yönetmeliğine göre ücret verilir TAYİN, ATAMA VE NAKİL: Satın Alma Bölümü personelinin atama, nakil ve terfilerinde pozisyon profili ve yetkinlikleri dikkate alınarak Türkiye Kızılay Derneği Personel Yönetmeliğinde tespit olunan esaslar uygulanır Kadrolara atamalar için yapılacak sınav-mülakat ve değerlendirmelere Satın Alma Bölümünün Müdürü ve/veya atama yapılacak kadronun Birim Yöneticisi de katılır FAALİYET RAPORLARI: Satın Alma Bölümü, her yıl Ocak ayı sonu itibariyle bir önceki yılda yapılan çalışmalara ait raporu hazırlar ve Genel Müdürlüğe sunar Satın Alma Bölümü Birimleri aylık, üç aylık ve yıllık olarak istatistiki verilerini ve faaliyet raporlarını Müdüre sunar ÇALIŞMA ESASLARI: Bölüm Müdürünün yokluğunda yerine sırasıyla İhale İşleri Yönetimi Birim Yöneticisi, Destek Hizmet Alımları Birim Yöneticisi vekalet eder Satın Alma Bölümü Müdürü birimlerinin iş programını hazırlama, tetkik ve kabulünden sonra birimler arasındaki koordinasyonu ve bu esaslar 3

5 dahilinde, birimlerin işlerini planlamasını ve sonuç olarak rasyonel iş düzeninin düzenlenmesini yapar. Birimler bu düzen içinde esasları tayin edilmiş işlerini yetkileri dahilinde yapıp sonuçları sıralı hiyerarşi içerisinde yöneticilerine ulaştırmak suretiyle otomatik bir kontrolün devamını sağlar Satın Alma Bölümüne bağlı birimlerdeki çalışanlar Kızılay ın Tüzüğü, bu yönetmelik ve diğer mevzuat ile Genel Müdürlükçe verilecek emirler doğrultusunda çalışmalarını yürütür İMZA YETKİLERİ: Satın Alma Bölümünde imza yetkileri Türkiye Kızılay Derneği İmza Yetkileri Yönetmeliğine göre yürütülür KONTROL VE TEFTİŞ: Satın Alma Bölümü, Genel Başkanlığın mutat ve mutat dışı teftiş ve denetimine, Genel Müdürlüğün ise kontrolüne tabidir DİĞER MAKAMLARIN KONTROLÜ: Satın Alma Bölümü, özel mevzuatla yetki verilen diğer makamlar tarafından bu yönetmelikte yazılı konularda ve esaslar dahilinde teftiş ve kontrol edilir. 2. BÖLÜM Madde 2. SATIN ALMA BÖLÜMÜNÜN YAPISI 2.1. BÖLÜMÜN ORGANİZASYONU: Kanunu mevzuat, Kızılay Tüzüğü, Alım ve İhale İşleri Yönetmeliği, Genel Müdürlük ve işbu yönetmelikçe tespit olunan faaliyetler kapsamı ve belirlenmiş esaslarla üstlenilen sorumlulukları dahilindeki işlerin gerçekleştirilebilmesi ve yürütülebilmesi için aşağıda belirtilen organizasyon şeması tanımlanmış olup; Satın Alma Bölümü, organizasyon şemasında belirtilen birim ve kadrolardan oluşmaktadır. (EK-1 Satın Alma Bölümü Organizasyon Şeması ve Kadro Dökümü) 2.2. SATIN ALMA BÖLÜMÜ BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ: Satın Alma Bölümünün Birimleri: Destek Hizmet Alımları Birimi İhale İşleri Yönetimi Birimi Satın Alma Bölümünün Birimlerinin Görevleri: Destek Hizmet Alımları Birimi: Talep ile gelen mal veya hizmet alım ihtiyaçlarını Alım ve İhale İşleri Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen Satın Alma Yetkileri a.1) Limitleri dahilinde piyasa ve fiyat araştırması yapmak, firma portföyü oluşturmak en verimli hizmetin, en kaliteli malın tedarikini sağlamak İhale İşleri Yönetimi Birimi: a.iç Alım: Derneğimiz Bölümlerinin talepleri doğrultusunda, Alım ve İhale İşleri Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen Satın Alma Yetkileri Limitleri 4

