GÜVENLİ YAPI TASARIMI ve ÜRETİMİNDE İMAR MEVZUATININ ÖNEMİ ve DEPREM YÖNETMELİĞİ. Hülya ALTUN İnşaat Mühendisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİ YAPI TASARIMI ve ÜRETİMİNDE İMAR MEVZUATININ ÖNEMİ ve DEPREM YÖNETMELİĞİ. Hülya ALTUN İnşaat Mühendisi hulyaaltun2006@hotmail."

Transkript

1 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım GÜVENLİ YAPI TASARIMI ve ÜRETİMİNDE İMAR MEVZUATININ ÖNEMİ ve DEPREM YÖNETMELİĞİ Onur KUTLUKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi Deniz ALKAN İnşaat Yüksek Mühendisi Hülya ALTUN İnşaat Mühendisi I. GİRİŞ İmar mevzuat n n, yap tasar m nda depreme dayan kl yap üretimi aç s ndan önemi ve etkisi yads namaz. Büyük bir bölümü deprem tehlikesi alt nda olan ülkemizde, tüm yerleşim kararlar n n, planlama ve yap tasar m süreçlerinin deprem faktörü gözönünde bulundurularak sürdürülmesi gerekmektedir. Deprem güvenli yap üretimini tehdit eden pek çok faktör vard r. Bunlar n baş nda, ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar n etkisi ile yürütülen idari yönetim anlay şlar ve bunun yaratt ğ sonuçlar gelir. Bu sonuçlar önce mevzuat m za yans r, ard ndan bu mevzuat da uygulamalar m za yön verir. Son y llarda, mesleki faaliyetlerimizi ilgilendiren birçok yasada olduğu gibi, imar mevzuat nda da köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Tüm vatandaşlar etkileme potansiyeli olan imar yönetmeliklerinin haz rlanma süreçleri, kamusal yönü ağ r basan, kapsaml ve nitelikli bir değerlendirmeyi gerektiren süreçlerdir. Son dönemlerde, imar yasa ve yönetmeliklerinin s kça değiştirilmesinden kaynaklanan teknik ve hukuksal karmaşa ortam, zaten sorunlu olan kent dokusunu daha da sorunlu duruma getirmekte, birçok hak kayb na ve hukuki probleme neden olabilmektedir. Güvenli ve nitelikli yaşam alanlar üretmek, ancak bilimsel, teknik ve hukuki kurallardan ödün verilmeden, kat l mc bir anlay ş ile haz rlanacak yasa ve yönetmeliklerle mümkün olacakt r Günümüzde, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, ilgili kurumlar n ve meslek odalar n n görüş ve önerileri dikkate al nmadan yürürlüğe konulmakta, yasal düzenlemeler aras ndaki uyumsuzluklar, çelişkiler gözard edilerek uygulamalar sürdürülmektedir. Bu çal şmada amaç; meslek alan m z etkileyen yasal mevzuat ş ğ nda, binalarda oluşan yap sal riskler ve depremlerde oluşan hasarlar değerlendirilerek, mevzuat ve uygulamalar aras nda bağlant kurulmaya çal ş larak, deprem ve olas diğer risklere karş güvenli yap üretimine yönelik görüş ve önerilerin aktar lmas d r. İşlenecek olan konu başl klar aras nda; Yer seçiminin önemi ve afet toplanma merkezlerinin bulunmay ş /yetersizliği, Parselasyon/parsel geometrisinin önemi (biçimsiz arsa şekillerinin düzensiz yap lar doğurmas ),

2 212 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Geoteknik inşaat mühendisliği hizmetinin al nmamas ndan kaynaklanan oturma, farkl oturma problemleri, Bitişik nizam binalarda kat yüksekliği/bina yüksekliği uyumsuzluğu (bitişik nizam yap lar n deprem davran ş n n oluşturduğu sorunlar-çekiçleme etkisi), Mimari tercihlerden dolay oluşan zemin katlardaki yumuşak kat- zay f kat durumu, k sa kolon oluşumu, planda düzensizlikler, kapal ç kmalarda çerçeve süreksizlikleri, konstrüktif detaylardaki bilgisizliklerden kaynakl sorunlar (kalkan duvarlar, bacalar, cephe kaplama elemanlar vb.), Güçlendirme projelerinin onay sürecinde karş laş lan imar problemleri, Eğimli arazide yap laşma (temel sistemi, dolgu problemleri, taş y c sistem düzensizliği/bodrum katlarda düzensizlik vs..), Bina bodrum / zemin kat taban kotlar n n tabi zemin kotunun alt nda kalmas durumunda ruhsat / iskan izni (sel ve su bask nlar ), Taş y c sistemin yang n ve s etkisine maruz kalmas na neden olabilecek bir uygulama, konut binalar nda, alt katlarda f r n kullan mlar, Çat aras, çat kat düzensizlikleri s ralanabilir. II. DEPREM YÖNETMELİĞİ ve İMAR MEVZUATININ BİRLİKTE ELE ALINMASININ ÖNEMİ Deprem güvenli yap üretimi, ilgili idarelerin yetki ve sorumluluk kapsam alan na giren ve en geniş boyutuyla değerlendirilmesi gereken önemli bir konu başl ğ olarak görülmelidir. Öyle ki, güvenli yap tasar m ve üretimi süreci, birçok meslek disiplininin koordineli olarak çal şmas n gerektirir. Depreme karş güvenli yap üretimini tehdit eden baz faktörler; bazen yer seçimi, tasar m ve denetim safhalar nda, bazen de uygulama safhas nda yap lan hatalar olabilmektedir. Tüm bu hatalar en aza indirecek, depremin yaratacağ olumsuzluklar engellemesi düşünülen bir mekanizma olarak; imar mevzuat, yasalar, yönetmelikler, standartlar, genelgeler..vb.. karş m za ç kar. Bilindiği üzere İmar Yönetmelikleri ve bunlar n maruz kald ğ değişimler inşaat sektörünü ve meslek alanlar m z yak ndan ilgilendirmekte ve sektörde büyük öneme sahip olmaktad r. Gerek mimarlar, gerek malsahipleri, gerekse idareler bu mevzuattaki değişikliklerin getireceği avantajlar, dezavantajlar, kolayl klar, zorluklar, f rsatlar ve tehlikeler karş s nda bazen olumlu, bazen de olumsuz etkilenmektedir. Statik Hesap ve Betonarme Proje İmar mevzuat değişiklikleri, İnşaat mühendisleri olarak bizleri de yak ndan ilgilendirmekte ve etkilemektedir. İnşaat mühendisliği genelinde ve statik projelendirme işi ile uğraşan inşaat mühendisleri özelinde genel sorunlar bu konuda da karş m za ç kmaktad r. Sorunlar m z n temel sebebi, fonksiyonumuzun tam olarak anlaş lamam ş olmas d r. Sağl kl, kaliteli, güvenli bir yap sahibi olman n temel taş n n iyi statik projelendirme hizmeti olduğu kimselerin akl na gelmiyor gibi görünmektedir. Statik proje, zaman zaman malsahiplerince yaln zca ilgili idarelere/belediyelere sunulmas gereken ruhsat eki bir belge olarak görülebilmektedir. Bunun doğal sonucu olarak imar yönetmeliklerinin statik projelendirme prensipleri ile uyumluluğu,

3 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım veya imar yönetmelik hükümlerinin, statik projeyi ne yönde etkilediği, üzerinde fazla durulmayan bir başl k olarak kalmaktad r. Bu makalede, güvenli yap laşmay tehdit eden mevzuat kaynakl sorunlara vurgu yap larak, ilgili imar yönetmeliklerine de at fta bulunulacak, yak n zamanda ülkemizde meydana gelmiş y k c depremler sonucunda, betonarme binalarda gözlenen yap sal hasarlardan örnekler sunularak, hasara ve olas risklere ilişkin değerlendirmeler yap lacakt r. Dolay s yla, pratik hayatta karş laşt ğ m z sorunlar irdelenerek çözüm için bir yol haritas ortaya konulmaya çal ş lacakt r. Mevzuat Çelişkileri Ve Bürokrasi İnşaat Mühendisliği meslek disiplini, bilimsel yöntemler ve teknolojik gelişmeler ş ğ nda, her tür zeminde, türlü tasar m özelliklerine sahip yap lar n üretilmesinde hizmet sunabilmektedir. Ancak ülkemizde birçok yerleşim yerinde, ruhsatl yap lar (konutlar, okullar, hastaneler, umumi binalar vb.) dahi, nitelikli mühendislik hizmetinden ve kamusal denetimden yoksun olarak olarak üretilebilmektedir. Bilimsel gelişmeler ile, malzeme ve teknolojide yaşanan olumlu gelişmelere karş l k, yasal mevzuat çelişkilerinden ve mevzuat istisnalar ndan kaynaklanan sorunlar, güvenli yap tasar m ve üretiminde ciddi bir olumsuzluk olarak karş m zda durmaktad r. Yasa maddeleri aras ndaki çelişkiler, hukuki boşluklara, benzer konularda farkl uygulamalara, çoğu zaman da idarelerin tereddütlerine ve duraksamalar na neden olmaktad r. Bu olumsuzluklara, ilgili kamu kurumlar nda ve yerel yönetimlerdeki teknik ve idari sorunlar/bürokratik süreçlerin de eklenmesi, yap üretim sürecini zaman zaman bir eziyete dönüştürebilmektedir. Bu olumsuzluklar, inşaat mühendisliği meslek dal ile birlikte, bağlant l diğer meslek disiplinlerini ve dolay s yla tüm toplumu etkilemekte, ekonomik ve sosyal kay plara neden olmaktad r. III. YASA YÖNETMELİK MADDE İSTİSNALARI HAKKINDA GÖRÜŞLER Yeni İnşaa edilecek Yap larda Denetim Hizmeti: 4708 Say l Yap Denetim Kanunu Madde-1: (Değişik ikinci f kra: 8/8/2011-KHK-648/24 md.) Bu Kanun; a) 3194 say l İmar Kanununun 26 nc maddesinde belirtilen kamuya ait yap ve tesisler ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yap lar, b) Bodrum kat d ş nda en çok iki katl ve yap inşaat alan toplam 200 metrekareyi geçmeyen müstakil yap lar, c) Entegre tesis niteliğinde olmayan tar m ve hayvanc l k amaçl yap ve tesisler, d) Köy yerleşik alanlar nda, belediye ve mücavir alan s n rlar içinde olmayan iskân d ş alanlarda ve nüfusu 5000 in alt nda olan belediyelerin belediye ve mücavir alan s n rlar içinde bodrum kat ve çat aras d ş nda en çok iki katl ve yaln zca bir bodrum kat n inşaat alan hesaba kat lmaks z n toplam inşaat alan 500 metrekareyi geçmeyen konut yap lar ile bunlar n kömürlük, otopark, depo gibi müştemilat,

4 214 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 yap denetim yasas ndan muaf olarak inşaa edilmektedir. Birçok yap da olduğu gibi, bu yap lar n da etkin bir kamusal denetim hizmeti al p almad ğ belirsizlik ve kuşku yaratmaktad r. Mevcut Yap larda Denetim Hizmeti ve Yap Güvenliği: Güçlendirme Projelerinin Onay Sürecinde Karş laş lan İmar Problemleri Yap sal güçlendirme, 2007 Deprem Yönetmeliğinin önemle üzerinde durduğu bir konudur. Bu konuda ilgili idarelerin de bilinçli olmalar gerekmektedir. Deprem ülkesi olmam za rağmen, büyük kentlerimizde dahi, yap üretim ve denetim süreçlerinin iyileştirilmesi sağlanamam ş, mevcut riskli binalar n güçlendirilmesi/yenilenmesi konusundaki sorunlar aş lamam şt r. Oysa ki öncelikli olarak mevzuat n ve uygulamalar n bu gerçeğe göre yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Mevcut yap larda imar mevzuat n n uygulanmas safhalar nda, yap denetim mevzuat, imar yönetmeliği ve Bakanl k görüş ve genelgelerinin birarada değerlendirilerek, herhangi bir çelişki ve hukuki boşluk yaratmayacak şekilde, düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. 8 Eylül 2013 tarihinde değişikliğe uğrayan Planl alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile birlikte, tüm dikkatler yap nizam, parsel boyutlar, bahçe mesafeleri veya imar plan nda tariflenmemiş yap laşma kriterlerinin imar plan na işlenmesine çekilmiştir. Ayr ca; mevcut yap larda ruhsatland rma süreçlerinin önemine, söz konusu yönetmelik yeterince vurgu yapmam şt r. Örneğin riskli olan bir binan n, mevcut imar planlar ve yürürlükten kalkan İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ne göre, güçlendirilmesi veya y k l p yeniden inşaa edilebilmesi olanakl iken, Planl Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin yeni hükümlerine göre (parsel boyutlar, yap nizam, minimum bahçe mesafeleri ve diğer fiziki kriterler) ayn parselde yeni bir binan n inşaa edilip edilemeyeceği belirsizliği karş m zda durmaktad r. Parsel/bina baz nda kentsel dönüşüm Dolay s yla, bir bina için, kentsel dönüşüm/afet yasas olarak bilinen 6306 say l Kanun kapsam nda risk tespiti yapt r lmas öncesinde, binan n inşaa edileceği imar parselinin imar durumu koşullar n n ilgili Belediyeden sorgulanmas, imar yasa ve yönetmeliklerinin, ihtiyaca uygun yeni binan n ruhsatland rmas na / inşas na imkan verip vermediği hakk nda gereken incelemenin yap lmas önem taş maktad r. Ayr ca, mevcut yap da güçlendirme ruhsat taleplerinde, gerek imar mevzuat ndan gerekse uygulamadan kaynaklanan sorunlar ve engeller tespit edilmelidir. Örneğin genel olarak uygulamada, betonarme binalar n güçlendirilmesinde pratik ve etkili bir yöntem olan mantolama yöntemi uygulanmaktad r. Bu yöntemde, mevcut kolon cm kal nl ğ nda bir betonarme tabaka ile k l flanarak kullan lmakt r. Bu durum doğal olarak bina kitlesi d ş nda imalat yaratt ğ ndan, çoğu zaman imar durumu koşullar, bu uygulamaya engel teşkil etmektedir. İmar yönetmeliğinde, bina güçlendirmesine esas olarak oluşturulan taş y c kolon ve perdelerin uygulanmas na imkan verecek şekilde, mevzuat kaynakl konstrüktif k s tlamalar n yeniden ele al nmas ve binalar n güçlendirilmesine engel olan mevzuat kaynakl sorunlar n yine mevzuat yoluyla çözülmesi sağlanmal d r.

5 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım IV. KARŞILAŞILAN ANA PROBLEMLER 1) Yer Seçimi Ülkemizde yap sal hasara neden olan doğal afetlerin dağ l m na (Şekil 1) bakt ğ m zda depremlerin %61 lik bir pay ile yaratt ğ fiziksel, ekonomik ve sosyal kay plar aç s ndan önemli bir konumu vard r. Bunu %15 lik pay ile heyelanlar, %14 lük pay ile taşk nlar, %5 lik pay ile kaya düşmesi olaylar, %4 lük pay ile yang nlar ve %1 lik pay ile ç ğ düşmeleri v.b. izlemektedir. Şekil 1 Hasar grafiği Genel anlamda, yasal düzenlemeler aras ndaki uyumsuzluklar, imar hizmeti sunma yetkisinin çeşitli kurumlarca kullan lmas, yönetimlerin kentsel rantlar teşvik etmesi, sorunlu kent dokular m z daha da sorunlu duruma getirmektedir. Kentsel alanlarda değişen koşullar ve ihtiyaçlar için, gerek yerel yönetimler, gerekse merkezi yönetimlerce al nan kullan m kararlar n n birçoğu, geçmiş y llarda yaşanan y k c depremlerin afete dönüşmesine neden olmuştur. Birçok ilde olduğu gibi, İzmir de de yüksek katl yap lar n yap lacağ alanlarda, gereken zemin çal şmalar, zaman nda yap lamam şt r. Halihaz rda mevcut yap stokumuz ise, kötü zemin özelliklerine sahip alanlarda veya sel ve taşk n riskine sahip alanlarda yer almaktad r (Şekil 2, Şekil 3). Tüm yap laşma kararlar kamu yarar gözard edilmeden ve ülke kaynaklar hoyratça kullan lmadan al nmal d r. 2) Parselasyon / Parsel Geometrisinin Önemi Ne yaz k ki mahallelerimizin pek çoğunda küçük, üçgen, çokgen vb. şekillerde parseller bulunmaktad r. Bunun sonucu olarak, statik sistemi düzensiz yap olarak tan mlanan, deprem s ras nda torsiyon a (dönme) maruz kalarak zorlanan, düzenli çerçevelerin kurulamamas ndan dolay çerçeve davran ş sorunlu olan yap lar oluşabilmekte, bu da deprem güvenliğinin sağlanmas için tasar mc y zorlayabilmekte ve yap maliyetini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, parselasyon uygulamalar n n, bu etki dikkate al narak yürütülmesi gerekmektedir. Bu husus uygulamada gözden kaçan fakat önemli bir detayd r.

6 216 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Şekil 2 Ayamama deresi / Yap laşma Şekil Gölcük depremi 3) Geoteknik İnşaat Mühendisliği Hizmetinin Al nmamas ndan Kaynaklanan Problemler 17/08/1999 Kocaeli ve 12/11/1999 Düzce depremleri sonucu; nüfusun yoğun olduğu yerleşimlerde ve sanayi bölgelerimizde, çok say da konut ve işyeri y k lm ş veya ağ r hasar görmüştür. Bölgesel zemin koşullar n n yap laşmaya uygun olmad ğ yerlerde kentsel alanlar n planlanmas, proje kusurlar, mevzuata ve standartlara uygun olmayan yap laşmalar y k mlara ve can kay plar na neden olmuştur. Bunun sonucunda, elverişsiz zemin koşullar nedeni ile birçok yap n n y k ld ğ veya ağ r hasar gördüğünün anlaş lmas üzerine, yap ruhsat aşamas nda, parsel baz nda zemin etüd raporu düzenlenmesi zorunlu hale gelmiştir (Şekil 4, Şekil 5).

7 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım Bu da, genel anlamda yap güvenliğini ve kaliteyi yükseltici bir etki yapm şt r. Günümüzde, kötü zeminlerin zemin iyileştirmesine tabi tutulduğu, zeminin yap s na uygun derin temel uygulamalar yayg nlaşmakta olup, bu genel iyileşmeler ile beraber, inşaat mühendisliğinin geoteknik disiplinin bu süreçte yeterli biçimde ve bilinçli olarak kullan lmad ğ görülmektedir. Şekil 4 S v laşma - Niigata Japonya Depremi (1964), Kawagishi-cho Apartmanlar Şekil 5 Adapazar (1999) Depreme dayan kl yap tasar m, geoteknik temel tasar m süreçlerinin ve geoteknik disiplininin etkili kullan lmas ile sağlanabilir. Geoteknik temel tasar m aşamalar n n doğru

8 218 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 uygulanmas ile, zemin-temel-yap ilişkisinin kurulmas, temel sisteminin seçimi ve temel boyutland rmas, projelendirme safhas önem taş r. Uygulamada görülen zemin etüdlerindeki bilgilerin yetersiz olduğu, jeoloji, jeofizik ve geoteknik meslek disiplinlerinin koordinasyonunun art r lmas gerektiği bir gerçektir. Uygulamada, geoteknik inşaat mühendisliği alan nda yeterli uzman bulunmad ğ da göze çarpmaktad r. Gerek proje, gerekse uygulama denetiminde, zemin iyileştirme ve derin temel sistemlerinin denetiminde yetersizlikler mevcuttur. İlgili idare ve yap denetim kuruluşlar n n, denetimde görevlendirmek üzere uzman personel istihdam kamu yarar na olacakt r. Bu amaçla, Planl Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Yap Denetim Uygulama Yönetmeliğinde gereken revizyonlar yap lmal d r. 4) Bitişik Nizam Binalarda Kat Yüksekliği/Bina Yüksekliği Uyumsuzluğu (Bitişik Nizam Yap lar n Deprem Davran ş n n Oluşturduğu Sorunlar-Çekiçleme Etkisi) Bitişik nizam yap laşma, ne yaz k ki şehrimizde çok yayg n olarak uygulanmaktad r. Bu sistem yap sal davran ş olarak olumsuzlar na ilaveten sosyal, kültürel, çevresel olarak da olumsuzdur. Iş k, hava sirkülasyonu vb. sağl k ve konfor faktörlerinde de olumsuz bir tercihtir. Yap sal olarak, komşu iki yap n n ayn davran ş göstermesi beklenemez. Özellikle kat hizalar farkl olan komşu bitişik nizam yap larda çekiçleme etkisi olarak adland r lan durum bir çok deprem hasar na sebep olmaktad r. Bu durumda bir binan n kat döşemesi, deprem deplasman yapt ğ s rada komşu kolonun ortas na vurmakta ve kolonun k r lmas neticesinde komşu bina stabilitesini kaybetmektedir (Şekil 6, Şekil 7). Bu problem, deprem yönetmeliğinde tan ml yeterli ölçüde deprem derzinin b rak lmas ile önlenebilir. Böylece, her bina kendi sal n m n bağ ms z olarak yapabilecek ve aradaki boşluk sayesinde komşu yap lar birbirlerinden etkilenmeyecektir. Ayr ca Planl Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde, tasar mc n n, söz konusu çekiçleme etkisinin olumsuzluğuna dikkatini çekmek ve fark ndal k yaratmak üzere, bitişik binalarda kat seviyeleri ve bina yükseklikleri hakk nda gereken belirtmenin yap lmas önerilir. İmar plan nda verilen bina yükseklikleri veya Planl Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 16/11. maddesinde verilen kat yüksekliği ile, 29. maddesi kapsam nda verilen bina yüksekliği ve eksik katl yap laşma kriterlerine göre bina tasarlan rken, veya yönetmeliğin 27. maddesi kapsam nda bina cephe uzunluklar ve dilatasyon akslar düzenlenirken, bitişikte mevcut bina kat seviyeleri ve bina yüksekliklerinin de dikkate al nmas ve çarp şma etkisinin yaratacağ olumsuzluklar n proje tasar m aşamas nda giderilmesi önem taş r. İmar yönetmeliğinde, çarp şma etkisine karş yeterli dilatasyon mesafesi ve gerekli diğer tasar m hassasiyetlerinin dikkate al nmas için gerekli belirtmeler yap lmal d r.

9 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım Şekil 6 Van/Erciş depremi Şekil 7 Van/Erciş te çarpma (çekiçleme) etkisi sebebiyle ağ r hasarl yap. 5) Zemin Katlardaki Yumuşak Kat Zay f Kat Durumu Binalar n giriş katlar, ticari sebepler ile camekanl yap labilmektedir. Bu durumda, deprem yönetmeliğimizde tan ml olan yumuşak kat ve zay f kat durumlar oluşmakta ve deprem hasar olarak kendini göstermektedir (Şekil 8, Şekil 9, Şekil 10, Şekil 11). Deprem yönetmeliğimiz, teknik olarak bu iki benzer durumu birbirinden ay rm şt r. Rijitlik fark na dayanan duruma zay f kat ad verilmiştir. Eğer bir yap daki üst katlarda bulunan dolgu duvarlar (tuğla vs.), örneğin zemin katta %80 den daha fazla azal yor ise zay f kat düzensizliği oluşmaktad r. Özellikle, mevcut binalar n zemin katlar nda, işyeri oluşturmak amac yla doldu duvarlar n kald r lmas, bu tür düzensizliğe davetiye ç karmaktad r. Kat deplasman fark na dayanan duruma yumuşak kat denilmiştir. Kat yüksekliğinin zemin kat dükkanlarda daha yüksek olduğu durumlarda yumuşak kat oluşmaktad r. Eğer bir kat n deprem durumunda yapt ğ deplasman, diğer katlar n deplasmanlar ndan %20 den daha fazla ise o kat yumuşak katt r.

10 220 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Deprem yönetmeliğinde tan mlanan bu düzensizlikler dolgun (güçlü) kolon ve perde kesitleri ile giderilmektedir. Ancak tasar m yapan inşaat mühendisinin bilinçli bir tasar mc olmas ve deprem yönetmeliğini doğru kullanmas gerekmektedir. Mimarlar n ve yap sahiplerinin de, bu tür düzensizliklerin olumsuz etkilerinden haberdar olmalar gereklidir. Göçen tek kat görüntüleri tüm depremlerden sonra karş m za ç kmaktad r. Bu durum binan n tüm kapasitesini kullanamadan erken göçmesine sebep olmaktad r. Zemin katlar ticari amaçl olarak kullan lan ve giriş kat yüksekliği diğer katlara göre daha yüksek olan yap larda yumuşak kat oluşmas nedeniyle y k lan bir çok bina gözlenmiştir. Şekil 8 Yumuşak kat / Zay f kat Şekil 9 Van Erciş te yumuşak kat sebebiyle zemin kat kolonlar göçmüş ağ r hasarl yap.

11 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım Şekil 10 Zay f Kat Şekil 11 Van Erciş te çarp şma etkisi ve yumuşak kat sebebiyle ağ r hasar ve göçen binalar. 6) Kapal Ç kmalarda Çerçeve Süreksizlikleri Mimarlar ve statikerlerin bitmeyen mücadelelerinden birisi de sarkan kirişler konusudur. Eski yap larda kapal ç kmalarda kirişin ç kman n etraf ndan dolaşt ğ s kl kla görülmektedir. Bu durum yap sal davran ş n sorunlu kalmas anlam na gelmektedir. Kolonlar direk bağlamayan çerçevelerin sismik dayan m yoktur. Bu konuda Odam z n yapt ğ proje denetimi düzeltici etki yapmakta iken, son dönemde Odam z n da mesleki denetimi engellendiğinden, uygulamalar n ne yönde olduğu belirsizdir. Belediyede ve ilgili diğer idarelerde, proje denetimi yapan yetkili mühendislerin bu konuda dikkatli olmas gerekmektedir.

12 222 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım ) Bina Bodrum / Zemin Kat Taban Kotlar n n Tabi Zemin Kotunun Alt nda Kalmas Durumunda İskan İzni (Sel Ve Su Bask nlar ) Planl Alanlar İmar Yönetmeliğinin 31. maddesinde zemin kat taban kotu, tabi zemin tesviyesi ve girişler tan mlanm ş, 32. maddesinde ise toprağa dayal bodrum katlarda iskan koşulu belirtilmiştir. Madde 31:Zemin kat taban seviyeleri, binalar n kot ald ğ cephesinde (±0.00) kotunun alt na düşemez ve (+1.00) kotunun üzerine ç kamaz... hükmü, konut binalar n n zemin kat taban n n kotunda düzenlenmesine imkan vermekte ve bu husus, su bask n riski yaratmaktad r. Madde 32: Toprağa dayal bodrum katlarda bulunan konutlarda oturma odas ve bir yatak odas n n; taban döşemesinin üst seviyesinin tabii veya tesviye edilmiş zemine gömülü olmamas, doğal ayd nlatma ve havaland rmas n n pencere aç lmak suretiyle sağlanmas, sel, taşk n ve su bask nlar na karş tedbirlerin al nm ş olmas zorunludur. Bu bağ ms z bölümlerin k smen veya tamamen tabii ve tesviye edilmiş zemin alt nda kalan duvarlar nda pencere aç lamaz.... hükmü, konut binalar n n k smen gömülü (tabi zeminin alt nda kalan) bodrum katlarda iskan olanağ na imkan vermekte ve husus, su bask n riski yaratmaktad r. Yak n geçmişte bodrum katlarda konut veya kap c dairesi niteliği taş yan bağ ms z bölümlerde, oluşan sel sonras nda yaşanm ş can ve mal kay plar dikkate al narak, bu konu imar yönetmeliğinde yeniden düzenlenmelidir. 8) K sa Kolon ve Farkl Kat Seviyeleri Deprem yönetmeliği k sa kolon oluşturulmas ndan kaç n lmas n tavsiye etmektedir. Ancak zorunlu ve k smi uygulamalarda gerekli tedbirler uygulanmal d r. Planl Alanlar İmar Yönetmeliğinin 32. maddesi, katlar n farkl taban veya tavan seviyesinde uygulanabileceği hükmünü içermektedir. Madde 32:...Arazi eğiminden faydalanmak amac ile veya mimari nedenlerle, binalar blokunun, bir binan n veya bağ ms z bir dairenin; belirlenen bina yüksekliğini aşmamak, belirli piyesler için tespit olunan asgari kat yüksekliklerine veya bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine ayk r olmamak şart ile, çeşitli katlarda ve/veya farkl taban ve/veya tavan seviyelerinde düzenlenmesi mümkündür. Ayr ca, yukar daki hükümlere uygun olmak kayd ile, zemin katlar n binan n kot ald ğ yol cephesi üzerinde bulunmayan piyesleri ile yol cephesinde, yer alan piyeslerinin yol cephesinde kalmayan ve piyes derinliğinin yar s n aşmayan bir k s m alanlar, zemin kat kotundan farkl kotta düzenlenebilir. hükmü uygulan rken istenmeyen düzensizliklerden kaç n lmal d r. 9) Taş y c Sistemin Yang n ve Is Etkisine Maruz Kalmas na Neden Olabilecek Bir Uygulama, Konut Binalar nda, Alt Katlarda F r n Kullan mlar Bilindiği gibi, çelik 500 santigrat derece civar nda sertliğini kaybetmektedir. Pas pay n n da s ya karş koruyucu etkisi kal nl ğ na bağl d r. Dolay s yla, ilk anda yap sal sisteme olumsuz etkileri akla gelmeyebilecek f r n vs. mekanlar n izin süreci imar yönetmeliği ile yap sal konular da dikkate alacak şekilde düzenlenmelidir. İmar mevzuat nda f r nlara ilişkin düzenleme; Planl Alanlar İmar Yönetmeliğinin 44. maddesinde yer almaktad r. Bu hükme göre, sanayi ve ticaret bölgelerinde olduğu gibi, zemin

13 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım kat ticaret olan konut bölgelerinde de (apartman altlar ndaki dükkanlarda) f r n izni al nabileceği alg lanmaktad r. İşyeri Açma ve Çal şt rma Ruhsatlar na İlişkin Yönetmekte, nüfusu 'in üzerindeki yerleşim yerlerinde F r nlar ayr k nizamda müstakil binalarda kurulur ve binan n tamam sadece f r n müştemilat na tahsis edilir hükmü mevcut iken, Tip imar yönetmeliğinde konut binalar nda, apartman altlar nda ekmek f r n yap labilmesine imkan tan nd ğ alg lanmaktad r. Ekmek f r nlar n n, sadece nüfus kriteri baz al narak, apartman altlar nda düzenlenebilmesine imkan tan yan hükümleri uygun görmemekteyiz. F r nlarda, yang n tehlikesi, s n n bina taş y c sistemine vereceği olumsuz etki, koku, gürültü vb. olumsuzluklar dikkate al narak, hem imar yönetmeliğinde hem de ilgili diğer yönetmeliklerde yeniden düzenleme yap lmal d r. Ekmek f r nlar n n, nüfusu 'in alt ndaki yerleşim yerlerinde de, apartman altlar nda yap lmas n n yasaklanmas, ayr k ve müstakil bina şart aranmas gerekmektedir. SONUÇ Depremler ve yang nlar n yaratacağ olumsuzluklar, bina inşaat alan veya yerleşim yerlerinin nüfus kriterlerine göre kategorize edilmesi ile değil, bilimsel ve teknik gereklere göre düzenlenmiş yasal mevzuat ve etkin kamusal denetim mekanizmalar ile en aza indirilebilir. Mevzuat düzenlenirken, yap denetim yasas ndan muafiyet kriterlerinin gerçekçi koşullara göre belirlenmesi gerekir. Köy yerleşik alanlar nda, iskan d ş alanlarda ve nüfusu 5000'in alt ndaki belediyelerde toplam inşaat alan 500 m² yi geçmeyen konut yap lar n n nas l projelendirildiği, nas l denetlendiğine ilişkin belirsizlik ve kuşkular mevcuttur. Her yap da olduğu gibi bu yap larda da can ve mal güvenliğinin sağlanmas ad na etkin bir kamusal denetim sisteminin hayata geçirilmesi bir zorunluluktur. Ayr ca, yap üretim süreci, mimari, statik, mekanik, elektrik, haritac l k, s yal t m vs. bir çok disiplinin koordineli olarak çal şmas n gerektiren bir süreçtir. Tasar m aşamas nda tüm disiplinlerin eşzamanl ve koordine olarak çal şmalar en ideal olan d r. Bu süreçte uygulanan teknik kurallar da yönetmelikler ve standartlar belirler. Ülkemizde ne yaz k ki meslek disiplinleri birbirlerinden kopuk olarak çal şmakta ve koordinasyon sağlanamamaktad r. İlgili idarelerce yap lmas gereken kamusal denetim ise; teknik ve idari yönetsel sorunlar nedeniyle, istenilen düzeyde başar lamamaktad r. Yap denetim sektörü de uygulamalarda kalite yükselmesini sağlam ş olmakla birlikte, genel olarak yap denetimi mevzuat ndan kaynaklanan uygulama problemleri vard r. İmar mevzuat n n, yap üretim sürecinde yol gösterici ve tüm disiplinler aç s ndan problemli tasar mlar önleyici etkisi olmas gereklidir. Ancak uygulamada bunun başar lamad ğ bir gerçektir. Mühendislik konular nda, toplumdaki genel bilinçsizlik ve menfaat temelli bak ş aç s değiştikçe, ülkemizde de yap kalitesi de artacakt r. Bu süreci h zland racak ve yönetecek en önemli faktör de imar yönetmelikleri ve etkin bir kamusal denetim olacak gibi görünmektedir.

14 224 TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / Kasım 2013 Genel anlamda; etkin bir kamusal denetim, meslek disiplinleri aras nda koordinasyon, ilgili idarelerde kurumsal eğitim ve bilinçli teknik idari kadro, mesleki yetkinlik, etik ilkelerin sahiplenilmesi gibi faktörler nitelikli ve güvenli yap üretimini doğrudan olumlu etkileyen unsurlard r. Toplumun birçok kesimi bu unsurlarda taraf olmal ve sorumluluk üstlenmelidir. KAYNAKLAR Deprem Bölgelerinde Yap lacak Yap lar Hakk nda Yönetmelik Planl Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Ekim ve 9 Kas m 2011 Tarihli Van Depremleri Yerinde Yap lan İnceleme ve Değerlendirme Raporu İKÜ-CE-2011/01

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMEİĞİ ASANSÖRLER MADDE 8.08 Bina giris katından itibaren kat adedi,, bu kat ile birlikte 4 den fazla olan konut binalarında, bodrumda iskan edilen katlar dahil

Detaylı

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ

İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ 401 İZMİR METROPOL İLÇELERİNDE YAPILAN ASANSÖR DENETİMLERİ VE GÜVENLİK SEVİYESİNDEKİ GELİŞMELERİN İNCELENMESİ M. Berkay ERİŞ, Halim AKIŞIN, Zafer GÜNEŞ Makina Mühendisleri Odas akm@mmo.org.tr ÖZET Kentimizde

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 -

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 - ISI YALITIMI ve BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ Ülkemiz, enerji tüketiminde, birim ürün ve hizmette gelişmiş ülkelere göre (Batı Avrupa ya göre 2 kat, Japonya ya göre 4 kat) fazla enerji tüketmektedir.

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI Tarih: 15.10.2015 Sayı : 2015/194 KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI 3065 sayılı KDV kanunun 28. maddesi 6322 Sayılı Kanun un 22. maddesiyle kısmen değiştirilmiştir. Bu değişiklikle Bakanlar

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Karşıyaka Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş, görev,

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Nisan 2012

Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Nisan 2012 Konut Sektörü Değerlendirme Sunumu Nisan 2012 Konut Stoku Yeniden İnşa Edilmesi Gereken, Basit 1,507,009, Tadilata 8% İhtiyaç Duyan, 4,370,327, 23% Tadilata İhtiyacı Olmayan, 12,849,236, 69% 2000 yılında

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi)

İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA. : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR. İSTANBUL ( ). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALI : TMMOB Şehir Plancıları Odası (İstanbul Şubesi) :

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2006/1 Tarih Sayı Kapsam B.07.1.GİB.0.66/6650-150 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.66/6650-150 KONU:- EMLAK VERGİSİ KANUNU

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

2006 DAN 2013 E KADIN DOSTU KENT OLMA YOLUNDA İZMİR. Semra Ulusoy ulusoy@unfpa.org

2006 DAN 2013 E KADIN DOSTU KENT OLMA YOLUNDA İZMİR. Semra Ulusoy ulusoy@unfpa.org 95 2006 DAN 2013 E KADIN DOSTU KENT OLMA YOLUNDA İZMİR Semra Ulusoy ulusoy@unfpa.org İnsanlara en yak n yönetişim katman olan yerel ve bölgesel yönetimler, eşitsizliklerin sürmesi ve artmas na karş mücadelede

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Ege Bölgesi nin ikinci büyük şehri olan Manisa İli 13.810

Detaylı

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA

YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ. Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA 487 YERLEŞİM ALANLARINDAKİ BİTKİLERİN İŞLEVLERİNİN İZMİR KENTİ GERÇEĞİNDE İRDELENMESİ Prof. Dr. İlçin ASLANBOĞA Kentsel mekanlarda yaşayan toplumlar yitirdikleri doğal çevrelerin özlemini çevrelerindeki

Detaylı

Betonarme ve Prefabrik Yapılarda Risk Değerlendirmesi

Betonarme ve Prefabrik Yapılarda Risk Değerlendirmesi Pamukkale Üniversitesi Betonarme ve Prefabrik Yapılarda Risk Değerlendirmesi Doç. Dr. Şevket Murat ŞENEL Araş. Gör. Mehmet PALANCi RİSK? Belli bir seviyenin üzerinde hasar oluşursa Belli bir şiddetin üzerinde

Detaylı

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır

STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır STATİK-BETONARME PROJE KONTROL FORMU Evet Hayır 1. TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMİ Mimari ve statik proje kolon sistemi uyumluymuş Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumluymuş. Mimari

Detaylı

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI Z. CANAN GİRGİN 1, D. GÜNEŞ YILMAZ 2 Türkiye de nüfusun % 70 i 1. ve 2.derece deprem bölgesinde yaşamakta olup uzun yıllardan beri orta şiddetli

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI

2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI 2.4. ELASTĠK DEPREM YÜKLERĠNĠN TANIMLANMASI : SPEKTRAL ĠVME KATSAYISI Deprem yüklerinin belirlenmesi için esas alınacak olan Spektral İvme Katsayısı, A(T), Denk.(2.1) ile verilmiştir. %5 sönüm oranı için

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ, GÖREV VE YETKİLERİNİ BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik 657 sayılı

Detaylı

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler

Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Isı Yalıtımı Enerji Tasarrufunda İnovatif Çözümler Terma Enerji Verimliliği nin temel politikası, en yeni teknolojileri, kaliteli hizmet anlayışıyla bir araya getirerek enerji verimliliği uygulamalarını

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ

ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ ÇANKAYA BELEDİYESİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çankaya Belediye sınırları içinde yaşayan, yaş sınırı

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki

1.Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki İHSAN AKAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ULUDAĞ BAĞIMSIZ DENETİM VE Y.M.M A.Ş 23 Nisan Mh. 242 Sk. Rızvanoğlu-Paçacı Sit. No:12/A Blok Kat: 2 D: 3 Nilüfer/Bursa Tel: 0 541 3966882-0 224 2401329(pbx.) 0224 2401329

Detaylı

Geçmiş depremlerde gözlenen hasarlar Güncellenen deprem yönetmelikleri Tipik bir binada depremsellik incelemesi

Geçmiş depremlerde gözlenen hasarlar Güncellenen deprem yönetmelikleri Tipik bir binada depremsellik incelemesi TÜRKİYE DE BETONARME BİNALARDA SİSMİK GÜVENİLİRLİĞİ NASIL ARTTIRABİLİRİZ? How to Increase Seismic Reliability of RC Buildings in Turkey? Prof. Dr. Mehmet INEL Pamukkale University, Denizli, TURKEY İçerik

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları;

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; II. Yapılaşma Hükümlerinin 11.5 maddesinin ikinci bendine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. 1. Vatandaşın imar ile ilgili her türlü şikâyet ve taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak;

BİRİNCİ BÖLÜM. 1. Vatandaşın imar ile ilgili her türlü şikâyet ve taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak; GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/22 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu

Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu TEDARİK FONKSİYONUNUN KAPSAMI VE İŞLETME AÇISINDAN ÖNEMİ Geniş anlamda tedarik fonksiyonu, işletmenin üretimde bulunabilmesi için ihtiyaç duyduğu üretim faktörlerinin temin edilip

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep

YAPI VE DEPREM. Prof.Dr. Zekai Celep YAPI VE DEPREM Prof.Dr. 1. Betonarme yapılar 2. Deprem etkisi 3. Deprem hasarları 4. Deprem etkisi altında taşıyıcı sistem davranışı 5. Deprem etkisinde kentsel dönüşüm 6. Sonuç 1 Yapı ve Deprem 1. Betonarme

Detaylı

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri,

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri, T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 284 Ülkemizin mevcut elektrik tüketimi her geçen gün artmaktad r. Bu ihtiyac n kar lanmas amac ile ba vurulan elektrik üretim yöntemlerin

Detaylı

YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ YIĞMA TİPİ YAPILARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA ALETSEL VERİ ve HESAPLAMALARA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ S.S. Yücel 1, M. Bikçe 2, M.C. Geneş 3, Ş. Bankir 4 1 Y.L. Öğrencisi, İnşaat Müh. Fakültesi, İskenderun Teknik

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

Sirküler no: 056 İstanbul, 25 Haziran 2010

Sirküler no: 056 İstanbul, 25 Haziran 2010 Sirküler no: 056 İstanbul, 25 Haziran 2010 Konu: Maliye Bakanlığı, taşınmaz (gayrimenkul) satışında katma değer vergisi uygulaması ile ilgili açıklamalar yaptı. Özet: 23 Haziran 2010 tarihinde Gelir İdaresi

Detaylı

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu Tüketici Hukuku Enstitüsü I. Kentsel Dönüşüm Raporu 1 16.05.2012 tarihinde kabul edilerek 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen Afet Riski Altındaki

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı)

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:294 YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER (III. Baskı) Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL

Detaylı

2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KANUNU KAPSAMINDAKİ TARİHİ ESER, GAYRİMENKUL İÇİN KISITLI EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI

2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KANUNU KAPSAMINDAKİ TARİHİ ESER, GAYRİMENKUL İÇİN KISITLI EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KANUNU KAPSAMINDAKİ TARİHİ ESER, GAYRİMENKUL İÇİN KISITLI EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI 1. KONU Bilindiği üzere Emlak Vergisi Kanununda, Kanunlar veya diğer kamu düzeni

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010

Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No: 0-6010-2772-0400010 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

İZMİR DEKİ KENT AYDINLATMASINA YÖNELİK OLUMSUZ UYGULAMALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İZMİR DEKİ KENT AYDINLATMASINA YÖNELİK OLUMSUZ UYGULAMALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 69 İZMİR DEKİ KENT AYDINLATMASINA YÖNELİK OLUMSUZ UYGULAMALAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Serhat ÖZENÇ Elektrik Mühendisi serhat.ozenc@vendeka.com.tr Dilek MENTEŞEOĞLU

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı ...

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı ... T.C. 00980797 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı Sayı : 59131235-060.11.03 Konu : Kurumsal Kimlik Çalışmaları T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Fındık İşleri

Detaylı

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü nde Bodrum da bir basın açıklaması yapıldı. İMO Bodrum Temsilciliği nde yapılan basın açıklaması Bodrum İKK Genel Sekreteri Şahabettin

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK Ender ÇETİN (*), Yasin BAYRAKLI (*), Erol GÜLER (**) ÖZET Bu çalışmada, Şişli, Harbiye Mahallesi, Taşkışla Caddesi, 95 Pafta, 808 Ada, 2 Parselde inşa

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK

RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK RESTORANLARIN BELGELENDİRİLMESİ, DENETİMİ VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK (13.4.2010 R.G. 60 EK III A.E. 239 Sayılı Tüzük) RESTORANCILAR BİRLİĞİ YASASI (46/2008 Sayılı Yasa) Madde 5 Tahtında Yapılan Tüzük

Detaylı

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre

4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik Birinci Bölüm Genel Hükümler

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı