ŞİMENDİFERİN ERZURUM YOLCULUĞU Journey Of Raılway To Erzurum. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU * Gürkan Fırat SAYLAN **

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞİMENDİFERİN ERZURUM YOLCULUĞU Journey Of Raılway To Erzurum. Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU * Gürkan Fırat SAYLAN **"

Transkript

1 A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 38, Erzurum 2008 ~ 313 ~ ŞİMENDİFERİN ERZURUM YOLCULUĞU Journey Of Raılway To Erzurum ÖZ Dr. Murat KÜÇÜKUĞURLU * Gürkan Fırat SAYLAN ** Gerek Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde gerekse Cumhuriyet in ilk yıllarında Türkiye deki ulaşım problemlerinden birisi; Anadolu nun batısı ile doğusunun modern vasıtalarla birbirine bağlanmamış olmasıydı. Türkiye nin batısı ve güneyinde birçok demiryolu hattı yapılmışken, Doğu Anadolu bu imkândan uzun süre mahrum kaldı. Cumhuriyet in ilanından sonra demiryolu hatlarını doğuya doğru uzatmak için ciddi teşebbüsler oldu. Fakat özellikle iktisadi engeller buna mani oldu. Bununla birlikte hedefe ulaşmak için bazı çalışmalar yapılmıştı a gelindiğinde demiryolu Sivas a ulaşmıştı da ise Erzurum demiryoluna kavuşmuş oldu. Anahtar Sözcükler: Türkiye Cumhuriyeti, Doğu Anadolu, Erzurum, Demiryolu, Ulaşım. ABSTRACT The absence of railway communication between eastern and western Anatolia was the important intercommunication problem both in the last years of Otoman Empire and first years of the Turkish Republic. Eastern Anatolia was devoid of railway while there were a lot of lines of railway in the other parts of Turkey. It was made important attempts to build railroads eastern Anatolia after the proclaiming of the Turkish Republic. But these attempts were handicapped by economic diffuculties especially. Nonetheless it was kept working to achieve this aim. In 1930, the railroad coming from Ankara arrived to Sıvas. In 1939, Erzurum was connected to western Anatolia by this railroad. Key Words: The Turkish Republic, Eastern Anatolia, Erzurum, Railway, Intercommunication. Giriş XIX.Yüzyıl ın başlarında Avrupa da yapımına başlanan demiryolları konusunda Osmanlı Devleti çok geç kalmamış, Anadolu daki ilk demiryolu 1866 da hizmete açılan İzmir-Aydın hattı olmuştu. 1 Bu tarihten devletin yıkılışına kadar Anadolu topraklarında km. demiryolu döşendi. 2 Demiryolları çoğunlukla Anadolu nun batısında * ** Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arş. Gör.

2 ~ 314 ~ M. KÜÇÜKUĞURLU G.F. SAYLAN: Şimendiferin Erzurum Yolculuğu döşenmişti. 3 Doğu Anadolu da ise, Ruslar tarafından I. Dünya Savaşı sırasında yapılan basit demiryolu/dekovil hatlarından başka bir şey yoktu. Bu demiryolları batıda Osmanlı tarafından yaptırılmış olan demiryolları ile değil, Rusların Kafkasya demiryolları ile bağlantı halinde idi. 4 I. Dünya Savaşı nı takiben Anadolu da başlayan Milli Mücadele nin zaferle neticelenmesinden sonra, Ankara da kurulan yeni Türk Devleti demiryolu konusunu daha kapsamlı bir şekilde ele almaya başladı. Milli ve halkçı bir yapıya sahip olan yeni devlet, demiryolu politikasını ülke çıkarlarına uygun bir şekilde belirleyecek iradeye sahipti. Bununla birlikte yabancı sermayeden hemen yüz çevrilmedi. Lozan görüşmelerinin devam ettiği dönemde Ankara Hükümeti, Anadolu da demiryolu ağı döşeme planları yapan Ottoman-American Development Company adlı şirketin yetkilileriyle görüşüyordu. Bu plan; Türkiye nin karşısına, ikinci kez çıkarılan Chester Projesi ydi. 5 Cumhuriyet in ilanından hemen önceki dönemde gündemi meşgul eden Çester Projesi ne göre; Ottoman-American Development Company Anadolu da yaklaşık km uzunluğunda demiryolu ile Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında üç liman inşa edecekti. Hükümet, Sivas tan Erzurum a, hatta Bayezit e kadar uzanacak bir demiryolu hattını projeye dahil etmek istiyordu. 6 Ancak, Lozan Mühendis Tevfik, Türkiye Demiryolları, İstanbul, 1927, s.3-4; Murat Özyüksel, Hicaz Demiryolu, İstanbul, 2000, s İsmail Yıldırım, Atatürk Dönemi Demiryolu Politikasına Bir Bakış, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XII/35, Ankara, 1996, s.388. Osmanlı döneminde Anadolu da yapılan demiryolu hatları konusunda bkz: Efdal As, Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikaları, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İzmir, 2006, s Harbinden sonra Kars ve çevresini ele geçirmiş olan Ruslar Gümrü den başlayarak Kars üzerinden Sarıkamış a kadar geniş bir demiryolu hattı döşemişlerdi. Rusların bölgeyi Kars, Ardahan ve Batum u ele geçirişi ve sonrası hakkında bkz: Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi VIII, Ankara, 1988, s.66; Nihat Erim, Devletlerarası Hukuk ve Siyasi Tarih, I, Ankara, 1953, s ; S.Esin Dayı, Elviye-i Selâse de (Kars, Ardahan, Batum) Milli Teşkilatlanma, Erzurum, 1997; Ruslar 1916 da Erzurum u işgal edince, derhal Sarıkamış tan Erzurum a kadar da dekovil hattı (dar hat) döşemeye başlamışlardı. Bayındırlık İşleri Dergisi, Yıl:3, Sayı:3, Ağustos 1936, Ankara, s.57; Bu hat Karabıyık Hanları na (günümüzde Aşkale İlçesi ne bağlı bulunan Kandilli Beldesi) kadar ulaştırılmış, Tercan a kadar da yol düzenlemeleri yapılmıştı. TBMM Zabıt Ceridesi, I/10, s.118. Chester Projesi, ilk olarak Osmanlı Devleti döneminde ortaya atılmıştı döneminde gündemi meşgul eden ve Sivas tan başlayıp, Harput-Ergani-Diyarbakır-Musul-Kerkük üzerinden Süleymaniye ye uzanacak bir demiryolu yapımını öngören proje, çeşitli iç ve dış nedenlerle hayata geçirilemedi. Bkz: Bilmez Bülent Can, Demiryolundan Petrole Chester Projesi , İstanbul, TBMM Zabıt Ceridesi, I/27, s.505; Can, Chester Projesi, s

3 A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 38, Erzurum 2008 ~ 315 ~ Antlaşması sonrası Musul un egemenliği konusunda yaşanan belirsizlik, projenin hayata geçirilmesini engelledi. 7 Böylelikle Cumhuriyet döneminin demiryolu konusundaki ilk büyük girişimi sonuçsuz kalmıştı. Ancak yaşanan bu olumsuz gelişme, Cumhuriyet yönetimini demiryolu politikasından asla saptırmadı. Hedef ortadaydı; Anadolu dört baştan demir ağlarla örülecekti. Bu politika Cumhurreisi Mustafa Kemal in şu sözlerinde en güzel ifadesini bulmuştu: Türkiye Hükümeti nin tespit ettiği projeler dahilinde muayyen zamanlar zarfında vatanın bütün mıntıkaları çelik raylarla birbirine bağlanacaktır. Bütün vatan bir demir kitle haline gelecektir. 8 Vatan demir ağlarla örülmek istenirken, üretim merkezlerini tüketim merkezlerine bağlayıp iktisadi bir denge kurmak, bunun yanında demiryollarının geçtiği bölgelerde sosyal hayat üzerinde de bir gelişme sağlamak isteniliyordu. 9 Yine bu demiryollarıyla birlikte, ülke içerisindeki askeri nakliyatlar da daha çabuk bir şekilde yapılacaktı. Başvekil İsmet Paşa, Sivas İstasyonu nun açılış törenindeki (30 Ağustos 1930) konuşmasında bu konunun önemine şu sözlerle değiniyordu: Sabittir ki, İzmir in servet ve emniyetinin her tehlikeden azade olmasının başlıca vasıtası Sivaslının 24 saat sonra İzmir i müdafaa edecek bir imkâna malik bulunmasıyla tahakkuk edebilir. 10 Cumhuriyet idaresi bir karış fazla şimendifer parolasıyla 1924 yılında, demiryolu inşaat atağını başlattı. Bu tarihten 1933 e kadar geçen süre, demiryolu yapımı açısından iki döneme ayrılabilir. Birinci dönem; demiryolu inşaatlarının sınırlı yerel olanaklarla yapılmaya çalışıldığı dönemiydi arası ise demiryolu inşaatlarının, finansman sağlamayı da içerecek biçimde, yabancı müteahhitlere de verildiği dönemdi. 11 Devletin mali durumunun, demiryolu politikasının hedeflerini gerçekleştirmede zorlandığı anlaşılınca, yabancı şirketlerin ülkede demiryolu döşemelerine izin verilmişti. Ancak bu durum, ilerde de değineceğimiz gibi, 1933 yılından itibaren değişmeye başlayacak, bundan sonra, Cumhuriyet dönemi demiryolu yapımlarında üçüncü dönem başlayacaktır TBMM Zabıt Ceridesi, II/7-1, s.864. Atatürk ün Söylev ve Demeçleri, II ( ), Ankara, 1997, s.301. Yıldırım, Atatürk Dönemi Demiryolu Politikası, s.390. İsmet Paşa nın Siyasi ve İçtimai Nutukları ( ), Ankara, 1933, s.295. As, Ulaşım Politikaları, s.70.

4 ~ 316 ~ M. KÜÇÜKUĞURLU G.F. SAYLAN: Şimendiferin Erzurum Yolculuğu Cumhuriyetin onuncu yılında tamamlanan demiryolu hatları şunlardı: Ankara-Sivas, Kütahya-Balıkesir, Kayseri-Ulukışla, Samsun-Sivas, Samsun- Çarşamba ve Fevzipaşa-Diyarbakır hattının Baskil e kadar olan bölümü. 12 Demiryollarının döşenmesinde dikkati çeken önemli bir husus, hatların uzanış biçimleriydi. Osmanlı Devleti döneminde, demiryolu hatları Avrupalı şirketlerin ekonomik çıkarlarına uygun olarak ağaç dalları şeklinde inşa edilmişti. Her ağaç dalı belli bir gücün ekonomik çıkar alanını oluşturuyordu. Türkiye Cumhuriyeti ise demiryolu hatlarını ağ biçimine dönüştürmeyi hedeflemişti. Ana hatlar, iltisak yani birleşme hatlarıyla bütünleşerek ağ şemasına dönüştürülüyordu. 13 Böylece km. olarak devralınan demiryolları, 1933 te km.nin üstüne çıkıyordu. Yine bu dönemde, yabancı şirketlerin elinde bulunan hatların km.lik kısmı da satın alınarak millileştirilmişti. 14 Cumhuriyet in 10. yılına gelindiğinde, mali zorluklara rağmen demiryolu politikasında başarılı bir sınav verilmişti. Cumhuriyet Öncesinde Bölgenin Demiryolu Bakımından Durumu Osmanlı Devleti döneminde Avrupalı şirketler tarafından kendi çıkarlarına uygun olarak yapılıp işletilen demiryolları, ülkenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda değildi. Anadolu nun büyük kesimi demiryolu hattından mahrumdu. Özellikle ülkenin doğusunda demiryolundan bahsetmek mümkün değildi. Bu mahrumiyetin temel nedeni, Rusya nın Doğu Anadolu üzerindeki emelleriydi. Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Nisan 1900 tarihli bir anlaşmayla, Karadeniz sahillerinde ve Erzurum ile Erzincan a doğru yapılacak demiryollarının Rusya dışında herhangi bir yabancı sermayeye yaptırılmayacağına dair söz verilmişti. 15 Rusya nın Erzurum civarında demiryolu yapmasına izin verilmesi ise, Osmanlı nın bölgeyi kendi elleriyle Rusya ya teslim etmesi anlamına gelecekti. 16 II. Meşrutiyet devrinde doğuya demiryolu yapımı konusu daha ciddi olarak ele alındı. Fakat yine birtakım dış dengeler ve iç siyasi gelişmeler bu hattın yapımına izin vermedi. Ayrıca Doğu Anadolu ya yapılacak demiryolu yatırımının ekonomik getiri bakımından ölü bir yatırım olacağı yönünde kuvvetli bir kanaat vardı As, Ulaşım Politikaları, s Fatih M. Dervişoğlu, Nuri Demirağ Türkiye nin Havacılık Efsanesi, İstanbul, 2007, s Ünsal Yavuz, Cumhuriyet Devri Demiryolu Politikasına Yaklaşım Biçimi, IX.Türk Tarih Kongresi Bildirileri, III, Ankara, 1989, s Erzurum ve çevresi için önemli sonuçlar doğuran bu antlaşma için bkz: Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara, 1990, s ; Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, I/1, Ankara, 1991, s.148; Rifat Uçarol, Siyasi Tarih ( ), İstanbul, 2000, s Hüseyin Cahit Yalçın, Erzurum Zaferi, Yeni Sabah Gazetesi, 20 İlk Teşrin (Ekim) 1939, s.3.

5 A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 38, Erzurum 2008 ~ 317 ~ Bütün bu nedenler yüzünden Osmanlı devrinde Doğu Anadolu demiryolsuz kaldı ve I. Dünya Savaşı na bu şekilde girdi. Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti nin 1920 de hazırladığı bir rapora göre; I. Dünya Savaşı nda birçok Türk vapurunun Karadeniz de batması, çok sayıda harp malzemesinin düşman eline geçmesi, şark ordusunun Soğanlı Dağları nda donması, zayıf kalan ordunun düşmana mukavemet edemeyerek geri çekilmesi, doğu vilayetlerinin düşmana teslim olması velhasıl doğuda büyük bir faciaya şahit olunması hep demiryolunun bulunmamasından kaynaklanmıştı. 17 Türkiye de doğu ile batı arasında bir demiryolu hattı bulunmamasının eksikliğini, Ankara da kurulan yeni Türk Devleti nin idarecileri de yoğun bir şekilde yaşamışlardı. Yıllar sonra Başvekil İsmet Paşa, konuyu şu sözlerle özetlemişti: Eğer Ankara-Erzurum demiryolu mevcut olsaydı, Avrupa nın Sakarya seferine girmesi şüpheli olurdu. 18 Kurtuluş Savaşı nda var olma mücadelesi verilirken, demiryolu ulaşımı ele alınan konular arasındaydı. Milli hükümetin kuruluşu sırasında Ankara-Sivas hattı üzerinde 70 km.lik bir kısmın yol düzeltmesi ve altyapısı yapılmıştı; fakat tamamlanmamış bir halde beklemekteydi de kurulan ilk İcra Vekilleri Heyeti, ilan ettiği programında Ankara dan Yahşihan a kadar demiryolu döşeneceğini ifade ediyordu. 20 Yine o dönemlerde, Sarıkamış tan Erzurum a ulaşan dekovil hattının Erzincan a kadar uzatılması da gündeme gelmişti. Bunun için 28 Nisan 1921 de bir kanun kabul edilmiş, Nafia Vekâleti nin 1921 yılı bütçesine ek bir ödenek konmuştu. 21 Ancak Kurtuluş Savaşı nın zorlu şartları bu düşüncelerin gerçekleşmesine fırsat vermedi. Cumhuriyet'in İlk Yıllarındaki Durum Cumhuriyet in demiryolu politikasının en önemli halkalarından birini teşkil eden, Anadolu nun tam ortasından geçeceği için istikbaldeki demiryolu Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti nden tarihinde Heyeti Vekile Riyaseti ne gönderilen rapor için bkz: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Başbakanlık Muamelat Genel Müdürlüğü Kataloğu (BMGMK), Giriş kısmında da belirtildiği gibi, savaş içerisinde Ruslar tarafından bölgenin değişik yerlerinde dekovil hatları yapılmıştı. Fakat bu hatlar son derece ilkel olup kısa süre içinde atıl bir hale gelmişti. İsmet Paşa nın Siyasi ve İçtimai Nutukları, s.294. Mühendis Tevfik, Türkiye Demiryolları, s.22. Yavuz Aslan, TBMM Hükümeti Kuruluşu, Evreleri, Yetki ve Sorumluluğu (23 Nisan Ekim 1923), Ankara, 2001, s.66. Düstur, Üçüncü Tertip, II, s.34.

6 ~ 318 ~ M. KÜÇÜKUĞURLU G.F. SAYLAN: Şimendiferin Erzurum Yolculuğu hatlarının bel kemiği olarak nitelenen 22 Ankara-Erzurum hattı inşasına uzunca bir süre başlanılamadı. Bu hattın Sivas-Erzurum kısmı çok sarp ve engebeli bir araziden geçiyordu. Üstelik bu hat, döşenecek hatlar içinde en uzun olanıydı. Fakat demiryolunu Erzurum a ulaştırma hedefi, Cumhuriyet in ilk yıllarında ülke yöneticilerinin her fırsatta dile getirdikleri bir konuydu. Karadeniz seyahatini yapmakta iken, meydana gelen Pasinler depremi yüzünden 30 Eylül 1924 te Erzurum a gelen Cumhurreisi Mustafa Kemal, 23 burada yaptığı bir konuşmada Erzurum a uzatılacak demiryolu konusuna değinerek, doğuyu diğer vatan aksamına bağlayacak bir şimendifer hattının Erzurum a kadar uzatılmasını Türkiye Cumhuriyeti için hayati bir mesele olarak gördüğünü ifade etmişti. 24 Ankara dan Erzurum a doğru uzatılması istenilen demiryolu hattının başlangıcını, 17 Nisan 1925 te açılışı gerçekleştirilen İzzettin-Yahşihan arasındaki demiryolu hattı teşkil etmektedir. Hattın açılış töreninde bir konuşma yapan Başvekil İsmet Paşa, başlanılan yolun biteceği nokta olmadığını, ilânihâye (nihayete kadar) giderek nâmütenâhî (uçsuz bucaksız) devam edeceği ni söylüyordu. İlânihayedeki hedeflerden biri de Erzurum du. Bu arada, 1925 yılının Ağustos ayında Nafia Vekili Süleyman Sırrı Bey, incelemeler yapmak üzere Erzurum a gelmişti. Hükümet Meydanı nda Erzurumlulara hitaben bir konuşma yapan Süleyman Sırrı Bey, Erzurum un en önemli meselesi olan şimendiferin bir hükümet politikası olduğunu söylemiş, hızla Sivas a doğru ilerleyen demiryolu inşaatında vurulan her kazmanın güm güm çıkardığı seslerin kendi kulağında Erzurum, Erzurum diye aksettiğini ifade etmişti. 25 Fakat tam da bu gezinin yapıldığı döneme denk gelen Şeyh Sait İsyanı ve Erzurum daki Şapka Hadisesi gibi istenmeyen olaylar, birtakım siyasi ve inzibati tedbirlerin ekonomik meselelerin önüne geçmesine neden oldu BCA, BMGMK, Gazi Mustafa Kemal in 1924 yılında gerçekleştirdiği Erzurum gezisi hakkında detaylı bilgi için Bkz. Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin Sonbahar Seyahatleri, Ankara, 1341; İbrahim Ethem Atnur, Reis-i Cumhur un Doğu İncelemeleri (1924 Erzurum Depremi), Ankara, Atatürk ün Söylev ve Demeçleri, II, s.212. Cumhuriyet Gazetesi, 2 Teşrinievvel (Ekim) 1341, s.2. Şeyh Sait İsyanı ve Şapka Hadisesi nin Erzurum ve çevresindeki sosyal ve iktisadi hayata etkisi konusunda bkz: Erzurum Heyetinin Gazetemize Beyanatı, Halk Gazetesi, 13 Şubat 1926; Ahmed Halil, Erzurum dan Müşahedeler, Meslek, Sayı: 35, 11 Ağustos 1925, s.14-15; Ali Ayrım, Yalan, Anıların Romanı, İstanbul, 1978, s.111; İngiliz Hükümetine Sunulmuş Gizli Raporlarda Doğu Anadolu Olayları, , Belgeleri Türkçeleştiren: Cahit Duzel, Politika Gazetesi, 3 Şubat 1977.

7 A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 38, Erzurum 2008 ~ 319 ~ 1927 yılına gelindiğinde Ankara nın doğusunda yaklaşık 300 km.lik bir demiryolu hattı yapılmıştı. 27 Aynı yıl Sivas-Erzurum demiryolu inşaatı Belçikalı bir inşaat şirketine verildi. 28 Ancak şirket, sermaye sıkıntısı çektiğinden inşaata başlayamadı. 29 Dönemin Nafia Vekili Behiç (Erkin) Bey, 30 şirketle yapılan anlaşmanın iptal edilerek işe talip olan İsveçli diğer bir şirketle müzakereye başlanması gerektiğini düşünüyordu. Bu husustaki kanaatini 30 Temmuz 1927 de Başvekâlet e gönderdiği bir yazıda ifade etmişti. Başvekil İsmet Paşa buna verdiği cevapta, Sivas-Erzurum hattı için İsveçlilerle görüşmelere başlanmasının uygun olduğunu belirtmişti. 31 Böylece Belçikalı şirketle yapılan sözleşme feshedilerek, İsveçli şirketin yetkilileriyle görüşmelere başlandı. Görüşmeler olumlu neticelenince, Sivas-Erzurum inşaatı bu kez de İsveçli şirkete verildi. Ancak bu şirketin de işi başaramayacağı anlaşıldığından, İsveçlilerle yapılan sözleşme de feshedildi. 32 Yabancı şirketlerle bu işin halledilemeyeceği görülünce, hükümet bu işi bizzat kendi üzerine aldı. Öncelikle hattın maliyeti ve hatla ilgili teknik hususlar tekrar gözden geçirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, Nafia Vekâleti tespit ettiği hususları, 22 Temmuz 1929 da Başvekâlet e gönderdiği bir raporda özetledi. Buna göre; İnşaat Umum Riyaseti nin işin yapılabilmesi için tespit ettiği meblağ, 43 milyonu inşaat masrafı olmak üzere, toplam 53 milyon liraydı. Raporun devamından anlaşıldığına göre; Sivas-Erzurum hattı Cumhuriyetin 10. yılına yetiştirilmek isteniyordu. Bunun için hattın yapımına birkaç yerden başlanacak, fen heyeti Avusturya dan getirilecek mühendislerle takviye edilecek, amele tedarikinde sıkıntı çekilecek yerlerde daha fazla makine kullanılacaktı. 33 Ancak bu inşaata başlanamadı. Demiryolu yapımı konusunda karşılaşılan mali güçlüklerin üstüne, 1929 ekonomik buhranı da eklenince, 1930 da Sivas a kadar ulaşan demiryolu hattı burada kalmıştı Mühendis Tevfik, Türkiye Demiryolları, s.22. BCA, Bakanlar Kurulu Kararları Kataloğu (BKKK), İsmet Paşa nın Siyasi ve İçtimai Nutukları, s.311. Behiç Bey, 4. TC Hükümeti döneminde Süleyman Sırrı Bey den sonra da göreve gelmiş ve Recep (Peker) Bey in göreve geldiği e kadar bu görevde kalmıştır. Dünden Bugüne Başbakanlık, , Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2004, s BCA, BMGMK, İsmet Paşa nın Siyasi ve İçtimai Nutukları, s.311. BCA, BMGMK, İsmail Yıldırım, Cumhuriyet Döneminde Demiryolları, Ankara, 2001, s.76.

8 ~ 320 ~ M. KÜÇÜKUĞURLU G.F. SAYLAN: Şimendiferin Erzurum Yolculuğu Sivas-Erzurum Hattı Kanunu ve Yapılan Çalışmalar Erzurum a demiryolu hattının döşenmeye başlanması için, buhranın etkilerinin azaldığı 1933 yılını beklemek gerekecekti. 35 Nitekim bu husustaki 4 maddelik kanun teklifi 20 Mayıs 1933 te TBMM tarafından görüşülerek kabul edildi. Kanunla, Sivas tan Erzurum a demiryolu yapılması ve Divriği civarında münasip bir noktada Malatya ya doğru uzanacak bir iltisak yani birleşme hattının döşenmesi kararlaştırıldı. Bu iş için harcama bedeli olarak lira öngörülmüştü. Sivas-Erzurum ana hattı ile Malatya ya uzanacak birleşme hattının yapımı için sekiz yıllık bir süre tanınmıştı. 36 Kanun, 27 Mayıs 1933 te Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 37 Ancak hattın takip edeceği güzergâh hususunda Nafia Vekâleti ile Genelkurmay Başkanlığı arasında fikir ayrılığı yaşandı. Nafia Vekâleti mühendisleri, hattı Sivas-Zara istikametinden geçirmeyi düşünürlerken, Genelkurmay Başkanlığı hattın daha güneyden ve Divriği istikametinden geçmesini gerekli görüyordu. 38 Ancak Nafia Vekili Hilmi Uran ile Vekâletin diğer görevlileri güzergâhın Divriği istikametinden geçirilmesi halinde, hattın yapımı için gereken meblağın daha da artacağını düşünüyorlardı. Zira bu bölgedeki arazi çok daha arızalıydı. Yapılan tartışmalar sonucunda güzergâh, Genelkurmay Başkanlığı nın istediği şekilde belirlenmiş ve hattın o şekliyle ihaleye açılmasına karar verilmiştir. 39 Hat inşasının ihaleye çıkarılacak olması yerli şirketlerin yanında Fransız, Alman ve Amerikan şirketlerini de harekete geçirdi. Bu yabancı şirketler arasında Fox Brothers International Corporation ve Julius Berger gibi daha önce Türkiye de iş yapmış olanlar da vardı Haziran 1933 te kapalı zarf usulüyle yapılan ihaleye şu şirketler ilgi gösterdi: İnşaat İdarei Fenniyesi, Foks ve Hathas Şirketi, Mühürdarzâde Nuri ve Ortakları Şirketi ile Abdurrahman Naci Şirketi Yıldırım, Atatürk Dönemi Demiryolu Politikası, s.393. TBMM Zabıt Ceridesi, IV/15, , s ; Düstur, Üçüncü Tertip, XIV, s.651. Düstur, Üçüncü Tertip, XIV, s.651. Hilmi Uran, Hâtıralarım, Ankara, 1959, s Uran, Hâtıralarım, s.239. Fevzi Çakmak, hattın, güneye kaldırılmasıyla ilgili tereddütleri olan Uran a Hiç tereddüt etme, bu hat cenuptan (güneyden) geçmekle göreceksin çok daha ekonomik olacaktır. Ben Cihannüma da okudum, o taraflarda demir madeni varmış. diyerek, Uran ın endişelerini gidermeye çalışmıştır. Bkz. Uran, Hâtıralarım, s.239. Yıldırım, Cumhuriyet Döneminde Demiryolları, s.100. Mühürdarzâde Nuri Bey ile Abdurrahman Naci Bey kardeştirler. Mühürdarzâde Nuri Bey 1920 yılında İstanbul da Maliye Şubeleri Müfettişi iken istifa etmiş; 1924 yılına gelindiğinde ise, Samsun-Sivas demiryolu inşaatının ihaleye açılacağını öğrenince bir inşaat şirketi kurarak bu işe talip olmuştur. O tarihlerde Tapu Mühendisi olan Abdurrahman Naci Bey i de görevinden istifa ettirerek kendisine ortak etmiş ve beraber müteahhitlik işlerine

9 A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 38, Erzurum 2008 ~ 321 ~ Foks Şirketi ile İnşaat İdarei Fenniyesi Şirketi eksiltmeye katılmadığı için Abdurrahman Naci Bey ile Mühürdarzâde Nuri Bey ve Ortakları Firması teklif yapmış ve Abdurrahman Naci Bey in %8.80 müteahhit kârı istemesine mukabil, Mühürdarzâde Nuri Bey %1.60 müteahhit kârı ile yetinmiştir. Böylece iki teklif arasındaki devletin kârı lira olacağından ve Mühürdarzâde Nuri Bey Firmasının bu işi, teknik ve mali bakımdan sonuna kadar başarabilecek kuvvette olduğuna kanaat getirildiği için ihalenin bu firmaya verilmesi konusunda Bakanlar Kurulundan izin istenmiştir. 42 Böylece Sivas-Erzurum Hattı inşaatı, Mühürdarzâde Nuri Bey ve Ortakları Firması na ihale edilmiştir Haziran 1933 te ihaleyi kazanan şirketle inşaat sözleşmesi imzalanmıştır. Nafia Vekili Hilmi Bey, aynı gün Başvekil İsmet Paşa ya bir yazı göndererek, duygularını şu şekilde ifade etmiştir. Sivas-Erzurum ve Malatya-Divrik demiryolları inşaatının mukavelenamesini şimdi imza etmiş bulunuyorum. Bunu zati devletlerine arz ve iblağ ederken deruni bir haz ve inşirah duymakta olduğumu ifade etmek isterim. 44 Bu demiryolu ihalesi, Cumhuriyet sonrası Türk demiryolu yapımı tarihinde bir milat olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren benimsenen bir karış fazla şimendifer sloganı artık yerini, Türk bilgisi, Türk sermayesi, Türk müteahhidi ve Türk işçisi ile demiryolu sloganına bırakıyordu. 45 Bu tarihe kadar genellikle yabancı şirketlerin yanında taşeron olarak görev yapan Türk başlamışlardır. Bkz. Ziya Şakir, Nuri Demirağ Kimdir?, İstanbul, 1947, s.42,49-50; Ancak ne var ki birkaç yıl sonra iki kardeşin yolları ayrılmaya başlamıştır. Yukarıda bahsettiğimiz Sivas-Erzurum demiryolu ihalesi açılınca, şirket bu işe de talip olmuş ancak şirketin diğer ortakları Nuri Dağdelen ve Hayri Kayadelen, Mühürdarzâde Nuri Bey in asabi ve fevri mizacından dolayı bu işte bulunmasını istememişlerdir. Abdurrahman Naci Bey de durumu abisine aktarınca, buna çok içerleyen Nuri Bey, ortaklıktan ayrılarak başka şahıslarla Simeryol adıyla bir şirket kurmuş ve ihaleye öyle katılmıştır. Yukarıda, Sivas-Erzurum Hattı nın ihalesini kazandığı belirtilen Mühürdarzâde Nuri Bey ve Ortakları Firması nın adı; Simeryol Şirketi dir. Mühürdarzâde Nuri Bey, Sivas-Erzurum Demiryolu hattından başka; Fevzipaşa- Diyarbakır, Afyon-Antalya, Irmak-Filyos hatlarının da müteahhitliğini yapmış, bu görevlerindeki başarılarından dolayı, soyadı kanunu çıktıktan sonra Atatürk tarafından kendisine Demirağ soyadı verilmiştir. Bkz. Dervişoğlu, Nuri Demirağ, s. 21, 78-83, 93-96, BCA, BKKK, BCA, BKKK, İsmet Paşa, bu yazıya 1 Temmuz 1933 tarihinde cevap vererek, bundan duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, vekil ve mesai arkadaşlarını kutlamıştır. BCA, BMGMK, Yıldırım, Atatürk Dönemi Demiryolu Politikası, s.393.

10 ~ 322 ~ M. KÜÇÜKUĞURLU G.F. SAYLAN: Şimendiferin Erzurum Yolculuğu müteahhitleri, elde ettikleri tecrübe ve sermayeyle, demiryolu inşaatlarını artık kendileri üstlenmeye başlamışlardı. 46 Yine bu tarihten itibaren uygulanan iç borçlanmalarla birlikte demiryolu yapımında artık yabancı sermayeye de ihtiyaç hissedilmemiştir. 47 Şirketle yapılan sözleşmeye göre; Malatya birleşme hattı Aralık 1938 e kadar, Sivas-Erzurum Hattı ise 31 Aralık 1940 a kadar bitirilecekti. İnşaat sekiz yıl sürecek olmasına rağmen, hükümet ödemeyi 12 yıllık taksite bağlamıştı TL olan bu iki hattın ihale bedeli, şirkete %7 faiziyle birlikte TL olarak ödenecekti. Her bir yıl içindeki ödemeler üç ayda bir yapılacak ve Nisan 1944 te de tamamlanacaktı. 48 Sıra artık inşaata başlanmasına gelmişti. Nitekim Sivas Kongresi nin 14. yıldönümü olan 4 Eylül 1933 te Sivas-Erzurum demiryolu hattının ilk kazması vurularak inşaata başlandı. 49 Ancak Sivas-Erzurum demiryolunun geçeceği arazi önceden de ifade edildiği gibi oldukça sarp ve arızalıydı. İklim şartları da inşaat için bir diğer olumsuz faktördü. Tüm bu etkenler göz önüne alınarak, hattın altı şubeye, bu altı şubenin de kendi içerisinde yirmi altı kısma ayrılması kararlaştırıldı. 50 Böylece inşaat Sivas tan Erzurum a doğru ilerlemeye başladı. Fakat daha işin başında, inşaat masraflarının karşılanmasında güçlük çekilmeye başlandı. Bunun üzerine hükümet, daha önce Fevzipaşa-Diyarbakır Hattı için gerçekleştirilen iç borçlanma uygulamasını yeniden devreye sokmaya karar verdi. Bu hususta, halkın Ergani tahvillerine gösterdiği yoğun ilginin de etkisi büyük olmuştu. 51 Nitekim 25 Mayıs 1934 te kabul edilen kanunla, geliri Erzurum-Sivas hattına harcanmak, yıllık faiz ve ikramiye toplamı %7 olmak, itibari kıymeti her yıl lirayı geçmemek ve 20 yılda ödenmek şartıyla liralık tahvil çıkarılması suretiyle iç borçlanma yapılması hususunda Maliye Vekâleti görevlendirildi Uran, Hâtıralarım, s.238. Yıldırım, Atatürk Dönemi Demiryolu Politikası, s.393. İsmail Yıldırım, Cumhuriyet Dönemi Demiryolu İnşaatlarının Mali Kaynakları ve İlk İç Borçlanmalar ( ), Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XV/44, Ankara, Temmuz 1999, s.623. Demiryollar Dergisi, 15/ , Ankara, Birinci Teşrin (Ekim) 1939, s.178; Sivas Cer Atelyesi ile Erzurum İstasyonunun İşletmeye Açılması Dolayısıyla Memlekette Yapılan Neşriyat, Ankara, 1939, s.26. Sivas Cer Atelyesi, s.42. Yıldırım, Demiryolu İnşaatlarının Mali Kaynakları, s.614. TBMM Zabıt Ceridesi, IV/22, , s.378.

11 A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 38, Erzurum 2008 ~ 323 ~ 1935 yılı başında çıkarılmasına karar verilen ilk tertip tahviller 53 toplamda TL olarak 10 Ocak ile 15 Ocak 1935 tarihleri arasında satışa sunuldu 54 ve satışlar başarılı bir şekilde tamamlandı TL değerinde olan ikinci tertip tahviller ise 20 Kasım 1935 te satışa çıkarıldı. 56 Bu ikinci tertipten sonra, beş tertip tahvil daha satışa çıkarıldı. Bütün bu tahviller halktan ve milli bankalardan oldukça fazla bir ilgi görmüş ve tamamı satılmıştı. Böylece Sivas-Erzurum hattı için devamlı bir kaynak sağlanmış oldu. 57 Demiryolunun Erzurum a Ulaşması İçin Yapılan Son Teşebbüsler Sivas-Erzurum demiryolu inşaatının devam ettiği sırada, Başvekil İsmet İnönü nün meşhur doğu gezisi gerçekleşti. İnönü 30 Haziran 1935 te Ankara dan hareket etmiş, 18 Temmuz 1935 te gezi kapsamında Erzurum a uğramıştı. 58 Başvekilin şehirdeki incelemeleri sırasında Erzurumlular, Sivas tan başlanan demiryoluna Erzurum dan da başlanılmasını istemişlerdi. Erzurumlular bu isteğiyle, kendilerine yeni bir iş alanı sağlamayı ve demiryolunun bir an evvel Erzurum a gelmesini amaçlamışlardı. 59 Gezisi boyunca gittiği her yerde açlık ve sefaletin kol gezdiğini müşahade etmiş olan ve bölgenin iktisadi kalkınmasının siyasi ve inzibati bakımdan önemini idrak eden İnönü, Erzurumluların bu isteğini dikkate aldı. Doğu gezisinin bir diğer durağı olan Erzincan da bulunduğu sıralarda, Sivas-Erzurum demiryolu hattı Mühendisi İzzet Bey le görüşerek, 1936 ilkbaharında hattın Erzurum dan da başlatılması hususunda gereken hazırlıkların yapılması için talimat verdi. İnönü nün bu talimatı üzerine, demiryolu malzemelerinin yakınlığı dolayısıyla Rusya dan getirtilmesine karar verildi. 60 Başvekil İnönü nün doğu gezisinin en önemli sonuçlarından birisi de, Erzurum merkez olmak üzere bölgede Üçüncü Umum Müfettişliği kurulmasına karar verilmesiydi. 61 Bu müfettişliğin başına Ağustos 1935 te dönemin Erzurum mebuslarından Hasan Tahsin Uzer atandı. 62 Bu gelişmeler Sivas-Erzurum demiryolunun tamamlanması konusunda son derece önemli sonuçlar doğurdu Varlık, 22 Teşrinisani (Kasım) Yıldırım, Demiryolu İnşaatlarının Mali Kaynakları, s.615. Kemal Ünal, Sivas-Erzurum Ödüncü, Ulus Gazetesi, 8 Son Teşrin (Kasım) 1935, s.1. BCA, Cumhuriyet Halk Partisi Kataloğu (CHPK), Yıldırım, Demiryolu İnşaatlarının Mali Kaynakları, s Murat Küçükuğurlu, Cumhuriyet Devrinde Erzurum da Siyasi Hayat, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum, 2006, s Erzurumluların Büyük Başbakanımız General İsmet İnönü den Dilekleri, Erzurum, 1935, s.4. Varlık, 22 Ağustos Küçükuğurlu, Erzurum da Siyasi Hayat, s.466. BCA, BKKK, Tahsin Uzer III.Umum Müfettişliği ne atanmasından dolayı 8 Kasım 1935 te mebusluk görevinden istifa etmiştir. Bkz. Türk Parlamento Tarihi, TBMM V.Dönem ( ), II, Ankara, 2001, s.277.

12 ~ 324 ~ M. KÜÇÜKUĞURLU G.F. SAYLAN: Şimendiferin Erzurum Yolculuğu Nitekim eski mebus ve yeni genel müfettiş Uzer in üzerinde durduğu en önemli konulardan birisi, Erzurum ve çevresinin demiryolu ile merkeze bağlanmasıydı. Tahsin Uzer bu göreve atandıktan hemen sonra, Eylül-Ekim aylarında Erzurum ve çevresinde kapsamlı bir inceleme gezisine çıktı. 63 Bu gezi sonrası izlenimleri hakkında bir rapor düzenleyen Uzer, demiryolu hakkında şunları belirtmekteydi: Şark demiryollarının Erzurum dan da başlaması kararı bütün doğu illeri için unutulmaz tarihi bir müjdedir. İlkbaharda vurulacak ilk kazma ile doğu bünyesinde bir refah temeli atılmış olacaktır. Erzurum un bütün medeni dünyaya başlanışını bir an önce görebilmek ve gösterebilmek için aynı ameliyeye Erzincan dan da iki taraflı olarak başlanmasını hükümetin takdirine sunarım. 64 Başlangıçtaki iyi niyet ve temennilere rağmen, 1936 yılı baharına gelindiğinde Erzurum tarafından inşaata henüz başlanmamıştı. Bu durum, işin ertelendiği yolunda söylentilere yol açmış ve Erzurumlular üzerinde olumsuz bir tesir bırakmıştı. Bunun üzerine, Nisan 1936 da Genel Müfettişlik ten valiliğe gönderilen telgrafta, demiryolu malzemelerinin Aşkale ye gelmeye başladığı ve bunların iyi muhafaza edilmesi gerektiği bildirilmiş ve menfi propagandanın önüne geçilmesi istenmişti. 65 Uzer, oluşan bu sıkıntılı durumun etkisiyle olsa gerek, 16 Nisan 1936 da Ankara ya bir yazı göndererek duygularını şu sözlerle ifade etmişti: Doğu ilinin dava başı, Erzurum da devlet demiryolu üzerinde vurulacak ilk kazmadır. Bunun lahuti (ilâhi) sesini işittiğim an, bütün ömrümde en temiz ve geniş nefes aldığım lahza (an) olacaktır. Hayatımda bana böyle bir dakikayı yaşatan Büyük İsmet İnönü ye ölünceye kadar perestij edeceğim. Öldükten sonra da inkılâp terbiyesi ile yetiştirdiğim evlatlarıma aynı minnet ve şükran hislerini derin bir iman ile kalplerinde taşımalarını vasiyet edeceğim. 66 Bu gelişmeler üzerine hükümet, inşaata Erzurum tarafından da biran evvel başlanılması için gereken emri verdi. Nihayet 17 Mayıs 1936 da, Aşkale Nahiyesi nin 67 5 km. batısındaki Çomoğlu Hanları 68 civarında yapılan törenle, Varlık, 19 Eylül BCA, CHPK, ; BMGMK, Varlık, 27 Nisan 1936; Erzurum Gazetesi, 30 Nisan BCA, BMGMK, Aşkale Nahiyesi, 20 Mayıs 1937 de yapılan idari değişiklikle ilçe merkezi haline getirilmiştir. BCA, Bakanlıklar Arası Tayin Daire Başkanlığı Kataloğu (Üçlü Kararnameler) (BTDB), ;22. Aşkale nin kaza merkezi yapılmasında demiryolu güzergâhının buradan geçmesi başat rol oynamıştır.

13 A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 38, Erzurum 2008 ~ 325 ~ demiryolunun Erzurum tarafından da yapımına başlandı. Bu tören için, Müfettişlik dairesi önünde toplanan Erzurumlular, otomobillerle Aşkale ye gitmişlerdi. 69 Halkevi bandosunun çaldığı parçalardan sonra ilk kazmayı vuran Tahsin Uzer, 70 Atatürk, İnönü ve ilgili vekillere teşekkür ve tebrik telgrafları gönderdi. Atatürk buna karşılık verdiği cevapta, doğu illerinin refah ve bayındırlığına doğru yeni bir adım olan bu hadiseden pek memnun olduğunu belirterek başarılar dilemekteydi. 71 Erzurum tarafından başlanan inşaatta kullanılacak malzemelerin bir kısmının, yakınlığı dolayısıyla Rusya dan alınmasına karar verilmişti. Bu kararın alınmasında, hattın Sivas-Erzincan bölümünün yapımında kullanılan malzemelerin sevkıyatındaki zorluklar da etkili olmuştu. Hattın geçtiği yerlerde kereste, çimento ve benzeri inşaat malzemelerinin kaynağı bulunmuyordu. Bu eksikliği giderebilmek amacıyla, Avrupa dan veya memleketin çeşitli yerlerinden temin edilmeye çalışılan malzemeler, Derince, Samsun, Mersin veya Trabzon gibi uzak yerlerden taşınıyor; bunların nakli için ister istemez çok para ve zaman harcanıyordu. Zaten ülkede yeterli nakil vasıtaları da bulunmuyordu. 72 Bütün bu zorluklar ve alınan karar gereğince, 14 Eylül 1936 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla, Sovyetler Birliği nden ilk etapta ton çimentonun ihracat kontenjanı haricinde alınması kabul edildi. Bu kontenjan dışı uygulamalar hattın inşası sürecinde birçok kez uygulanacaktır. 73 Diğer yandan 1936 yılı inşaat mevsiminin sonlarına doğru, hattın Sivas- Çetinkaya kısmı tamamlanmıştı. Dönemin Nafia Vekili Ali Çetinkaya, 22 Ekim 1936 da Başvekâlet e gönderdiği yazıda, Sivas tan Erzurum a doğru hattın dördüncü istasyonu olan Tecer den sonra Eskiköy, Karagöl, Kavaklı, Çetinkaya isimle dört istasyonun 1 Kasım 1936 tarihinden itibaren işletmeye açılacağını, bu Günümüzde Aşkale nin Demirkıran Köyü ne bağlı Çomoğlu Mezrası nda bulunan yerleşim alanı. Bkz. Zekiye Çomaklı, İpek Yolunda Bir Kavşak Aşkale, Erzurum, 2003, s.240. Varlık, 21 Mayıs Erzurum, 21 Mayıs Erzurum, 28 Mayıs Bayındırlık İşleri Dergisi, Yıl:6, Sayı:3, Birinci Teşrin (Ekim) 1939, s.18; Sivas Cer Atelyesi, s.55; Hattın bütün raylarının Mersin e çıkarılıp, km. mesafedeki Erzurum a sevk edildiği, hattın traverslerinin tamamının ilaçlanarak Derince den taşındığı ve Derince ile Erzurum arasındaki mesafenin kilometre olduğu, döşemede kullanılan ray ve traverslerin ağırlığının ton tuttuğu, inşaata tona yakın çimento sarf edildiği ve sadece bu çimentonun ortalama 15 er tonluk den fazla vagon yükü teşkil eylediği göz önüne alındığında, karşılaşılan güçlükler daha iyi anlaşılacaktır. Bkz. Erzurum un İşletmeye Açılışı , İstanbul, 1939, sayfa numarası yok. BCA, BKKK,

14 ~ 326 ~ M. KÜÇÜKUĞURLU G.F. SAYLAN: Şimendiferin Erzurum Yolculuğu hat üzerinde Pazartesi ve Perşembe günleri olmak üzere şimdilik haftada iki defa tren işleyeceğini bildiriyordu mali yılları içinde Sovyetler Birliği nden ton çimento daha alınmasına karar verildi. Kars tan ülkeye girecek olan bu çimentoların Sarıkamış a kadar getirtilmesinde geniş hat, Sarıkamış tan Erzurum a kadarki sevkıyatında ise Sarıkamış-Erzurum arasındaki dar hat kullanılıyordu. 75 Daha önceden de belirtildiği gibi bu dar hat Erzurum dan sonra Karabıyık Hanları na (Kandilli) kadar ulaşıyordu. Ancak hattın bu Erzurum-Karabıyık kısmı kullanılamaz haldeydi. Erzurum a gelecek çimentoların, inşaat bölgesi olan Aşkale ye karayoluyla getirtilmesi ise daha fazla masrafa neden olacağından, sevkıyat için Erzurum-Karabıyık hattının emaneten tamir ve ıslahına karar verildi. Bakanlar Kurulu nun 8 Ocak 1937 tarihli kararnamesinde de belirtildiği gibi, bu suretle ayrıca, bu dar hat kullanılabilir hale getirilecek, Sivas hattı inşa edilinceye kadar Erzurum ile Ilıca arasındaki askeri nakliyat ve Sivas hattının yapılması için gerekli olan malzemenin taşınmasında kullanılabilecek ve yine Ilıca daki kaplıcalara yaz mevsiminde çok sayıda yolcu taşıyabilecekti. 76 Bu arada, 20 Temmuz 1937 de Erzurum Tren İstasyonu nun temel atma töreni yapılmıştı. Tören, Genel Müfettiş Tahsin Uzer, Vali Haşim İşcan, Orgeneral Kâzım Orbay ve Korgeneral Ergüder Paşa nın da hazır bulunduğu kalabalık bir heyet huzurunda yapılmış; Uzer, Atatürk ün doğuya verdiği önemden ve demiryolunun Erzurum a ve bölgeye getireceği faydalardan bahseden bir konuşma yapmıştı. 77 Erzurum tarafında bu gelişmeler yaşanırken, Sivas tan da sevindirici haberler gelmekteydi. 2 Ekim 1937 de hattın Sivas-Divrik kısmı işletmeye açılıyor, Aralık 1938 de ise önemli bir durak olan Erzincan İstasyonu nun açılışı gerçekleştiriliyordu. Bu münasebetle yapılan törene katılmak için aralarında Nafia Vekili Ali Çetinkaya, milletvekilleri ve üst düzey komutanların da bulunduğu kalabalık bir heyet Ankara dan trenle Erzincan a gelmişlerdi BCA, BMGMK, Bayındırlık İşleri Dergisi, III/3, s.57. BCA, BKKK, ; Alınan bu karar gereğince, Erzurum dan Karabıyık mevkiine uzanan bu 46 km.lik dekovil hattı takviye edilerek Temmuz 1937 de yapılan merasimle yeniden hizmete açılmıştır. Bu münasebetle yapılan merasime Erzurum dan iştirak edenler hususi bir trenle Karabıyık a kadar giderek aynı trenle tekrar dönmüşlerdir. Ayın Tarihi, Sayı: 44, 1-31 Temmuz 1937, s.5. Ayın Tarihi, Sayı: 44, 1-31 Temmuz 1937, s BCA, BMGMK, ; Diğer yandan Sivas-Erzurum Ana Hattı na bağlı bulunan Çetinkaya-Malatya birleşme hattı da 16 Ağustos 1937 de işletmeye açılmıştır. Bkz. As, Ulaşım Politikaları, s.113. Bayındırlık İşleri Dergisi, Yıl:5, Sayı:7, Birinci Kânun (Aralık) 1938, s

15 A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 38, Erzurum 2008 ~ 327 ~ Erzincanlılar törene büyük ilgi göstermişler, istasyon sahasını mektepliler ve askerler ile birlikte doldurmuşlardı. Törende Dördüncü Umum Müfettişi Korgeneral Hüseyin Abdullah Alpdoğan, Nafia Vekili Ali Çetinkaya ve Demiryollar İnşaat Dairesi Reisi Razi Soyer birer konuşma yapmışlardı. Çetinkaya konuşmasında, demiryolunun 1939 yılının ortalarında Erzurum a varacağını müjdelemekteydi 80. Yine aynı gün Ali Çetinkaya tarafından Cumhurreisi İsmet İnönü ye gönderilen telgrafta şu ifadelere yer verilmişti: Resisicümhur İsmet İnönü nün Yüksek Huzurlarına Bugün en müsait bir hava ile trenlerimiz muayyen saatte Erzincan a vardı. Hattın açılma törenini Erzincan halkının ve civar vilâyet heyetlerinin iştirakiyle ve milli tezahüratla yaptık. Türk milletinin yapıcılık kudretinin bu en parlak ve tarihi eserinin azameti önünde bir milletin hayatında vusulü mümkün olan en büyük saadet mertebesini idrâk halinde bulunan Erzincan halkı en derin bir milli vecdü istiğrak (milli heyecana boğulmuşluk) içinde meserret (sevinç) yaşları dökerek Cumhuriyet e ve şahsı devletlerine has olan şimendifer siyasetinin bu mes ut neticelerine karşı bipayan (sonsuz) minnet ve şükran hisleri izhar eylemişler ve bunu yüce makamlarına arz ve iblağa (ulaştırmaya) tavassut etmekliğimi istirham etmişlerdir. Keyfiyeti (durumu) ve bu mes ut hadiseyi yüksek huzurlarına en derin tazim ve saygılarımla arz eylerim. 11 Aralık Cumhurreisi İnönü ise, bu yazıya 13 Aralık 1938 de Çankırı dan gönderdiği telgrafta şu şekilde karşılık vermişti: Bay Ali Çetinkaya Nafia Vekili Erzincan hattının açılması münasebetiyle sayın halkın hakkımda gösterdikleri yüksek ve samimi hisleri bildiren telgrafınızdan pek mütehassıs oldum. Sevgi ile teşekkür ederim. Demiryolunun Erzincan a ulaşması yurdumuzu demir ağlarla örmeyi azmetmiş olan Cumhuriyet Hükümeti nin yeni ve kıymetli bir muvaffakiyetidir. Bu vesile ile sizi ve hükümeti tebrik eder ve mütemadi başarılar dilerim. 82 Bu arada Erzurum ve Erzincan arasındaki demiryolu inşaatı da bir hayli ilerlemiş ve ray döşenecek hale getirilmişti. Bu durum üzerine demiryolunun Ali Çetinkaya ile Razi Soyer in törende yaptıkları konuşmaların tam metni için Bkz. Bayındırlık İşleri Dergisi, V/7, s Bayındırlık İşleri Dergisi, V/7, s.53-54; Demiryollar Dergisi, XV/ , s.200. Bayındırlık İşleri Dergisi, V/7, s.54; Demiryollar Dergisi, XV/ , s.200.

16 ~ 328 ~ M. KÜÇÜKUĞURLU G.F. SAYLAN: Şimendiferin Erzurum Yolculuğu Erzurum a tahmin edilenden daha önce ulaşabileceğini gören Hükümet, işi üstlenen şirketle görüşerek hattın sözleşmede belirtilen tarihten önce bitirilmesini istedi. Bu isteğin kabul edilmesiyle ray döşeme işleri hızlandırıldı. 83 Tüm bu gelişmeler Erzurumluların heyecanını bir kat daha artırmaktaydı. Erzurum a ulaşacak demiryolu için hazırlıklar aylar öncesinden yapılmaya başlanmış, bu amaçla ilk olarak Halkevi tarafından ve valilik kontrolünde Erzurum la ilgili bir kitap hazırlanmasına karar verilmişti. Hazırlanacak eserde yayınlanmak üzere Erzurum, Tortum, Hasankale gibi yerlerden tarihi ve tabii güzelliklerin fotoğrafları istenmişti. 84 Kara Trenin Erzurum a Girişi Erzincan a ulaşan demiryolu tüm hızıyla Erzurum a doğru ilerliyordu. 3 Temmuz tarihinin artık Erzurumlular için farklı bir anlamı daha olacaktı. Zira 3 Temmuz 1939 da demiryolu, Erzurum Vilâyeti hududuna girmişti. Aynı gün Atatürk ün Erzurum a gelişi ve Aziziye Tabyaları nın düşman işgalinden kurtarılışının yıldönümlerini de kutlayan Erzurumlular tam manasıyla bir bayram havası içindeydi. 85 Erzurum Valisi Haşim İşcan ın önderliğinde muhtelif kurumların başkanlarından oluşan bir komisyon, Erzurum un demiryoluna kavuşacağı gün için yapılacak büyük merasimin hazırlıklarıyla meşguldü. Demiryolu güzergâhındaki kasabalarda da kutlama hazırlıklarına başlanmıştı. 86 Diğer yandan, demiryolu döşemesi 20 Temmuz 1939 da Aşkale Belediyesi sınırları içine girmiş, Pırnakapan mıntıkasındaki Saptıran Köyü ne ulaşmıştı. Döşeme işlerinde çalışan işçiler milli şarkılar söyleyerek canla başla çalışıyor, trenin vardığı köylerdeki halk ise kurbanlar keserek duygularını ifade ediyordu. Erzurum a trenin ulaşması münasebetiyle yapılacak merasimin hazırlıkları da artık tamamlanmak üzereydi. 87 Erzurum, trene kavuşmak için artık gün sayıyordu. 28 Temmuz 1939 da tren Aşkale deydi. Bu önemli hadiseyi kutlamak için, bayraklarla donatılan Aşkale ye civar nahiye, köy ve kazalardan binlerce halk akın akın gelmekteydi As, Ulaşım Politikaları, s.109. Erzurum, 5 Haziran Ayın Tarihi, Sayı: 68, 1-31 Temmuz 1939, s.6-7; Bu arada, demiryolunun şehre giriş noktasında bulunan ve istasyonun yer aldığı Gez Mahallesi nde, buradan geçen dere ile Süleyman Ağa isimli bostan tarlasının çevrelediği metrekare büyüklüğündeki mezarlığın metrekarelik kısmı 10 Temmuz 1939 da Devlet Demiryolları na verilmişti. Erzurum Belediyesi Meclis Zabıtları, 11 Şubat Ayın Tarihi, Sayı: 68, 1-31 Temmuz 1939, s.6-7. Ayın Tarihi, Sayı: 68, 1-31 Temmuz 1939, s

17 A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 38, Erzurum 2008 ~ 329 ~ İki gün içinde Aşkale de kesilen kurban miktarı 300 ü geçmişti. 28 Temmuz sabahından itibaren Erzurum dan da vatandaşlar, bulabildikleri her vasıtayla Aşkale ye gidiyordu. Vali Haşim İşcan, komutanlar, memurlar ve mühendisler de Aşkale deydi. İstiklal Marşı nın okunmasının ardından, Vali İşcan bir nutukla kurdeleyi kesmiş ve tren, dakikalarca süren alkış tufanı ve halkın gözyaşları içinde, İnönü ye ve hükümete karşı minnet ve bağlılık sesleri arasında istasyona girmişti. 88 Törenden sonra, Aşkaleliler tarafından hazırlanan çadırlarda ziyafet verilmiş, akşama doğru ise, köy köy toplanan insanlar tarafından değişik oyun ve eğlenceler sergilenmişti. Aynı gün vali tarafından Cumhurreisi İsmet İnönü ve diğer devlet yetkililerine teşekkür telgrafı çekildi. 89 Hayatlarında ilk defa kara treni gören Aşkaleliler şaşkınlıklarını gizlemekte zorlanmışlardı. Trenin Aşkale ye geldiği günün tanıklarından Bayındırlık Yüksek Mühendisi Hüseyin Yakup Kalgay, Aşkale de toplanan kalabalıktan bahsederken, gördüğü manzarayı şu şekilde tarif ediyor: Bu çok coşkun tezahürat arasında kağnı arabalarını bir tarafa bırakarak lokomotif ve vagonları sarmış köylü toplulukları göze çarpıyordu. Basamaklara çıkmış ve vagonlara girmiş olanlar birinci ve ikinci mevki vagonların kadifelerini göstererek -bu arabalara ne güzel halılar sermişler, hele bak, helası da içinde, hem de mermerden diyorlardı. Kâh elleriyle vagonların şurasını, burasını muayene ediyorlar, yüzlerini sürüyorlar ve kâh kadifeler üzerine oturarak keyifleniyorlardı. Bu köylülerin kağnılarını, öküzlerini unutmuşlar gibi yere yatarak rayları kucaklamak istemeleri ve günlerce Aşkale de kalarak treni seyir ve tavaf etmeleri cidden çok derin mânalı ve tetkike şayan bir tablo teşkil ediyordu 90 Trenin sesi yavaş yavaş Erzurum dan da duyulmaya başlanmıştı. 27 Ağustos ta tren Ilıca daydı. Binlerce Erzurumlu, trenin Ilıca ya girişini kutlamak için 27 Ağustos ta buraya akın etmekteydi. Ilıca daki törenlere, dekovil hattını kullanarak katılmaya çalışan Erzurumlular için üç tren hareket ettirilmiş, bir gün öncesinden Ilıca da beş yüz kadar çadır kurulmuştu. Saat 15 te vali ve kolordu kumandanının bindiği tren, Ilıca ya toplanmış kişinin alkışları arasında Ilıca İstasyonu na girmiş, bu mutlu gün için sabah saatlerinden itibaren 400 den fazla kurban kesilmişti Ayın Tarihi, Sayı: 68, 1-31 Temmuz 1939, s.34. Erzurum, 31 Temmuz Hüseyin Yakup Kalgay, Demiryolunun İşletmeye Açılması Münasebetiyle Bayındırlık İşleri Dergisi, Yıl:6, Sayı:6, İkinci Teşrin (Kasım) 1939, s Erzurum, 28 Ağustos 1939; Ayın Tarihi, Sayı: 69, 1-31 Ağustos 1939, s.28.

18 ~ 330 ~ M. KÜÇÜKUĞURLU G.F. SAYLAN: Şimendiferin Erzurum Yolculuğu Ve 6 Eylül 1939 Çarşamba. Kara tren artık Erzurum dadır. Trenin Erzurum a gelecek olmasından dolayı, günler öncesinde şehir bayraklarla donatılmış ve o gün den fazla kişi istasyonda toplanmıştı. Saat da vali ve kumandanın içinde bulunduğu ilk tren ve onun arkasındaki iki tren alkışlar arasında istasyona girdi. Halk bu manzara karşısında rayların iki tarafında kestikleri yüzlerce kurbanla ve Yaşasın İnönü, Yaşasın Cumhuriyet sedalarıyla mutluluklarını ifade ediyorlardı. 92 Trenin Erzurum a gelişiyle ilgili olarak Burhan Belge o günlerde şunları söylemektedir: Koca Erzurum! Şimdi kim bilir ne sevinç içindedir. Acaba tarihi kongreye sahne olurken, hatırına getirmiş olabilir mi idi ki, Milli Mücadele nin zaferle bitmiş olduğunun tam haberini kendisine asıl bu raylar haber verecektir. Erzurum a gelince, onun uzaklığına ve onu bizden ayıran geçit vermez dağlara dair olan destanlar, artık tarihe karışmıştır. Erzurum şimdi, her şehrimiz gibi, Ankara dan bir ses menzilidir. 93 Erzurum İstasyonu nun Resmi Açılışı Erzurum İstasyonu nun resmi açılışının 20 Ekim 1939 da yapılmasına karar verildi. 94 Bu münasebetle Bakanlar Kurulu 11 Eylül 1939 da bir kararname yayınlayarak üzerlerinde münasip resimler bulunmak ve bitinceye kadar kullanılmak üzere 12.5, 7.5, 6 ve 3 kuruşluk dört çeşit pul serisi bastırılmasına karar verdi. 95 Bu pullar, istasyonun resmi açılış günü olan 20 Ekim de satışa sunulmuştu. 96 Diğer yandan, hattın Erzincan-Erzurum kısmı da askeri ve sivil taşımacılığa açılıyordu. Bu hususta Muhabere ve Münakalat (Haberleşme ve Ulaştırma) Vekili Ali Çetinkaya 97 Başvekâlet e şu yazıları gönderiyordu: Erzincan Erzurum hattının bu kere inşaatı tamamlanan Altınbaşak, Tunceli, Sansa, Tercan, Karasu, Saptıran ve Aşkale istasyonları 19 Eylül 1939 tarihinden itibaren askeri nakliyata ve 22 Eylül 1939 tarihinden itibaren yolcu ve Ayın Tarihi, Sayı: 70, 1-30 Eylül 1939, s.3. Ayın Tarihi, Sayı: 70, 1-30 Eylül 1939, s.38. Yeşil Giresun Gazetesi, 14 Birinci Teşrin (Ekim) BCA, BKKK, Sivas Cer Atelyesi, s Mart 1935 tarihinden 3 Nisan 1939 a kadar Nafia Vekilliği görevini aralıksız yürüten Ali Çetinkaya, 3 Nisan 1939 da kurulan 12. Hükümet döneminde ( ) Muhabere ve Münakalat Vekilliği görevini üstlenmiş, bu hükümette Nafia Vekilliği görevine Ali Fuat Cebesoy getirilmiştir. Dünden Bugüne Başbakanlık, s.230.

19 A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 38, Erzurum 2008 ~ 331 ~ her türlü eşya nakliyatına açılacağı ve halen Erzincan a kadar işlemekte olan yolcu trenlerinin 22 Eylül 1939 tarihinden itibaren Aşkale ye kadar devam edeceği ve Aşkale den hareket edecekleri bildirilmiştir.19 Eylül Erzincan-Erzurum Hattının işletmeye açık bulunan Aşkale İstasyonu ndan sonraki Kandilli, Çiçekli, Kaplıca ve Erzurum İstasyonları 10 Ekim 1939 tarihinden itibaren askeri nakliyata ve 20 Ekim 1939 tarihinden itibaren yolcu ve her türlü eşya nakliyatına açılacaktır. 99 Bu arada TBMM, 9 Ekim 1939 tarihli genel kurulunda demiryolunun Erzurum a varması dolayısıyla yapılacak olan resmi merasimde Meclisi temsil edecek heyet üyelerini seçti. Bu heyet riyaset divanı arasından seçilecek üç üyeden başka, Saadettin Uraz (İstanbul), Yahya Kemal Beyatlı (Tekirdağ), İsmail Özdemir (Eskişehir), Hayretin Kara (Balıkesir) ve Refik Şevket İnce den (Manisa) oluşuyordu. 100 Erzurum da yapılacak kutlamalar için hazırlıklar günler öncesinden başlamış, şehir adeta bir tren bayramı havasına girmişti. Şehrin değişik yerlerinde zafer takları yapılmış, önemli yerlere elektrik tesisatı döşenerek, İstanbul Kapısı ndan Cumhuriyet Caddesi ne kadar bütün yollar temizlenmişti. Etkinlikler çerçevesinde, Erzurum Gazetesi nin, şehrin çeşitli yönlerini anlatan özel yayın yapmasına karar verilmişti. Bunun için Erzurum la bir şekilde ilgisi olan aydın ve yüksek memurlardan yazılar istenmiş, gazete 19 Ekim den itibaren üç gün boyunca 12 ve 16 sayfa olarak çıkmıştı. Bu resmi faaliyetlerin yanı sıra, halk arasında da önemli bir heyecan ve hazırlık dönemi başlamıştı. Ana caddelere yakın evler elektrik tesisatı almaya başlamış ve mağazalar, çocuklarına tren bayramı için yeni elbiseler alan insanlarla dolup taşmıştı. 101 Erzurum İstasyonu nun açılış törenine, başta Cumhurreisi İnönü olmak üzere bütün devlet büyükleri davet edilmişti. İnönü verdiği cevapta, Erzurumlulara teşekkür ederek, bu büyük bayramda Erzurum da bulunamayacağından dolayı çok üzgün olduğunu, fakat ilk fırsatta Erzurum u ziyaret edeceğini belirtti. 102 TBMM Başkanı Abdulhalık Renda ise, törene mümkün olduğu kadar çok mebusun katılacağını, Meclis i temsil edecek bir heyet bulunacağını, kendisinin de şahsen gelemezse ilk fırsatta Erzurum u ziyaret BCA, BMGMK, BCA, BMGMK, Ayın Tarihi, Sayı: 71, 1-31 İlk Teşrin (Ekim) 1939, s.6. Erzurum, 16 Birinci Teşrin (Ekim) Erzurum, 16 Birinci Teşrin (Ekim) 1939.

20 ~ 332 ~ M. KÜÇÜKUĞURLU G.F. SAYLAN: Şimendiferin Erzurum Yolculuğu edeceğini ifade etmişti. Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ise yapılan davetten mütehassıs olduğunu belirterek teşekkür etmişti. 103 Erzurumluların bu en mutlu gününde başta Cumhurreisi İsmet İnönü olmak üzere, demiryolunun Erzurum a ulaşması için büyük çaba gösteren isimlerin davete icabet edememesi veya Erzurum a gelememesi ilginç bir ayrıntı olmakla birlikte 104, törene Ankara dan oldukça yoğun bir katılım olmuştu. Davetliler için 19 Ekim 1939 sabahı Ankara Garı ndan birkaç saat aralıklarla üç tren hareket ettirilmişti. Bu trenler 20 Ekim sabahı Erzurum a geldi. 105 Şehre gelenler arasında Nafia Vekili Ali Fuat Cebesoy, Muhabere ve Münakalat Vekili Ali Çetinkaya, Adliye Vekili Fethi Okyar, Eğitim Vekili Hasan Ali Yücel, Maliye Vekili Fuat Ağralı, Riyaseti Cumhur Umumi Katibi Kemal Gedelek, TBMM Heyeti adına; Fikri Tuzer, Mazhar Germen, Sadettin Uraz, Cevdet Kerim İncedayı, Yahya Kemal Beyatlı, İsmail Özdemir, Hayretin Kara ve Refik Şevket İnce gibi önemli isimler bulunuyordu. 106 Erzurum İstasyonu nun açılışı münasebetiyle, Erzurum a gelen ilk trende bulunan Hayri Görkkey, istasyondaki manzarayı şöyle anlatmaktadır: sabahın beşinde Erzurum a vardık. Vaktin erken olmasına rağmen ilk treni görmeye gelenler epeyce bir yekûn teşkil ediyor. Muazzam bir tak yapılmış ve bu tak Ebedi Şef Atatürk ün ve Milli Şefimiz İnönü nün, Başvekil ve Nafia Vekilimizin fotoğraflarıyla bir kat daha süslenmiş. Gar binasının çok az bir noksanı kalmış, bir ayda bitecek. Lojmanlar yapılmış. Daha birçok yapılmış ve yapılmakta olan binalar da var. Garın şehir tarafına hoparlörlü bir kürsü hazırlanmış. Bu sırada ellerini havaya kaldıra kaldıra güzel jestlerle trampet çalan kız izcilerle onları takip eden erkek izciler, askeri bando ve bir müfreze, Erzurum sporcuları, kayakçılar, güreşçiler tam bir intizam dahilinde yerlerini aldılar Nafia Vekili Ali Fuat Cebesoy ve diğer vekiller son trenle Erzurum a gelmiş, istasyonda Vali, Kolordu ve Müstahkem Mevkii Komutanları ile Erzurum ve civar vilayet mebusları, belediye ve parti reisleri, vilayet erkânı ve Erzurum, 16 Birinci Teşrin (Ekim) Tahsin Uzer, rahatsızlığı nedeniyle İstanbul da bulunduğu için törene katılamamıştı. Enver Konukçu, Mustafa Kemal Atatürk Döneminde Erzurum, Erzurum, 1999, s.378. Demiryollar Dergisi, XV/176-17, s.161. Gelenler arasında ayrıca, diğer çevre iller milletvekilleri (Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Ağrı, Kars), Demiryolları İnşaat Dairesi Reisi Razi Soyer, Temyiz Mahkemesi üyeleri, Divân-ı Muhasebat üyeleri, Şurayı Devlet Reis ve üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi idare heyeti üyeleri, genel müdürler, banka temsilcileri ile basın mensupları bulunuyordu. Ulus, 21 İlk Teşrin (Ekim) 1939, s.5. Demiryollar Dergisi, XV/ , s

ATATÜRK DÖNEMİ NDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN ULAŞIM POLİTİKASINA GENEL BİR BAKIŞ Filiz ÇOLAK

ATATÜRK DÖNEMİ NDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN ULAŞIM POLİTİKASINA GENEL BİR BAKIŞ Filiz ÇOLAK - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 345-364, ANKARA-TURKEY ATATÜRK DÖNEMİ NDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN ULAŞIM POLİTİKASINA GENEL BİR BAKIŞ Filiz

Detaylı

Üçüncü Umumi Müfettişliği'nin Kurulması ve III. Umumî Müfettiş Tahsin Uzer'in Bazı Önemli Faaliyetleri

Üçüncü Umumi Müfettişliği'nin Kurulması ve III. Umumî Müfettiş Tahsin Uzer'in Bazı Önemli Faaliyetleri Ankara Üniversitesi Türk inkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S 33-34, Mayıs-Kasını 2004, s. 1-14 Üçüncü Umumi Müfettişliği'nin Kurulması ve III. Umumî Müfettiş Tahsin Uzer'in Bazı Önemli Faaliyetleri

Detaylı

ADANA DA CUMHURİYET İN ONUNCU YILI KUTLAMALARI

ADANA DA CUMHURİYET İN ONUNCU YILI KUTLAMALARI ADANA DA CUMHURİYET İN ONUNCU YILI KUTLAMALARI Erdem ÇANAK* ÖZET Türk milletinin İstiklal Harbi yıllarındaki var olma mücadelesi, Mustafa Kemal in önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulması

Detaylı

GENERAL KÂZIM DİRİK VE TRAKYA UMUM MÜFETTİŞLİĞİ

GENERAL KÂZIM DİRİK VE TRAKYA UMUM MÜFETTİŞLİĞİ GENERAL KÂZIM DİRİK VE TRAKYA UMUM MÜFETTİŞLİĞİ Hazırlayan: Yeliz BATI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bülent ATALAY Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim Dalı, Genel Türk Tarihi Bilim

Detaylı

Osmanlıda Alfabe Tartışmaları Ve Latin Alfabesinin Kabulü Sürecinde Mustafa Kemal in Çıktığı Yurt Gezileri: Tekirdağ Örneği

Osmanlıda Alfabe Tartışmaları Ve Latin Alfabesinin Kabulü Sürecinde Mustafa Kemal in Çıktığı Yurt Gezileri: Tekirdağ Örneği Osmanlıda Alfabe Tartışmaları Ve Latin Alfabesinin Kabulü Sürecinde Mustafa Kemal in Çıktığı Yurt Gezileri: Tekirdağ Örneği Discussions on Alphabet in the Ottoman and Nationwide Tours That Mustafa Kemal

Detaylı

Atatürk Akşehir de. Akşehir Belediyesi Kültür Yayınları

Atatürk Akşehir de. Akşehir Belediyesi Kültür Yayınları Metin MEHMET KOÇ Editörlük - Tasarım Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Birimi Basım Bahçıvanlar Basım Sanayi A.Ş. 2010 MEHMET KOÇ Atatürk Akşehir de İrtibat: Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal

Detaylı

TÜRK OCAKLARININ KAPATILIŞI, BORÇLARI ve EMLÂKİNİN TASFİYESİ

TÜRK OCAKLARININ KAPATILIŞI, BORÇLARI ve EMLÂKİNİN TASFİYESİ TÜRK OCAKLARININ KAPATILIŞI, BORÇLARI ve EMLÂKİNİN TASFİYESİ Mustafa ARIKAN Ahmet DENİZ ÖZET II.Meşrutiyet döneminde kurulan Türklük gayesine hizmet eden derneklerden en uzun ömürlüsü Türk Ocakları dır.cumhuriyet

Detaylı

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TÜRKİYE DE KARAYOLU ULAŞIMI VE İZMİR UYGULAMALARI

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TÜRKİYE DE KARAYOLU ULAŞIMI VE İZMİR UYGULAMALARI , s.s. 25 49 CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TÜRKİYE DE KARAYOLU ULAŞIMI VE İZMİR UYGULAMALARI Bülent DURGUN Özet İpek Yolu nun önemli bir parçasını Anadolu coğrafyası oluşturmuştur. Bu coğrafyada yıllarca

Detaylı

TEK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİNDE TRABZON EKONOMİSİ (1923-1950) TRABZON ECONOMY DURING THE SINGLE PARTY ERA (1923-1950)

TEK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİNDE TRABZON EKONOMİSİ (1923-1950) TRABZON ECONOMY DURING THE SINGLE PARTY ERA (1923-1950) TEK PARTİ İKTİDARI DÖNEMİNDE TRABZON EKONOMİSİ (1923-1950) Muzaffer BAŞKAYA 1 ÖZET Bu çalışmada 1923-1950 yılları arasında Trabzon daki ekonomik faaliyetler incelenmiş, XIX. yüzyılın ortalarından itibaren

Detaylı

Erken Cumhuriyet Dönemi nde Siyasal Bir Portre: Ziya Gevher Etili

Erken Cumhuriyet Dönemi nde Siyasal Bir Portre: Ziya Gevher Etili TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 341 Erken Cumhuriyet Dönemi nde Siyasal Bir Portre: Ziya Gevher Etili A Political Portrait in the Early Republican Period: Ziya Gevher Etili Murat KARATAŞ * ÖZET Bu makale,

Detaylı

LOZAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE İMTİYAZLAR SORUNU

LOZAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE İMTİYAZLAR SORUNU LOZAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE İMTİYAZLAR SORUNU Seda ÖRSTEN ESİRGEN* ÖZET Osmanlı Devleti nde XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren demiryolu, havagazı, elektrik gibi çeşitli kamu hizmetlerinde imtiyaz

Detaylı

ÖNSÖZ. NİSAN 2006 Ümit ERDOĞAN

ÖNSÖZ. NİSAN 2006 Ümit ERDOĞAN ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin yakın tarihindeki en önemli dönüm noktalarını, Askeri Müdahaleler oluşturmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, siyaset kurumuna; demokrasinin tıkandığı gerekçesiyle toplam

Detaylı

1924 Erzurum Depreminde Yurtdışından Yapılan Yardımlar

1924 Erzurum Depreminde Yurtdışından Yapılan Yardımlar Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2010 14 (2): 1-19 1924 Erzurum Depreminde Yurtdışından Yapılan Yardımlar Hüseyin KALEMLİ (*) Özet: 13 Eylül 1924 Erzurum depremi bölgede çok büyük

Detaylı

ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE DE BEDEN EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ VE GAZİ BEDEN TERBİYESİ BÖLÜMÜ

ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE DE BEDEN EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ VE GAZİ BEDEN TERBİYESİ BÖLÜMÜ ATATÜRK DÖNEMİNDE TÜRKİYE DE BEDEN EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ VE GAZİ BEDEN TERBİYESİ BÖLÜMÜ Nejla GÜNAY* ÖZET XIX. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı Devleti nde bazı askerî okullarla Galatasaray Sultanisi nde

Detaylı

AKGÜNLER GAZETESİ VE GAZETEDE ADANA HALKEVİ

AKGÜNLER GAZETESİ VE GAZETEDE ADANA HALKEVİ AKGÜNLER GAZETESİ VE GAZETEDE ADANA HALKEVİ Erdem ÇANAK* ÖZET 1932-1951 yılları arasında faaliyet göstermiş olan halkevleri, cumhuriyet değerlerini benimsemiş bireylerin yetişmesi için gayret göstermiş

Detaylı

ÖZEL EGE ilköğretim OKULU KONU : LOZAN ANTLAŞMASI. HAZIRLAYANLAR : 8/C 894 Melike Alpak 349 Gülfem İnaner 469 Doğan Demir 478 Eralp Özyağcı

ÖZEL EGE ilköğretim OKULU KONU : LOZAN ANTLAŞMASI. HAZIRLAYANLAR : 8/C 894 Melike Alpak 349 Gülfem İnaner 469 Doğan Demir 478 Eralp Özyağcı ÖZEL EGE ilköğretim OKULU KONU : LOZAN ANTLAŞMASI HAZIRLAYANLAR : 8/C 894 Melike Alpak 349 Gülfem İnaner 469 Doğan Demir 478 Eralp Özyağcı DANIŞMAN ÖĞRETMEN : Mustafa Rahmi Gürbüz 2002-Bornova İÇİNDEKİLER

Detaylı

Tren gelir, hoş gelir Kara Trenin Hikâyesi

Tren gelir, hoş gelir Kara Trenin Hikâyesi TÜRK TURİZM TARİHİNDEN Editör: Mehmet ÖZDEMİR E-posta: mehmetozdemir22@yahoo.com Tren gelir, hoş gelir Kara Trenin Hikâyesi Geçen sayımızda Yaslı, Yaşlı Yollar başlığıyla, seyahat olayının iki temel bacağından

Detaylı

Türk Turizminin Temel Taşlarından: Emekli Sandığı Otelleri

Türk Turizminin Temel Taşlarından: Emekli Sandığı Otelleri TÜRK TURİZM TARİHİNDEN Editör: Mehmet ÖZDEMİR E-posta: mehmetozdemir22@yahoo.com Türk Turizm Tarihinden Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, Güz: 266-275, 2013. Copyright 2013 anatolia

Detaylı

1947 MUHTARLIK SEÇİMLERİ BAĞLAMINDA URFA DA PARTİ MÜCADELELERİ (VALİ VE UMUMİ MÜFETTİŞİN RAPORLARINA GÖRE)

1947 MUHTARLIK SEÇİMLERİ BAĞLAMINDA URFA DA PARTİ MÜCADELELERİ (VALİ VE UMUMİ MÜFETTİŞİN RAPORLARINA GÖRE) A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 50, ERZURUM 2013, 254-270 1947 MUHTARLIK SEÇİMLERİ BAĞLAMINDA URFA DA PARTİ MÜCADELELERİ (VALİ VE UMUMİ MÜFETTİŞİN RAPORLARINA GÖRE) Political Party

Detaylı

MİLLÎ TÜRK FIRKASI NIN SESİ İFHÂM GAZETESİ NİN MÜTAREKE DÖNEMİNE BAKIŞI (1919 1920) Bilgen YETKİN

MİLLÎ TÜRK FIRKASI NIN SESİ İFHÂM GAZETESİ NİN MÜTAREKE DÖNEMİNE BAKIŞI (1919 1920) Bilgen YETKİN TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2012, Sayı: 7 Sayfa: 1 26 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2012, Issue: 7 Page:

Detaylı

MAYIS 2012. YAYINA HAZIRLAYANLAR Origami Medya

MAYIS 2012. YAYINA HAZIRLAYANLAR Origami Medya MAYIS 2012 ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ADINA SAHİBİ Özkan AYDIN YAYIN KURULU BAŞKANI Adnan DALGAKIRAN YAYIN KURULU Adnan DALGAKIRAN, Kutlu KARAVELİOĞLU, Sevda Kayhan YILMAZ,

Detaylı

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA MİLLİ TÜCCAR OLUŞTURMA ÇABALARINDA İŞ BANKASI NIN ROLÜ

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA MİLLİ TÜCCAR OLUŞTURMA ÇABALARINDA İŞ BANKASI NIN ROLÜ CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA MİLLİ TÜCCAR OLUŞTURMA ÇABALARINDA İŞ BANKASI NIN ROLÜ Öz Yrd. Doç. Dr. M. Halis Özer Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Cumhuriyetin ilk yıllarında iktisadi

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI SEMİNERİ Danışman: DOÇ.DR. HALİL BAL

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI SEMİNERİ Danışman: DOÇ.DR. HALİL BAL T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK- İNGİLİZ İLİŞKİLERİ (1919-1938) KADİR ALGÜL 0302060052 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂPLARI

Detaylı

CUMHURİYET OLGUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ

CUMHURİYET OLGUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ CUMHURİYET OLGUSUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ Şakire POLAT İnsanların, birbirlerini doğum ya da ölüm günlerinde hatırlayıp ne kadar değerli olduklarını sadece bugünler ile sınırlandırma alışkanlıkları, yaşamlarındaki

Detaylı

ATATÜRK VE HARF İNKILÂBI. Cengiz DÖNMEZ* ÖZET

ATATÜRK VE HARF İNKILÂBI. Cengiz DÖNMEZ* ÖZET ATATÜRK VE HARF İNKILÂBI Cengiz DÖNMEZ* ÖZET Atatürk e göre iyi eğitilmiş bilinçli bir toplum, cumhuriyet yönetiminin yerleşmesi ve yaşaması için gereklidir. Böyle bir toplumu oluşturmak, öncelikle okuma

Detaylı

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Journal of Atatürk Research Center

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Journal of Atatürk Research Center ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ ATATÜRK SUPREME COUNCIL FOR CULTURE, LANGUAGE AND HISTORY ATATÜRK RESEARCH CENTER Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Journal of Atatürk

Detaylı

SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI

SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI Tarih Dergisi, Sayı 57 (2013 / 1), İstanbul 2013, s. 127-145 SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI Ö. Kürşad KARACAGİL Özet Bu makalede Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 277

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 277 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 277 1920 li Yıllarda Türk-Sovyet İlişkileri: Kronolojik Bir Çalışma Turkish Soviet Relations in 1920s: A Chronological Study Çağatay BENHÜR * ÖZET Birinci Dünya Savaşında

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Bulgar, Göç, Göçmen, Balkan Savaşı, Rumeli Türkleri

Anahtar Kelimeler: Bulgar, Göç, Göçmen, Balkan Savaşı, Rumeli Türkleri Tarih Okulu The History Scholl İlkbahar-Yaz 2013 Spring-Summer 2013 Sayı XIV, ss. 113-145. Number XIV, pp. 113-145. BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN TÜRKİYE YE GÖÇ HAREKETİ (1950-1951) Filiz ÇOLAK Özet Türkiye

Detaylı