6 dahilinde ihaleli alım yapmayı gerektiren mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek ve sonuçlandırmak. b.dış Alım: Derneğimiz Bölümlerinin ihtiyaçları için yurt dışından sağlanmasında fayda görülen mal ve hizmetler ile ithalatı Derneğimiz monopolünde bulunan mal ve hizmetlerin Alım ve İhale İşleri Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen Satın Alma Yetkileri Limitleri dahilinde uluslar arası ihaleleri gerçekleştirip sonuçlandırmak. c.gümrük Derneğimiz tarafından ithal edilen veya Derneğimize bağış yolu ile ithal edilen, Derneğimiz tarafından yurtdışına ihraç edilen malların gümrükleme işlemlerini takip etmek, sonuçlandırmak, gerekli belgeleri hazırlamak ilgili yere/kişiye/depoya teslimini sağlamak. 3. BÖLÜM Madde 3. SATIN ALMA BÖLÜMÜ ÇALIŞANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, POZİSYON PROFİLİ VE POZİSYON YETKİNLİKLERİ: 3.1. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR: Satın Alma Müdürü: Görevleri: a. Satın Alma Bölümü Yönetmeliği nde belirtilen bölüm görevlerini planlamak, organize etmek, yönetmek, koordine ve kontrol etmek, izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek. b. Bölümün yıllık faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçe önerilerini hazırlamak, bu alanlarla ilgili periyodik bilgileri ilgili birimlere vermek, c. Bölümde terfi, izin, sicil ve disiplin işlerini Personel Yönetmeliği hükümlerine göre yerine getirmek, personelin devamını izlemek ve diğer talimatlara uyulmasını sağlamak, d. Derneğe ait kırtasiye, büro malzemeleri ile her çeşit araç ve gereç kullanımında azami özeni göstermek, demirbaş eşyanın, Bölüme ait evrak, dosya ve benzeri belgelerin iyi bir şekilde muhafaza ve bakımı için gerekli önlemleri almak. e. Bölüme alınacak personelin istenilen niteliklerde olması için öneride bulunmak, f. Genel Merkez ve Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlardan görev alanına girenlerin, mevzuat çerçevesinde uygulanmasını sağlamak, g. Bölüme gelen evrakı ilgililere havale etmek ve gecikmeden sonuçlanmasını sağlamak, h. Genelgeleri zamanında personele duyurmak, uygulamaya yönelik takibini yapmak, i. Görev alanına giren iş ve işlemleri yöneticilerinin direktifleri ve ilgili mevzuata göre zamanında gereği gibi yapmak, j. Genel Müdürlük tarafından mevzuata uygun olarak verilecek diğer görevleri yerine getirmek, 5

7 Yetkileri: a. Koordinasyon ve yürütmeye ilişkin karar almak, b. Uygulamayı yönetmek, koordine ve kontrol etmek, denetlemek, c. Önerilerde bulunmak, d. Parafe ve imza etmek, e. İzin verme ve göreve göndermek, f. Yeni personelin yeterliğini onaylamak, g. Bölüm personelinin performans değerlendirmesini yapmak, h. Bölümün ihtiyaçlarını ve bütçesini belirlemek, i. Genel Müdürlük tarafından verilecek diğer yetkileri kullanmaktır Sorumlulukları: a. Görevlerinin yönetmelikler ve verilen talimatlar çerçevesinde zamanında ve iyi bir biçimde yapılmasından, yetkilerinin gereği gibi kullanılmasından dolayı Genel Müdürlüğe karşı sorumludur İhale İşleri Yönetimi Birimi Birim Yöneticisinin görev yetki ve sorumlulukları: Görevleri: a. Çalışma mevzularının tatbikata intikalinde gereken bütün tedbirleri almak b. Bölüm hizmetlerini mevzuat hükümleri dairesinde yürütmek c. Bölüm bünyesinde çalışan personeli vazife, salahiyet ve mesuliyetlerini takip ve kontrol etmek d. İhalenin mevzuata ve prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli ön hazırlıkları yürütmek, alım satım komisyonu çalışmalarına sekreterya hizmetleri yürütmek amacıyla katılmak. e. İhale Komisyonu Karar Defterinin düzenlenmesini takip etmek, f. Görev alanına giren iş ve işlemleri yöneticilerinin direktifleri ve ilgili mevzuata göre zamanında gereği gibi yapmak, g. Müdür tarafından mevzuatlara uygun şekilde verilecek diğer yetkileri kullanmak, Yetkileri: a. Konusuyla ilgili olarak kurumlarda inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak, b. Uygulamayı takip ve kontrol etmek, c. Parafe ve imza (imza yetkileri yönetmeliği gereğince yetki verildiği takdirde) etmek, d. Birimi çalışanlarının performans değerlendirmesini yapmak ve müdüre rapor etmek e. Bağlı personelin çalışmalarını planlamak, yönetmek, koordine ve kontrol etmek f. Görev alanına giren iş ve işlemleri yöneticilerinin direktifleri ve ilgili mevzuata göre zamanında gereği gibi yapmak, g. Müdür tarafından mevzuatlara uygun şekilde verilecek diğer yetkileri kullanmak, 6

8 Sorumlulukları: a. Görevlerinin yönetmelikler ve verilen talimatlar çerçevesinde zamanında ve iyi bir biçimde yapılmasından, yetkilerinin gereği gibi kullanılmasından dolayı Satın Alma Müdürüne karşı sorumludur Destek Hizmet Alımları Birimi Birim Yöneticisinin görevleri yetki ve sorumlulukları: Görevleri: a. Satın Alma Müdüründen almış olduğu talimatlar doğrultusunda; Çalışma mevzularının tatbikata intikalinde gereken bütün tedbirleri almak b. Bölüm hizmetlerini mevzuat hükümleri dairesinde yürütmek c. Bölüm bünyesinde çalışan personeli vazife, salahiyet ve mesuliyetlerini takip ve kontrol etmek d. Tedarik portföyünün takibini ve kontrolünü yapmak e. Satın alınan malzeme ve hizmetlerin bedellerinin devamlı olarak bilgisayar ortamında takibini ve kontrolünü yapmak f. Görev alanına giren iş ve işlemleri yöneticilerinin direktifleri ve ilgili mevzuata göre zamanında gereği gibi yapmak, g. Müdür tarafından mevzuatlara uygun şekilde verilecek diğer yetkileri kullanmak, Yetkileri: a. Konusuyla ilgili olarak kurumlarda inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak, b. Uygulamayı takip ve kontrol etmek, c. Parafe ve imza (imza yetkileri yönetmeliği gereğince yetki verildiği takdirde) etmek, d. Birimi çalışanlarının performans değerlendirmesini yapmak ve müdüre rapor etmek e. Bağlı personelin çalışmalarını planlamak, yönetmek, koordine ve kontrol etmek, f. Müdür tarafından mevzuatlara uygun şekilde verilecek diğer yetkileri kullanmak, g. Satın Alma işlemlerinde avans almak avans kapatmak, Sorumlulukları: a. Görevlerinin yönetmelikler ve verilen talimatlar çerçevesinde zamanında ve iyi bir biçimde yapılmasından, yetkilerinin gereği gibi kullanılmasından dolayı Satın Alma Müdürüne karşı sorumludur İç Alım Uzmanının görev yetki ve sorumlulukları: Görevleri: a. Alım ve İhale İşleri Yönetmeliği çerçevesinde kendisine verilen alımla ilgili firmaları tespit etmek, tedarikçi portföyü oluşturmak, b. İhale ile ilgili yazışmaları hazırlamak, İhale toplantılarına katılarak gereken işlemleri (sekreterya) yapmak, İhale Komisyon Kararlarını hazırlayarak Komisyon Üyelerine imzalatmak, 7

9 c. Yönetim Müzekkerelerini yazmak, Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda sözleşmeleri ve siparişleri hazırlamak, ödeme evraklarını hazırlamak,alım işlemlerini sonlandırmak. d. İhale Komisyonu Karar Defterinin düzenlenmesini ve takibini yaparak yıl sonunda icmalini yapmak, e. İhale Dosyalarının gerek bilgisayar ortamında gerekse fiziki ortamda tanzim ve arşivlenmesini yapmak f. Görev alanına giren iş ve işlemleri yöneticilerinin direktifleri ve ilgili mevzuata göre zamanında gereği gibi yapmak, g. Satın Alma Müdürünün ve İhale İşleri Birim Yöneticisinin mevzuata uygun şekilde vereceği diğer görevleri yapmak h. Bölüme gelen-giden evrakların kayıt işlemlerini yaparak ilgili kişilere ulaştırmak Bölüme gelen-giden evrakların dosyalama işlemlerini yapmak Yetkileri: a. Konusuyla ilgili olarak kurumlarda inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak, b. Uygulamayı takip ve kontrol etmek, c. Parafe ve imza (imza yetkileri yönetmeliği gereğince yetki verildiği takdirde) etmek, d. Müdür tarafından verilecek diğer yetkileri kullanmak, Sorumlulukları: a. Görevlerinin yönetmelikler ve verilen talimatlar çerçevesinde zamanında ve iyi bir biçimde yapılmasından, yetkilerinin gereği gibi kullanılmasından dolayı Satın Alma Müdürüne ve İhale İşleri Yönetimi Birim Yöneticisine karşı sorumludur Dış Satın Alma ve Kambiyo Uzmanının görev yetki ve sorumlulukları: Görevleri: a. Alım ve İhale İşleri Yönetmeliği çerçevesinde kendisine verilen uluslar arası ihaleli ve ihalesiz alımlarla ilgili firmaları tespit etmek, tedarikçi portföyü oluşturmak b. Uluslararası ihaleli ve ihalesiz alımlarla ilgili yazışmaları hazırlamak, İhale toplantılarına katılarak gereken işlemleri (sekreterya) yapmak, İhale Komisyon Kararlarını hazırlayarak Komisyon Üyelerine imzalatmak, c. Yönetim Müzekkerelerini yazmak, Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda sözleşmeleri ve siparişleri hazırlamak, ödeme evraklarını hazırlamak, alım işlemlerini sonlandırmak. d. İhale Komisyonu Karar Defterinin düzenlenmesini ve takibini yaparak yıl sonunda icmalini yapmak, e. İhale Dosyalarının gerek bilgisayar ortamında gerekse fiziki ortamda tanzim ve arşivlenmesini yapmak f. Sipariş aşamasından sonra bankalar nezdinde yapılması gereken kambiyo işlemlerini yürütmek g. İthalat işlemlerini Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nezrinde yapılması gereken işlemleri takip etmek. 8

10 h. İthali izne bağlı malzemeler için gerekli Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yazışmaları ve girişimleri yapıp takip etmek i. Sipariş edilen malzemeler yurda geldiğinde gümrükleme işlemleri için gereken evrakları gümrük uzmanına ulaştırmak ve takibini yapmak.gümrük ve kambiyo işlemlerinin sonuçlanmasından sonra maliyet tablolarını Mali İşler Bölümü ile koordineli olarak hazırlamak. j. Görev alanına giren iş ve işlemleri yöneticilerinin direktifleri ve ilgili mevzuata göre zamanında gereği gibi yapmak, k. Satın Alma Müdürünün ve İhale İşleri Birim Yöneticisinin mevzuata uygun şekilde vereceği diğer görevleri yapmak l. Bölüme gelen-giden evrakların kayıt işlemlerini yaparak ilgili kişilere ulaştırmak Bölüme gelen-giden evrakların dosyalama işlemlerini yapmak Yetkileri: a. Konusuyla ilgili olarak kurumlarda inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak, b. Uygulamayı takip ve kontrol etmek, c. Parafe ve imza (imza yetkileri yönetmeliği gereğince yetki verildiği takdirde) etmek, d. Müdür tarafından verilecek diğer yetkileri kullanmak, Sorumlulukları: a. Görevlerinin yönetmelikler ve verilen talimatlar çerçevesinde zamanında ve iyi bir biçimde yapılmasından, yetkilerinin gereği gibi kullanılmasından dolayı Satın Alma Müdürüne ve İhale İşleri Yönetimi Birim Yöneticisine karşı sorumludur Gümrük Uzmanının görev yetki ve sorumlulukları: Görevleri: a. Yardım malzemelerinin ithalat ve ihracatında Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Grup Bölümü ile koordineli çalışmak b. Dış alım ihale neticesine göre satın alınan malzemenin Türkiye genelinde Gümrük Müdürlükleri nezrinde işlemlerini başlatmak,malzemeleri gümrüklerden çekmek ve depolara sevkıyatını yapmak c. Yardım amaçlı yurtdışına gönderilecek malzemelere ait evrakların Gümrük mevzuatına uygun olarak hazırlanmasını temin etmek, gümrük işlemlerini yapmak ve malzemenin sevkıyatını sağlamak d. Gümrükle ilgili Kurum ve Kuruluşlara yazışmalar yapmak, takip etmek sonuçlandırmak e. İthalat ve ihracata ilişkin evrakları takip etmek ve dosyalamak f. İthal edilen eşyaların yerlerine teslimini sağlamak g. Gümrük mevzuatını ilgilendiren kanun, kararname, tebliğ, yönetmelik, genelge ve yazıları takip etmek ve mevzuattaki değişiklikleri temin etmek h. Görev alanına giren iş ve işlemleri yöneticilerinin direktifleri ve ilgili mevzuata göre zamanında gereği gibi yapmak, i. Satın Alma Müdürünün ve İhale İşleri Birim Yöneticisinin mevzuata uygun şekilde vereceği diğer görevleri yapmak 9

11 j. Bölüme gelen-giden evrakların kayıt işlemlerini yaparak ilgili kişilere ulaştırmak Bölüme gelen-giden evrakların dosyalama işlemlerini yapmak Yetkileri: a. Her türlü Gümrük İşlemlerini yapmak b. İthalat ve ihracatta yapılacak gümrük işlemleri için avans almak, avansı kapatmak c. İthal edilecek eşya ile ilgili orijinal evrakları ilgili yerlerden temin etmek d. Gümrük İşleri için tahsis edilen aracı kullanmak e. Konusuyla ilgili olarak kurumlarda inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak, f. Uygulamayı takip ve kontrol etmek, g. Parafe ve imza (imza yetkileri yönetmeliği gereğince yetki verildiği takdirde) etmek, h. Müdür tarafından verilecek diğer yetkileri kullanmak, Sorumlulukları: Görevlerinin yönetmelikler ve verilen talimatlar çerçevesinde zamanında ve iyi bir biçimde yapılmasından, yetkilerinin gereği gibi kullanılmasından dolayı Satın Alma Müdürüne ve İhale İşleri Yönetimi Birim Yöneticisine karşı sorumludur Asistanın Görev Yetki Ve Sorumlulukları: Görevleri: a. Genel Müdürlük yetkisi içindeki alımları Yönetmelik esasına göre yapmak b. Dernekçe satın alınan malzemelerin fiyatlarının takibini yapmak c. Kendisine verilen alımla ilgili firmaları tespit etmek, tedarikçi portföyü oluşturmak d. Bölüme gelen-giden evrakların kayıt işlemlerini yaparak ilgili kişilere ulaştırmak e. Bölüme gelen-giden evrakların dosyalama işlemlerini yapmak f. Avans alınmadan yapılan alımların ödeme evraklarını hazırlamak g. Satın alınan malzeme ve hizmetlerin bedellerinin bilgisayar ortamında takibini ve kontrolünü yapmak h. Görev alanına giren iş ve işlemleri yöneticilerinin direktifleri ve ilgili mevzuata göre zamanında gereği gibi yapmak, i. Satın Alma Müdürünün ve Destek Hizmet Alımları Birim Yöneticisinin mevzuata uygun şekilde vereceği diğer görevleri yapmak Yetkileri: a. Satın Alma işlerinde avans almak, avans kapatmak b. Görevleri ile ilgili konuların yerine getirmekten sorumlu ve yetkilidir. c. Parafe etme, d. Müdür tarafından verilen diğer yetkileri kullanmak Sorumlulukları: a. Görevlerinin yönetmelikler ve verilen talimatlar çerçevesinde zamanında ve iyi bir biçimde yapılmasından, yetkilerinin gereği gibi kullanılmasından 10

12 dolayı Satın Alma Müdürüne ve Destek Hizmet Alımları Birimi Birim Yöneticisine karşı sorumludur POZİSYON PROFİLİ VE POZİSYON YETKİNLİKLERİ: Satın Alma Müdürü: Pozisyon profili: a. Öğrenim Durumu : Üniversite mezunu olmak, (Tercihen Üniversitelerin İktisadi İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler veya Hukuk Fakültelerinden mezun olmak) b. Cinsiyeti : - c. Medeni Hali : - d. Yabancı Dili ve Seviyesi: İngilizce yi (okuma, yazma, anlama, konuşma) iyi derecede bilmek tercih sebebidir. e. Bilgisayar Bilgisi : Windows, MS Office (Word, Excel,Powerpoint) f. Sürücü Belgesi : B Sınıfı g. Sağlık Durumu: Görevini yapmaya sağlık yönünden engeli olmamak h. Ofis Araç ve Gereç Bilgisi : PC ve tüm büro araç ve gereçlerini kullanabilmek i. Deneyimi : Dernek dışında en az 5 yıl benzeri bir görevde çalışmış olmak. Dernek içinde ise müfettiş ve/veya Satın Alma ve Mali İşler Bölümlerinde Birim Yöneticisi olarak en az 3 yıl fiili görev yapmış olmak j. Uzmanlık Konuları : Satın alma ve kambiyo işlemleri ve mevzuatları k. Seyahat Durumu : Seyahat engeli olmamak l. Askerlik Durumu : Askerlik görevini yerine getirmiş olmak (Erkek adaylar için) Pozisyon Yetkinlikleri: a. Sözlü ve Yazılı iletişimde başarılı, b. Temsil yeteneği yüksek, c. Çözümsel ve yönetim becerileri yüksek, d. İkna kabiliyeti yüksek, e. Planlamacı, f. Araştırmacı, g. Zamanı etkin kullanabilen, h. Yenilikçi, i. Yetki ve sorumlulukları delege edebilen, j. Analitik düşünebilen k. Takım çalışmasına yatkın, l. Objektif düşünme yeteneğine sahip, İhale İşleri Yönetimi Birim Yöneticisi: Pozisyon Profili: 11

13 a. Öğrenim Durumu : Üniversite mezunu olmak, (Tercihen Üniversitelerin İktisadi İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler veya Hukuk Fakültelerinden mezun olmak) b. Cinsiyeti : - c. Medeni Hali : - d. Yabancı Dili ve Seviyesi : İngilizce yi (okuma, yazma, anlama, konuşma) iyi derecede bilmek tercih sebebidir. e. Bilgisayar Bilgisi : Windows, MS Office (Word, Excel Powerpoint), f. Sürücü Belgesi : B sınıfı g. Sağlık Durumu : Görevini yapmaya sağlık açısından engeli olmamalı h. Ofis Araç ve Gereç Bilgisi: PC, her türlü büro araç ve gereçlerini kullanabilmek. i. Deneyimi : Dernek dışında en az 4 yıl benzer bir görevde çalışmış olmak. Dernek içinde ise Satın Alma ve Mali İşler Bölümlerinde Uzmanlığında en az 3 yıl fiili görev yapmış olmak j. Uzmanlık Konuları : Satın alma, kambiyo,gümrük k. Seyahat Durumu : Seyahate engeli bulunmamak l. Askerlik Durumu : Askerlik görevini yerine getirmiş olmak (Erkek adaylar için) Pozisyon Yetkinlikleri: a. Sözlü ve yazılı iletişimde başarılı, b. Araştırmacı, c. Dikkatli ve titiz, d. Zamanı etkin kullanabilen, e. Takım çalışmasına yatkın, f. Analitik düşünebilen, g. Objektif düşünme yeteneğine sahip, h. Sonuç odaklı, Destek Hizmet Alımları Birimi Birim Yöneticisi: Pozisyon Profili: a. Öğrenim Durumu : Üniversite mezunu olmak. b. Cinsiyeti : - c. Medeni Hali : - d. Yabancı Dili ve Seviyesi : İngilizce yi (okuma, yazma, anlama, konuşma) orta derecede bilmek tercih sebebidir.. e. Bilgisayar Bilgisi : Windows, MS Office (Word, Excel Powerpoint), f. Sürücü Belgesi : B sınıfı g. Sağlık Durumu : Görevini yapmaya sağlık açısından engeli olmaması. h. Ofis Araç ve Gereç Bilgisi : Her türlü büro araç ve gereçlerini kullanabilmek, 12

14 i. Deneyimi : Dernek dışında en az 4 yıl benzer bir görevde çalışmış olmak. Dernek içinde ise Satın Alma ve Mali İşler Bölümlerinde Uzmanlığında en az 3 yıl fiili görev yapmış olmak j. Uzmanlık Konuları: Satın Alma k. Seyahat Durumu : Seyahat engeli olmamak l. Askerlik Durumu : Askerlik görevini yerine getirmiş olmak (Erkek adaylar için) Pozisyon Yetkinlikleri: a. Sözlü ve yazılı iletişimde başarılı, b. Araştırmacı, c. Dikkatli ve titiz, d. Zamanı etkin kullanabilen, e. Takım çalışmasına yatkın, f. Analitik düşünebilen, g. Objektif düşünme yeteneğine sahip, h. Sonuç odaklı, İç Alım Uzmanı: Pozisyon Profili: a. Öğrenim Durumu : Üniversite mezunu olmak (Tercihen İktisadi İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler veya Hukuk Fakülteleri) b. Cinsiyeti : - c. Medeni Hali : - d. Yabancı Dili ve Seviyesi : İngilizce yi (okuma, yazma, anlama, konuşma) iyi derecede bilmek tercih sebebidir. e. Bilgisayar Bilgisi : Windows, MS Office (Word, Excel Powerpoint), f. Sürücü Belgesi : B sınıfı g. Sağlık Durumu : Görevini yapmaya sağlık açısından engeli olmamalı h. Ofis Araç ve Gereç Bilgisi: PC, her türlü büro araç ve gereçlerini kullanabilmek. i. Deneyimi : Satın Alma konusunda en az 1 yıl deneyim sahibi olmak j. Uzmanlık Konuları : Satın Alma işlemleri ve mevzuatları k. Seyahat Durumu : Seyahat engeli olmamak l. Askerlik Durumu : Askerlik görevini yerine getirmiş olmak (Erkek adaylar için) Pozisyon Yetkinlikleri: a. Sözlü ve yazılı iletişimde başarılı, b. Zamanı etkin kullanabilen c. Takım çalışmasına yatkın d. Sonuç odaklı, e. Dikkatli ve tiriz f. Takipçi, 13

15 g. Analitik düşünebilen Dış Satın Alma ve Kambiyo Uzmanı: Pozisyon Profili: a. Öğrenim Durumu : Üniversite mezunu olmak (Tercihen İktisadi İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler veya Hukuk Fakülteleri) b. Cinsiyeti : - c. Medeni Hali : - d. Yabancı Dili ve Seviyesi : İngilizce yi (okuma, yazma, anlama, konuşma) iyi derecede bilmek. e. Bilgisayar Bilgisi : Windows, MS Office (Word, Excel Powerpoint), f. Sürücü Belgesi : B sınıfı g. Sağlık Durumu : Görevini yapmaya sağlık açısından engeli olmamalı h. Ofis Araç ve Gereç Bilgisi: PC, her türlü büro araç ve gereçlerini kullanabilmek. i. Deneyimi : Satın Alma konusunda en az 1 yıl deneyim sahibi olmak j. Uzmanlık Konuları : Dış Alım ve Kambiyo k. Seyahat Durumu : Seyahate engeli bulunmamak l. Askerlik Durumu : Askerlik görevini yerine getirmiş olmak (Erkek adaylar için) Pozisyon Yetkinlikleri: a. Sözlü ve yazılı iletişimde başarılı, b. Zamanı etkin kullanabilen c. Takım çalışmasına yatkın d. Sonuç odaklı, e. Dikkatli ve tiriz f. Takipçi, g. Analitik düşünebilen Gümrük Uzmanı: Pozisyon Profili: a. Öğrenim Durumu : Üniversite mezunu olmak. (Tercihen İktisadi İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler veya Hukuk Fakülteleri) b. Cinsiyeti : - c. Medeni Hali : - d. Yabancı Dili ve Seviyesi : İngilizce yi (okuma, yazma, anlama, konuşma) en az orta derecede bilmek. e. Bilgisayar Bilgisi : Windows, MS Office (Word, Excel Powerpoint), f. Sürücü Belgesi : B sınıfı g. Sağlık Durumu : Görevini yapmaya sağlık açısından engeli olmaması. 14

16 h. Ofis Araç ve Gereç Bilgisi : Her türlü büro araç ve gereçlerini kullanabilmek, i. Deneyimi : Konusunda en az 3 yıl deneyim sahibi olmak ve sertifikası sahip olmak j. Uzmanlık Konuları : Gümrük mevzuatı k. Seyahat Durumu : Seyahat engeli olmamak l. Askerlik Durumu : Askerlik görevini yerine getirmiş olmak (Erkek adaylar için) Pozisyon Yetkinlikleri: a. Sözlü ve yazılı iletişimde başarılı, b. Zamanı etkin kullanabilen c. Takım çalışmasına yatkın d. Pratik düşünebilen e. Dikkatli ve titiz f. Sonuç odaklı Asistan: Pozisyon Profili: a. Öğrenim Durumu : En az Lise mezunu olmak. b. Cinsiyeti : - c. Medeni Hali : - d. Yabancı Dili ve Seviyesi : - e. Bilgisayar Bilgisi : Windows, MS Office (Word, Excel Powerpoint), f. Sürücü Belgesi : B sınıfı g. Sağlık Durumu : Görevini yapmaya sağlık engeli olmamak. h. Ofis Araç ve Gereç Bilgisi : PC, her türlü büro araç ve gereçlerini kullanabilmek. i. Deneyimi : - j. Uzmanlık Konuları : - k. Seyahat Durumu : Seyahat engeli olmamak l. Askerlik Durumu : Askerlik görevini yerine getirmiş olmak. (Erkek adaylar için) Pozisyon Yetkinlikleri: a. Sözlü ve yazılı iletişimde başarılı, b. Zamanı etkin kullanabilen c. Takım çalışmasına yatkın d. Dikkatli ve titiz 4. BÖLÜM Madde 4. YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK 15

17 4.1. DEĞİŞİKLİK: Yönetmelikle ilgili değişiklikler her yıl Ekim ve Kasım aylarında Genel Müdürlüğe sunulur YÜRÜTME: Bu Yönetmeliğin uygulaması Satın Alma Bölümüne, yürütme yetkisi Genel Müdürlüğe verilmiştir YÜRÜRLÜK: Bu Yönetmelik Genel Merkez Kurulunun kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 16

18 SATIN ALMA EK-1 Müdür Destek Hizmet Alım İhale İşleri Yönetim - Birim Yöneticisi (1) - Asistan (2) - Birim Yöneticisi (1) -Uzman (Dış Satın Alma ve Kambiyo) (2) -Uzman (İç Alım) (2) -Uzman (Gümrük) (2) NORM KADRO Müdür 1 Birim Yöneticisi 2 Uzman 6 Asistan 2 TOPLAM 11

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER

ORGANİZASYON EL KİTABI İÇİNDEKİLER Sayfa 1/498 İÇİNDEKİLER 1. REKTÖRLÜK... 7 1.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 7 1.2 GÖREV TANIMLARI... 8 2. GENEL SEKRETERLİK... 19 2.1 ORGANİZASYON ŞEMASI... 19 2.2 GÖREV TANIMLARI... 20 2.2.1 Yazı İşleri Müdürlüğü...

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI

Yetki ve sorumlulukları içerisinde yapılan iş ve işlemlere ilişkin İŞ ÇIKTISI BİRİM İŞ UNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKAN REKTÖRLÜK EMİR ALACAĞI MAKAM REKTÖR, REKTÖR YARDIMCILARI TEMEL GÖREVLERİ Fakülte ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Dekan, Kurullara

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve bağlı birimlerin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Fakülte Sekreteri. : Fakültenin tüm idari personeli Astları : Fakülte Sekreteri :, dekan yardımcısı : Fakültenin tüm idari personeli Fakülte Sekreteri, fakültede eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin verimli yürütülmesi amacıyla

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Astları : : Rektör : Fakültedeki tüm öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T. C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları Birim Birimin Temel Görevi Görev, Yetki ve Sorumlulukları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ MADDE - 1 Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI dır. Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN"

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VEGÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığının ve

Detaylı