Sayı: 50/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı: 50/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:"

Transkript

1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 20 Haziran 2014 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle ilan olunur. Sayı: 50/2014 GELİR VERGİSİ (DEĞİŞİKLİK) YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 24/ / / / / / / / / /1995 1/1997 4/ /1998 3/ / / / / / / / / / /2007 3/ / / / / Bu Yasa, Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda Esas Yasa olarak anılan Gelir Vergisi Yasası ile birlikte okunur.

2 Esas Yasanın 4 üncü Değiştirilmesi 2. (1) Esas Yasa, 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (c) bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (c) bendi konmak suretiyle değiştirilir: (c) Ücretler; (i) Her türlü hizmet veya herhangi bir hizmet karşılığı, avanslar dahil, tahakkuk eden veya alınan para ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatler ücrettir. 2

3 7/1979 3/ / / /1983 5/ / /1984 2/ / / / / / / / / /1989 8/ / / / / /1991 (ii) Evvelce yapılmış veya ileride yapılacak hizmetler karşılığında, avanslar dâhil, alınan para ve para ile temsil edilebilen menfaatler de ücret sayılır ve bu ücreti alan bakımından, almaya hak kazandığı yılın geliri sayılır. (iii) Hizmetlilere verilen yardımlar, verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlarına göre, konut temini ve başka biçimde sağlanan menfaatler, konutun emsal kirasına veya menfaatin emsal değerine göre değerlendirilir. (iv) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları uyarınca veya Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kayıtlı işçi sendikalarıyla yapılan Toplu İş Sözleşmeleri veya işletmelerce yürürlüğe konulan ve Çalışma İşleri ve Maliye İşleriyle görevli Bakanlıklarca onaylanmış özlük hakları yönetmeliği gereğince elde edilen kıdem tazminatı miktarı, bu bent amaçları bakımından tahakkuk ettiği yılın ödeneği olarak vergiye bağlı tutulur. Ayrıca, bu kapsamda kıdem tazminatı almaya hak kazananın, kıdem tazminatının tahakkuk ettiği tarihte, hayat pahalılığı dâhil, fiilen çekmekte olduğu bir aylık brüt ücret miktarı veya Kamu Görevlileri Yasasına göre saptanan Barem 19 un tavanına tekabül eden kıdem tazminatının tahakkuk ettiği tarihteki brüt aylık maaş veya ücret toplamı, hangisi daha az ise, her bir yıllık hizmete karşılık vergiden bağışıktır. Kıdem tazminatının saptanması için esas alınan hizmet süresinin hesaplanmasında, tamamlanmış hizmet yıllarından arta kalan süreler olması ve bu süreler için de kıdem tazminatı tahakkuk ettirilmesi halinde, arta kalan süreler için bu kural orantılı olarak uygulanır. Yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde hak edilen vergi bağışıklığı, işten fiilen ayrılma halinde uygulanır. İşe devam ederken alınan kıdem tazminatı ve/veya tazminatlar ise ödeyen tarafından kıdem tazminatı uygulamasına son verilmesi koşuluyla vergiden bağışıktır. İşe devam ederken alınan kıdem tazminatı ve/veya tazminatlar vergiye bağlıdır. Ayrıca, görevde iken vefat etmiş olan veya görevde iken fiziki çalışma olanağını %50 (yüzde elli) nin üzerinde kaybetmiş ve bu durumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlanmış olan kişilerin aldıkları kıdem tazminatı da bu bent amaçları bakımından vergiden bağışıktır. 3

4 11/ /1992 3/ / / / / / / / / / / / /1998 6/ /1999 4/ / / / / /2002 3/ / / /2003 5/ / / / / / / /2006 3/ / / / / / / / /2010 3/ / /2013 4

5 34/ /2014 (v) Bu bend uyarınca hizmetlilere ücret ve menfaatleri sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, bu Yasa ile belirlenen ödevleri yerine getirme bakımından işveren sayılırlar. (2) Esas Yasa, 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (f) bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (f) bendi konmak suretiyle değiştirilir: (f) Taşınmaz Mal Satış Kazançları: (i) İktisap şekline bakılmaksızın elde edilen her türlü taşınmaz malların herhangi bir şekilde satılmaları takas veya hibe edilmeleri veya kamulaştırılmaları veya başka bir şekilde elden çıkarılmaları halinde, elde edilen kazançlar taşınmaz mal satış kazançlarıdır. Ancak, taşınmaz malın onaylanmış ve tüzel kişilik kazanmış bir vakfa vakfedilmesi; kişinin eşine veya çocuklarına hibe yoluyla devretmesi; taşınmaz mal alım ve satımı ile uğraşan gerçek veya tüzel kişiler hariç, 1 Ocak 1982 tarihinden sonra bir defaya mahsus olmak üzere bir ev (bir dönüme kadar alanı ile birlikte) ve bir arsa veya arsa yerine bir dönüm tarla veya bir ev ve bir arsa yerine en fazla 300 m 2 (üçyüz metre kare) ye kadar bir işyerinin elden çıkarılması; gerçek ve tüzel kişilerin kendi adlarına kayıtlı taşınmaz mallarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kayıtlı herhangi bir şirkete hisse karşılığı sermaye olarak devretmeleri halinde kazanç aranmaz. (ii) Bu Yasanın 6 ncı maddesinin (12) nci fıkrası kuralları saklı kalmak koşuluyla, taşınmaz mal alım ve satımı veya parselasyonu veya inşası ve satışı ile uğraşan gerçek veya tüzel kişiler dışındaki kişilerin taşınmaz mal satış kazançları, bu Yasa amaçları bakımından aşağıdaki (5) inci fıkrada öngörülen esas ve kıstaslarda hesaplanır. (iii) Taşınmaz mal alım satımı veya parselasyonu veya inşası ile uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin taşınmaz mal kazançları, bu Yasa amaçları bakımından aşağıdaki (5) inci fıkrada öngörülen esas ve kıstaslarda hesaplanır. Bu Yasa amaçları bakımından taşınmaz mal alım satımı veya parselasyonu veya inşası ile uğraşan deyimi, bu tür faaliyetleri meslek haline getirmiş gerçek kişilerin; tüzel kişilerin; bir takvim yılı içinde üç adet taşınmaz maldan veya üç takvim yılı içinde beş adet taşınmaz maldan fazla taşınmaz malı elden çıkarmış gerçek kişilerin, vergi yükümlülüğü statüsünü anlatır. Bu bend amaçları bakımından, her hisse satışı bir adet taşınmaz mal satışı olarak değerlendirilir. Bir tek 5

6 Esas Yasanın 7 nci koçanda gösterilen ve parselasyon ve inşaat işlemleri nedeniyle ayrı ayrı koçanla ifade edilebilecek taşınmaz malların bir bütün halinde satılması durumunda, ayrı ayrı koçanla tespit edilebilen ve müstakil taşınmaz mal niteliğindeki her taşınmaz mal bir adet satış olarak değerlendirilir. Ancak, taşınmaz mal satış değerinin, satışın gerçekleştiği tarihteki aylık asgari ücretin 40 (kırk) katından az olması veya miras veya hibe yoluyla elde edilen taşınmazın devrolunması halinde bu bendde belirtilen ve yükümlünün vergilendirme statüsünü belirleyen taşınmaz mal satışından sayılmaz. Bu kapsamda değerlendirilen gerçek kişiler bu kapsama alındıkları takvim yılını takip eden 3 (üç) takvim yılı içinde taşınmaz malı elden çıkarmamaları ve bu tür mesleki faaliyetlerde bulunmamaları halinde bu kapsamdan çıkarılırlar. Taşınmaz mal alım-satımı veya parselasyonu veya inşası ile uğraşan gerçek kişilerin, eşine ve çocuklarına taşınmaz mal hibe etmeleri halinde, hibe edilen taşınmaz malların, hibe edildikleri tarihten itibaren 3 (üç) yıl içerisinde satılmaları durumunda yukarıdaki kurala bakılmaksızın hibe edilen taşınmaz malı satan gerçek kişiler, bu taşınmaz mallar için hibe edenle aynı yükümlü statüsünde değerlendirilir. 3. Esas Yasa, 7 nci maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendinin (ii) alt bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (ii) alt bendi konmak suretiyle değiştirilir: Değiştirilmesi (ii) Herhangi bir yasada aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, motor gücü 1600cc den fazla olan özel salon tipi motorlu araçların yatırım indirimi dışındaki amortisman ve kullanım giderlerinin Gelir ve Vergi Dairesinin uygun göreceği ve bu giderlerin %50 (yüzde elli) sini aşmayacak bir miktarı. Araç plakası önüne özel izinle Z (kiralık araç) ve T (yolcu taşıma) izni alan araçlar, bu Yasa amaçları bakımından iş aracı olarak değerlendirilir. Ancak, bu bendde belirtilen giderlerin kişisel amaçlar için yapılması halinde, bu giderler veya indirimler kısmen veya tamamen dikkate alınmaz. 6

7 Esas Yasanın 4. Esas Yasa, 8 inci maddesinin (2) nci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki 8 inci yeni (2) nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: Değiştirilmesi (2) (A) Yükümlünün, kendi veya çocukları adına 150 m 2 (yüz elli metre kare) den küçük bir konut alımı veya 150 m 2 (yüz elli metre kare) den küçük bir konut inşaası için borçlandığı ve beyannamesinde talep ettiği ve ilgili vergilendirme dönemi içinde fiilen ödediğini kanıtladığı ve Gelir ve Vergi Dairesi tarafından onaylanan borcun yürürlükte bulunan aylık asgari ücretin (yılın başında yürürlükte bulunan aylık asgari ücret) yarısını aşmayan faizleri, Bu indirimden yararlananılabilmesi için adına konut alınan veya inşa edilen kişinin veya eşinin adına kayıtlı başka konutunun olmaması koşuldur. Ancak, gelirleri sadece ücretlerden oluşan hizmetlilerin vergi yükümlülüklerinin saptanmasında, ilgili vergilendirme dönemi içinde ödenen borç faizleri yerine, bir önceki vergilendirme dönemi içinde ödenen faiz miktarları dikkate alınır. (B) Konut faiz indiriminden yararlanmak için, sözkonusu taşınmaz malı iktisap etme veya inşaatın başlangıç tarihinden tamamlanıncaya kadar bu amaçla borçlanılması koşuldur. Bu fıkra amaçları bakımından Yükümlü, vergilendirmeye bağlı kişinin kendini ve evli olması halinde ise sürekli beraber yaşayan karı ile kocanın her ikisini birden anlatır ve ayni amaç için karı kocadan her biri tarafından faiz ödenmesi halinde her biri için yapılacak indirim tutarı yukarıdaki (A) bendinde belirtilen sınırı aşamaz. (C) Bu fıkra kurallarından yararlanan yükümlüler, taşınmaz malı elde etme veya kullanma tarihinden başlayarak 10 (on) yıl içinde herhangi bir nedenle taşınmaz malı elden çıkarmaları halinde, sözkonusu indirim hakkını kaybederler ve o yıla kadar verilmiş olan indirimler toplamı, bu hakkın kalktığı yılda vergilendirilir. Esas Yasanın 9 uncu Değiştirilmesi 60/ / Esas Yasa, 9 uncu maddesinin (15) inci fıkrasından hemen sonra aşağıdaki yeni (16) ncı fıkra eklenmek suretiyle değiştirilir: (16) Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası kapsamında faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin yine aynı Yasa kapsamı altında lisans belgesi almayan gerçek veya tüzel kişilere sigorta komisyonluğu olarak her ne ad altında olursa olsun yaptıkları ödemeler. 7

8 Esas Yasanın 11 inci 6. Esas Yasa, 11 inci maddesinin (1) inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1) inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: Değiştirilmesi (1) Bu Yasanın 7 nci maddesinin (4) üncü fıkrası, 8 inci maddesinin (1) inci fıkrası ve 10 uncu maddesi kuralları saklı kalmak koşuluyla, gelirlerin toplanmasında, gelir kaynaklarının bir kısmından doğan Esas Yasanın 14 üncü zararlar, sermayede meydana gelen her türlü eksilmeler hariç, mahsup edilebilir. Ancak; (a) Taşınır veya taşınmaz mal sermaye iratlarından; (b) Taşınmaz mal satış işlemlerinden; ve (c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya denetimi haricinde yapılan faaliyetlerden; doğan zararlar, diğer kaynaklardan elde edilen kazançlara mahsup edilmez. Ayrıca, bu Yasanın 4 üncü maddesinin (1) inci fıkrasında belirtilen faaliyetlerin herhangi birinden doğan zararlar ücret (maaş) gelirlerine mahsup edilmez. 7. Esas Yasa, 14 üncü maddesinin (2) nci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (2) nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: Değiştirilmesi (2) Bakanlar Kurulu, her yıl Ocak ayında alacağı bir kararla, yukarıdaki (1) inci fıkrada belirtilen oranları %30 (yüzde otuz) a kadar artırmaya ve %10 (yüzde on) a kadar indirmeye yetkilidir. Esas Yasanın 19 uncu Değiştirilmesi 8. Esas Yasa, 19 uncu maddesinin (2) nci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (2) nci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: Fasıl / / / / / / / /2011 (2) Bu Yasanın, 2 nci maddesinin (2) nci fıkrasına göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yerleşmemiş sayılan yükümlülerin vergilendirilmesinde, bu Yasanın 12 nci, 13 üncü ve 15 inci maddelerinde belirtilen indirimler uygulanmaz. Ancak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kayıtlı ve sürekli faaliyet gösteren işverenler tarafından istihdam edilen ve Yabancılar ve Muhaceret Yasası kuralları uyarınca çalışma izni alan yabancı hizmetli kapsamında olan öğretim üyesi, uzman ve teknik kişiler ile vasıflı ve düz işçiler görevleri dolayısıyla bu Yasanın 4 üncü maddesinin (1) nci fıkrasının (c) bendi kapsamında elde ettikleri ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, bu Yasanın 12 nci, 13 üncü ve 15 inci maddelerinde öngörülen indirim miktarlarının ücretin ait olduğu vergilendirme dönemindeki her tamamlanmış aylık hizmet süresine isabet eden kısmı ile yine bu Yasanın 14 üncü maddesinde öngörülen indirim miktarı indirim olarak uygulanır. 8

9 Esas Yasanın 31 inci 9. (1) Esas Yasa, 31 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (e) bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (e) bendi konmak suretiyle değiştirilir: Değiştirilmesi (e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vergi Yasalarına uygun (KKTC Gelir ve Vergi Dairesi belge onay mühürlü) belge sunmayan sanatkârlara, tiyatro topluluklarına, müzik topluluklarına ve benzeri eğlence topluluk ve fertlerine, kurumlar dâhil, sağladıkları her türlü hak ve menfaatler ile yaptıkları ödemelerden %10 (yüzde on); Bu kapsamda yapılan kesintiler, gerçek kişilerin kesin vergi yükümlülüğünü teşkil eder ve bu Yasada aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu amaçla kesilen vergilerin iadesi veya diğer vergilere mahsubu yapılmaz. (2) Esas Yasa, 31 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (h) bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (h) bendi konmak suretiyle değiştirilir: (h) Satın aldıkları her türlü tarım ürünleri bedeli karşılığı üreticiye yaptıkları brüt ödemeler üzerinden kuru tarımda %1 (yüzde bir); hayvancılıkta % 2 (Yüzde iki) ve sulu tarımda % 3 (yüzde üç); Bu kapsamda yapılan kesintiler, gerçek kişilerin kesin vergi yükümlülüğünü teşkil eder ve bu Yasada aksine kural bulunmasına bakılmaksızın bu amaçla kesilen vergilerin iadesi veya diğer vergilere mahsubu yapılmaz. (3) Esas Yasanın 31 inci maddesinin (5) inci fıkrasının (B) bendinin (b) alt bendinden hemen sonra gelen ve Ancak ile başlayan koşul bendi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni Ancak ile başlayan koşul bendi konmak suretiyle değiştirilir: Ancak, yıllık vergi yükümlülüğünün, yukarıda belirtilen vergi miktarlarının yıllık toplamından az olması halinde, aradaki farkın iadesi ve sonraki yıllara devri yapılmaz. Esas Yasanın 33 üncü Değiştirilmesi 10. Esas Yasa, 33 üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 33 üncü madde konmak suretiyle değiştirilir: Vergi Kesintisinde Yükümlülük 33. (1) Bu Yasanın 31 inci ve 32 nci maddeleri uyarınca vergi kesmekle yükümlü olanlar veya kesinti işlemleri yapanlar, bu Yasada belirtilen esas ve oranlarda vergi kesintisi yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya eksik olarak yerine getirenlere, kesilmesi gereken vergi veya vergi farkı miktarı kendilerine tarh edilmiş vergi sayılır ve vergi 9

10 48/ / / / / / / /2010 sorumlusu olarak Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası kurallarının öngördüğü şekilde kendilerinden tahsil edilir. Ancak, bu tarh işlemlerinin Dairece yapıldığı tarihte ödemeyi yapan veya geliri tahakkuk ettiren gerçek veya tüzel kişilerin ülke dışında yerleşmiş bulunmaları ve Devlet dahilinde sürekli bir temsilcilerinin bulunmaması veya vergi kesintisi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirecek kadar maddi karşılıkları olmaması halinde, kısmen veya tamamen vergilendirilmeyen bu kazançlar, bu Yasada aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, bu Yasanın 31 inci ve 32 nci maddelerinde belirtilen esas ve oranlar üzerinden hesaplanmak suretiyle kazancı elde edenlerden ikmalen veya re sen yapılacak tarhiyat işlemleri ile tahsil edilir. Bu gibi hallerde, vergi kesintisi yapmakla yükümlü olanlara uygulanması gereken cezalar uygulanmaz. (2) Bu Yasanın 31 inci maddesinin (6) ncı fıkrasında belirtilen kira geliri elde eden gerçek kişilerin ülke dışında yerleşmiş bulunmaları ve Devlet dahilinde sürekli bir temsilcilerinin bulunmaması halinde kirayı ödeyenler yine bu Yasanın 31 inci maddesin de belirtilen esas ve oranlar üzerinden vergiyi hesaplamak ve Daireye yatırmakla sorumludur. Bu sorumluluklarını yerine getirmeyen veya eksik olarak yerine getirenlere, kesilmesi gereken vergi veya vergi farkı miktarı kendilerine tarh edilmiş vergi sayılır ve yapılacak tarhiyat işlemleri ile tahsil edilir. Bu gibi hallerde, kira ödeyenlere kira geliri elde edenlere uygulanması gereken cezalar uygulanmaz. Esas Yasanın 41 inci Değiştirilmesi 11. Esas Yasa, 41 inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 41 inci madde konmak suretiyle değiştirilir: Tarh Zamanaşımı 27/ / Vergiye bağlı herhangi bir kişiye geçmiş yıllarda vergi tarh edilmediği veya verginin ödenmesi gereken miktardan az tarh edildiğinin saptanması halinde, Gelir ve Vergi Dairesi, vergilendirme döneminden sonra gelen 7 (yedi) yıl içinde, böyle bir kişinin mevcut bilgilere dayanarak tarh edilmesi gereken vergisini, bu Yasa ve Vergi Usul Yasası kurallarına göre re sen veya ikmalen tarh eder. 10

11 Esas Yasanın 52 nci Değiştirilmesi 12. Esas Yasa, 52 inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 52 nci madde konmak suretiyle değiştirilir: Matrah Dilimleri ve Vergi Oranları 52. (1) Bu Yasanın kesin vergi yükümlülüğüne ilişkin kuralları ile 31 inci maddesinin (7) nci fıkrası ve 32 nci maddesinin (5) inci ve (6) ncı fıkralarındaki kurallar saklı kalmak koşuluyla, gelir vergisi aşağıda belirtilen yıllık matrah dilimleri ve vergi oranlarında tarh edilir: YILLIK MATRAH DİLİMLERİ VERGİ ORANLARI 7/ / / /2011 1/ /1999 İlk TL için %10 Sonra gelen TL için %20 Sonra gelen TL için %25 Sonra gelen TL için %30 23,650 den sonrası için %37 oranı uygulanır (2) Bakanlar Kurulu, yukarıdaki matrah dilimlerini 10 (on) katını aşmamak koşuluyla yükseltebilir veya asli miktarlarına kadar indirebilir. (3) Bu Yasanın 26 ncı maddesindeki süreler içerisinde yıllık beyannamelerini sunan ve yine bu Yasanın 53 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (a) bendinde belirtilen süreler içerisinde tahakkuk eden vergileri 3 (üç) yıl düzenli olarak ödeyen bu Yasa kapsamındaki yükümlülere, takip eden gelir yıllarında aşağıdaki (6) ncı fıkradaki koşulların gerçekleşmesi halinde ödenecek vergi miktarından %5 (yüzde beş) indirim yapılır. Daha sonraki vergilendirme dönemlerinde koşullara uyulması halinde indirim hakları devam eder. Koşullara uyulmaması halinde indirim hakkı sona erer ve tekrar indirim hakkı kazanılması için 3 (üç) yıl vergilerini düzenli ödeme koşulu yeniden aranır. Ancak, Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası, Şans Oyunları Yasası ve Beden Eğitimi ve Spor Yasası kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, akaryakıt ithal edip bayilere teslim eden işletmeler ile satışlarının %50 (yüzde elli) sinden fazlası alkollü içki ve sigara olan ve alkollü içki ile sigara ithali ve satışı ile iştigal eden işletmeler bu indirimden yararlanamazlar. 11

12 40/ /2011 (4) Bu Yasanın 31 inci maddesinin (6) ncı fıkrası kapsamında her türlü taşınmaz mal kira geliri elde eden yükümlülerin, bu Yasanın 26 ncı maddesindeki süreler içerisinde aylık beyannamelerini sunan ve yine bu Yasanın 53 üncü maddesinin (4) üncü fıkrasında belirtilen süreler içerisinde tahakkuk eden vergileri 36 (otuz altı) ay düzenli olarak ödeyen bu Yasa kapsamındaki yükümlülere takip eden aylarda aşağıdaki (6) ncı fıkradaki koşulların gerçekleşmesi halinde ödenecek vergi miktarından %5 (yüzde beş) indirim yapılır. Daha sonraki vergilendirme dönemlerinde koşullara uyulması halinde indirim hakları devam eder. Koşullara uyulmaması halinde ise indirim hakkı sona erer ve tekrar indirim hakkı kazanılması için 36 (otuz altı) ay vergilerini düzenli ödeme koşulu yeniden aranır. (5) Bu Yasanın 41 inci maddesi kapsamında götürü usulde vergilendirilen yükümlülerin bu Yasanın 53 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendine istinaden belirlenen süreler içerisinde 3 (üç) yıl düzenli olarak ödeyen bu Yasa kapsamındaki yükümlülere takip eden gelir yıllarında aşağıdaki (6) ncı fıkradaki koşulların gerçekleşmesi halinde ödenecek vergi miktarından %5 (yüzde beş) indirim yapılır. Daha sonraki vergilendirme dönemlerinde koşullara uyulması halinde indirim hakları devam eder. Koşullara uyulmaması halinde ise indirim hakkı sona erer ve tekrar indirim hakkı kazanılması için 3 (üç) yıl vergilerini düzenli ödeme koşulu yeniden aranır. (6) Yükümlülerin yukarıdaki fıkralarda öngörülen indirimlerden yararlanabilmeleri için; (a) İndirimden yararlanılacak vergilendirme dönemi içinde beyannamenin yasal sürede verilmesi ve yasal süre içerisinde tahakkuk eden verginin ödenmesi; ve (b) Dairece bu süreler içerisinde re sen, ikmalen ve idarece tarhiyatlar neticesinde ek vergi tahakkuk ettirilmemiş olması, koşuldur. 12

13 Esas Yasanın 53 üncü 13. Esas Yasa, 53 üncü maddesinin (1) inci fıkrası kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (1) inci fıkra konmak suretiyle değiştirilir: Değiştirilmesi (1) (a) Yıllık beyanname esasında, gelir vergisi vergilendirme dönemini izleyen yılın Temmuz ve Kasım ayı sonuna kadar 2 (iki) eşit taksitte; (b) (c) (d) ödenir. Götürü vergilendirmede tahakkuk ettirilen gelir vergisi, aylık eşit taksitlerle en geç Aralık ayı sonuna kadar; Hesap dönemleri takvim yılı sonundan başka bir tarihe isabet eden yükümlüler için gelir vergisi, beyannamenin verilmesi gerektiği ayı izleyen üçüncü ve yedinci ayın sonuna kadar olmak üzere 2 (iki) eşit taksitte; Herhangi bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak ikmalen, re sen veya idarece tarh edilen gelir vergisi tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar, Yürürlüğe 14. Bu Yasanın; Giriş (1) 2 nci maddesinin (1) inci fıkrası kuralları Resmi Gazete de yayımlandığı tarihte; (2) 12 nci maddesi ile değiştirilen Esas Yasanın 52 nci maddesine eklenen (3) üncü, (4) üncü, (5) inci ve (6) ncı fıkra kuralları 1 Ocak 2015 tarihinde; (3) Diğer madde kuralları ise 1 Ocak 2014 tarihinden başlayarak, yürürlüğe girer.. 13

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Konu ve Mükellefler Verginin konusu MADDE 1- (1) Aşağıda sayılan kurumların kazançları,

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına baģvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 02.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısında Yer Alan Önemli Hususlar Mevcut uygulamada, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi Kanununa göre, kurumların kazançları

Detaylı

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 3065 Sayılı KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Mükellefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN Madde 1- Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 6473 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 3065 Kabul Tarihi : 25/10/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 2/11/1984 Sayı : 18563 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 47 * * * Bu Kanunun

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7

Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde 7 4373 DENİZ İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 854 Kabul Tarihi : 20/4/1967 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/4/1967 Sayı : 12586 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt: 6 Sayfa : 1849 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9351-9355 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5335 Kabul Tarihi : 21/4/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/4/2005 Sayı : 25798 Yayımlandığı

Detaylı

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti CUMHUR İNAN BİLEN Eski Hesap Uzmanı Özet Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan

Detaylı

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KANUNEN

Detaylı

Katma Değer Vergisi Kanunu

Katma Değer Vergisi Kanunu 127 Katma Değer Vergisi Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 2.11.1984 Sayı : 18563) Kabul tarihi Kanun No. : Verginin konusunu teşkil eden işlemler : BİRİNCİ KISIM 'MükeHefiyet BİRİNCİ BÖLÜM Verginin Konusu

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

DENĠZ Ġġ KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 963

DENĠZ Ġġ KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 963 DENĠZ Ġġ KANUNU (1) Kanun Numarası : 854 Kabul Tarihi : 20/4/1967 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/4/1967 Sayı: 12586 Yayımlandığı Düstur: Tertip : 5 Cilt: 6 Sayfa: 1849 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer Amaçlarımız: Kazanç ve İratlar 1. Ücretin ve işyerinin tanımını yapıp safi ücreti belirleyebilmek 2. Serbest meslek faaliyetinin

Detaylı

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU

SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU 11435 SULAMA BİRLİKLERİ KANUNU Kanun Numarası : 6172 Kabul Tarihi : 8/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/3/2011 Sayı : 27882 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

İŞ KANUNU. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk

İŞ KANUNU. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk İŞ KANUNU Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 1/9/1971 Sayı: 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 10 Sayfa: 3102 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tarifler:

Detaylı

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR DAR MÜKELLEFLER (TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYAN YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İLE YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜRK VATANDAŞLARI) İÇİN KİRA GELİRİ

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI

ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 21.04.2014 Karar No : 2014/156-06 I-KONU : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığı nın 23.07.2013

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı