Sayı : B.07.1.GİB [5-TAMİjM/I-2012/VUK2-6484]-^aA İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAMİMLERİ. SERİ : /r^sira NO tl^jsjr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[5-TAMİjM/I-2012/VUK2-6484]-^aA İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAMİMLERİ. SERİ : /r^sira NO tl^jsjr"

Transkript

1 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 2012 Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü 2 Mos 2012 Sayı : B.07.1.GİB [5-TAMİjM/I-2012/VUK2-6484]-^aA Konu : Vergi mahremiyeti İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAMİMLERİ SERİ : /r^sira NO tl^jsjr.uygulama GRUP MÜDÜRLÜĞÜNE.Vergi Dairesi Müdürlüğü) 213 sayıh Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Başkanhğımızca yayınlanan 25/06/2004 tarih 6317 sayılı 2004/24 No'lu, 16/02/2007 tarih 1339 sayıh 2007/5 No'lu, 27/12/2007 tarih sayılı 2007/32 NoTu, 15/01/2010 tarih 392 sayüı 2009/41 NoTu, 19/09/2011 tarih sayılı 2011/195 No'lu Tamimlerin güncellenmesi ile uygulamada tereddüt edilen hususlara yönelik açıklamalar bu tamimin konusunu oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, 213 sayıh Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesinin son fıkrasında, "... Ayrıca, kamu görevliîerince yapılan adlî ve idarî soruşturmaiar ile ilgili olarak taiep edüen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakîarı vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebüir. Bu bilgüerin verilmesine ilişkin usul ve esasîar Maliye Bakanlığınca belirîenir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanütıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit oîunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruiuşlarına ve 3568 sayıîı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremıyetini ihial sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumîar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgiierin açıklanmasıyla iîgili usuîleri belirlemeye yetküidir...." hükmü yer almaktadır. Söz konusu madde hükmüne göre sahte veya muhteviyatı itibarıyla yamlücı belge düzenleyen ve kullananlann maddede ismi geçen birlik ve kuruluşlara bildirilmesi ile kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilecek bilgi ve belgeler verilebilir. Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloğlu / İSTANBUL Ayrıntıh bilgi için irtibat: Şennur ARICI - Alaedin ADAM Telcfon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta : 1/6

2 I- İCRA MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER 2004/1 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi'nde, "... Adaîet Bakanhğı ile yapılan yazışmaîar sonucunda aîınan 23/02/2004 tarihîi ve sayıîı yazıda; icra müdürîükierinin kamu hizmeti yaptîkları beiirtiidiğinden, kamu hizmeti gören bu tür gerçek ve tüzei kişilerin istedikîeri bilgiierin aşağıdaki çerçevede veriimesi mtimkün buiunmaktadır. Bu tür gerçek ve tüzei kişilere veriîecek bilgiier; ayrı veya özei bir çalışma, araşürma, inceleme ya da analiz gerektirmeden mükeilefin tarh dosyasından temin ediîebilmeii ve Vergi Usuî Kanunu'nun 5'inci maddesindeki mahremiyet hükümlerini ihlâî edecek niteîikte oîmamalıdır. Buna göre hakkında biigi istenilen mükeîlefin vergi levhasmda buîunan biigiierle ikameigah adresi ve haîen mükeiief oiup olmadığı gibi hususlarm bildirümesı mahremiyetin ihîaîi anîamına geîmeyeceğinden, bu bilgilerin icra müdürlükîerine verilmesinde bir sakınca buîunmamaktadır. Öte yandan vergi mahremiyeti kapsamına giren biîgüerin verilmeyeceği de tabiidir...." şeklinde açıklama yapılmıştır. Buna göre, hakkında bilgi istenen mükellefîn vergi levhasında bulunan bilgilerle ikametgah adresi ve halen mükellef oiup olmadığı hususlarının bildirilmesi vergi mahremiyetinin ihlâli anlamına gelmeyeceğinden, bu bilgilerin İcra Müdürlüklerine verilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Bu tür gerçek veya tüzel kişilere verilecek bilgiler, ayn veya özel bir çahşma, araştırma, inceleme ya da analiz gerektirmeden mükellefın tarh dosyasmdan temin edilebilmeli ve Vergi Usul Kanunu'nun mahremiyet hükümlerini ihlâl edecek nitelikte olmamahdır. II- YABANCI ÜLKE MAKAMLARI TARAFINDAN TÜRK VATANDAŞLARI İLE İLGİLİ OLARAK İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER Anayasamızın 20'nci maddesinin birinci fıkrasında özel ve aile hayatımn gizliliği esasına yer verilmiş, 129'uncu maddesinde de memurlar ve diğer kamu görevlilerinin Anayasa ve Kanunlara sadık kalarak görevlerini ifa etmek zorunda oldukları belirtilmiştir. Bu doğrultuda, Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesinde, vergi muameleleri ve vergi incelemeleri ile uğraşan memurlar tarafından mükelleflerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrenilen sırların ve gizli kalması lazım gelen diğer hususların ifşa edilmesinin vergi mahremiyetinin ihlali anlamına geleceği hüküm altına ahnmıştır. Herhangi bir yabancı ülke makamı tarafından istenilen bilgi ve belgelerin verilmesi sırasında, mükelleflerin vergi güvenliğini sağlamak bakımından, Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesinde düzenlenmiş olan vergi mahremiyetine ilişkin hükümlere uyulmasının gerekeceği tabiidir. '^T _ 2/6 Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloğlu / ÎSTANBUL Ayrıntılı bilgi İçin irtibat: Şennur ARICI - Alaedin ADAM Telefon : 0(212) Faks : 0(21.2) E-posta :

3 Bu nedenle, ülkemizdeki yabancı ülke temsilciliklerinin ya da yabancı ülke makamlarının doğrudan vergi dairelerimizden Türk vatandaşları hakkmda istedikleri bilgi taleplerinin karşılanmayarak, Başkanhğımız aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına intikal ettirilmesi gerekmektedir. III- KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN İSTENÎLEN BİLGİ VE BELGELER 08/02/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayîmlanan 5449 sayıh Kalkmma Ajanslarınm Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulan ve Devlet Planlama Teşkilatımn Koordinasyonu altında faaliyet gösteren kalkınma ajanslarının; işlev ve faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülerek, ajansların, kurum ve kuruluşların iş ve işlemlerini kolaylaştırması ve destek sağlaması, ajansların söz konusu kurum ve kuruluşlarla yakın bir işbirliği içerisinde çahşmasına, bu çerçevede ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri ilgili kurum ve kuruluşlardan zamanında ve tam olarak sağlamasına bağhdır sayılı Kanun, ajanslann işlevlerini etkili ve verimli olarak yerine getirebilmesi için merkezi düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına özei bir önem vermiş ve "Bilgi Toplama" başlıklı 6'ncı maddesinde, "Ajans, görevleh kapsamında gerekli gördüğü bilgileri kurum ve kuruluşlardan istemeye yetkiiidir. Kendilerinden bilgi istenilenler bu bilgileri zamamnda vermekle yükümlüdür." hükmü yer almıştır. Bu nedenle, kamu hizmeti gören kalkınma ajanslarına hakkında bilgi istenen mükelleflerin vergi levhasında bulunan bilgilerle ikametgah adresleri ve halen mükellef olup olmadıkları hususlarımn bildirilmesi vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacaktır. IV- TÜRKİYE İSTATİSTİK KÜRUMU PERSONELİNE ANKET ÇALIŞMALARI SIRASINDA VERİLECEK BİLGİLER Resmi İstatistik Programı kapsamında Türkiye îstatistik Kurumu (TÜİK) tamtım kartı sahibi personele Vergi Usul Kanunu'nun 5' inci maddesi hükümleri de göz önünde bulundurularak, Resmi İstatistik Programı kapsamında uygulanan anket çalışmaları sırasmda, işyerleri ile ilgili olarak faal, gayri faal, terk gibi durumları ile o işyerine ait mali müşavir, muhasebeci bilgileri veya yıllık kurumlar/yılhk gelir vergisi beyannamesini veren kişi hakkında bilgi edinilmesi durumunda çaiışmanın daha sağhkh yürüyebileceğinden bahisle, TÜİK kimlik kartına sahip personele söz konusu çahşmalar kapsamında, mükelleflerin işyerleri ile ilgili olarak faal, gayri faal, terk gibi durumlar ile o işyerlerine ait mali müşavir, muhasebeci bilgilerinin veya yıllık gelir/yıllık kurumlar vergisi beyannamesini veren kişi hakkındaki bilgilerin verilmesi, vergi mahremiyetinin ihlâli anlamına gelmeyeceğinden söz konusu bilgilerin verilebileceği tabiidir. Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloğlu / ISTANBUL Aynntılı bügi için irtibat: Şennur ARICI - Alaedin ADAM Telefon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta : 3/6

4 V- KAMU HİZMETİ VEREN DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İSTENİLEN BİLGİLER Kamu hizmeti veren tüm gerçek ve tüzel kişiler (TMSF, SPK, SMMMO, TOBB, Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkâriar Odası, Üniversiteler, vb.) tarafından talep edilen bilgilere ilişkin olarak; hakkında bilgi istenen mükelleflerin vergi levhasmda bulunan bilgileri, ikametgah adresi ve halen mükellef olup olmadığı hususlarının bildirilmesi vergi mahremiyetinin ihlâli anlamına gelmeyeceğinden, Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesi hükümleri de göz önünde bulundurutarak söz konusu biîgüerin verilebileceği, ancak gayri safi iş hasılatı, yıllık alış ve satış tutan bilgilerinin verilmesi, vergi mahremiyetinin ihlâli sayılacağından verilmesi mümkün bulunmamakla birlikte, hakkında bilgi talep edilen mükelleflerin muvafakatinin almması durumunda söz konusu bilgilerin verilebileceği tabiidir. VI- DİĞER HUSUSLAR - Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından talep edilen ve hakkında bilgi istenen mükelleflerin vergi levhasında bulunan bilgileri, ikametgah adresi ve halen mükellef olup olmadığı hususlannın bildirilmesi vergi mahremiyetinin ihlâli anlamına gelmeyeceğinden söz konusu bilgilerin verilebileceği, toplu bilgi taleplerinin ise; bahsedilen bilgiler ile sımrlı olmak üzere karşılanması mümkün bulunmakla birlikte, bu bilgilerin vergi daireleri aracı kıhnmaksızın ilgili kurum tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanhğından istenilmesi gerekmektedir. - Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların inceleme elemanları tarafından (Gümrük ve Ticaret Müfettişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi, Adalet Müfettişi vb.) talep edilen bilgi ve belgelerin (mükellefin iletişim ve ortakhk bilgileri, faaliyetine ilişkin bilgiler, mali tablolar, Ba/Bs bildirim formu, inceleme raporu vb.) talep yazısmda idari soruşturma gerekçesi ile istenildiği hususuna yer verilmiş olması kaydıyla Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesinde yazılı yasaklara uyulması zorunluluğundan bahsedilmek suretiyle verilebileceği tabiidir. - Mükelleflerin kendilerine ait bilgiler ve vergi inceleme raporlarım vergi dairelerinden istemeleri ve bu bilgilerin kendüerine verilmesi durumunda vergi mahremiyetinden söz edilemeyeceği tabiidir. Ancak mükelleflerin tarh dosyasını ve/veya takip dosyasını incelemesi, tetkik etmesi ile kendileri hakkında tanzim edilen vergi suçu ve vergi tekniği raporlarımn kendilerine verilmesi mümkün bulunmamaktadır. - Mükelleflerin avukatları tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin, kendi müvekkili ile yaptığı vekalet sözleşmesinde, müvekkilleri adına vergi dairesinden bilgi ve belge alması yönünde kendilerine yetki verilmiş olması ve bu vekalet sözleşmesinin vergi dairesine sunulması koşuluyla vekil tayin edilen avukatların bu bilgi ve belgeleri alabilmeleri mümkün olmakla birlikte, mükelleflerin avukatları tarafından tarh dosyası ve/veya takip dosyasmın incelenmesi, tetkik edilmesi ise mümkün bulunmamaktadır. - Hakem/Hakem heyetlerince talep edilen bilgi ve belgelerin verilmesi Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesinin ihlali sayılacağından bu bilgi ve belgelerin verilmesi mümkün / ~ 4/6 Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat;2 Cagaloglu / İSTANBUL Ayrıııtılı bilgi için irtibat: Şennur ARICI - Alaedin ADAM Telefon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

5 olmamakla birlikte, hakem heyetlerince ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin mahkemeden talep edilmesi ve mahkemenin de uygun bularak idareye gerekli talimatı vermesi durumunda, mahkemece istenilen bilgi ve belgelerin gizlilik kaydı ile mühürlü bir zarf içinde ve Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesindeki vergi sırlarmın ifşa edilmesi halinde sorumluluğun mahkemeye ait olacağı hususu da belirtilmek ve bir dizi pusulasma bağlanmak suretiyle istenilen bilgi ve belgelerin fotokopilerinin verileceği tabiidir. - Mahkemeler tarafından istenilen bilgi ve belgelerin gizlilik kaydı ile mühürlü bir zarf içinde ve Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesindeki vergi sırlarımn ifşa edilmesi halinde sorumluluğun ilgili mahkemeye ait olacağı hususu da belirtilmek ve bir dizi pusulasına bağlanmak suretiyle istenilen bügi ve belgelerin fotokopilerinin, mahkemeler tarafından asıllarının isteniimesi halinde ise asıllarının verilmesi mümkün bulunmaktadır. - İhbarda bulunan kişi tarafından talep edilen ihbar ikramiyesi raporunun ihbarda bulunana verilmesi vergi mahremiyetinin ihlali sayılacağından mümkün bulunmamakla birlikte, adına hesaplanan ihbar ikramiyesi tutarı ile ödeme şekli hususlarında kendisine yazıh olarak bilgi verilmesi mümkün bulunmaktadır. - Belediyelerce, ilan ve reklâm vergisi ve çevre temizlik vergisi işlemlerinde mükellefler tarafmdan beyan edilen hususların teyidinin, mükelleflerden belge istenmeden ilgili kurum ve kuruluşlardan yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda belediyelerce, mükelleflere ait kimlik bilgileri, İçişleri Bakanlığı Kimlik Payiaşım Sistemi üzerinden, işyerlerinde çahşan işçi sayısına ilişkin bilgilerin ise Sosyal Güvenlik Kurumundan elektronik ortamda sağlanması mümkün olabilecektir. Gerekli görülmesi halinde mükelleflerin vergi levhası bilgileri Gelir İdaresi Başkanhğının internet sayfası üzerinden e-vergi levhası sorgulamasıyla, ticaret sicil bilgileri ise Ticaret Sicil Gazetesi sorgulamasıyla teyit edilebilecektir. Ayrıca, belediyeler mükelleflerin işe başlama, adres değiştirme ve işyeri kapatmalarına ilişkin bilgileri vergi dairelerinden talep etmeleri durumunda, vergi dairelerince söz konusu bilgiler yazılı veya elektronik ortamda verilebilecektir. - Yabancı bir ülkede ticari faaliyette bulunmak üzere müracaatta bulunan mükellefler hakkında yabancı ülke temsilciliklerinin ya da yabancı ülke makanılarmın, mükelleflerin borcunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi ve belge talepleri vergi mahremiyet kapsamında değerlendirüdiğinden yabancı ülke temsilcilikleri ya da yabancı ülke makamları tarafından istenilen bilgilerin verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak mükellefler tarafından bağh bulundukları vergi dairelerinden yabancı ülke temsilcilikleri ya da yabancı ülke makamlarına verilmek üzere borcu olup olmadığına dair yazı almaları mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, mükelleflerin borcu olup olmadığına dair bilgilerin yabancı ülke temsilcilikleri ya da yabancı üîke makamlarına verilmesine yönelik muvafakatlarım bildirmeleri halinde, bu bilgilerin yabancı ülke temsilcilikleri ya da yabancı ülke makamlarına verilmesi sırasında, mükelleflerin vergi güvenliğinin sağlanması bakımından, Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesinde düzenlenmiş olan vergi mahremiyetine ilişkin hükümlere uyulmasının gerekeceği tabiidir. -^" Ankara Cad. Valilik Karşısı No; 5 Kat:2 Cağaloğlu / ISTANBUL Ayrıntılı bilgi için irtibat: Şennur ARICI - Alaedin ADAM Telefon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta : 5/6

6 Bu nedenle, ülkemizdeki yabancı ülke temsilciliklerinin ya da yabancı ülke makamlannm doğrudan vergi dairelerimizden mükellefler hakkmda istedikleri bilgi taleplerinin karşılanmayarak, Başkanhğımız aracıhğıyla Dışişleri Bakanhğına intikal ettirilmesi gerekmektedir. Başkanhğımız birimlerine intikal eden ve yukanda yer alan kurum, kuruluş ve gerçek kişiler tarafından yapılan bilgi ve belge taleplerinin, bu tamimde yapılan açıklamalar doğrultusunda karşılanması gerekmekte olup bu Tamim'de yer alan bilgi ve belgeler dışındaki taleplerin ise karşılanmasımn Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesinin ihlâli sayılacağı tabiidir. Bilgi edinilmesini, söz konusu hususlarda gerekli tedbirlerin alınarak aksakhklara mahal verilmemesi ve gereğinin tamimde yapılan açıklamalar doğrultusunda yerine getirilmesi hususunda azami özen gösterilmesini rica ederim. tana. GrujTMüdür V. Ankara Cad. Valilik Karşısı No; 5 Kat:2 Cağaloğtu / ISTANBUL Ayrıntılı bilgi için irtibat: Şennur ARICI - Aiaedin ADAM Telefon : 0(212) Paks : 0(212) E-posta : 6/6

7 ISTANBUL 2012 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB [8-TAMİM/Il-2012/VUK2-6381]-^Z-\ 02 «W«2012 Konu : Vergi kimlik numarası İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAMİMLERİ SERİ : İTS SIRA NO flsl^ UYGULAMA GRUP MÜDÜRLÜĞÜNE ( Vergi Dairesi Müdürlüğü) Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkındaki 4358 sayıh Kanun ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 8'inci maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Başkanhğımız tarafından yapılan 2003/9, 2004/1, 2004/36, 2005/39, 2006/22, 2008/2, 2010/4, 2010/6, 2010/31 No'lu tamimierin güncellenmesi ile uygulamada tereddüt edilen hususlara yönelik açıklamalar bu tamimin konusunu oluşturmaktadır. Vergi Kimlik Numarası Kullammımn Yaygınlaştınlması Hakkındaki 4358 sayıh Kanun'un 2'nci maddesinde; "Kamu idare ve müesseseîeri ile diğer gerçek ve tüzeî kişiler, Maîiye Bakanîığınca beîirîenecek işîemierin yapüması sırasında, bu işlemiere muhatap veya tarafoian gerçek ve tüzei kişiierin vergi kimlik numarasını tespit etmek ve bu işiemlere ilişkin beige, hesap ve kayıtiarında vergi kimlik numaraiarına da yer vermek zorundadıriar. Beiirlenecek işiemiere muhatap veya taraf oîan kişiier, vergi kimiik numaraiarı oimadıgı takdirde, işiemierin tamamlanmasından önce vergi kimiik numarası almak zorundadıriar. Bu Kanun'da geçen 'vergi kimiik numarası' tabiri, 213 sayıh Vergi Usui Kanunu 'nun 8 'inci maddesi uyarınca gerçek ve tüzel kişilere veriien vergi numarasını ifade eder" hükmü yer almaktadır. Vergi kimlik numarasının verilmesi ise 213 sayıh Vergi Usul Kanunu'nun 8'inci maddesinin son fıkrasmda yer alan; "Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde buiunan her gerçek kişi iîe tüzei kişilere bir vergi numarası veriiir. Bu hükmün uyguianmasına iiişkin usul ve esasları tespit etmeye ve vergi numarasının kamu kurum ve kuruiuşları iie gerçek ve tüzei kişilerce yapıiacak işiemierie Ugiii kayıtiarda ve düzenienecek beigeierde kulianûması mecburiyetini getirmeye Maliye Bakanlığı yetkiiidir." hükmü ile gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 47'nci maddesinde; "(1) Kişiler adına düzenienecek oian her türîü form, beyanname, kimlik kartı, vergi kimiik kartı, sürücü beigesi, pasaport gibi bütün tanıtıcı beigeîerde Ttirkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına yer veriiir. ff 1/9 Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloğlu / İSTANBUL Ayrıntılı bilgi için irtibat : Emrah Fıral KUTSAL Telefon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

8 (2) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kurumlar iîe diğer gerçek ve tüzeî kişüerin her türlü işîem ve kayıtlannda esas alınır..." hükmü yer almaktadır. Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının vergi kimlik numarası olarak kullamlmasına ilişkin açıklamalara 3 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'nde yer verilmiştir. I- GERÇEK KİŞİLER A) Türkiye Cumhuriyeti Tabiiyetindeki Gerçek Kişiler 3 Seri NoTu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'nin yayımı tarihine kadar vergi kimlik numarası almış olan Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan gerçek kişilerin vergi kimlik numaraları ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarımn eşleştirilmesi sonucunda, vergi dairesi kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişilerin vergi kimlik numaralan on bîr haneli rakamdan oluşan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına dönüştürülmüş olup, 01/07/2006 tarihinden itibaren vergi dairelerince fiilen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kullanümaya başlamlmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişüer için vergi kimlik numarası olarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasımn kullanılmaya başlanıldığı tarihten itibaren belgelerde vergi kimlik numarası satırına on bir haneii Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılacaktır. Yapılan dönüştürme işlemi sonucunda, Vergi Usul Kanunu'nun 8'inci maddesinin son fıkrasına istinaden çıkarılan 240, 247 ve 262 Sıra Numarah Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 4358 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayamlarak çıkanlan 1 ve 2 Seri NoTu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğlerinde belirtilen işlemlere taraf olan ve işlemleri gerçekleştirecek kişi ve kuruluşlara vergi kimlik numaralarını ibraz etmek zorunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindeki gerçek kişiler vergi kimlik numarası olarak, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ibraz edeceklerdir. Vergi mükeliefiyetini gerektirecek bir faaliyeti olmadığı halde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 8'inci maddesinin son fıkrası ile 4358 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayamlarak çıkarılan tebliğlere istinaden ilgili gerçek ve tüzel kişilere vergi kimlik numarası ibraz etmek zorunda olan Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişiler, vergi kimlik numarası olarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ibraz edeceklerinden, Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindeki gerçek kişilere bu bent kapsamındaki işlemler için 01/01 /2007 tarihinden itibaren vergi dairelerince potansiyel vergi kimlik numarası verilmeyecektir. B) Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun Türkiye'de Oturan Yabancıların Nüfiıs Kayıtlarmın Tutulması Hakkındaki Yönetmeliğinin "Yabancılara Kimlik Numarası Verilmesi" başlıkh 5'inci maddesinde; yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan kişilerin kaydına ulaşmak, nüfus kayıtları arasında bağ kurmak, kamu kuruluşlarında yabancılarla ilgili olarak tutulan kayıtları ilişkilendirmek ve kimlik numaralarının zorunlu tutulduğu diğer işlemlerde karşılaşabilecekleri sıkıntıları gidermek amacıyla yabancılar kimlik numarası verileceği, Ş ^ 2/9 Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloğlu / İSTANBUL Aynntılı bilgi için irtibat : Emrah Fırat KUTSAL Telefon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

9 yabancılar kimlik numarasının, kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlannda esas alınacağı belirtilmiştir sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, yabancı kimlik numarası bulunan yabancıların yabancı kimlik numaralarmın vergi kimlik numarası olarak kullamlmasına ilişkin açıklamalara 4 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'nde yer verilmiştir. 01/07/2010 tarihinden itibaren yabancı kimlik numarası bulunan yabancı uyruklu gerçek kişiler için 4 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'nde açıklanan işlemlerde vergi kimlik numarası olarak yalnızca yabancı kimlik numarası kullanılacaktır. 2010/3 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesinin 3.1. bölümündeki açıklamalara göre; Vergi mükellefıyetini gerektirecek bir faaliyeti olmadığı halde, Yabancı Kimlik Numarası Bulunmayan Yabancı Gerçek Kişiler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 8'inci maddesinin son fıkrası ile 4358 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan tebliğlere istinaden ilgili gerçek ve tüzei kişilere vergi kimlik numarası ibraz etmek zorunda olan ve yabancı kimlik numarası bulunmayan yabancı uyruklu gerçek kişilerin, adreslerinin de bulunduğu bir dilekçe ve pasaportlarının noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi ile birlikte herhangi bir vergi dairesine müracaat etmeleri halinde vergi dairelerince kendilerine potansiyel vergi kimlik numarası verilmesi işlemlerine eskiden olduğu gibi devam edilecektir. 2006/1 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin vergi kimlik numarası alabilmeleri için nüfus cüzdanlarının/pasaportlarınm noter onayh bir örneğini ya da vergi dairesi yetkililerince onaylanmak üzere nüfus cüzdanlarımn/pasaportlannın aslı ve fotokopisi ile birlikte müracaat etmeleri halinde, vergi dairelerince kendilerine potansiyel vergi kimlik numarası verileceği belirtilmiştir. C) Yabancı Misyon Personeli Kimlik Kartı Sahipleri lle İlgili Işlemler Gelir İdaresi Başkanlığmdan alınan 09/02/2012 tarih ve sayılı yazıda; "Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Yardımcıhğı tarafından Başkanhğımıza gönderilen tarih ve sayılı yazıda, diplomatik ve konsüler misyon mensuplarına İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşhk îsleri Genel Müdürlüğü tarafından 'Yabancılara Mahsus Kimlik Numarası' tahsis ediimeye başlanıîdığı, 11 haneîi bu numaranın yabancı misyon mensupîarına düzenîenen kimlik kartları üzerindeki 'Kimîik No' hanesine kaydediidiği, yabancı misyon mensuplarının ülkemizde herhangi bir kurumda gerçekîeştirmek istedikleri mali ve hukuki işîemîeri için bu kimiik numarasını kuiiandıkları, ancak işiem sırasında yapılan kimhk paylaşım sistemi (KPS) sorgulamasında adres kayıtiarının bulunmaması halinde bazı sorunların ortaya çıktığından bahisle, Dışişleri Bakanhğınca düzenlenen 'Yabancı Kimlik Personeli Kimiik Kartı'nın ibrazı halinde, aynı zamanda T.C. vaiandaşı olmayan yabancı misyon personetinin, adres kayıilarına bakılmaksızın her türlü işiemlerinin sonuçlandırıiabiimesini teminen gerekli idari ve teknik düzeniemenin yapüması ve iigiii personelin biigiiendiriimesinin yararh olacağı behrtiimektedir sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 8'inci maddesinde, 'Türkiye'de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancıiara mahsus ikamet tezkeresi aian yabancılar, Genel Müdüriükçe yabancıiar kütüğüne kayıt ediiir. Bu kütüğe kayıt ediien yabapcüar, her türlü " 3/9 Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloğiu / İSTANBUL Ayrıntılı bilgi için irtibat ; Emrah Fırat KUTSAL Telefon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

10 nüfus oîaylarını nüfus müdürlüklerine beyan etmekle yükümlüdürler. Dıplomatik misyon mensupları bu hükmün dışındadır.' hükmüyer almaktadır. Buna göre, Dışişleri Bakanhğınca düzenlenen 'Yabancı Mısyon Personeli Kimîik Kartı'nın ibrazı haiinde, T.C. vatandaşı olmayan yabancı misyon personelinin adres kayıtiarına bakılmaksızın işiemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir. Ayrıca, 'Yabancı Misyon Personeîi Kimlik Kartı 'nın fotokopisi işlemi yapan memur tarafından isim ve unvan beiirtiierekonayîanacak ve muhafaza ediieceği" belirtilmiştir. II- TÜZEL KİŞİLER A) Tam Mükellef Tüzel Kişiler Vergi mükellefı olmayan tüzel kişilere; unvanı, adresi, kuruluş yeri ve yılı ile merkezinin bulunduğu yeri belirten, tüzel kişiliğin kaşesi ve temsile yetkili kişinin imzasını taşıyan dilekçe ekinde 2003/1 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi'nde belirtilen belgelerle birlikte tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri halinde, E-VDO sicil işlemlerinden Tüzel Kişi, Potansiyel Mükellefıyet Tesisi ekranından, Şirket Türü "Diğer" bilgi girişi yapüarak potansiyel vergi kimlik numarası veriimesi işlemleri 2003/1 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası îç Genelgesi'ne göre yapılacaktır. Limited şirketin anonim şirkete dönüşmesi halinde; yeni vergi kimlik numarası verilmesi ve yeni verilen numara ile eski numaranın irtibatlandırılması gerekmektedir Serbest bölgelerde faaliyet gösteren tüzel kişilere; unvanı, adresi, kuruluş yeri ve yıh ile merkezinin bulunduğu yeri belirten tüzel kişiliğin kaşesi ve temsile yetkili kişinin imzasını taşıyan dilekçe ekinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan faaliyet ruhsatınm serbest bölge müdürlüklerince yada noterce tasdikli bir örneği ile birlikte, serbest bölgenin bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri halinde vergi kimlik numarası verilecektir. B) Yabancı Tüzel Kişiler 2006/1 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesine göre; vergi mükellefıyetini gerektirecek bir faaliyeti olmadığı halde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 8'inci maddesinin son fıkrası ile 4358 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan tebliğlere istinaden ilgili gerçek ve tüzel kişilere vergi kimlik numarası ibraz etmek zorunda olan, yurt dışmda yerleşik yabancı tüzel kişilerin potansiyel vergi kimlik numarası alması için kendi ülkelerinde geçerli kuruluş belgesinin Türkiye'nin o ülkede bulunan temsilciliğince onaylı Türkçe bir örneğini veya yabancı dilde onaylı kuruluş belgesinin tercüme bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe bir örneğini ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri halinde kendilerine potansiyel vergi kimlik numarası verilecektir, Maliye Bakanhğı Gelirler Genel Müdürlüğünden (Gelir İdaresi Başkanhğı) alınan 07/11/2003 tarih ve B.0.70.GEL.0.70/ /48344 sayılı genel yazıda açıklandıgı üzere; bankalar ve özel fınans kurumlarının işlem yapmak üzere müracaat eden ancak vergi kimlik numarası ibraz edemeyen yabancı müşterileri için toplu olarak vergi kimlik numarası alabilmelerini sağlamak amacıyla "Yabancılar İçin Vergi Kimlik Numarası Talep Formu"nu doldurmak suretiyle toplu olarak vergi kimlik numarası """ 4/Q Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cagaloğlu / İSTANBUL Ayrıntılı bilgi İçin irtibat : Emrah Fırat KUTSAL Tclcfon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

11 Bankalar ve özel fınans kurumları, vergi kimlik numarasını ibraz edemeyen yabancî müşterilerine vergi kimlik numarası alabilmek için, gerçek kişiler için, banka veya özel fınans kurumlarınca tasdikli pasaport fotokopisini, tüzel kişiler için ise kendi ülkelerinde geçerli olan kuruluş belgesinin Türkiye'nin o ülkede bulunan temsilciliğince onaylı Türkçe bir örneğini adres bilgilerini de "Yabancılar için Vergi Kimlik Numarası Talep Formu"na ekleyerek, haftalık periyotlar halinde merkez veya şubenin bulunduğu yer vergi dairesinden talep edeceklerdir. Vergi daireleri tarafından banka ve özel finans kurumlannca gönderilen bu belgelere göre bankaların yabancı müşterilerden vergi kimlik numarası bulunanlar tespit edilecek, vergi kimlik numarası bulunmayanlara, gönderilen bilgiler yeterli ise vergi kimlik numarası verilecektir. Serbest bölgelerde sadece faaliyet ruhsatı ile faaliyette bulunan ve herhangi bir şirket veya şube tescili olmayan yabancı fîrmalar, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi yerine kendi ülkelerinde geçerli olan kuruluş belgesinin Türkiye'nin o ülkede bulunan temsilciliğince onaylı Türkçe bir örneğini ibraz edeceklerdir. III- SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE MÜKELLEFİYET TESİSİ Konu ile ilgili olarak 2011/1 Seri NoTu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi'nde gerekli açıklamalar yapılmıştır. A) Gerçek Kişilerden Alınan Dilekçeler Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki gerçek kişilerin, nüfus cüzdanında yer alan kimlik bilgilerinin kullanılması suretiyle adlanna sahte nüfus cüzdanı düzenlendiğini belirterek vergi dairelerince sahte nüfus cüzdam ile adlarına sicil işlemlerinin yapılmasının engellenmesini talep ettikleri dilekçeleri ile; - Vergi mükellefıyetini terk edenler ile vergi mükellefiyeti bulunmayanlarm (potansiyel vergi kimlik numarası bulunanlar dahil) herhangi bir vergi dairesine, - Vergi mükellefıyeti bulunanlann bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat etmeleri ve dilekçeler ekinde, adlanna sahte nüfus cüzdanı düzenlendiğine dair mahkeme karannı, adli veya idari makamlarca düzenlenmiş belgelerin aslını ya da yetkiii makamlarca tasdik edilmiş örneklerini ibraz etmeleri halinde vergi daireleri tarafmdan Yönetim Bilgi Sistemi ekranında Mükellef Hizmetleri / Sicil Sorgulama / Sahte Kimlik İşlemleri / T.C. Kimlik Numarasına Tedbir Koyma Ekranı kullamlarak sisteme bilgi girişi yapılacaktır. Adlanna sahte nüfus cüzdanı düzenlendiğine dair mahkeme karannı, adli veya idari makamlarca düzenlenmiş belgelerin aslını veya yetkili makamlarca tasdik edilmiş örneklerini dilekçeleri ekinde vergi dairesine ibraz etmeyen Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki gerçek kişilere, sisteme sahte nüfus cüzdanı bilgi girişinin yapılabilmesi için söz konusu belgeleri ibraz etmesi gerektiği alma haberli bir yazı ile bildirilecektir. İşlemi biten dilekçe ve eklerin örnekleri; vergi mükellefıyeti bulunan mükelleflerin bağh olduğu vergi dairelerindeki tarh dosyasında vergi mükellefıyetini terk edenler ile vergi 5/9 Ankara Cad. Valiük Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloğlu / İSTANBUL Ayrıntılı bilgi için irtibat : Emrah Fırat KUTSAL Telefbn : 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

12 mükellefıyeti bulunmayanların müracaat ettiği vergi dairelerinde açılacak klasörlerde muhafaza edilecektir. B) Resmi Makamlardan Alınan Yazılar Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki gerçek kişilerin, nüfus cüzdanında yer alan kimlik bilgilerinin kullanılması suretiyle adlanna sahte nüfus cüzdanı düzenlendiğine dair adli veya idari makamlardan ahnan belgeler üzerine, sisteme bilgi girişi yapılacaktır. İşlemi biten yazı ve eklerin örnekleri, 2011/1 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesinin l'inci bölümünde belirtilen usullere uygun olarak muhafaza edilecektir. C) Sicil îşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar Mükellefıyet tesisi yaptırmak isteyen; - Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki gerçek kişilerin mükellefıyet tesisi için ibraz ettikleri nüfus cüzdamnda yer alan kimlik bilgilerine ve ibraz edilen nüfus cüzdanında yer alan T.C. Kimlik Numarasına, - Mevcut ve yeni kurulacak sermaye şirketlerinin ortaklarının, yönetim kurulu başkan, üye ve genel müdürîerinin (limited şirketlerde müdürlerinin) ibraz ettikleri T.C. Kimlik Numarasına ait bilgi girişinin yapıldığı sırada sisteme girilen T.C. Kimlik Numarası ile ilgili sahte nüfus cüzdanı düzenlendiğine dair bilgi girişinin yapıhp yapılmadığı sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilecektir. 1. Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki gerçek kişilerin mükellefîyet tesisi için ibraz ettikleri nüfus cüzdanında yer alan kimlik bilgileri ile T.C. Kimlik Numarasımn veya mevcut ve yeni kurulacak sermaye şirketlerinin ortaklarının, yönetim kurulu başkan, üye ve genel müdürlerinin (limited şirketlerde müdürlerinin) ibraz ettikleri T.C. Kimlik Numarasının bilgi girişi sonucunda sahte nüfus cüzdanı bilgisi bulunduğuna dair sistem tarafından uyarı verilmemesi halinde; mükellefıyet tesisi yapılması, dosya numarası verilmesi ve/veya T.C. Kimlik Numarası bilgi girişi yapılması için gerekli işlemlere devam edilecektir. 2. Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki gerçek kişilerin mükellefıyet tesisi için ibraz ettikleri nüfus cüzdanında yer alan T.C. Kimlik Numarasına ait sahte nüfus cüzdanı bilgisi bulunduğuna dair sistem tarafından uyarı verilmesi halinde; Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki gerçek kişilerin mükellefıyet tesisi için ibraz ettikleri nüfus cüzdamnda yer alan kimlik bilgileri "Nüfus Cüzdanı Doğrulama Ekranı"ndan kontrol edilecektir. 2.1, Kontrol sonucunda; Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki gerçek kişilerin mükellefıyet tesisi için ibraz ettikleri nüfus cüzdanında yer alan seri sıra numarası ve kimlik bilgileri ile "Nüfus Cüzdanı Doğrulama Ekranf'nda yer alan seri, sıra numarası ve kimlik bilgilerinin aynı olması halinde mükellefıyet tesisi yapılması ve/veya dosya numarası verilmesi için gerekli işlemlere devam edilecektir Kontrol sonucunda; Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki gerçek kişilerin ibraz ettikleri nüfus cüzdanında yer alan seri, sıra numarası ve kimlik bilgileri ile "Nüfus Cüzdanı Doğrulama Ekranf'nda yer alan seri, sıra numarası ve kimlik bilgilerinin farklı olması halinde; ibraz edilen nüfus cüzdanındaki kişi adına mükellefıyet tesisi işlemi yapılmayacak olup ibraz edilen nüfus cüzdanı iade edilmeyip durumu anlatan bir yazı ekinde ilgili nüfus ^ _ 6/9 Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cagaloğlu / İSTANBUL Aynntılı bilgi için irtibat : Emrah Fırat KUTSAL Telefon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

13 müdürlüğüne gönderilecektir, Ayrıca ibraz edilen belgelerin ve nüfus cüzdamnın fotokopisi durumu anlatan bir yazı ile emniyet müdürlüklerine de bildirilecektir. 3. Mevcut ve yeni kurulacak sermaye şirketlerinin ortaklarının, yönetim kurulu başkan, üye ve genel müdürlerinin (limited şirketlerde müdürlerinin) T.C. Kimlik Numarasına ait sahte nüfus cüzdam bilgisi bulunduğuna dair sistem tarafından uyarı verilmesi haiinde; ibraz edilen T.C. Kimlik Numarasına ait gerekli kontrolün yapılabilmesi için mükelleften nüfus ctizdamn aslını ibraz etmesi alma haberli bir yazı ile istenecektir Nüfus cüzdanımn ibraz edilmesi üzerine yapılan kontrol sonucunda, ibraz edilen nüfus cüzdanında yer alan seri, sıra numarası ve kimlik bilgileri ile "Nüfus Cüzdanı Doğrulama Ekram"nda yer alan seri, sıra numarası ve kimlik bilgilerinin aynı olması halinde T.C. Kimlik numarası bilgi girişi yapılması için gerekli işlemlere devam edilecektir Nüfus cüzdanının ibraz edilmesi üzerine yapılan kontrol sonucunda, ibraz edilen nüfus cüzdamnda yer alan seri, sıra numarası ve kimlik bilgileri ile "Nüfus Cüzdam Doğrulama Ekranı"nda yer alan seri, sıra numarası ve kimlik bilgilerinin farklı olması halinde ibraz edilen nüfus cüzdanındaki kişi adına bilgi girişi yapılmayacak olup, ibraz edilen nüfus cüzdanı iade edilmeyip durumu anlatan bir yazı ekinde ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilecektir. Ayrıca ibraz edilen belgelerin ve nüfus cüzdanımn fotokopisi durumu anlatan bir yazı ile emniyet müdürlüklerine de bildirilecektir Nüfus cüzdamnın ibraz edilmemesi halinde; nüfus cüzdamnı ibraz etmeyen mevcut ve yeni kurulacak sermaye şirketinin ortağı, yönetim kurulu başkanı, üyesi ve genel müdürü (limited şirkette müdürü) ile ilgili bağlı oldukları nüfus müdürlüğünden, şirket hakkında da şirketin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Memurluğundan gerekli araştırma yapılacak ve araştırma sonuca göre işlem tesis edilecektir. IV- KAYIP/ÇALINTINÜFUS CÜZDANI İLE MÜKELLEFİYET TESİSİ Kaybolan veya çalınan nüfus cüzdanları ile gerçek kişiler adına mükellefıyet tesis edilmesinin engellenmesine ilişkin olarak 2010/1 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi'nde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Vergi dairesine müracaat ederek; kişilerin, - Mükellefiyet tesisi yaptırmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindeki gerçek - Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını vergi kimlik numarası olarak bildiren, mevcut ve yeni kurulacak sermaye şirketlerinin ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürlerinin ibraz ettikleri nüfus cüzdanının, mükellefîyet tesisi yapılmadan ve/veya dosya numarası verilmeden önce, MERNİS/Kimlik Paylaşım Sisteminden kayıp veya çalıntı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yapılan sorgulama sonucunda; - İbraz edilen nüfus cüzdanının kayıp/çalıntı olmadığımn tespit edilmesi halinde mükellefıyet tesisi yapılması ve/veya dosya numarası verilmesi için gerekli işlemler yapılacaktır. <<-~~~ f_ 7/9 Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cagaloglu / İSTANBUL Ayrıntılı bilgi için irtibat : Emrah Fırat KUTSAL Telefon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

14 - îbraz edilen nüfus cüzdanınm kayıp/çalıntı olduğunun tespit edilmesi halinde nüfus cüzdanındaki kişi adına mükellefıyet tesisi yapılmayacak ve/veya dosya numarası verilmeyecektir, İbraz edilen nüfus cüzdanı iade edilmeyip durumu anlatan bir yazı ekinde ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilecektir. Aynca ibraz edilen belgelerin ve nüfus cüzdanımn fotokopisi durumu anlatan bir yazı ile emniyet müdürlüklerine de bildirilecektir, V- DİĞER HUSUSLAR sayılı Gelir Vergisi Kanunu'mın Geçici 67'nci maddesi kapsamında yatınm yapacak olan yabancılara (gerçek kişi/tüzel kişi) vergi kimlik numarası verilmesi işlemleri Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yürütülecek olup bunlann dışındaki vergi kimlik numarası alma talebinde bulunan diğer yabancı gerçek ve tüzel kişilere vergi kimlik numarası verümesi işlemlerini her vergi dairesinin kendisinin yerine getirmesi gerekmektedir. 2. Ticaret Sicil Memurluğu tarafından kuruluşu ilgili Vergi Dairelerine bildirilen şirketlere verilen vergi kimlik numaraları ve unvanlannm Istanbul Ticaret Odasına bildirilmesi gerekmektedir. 3. Adi ortaklık kurmaksızın birden fazla kişinin kendi arsalanna şahsi ihtiyaçlan için bina inşa etmek için oluşturdukları ortakhklar adına Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz edilmek üzere potansiyel vergi kimlik numarası verilmesi; - Talep ettikleri dilekçeleri ve ekinde ortakların nüfus cüzdanlarınm/yabancıların pasaportlanmn noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatılmak üzere aslı ve fotokopisi ile birlikte bulundukları yerdeki tarha yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri halinde söz konusu ortaklık adına potansiyel vergi kimlik numarası verilecektir. 4. Yeni kurulacak anonim ve limited şirketlerden özel mevzuatlan veya ana sözleşmelerine konulan hüküm gereğince peşin ödenmesi gereken sermaye payı bulunanlara vergi kimlik numarası verilebilmesi için; - Dilekçe ile birlikte, şirket ana sözleşmesinin aslı ya da noter onaylı örneğinin, özel mevzuatları gereğince peşin ödenmesi gereken sermaye payı bulunan şirketlerin ise buna ilişkin özel mevzuatlarının ash ya da noter onaylı örneğinin, tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yerde tarha yetkili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. - Vergi dairesince, ibraz edilecek bu belgeler üzerinde yapılacak tetkik neticesinde peşin ödenmesi gereken sermaye payı bulunduğunun tespit edilmesi halinde E-VDO sicil İşlemlerinden Sicil işlemleri / Tüzel Kişi / Potansiyel Mükellefıyet Tesisi başhğı altında, limited şirket için (6), anonim şirket için (7) şirket türü kodu " Potansiyel Mük.(Yeni Kurulacak Sermaye Şirketleri)" meslek kodu bilgi girişi yapılarak potansiyel vergi kimlik numarası verilecektir. Bu durumda program otomatik olarak unvanın başına "Yeni Kurulacak" ibaresini taşıyacaktır. - Hukuken şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığının ticaret sicil memurluğu tarafından vergi dairesine bildiriimesi üzerine şirketin potansiyel vergi kimlik numarası aldığı vergi dairesinden Sicil işlemleri/tüzel Kişi/Vergi Dairesi Mükellefıyet Tesisi seçeneği ile kurumlar vergisi ve gerekli diğer mükellefîyet tesisi sağlanacak, unvan değişikliği yapıhp J^ 8/9 Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloglu / ISTANBUL Ayrıntılı bilgi için irtibat : Enırah Fırat KUTSAL Tclefon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

15 "Yeni Kurulacak" ibaresi kaldırılacak, eksik kimlik ve mükellefıyet bilgileri tamamlanacaktır. (Örn. Ortakhk Bilgileri v.b.) - Bu işlemler sadece yeni kurulacak şirketin ana sözleşmesinde belirtilen adreste tarha yetkili vergi dairesince yerine getirilecektir. - Maddede belirtilen belgelerin aslı ve fotokopilerinin ibraz edilmesi halinde ilgili müdür yardımcısı veya görevlendirilecek servis şefı tarafından belgeler aslı ile karşılaştırıhp doğruluğu tespit edilerek onaylanacak ve asılları geri verilecektir /1 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi'ne göre doğumla Türk Vatandaşhğmı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan vatandaşhktan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşhğım kazanan ve yurt dışında yaşayan kişiler, bulundukları ülkedeki Türk Konsolosluğundan onayh pembe kartlarımn (mavi kart) fotokopisini, kimlik ve adres bilgilerini içeren form ile birlikte Ankara Vergi Dairesi Başkanhğı Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğüne posta ile göndermeleri halinde vergi dairesince kendilerine vergi kimlik numarası verilecek ve bu numara varsa faks yoksa posta ile başvuranların adreslerine gönderilecektir. 6. Vekâletname ile vergi kimlik numarası verme işlemi yapılması halinde vekalet veren kişinin kimlik bilgilerine istinaden vergi numarası verileceğinden, vergi dairesince vekaletnamenin bir Örneği alınacaktır. Bilgi edinilmesi, söz konusu hususlarda gerekli tedbirlerin ahnarak aksakhklara mahal verilmemesi ve gereğinin tamimde yapılan açıklamalar doğrultusunda yapılması hususuna azami özen gösterilmesini rica ederim. 9/9 Ankara Cad. Vaİiük Karşısı No: 5 Kat:2 Cagaloğlu / İSTANBUL Ayrıntılı bilgi için irtibat : Emrah Fırat KUTSAL Telefon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

16 İSTANBUL 2012 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup MÜdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB [30-TAMÎM/III-2012/VUK2-6485]-"Wa\ fl 2 ^ Konu : Takdire sevk işlemleri İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAMİMLERİ SERİ : A SIRANO ılsuf UYGULAMA GRUP MÜDÜRLÜĞÜNE ( Vergi Dairesi Müdürlüğü) 213 sayıh Vergi Usul Kanunu'nun 30, 31 ve 75'inci maddelerinin uygulanmasına ilişkin olarak Başkanlığımızca yayınlanan 01/05/2008 tarih ve 4327 sayılı 2008/15 No'lu, 20/01/2011 tarih ve 511 sayılı 2011/101 No'lu, 17/05/2011 tarih ve 5227 sayılı 2011/144 No'lu tamimlerin günceîlenmesi ile uygulamada tereddüt edilen hususlara yönelik açıklamalar bu tamimin konusunu oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 30/1'inci maddesinde beyannamelerin zamamnda verilmemesi re'sen takdir sebebi olarak sayılmıştır. Otomasyonlu Vergi Daireleri İşlem Yönergesi'nin 52'nci maddesinde beyannamelerini vermeyen mükellefler hakkında yapılacak işlemler açıklanmış bulunmaktadır. Re'sen vergi tarhı ile ulaşılmak istenen amaç yükümlülerin vergiye tabi kazançlarının gerçeğe yakın bir şekilde tespit edilmesidir. Vergi Usul Kanunu'nun 75'inci maddesi ile takdir komisyonlanmn vergi inceleme yetkisinin bulunduğu, 31 'inci maddesinin 8'inci bendînde ise takdir kararlarında takdirin müstenidatı ve takdir hakkında izahat bulunması gerektiği belirtilmek suretiyle komisyonların herhangi bir araştırma ve inceleme yapmaksızın bir ölçü ve emsal belirtilmeden matrah takdiri yapmamaları hükme bağlanmıştır. Bu nedenle; kanuni süresinde beyanname vermeyen mükelleflerle ilgili olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 30/1, 31/8 ve 75'inci maddeleri ile Otomasyonlu Vergi Daireleri îşlem Yönergesİ'nin 52, 53, 55 ve 56'ncı maddeleri ve 1988/8 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi de dikkate ahnarak aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloğlu / İSTANBUL Aynntılı bilgi için irtibat: Şennur ARICI - Alaedin ADAM Tclefon : 0(212) Faka : 0(212) E-posta : 1/5

17 I- MATRAH TAKDİRİ İÇİN TAKDİRE SEVK İŞLEMLERİ 1. Re'sen matrah takdiri için, takdire sevk işlemlerinde zamanaşımı süresinin son yılının beklenilmemesi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 352/1-1 maddesi uyarınca kesilecek usulsüzlük cezası yönünden aynı Kanun'un 114 ve 374'üncü maddeleri de dikkate alınarak tarh zamanaşımına sebebiyet verilmemesi, 2. Beyanname vermeyen mükellefler ile ilgili olarak, Otomasyonlu Vergi Daireleri İşlem Yönergesİnin 52'nci maddesi dikkate alınarak takdire sevk işleminin yapılması, 3. Re'sen vergi tarhiyatını gerektiren durumların tespitine ilişkin belgelerin takdire sevk fışine eklenmesi, 4. Ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile muhtasar beyanname verilmesini gerektiren yükümlülüğün tespiti (yoklama, tutanak, vb.) yapılmadan takdire sevk işleminin yapılmaması, 5. Re'sen takdir edilecek dönemin tam dönem veya kıst dönem olup olmadığına açıklık getirilmesi, sayıh Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinde belirtilen vergi tevkifatına ait takdir işlemlerinde tevkifatın niteliği ve türünün sevk fışinde belirtilmesi, 7. Katma değer vergisi ile ilgili olarak yapılacak takdir işlemlerinde önceki yıllara ait gelir vergisi beyannameleri ile varsa o yılın değişik aylarında verilmiş bulunan katma değer vergisi beyannamelerinin bir örneğinin gönderilmesi, 8. Nakliyecilere ait takdir işlemlerinde aracın (markası, modeli, cinsi, yük/yolcu kapasitesi, vb.) özelliklerinin belirtilmesi, 9. Takdire sevk işlemlerinin bilgisayar kayıtlarından alınan beyanname vermeyen mükellefler listesinden direkt olarak yapılmaması, alınan Iistelerin mükelleflerin tarh dosyasmdaki bügilerle karşılaştırılarak vergi türü ve vergilendirme dönemi için beyanname verilmemesini haklı gösterecek bir nedenin olup olmadığının araştırılması, mükellefm gelen evrak kayıtlarından işi terk ve adres değişikliği gibi bilgilerinin sorgulanması, 10. Adres değişikliği nedeniyle vergi daireleri değişen mükelleflerle ilgili olarak, nakil geldiği vergi daireleri ve nakil gittiği vergi dairelerine eksik beyannamelerin verilip verilmediğinin bilgisayar kayıtlarından mutlaka sorgulanması, 11. Takdire sevk işleminden önce, mükellefın durumunun 2004/13 Seri No'lu Uygulama İç Genelgesi'ne göre re'sen terk yönünden değerlendirilmesi, 12. Vergi Usul Kanunu'nun 30'uncu maddesinin hangi fıkrasına göre re'sen matrah takdiri istenildiğinin takdire sevk fışlerinde açık ve net olarak belirtilmesi, 13. Muhtasar beyannamelerini ayhk olarak verirken, bildirimsiz üç aylık olarak vermeye başlayan mükelleflerin ilk verdikleri beyannamelerin bildirim kabul edilerek işlem yapılması gerekmekte olup gereksiz yere takdire sevk işleminin yapılmaması, Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloğlu / İSTANBUL Ayrıntılı bilgi için irtibat: Şennur ARICI - Alaedin ADAM Telefon : 0(212) Paks : 0(212) E-posta : 2/5

18 14. Kurumlar vergisinden muaf ve teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisna olan kooperatif, dernek, vb. kurumların kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden takdire sevk işleminin yapilmaması, 15. Tasfıyeye giren kurumların geçici vergi beyannamesi verme zorunluluğunun, 217 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin "İşi Bırakan ve Tasfıyeye Giren Mükeİlefler" başlıklı 4.10 bölümüne göre değerlendirilmesi ve değerlendirme neticesinde geçici vergi mükellefıyetinin terkinine karar verilen kurumların tasfiyeye giriş tarihi itibarıyla geçici vergi mükellefıyetinin terkin edilerek, geçici vergi yönünden sehven takdire sevkinin engellenmesi, 16. Damga vergisinden dolayı sürekli mükellef olmaması gerekenlere mükellefıyet tesis edilip gereksiz yere takdire sevk işleminin yapılmaması, gerekmektedir. II- TAKDİR KOMİSYONLARINCA MATRAH TAKDİRİ İŞLEMLERİ 1. Mükelleflerin faaliyette bulunup bulunmadıkları hususunun araştırılması, 2. Mükelleflerin ne kadar gelir elde ettikleri hususunun araştırılması; - Mükellefın faaliyette bulunduğu sektörün ve emsali işletmelerin durumu da dikkate alınarak mükelleflerin bağlı bulunduklan ya da ilgili olduklan mesleki teşekküllerden bilgi alınması, - Kanuni ölçülerden yararlanılması, - Gerekli görülen diğer harici araştırmalar yapılarak bunlann belgelere dayandırılması (sözlü olarak yapılan piyasa araştırmalarının dikkate ahnmaması) gerekmektedir. III- TAKDİR KOMİSYONU KARARLARI 1. Genel ve kahplaşmış ifadelere yer verilmemesi, 2. Matrahın hangi objektif ölçülere, emsale ve harici araştırmalara dayamlarak tespit edildiğinin açıkça belirtümesi, gerekmektedir. IV- TAKDİRE SEVK İŞLEMLERİNDE ZAMANAŞIMI 23/07/2010 tarih ve 6009 sayıh Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 114'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, "Şu kadar ki, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvuruîması zamanaşımım durdurur. Duran zamanaşımı mezkûr komisyon kararının vergi dairesine tevdüni takip eden günden itibaren işlemeye devam eder." hükmü, 6009 sayılı Kanun'un 8'inci maddesi ile "Şu kadar ki, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması, zamanaşımım durdurur. Duran zamanaşımı mezkûr komisyon kararımn vergi dairesine tevdüni takip eden günden itibaren kaldığı yerden işîemeye devam eder. Ancak işiemeyen süre her hâi ve takdirde bir yıidan fazîa oîamaz." şeklinde değiştirilmiştir. ^H^ 3/5 Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloğlu / tstanbul Aynntıh bilgi için irtibat: Şennur ARICI - Alaedin ADAM Telefon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

19 Bu değişikliğe ilave olarak 6009 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesi ile Vergi Usul Kanunu'na Geçici 28'inci madde eklenerek, "1/1/2005 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilmiş olup, komisyonca takdir edilen matrah üzerinden 31/12/2012 tarihine kadar tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına ugrar. " hükmüne yer verilmiştir sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişikliklerle ilgili olarak, 01/10/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 400 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Buna göre, söz konusu Tebliğ'de yapılan acıklamalar doğrultusunda tarh zamanaşımı süresi hususu da göz önünde bulundurularak takdire sevk, matrah takdiri, tarhiyat, tebliğ, ilanen tebliğ vb. işlemlerin zamamnda sonuçlandırılması konusunda takdir komisyonları ve vergi daireleri tarafından gerekli tedbirlerin almması ve herhangi bir gecikmeye mahal verilmemesi gerekmektedir. V- SEHVEN YAPILDIĞI ANLAŞILAN TAKDİRE SEVK İŞLEMLERİ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3/B maddesinde, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas oîduğu hükmüne yer verilmiş olup 30'uncu maddesinde de re'sen takdir sebepleri sayılmıştır. Aynı Kanun'un 74'üncü maddesinde, takdir komisyonunun görevleri arasında yetkili makamlar tarafından istenilen matrah ve servet takdirlerini yapmak olduğu ve takdir komisyonunun bu görevlerini yaparken takdir sebepleri bulunup bulunmadığım incelemeyeceği, 75'inci maddesinde, takdir komisyonlarımn vergi inceleme yetkisinin bulunduğu, 31'inci maddesinin 8'inci bendinde ise takdir kararlarında takdirin müstenidatı ve takdir hakkında izahat bulunması gerektiği, belirtilmiştir. Aynı Kanun'un 116'ncı maddesinde, "Vergi hatası, vergiye müteallik hesapiarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır." şeklinde tanımlanrmş, vergi hatalarmın meydana çıkanlma yolları İse 119' uncu maddesinde say ılmış, müteakip 120' nci maddesinde, vergi hatalannın düzeltilmesine ilgili vergi dairesi müdürünün karar vereceği, 121'inci maddesinde de idarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hatalarınm re'sen düzeltileceği hükümlerine yer verilmiştir. Takdire sevk edilme nedeni ortada yokken, sehven takdire sevk işleminin yapılması durumunda, vergi kanunlarında belirtilen usuller çerçevesinde düzeltme işleminin yapılacağı tabiidir. Bu genel kurallar dikkate ahndığında, takdir komisyonuna sevk edildikten sonra; 1. Takdir komisyonunca henüz bir karar verilmeden önce sehven sevk işlemi yapıldığının tespit edilmesi durumunda, takdire sevk fışinin komisyondan geri çekilmesi, 2. Takdir komisyonu kararımn vergi dairesine intikal etmesinden sonra, mezkûr karara istinaden henüz tarhiyat yapılmadan önce sehven sevk işlemi yapıldığının tespit edilmesi durumunda, mezkûr kararın vergi dairesi müdürünün imzasıyla hıfz edilerek tarh dosyasında saklanması, f Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cagaloglu / İSTANBUL Aynntılı bilgi için irtibat: Şennur ARICI - Alaedin ADAM Telefon : 0(212) Faks : 0(212) E-pogta :

20 3. Takdir komisyonu kararına istinaden tarhiyat yapıldıktan sonra sehven takdire sevk işlemi yapıldığının tespit edilmesi durumunda ise yapılan tarhiyatın 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun düzeltme ile ilgili hükümleri çerçevesinde düzeitme fîşi ile re'sen düzeltilmesi, 4. Vergi inceleme raporu düzenienen konu ve dönemlerin sehven matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilmesi durumunda, (vergi dairesince zamanaşımı süresi içerisinde vergi inceleme raporuna istinaden tarhiyatın yapılması şartıyia) yapılacak tarhiyatta vergi inceleme raporunun dikkate alınması, komisyon kararımn ise işleme konulmadan vergi dairesi müdürünün imzasıyla hıfz edilerek tarh dosyasında saklanması, gerekmektedir. VI- TAKDİR KOMİSYONU KARARLARINDA HATA BULUNMASI 1. Takdir komisyonu tarafından verilen kararlarda hata bulunması ve hatanın düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde meydana çıkarılmış olması halinde, hatanın daha önce verilmiş olan karar ile irtibatıandırılmak suretiyle yine takdir komisyonundan alınacak yeni karara göre düzeltilmesi, 2. Takdir komisyonu tarafmdan verilen kararda ısrar edilmesi durumunda, vergi dairesi tarafından takdir komisyonu kararın iptali amacıyla dava açılması, gerekmektedir. Bilgi edinilmesini, söz konusu hususlarda gerekli tedbirlerin almarak aksakhklara mahal verilmemesi ve gereğinin ilgili mevzuat ve tamimde yapılan açıklamalar doğrultusunda yerine getirilmesi hususunda azami özen gösterilmesini rica ederim. a. Grup Müdür V. 5/5 Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloglu / İSTANBUL Aynntılı bilgi için irtibat: Şennur ARICI - Alaedin ADAM Telelbn ; 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

UYGULAMA GRUP MÜDÜRLÜĞÜNE ( Vergi Dairesi Müdürlüğü )

UYGULAMA GRUP MÜDÜRLÜĞÜNE ( Vergi Dairesi Müdürlüğü ) turlf'jj* 1 Crf[)HUl it 'jp-nt ISTANBUL 2012 Sayı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usui Grup Müdürlüğü fl * I :B.01A.GmA34A9m-220^9[Mük251-TAUlM/]X-20\2f\VK-l/m$l]^^\'

Detaylı

Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler

Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler GELİR

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Vergi Alma Hakkı, devletlerin en önemli egemenlik haklarından biri olduğu gibi, Vergi Ödevi

Detaylı

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI

VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde; 1-Noter onaylı imza sirküleri (basit

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 17 GÜNCEL ŞEKLİ İLE 6 SERİ NO'LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı Resmi Gazete Tarihi Kapsam (9, 10, 14, 23, 24, 26 ve 31 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri Değişiklikleriyle

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 151 TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI Mustafa İNANÇ* 1-Kapsam Türkiye de yerleşik olmayan turistlerin ve yurtdışında

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU SözleĢmeye davet Madde 42- (DeğiĢik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ. www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Basit Usule Tabi Mükellefler İçin VERGİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından

Detaylı

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ Yöneticiler ve Sistem Kullanıcıları için EKİM 2013 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kaynak Geliştirme Daire

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR DAR MÜKELLEFLER (TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYAN YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İLE YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜRK VATANDAŞLARI) İÇİN KİRA GELİRİ

Detaylı