Sayı : B.07.1.GİB [5-TAMİjM/I-2012/VUK2-6484]-^aA İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAMİMLERİ. SERİ : /r^sira NO tl^jsjr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[5-TAMİjM/I-2012/VUK2-6484]-^aA İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAMİMLERİ. SERİ : /r^sira NO tl^jsjr"

Transkript

1 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 2012 Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü 2 Mos 2012 Sayı : B.07.1.GİB [5-TAMİjM/I-2012/VUK2-6484]-^aA Konu : Vergi mahremiyeti İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAMİMLERİ SERİ : /r^sira NO tl^jsjr.uygulama GRUP MÜDÜRLÜĞÜNE.Vergi Dairesi Müdürlüğü) 213 sayıh Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Başkanhğımızca yayınlanan 25/06/2004 tarih 6317 sayılı 2004/24 No'lu, 16/02/2007 tarih 1339 sayıh 2007/5 No'lu, 27/12/2007 tarih sayılı 2007/32 NoTu, 15/01/2010 tarih 392 sayüı 2009/41 NoTu, 19/09/2011 tarih sayılı 2011/195 No'lu Tamimlerin güncellenmesi ile uygulamada tereddüt edilen hususlara yönelik açıklamalar bu tamimin konusunu oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, 213 sayıh Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesinin son fıkrasında, "... Ayrıca, kamu görevliîerince yapılan adlî ve idarî soruşturmaiar ile ilgili olarak taiep edüen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakîarı vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebüir. Bu bilgüerin verilmesine ilişkin usul ve esasîar Maliye Bakanlığınca belirîenir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanütıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit oîunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruiuşlarına ve 3568 sayıîı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremıyetini ihial sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumîar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgiierin açıklanmasıyla iîgili usuîleri belirlemeye yetküidir...." hükmü yer almaktadır. Söz konusu madde hükmüne göre sahte veya muhteviyatı itibarıyla yamlücı belge düzenleyen ve kullananlann maddede ismi geçen birlik ve kuruluşlara bildirilmesi ile kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilecek bilgi ve belgeler verilebilir. Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloğlu / İSTANBUL Ayrıntıh bilgi için irtibat: Şennur ARICI - Alaedin ADAM Telcfon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta : 1/6

2 I- İCRA MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER 2004/1 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi'nde, "... Adaîet Bakanhğı ile yapılan yazışmaîar sonucunda aîınan 23/02/2004 tarihîi ve sayıîı yazıda; icra müdürîükierinin kamu hizmeti yaptîkları beiirtiidiğinden, kamu hizmeti gören bu tür gerçek ve tüzei kişilerin istedikîeri bilgiierin aşağıdaki çerçevede veriimesi mtimkün buiunmaktadır. Bu tür gerçek ve tüzei kişilere veriîecek bilgiier; ayrı veya özei bir çalışma, araşürma, inceleme ya da analiz gerektirmeden mükeilefin tarh dosyasından temin ediîebilmeii ve Vergi Usuî Kanunu'nun 5'inci maddesindeki mahremiyet hükümlerini ihlâî edecek niteîikte oîmamalıdır. Buna göre hakkında biigi istenilen mükeîlefin vergi levhasmda buîunan biigiierle ikameigah adresi ve haîen mükeiief oiup olmadığı gibi hususlarm bildirümesı mahremiyetin ihîaîi anîamına geîmeyeceğinden, bu bilgilerin icra müdürlükîerine verilmesinde bir sakınca buîunmamaktadır. Öte yandan vergi mahremiyeti kapsamına giren biîgüerin verilmeyeceği de tabiidir...." şeklinde açıklama yapılmıştır. Buna göre, hakkında bilgi istenen mükellefîn vergi levhasında bulunan bilgilerle ikametgah adresi ve halen mükellef oiup olmadığı hususlarının bildirilmesi vergi mahremiyetinin ihlâli anlamına gelmeyeceğinden, bu bilgilerin İcra Müdürlüklerine verilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır. Bu tür gerçek veya tüzel kişilere verilecek bilgiler, ayn veya özel bir çahşma, araştırma, inceleme ya da analiz gerektirmeden mükellefın tarh dosyasmdan temin edilebilmeli ve Vergi Usul Kanunu'nun mahremiyet hükümlerini ihlâl edecek nitelikte olmamahdır. II- YABANCI ÜLKE MAKAMLARI TARAFINDAN TÜRK VATANDAŞLARI İLE İLGİLİ OLARAK İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER Anayasamızın 20'nci maddesinin birinci fıkrasında özel ve aile hayatımn gizliliği esasına yer verilmiş, 129'uncu maddesinde de memurlar ve diğer kamu görevlilerinin Anayasa ve Kanunlara sadık kalarak görevlerini ifa etmek zorunda oldukları belirtilmiştir. Bu doğrultuda, Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesinde, vergi muameleleri ve vergi incelemeleri ile uğraşan memurlar tarafından mükelleflerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere öğrenilen sırların ve gizli kalması lazım gelen diğer hususların ifşa edilmesinin vergi mahremiyetinin ihlali anlamına geleceği hüküm altına ahnmıştır. Herhangi bir yabancı ülke makamı tarafından istenilen bilgi ve belgelerin verilmesi sırasında, mükelleflerin vergi güvenliğini sağlamak bakımından, Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesinde düzenlenmiş olan vergi mahremiyetine ilişkin hükümlere uyulmasının gerekeceği tabiidir. '^T _ 2/6 Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloğlu / ÎSTANBUL Ayrıntılı bilgi İçin irtibat: Şennur ARICI - Alaedin ADAM Telefon : 0(212) Faks : 0(21.2) E-posta :

3 Bu nedenle, ülkemizdeki yabancı ülke temsilciliklerinin ya da yabancı ülke makamlarının doğrudan vergi dairelerimizden Türk vatandaşları hakkmda istedikleri bilgi taleplerinin karşılanmayarak, Başkanhğımız aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına intikal ettirilmesi gerekmektedir. III- KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN İSTENÎLEN BİLGİ VE BELGELER 08/02/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayîmlanan 5449 sayıh Kalkmma Ajanslarınm Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulan ve Devlet Planlama Teşkilatımn Koordinasyonu altında faaliyet gösteren kalkınma ajanslarının; işlev ve faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülerek, ajansların, kurum ve kuruluşların iş ve işlemlerini kolaylaştırması ve destek sağlaması, ajansların söz konusu kurum ve kuruluşlarla yakın bir işbirliği içerisinde çahşmasına, bu çerçevede ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri ilgili kurum ve kuruluşlardan zamanında ve tam olarak sağlamasına bağhdır sayılı Kanun, ajanslann işlevlerini etkili ve verimli olarak yerine getirebilmesi için merkezi düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına özei bir önem vermiş ve "Bilgi Toplama" başlıklı 6'ncı maddesinde, "Ajans, görevleh kapsamında gerekli gördüğü bilgileri kurum ve kuruluşlardan istemeye yetkiiidir. Kendilerinden bilgi istenilenler bu bilgileri zamamnda vermekle yükümlüdür." hükmü yer almıştır. Bu nedenle, kamu hizmeti gören kalkınma ajanslarına hakkında bilgi istenen mükelleflerin vergi levhasında bulunan bilgilerle ikametgah adresleri ve halen mükellef olup olmadıkları hususlarımn bildirilmesi vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacaktır. IV- TÜRKİYE İSTATİSTİK KÜRUMU PERSONELİNE ANKET ÇALIŞMALARI SIRASINDA VERİLECEK BİLGİLER Resmi İstatistik Programı kapsamında Türkiye îstatistik Kurumu (TÜİK) tamtım kartı sahibi personele Vergi Usul Kanunu'nun 5' inci maddesi hükümleri de göz önünde bulundurularak, Resmi İstatistik Programı kapsamında uygulanan anket çalışmaları sırasmda, işyerleri ile ilgili olarak faal, gayri faal, terk gibi durumları ile o işyerine ait mali müşavir, muhasebeci bilgileri veya yıllık kurumlar/yılhk gelir vergisi beyannamesini veren kişi hakkında bilgi edinilmesi durumunda çaiışmanın daha sağhkh yürüyebileceğinden bahisle, TÜİK kimlik kartına sahip personele söz konusu çahşmalar kapsamında, mükelleflerin işyerleri ile ilgili olarak faal, gayri faal, terk gibi durumlar ile o işyerlerine ait mali müşavir, muhasebeci bilgilerinin veya yıllık gelir/yıllık kurumlar vergisi beyannamesini veren kişi hakkındaki bilgilerin verilmesi, vergi mahremiyetinin ihlâli anlamına gelmeyeceğinden söz konusu bilgilerin verilebileceği tabiidir. Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloğlu / ISTANBUL Aynntılı bügi için irtibat: Şennur ARICI - Alaedin ADAM Telefon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta : 3/6

4 V- KAMU HİZMETİ VEREN DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN İSTENİLEN BİLGİLER Kamu hizmeti veren tüm gerçek ve tüzel kişiler (TMSF, SPK, SMMMO, TOBB, Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkâriar Odası, Üniversiteler, vb.) tarafından talep edilen bilgilere ilişkin olarak; hakkında bilgi istenen mükelleflerin vergi levhasmda bulunan bilgileri, ikametgah adresi ve halen mükellef olup olmadığı hususlarının bildirilmesi vergi mahremiyetinin ihlâli anlamına gelmeyeceğinden, Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesi hükümleri de göz önünde bulundurutarak söz konusu biîgüerin verilebileceği, ancak gayri safi iş hasılatı, yıllık alış ve satış tutan bilgilerinin verilmesi, vergi mahremiyetinin ihlâli sayılacağından verilmesi mümkün bulunmamakla birlikte, hakkında bilgi talep edilen mükelleflerin muvafakatinin almması durumunda söz konusu bilgilerin verilebileceği tabiidir. VI- DİĞER HUSUSLAR - Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından talep edilen ve hakkında bilgi istenen mükelleflerin vergi levhasında bulunan bilgileri, ikametgah adresi ve halen mükellef olup olmadığı hususlannın bildirilmesi vergi mahremiyetinin ihlâli anlamına gelmeyeceğinden söz konusu bilgilerin verilebileceği, toplu bilgi taleplerinin ise; bahsedilen bilgiler ile sımrlı olmak üzere karşılanması mümkün bulunmakla birlikte, bu bilgilerin vergi daireleri aracı kıhnmaksızın ilgili kurum tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanhğından istenilmesi gerekmektedir. - Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşların inceleme elemanları tarafından (Gümrük ve Ticaret Müfettişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi, Adalet Müfettişi vb.) talep edilen bilgi ve belgelerin (mükellefin iletişim ve ortakhk bilgileri, faaliyetine ilişkin bilgiler, mali tablolar, Ba/Bs bildirim formu, inceleme raporu vb.) talep yazısmda idari soruşturma gerekçesi ile istenildiği hususuna yer verilmiş olması kaydıyla Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesinde yazılı yasaklara uyulması zorunluluğundan bahsedilmek suretiyle verilebileceği tabiidir. - Mükelleflerin kendilerine ait bilgiler ve vergi inceleme raporlarım vergi dairelerinden istemeleri ve bu bilgilerin kendüerine verilmesi durumunda vergi mahremiyetinden söz edilemeyeceği tabiidir. Ancak mükelleflerin tarh dosyasını ve/veya takip dosyasını incelemesi, tetkik etmesi ile kendileri hakkında tanzim edilen vergi suçu ve vergi tekniği raporlarımn kendilerine verilmesi mümkün bulunmamaktadır. - Mükelleflerin avukatları tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin, kendi müvekkili ile yaptığı vekalet sözleşmesinde, müvekkilleri adına vergi dairesinden bilgi ve belge alması yönünde kendilerine yetki verilmiş olması ve bu vekalet sözleşmesinin vergi dairesine sunulması koşuluyla vekil tayin edilen avukatların bu bilgi ve belgeleri alabilmeleri mümkün olmakla birlikte, mükelleflerin avukatları tarafından tarh dosyası ve/veya takip dosyasmın incelenmesi, tetkik edilmesi ise mümkün bulunmamaktadır. - Hakem/Hakem heyetlerince talep edilen bilgi ve belgelerin verilmesi Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesinin ihlali sayılacağından bu bilgi ve belgelerin verilmesi mümkün / ~ 4/6 Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat;2 Cagaloglu / İSTANBUL Ayrıııtılı bilgi için irtibat: Şennur ARICI - Alaedin ADAM Telefon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

5 olmamakla birlikte, hakem heyetlerince ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin mahkemeden talep edilmesi ve mahkemenin de uygun bularak idareye gerekli talimatı vermesi durumunda, mahkemece istenilen bilgi ve belgelerin gizlilik kaydı ile mühürlü bir zarf içinde ve Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesindeki vergi sırlarmın ifşa edilmesi halinde sorumluluğun mahkemeye ait olacağı hususu da belirtilmek ve bir dizi pusulasma bağlanmak suretiyle istenilen bilgi ve belgelerin fotokopilerinin verileceği tabiidir. - Mahkemeler tarafından istenilen bilgi ve belgelerin gizlilik kaydı ile mühürlü bir zarf içinde ve Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesindeki vergi sırlarımn ifşa edilmesi halinde sorumluluğun ilgili mahkemeye ait olacağı hususu da belirtilmek ve bir dizi pusulasına bağlanmak suretiyle istenilen bügi ve belgelerin fotokopilerinin, mahkemeler tarafından asıllarının isteniimesi halinde ise asıllarının verilmesi mümkün bulunmaktadır. - İhbarda bulunan kişi tarafından talep edilen ihbar ikramiyesi raporunun ihbarda bulunana verilmesi vergi mahremiyetinin ihlali sayılacağından mümkün bulunmamakla birlikte, adına hesaplanan ihbar ikramiyesi tutarı ile ödeme şekli hususlarında kendisine yazıh olarak bilgi verilmesi mümkün bulunmaktadır. - Belediyelerce, ilan ve reklâm vergisi ve çevre temizlik vergisi işlemlerinde mükellefler tarafmdan beyan edilen hususların teyidinin, mükelleflerden belge istenmeden ilgili kurum ve kuruluşlardan yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda belediyelerce, mükelleflere ait kimlik bilgileri, İçişleri Bakanlığı Kimlik Payiaşım Sistemi üzerinden, işyerlerinde çahşan işçi sayısına ilişkin bilgilerin ise Sosyal Güvenlik Kurumundan elektronik ortamda sağlanması mümkün olabilecektir. Gerekli görülmesi halinde mükelleflerin vergi levhası bilgileri Gelir İdaresi Başkanhğının internet sayfası üzerinden e-vergi levhası sorgulamasıyla, ticaret sicil bilgileri ise Ticaret Sicil Gazetesi sorgulamasıyla teyit edilebilecektir. Ayrıca, belediyeler mükelleflerin işe başlama, adres değiştirme ve işyeri kapatmalarına ilişkin bilgileri vergi dairelerinden talep etmeleri durumunda, vergi dairelerince söz konusu bilgiler yazılı veya elektronik ortamda verilebilecektir. - Yabancı bir ülkede ticari faaliyette bulunmak üzere müracaatta bulunan mükellefler hakkında yabancı ülke temsilciliklerinin ya da yabancı ülke makanılarmın, mükelleflerin borcunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi ve belge talepleri vergi mahremiyet kapsamında değerlendirüdiğinden yabancı ülke temsilcilikleri ya da yabancı ülke makamları tarafından istenilen bilgilerin verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak mükellefler tarafından bağh bulundukları vergi dairelerinden yabancı ülke temsilcilikleri ya da yabancı ülke makamlarına verilmek üzere borcu olup olmadığına dair yazı almaları mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, mükelleflerin borcu olup olmadığına dair bilgilerin yabancı ülke temsilcilikleri ya da yabancı üîke makamlarına verilmesine yönelik muvafakatlarım bildirmeleri halinde, bu bilgilerin yabancı ülke temsilcilikleri ya da yabancı ülke makamlarına verilmesi sırasında, mükelleflerin vergi güvenliğinin sağlanması bakımından, Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesinde düzenlenmiş olan vergi mahremiyetine ilişkin hükümlere uyulmasının gerekeceği tabiidir. -^" Ankara Cad. Valilik Karşısı No; 5 Kat:2 Cağaloğlu / ISTANBUL Ayrıntılı bilgi için irtibat: Şennur ARICI - Alaedin ADAM Telefon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta : 5/6

6 Bu nedenle, ülkemizdeki yabancı ülke temsilciliklerinin ya da yabancı ülke makamlannm doğrudan vergi dairelerimizden mükellefler hakkmda istedikleri bilgi taleplerinin karşılanmayarak, Başkanhğımız aracıhğıyla Dışişleri Bakanhğına intikal ettirilmesi gerekmektedir. Başkanhğımız birimlerine intikal eden ve yukanda yer alan kurum, kuruluş ve gerçek kişiler tarafından yapılan bilgi ve belge taleplerinin, bu tamimde yapılan açıklamalar doğrultusunda karşılanması gerekmekte olup bu Tamim'de yer alan bilgi ve belgeler dışındaki taleplerin ise karşılanmasımn Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesinin ihlâli sayılacağı tabiidir. Bilgi edinilmesini, söz konusu hususlarda gerekli tedbirlerin alınarak aksakhklara mahal verilmemesi ve gereğinin tamimde yapılan açıklamalar doğrultusunda yerine getirilmesi hususunda azami özen gösterilmesini rica ederim. tana. GrujTMüdür V. Ankara Cad. Valilik Karşısı No; 5 Kat:2 Cağaloğtu / ISTANBUL Ayrıntılı bilgi için irtibat: Şennur ARICI - Aiaedin ADAM Telefon : 0(212) Paks : 0(212) E-posta : 6/6

7 ISTANBUL 2012 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB [8-TAMİM/Il-2012/VUK2-6381]-^Z-\ 02 «W«2012 Konu : Vergi kimlik numarası İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAMİMLERİ SERİ : İTS SIRA NO flsl^ UYGULAMA GRUP MÜDÜRLÜĞÜNE ( Vergi Dairesi Müdürlüğü) Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkındaki 4358 sayıh Kanun ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 8'inci maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Başkanhğımız tarafından yapılan 2003/9, 2004/1, 2004/36, 2005/39, 2006/22, 2008/2, 2010/4, 2010/6, 2010/31 No'lu tamimierin güncellenmesi ile uygulamada tereddüt edilen hususlara yönelik açıklamalar bu tamimin konusunu oluşturmaktadır. Vergi Kimlik Numarası Kullammımn Yaygınlaştınlması Hakkındaki 4358 sayıh Kanun'un 2'nci maddesinde; "Kamu idare ve müesseseîeri ile diğer gerçek ve tüzeî kişiler, Maîiye Bakanîığınca beîirîenecek işîemierin yapüması sırasında, bu işlemiere muhatap veya tarafoian gerçek ve tüzei kişiierin vergi kimlik numarasını tespit etmek ve bu işiemlere ilişkin beige, hesap ve kayıtiarında vergi kimlik numaraiarına da yer vermek zorundadıriar. Beiirlenecek işiemiere muhatap veya taraf oîan kişiier, vergi kimiik numaraiarı oimadıgı takdirde, işiemierin tamamlanmasından önce vergi kimiik numarası almak zorundadıriar. Bu Kanun'da geçen 'vergi kimiik numarası' tabiri, 213 sayıh Vergi Usui Kanunu 'nun 8 'inci maddesi uyarınca gerçek ve tüzel kişilere veriien vergi numarasını ifade eder" hükmü yer almaktadır. Vergi kimlik numarasının verilmesi ise 213 sayıh Vergi Usul Kanunu'nun 8'inci maddesinin son fıkrasmda yer alan; "Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde buiunan her gerçek kişi iîe tüzei kişilere bir vergi numarası veriiir. Bu hükmün uyguianmasına iiişkin usul ve esasları tespit etmeye ve vergi numarasının kamu kurum ve kuruiuşları iie gerçek ve tüzei kişilerce yapıiacak işiemierie Ugiii kayıtiarda ve düzenienecek beigeierde kulianûması mecburiyetini getirmeye Maliye Bakanlığı yetkiiidir." hükmü ile gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 47'nci maddesinde; "(1) Kişiler adına düzenienecek oian her türîü form, beyanname, kimlik kartı, vergi kimiik kartı, sürücü beigesi, pasaport gibi bütün tanıtıcı beigeîerde Ttirkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına yer veriiir. ff 1/9 Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloğlu / İSTANBUL Ayrıntılı bilgi için irtibat : Emrah Fıral KUTSAL Telefon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

8 (2) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kurumlar iîe diğer gerçek ve tüzeî kişüerin her türlü işîem ve kayıtlannda esas alınır..." hükmü yer almaktadır. Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının vergi kimlik numarası olarak kullamlmasına ilişkin açıklamalara 3 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'nde yer verilmiştir. I- GERÇEK KİŞİLER A) Türkiye Cumhuriyeti Tabiiyetindeki Gerçek Kişiler 3 Seri NoTu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'nin yayımı tarihine kadar vergi kimlik numarası almış olan Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan gerçek kişilerin vergi kimlik numaraları ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarımn eşleştirilmesi sonucunda, vergi dairesi kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişilerin vergi kimlik numaralan on bîr haneli rakamdan oluşan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına dönüştürülmüş olup, 01/07/2006 tarihinden itibaren vergi dairelerince fiilen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kullanümaya başlamlmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişüer için vergi kimlik numarası olarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasımn kullanılmaya başlanıldığı tarihten itibaren belgelerde vergi kimlik numarası satırına on bir haneii Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılacaktır. Yapılan dönüştürme işlemi sonucunda, Vergi Usul Kanunu'nun 8'inci maddesinin son fıkrasına istinaden çıkarılan 240, 247 ve 262 Sıra Numarah Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 4358 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayamlarak çıkanlan 1 ve 2 Seri NoTu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğlerinde belirtilen işlemlere taraf olan ve işlemleri gerçekleştirecek kişi ve kuruluşlara vergi kimlik numaralarını ibraz etmek zorunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindeki gerçek kişiler vergi kimlik numarası olarak, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ibraz edeceklerdir. Vergi mükeliefiyetini gerektirecek bir faaliyeti olmadığı halde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 8'inci maddesinin son fıkrası ile 4358 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayamlarak çıkarılan tebliğlere istinaden ilgili gerçek ve tüzel kişilere vergi kimlik numarası ibraz etmek zorunda olan Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan gerçek kişiler, vergi kimlik numarası olarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ibraz edeceklerinden, Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindeki gerçek kişilere bu bent kapsamındaki işlemler için 01/01 /2007 tarihinden itibaren vergi dairelerince potansiyel vergi kimlik numarası verilmeyecektir. B) Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun Türkiye'de Oturan Yabancıların Nüfiıs Kayıtlarmın Tutulması Hakkındaki Yönetmeliğinin "Yabancılara Kimlik Numarası Verilmesi" başlıkh 5'inci maddesinde; yabancılar kütüğünde kayıtlı bulunan kişilerin kaydına ulaşmak, nüfus kayıtları arasında bağ kurmak, kamu kuruluşlarında yabancılarla ilgili olarak tutulan kayıtları ilişkilendirmek ve kimlik numaralarının zorunlu tutulduğu diğer işlemlerde karşılaşabilecekleri sıkıntıları gidermek amacıyla yabancılar kimlik numarası verileceği, Ş ^ 2/9 Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloğlu / İSTANBUL Aynntılı bilgi için irtibat : Emrah Fırat KUTSAL Telefon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

9 yabancılar kimlik numarasının, kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlannda esas alınacağı belirtilmiştir sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, yabancı kimlik numarası bulunan yabancıların yabancı kimlik numaralarmın vergi kimlik numarası olarak kullamlmasına ilişkin açıklamalara 4 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'nde yer verilmiştir. 01/07/2010 tarihinden itibaren yabancı kimlik numarası bulunan yabancı uyruklu gerçek kişiler için 4 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği'nde açıklanan işlemlerde vergi kimlik numarası olarak yalnızca yabancı kimlik numarası kullanılacaktır. 2010/3 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesinin 3.1. bölümündeki açıklamalara göre; Vergi mükellefıyetini gerektirecek bir faaliyeti olmadığı halde, Yabancı Kimlik Numarası Bulunmayan Yabancı Gerçek Kişiler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 8'inci maddesinin son fıkrası ile 4358 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan tebliğlere istinaden ilgili gerçek ve tüzei kişilere vergi kimlik numarası ibraz etmek zorunda olan ve yabancı kimlik numarası bulunmayan yabancı uyruklu gerçek kişilerin, adreslerinin de bulunduğu bir dilekçe ve pasaportlarının noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi ile birlikte herhangi bir vergi dairesine müracaat etmeleri halinde vergi dairelerince kendilerine potansiyel vergi kimlik numarası verilmesi işlemlerine eskiden olduğu gibi devam edilecektir. 2006/1 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin vergi kimlik numarası alabilmeleri için nüfus cüzdanlarının/pasaportlarınm noter onayh bir örneğini ya da vergi dairesi yetkililerince onaylanmak üzere nüfus cüzdanlarımn/pasaportlannın aslı ve fotokopisi ile birlikte müracaat etmeleri halinde, vergi dairelerince kendilerine potansiyel vergi kimlik numarası verileceği belirtilmiştir. C) Yabancı Misyon Personeli Kimlik Kartı Sahipleri lle İlgili Işlemler Gelir İdaresi Başkanlığmdan alınan 09/02/2012 tarih ve sayılı yazıda; "Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdür Yardımcıhğı tarafından Başkanhğımıza gönderilen tarih ve sayılı yazıda, diplomatik ve konsüler misyon mensuplarına İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşhk îsleri Genel Müdürlüğü tarafından 'Yabancılara Mahsus Kimlik Numarası' tahsis ediimeye başlanıîdığı, 11 haneîi bu numaranın yabancı misyon mensupîarına düzenîenen kimlik kartları üzerindeki 'Kimîik No' hanesine kaydediidiği, yabancı misyon mensuplarının ülkemizde herhangi bir kurumda gerçekîeştirmek istedikleri mali ve hukuki işîemîeri için bu kimiik numarasını kuiiandıkları, ancak işiem sırasında yapılan kimhk paylaşım sistemi (KPS) sorgulamasında adres kayıtiarının bulunmaması halinde bazı sorunların ortaya çıktığından bahisle, Dışişleri Bakanhğınca düzenlenen 'Yabancı Kimlik Personeli Kimiik Kartı'nın ibrazı halinde, aynı zamanda T.C. vaiandaşı olmayan yabancı misyon personetinin, adres kayıilarına bakılmaksızın her türlü işiemlerinin sonuçlandırıiabiimesini teminen gerekli idari ve teknik düzeniemenin yapüması ve iigiii personelin biigiiendiriimesinin yararh olacağı behrtiimektedir sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 8'inci maddesinde, 'Türkiye'de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancıiara mahsus ikamet tezkeresi aian yabancılar, Genel Müdüriükçe yabancıiar kütüğüne kayıt ediiir. Bu kütüğe kayıt ediien yabapcüar, her türlü " 3/9 Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloğiu / İSTANBUL Ayrıntılı bilgi için irtibat ; Emrah Fırat KUTSAL Telefon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

10 nüfus oîaylarını nüfus müdürlüklerine beyan etmekle yükümlüdürler. Dıplomatik misyon mensupları bu hükmün dışındadır.' hükmüyer almaktadır. Buna göre, Dışişleri Bakanhğınca düzenlenen 'Yabancı Mısyon Personeli Kimîik Kartı'nın ibrazı haiinde, T.C. vatandaşı olmayan yabancı misyon personelinin adres kayıtiarına bakılmaksızın işiemlerinin sonuçlandırılması gerekmektedir. Ayrıca, 'Yabancı Misyon Personeîi Kimlik Kartı 'nın fotokopisi işlemi yapan memur tarafından isim ve unvan beiirtiierekonayîanacak ve muhafaza ediieceği" belirtilmiştir. II- TÜZEL KİŞİLER A) Tam Mükellef Tüzel Kişiler Vergi mükellefı olmayan tüzel kişilere; unvanı, adresi, kuruluş yeri ve yılı ile merkezinin bulunduğu yeri belirten, tüzel kişiliğin kaşesi ve temsile yetkili kişinin imzasını taşıyan dilekçe ekinde 2003/1 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi'nde belirtilen belgelerle birlikte tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri halinde, E-VDO sicil işlemlerinden Tüzel Kişi, Potansiyel Mükellefıyet Tesisi ekranından, Şirket Türü "Diğer" bilgi girişi yapüarak potansiyel vergi kimlik numarası veriimesi işlemleri 2003/1 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası îç Genelgesi'ne göre yapılacaktır. Limited şirketin anonim şirkete dönüşmesi halinde; yeni vergi kimlik numarası verilmesi ve yeni verilen numara ile eski numaranın irtibatlandırılması gerekmektedir Serbest bölgelerde faaliyet gösteren tüzel kişilere; unvanı, adresi, kuruluş yeri ve yıh ile merkezinin bulunduğu yeri belirten tüzel kişiliğin kaşesi ve temsile yetkili kişinin imzasını taşıyan dilekçe ekinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden alınan faaliyet ruhsatınm serbest bölge müdürlüklerince yada noterce tasdikli bir örneği ile birlikte, serbest bölgenin bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri halinde vergi kimlik numarası verilecektir. B) Yabancı Tüzel Kişiler 2006/1 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesine göre; vergi mükellefıyetini gerektirecek bir faaliyeti olmadığı halde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 8'inci maddesinin son fıkrası ile 4358 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan tebliğlere istinaden ilgili gerçek ve tüzel kişilere vergi kimlik numarası ibraz etmek zorunda olan, yurt dışmda yerleşik yabancı tüzel kişilerin potansiyel vergi kimlik numarası alması için kendi ülkelerinde geçerli kuruluş belgesinin Türkiye'nin o ülkede bulunan temsilciliğince onaylı Türkçe bir örneğini veya yabancı dilde onaylı kuruluş belgesinin tercüme bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe bir örneğini ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri halinde kendilerine potansiyel vergi kimlik numarası verilecektir, Maliye Bakanhğı Gelirler Genel Müdürlüğünden (Gelir İdaresi Başkanhğı) alınan 07/11/2003 tarih ve B.0.70.GEL.0.70/ /48344 sayılı genel yazıda açıklandıgı üzere; bankalar ve özel fınans kurumlarının işlem yapmak üzere müracaat eden ancak vergi kimlik numarası ibraz edemeyen yabancı müşterileri için toplu olarak vergi kimlik numarası alabilmelerini sağlamak amacıyla "Yabancılar İçin Vergi Kimlik Numarası Talep Formu"nu doldurmak suretiyle toplu olarak vergi kimlik numarası """ 4/Q Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cagaloğlu / İSTANBUL Ayrıntılı bilgi İçin irtibat : Emrah Fırat KUTSAL Tclcfon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

11 Bankalar ve özel fınans kurumları, vergi kimlik numarasını ibraz edemeyen yabancî müşterilerine vergi kimlik numarası alabilmek için, gerçek kişiler için, banka veya özel fınans kurumlarınca tasdikli pasaport fotokopisini, tüzel kişiler için ise kendi ülkelerinde geçerli olan kuruluş belgesinin Türkiye'nin o ülkede bulunan temsilciliğince onaylı Türkçe bir örneğini adres bilgilerini de "Yabancılar için Vergi Kimlik Numarası Talep Formu"na ekleyerek, haftalık periyotlar halinde merkez veya şubenin bulunduğu yer vergi dairesinden talep edeceklerdir. Vergi daireleri tarafından banka ve özel finans kurumlannca gönderilen bu belgelere göre bankaların yabancı müşterilerden vergi kimlik numarası bulunanlar tespit edilecek, vergi kimlik numarası bulunmayanlara, gönderilen bilgiler yeterli ise vergi kimlik numarası verilecektir. Serbest bölgelerde sadece faaliyet ruhsatı ile faaliyette bulunan ve herhangi bir şirket veya şube tescili olmayan yabancı fîrmalar, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi yerine kendi ülkelerinde geçerli olan kuruluş belgesinin Türkiye'nin o ülkede bulunan temsilciliğince onaylı Türkçe bir örneğini ibraz edeceklerdir. III- SAHTE NÜFUS CÜZDANI İLE MÜKELLEFİYET TESİSİ Konu ile ilgili olarak 2011/1 Seri NoTu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi'nde gerekli açıklamalar yapılmıştır. A) Gerçek Kişilerden Alınan Dilekçeler Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki gerçek kişilerin, nüfus cüzdanında yer alan kimlik bilgilerinin kullanılması suretiyle adlanna sahte nüfus cüzdanı düzenlendiğini belirterek vergi dairelerince sahte nüfus cüzdam ile adlarına sicil işlemlerinin yapılmasının engellenmesini talep ettikleri dilekçeleri ile; - Vergi mükellefıyetini terk edenler ile vergi mükellefiyeti bulunmayanlarm (potansiyel vergi kimlik numarası bulunanlar dahil) herhangi bir vergi dairesine, - Vergi mükellefıyeti bulunanlann bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat etmeleri ve dilekçeler ekinde, adlanna sahte nüfus cüzdanı düzenlendiğine dair mahkeme karannı, adli veya idari makamlarca düzenlenmiş belgelerin aslını ya da yetkiii makamlarca tasdik edilmiş örneklerini ibraz etmeleri halinde vergi daireleri tarafmdan Yönetim Bilgi Sistemi ekranında Mükellef Hizmetleri / Sicil Sorgulama / Sahte Kimlik İşlemleri / T.C. Kimlik Numarasına Tedbir Koyma Ekranı kullamlarak sisteme bilgi girişi yapılacaktır. Adlanna sahte nüfus cüzdanı düzenlendiğine dair mahkeme karannı, adli veya idari makamlarca düzenlenmiş belgelerin aslını veya yetkili makamlarca tasdik edilmiş örneklerini dilekçeleri ekinde vergi dairesine ibraz etmeyen Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki gerçek kişilere, sisteme sahte nüfus cüzdanı bilgi girişinin yapılabilmesi için söz konusu belgeleri ibraz etmesi gerektiği alma haberli bir yazı ile bildirilecektir. İşlemi biten dilekçe ve eklerin örnekleri; vergi mükellefıyeti bulunan mükelleflerin bağh olduğu vergi dairelerindeki tarh dosyasında vergi mükellefıyetini terk edenler ile vergi 5/9 Ankara Cad. Valiük Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloğlu / İSTANBUL Ayrıntılı bilgi için irtibat : Emrah Fırat KUTSAL Telefbn : 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

12 mükellefıyeti bulunmayanların müracaat ettiği vergi dairelerinde açılacak klasörlerde muhafaza edilecektir. B) Resmi Makamlardan Alınan Yazılar Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki gerçek kişilerin, nüfus cüzdanında yer alan kimlik bilgilerinin kullanılması suretiyle adlanna sahte nüfus cüzdanı düzenlendiğine dair adli veya idari makamlardan ahnan belgeler üzerine, sisteme bilgi girişi yapılacaktır. İşlemi biten yazı ve eklerin örnekleri, 2011/1 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesinin l'inci bölümünde belirtilen usullere uygun olarak muhafaza edilecektir. C) Sicil îşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar Mükellefıyet tesisi yaptırmak isteyen; - Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki gerçek kişilerin mükellefıyet tesisi için ibraz ettikleri nüfus cüzdamnda yer alan kimlik bilgilerine ve ibraz edilen nüfus cüzdanında yer alan T.C. Kimlik Numarasına, - Mevcut ve yeni kurulacak sermaye şirketlerinin ortaklarının, yönetim kurulu başkan, üye ve genel müdürîerinin (limited şirketlerde müdürlerinin) ibraz ettikleri T.C. Kimlik Numarasına ait bilgi girişinin yapıldığı sırada sisteme girilen T.C. Kimlik Numarası ile ilgili sahte nüfus cüzdanı düzenlendiğine dair bilgi girişinin yapıhp yapılmadığı sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilecektir. 1. Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki gerçek kişilerin mükellefîyet tesisi için ibraz ettikleri nüfus cüzdanında yer alan kimlik bilgileri ile T.C. Kimlik Numarasımn veya mevcut ve yeni kurulacak sermaye şirketlerinin ortaklarının, yönetim kurulu başkan, üye ve genel müdürlerinin (limited şirketlerde müdürlerinin) ibraz ettikleri T.C. Kimlik Numarasının bilgi girişi sonucunda sahte nüfus cüzdanı bilgisi bulunduğuna dair sistem tarafından uyarı verilmemesi halinde; mükellefıyet tesisi yapılması, dosya numarası verilmesi ve/veya T.C. Kimlik Numarası bilgi girişi yapılması için gerekli işlemlere devam edilecektir. 2. Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki gerçek kişilerin mükellefıyet tesisi için ibraz ettikleri nüfus cüzdanında yer alan T.C. Kimlik Numarasına ait sahte nüfus cüzdanı bilgisi bulunduğuna dair sistem tarafından uyarı verilmesi halinde; Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki gerçek kişilerin mükellefıyet tesisi için ibraz ettikleri nüfus cüzdamnda yer alan kimlik bilgileri "Nüfus Cüzdanı Doğrulama Ekranı"ndan kontrol edilecektir. 2.1, Kontrol sonucunda; Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki gerçek kişilerin mükellefıyet tesisi için ibraz ettikleri nüfus cüzdanında yer alan seri sıra numarası ve kimlik bilgileri ile "Nüfus Cüzdanı Doğrulama Ekranf'nda yer alan seri, sıra numarası ve kimlik bilgilerinin aynı olması halinde mükellefıyet tesisi yapılması ve/veya dosya numarası verilmesi için gerekli işlemlere devam edilecektir Kontrol sonucunda; Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetindeki gerçek kişilerin ibraz ettikleri nüfus cüzdanında yer alan seri, sıra numarası ve kimlik bilgileri ile "Nüfus Cüzdanı Doğrulama Ekranf'nda yer alan seri, sıra numarası ve kimlik bilgilerinin farklı olması halinde; ibraz edilen nüfus cüzdanındaki kişi adına mükellefıyet tesisi işlemi yapılmayacak olup ibraz edilen nüfus cüzdanı iade edilmeyip durumu anlatan bir yazı ekinde ilgili nüfus ^ _ 6/9 Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cagaloğlu / İSTANBUL Aynntılı bilgi için irtibat : Emrah Fırat KUTSAL Telefon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

13 müdürlüğüne gönderilecektir, Ayrıca ibraz edilen belgelerin ve nüfus cüzdamnın fotokopisi durumu anlatan bir yazı ile emniyet müdürlüklerine de bildirilecektir. 3. Mevcut ve yeni kurulacak sermaye şirketlerinin ortaklarının, yönetim kurulu başkan, üye ve genel müdürlerinin (limited şirketlerde müdürlerinin) T.C. Kimlik Numarasına ait sahte nüfus cüzdam bilgisi bulunduğuna dair sistem tarafından uyarı verilmesi haiinde; ibraz edilen T.C. Kimlik Numarasına ait gerekli kontrolün yapılabilmesi için mükelleften nüfus ctizdamn aslını ibraz etmesi alma haberli bir yazı ile istenecektir Nüfus cüzdanımn ibraz edilmesi üzerine yapılan kontrol sonucunda, ibraz edilen nüfus cüzdanında yer alan seri, sıra numarası ve kimlik bilgileri ile "Nüfus Cüzdanı Doğrulama Ekram"nda yer alan seri, sıra numarası ve kimlik bilgilerinin aynı olması halinde T.C. Kimlik numarası bilgi girişi yapılması için gerekli işlemlere devam edilecektir Nüfus cüzdanının ibraz edilmesi üzerine yapılan kontrol sonucunda, ibraz edilen nüfus cüzdamnda yer alan seri, sıra numarası ve kimlik bilgileri ile "Nüfus Cüzdam Doğrulama Ekranı"nda yer alan seri, sıra numarası ve kimlik bilgilerinin farklı olması halinde ibraz edilen nüfus cüzdanındaki kişi adına bilgi girişi yapılmayacak olup, ibraz edilen nüfus cüzdanı iade edilmeyip durumu anlatan bir yazı ekinde ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilecektir. Ayrıca ibraz edilen belgelerin ve nüfus cüzdanımn fotokopisi durumu anlatan bir yazı ile emniyet müdürlüklerine de bildirilecektir Nüfus cüzdamnın ibraz edilmemesi halinde; nüfus cüzdamnı ibraz etmeyen mevcut ve yeni kurulacak sermaye şirketinin ortağı, yönetim kurulu başkanı, üyesi ve genel müdürü (limited şirkette müdürü) ile ilgili bağlı oldukları nüfus müdürlüğünden, şirket hakkında da şirketin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Memurluğundan gerekli araştırma yapılacak ve araştırma sonuca göre işlem tesis edilecektir. IV- KAYIP/ÇALINTINÜFUS CÜZDANI İLE MÜKELLEFİYET TESİSİ Kaybolan veya çalınan nüfus cüzdanları ile gerçek kişiler adına mükellefıyet tesis edilmesinin engellenmesine ilişkin olarak 2010/1 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi'nde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Vergi dairesine müracaat ederek; kişilerin, - Mükellefiyet tesisi yaptırmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindeki gerçek - Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını vergi kimlik numarası olarak bildiren, mevcut ve yeni kurulacak sermaye şirketlerinin ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürlerinin ibraz ettikleri nüfus cüzdanının, mükellefîyet tesisi yapılmadan ve/veya dosya numarası verilmeden önce, MERNİS/Kimlik Paylaşım Sisteminden kayıp veya çalıntı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yapılan sorgulama sonucunda; - İbraz edilen nüfus cüzdanının kayıp/çalıntı olmadığımn tespit edilmesi halinde mükellefıyet tesisi yapılması ve/veya dosya numarası verilmesi için gerekli işlemler yapılacaktır. <<-~~~ f_ 7/9 Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cagaloglu / İSTANBUL Ayrıntılı bilgi için irtibat : Emrah Fırat KUTSAL Telefon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

14 - îbraz edilen nüfus cüzdanınm kayıp/çalıntı olduğunun tespit edilmesi halinde nüfus cüzdanındaki kişi adına mükellefıyet tesisi yapılmayacak ve/veya dosya numarası verilmeyecektir, İbraz edilen nüfus cüzdanı iade edilmeyip durumu anlatan bir yazı ekinde ilgili nüfus müdürlüğüne gönderilecektir. Aynca ibraz edilen belgelerin ve nüfus cüzdanımn fotokopisi durumu anlatan bir yazı ile emniyet müdürlüklerine de bildirilecektir, V- DİĞER HUSUSLAR sayılı Gelir Vergisi Kanunu'mın Geçici 67'nci maddesi kapsamında yatınm yapacak olan yabancılara (gerçek kişi/tüzel kişi) vergi kimlik numarası verilmesi işlemleri Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yürütülecek olup bunlann dışındaki vergi kimlik numarası alma talebinde bulunan diğer yabancı gerçek ve tüzel kişilere vergi kimlik numarası verümesi işlemlerini her vergi dairesinin kendisinin yerine getirmesi gerekmektedir. 2. Ticaret Sicil Memurluğu tarafından kuruluşu ilgili Vergi Dairelerine bildirilen şirketlere verilen vergi kimlik numaraları ve unvanlannm Istanbul Ticaret Odasına bildirilmesi gerekmektedir. 3. Adi ortaklık kurmaksızın birden fazla kişinin kendi arsalanna şahsi ihtiyaçlan için bina inşa etmek için oluşturdukları ortakhklar adına Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz edilmek üzere potansiyel vergi kimlik numarası verilmesi; - Talep ettikleri dilekçeleri ve ekinde ortakların nüfus cüzdanlarınm/yabancıların pasaportlanmn noter onaylı örneği ya da vergi dairesi yetkililerine onaylatılmak üzere aslı ve fotokopisi ile birlikte bulundukları yerdeki tarha yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri halinde söz konusu ortaklık adına potansiyel vergi kimlik numarası verilecektir. 4. Yeni kurulacak anonim ve limited şirketlerden özel mevzuatlan veya ana sözleşmelerine konulan hüküm gereğince peşin ödenmesi gereken sermaye payı bulunanlara vergi kimlik numarası verilebilmesi için; - Dilekçe ile birlikte, şirket ana sözleşmesinin aslı ya da noter onaylı örneğinin, özel mevzuatları gereğince peşin ödenmesi gereken sermaye payı bulunan şirketlerin ise buna ilişkin özel mevzuatlarının ash ya da noter onaylı örneğinin, tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yerde tarha yetkili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. - Vergi dairesince, ibraz edilecek bu belgeler üzerinde yapılacak tetkik neticesinde peşin ödenmesi gereken sermaye payı bulunduğunun tespit edilmesi halinde E-VDO sicil İşlemlerinden Sicil işlemleri / Tüzel Kişi / Potansiyel Mükellefıyet Tesisi başhğı altında, limited şirket için (6), anonim şirket için (7) şirket türü kodu " Potansiyel Mük.(Yeni Kurulacak Sermaye Şirketleri)" meslek kodu bilgi girişi yapılarak potansiyel vergi kimlik numarası verilecektir. Bu durumda program otomatik olarak unvanın başına "Yeni Kurulacak" ibaresini taşıyacaktır. - Hukuken şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığının ticaret sicil memurluğu tarafından vergi dairesine bildiriimesi üzerine şirketin potansiyel vergi kimlik numarası aldığı vergi dairesinden Sicil işlemleri/tüzel Kişi/Vergi Dairesi Mükellefıyet Tesisi seçeneği ile kurumlar vergisi ve gerekli diğer mükellefîyet tesisi sağlanacak, unvan değişikliği yapıhp J^ 8/9 Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloglu / ISTANBUL Ayrıntılı bilgi için irtibat : Enırah Fırat KUTSAL Tclefon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

15 "Yeni Kurulacak" ibaresi kaldırılacak, eksik kimlik ve mükellefıyet bilgileri tamamlanacaktır. (Örn. Ortakhk Bilgileri v.b.) - Bu işlemler sadece yeni kurulacak şirketin ana sözleşmesinde belirtilen adreste tarha yetkili vergi dairesince yerine getirilecektir. - Maddede belirtilen belgelerin aslı ve fotokopilerinin ibraz edilmesi halinde ilgili müdür yardımcısı veya görevlendirilecek servis şefı tarafından belgeler aslı ile karşılaştırıhp doğruluğu tespit edilerek onaylanacak ve asılları geri verilecektir /1 Seri No'lu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi'ne göre doğumla Türk Vatandaşhğmı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan vatandaşhktan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşhğım kazanan ve yurt dışında yaşayan kişiler, bulundukları ülkedeki Türk Konsolosluğundan onayh pembe kartlarımn (mavi kart) fotokopisini, kimlik ve adres bilgilerini içeren form ile birlikte Ankara Vergi Dairesi Başkanhğı Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğüne posta ile göndermeleri halinde vergi dairesince kendilerine vergi kimlik numarası verilecek ve bu numara varsa faks yoksa posta ile başvuranların adreslerine gönderilecektir. 6. Vekâletname ile vergi kimlik numarası verme işlemi yapılması halinde vekalet veren kişinin kimlik bilgilerine istinaden vergi numarası verileceğinden, vergi dairesince vekaletnamenin bir Örneği alınacaktır. Bilgi edinilmesi, söz konusu hususlarda gerekli tedbirlerin ahnarak aksakhklara mahal verilmemesi ve gereğinin tamimde yapılan açıklamalar doğrultusunda yapılması hususuna azami özen gösterilmesini rica ederim. 9/9 Ankara Cad. Vaİiük Karşısı No: 5 Kat:2 Cagaloğlu / İSTANBUL Ayrıntılı bilgi için irtibat : Emrah Fırat KUTSAL Telefon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

16 İSTANBUL 2012 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup MÜdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB [30-TAMÎM/III-2012/VUK2-6485]-"Wa\ fl 2 ^ Konu : Takdire sevk işlemleri İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAMİMLERİ SERİ : A SIRANO ılsuf UYGULAMA GRUP MÜDÜRLÜĞÜNE ( Vergi Dairesi Müdürlüğü) 213 sayıh Vergi Usul Kanunu'nun 30, 31 ve 75'inci maddelerinin uygulanmasına ilişkin olarak Başkanlığımızca yayınlanan 01/05/2008 tarih ve 4327 sayılı 2008/15 No'lu, 20/01/2011 tarih ve 511 sayılı 2011/101 No'lu, 17/05/2011 tarih ve 5227 sayılı 2011/144 No'lu tamimlerin günceîlenmesi ile uygulamada tereddüt edilen hususlara yönelik açıklamalar bu tamimin konusunu oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 30/1'inci maddesinde beyannamelerin zamamnda verilmemesi re'sen takdir sebebi olarak sayılmıştır. Otomasyonlu Vergi Daireleri İşlem Yönergesi'nin 52'nci maddesinde beyannamelerini vermeyen mükellefler hakkında yapılacak işlemler açıklanmış bulunmaktadır. Re'sen vergi tarhı ile ulaşılmak istenen amaç yükümlülerin vergiye tabi kazançlarının gerçeğe yakın bir şekilde tespit edilmesidir. Vergi Usul Kanunu'nun 75'inci maddesi ile takdir komisyonlanmn vergi inceleme yetkisinin bulunduğu, 31 'inci maddesinin 8'inci bendînde ise takdir kararlarında takdirin müstenidatı ve takdir hakkında izahat bulunması gerektiği belirtilmek suretiyle komisyonların herhangi bir araştırma ve inceleme yapmaksızın bir ölçü ve emsal belirtilmeden matrah takdiri yapmamaları hükme bağlanmıştır. Bu nedenle; kanuni süresinde beyanname vermeyen mükelleflerle ilgili olarak, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 30/1, 31/8 ve 75'inci maddeleri ile Otomasyonlu Vergi Daireleri îşlem Yönergesİ'nin 52, 53, 55 ve 56'ncı maddeleri ve 1988/8 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu İç Genelgesi de dikkate ahnarak aşağıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloğlu / İSTANBUL Aynntılı bilgi için irtibat: Şennur ARICI - Alaedin ADAM Tclefon : 0(212) Faka : 0(212) E-posta : 1/5

17 I- MATRAH TAKDİRİ İÇİN TAKDİRE SEVK İŞLEMLERİ 1. Re'sen matrah takdiri için, takdire sevk işlemlerinde zamanaşımı süresinin son yılının beklenilmemesi ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 352/1-1 maddesi uyarınca kesilecek usulsüzlük cezası yönünden aynı Kanun'un 114 ve 374'üncü maddeleri de dikkate alınarak tarh zamanaşımına sebebiyet verilmemesi, 2. Beyanname vermeyen mükellefler ile ilgili olarak, Otomasyonlu Vergi Daireleri İşlem Yönergesİnin 52'nci maddesi dikkate alınarak takdire sevk işleminin yapılması, 3. Re'sen vergi tarhiyatını gerektiren durumların tespitine ilişkin belgelerin takdire sevk fışine eklenmesi, 4. Ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile muhtasar beyanname verilmesini gerektiren yükümlülüğün tespiti (yoklama, tutanak, vb.) yapılmadan takdire sevk işleminin yapılmaması, 5. Re'sen takdir edilecek dönemin tam dönem veya kıst dönem olup olmadığına açıklık getirilmesi, sayıh Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinde belirtilen vergi tevkifatına ait takdir işlemlerinde tevkifatın niteliği ve türünün sevk fışinde belirtilmesi, 7. Katma değer vergisi ile ilgili olarak yapılacak takdir işlemlerinde önceki yıllara ait gelir vergisi beyannameleri ile varsa o yılın değişik aylarında verilmiş bulunan katma değer vergisi beyannamelerinin bir örneğinin gönderilmesi, 8. Nakliyecilere ait takdir işlemlerinde aracın (markası, modeli, cinsi, yük/yolcu kapasitesi, vb.) özelliklerinin belirtilmesi, 9. Takdire sevk işlemlerinin bilgisayar kayıtlarından alınan beyanname vermeyen mükellefler listesinden direkt olarak yapılmaması, alınan Iistelerin mükelleflerin tarh dosyasmdaki bügilerle karşılaştırılarak vergi türü ve vergilendirme dönemi için beyanname verilmemesini haklı gösterecek bir nedenin olup olmadığının araştırılması, mükellefm gelen evrak kayıtlarından işi terk ve adres değişikliği gibi bilgilerinin sorgulanması, 10. Adres değişikliği nedeniyle vergi daireleri değişen mükelleflerle ilgili olarak, nakil geldiği vergi daireleri ve nakil gittiği vergi dairelerine eksik beyannamelerin verilip verilmediğinin bilgisayar kayıtlarından mutlaka sorgulanması, 11. Takdire sevk işleminden önce, mükellefın durumunun 2004/13 Seri No'lu Uygulama İç Genelgesi'ne göre re'sen terk yönünden değerlendirilmesi, 12. Vergi Usul Kanunu'nun 30'uncu maddesinin hangi fıkrasına göre re'sen matrah takdiri istenildiğinin takdire sevk fışlerinde açık ve net olarak belirtilmesi, 13. Muhtasar beyannamelerini ayhk olarak verirken, bildirimsiz üç aylık olarak vermeye başlayan mükelleflerin ilk verdikleri beyannamelerin bildirim kabul edilerek işlem yapılması gerekmekte olup gereksiz yere takdire sevk işleminin yapılmaması, Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloğlu / İSTANBUL Ayrıntılı bilgi için irtibat: Şennur ARICI - Alaedin ADAM Telefon : 0(212) Paks : 0(212) E-posta : 2/5

18 14. Kurumlar vergisinden muaf ve teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisna olan kooperatif, dernek, vb. kurumların kurumlar vergisi ve katma değer vergisi yönünden takdire sevk işleminin yapilmaması, 15. Tasfıyeye giren kurumların geçici vergi beyannamesi verme zorunluluğunun, 217 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin "İşi Bırakan ve Tasfıyeye Giren Mükeİlefler" başlıklı 4.10 bölümüne göre değerlendirilmesi ve değerlendirme neticesinde geçici vergi mükellefıyetinin terkinine karar verilen kurumların tasfiyeye giriş tarihi itibarıyla geçici vergi mükellefıyetinin terkin edilerek, geçici vergi yönünden sehven takdire sevkinin engellenmesi, 16. Damga vergisinden dolayı sürekli mükellef olmaması gerekenlere mükellefıyet tesis edilip gereksiz yere takdire sevk işleminin yapılmaması, gerekmektedir. II- TAKDİR KOMİSYONLARINCA MATRAH TAKDİRİ İŞLEMLERİ 1. Mükelleflerin faaliyette bulunup bulunmadıkları hususunun araştırılması, 2. Mükelleflerin ne kadar gelir elde ettikleri hususunun araştırılması; - Mükellefın faaliyette bulunduğu sektörün ve emsali işletmelerin durumu da dikkate alınarak mükelleflerin bağlı bulunduklan ya da ilgili olduklan mesleki teşekküllerden bilgi alınması, - Kanuni ölçülerden yararlanılması, - Gerekli görülen diğer harici araştırmalar yapılarak bunlann belgelere dayandırılması (sözlü olarak yapılan piyasa araştırmalarının dikkate ahnmaması) gerekmektedir. III- TAKDİR KOMİSYONU KARARLARI 1. Genel ve kahplaşmış ifadelere yer verilmemesi, 2. Matrahın hangi objektif ölçülere, emsale ve harici araştırmalara dayamlarak tespit edildiğinin açıkça belirtümesi, gerekmektedir. IV- TAKDİRE SEVK İŞLEMLERİNDE ZAMANAŞIMI 23/07/2010 tarih ve 6009 sayıh Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılmıştır. Buna göre, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 114'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, "Şu kadar ki, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvuruîması zamanaşımım durdurur. Duran zamanaşımı mezkûr komisyon kararının vergi dairesine tevdüni takip eden günden itibaren işlemeye devam eder." hükmü, 6009 sayılı Kanun'un 8'inci maddesi ile "Şu kadar ki, vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması, zamanaşımım durdurur. Duran zamanaşımı mezkûr komisyon kararımn vergi dairesine tevdüni takip eden günden itibaren kaldığı yerden işîemeye devam eder. Ancak işiemeyen süre her hâi ve takdirde bir yıidan fazîa oîamaz." şeklinde değiştirilmiştir. ^H^ 3/5 Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloğlu / tstanbul Aynntıh bilgi için irtibat: Şennur ARICI - Alaedin ADAM Telefon : 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

19 Bu değişikliğe ilave olarak 6009 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesi ile Vergi Usul Kanunu'na Geçici 28'inci madde eklenerek, "1/1/2005 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilmiş olup, komisyonca takdir edilen matrah üzerinden 31/12/2012 tarihine kadar tarh ve tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına ugrar. " hükmüne yer verilmiştir sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişikliklerle ilgili olarak, 01/10/2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 400 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Buna göre, söz konusu Tebliğ'de yapılan acıklamalar doğrultusunda tarh zamanaşımı süresi hususu da göz önünde bulundurularak takdire sevk, matrah takdiri, tarhiyat, tebliğ, ilanen tebliğ vb. işlemlerin zamamnda sonuçlandırılması konusunda takdir komisyonları ve vergi daireleri tarafından gerekli tedbirlerin almması ve herhangi bir gecikmeye mahal verilmemesi gerekmektedir. V- SEHVEN YAPILDIĞI ANLAŞILAN TAKDİRE SEVK İŞLEMLERİ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3/B maddesinde, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas oîduğu hükmüne yer verilmiş olup 30'uncu maddesinde de re'sen takdir sebepleri sayılmıştır. Aynı Kanun'un 74'üncü maddesinde, takdir komisyonunun görevleri arasında yetkili makamlar tarafından istenilen matrah ve servet takdirlerini yapmak olduğu ve takdir komisyonunun bu görevlerini yaparken takdir sebepleri bulunup bulunmadığım incelemeyeceği, 75'inci maddesinde, takdir komisyonlarımn vergi inceleme yetkisinin bulunduğu, 31'inci maddesinin 8'inci bendinde ise takdir kararlarında takdirin müstenidatı ve takdir hakkında izahat bulunması gerektiği, belirtilmiştir. Aynı Kanun'un 116'ncı maddesinde, "Vergi hatası, vergiye müteallik hesapiarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır." şeklinde tanımlanrmş, vergi hatalarmın meydana çıkanlma yolları İse 119' uncu maddesinde say ılmış, müteakip 120' nci maddesinde, vergi hatalannın düzeltilmesine ilgili vergi dairesi müdürünün karar vereceği, 121'inci maddesinde de idarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hatalarınm re'sen düzeltileceği hükümlerine yer verilmiştir. Takdire sevk edilme nedeni ortada yokken, sehven takdire sevk işleminin yapılması durumunda, vergi kanunlarında belirtilen usuller çerçevesinde düzeltme işleminin yapılacağı tabiidir. Bu genel kurallar dikkate ahndığında, takdir komisyonuna sevk edildikten sonra; 1. Takdir komisyonunca henüz bir karar verilmeden önce sehven sevk işlemi yapıldığının tespit edilmesi durumunda, takdire sevk fışinin komisyondan geri çekilmesi, 2. Takdir komisyonu kararımn vergi dairesine intikal etmesinden sonra, mezkûr karara istinaden henüz tarhiyat yapılmadan önce sehven sevk işlemi yapıldığının tespit edilmesi durumunda, mezkûr kararın vergi dairesi müdürünün imzasıyla hıfz edilerek tarh dosyasında saklanması, f Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cagaloglu / İSTANBUL Aynntılı bilgi için irtibat: Şennur ARICI - Alaedin ADAM Telefon : 0(212) Faks : 0(212) E-pogta :

20 3. Takdir komisyonu kararına istinaden tarhiyat yapıldıktan sonra sehven takdire sevk işlemi yapıldığının tespit edilmesi durumunda ise yapılan tarhiyatın 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun düzeltme ile ilgili hükümleri çerçevesinde düzeitme fîşi ile re'sen düzeltilmesi, 4. Vergi inceleme raporu düzenienen konu ve dönemlerin sehven matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edilmesi durumunda, (vergi dairesince zamanaşımı süresi içerisinde vergi inceleme raporuna istinaden tarhiyatın yapılması şartıyia) yapılacak tarhiyatta vergi inceleme raporunun dikkate alınması, komisyon kararımn ise işleme konulmadan vergi dairesi müdürünün imzasıyla hıfz edilerek tarh dosyasında saklanması, gerekmektedir. VI- TAKDİR KOMİSYONU KARARLARINDA HATA BULUNMASI 1. Takdir komisyonu tarafından verilen kararlarda hata bulunması ve hatanın düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde meydana çıkarılmış olması halinde, hatanın daha önce verilmiş olan karar ile irtibatıandırılmak suretiyle yine takdir komisyonundan alınacak yeni karara göre düzeltilmesi, 2. Takdir komisyonu tarafmdan verilen kararda ısrar edilmesi durumunda, vergi dairesi tarafından takdir komisyonu kararın iptali amacıyla dava açılması, gerekmektedir. Bilgi edinilmesini, söz konusu hususlarda gerekli tedbirlerin almarak aksakhklara mahal verilmemesi ve gereğinin ilgili mevzuat ve tamimde yapılan açıklamalar doğrultusunda yerine getirilmesi hususunda azami özen gösterilmesini rica ederim. a. Grup Müdür V. 5/5 Ankara Cad. Valilik Karşısı No: 5 Kat:2 Cağaloglu / İSTANBUL Aynntılı bilgi için irtibat: Şennur ARICI - Alaedin ADAM Telelbn ; 0(212) Faks : 0(212) E-posta :

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

YABANCI UYRUKLULARDA VERGİ KİMLİK NUMARASI YERİNE YABANCI KİMLİK NUMARASI UYGULAMASI

YABANCI UYRUKLULARDA VERGİ KİMLİK NUMARASI YERİNE YABANCI KİMLİK NUMARASI UYGULAMASI Sirküler Rapor 31.05.2010 / 65-1 YABANCI UYRUKLULARDA VERGİ KİMLİK NUMARASI YERİNE YABANCI KİMLİK NUMARASI UYGULAMASI ÖZET : Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olan gerçek kişilerin 1 Temmuz 2006 tarihinden

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 43 İST, Yabancı kimlik numaralarının vergi kimlik numarası olarak kullanılması yönünde düzenleme yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 43 İST, Yabancı kimlik numaralarının vergi kimlik numarası olarak kullanılması yönünde düzenleme yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 43 İST, 01.06.2010 ÖZET: Yabancı kimlik numaralarının vergi kimlik numarası olarak kullanılması yönünde düzenleme yapıldı. YABANCI KİMLİK NUMARALARININ VERGİ KİMLİK NUMARASI OLARAK

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 4 SERİ NO'LU VERGİ KİMLİK NUMARASI GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27588 Resmi Gazete Tarihi 22/05/2010 Kapsam Vergi kimlik numarası kullanımının yaygınlaştırılması hakkındaki 4358 sayılı Kanunun (1) 2 nci

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup MÜdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup MÜdürlüğü İSTANBUL 2012 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Usul Grup MÜdürlüğü Sayı : B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[30-TAMÎM/III-2012/VUK2-6485]-"Wa\ fl 2 ^105 2012 Konu

Detaylı

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO

DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO DERMAN, Danışmanlık, Denetim ve Mali Müşavirlik SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin mükellefiyet tesisi Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin küçük veya kısıtlı olması

Detaylı

41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. BAKIŞ MEVZUAT KONU 41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Sayı 2012/ 35 ÖZET 41 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliğinde, belediyelerin ilan ve reklâm vergisi ve

Detaylı

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 İstanbul, 20.01.2012 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

1. İlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi İşlemlerinde Mükelleflerin Beyanlarının Esas Alınması

1. İlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi İşlemlerinde Mükelleflerin Beyanlarının Esas Alınması No: 2012/38 Tarih: 28.02.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2012/24

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2012/24 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No 150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 Konu : Vergi Levhası Tasdiki ALFA GENELGE 2012/24 İstanbul,

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 28 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 416 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

Değerli Üyemiz, 21/02/2011

Değerli Üyemiz, 21/02/2011 Değerli Üyemiz, 21/02/2011 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli

Detaylı

VERGİ LEVHASI ASILMASI MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR. ANCAK VERGİ LEVHASININ İŞLETMELERDE BULUNDURULMASI GEREKMEKTEDİR.

VERGİ LEVHASI ASILMASI MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR. ANCAK VERGİ LEVHASININ İŞLETMELERDE BULUNDURULMASI GEREKMEKTEDİR. VERGİ LEVHASI ASILMASI MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR. ANCAK VERGİ LEVHASININ İŞLETMELERDE BULUNDURULMASI GEREKMEKTEDİR. Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi Gelir vergisi mükellefleri (kazancı basit usulde

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 40004962-102.99-15792 18/02/2015 Konu : Evlenme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İlgi : 13.02.2014 tarihli

Detaylı

VERGİ KİMLİK NUMARASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI İLE BİRLEŞTİRİLDİ

VERGİ KİMLİK NUMARASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI İLE BİRLEŞTİRİLDİ VERGİ KİMLİK NUMARASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI İLE BİRLEŞTİRİLDİ Altar Ömer ARPACI Maliye Bakanlığı Gelirler Baş kontrolörü Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir İdaresi Grup Müdürü V. I GİRİŞ

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19108261-121.02-82273 12/09/2014 Konu : Yabancılara Kimlik Numarası Verilmesi ve Adres Kayıtlarının Tutulması Yabancılara kimlik

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2011-031 Tarih : 27.05.2011 Konu : Vergi Levhası Alma, Bulundurma ve E- Vergi Levhasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen 408 Seri Numaralı VUK Genel Tebliği Bilindiği üzere Vergi Usul Kanununun

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/22 İstanbul, 18 Şubat 2005 KONU : Elektronik Ortamda Beyanname

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 36

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 36 İstanbul, 24 Mayıs 2010 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2010 / 36 KONU : Yabancı Kimlik Numarası Bulunan Yabancıların Yabancı Kimlik Numaralarının Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanılması Hk. Bilindiği üzere,

Detaylı

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.01.2011/ 25-1 403 NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 403 No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ SABİT OSMAN AVCI HÜRRİYET CAD.NO:26 TEL: FAX: ARTVİN

ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ SABİT OSMAN AVCI HÜRRİYET CAD.NO:26 TEL: FAX: ARTVİN ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ SABİT OSMAN AVCI HÜRRİYET CAD.NO:26 TEL:2123276 FAX:2128458 ARTVİN www.artvinesob.org.tr iletisim@artvinesob.org.tr SAYI : 54 23.03.2017 KONU: Muhtasar ve SGK

Detaylı

VERGI LEVHASI YAZDIRMA SÜRESI 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERIYOR

VERGI LEVHASI YAZDIRMA SÜRESI 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERIYOR Sirküler Rapor Mevzuat 25.05.2016/72-1 VERGI LEVHASI YAZDIRMA SÜRESI 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERIYOR ÖZET : Mükelleflerin internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü / 2952 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü / 2952 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 85593407.0.04.00-156.04.38 Konu: Beyannameye eklenen tasdikli sözleşme suretlerinde damga vergisi 14.02.2013 / 2952 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Sisli Istanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 KONU

Detaylı

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu.

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Sayı: Tarih: 30/06/2015 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-64898 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072)

Mali Suçları Araştırma Kurulu. Genel Tebliği. Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Sıra No : 7 (RG: 02.12.2008-27072) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı :68554973-105[413-2013/22]-39 05/05/2014 Konu Serbest Bölge Yurt Dışı Satışlarının e-fatura, e-defter

Detaylı

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75

SANCAK MAH. 511.SK. 8/8 YILDIZ-ÇANKAYA/ANKARA TEL: (312) 441 33 12 FAKS: (312) 440 68 75 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Kapsam Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1] 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

Sirküler Tarihi : 27.05.2011. Sirküler No : 1066 KONU: VERGİ LEVHASI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

Sirküler Tarihi : 27.05.2011. Sirküler No : 1066 KONU: VERGİ LEVHASI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER Sirküler Tarihi : 27.05.2011 www.nexiabursa.com Sirküler No : 1066 KONU: VERGİ LEVHASI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, VUK un 5 inci maddesinde yer alan levhayı merkezlerine,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 10.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI YASAL DAYANAK 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası AMACI Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLIYOR

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLIYOR Sirküler Rapor 20.01.2012/42-1 MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ UYGULAMASI BAŞLIYOR ÖZET : 413 sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Nisan 2012 tarihinden itibaren başlamak üzere kurumlar vergisi,

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: 2010 ve izleyen dönemler için, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu hk 403 nolu VUK Genel Tebliğ yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2011-016 Tarih: 19.01.2011

Detaylı

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler

I - 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler ile Tebliğe Eklenen Paragraf ve Bentler Elektronik ortamda beyanname gönderme ile ilgili usul ve esaslar 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (1) belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğde, elektronik ortamda beyanname göndermek için kullanıcı

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-125[30-2014]-1264 20.01.2017 Konu : Almanya'da mukim grup firmasından temin edilen

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/55 Ref: 4/55

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/55 Ref: 4/55 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.02.2011 Sayı: 2011/55 Ref: 4/55 Konu: ELEKTRONĐK BEYANNAME UYGULAMASINA YÖNELĐK OLARAK 405 SIRA NUMARALI VERGĐ USUL KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 19.02.2011 tarihli ve 27851

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR 20.02.2017/35-1 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMASI 1 HAZİRAN 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KIRŞEHİR DE BAŞLIYOR ÖZET : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkarılan MUHTASAR VE

Detaylı

Bu kapsamda, 142 seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde vergi levhası asmak zorunda olan mükellefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Bu kapsamda, 142 seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde vergi levhası asmak zorunda olan mükellefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 29.05.2006 / 109 VERGİ LEVHASININ TASDİK SÜRESİ VE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER I- Vergi Levhası Asmak Zorunda Olanlar Vergi Usul Kanununun Vergi Mahremiyeti başlığını taşıyan 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/20

SİRKÜLER RAPOR YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ. Sirküler Tarihi: Sirküler No: 2008/20 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 08.02.2008 Sirküler No: 2008/20 YMM SÖZLEŞMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ 06 Şubat 2008 tarih ve 26779 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1 Sıra No.lu Yeminli Mali

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 14/2011 İstanbul, 27.05.2011

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 14/2011 İstanbul, 27.05.2011 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 14/2011 İstanbul, 27.05.2011 KONU: İşyerlerinde vergi levhası asma zorunluluğu kaldırılarak e-vergi levhası uygulamasına geçildi. ÖZET: 6111 Sayılı Yasa ile işyerlerinde

Detaylı

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca;

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca; Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 02.12.2008 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/128 02.12.2008 tarih ve 27072 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 7 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.08.00/73-031-544737 4/8/2008 KONU: Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ile ilgili

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2

MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 MALİYE BAKANLIĞI HASKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ KAMU HİZMET STANDIRTLARI TESPİT TABLOSU EK-2 SIRA VATANTAŞA SUNULAN NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Personel Giderleri 1.Ödeme Emri

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu

EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu EK-1 Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu (Vergi Kanunları Gereğince Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayan Ancak 5510 Sayılı Kanun Uyarınca Çalıştırdıkları Sigortalıların

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/18 İstanbul, 07 Şubat 2005 KONU : Damga Vergisi Ödeme Şekilleri

Detaylı

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk.

Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. Bedelsiz mal teslimi belge düzeni ve Form Ba-Bs Hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-1741-51 30/01/2015 Konu : Bedelsiz

Detaylı

Vergi Levhasına İlişkin Yeni Düzenlemeler

Vergi Levhasına İlişkin Yeni Düzenlemeler Vergi Levhasına İlişkin Yeni Düzenlemeler 1 / 6 Yusuf DOĞAN Mali Müşavir 25/02/2011 tarih ve 27857 sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan 6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, VUK nun 5 inci maddesinde

Detaylı

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 13.10.2014/188-1 34 NO LU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde ; Vakıflara Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti tanınabilmesi için

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.04.2012/77-1 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA BÜROKRATİK İŞLEMLERİ AZALTAN 2012/1 NO LU GENELGE YAYIMLANDI ÖZET : Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan 2012/1 No lu Genelgede, ticaret

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

KONU : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 455

KONU : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 455 SİRKÜLER TARİH : 26.06.2015 SAYI : 2015 / 06 / 8 KONU : Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 455 ÖZETİ : Tebliğde; VUK nın 5 nci maddesi uyarınca 2015 yılında her bir vergi dairesine 250.000 TL ve

Detaylı

"d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan.

d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan. 2012/2958 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE BAZI YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 12/03/2012-2012/2958

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-050 Tarih : 01.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Vergi Usul Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin 400 Seri Numaralı VUK Genel Tebliği Bilindiği üzere, 01.08.2010 tarihinde Resmi Gazete

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 020 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 12 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-120[94-2014/314]-65214 24/05/2016 Konu : Yurt dışındaki sermayedar şirket

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[VUK1-19974]-107246 18.04.2017 Konu : İletişim, etkili yöneticilik vb. konularda

Detaylı

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Tarih : 08.05.2017 Sayı : 2017-34 Konu : 12 Seri Nolu KDV Genel Tebliği İle Getirilen Düzenlemeler 12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.05.2017 tarihli ve

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayý : 27011 TEBLÝÐ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 400 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27716 Resmi Gazete Tarihi 01.10.2010 Kapsam VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:400) Giriş 23.7.2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı