Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri"

Transkript

1 Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri 13, 50, Fevzi YILMAZ Muðla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kötekli - MUÐLA Özet Bu çalýþma, Bodrum ilçesi Mumcular kasabasýnda bulunan Mumcular Barajý'nýn, fiziksel ve kimyasal özelliklerini ortaya çýkarmak amacýyla yapýlmýþtýr. Sulama suyu, içme suyu ve sanayi suyu temini gibi amaçlarla DSÝ tarafýndan yapýlan baraj, yöreye önemli katkýlar saðlamýþtýr. Çalýþma süresince tespit edilen beþ istasyondan her ay su örnekleri alýnmýþ ve elde edilen yýllýk ortalama deðerler(minimum, maksimum, ortalama) þu þekilde bulunmuþtur: Su sýcaklýðý (11,5-30,6-20,7ºC), ph (7,6-9,0-8,3), çözünmüþ oksijen (3,1-10,2-7,3 mg/l), BOÝ 5 (ALA-6,6-1,8 mg/l), amonyum (ALA-2,7-0,6 mg/l), fosfat (ALA-1,5-0,2 mg/l), sülfat (ALA ,2 mg/l), klorid (0,3-3,3-1,2 mg/l), asit baðlama yeteneði (1,9-8,2-3,4), toplam sertlik (6,9-22,1-11,1 mg/l), toplam alkanite ( ,3 mg/l), kalsiyum (49,3-157,8-79,4 mg/l), magnezyum (29,5-94,6-47,6 mg/l), konduktivite ( ,6 µs/cm), buharlaþma kalýntýsý ( ,2 mg/l), seki disk ( ,4 cm), turbidite ( ,4 NTU), Renk ( ,2 birim). Çalýþma sonunda ýlýman bir tatlý su gölü olan barajýn iyi sayýlabilecek bir su kalitesine sahip olduðu, önemli bir kirlilik problemi olmadýðý, ancak bazý mineral tuzlarýn yetersizliði ve su kýtlýðý sýkýntýlarý olduðu anlaþýlmýþtýr. Anahtar Kelimeler: Mumcular Barajý (Bodrum), su kalitesi, fiziko-kimyasal özellikler. Physico-Chemical Features of Mumcular Dam Lake (Mugla-Bodrum) Abstract This study was conducted to identify physico-chemical features of water of Mumcular Dam Lake, Mumcular town, Bodrum-Mugla. The aims of building of the dam lake were; irrigation, drinking water and industrial water supply. During the study, the water samples were taken periodically from five choosen stations in every month. The measured data were given as following (minimum, maximum and average for one year): Water temperature ( ºC), ph ( ), dissolved oxygen ( mg/l), BOD 5 (UDL mg/l), ammonium (UDL mg/l), phosphates (UDL mg/l), sulphates (UDL mg/l), clorid ( mg/l), acid bound ability ( mg/l), total hardness ( mg/l), total alkalinity ( mg/l), calcium ( mg/l), magnesium ( mg/l), conductivity ( µs/cm), evaporation remainder ( mg/l), visibility secchi-disc ( cm), turbidity ( NTU), colour ( unit). According to the results it was identified that Mumcular Dam lake has warm and good quality water without a serious pollution problem, but some nutrients are insufficent and there is a water depletion in the dam lake. Keywords: Mumcular dam lake (Bodrum), water quality, physico-chemical features. GÝRÝÞ Ülkemiz doðal su kaynaklarý bakýmýndan oldukça zengindir. Buna raðmen pek çok bölgede düzensiz yaðýþ rejimi ve coðrafik þartlarýn etkisi ile su problemleri ortaya çýkmaktadýr. Su problemine çözüm olarak en çok baraj gölleri inþa edilmesi düþünülmektedir. Baraj gölleri genellikle enerji üretimi, sulama, içme suyu ve taþkýndan korunma gibi amaçlarla kurulmaktadýr. Ülkemizdeki yýllýk yaðýþ miktarý mm arasýnda deðiþmekte olup ortalama 642,6 mm'dir. Bu deðer, yýllýk ortalama 501 km 3 yaðýþ miktarýna tekabül etmektedir. Bu miktarýn takriben 186 km 3 lük kýsmý akýþ halinde denizlere geçmektedir. Devlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan yapýlan etütlere göre iþletmede ve inþa halinde olan yaklaþýk 684 baraj ve 495 adet hidroelektrik santral vasýtasý ile akarsularýmýz düzenlenecek ve azami fayda saðlanabilecektir (Anonymous 1992). Baraj gölleri sürekli alýcý ortam özelliði gösterirler. Bir baþka deyiþle çevre kirliliðinden birinci derecede etkilenirler. Evsel, endüstriyel, tarýmsal aktivitelerden kaynaklanan kirleticiler ilk olarak akarsulara karýþmakta ve yine akarsular yoluyla göllere ve denizlere ulaþmaktadýr. Akarsulara boþaltýlan bu atýklar öncelikle akarsuda yaþamýný sürdüren canlýlarý olumsuz yönde etkilemekte, bu olumsuz etki besin zinciri yolu ile insana kadar ulaþmaktadýr. Doðal kaynaklarýn sürekli izlenmesi ve gerekli önlemlerin alýnabilmesi için sürvey çalýþmalarýnýn 10 No: 50, 2004

2 Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri yapýlmasý gerekmektedir. Su ortamlarýnda kirlenmeyi belirleyen belli baþlý kriterler fiziko-kimyasal ve biyolojik faktörlerdir. Ülkemizdeki göl ve akarsularda yaþayan organizmalarla ilgili (Tanatmýþ 1993, Ustaoðlu ve ark. 1998) ve baraj göllerinin fiziko-kimyasal özelliklerinin incelendiði çalýþmalar mevcuttur (Yýlmaz 1994, Yýlmaz 1997, Gül 1994, Alaþ 1998). Bölgemizde bulunan önemli akarsular arasýnda yer alan Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz ve Dalaman akarsularý ile bunlardan bazýlarýnýn da önemli kollarý üzerinde fiziko-kimyasal analizler yapýlarak su kalitesi incelenmiþ, ancak biyolojik incelemelere yer verilmemiþtir (Anonymous 1995) Muðla il sýnýrlarý içerisinde ise Köyceðiz-Dalyan Estuarini ve Köyceðiz gölüne dökülen akarsularla ilgili fiziko-kimyasal ve biyolojik araþtýrmalar yapýlmýþtýr (Gökçe 1993, Dügel 1995, Özdemir ve ark. 1998, Barlas ve ark. 1995). Ayrýca Ýkiel (1997), Muðla ve çevresi iklimi üzerine ayrýntýlý bir araþtýrma yapmýþtýr. Araþtýrma sahasý olarak seçtiðimiz Mumcular Barajý'nda þu ana kadar yapýlmýþ bilimsel bir çalýþmaya rastlanýlmamýþtýr. Bu çalýþma ile içme suyu, sulama suyu ve sanayi suyu temini gibi amaçlarla kurulan bu tesis hakkýnda ilk kez böyle bir çalýþma yapýlmýþ olacaktýr. Bu çalýþma ile Bodrum Ýlçesine içme suyu saðlayan baraj gölünün bazý biyolojik parametreleri ile fiziko-kimyasal parametreleri aylýk periyotlarla düzenli olarak takip ve tespit edilmiþtir. Bu çalýþmalarýn sonunda baraj bölünün kirlenme ve diðer sorunlarýnýn ortaya konulmasý ve gerekli tedbirlerin alýnabilmesi için ilgili mercilere iletilmesi amaçlanmýþtýr. Çünkü, kalkýnma süreci yaþayan ülkemizde doðal kaynaklarýmýzdan azami þekilde faydalanýlmasý büyük önem taþýmaktadýr. Kirletilen bir su kaynaðýnýn temizlenmesinin, korunmasýndan çok daha güç ve pahalý bir iþlem olduðu unutulmamalýdýr. MATERYAL VE METOT Çalýþma Alaný Araþtýrma alaný olarak seçilen Mumcular Barajý Muðla-Bodrum yolu üzerinde bulunan Güvercinlik mevkiine 12 km'lik karayolu ile baðlanmakta olup, Mumcular kasabasýnýn kuzeyinden geçen Kocadere üzerinde inþa edilmiþtir (Harita). Mumcular kasabasý ile bitiþik konumda yer alýr (Anonymous 1986). DSÝ tarafýndan barajýn inþaatýna 1986 yýlýnda baþlanmýþ ve 1990 yýlý Aðustos ayýndan itibaren su tutulmaya baþlanmýþtýr. Maksimum su seviyesinde göl alaný 143 ha, minimum seviyede su alaný 28,5 ha, maksimum göl hacmi 18,2 hm 3, aktif hacim 17,2 hm 3, ölü hacim ise 1,0 hm 3 'tür. Sulamaya verilecek yýllýk su miktarý 10,25 hm 3, içme suyuna verilecek yýllýk su miktarý ise 5 hm 3 'tür (Anonymous 1993). Baraj etrafýnda kurulu herhangi bir sanayi tesisi yoktur. Ancak 11 zeytinyaðý fabrikasý bulunmaktadýr. Bu tesislerden býrakýlan atýk su ancak yoðun yaðýþ olduðu zamanlarda baraja u- laþabilmekte ve olumsuzluklara yol açabilmektedir. Bunun dýþýnda önemli bir kirlilik kaynaðý yoktur. Baraj gölünün yapýlmasý ile 1364 ha'lýk alanda kuru tarýmdan sulu tarýma geçilmiþtir. Böylece yöredeki civarýndaki kiþi projeden fayda saðlamaktadýr. Ayrýca Bodrum Ýlçesinin sebze ve diðer sulu tarým ürünleri ihtiyacý önemli oranda buradan saðlanmaktadýr. Proje ile amaçlanan içme suyu temini de önemli bir turizm merkezi olan ve içme suyu problemi had safhada olan Bodrum için düþünülmüþtür. Halen daha çok barajýn alt sahasýnda yer alan kuyulardan ve kýsmen ve giderek artan oranda da baraj gölünden içme suyu alýnmaktadýr. Bu bölgede yer alan Bodrum Belediyesi'ne ait oldukça geliþmiþ arýtma tesisi mevcuttur. Baraj suyu ve kuyu sularý buradan ilçeye gönderilmektedir. Gerek baraj yeri temeli gerekse göl sahasýnýn büyük bir kýsmý oldukça yaþlý Paleozoik arkoz þistleri ile kaplýdýr (Anonymous 1989). Ýstasyonlarýn Seçimi ve Tanýtýmý Mumcular Baraj Gölünde fiziko-kimyasal özelliklerin belirlenmesi için aylýk olarak su örnekleri alýnmýþtýr. Bu amaçla 5 adet istasyon belirlenmiþtir (Harita). Bunlar; 1. istasyon: Mumcular Baraj Gölünün tek su kaynaðý olan Kocadere'nin barajla birleþtiði noktadadýr. 2. istasyon: Baraj gövdesine yakýn yaklaþýk m derinliðe sahip bölgede yüzeyden su alýnan istasyondur. 3. istasyon: ikinci istasyonun bulunduðu bölgede 5m derinliðe inilerek nansen þiþesiyle su numunesi alýnmýþtýr. 4. istasyon: Baraj gölünün ortasýna yakýn bir yerden Harita. Çalýþma alanýnýn yeri. No: 50,

3 F. YILMAZ ortalama derinliði 7-8 m olan bölgenin yüzeyinden su alýnan istasyondur. 5. istasyon: dördüncü istasyonun bulunduðu bölgede 5 m derinliðe inilerek nansen þiþesiyle su numunesi alýnmýþtýr. Fiziksel ve Kimyasal Analizler Sýcaklýk (ºC) ve ph HI 8314 Hanna marka phmetre ile, elektriki iletkenlik (µs/cm) LF 330/Set WTW marka konduktivitometre ile, seki disk (cm) özel imal edilmiþ Hydro-Bios marka disk yardýmýyla arazide ölçülmüþtür. Turbidite (NTU), Nephla-EU marka Neflometre ile kör numune þahit tutularak, renk (birim) tayini, renk tayin cihazý ile yapýlmýþ ve birim olarak verilmiþtir. Çözünmüþ oksijen (O 2 mg/l) ve biyolojik oksijen ihtiyacý (BOÝ 5 mg/l) Winkler metodu, nitrit (NO 2 mg/l) ve nitrat (NO 3 mg/l) hidrazýn bakýr indirgeme reaktifi kullanýlarak, amonyum (NH 4 mg/l) nitroso pürsiyat, fosfat (PO 4 mg/l) amonyum heptomolibdat metodu ile kalorimetrik, sülfat (SO 4 mg/l) turbidimetrik, klorür (Cl mg/l), toplam sertlik (CaCO 3 mg/l), asit baðlama yeteneði (mg/l), alkalinite (bikarbonat (HCO 3 mg/l): toplam alkalinite, (karbonat (CO 3 mg/l): fenolfitalein alkalinitesi) tayini titrimetrik olarak tayin edilmiþtir. Kalsiyum (Ca mg/l), magnezyum (Mg mg/l) asit baðlama miktarýndan hesapla bulunmuþtur (Günay 1974, Giritlioðlu 1975, Höll 1979, Anonymous 1985). Yapýlan analizler sonunda hiçbir deðer elde edilememiþ ise, Analiz Limitlerinin Altýnda (ALA) deðerlendirilmesi yapýlmýþtýr. Elde edilen su analiz sonuçlarý kýta içi su kalite, içme suyu gibi çeþitli kriterlere göre deðerlendirilmiþtir (Anonymous 1984, Anonymous 1988, Barlas 1995). BULGULAR VE TARTIÞMA Çalýþma süresince tespit edilen beþ istasyondan aylýk periyodik su örnekleri alýnmýþ ve su sýcaklýðý, ph, çözünmüþ oksijen, seki disk, konduktivity, buharlaþma kalýntýsý, nitrit, nitrat, amonyum, klorür, sülfat, fosfat, fenolftalein alkalinitesi, metil oranj alkalinitesi, toplam alkalinite, turbidite, renk, kalsiyum, magnezyum, asit baðlama yeteneði, geçici sertlik, toplam sertlik, kalýcý sertlik, BOÝ 5 deðerleri tayin edilmiþtir. Bu parametrelerin her bir istasyon için minimum maksimum ve ortalama deðerleri Tablo 1 de ve ortalama aylýk deðiþimleri ise þekillerde sýrasýyla verilmiþtir (Þekil 1-5). Sýcaklýk Su sýcaklýðý deðerlerine göre Mumcular Baraj Gölü ýlýman su karakteri göstermektedir. Ortalama su sýcaklýðý deðerleri bakýmýndan 1. sýnýf su kalitesi karakterinde olan baraj suyunda Temmuz-Aðustos 12 aylarýnda özellikle yüzey sularý daha düþük kaliteli özellikleri göstermiþtir (Tablo 2). Bu özellikteki sularda Cyprinidae familyasýna ait balýklar iyi geliþebilmektedir. Burada gözden kaçýrýlmamasý gereken nokta istasyonlarýn özellikleridir. 1. istasyon dere giriþidir ve oldukça sýðdýr. Bu yüzden ortalama sýcaklýk deðerleri daha yüksek bulunmuþtur (Þekil 1). Ayrýca burada Aðustos ayýnda 33,5ºC ile en yüksek anlýk sýcaklýk deðeri ölçülmüþtür. Baraj gölü yüzeyinde tespit edilen 2. ve 4. istasyonlar ile 5 metre derinlikte bulunan 3. ve 5. istasyonlarýn sonuçlarý arasý paralellik te beklenen bir sonuçtur (Tablo 1). Þekil 1. Ortalama sýcaklýk deðerlerinin aylara göre deðiþimi. ph Mumcular Barajýnda ortalama ph deðerleri istasyonlarda 8,0 üzeri, aylara göre ise Mayýs ayý hariç (7,9) ortalama 8,0 ve üzeri deðerler ölçülmüþtür. En yüksek ortalama deðer de 8,6'yý göstermiþtir. Ancak anlýk deðerler bakýmýndan Aðustos ayýnda 4. istasyonda 9,0 gibi çok yüksek bir deðer elde edilmiþtir. (Tablo 1, Þekil 2). Ýç su kalitesi bakýmýndan baraj suyu 1. kalite karakterinde, nadiren daha düþük kalitede anlýk deðerler göstermiþtir (Tablo 2). Ancak hafif alkali olan suyun bu özelliði çoðunlukla bikarbonat iyonlarýnýn varlýðýndan kaynaklanmaktadýr. Çözünmüþ Oksijen Suda yaþayan canlýlar ve su kalitesi için oldukça önemli bir deðer olan çözünmüþ oksijenin yýllýk ortalama deðeri 7,3 mg/l olarak bulunmuþtur. Bu deðer bakýmýndan istasyon ortalamalarý ve aylýk ortalamalar 2. sýnýf su kalitesi, Baraj gölü sularý organik kirlilik derecesi bakýmýndan vasat kirli ve II. kalite su sýnýfý özelliði göstermektedir (Tablo 2). Baraj gölü yüzey sularýnda daha yüksek olan çözünmüþ oksijen deðerleri 5 metre daha derinde olan istasyonlarda düþüþ göstermiþtir. Aylara göre ortalama deðerler yüzey sularýnda daha büyük deðiþiklikler gösterirken dip sularý daha duraðandýr. Ancak asýl büyük farklýlýklar 1. istasyonda görülmüþ ve anlýk deðerler ocak ayýnda en yüksek olarak 10,2 No: 50, 2004

4 Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri mg/l, ve haziran ayýnda 4,0 mg/l olarak ölçülmüþtür (Tablo 1, Þekil 2). BOÝ 5 Sudaki biyolojik aktivitelerin bir göstergesi olan BOÝ 5 deðerleri oldukça düþüktür. Bu da bize kýta içi su kalite deðerleri bakýmýndan 1. sýnýf su özelliðini vermektedir. Organik kirlilik derecesi ortalama deðere göre az kirli ve kalite sýnýfý I-II þeklinde deðerlendirilmiþtir (Tablo 2). Bu deðerler bakýmýndan 1. istasyon olan dere sularý ile yüzey sularý olan 2. ve 4. istasyon deðerleri paralellik arz e- derken, 3. ve 5. istasyon deðerleri daha düþüktür. Bu da bize ýþýk geçirgenliði deðerleri oldukça düþük olan baraj gölünde 5 metre derinlikte daha düþük bir biyolojik aktivite olduðunu gösterir (Tablo 1, Þekil 2). Nitrit, Nitrat ve Amonyum Mumcular Baraj Gölünde hiçbir istasyonda nitrit deðeri ölçülememiþtir. Bu deðer kýta içi su Tablo 1. Fiziko-kimyasal özelliklerin istasyonlardaki yýllýk ortalama deðerleri. Þekil 2. Ortalama ph ve çözünmüþ oksijen deðerlerinin aylara göre deðiþimi. kriteri bakýmýndan 1. kalite su sýnýfý özeliði göstermiþtir. Ýçme suyunda hiç bulunmasý arzu edilmeyen nitrit bakýmýndan baraj gölü suyu içme suyu olarak uygundur. Organik kirlilik derecesi bakýmýndan çok az kirli olan baraj gölü suyu I. kalite su özelliði gösterir (Tablo 2). Nitrat deðerleri de sadece þubat ayýnda mg/l olarak ölçülmüþtür. Bu deðerler yýllýk deðerleri olmadýðý için saðlýklý karar vermemize engel teþkil etmektedir. Ancak bu kadarla iktifa edecek olursak baraj gölü suyu kýta içi su kalitesi sýnýfý bakýmýndan II- IV arasý. Organik kirlilik derecesi bakýmýndan ise az kirli ve I-II. sýnýf özellik gösterir (Tablo 2). TSE standartlarýna göre nitrat müsaade edilen sýnýrlar içinde bulunmuþtur (Tablo 2). Doðal sularda nitratýn bulunmamasý düþünülemez. Ancak araþtýrma alaný olarak seçilen Mumcular Barajý ve çevresinde demir oraný yüksek olan toprak yapýsýnýn varlýðý jeolojik bilgilerden anlaþýlmaktadýr. Yapýlan testlerde Analiz limitlerinin altýnda deðerler bulunmuþtur. Sonuçta içme suyu ve kýta içi su kriterleri bakýmýndan problem sayýlabilecek seviyede nitrat bulunmadýðý anlaþýlmýþtýr. Suda fazla miktarda nitrat bulunmasý o suyun içilemeyeceðine delalet etmez. Ancak bunun menþei araþtýrýlmalý ve ona göre karar verilmelidir. Ýçme sularý için No: 50,

5 F. YILMAZ Tablo 2. Fiziko-kimyasal sonuçlarýn deðerlendirilmesi. 45 mg/l üzerindeki deðerler tehlikelidir. Çocuklarda methemoglobinemia denilen bir hastalýða yol açar. Bu da kanýn oksijen baðlama kapasitesini düþürür (Günay 1974). Sularda total olarak azotun fazlalýðý kanserojen etkilere de yol açar (Yýlmaz 1997). Amonyum deðerleri de oldukça düþüktür (Tablo 1). Yýllýk ortalama amonyum deðerleri açýsýndan baraj gölü sularý I. kalite su sýnýfý, organik kirlilik derecesi bakýmýndan ise kritik kirli, sýnýf II-IV özelliði gösterir (Tablo 2). Fosfat Seçilen istasyonlardaki ortalama Fosfat iyonu deðerleri 0,2 mg/l ölçülürken, bu deðer istasyonlara göre ve aylýk olarak ortalama 0,1-0,5 mg/l arasýnda olmuþtur (Tablo 1). Fosfatýn evsel ve organik atýklarla artmasý sonucu sularda istenmeyen alg artýþý ve ötrofikasyon olayý görülebilir. Fosfat miktarý 0,3 mg/l'den yüksek ise kirlenmeden söz edilebilir. Doðal sularda toplam fosfor yoðunluðu; havzanýn morfometresine, bölgenin jeolojik yapýsýnýn kimyasal içeriðine, suya karýþan organik madde olup olmadýðýna ve sudaki organik metabolizmaya baðlýdýr (Tanyolaç 1993). Fosfat su depolarýnda alglerin üremesini kolaylaþtýrýr. Bu nedenle içme suyunda koku ve tad problemlerine yol açabilir. Bu sebepten içme suyunda fazla bulunmasý istenmez (Giritlioðlu 1975). Kýta içi su kriterleri bakýmýndan 2. sýnýf olan Mumcular Baraj Gölünde önemli bir fosfat kirliliði yoktur. Organik kirlilik derecesi bakýmýndan ise baraj suyu vasat kirli, sýnýf II özellik göstermiþtir (Tablo 2). 14 Sülfat Sülfat iyonu deðerleri yýllýk ortalama 66,2 mg/l olarak bulunmuþtur. Yýllýk deðerler hep 200 mg/l'nin altýnda bulunmuþtur. Dünya Saðlýk Teþkilatý ve Ýçme Suyu Standartlarýna göre izin verilebilir deðer 200 mg/l ve maksimum deðer 400 mg/l'dir (Tablo 2). Çok sülfat içeren, jipsli ortamlar ve kirlenmiþ sularda, özellikle alkali sülfatlar ve magnezyum sülfatlar barsaklarý etkiler, 1000 mg/l'nin üzerine çýktýðýnda barsak bozulmasý nedeniyle vücut su kaybeder ve sinir sisteminde bozukluklar baþlar (Günay 1974). Ýçme suyunda bulunabilecek fazla sodyum ve magnezyum sülfat laksatif etki gösterir (Giritlioðlu 1975). Ýç su kalite sýnýfý bakýmýndan 1. sýnýf özellik gösteren sülfat deðerleri, içme suyu için tavsiye edilen miktarýn içindedir (Tablo 2). Klorür Klorür doðal sularda 30 mg/l kadar olabilir. Klorür deðeri sertliðe baðlý olarak hesaplandýðýnda 8,87 0 Fr x 7,1 mg/l: 62, 97 mg/l klorür eder. Mumcular Baraj Gölünde oldukça düþük deðerlerdedir ve içme suyu için müsaade edilen 200 mg/l'nin çok altýnda deðerler bulunmuþtur (Tablo 2). Klorür deðerleri sadece 1. istasyon olan derede biraz daha yüksek diðer istasyonlarda birbirine yakýndýr (Þekil 3). Su kalite sýnýflarý açýsýndan ise klorür deðerlerine göre baraj suyu I. sýnýf özellik göstermiþtir (Tablo 2). Sulama sularýnda yüksek konsantrasyonda tuz bulunmasý istenmez, çünkü çoraklaþmayý hýzlandýrýr (Giritlioðlu 1975). Ýnsan ve hayvanlarda içme suyundan klora maruz kalmakla çok net olmayan ters saðlýk raporlarý belirtilmiþtir. Sularýn dezenfeksiyonunda kullanýlan klor, bu bakýmdan 0,5 mg/l'nin altýnda olmasý, klor temasýnýn 30 dakika ile sýnýrlandýrýlmasý ve ph'ýn 8 civarýnda olmasý gerekir (Doðan 1998). Ýçme suyu bakýmýndan dezenfeksiyonda bu standartlara mutlaka uyulmasý gerekir. Þekil 3. Ortalama klorür ve BOÝ 5 deðerlerinin aylara göre deðiþimi. No: 50, 2004

6 Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri ABY ve Sertlik Asit baðlama yeteneði (ABY) suyun asitliðe karþý tamponlama kapasitesini belirtir. Bikarbonat iyonu miktarýna baðlý olan bu deðer geçici sertliðin hesaplanmasýnda da kullanýlýr. Sertlik önemli bir kalite özelliðidir ve sudaki Ca, Mg tuzlarýndan ileri gelir. Sertlik deðerleri alman sertliði cinsinden verilmiþtir. Toplam sertlik çoðunlukla geçici sertlik yani Ca ve Mg'un bikarbonat bileþikleri tarafýndan tayin edilmiþtir. Ýçme suyu kriterleri bakýmýndan Mumcular Baraj Gölü ortalama sertlik deðerleri oldukça düþüktür. Ýçme suyu bakýmýndan tavsiye edilebilir deðerler içindedir (Tablo 2). Toplam sertlik deðerleri 1. istasyon olan derede biraz daha yüksek diðer istasyonlarda birbirine yakýn deðerlerdedir (Þekil 4). Þekil 4. Ortalama sertlik deðerlerinin aylara göre deðiþimi. Alkalinite Fenolfitalein alkalinitesi, karbonat iyonlarý varlýðýnda ölçülür. ph 8,3'ün üstündeki deðerlerde tespit edilebilir. Ortalama 1,2 mg/l olan bu deðerlerin alkaliniteye önemli bir tesiri yoktur. Metiloranj alkalinitesi çoðu zaman toplam alkaliniteyi belirlemiþtir. Bu da bize bikarbonat iyonu deðerlerini verir. Toplam alkalinite OH -, CO 3 ve HCO 3 iyonlarý varlýðýný gösterir. ph deðerinin de yüksek olmasýna sebep olur (Günay 1974). Toplam alkilinite deðeri derede diðer istasyonlara göre daha yüksek bulunmuþtur (Tablo 1). Kalsiyum ve Magnezyum Sularýn besleyiciliði bakýmýndan önemli olan kalsiyum ve magnezyum deðerleri ortalama olarak 79,4 mg/l ve 47,6 mg/l olarak bulunmuþtur (Tablo 1). Kalsiyum, kireç taþý ve benzeri jeolojik yapýnýn çözünmesiyle suya karýþýr. Magnezyum ise daha kolay çözünerek suya karýþýr. Magnezyum klorofilin merkez atomudur. Bu bakýmdan sularda bulunmasý önemlidir. Suda karbonat ve sülfat da varsa kalsiyum karbonat ve sülfat çökerek kabuk meydana getirir. Su borularýnda az miktarda kalsiyum karbonatýn çökerek, iç yüzeyi bir tabaka halinde örtmesi durumunda borularýn korozyona uðramasý engellenir. Yine sulama sularýnda kalsiyum bulunmasý topraðýn yapýsý ve geçirgenliði yönünden faydalýdýr (Giritlioðlu 1975).Granit ve silisli kumlarda bulunan sularda 5 mg/l kadar magnezyum bulunur. Kireçtaþý ve dolomit bulunan sulardaki magnezyum miktarý ise en az mg/l civarýndadýr. Magnezyumun sülfat ve klorürleri suda kolayca çözünür. Magnezyum suyun sertliðini meydana getiren iyonlardan bir tanesidir. Sýcak sularda kýrýlgan bir kabuk meydana getirir. Ýçme sularýnda 125 mg/l'den fazla konsantrasyonlarda pürgatif ve diüretik olarak etki eder (Giritlioðlu 1975). Türk içme suyu standartlarýnda müsaade edilebilen deðerler, kalsiyum için tavsiye edilen 75mg/l, maksimum 200 mg/l, magnezyum için tavsiye edilen 50 mg/l, maksimum deðer 150 mg/l olarak verilmiþtir. Kalsiyum ve magnezyum tavsiye edilen deðerlerin biraz üstünde, ancak içme suyu için müsaade edilen deðerlerin oldukça altýndadýr (Tablo 2). Elektriksel Ýletkenlik ve Buharlaþma Kalýntýsý Çözünmüþ organik maddelerin miktarý yada bir baþka ifade ile tuzluluða göre belirlenen iletkenlik deðeri ortalama olarak 191 µs/cm olarak bulunmuþtur. Bu özelliði ile iyon bakýmýndan pekde zengin olmayan bir tatlý su özelliði gösteren baraj suyu, içme suyu ve balýklar için yine de uygun sayýlabilecek deðerlere sahiptir. Elektriki iletkenliðin 0,75 ile çarpýmý ile elde edilen buharlaþma kalýntýsý deðerleri ortalama 220 mg/l olarak bulunmuþtur (Tablo 1). Elektriki iletkenlik ve buna baðlý olarak hesaplanan buharlaþma kalýntýsý deðerleri 1. istasyon olan derede diðer istasyonlara göre oldukça fazla bulunmuþtur. Buharlaþma kalýntýsý deðerleri içme suyu standartlarýna uygundur (Tablo 2). Seki Disk (cm) Baraj Gölü yüzeyinden 2. ve 4. istasyonlardan seki diski deðerleri ölçülmüþtür. Ortalama 80 cm ila 86 cm arasýnda ölçülen bu deðerler, yýllýk olarak en fazla 170 cm en az 35 cm olarak ölçülmüþtür (Tablo 1). Oldukça düþük olan bu deðerlerin daha çok toprak yapýsýndan kaynaklandýðý sanýlmaktadýr. Çünkü gölde bulanýklýk yapan bir karýþým yoktur. Ancak renk ve bulanýklýk deðerleri ile paralel olan bu deðerler balýklarýn solungaçlarý üzerine olumsuz etkiler yapabilir. Ýçme suyu açýsýndan da bu deðerlerin düþük olmasý arzu edilir. Türbidite (Bulanýklýk) Süspansiyon halindeki maddeler bulanýklýðý meydana getirir. Bulanýklýk deðerleri Tablo 1 ve Þekil 5'te gösterilmiþtir. Su içindeki canlýlarý ve No: 50,

7 F. YILMAZ primer prodüktiviteyi olumsuz etkiler. Ýçme suyunda türbidite deðerleri en fazla 25 birim olmasýna müsaade edilir (Tablo 2). Sularda 25 mg/l'nin altýndaki deðer normal temiz su olarak kabul edilir mg/l arasýndaki süspansiyon halde madde bulunduran sularýn verimi düþmeye baþlar mg/l arasýnda balýk sayýsý belli bir þekilde azalýr. 400 mg/l'nin üzerinde ise balýk verimi son derece düþüktür (Egemen ve Sunlu 1996). Þekil 5. Ortalama turbidite ve renk deðerlerinin aylara göre deðiþimi. Renk Renk birimi platin-kobalt cinsinden ölçülür. Ýçme suyu ve kýta içi su kriterleri bakýmýndan ö- nemlidir. Ortalama 10,2 birim olan renk deðerleri, Türk içme suyu standartlarý içme suyunda müsaade edilebilen deðer olan 25 birimin hep altýnda bulunmuþtur (Þekil 5). Sudaki herhangi bir renklilik þüphe ile karþýlanmalý ve içme suyu renksiz olmalýdýr (Günay 1974). Kýta içi su kriterleri bakýmýndan baraj suyu 2. sýnýf özellik göstermektedir (Tablo 2). Su Seviyesi ve Hacmi Mumcular Barajý su seviyesi 47,30 m ile 51,08 m arasý deðiþmiþtir. Bu deðer en düþük kasým ayýnda ölçülmüþtür. Aralýk ayýndan itibaren aylara göre sýrasýyla 47,32, 48,50, 50,88, 50,88, 50,32, 49,89, 49,09, 51,08, 49,08, 49,68, 48,17, 47,38 ve 47,30 m þeklinde ölçülmüþtür. Göl alanýnda bulunan su miktarý da ayný paralelde deðiþmiþ ve sýrasýyla 5,4, 6,3, 8,4, 8,4, 7,9, 7,5, 6,7, 8,5, 7, 3, 6,1, 5,5 ve 5,4 milyon metreküp su hesaplanmýþtýr SONUÇ Elde edilen analiz sonuçlarýnýn yýllýk ortalama deðerleri; içme suyu, iç su kalite sýnýflarý ve organik kirlilik basamaklarý yönlerinden kýyaslandýðýnda Tablo 2 deki sonuçlar görülmüþtür. Buna göre; Mumcular Baraj Gölü, içme suyu bakýmýndan uygun ve çok az kirli, yöre için önemli bir su kaynaðý konumundadýr. Kara ova yöresinde sulu tarýma geçilmesini saðlayarak önemli girdilere 16 sebep olmuþtur. Bodrum gibi önemli bir ilçenin hem meyve sebze ihtiyacý, hem de içme ve kullanma suyu ihtiyacý baraj gölü suyundan karþýlanmaktadýr. Baraj gölünün 5 km altýnda bulunan Bodrum Belediyesi içme suyu arýtma tesisleri bu konuda son derece önemli iþlevler görmektedir. Kuyulardan ve baraj gölünden gelen su, fiziksel ve kimyasal özellikleri ile takip edilmektedir. Mumcular barajýna karýþan önemli bir kirlilik kaynaðý yoktur. Bu durum içme suyu da alýnan baraj için sevindiricidir. Bu konuda bundan sonrasý için de özen gösterilmelidir. Burada üzülerek belirtmek gerekir ki barajýn su kaynaklarý son derece yetersizdir. Özellikle son yýllarda görülen kuraklýkla birlikte bu durum iyice gün ýþýðýna çýkmýþtýr. Yazýn uzun süre içme suyu alýnamayan baraj gölünden, sulama suyu da kýsýtlý olarak verilebilmiþtir. Ne yazýk ki bu konuda yapýlacak fazla bir þey yoktur. Baraj gölünden içme suyu alýnmasý ve su kaynaklarýnýn az olmasý sebebiyle, balýkçýlýk için uygun þartlar bulunmamaktadýr. Balýklarýn çoðaltýlmasý içme suyu kalitesini bozabilir. Mumcular Baraj Gölüne aynalý sazan (Cyprinus carpio) ile aþýlanan ancak daha sonra baskýn duruma geçen, fazla bir ekonomik deðeri olmayan, et verimi düþük ve diðer balýklar üzerinde baský oluþturan Carassius carassius baraj gölünden mutlaka ayýklanmalý ve olabildiði kadarýyla aynalý sazan kültürü yapýlmalýdýr. Baraj havzasý içerisinde bulunan ancak kuraklýðýn etkisiyle acý sularý baraja ulaþmayan zeytin yaðý fabrikalarýnýn atýk sularý alternatif olarak gübre, besin, besi yeri gibi amaçlarla kullanýlarak deðerlendirilebilir. Bu sular kesinlikle dere yataklarýna verilmemelidir (Yeþilada 2000). Teþekkür Bu çalýþmayý destekleyen Muðla Üniversitesi Araþtýrma Fonuna (Proje No: ), çalýþma sýrasýnda destek ve ilgilerini esirgemeyen Bodrum Belediyesi ve DSÝ Milas Þube Müdürlüðüne, arazi çalýþmalarýnda yardýmcý olan Araþtýrma Görevlileri; Bülent YORULMAZ, Özlem ÝMAMOÐLU, Seher DÝRÝCAN, Fatih ÖÐRETMEN, Fatih MUMCU, Erkan KÝRÝÞ ve C. Nadir SOLAK ile sonuçlarýn yorumlanmasýnda yardýmcý olan Prof. Dr. Murat BARLAS'a teþekkür ederim. No: 50, 2004

8 Mumcular Barajý (Muðla-Bodrum)'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri KAYNAKLAR Alaþ A (1998) Kayaboðazý (Tavþanlý-Kütahya) Baraj Gölünde Yaþayan Leuciscus cephalus L ve Tinca tinca (L., 1758)'nýn Biyo-si Üzerine Bir Araþtýrma. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Anonymous (1984) Türk Ýçme Suyu Standartlarý, UDK 662.6:543, TS 266, Ankara. Anonymous (1985) Standard Methods for the Examination of Water and Wastwater, American Public Health Association, 16th edition, Washington. Anonymous (1986) Muðla-Bodrum Karaova Projesi Mumcular Barajý. Tanýtým Broþürü, XXI. Bölge Müdürlüðü, Aydýn. Anonymous (1988) Su Kirliliði Kontrolü Yönetmeliði, TSE, Sayý 19919, Ankara. Anonymous (1989) Muðla-Bodrum Karaova Projesi Mumcular Barajý. Tanýtým Broþürü, Devlet Su Ýþ. Gn. Müd. Ankara. Anonymous (1992) Türkiyedeki Barajlar ve Hidroelektrik Santraller, Ankara. Anonymous (1993) Muðla-Bodrum Karaova Projesi Mumcular Barajý. Tanýtým Broþürü, XXI. Bölge Müdürlüðü, Aydýn. Anonymous (1995) Çine Projesi. Çine Barajý ve Hid. Santrali. Tanýtým Broþürü, XXI. Bölge Müdürlüþü, Aydýn. Barlas M (1995) Akarsu Kirlenmesinin Biyolojik ve Kimyasal Deðerlendirilmesi ve Kriterleri. In: Doðu Anadolu Bölgesi I. ve II. Su Ürünleri Sempozyumu Bildirileri, Haziran 1995, Erzurum, Barlas M, Ýkiel C, Özdemir N (1995) Gökova Körfezine Akan Tatlý Su Kaynaklarýnýn Fiziksel ve Kimyasal Açýdan Ýncelenmesi. In: Doðu Anadolu Bölgesi I. ve II. Su ürünleri Sempozyumu Bildirileri, Haziran 1995, Erzurum, Doðan F (1998) Uygulamalý Çevre Bilimi ve Çevre Epidemiyolojisi. Ege Üniv. Ödemiþ Saðlýk Yüksek Okulu Yayýnlarý, No:1, Ýzmir. Dügel M (1995) Köyceðiz Gölüne Dökülen Akarsularýn Su Kalitesinin Fiziko-Kimyasal ve Biyolojik Parametrelerle Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bil. Enst., Ankara. Egemen Ö, Sunlu Ö (1996) Su Kalitesi. Ege Üniv. Su Ür. Fak. Yayýnlarý, No: 14, Ýzmir. Giritlioðlu T (1975) Ýçme Suyu Kimyasal Analiz Metotlarý. Ýller Bankasý Yayýný, No: 18, Ankara. Gökçe D (1993) Köyceðiz Dalyan Eustarin Ekosistemindeki Bentik Makroinvertebratlarýn Ýncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bil. Enst., Ankara. Gül A (1994) Kapulukaya Baraj Gölünde Yaþayan Stizostedion lucioperce (L., 1758) ve Leuciscus cephalus (L., 1758)'un Biyo-leri Üzerine Bir Araþtýrma. Doktora Tezi, Gazi Üniv. Fen Bil. Enst., Ankara. Günay Y (1974) Arazide Uygulanacak Kimyasal Analiz Metodlarý Kýlavuzu. Ýller Bankasý Yayýný, No: 11, Ankara. Höll K (1979) Wasser (Untersuchung, Beurteilung, Aufbereitung, Chemie, Bakteriologie, Virologie, Biologie), 6. Auflage, de Gruyter, Berlin. Ýkiel C (1997) Muðla ve Çevresi Ýklimi. Doktora Tezi, Fýrat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazýð. Özdemir N, Barlas M, Özdemir N (1998) Dalaman Kapukargýn Köyünde Bulunan Kocagöl'ün Limnolojik Açýdan Ýncelenmesi. In: Doðu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu Kitabý, Haziran 1998, Erzurum, Tanatmýþ M (1993) Sakarya Nehir Sistemi Ephemeroptera Faunasýnýn Tespiti ve Yayýlýþlarý. Anadolu Üniversitesi Yayýný, Eskiþehir. Tanyolaç J (1993) Limnoloji (Tatlý Su Bilimi). Cumhuriyet Üniversitesi Yayýný, Sivas. Ustaoðlu R, Balýk S, Sarý H, Özbek M (1998) Tahtalý Baraj Havzasýnýn (Gümüldür-Ýzmir) Hirudinea Faunasý. Ege Üniv. Su Ür. Dergisi, 15, 1-2, Yeþilada, Ö (2000) Zeytinyaðý Fabrikasý Atýksuyunun Deðerlendirilmesi ve Arýtýmý. Biyoteknoloji Dergisi 24, 2, Yýlmaz M (1994) Kapulukaya Baraj Gölünde Yaþayan Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus,1758) ve Ýn Balýðý (Capoeta tinca (Heckel, 1843))'nýn Biyo-k Özellikleri. Doktora Tezi, Gazi Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Yýlmaz F (1997) Porsuk Baraj Gölünde Yaþayan Cyprinus carpio (L., 1758) ve Tinca tinca (L.,1758)'nýn Biyo- si Üzerine Bir Araþtýrma. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. No: 50,

Dalaman Çayý Üzerindeki Bereket Hidro- Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazý Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balýk Faunasýnýn Araþtýrýlmasý

Dalaman Çayý Üzerindeki Bereket Hidro- Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazý Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balýk Faunasýnýn Araþtýrýlmasý 16, 62, 30-36 2007 Dalaman Çayý Üzerindeki Bereket Hidro- Elektrik Santrali Baraj Gölü Suyunun Bazý Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin ve Balýk Faunasýnýn Araþtýrýlmasý Nedim ÖZDEMÝR Muðla Üniversitesi,

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi

Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin Ýncelenmesi 15, 61, 6-15 2006 Beyhan TAÞ Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Ordu Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 52750 Perþembe-ORDU Özet Bu çalýþma, Derbent

Detaylı

Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi

Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Ýyidere (Trabzon)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 14, 57, 26-35 2005 Bülent VEREP, Osman SERDAR, Davut TURAN, Cemalettin ÞAHÝN Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Su Ürünleri

Detaylı

Apa Baraj Gölü nün (Konya) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması

Apa Baraj Gölü nün (Konya) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Mert, Bulut ve Solak/ AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 8-1-1 Apa Baraj Gölü nün (Konya) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Ramazan MERT¹, Sait BULUT², Kemal SOLAK³ ¹ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri

Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (3): 37-42 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Koçan Þelalesi (Erzincan)'nin Bazý Fiziksel ve Kimyasal Su Kalitesi Özellikleri Araþtýrma Makalesi Research Article Metin ÇAÐLAR,

Detaylı

Selevir Baraj Gölü'nün Bazý Limnolojik Özellikleri

Selevir Baraj Gölü'nün Bazý Limnolojik Özellikleri Ekoloji 20, 80, 13-22 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.803 Selevir Baraj Gölü'nün Bazý Limnolojik Özellikleri Sait BULUT 1*, Ramazan MERT 2, Kemal SOLAK 3, Muhsin KONUK 1 1Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen

Detaylı

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ C T.C. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ : ÖY-48/242/2013 Kapsam Düzenleme Tarihi : : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma : Adres : ALM Binası Zemin Kat

Detaylı

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 18, 70, 38-46 (2009) Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Yalçýn TEPE* Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 28049 Giresun-TÜRKÝYE *Corresponding

Detaylı

Dipsiz Ve Çine (Muðla-Aydýn) Çayý'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri Ve Balýklarý

Dipsiz Ve Çine (Muðla-Aydýn) Çayý'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri Ve Balýklarý Dipsiz Ve Çine (Muðla-Aydýn) Çayý'nýn Fiziko-Kimyasal Özellikleri Ve Balýklarý Ekoloji 14, 54, 25-30 2005 Seher DÝRÝCAN, Murat BARLAS Muðla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 48000,

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý 14, 53, 9-17 2004 Ayþe Dilek SINANMIÞ ATASOY, Suat ÞENEÞ Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

SU SAMURLARININ (Lutra lutra) İÇİNDE YAŞADIĞI SULARIN FİZİKO - KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

SU SAMURLARININ (Lutra lutra) İÇİNDE YAŞADIĞI SULARIN FİZİKO - KİMYASAL ÖZELLİKLERİ NATURE AND MAN / Tabiat ve İnsan SU SAMURLARININ (Lutra lutra) İÇİNDE YAŞADIĞI SULARIN FİZİKO - KİMYASAL ÖZELLİKLERİ THE PHYSICO - CHEMICAL CHARACTERISTICS OF WATERS IN WHICH OTTERS (Lutra lutra) LIVE

Detaylı

Ankara da İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi Ülkü Yetiş ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ODTÜ

Ankara da İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi Ülkü Yetiş ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü ODTÜ Ankara da İçme ve Kullanma Suyu Kalitesi Ülkü Yetiş Çevre Mühendisliği Bölümü KAPSAM Ham Su Kalitesi? Nasıl arıtılıyor? Nasıl bir su içiyoruz? Sorunlar Çevre Mühendisliği Bölümü 2 KAPSAM Ham Su Kalitesi?

Detaylı

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar

ALKALİNİTE. 1 ) Hidroksitler 2 ) Karbonatlar 3 ) Bikarbonatlar ALKALİNİTE Bir suyun alkalinitesi, o suyun asitleri nötralize edebilme kapasitesi olarak tanımlanır. Doğal suların alkalinitesi, zayıf asitlerin tuzlarından ileri gelir. Bunların başında yer alan bikarbonatlar,

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

Fýrtýna Deresi (Rize)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi

Fýrtýna Deresi (Rize)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 19, 76, 25-35 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.764 Fýrtýna Deresi (Rize)'nin Fiziko-Kimyasal Açýdan Su Kalitesinin Belirlenmesi Kenan GEDÝK, Bülent VEREP, Ertuðrul TERZÝ, Sedef FEVZÝOÐLU Rize Üniversitesi,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 78, 48-52 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.788 ARAÞTIRMA NOTU Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Özge ÖNER *,

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 EMİSYON 1 O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 93-106 Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Durmuş Boztuğ 1, Turgay Dere* 2, Nilgün Tayhan,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi Memet

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/9 SU ve ATIKSU ANALİZLERİ 1 Su, Atıksu (*) (**) (T) ph Elektrometrik 2 Su, Atıksu (*) (**) (T) İletkenlik Laboratuvar 3 Su, Atıksu (*) (**) (T) Toplam

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Ekoloji 19, 73, 29-38 (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Detaylı

Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması *

Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (2) 137-143 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması * Aslı KAYMAKÇI BAŞARAN 1 Özdemir EGEMEN

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Toros Mah. 78178 Sok.No:3/A Aygen Hanım Apt. Altı Çukurova ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 457 88 67 Faks : 0 322 457 88 28 E-Posta : artek@artekcevre.com.tr

Detaylı

Temel Su Kimyası İçme Suyu Alternatifleri Alternatiflerin Değerlendirilmesi Alternatiflerin Kıyaslanması Bursa da Çeşme Suyunun Durumu

Temel Su Kimyası İçme Suyu Alternatifleri Alternatiflerin Değerlendirilmesi Alternatiflerin Kıyaslanması Bursa da Çeşme Suyunun Durumu Temel Su Kimyası İçme Suyu Alternatifleri Alternatiflerin Değerlendirilmesi Alternatiflerin Kıyaslanması Bursa da Çeşme Suyunun Durumu TEMEL SU KİMYASI HAVA MİNERALLER TOPRAK Kalsiyum Magnezyum Sodyum

Detaylı

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti 2 Ağaç Kesim

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 26-30 MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Mustafa BAKAÇ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim Fakültesi, Fizik Bölümü, ÝZMÝR

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1559 KAHRAMANMARAŞ İLİ İÇME VE KULLANMA SULARININ SU KALİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1559 KAHRAMANMARAŞ İLİ İÇME VE KULLANMA SULARININ SU KALİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 59 KAHRAMANMARAŞ İLİ İÇME VE KULLANMA SULARININ SU KALİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ Ali ALAŞ* M. Hale DOSDOĞRU** Bu çalışma, 22 yılı içinde yapılmıştır. Kahramanmaraş'a içme

Detaylı

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri 13, 51, 33-38 2004 Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri Fatma Olcay KOCAER, Hüseyin Savaþ BAÞKAYA Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/11 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H+ B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Sıcaklık Elektrometrik Metot SM. 2550 B Amonyak/Amonyak

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 43-50 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Yılmaz İÇAĞA 1, Yalçın BOSTANOĞLU 2, Erhan KAHRAMAN 1 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASKİ Yönetim Kurulu nda kabul edilen 2017 yılı Su ve Kanal Hizmet Tarifeleri, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedelleri, Kimyasal, Bakteriyolojik

Detaylı

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Oluşumunda Kimyasal Ayrıştırma Etmenleri Ana kayanın kimyasal bileşimini değiştirmek

Detaylı

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008 BMB Technology İçin Life 2 O Water BMB1000 Serisi Su Arıtma Cihazının Sularda Bakteri ve Kimyasalların Arıtım Performansının Araştırılması Projesi O.D.T.Ü. Danışman Prof. Dr. Celal F. GÖKÇAY RAPOR O.D.T.Ü.

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + -B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550-B Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metodu SM 2540-D

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

Akvaryum suyunda ph yı düşürmek ve bikarbonatları ortamdan uzaklaştırmak için filtre ortamında torf ve tampon tuzlarının kullanımı tavsiye edilir.

Akvaryum suyunda ph yı düşürmek ve bikarbonatları ortamdan uzaklaştırmak için filtre ortamında torf ve tampon tuzlarının kullanımı tavsiye edilir. ph Yetiştiricilik sistemlerinde ph ölçümleri, günlük değişimi belirleyebilmek amacıyla sabah erken ve akşamüstü saatlerinde yapılmalıdır. Balık üretim havuzlarında ph seviyesini yükseltmek için kireçleme

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BOZKIR İLÇESİNDEKİ İÇME VE KULLANMA SULARININ KİMYASAL YÖNDEN İNCELENMESİ

BOZKIR İLÇESİNDEKİ İÇME VE KULLANMA SULARININ KİMYASAL YÖNDEN İNCELENMESİ BOZKIR İLÇESİNDEKİ İÇME VE KULLANMA SULARININ KİMYASAL YÖNDEN İNCELENMESİ Tufan AKYÜZ * Emine ARSLAN ** Öz Sular kaynaklarından içme kullanma suyu olarak tüketiciye gelene kadar kalite ve güvenilirliğini

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

Şekil 2.6. Toplam karbondioksit fraksiyonlarının ph ile ilişkisi (Wetzel 1983)

Şekil 2.6. Toplam karbondioksit fraksiyonlarının ph ile ilişkisi (Wetzel 1983) - ph Sularda hidrojen iyonu derişiminin ölçüsü olan ph; bir bileşikteki hidrojen iyonu konsantrasyonunun negatif logaritması olarak tanımlanır ve matematiksel olarak ph= - log [H + ] şeklinde ifade edilir.

Detaylı

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ekoloji 19, 77, 59-64 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.779 Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ulaþ ÞENYÝÐÝT 1*, Davut AKBOLAT 2 1Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

Köprüçay Nehri (Antalya) nın Fiziko-Kimyasal Özelliklerine Göre Su Kalitesinin Belirlenmesi

Köprüçay Nehri (Antalya) nın Fiziko-Kimyasal Özelliklerine Göre Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 21, 84, 54-65 (2012) doi: 10.5053/ekoloji.2012.847 Köprüçay Nehri (Antalya) nın Fiziko-Kimyasal Özelliklerine Göre Su Kalitesinin Belirlenmesi Nezire Lerzan CICEK *, Omer Osman ERTAN Süleyman Demirel

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 337 09 45 Faks : 0 352 337 09 32 E-Posta

Detaylı

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ Tekrar dolaşımlı (resirkülasyonlu) su ürünleri yetiştiricilik sistemleri, günümüzde özellikle doğal su kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

KİMYA Y. MÜH. ERDİNÇ İKİZOĞLU E.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA Y. MÜH. ERDİNÇ İKİZOĞLU E.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HAVUZ SUYU KİMYASI KİMYA Y. MÜH. ERDİNÇ İKİZOĞLU E.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ Ü ÖĞRETİM GÖR. Dengede Havuz Mutlu Havuzdur! SU NEDİR? SAF SU bir oksijen molekülü ve iki hidrojen molekülü

Detaylı

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (4): 15-19 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Araþtýrma Makalesi Research Article

Detaylı

KAYNAĞINDAN TÜKETİCİYE KADAR İÇME SUYU KALİTESİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI KAYNAK VE ŞEBEKE İZLEME ÇALIŞMALARI. 07 Ekim 2015

KAYNAĞINDAN TÜKETİCİYE KADAR İÇME SUYU KALİTESİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI KAYNAK VE ŞEBEKE İZLEME ÇALIŞMALARI. 07 Ekim 2015 KAYNAĞINDAN TÜKETİCİYE KADAR İÇME SUYU KALİTESİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI KAYNAK VE ŞEBEKE İZLEME ÇALIŞMALARI 07 Ekim 2015 Hach Dünya üzerinde birçok noktada üretim yapar, Avrupa merkezi Düsseldorf tadır.

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ www.dergipark.gov.tr/turkjans TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi 1 Kenan ALPASLAN,

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Ağaç Budama Bedeli 1.1 Ağaç Budama Ücreti

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Konutkent Mah. Gümüş Cad. No:59 06810 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0312 240 00 25 Faks : 0312 240 00 27 E-Posta : info@febas.com.tr Website

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI: B100TSH0100004 Konu: Kaplıca Suyu Analizleri ANKARA 17.06.2004/10102. VALİLİĞİNE ( İl Sağlık Müdürlüğü) Çevre ve toplum sağlığının korunması

Detaylı

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der.. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (4), 599-603, 2005 17 (4), 599-603, 2005 Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Detaylı

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot Su Kalitesi Numune Alma- Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO 5667-3 TS ISO 5667-6 Yeraltı Sularından Numune Alma TS ISO 5667-11 Göl ve

Detaylı

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli su kalite özellikleri ve bu özelliklere ilişkin sınır (standart) değerler uzun yıllar süren araştırma ve deneyimler

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası EK LİSTE-1/10 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot Limunisanse SM 4500-O G ASTM D 888 İletkenlik

Detaylı

Karada Kurulu Alabalýk Ýþletmeleri (Fethiye, Muðla) Çýkýþ Sularý Özelliklerinin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Deðerlendirilmesi

Karada Kurulu Alabalýk Ýþletmeleri (Fethiye, Muðla) Çýkýþ Sularý Özelliklerinin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Deðerlendirilmesi Ekoloji 20, 81, 48-54 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.817 Karada Kurulu Alabalýk Ýþletmeleri (Fethiye, Muðla) Çýkýþ Sularý Özelliklerinin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Deðerlendirilmesi Hatice BILGIN

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi,

- Bioanalytic; Biyokimya otoanalizörleri için test kitleri üretimi, Testonic kitleri Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tarafından üretilmektedir. Colin Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Colin; Tekstil yardımcı kimyasalları üretimi http://www.colin.com.tr - Vilso; Endüstriyel

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Tuzla Çayý ve Tercan Baraj Gölü ndeki Capoeta capoeta umbla

Tuzla Çayý ve Tercan Baraj Gölü ndeki Capoeta capoeta umbla Ekoloji 19, 73, 55-64 (2009) Tuzla Çayý ve Tercan Baraj Gölü ndeki Capoeta capoeta umbla HECKEL,1843'nýn Bazý Biyo-Ekolojik Özellikleri ile Total Yað ve Yað Asitleri Kompozisyonlarýnýn Karþýlaþtýrýlmasý

Detaylı

Afþar Baraj Gölü'nün (Manisa-Türkiye)Trofik Statüsünün Belirlenmesi

Afþar Baraj Gölü'nün (Manisa-Türkiye)Trofik Statüsünün Belirlenmesi Ekoloji 20, 81, 37-47 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.816 Afþar Baraj Gölü'nün (Manisa-Türkiye)Trofik Statüsünün Belirlenmesi Muavviz AYVAZ 1, Ersin TENEKECIOGLU 2*, Edis KORU 3 1Foundation for Environmental

Detaylı

Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri

Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri Yunus Araþtýrma Bülteni 2014 (2): 3-14 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Uzunçayýr Baraj Gölü'ndeki (Tunceli) Capoeta trutta (Heckel, 1843)'nýn Bazý Populasyon Parametreleri

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 3(1), 53-64, 2014 3(1), 53-64, 2014 Araştırma Makalesi / Research Article Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Kehli Deresi Su Kalitesi Üzerine

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Düzağaç Akdeğirmen Barajının Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Düzağaç Akdeğirmen Barajının Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 13 (2013) 011002 (9-14) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 011002 (9-14)

Detaylı

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System

Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi. Manure Management and Removal at Cage System 5 Kafes Sisteminde Gübrenin Uzaklaþtýrýlmasý ve Yönetimi Ömer CAMCI 1 Musa SARICA 2 Ahmet ÞEKEROÐLU ÖZET: Kafes Tavukçuluðunda gübrenin kýsa zamanda ve saðlýklý bir þekilde kümesten uzaklaþtýrýlmasý hayvan

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni

Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni Normandy Madencilik A.Ş. Ovacõk Altõn Madeni İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 1 Toz ve Gaz Emisyonlarõnõn Kontrolü...4-5 Toz...4-5 Havada Hidrojen Siyanür (HCN) Gazõ... 6 2 Gürültü Kontrolü... 7 3 Kimyasal

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır.

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır. . /. /2015 Sayın....Üniversitesi MKÜ MARGEM bünyesinde bulunan cihaz ve analiz yöntemleri için EK te belirtilmiştir. Saygılarımla. MARGEM Md. Sayfa: 1 / 9 TOPRAK ANALİZLERİ ph Analizi Toprak 30 50 g İletkenlik

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sosyoekonomik Etkiler Sağlık Etkileri 1. DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı