RESİMDE MEKÂN KULLANIMINA BAŞLANGIÇ ÖRNEKLERİ OLARAK ORTAÇAĞ VE ERKEN RÖNESANS DÖNEMİ RESİMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RESİMDE MEKÂN KULLANIMINA BAŞLANGIÇ ÖRNEKLERİ OLARAK ORTAÇAĞ VE ERKEN RÖNESANS DÖNEMİ RESİMLERİ"

Transkript

1 The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/ /jasss3811 Number: 52, p , Winter I 2016 Yayın Süreci / Publication Process Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date - Yayınlanma Tarihi / The Published Date RESİMDE MEKÂN KULLANIMINA BAŞLANGIÇ ÖRNEKLERİ OLARAK ORTAÇAĞ VE ERKEN RÖNESANS DÖNEMİ RESİMLERİ PAINTINGS OF MIDDLE AGES AND EARLY RENAISSANCE PERIODS AS EXAMPLES OF EARLY USE OF LOCALE IN PAINTING Arş. Gör. Dr. Aylin Beyoğlu Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öz Bu araştırmada, resimde mekân kullanımına başlangıç örnekleri olarak Ortaçağ ve Erken Rönesans dönemi resimlerinin sanatçıların resim örnekleri doğrultusunda incelenmesi araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Betimsel tarama modeli ile gerçekleştirilen araştırmada, Ortaçağ ve Erken Rönesans dönemi ve resimleri ile ilgili genel bilgiler verilerek sanatçıların resimlerinden örnekler ele alınarak incelenmiştir. Araştırmada; Jacapo Torriti, Andrea da Firenze, Giotto di Bondone, Tommaso Masaccio, Paolo Ucello, Piero della Francesca, Andrea Mantegna, Alessandro Boticelli gibi sanatçıların resimlerinden örnekler sunulmuştur. Sanatçıların resimleri, Ortaçağ ve Erken Rönesans sanatçılarının resimlerinden konuya uygun olan örnekler arasından seçilerek incelenmiştir. Sanatçıların resimlerindeki benzerlikler ve farklılıklar irdelenerek yorumlanmıştır. Araştırmada; mekân kavramı, Ortaçağ ve Erken Rönesans dönemi resimleri ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Bu araştırmanın verileri, araştırmanın modeli gereği basılı kaynakların; konuyla ilgili ulusal ve uluslararası yayınlanmış yazınsal ve görsel kaynaklar, ilgili resimlerin incelenmesine dayandırılarak toplanmıştır. Araştırma, Ortaçağ ve Erken Rönesans dönemi resimleri ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın sonucunda, Ortaçağ ve Erken Rönesans dönemi örnek resimlerin mekânına dair incelemeler değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, Ortaçağ sanatında figürler yüzeysel bir boşlukla kuşatılmış, bu dünyaya ait doğa, perspektif yaklaşımları ve bu yaklaşımların yarattığı bir mekân anlayışı yer almamıştır. Ortaçağ ın sonlarına doğru Giotto ile birlikte resimlerde mekân artık hacim verilerek görülmeye başlamıştır. Erken Rönesans sanatı ile birlikte mekân; doğanın dış dünyaya ait unsurlardan oluştuğu, doğal figürlerin mekâna dâhil olduğu, derinlik etkisi yaratılan bir anlayışla ilerlemiştir. Anahtar Kelimeler: Figür, Mekân, Resim, Sanat, Sanatçı

2 374 Aylin Beyoğlu Abstract The fundamental purpose of this study to examine the early use of locale in paintings through an examination of painters from the Middle Ages and Early Renaissance periods. Conducted using descriptive survey model, the study provides general information on the Middle Ages and Early Renaissance period and artists of the era, while examining sample works of the artists. The study features examples of the works of artists including Jacapo Torriti, Andrea da Firenze, Giotto di Bondone, Tommaso Masaccio, Paolo Ucello, Piero della Francesca, Andrea Mantegna, Alessandro Boticelli. The artists paintings have been selected and examined among sample works of Middle Age and Early Renaissance artists fulfilling the requirements of the subject. The similarities and differences in the works of artists have been examined and interpreted. The study included a literature review on the concept of locale and Middle Ages and Early Renaissance era paintings. The data for the study has been gathered through examination of national and international written and visual resources on the subject and the relevant paintings as per the study model. The study is limited to the paintings of Middle Ages and Early Renaissance periods. The study aimed to evaluate and analyze the examination of locale in sample works from Middle Ages and Early Renaissance periods. Consequently, the figures in the Middle Ages art were surrounded by superficial emptiness without featuring this world s nature and perspective approaches or the understanding of locale created by such approaches. By the end of Middle Ages, the location in paintings, primarily by Giotto, featured the locale with greater dimensions. With the early Renaissance art, the locale moved towards an understanding where the nature comprises the elements of the outside world, the natural figures are included in the locale, creating a depth effect. Keywords: Figure, Locale, Painting, Art, Artist GİRİŞ Ortaçağ Sanatı dinsel nitelikli bir sanat olup, Batı ve Doğu Hıristiyan Sanatı olarak ikiye ayrılmıştır. Doğu Hıristiyan Sanatı, Katolik Roma dan farklı bir yol izlemiş ve Bizans Sanatı olarak adlandırılmıştır. Hıristiyanlık, başlangıçta Yahudiliğin tasvir yasağını benimsediği için ilk resim örneklerinin bazıları, ancak 3. yüzyıldaki Roma dışındaki mezar geçitleri olan katakomb duvarlarında karşımıza çıkmıştır. Bu katakomblar dinin yasaklandığı dönemlerde gizli dua ayinleri yapmak için kullanılmaktadır (Sanat Atlası, 2010: 64). Bu resimlerde ressamların estetik kaygılardan çok, yeni dinsel dünya görüşünü yalınca ifade etmeye yöneldikleri görülmektedir (Tansuğ, 2006: 53). Resimlerde genellikle tek bir rengin tonu ile boşluk duygusu yaratılacak şekilde boyanmış bir yüzey, çok sade imgeler ve sembolik formlar kullanılmaktadır. Resimler okuma yazması olmayanların dinsel olayları canlandırabilmelerini sağlamak amacıyla yapılmışlardır. Bizans Dönemi Ortaçağ Sanatı sonradan geliştirilen çeşitli resim elemanlarından uzak fakat sembolik anlayışla eser yapımını sürdürmüştür. Bizans sanatçıları ilk dini yapıtlarını mozaiklerle yapmışlar, mimari ile bütünleşmiştir. Resimlerde mimari yapılar figürlerle birlikte çok sade formlarla oldukça basit çalışılmıştır. Daha sonraları duvar resimleri ve ikonalar ağırlıklı olarak çalışılmıştır. İkonalar, Kuzey Almanya ve 20. yüzyılın en önemli ressamlarından biri olan ve kişisel dışavurumculuğu ile farklı bir üslup oluşturan Emil Nolde gibi bazı sanatçıları da etkilemiştir. Nolde un eserlerindeki figürler, ikon şekilciliği içinde, doğrudan, cepheden ya da profilden resmedilmiştir. Sükûnet ve iç çatışmayı işaret eden, birbirlerinden bağımsız figürler, el kol işaretleri ve hareketleri bastırılmıştır. Sanatçı genellikle eserlerinde, renk lekeleriyle oluşturduğu mekânlarda figürleri biraz öne veya arkaya yerleştirerek derinlik sağlamaya çalışmıştır (Altuner, 2013: 172).

3 Resimde Mekân Kullanımına Başlangıç Örnekleri Olarak Ortaçağ ve Erken Rönesans Dönemi Resimleri 375 Ortaçağ resminde anlatılan olayda, genellikle, bu dünyaya ait herhangi bir şey yansıtılmamıştır. Olayı ifade etme adına resimde kullanılan nesne ve figürler, öbür dünyaya ait birer sembol olup dolayısıyla bu dünyaya ait perspektifsel yaklaşımlar ve bu yaklaşımların yaratmış olduğu mekân anlayışı yer almamıştır. Burada var olan mekân, derinliğin görülmediği ideal bir uzamdan oluşmuştur. Bu dönem resminde kullanılan nesne ve figürler; genellikle vücut özelliklerinin belli olmadığı bol kıyafetler içine saklanarak yan yana, üst üste sıralanmıştır (Görenek, 2005: 43-44). Erken Rönesans la birlikte Ortaçağ daki dinsel konular hâkimiyetini sürdürmeye devam etmiş, fakat din dışı konulara da ilgi artmıştır. Rönesans resim sanatının iki teknik başarısı, doğalcı figürlerin yanılsamacı mekânlarda gösterebilme becerisi olmuştur (Cumming, 2006: 86). Brunelleschi ile kesinliğe kavuşan perspektif Masaccio da ilk yetkin örneğini vermiş, resimsel mekânın insanla olan ilişkisi bakımından, temsil edilen mekânın boyutları daha önce bir ölçütten yoksunken insan figürü ölçülerine göre belirlenmiştir. Ayrıca, mimaride biçimlenmiş olan perspektif, resimsel mekândaki figürlerin bulunduğu yer i göstermiştir. Bu sebeple Batı resmi için önemli bir dönüm noktası olmuştur (Ergüven, 1992: 71). Ortaçağ Sanatı ve Resim Örnekleri Ortaçağ da 5. yüzyıldan itibaren, bir ölçüye kadar dışavurumcu yaklaşımdan izler taşıyan geç dönem Roma Sanatı yerine, aşkın ifade biçemi öncelik kazanınca, mekân yanılsamasına yönelik hiçbir çabaya yer kalmamıştır. Böylece mekânda birlik düşüncesi geçerliliğini yitirirken, belli bir idea nın temsilini üstlenen figürlerde bütünüyle birbirlerinden soyutlanmaya başlamıştır (Ergüven, 1992: 67). Çizgilere dayanan ve uzaysal derinliği olmayan yeni bir figüratif yorum gelişmiştir. Bu tarz 6. Yüzyıl kadar Ravenna daki San Vitale ve Sant Apollinare Nuovo kiliselerinin görkemli mozaiklerine yansımıştır. Figürlerde yüzler soyut bir kodlamaya sahipken ve birinden diğerine sürekli olarak tekrarlanıyorken, figürler hep cepheden gösterilmiştir. Mimari mekânlar arka planda oldukça basit olarak çalışılmıştır. Resimlerde boşluk, özellikle gökyüzü boşluğu, tanrısal ışığın parlaklığını simgeleyecek şekilde altınla kaplanmıştır (Kolektif, 2008: 87). Avrupa da 8. yüzyıl ve sonrasında Karolenj el yazmaları başlıca kültür mirası olarak görülmektedir. Karolenj kelimesi, Frank ların kralı olan ve I. Kutsal Roma İmparatoru olarak taç giyen Şarlman dan gelerek Büyük Şarl anlamına gelmektedir. Karolenj el yazmaları dalının canlanmasında temel kaynaklar klasik çağ ve Bizans Sanatı olmuştur. Ancak değişik merkezler, farklı çeşitlemeleri geliştirdikleri için belli bir Karolenj tarzı olmamıştır (Sanat Atlası, 2010: 66)

4 376 Aylin Beyoğlu Resim 1: Karolenj İncil Kitabı ndan Aziz Mark, 800, mor vellum, Belediye Kütüphanesi, Abbeville. Resim 1 de görülen Karolenj İncil Kitabı ndan Aziz Mark resminde, kemer ile çerçevelenmiş tuhaf gözüken yaratık, Evanjelist Aziz Mark ın sembolü olan kanatlı aslandır. (Cumming, 2006: 68) Aslan, Vahiy Kitabındaki vahiylerle ilgili bir yaratıktır (Sanat Atlası, 2010: 66). Resimde figürler tam karşıdan görünür biçimde resmedilmiştir. Resimde figürlerin arkasında altın yaldız da kullanarak ruhani bir etki yaratma çabasına girilmiştir. Resimde ayrıntılara yer verilmemiş sadece dinin içeriği yansıtılmaya çalışılmıştır. Resmin mekânında henüz mekân içerisinde yer alan öğelerle birlikte derinlik kavramı kullanılmamaktadır. Bizans üslubu Rusya ya 1037 de Kiev deki Ayasofya Kilisesi nin inşası ile gelmiştir. Konstantinopolis in Venedik tarafından işgali ve yağmalanması imparatorluğun felaketine neden olmuştur. Sırp manastırları ve kiliseleri Batı da maniera greca ya da Yunan üslubu olarak benimsenen Paleologoslar dönemi bu üslubun göstergesi olmuştur (Buchholz vd. 2012: 80). Resim 2: Gözü Yaşlı İsa, 1164, duvar resmi, St. Panteleimon Kilisesi, Nerezi, Üsküp yakını, Makedonya.

5 Resimde Mekân Kullanımına Başlangıç Örnekleri Olarak Ortaçağ ve Erken Rönesans Dönemi Resimleri 377 Resim 2 de görülen İmparator Manuel Komnenos I tarafından Yunan zanaatkârlara yaptırılan bu duvar resimleri, acıyı ve duygusal paylaşımı dışa vurmaktadır. Bu çizgisel üslup 12. Yüzyıldan başlayarak Batı da hem Fransız elyazmaları hem de İtalyan Trecento resmi tarafından benimsenerek maniera greca olarak tanınıp etkili olmuştur (Buchholz vd., 2012: 81). Resimde figürler oldukça sade çalışılmıştır. Resimde İsa figürünün kol ve bacakları oldukça ince resmedilmiş, figürün boyu uzatılmıştır. Resmin üst bölümü gökyüzünü temsilen maviye boyanarak melek figürleri yerleştirilmiştir. Resim 3: Jacapo Torriti: Meryem in Taçlandırılması, Apsis Mozaiği, Yaklaşık 1294, Santa Maria Maggiore, Roma. Resim 3 te görülen Meryem in Taçlandırılması nı anlatan resimde, İlk Fransisken Papa olan ve kendini Meryem e adamış olan IV. Nicholas bunu Meryem in Taçlandırılması imgesiyle yansıtmıştır. Resimde kuşlar Akantus Yaprağı kıvrımlarına yerleştirilmiştir. Akantus Yaprağı kıvrımlarına yerleşen diğer kuşlar gibi pelikan ve tavus kuşu da İsa nın Çarmıhta Kurban Edilişini ve Ölümsüzlüğünü sembolize ederek anlamlandırılmıştır (Hollingsworth, 2009: 175). Ortaçağ boyunca mozaik, kitap resmi ve vitray da kullanılan renk, görüneni taklit etme gereği duymadan, nesnelerin kendi gerçekliğinin dışında, simgesel olarak aşkınlığın belirtisi bir anlam yüklenmiştir. Mozaik, kitap resim ve boya resminde, figürün arkasına atılan altın yaldız ise yine, öte dünyaya ilişkin göksel bir ışığı temsil etmiştir (Görenek, 2005: 44-45). Resimlerde amaç ideal ölçüler kullanarak figüre benzetmek değil, aynı inançta olanlara kutsal öyküyü anlatmak ve onun mesajlarını vermeye çalışmak olmuştur. Bu amaçla resimler olayın geçtiği mekânlar yerine olayın içsel anlamına dikkat çekerek yapılmıştır. Resimlerde önemli olan şey kutsal öykünün daha etkili ve daha doğru bir şekilde canlandırılarak mesajı verebilmesi olmuştur. Yine kullanılan nesnelerde de nesnenin asıl rengi yerine resmin amaca yönelik sadeliği önemli olmuştur.

6 378 Aylin Beyoğlu Ortaçağ kitap resimlerinde ışık, doğrudan renkte aranırken, bu resimlerde mekân içerisinde yer alan figürler yalnızca kendi ışığıyla parıldama özelliği göstermiştir. Ortaçağ da sanatçı (zanaatkâr); mekân içerisinde ışığı, işlediği malzemenin mükemmel bir tarafı olarak görürken, güzelliği de renkle bir tutmuştur. Maddi gerçekliğinden soyutlanan ışık, kendinden ışıldama gücü ve saflığına sahip değerli taş ve madenlere verilmiş değerle; kendi duyumsal özelliklerinden kaynaklanan önem gücünü, altın zeminden almıştır. Kendinden ışıldama özelliğine sahip bu malzemelerin, sanatta yalnızca öte dünyaya ilişkin işlevinin yerine getirilme koşuluyla, kendi özünden getirerek taşıdığı güzellik, biçiminden çok daha önemli olmuştur (Görenek, 2005: 45). Figürlerin bulunduğu mekân görsel olmaktan önce sözcül niteliği ile ön planda olmuştur; yani figürlerin ardındaki dipyüzey gerçekte kutsal metnin söz diliyle betimlenmesine olanak sağlayan bir boşluktur (Ergüven, 1992: 68). Resim 4: Yuvarlak Taht Üstünde Meryem ve Çocuk İsa, 1280 dolayları, sunak resmi, ağaç üstüne tempera, 81,5 x 49 cm, Ulusal Sanat Galerisi (Mellon Koleksiyonu), Washington. Resim 4 te görülen Bizans sunak resminde Meryem Ana ve Çocuk İsa betimlenmiştir. Figürler üzerindeki kumaşın vücudu sarmalayışı, kumaşın kıvrılması, diz ve dirseklerden olan açılımı, gölgelerin gösterilmesiyle yüzün ve ellerin hacimlendirilmesi, Meryem Ana nın tahtının eğimli çizgisinin çizilmesinde Yunan ve Helenistik sanatın buluşlarının etkisi görülmektedir. Diğer taraftan geleneğin sürdürülmesi konusundaki var olan baskı ve Meryem Ana ile İsa nın imgeleştirilmesinde izin verilmiş olan sınırlı sayıda yönteme bağlı kalma zorunluluğu Bizanslı sanatçıların kişisel yeteneklerini geliştirmelerini zorlaştırmıştır (Gombrich, 1999: 138). Resimde figürlerin arkasına özellikle üst bölüme atılan altın yaldız yine dine bağlı inançlar doğrultusunda bir derinlik amaçlı kullanılmıştır. Resimde Gotik stilin kökleri 12. yüzyıl sonu 13. yüzyıl başlarına Fransız katedrallerinde kullanılan vitraylı pencerelere dayanmaktadır. Bu renkli çizimler, kıvrımlı çizgilerin ve ince uzun figürlerin kullanıldığı dönemin heykel stili olmuştur. Vitray sanatının yanında özellikle Fransa da Gotik stil parlak elyazmaları süslemeleri de

7 Resimde Mekân Kullanımına Başlangıç Örnekleri Olarak Ortaçağ ve Erken Rönesans Dönemi Resimleri 379 gelişmiştir. 13. Yüzyıl sonunda, figürlerin çizgisel stiline estetik sağlamlık eklenmiş ve bu yüzyıl sonundan 14. Yüzyıl sonuna kadar Gotik tuval resimleri ve duvar resimleri İtalya da doruk noktasına ulaşmıştır. Ressam Giovanni Cimabue İtalyan resmini Bizans grafik ve geometrik stilden kurtarmaya çalışmış ve kıvrımlı çizgiler belli başlı stilistik bir öğe olarak korunsa da figürler biraz daha estetik kazanmıştır. Aynı zamanda üç boyutlu mekân algısına daha çok yer verilmiştir (Kolektif, 2008: 124). Resim 5: Andrea da Firenze: Kilise savunucusu, Fresk, 1365, Santa Maria Novelle, İspanyol Şapeli, Floransa. Resim 5 te görülen Andrea da Firenze nin Kilise savunucusu isimli freskinde soldaki kilise, Floransa Katedrali kubbesinin yeni tasarımı için geliştirilmiştir. Bu dikkatlice düzenlenmiş, özenli ve incelikle çalışılmış resimdeki tek resmi olmayan unsur, Domini Canes ya da Lord un uşaklarına görsel bir anlatım kazandıran siyah-beyaz benekli köpekler olmuştur. Domini canes ya da Tanrı nın köpekleri olarak bilinen benekli köpekler, Dominiken denetiminin gücünü temsil etmiştir (Hollingsworth, 2009: 187). Resimde mekân adeta imgelerle donatılmıştır. Figürlerin büyüklükleri ön arka plan ilişkisine göre değil önem derecelerine göre düzenlenmiştir. Freskte figürler yan yana ve üst üste yerleştirilerek, mekân da derinliğin görülmediği bir uzam oluşturulmuştur. Resimde yer alan mekân, resmin anlamını ve etkisini kuvvetlendiren bir unsur olmuştur. Erken Rönesans Sanatı ve Resim Örnekleri 14. yüzyıl başlarında sanatın merkezi olan İtalya da dinsel konuların ele alınışında azalma görülmeye başlamıştır. Bütünüyle yeni biçimler yaratmak, daha doğal bir üslupla resim yapmak için Bizans sanatı geleneğinden kaçan, aynı zamanda eski Roma sanatının anlatımcı üslubunu yeniden canlandıran, gerçekliğin betimlenmesinde daha bilimsel ve akılcı yaklaşımı benimseyen dönemin yenilikçi sanatçısı Giotto di Bondane olmuştur. Sanatçı, geleneksel figüratif temaları derin ve etkili biçimde yeniden biçimlendirmiş ve 15. Yüzyıl Avrupa sanatında en büyük yeniliklerden biri olan geometrik perspektifi, önseziyle önceden görmüştür (Dell, 2011: 103).

8 380 Aylin Beyoğlu Resim 6: Giotto di Bondone: Altın Kapıda Buluşma, , fresk; Capella degli Scrovegni (Arena Şapeli), Padua, İtalya. Giotto nun Resim 6 daki Altın Kapıda Buluşma isimli Capella degli Scrovegni deki freskinde tasvir edilen olayların çoğu duygusal gerilimi yüksek olan bir ortamda geçmektedir. Güney duvarının üst bölümünde son hikâyeyi oluşturan freskte sanatçı, sahneyi gerçeklik ve samimiyet duygusuyla doldurmuştur. Joachim ve eşi Anna nın buluşma sahnesinden önceki Joachim Rüyası isimli sahnede, Joachim e, rüyasında eşinin Meryem adında bir kıza hamile kaldığını haber veren bir melek görülmektedir. Joachim in bu haberi eşine anlatırken Giotto güçlü ve büyüleyici bir yakınlık duygusu yakalamıştır. İki figürün kucaklaşması ile kompozisyonda simetrik bir piramit oluşturmuştur. Freskte bu bir denge duygusu yaratırken aynı zamanda figürleri sol tarafında izleyici grubu olarak resmedilen figürlerden ayırmaktadır (Staff, 2011: 48). Sanatçının resminde figürler anıtsal niteliktedirler. Resimde mekân mimari bir yapıdan oluşmuş, sol ve üst bölümünde mavi renk ile boşluk duygusu verilmiştir. Figürler hem mimari yapının içinde hem de dışında yer almıştır. Resimlerde mekân sanatçının resimleriyle artık hacim verilerek görülmeye başlamıştır. Sanatçı resminin ön planında konunun önemli figürleri olan Joachim ve eşi Anna nın buluşma sahnesini ve bu kompozisyonun arkasında sade bir şekilde betimlenen mimari yer almıştır. En arkada ise gökyüzünü tanımlayan mavi bir fona yer vermiştir. Sanatçı resimde ışığı sol üstten yansıtarak, figürlerin yüzlerini daha da aydınlık kılmıştır. Kıvrımlı kumaşlar, gölgelemeler ve figürler mekânla uyum içerisinde gösterilmiştir. Ortaçağ ın sona ermesinden modern dünyanın başlangıcına geçiş dönemini Avrupa tarihinde Rönesans temsil etmektedir. Resim ilk kez erken Rönesans döneminde diğer sanat dalları arasından ilk sıraya yükselmiştir. Bu yeni dönemde perspektif ve oranın keşfiyle, portre resminde modele benzerlik ve peyzaj resminin ilk örnekleri en büyük buluşlar arasında yer almıştır. Rönesans kelimesi Vasari nin Sanatçı Yaşamları isimli eserinde rinascita kelimesiyle yeniden doğuş veya yeniden diriliş anlamında ilk kez söylenmiştir. Vasari nin bu kelimeyle anlatmak istediği, antikitenin yeniden keşfi değil, daha çok iyi sanatın yeniden doğuşu olmuştur. Vasari nin maniera greca diye adlandırdığı Bizans sanatından türemiş sert ve ciddi üslubuyla Ortaçağ sanatının ve doğadan soyutlanmış biçimsel dilin reddedilmesidir (Wundram, 2008: 6-8). 15. yüzyıl İtalya sında Röne-

9 Resimde Mekân Kullanımına Başlangıç Örnekleri Olarak Ortaçağ ve Erken Rönesans Dönemi Resimleri 381 sans ı vurgulayan üç ana ilke yer almıştır: Sanatsal değerin mutlak standardını oluşturduğu inancıyla Klasik Antik Çağın yeni baştan ve daha sistematik bir incelemesi; insanın soyluluğuna dair bir inanç (Hümanizm); doğrusal perspektifin keşfi ve egemenliği (Cumming, 2006: 86). 15. yüzyıl ile birlikte daha çok mimari çalışmalarına ağırlık veren Filippo Brunelleschi, resim sanatına perspektifin uygulanmasında zemin olacak matematiksel yasaları keşfeden sanatçı olmuştur. Roma mimari formlarını yeniden hayata geçiren Brunelleschi, Rönesans ı biçimlendirmiştir. Matematiksel yasalara dayanan perspektif kuralları da sanatçılar tarafından matematiksel hesaplar yardımıyla sanata uygulanmaya çalışılmıştır. Bu uygulamalar üç boyutlu mekân yanılsamasının yaratılmasına olanak sağlamıştır (Sanat Atlası, 2010: 95). Brunelleschi, Masaccio ve Donatello perspektifin gelişiminde matematiksel zekâyı kullanmışlardır ve onların ardından gelen diğer ressamlar, resimsel mekânın değişik türlerinin konstrüksiyonu ile denemeler yaparak perspektifli sunum olanaklarını geliştirmişlerdir (Hollingsworth, 2009: 223). Resim 7: Tommaso Masaccio: Kutsal Üçlü, , fresk, 667 x 317 cm, Santa Maria Novella, Floransa. Masaccio nun Resim 7 de görülen Kutsal Üçlü resmi, dine ait olanı dünyevi olanla karşılaştırma yapma bakımından ilgi çekici olmuştur. Fresk, Tanrı, Oğul İsa ve Kutsal Ruh un üçlü buluşması ve aynı zamanda bu freskin yapılmasını sipariş eden bağışçı

10 382 Aylin Beyoğlu portresidir. Resimde en dikkat çekici şey, tek nokta perspektifin resmin kompozisyonunu oluşturmak ve mekâna sistemli derinlik yanılsaması getirmek amacıyla kullanılmış olmasıdır (Staff, 2011: 73). Gerçek mekânın derine giden çizgileri resmin içerisinde de devam ederek yer almıştır. Masaccio nun Kutsal Üçlü betimlemesi zamanına göre o kadar alışılmamış bir resimdir ki, ziyaretçiler ilk bakışta ressamın duvara büyük bir delik açtığını ve yan taraftaki başka bir kilisenin içini gösterdiğini zannetmişlerdir. Sanatçı, resim sanatına gerçek anlamda derinlik duygusunu kazandırmıştır. Perspektifin bilinçli olarak uygulanmasıyla yapıtlarında üç boyutlu bir etki yaratmıştır. Bu resim, kaçış çizgileri yoluyla üç boyutluluğun sağlandığı ve bütünsel bir gölge ışık oyunuyla sistemli bir mekânın yaratıldığı ilk perspektif resim olmuştur. Işıkgölge düzeni merkezde bulunan İsa yı net bir şekilde aydınlatacak şekilde uygulanmıştır. Ayrıca bu ışık-gölge düzeni, kompozisyonda birlik ve bütünlüğü sağlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle Masaccio Rönesans resminin öncüsü ve kurucusu sayılmaktadır (Krausse, 2005: 9). Sanatçı iki boyutlu bir yüzey üzerine perspektif yardımıyla üç boyutlu derinlikli bir mekân yanılsaması yaratmıştır. Resmin ön planında sağ ve solda resmedilen bağışçıların figürleri resimdeki derinliği arttırmak amacıyla kurgulanmıştır. Figürler artık Ortaçağ sanatında olduğu gibi sadece ön cepheden çalışılmamış, figürlerin mekân içerisindeki duruşları farklılık göstermiştir. Mimari yapıda İsa figürünün arka üst bölümünde uygulanan perspektif renkle desteklenerek derinlik arttırılmıştır. Resim 8: Paolo Ucello: "San Romano Savaşı", 1450 dolayları, ahşap üzerine yağlıboya, 181,6x 320 cm, National Gallery, Londra. Rönesans'ın İtalya'daki önemli isimlerinden olan Paolo Ucello Resim 8 de görülen San Romano Savaşı resminde, resim yapıldığı zaman bile hala güncelliğini koruyan ve Floransa tarihiyle ilgili bir olayı, Floransa birliklerinin düşmanlarını yendikleri San Romano Savaşını betimlemektedir. Uzun ve ağır mızrakları olan zırhlı şövalyelerin, atlarını bir spor yarışmasında gibi sürüşü Ortaçağ ın şövalye öyküsünü anımsatmaktadır. Sanatçı mekân içerisinde atları ve savaşçı figürlerini sanki tahtadanmış ve bir oyuncakmış gibi savaşın gerçekliğinden uzak olarak resmetmiştir. Resimde figürler boyanmamış sanki oyulmuş gibi resmedilmiştir. Sanatçı, figürlerin mekânda ortaya çıkması için elinden geleni yapmıştır. Sanatçının eserinde sol ön bölümde yerde yatan savaşçı bir perspektif kısaltım olan rakursi ile çalışılmış ve daha önce böyle bir figür hiç çizilmemiştir (Gombrich, 1999: 254). Sanatçının eseri Ortaçağ havasına bürünmüştür. Ortaçağ ın bir şövalye öyküsünü hatırlatmıştır. Ayrıca eserin mekânında ön-arka plan ilişkisi figürlerin büyük ve kü-

11 Resimde Mekân Kullanımına Başlangıç Örnekleri Olarak Ortaçağ ve Erken Rönesans Dönemi Resimleri 383 çük resmedilmesiyle açıkça gösterilmiştir. Sanatçı ön plandaki atlarda ve zeminde uyguladığı ışık ile gözü ön plana yönlendirmiştir. Ayrıca, resminde zemindeki mızrakları kaçış noktasına doğru uzatarak perspektif kurallarına göre yerleştirmiş mekânda derinliği güçlendirmiştir. Resim 9: Piero della Francesca: İsa nın Kırbaçlanışı, , 58 x 82 cm, ahşap pano üzerine tempera, Marche Ulusal Galerisi, Urbino, İtalya. Resim 9 da görülen İsa nın Kırbaçlanışı isimli resim örneği sanatçının en gizemli resmi olarak çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Bu yorumlardan birinde St. Jerome onun pagan yazmalarını dağıttığı için kırbaçlandığını düşlemektedir. Sanatçı resminde, Rönesans resminin en belirgin iki teknik başarısı olan, ikna edici bir biçimde doğalcı figürleri yine eşit derecede ikna edici yanılsamacı bir mekânda göstermiştir. Sanatçı İsa yı klasik bir mekân içerisine yerleştirmiştir. Figürlerinin ezici bir kendinden emin anıtsallık hissine sahip olduğu, kuraldışı biçimde ayrıntılı perspektif şemaları inşa etmiştir. Sanatçının yaklaşık diz hizasındaki alçak bakış açısı, figürlerin daha heybetli görünmesini sağlamıştır. Çalışmanın mekânında, yarı açık olan yapının tavanı ve zengin yer döşemeleri olduğu gibi resmedilmiştir. Ufuk noktası kesin bir biçimde hesaplanmıştır: bütünüyle resmin orta çizgisi üzerinde, onu ikiye bölen, yukarıya doğru çıkan yolun dörtte biri olmuştur. Sanatçı perspektifi; belirgin bir renk, form ve derinlik duygusu uyandıran ışığı kullanışıyla, resimlerinde mekânı güçlendirmiştir (Cummıng, 2006: 87; Sanat Atlası, 2010: 100). Sanatçı resimlerinde matematik yasalarına, geometriye ve perspektife önem vermiştir. Resimlerinde mekânlarını en ince ayrıntısına kadar hesaplayarak oluşturmuştur. Sanatçının resimlerinde mimari mekânlar oldukça fazla görülmektedir.

12 384 Aylin Beyoğlu Resim 10: Andrea Mantegna: Ölü İsa, 66x81 cm, tuval üstüne tempera, Pinacoteca di Brera, Milano. Resim 10 da görülen sanatçının Ölü İsa isimli resmi daha 16. yüzyılda ün kazanmış ve Kısaltılmış İsa ismiyle de bilinen resim, sergilediği olağanüstü perspektif ustalığıyla uzun süre hayranlık toplamıştır. Bu derece de güçlü ve şiddetli bir perspektif kısaltma, Batı resminde daha önce hiç görülmemiştir. Resmin griye çok yakın olan renkleri, perişanlık ve keder hislerini daha da güçlü kılmıştır. Meryem ile Yahya nın, bir kısmı tuvalin dışına taşan figürleri, şaşırtıcı ölçüde kabaca resmedilmiştir (Wundram, 2008: 40). Sanatçının resminde etkileyici olan özellik uygulanan güçlü ve şiddetli bir perspektif kısaltma olduğu kadar, sanatçının izleyiciyi resmin içine dâhil etmesi olmuştur. İzleyici resmin kompozisyonu ile resmin içindedir ve hatta ölünün ayaklarının ucunda durmakta, onun gerçek mekâna taşan vücuduna resmin içinden bakmaktadır (Krausse, 2005: 12). Resim 11: Alessandro Boticelli: Bahar, 203 x 314 cm, 1478, panel üzerine tempera, Uffizi Galerisi, Floransa. Sandro Alessandro di Mariano Filipepe Boticelli diye tanınan sanatçı Resim 11 de görülen Bahar isimli resminde soldan sağa doğru mitolojik figürler olan Merkür, Üç Güzel Kız Kardeş: Aşk Tanrıçası Venüs, Su Perisi Chloris, Bereket Tanrıçası Flora ve Batı Rüzgârı Zefir ile canlı bir sahne yaratmıştır. Resmin üst bölümünde resmettiği Erotik Aşk Tanrısı Cupid okunu Üç Güzel Kız Kardeş e nişanlamıştır (Pulimood, 2011: 115). Sanatçı-

13 Resimde Mekân Kullanımına Başlangıç Örnekleri Olarak Ortaçağ ve Erken Rönesans Dönemi Resimleri 385 nın resminde mekânı bir portakal bahçesi oluşturmaktadır. Sanatçı figürleri ön plana çıkarmak için koyu yeşil ile mekânı güçlendirmiştir (Charles vd., 2012: 89). Şeffaf giysilerle açık ton değerlerinde resmedilmiş figürler koyu ton değerleri ile ön plana çıkartılmıştır. Sanatçı, derin duygularla işlenmiş büyük ölçekli mitolojik öyküler resmetmiştir. SONUÇ Ortaçağ sanatı Hristiyanlık inancına ait dini kuralların getirdiği bir anlayışla motifler, sade imgeler ve sembolik formlar kullanılarak oluşturulmuştur. Ortaçağ sanatında figürler ön cepheden gösterilerek yüzeysel bir boşlukla kuşatılmıştır. Bu resimlerin oluşumunda genel amaç okuma yazması olmayanların dinsel olayları canlandırabilmelerini sağlamak olmuştur. Resimlerde bu dünyaya ait doğa, perspektif yaklaşımları ve bu yaklaşımların yarattığı bir mekân anlayışı yer almamıştır. Mimari mekânlar ise, resmin arka planında oldukça basit şemalarla oluşturulmuştur. Ortaçağ ın sonlarına doğru sanatçılar kişisel yeteneklerini resimlerinde ortaya koyarak tercihlerde bulunma çabasına girişmişlerdir. Ortaçağ ve Erken Rönesans sanatında renk daha çok ışık özelliği ile yer almış ve sembolik olarak kullanılmış yine dine bağlı olarak rengin algılamaya dayalı özelliği de kullanılmıştır. Giotto ile birlikte resimlerde gerçeklik ve boşluk duygusu ile mekân artık hacim verilerek görülmeye başlamıştır. Sanatçının resimlerinde figürler mekânla uyum içerisinde gösterilmiştir. Ortaçağ da figürlerin boyutları anlam derecesine göre gösteriliyorken Rönesans sanatı ile birlikte bu ortadan kalkmıştır. Rönesans sanatçıları mekâna derinlik duygusu vererek hacim kazanmış figürü ve dış mekânları konu olarak resimlerine katmışlardır. Rönesans sanatı ilk olarak mimari yapılarda kendini göstermiştir. Brunelleschi nin katkıları resimde perspektif yaklaşımlarının doğmasına zemin hazırlamıştır. Erken Rönesans sanatı ile birlikte; doğanın dış dünyaya ait unsurlardan oluştuğu, doğal figürlerin mekâna dâhil olduğu, derinlik etkisi yaratılan bir anlayışla ilerlemiştir. Rönesans resminin öncüsü ve kurucusu sayılan Massaccio mekânda gerçekçi bir perspektif ile sistemli bir derinlik yanılsaması kullanmıştır. Rönesans sanatçıları ile birlikte sanatçılar sadece kutsal öyküleri canlandırmak amaçlı resimleyen kişiler değil kişisel yetenekleri doğrultusunda çalışabilen sanatçılar olmuşlardır. KAYNAKÇA Altuner, H. (2013). "Emil Nolde un Çarmıhta İsa tasvirinin ikonografik açıdan incelenmesi." Journal of Academic Social Science Studies, C/S. 6 (1): Buchholz, Elke Linda vd. (2012). Sanat, İstanbul: NTV Yayınları. Charles, Victoria vd. (2012) Muhteşem Resim, (Çeviren: N. Elhüseyni), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Cummıng, Robert. (2006). Görsel Rehberler Sanat, İstanbul: İnkılap Yayınları. Ergüven, Mehmet. (1992). Yoruma Doğru, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Dell, Christopher. (2011). Başyapıt Budur, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Gomrich, Ernest Hans. (1999). Sanatın Öyküsü (2. Basım), (Çeviren: E. Erduran, Ö. Erduran), İstanbul: Remzi Kitabevi. Görenek, G. (2005). 14. Yüzyıldan 17. Yüzyıl Sonuna Kadar Batı Resim Sanatında Mekân Sorunu, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Hollingsworth, Mary. (2009). Dünya Sanat Tarihi, İstanbul: İnkılap Yayınları. Krausse, Anna Carola. (2005). Rönesans tan Günümüze Resim Sanatının Öyküsü, (Çeviren: D. Zapcıoğlu), Almanya: Litaratür Yayıncılık.

14 386 Aylin Beyoğlu Kolektif (2008). Mini Dev Sanat Kitabı, İstanbul: Alfa Yayıncılık. Pulimood, S. (2011). La Primavera. (Editör: S. Farthing, E. Doğanay), Ölmeden önce görmeniz gereken 1001 resim. (s. 115). Çin: Caretta. Sanat Atlası (2010). (Editör: S. Seçkin), İstanbul: Boyut Yayıncılık. Staff, C. (2011). The Meeting at the Golden Gate/The Trinity. (Editör: S. Farthing, E. Doğanay), Ölmeden önce görmeniz gereken 1001 resim. (s ). Çin: Caretta. Tansuğ, Sezer. (2006). Resim Sanatının Tarihi, (6. Basım), İstanbul: Remzi Kitabevi. Wundram, Manfred. (2008). Rönesans, (Editör: I. F. Walther), İstanbul: Taschen ve Remzi Kitabevi. RESİMLER KAYNAKÇASI Resim 12: Karolenj İncil Kitabı ndan Aziz Mark, 800, mor vellum, Belediye Kütüphanesi, Abbeville (Cummıng, Robert. (2006). Görsel Rehberler Sanat, İstanbul: İnkılap Yayınları, s. 68). Resim 13: Gözü Yaşlı İsa, 1164, duvar resmi, St. Panteleimon Kilisesi, Nerezi, Üsküp yakını, Makedonya (Buchholz, Elke Linda vd. (2012). Sanat, İstanbul: NTV Yayınları, s. 81). Resim 14: Jacapo Torriti: Meryem in Taçlandırılması, Apsis Mozaiği, Yaklaşık 1294, Santa Maria Maggiore, Roma (Hollingsworth, Mary. (2009). Dünya Sanat Tarihi, İstanbul: İnkılap Yayınları, s. 175). Resim 15: Yuvarlak Taht Üstünde Meryem ve Çocuk İsa, 1280 dolayları, sunak resmi, ağaç üstüne tempera, 81,5 x 49 cm, Ulusal Sanat Galerisi (Mellon Koleksiyonu), Washington (Gomrich, Ernest Hans. (1999). Sanatın Öyküsü (2. Basım), (Çeviren: E. Erduran, Ö. Erduran), İstanbul: Remzi Kitabevi, s. 138). Resim 16: Andrea da Firenze: Kilise savunucusu, Fresk, 1365, Santa Maria Novelle, İspanyol Şapeli, Floransa (Hollingsworth, Mary. (2009). Dünya Sanat Tarihi, İstanbul: İnkılap Yayınları, s. 187). Resim 17: Giotto di Bondone: Altın Kapıda Buluşma, , fresk; Capella degli Scrovegni (Arena Şapeli), Padua, İtalya (Staff, C. (2011). The Meeting at the Golden Gate, (Editör: S. Farthing, E. Doğanay), Ölmeden önce görmeniz gereken 1001 resim. (s. 48). Çin: Caretta). Resim 18: Tommaso Masaccio: Kutsal Üçlü, , fresk, 667 x 317 cm, Santa Maria Novella, Floransa (Staff, C. (2011). The Trinity, (Editör: S. Farthing, E. Doğanay), Ölmeden önce görmeniz gereken 1001 resim. (s. 73). Çin: Caretta). Resim 19: Paolo Ucello: "San Romano Savaşı", 1450 dolayları, ahşap üzerine yağlıboya, 181,6x 320 cm, National Gallery, Londra (Gomrich, Ernest Hans. (1999). Sanatın Öyküsü (2. Basım), (Çeviren: E. Erduran, Ö. Erduran), İstanbul: Remzi Kitabevi, s. 254). Resim 20: Piero della Francesca: İsa nın Kırbaçlanışı, , 58 x 82 cm, ahşap pano üzerine tempera, Marche Ulusal Galerisi, Urbino, İtalya (Sanat Atlası (2010). (Editör: S. Seçkin), İstanbul: Boyut Yayıncılık, s. 100). Resim 21: Andrea Mantegna: Ölü İsa, 66x81 cm, tuval üstüne tempera, Pinacoteca di Brera, Milano (Cummıng, Robert. (2006). Görsel Rehberler Sanat, İstanbul: İnkılap Yayınları, 107). Resim 22: Alessandro Boticelli: Bahar, 203 x 314 cm, 1478, panel üzerine tempera, Uffizi Galerisi, Floransa (Pulimood, S. (2011). La Primavera. (Editör: S. Farthing, E. Doğanay), Ölmeden önce görmeniz gereken 1001 resim. (s. 115). Çin: Caretta)

Rönesans Heykel Sanatı

Rönesans Heykel Sanatı Rönesans Heykel Sanatı Ortaçağda heykel mimariye bağımlıdır. Fakat Rönesans döneminde, heykel mimariden bağımsız eserler olarak karşımıza çıkar. Heykeller meydanlarda, saraylarda ve köşklerde sergilenmeye

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı RÖNESANS (15. yüzyıl) Düşünce alanında, ilkçağ anlayışının etkileri görülmeye başlanır.(yeni Platonculuğun etkisi) Sanatçının başlıca amacı

Detaylı

BATI SANATI TARİHİ. Uzm. Didem İŞLEK

BATI SANATI TARİHİ. Uzm. Didem İŞLEK BATI SANATI TARİHİ Uzm. Didem İŞLEK DERSİN İÇERİĞİ Ortaçağ Avrupa Sanatı Rönesans Mimarisi ve Resim Sanatı Maniyerizm Resim Sanatı Barok Mimarisi ve Resim Sanatı Empresyonizm Ekspresyonizm Romantizim Sembolizm

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Gotik Sanat Ortaçağ: Antik Çağ ın sona ermesinden (6. yüzyılın ilk yarısından) Rönesans a kadar olan yaklaşık bin yıllık dönem - klasik çağ

Detaylı

Michelangelo Buonarroti Adem'in Yaratılışı Tasviri

Michelangelo Buonarroti Adem'in Yaratılışı Tasviri Özel Hayatı Eserleri Adem'in Yaratılışı Tasviri Kıyamet Günü Tablosu Davut Heykeli Pieta Heykeli Doni Tondosu Lorenzo (6 Mart 1475 18 Şubat 1564) Ünlü İtalyan rönesans dönemi ressam, heykeltraş, mimar

Detaylı

Aziz Yuhanna Kilisesi

Aziz Yuhanna Kilisesi Aziz Yuhanna Kilisesi İzmir de herkes D.O.M. kilisesi olarak bilse de asıl adı kısaca Aziz Yuhanna Kilisesi olan İzmir Aziz Yuhanna Katedral Bazilikası, İzmir Latin Katolik Metropolitliği nin Katedralidir.

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Kavimler Göçü M.S. 395 te Roma imparatorluğu ikiye ayrılmıştı. Batı Roma, 4. yüzyıldan başlayarak Kuzeyli kavimlerin istilasına uğramıştır.

Detaylı

Devrim Erbil: Ritmin Resmi

Devrim Erbil: Ritmin Resmi Devrim Erbil 2 Devrim Erbil: Ritmin Resmi Tuvalden baskıya, ahşaba, seramiğe, vitraya, mozaiğe, halıya kadar çok çeşitli malzeme üzerinde çalışan Devrim Erbil, hangi tema üzerine yoğunlaşırsa yoğunlaşsın,

Detaylı

Gerçekçi (Realistic) görseller, üzerinde durulan gerçek nesneyi gösterir. Örneğin bir arabanın resmi gerçekçi bir görsel öğe olarak kullanılabilir.

Gerçekçi (Realistic) görseller, üzerinde durulan gerçek nesneyi gösterir. Örneğin bir arabanın resmi gerçekçi bir görsel öğe olarak kullanılabilir. GÖRSEL TASARIM UNSURLARI Görsel Unsurlar Sözel Unsurlar Çekicilik Katan Unsurlar Gerçekçi Yazı Tipi Dikkat Çekici Şematik Stil Sayısı Dokunulabilir Benzeşik Büyük Harf Etkileşimli Dr. Sakıp KAHRAMAN Bayburt

Detaylı

H e r Y o l R o m a ya Ç ı k a r

H e r Y o l R o m a ya Ç ı k a r H e r Y o l R o m a ya Ç ı k a r İtalya nın başkenti Roma yüzyılların tarihini görmek için dünyada mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir şehir. İlk gittiğim günden beri hayran olduğum bir şehir. Sizin de

Detaylı

Adından da anlaşılacağı gibi Roma mimarisinden etkilenmiştir.

Adından da anlaşılacağı gibi Roma mimarisinden etkilenmiştir. 800-1150 Romanesk; Avrupa'da Roman Üslubu, İngiltere'de ise Norman Üslubu olarak adlandırılan ortaçağ yapı sanatıdır. Adından da anlaşılacağı gibi Roma mimarisinden etkilenmiştir. Tam olarak bir başlangıç

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

Yıl: 3, Sayı: 9, Aralık 2016, s

Yıl: 3, Sayı: 9, Aralık 2016, s Yıl: 3, Sayı: 9, Aralık 2016, s. 86-96 Neslihan ÖZGENÇ 1 Mehmet GÜLER 2 RÖNESANS DÖNEMİ DİNİ KONULU RESİMLERDE ANAKRONİZM Özet Hristiyanlığın Roma İmparatorluğunun resmi dinî olmasıyla birlikte din ve

Detaylı

Karakalem Tekniği ve Özellikleri. Eda Çağlar 10/F 163

Karakalem Tekniği ve Özellikleri. Eda Çağlar 10/F 163 Karakalem Tekniği ve Özellikleri Eda Çağlar 10/F 163 Karakalem Tekniği Yüzyıllardır ressamların vazgeçemediği bir malzeme olan kurşun kalem ve kömür kalemle gerçekleştirilen karakalem çalışmalar, izleyenlerde

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

Kadınlar ve Manzaralar Leonardo da Vinci

Kadınlar ve Manzaralar Leonardo da Vinci Kadınlar ve Manzaralar Leonardo da Vinci Etkinlik kitapçığı Sergi 08.12.2011 22.01.2012 La Galerie Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Cumhuriyet Caddesi 127 Harbiye 34373 İstanbul Tel : (0212) 219 16 97

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi.

1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi. Çağdaş Dünya Sanatı 1824 yılında Paris Salonu'nda John Constable'ın eserleri sergilendi. Ressamın, kırsal manzaraları bazı genç meslektaşlarını etkiledi. Bu genç ressamlar, şekilciliği reddedip doğadan

Detaylı

Skolastik Dönem (8-14.yy)

Skolastik Dönem (8-14.yy) Skolastik Felsefe Skolastik Dönem (8-14.yy) Köklü eğitim kurumlarına sahip olma avantajı 787: Fransa da Şarlman tüm kilise ve manastırların okul açması için kanun çıkardı. Üniversitelerin çekirdekleri

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 2. Kazanımlarla ilgili olarak programda örneklerine bakınız.. ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.).Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden

Detaylı

Dünyadaki tek örnek KUTNA HORA NIN GİZEMİ: KEMİKLİ KİLİSE O her ziyaret edenin gönlünde taht kuran Prag ı bir kenara bırakarak, küçücük bir kasabayı

Dünyadaki tek örnek KUTNA HORA NIN GİZEMİ: KEMİKLİ KİLİSE O her ziyaret edenin gönlünde taht kuran Prag ı bir kenara bırakarak, küçücük bir kasabayı Dünyadaki tek örnek KUTNA HORA NIN GİZEMİ: KEMİKLİ KİLİSE O her ziyaret edenin gönlünde taht kuran Prag ı bir kenara bırakarak, küçücük bir kasabayı ziyaret etmek için gittim Çek Cumhuriyeti ne Kutna Hora

Detaylı

Bu bölümü bitirdiğinizde

Bu bölümü bitirdiğinizde GÖRSEL TASARIM 1 Bu bölümü bitirdiğinizde Görsel tasarım öğelerinden çizgi, şekil, alan, boyut, doku, renk konuları hakkında bilgi sahibi olacak, Görsel tasarım ilkelerinden bütünlük, denge, vurgu, hizalama,

Detaylı

Adı: REMBRANDT HARMENSZOON VAN RİNJN Doğum: 15 Temmuz 1606 Leiden Hollanda Milliyeti: Hollandalı Sanat Akımı: Lüministik sanat Alanı: Resim Baskı

Adı: REMBRANDT HARMENSZOON VAN RİNJN Doğum: 15 Temmuz 1606 Leiden Hollanda Milliyeti: Hollandalı Sanat Akımı: Lüministik sanat Alanı: Resim Baskı REMBRANDT Adı: REMBRANDT HARMENSZOON VAN RİNJN Doğum: 15 Temmuz 1606 Leiden Hollanda Milliyeti: Hollandalı Sanat Akımı: Lüministik sanat Alanı: Resim Baskı Ölümü: 4 Ekim 1669 Ünlü Yapıtları: Dr.Nicolaes

Detaylı

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

MİT VE DİN İLİŞKİSİ. (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 MİT VE DİN İLİŞKİSİ (Kutsal Metinlerle İlişkisi) DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Mit ve Din Mitolojiler genel olarak dinsel, ruhani ve evrenin ya da halkların oluşumu gibi yaratılış veya türeyiş gibi temaları içerirler.

Detaylı

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ

SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ESKİ CUMA CAMİSİ (AHEİROPİİTOS KİLİSESİ) Ahiropiitos Kilisesi, Egnatia Caddesinin kuzeyinde Ayasofya Sokağında bulunuyor. M.S. 451 yılında Halkidona da Selanik

Detaylı

ERKEN HRĠSTĠYAN VE BĠZANS MĠMARLIĞI

ERKEN HRĠSTĠYAN VE BĠZANS MĠMARLIĞI ERKEN HRĠSTĠYAN VE BĠZANS MĠMARLIĞI Ġlk Bizans Çağı 330-850 Ġkonakırıcılık döneme kadar Orta Bizans Çağı Haçlı Seferleri ne kadar Geç Bizans Çağı Ġstanbul un fethine kadar ERKEN HRĠSTĠYAN VE BĠZANS MĠMARLIĞI

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati

RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati RESİM İŞ EĞİTİMİ haftalık ders sayısı 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Yapısı ve uğraşı alanı ne olursa olsun tüm dersler, insan için ve insanlık adına sevgi, saygı, dayanışma ve rahat yaşama için

Detaylı

İTALYA DA RÖNESANS SANATI. Nurhan Atasoy - Uşun Tükel

İTALYA DA RÖNESANS SANATI. Nurhan Atasoy - Uşun Tükel İTALYA DA RÖNESANS SANATI Nurhan Atasoy - Uşun Tükel Rönesans, sanat ve kültürle ilgilenen herkesin sık sık karışlaştığı sözcüklerden biridir. ıtalyanca rinascimento sözcüğünden kaynaklanan bu terim, dilimizde

Detaylı

EŞSİZ MUTFAKLAR İÇİN, LAKE SERİSİ KAPAK MODELLERİ...

EŞSİZ MUTFAKLAR İÇİN, LAKE SERİSİ KAPAK MODELLERİ... Maspower kapak haber vermeksizin ürün özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir. EŞSİZ MUTFAKLAR İÇİN, LAKE SERİSİ KAPAK MODELLERİ... HAKKIMIZDA

Detaylı

28.03.2013. Algılama üzerinde etkilidir. Hareketi ve yönü belirleyici etki yaratırlar. Ayırma amaçlı. Kalın çizgiler daha etkilidir.

28.03.2013. Algılama üzerinde etkilidir. Hareketi ve yönü belirleyici etki yaratırlar. Ayırma amaçlı. Kalın çizgiler daha etkilidir. Hazırlayan ve sunan: Süleyman Nihat ŞAD 2 Kontrast/ Zıtlık ÇİZGİ ALAN-BOŞLUK DOKU Çizgi; gözü, belirli bir alanda ya da bir alan etrafında hareket ettirerek dikkatleri çeken tek boyutlu bir araçtır. ŞEKİL-FORM

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL AMAÇLARI

GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL AMAÇLARI GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL AMAÇLARI Öğretim Programı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT

6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT 6. ÜNİTE: Türklerde Sanat A. İLK TÜRK DEVLETLERİNDE SANAT Bozkırlının nazarında sabit olan şeyin faydası yoktur. O, her an harekete hazır olmalı, kolayca yer değiş-tirebilmelidir. Bu yüzden eski Türkler

Detaylı

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR MİTOLOJİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Mit, Mitoloji, Ritüel DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Kelime olarak Mit Yunanca myth, epos, logos Osmanlı Türkçesi esâtir, ustûre Türkiye Türkçesi: söylence DR. SÜHEYLA SARITAŞ

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

Rönesans ve Maniyerizm. Erken Rönesans (Gotik) Yüksek Rönesans-Maniyerizm

Rönesans ve Maniyerizm. Erken Rönesans (Gotik) Yüksek Rönesans-Maniyerizm Rönesans ve Maniyerizm 1350-1450 1450-1500 1500-1600 Erken Rönesans (Gotik) Olgun Rönesans Yüksek Rönesans-Maniyerizm Yüksek Rönesans Klasik mimari formlar uyarlanarak form ve keskinlik açısından sadelik

Detaylı

Benim en büyük şansım Adnan Turani gibi hem iyi bir sanatçı hem de iyi bir eğitimci atölye hocamın olmasıydı.

Benim en büyük şansım Adnan Turani gibi hem iyi bir sanatçı hem de iyi bir eğitimci atölye hocamın olmasıydı. Mehmet Güler Türkiye de yetişen resim sanatının önemli isimlerinden Mehmet Güler ile Malatya dan Almanya ya uzanan yolculuğunu, resim kariyerinde rol oynayan isimleri, Almanya yı tercih etmesinde etkili

Detaylı

Fotoğraf Ders Notları Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009

Fotoğraf Ders Notları Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009 Fotoğraf Ders Notları Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009 Bu sunum, İFSAK Temel Fotoğraf Semineri Ders Notları esas alınarak hazırlanm rlanmıştır. 2005 yılında y www.fotokritik fotokritik.com internet sitesinden

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

Öğretim Materyali Tasarımı

Öğretim Materyali Tasarımı Öğretim Materyali Tasarımı Öğrenci gereksinimlerini tam olarak karşılayacak hazır materyallerin seçilmesi ve kullanılması gerekir. Bu sağlanamıyorsa, var olan materyalin uygun hale getirilmesi gerekir.

Detaylı

Mitoloji ve İkonografi. İbrahimî Dinler: Musevilik, Hıristiyanlık, Müslümanlık

Mitoloji ve İkonografi. İbrahimî Dinler: Musevilik, Hıristiyanlık, Müslümanlık Mitoloji ve İkonografi İbrahimî Dinler: Musevilik, Hıristiyanlık, Müslümanlık Monoteizm ve Yaratılış Tektanrılı/Semavî Dinlerin Yaratılış Öyküleri, Kadim Toprakların bulunduğu Ortadoğu Mitolojisi nden

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel plastik sanat eğitimi I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

İHTİŞAMLI BİR SATIŞ OFİSİNE DAVETLİSİNİZ

İHTİŞAMLI BİR SATIŞ OFİSİNE DAVETLİSİNİZ DEKOMEKAN 78 İHTİŞAMLI BİR SATIŞ OFİSİNE DAVETLİSİNİZ 79 Binanın yapılması kadar satılması da önemli bir aşama. Bu aşamada ağırladığınız konuklarınızı yaşayacakları ortamın kalitesi hakkında bilgilendirmeniz,

Detaylı

AYLIK BÜLTEN - 2 SANAT TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ ANA SINIFI C. Aralık Katlama tekniğinde ''balık'' yaptık.

AYLIK BÜLTEN - 2 SANAT TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ ANA SINIFI C. Aralık Katlama tekniğinde ''balık'' yaptık. ANA SINIFI C AYLIK BÜLTEN - 2 SANAT Aralık 2016 Çocuklar ne ister afişini hazırladık ve çok mutlu olduk. Katlama tekniğinde ''balık'' yaptık. Atatürk çalışmamızı yuvarlama tekniğini kullanarak tamamladık.

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Bırakın doğa evinize gelsin!

Bırakın doğa evinize gelsin! Unica Class Bırakın doğa evinize gelsin! Gerçek malzemeler ile doğal tasarım 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Doğal bir özlem Modern hayat genellikle varlığımızın orijinal, gerçek ve saf yapıtaşlarını

Detaylı

İAÜ MÜH MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

İAÜ MÜH MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ İAÜ MÜH MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2008-2009 ÖĞR YILI GÜZ DÖNEMİ MİM201: MİMARLIK TARİHİ VE TEORİSİ Hafta: 14 RÖNESANS MİMARLIĞI 15. YÜZYILDA İTALYA HÜMANİZM PERSPEKTİF ORAN VE ORANTI BRUNELLESCHİ,

Detaylı

Kapadokya Turu 2015 Tur Genel Tanımı Neler Yapılır?

Kapadokya Turu 2015 Tur Genel Tanımı Neler Yapılır? Kapadokya Turu 2015 Tur Genel Tanımı Milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar ile aşındırılarak bugünkü halini alan Kapadokya, adeta bir görsel şölen yeridir. Bu bölgede etkileyici yeryüzü şekilleri kadar

Detaylı

Kapadokya Turu 2015 Tur Genel Tanımı Neler Yapılır?

Kapadokya Turu 2015 Tur Genel Tanımı Neler Yapılır? Kapadokya Turu 2015 Tur Genel Tanımı Milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar ile aşındırılarak bugünkü halini alan Kapadokya, adeta bir görsel şölen yeridir. Bu bölgede etkileyici yeryüzü şekilleri kadar

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...9 ŞİİR VE GÖRSELLİK Şiir, Fotoğraf ve Gerçeklik...15 Şiir, Fotoğraf ve Görme...25 Şiirin ve Fotoğrafın İşlevleri...29 Şiir, Fotoğraf ve İmge...32 Çoklu Okuma...38 Çözümleme Kılavuzu...50

Detaylı

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede

çocukların çok ilgisini çekti. Turdan sonra çocuklar müzedeki atölyede Yaz Sanat Kulübü 2010 Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Fener-Balat bölgesinde yaşayan çocuklar ve kadınlar için eğitim, kişisel gelişim ve sağlık gibi konularda projeler yürütüp kültürel

Detaylı

MODERN TOPLUMUN KURULUŞU. Bilim ve Teknoloji Düzeni Ekonomik Düzen Toplum Düzeni ve Kültür. YENİ ÇAĞ... (erken modern)

MODERN TOPLUMUN KURULUŞU. Bilim ve Teknoloji Düzeni Ekonomik Düzen Toplum Düzeni ve Kültür. YENİ ÇAĞ... (erken modern) MODERN TOPLUMUN KURULUŞU Bilim ve Teknoloji Düzeni Ekonomik Düzen Toplum Düzeni ve Kültür YENİ ÇAĞ... (erken modern) 1200 MODERN KENTE DOĞRU 1300 1400 1500 1600 1700 KOMÜNLER Toplumsal örgütlenme ve etkileşim

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SANAT VE TASARIM ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -36 AMAÇ SANAT VE TASARIM Bu faaliyet sonucunda Sanat

Detaylı

İÇ MEKÂNLARDA GÜNIŞIĞI KULLANIMI

İÇ MEKÂNLARDA GÜNIŞIĞI KULLANIMI İÇ MEKÂNLARDA GÜNIŞIĞI KULLANIMI İç mekânlarda günışığı kullanımı konusunu ele alırken, günışığının özelliklerini ve iç mekânlardaki aydınlık gereksinimini anımsamak yerinde olur. Günışığı, canlı yani

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS LİSTESİ

GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERS LİSTESİ V. Bilgi Kitapçığı (Program Katalogu Bilgileri) Program Tanıtımı Programı farklı yönlerden ( misyon, amaçlar, hedefler, programın gücü, mezunlar için fırsatlar vb. açılarından), akademik bir bakış açısıyla

Detaylı

Fotoğrafçılıkta mimari fotoğraf çekim teknikleri 1. Mimari fotoğrafçılık

Fotoğrafçılıkta mimari fotoğraf çekim teknikleri 1. Mimari fotoğrafçılık Fotoğrafçılıkta mimari fotoğraf çekim teknikleri 1 Mimari fotoğrafçılık Mimarlık, gökdelenlerden kulübelere kadar her şeyi kapsayan geniş bir konudur. Gittiğiniz neredeyse her yerde, günlük hayatta bir

Detaylı

KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE

KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE Ferforje bir sanat olarak tanımlanmaktadır. Ferforje, Fransızca "Fer forgé" kelimesinden gelmektedir ve Fransızca'da "dövme demir" anlamına gelmektedir. Günümüzde Ferforje

Detaylı

ROMANESK VE GOTiK DÖNEM

ROMANESK VE GOTiK DÖNEM ROMANESK VE GOTiK DÖNEM 1 Sosyal ve Siyasal Yaşam M.S. 5. yy da Roma İmparatorluğu zayıflıyor İmparatorluğun çöküş yıllarında iç bölünmeler ve dış saldırılar sonucu sivil yaşam olumsuz etkilenmişti. Bu

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE)

DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) 1 DERS TANITIM BİLGİLERİ (TÜRKÇE) Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyılı Teori Uygulama Laboratuar Yerel AKTS (Saat/Hafta) (Saat/hafta) Kredi Sanat Tarihi EÜT Güz 2 0-2 2 141 Önkoşul(lar)-var ise - Dersin

Detaylı

RESIMDE ZAMAN VE MEKAN KAVRAMı

RESIMDE ZAMAN VE MEKAN KAVRAMı RESIMDE ZAMAN VE MEKAN KAVRAMı Filiz YENişEHiRlIOGlU** Resimde zaman ve rnekarı kavramı üzerine yapacağımız bu konuşmada, Sanat tarihi çerçevesinde ve resim tarihi kapsamında mekan ve zaman kavramlarının

Detaylı

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin ve ekolojik isteklerinin de dikkate alınması gerekir. Her bitki ölçü,

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran

Mitosta, arkaik anaerkil yapı Ay tanrıçalığı ile Selene figürüyle sürerken, söylencenin logosu bunun tersini savunur. Yunan monarşi-oligarşi ve tiran Ay tanrıçası Selene, Yunan mitolojisinde, Güneş tanrısı Helios un kız kardeşidir. Ay ı simgeler. Selene de Helios gibi bir arabayla dolaşırdı. Selene nin arabasını iki at, katır ya da boğa çekerdi. Zeus

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması İhtiyaç duyulan büyük bir boşluktur, ışığa ihtiyaç duyan büyük bir boşluk, çok uzun zamandır unutulmaya yüz tutmuş olan da budur. Yapılmak istenen ihtiyaç duyulan

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

Bugünkü Teknolojiyle Bile İnşa Edilmesi Mümkün Olmayan 19 Akıl A lmaz Antik Yapı

Bugünkü Teknolojiyle Bile İnşa Edilmesi Mümkün Olmayan 19 Akıl A lmaz Antik Yapı Bugünkü Teknolojiyle Bile İnşa Edilmesi Mümkün Olmayan 19 Akıl A lmaz Antik Yapı Bugünkü Teknolojiyle Bile İnşa Edilmesi Mümkün Olmayan 19 Akıl Almaz Antik Yapı 19. Büyük Hipostil Salonu Mısır Karnak Tapınağı

Detaylı

HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER. Danışman Öğretmen Aslı Çakır

HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER. Danışman Öğretmen Aslı Çakır HAZIRLAYANLAR 4D SINIFINDAN DENİZ ARIKAN SELİN YAĞMUR ÇAKMAK DOĞA SU TOPRAK ASU LAL ÖCALAN ŞİMAL ÖZER Danışman Öğretmen Aslı Çakır 2010 İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 1 2. Front Page İle Web Tasarımı... 1 3.

Detaylı

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM

NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM NESLİHAN AYDINLIOĞLU EŞİN BİRİKİMLERİM VE BİRİKTİRDİKLERİM DETAYLARDAKİ ETKİLEŞİMLER Değerli hoca Şeref Akdik in yaktığı ışık ile sanatla tanışan ve lise çağlarında ressam olmaya karar veren Neslihan

Detaylı

Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2

Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2 Bitkisel Tasarım Đlkeleri -2 Zıtlık Uygunluğun tersidir. Objeler arasında herhangi bir açıdan ortak yada yakın etkinliklerin olmamasına zıtlık denir. Yön, ölçü, biçim, renk, aralık ve doku açısından zıtlık

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

YÜZ YÜZE 2016 ISTANBUL 2016

YÜZ YÜZE 2016 ISTANBUL 2016 YÜZ YÜZE 2016 ISTANBUL 2016 İyi Öğretmenin Önemi Çocukta etki bırakır (doğrudan veya dolaylı) Eğitime yakınlaştırır veya uzaklaştırır Rol modeldir Hayat felsefesini aşılayabilir Karakter oluşumunda etki

Detaylı

PLASTİK SANATLAR VE ÇEVRE KENTSEL, KIRSAL

PLASTİK SANATLAR VE ÇEVRE KENTSEL, KIRSAL PLASTİK SANATLAR VE ÇEVRE KENTSEL, KIRSAL Güzel sanatlar kavramı plastik sanatlar ile eş anlamlı olarak da kullanılmaktadır. Plastik sanatlar terimiyle ifade edilen sanatlar, insanın maddeye şekil vererek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı ve Soyadı : AYLA ERSOY ÖZGEÇMİŞ 2 Ünvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Edebiyat.Fakültesi.Sanat Tarihi Bölümü İstanbul Üniversitesi 1971 Yüksek Lisans Doktora Türk

Detaylı

Medieval Era Evolves Today

Medieval Era Evolves Today ~ NEWSLETTER 4 ~ M.E.E.T. Medieval Era Evolves Today ÇOK TARAFLI OKUL ORTAKLIĞI PROJESİ ~ 2013-2015 ~ 2013-1-RO1-COM06-29653-4 M.E.E.T. Yasal Uyarı "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve

Detaylı

mimariye giriş BaÜ mimarlık / 2005

mimariye giriş BaÜ mimarlık / 2005 MİMARİ ÇEVREDE FORM VE MEKANI OLUŞTURAN TEMEL ELEMANLAR Mimari formu oluşturan temel elemanlar, nokta, çizgi, düzlem ve hacim dir. NOKTA: MEKAN İÇİNDE BİR POZİSYON BELİRLER. FİZİKSEL ÖZELLİKLER: POZİSYON/DURUM

Detaylı

prop & tasarım prop & tasarım İrem Ergene restoratör & iç mimar rem dizayn www.remdizayn.com

prop & tasarım prop & tasarım İrem Ergene restoratör & iç mimar rem dizayn www.remdizayn.com İrem Ergene restoratör & iç mimar rem dizayn rem dizayn Hayal Edebileceğiniz Herşey Gerçektir... HAKKIMDA PROJELER REFERANSLAR İLETİŞİM Değerli Olan iyi Yaptığın Değil, Yapmaya Değer Olandır... İrem ERGENE

Detaylı

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ

SELANİK AYASOFYA CAMİSİ SELANİK AYASOFYA CAMİSİ BAKİ SARI SAKAL SELANİK AYASOFYA CAMİSİ Aya Sofya (Azize Sofya) tapınağı Selanik in merkezinde, Ayasofya ve Ermou sokaklarının kesiştiği noktadadır. Kutsal İsa ya, Tanrının gerçek

Detaylı

Antik Mısır Boncuklarından Modern Tasarımlara.

Antik Mısır Boncuklarından Modern Tasarımlara. www.vetroart.com.tr Antik Mısır Boncuklarından Modern Tasarımlara. Gündelik yaşantımızda birçok alanda kullandığımız camın tarihi MÖ 3000 yıllarına dayanmakta, M.Ö 2500 yılına ait olduğu belirlenen Antik

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 ARALIK 2013-24 OCAK 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL

TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL 2013-2014 EĞİTİM YILI KELEBEK GRUBU ARALIK AYI BÜLTENİ TEMALARIMIZ UZAY VE GEZEGENLER DÜNYA GÖKYÜZÜ İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ HAFTASI YERLİ MALLARI VE TUTUM HAFTASI YENİ YIL Uzay ve gökyüzü panosu hazırlama

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Dersin Amaçları. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Dersin Amaçları. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANASANAT ATÖLYE III (RESİM) Ders No : 0310380091 Teorik : 2 Pratik : 4 Kredi : 4 ECTS : 10 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 12 Ekim 2015 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 19 Ekim 2015 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 26 Ekim 2015 Yaprak çizimleri,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KLASİK TÜRK BEZEME SANATLARI ATÖLYESİ TEZHİP I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 10.10.2016 Açılış Toplantısı ve Tezhip Sanatı Hakkında Bilgi; (motifler, hatailer, yapraklar) 17.10.2016 Hatai çizimleri, kurşun kalem çalışması 24.10.2016 Yaprak çizimleri,

Detaylı

Hayatımızda Minimalizm. Müzik Tasarımında Minimalizm Tıpta Minimalizm Mimari Tasarımda Minimalizm Web Tasarımında Minimalizm

Hayatımızda Minimalizm. Müzik Tasarımında Minimalizm Tıpta Minimalizm Mimari Tasarımda Minimalizm Web Tasarımında Minimalizm Minimalizm Nedir? 1960 ların başında modern sanat ve müzikle başlamış, sadeliği ve nesnelliği ön plana çıkaran bir akımdır. Tasarımda, eklemeyi düşündüğünüz şeyi eklemediğinzde işin işlevselliğinde azalma

Detaylı

MASAÜSTÜ YAYINCILIKTA TİPOGRAFİ

MASAÜSTÜ YAYINCILIKTA TİPOGRAFİ MASAÜSTÜ YAYINCILIKTA TİPOGRAFİ Elif Tarlakazan Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Grafik Anabilim Dalı, Ankara ÖZET Matbaanın kurulmasıyla ilk kez kullanılan

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI DÜNYANIN HAREKETLERİ SORGULAMA PROGRAMI BÜLTENİ Öğretim Yılı 1. SINIF

ÖZEL VEGA OKULLARI DÜNYANIN HAREKETLERİ SORGULAMA PROGRAMI BÜLTENİ Öğretim Yılı 1. SINIF ÖZEL VEGA OKULLARI DÜNYANIN HAREKETLERİ SORGULAMA PROGRAMI BÜLTENİ 2015-2016 Öğretim Yılı 1. SINIF BİLGİ TEMASI DÜNYA NIN İŞLEYİŞİ: Yer ve zaman hakkında sorgulama; kişisel tarihimiz, evler ve seyahatler,

Detaylı

FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ

FOSSATİ'NİN AYASOFYA ALBÜMÜ FOSSATİ'NİN "AYASOFYA" ALBÜMÜ Ayasofya, her dönem şehrin kilit dini merkezi haline gelmiştir. Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'da inşa ettirdiği en büyük kilisedir. Aynı zamanda dönemin imparatorlarının

Detaylı

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul

Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Mustafa ŞAHİN 29 Eylül 2015 Başlangıç Meridyeni ve Greenwıch - İstanbul Geçtiğimiz hafta İngiltere de Londra nın güneydoğusunda şirin bir kasaba ve üniversite şehri olan Greenwich teydik. Kasabadan adını

Detaylı