T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI"

Transkript

1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI 25 AĞUSTOS 2000 TARİHİNDE MEYDANA GELEN YANGIN SONRASI YAPININ YANGINA MARUZ KALAN TAŞIYICI SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ JOZEF KUBİN DANYAL KUBİN AYDAN SESKİR ÖZMEN İnşaat Y. Mühendisi İnşaat Y. Mühendisi İnşaat Mühendisi MÜHENDĠSLĠK PROJE VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠ Ltd. ġti.

2 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI ESKİŞEHİR YOLU CEPHESİ

3 YAPININ ORTA BLOK OLARAK ADLANDIRILAN VE ÖN VE ARKA BLOKLARDAN OLUŞAN BÖLÜMÜ PROJE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMİŞTİR. YAPININ ÖN BLOĞU 3 BODRUM, ZEMĠN VE 3 NORMAL KATTAN, ARKA BLOK ĠSE 3 BODRUM, ZEMĠN VE 12 NORMAL KATTAN OLUġMAKTADIR. PROJE KAPSAMINDA 3. VE 2. BODRUM KATLAR ĠNCELENMĠġTĠR. ÖN VE ARKA BLOKLAR ARASINDA 5 cm LĠK DERZ BULUNMAKTADIR. YAPI 1975 ABYYHY HÜKÜMLERĠNE GÖRE TASARLANMIġTIR. TAġIYICI SĠSTEM KĠRĠġ / PLAK SĠSTEMĠDĠR. TEMEL SĠSTEMĠ ĠNCELENEN BLOKLARDA ĠKĠ YÖNLÜ KĠRĠġLĠ RADYE OLUP TEMELDE DĠLATASYON BULUNMAMAKTADIR. BETONARME PROJESĠNDE BETON KALĠTESĠ BS20, ÇELĠK KALĠTESĠ ĠSE KOLON VE PERDELERDE St I, KĠRĠġLERDE St III TÜR. ĠNCELENEN KATLARDA DÖġEME KALINLIĞI 20 cm CĠVARINDA, KĠRĠġ YÜKSEKLĠKLERĠ 60 cm, KOLON EBATLARI ĠSE 80/60, 80/100 VE 80/120 cm OLARAK PROJELENDĠRĠLMĠġTĠR.

4 NOT : BODRUM ÇEVRE PERDELERİNDE İÇTEN FABRİKA TUĞLASI İLE KORUYUCU DUVAR ÖRÜLMÜŞTÜR 2. BODRUM KAT TAVANI MEVCUT KALIP PLANI

5 25 AĞUSTOS 2000 YANGINI İLE İLGİLİ BİLGİLER YANGIN 1999 YILININ SONUNDA TESLĠM EDĠLEN VE ARġĠV OLARAK KULLANILAN ÖN BLOKTA 2. BODRUM KATTA BAġLAMIġTIR. ÇIKIġ SEBEBĠ OLARAK ELEKTRĠK KONTAĞI GÖSTERĠLMEKTEDĠR!. YANGIN TAM ANLAMIYLA 4 GÜNDE SÖNDÜRÜLEBĠLMĠġTĠR. SÖNDÜRME ÇALIġMALARI SIRASINDA 2. BODRUM KAT TAVANINA AÇILAN 6 ADET MÜDAHALE DELĠĞĠNĠN BACA ETKĠSĠ VE YIKILAN 2 ADET BODRUM PERDESĠNDEN ORTAMA GĠREN TAZE HAVA NEDENĠYLE YANGIN UZUN SÜREDE SÖNDÜRÜLEBĠLMĠġTĠR. YANGIN SIRASINDA ÖZELLĠKLE ĠLK ĠKĠ GÜN ORTAMDA 400 ºC CĠVARINDA SICAKLIK OLUġTUĞU ĠFADE EDĠLMEKTEDĠR. YANGININ YAPIDAKĠ DÜġEY TAġIYICI EBATLARININ EN BÜYÜK OLDUĞU KATTA OLMASI YAPININ AYAKTA KALMASININ EN ÖNEMLĠ NEDENĠ OLMUġTUR. YANGIN 3. BODRUM KATTA KAYDA DEĞER HASARA YOL AÇMAMIġTIR. YANGIN SONRASINDA BETON ORTALAMA KARAKTERĠSTĠK BASINÇ DAYANIMI 240 kg/cm 2 DEN 130 kg/cm 2 CĠVARINA DÜġMÜġTÜR.

6 SAYIŞTAY BİNASI YANGIN SONRASI HASAR DURUMU

7 İTFAİYE TARAFINDAN KIRILAN PERDE İTFAİYE TARAFINDAN KIRILAN PERDE İTFAİYE TARAFINDAN AÇILAN DÖŞEME DELİKLERİ 2. BODRUM KAT TAVANI HASAR RÖLEVE PLANI

8 İTFAİYE TARAFINDAN 2. BODRUM KAT PERDELERİNDEN İKİ TANESİ KIRILMIŞ VE DÖŞEMEDE 6 ADET DELİK YANGINA MÜDAHALE EDEBİLMEK AMACIYLA AÇILMIŞTIR.

9 2. BODRUM KAT TAVANI DÖŞEMESİNDE 30 cm CİVARINDAKİ BETON DOLGU YAPIYA GEREKSİZ YÜKLEME YAPARAK TAŞIMA KAPASİTESİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMİŞTİR.

10 BİRÇOK PERDEDE PASPAYI BETONU DÖKÜLMÜŞ, DONATILAR YÜKSEK ISIYA MARUZ KALARAK AKMIŞ VE ÖZELLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR.

11 PERDE VE KOLONLARDA DERİNLİĞİ 5 cm YE VARAN DÜŞEY VE YATAY ÇATLAKLAR OLUŞMUŞTUR.

12 KİRİŞ BETON PASPAYLARININ DÖKÜLMESİ NEDENİYLE KİRİŞ DONATILARI YÜKSEK ISIYA MARUZ KALARAK AKMIŞ VE MALZEME ÖZELLİKLERİNİ YİTİRMİŞTİR.

13 ÖZELLİKLE ARKA BLOK DÖŞEMELERİNDE KISA YÖNE PARALEL DERİN ÇATLAKLAR OLUŞMUŞTUR.

14 DÖŞEMELERDE VE KİRİŞLERDE 8 cm CİVARINDA SEHİM OLUŞMUŞTUR.

15 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

16 YANGINDA HASAR GÖREN YAPILARDA UYGULANABİLECEK GÜÇLENDİRME YÖNTEMLERİ YAPININ HASAR GÖREN KATLARINDAKĠ KĠRĠġ VE DÖġEMELER UYGUN BĠR YÖNTEMLE YIKILARAK YENĠDEN BETONARME OLARAK ĠNġA EDĠLĠR, KOLONLAR AYRICA MANTOLANIR. Grobetonlar da dahil olmak üzere mevcut tüm ince imalatların yeniden yapılması gerekecektir. Bu da maliyeti önemli derecede artıracaktır. Yapının alt katlarının yıkılması sırasında oluģacak taģıyıcı sistem deformasyonları da ilave sorun olarak gündeme gelebilecektir. YAPININ HASAR GÖREN TAġIYICI ELEMANLARI ÇELĠK ELEMANLAR KULLANILARAK TAKVĠYE EDĠLĠR. Sorun yangın sonrası güçlendirme olduğu için çelik ile yapılacak takviye operasyonlarının gelecekte benzeri durumlarda daha büyük sorunlar yaratacağı bir gerçektir. Maliyet unsuru da ayrı bir sorun olabilir. YAPININ MEVCUT SĠSTEMĠ MUHAFAZA EDĠLĠR. OLUġAN DEFORMASYONLAR MÜMKÜN OLDUĞUNCA GĠDERĠLEREK BETONARME ELEMANLAR ĠLE TAKVĠYE EDĠLĠR. Yapının mevcut sistemi muhafaza edildiği için kullanılabilecek durumdaki ince imalatlara zarar verilmez ve maliyet getirmez. Sistemde kırma/yıkma oldukça az olacağı için mevcut sistemin güvenliği muhafaza edilir.

17 GÜÇLENDİRME İLKELERİ YAPININ MEVCUT RADYEJENERAL TEMEL SĠSTEMĠNĠN YETERLĠLĠĞĠ KABUL EDĠLMELĠ VE AġIRI YÜK GETĠRĠLMEMESĠNE ÇALIġILMALIDIR. DEPREM ETKĠLERĠNE KARġI ĠLAVE TAġIYICI KULLANILMASINI GEREKTĠRMEYECEK BĠR SĠSTEM SEÇĠLMELĠ VE ELEMANLARIN EBATLARININ BÜYÜTÜLMESĠ ĠLE SORUN ÇÖZÜLMELĠDĠR. MEVCUT TAġIYICI ELEMANLARIN BASINÇ VE ÇEKME KAPASĠTELERĠ HESAPLARDA DĠKKATE ALINMAMALIDIR. DÜġEY TAġIYICI ÖLÇÜLERĠDEKĠ EBAT BÜYÜMESĠ ALT KATTA DA DEVAM ETTĠRĠLEREK DÜġEY YÜKLERĠN TEMELE GÜVENLE AKTARILMASI SAĞLANMALIDIR. MEVCUT YAPI DÖġEME VE KĠRĠġLERĠNDE OLUġAN AġIRI SEHĠMĠN GĠDERĠLEREK TAġIYICI ELEMANLARIN MÜMKÜN OLDUĞUNCA ORĠJĠNAL DURUMUNA GETĠRĠLMESĠ GEREKLĠDĠR. MEVCUT DÖġEMELERĠN TAġIMA KAPASĠTELERĠNĠN SINIRLI BĠR AÇIKLIĞI TAġIMAYA YETECEĞĠ DĠKKATE ALINMALIDIR. AġIRI HASAR OLUġAN ÇEVRE PERDELERĠ DIġINDAKĠ PERDELERDE TAKVĠYE YAPILMASI GEREKSĠZDĠR.

18 GÜÇLENDİRME PROJE YÖNTEMİ ĠKĠ YÖNLÜ KĠRĠġLĠ PLAK DÖġEME OLARAK PLANLANMIġ OLAN MEVCUT TAġIYICI SĠSTEM DÖġEMELERĠ EN ÇOK 1.50 m SERBEST AÇIKLIĞI EMNĠYETLE GEÇEBĠLECEKLERĠ HESABI ĠLE TEK YÖNLÜ NERVÜRLÜ DÖġEME ġeklġne DÖNÜġTÜRÜLMÜġTÜR. MEVCUT KĠRĠġLER U ġeklġnde YERĠNDE DÖKME BETONARME TAKVĠYE ELEMANLARI ĠLE GĠYDĠRĠLEREK DÖġEME YÜKÜNÜN TAMAMINI TAġIYABĠLECEKLERĠ ġekġlde TASARLANMIġLARDIR. SÜREKLĠ KĠRĠġ DAVRANIġININ SAĞLANMASI ĠÇĠN TAKVĠYE KĠRĠġ MANTO DONATILARININ EN AZ YARISI KOLON MANTOLARININ ĠÇĠNDEN VEYA MEVCUT KĠRĠġLER DELĠNEREK KARġI TARAFA GEÇĠRĠLMĠġTĠR. TAKVĠYE AMACIYLA TASARLANAN TÜM ELEMANLARDA KESĠT BOYUTLARININ VE ATALET MOMENTLERĠNĠN EN AZ MEVCUT ELEMANLARDAKĠ KAPASĠTELERĠ SAĞLAMASINA ÖZEN GÖSTERĠLMĠġTĠR. MEVCUT ÇEVRE PERDELERĠNDEN YÜKSEK ISIYA AġIRI DERECEDE MARUZ KALARAK HASAR GÖRENLER MANTOLANMIġTIR. 3. BODRUM KAT KOLON MANTOLARINDAN GELEN FĠLĠZLER DÖġEME DELĠNEREK SÜREKLĠ HALE GETĠRĠLMĠġTĠR.

19 MEVCUT KOLON VE PERDELER MEVCUT KİRİŞLER TAKVİYE KOLON VE PERDELER (MANTOLAR) TAKVİYE KİRİŞLER 2. BODRUM KAT TAVANI TAKVİYE KALIP PLANI

20

21 TİPİK NERVÜR DONATI DETAYI NOT:PASPAYI TÜM SİSTEMDE 5 cm OLACAKTIR. TİPİK NERVÜR KESİTİ

22 GÜÇLENDİRME İMALATI PROSEDÜRÜ

23 1-3. BODRUM KATTA KOLON VE PERDE MANTOSU YAPILACAK ELEMANLARIN YÜZEY TEMİZLİĞİNDEN SONRA TEMELE VE YÜZEYLERE KİMYASAL ANKRAJLARI YAPILDI VE ÜSTTEN AÇILAN KAROT DELİKLERİNDEN BETONLARI DÖKÜLDÜ (KOLON VE PERDE BOY DONATILARI İÇİN DÖŞEMEDE AÇILAN DELİKLERDEN ANKRAJ DEMİRLERİ GEÇİRİLDİ)...

24 2-2. BODRUM KATTA MANTOLAMA YAPILACAK KOLON VE PERDE YÜZEYLERİNDEKİ PASPAYLARI KIRILDI...

25 3- TAKVİYE NERVÜRLERİ İÇİN TAVAN DÖŞEMESİNE KİMYASAL ANKRAJLAR ÇAKILDI TAVAN DÖŞEMESİ KİMYASALLAR İLE İSTEN VE SIVA KALINTILARINDAN ARINDIRILDI...

26 5 - TAKVİYE KİRİŞLERİ İÇİN MEVCUT KİRİŞ VE KOLONLAR İLE DÖŞEMELERE ANKRAJ ÇUBUKLARI YERLEŞTİRİLDİ

27 6 - KOLON VE PERDE TAKVİYE DONATILARI YERLEŞTİRİLDİ

28 7 - KOLON VE PERDE BETONLARI BELİRLİ BİR SEVİYEYE KADAR ÜSTTEN DÖKÜLDÜ

29 8 - BETON DÖKÜMÜ İÇİN DÖŞEMEDE GÖSTERİLEN YERLERDEN 15 cm ÇAPINDA KAROT DELİKLERİ AÇILDI 9 - KİRİŞ VE NERVÜR DONATILARI YERLEŞTİRİLDİ...

30 10 - SEHİM YAPAN DÖŞEME VE KİRİŞLER 30 ton KAPASİTELİ MEKANİK KRİKOLAR İLE KALDIRILARAK MEVCUT KOTLARINA GETİRİLDİ VE ÇELİK İSKELE İLE BU KOTTA TUTULDU 11 - MEVCUT KOTUNA GETİRİLEN DÖŞEMELERDE KİRİŞ VE NERVÜRLER KOLONLAR İLE BİRLİKTE DÖKÜLEREK SOĞUK DERZ OLUŞMASI ÖNLENDİ VE MONOLİTİK DAVRANIŞ SAĞLANDI

31 12 - PRİZ ALMA SÜRESİ BEKLENEREK ÇELİK İSKELE ALINDI VE TAKVİYE KİRİŞLERİNİN YÜK ALMASI SAĞLANDI 13 - DÖKÜM SIRASINDA MEVCUT BETON İLE TAKVİYE ELEMANLARI ARASINDA OLUŞAN BOŞLUKLAR RÖTRESİZ TAMİR HARCI İLE KİMYASAL KATILARAK DOLDURULDU

32 BU ÇALIŞMANIN SONUCUNDA ; ARŞİV GİBİ YANGINA HASSAS BÖLGELERDE PASPAYININ NE DENLİ ÖNEMLİ OLDUĞUNU, YANGIN SÖNDÜRME ÖNLEMLERİ ALINMADAN ARŞİV TÜRÜ YAPILARIN KULLANIMA AÇILMAMASI GEREKTİĞİNİ, YANGINA MÜDAHALENİN UZMAN MÜHENDİSLERİN DANIŞMANLIĞI İLE YAPILMASI GEREĞİNİ, BETONARME TAŞIYICI SİSTEMLERİN BU BÜYÜKLÜKTEKİ BİR YANGIN KARŞISINDA DAHİ BİLİNENDEN ÇOK DAHA UZUN SÜRE MUKAVİM OLABİLDİĞİNİ, ÖNEMLİ HASAR GÖREN YAPI BÖLÜMLERİNİN YIKILMADAN DA TAKVİYE EDİLEBİLECEKLERİNİ, SİSTEME UYGUN DETAYLAR ÜRETİLEREK TAKVİYE EDİLEN YAPILARIN AĞIR HASARLI OLSALAR DAHİ ESKİ MUKAVEMETLERİNE KAVUŞTURULABİLECEKLERİNİ GÖRDÜK...

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi 6 (1) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 81-96 JOURNAL OF SCIENCE AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI ÖZET Kamuran ARI, Hamdi

Detaylı

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. VAKLAŞıK MALivETE ESAS FORM. MÜESSESESiNE

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. VAKLAŞıK MALivETE ESAS FORM. MÜESSESESiNE Sayı : 3.2. f Konu: Yaklaşık Maliyet T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü VAKLAŞıK MALivETE ESAS FORM ADANA QL / /11. / 2012.......... MÜESSESESiNE Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Birimleri Deprem

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı

Ek.2.Birinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Yığma Yapıların Deprem Davranışı ve Güvenliği Raporu - (11-14 Ekim 2011 ODTÜ)

Ek.2.Birinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Yığma Yapıların Deprem Davranışı ve Güvenliği Raporu - (11-14 Ekim 2011 ODTÜ) DWOREZ BİNASI MEVCUT DURUM RAPORU VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ 1. GİRİŞ 2. MEVCUT DURUMUN TESPİTİ 2.1. Binanın Yerinde İncelenmesi ve Hasar Raporu 2.2. Mevcut Malzeme Dayanımları 2.3. Zemin Parametreleri 3.

Detaylı

Kolonun alt ucundaki sarmal bölgede yetersiz etriye nedeniyle mevcut etriyeler açılarak dağılmıştır.

Kolonun alt ucundaki sarmal bölgede yetersiz etriye nedeniyle mevcut etriyeler açılarak dağılmıştır. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi sonrası, deprem bölgelerinde yapılan incelemeler, yapılarda meydana gelen hasarların, zemin sorunları yanında çeşitli işçilik, malzeme, statik sistem ve teknik kusurlardan

Detaylı

BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI

BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI BETONARME KÖPRÜLERİN YAPISAL ÇELİK ELEMANLAR KULLANILARAK DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ UYGULAMALARI E. Namlı 1, D.H.Yıldız. 2, A.Özten. 3, N.Çilingir. 4 1 Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.,

Detaylı

ÇELİK TAŞIYICI SİSTEMLERDE YANGIN YALITIMI VE ALÇININ KULLANIMI

ÇELİK TAŞIYICI SİSTEMLERDE YANGIN YALITIMI VE ALÇININ KULLANIMI ÇELİK TAŞIYICI SİSTEMLERDE YANGIN YALITIMI VE ALÇININ KULLANIMI NİLÜFER AKINCITÜRK 1, CAHİDE AYDIN İPEKÇİ 2 ÖZET Yangın insanlar için sürekli bir tehlike oluşturmaktadır. Tarih içinde şehir dokularının

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR.

ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR. 1 ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR. ONARIM: BİR YAPININ YADA BİR ELEMANIN OLUŞAN BİR HASAR NEDENİYLE ESKİ HALİNE YANİ ESKİ DAYANIMINA

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU SAĞLIK YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

Mevcut Binaların Depreme Karşı Güvenceye Alınmasında Binayı Sırtlayıp, Kucaklayıp Depremi Emniyetle Savacak. Yeni Bir Güçlendirme Yöntemi

Mevcut Binaların Depreme Karşı Güvenceye Alınmasında Binayı Sırtlayıp, Kucaklayıp Depremi Emniyetle Savacak. Yeni Bir Güçlendirme Yöntemi Mevcut Binaların Depreme Karşı Güvenceye Alınmasında Binayı Sırtlayıp, Kucaklayıp Depremi Emniyetle Savacak Yeni Bir Güçlendirme Yöntemi Prof. Dr. Seyit Ali Kaplan İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Haluk ŞİK

DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Haluk ŞİK T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Haluk ŞİK YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Anahtar kelimeler: Betonarme, güçlendirme, çelik konstrüksiyon, taşıma gücü güvenliği, betonarme manto, betonarme perde.

Anahtar kelimeler: Betonarme, güçlendirme, çelik konstrüksiyon, taşıma gücü güvenliği, betonarme manto, betonarme perde. ÖZET Bu çalışmada beton dayanımı yetersiz betonarme taşıyıcı sistemlerde çelik konstrüksiyon ile kesitlerin taşıma gücü kapasiteleri arttırılarak bölgesel güçlendirme yoluyla betonarme yapılarda taşıma

Detaylı

BÖLÜM I 6. DEPREM ETKİSİNDEKİ YIĞMA BİNALAR

BÖLÜM I 6. DEPREM ETKİSİNDEKİ YIĞMA BİNALAR BÖLÜM I 6. DEPREM ETKİSİNDEKİ YIĞMA BİNALAR 6.. YURDUMUZDAKİ YIĞMA BİNALAR I.6/2 6.2. DEPREM YÖNETMELİĞİNDE YIĞMA BİNA I.6/2 6.2.. Genel Kurallar I.6/3 6.2.2. Düşey ve Deprem Yükü Altında Duvar Gerilmeleri

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri

Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 235-240, 2004 Prefabrike Yapıların Başlıca Tasarım İlkeleri Ayla P. AMİL, Abdulkadir Cüneyt AYDIN Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB5-GÜÇL-ONAR-02) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1

KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB5-GÜÇL-ONAR-02) İLİŞKİN MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ ZEYİLNAME NO :1 Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No : 4784-TU KAMU İDARİ BİNALARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05)

SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (AF-WB2-GÜÇL-ONAR-05) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 8033-TU SAĞLIKYAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

MEVCUT BİNALARDA ZEMİN VE DEPREM ETÜDÜ

MEVCUT BİNALARDA ZEMİN VE DEPREM ETÜDÜ MEVCUT BİNALARDA ZEMİN VE DEPREM ETÜDÜ Semih S. Tezcan Boğaziçi üniversitesi Öğretim Üyesi Tel. 0 212 287 00 08 Fax: 0 212 287 00 09 e- mail: Tezokan.@superonline.com Mevcut bir binanın, gelecekteki şiddetli

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ

DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ DEPREMDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİNALARIN FERROCEMENT PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMESİ İlker Bekir TOPÇU, Burak IŞIKDAĞ, Özgür TATAR, Erdinç ABİ ilkerbt@ogu.edu.tr, bisikdag@anadolu.edu.tr, ozgurtatar@gmail.com,

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI FRP SARGILI PERDE DUVARIN YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ ENİS BAŞ DENİZLİ, TEMMUZ - 2015

Detaylı

BETONARME ELEMANLARDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME ELEMANLARDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ Meslekiçi Eğitim Semineri BETONARME ELEMANLARDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Prof. Dr. Kadir GÜLER kguler@itu.edu.tr İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi,

Detaylı

GÜLBURNU KÖPRÜSÜ. Zeki Harputoğlu 1, Dr. Nuri Çelebi 2, Fikret Tulumtaş 3 Yüksel Proje, Ankara

GÜLBURNU KÖPRÜSÜ. Zeki Harputoğlu 1, Dr. Nuri Çelebi 2, Fikret Tulumtaş 3 Yüksel Proje, Ankara GÜLBURNU KÖPRÜSÜ Zeki Harputoğlu 1, Dr. Nuri Çelebi 2, Fikret Tulumtaş 3 Yüksel Proje, Ankara 1) İnşaat Müh. ( İTÜ - 1990) 2) İnşaat Yük. Müh. ( Technische Nochschule Hannover 1966, Cornell University

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-61)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-61) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Top-Down construction technique in Ankara Kızılay Station Namık Kemal Öztorun İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-58)

EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME VE ONARIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ (WB3-GÜÇL-ONAR-58) Türkiye Cumhuriyeti İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kredi No: 4784-TU EĞİTİM YAPILARI GÜÇLENDİRME

Detaylı