AVRUPA BĠRLĠĞĠ NDE ASGARĠ GELĠR PROGRAMLARI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BĠRLĠĞĠ NDE ASGARĠ GELĠR PROGRAMLARI RAPORU"

Transkript

1 Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Artırılması için Teknik Destek Projesi, Türkiye Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir, EuropeAid/126747/D/SV/TR AVRUPA BĠRLĠĞĠ NDE ASGARĠ GELĠR PROGRAMLARI RAPORU Bu yayın Avrupa Birliği nin mali desteği ile hazırlanmıģtır. Bu yayının içeriği Bernard Brunhes International (www.bb-international.eu) ve Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Artırılması Teknik Destek Projesi, EuropeAid/126747/D/SV/TR sorumluluğundadır ve hiçbir Ģekilde Avrupa Birliği nin görüģlerini yansıtmaz.

2 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ... 3 GENEL KONULAR Asgari gelir programlarının rolü ve amacı Asgari gelir programları modelleri Güvenceli Asgari Gelir (GAG) Negatif Gelir Vergisi (NGV) Temel Gelir (TG); Artan Oranlı Destek (Progressive Universalism - PU); Üye Devletlerin Planları Hakkında Genel Bilgi Kurumsal Dağıtım ÖzerkleĢtirme... 8 ÖZEL KONULAR Yardımı hak etme koģulları Tabiiyet Ġkamet YaĢ Sosyal ve mesleki yeniden entegrasyon Asgari gelir programları ve aile yükümlülükleri Gelir Testi (Means Test) Yardım seviyeleri Temel yardımlara ek olarak ödenen yardımlar Mesken yardımları Ek destek ya da acil durum desteği Süre Hizmetin sunumu Ödemelerin doğruluğu ASGARĠ GELĠR SĠSTEMLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ Kapsam Uygulama Yeterlik Asgari gelir sistemlerinin sosyal koruma rejiminin bir parçası olarak etkinliği REFERANSLAR II

3 GĠRĠġ Artık neredeyse tüm Avrupa Birliği (AB) Üye Ülkeleri, vatandaģlarını yoksulluktan korumak için hazırlanmıģ bir asgari gelir programına sahiptir. (Avrupa Komisyonu, 2010; Figari ve diğerleri, 2010). Yoksulluğa karģı koruma amaçlı mevzuatın geçmiģi 1601 tarihli Ġngiliz Fakirleri Koruma Yasası'na (Poor Law) kadar gitmektedir. Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan bu yana, Danimarka'da Social Bistand (1961), Almanya'da Sozialhilfe (1962), Hollanda'da Algemene Bijstand (1963), Belçika'da Minimex (1974), Fransa'da Revenue Minimum d Insertion (RMI) (1988), Ġspanya'da 1980'lerin sonunda ve 1990'lardaki yasalar (Bask Ülkesi(1988), Katalonya (1990) ve sonra da diğer Ġspanya bölgeleri) ile Portekiz'de 1997 yılında yürürlüğe giren yasa gibi diğer Avrupa ülkelerinde de benzer mevzuatlar uygulanmaya baģlanmıģtır (Figari ve diğerleri 2010). Merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri 1990'lar boyunca, bazı durumlarda Dünya Bankası'nın desteği ile birlikte, asgari gelir programları uygulamaya baģlamıģlardır. (Rat, 2009 alındığı yer Figari ve diğerleri, 2010). Günümüzde, bir Ģekilde asgari gelir sistemi bulunmayan ülkeler yalnızca Yunanistan, Macaristan ve Ġtalya'dır. (Frazer ve Marlier, 2009; Avrupa Komisyonu, 2011). Avrupa Birliği (AB), büyümesinin ve küreselleģme kapsamında yapısal düzenlemelere duyulan ihtiyacın getirdiği zorluklara karģılık olarak, tüm Üye Ülkeler'de kararlaģtırılan standartlara uymak amacıyla teminatlı asgari gelir programlarının uygulanıp geliģtirilmesini teģvik etmeyi amaçlamıģtır. Bu bağlamda, Avrupa Konseyi'nin 1992 tarihli 92/441/CEE sayılı tavsiye kararı 1 üye ülkelerden tüm yasal sakinlerine sağlanan, test edilmiģ, çalıģmaya uygunluğa bağlı, süre sınırlamasına tabi olmayan ve faydalananların tam sosyo-ekonomik entegrasyonunu amaçlayan ölçütlere bağlı, insanlık onuruna iliģkin yeterli kaynak ve hizmetleri alma hakkını sağlamaları istenmiģtir (Nicaise ve Groenez, 2004). Avrupa Parlamentosu, diğer yöntemlerin yanı sıra, Avrupa Birliği içerisinde yoksulluğu engelleyici ve sosyal olarak kapsayıcı, Üye Ülkeler'in farklı uygulamalarına dayanan asgari gelir programlarının temin edilmesi ile yoksulluğu ve sosyal dıģlanmayı yok etmek için somut adımlar atılması gerektiğini vurgulamıģtır. 2 Avrupa Parlamentosu asgari gelir programlarının yoksullukla mücadele etmek, yeterli bir yaģam standardı sağlamak ve sosyal entegrasyonu geliģtirmek için en etkili yollardan biri olduğunun altını çizmiģ, asgari gelir programına sahip olmayan ülkelerin söz konusu programı oluģturmalarını istemiģtir. (Avrupa Parlamentosu). Bu rapor Avrupa'nın asgari gelir programlarının ana özellikleri ve konularını açıklamaktadır. Bölüm Bir, genel konuları açıklamakta ve tartıģmaktadır. Bölüm Ġki özel konulara değinmektedir. Bölüm Üç, asgari gelir sistemlerinin etkinliğini tartıģmaktadır. Rapordaki örnekler çok kapsamlı değildir, sadece açıklama amaçlı olarak verilmiģtir. 1 92/441/EEC: Sosyal koruma sistemlerinde yeterli kaynaklar ve sosyal destek ile ilgili ortak kriterler hakkındaki 24 Haziran 1992 tarihli Konsey Tavsiye Kararı Official Journal L 245, 26/08/1992 P Yoksullukla mücadele ve Avrupa'da entegre toplumu teģvik etmede asgari gelirin rolü hakkındaki 20 Ekim 2010 tarihli Avrupa Parlamentosu kararı (2010/2039(INI)) 3/22

4 GENEL KONULAR 1. Asgari gelir programlarının rolü ve amacı Esas olarak asgari gelir sistemleri yoksulluğu engellemek ya da azaltmak amacıyla hazırlanmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2011). Guibentif ve Bouget (1997) asgari gelir programlarının amaçlayacağı; mutlak, göreli ve çok boyutlu olmak üzere, üç yoksulluk türü belirlemiģlerdir. Mutlak yoksulluğa çare bulma amacını taģıyan programlar "bir dizi azaltılamaz temel ihtiyaçların" karģılanmasını hedeflemektedir. Göreli yoksulluğu hedef alan programlar, (Dünya Bankası tarafından belirlenen bir hedef olan) bir toplum içerisindeki gelir eģitsizliğini azaltmayı amaçlamaktadır. Çok boyutlu yoksulluk, toplumsal dıģlanma olarak tanımlanmaktadır ve Guibentiff ve Bouget tarafından üç boyutu belirlenmiģtir: istihdamdan dıģlanmak, toplumsal, vatandaģlık ve/veya siyaset ile ilgili haklar; ve ciddi sosyal-psikolojik çözülme. Guibentif ve Bouget asgari gelir programlarının amacının bu üç seviyeyi de ele alması olduğunu iddia etmektedirler. (Guibentif ve Bouget, 1997, Middleton ve Roberts tarafından ele alınmıģ, 2004). Dünya Bankası ayrıca hane halkının "risk yönetimi"ne yardımcı olmak için "güvenlik ağı" olarak yeni bir rol de belirlemektedir. Buradaki iddia, hanelerin "baģarısız olma" durumunda kendilerini koruyacak bir asgari gelir güvencesi olacağına inandıkları için bazı riskleri almalarının teģvik edilmesidir. Dünya Bankası'nın belirttiği gibi, riskler günlük yaģamın bir parçasıyken, yoksullar yaşlılar ve engelliler gibi diğer hassas gruplar üzerindeki etkisi, toplumda yaşayan diğer insanlara göre daha hızlı ve tehdit edici bir hal alabilmektedir. Örneğin, engelli bir kiģi iģe girmeyi düģündüğünde sağlanan (bazı) faydalardan mahrum kalacaktır. ĠĢin iyi gitmemesi durumunda kendilerini desteklemek için asgari gelir güvenlik ağının kendileri için sistemde olduğunu bilmek, kiģileri iģi kabul etme "riski"ni almaya teģvik etmektedir (Dünya Bankası, 2004 Middleton ve Roberts, 2004). Tüm Üye Ülkeler'in asgari gelir programları prim katkısızdır ayrıca, fonları vergi sistemince test ve finanse edilmektedir (Avrupa Komisyonu, 2011). Bu programlar esas olarak çalıģmayan kiģilere odaklanmaktadır; ancak Üye Devletler, çalıģan gelirlerine de katkı sağlamak üzere destek kapsamını geniģletmektedir. Örneğin, Ġngiltere'de nakdi yardımlar ve vergi kredileri ( ÇalıĢanlar için Vergi Kredisi, Konut Yardımı ve Belediye Vergisi Yardımı ile Çocuk Vergisi Kredisi gibi) asgari ücret ile birlikte bazı gruplar için asgari gelir teminatı sağlamaktadır. (Frazer ve Marlier, 2009). 2. Asgari gelir programları modelleri Guibentif ve Bouget (1997) üç tür asgari gelir belirlemiģtir: güvenceli asgari gelir; negatif gelir vergisi ve temel gelir (daha çok evrensel destek olarak bilinmektedir). Middleton ve 4/22

5 Roberts (2004) bu listeye, özellikle ĠĢçi Partisi hükümeti döneminde Ġngiltere'de uygulanan dördüncü bir tür olan artan oranlı desteği (progressive universalism) eklemiģlerdir. (Bkz. Middleton ve Roberts, 2004) Güvenceli Asgari Gelir (GAG); gelirlerin belirli bir seviyenin altına düģmemesini sağlamayı amaçlamaktadır. Örneğin, güvenceli asgari gelir seviyesi olarak haftalık 400 Avro belirlendiyse ve kiģi haftada 200 Avroluk gelir elde ettiyse, 200 Avro olan aradaki fark ödenecektir. Dolayısıyla, her ek gelir avrosu için (güvenceli asgari gelir seviyesine kadar) 1 Avro GAG çekildiği için, Güvenceli Asgari Gelir programı yüzde 100 marjinal oranlı bir negatif gelir vergisidir. Middleton ve Roberts bu modelin avantajının basitliği ve Ģeffaflığı olduğunu; hak sahiplerinin hak ettikleri asgari gelirin ne kadar olduğunu bildiklerini ve modelin idaresinin diğer modellere göre daha kolay olduğunu belirtmektedirler (Middleton ve Roberts, 2004). EleĢtirmenler, bu modelin dezavantajının yardıma bağımlılığın artması riski ve bu nedenle yüksek marjinal vergi oranı yüzünden çalıģma teģviklerini azaltması olduğunu iddia etmektedirler. Middleton ve Roberts bu sorunun boyutunun, bir toplumdaki hangi çalıģma teģviklerinin sorun oluģturduğu ve sağlanan asgari tutarın belirlendiği seviyeye bağlı olduğunu belirtmektedirler. Güvenceli asgari gelir tutarı asgari ücret seviyesinin altındaysa, çalıģma teģvikleri sağlanmaktadır. Ancak bu durumda ortaya çıkan sorun, güvenceli asgari gelir seviyesinin özellikle istihdamın gerçekçi bir seçenek olmadığı ciddi durumdaki engelliler ve emekliler için kabul edilebilir yaģam standartlarının sağlanmasına yeterli olmamasıdır (Middleton ve Roberts, 2004). Bu durumda tabi ki güvenceli asgari gelire ekleme yapma seçeneği bulunmaktadır. Tasarruflar, uygunluklarının değerlendirilmesi durumu göz önüne alınırsa, bazı kiģilerin sonuç olarak sağlanacak yardımın kapsamına dahil edilmemeleri veya daha küçük bir bölümünden faydalanmaları halinde tasarruf yapmaya gerek olmadığını düģünebilmeleri gibi engelleyici baģka bir etkiye neden olabilmektedir. (Bkz. Middleton ve Roberts, 2004) Negatif Gelir Vergisi (NGV); Güvenceli Asgari Gelir'in caydırıcı etkileri ile, yüzde 100'ün altında marjinal oranlar uygulayarak, örneğin, her ek Avro geliri için 1 Avro'dan düģük bir tutarın çekilmesi gibi yöntemlerle mücadele edilmeye çalıģılmaktadır (Middleton ve Roberts, 2004). Güvenceli Asgari Gelir için sunulan benzer bir örnek ise; asgari gelirin haftada azami 400 Avro ve uygulanan marjinal oranın yüzde 75 olduğu durumda, geliri 200 Avro olan bir kiģi yardım olarak 400 (200 Avro x 0.75) ya da 250 Avro olacak, böylelikle toplam geliri 450 Avro olacaktır. Güvenceli Asgari Gelir'in engelleyici etkilerini bertaraf eden Negatif Gelir Vergisi'ni hem anlamak hem de idare etmek daha zordur. Aynı zamanda bazı kiģilerin, asgari gelir eģiğine eriģtiklerinde yardımı kaybetmemeleri nedeniyle 'ihtiyaçları olandan' fazlasını almaları ile sonuçlanmaktadır (Middleton ve Roberts, 2004) Temel Gelir (TG); gerçek geliri ne olursa olsun herkese aynı tutarı sağlamaktadır. Yukarıdaki örnek ile devam edersek, Temel Gelir Modeli kapsamında, haftalık geliri ister sıfır, ister Sterlin olsun, herkes haftada 400 Avro alacaktır. Bu sistemin avantajı, diğer sistemlerde, özellikle de Güvenceli Asgari Gelir modelinde örtülü olarak bulunan yoksulluk tuzağını önlemesidir. Ayrıca, sistemin gelirin yeniden dağılımı ile artan oranlı gelir 5/22

6 vergisi birleģtiğinde yoksulluğu en aza indirmek için en iyi yöntem olduğu iddia edilmektedir. BaĢka bir deyiģle, daha iyi durumda olanlar daha az geliri olanlar ile aynı tutarı alsalar da, bu kesim tarafından alınan yardımlar, vergileme sistemi ile dolaylı yoldan geri alınmaktadır. Uygulama genellikle yaygındır, fakat uygulamada sorun, verilen yardım oranının düģük olmasıdır. Sistemin dezavantajı, herkese ödeme yapmak ve sonra bu yükün vergilendirme ile tazmin edilmesinin idari maliyetidir.. Ödenen yardımların tutarı alınan vergilerden ayrı olarak düģünülürse sistemin maliyeti yüksek görünmektedir Artan Oranlı Destek (Progressive Universalism - PU); Ġngiliz hükümeti tarafından 2004 yılı Bütçe Raporu'nda "herkes için destek ve en çok ihtiyacı olanlar için en çok ihtiyaç duydukları zamanda daha fazla destek sağlayarak güvence sağlamak" olarak tanımlanmaktadır. (HM Treasury, 2004: 99). Diğer bir deyiģle, Temel Gelir kapsamında herkese ya da Güvenceli Asgari Gelir veya Negatif Gelir Vergisi kapsamında halkın daha küçük bir kısmına, haftada 400 Avro sağlamaktansa, progressive universalism kapsamında en zenginler hariç herkes örneğin, haftada 25 Avro, en düģük gelir sahipleri ise haftada en fazla 400 Avro alabilmektedirler. Bu yaklaģımı savunanlar, bu sistemin avantajının, neredeyse herkesin sistemden yardım alması; en büyük desteği alanların ise en fazla ihtiyaç sahipleri olmaları nedeniyle, toplumun büyük kesimine yardım sağlamak amacıyla destek sağlaması olduğunu iddia etmektedir. Ancak artan oranlı destek, diğer üç sistemin sorunlarını kendiliğinden engellememekte ödenebilecek azami tutara, uygulanan marjinal orana, tamamen son bulduğu gelir seviyesi ve vergi sistemiyle iliģkisine bağlı olacaktır. (Bkz. Middleton ve Roberts, 2004). Uygulamada, birçok Üye Devlet sosyal politika hedefine göre, asgari gelir ve sosyal güvenlik sistemlerinde dört modelin unsurlarını birleģtirmektedir (Middleton ve Roberts, 2004). 3. Üye Devletlerin Planları Hakkında Genel Bilgi Asgari gelir planları genel ve kategorik olarak farklılaģtırılabilir. Kategorik planlar, engelliler ya da emekliler gibi halkın belirli gruplarına yardım sağlamaktadır. Her kategori, kendi uygunluk veya yardım seviyesi kriter veya koģullarına sahip olabilmektedir. (Avrupa Komisyonu 2011). Birçok Üye Devlet'in özellikle engelliler için masrafları iģverence ödenen planları vardır. Örneğin, Belçika'da Gelir DeğiĢimi Ödeneği (allocation de remplacement de revenus/inkomensvervangen de tegemoetkoming), Entegrasyon Ödeneği (allocation d'intégration/integratietegemoetkoming) ve YaĢlılara Destek Ödeneği (allocation pour l'aide aux personnes âgées/tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) engelleri veya kendilerine yetememeleri nedeniyle kazanç kapasiteleri düģük ya da topluma entegrasyon için ek maliyete neden olan kiģilere verilmektedir. (Avrupa Komisyonu 2011). 6/22

7 Avrupa'daki (ve tüm dünyadaki) asgari gelir planları belirli ulusal, toplumsal ve kültürel koģullara göre geliģirken ve nihayetinde kendilerine has özelliklerini gösterirken (Middleton ve Roberts, 2004), Frazer ve Marlier (2009) 3 Üye Devletler'in asgari gelir sistemlerini dört ana alana ayırmaktadır: Kendilerini desteklemek için yeterli imkanları olmayanlara uygulanan daha basit ve kapsamlı planlara sahip ülkeler (Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hollanda, Portekiz, Romanya, Slovenya, Ġsveç). Oldukça basit ve kategorik olmayan planlara sahipken, genellikle yardım testinin belirlendiği düģük seviye nedeniyle mali yardıma muhtaç kiģileri sınırlı Ģekilde kapsayan ülkeler (Estonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Polonya, Slovakya). Zamanla oluģturulmuģ ve acil desteğe ihtiyacı olanları kapsayan; farklı, genellikle kategorik ve bazen birbiriyle örtüģen bir karmaģık planlar ağına sahip ülkeler (Fransa, Ġrlanda, Malta, Ġspanya, Ġngiltere). Oldukça dar bir kiģi kategorisi ile sınırlanmıģ ve acil gelir desteğine ihtiyacı olanları kapsamayan çok kısıtlı, kısmi ya da kademeli düzenlemelere sahip olan ülkeler (Bulgaristan, Yunanistan ve Ġtalya). (Frazer ve Marlier, 2009). Birçok Üye Devlet'te yardıma uygunluk koģullarının sıkılaģtırılması (Frazer ve Marlier, 2009) ve bununla yakından iliģkili olarak, asgari gelir planlarının daha fazla 'uygulanması'na yönelik bir eğilim vardır. Frazer ve Marlier, 2009 Üye Devletler arasındaki en güçlü eğilimlerden birinin, gelir ödemelerinin istihdam desteği ve uygulama ölçütleri ile iliģkilendirilmesi olduğunu belirtmektedirler (Bu durum Bölüm X'da ayrıntılı olarak ele alınmıģtır). Frazer ve Marlier, 2009 mali ve ekonomik krizinin etkisinin ve bunun sonucunda ortaya çıkan iģsizlikteki artıģın, asgari gelir planları üzerinde etkili olduğunu belirtmektedirler. Taleplerin karģılanmasında hem artan destek ihtiyacı hem de ulusal bütçelerde mali sıkıntılar bulunmaktadır. Aynı zamanda, asgari gelir ödemelerinin, iģe dönüģün teģvik edilmesi ile iliģkilendirilmesi eğilimi mevcut kriz nedeniyle zayıflamıģtır. Bazı durumlarda kriz, yardımların azalmasına neden olmuģtur. (Frazer ve Marlier, 2009). 4. Kurumsal Dağıtım Gelir düzenlemelerinin farklı unsurlarının idaresinden sorumlu olabilecek farklı kuruluģlar arasındaki çoğu sistemde gerilimler yaģanmaktadır. Genellikle yardımların sağlanmasındaki sorumluluk Sosyal Güvenlik Kurumları, yerel Bayındırlık ve Ġskan Bakanlıkları, Sağlık ve Eğitim kuruluģları gibi bir dizi kurum arasında paylaģılmaktadır. Sistemler genellikle sosyal güvenlik yardımlarının (katkılarla finanse edilen) idare edilmesi ve sağlanmasından sorumlu kuruluģlar ve asgari geliri sağlayan (vergiler ile finanse edilen) kuruluģlar arasında bölünmüģtür. Ancak, Middleton ve Roberts bunun tekrara, gereksiz karmaģıklığa ve asgari gelirden faydalananların damgalanmasına neden olabileceğini iddia etmektedirler. (Bkz. 3 Frazer ve Marlier (2009) Üye devletlerin asgari gelir planları hakkındaki AB Sosyal Katılım Bağımsız Uzmanlar raporlarını özetlemektedir. 7/22

8 Middleton ve Roberts, 2004). Ayrıca, Guibentif ve Bouget'nin belirttiği gibi, Sosyal Güvenlik ile yakın bağlantı asgari gelirin ve diğer yardımların sunulması için koordinasyonu kolaylaştırabilir ve yetkililerin yardımını alan kişinin diğer haklarını değerlendirmesine yardımcı olmaktadır. Daha sembolik bir seviyede, sosyal hak kavramını güçlendirebilmekte, bu da damgalanmış olma etkisini belirli bir seviyeye kadar azaltma etkisine sahiptir. (Guibentif ve Bouget, 1997:59) 4.1. ÖzerkleĢtirme Merkezi devlet ve yerel ya da bölgesel yönetimler arasında asgari gelir planlarının sunulması ile ilgili uygun iliģkinin nasıl olması gerektiği konusunda Avrupa'da uzun süredir tartıģmalar sürmektedir. Middleton ve Roberts sistemin amaçlarından birinin kolay eriģim ve Ģeffaf bir sistem sağlamak olması durumunda, merkezi olarak yönetilen ve sunulan sistemin gerekli olduğunu iddia etmektedirler. (Bkz. Middleton ve Roberts, 2004). Yerel dağıtımın avantajlarının yalnızca coğrafi olarak büyük olan ülkeler için geçerli olduğu görülmektedir (yerel bilgi ve uygun yerel yeniden entegrasyon planlarının sunulabilmesi). Yerel yönetimin dezavantajları, olası sosyal damgalama ve asgari gelir planının kurallarının tutarsız uygulanmasını içermektedir. (Bkz. Middleton ve Roberts, 2004). Ancak, Middleton ve Roberts iyi koordinasyonun, özerkleģtirmeden kaynaklanabilecek bazı sorunları çözebileceğini belirtmiģlerdir. Yatay koordinasyon devlette aynı seviyede olan kuruluģlar arasındaki iliģkiyi, dikey koordinasyon farklı sorumluluk seviyeleri arasındaki (örneğin, yerel ve ulusal kurumlar) iliģkiyi ifade etmektedir. (Bkz. Middleton ve Roberts, 2004). Avrupa daki çoğu asgari gelir planı tüm ülkede uygulanan kurallara sahip ulusal planlardır (Avrupa Komisyonu, 2010). Ancak, politik ve uygunluk koģulları için sorumluluğun yerel seviyeye aktarıldığı çok az Üye Devlet bulunmaktadır. (Avrupa Komisyonu, 2011; Frazer ve Marlier, 2009). Örneğin, Ġtalya da Devlet engelliler için sosyal hizmetler alanındaki yasamaya iliģkin fonksiyonları ve idari yetkinlikleri bölgelere devretmiģtir. Bu yetkinliklerden bazıları belediyelere ve yerel yetkililere devredilmiģtir. Bölgesel mevzuata göre hareket eden ve mevcut bütçe kaynaklarına bağlı olan her belediye kendi politikalarını uygulamaktadır. Ġzlanda da, mali destek de yerel yetkililerin takdirindedir, ancak yetkililerin tutarları sabit tutan Sosyal Hizmetler ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilkelerini izlemeleri teģvik edilmektedir. (Avrupa Komisyonu, 2011). 8/22

9 ÖZEL KONULAR 5. Yardımı hak etme koģulları Asgari gelir yardımlarını hak etme koģulları üye devletlere göre değiģiklik göstermektedir (Avrupa Komisyonu, 2011). En sık karģılaģılan koģullar tabiiyet, ikametgah, yaģ, mali kaynaksızlık ve çalıģmaya uygunluk ile ilgilidir (Avrupa Komisyonu, 2011; Frazer ve Marlier, 2009). Bunları sıra ile ele alırsak: 5.1. Tabiiyet Çoğu Üye Devlet asgari gelir yardımının alınması için tabiiyeti koģul olarak görmemektedir. Ancak, çok azı bunu yapmaktadır. Örneğin, Malta da destek, Malta vatandaģları ve yasal olarak orada daimi yerleģik kiģilerle sınırlıyken, Avusturya da tabiiyet koģulları Länder arasında değiģmektedir. (Avrupa Komisyonu, 2011) 5.2. Ġkamet Öte yandan, Avrupa daki tüm asgari gelir sistemleri yardıma uygunluk için ikamet koģuluna sahiptir (Avrupa Komisyonu, 2011). Örneğin, son zamanlarda, Ġngiltere asgari gelir yardımına eriģimi belirlemek için ikamet, olağan ikamet, daimi ikamet, oturma hakkı, yabancı oturan ve bulunma dahil olmak üzere birçok ikamet kavramı kullanmıģtır. Ġngiliz Daimi Ġkamet Testi sosyal ikametgah ın bir örneğidir. Sosyal ikametgah bir kiģinin mevcut ilgi merkezinin ülkede bulunduğunu göstermesini gerektirebilir. Öte yandan, Ġsveç te ülkede oturmaya hakkı bulunan herkes, diğer hak etme koģullarının da karģılanması durumunda asgari gelir yardımı alabilmektedir. Daimi ikametgah gerekli değildir. (Avrupa Komisyonu, 2011). Bazı ülkeler belgelendirilmemiģ göçmenleri de uygunluk kapsamında almaktadır. Örneğin, Çek Cumhuriyeti nde OlağandıĢı Acil Destek (Mimoøádná okamžitá pomoc) Çek Cumhuriyeti nde yasal olarak oturan kiģilere, ciddi risk durumunda da Çek Cumhuriyeti nde yasadıģı olarak bulunan kiģilere verilebilmektedir. (Avrupa Komisyonu, 2011) YaĢ Asgari gelir sistemleri genellikle çocuklarını geçindirmek için ebeveynlerin sorumluluğunu onaylamak ve vurgulamak için asgari uygunluk yaģı kullanmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2011). Birçok ülkede, yaģ kriteri koģullara göre değiģmektedir. Örneğin, Ġngiltere de tüm yardımlara tam eriģim 25 yaģına kadar elde edilemese de, daha düģük bir oranda da olsa bazı yardımlara eriģim 18 yaģında elde edilebilmekte ve bir takım koģullarda gençler (örneğin, ailelerinden ayrılmıģ olanlar) bazı yardımlara 16 yaģında eriģebilmektedirler. (Bkz. Middleton ve Roberts, 2004). Portekiz de 18 yaģ ve üzeri kiģiler için Sosyal entegrasyon geliri (Rendimento social de inserção) ayrılmaktadır ancak bu yardım, kiģinin bakmakla yükümlü olduğu çocukları varsa, evli ise ya da temelsiz bir evlilik iģlemiyle birliktelik yaģıyorsa veya 9/22

10 hamile bir kadın ile ilgiliyse, 18 yaģından küçük kiģiler için de ayrılabilmektedir. (Avrupa Komisyonu, 2011). Bazı sistemler gençlere toplumda aktif bir rol bulmaları için gelir planlarına eriģim sağlamaktadır. Örneğin, Hollanda da çalıģmayan veya eğitimini sürdürmeyen bir genç, belediyeden yerel yönetimin sağlamak zorunda olduğu bütçe hesaplı gelir ile iģ/eğitim olanağı isteyebilmektedir. Böyle bir iģ veya eğitim teklifini fiziksel, ruhsal engel nedeniyle kabul edemeyen bir kiģi de varlık testi ile gelire hak kazanmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2011) Sosyal ve mesleki yeniden entegrasyon Avrupa Parlamentosu, her çocuk, yetiģkin ya da yaģlının yoksulluktan kurtarılması ve uygun bir hayat yaģama haklarının sağlanması için, asgari gelir planlarının yeterliğinde gerçek bir geliģim sağlanmasını istemiģ ve özellikle dezavantajlı gruplar için uygun, sürekli iģler yaratılması ihtiyacını vurgulamıģtır. Parlamento bu nedenle refah politikasının aktif iģ piyasası politikasıyla paralel Ģekilde yürütülmesi gerektiği görüģüne sahiptir. (Avrupa Parlamentosu, 2010). Hepsi olmasa bile Avrupa daki çoğu asgari gelir programı, insanların ne sebeple olursa olsun çalıģarak ya da diğer sosyal yardımlar ile kendileri ve aileleri için geçici olarak gelir sağlayamadığı olağandıģı koģullar için sağlanması temeline dayanmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2011; Middleton ve Roberts, 2004). Bu bağlamda, programlar, sosyal ve mesleki yeniden entegrasyonu teģvik etmek için gittikçe daha fazla ödül ve ceza vermektedir(bennett ve Walker, 1998). Bu programların en sık görüleni, gelir azlığı ve iģsizlik arasında doğrudan bağlantı kuran, böylece uygunluğu taahhüde göre koģullu kılan ya da en azından bir Ģekilde çalıģma veya eğitim gerektiren ( ödüller) ve bu koģullarla uymayanların yardımlarından kesinti yapan ( cezalar ) planlardır. Farklı bir yaklaģım ise istihdam ve/veya sağlık ve/veya barınma konularında kiģiye destek sunulduğu farklı sosyal ve mesleki önlemler almaktadır (Middleton ve Roberts, 2004). Frazer ve Marlier ödemelerin ek sözleģmeye bağlı kılınmasının üye devletlerin asgari gelir planlarında gittikçe daha fazla görüldüğünü belirtmiģlerdir. Birçok ülkede sosyal yardımları ve hizmetleri koģula bağlama ve eriģimleri için kısıtlamalar getirme eğilimi vardır. En sık uygulanan koģul ise çalıģabilirliktir. Bu Ģartı karģılayamamak bazı yaptırımlara neden olabilmektedir. (Frazer ve Marlier, 2009). Asgari gelir planlarının çalıģmaya engel teģkil etmemesi çoğu AB üyesi devlet için önemli bir husustur. Frazer ve Marlier, (2009) genel izlenimin birçok Üye Devlet in bu konuyu yeterli seviyede asgari gelir sağlamaktan daha önemli gördüğü olduğunu belirtmiģlerdir. Ancak, Frazer ve Marlier, (2009) en çok yardımı sunan ve en etkili asgari gelir planına sahip olan ülkelerde,bu planların, insanların aktif katılım uygulamalarına dahil olamayacak ve etkin Ģekilde iģ aramayacak kadar morallerinin bozulmaması ve kendilerini dıģlanmıģ hissetmemelerinde önemli bir rol oynadıkları da açıkça görülmektedir. Daha fazla tutardaki sosyal yardımlar, insanların yeteneklerine yapılan bir yatırım ve böylece insanları hem 10/22

11 topluma hem iģ piyasasına yeniden entegre etme yolu olarak görülmektedir. (Frazer ve Marlier, 2009). Frazer ve Marlier, (2009) çalıģmanın önündeki belirli engelleri belirlemiģtir. Söz konusu engeller Ģu Ģekildedir: Yüksek yardım geri ödeme oranları; ÇeĢitli sosyal refah ödemelerine eklenen ve insanların ikincil yardıma uygunluklarını yöneten kazançlarında göz önünde bulundurulmayan kısım (yani, asgari gelir adaylarının uygunluğunun değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulmayan kısım) değer düģüklüğü ve gelir uygunluk eģiğini denetlemek ve düzeltmek için sistemli bir sürecin bulunmaması; Sosyal refah kapsamındaki kiģiler düģük gelirlerle geçinirken, borca karģı hassastırlar, düģük güvenleri vardır ve yaģamlarını ilerletmek için daha az motivasyona ve imkana sahiptirler; Ek kazanılan gelir ile ilgili ince düzenlemelerin ve daha önce yardım alan bir kiģinin ödemesi gerekebilecek yardım iadesi ile ilgili düzenlemelerin olmaması çalıģma teģviklerini önemli ölçüde azaltabilmektedir; UlaĢım, yemek ve çocuk bakımı gibi istihdam kapsamındaki ek harcamalar. (Frazer ve Marlier, 2009). Middleton ve Roberts çalıģma teģvikleri konusunun baģka bir yönünün de bir iģ arayan/iģe geri dönen bir bireyin çalıģmaya baģlamasından sonra belirli dönemler için ek asgari gelir ödemeleri sağlamak olduğunu belirtmektedirler. Bu, çalıģmaya yeniden baģlayanların kısa bir süre boyunca sürekli çalıģıyor olanlardan daha yüksek gelire sahip olacakları anlamına gelmektedir ancak bunun gerekçesi giysi, iģ görüģmelerine katılım ve maaģların dönem sonunda ödeniyor olması gibi iģe geri dönmenin getirdiği maliyetlerdir. (Bkz. Middleton ve Roberts, 2004). Nicaise ve Groenez (2004) 4 aktif iģ piyasası politikalarının, kiģileri, refahtan (asgari gelir yardımı ya da sosyal güvence ile) veya yetersiz korunma durumundan, doğrudan iģe geçirmeyi ve böylece kapsama dahil etmeyi amaçlarken, aktivasyonun yetersiz koruma 4 Nicaise ve Groenez (2004) dört iyi bilinen refah rejimi olarak gruplandırılmıģ on üç eski AB ülkesi için Avrupa Topluluğu Ev Paneli nden (European Community Household Panel - ECHP) alınan deneysel kanıtları incelemiģlerdir (Esping-Andersen, 1990; Ferrera, 1996): Ġskandinav ya da sosyal demokrat rejim, yurttaģlık kavramına dayanmaktadır, yüksek istihdam oranına ve (yarı) evrensel sosyal korumaya sahiptir; Anglo-Sakson ya da liberal sistem, kiģisel sorumluluğa dayanmaktadır, esnek iģ piyasalarına ve geniģ gelir testli sosyal güvenceye sahiptir; Kıtasal ya da Ģirketçi-muhafazakar rejim, güvence ilkesine ve erkeğin aileyi geçindirmesi modeline dayanmaktadır, muhtaç aile üyeleri için türetilmiģ haklara ve sigortasızlar için artık asgari gelir planlarına sahiptir; ve Güneyli ya da ailesel rejim, parçalı sigorta planlarına ve aile dayanıģması ile gayri resmi korumaya sahiptir. (Nicaise ve Groenez, 2004). Nicaise ve Groenez in temel modeli bireylerin kendilerinin ait olduklarını bulabilecekleri beş sosyal koruma durumuna ayrılmıģtır: (a) yetersiz koruma (yani, ulusal asgari gelir standardının altında), (b) asgari gelir (ya da sosyal destek), (c) sosyal güvence ( normal sosyal güvenlikten transferler ), (d) çalıģma ve (e) diğer durumlar (esasen aile içi transferler). Bu yazıda, ilk iki duruma odaklanılmaktadır (yetersiz koruma ve asgari gelir). ÇalıĢmanın çoğu bir hanenin gözlem süresi boyunca bazı aylar için yetersiz korunup korunmadığını belirlemekten oluģmuģtur: bu amaçla, mevcut ya da varsayımsal asgari gelir eģikleri geçmiģe yönelik olarak ülke, ay ve hane tipi bazında temsili olarak belirlenmiģtir. 11/22

12 üzerindeki olumsuz etkisinin, beklenen entegrasyon etkilerine ağır geldiğini belirtmiģlerdir. Bazı kiģilerin çalıģmaya ödeme yapma programlarının koģullarına uymadıkları için müeyyideye tabi olabilecekleri, bazılarının ise yardımdan faydalanmak için baģvuru bile yapamayacakları için bu çözümü önermektedirler. Diğerleri, düzenlemelere tam olarak uyabilmekte, ancak programdan kısa süre sonra iģlerini kaybedebilmekte veya iģte kalabilmekte, diğer iģçilerin yerini alabilmektedirler. (Nicaise and Groenez, 2004). Nicaise ve Groenez, 2004 ancak kısa vadede gözlenen olumsuz etkinin aktif iģ piyasası politikalarının bırakılması gerektiği anlamına gelmediğini belirtmektedirler. Ancak, Üye Devletlerin sıkı aktivasyon politikalarının kısa vadedeki olası ters etkilerinin farkında olmaları ve gelir güvencesi ile aktivasyonu uzlaģtırarak bu ters etkilerden kaçınmaları gerektiğini bildirmektedirler. Ayrıca, özellikle iģ tedarikine odaklanan iģ piyasası politikalarının ücret ve çalıģma koģulları üzerinde aģağıya doğru baskı uygulama eğiliminde olduğunun, iyi bilinen bir gerçek olduğuna ve etkili istihdam politikalarının çalıģma talebinin artması için stratejilere de eģit derecede önem verilmesini içerdiğine dikkat çekmektedirler (Nicaise ve Groenez, 2004). Nicaise ve Groenez (2004) Ġlk olarak, welfare-to-work programlarının faydalar ve kısa vadeli istihdam arasında geçiģ i engellemesi ve daha sürdürülebilir entegrasyon sağlamak amacıyla yardımlardan faydalananların insan sermayesine yatırım yapması gerektiğini belirtmektedirler (Nicaise ve Groenez, 2004). Ancak, Frazer ve Marlier, önlemlerin etkinliğinin değerlendirilmesi ile ilgili veri azlığı olması nedeniyle aktivasyon önlemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesinin kolay olmadığını söylemektedirler. (Frazer ve Marlier, 2009). 6. Asgari gelir programları ve aile yükümlülükleri Üye devletlerin asgari gelir programları, aile bireylerinin çok düģük gelirle ya da hiç gelirleri olmadan desteklemesi, beklenen seviyeye göre değiģmektedir. (Avrupa Komisyonu, 2010). Buradaki ilke genellikle (sistemler çocukların gelirini göz önünde bulundurma derecesinde farklılık gösterse de) birlikte yaģayan aile üyelerinin birbirini desteklemeleri gereğidir. Bazı sistemler aynı zamanda bakmakla yükümlü olunan çocuklar için olmayan ebeveynin sorumluluğunu da göz önünde bulundurmaktadır. Örneğin, Ġngiltere deki Çocuk Desteği kamu harcamalarını kısıtlamak için, mevcut olmayan ebeveynlerin çocuklarının bakımı için, en azından kısmi olarak mali katkıda bulunulmasını gerektirecek Ģekilde tasarlanmıģtır. Bazı sistemlerde uygulama bireyin sorumluluğundadır, yani devlet mevcut olmayan aile üyesinin katkısını ödediğini varsaymakta ve böylece yardımlar buna göre azaltılmaktadır. Diğer sistemlerde devlet, ya kiģiden yaģamı süresince ya da öldükten sonra mirasından, ödenen yardımların iadesi için sorumluluk almaktadır. (Bkz. Middleton ve Roberts, 2004). 12/22

13 7. Gelir Testi (Means Test) Tüm üye devletlerin asgari gelir programları gelir testi ile uygulanmaktadır (Avrupa Komisyonu, 2011). Gelir testleri genellikle hanenin toplam gelirini, tasarruflarını ve diğer varlıklarını göz önünde bulundurmaktadır. (Avrupa Komisyonu, 2011). Örneğin, Çek Cumhuriyeti nde gelir testi aģağıdaki unsurları içermektedir: Kazançlı faaliyetlerinden elde edilen vergi ve sosyal güvenlik katkıları sonrası gelir ĠĢsizlik yardımları dahil olmak üzere sosyal güvenlik yardımları Diğer düzenli gelirler (örneğin, kira) Sermayeden alınan gelir Herhangi bir düzensiz gelir (örneğin, ürün satıģları, mülkler ve alacaklar) Nafaka. (Avrupa Komisyonu, 2011). Ancak, çoğu sistem gelir bölümlerini farklı derecelerde, örneğin, aile yardımları gibi diğer destek yardımlarını dikkate almamaktadır. (Avrupa Komisyonu, 2011; Middleton ve Roberts, 2004). Örneğin, Almanya da geçim masraflarına yönelik destek için gelir testi (Hilfe zum Lebensunterhalt) / yaģlılık ve azalan para kazanma kapasitesi durumunda ihtiyaca dayalı emekli maaģı desteği (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) / iģ arayanlar için temel güvence yardımları (Grundsicherung für Arbeitsuchende) iģ arayanlar için temel güvence yardımları, Federal emeklilik yasası kapsamındaki temel emekli maaģı ve yaģam, vücut ya da sağlığa gelen hasarlar için ödenecek emekli maaģlarını emsal temel emekli maaģları tutarında kapsam dıģında bırakmaktadır. (Avrupa Komisyonu, 2011). Lüksemburg da çocuk yardımı, doğum yardımı (allocation de naissance) ve uzun süreli bakım yardımları gelir testi kapsamından çıkarılmaktadır. (Avrupa Komisyonu, 2011). Kazançların ele alınıģ Ģekilleri, insanların asgari gelir yardımına hak kazanmadan önce kazançlarından ne kadar kullanacakları ve varlıklardan elde edilecek potansiyel gelir ya da varlıkların değerinin yardıma hak kazanmada nasıl göz önünde bulundurulduğu dahil olmak üzere, Üye Devletler arasında değiģiklik göstermektedir. (Avrupa Komisyonu, 2011). Örneğin, Slovakya da mülkler göz önünde bulundurulurken, daimi ikametgah olarak kullandıkları evi ya da kiģisel tüketimleri için kullandıkları araziyi satmaları veya kiralamaları hiç kimseden istenmemektedir. Öte yandan, Ġsveç te sosyal destek sağlanmadan önce varlıkların satıģı gerekli olabilmektedir. Örneğin, belirli koģullar altında, bir kiģiden mevcut evini satıp daha uygun fiyatlı bir eve taģınması istenebilmektedir. Ancak, destek ihtiyacı geçici ise, yardım, varlıklar satılmadan da sağlanabilmektedir. (Avrupa Komisyonu, 2011) 8. Yardım seviyeleri AB Üye Devletleri nde asgari gelirin seviyesinin belirlenmesinde yasal ve takdire bağlı olmak üzere iki temel yaklaģım bulunmaktadır: (Middleton ve Roberts, 2004). Yasal yaklaģım zorunlu asgari gelir rakamları belirlemekte ve takdir hakkı kullanılmamaktadır. Yasal 13/22

14 yaklaģımın avantajı Ģeffaf, kolay anlaģılır ve adil olmasıdır böylelikle herkes ne hak ettiğini görebilmektedir. Dezavantajı, insanların yaģamlarında meydana gelebilecek istisnai ihtiyaç ve değiģiklikleri göz önüne almanın zor olmasıdır. (Bkz. Middleton ve Roberts, 2004). Takdire bağlı sistemlerde, temel ihtiyaçları yansıtan taban rakam belirlenmektedir ancak yardımı veren kuruluģ buna bağlı kalmak zorunda değildir. Takdire bağlı sistemlerin avantaj ve dezavantajları zorunlu sistemdekilerin tam tersidir; her birey ve ailenin kendi ihtiyaçlarına göre yardım miktarı belirlenebilmektedir, ancak Ģeffaf değildir ve haksız olarak algılanma riski vardır. Takdire bağlı sistemlerde ayrıca kamu harcamalarının daha zor kontrol edilmesi sorunu da bulunmaktadır. Aslında çoğu sistem karıģıktır; zorunlu yardım seviyeleri tablolarına sahip olup aynı zamanda bölgesel ya da yerel yetkililerin takdirine bağlı ek yardım tutarlarını da içermektedirler. (Avrupa Komisyonu, 2011; Middleton ve Roberts, 2004). Avrupa daki sistemler asgari gelir seviyesini belirlemede hiçbir kriteri olmayanlardan, asgari gelir seviyesini ulusal asgari gelir seviyesi ya da ulusal asgari ücret gibi rakamlara bağlı olarak belirleyenler ile asgari gelir seviyesini gerekli ihtiyaçları ölçen veya asgari geçim masraflarını belirleyen ekonomik verilere dayananlara kadar farklılık göstermektedirler. Çoğu sistem seviyeleri altı aylık ya da yıllık olarak tüketici fiyat endeksi ya da ücret seviyelerindeki artıģlara göre artırmaktadır. (Bkz. Middleton ve Roberts, 2004). Çoğu Üye Devlet, yardımları hanedeki kiģi sayısına göre düzenlemektedir. (Avrupa Komisyonu, 2011). Genelde uygulanan yaklaģım tek bir kiģi için taban değerin ödenmesi ve ek aile üyeleri için ilave miktarların belirlenmesi Ģeklindedir. Çoğu sistemde bu durum denklik ölçütleri, yani hanedeki her bir ek yetiģkin veya çocuk için ne kadar ilave ihtiyaca izin verilebilmesi sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. (Bkz. Middleton ve Roberts, 2004). 9. Temel yardımlara ek olarak ödenen yardımlar Avrupa daki asgari gelir programları, hareket yeterliği az olan ya da olmayan engellilerin belirli ihtiyaçlarını karģılamak için ek tutarlar da sağlayabilir ya da sağlık masraflarının karģılanmasında veya hiç alınmamasında bir izin belgesi görevi görebilmektedir. (Bkz. Middleton ve Roberts, 2004). Birçok ülkede asgari gelir planlarından faydalananlar, ev masrafları, yakıt masrafları, çocuk ve okul ile ilgili yardımlar, özel beslenme zorunluluğu bulunanlara ek destek gibi diğer ihtiyaçlar için de destek alabilmektedirler (Avrupa Komisyonu, 2011; Frazer ve Marlier, 2009) Mesken yardımları Avrupa daki neredeyse tüm asgari gelir programları özel özellikleri nedeniyle temel yardım haricinde mesken yardımı da sağlamaktadır (Avrupa Komisyonu, 2011). Örneğin, Ġngiltere deki Mesken Yardımı yerel belediye yetkilileri aracılığıyla ödenmektedir. Middleton ve Roberts (2004) mesken masraflarının karģılanmasının çok önemli olduğunu çünkü mesken masraflarının karģılanmamasının aile ya da bireyi temel ihtiyaçlarını karģılayamayacak durumda bırakacağını belirtmektedirler. (Bkz. Middleton ve Roberts, 2004). 14/22

15 Üye devletlerde mesken masraflarının karģılanmasında iki ana yaklaģım bulunmaktadır. Birincisinde, mesken yardımları teminatlı asgari gelir programlarına dahil edilmektedir; ikincisinde bu yardımlar asgari gelir programından bağımsız olarak hesaplanmakta ve ayrı idari düzenlemelere tabii olmaktadırlar. Ödenme seviyeleri bakımından, mesken yardımları genellikle gerçek mesken masrafları göz önünde bulundurularak hesaplanmakta ancak makul ya da azami bir rakam ile sınırlı olmaktadır. Bazı Üye Devletler, gerçek mesken masrafları ne olursa olsun sabit bir tutar ödemektedirler. Üye devletlerdeki baģka bir faklı uygulama ise kendi evinde oturanlar için yapılan yardımlardır. (Bkz. Middleton ve Roberts, 2004) Ek destek ya da acil durum desteği Belirlenen koģullarda bireyler ve aileler için belirlenmiģ tutarlar, uygulanan kurala dayalı asgari gelir programlarında, genel program tarafından ödenmeyen istisnai ihtiyaçlar için ek fonlar bulunabilmektedir (Middleton ve Roberts, 2004). Birçok Üye Devlet, genel ve kategorik programlara ek olarak ek destek ya da acil durum desteğine sahiptir (Avrupa Komisyonu, 2011; Frazer ve Marlier, 2009; Middleton ve Roberts, 2004). Bunlar, masrafın temel ödeme kapsamında olmadığı varsayılıyorsa, mobilya ve ev eģyası sağlanması ya da değiģtirilmesi gibi ihtiyaçları karģılamayı amaçlamaktadır. Ġstisnai ihtiyaçların diğer alanları, özel beslenme gerektiren sağlık durumları, engellileri destekleyecek özel ekipmanlar veya evlerinde yapılacak değiģiklikleri içerebilmektedir. Bu asgari gelir unsuru Üye Devletler tarafından farklı Ģekillerde ele alınmaktadır(middleton ve Roberts, 2004). Örneğin, Belçika, Danimarka ve Ġngiltere yerel alanlara devrolunan takdire bağlı sistemlere sahiptir. Ġngiltere de kamu harcamalarını kısmak amaçlı getirilen Sosyal Fon bütçelerindeki nakit limitleri, baģvuru sahipleri için ülkenin farklı bölgelerinde değiģikliğe uğramıģ ve sıkı bir takdire bağlı sistemden uzaklaģmıģtır. (Bkz. Middleton ve Roberts, 2004). 10. Süre Genellikle, çoğu Üye Devlet kısa süreli destek olmak niyetinde olsalar da, asgari gelir programları süreyle sınırlı değildir. Ancak, birkaç ülke asgari gelir programında bulunma süresini kısıtlamak için belirli önlemler almaktadır (Avrupa Komisyonu, 2011; Frazer ve Marlier, 2009). 11. Hizmetin sunumu Nicaise ve Groenez yasal hakların, asgari gelirin ihtiyacı olan herkese etkin Ģekilde dağıtılmasını garanti etmediğini iddia etmektedirler. Ġstenen amaç için doğru zamanda, doğru kiģilere, doğru yardımın sunulmasını sağlamak için etkili ve etkin yönetim önemli olmaktadır (Nicaise ve Groenez, 2004). 15/22

16 Gibbon bazı ülkelerin, vatandaģların devlete birçok yöntemle eriģebileceği entegre kanallar aracılığıyla hizmetlerini sunduğunu söylemektedir. Bu ülkeler aynı zamanda girdi kanalına bakılmaksızın, vatandaģların tüm kanallar ile tutarlı seviyede hizmet alabilmesi için kanalların entegrasyonunu da teģvik etmektedirler. Gibbon, vatandaģlar için seçim esnekliğini vurgulayan hizmet sunumunun uzaktaki topluluklarda hizmetin sunumunu kolaylaģtırdığını ve birçok dili desteklediğini, vatandaģlara, hizmetten faydalanan pasif bireyler değil sistemin aktif ortağı olma yetkisini verdiğini, bunun da daha acil destek ihtiyacı olan kiģilerle ilgilenmesi gereken iģ yükü fazla personele daha az bağımlı yapacağını belirtmektedir. (Gibbon, 2009). Ancak, Stafford, Roberts ve Duffy (2011) Ġngiltere de self servis uygulamaların kullanımının teģviki ve hizmet sunumunda daha tüketici yaklaģımının hedeflenmesinin, daha hassas talep sahiplerini hedef almadığı ile ilgili kanıtlar bulmuģlardır. Stafford, Roberts ve Duffy, ruh sağlığı sorunu ya da zeka geriliği gibi görünmeyen engelleri olan kiģilerin, hassas olarak algılanamayacağı ve ekstra personel desteğine ihtiyaç duymalarının belirlenemeyeceği gibi sorunlara iģaret etmektedirler. Bunun büyük ve karmaģık bir hizmeti yönetmek ve çoğu asgari gelir yardımı alan toplumun kiģisel ihtiyaçları olan hassas üyeleri ile ilgilenme arasında bir uyuģmazlık yarattığını belirtmektedirler (Stafford, Roberts ve Duffy, 2011). Nicaise ve Groenez sosyal güvenlik kuruluģlarının (BiliĢim ve ĠletiĢim Teknolojileri ICT araçları ile) idari bilgi sistemleri geliģtirildikçe, bu kuruluģlara potansiyel faydalanacaklara haklarını bildirme görevinin verilmesi gerektiğini bildirmektedirler. Bazı durumlarda (örneğin, Belçika daki emekliler) asgari yardımlar otomatik olarak belirlenmektedir. Nicaise ve Groenez önemli olayların (iģ sözleģmesinin sona ermesi veya iģsizlik yardım hakkının sona ermesi gibi) kiģilerin ve hanelerinin gelir güvenliğinin sistemli olarak kontrol edilmesini gerektirmesi gerektiğini söylemektedirler. Belçika daki bu kontrollerin yoksulluğu önlemede çok etkili olduğunu bildirmiģlerdir. (Nicaise ve Groenez, 2004). 12. Ödemelerin doğruluğu Verilen yardımların ve hizmetlerin bütünlüğünün korunması, sistemde sahtekarlık ve suiistimalin engellenmesi için, doğru zamanda, doğru kiģilere, doğru yardımın sunulmasını sağlamak amacıyla önemlidir. (Gibbon, 2009). Ġnsanların içinde bulunduğu koģullar değiģmektedir ve asgari gelir yardımı alanların her türlü değiģikliği bir an önce bildirmeleri ve yardımın dönemsel olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Üye Devletler yardım hakkını inceleme sıklıkları konusunda farklılık göstermektedir. Sık inceleme yapılmasının avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Sık inceleme, sistemin insanların koģullarındaki değiģikliklere göre güncel kalmasını sağlamakta ve fazla ya da eksik ödemelerin önüne geçmektedir. Ancak, düzenli incelemeler idari açıdan masraflı ve emekli ya da engelliler gibi koģullarının değiģme olasılığının düģük olduğu kiģiler için pek uygun değildir. Birçok Üye Devlet iģ piyasasına giriģ beklentisine göre ve hali 16/22

17 hazırda çalıģanlar için farklı alıcı türleri için farklı inceleme dönemlerine sahiptir. (Bkz. Middleton ve Roberts, 2004). Gibbon, bilgi teknolojilerinin sahtecilik ve suiistimali etkili kimlik yönetimi ile azaltabileceğini iddia etmektedir. Avrupa da yardıma hak kazanmak için kimliği yönetmek amacıyla farklı yaklaģımlar kullanılmaktadır. Gibbon kiģisel veriyi bir kere hazırlayın, birçok kere kullanın politikasını savunmaktadır. (Gibbon, 2009). Gibbon, bu kavramın Belçika ve Hollanda dahil olmak üzere birçok Üye Devlet te uygulanmaya baģladığını belirtmektedir. Belçika da sosyal güvence yetkilisi ile bilgilerin güvenli Ģekilde paylaģılması amacıyla Crossroads Bank of Social Security kurulmuģtur. Gibbon bu sistemin, hizmet sunumunu iyileģtirdiğini, bekleme süresini ve kağıt iģlerini azalttığını belirtmektedir. (Gibbon, 2009). Gibbon kuruluģlar arasında bilginin paylaģılmasında yönetiģim, gizlilik ve güvenliğin kilit konular olduğunu belirtmekte ve bu sorunlar olmadığında, teknolojinin daha kolay hale geldiğini söylemektedir. (Gibbon, 2009). Ancak, Gibbon yönetiģim, gizlilik ve güvenliğin ele almasının kolay konular olmadığını ve bu nedenle de günümüzde sosyal hizmetler ve sosyal güvenlikte sıklıkla uygulanmadığını vurgulamaktadır. (Gibbon, 2009). Üye Devletler, vatandaģın izni gibi belirli kriterlerin karģılanması koģuluyla bilginin iģlenmesi ve paylaģılmasına izin veren veri koruma mevzuatını oluģturmuģtur. (Gibbon, 2009). Avrupa da, Avrupa Birliği Temel Haklar ġartı nın 8. Maddesi kiģisel bilgilerin korunması hakkını açıkça tanımakta ve Veri Koruma Yönergesi, kiģiler için bir dizi hak belirlemektedir. Tüm üye devletlerin bu yönergenin koģullarını karģılayan bir mevzuata sahip olması gerekmektedir. Örneğin, Ġngiltere deki 2000 yılı Bilginin Özgürlüğü (Freedom of Information - FoI) Yasası, herkese kamu yetkililerinin sahip olduğu bilgilere eriģme hakkını vermektedir. (Gibbon, 2009). ASGARĠ GELĠR SĠSTEMLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ Avrupa Parlamentosu yoksullukla mücadele ve Avrupa da kapsamlı bir toplumun teģvik edilmesinde asgari gelirin rolü hakkında bir karar alınması sırasında; ekonomik refah ve yoksulluğun engellenmesi ile ilgili tüm beyanlara rağmen, sosyal eģitsizliklerin kötüleģtiğini ve 2008 yılı sonunda nüfusun %17 sinin (yaklaģık 85 milyon kiģi) Avrupa da yoksulluk eģiğinin altında yaģadığını, 2005 yılında bu oranın %16 olduğunu belirtmiģtir (Avrupa Parlamentosu, 2010). Bu, üye devletlerdeki asgari gelir programlarının yoksullukla mücadelede tam etkili olmadığını göstermektedir. Bu bölüm üye devletlerin asgari gelir programlarının kapsamı, uygulanması ve yeterliliğini incelemektedir. 17/22

18 13. Kapsam Frazer ve Marlier, EU Network of National Independent Experts on Social Inclusion (AB Sosyal Ġçerme Ulusal Bağımsız Uzmanlar Ağı) tarafından hazırlanan ulusal raporları özetlerken, asgari gelir programlarının kapsamının AB içerisinde büyük farklılıklar gösterdiğini ve bazı üye devletlerde bir programa eriģimi olmayan ve çok düģük gelirle yaģayan birçok kiģi olduğunu fark etmiģlerdir (Frazer and Marlier, 2009). Frazer ve Marlier bazı üye devletlerde en azından prensip olarak düģük gelirli nüfusun çoğu için geniģ kapsamlı planlar bulunsa da, kapsamın sınırlı ve kısmi olduğu birçok ülkenin bulunduğunu söylemektedirler. Bazı ülkelerde kapsam ile ilgili güçlü bölgesel farklılıklar bulunmaktadır. Daha kapsamlı planlarda bile, bazı gruplar düzenli olarak asgari gelir programlarına kısıtlı eriģime sahiptirler. Bu kiģiler, özellikle belgeleri olmayan göçmenleri, evsizleri, mültecileri ve sığınmacıları içermektedir. (Frazer ve Marlier, 2009). 14. Uygulama Avrupa Parlamentosu, OECD ye göre faydalanmama durumunun yardımların %20-40 ı olması nedeniyle, asgari gelir programına sahip üye devletlerin yardımların uygulanmasını iyileģtirmek ve faydalanmama durumlarının seviyelerini ve nedenlerini denetlemek için acil eylem yapmalarını istemiģtir. (Avrupa Parlamentosu, 2010). Frazer ve Marlier (2009) hak sahibi olanlar tarafından asgari gelir programlarından faydalanmamanın birçok Üye Devlet te ve özellikle programların karmaģık olduğu ülkelerde sorun olduğunu belirtmiģlerdir. Frazer ve Marlier programlardan faydalanmama için altı ana neden belirlemiģlerdir: Ġnsanların programa yabancı kalmasına, uygun olmadıklarını düģünmelerine, genel olarak sosyal destek ile ilgili haklarını bilmemelerine ya da neye hak kazandıkları veya nasıl baģvuru yapabilecekleri hakkında bilgilerinin olmamasına ya da talepte bulunma becerilerinden yoksun olmalarına neden olacak Ģekilde sistemin karmaģıklığı; Ġnsanların ihtiyaçlarının olmadığını ya da kısa süreli olarak ihtiyaç duyduklarını düģünmeleri, bilgilendirme ve idari maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle baģvuru prosedürlerinde harcanan zaman ve emek ile kıyaslanınca maliyet-fayda hesabı yapmaları; Yardımların takdire bağlı olması (yani, yardımların önceden belirlenmiģ kriterlere değil de takdire bağlı değerlendirmelere tabi olması); Toplumda damgalanma ya da soğuk bürokrasiye maruz kalma korkusu; Programların kötü yönetilmesi: insanların hakları hakkında farkındalık azlığı, talep sahiplerinin doğru bilgilendirilmemesi, yasal düzenlemelerin uygulanmaması ya da tutarsız Ģekilde uygulanması ve yardım taleplerinin reddi; 18/22

19 BaĢvuru sürecini destekleyecek sosyal hizmetler çalıģanlarının bulunmaması (Frazer ve Marlier, 2009). 15. Yeterlik Avrupa Komisyonu nun 2008 Mesajı çoğu üye devlette ve çoğu aile türü için yalnızca sosyal desteğin, yardımlardan faydalananların yoksulluktan kurtulmasına tek baģına yeterli değildir düģüncesini vurgulamaktadır (COM(2008) 639 final)18. Ancak, asgari gelir programlarının yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmek karmaģık bir alandır. (Frazer ve Marlier, 2009; Figari et al, 2010). Frazer ve Marlier, asgari gelir programlarının yeterliliğinin değerlendirilmesindeki önemli bir sorunun birçok Üye Devlet te gerekli verilerin ya da analizinin bulunmaması olduğunu belirtmektedirler (Frazer ve Marlier, 2009). Frazer ve Marlier, üye devletlerin asgari gelir programlarının yeterliliğinin değerlendirilmesindeki baģlama noktasının, sosyal koruma sistemlerindeki yeterli kaynak ve sosyal destek ile ilgili ortak kriterler hakkındaki 1992 Konsey Önerisi ve aktif içerme hakkındaki 2008 Avrupa Komisyonu Önerisi olduğunu belirtmektedirler.(avrupa Komisyonu, 2008). 5 Sonraki öneriler,, yeterli desteğin sosyal dışlanma ile mücadelede tutarlı bir etken olarak insan onuruna uygun bir yaşam sürmek için kaynak ve sosyal destek hakkını tanıması gerektiğini bildirmektedir. (Frazer ve Marlier, 2009). Ancak Frazer ve Marlier gerçekte çoğu Üye Devlet yeterlilik konusuna dikkat çekmemektedir ve kendi ulusal ya da bölgesel bağlamlarında yeterli asgari gelirin bir kişinin haysiyetli yaşamasını sağlamak üzere nasıl olması gerektiğini belirtmezler. Aslında çıkarılacak sonuç asgari gelir seviyesinin genellikle yeterli olmadığıdır demektedirler. (Frazer ve Marlier, 2009). Frazer ve Marlier birçok Üye Devlet te asgari gelir ödemelerinin zaman içerisinde ücretlerdeki artıģı yakalamadığını ve bu nedenle yeterliliklerinde kötüye gidiģ olduğunu belirlemiģlerdir. Onllara göre bu durum genellikle asgari gelir yardımlarının değerini yeniden değerlendirmek üzere açık sistemlerin ve prosedürlerin olmaması ile ilgilidir. Açık prosedürlerin olmaması, asgari gelir seviyesinin belirlenmesi ile ilgili gerekçenin bulunmaması ve farklı kategorilere ödenen tutarlardaki küçük mantıksal bir nedenden ötürü olan tutarsızlıklar ile bağlantılıdır (Frazer ve Marlier, 2009). Frazer ve Marlier nin bulguları Figari ve diğerleri, 2010 tarafından desteklenmektedir. 6 Figari ve diğerleri, 18 AB Üyesi Devlette çalıģma yaģındaki insanların yoksulluktan korunması 5 ĠĢ piyasasından çıkarılmıģ insanların aktif katılımı ile ilgili 2008/867/EC sayılı 03 Ekim 2008 tarihli Komisyon Önerisi [ tarihli L307 sayılı Resmi Gazete]. 6 Figari ve diğerleri; Belçika, Danimarka, Almanya, Estonya, Yunanistan, Ġspanya, Fransa, Ġtalya, Lüksemburg, Macaristan, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya, Ġsveç ve Ġngiltere de asgari gelir programlarına hak kazanmanın teģvik edilmesi için karģılaģtırılabilir Ģekilde AB ülkelerini kapsayan, benzeri bulunmayan bir vergi yardımı mikro simulasyon modeli olan EUROMOD u kullanmaktadır. 19/22

20 hususunda asgari gelir programlarının etkinliğini araģtırmaktadır. Ortalama olarak asgari gelir programlarının çalıģmada inceledikleri çoğu ülkede genel hane gelirinin yalnızca küçük bir parçasını oluģturduğunu belirtmektedirler. Oran, asgari gelir programlarının en düģük gelirli grupta en az yüzde 20 sini bulduğu Belçika, Hollanda, Polonya, Ġsveç ve Ġngiltere de en yüksektir. (Figari et al 2010). Figari ve diğerleri. Avrupa Komisyonu nun 2008 Mesajı nda belirtilen görüģü ve Frazer ve Marlier nin asgari gelirin her zaman yardımı hak edenleri yoksulluktan çıkarmak için yeterli olmadığı bulgularını onaylamaktadırlar. Ortalama olarak, asgari gelir yardımına hak kazananların hane geliri Avusturya, Estonya, Portekiz ve Slovenya gibi ülkelerde ilgili yoksulluk sınırının altındadır. Bunun tersine, asgari gelir yardımına hak kazananların hane geliri Ġskandinav ülkeleri ve Fransa da ilgili yoksulluk sınırının üzerindedir. Ayrıca, bazı üye devletlerdeki asgari gelir programlarının kapsamında önemli boģluklar vardır. Örneğin, yoksulluk içerisindekilerin asgari gelir yardımı alıp almadığını inceleyen Figari ve diğerleri, ortalama olarak yüksek yeterliliğin bulunduğu bazı ülkelerde (Danimarka ve Fransa) boģlukların olduğunu ayrıca Avusturya, Hollanda ve Almanya da kapsam sorunlarının bulunduğunu belirtmiģlerdir. (Figari ve diğerleri, 2010). Bu bulgular ayrıca Nelson tarafından da desteklenmektedir. 7 Nelson, sosyal destek yardımlarının iģsizlik yardımından daha az geliģtiğini göstermektedir. Ġncelenen ülkelerin neredeyse hiç biri AB yoksulluk sınırının üzerinde sosyal destek yardımı sunmamaktadır. Ayrıca Nelson, sosyal destek yardımı seviyelerinin Avrupa da birbirine yaklaģmadığını göstermektedir. Bunun yerine uzaklaģma görülmektedir, Nelson bunun Doğu ve Güney Avrupa daki geç kalan geliģmelerden kaynaklandığına inanmaktadır. (Nelson, 2010). 16. Asgari gelir sistemlerinin sosyal koruma rejiminin bir parçası olarak etkinliği Nicaise ve Groenez, rejim teorisi nden hareketle, 13 eski Üye Devlet in asgari gelir sistemlerinin etkinliğini incelemiģlerdir. Nicaise ve Groenez sosyal demokrat rejimin yüksek iģ piyasası katılımı ile yüksek seviyede sosyal koruma ve güçlü aileye bağlılıktan uzaklaģma yı (haneler arasında bağımsızlık) birleģtirdiğini bulmuģlardır. Evrensel kapsam güçlü Ģekilde geliģmiģ ve etkin bir asgari gelir sistemi ile güçlenmektedir. (Nicaise ve Groenez, 2004; Roberts et al, 2001, 2002). Şirketçi-muhafakazar rejime ait ülkeler, çekirdek çalıģan nüfus için yüksek sosyal koruma, diğer hane üyeleri için haklar ve iģ piyasasında bir pozisyona sahip olamamıģ gruplar için artık asgari gelir sistemi sunmaktadır. Bu asgari gelir sisteminin rolünün marjinal olduğu düģünülmektedir ve bu yüzden çoğu birey ihmal edilmektedir. Nicaise ve Groenez, sosyal sigorta ve aileyi geçindiren erkek modeli arasındaki açık (geçiģe dayalı) bağlantıyı göz 7 Analiz, 27 ülke için 1990 ve 2005 arası sosyal yardım miktarı bilgilerini sunan SaMip Dataset verilerine dayanmaktadır. 20/22

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013 2014 Akademik Yılında programdan yararlanmak

Detaylı

MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ MESLEKİ EMEKLİLİK PROGRAMLARININ TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ ġenay GÖKBAYRAK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi senay.gokbayrak@politics.ankara.edu.tr Refah Devletinin Krizi ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

ERASMUS. ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ

ERASMUS. ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ BAġVURU: Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen personelimizin 06 Kasım 2013 29 Kasım 2013 tarihleri arasında aģağıda

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ Prof. Dr. AyĢen Wolff Erasmus Kurum Koordinatörü ArĢ. Gör. ÇağdaĢ Dedeoğlu ArĢ. Gör. Ülkü Bildirici ArĢ. Gör. Serdar Yılmaz Uzman Özde Nalan Köseoğlu ERASMUS+ Programı? Avrupa

Detaylı

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası

AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası AB Bütçesi ve Ortak Tarım Politikası OTP harcamalarının AB bütçesinin önemli bölümünü kapsaması, bu politikayı bütçe tartışmalarının da odak noktası yaparken, 2014-2020 Mali Çerçeve içinde tarım, kırsal

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi Ambalaj Atıkları Direktifi DEA TOBB Danışma Toplantısı 26 Şubat 2015,

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

AB de MESLEKİ EMEKLİLİK

AB de MESLEKİ EMEKLİLİK AB de MESLEKİ EMEKLİLİK Aylık türleri Yaşlılık Ölüm/Dul ve Yetim Malullük/Özürlülük (her birinin sorunları birbirinden tamamen farklı) EMEKLİLİK PİRAMİDİ özel mesleki yasal asgari Mesleki emekliliğin göreceli

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN

ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN ALMANYA DA SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ SEÇKİN KESGİN Almanya; Orta Avrupa da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey denizi, Danimarka, ve Baltık denizi; doğusunda Polonya ve Çek cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre;

Detaylı

ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ ABD'DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ Günümüz sosyal politikasının en geniş kapsamlı vasıtasını oluşturan sosyal güvenlik (SG) kavramını, en azından yasal düzenleme seviyesinde, ilk kullanan ülke olan ABD, bugün

Detaylı

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI 1 AB de Özel Sağlık Sigortası Uygulamaları Geçtiğimiz dönemlerde sağlık harcamalarında kaydedilen artış, kamu sağlık sistemlerinin sürdürülmesinde sorun yaşanmasına

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ SOSYAL YARDIM VE DAYANIġMA FONU YENĠ OLANAKLARLA AVUKATIN YANINDA

TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ SOSYAL YARDIM VE DAYANIġMA FONU YENĠ OLANAKLARLA AVUKATIN YANINDA 18 SDYF TÜRKĠYE BAROLAR BĠRLĠĞĠ SOSYAL YARDIM VE DAYANIġMA FONU YENĠ OLANAKLARLA AVUKATIN YANINDA Türkiye Barolar Birliği bağıtladığı özel anlaģmalar ile avukatlara sağlık hizmeti verilmesi konusunda yeni

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

Farklı dallar için temel kavramlar ve ilkeler

Farklı dallar için temel kavramlar ve ilkeler Bernard Brunhes International Sosyal güvenlik hukukuna giriş Farklı dallar için temel kavramlar ve ilkeler Sosyal güvenlik kavramı (1) Sosyal güvenliğin tanımı: Kazanç eksikliğiyle (tehdidi ile), (örneğin

Detaylı

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ

BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ Bölüm B Büyük Ölçekli Avrupa Gönüllü Hizmeti etkinlikleri BÜYÜK ÖLÇEKLİ AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ ETKİNLİKLERİ BÜYÜK ÖLÇEKLİ AGH ETKİNLİKLERİNİN AMAÇLARI NELERDİR? Bu eylem, gençlik, kültür ve spor alanında

Detaylı

SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN

SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN SEDA ÇAYIR - FUNDA GÖREN Sosyal güvenlik, Herkesin gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, konut, tıbbi bakım, gerekli toplumsal hizmetler dahil olmak üzere sağlık ve refahını teminat altına

Detaylı

EĞĠTĠM VE BĠLĠM. Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI

EĞĠTĠM VE BĠLĠM. Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI EĞĠTĠM VE BĠLĠM Ġġ GÖRENLERĠ SENDĠKASI ÖĞRETMENLERĠN EKONOMĠK DURUMLARINA ĠLĠġKĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ ARAġTIRMASI Kasım, 2015 EĞĠTĠM Ġġ (Eğitim ve Bilim ĠĢgörenleri Sendikası) ÖĞRETMENLERĠN EKONOMĠK DURUMLARINA

Detaylı

OECD Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (2011) (Mahalli İdare Vergi Gelirleri Dahil)

OECD Gelir ve Kazançlar Üzerinden Alınan Vergiler/GSYH (2011) (Mahalli İdare Vergi Gelirleri Dahil) Danimarka Norveç Yeni Zelanda İzlanda İsveç Finlandiya Belçika Avustralya Kanada İtalya Lüksemburg İsviçre İngiltere Avusturya ABD OECD İrlanda Almanya Hollanda AB 27 Fransa İsrail İspanya Şili Japonya

Detaylı

milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi

milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi LPG SEKTÖRÜ 1 milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi 350 300 250 200 150 100 50 0 1990 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2020 Arz Talep 2 Dünya LPG Tüketiminin Dağılımı 2001 Asya 28% Avustralya

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları www.pwc.com Dünyada ve Türkiye de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları İstanbul, Ersun Bayraktaroğlu Türkiye Gayrimenkul Sektör Lideri GYO lar 1995 ten beri hayatımızda Henüz SPK Tebliği yayınlanmadan GYO

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ. Erol KAYA

KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ. Erol KAYA KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ Erol KAYA 1) EKONOMİK KRİZ Kriz, genel ekonominin mevcut konumunu ve geleceğini etkileyen hiç beklenmeyen bir anda ortaya çıkan ve genelde önlem alınmakta geç

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü

İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü İhtiyaca bağlı asgari güvence hakkında bilgilendirme broşürü İhtiyaca Bağlı Asgari Güvence (BMS),maddi anlamda zor duruma düşen ve kendi yaşam geçimini kendi imkanlarıyla (gelir, mal varlığı) sağlayamayan

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU İLAN TARİHİ 3 Mart 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 Erasmus Stajı Nedir? Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2015 Temmuz 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2015 Ağustos 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK MAYIS 2012 ANKARA EURO BÖLGESİNDE İŞSİZLİK 2 Mayıs 2012 tarihinde Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Euro bölgesinde işsizlik oranı, Mart sonu itibariyle 1999 yılında

Detaylı

ERASMUS. ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ

ERASMUS. ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ BAġVURU: Erasmus Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen akademik personelimizin 06.11.2013 29.11.2013 tarihleri arasında aģağıda

Detaylı

8 Aralık 2016, İstanbul

8 Aralık 2016, İstanbul 8 Aralık 2016, İstanbul 1 Asgari ücret sadece asgari ücret değil Yıl Asgari Ücretli Sayısı (Bin) Zorunlu Sigortalı Sayısı (Bin) Asgari Ücretli Oran (%) 2004 2.697 6.181 44 2005 3.042 6.919 44 2006 3.763

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2015 Eylül 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

İSTANBUL DA İNSANİ BİR YAŞAM SÜRDÜRMENİN MALİYETİ TL OLARAK BELİRLENDİ

İSTANBUL DA İNSANİ BİR YAŞAM SÜRDÜRMENİN MALİYETİ TL OLARAK BELİRLENDİ İGİAD Türkiye de insani bir yaşam sürdürmenin maliyetini araştırdı İSTANBUL DA İNSANİ BİR YAŞAM SÜRDÜRMENİN MALİYETİ 1.950 TL OLARAK BELİRLENDİ Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD), asgari

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU İLAN TARİHİ 20 OCAK 2017 SON BAŞVURU TARİHİ 25 ŞUBAT 2017 Üniversitemiz, ERASMUS+ Hareketlilik Faaliyetleri

Detaylı

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön

SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI. *vize için seyahat. *geniş kapsamlı keyf seyahat. Başa Dön SEYAHAT SAĞLIK SİGORTALARI *vize için seyahat *geniş kapsamlı keyf seyahat Başa Dön Vize Sağlık Seyahat Sigortası Teminatları Acil Tıbbi Tedavi Acil Diş Teminatı Tıbbi Nakil Daimi İkametgaha Nakil Vefat

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA UZUN DÖNEMLİ EĞİLİMLER: EŞİTSİZLİKLER VE ORTA GELİR GRUPLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA UZUN DÖNEMLİ EĞİLİMLER: EŞİTSİZLİKLER VE ORTA GELİR GRUPLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA UZUN DÖNEMLİ EĞİLİMLER: EŞİTSİZLİKLER VE ORTA GELİR GRUPLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER Son dönemdeki uluslararası tartışmalar, giderek artan eşitsizliklere ve bu durumun toplumsal

Detaylı

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI-

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2010/21-534 Karar : 2010/591 Tarih : 10.11.2010 Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Taraflar arasındaki "YurtdıĢı borçlanma hakkının tespiti" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MART 2015 Mart 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2012-2013 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve 2011-2012 Akademik Yılı Staj Hareketliliği Başvuru Duyurusu Öğrenci Seçim Takvimi 20 Şubat 8 Mart 2012: Adayların online başvuru sürecini

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB ÜLKELERĠNDE YATIRIM ORTAMININ ÇEKĠCĠLĠK SIRALAMASI, 2005 Yeni Zelanda ABD Kanada Norveç Avusturalya Danimarka İngiltere

Detaylı

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU

AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU 2016 2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ-I DUYURUSU Erasmus+ Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2016 2017 Akademik Yılında programdan yararlanmak isteyen Hitit Üniversitesi

Detaylı

Araştırma Notu 15/180

Araştırma Notu 15/180 Araştırma Notu 15/180 22 Nisan 2015 ÇOCUKLARIN YARISI MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE Seyfettin Gürsel *, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz Yönetici Özeti Avrupa Birliği standartlarına göre 2013 yılında Türkiye de 0-15

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2016 Ekim 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ HABER BÜLTENİ xx.12.2015 Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), her ay Konya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 200 firmaya

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2015 Mayıs 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ

Türkiye de Döngüsel Ekonomi Kapsamında AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ AMBALAJ ATIKLARININ YÖNETİMİ Aylin ÇİÇEK Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 19--20 Ekim 2016 - ANKARA 1 Doğal Kaynak Al-Kullan-At Atık LİNEER EKONOMİ SÜRECİ Üretim Geri Dönüşüm Tüketim Atık Yönetimi

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç).

En az 8 saat ders vermek şartı ile en az 2 iş günü ve en fazla 2 ay (seyahat süresi hariç). 2016 / 2017 DÖNEMİ ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Faaliyetine başvurmak isteyen AKADEMİK personelin; 05 Haziran 2017 25 Haziran 2017

Detaylı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı

SUNUŞ. Sabri ÇAKIROĞLU Ġç Denetim Birimi BaĢkanı SUNUŞ Denetim, kurumsal iģ ve iģlemlerin öngörülen amaçlar doğrultusunda benimsenen ilke ve kurallara uygunluğunun belirlenmesidir. ĠĢlem ve hata tespit odaklı denetim/teftiģ uygulamaları zamanla süreç

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2015 Şubat 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

1000.D1 - Danışmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönergesinde belirtilmek zorundadır.

1000.D1 - Danışmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönergesinde belirtilmek zorundadır. NİTELİK STANDARTLARI 1000- Amaç, Yetki ve Sorumluluklar İç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, İç Denetimin Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına ve Kamu İç Denetim Standartlarına (Standartlar)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE DANİMARKA KRALLIĞI ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE DANİMARKA KRALLIĞI ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE DANİMARKA KRALLIĞI ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İmza Tarihi: 13.12.1999 Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete No: 24804 Yürürlülük Tarihi: 01.12.2003 Ġki devlet arasında

Detaylı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI 1 GİRİŞ TÜRKİYE DE ULUSLARARASI KORUMA MEVZUATI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İLKELER-TANIMLAR Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

Detaylı

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1

İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 1 İş yerinde anne ve babalık: Dünya da hukuk ve uygulamadaki yansımaları 1 Bu çalışma,işyerinde annelik ve babalık konusunda ulusal hukuk ve uygulamayı 185 ülkede değerlendirirken işyeri, çocuk bakımı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI

1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI 1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI Sosyal Konut Projesi başvuruları, 9 Şubat 18 Şubat 2011 tarihleri arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından aşağıda yer alan başvuru şartları ile kabul

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR Yeni iģ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasalar iģverenlere birçok yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

Rusya Gümrüklerinde Uygulanan Gümrük Kıymetinin Düzeltilmesi (Referans Fiyat) Nedir?

Rusya Gümrüklerinde Uygulanan Gümrük Kıymetinin Düzeltilmesi (Referans Fiyat) Nedir? Rusya Gümrüklerinde Uygulanan Gümrük Kıymetinin Düzeltilmesi (Referans Fiyat) Nedir? Gümrük Kıymetinin Düzeltilmesi- GKD (referans fiyat) ithal edilen ürünlerin kıymetinin kontrol edilmesi sırasında ek

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI ( %1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI ( %1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 HAZIRAN 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 24886/07 Abdurrahman YABAN / Türkiye Başkan, Helen Keller, Yargıçlar, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, ve

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2016 Kasım 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Kasım Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 S A Ğ L I K L I K E N T L E R B Ġ R L Ġ Ğ Ġ B A ġ K A N L I Ğ I SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 ÖDÜLÜN AMACI Bugün Avrupa da ve dünyada birçok

Detaylı

ÜGD MEVZUATI ve TAREKS

ÜGD MEVZUATI ve TAREKS EKONOMİ BAKANLIĞI ÜGD MEVZUATI ve TAREKS B.Kaan KÖKTÜRK Dış Ticaret Uzmanı ÜGD Genel Müdürlüğü Ekonomi Bakanlığı İTO ZÜMRE TOPLANTISI İstanbul, 22 Şubat 2016 ÜGD MEVZUATI ve TAREKS Sunumun İçeriği I -

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı