Orjinal Kullanõm Kõlavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Orjinal Kullanõm Kõlavuzu"

Transkript

1 Kullanõm Kõlavuzu Orjinal Kullanõm Kõlavuzu ÖNEMLİ: Testereyi kullanmadan önce, bu kullanõm kitabõnõ dikkatle okuyun Güvenlik kurallarõna mutlaka uyunuz! Bu kitabõ her zaman elinizin altõnda bulundurun! PS-900

2 Güveniniz için Teşekkürler! Sizin memnun bir DOLMAR-müşterisi olmanõzõ istiyoruz. En modern motorlu testerelerden birini seçtiniz. DOLMAR dünya çapõnda benzinli motorlu testerelerin en eski imalatçõ Þrmasõdõr (927) ve bu nedenle bu sektördeki uzun yõllara dayanan tecrübesini kullanõmõnõza sunmaktadõr. DOLMAR PS-900 motorlu testeresi sağlam ağaçlar için, ormandaki uygulamalar için ve testere fabrikasõnda uzun ağaçlar üzerinde güçlü verimle kullanõlabilen, modern bir profesyonel motorlu testeredir. Yüksek kapasiteli hõzlõ mekanizmasõ sayesinde sağlam ağaçlarõ düşürme testeresi olarak piyasaya sunulmuştur. İnce, çalõşmasõna uygun biçimi sayesinde aynõ zamanda budama işleri için de yeterli oranda kullanõşlõdõr. DOLMAR PS-900 ağõr orman işleri için özellikle sağlam genel kullanõm şartlarõna uygun motorlu bir testeredir. Bu motorlu testere ile yeni jenerasyondaki yüksek verimlilikte bir cihaza sahipsiniz, cihazõnõz şimdiye kadarki motorlu testereler karşõsõnda aşağõdaki avantajlarõ sunmaktadõr: - Düşük ağõrlõkta yüksek motor gücü anlamõna gelen mükemmel güç limiti. - Elverişli Kaldõrma/Delme oranlarõ ile düşük devir sayõlarõnda yüksek dönme momenti ve asimetrik ateşleme bölmesi ile birlikte bilgisayarda hesaplanan silindir tasarõmõ. - Bu da sizin için motorun yüksek veriminin alõndõğõ geniş kapsamlõ kullanõlabilen devir sayõsõ alanõ anlamõndadõr, ayrõca düşük yakõt tüketimi ve beraberinde çok az miktarda zararlõ madde çõkarma özelliği mevcuttur. - Akõllõ program kumandalõ ateşleme, aşõnma göstermeksizin çalõşõr ve kolay çalõştõrmayõ ve sakin rölantide çalõşmayõ ve tüm çalõşma devir sayõlarõnda iyi işletim hareketini temin eder. - Çabuk hõzlanma için modern haþ f kütleli hõz mekanizmasõ mevcuttur, ayrõca motor ve testere sürücüsü için çok az titreşim yüklemesi mevcuttur. - Özellikle artan servis- ve hizmet kalitesi sayesinde, ergonomik bilgilere göre yerleştirilen el sapõ görünümü ile müşterilerin kolay kullanõmõna sunulmuştur. Alet ile ilgili olarak aşağõdaki ürün haklarõ uygulanõr: US 54382, EP , EP , GBM , GBM , GBM Yeni motorlu testerenizin daima en uygun şekilde çalõşmasõnõ ve çalõşmaya hazõr olmasõnõ ve de şahsi güvenliğinizi sağlamanõz için sizden bir ricamõz vardõr: İlk defa çalõştõrmadan önce bu kullanõm talimatõnõ itinalõ şekilde okuyunuz ve bilhassa güvenlik talimatlarõna riayet ediniz! Riayet edilmemesi, hayati tehlike doğurabilecek yaralanmalara yol açabilir! İçindekiler Sayfa Ambalaj...2 Nakil Envantorü...3 Semboller...3 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ...4 Genel önlemler...4 Koruyucu ekipman...4 Akaryakõt/yeniden akaryakõt doldurulmasõ...5 Çalõştõrma...5 Geri tepme (Kickback)...6 Çalõşma tarzõ/çalõşma yöntemi Nakliyat ve depolama...8 Bakõm...8 İlk yardõm...8 Teknik veriler...9 Elementlerin adlandõrõlmasõ...9 ÇALIŞTIRMA...0 kõlavuz kolu ile testere zincirinin montajõ...0- Testere zincirinin sõkõlaştõrõlmasõ... Zincirli fren... Akaryakõt/yeniden akaryakõt doldurulmasõ Zincir yağlamasõnõn ayarlanmasõ...3 Motoru çalõştõrma ve kapama...4 Zincir freninin kontrolü...4 Zincir yağlayõcõnõn kontrolü...4 Karbüratörün ayarlanmasõ...5 Kõşõn çalõşma...5 BAKIM...6 Testere zincirinin keskinleştirilmesi Kõlavuz kolunun temizlenmesi...7 Zincirli fren bandõnõn temizlenmesi...7 Zincirli tekerleğin kontrolü ve değiştirilmesi...8 Kõvõlcõmdan koruyucu Þltrenin temizlenmesi/değiştirilmesi.8 Susturucu amortisörlerinin vidalarõnõn kontrolü...8 Çalõştõrma kablosunun değiştirilmesi...9 Geri çekme yayõnõn yenilenmesi...9 Emme yüksekliğinin değiştirilmesi...9 Hava Þltresinin temizlenmesi...20 Bujinin değiştirilmesi...20 Darbe amortisörlerinin değiştirilmesi...2 Periyodik olarak uygulanacak bakõm için talimatlar...22 Servis, yedek parçalar ve garanti Arõzalarõn aranmasõ...23 Yedek parça listesi sureti...24 Avrupa Birliği Uygunluk Deklarasyonu...25 Usulune uygun kullanõm Motorlu testereler Motorlu testereler dõş ortamda ahşap malzemenin kesilmesi için kullanõlmalõdõr. Motorlu testere sõnõßarõna göre aşağõdaki kullanõmlar için uygundur: - Orta ve Profesyonel sõnõfõ: ince, orta ve sert ahşapta kullanõm, kesim, dallarõ budama, boyunu kõsaltma, eski ağaçlarõ kesme. - Hobi sõnõfõ: ince ahşapta arasõra kullanõm, meyva ağaçlarõõn bakõmõ kesim, dallarõ budama, boyunu kõsaltma. Müsaade edilmeyen kullanõcõlar: Kullanma kõlavuzuna vakõf olamayan personel, çocuklar, gençler ve de alkol, uyuşturucu maddeler ve ilaçlarõn tesiri altõndaki şahõslar cihazõ kulanamazlar. 2 Ambalajlama DOLMAR Zincir testere PS-900, nakil esnasõnda meydana gelebilecek herhangi bir hasarõ önlemek için koruyucu bir mukavva kutu içinde taşõnacaktõr. Bu mukavva kutu, basit bir hammaddeden yapõlmõştõr ve dolayõsõyla, yeniden kullanõlabilir ya da geri dönüşüme (atõk kağõt geri dönüşümüne) sokulabilir. Benzin-Motorsäge Chain Saw Tronçonneuse à essence Motosierra a gasolina

3 Nakil Envantorü Zincir testere DOLMAR PS Kõlavuz kolu 3. Testere zinciri 4. Zincir koruyucu kõlõf 5. Montaj aleti 6. Kullanõm kitabõ (şekilde gösterilmemiştir) Burada sõralanan parçalar nakliye envanterinde olmadõğõ taktirde, lütfen ürünü satõn aldõğõnõz yetkili acentayla temasa geçip durumu bildirin. Semboller Zincir testere ve kullanõm kitabõnda aşağõdaki sembollerle karşõlaşacaksõnõz: Kullanõm kitabõnõ okuyunuz ve kitapta yer alan uyarõ ve güvenlik önlemlerini uygulayõnõz! Özel bakõm ve uyarõ! Açma/kapama düğmesi Motoru durdurunuz! Akaryakõt ve yağ karõşõmõ Zincir yağõnõn dolduru-l masõ/yağ pompasõ Yasak! Karbüratör ayarõ Kõşõn çalõşma Koruyucu başlõk ile göz ve kulak koruyucularõnõ giyiniz! Jikle kolu İlk yardõm Sigara içilmez! Ateş yakmayõnõz! Koruyucu eldiven takõnõz! Zincirli fren Geri dönüşüm (yeniden kullanõr hale getirme) Motorun elle çalõştõrõlmasõ Dikkat, geri tepme! (Kickback) CE-işaretleme 3

4 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Genel Önlemler - Doğru kullanõmdan emin olmak ve zincir testerenin özelliklerini öğrenmek için, kullanõcõ, bu kullanõm kitabõnõ muhakkak okumalõ. Yeterince bilgilendirilmemiş kullanõcõlar, uygun olmayan uygulamalarla hem kendilerini hem de başkalarõnõ tehlikeye sokacaklardõr. - Zincir testerenin sadece zincir testerelerle çalõşma tecrübesine sahip kişilere verilmesi tavsiye edilmektedir. Birine bu aleti verirken daima bu kullanõm talimatlarõnõ içeren kitabõ da beraberinde verin. - Aleti ilk defa kullanacak kişiler, motorla güçlendirilmiş testerenin özelliklerini öğrenmek için temel talimatlarõ aleti satan bayiiden istemeli, hatta, bununla ilgili açõlan kurslara katõlmalõdõr. Dipnot: Geri tepme ile (6. sayfaya bakõn) oluşabilecek tehlikelerin azaltõlmasõ için deneyimsiz kullanõcõya tavsiyemiz, geri tepmeyi azaltõcõ testere zincirleri kullanmasõdõr. DOLMAR-uzman satõcõsõna danõşõn. - Çocuklar ve 8 yaşõndan küçük gençlerin zincir testereyi kullanmasõna asla izin verilmemelidir. Ancak, 6 yaşõn altõndakiler, konunun uzmanõ bir eğitimcinin nezaretinde eğitim maksadõyla bu aleti kullanabilirler. - Zincir testereleri daima azami dikkat ve ihtimamla kullanõnõz. - Zincir testereyi yalnõzca Þ ziksel kondisyonunuz iyi olduğu zaman kullanõnõz. Şayet, yorgunsanõz, dikkatiniz azalacaktõr. Özellikle çalõşma gününün sonunda daha dikkatli olunuz. İşinizi soğukkanlõkla ve büyük bir dikkatle yürütünüz. Aleti kullanan kişi, etrafõndakiler için de sorumluluk yüklenmek zorundadõr. - Kesinlikle alkol, uyuşturucu ve ilaç etkisi altõnda çalõşmayõnõz. - Kolaylõkla alev alan bitkilerle çalõşõrken ya da uzun süre yağmur yağmamõşsa (bu durum yangõn tehlikesi arz eder), kolaylõkla ulaşõlabilir bir mesafede bir yangõn söndürücü bulundurulmalõ. Koruyucu ekipman - Bir zincir testere kullanõrken kulaklarõnõzõ korumak ve kafa, göz, el, ya da ayak yaralanmalarõnõ önlemek için aşağõdaki koruyusu ekipmanlarõ kullanõnõz: - Giyilen iş elbisesi uygun olmalõ; yani iş elbisesi vücuda sõkõca oturmalõ fakat çalõşmayõ engelleyici darlõkta olmamalõ. Funda ve çalõlõklara takõlma tehlikesi yaratabilecek giysi ya da mücevher kullanmayõnõz. Saçõnõz uzun ise, saçlarõ toplayõcõ tül takõnõz. - Zincir testere ile çalõşõrken koruyucu bir başlõk giymek zorunludur. Koruyucu başlõk () da, düzenli aralõklarla herhangi bir hasar olup olmadõğõ kontrol edilmeli ve en fazla, her 5 yõlda bir yenisi ile değiştirilmeli. Yalnõzca, uygunluğu onaylanmõş başlõklarõ kullanõnõz. - Koruyucu başlõğõn yüz maskesi (ya da koruma gözlüğü) (2), çalõşanõ odunlardan kesim esnasõnda etrafa fõrlayan yongalar, testere tozu, odun tozu ve testere talaşõndan korur. Zincir testerenin kullanõmõ esnasõnda göz yaralanmalarõnõ önlemek için daima, yüz maskesi ya da koruyucu gözlük kullanõnõz. - Uygun sesden koruyucu ekipman (kulaklõklar ya da kulak tõpalarõ, vs) (3) kullanõnõz. Gerekirse bu ekipmanda ses için oktav analizi yaptõrõnõz. - Özel işaret renkli omuz çizgileri olan, rahat ve kolayca temizlenebilen bir güvenlik ceketi (4) temin edilir. - Koruyucu nitelikte ve pantolon askõlõ olan iş önlüğünün üst kõsmõ (5), 22 katlõ bir naylondan yapõlmamõştõr ve çalõşanõ kesilmelere karşõ korur. Bunun kullanõmõnõ kesinlikle tavsiye ediyoruz. - Kalõn deriden yapõlmõş koruyucu eldivenler (6), burada tanõmlanan koruyucu ekipmanõn bir parçasõdõr ve zincir testerenin kullanõmõ esnasõnda daima kullanõlmalõdõr. - Zincir testerenin kullanõmõ esnasõnda, antilok (=kaymayan) pençe ve parmak kõsmõnda dõştan çelik levha kaplamasõ içeren güvenlik ayakkabõlarõ ya da güvenlik botlarõ (7), ayaklarõ korumak maksadõyla daima giyilmeli. Koruyucu bir tabaka içeren güvenlik ayakkabõlarõ, kesilmelere karşõ koruma sağlar ve güvenli taban (kaymadan yere basma) garantisi sağlar

5 Akaryakõt/yeniden akaryakõt doldurma - Zincir testereyi yeniden akaryakõtla doldurmadan önce motoru durdurun. - Açõk alevin (5) yanõnda asla çalõşmayõn ve sigara içmeyin. - Testereyi yeniden akaryakõtla doldurmadan önce motorun soğumasõnõ bekleyin. - Akaryakõtlar, çözücülere benzer maddeler içerirler. Göz ve deriniz petrol ürünleri ile temas etmemeli. Yakõt doldururken daima koruyucu eldivenlerinizi giyin. Koruyucu giysilerinizi sõk sõk temizleyin ve değiştirin. Akaryakõt buharõnõ solumayõn. Akaryakõt buharlarõnõn solunmasõ sağlõğõnõz açõsõndan tehlike yaratabilir. - Akaryakõt ya da zincir yağõnõ etrafa veya zincir testerenin üzerine dökmeyin. Şayet dökerseniz, etrafõ ve zincir testereyi hemen temizleyiniz. Akaryakõt, giysileriniz ile asla temas etmemeli. Şayet akaryakõt giysileriniz ile temas edecek olursa, hemen elbisenizi çõkarõp değiştirin. - Çevreyi korumak açõsõndan toprağa akaryakõt ya da zincir yağõnõn dökülmediğinden emin olun. Uygun bir baz kullanõn. - Akaryakõt doldurma işleminin kapalõ odalarda yapõlmasõna izin verilmez. Yakõt buharlarõ zemine yakõn bir yerde birikecektir (patlama tehlikesi). - Yakõt ve yağ tanklarõnõn tõpalarõnõn iyice sõkõlarak kapatõldõğõndan emin olun. - Motorun çalõştõrõlmasõndan önce akaryakõt bidonunun yerini en az 3 m öteye değiştirin (6). - Akaryakõt, sõnõrsõz süreyle saklanamaz. Sadece, kõsa sürede tüketilecek kadar alõnõz. - Akaryakõt ve zincir yağõnõn nakli ve depolanmasõ için sadece, onaylõ ve mühürlü kaplarõ kullanõn. Çocuklarõn bunlara ulaşamayacağõndan emin olun. Uygulamaya koymak - Kendi kendinize çalõşmayõn. Acil bir durum olma ihtimaline karşõ yakõnõnõzda birisi olsun (bu kişi bağõrma mesafesinde durmalõ). - Çalõşma alanõ içinde hiçbir çocuk ya da başka birinin olmadõğõndan emin olun. Çalõşma alanõna girebilecek hayvanlara dikkat edin (7). - Çalõşmaya başlamadan önce, zincir testere mükemmel bir şekilde çalõşõyor mu ve talimatnameye uygun olarak güvenlikle kullanõlabilir mi kontrol edin! Özellikle zincir freninin çalõşabilirliğini, kõlavuz kolun doğru monte edilip edilmediğini, zincirin doğru biçimde keskinleştirilip sõkõştõrõldõğõnõ, dişli zincir yuvasõnõn muhafazasõnõn sõkõca monte edilip edilmediğini, gaz kelebeği kolunun kolay hareket edip edemediği ve gaz kelebeği kolu kilidinin çalõşõp çalõşmadõğõ, tutaçlarõn kuruluğu ve temizliği ile açma/kapama düğmesinin çalõşõp çalõşmadõğõnõ kontrol edin. - Motorlu testere ancak komple monte ve kontrol edildikten sonra çalõştõrõlabilir. Montajõ tamamlanmadan asla kullanmayõn. - Zincir testereyi çalõştõrmadan önce, ayağõnõzõ yere sağlam bastõğõnõzdan emin olun. - Zincir testereyi sadece ve sadece bu kullanõm kitabõnda tarif edildiği şekilde kullanõn (8). Diğer çalõştõrma yöntemlerine izin verilmemektedir. - Zincir testereyi çalõştõrmaya başlandõğõnda, testere iyi desteklenmeli ve sõkõca tutulmalõ. Kõlavuz kolu ve zincir hiçbir şeyle temasta olmamalõ. - Zincir testere ile çalõşõrken, daima onu iki elinizle tutunuz. Arka tutacõ sağ elinizle ve silindirik tutacõ ise sol elinizle tutun. Tutaçlarõ, baş parmaklarõnõz diğer parmaklarõnõza bakacak şekilde sõkõca tutunuz. - DİKKAT: Gaz kelebeği kolunu serbest bõrakõldõğõnda zincir kõsa bir süre için çalõşõr vaziyette kalacaktõr. - Sürekli yere sağlam basõp basmadõğõnõzõ kontrol edin ve bundan emin olun. - Egzoz gazõnõ solumayacak şekilde tutun zincir testereyi. Kapalõ odalarda çalõşmayan (zehirlenme tehlikesi arz eder). - Aletin çalõşma tarzõnda normalin dõşõnda bir şey gözlenirse, hemen, zincir testereyi durdurun. - Zincir, gerginliği, sõkõlõğõ, yenilenmesi ya da bozukluklarõn (9) giderilmesi açõsõndan kontrol edilmeden önce motorun çalõşmasõ durdurulmalõ. - Testere ile kesme aletine taş, çivi ya da diğer sert cisimler çarptõğõnda, hemen motoru durdurun ve aleti kontrol edin. - İşi bõraktõğõnõzda ya da çalõşma alanõnõ terk ettiğinizde çalõşõr vaziyetteki zincir testereyi durdurun (9) ve hiç kimseyi tehlikeye sokmayacak şekilde yere koyun. - Fazla õsõnmõş motorlu zincir testereyi kuru otlar ya da alev alan herhangi bir nesneye yakõn koymayõnõz. Egzoz kolektörü çok sõcaktõr (yangõn tehlikesi arz eder). - DİKKAT: Çalõşõr vaziyetteki zincir testereyi durdurduktan sonra zincir ya da kõlavuz kolundan damlayan yağ toprakta kirlenmeye neden olacaktõr. Çalõşõrken daima uygun bir baz kullanõn metre Bakõmmasõ Akaryakõtõn doldurulmasõ Zincirin keskinleştirilmesi İşin durdurul Nakliyat İş dõşõ bõrakmak 5

6 Geri tepme - Zincir testereyle çalõşõrken tehlikeli geri tepmeler meydana gelebilir. - Kõlavuz kolunun ucunun üst parçasõ istemeyerek, dikkatsizce odun ya da diğer sert cisimlere çarptõğõnda geri tepme meydana gelir (0). - Bu, testerenin kontrol dõşõnda büyük bir kuvvetle kullanõcõya doğru geri tepmesine neden olur. Yaralanma riskiarz eder! Geri tepmeleri önlemek için aşağõdaki kurallara uyunuz: - Sadece özel olarak bu konuda eğitilmiş personel aleti kesilecek materyale daldõrarak yapõlan hareketli kesimler gerçekleştirmeli! - Daima kõlavuz kolunun ucunu gözlemleyiniz. Daha önce başlanmõş bir kesime devam ederken dikkatli olun. - Kesmeye başladõğõnõzda, zincir çalõşõr vaziyette olmalõ. - Daima zincirin doğru bir biçimde keskinleştirildiğinden emin olun. Derinlik sõnõrlayõcõnõn yüksekliğine özel ihtimam gösterin. - Asla birkaç dalõ aynõ anda kesmeyiniz. Bir dalõ keserken başka hiçbir dala aletin dokunmadõğõndan emin olun. - Ağacõn gövdesine çapraz kesme uygularken yakõndaki gövdelere dikkat ederek işi yapõn. Çalõşma tarzõ/çalõşma yöntemi - Zincir testereyi sadece õşõğõn iyi olduğu ve nesnelerin mükemmel bir biçimde görünebildiği koşullarda kullanõn. Islak ve kaygan alanlar ile buz ve kar (kayõp düşme riski arz eder)a dikkat edin. Henüz soyulmuş odun (kabuk) üzerinde çalõşõldõğõnda kayõp düşme riski oldukça fazladõr. - Asla sabit olmayan yüzeyler üzerinde çalõşmayõnõz. Çalõşma alanõnda tökezleme riski yaratacak hiç bir engellerin olmadõğõndan emin olun. Daima yere güvenli bir biçimde bastõğõnõzdan emin olun. - Asla omuz yüksekliğinin üstünde kesme işi yapmayõnõz (). - Asla merdiven üstündeyken kesme işi yapmayõnõz. - Asla zincir testereyle kesme işini gerçekleştirmek için ağaca tõrmanmayõnõz. - Uzağa eğilerek çalõşmayõnõz. - Zincir testereyi öyle bir biçimde tutunuz ki vücudunuzun hiç bir parçasõ testerenin uzunlamasõna dönüş alanõnõn içinde olmasõn (2). - Zincir testereyi sadece tahta ya da odun kesmek için kullanõn. - Çalõşõr vaziyette iken zincir testere ile yere dokunmayõn. - Asla zincir testereyi, odun ya da diğer cisimlerin parçalarõnõ yerden kaldõrmak veya uzaklaştõrmak için kullanmayõnõz. - Çalõşma alanõnda bulunan kum, taşlar ve çivi gibi yabancõ maddeleri temizleyiniz. Bu yabancõ maddeler, testereye hasar verebilir ve tehlikeli geri tepmelere neden olabilir. - Kerestenin kesilmesinde güvenli bir destek kullanõnõz (mümkün ise hõzar bloku, 3). Kesilen ağaç, ayağõnõzla veya başka bir şahõs tarafõndan tutulmamalõdõr. - Yuvarlak keresteler emniyete alõnmalõdõr. - Ağaçlarõ kesmek ya da çapraz kesme yapmak için çivi çubuğu (3, Z) kesilecek ağaca uygulanmalõ. - Çapraz kesim gerçekleştirilmeden önce, çivi çubuğunu keresteye sõkõca uygulayõn, ancak ondan sonra kereste çalõşõr vaziyetteki zincir tarafõndan kesilebilir. Bunun için, zincir testere arka tutaç ile kaldõrõlõr ve silindirik tutaç ile yönlendirilir. Çivi çubuğu, dönme hareketinin merkezi gibi görev yapar. Silindirik tutaca haþ fçe basarak ve aynõ zamanda zincir testereyi geri çekerek işe devam edin. Çivi çubuğunu biraz daha derine uygulayõn ve bir kez daha arka tutacõ kaldõrõn. - Normal kesme ya da uzunlamasõna kesme işinin gerçekleştirilmesi için kerestenin delinmesi gerektiğinde bu işin sadece bu konuda özel olarak eğitilmiş personel tarafõndan yapõlmasõ kesinlikle tavsiye olunur (geri tepme riski arz edeceğinden). - Uzunluğuna kesitleri mümkün olduğu kadar düz açõda yerleştirin (4). Burada özellikle dikkatle çalõşõlmalõdõr, çünkü kertikli latalar kullanõlamayacaktõr. - Testere tertibatõnõ sadece testere zinciri çalõşõr halde iken, ağaçtan çekiniz. - Birkaç kesim gerçekleştirdiğinizde, gaz kelebeği kolu kesim aralarõnda gevşetilmeli ya da serbest bõrakõlmalõ Z

7 - Kõymõklõ tahta keserken dikkatli olun. Tahtanõn kesilmiş parçalarõ etrafa saçõlabilir (yaralanma riski arz eder). - Kõlavuz kolunun üst tarafõ ile kesim yaparken, motorlu testere zincirin sõkõşmasõ halinde, kullanõcõya doğru tepebilir. Bu sebepten dolayõ kesim mümkün olduğunca kõlavuz kolunun alt tarafõ ile yapõlmalõdõr, zira testere vücuttan ağaca doğru çekilir (5). - Şayet kereste gerilim altõnda ise (6), basõncõn uygulandõğõ kõsmõ önce kesin (A). Ondan sonra, gerilim tarafõnda çapraz kesimi gerçekleştirebilirsiniz (B). Böylece, kõlavuz kolunun sõkõşmasõ önlenebilir. DİKKAT! Ağaç kesme ve budama işleri, ve de rüzgar tarafõndan kõrõlan ağaçlardaki kesim işleri sadece eğitilmiş şahõslar tarafõndan yapõlabilir! Yaralanma tehlikesi! 5 - Dallarõ keserken, zincir testere gövdenin üzerinde desteklenmeli. Kesim için çubuğun sonunu kullanmayõnõz (geri tepme riski arz eder). - Gerilim altõndaki dallara dikkat ediniz. Boş, serbest dallarõ aşağõdan kesmeyin. - Budama işlerini gövdenin üzerinde durarak yapmayõnõz. - Bir ağacõ keserken şu hususlardan emin olmalõsõnõz: a) sadece ağaç kesme işiyle gerçekten uğraşan kişiler çalõşma alanõnõn içinde bulunmaktadõr. b) bu işle ilgili her işçi tökezlemeden oradan uzaklaşabilmeli (insanlar bir köşegen yani çapraz bir hat boyunca 45 lik bir açõyla geri giderek oradan uzaklaşmalõ). c) gövdenin alt parçasõ, çalõ parçalarõ, dallar ve yabancõ nesnelerden arõndõrõlmõştõr. Güvenli bir biçimde yere bastõğõnõzdan emin olun bu işi yaparken (tökezleme riski arz eder). d) diğer çalõşma alanõ en az 2 /2 ağaç uzunluğu kadar uzakta olmalõ (7). Ağacõ kesip düşürmeden önce, ağacõn düşme yönünü kontrol edin ve 2 /2 ağaç uzunluğu kadar bir mesafede ne bir insan ne de herhangi bir nesnenin olmadõğõndan emin olun. - Ağaç hakkõnda karara varmak: Asõlõ - gevşek ya da kuru dallarõn - ağacõn yüksekliği - doğal çõkõntõ - yönü. Ağaç çürümüş mü? - Rüzgarõn hõz ve yönünü dikkate alõn. Kuvvetli rüzgarlar esiyorsa, ağaç kesip düşürme işlemini asla gerçekleştirmeyiniz. - Köklerin kesilmesi: En güçlü kök ile başlayõn. Önce, yatay, sonra, dikey kesim yapõn. - Gövdeyi çentikleme (8, A): Çentik, düşüş yönünü belirler ve ağaca düşerken yön verir. Ağaç gövdesi, düşüş yönüne paralel olarak çentiklenir ve gövde çapõnõn /3-/5 ine kadar içeri girer. - Kesimi düzeltirken, daima, çentiğin tümüyle üzerinden geçin. - Ağacõ, çentiğin alt kenarõnõn üzerinden (D) kesin (9, B). Kesik tamamen yatay olmalõ. Her iki kesik arasõndaki mesafe yaklaşõk olarak gövde çapõnõn /0 u kadar olmalõ. - Her iki kesik arasõndaki materyal (C), menteşe görevi görür. Asla, bu materyal boyunca kesmeyin, aksi taktide, ağaç kontrolsüz bir biçimde düşecektir. ağaç kesme kamalarõnõ zamanõnda yerleştirin. - Düşme kesiti sadece plastik maddeden veya alüminyumdan kamalarla emniyete alõnabilir. Demir kamalarõn kullanõmõ yasaktõr. - Bir ağacõ kesip düşürürken, daima düşen ağacõn yan tarafõnda kalõn. - Kesme işi gerçekleştirildikten sonra geri çekilirken düşen dallara dikkat edin. - Kaygan zeminde çalõşõrken, zincir testerenin kullanõcõsõ, kesilecek gövdenin ya da hali hazõrda kesilmiş ağacõn ötesinde ya da yan taraß arõnda kalmalõ. - Size doğru yuvarlanma ihtimali olan gövdelere karşõ uyanõk olun / = ağacõn devrilme alanõ 7

8 Nakliye ve depolama - Çalõşma esnasõnda yerinizi değiştireceğiniz zaman çalõşõr vaziyetteki zincir testereyi durdurun ve zincirin istem dõşõ olarak çalõşmaya başlamasõnõ önlemek için zincir frenini aktive edin. - Zincir testereyi asla zincir çalõşõr vaziyette iken taşõmayõn ve bir yerden bir yere nakletmeyin. - Zincir testereyi uzun mesafelerde taşõyacağõnõz zaman, kõlavuz kolu koruyucu kõlõfõ (zincir testere ile birlikte satõlõr) takõlmalõ. - Zincir testereyi silindirik tutaçlarõ kullanarak taşõyõn. kõlavuz kolu arka tarafa dönük olmalõ (20). Egzoz ile temasõ engelleyin (yanma riski doğabilir). - Araba ile taşõrken, akaryakõt ya da zincir yağõ sõzmasõnõ önlemek için zincir testerenin güvenli pozisyonda durduğundan emin olun. - Zincir testereyi kuru bir yerde muhafaza edin. Asla açõk havada muhafaza edilmemeli. Zincir testereyi çocuklardan uzak tutun. - Zincir testereyi bir süre için muhafaza etmeden ya da nakletmeden önce akaryakõt ve yağ tanklarõ tamamen boşaltõlmalõ. Bakõm - Bakõm yapõlmadan önce, çalõşõr vaziyetteki zincir testereyi durdurun (2) ve Þş tapasõnõ çõkarõn. - Çalõşmaya başlamadan önce, daima zincir testerenin çalõştõrma güvenliğini özellikle de zincir freninin çalõşõp çalõşmadõğõnõ kontrol edin. Zincirin daima keskin ve doğru bir şekilde sõkõştõrõldõğõndan (22) emin olun. - Zincir testereyi sadece düşük gürültü ve emme seviyesinde çalõştõrõn. Bunun için karbüratörün doru bir biçimde ayarlandõğõndan emin olun. - Zincir testereyi düzenli olarak temizleyin. - Tankõn tapasõnõn sõkõlõğõnõ düzenli aralõklarla kontrol ediniz. Ticari birlikler ve sigorta şirketlerince konmuş kaza önleme talimatlarõnõ dikkate alõn. Zincir testerede hiç bir değişiklik yapmayõn. Güvenliğinizi riske atmõş olursunuz. Sadece bu kullanma kitabõnda anlatõlan bakõm ve onarõm işlerini gerçekleştiriniz. Diğer tüm bu tür işler DOLMAR Servis ince yapõlmalõdõr. Sadece ve sadece orijinal DOLMAR yedek parçalarõ ile aksesuarlarõnõ kullanõnõz. Orjinal DOLMAR olmayan yedek parçalarõn, aksesuarõn, kõlavuz kolu/zincir kombinasyonlarõ ve uzunluklarõnõn kullanõmõ yüksek kaza riski doğurabilir. Müsaade edilmeyen testere tertibatõ veya aksesuarlar ile meydana gelen kaza ve hasarlarda her hangi bir sorumluluk üstlenilmez. İlk yardõm Bir kaza ihtimali için lütfen bir ilk yardõm kitinin daima el altõnda bulundurulduğundan emin olun. İlk yardõm kutusundan kullanõlanlarõn hemen yenisini alõp yerine koyun. Yardõm çağõrdõğõnõzda aşağõdaki bilgileri yardõm istediğiniz kişiye temin edin: - Kaza yeri - Ne olduğu - Yaralanan kişi sayõsõ - Yaralanmanõn türü - Ve sizin isminiz! NOT: Aşõrõ vibrasyona (=titreşim) maruz kalmõş kan dolaşõmõ kötü olan kişiler, kan damarlarõ ya da sinir sistemi ile ilgili yaralanmalar yaşayabilir. Vibrasyondan dolayõ parmaklar, eller veya el bileklerinde aşağõdaki belirtiler başgösterebilir: Bu vücut organlarõnõn karõncalanmasõ, gõdõklanma, ağrõ, batõcõ ağrõ, ten renginde veya tende değişiklik. Bu belirtilerin tespit edilmesi halinde, bir hekime başvurunuz SERVICE 8

9 Teknik Veriler 3 4 PS-900 Silindir hacmi cm 3 90 Çap mm 52 Silindir kutru mm 42 Hõzla ilgili en yüksek güç kw / /min 4,9 / Hõzla ilgili en yüksek tork Nm / /min 5,8 / Ayar devir sayõsõ /min Rölanti hõzõ /min Kavrama Hõzõ /min Ses basõnç düzeyi LpA, eq her bir ISO ) 3) 4) db (A) 03 / KpA = 2,5 Ses güç düzeyi LWA, eq her bir ISO ) 4) db (A) 0 / KWA = 2,5 ) 4) Vibrasyon hõzõ ahv, eq her bir ISO silindirik tutaç m/s 2 7,0 / K=2 - arka tutaç m/s 2 6,2 / K=2 Karbüratör (diyafram karbüratör) Tip TILLOTSON HS-295A Ateşleme sisteme Tip elektronik Buji Tip NGK BPMR 7A Elektrot aralõğõ mm 0,5-0,8 ya da buji Tip BOSCH WSR 6F Her bir ISO 7293 için maksimum yükte yakõt tüketimi kg/h 2,3 SpesiÞ k harcama her bir ISO 7293 g/kwh 480 Akaryakõt tank kapasitesi l,0 Zincir yağõ tankõ kapasitesi I 0,4 Karõşõm oranõ (yakõt/2 silindirli motor yağõ) - DOLMAR yağõ kullanõldõğõnda 50: / 00: (HP-00) - Aspen Alkylat (2 zamanlõ yakõt) 50: (2%) - diğer yağlar kullanõldõğõnda 50: (Kalite kademesi JASO FC veya ISO EGD) Zincir freni elle çalõşõr ya da geri tepme anõnda devreye girer (Kickback) Zincir hõzõ 2) m/s 2,2 Dişli zincir yuvasõ yüksekliği inch 3/8 Diş sayõsõ Z 7 Zincir tipi-yedek parça listesinin dõşõnda kalanlara bakõnõz Yükseklik/itici element gücü inch 3/8 /.058 Kõlavuz kolu, kesik uzunluğu cm 50 / 60 / 74 Kõlavuz kolu tipi- yedek parça listesinin dõşõnda kalanlara bakõnõz Ağõrlõk (yakõt tankõ boşken, zincirsiz ve kõlavuz kolu olmaksõzõn) kg 8,2 ) Rakamlar, rölanti, tam-yükleme ve en yüksek hõzda çalõştõrmaya göre bulunmuştur. 2) Maksimum güç uygulandõğõnda bulunan değerlerdir. 3) için çalõşma alanõnda. 4) Güvensizlik (K=). 5 Elementlerin (parçalarõn) adlandõrõlmasõ 2 6 Tutaç 2 Jikle 3 Filtre kapağõ/buji 4 Kõş işletme düğmesi 5 Silindirik tutaç 6 Susturucu 7 Sõkõştõrma somunu 8 Çivi çubuğu 9 Zincir tutacõ 0 Yağ pompasõ ayar vidasõ (alt taraf) Dişli zincir yuvasõ muhafaza tertibatõ 2 Tanõtma plakasõ 3 El koruma tertibatõ 4 kõlavuz kol 5 Zincir 6 El koruma tertibatõ 7 Başlatma düğmesi 8 Karbüratör için H-S-L ayar vidalarõ 9 I/STOP düğmesi 20 Güvenlik kilit düğmesi 2 Gaz kelebeği kolu 22 Yakõt tankõ kapağõ 23 Başlatma tertibatõna sahip vantilatör yeri 24 Yağ tankõ kapağõ 3 2 PS DOLMAR GmbH, Hamburg, Germany Typ: Seri numarasõ Imalat Tarihi Tanõmlama plakasõ (2) Yedek parçalar õsmarlanõrken gösterilir

10 UYGULAMAYA KOYMAK kõlavuz kolu ile testere zincirinin montajõ Teslimat kapsamõnda bulunan montaj aletlerini aşağõdaki işler için kullanõnõz. Zincir testereyi sabit ve hareketsiz bir yüzey üzerine koyun ve zincir ile kõlavuz kolunun montajõ için aşağõdaki aşamalarõ gerçekleştirin: DİKKAT: Kõlavuz kolu ve testere zincirinde yapõlan bütün işlerden önce mutlaka motoru durdurunuz, buji Þşini çekiniz (buji değiştirme bölümüne bakõnõz) ve koruyucu eldiven takõnõz! DİKKAT: Motorlu testere ancak komple monte ve kontrol edildikten sonra çalõştõrõlabilir! A 2 B İki tespit somununun (A/) vidasõnõ gevşetiniz. - Dişli zincir yuvasõnõn koruma tertibatõnõ (A/2) çekip çõkarõnõz. - Zincir sõkõştõrõcõ vidasõnõ (B/4), mil (B/5) sol durdurucunun 2 cm önünde durana kadar saat dönüş yönünde döndürün. 6 5 C D 7 - Kõlavuz kolunun (B/5) konumunu belirleyin. Zincir sõkõştõrõcõ (C/5) nõn piminin kõlavuz kolu üzerindeki deliğe (şekilde halka içine alõnmõş) girdiğinden emin olun. - Testere zincirlerini (D/6) zincir tekerleği (D/7) üzerine koyun ve testere rayõnõn kõlavuz kanalõna sokun. Ray üst tarafõndaki kesici kenarlar ok yönünü göstermelidir! 6 8 E F - Zinciri (E/6) kõlavuz kolunun dişli zincir yuvasõnõn ucunun (E/8) etrafõna dolayõn. - Zincir sõkacağõ (B/4) nõ zincir çubuğun ya da kolun (şekilde halka içine alõnmõş) en alt kenarõile kõlavuz kolu yivi ile birleşinceye kadar saat yönünde yani sağa doğru çeviriniz. Sol elinizl kõlavuz kolunu gövdeye doğru bastõrõnõz. 0

11 4 G 2 H - Zincir tekerleği koruyucusunu (G/2) takõnõz. İki tespit somununu (G/) kuvvetli sõkõştõrõn. Testere zincirinin sõkõlaştõrõlmasõ - Kõlavuz kolunu haþfçe kaldõrõn ve zincir kõlavuz kolunun en alt kenarõnda duruncaya dek zincir ayar vidasõnõ (H/4) saat yönünde sağa doğru çeviriniz. - Kõlavuz kolunu tutmaya devam ederken, bir yandan da üniversal İngiliz anahtarõ ile rakor vidasõnõ (G/) sõkõştõrõn. Zincir gerginliğinin kontrolü - Zinciringerginliği,ancak,zincirkõlavuzkolununenalt kenarõnda duruyorsa doğrudur. Hala daha elle kolaylõkla çevrilebilir. - Bunu yaparken, zincir freni serbest bõrakõlmalõdõr. - Zincir gerginliğini sõk sõk kontrol ediniz-yeni zincirler kullanõm esnasõnda uzama eğilimi gösterirler! - Zincir gerginliğini kontrol ederken, motor durdurulmalõ. I NOT: 2-3 zincirin birbirine alternatif olarak kullanõlmasõ tavsiye edilmektedir. kõlavuz kolunun düzgün takõlmasõnõ garanti etmek için, kol zincirin her değiştirilişinde etrafõnda çevrilmelidir. Zincir Freni 2 3 J K PS-900 seri olarak hõzlandõrma ile devreye sokulan bir zincir freni ile donatõlmõştõr. Testere ucunun ağaca sokulmasõyla ( GÜVENLİK UYARILARI bölümüne bakõnõz, sayfa 6) bir geri tepmenin meydana (Kickback) gelmesi halinde, yeterli derecede geri tepmede zincir freni kitle ataleti ile devreye sokulur. Saniyenin kesirinde testere zinciri durdurulur. Zincir freni acil durumlar ve de testere zincirinin bloke edilmesi için öngörülmüştür. DİKKAT: Motorlu testereyi hiçbir durumda (denemeler dõşõnda, bununla ilgili olarak bakõnõz Bölüm Zincir freninin kontrol edilmesi ) zincir freni boşaltõlmõş halde çalõştõrmayõn, aksi takdirde kõsa sürede motorlu testere üzerinde önemli hasarlar meydana gelebilir! Çalõşmaya başlamadan önce zincir frenini mutlaka sökün! Zincir freninin devreye sokulmasõ (frenleme) Yeterli derecede olan geri tepmenin meydana gelmesi halinde, zincir freni testere ucunun hõzlandõrõlmasõyla ve de el korumasõnõn kitle ataletõ (K/3) ile otomatikman devreye sokulur. Zincir frenini elle devreye sokmak için, sol elinizle (ok ) el muhafazasõnõ (K/3) ileriye doğru (testerenin ucuna doğru) itiniz. Zincir frenini devre dõşõ bõrakmak El muhafazasõnõ (K/3) onun yerini yakaladõğõnõ hissedinceye dek size doğru (ok 2) çekiniz. Artõk fren serbest kaldõ.

12 Akaryakõt/Akaryakõt değişimi A Benzin 50: 50: + 00: 000 cm 3 ( litre) 20 cm 3 20 cm 3 0 cm cm 3 (5 litre) 00 cm 3 00 cm 3 50 cm cm 3 (0 litre) 200 cm cm 3 00 cm 3 DİKKAT: Alet madeni yağ ürünleri (Benzin ve yağ) ile çalõştõrõlõr! Benzin kullanõldõğõnda aşõrõ dikkat gerekmektedir. Sõgara içmek ve hertürlü açõk ateş yasaktõr (Patlama tehlikesi). Akaryakõt karõşõmõ Bu cihazõn motoru hava soğutmalõ yüksek performanslõ, iki zamanlõ bir motordur. Yakõt karõşõmõ ve iki pistonlu motor yağõ ile çalõşõr. Motor, en az 9 ROZ luk oktav değerine sahip kurşunsuz regüler benzin ile çalõşacak şekilde dizayn edilmiştir. Bu tipte yakõt bulunmadõğõ taktirde, daha yüksek oktav değerine sahip benzin kullabilirsiniz. Bu, motoru etkilemeyecektir. Optimum motor gücü elde etmek ve sağlõğõnõz ile çevreyi korumak için yalnõzca kurşunsuz yakõt kullanõn. Motoru yağlamak için, yakõta karõştõrõlan, hava soğutmalõ iki zamanlõ motor için öngörülen sentetik yağlardan (kalite derecesi JASO FC ya da ISO EGD) kullanõlõr. Motor fabrika tarafõndan, çevre korumalõ 00: oranõnda karõşõmdaki, DOLMAR HP 00 yüksek performans iki zamanlõ yağa göre ayarlanmõştõr. Böylece motorun uzun ömürlü olmasõ ve de güvenilir, ve az dumanlõ çalõşmasõ sağlanõr. DOLMAR HP 00 yüksek performans iki zamanlõ yağõn teslimatõ aşağõda belirtilen ambalaj ebadõnda yapõlabilir: 0,5 l Sipariş No DOLMAR yüksek performanslõ çift-zamanlõ motor yağõ, sizin bireysel şartlarõnõza uymak için aşağõda verilen ölçülerde mevcuttur: l sipariş no: ml sipariş no: DOLMAR yüksek performanslõ çift-zamanlõ motor yağõnõn bulunmadõğõ durumlarda, 50: oranõnda karõşõmõn kullanõlmasõ tavsiye edilmektedir. Aksi takdirde, motorun optimum çalõşmasõ garanti edilemez. Uyarõ: Benzincilerin hazõr karõşõmlarõnõ kullanmayõnõz! Akaryakõt için doğru karõşõm oranõ 50: DOLMAR yüksek performanslõ çift-zamanlõ motor yağõnõ kullandõğõnõzda yani 50 kõsõm benzini kõsõm motor yağõ ile karõştõrdõğõnõz zaman kullanõlõr. 00: DOLMAR yüksek performanslõ çift-zamanlõ motor yağõnõ kullandõğõnõzda yani 00 kõsõm benzini kõsõm motor yağõ ile karõştõrdõğõnõz zaman kullanõlõr. 50: Diğer sentetik iki zamanlõ motor yağlarõnõ (kalite derecesi JASO FC ya da ISO EGD) kullandõğõnõzda, o zaman 50 kõsõm yakõtõ kõsõm motor yağõ ile karõştõrõnõz. NOT: Yakõt-motor yağõ karõşõmõnõ hazõrlarken önce tüm yağõ gerekli olan yakõtõn yarõsõ ile karõştõrõn. Ondan sonra, kalan yakõtõ ilave edin. Zincir testerenin yakõt tankõna boşaltmadan önce karõşõmõ iyice çalkalayõnõz. Güvenli çalõşmayõ garantilemek açõsõndan belirtilenden daha fazla motor yağõ ilavesi akõllõca bir davranõş değildir. Bu, sadece çevreyi kirletecek ve Egzoz borusu ile silindirdeki Egzoz kanallarõnõ tõkayacak daha fazla miktarda 2 OIL yakma artõğõnõn oluşmasõ ile sonuçlanacaktõr. Ayrõca, yakõt harcamasõ, artacak ve performans (verim) düşecektir. Akaryakõtõn saklanmasõ Akaryakõt ancak sõnõrlõ bir süre için saklanabilir. Akaryakõt ve akaryakõt karõşõmlarõ bilakis yüksek õsõ etkisi altõnda buharlaşma sonucu eskimektedirler. Fazla uzun süreler için saklanmõş olan akaryakõt ve akaryakõt karõşõmlarõ bu bu sebepten çalõştõrõrken sorunlara ve motor hasarlarõna yol açabilir. Ancak bir kaç ay içerisinde tüketilecek kadar akaryakõt satõn alõnõz. Isõnõn Yüksek olmasõ durumunda akaryakõt karõşõmõnõ 6-8 hafta arasõ tüketiniz. Akaryakõtõ sadece öngörülen bidonlarda kuru, serin yerde ve güvenilir bir yerde saklayõnõz! Zincir yağõ Zincir ve kõlavuz kolunu yağlamak için adhesif (yapõşkan) katkõ maddeleri içeren bir yağ kullanõnõz. Adhesif katkõ maddeleri, yağõn çok çabuk zincirden çõkmasõnõ önlerler. Çevreyi korumak için, biyolojik olarak bozunan zincir yağõnõn kullanõlmasõnõ tavsiye ediyoruz. Biyolojik olarak bozunan yağõn kullanõmõ, yerel yönetmeliklerce de zorunlu tutuluyor olabilir. DOLMAR tarafõndan satõlan BIOTOP zincir yağõ, 00% biyolojik olarak bozunan bir yağdõr ve özel sebze yağlarõndan yapõlmõştõr. BIOTOP, özellikle çevre dostu (RAL UZ 48) olduğu için mavi melek adõyla (Blauer Umweltschutz-Engel) anõlmaktadõr. BIOTOP zincir yağõ aşağõdaki ölçülerde mevcuttur: litre sipariş no: litre sipariş no: litre sipariş no: Biyolojik olarak bozunan yağ, sadece belli bir süre için dayanõklõdõr. İmalat tarihinden ( bu tarih kabõn üzerinde yazar) itibaren 2 yõl içinde tüketilmelidir. Biyolojik olarak bozunan zincir yağlarõ ile ilgili önemli bir not Şayet, testereyi uzun bir süre tekrar kullanmayõ planlamõyorsanõz, yağ tankõnõ boşaltõn, yerine az miktarda normal motor yağõ (SAE 30) doldurun ve ondan sonra, testereyi bir süre çalõştõrõn. Bu işlem, yağ tankõnda, yağ-besleme sisteminde, zincir ve kõlavuz kolunda zamanla yapõşkan artõklar bõrakarak kalan ve yağ pompasõna ya da diğer parçalara zarar verebilecek biyolojik olarak bozunan yağ atõğõnõ dõşarõ akõtmak için gereklidir. Testereyi bir dahaki sefer kullandõğõnõzda, yine tankõ BIOTOP zincir yağõ ile doldurun. C Eski yağ KULLANILMIŞ, ARTIK YAĞI ASLA KULLANMAYIN Kullanõlmõş yağ, çevre için çok tehlikelidir. Kullanõlmõş yağ, yüksek miktarda karsinojenik (=kanser yapõcõ) madde içerir. Kullanõlmõş yağdaki artõklar, testerede ve yağ pompasõnda yüksek oranda yarõk, çatlak ve aşõnmaya sebep olur. Kullanõlmõş yağ ya da uygun olmayan zincir yağõ kullanõlmasõ neticesinde hasar ortaya çõktõğõnda, ürün garantisi geçerli olmayacaktõr. Satõcõnõz sizi zincir yağõnõn kullanõmõ hakkõnda bilgilendirecektir.

13 GÖZ VE DERİYLE TEMASI ENGELLEYİN Madeni yağ ürünleri derinizin yağõnõ alõr. Şayet, deriniz ya da cildiniz bu maddelerle uzun bir süre ve tekrar tekrar temas ederse, cildiniz kuruyacaktõr. Çeşitli cilt hastalõklarõ ortaya çõkabilir. Ayrõca, alerjik reaksiyonlarõn ortaya çõktõğõ da bilinmektedir. Gözler, yağ ile temasla tahriş olabilir. Şayet, yağ gözünüze gelirse, hemen gözlerinizi saf ve temiz suyla yõkayõnõz. Şayet, gözler hala tahriş olmuş durumdaysa, hemen bir doktora görününüz! D Yeniden akaryakõt doldurulmasõ zincir yağõ yakõt/yağ karõşõmõ GÜVENLİK TEDBİRLERİNE UYUNUZ! Yakõtla uğraşõrken dikkatli olunuz. Motoru kapamayõ unutmayõnõz! - Yakõt ve yağ tankõna kir girmesini engellemek için kapaklarõn ve deliklerin etrafõnõ iyice temizleyin. - Kapağõ gevşetin ve tankõ yakõtla (yakõt/yağ karõşõmõ ile) doldurun ya da gerektiğinde zincir yağõ koyun. Doldurma boynunun en alt kenarõna dek doldurun. Yakõt ve zincir yağõnõ doldururken etrafa dökmemeye dikkat edin! - Kapağõ sõkõca kapatõn. Doldurma işi bittikten sonra, tank ve kapağõ temizleyin. E Zinciri yağlamak Testereyi çalõştõrõrken, zincirin iyi kaymasõnõ sağlamak için daima zincir-yağõ tankõnda yeterli miktarda zincir yağõ olmalõ. Bir dolum, sürekli bir kullanõmõn yaklaşõm yarõm saatlik süresi için yeterlidir. Çalõşma esnasõnda tank içinde yeterli zincir yağõnõn bulunup bulunmadõğõnõ kontrol ediniz, gerekirse tamamlayõnõz. Yalnõz kapatõlmõş motorda! Zincir yağlamasõnõn ayarlanmasõ 2 F G 3 Sadece mator durdurulduğunda! Yağ taşõma miktarõ ayar vidasõ (F/) ile regüle edilebilir. Ayar vidasõ gövdenin alt tarafõnda bulunur. Yağ pompasõ fabrikada orta derecede taşõma miktarõna ayarlanmõştõr. Taşõma miktarõnõn değiştirilmesi, kombine anahtar ile ayar vidasõnõ (F/) aşağõdaki çevirerek gerçekleşir: - sağa çevirerek düşük - sola çevirerek büyük taşõma miktarõna ayarlayabilirsiniz. Yağ pompasõnõn problemsiz olarak kullanõlmasõndan emin olmak için motor yağlõğõ (karteri)ndaki yağ kõlavuz yivi (G/2) ile kõlavuz kolundaki yağ giriş deliği (G/3) düzenli olarak temizlenmelidir. NOT: Testerenin çalõşmasõ durdurulduktan sonra, artõk zincir yağõnõn yağ besleme sisteminden, kõlavuz kolundan ve zincirden bir süre damlamasõ normaldir. Bu, bir arõza olduğunun işareti değildir! Testereyi uygun bir yüzeye yerleştiriniz. 3

14 Motoru çalõştõrmak 4 A 3 B Motoru çalõştõrmak için testereye yakõt doldurduğunuz yerden en az 3 metre uzağa gidiniz. - Yere sağlam bastõğõnõzdan ve zincir hiçbir şeye değmeyecek şekilde testereyi yere koyduğunuzdan emin olun. - Zincir frenini (kilitleyin) devreye sokun. - Bir elle silindirik tutacõ sõkõca tutun ve zincir testereyi yere bastõrõn. - El muhafazasõnda durarak arka tutacõ sabitleyin. Soğuk çalõştõrma: Jikle kolunu (B/) oturduğunu hissedene kadar dõşarõ doğru çekiniz. Burada aynõ esnada yarõ gaz kilidi çalõştõrõlõr. Kõsa devreli şalter "I" (BAŞLAT) pozisyonunda (B/2). Direnç hissedinceye dek (piston üst ölü noktanõn önüne gelecek şekilde yönlenir) yavaşça başlatma kablosunu (B/3) çekiniz. Zincir Freninin Kontrolü Başlatma supabõna (B/4) basõnõz (özel model). Şimdi, ilk ateşleme sesini duyuncaya dek hõzlõ ve kuvvetli bir hareketle başlatma kablosunu çekiniz. UYARI: Başlatma kablosunu yaklaşõk 50 cm den fazla dõşarõya çekmeyiniz ve elle içeri itmeyiniz. Başlatma supabõna (B/4) basõnõz (özel model). Jikle kolunu (B/) içe bastõrõn ve tekrar çalõştõrma ipini çekiniz. Motor çalõşõr çalõşmaz kolu kavrayõn (Güvenlik kilit tuşu (B/5) avuç içiyle etkinleştirilir) ve gaz koluna (B/6) basõn. Yarõ gaz kilidi devre dõşõ kalõr ve motor açõk devre çalõşõr. Dikkat: Motor çalõştõktan hemen sonra rölantiye alõnmalõdõr, aksi takdirde debreyajda hasar meydana gelebilir. Şimdi, zincir frenini serbest bõrakõn. Sõcak çalõştõrma: Soğuk çalõştõrmada anlatõldõğõ gibi, ancak çalõştõrmadan önce yarõ gaz kilidini aktif hale getirmek için jikle kolunu (B/) bir kere dõşarõ çekin ve hemen akabinde içine bastõrõn. Motoru durdurmak Kõsa-devre düğmesini (B/2) O pozisyonuna (DUR) getirin. Zincir kayganlõğõnõn ve yağõnõn kontrolü 6 C Zincir frenini kontrol etmeden önce zincir testere ile çalõşmayõnõz! - Yukarõda anlatõldõğõ şekilde motoru çalõştõrõn (yere iyi bastõğõnõzdan, kõlavuz kolu hiçbir şey ile temasetmeyecekşekildezincirtestereyiyere koyduğunuzdan emin olun). - Silindirik tutacõ sõkõca bir elle kavrayõnõz ve diğer tutacõ da diğer elinizle tutunuz. - Motor orta hõzda çalõşõr vaziyette iken, zincir freni devreye girene dek elinizin arkasõ ile ok yönünde el muhafazasõna (C/6) basõnõz. Zincirin bu durumda hemen durmasõ gerekir. - Hemen gaz kelebeğini ve zincir frenini serbest bõrakõn. ÖNEMLİ: Şayet, zincir frenini denerken zincir hemen durmazsa, bu zincir testereyi kullanmayõnõz. Zincir testereyi bir DOLMAR servis merkezine götürünüz. 4 D Asla, yeterince zinciri yağlanmamõş, belli bir kayganlõğa sahip olmayan bir testere ile çalõşmayõn. Aksi taktirde, zincir ve kõlavuz kolunun servis (=bakõm) ömrü kõsalacaktõr. Çalõşmaya başlamadan önce, yağ tankõndaki yağ seviyesi ile yağ beslemesini kontrol edin. Yağ besleme hõzõnõ aşağõda belirtilen biçimde kontrol edin: - Zincir testereyi çalõştõrõn. - Çalõşõr vaziyetteki zincir testereyi bir ağaç gövdesi ya da zemin (uygun bir zemin kullanõn)den yaklaşõk 5 cm yukarõda tutunuz. Şayet, yağlama yeterli ise, testereden yağ dõşarõ akacağõndan haþf bir yağ lekesi göreceksiniz. Rüzgarõn esiş yönüne dikkat edin ve yağ spreyine gereksiz yere maruz kalmaktan sakõnõn!

15 Karbüratörün Ayarlanmasõ S H L E F DİKKAT: Karbüratör ayarõ, cihaz tamamen birleştirildikten ve kontrol edildikten sonra uygulanmalõdõr! Devir saati ölçer olmadan ayarlamalara müsaade edilmemektedir! Karbüratör ayarõ, en iyi fonksiyon, ekonomik tüketim ve işletme güvenliğine hizmet etmektedir. Bu, motor sõcakken, hava Þltresi temizken ve kesici takõmõn kurallara uygun bir şekilde montajõnda gerçekleştirilmelidir. Karbüratör ayarõnõn mutlaka bir DOLMAR uzman servisinde yapõlmasõnõ sağlayõn, aksi taktirde yanlõş ayarla motor hasarlarõna yol açabilmektedir. Yeni egzost talimatlarõ sebebi ile karbüratörün (H) ve (L) ayar vidalarõnda sõnõrlamalar öngörülmüştür. Böyle sõnõrlanan bir ayar olanağõ ile (yaklaşõk 80 derece) çok yağlõ bir karbüratör ayarõ önlenmiş olur. Bu egzost talimatlarõna uyulmasõnõ ve de optimal motor performansõnõ ve ekonomik akaryakõt kullanõmõnõ garanti eder. En iyi ayar için bir devir saati ölçer (sip-no ) gereklidir, çünkü müsaade edilen azami devir sayõsõnõn aşõlmasõ, aşõrõ õsõnmaya ve yağlayõcõ maddenin eksilmesine neden olmaktadõr. Motor hasar tehlikesi! (H) ve (L) ayar vidalarõnõn fabrika ayarlarõ: Tam dayama öncesine kadar ( saat yönü aksine) dõşarõ çevrilmiş. Karbüratör ayarõ tornavida (uç genişliği 4 mm, sip.-no ) ile yapõlmalõdõr. Tam bir ayar için aşağõdaki çalõşma adõmlarõ gereklidir: (H) ayar vidasõnõn kontrolu Çalõştõrmadan önce (H) ayar vidasõnõn saat yönü tersine hissedilebilen dayamaya kadar dõşarõ çevrildiğini garanti ediniz. Sõnõrlamalar motorun devirden düşmesinden koruyamaz! (yağlayõcõ noksanlõğõ). Motoru çalõştõrõnõz ve õsõtõnõz (3-5 dakika) 2. Rölanti ayarõ yapõnõz 3. İvmeyi kontrol ediniz 4. Müsaade edilen maksimum devir sayõsõnõ ayarlayõnõz 5. Rölanti devir sayõsõnõ kontrol ediniz 3. İvmenin kontrol edilmesi Gaz pedalõna basõlmasõ ile motor geçiş beklemesi olmadan rölantiden yüksek devir sayõlarõna ivmelendirilmelidir. İyi ivmelendirme gerçekleşinceye kadar ayar vidasõ (L) yi saat yönü tersine küçük hareketler ile dõşarõ doğru çeviriniz. 4. Maksimum devir sayõsõnõn ayarlanmasõ Teknik veriler çerçevesinde maksimum devir sayõsõnõ ayar vidasõ (H) nõn minimum ayarlanmasõ ile ayarlayõnõz. Ayar vidasõ (H) nõn saat yönünde içeri çevrilmesi ile: Devir sayõsõ yükselir. Hiç bir durumda müsaade edilen maksimum devir sayõsõnõ aşmayõnõz! Elektronik devir sayõsõ sõnõrlamalõ cihazlar için açõklamalar: Bu cihazlarda devir sayacõnda en yüksek devir sayõsõnõn kesin olarak okunmasõ mümkün değildir. En yüksek devir sayõsõna ulaşõldõğõnda bunda bariz duyulabilen yanlõş ateşlemeler meydana gelir! S 5. Rölanti devir sayõsõnõn kontrol edilmesi Rölanti devir sayõsõnõ müsaade edilen en yüksek maksimum devir sayõsõnõn ayarõndan sonra kontrol ediniz. (Kesici takõm birlikte dönmemelidir!). Rölanti devir sayõsõna, iyi ivmelendirmeye ve maksimum müsaade edilen devir sayõsõna erişilinceye kadar madde 2 den itibaren ayar işlemini tekrarlayõnõz. Kõşõn Çalõşma S 2. Rölantiyi ayarlanmasõ Teknik veriler çerçevesinde rölanti devir sayõsõnõ ayarlayõnõz. Ayar vidasõ (S) nin saat yönünde içeri doğru çevrilmesi: Rölanti devir sayõsõ yükselir. Saat yönü tersine dõşarõ doğru çevrilmesi: Rölanti devir sayõsõ düşer. Kesici takõm birlikte dönmemelidir! G Kõş mevsimindeki iklim şartlarõnda karbüratörün buzlanmasõnõ önlemek için, sõcak hava silindirden karbüratöre aktarõlabilir - Kombi anahtarõ ile (G/) düğmesini durdurucuya kadar sağa doğru döndürün. - Karbüratör õsõtõcõsõ aktif işler. 0 C õn üzerindeki õsõlarda karbüratör õsõtõcõsõ mutlaka devreden çõkarõlmalõdõr! Bu talimatlara uymama halinde piston ve silindirde hasar oluşabilir! 5

16 BAKIM Testere zincirinin keskinleştirilmesi UYARI: kõlavuz kolu ve zincir üzerinde hiçbir şey yapmadan önce daima motoru durdurun ve buji kapağõnõ çekip çõkarõn ( ateşleme bujisinin kapağõnõn değiştirilmesi nin anlatõldõğõ kõsma bakõnõz) Daima, koruyucu eldiven giyin! = = 0,64 mm (.025") A B Zincir aşağõdaki şartlar altõnda keskinleştirmeye ihtiyaç duyar: - Nemli odun keserken oluşan testere tozu odun unu gibi göründüğünde. - Zincir büyük basõnç altõnda oduna girmişse. - Kesme ucu veya kenarõ görünür bir biçimde hasara uğramõşsa. - Testere, kesme esnasõnda sağ ya da sola çekiliyorsa ki bu zincirin düzgün olmayan bir biçimde keskinleştirilmesinden kaynaklanõr. Önemli: Zinciri sõk sõk keskinleştirin (bileyin) ancak, bu işi yaparken çok fazla metal kaybõ olmamalõ! Genellikle, eğenin 2-3 vuruşu yeterli olacaktõr. Kendiniz zinciri birkaç kez bileylediyseniz, bu kez, alõp servis merkezine götürüp orada yeniden bileyletin. Zincir tipi 099 için bileme kriterleri: - Tüm bõçaklar, aynõ uzunlukta olmalõ (=). Farklõ uzunlukta olan bõçaklar, zincirin pürüzlü olmasõna yol açar ve zincirde kõrõlmalara sebep olabilir. - En iyi sonuçlar, 0,64 mm (0.025 inç) lik derinlik sõnõrlayõcõ derinliği ile elde edilir. Kesiğin derinliği, derinlik sõnõrlayõcõ ile kesici uç veya kenar arasõndaki yükseklik farkõyla belirlenir. UYARI: Aşõrõ derinlik, geri tepme riskini arttõrõr! 25 C D E - Bütün bõçaklar, aynõ açõda yani 25 lik bir açõda bileylenmelidir. Farklõ açõlar, pürüzlü, düzensiz işleyen bir zincirin oluşmasõna neden olur, kõrõk ve çatlaklar artar ve zincirin kõrõlmasõna yol açabilir. - Bõçağõn 60 lik ön kesiş açõsõ, yuvarlak eğenin kesim derinliğinden kaynaklanmaktadõr. Şayet, uygun bir eğe uygunbir biçimde kullanõlõrsa, doğru kesiş açõsõ otomatik olarakelde edilecektir. Eğelerle nasõl çalõşõlõr - Bileme için testere zinciri yuvarlak eğeli spesyal eğe tutacağõ kullanõlmalõdõr. Normal yuvarlak eğeler uygun değildir. Normal, sõradan yuvarlak eğeler, bu iş için uygun değildir. Sipariş nosu için Aksesuarlar bölümüne bakõnõz. - Rende dişlisinin ilk yarõsõnõ yuvarlak testere törpüsü ø 5,5 mm ile törpüleyiniz, sonra ø 4,8 mm. - Eğe, sadece ileri doğru bastõrõldõğõnda (ok yönünde) kesim yapmalõ. Eğeyi geri doğru iterken kaldõrõn. - Önce, en kõsa bõçağõ bileyleyin. Ondan sonra, bu bõçağõn uzunluğu, zincirin tüm diğer bõçaklarõ için standart olarak kullanõlacaktõr. - Eğeleri yatay sürün (0 testere rayõ için). 6

17 / F G H - Eğe tutucu, eğenin yönlendirilmesini kolaylaştõrõr. 25 lik kesim açõsõna göre işaretlenmiştir ve kesim derinliğini eğe çapõnõn 4/5 ile sõnõrlar. Bu eğe tutucu ve eğeyi õsmarlamak için gerekli olan sipariş nosunu bulmak için Aksesuarlar bölümüne bakõnõz. - İşaretlemeler eğelerde zincire paralel seyir etmelidir. - Zinciri bileyledikten sonra, derinlik sõnõrlayõcõnõn yüksekliği, bir zincir ölçer ile kontrol edilmeli. Sipariş nosu için Aksesuarlar bölümüne bakõnõz. - Küçük yükseklik fazlalõklarõnõ dahi bu iş için özel olarak dizayn edilmiş düz bir eğe (G) ile düzeltin. - Derinlik sõnõrlayõcõnõn (H) ön kõsmõnõ yuvarlayõn. kõlavuz kolunun temizlenmesi UYARI: Bu işler yapõlõrken koruyucu eldivenler giyilmeli. Zincirli fren bandõnõ temizleme DİKKAT: Mutlaka zincirli freni gevşetin (bloke edin) ve koruyucu eldivenleri takõn! Zincirli freni temizlik sõrasõnda işletmeyin! I J Testere yatağõnõn satõhlarõ düzenli olarak hasar olup olmadõğõ hususunda kontrol edilmelidir ve uygun alet ile temizlenmelidir Tespit somunlarõnõ (J/) gevşetin. - Zincirli tekerlek koruyucusunu (J/2) çekin. - Vida (J/3) ü gevşetin ve kõlavuz levhasõnõ (J/4) alõn. - Dört vidayõ (J/5) gevşetin ve örtücü levhayõ (J/6) dikkatle çõkarõn. NOT: Basõnçlõ yaylarõn (K/8) dõşarõ fõrlamamasõna dikkat edin. Temizleme çalõşmalarõ sõrasõnda, basõnçlõ yaylarõ fõrlamaya karşõ emniyete alõn. K 7 SERVICE - İç bölmesini, özellikle fren bandõ alanõnõ (K/7) bir boya fõrçasõ ile temizleyin. NOT: Fren mekaniğini, özellikle yaylar (K/8) i temizlemeyin, çünkü yatağõndan fõrlayabilir. NOT: Köpüklü plastik (K/9) u çõkarmayõn. - Örtücü levhayõ ve sevk levhasõnõ yeniden monte edin. - Gerçekleşen montaj sonrasõnda zincirli frenlerin işlev kontrolü uygulanõr (Zincir Freninin Kontrolü bölümüne bakõnõz). NOT: Zincir freni, çok önemli bir güvenlik aleti ve tõpkõ diğer parçalar gibi normal aşõnma ve kõrõlmaya maruz kalõr. Düzenli kontrol ve bakõm güvenliğiniz açõsõndan çok önemlidir. Bir DOLMAR yetkili servis merkezinde yapõlmalõdõr. 7

18 denet- Zincirli tekerleğin lenmesi Zincirli tekerleğin değiştirilmesi DİKKAT: Mutlaka koruyucu eldivenler takõn. 2 A B C Yeni bir testere zinciri yerleştirmeden önce zincirli tekerleğin durumu kontrol edilmelidir (A). Büzülmüş zincirli tekerlekler (0,2 mm den daha fazla) (B) yeni bir testere zincirinde hasarlara sebebiyet verirler ve mutlaka yenilenmeleri gereklidir. - Tespit somunlarõnõ (C/) sökün. - Zincirli tekerlek koruyucuyu (C/2) çekin D - Kombi anahtarõ ile tespit halkasõnõ (D/3) çõkarõn. DİKKAT: Tespit halkasõnõ çõkarõrken dõşarõ fõrlayabilir. - Bunun altõnda bulunan basõnç pullarõnõ (D/4) alõn. E - Zincirli tekerlek (E/5) i kavrama silindirinden alõn. - Yeni haþf yağlanmõş zincirli tekerleği üzerine yerleştirin ve parçalarõnõ tersine sõra dizisi halinde yeniden birleştirin. Kõvõlcõmdan koruyucu Þltre Temizlenmesi/değiştirme Susturucu amortisörleri vidalarõnõ kontrol etme 9 8 F 6 7 G Kõvõlcõmdan koruyucu Þ ltre düzenli aralõklarla temizlenmeli ve hasarlarõ kontrol edilmelidir. - Vidayõ (F/6) dõşarõ döndürün. Çõkõş zarõnõ (F/7) ve kõvõlcõmdan koruyucu Þ ltreyi (F/8) alõn. Dikkat: Filtrenin temizlenmesi için keskin veya sivri cisimler kullanmayõn. Kõvõlcõmdan koruyucu Þ ltre zarar görebilir veya biçim değiştirebilir. - Üç tespit vidasõ (G/9) düzenli aralõklarla sabit oturmalarõ açõsõndan denetlenmelidir. 8

19 Çalõştõrma kablosunun değiştirilmesi H I - Körük gövdesini (H/) sökün (4 vida). - Halat değişimi için halat makarasõ monte edilmiş kalabilir. - Eski kablo artõklarõnõ uzaklaştõrõnõz. - Yeni halatõ (4 x 000 mm) takõn ve makarada kolayca, marş kolunda kõsmi düğüm ile düğümleyin. Halat ucu silindirden dõşarõ fõrlamamalõdõr. - Halatõ mümkün olduğu kadar halat makarasõ üzerine sarõn. Son olarak halatõ marş kolu ile makaradan takribi 50 cm çekin ve bu arada halatõ bir kere daha makara çevresine sarõn. - Makarayõ gevşek bõrakõn ve halatõ yay gerginliğinde sarõlmaya bõrakõn. Marş kolu şimdi dikey marş gövdesine bitişik durmalõdõr. UYARI: Çalõştõrma kablosu tamamen dõşarõ çekildiğinde, kablo makarasõ yay gücüne karşõ en az /4 dönüş çevirilebilmelidir. Geri çekme yayõnõn yenilenmesi Vakum kanalõnõn değiştirilmesi 4 2 J 3 5 K - Körük gövdesini (J/) sökün. - Yay değişimi için iç yõldõz tornavida ile (J/2) mihver yatağõnõ sökün. - Mihver yatağõnõ (J/3) çekin. - Halat makarasõnõ (J/4) alõn. - Şimdi Yay kapağõnõ (J/5) sökün (3 vida). - Körük gövdesinin şimdi oluklu tarafõnõ haþfçe ahşaba vurun ve sabit tutun, böylelikle eski yay dõşarõ fõrlar ve tehlikesiz gevşetilebilir. - Yeni yay gerili halde yay kasasõna teslim edilir ve komple körük gövdesi içine bastõrõlõr, bu arada tel sarõlõ makara sõyrõlõr. Dõşarõ fõrlayan geri çekme yayõnõ saat dönüş yönünde gövde içine doğru döndürün. - Vakum kanalõnõ değiştirme işlemi için çõkartmak için kanca meydana getirecek şekilde bir ucu kõvrõlmõş bir parça tel kullanarak tank doldurma boynuna doğru çekiniz. - Vakum kanalõnõn keçe ßtre (K/) si, tõkanabilir. - Yağõn karbüratöre akõmõnõn engellenmesinden emin olmak için her üç ayda bir vakum kanalõnõn değiştirilmesi tavsiye edilmektedir. 9

20 Hava Þltresinin temizlenmesi A - Filtre kapağõnõn (A/)vidalarõnõ gevşetiniz ve çõkarõnõz (2 vida). Dikkat: Kir parçacõklarõnõn karbüratör içine düşmelerini önlemek için,jikle kapağõnõ jikle kolunu (A/2) çekerek kapatõn. - Hava Þ ltresini (A/3), emme deliklerinden her iki vidayõ (A/4) gevşettikten sonra alõn. Kõvõlcõm kapağõnõ değiştirme B - Su serpilen takviye parçalarõ arasõna bir tornavida yerleştirin ve hava Þltresinin üst - ve alt kõsmõnõ döndürerek birbirinden ayõrõn. - Hava Þltresini bir boya fõrçasõ veya yumuşak bir fõrçayla temizleyiniz. - Aşõrõ kirlenmiş hava Þ ltresini normal bulaşõk deterjanõ ile õlõk sabun suyunda (lavgasõnda) yõkayõnõz. - Hava Þltresini iyice kurutunuz. - Üst- ve alt parçayõ yeniden birleştirin ve emme delikleri üzerine koyun. Vidalar (A/4) ü tekrar iyice sõkõştõrõn. Aşõrõ kirlenmede sõkça temizleyiniz (günde birden fazla defa), zira sadece temiz bir hava Þltresi tam kapasiteli motor performasõnõ sağlar. DİKKAT: Arõzalõ hava Þltresini derhal değiştiriniz! Kopan dokuma parçalarõ motor arõzasõna neden olabilirler. 3 C D 0,5-0,8 mm DİKKAT: Kõvõlcõm kapağõ na ya da kapak başlõğõna, eğer motor çalõşõyor durumda ise, kesinlikle dokunmayõnõz (Yüksek voltaj tehlikesi mevcuttur). Herhangi bir bakõm çalõşmasõna başlamadan önce, motoru mutlaka durdurup, kapatõnõz! Sõcak bir motor yanõklara yol açabilir Her zaman koruyucu eldivenler takõnõz! İzolatöre herhangi bir zarar geldiğinde, elektrod yanmasõ soz konusu olduğunda, ya da, elektrodlarõn çok kirli veya yağlõ olduğu durumlarda, kõvõlcõm kapağõ mutlaka değiştirilmelidir. Filtre kapağõnõn her iki vidasõnõ (A/) sökün ve Þltre kapağõnõ alõn (Hava Þ ltresinin temizlenmesine ilişkin resme bakõn). - Buji Þ şini (C/3) bujiden çekiniz. Bujiyi sadece birlikte verilen kombinezon anahtar ile değiştiriniz. - Yeni ateşleme bujisini tersine sõra dizisi halinde monte edin. DİKKAT: Sadece markasõ NGK BPMR 7A veya BOSCH WSR 6F olan kõvõlcõm kapaklarõnõ kullanõnõz. 20 Elektrod yarõğõ Elektrod yarõğõ, 0,5 mm olmalõ. Ateşleme (buji) kõvõlcõmõnõn kontrolü - İzolasyonu yapõlmõş kerpentenler kullanarak silindire sõkõca bağlanmõş olan ateşleme kablosu ile gevşemiş buji kapağõnbastõrõn. - On/Off (aç/kapa) düğmesini "I" (ON yani aç) pozisyonuna getirin. - Motoru çalõştõrõn, bu arada marş halatõnõ kuvvetlice arasõndan çekerek geçirin. Şayet, düzgün çalõşõyorsa, ateşleme kõvõlcõmõ elektrodlarõn yakõnõnda görünür olmalõ.

PS-6400 PS-7300 PS-7900

PS-6400 PS-7300 PS-7900 Kullanõm Kõlavuzu Orjinal Kullanõm Kõlavuzu ÖNEMLİ Testereyi kullanmadan önce, bu kullanõm kitabõnõ dikkatle okuyun Güvenlik kurallarõna mutlaka uyunuz. Bu kitabõ her zaman elinizin altõnda bulundurun!

Detaylı

BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ

BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ KULLANIM KILAVUZU BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ GASOLINE CHAIN SAW / OU-GS5200 2.8 BG MOTOR GÜCÜ! 2.8 BG 52 CC 50 CM 21 BP Kullanım kılavuzunu indirmek için QR kodu okutunuz... Motor Gücü Silindir Hacmi Pala

Detaylı

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Kurulumu ve Bakõmõ GENEL UYARI Eşzamansõz kafesli üç Bu dokümanda, kurulum, kullanõm ve bakõmla ilgili olarak alõnmasõ gerekli tedbirleri belirten, kullanõlmõştõr.

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111100 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-28 T60 Logamax U014-28/ T60 (Boylerli) Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR

MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler. İşletme Kõlavuzu 07/2003 1056 0173 / TR MC.. Serisi Endüstriyel Redüktörler 04/2000 Baskõ 07/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 0173 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 4 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 2.1 Endüstriyel Redüktörlerin Taşõnmasõ...

Detaylı

Montaj, Bakõm ve Kullanma

Montaj, Bakõm ve Kullanma 72111000 09/2003 TR Montaj, Bakõm ve Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kombi Logamax U012-24/24 K/28 K Logamax U014-24/24 K Montaj, bakõm ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz

Detaylı

Devreye Alma ve Bakõm

Devreye Alma ve Bakõm 6302 256 /2002 TR Yetkili Servis için Devreye Alma ve Bakõm Kõlavuzu Yoğuşmalõ kazan Logano plus GB302 Devreye almadan ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler

Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme. Teknik Özellikler DX 3243 / DX 3443 Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 Makineyi Kullanmadan Önce Temeller Yazdõrma İşlevleri Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ Açõklamalar Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw)

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1-04 Sürücü Modülleri 0.75-45 kw Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000038350 REV C TR GEÇERLİLİK TARİHİ: 11.6.2007 2007 ABB Oy. Tüm Haklarõ Saklõdõr.

Detaylı

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D1O Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D101O, D102O, D103O ve D104O için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1O Dijital Kablosuz

Detaylı

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr.

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. KULLANICI KILAVUZU MBP35 BEBEK MONİTÖRÜ KULLANICI KILAVUZU Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. Yeni Motorola Dijital Bebek Monitörünüze Hoşgeldiniz!

Detaylı

Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama. Sorun Giderme Diğer İşlevler. Güvenlik Teknik Özellikler

Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama. Sorun Giderme Diğer İşlevler. Güvenlik Teknik Özellikler Kullanõm Talimatlarõ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Başlarken Orjinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Kullanõcõ Araçlarõ Sorun Giderme Diğer İşlevler Uyarõlar Güvenlik Teknik Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı

Optical Time Domain Reflectometers

Optical Time Domain Reflectometers Agilent Technologies Optical Time Domain Reflectometers Cep Kõlavuzu Agilent Technologies Bildirimler Bu belge telif haklarõ yasalarõ ile korunmuş ve yasal sahipleri bulunan bilgiler içermektedir. Tüm

Detaylı

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir.

Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. ON ROAD Bu kılavuz aracın ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve araç yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde birlikte verilmelidir. Bu kılavuz ATV150U On Road modelini içermektedir.

Detaylı

GE-BC 43 AS. Orijinal Kullanma Talimatı Benzin Motorlu Tırpan

GE-BC 43 AS. Orijinal Kullanma Talimatı Benzin Motorlu Tırpan GE-BC 43 AS Orijinal Kullanma Talimatı Benzin Motorlu Tırpan 1 Art.-Nr.: 34.046.10 I.-Nr.:11013 TR İçindekiler 1. Güvenlik uyarıları 2. Alet açıklaması ve sevkiyatın içeriği 3. Kullanım amacına uygun

Detaylı

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle Kanuni Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle birlikte verilmelidir. Bu kılavuzda, motosikleti

Detaylı

APC Symmetra RM. Montaj Elkitabõ. 990-7811, Revize 1, 06/01

APC Symmetra RM. Montaj Elkitabõ. 990-7811, Revize 1, 06/01 APC Symmetra RM Montaj Elkitabõ Türkçe 990-7811, Revize 1, 06/01 İÇİNDEKİLER APC İrtibat Numaralarõ ve Destek İrtibat numaralarõ ve destek için http://www.apc.com/support adresindeki APC Web sitesini

Detaylı

Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar. İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT. adresine kaydetmeyi unutmayin

Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar. İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT. adresine kaydetmeyi unutmayin MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 1 Wednesday, January 11, 2006 12:22 PM Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT Ürününüzü www.pioneer-eur.com

Detaylı

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle Kanuni Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle birlikte verilmelidir. Bu kılavuz Breton modelini

Detaylı

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle Kanuni Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle birlikte verilmelidir. Bu kılavuzda, motosikleti

Detaylı

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu

HP Notebook Bilgisayar. Başvuru Kõlavuzu HP Notebook Bilgisayar Başvuru Kõlavuzu Bildirim İşbu el kitabõ ve içerdiği örnekler olduklarõ gibi sağlanmõş olup herhangi bir bildirimde bulunulmaksõzõn değiştirilebilir. Hewlett-Packard Company bu el

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ENISo0 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 2025 Ekim 1983 ICS 27.060.30 Buhar kazanları işletme, muayene ve bakım genel kuralları General Rules for Operation Inspection and Maintenance of Steam Boilers

Detaylı

Kullanım ve Bakım El K tabı UXV 500

Kullanım ve Bakım El K tabı UXV 500 Kullanım ve Bakım El K tabı UXV 500 Değerli KYMCO UTV kullanıcıları; KYMCO UTV yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Aracınızı her türlü trafik şartlarında güvenle kullanmak ve performansından tam

Detaylı

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002

ICS 75.200 TÜRK STANDARDI TS 12820/Mart 2002 Ön söz Bu standard, Türk Standardlarõ Enstitüsü nün Petrol Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 22 Mart 2002 tarihli toplantõsõnda kabul edilerek yayõmõna karar verilmiştir. Bu standardõn

Detaylı

ÖNSÖZ. Bajaj marka motosiklet seçiminiz için sizi kutluyoruz. Bajaj kullanıcıları arasına hoş geldiniz.

ÖNSÖZ. Bajaj marka motosiklet seçiminiz için sizi kutluyoruz. Bajaj kullanıcıları arasına hoş geldiniz. 200 NS ÖNSÖZ Bajaj marka motosiklet seçiminiz için sizi kutluyoruz. Bajaj kullanıcıları arasına hoş geldiniz. Her türlü trafik koşulunda güvenli kullanım için motosikletinizi tanıyor olmanız çok büyük

Detaylı

Bajaj marka motosiklet seçiminiz için sizi kutluyoruz. Bajaj kullanıcıları arasına hoş geldiniz.

Bajaj marka motosiklet seçiminiz için sizi kutluyoruz. Bajaj kullanıcıları arasına hoş geldiniz. PULSAR 200 NS ÖNSÖZ Bajaj marka motosiklet seçiminiz için sizi kutluyoruz. Bajaj kullanıcıları arasına hoş geldiniz. Her türlü trafik koşulunda güvenli kullanım için motosikletinizi tanıyor olmanız çok

Detaylı

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle

Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle DISCOVER150F Bu kılavuz motosikletin ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve motosiklet yeni bir kullanıcıya satıldığında veya devredildiğinde motosikletle birlikte verilmelidir. Bu kılavuzda, motosikleti

Detaylı

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu

Montaj ve Bakõm Kõlavuzu 630 4995 05/003 TR Yetkili Servis için Montaj ve Bakõm Kõlavuzu Boyler SU160/1 300/1 Montaj ve bakõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Avrupa Yönetmelikleri tarafõndan

Detaylı