Ulusal Gelir Hesapları ve. Ödemeler Dengesi. Contents. March 7, 2003

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ulusal Gelir Hesapları ve. Ödemeler Dengesi. Contents. March 7, 2003"

Transkript

1 Ulusal Gelir Hesapları ve Ödemeler Dengesi Öğr. Gör. Dr. Bahattin Büyükşahin March 7, 2003 Contents 1 Giriş 3 2 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla( Gross Domestic Product GDP) Toplam Üretim Yaklaşımı Toplam Gelir Yaklaşımı Toplam Harcama Yaklaşımı Ödemeler Dengesi Bilançosu Temel Kavramlar Yerleşiklik İşlemler Ödemeler Dengesinin Ana Hesap Grupları Cari İşlemler Sermaye Hesabı Resmi Rezerv Hesabı Net Hata ve Noksan Ödemeler Dengesi Verilerinin Yorumlanması Yurtiçi ve Yurtdışı Sektörler Arasındaki İlişki 21 Bu ders notları öğrencilere derste işlenen konularda yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Bu ders notlarına herhangi bir yerde atıfta bulunulmaması gerekirçünkü notların bazı kısımları başka kitaplardan alınmıştır. Özellikle ödemeler dengesi ile ilgili bölüm Mahfi Eğilmez ve Ercan Kumcu nun Ekonomi Politikasıadlı kitaplarının 10.Bölümünden çeşitli alıntılara dayanmaktadır. 1

2 5 BÖLÜM İÇİN SORULAR 23 List of Tables Arası Türkiye nin Gayri Safi Milli Hasılası (Üretim Yoluyla) Arası Türkiye nin Gayri Safi Milli Hasılası ( Gelir Yöntemiyle) Arası Türkiye nin Gayri Safi Milli Hasılası (Harcamalar Yoluyla) Arası Türkiye Ödemeler Dengesi

3 1 Giriş Uluslararası makroekonomi, mikroekonomik temellere dayanan uluslararası ticaret teorisinde genellikle yadsınan yeni değişkenleri tanıtır. Bu değişkenlerden bazıları kapalı ekonomi makroiktisadında karşılaştığımız toplam hasıla ve istihdam, para arzı, fiyatlar genel düzeyi, faiz haddi gibi değişkenlerdir. Diğer bazı değişkenler ise açık ekonomi makroiktisadına özgüdür: döviz kurları, ödemeler bilançosu, ticarete konu olan mallar ile olmayan mallar arasındaki nispi fiyatlar ve uluslararası sermaye akımı. Ekonomistler makroekonomik büyüklüklükleri tartışlıklarında genellikle ödemeler bilançosu ve de milli gelir hesaplarına atıfta bulunurlar. Burada milli gelir ve ödemeler bilançosundaki bazı yararlı muhasebe ozdeşliklerini tartişacağız. Bir özdeşlik tanım gereği doğru kabul edilen bir matematiksel ilişkiyi ifade eder. Bu nedenle özdeşliklerin bağımsız olarak iktisadi bir anlam taşıması söz konusu değildir. Buna rağmen, bu özdeşlikler makroekonomik büyüklüklerin kategorize edilmesinde sağladıkları yararlar nedeniyle makroekonomik ilişkilere bakılmasında bize yardımcı olabilirler. Ulusal ekonomilerin ve bu ekonomilerin başka ekonomiler ile ilişkilerinin izlenebilmesi ve de performanslarının değerlendirilebilmesi için makroekonomik performanslarını ölçebileceğimiz bazı ölçülere ihtiyaç duyarız. Bu ölçüler gayri safi milli hasıla (gross national product GNP), gayri safi yurtiçi milli gelir (gross domestic product GDP), fiyat endeksleri, ödemeler dengesi bilançosu gibi makroekonomik büyüklükleri içerir. Bu bölüm ekonomistlerin ve de politikacıların sürekli olarak kullandıkları önemli iki aracı inceleyecektir: Milli gelir hesapları ve ödemeler dengesi bilançosu. Milli gelir hesapları bir ülkenin gelirine ve de hasılana katkı yapan bütün harcamaların kaydını tutarken ödemeler bilançosu ise hem yabancılara yapılan ödemelerin hem de yabancıların o ülkenin hanehalklarına, firmalarına ve hükümetine yaptığı ödemelerin kaydını tutmaktadır. 2 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla( Gross Domestic Product GDP) Ekonomistler birbirinden farklı malların miktarlarını toplayamazlar, çünkü bu mallar birbirinden farklı şekilde ölçülmektedir. Bundan dolayı üretilen nihai mal ve hizmetlerin miktarlarını toplamak yerine, toplam piyasa değerini hesaplarız. GDP ulusal sınırlar içerisinde bir yılda üretilmiş olan nihai mal 3

4 ve hizmetlerin parasal değeri olarak tanımlanmaktadır. GDP hesaplarına sadece piyasaya değişim amacıyla kişiler, firmalar ve devlet tarafından sürülen nihai mal ve hizmetler katılmaktadır. Bu nedenle, GDP hesapları piyasa dışı değişimleri dişlamaktadır. Örneğin, evde yapılan üretim hiç bir şekilde GDP hesaplarına girmemektedir. Buna ek olarak, GDP sadece ülkenin üretimini ölçtüğü icin, menkul değerler, senetler ve diğer mali varlıklar yeni bir üretim gercekleşmediği icin GDP hesaplarına katılmamaktadır. Piyasa dışında gerçekleşen üretimin GDP hesaplarına girmemesinin yanında, ara mallarda GDP hesaplarına katılmaz. Örneğin, bir taşıt üreticisi firmanin taşıt üretiminde kullanılmak üzere motor satın aldığını ve bu motorun taşıt üretiminde kullanıldığını düşünelim. Bu durumda, GDP hesaplarına sadece taşıt fiyatı katılmaktadır. Motorun değeri ayrı olarak GDP hesaplarına katılmamaktadır, çünkü bu değer taşıt fiyatı içinde GDP hesaplarına yansıtılmıştır. Ancak taşıt üreticisi firma stoklarında halen taşıt üretiminde kullanmadığı motor bulunduruyorsa, GDP hesaplarında stoklarda bulunan motor piyasa değeri üzerinden katılır. Firmaların hammadde stokları, üretim halindeki ürünler ve satılmak üzere hazır bulunan mallar envanter yatırımları olarak GDP hesaplarına katılmaktadır. GDP makinalarda ve yapılarda, bunlar kullanıldıkça aşınma ve eskime meydana gelmesi eğiliminden kaynaklanan iktisadi kaybı hesaba katmaz. Başka bir deyişle GDP sermaye tüketim karşılığı (capital consumption allowance CCA) olarakta bilinen yıpranmayı dikkate almaz. Dolayısı ile net yurtiçi hasılayı (net domestic product NNP) hesaplamak icin GDP den CCA yi çıkarmak gerekir. Bir ekonomide bir yılda üretilen nihai malların piyasa değerini, gerçekleştirilen üretimin parasal değerini hesaplamak suretiyle dolaysız bir biçimde olçebiliriz. Bunun yanı sıra bir ekonomide bir yılda üretilen nihai malların piyasa değeri, hem üretim faktörlerinin elde ettikleri gelirlerin toplamına (toplam gelire) hem de alıcıların bu malları satın almak için ödedikleri para miktarına (toplam harcamaya) eşittir. Dolayısıyla da bir ekonomide bir yılda üretilen nihai malların piyasa değerini, toplam geliri ve toplam harcamayı hesaplamak suretiyle dolaylı bir biçimde ölçmek mümkündür. İktisatçılar söz konusu alternatif GDP ölçme yöntemlerini sırasıyla toplam üretim yaklaşımı, toplam gelir yaklaşımı ve toplam harcama yaklaşımı diye nitelendirirler. 4

5 2.1 Toplam Üretim Yaklaşımı Varsayalım ki bir ekonomide sadece iki firma var. Birinci firma işçi istihdam ederek ve çeşitli makinalar kullanarak taşıt motoru üretmektedir. Ürettiği motoru $1000 karşılığında ikinci firmaya satmaktadır. Firma işçilerine $250 ödemekte ve geriye kalan $750 ise firmaya kâr olarak kalmaktadır. İkinci firma aldığı motoru kendi işçisini ve de makinalarını kullanarak taşıt üretiminde kullanmış ve ürettiği taşıtı $10000 karşılığında piyasada satmıştır. İkinci firma bu üretim karşılığında işçilerine $3000 ödemede bulunmuştur. Bu bilgileri bir tabloda özetlersek: Motor Üreten Firma Satıştan Elde Edilen Gelir $1000 Harcamalar (Ücret) $250 Kâr $750 Taşıt Üreten Firma Satıştan Elde Edilen Gelir $ Harcamalar $4.000 Ücretler $3.000 Motor Alımı $1.000 Kâr $6.000 Bu ekonominin GDP si ne kadardır. Her bir üretimin toplam değeri mi $1.100 (motor üretiminden $1.000, taşıt üretiminden $10.000), yoksa sadece nihai mal (taşıt) üretiminin piyasa değeri mi, $10.000? Doğal olarak yanıt $ dır. Çünkü motor bir ara maldır ve nihai malın (taşıt) üretiminde kullanılmış ve motorun değeri zımni olarak taşıt değeri içinde GDP hesaplarına yansıtılmıstır. Bunu şu şekilde düşünmek mümkündür. Varsayalım ki bu iki firma birleşerek üretimi tek bir firma altında surdürmeye başladılar. Burada üretilen taşıt, $10000 dan satıldığını görürüz. Firma işçisine $250+$3.000=$3.250 ödeyip $750+$6.000=$6.750 kâr elde etmektedir. Bu örnek bize GDP hesaplamanın alternatif bir şeklini göstermektedir. GDP, ekonomiyi oluşturan çesitli faaliyet alanlarındaki tüm firmaların katma 5

6 değerlerinin toplamına eşittir. Bir firmanın üretimdeki katma değeri firmanin ürettiği malın değeri ile üretimde kullandığı ara malların değeri arasındaki farka eşittir. Yukarıdaki örnekte birinci firma herhangi bir ara mal kullanmamaktadır. Bundan dolayı birinci firmanın üretimdeki katma degeri ürettigi malın değerine, $1.000, eşittir. İkinci firma ise motoru ara mal olarak kullanmakta ve bu nedenle ikinci firmanin üretimdeki katma değeri ürettiği malın (taşıt) piyasa değeri ($10.000) ile kullandığı ara malın (motor) piyasa değeri ($1.000) arasındaki farka, $9.000, eşit olmaktadır. Toplam katma deger, GDP, ise $9.000+$1.000=$ olarak hesaplanmaktadır Buradan anlaşılacağı üzere üretim yoluyla hesaplanan GDP hesaplamalarında ekonomiyi oluşturan sektörlerin toplam üretime olan katkıları ve dolayısıyla da üretimin dalları itibariyle yapısını gösterir.tablo 1, yılları arası Türkiye ekonomisinde sektörlerin toplam üretime katkısı sunulmaktadır. Tablodan görüleceği üzere Türkiye ekonomisinde GDP ye katkıları itibariyle tarım sectorünün payı gitgide azalmakta ve sanayi ve ticaret sektörlerinin payları ise artan bir eğilim göstermektedir. 2.2 Toplam Gelir Yaklaşımı Bu yaklaşımda GDP kişilerin üretim sürecinde elde ettikleri gelir üzerinden hesaplanır. Burada dört aşamalı bir yöntem uygulamak mümkündür. Toplam faktör gelirlerini ifade eden milli geliri (NI: national income ) ücret ve maaşlar, faiz gelirleri, rant gelirleri ve kâr toplamı olarak buluruz. Bu toplama üretilen her bir birim malın piyasa fiyatı üzerinden hükümetin aldığı dolaylı vergileri (IBT: indirect business taxes) ekleyerek net milli gelire (NNP: net national product) ulaşırız. Net milli gelire sermaye tüketim karşılığı (capital consumption allowance CCA) olarakta bilinen yıpranmayı ekleyerek Gayri Safi Milli Hasıla ya (GNP: gross national product) ulaşırız. Gayri Safi Milli Hasıla dan net dışalem faktör gelirlerini (NFI:net factor income from abroad) (yerli üretim faktörlerinin yabancı ülkelerde elde ettikleri faktör gelirleri ile yabancı üretim faktörlerinin ülkede ettikleri faktör gelirleri arasındaki fark) çıkararak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ya (GDP) ulaşırız. GDP den yıpranmayı çıkararak net yurtiçi hasılaya (NDP: net domestic product) ulaşacağımız tanımlardan anlasılmaktadır. Burada GNP ile GDP arasındaki farka dikkat etmek gerekiyor. GNP bir ülke vatandaşları tarafından bir yılda gerek o ülkede gerek diğer ülkelerde üretilen nihai malların piyasa değeridir. GNP üretimin yapıldığı yer itibariyle 6

7 değil üretim faktörlerinin sahipliği itibariyle tanımlanan bir kavramdır. GDP ise üretimin yapıldığı yer itibariyle tanımlanan bir kavramdır. Bu durumda NI = Emek Gelirleri (Ücret ve Maaşlar)+ Sermaye Gelirleri (Faiz, rant, kâr) NNP = NI + IBT GNP = NNP + CCA GDP = GNP NF I NDP = GDP CCA eşitliklerine ulaşmak mümkündür. Toplam gelir yaklaşımı bir ülkede bir yılda üretim sürecine katılanların üretimden aldıkları paylarin ne olduğunu, yani fonksiyonel gelir dağılımını yansıtır. Tablo 2, Türkiye ekonomisi için gelir yöntemiyle hesaplanan GDP rakamlarını bulacaksınız. Bu tablodan anlaşılacağı üzere Türkiye de emek sadece %30 gibi bir payla yetinmekte sermayenin üretimden aldığı pay ise %50-60 arasındadır yılı veri alındığında bu paylar Amerikan ekonomisinde sırasıyla %65 ve %25 oranındadır. 2.3 Toplam Harcama Yaklaşımı Bu yaklaşımda GDP nihai mal ve hizmetlere yapılan harcamalar toplamı olarak hesaplanır. Harcamaları dört ana grup altında inceleyebiliriz. Tüketim Harcamaları: Yurtiçinde üretilen nihai mal ve hizmetleri satın almak için hanehalkı tarafından yapılan harcamalar toplamını ifade eder. Hanehalkı tarafından yapılan tüm harcamalar, konut harcamaları dışında, tüketim harcamaları olarak nitelenmektedir. Yatırım Harcamaları: Firmalarin (bu kavrama devlet kuruluşlarıda dahildir) bina, makina teçhizat ve stoklar üzerinde yaptıkları harcamalarla, hanehalkının konut harcamaları bu grup altında toplanır. Devlet Harcamaları: Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kamu hizmetlerini yerine getirebilmek icin yaptıkları harcamalar toplamını ifade eder. Bu 7

8 tanım içerisine kamu kurum ve kuruluşlarında calışan kişilere yapılan maaş ve ücret ödemeleri ve satın alınan mal ve hizmetler için yapılan ödemeler girerken hükümetin firmalara ve kişilere karşılıksız olarak yaptığı ödemeleri kapsamaz. Net İhracat Harcamaları: Yabancı ülke yerleşiklerinin yurt içinde üretilen nihai mal ve hizmetler üzerinde yaptıkları toplam harcamalar (ihracat) ile ülke yerleşiklerinin yabancı ülkelerde üretilen nihai mal ve hizmetler üzerinde yaptıkları harcamalar (ithalat) arasindaki farka eşittir. GDP = C + I + G + NX GNP = GDP + NF I 8

9 Table 1: Yoluyla) Arası Türkiye nin Gayri Safi Milli Hasılası (Üretim GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (CARİ FİYATLARLA, MİLYAR TL) SEKTÖRLER TARIM ,368 6,910 68,692 1,218,178 17,540,631 23,427,659 SANAYİ ,010 7, ,321 2,042,395 29,027,782 45,874,423 İNŞAAT ,052 24, ,215 6,483,106 9,202,185 TİCARET ,691 74,912 1,587,691 24,906,513 37,867,860 ULAŞTIRMA ,461 46, ,070 17,645,564 28,462,322 MALİ MÜES , ,590 4,698,024 6,639,387 KONUT ,524 13, ,169 5,772,955 8,491,506 Serb. mes. ve hiz , ,000 4,430,360 6,704,663 (-) İzafi banka hiz , ,344 4,097,693 11,534,431 Sektörler Toplamı ,678 32, ,617 6,843, ,407, ,135,575 Devlet hiz ,788 32, ,785 12,633,650 18,781,015 Özel hiz. kur ,521 14, , ,063 İth. Vergisi , ,130 5,065,425 6,573,910 GSYİH(Alıcı Fiy.) ,231 35, ,060 7,762, ,583, ,408,563 NFI ,117 92,431 1,012,670-1,928,485 GSMH(Alıcı fiy.) ,303 35, ,178 7,854, ,596, ,480,078 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (% GSYİH) TARIM SANAYİ İNŞAAT TİCARET ULAŞTIRMA MALİ MÜES KONUT Serb. mes. ve hiz (-) İzafi banka hiz Sektörler Toplamı Devlet hiz Özel hiz. kur İth. Vergisi GSYİH(Alıcı fiy.) NFI GSMH(ALICI FİY.)

10 Table 2: Arası Türkiye nin Gayri Safi Milli Hasılası ( Gelir Yöntemiyle) Gayri Safi Yurt İçi Hasıla(Milyar TL) GDP 393,060 7,762,456 14,772,110 28,835,883 52,224,945 77,374, ,583,458 İşgücü Ödemeleri 106,936 1,721,977 3,534,765 7,440,184 13,297,031 23,749,549 36,368,142 Sermaye Gelirleri( 229,193 4,783,386 8,826,686 16,459,094 30,152,454 39,765,060 63,294,651 Yipranma 23, , ,442 1,747,711 3,270,051 5,338,965 8,162,148 Dolayli Vergiler 33, ,643 1,480,217 3,188,894 5,505,410 8,521,227 16,758,517 Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (% GSYİH) GDP İşgücü Ödemeleri Sermaye Gelirleri Yipranma Dolayli Vergiler

11 Table 3: Arası Türkiye nin Gayri Safi Milli Hasılası (Harcamalar Yoluyla) GAYRİ SAFİ YURTİCİ HASILA(Harcamalar Yoluyla)(Milyar TL) C 269,562 5,457,903 9,937,697 19,619,096 36,122,555 55,927,761 89,097, ,242,494 G 43, ,243 1,709,247 3,535,104 6,632,766 11,747,738 17,538,951 25,660,649 I 95,684 1,977,374 3,626,747 7,240,917 12,627,573 18,079,126 30,533,116 29,911,417 (C+I+G) 408, ,273,692 30,395,117 55,594,533 84,606, ,484, ,224,950 NX -16, , ,279-1,674,468-1,859,924-2,829,087-9,325,545 4,289,195 X 52, 215 1,544,077 3,182,305 7,088,355 12,713,300 17,972,068 29,959,128 60,150,878 M (69, 042) (1,890,238) (4,110,584) (8,762,823) (14,573,224) (20,801,155) (39,284,673) (55,861,684) GDP 391,502 7,926,359 14,345,413 28,720,649 53,522,970 82,925, ,844, ,103,755 İst. Hata 1, , , ,234-1,298,025-5,510,265-3,260,854-9,695,191 GDP 393,060 7,762,456 14,772,110 28,835,883 52,224,945 77,415, ,583, ,408,563 GAYRİ SAFİ YURTİCİ HASILA(Harcamalar Yoluyla)(% GSYİH) C G I (C+I+G) (NX) X M (17.6) (23.8) (28.7) (30.5) (27.2) (25.1) (30.7) (29.2) GDP İst. Hata GDP Notes: Üretim yoluyla GDP 11

12 3 Ödemeler Dengesi Bilançosu Ödemeler dengesi tablosu yurtiçinde yerleşiklerle yurtdışında yerleşik ekononomik birimler arasındaki belli bir zaman diliminde (genellikle bir yıl) meydana gelen ekonomik işlemlerin kaydının tutuldugu bir bilançodur. Ödemeler bilançosu milli gelir hesapları gibi gelir ve harcama akım larini gösterir, başka bir deyişle belli bir zaman dilimindeki işlemler kaydedilmektedir. Milli gelir hesaplarından farklı olarak ödemeler bilançosu mali varlıklarin akım larınıda göstermesidir. Ödemeler bilançosu çift taraflı kayıt yöntemini kullanmaktadır. Her işlem alacak (credit) ve borç (debit) işlemi doğurur. Ülkeye bir değer girişi borçlu işlemler (debits) olarak, ülkeden bir değer çıkışı alacaklı işlemler (credits) olarak kaydedilir.(eger bir ülke yerleşiği dışa bir ödemede bulunuyorsa bu borc hanesine, ülke yerleşiğinin dıştan bir ödeme alması ise alacak hanesine kaydedilir.) Borç girişleri ödemeler dengesinde negatif değerle kaydedilir. Buna karşılık alacak girişleri pozitif bir değer alacaktır. Bir ekonomik işlemin hem alacak hem de borç olarak girilmesi nedeniyle, teoride alacaklar toplamının borçlar toplamına eşit olması beklenmelidir. Örneğin, ithal edilmis bir TV nin değeri borçlu işlem olarak cari işlemler hesabına kaydedilmektedir. Eğer ithalatçi bir çekle TV için bir ödemede bulunmuş ise, bu banka mevduatındaki sahipliğin yabancı ihracatçıya geçişi sermaye hareketleri içerisinde alacaklı işlem (credit) olarak ödemeler bilançosuna kaydedilecektir. Varsayalim ki $1M değerinde TV ithal edilmiş olsun. Bu işlemler şu şekilde kaydedilecektir: Alacak(+) Borc(-) Cari İşlemler $1M Kısa Vadeli Sermaye hareketleri $1M Burada bir değişimin ödemeler bilançosuna iki kez girdiğini görüyoruz, alacak ve borç olarak. Bu ödemeler bilançosunda kullanılan çift taraflı kayıt (double-entry-bookkeeping) sisteminin bir özelliğidir. Ödemeler bilançosunun yararlı bir şekilde kullanılmasının temel koşulu doğal olarak bu bilançonun nasıl oluşturulduğunu tam olarak anlamaktan geçer. Bu nedenle ödemeler bilançosunun tanımından yola çıkarak bu tanımda kullanılan temel kavramlara dikkatlice bakmakta fayda vardır. 12

13 3.1 Temel Kavramlar Yerleşiklik Yerleşiklik kavrami bireylere, firmalara, kurumlara ve de hükümetlere uygulanmaktadır. Ödemeler dengesi bilançosunda diplomat ve askeri personel gibi hükümet görevlileri dışında yerleşiklik ve vatandaslık arasındaki fark önemlidir. Yabancı bir ülkede uzun bir süre kalarak o ülkenin vatandaşı olmadan yasal yerleşiği olabilirsiniz. Ödemeler bilançosu farklı ülkelerin yerleşikleri arasındaki ekonomik işlemleri kaydettiği için yerleşiği olduğunuz ülkede gerçeklestirdiğiniz ekonomik İşlemler artık o ülkenin ödemeler bilançosu İçerisinde yer almaz. Hükümet görevlileri yabancı bir ülkede ne kadar uzun sure kalırlarsa kalsınlar o ülkenin yerleşiği sayılmazlar. Yurtiçi şirketlerin yabancı ülkelerde kurdukları şubeler (bu şubeler tümüyle yurtiçi şirket sermayesiyle kurulsa dahi) genellikle kurulduklari ülkenin yerleşiği sayılırlar ve bu nedenle bu şubeler ana şirketten mal dahi alsalar bu işlem ödemeler bilançosu içerisinde yer alır. Buna karşılık uluslararası kuruluşlar (IMF, WB, WTO) her zaman yabancı yerleşik olarak düsünülür İşlemler Ödemeler dengesi bilançosundaki bir işlem ekonomik bir değerin bir yerleşikten diğer bir ülke yerleşiğine geçişini ifade eder. Ekonomik değer mal ve hizmet olabileceği gibi mali bir varlıkta (menkul değerler) olabilir. Mülkiyetin el değiştirdiği an işlemin gerçekleştiği an olarak düşünülebilir. 3.2 Ödemeler Dengesinin Ana Hesap Grupları Ödemeler dengesi tablosu üç bölümden oluşur. Cari İşlemler, Sermaye Hareketleri ve Uluslararasi Rezerv Hareketleri. Eğer ekonomik işlem yurtiçindeki yerleşiklerle yurtdışındaki yerleşikler arasındaki mal, hizmet ve mülkiyeti el değiştirmek şartıyla para hareketlerini içeriyorsa Cari İşlemler Dengesinde kaydedilir. Sermaye Hareketleri ise ekonomik işlemin mali varlık transferlerinde işlem görür. Sermaye Hareketleri cari işlemler dengesinin finansman kalemi olarak görülebilir. Cari işlemler dengesindeki bir açık sermaye hareketlerinde bir fazla verilerek cari islemler açığı finanse edilebilir. Yani cari işlemlerde meydana gelen döviz açığı döviz borçlanılarak finanse edilir. Cari işlemler hesaplarını bugünkü mal ve hizmetlerin, sermaye hesabını ise gelecekteki mal ve hizmetlerin ticaretinin kaydedildiği hesaplar olarak görebiliriz. 13

14 Bir cari açiği olan ülke şimdiki tüketimi ithal etmektedir, gelecekteki tüketimi ise ihraç etmektedir. Bir cari hesap fazlası olan ülke şimdiki tüketimi ihraç etmekte, gelecekteki tüketimi ithal etmektedir. Cari islemler açığından daha fazla borçlanma uluslararasi doviz rezervlerini artırırken, daha az borçlanma ise uluslararası döviz rezervlerini azaltır ve cari işlemler açığı kadar borçlanma uluslararası resmi rezervlerde herhangi bir değisme meydana getirmez. Uluslararasi Resmi Rezerv Hareketleri ödemeler dengesinin üçüncü bölümünü oluşturur. Bu durumda ödemeler dengesi tablosu içinde, normal şartlarda aşağıdaki eşitlik her zaman doğrudur. CA + KA + ORT = 0 Uluslararası resmi rezervlerde bir değişme olmadığını düşünürsek, ORT = 0, CA + KA = 0. Cari hesap bir ülkenin net dış servetindeki değişme olduğu için, cari hesap zorunlu olarak bir ülkenin yabancılardan varlık satın almasi ile onlara varlık satması arasındaki farka eşittir. CARİ İSLEMLER 1. İhracat-fob (a+b+c) (a) İhracat (b) Bavul ticareti (c) Transit Ticaret 2. İthalat-fob(a+b+c-d) (a) İthalat(cif) (b) Altın İthalatı (c) Transit Ticaret (d) Navlun ve sigorta 3. Dis Ticaret Dengesi (1-2) 4. Diger Mal ve Hizmet Gelirleri (a+b+c) (a) Turizm (b) Faiz (c) Diger 5. Diger Mal ve Hizmet Giderleri(a+b+c) (a) Turizm (b) Faiz (c) Diger 14

15 6. Toplam Mal ve Hizmetler Dengesi(3+4-5) 7. Ozel Karsiliksiz Transferler-net(a+b+c) (a) Gocmen Transferleri (b) İsci Gelirleri (c) Diger 8. Resmi Karsiliksiz Transferler net(a+b) (a) İsci Gelirleri (b) Diger 9. Cari İslemler Dengesi (6+7+8) SERMAYE HAREKETLERİ 10. Dogrudan Yatirimlar(net) 11. Portfoy Yatirimlari(net) 12. Diger Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri net(a-b+c) (a) Kullanimlar (b) Odemeler (c) Mevduat 13. Kisa vadeli Sermaye Hareketleri 14. NET HATA VE NOKSAN 15. Toplam Denge (Cari İslemler+Sermaye Hareketleri+Net Hata ve Noksan) 16. ULUSLARARASİ REZERV HAREKETLERİ (a) Resmi Rezervler (b) IMF Kredileri 15

16 Table 4: Arası Türkiye Ödemeler Dengesi ÖDEMELER DENGESİ (Milyon Dolar) Cari İşlemler İhracat İthalat(fob) Ticaret Dengesi Diğer Mal Hiz. Gel Turizm Faiz Gelirleri Diğerleri Diğer Mal ve Hiz. Gid Turizm Faiz Ödemeleri Diğerleri Mal Hiz. Gel. Den Karş. Tran. Gel. (Özel) Karş. Trans. Gid. (Özel) Karş. Tran. (Resmi) Cari İşl. Den Sermaye Har Dog. Yat Portföy Yat U ve O Vad. Ser. Har Kısa Vad. Ser. Har Net Hata ve Noksan Öd. Den. Finansmanı Karşılık Kal Toplam:Genel Denge Rezerv Hareketleri IMF Resmi Rezervler

17 3.2.1 Cari İşlemler Cari işlemler dengesi yurtiçinde yerleşiklerle yurtdışında yerleşik ekonomik birimler arasındaki mal, hizmet ve mülkiyeti el değistirmek kaydıyle para hareketlerini gösterir. Cari İşlemler hesabının kendi içinde üç alt gruba ayrılmaktadır. Bunlar mal ticareti, hizmet ticareti ve tek yanli transfer işlemleridir. Mal ticareti cari işlemler İçindeki ilk alt grubu oluşturur. Bu alt grupta ülke yerleşikleriyle yerleşik olmayanlar arasında alım-satım veya transfer yoluyla gerçekleştirilen taşınabilir mallarin ithalatı ve ihracatı kaydedilir. Mal ihracatı ülkeden bir değer çıkışını yarattığı için ödemeler bilançosunda alacak olarak kaydedilirken, mal ithalatı ülkeye bir değer girişi ile sonuçlandığından borç kaydı yapılmaktadır. Toplam mal ihracatı ile toplam mal ithalatı arasindaki farka dış ticaret dengesi adı verilmektedir. Dış ticaret dengesi hesaplamalarında ihracat ve ithalat fob (free on board) bazında yani navlun ve sigorta gibi giderlerden arınmış olarak işlem görmektedir. Türkiye de dış ticaret verileri DİE tarafinda yayınlanır. DİE ticaret rakamlarını ihracatta fob ithalatta ise cif (cost-insruence-freight [navlun ve sigorta dahil] ) olarak yayınlanmaktadır. Ödemeler dengesinde ise navlun ve sigorta giderleri ithalattan düşülerek fob değerine ulaşılmaktadır. Cari işlemlerin ikinci alt grubunu hizmet ticareti oluşturur. Hizmet ithal ve ihracatına görünmez ticaret de denmektedir. Bu kapsamda Turkiye ekonomisi açısından iki önemli kalem turizm gelir ve giderleriyle ülke olarak dış borçlarımıza ödediğimiz faiz ile yurt içindeki yerleşiklerin yurtdışında yaptıkları mali yatırımlardan elde ettikleri faiz gelirleridir. Diğer Mal ve Hizmetler gelirleri ve giderleri hesabı içindeki Diğer kalemi faiz ve turizm dışında kalan hizmet gelir ve giderlerini kapsar. Örneğin bu kalem altında aldığımız ve ödediğimiz her türlü navlun, sigorta, müteahhitlik hizmetleri, patenler, kiralar, uluslararası taşımacılık ve emek dışındaki ücretler gösterilir. Cari İşlemlerde toplam mal ve hizmet akımlarının gelir ve gider dengesine Toplam Mal ve Hizmetler Dengesi adı verilmektedir. Cari İşlemler hesabının son alt grubunu ise tek yanlı transferler oluşturur. Bu grup altında en önemli kalem işçi gelirleri ve giderleridir. Türkiye gibi dışarıya emek ihraç eden ülkeler için bu gelirlerin önemi büyüktür. Türkiye ye yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın gönderdikleri paralar ile Türkiye de yaşayan yabancıların yurt dışına gönderdikleri paralar arasındaki fark Özel Karşılıksız Transferler kalemi altında net olarak izlenir. Bu kalem altındaki Diğer kalemi ise özel sectorün yurtdışına ödediği ücret dışındaki karşılıksız ödemelerle yurtdışındaki yerleşiklerin Türkiye de ödedikleri karsılıksız ödemelerden (emekli maaşımath) oluşur. Resmi Karşılıksız Transferler kalemi içinde ülkeler arasinda bağış ve hibe şeklindeki işlemler ile devletin yurt dışında çalıştırdığı kişilere ödenen maaşlar ve yabancı devletlerin Türkiye de çalıştırdığı kişilere ödenen ücretler bu grup altında kaydedilmektedir. Mal ve hizmet ticareti ve karsiliksiz transfer hesabının toplamına Cari İslemler Dengesi adı verilmektedir Sermaye Hesabı Ödemeler dengesinin ikinci ana hesabı olan sermaye hesabında, ülkenin dış alemle gerçekleştirdiği varlık işlemleri yer alır. Bir başka deyişle, sermaye hesabında tahvil, hisse senedi, ev, arsa gibi varlıkların alım satımı ile banka mevduat hesapları kaydedilir. Bir ülkenin dış dünyaya 17

18 mali varlık satışından ve yabancı yerleılerin ülkede açtırdıkları mevduat hesaplarından elde ettiği gelire sermaye girişi denir ve odemeler dengesinde alacak olarak kaydedilir. Benzer biçimde ülke yerleşiklerinin yurt dışından aldıkları mali varlıklar ve bu ülkelerde açtırılan mevduat hesapları sonucu diğer ülkelerin elde ettiği gelire sermaye çıkışı denir ve ödemeler dengesi hesaplarında borç olarak kaydedilir. Sermaye hesabı içinde dört ana kalem vardır: Doğrudan yatırımlar, Portföy yatırımları, Diğer Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri ve Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri. Doğrudan yatırımlar yurtdısındaki yerleşik ekonomk birimlerin Türkiye de yaptıkları sabit sermaye yatırımları ile yurtiçinde yerleşik ekonomik birimlerin yurtdışında yaptıklari sabit yatırımların netleştirilmiş farkıdır. Burada sabit sermaye yatırımlar yeni bir işletmenin tesisinin kurulması, arazi satın alınması, bina yapılması olabileceği gibi varolan bir İşletmenin satın alınması veya sermayesine ortak olarak yönetimde kontrol sahibi durumuna gelmeyide içerir. Portföy yatırımları ise vadesi bir yıldan fazla olan ve bir sermaye piyasasi aracı (tahvil hisse senedi gibi) karşılığında yapılan borç alma ve verme işlemlerini kapsar. Diğer Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri kalemi portföy yatırımları içinde takip edilmeyen vadesi bir yıldan fazla olan borç alma ve verme işlemlerini kapsar. Buradaki borç şekli sermaye piyasası araçlariyla olan borçlanmalar değildir. Banka borçlanmaları ve sendikasyon kredileri bu grupta izlenir. Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri vadesi bir yıldan az olan borçlanmalari kapsar. Kısa vadeli banka mevduat hesapları, ticari bonolar, mevduat sertifikaları, ihracatçı ülkedeki ihracat bankalarının ithalatçıya açtığı krediler, muhabir açıkları bu hesap altında takip edilmektedir. Sermaye hesabında toplam alacaklı ve borçlu işlemlerin net bakiyesine Sermaye Hesabı Dengesi adı verilmektedir Resmi Rezerv Hesabı Bu hesapta Merkez Bankasının yapmış oldugu net rezerv işlemleri gösterilir. Ödemeler bilançosunun ait olduğu yıl içerisinde, eğer dış dünyadan sağlanan gelirler dıs dünyaya yapılan ödemelere eşitse (CA+KA=0) ülkenin resmi rezervleri değişmez. Eğer CA+KA 0 ( toplam denge açık veriyorsa) ise bu açığın finansmanı resmi rezervlerdeki bir azalmayla sonuçlanacaktır, ORT 0. Öte yandan dış dünyadan sağlanan gelirler dış dünyaya yapılan ödemelerden fazlaysa ülkeye net döviz girişi olacak ve bunun sonucunda resmi rezervlerde bir artışa neden olacaktır, ORT Net Hata ve Noksan Teorik olarak ödemeler dengesi içinde cari İşlemler, sermaye hareketleri dengelerinin toplamı uluslararası resmi rezervlerdeki değişmeye eşit olmalıdır. Teoride doğru olan bu eşitlik pratikte doğru olmamaktadır. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Ödemeler dengesi içine giren ekonomik faaliyetlerin yabancı para üzerinden yapıldığı varsayılmakta, o nedenlede cari işlemler ve sermaye hareketlerinde oluşan dengelere paralel olarak uluslararası resmi rezervlerde de bir değisme yapmasi beklenmektedir. Gerçekte ise, bir faaliyetin ödemeler dengesi İçinde gösterilmesinin tek koşulu ekonomik faaliyetin 18

19 yurtiçindeki yerleşiklerle yurtdışındaki yerleşikler arasında olmasıdır. Bu faaliyette kullanılan yabanci para olmasi gerekmez. Örnegin, Türk Lirasi üzerinden yapılan bir işlem ödemeler bilançosunda yer alırken, uluslararası resmi rezervler ya da bankaların döviz pozisyonlarında herhangi bir değişime neden olmamaktadır. Bu nedenle yukarıda sözü edilen eşitlik tutmayacaktır. İkinci olarak, bazı ekonomik işlemlerin ödemeler bilançosu içerisinde kayıt edilememiş olmasıdır. Dünya genelinde ödemeler bilançosu ithalatta, yabancı ülkelerdeki yatırım gelirlerinde ve de yabancı ülkelerdeki mali varlık alımlarının eksik kaydedilmesidir. Bunun başlıca nedeni yerleşiklerin bu işlemleri hükümetlerden gizleyerek vergilerden ve de bu akımların tabi olduğu yasal düzenlemelerden kaçma istemleridir. Üçüncü olarak, ödemeler dengesine giren bazı kalemlerin verileri anketleme yoluyla derlenmektedir. Örneğin turizm gelirlerinin belirlenmesinde ve bavul ticaretinin boyutlarının belirlenmesinde anket yöntemi uygulanmaktadır. Eğer bu anketler bu gelirleri olduğundan fazla gösteriyorsa, ülkeye döviz gelmediği halde, döviz girdiğini hesaplamamıza karşın rezervler üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır. Diğer bir hata ise gerek bankacılık sectoründe gerekse ulusal rezervlerin nakit bazda takip edilmesine karşılık ödemeler dengesi içindeki bazı kalemler gerçeklesme bazında girilmesinden kaynaklanmaktadır. Örnegin bir ihracatçı bu yıl ihraç ettiği malın karşılığını gelecek yıl alacak olsun. Bu durumda bu yıl ülkeye döviz girmediği halde ihracat rakamlarına bakarak ülkeye döviz girdi gibi bir izlenim alınsa bile döviz ülkeye girmemiş ve rezervlerde veya bankaların döviz pozisyonlarında herhangi bir değismeye neden olmamıştır. Bütün bu nedenlerle ödemeler dengesinin teorik eşitliği (CA + KA + ORT = 0) tutmayacaktır. Bu eşitliğin tuması İçin Net Hata ve Noksan kalemi bir denkleme kalemi olarak ödemeler dengesinde yer alır. Gerçekleşen döviz rezervleri hareketleri cari işlemler ve sermaye hareketleri dengesi arasındaki fark net hata ve noksan kalemini oluşturur. Net hata ve noksan kalemi pozitif olduğunda ülkeye cari işlemlerde ve sermaye hareketlerinde kapsanmayan veya eksik olarak kapsanan bir döviz girişi olmuştur. Net hata ve noksan kalemi negatif bir değer alıyorsa bu durumda ülkeden cari işlemlerde ve sermaye hareketlerinde kapsanmayan bir döviz çıkışı olduğu sonucuna ulaşılır. 3.3 Ödemeler Dengesi Verilerinin Yorumlanması Ödemeler dengesi belli bir dönemde yurtiçindeki yerleşiklerle yurtdışındaki yerleşikler arasındaki ekonomik işlemlerden doğan net akımların yayınlandığı bir bilançodur. Net akımlar her bir kalem için bütün alacak ve borç işlemlerinin toplanmasıyla elde edilmektedir. Örneğin Türkiye de aylık olarak yayınlanan dış ticaret dengesini düşünelim. Burada ihracat alacak olarak ithalat ise borç işlemi olarak girilmekte ve ikisi arasındaki toplam fark dış ticaret dengesini vermektedir. Dış ticaret dengesindeki bir açık bize bir ülkenin ihracatından fazla ithalat yaptığını gösterir. Dış ticaret fazlası genellikle ülkenin çıkarına, dış ticaret açığı ise ülkenin zararına olduğu görüsü hakimdir. Ulusların zenginleşmesinin kaynağını dış ticaret fazlası vermek olarak gören merkantilist doktrinden beri dış ticaret fazlası ülke ekonomisinin çikarına olarak görülmektedir. Oysa ki Adam Smith den başlayarak ekonomistler ekonomik refahın sonuç olarak ihracattan kazanılan paraya değil insanlarin kullanımına hazır mal miktarına bağlı olduğunu iddia etmişlerdir. Bir çok gelişmekte olan ülke bugün dış ticaret açığı vermektedir. Bu ekonomi politikasi eğer bu ekonomiler hızla 19

20 büyüyor ve de bu büyüme için gerekli yatırım mallarını ithal etmek zorundaysalar uygun bir politika olabilir. Bu ülkeler zorunlu olarak dışarıdan borçlanarak cari işlemler açığını finanse edebilirler. Eğer bu ülkeler dışarıdan sağladıkları bu gelirleri doğru olarak gelecekteki üretim kapasitelerini artırmak için kullanıyorlarsa, bugün aldıklari borçlari gelecekteki ihracat gelirleri ile rahatlıkla ödeyebileceklerdir. Ayrıca sadece dış ticaret dengesi rakamlarına bakarak ülke ekonomisi hakkında kesin bir yargıya varmak mümkün değildir. Dış ticaret açığı belki de ülke ekonomisinin hizmetler sectoründe uzmanlaştığını gösterebilir. Bu nedenle Dış Ticaret Dengesi yerine Toplam Mal ve Hizmetler Dengesi bize ülke ekonomisinin kendi üretim kapasitesi içerisinde yaşayıp yaşamadığı hakkında daha fazla bir bilgi verebilir. Doğal olarak Cari İşlemler Dengesi, karşılıksız transferleride İçine alan, ülkenin dış dünyadan elde ettiği gelir ile dış dünyaya yaptığı ödemeler konusunda en doğru istatistiği verecektir. Ödemeler dengesinde, net hata ve noksanin olmadığını varsayarak, CA+KA+ORT = 0 denkliğini kullanarak iki istatistiğe yakindan bakalim: Cari İslemler Dengesi Toplam Denge (BP = CA + KA) Cari işlemler açığı olan bir ülke bu açığı ancak net dış varlıklarında bir azalmaya giderek veya yurtdışı tasarrufları ithal ederek finanse edebilir. Öte yandan cari işlemler fazlası veren bir ülke yurtdışına tasarruflarını ihraç ederek net dış varlıklarını artırmakta veya dış borçlarını ödemekte olabilir. Eğer yabancı varlıklar yurtiçinde özel yerleşiklerce satın alınıyorsa, bu durumda sermaye hesabı açık vererek cari işlemler fazlasını dengeleyecek ve toplam denge sıfıra eşit olacaktır, CA = KA. Öte yandan, eğer bir ülke cari işlemler fazlası veriyorsa ve özel sektör yabancı varlık satın almıyorsa, Merkez Bankası bu durumda yabancı mali varlıklarını artırmaktadır. Başka bir ifadeyle KA = 0, ORT = CA. Sermaye hareketleri dengesinin sermaye hareketlerinin serbest olduğu ülkelerde cari işlemler dengesi ile bire bir bir ilişkisi yoktur. Cari işlemler dengesinin fazla verdiği yerde sermaye hareketleri dengeside fazla verebilir. Sermaye hareketleri dengesi yurtiçindeki reel faizler ile yurtdışındaki reel faizlere ve ülkenin risk durumuna göre belirlenmektedir. Riskten arındırılmıs bir durumda, bir ülkedeki reel faizlerin dış dünyadan yüksek olması durumunda mali sermaye bu ülkeye yönelecek ve sermaye hareketleri dengesi fazla verecektir. O anda ülkede yüksek miktarda cari işlemler fazlasıda olabilir. Bu durumda o ülkenin döviz rezervleride artacaktır. Bu durumda ülke sadece cari işlemlerde değil toplamda da (BP = CA + KA) fazla vermektedir. Pozitif değerdeki bir toplam denge merkez bankasının rezervlerinde bir artışı gerektirir, ORT = BP. Eğer toplam denge açık veriyorsa, BP < 0, ORT pozitif olacak yani Merkez Bankasının rezervlerinde bir azalma meydana gelecektir. Cari işlemlerle sermaye hesabının bire bir ilişki içerisinde olmaması aralarında bir ilişki yok olarak düsünülmemelidir. Cari işlemler açığı veren bir ülke daha öncede belirttiğimiz gibi bu açığı ya dış alem tasarruflarını ithal ederek ya da net dış varlıklarını azaltarak finanse edebilir. Net dış varlıkların sınırlı olduğu düşünülürse açığın genelde dış tasarruflarla finanse edileceği görülecektir. Ülkedeki tasarruf açığı faizleri yükselterek, dıs tasarufların bu ülkeye gelmesini özendirip sermaye hareketlerinde bir fazla verilmesi sağlanabilir. Sermayenin hareketinin serbestliği dış tasarrufun ülkeye gelmesine olanak sağlarken, bazı ülkeler İçin sorun olarak karşımıza cıkmaktadır. Özellikle kısa süreli ser- 20

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi)

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi) TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir, 2014 TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

I. ÜNİTE Milli Gelir Hesapları

I. ÜNİTE Milli Gelir Hesapları I. ÜNİTE Milli Gelir Hesapları I.1 Katma Değer Üretimde genel olarak iki tür girdi kullanılır: ara girdiler (ya da ara mallar) ve faktör girdileri. Ara malları üretim sürecinde tamamen kullanılarak değeri

Detaylı

Cari açık ve finansmanı

Cari açık ve finansmanı Cari açık ve finansmanı I.GİRİŞ Cari açık ve finansmanı konusunun, 2011 yılında Türkiye Ekonomisindeki önemli gündem maddelerinden biri olacağı anlaşılıyor. 2010 yılında cari açık, 2009 a göre % 247,1

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorunu ve Nedenleri Özet

Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorunu ve Nedenleri Özet Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2012 Cilt: 49 Sayı: 569 B. A. EŞİYOK 63 1 Türkiye Kalkınma Bankası nda Kd. Uzman Ekonomist. Ali.Esiyok@kalkinma.com.tr. Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorunu ve Nedenleri

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar :

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar : ULUSLARARASI İKTİSAT Az gelişmiş ülkeler kalkınma açısından dışa bağımlıdırlar. Üretim yapabilmek için dışardan mal ve hizmet satın almalıdır. 1980 lerden sonra küreselleşme ortaya çıkmıştır. Dünyadaki

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU

2009 HİZMET SEKTÖR RAPORU. Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU 63 29 HİZMET SEKTÖR RAPORU Hazırlayan Zehra TAŞKESENLİOĞLU MÜSİAD Araştırma Raporları: 63 ISBN-978-975-7215-93-6 İstanbul, Şubat 21 Yayına Hazırlık www.prwwestij.com.tr Baskı Atatürk Cd. Göl Sk. No:1 Yenibosna/İST.

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

Türkiye nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama

Türkiye nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama Türkiye nin Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu Altıncı El Kitabı na Geçiş Süreci Hakkında Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Ödemeler Dengesi Müdürlüğü Ağustos 2014 İçindekiler I. ALTINCI

Detaylı

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1 Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI Doç.Dr. Yaşar SARI Genel Ekonomi 1 Kaynaklar: Ekonomiye Giriş Prof.Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN Doç.Dr. Ahmet TAYFUN Genel Ekonomi Prof.Dr. Kenan ÇELİK İktisada Giriş Ders Notları

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL

Analiz. seta CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL seta Analiz. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Kasım 2011 CARİ AÇIK TARTIŞMALARI GÖLGESİNDE KÜRESEL EKONOMİK KRİZ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ

BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 43 BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ Fehim Bakırcı Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İ.İ.B.F. Özet Bu çalışmada devletin bütçe politikalarındaki

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE DIŞ AÇIK SORUNU VE YAPISAL NEDENLERİ

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE DIŞ AÇIK SORUNU VE YAPISAL NEDENLERİ TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE DIŞ AÇIK SORUNU VE YAPISAL NEDENLERİ Prof. Dr. Erinç YELDAN * ABSTRACT The current account balance of the Turkish economy has deteriorated rapidly since 2003. Starting from a positive

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ Yusuf Kaçar 1 0.ÖZET Çok uluslu şirketlerin yapısı gereği ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları yanında

Detaylı

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2014 Yayın No: TÜSİAD-T/2014-12/566 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ

DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ DÜNYA VE TÜRKIYE OTOMOTIV SEKTÖRÜ 2013 ÖNSÖZ Otomotiv sektörü, teknolojik gelişmeye yaptığı katkılar, yarattığı istihdam ve gelişmesine katkı sunduğu sektörlerin çeşitliliği ile dünya ekonomisinde 20.

Detaylı