(Türkiye de İktisadî Plânlama Hareketleıinlıı Tarihçesi; Fransa, İtalya, Porto-Ricoda ve Flîpânîer de İktisadi Fîânılama Teşkilâtı)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(Türkiye de İktisadî Plânlama Hareketleıinlıı Tarihçesi; Fransa, İtalya, Porto-Ricoda ve Flîpânîer de İktisadi Fîânılama Teşkilâtı)"

Transkript

1 TÜRKİYE VE ORTADOĞU Am m e î d a r e s î e n s t ît ü s ü İdarî Reform.Serisi : 7 TÜRKİYE DE İDARİ REFORM ÇALIŞMALARI PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI İn c e l e m e l e r! (Türkiye de İktisadî Plânlama Hareketleıinlıı Tarihçesi; Fransa, İtalya, Porto-Ricoda ve Flîpânîer de İktisadi Fîânılama Teşkilâtı) B alkanoğlu M atbaacılık Ltd. Şti. A N K A R A

2

3 ÖNSÖZ Modem jdevlet iktisat alanda hayatî denebilecek vazifeler ve mesuliyetler kabul etmiştir. ısayısız çeşit ve şekillerde kendisini gösterm jbu vazifeler arasmda iktisadi plânlama işi> en ön safda gelmektedir. Memleketimizde m,uayyen süreli ve muayyen hedefli plânlama denemeleri görülmüştüı*;,ancak umumî bir plânlama teşkilâtı için ciddî teşebbüsler pek yenidir., Enstitümüz 27 Mayıs ta başlayan yeniden teşkilâtlanma devresinde İktisadî plânlama teşkilâtı,ve idaresi konusunda mukayeseli ve hazırlayıcı bir araiştırma yapmayı çok faydalı saymıştır. Zaman ve doküman bakımından uğradığımız zorluklara rağmen muhtelif memleketlerin plânlama teşkilâtı ve geçmişteki Türk tecrübesi hakkmda bir tablo çizmeye çalıştık; bu inceleme o tablonun bir parçasını teşkil etmektedir'. İlgililere faydalı olacağım ümit etmek bizim için bir zevktir. Uınıiîn MMür Prof. Dr. Keonal Fikrıet Ank

4

5 TÜRlîdYE DİE PLÂNLAMA HAKEKETLEKÎNİN TABÎHÇESÎ (ÖZELLİKLE TEŞKİLÂT AÇISINBAN) Memleketimizde iktisadi kalkmmamn kısmî ve mevziî plânlarla temin edüemiyeceği anlaşıldığmdan, İnkılâp Hükümetinin ilk ele aldığı mevzulardan biri de «Plânlama Tieşkilâtının» kurulması olmuştur. Bu hususda yapılan çalışmalardan birini teşkil eden raporumuzun bu bölümüyle ilgili meseleleri 2 kısım halinde ele almış bulunuyoruz. Birinci kısımda ekonominin oldukça geniş kısmını ihtiva eden plânlar, teşkilâtlar ve muhtelif sektörler üzerindeki kısmî ve mevziî plânlama hareketleri belirtildikten sonra ikinci kısımda çeşitli konularla ilgili mevcut plânlama üniteleri belirtilmiştir. Bunlardan başka netice kısmında rapor için yapılan çalışmalardan edinüen bilgilere dayanılarak kurulacak teşkilât için bazı fikirler üeri sürülmüştür. 1. Plânlama Hareketlerinin Tarihçesi : Curnılhiiıriyeftiııı ilâjmından sonra ekonominin hususî sektör vasıtasüe gelişmesini sağlamak için ziraat sektöründe aşar vergisinin kaldırılması, sanayi sektöründe Teşviki Sanayi Kanununun çıkarılması gibi ve diğer sektörlerde de buna benzer tedbirler alınmıştır. Bütün bu tedbirlere rağmen başarı elde edilemediği görülmüş ve İktisadî gelişmenin daha ziya» de devlet eliyle sağlanması hakkmdaki düşünceler kuvvetlenmiştir. Böylece Türkiye de 1930 yılmdan sonra plân fikri ortaya çıkmıştır Yıâlarmda hazırlanan «Türkiye-^ııin îktisadî Bakumuıdıaiiı Bîr Teitiküki» (1) adlı üç cütlik plân Türkiye hakkmdaki ük plândır. [W. D. Hines başkanlığındaki on kişilik bir ecnebi mütehassıs heyeti tarafından hazırlannuştır. Plân bitmeden Hines ölmüş ve yerine başka bir zat getirilmiştir. Plâmn esas metni İngilizce olup Merkez Bankası tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Plân o zamamn hükümetine takdim edilmiş, fakat esas prensipleri ihtiva eden birinci cüdin çok iyi ve faydattı bir şeküde hazırlanmasına rağmen diğer kısmılarmda bu itina gösterilmediğinden, umumiyetle her zamamn hükümeti tarafmdan hem bizzat plâm hazırhyanlar tarafmdan beğenilmemiş ve tatbik edilmemiştir. (1) Bu plânın 1 cildi Başvekâlet Murakabe Heyeti Azası Ayet Sayar da bulunmakitadır. Diğer ciltlerini bulmak mümlkün olmamıştır.

6 îsmet İnönü nün Husya ya s^ahati sırasmda Ruslar, TOrkiye - nin ihtiyacı olan plânı bir Rus heyetinin hazırlıyabileceği hususunda Icendisini ikna etmişlerdir. Bu suretle Türkiye ye gelen Rus Heyeti 1933 yılında «Birinci Beş Yılllık Plânı» hazırlamıştır (2). Bu plân sanayileşmeyi sağlamak için devlet tarafmdan atılan ük adımı gösterir. Muhteva bakımından Kayseri, Nazüli, Ereğh, Malatya, pamuklu fabrikaları üe Bürsa Merinos yünlü, Gemlik sun i ipek ve Taşköprü kendir fabrikalarımn kurulmasmı derpiş eden bir projedir. Bu plân tamamen tatbik ediîlmiştir. Muhtevasından da anlaşılacağı bu plânda mensucat sanayiinin kurulması istenüdiğinden, plânın tatbikatım sağlamak ve bu tatbikattan da sorumlu olacak 30 milyon sermayeli Sümerbank kurulmuştur. Plânın metni de kitap halinde basılmıştır yılmda, toplanan Sanayi Kongresi tarafından «ÎMmci Beş Y ilık Plân» hazırlanmıştır (2). Plâmn hazırlanış safhaları şu şeküdedir : Sanayi Kongresi komisyonlara ayrıldı. Bu komisyonlar tarafından hazırlanan raporlar Ekonomi Vekâleti Sanayi Tetkik Heyetine verildi. Raportör Bekir Sıtkı Oransay komisyonlardan lüzumu kadar üye celbederek raporlarm mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde analize yaparak, plâna umumî şeklini verdi. Bu şekilde komisyonlarm hazırladığı raporların derlenmesinden meydana gelen plân îkıtisat Vekilinin huzurunda toplanan bir komisyon tarafmdan münakaşa edüerek revizyona tabi tutuldu ve son şeklini aldı. Metni kitap şeklinde basılan bu plân tatbik edilemedi. Fakat muhteva itibarüe geniş olan bu plânda seçme mevzular almarak, 1938 yılmda «4 yıllık pilân» İktisat Vekâleti tarafmdan bir takım komisyonlarm suretiyle hazırlandı (2). Bu plâmn tatbil^atı için teşekküllere gerekli emirler verildi. Fakat İktisat Vekilinin Türkiye nin teknik ve personel bakımmdan bu plânm tatbikatına durumu müsait olmadığı ileri sürüldüğünden, plâmn tatbikatı bir kararname üe menedüdi, «1946 TaffîMi îliiıııiiiııî Kalkııııınia Plâm» İkinci Dünya Harbinden sonra Tikkiye de yapılan ilk plân faaliyetini gösterir. Bu plân bütün kaynaklarm bir envantirini ihtiva etmemekle beraber kaynakların durumunu ve ekonominin gelişmesi için gerekli tedbirleri belirtümekteydi. E'tüdlerin ve malî kaynakların kifayetsizliği yüzünden bu plân tasarı şeklinde kalmıştır. Marshall Plânı ile sağlanacak yardmılarm kesin miktarlara (2) Bu plân Sanayi Vakâleti Sanayi Dairesi Reisliğinde ibulunmalktadır. (2) Bu plân Sanayi Vekâleti Sanayi Dairesi Reisliğinde bulunmaiktadır.

7 bağlanması için, Hükümet yılları arasmda tatbik edilmek üzer «TlirMyiö İktisadî Kaıükıiîmıa Plâaıı» m hazırlatmıştır (3). Plânın hazırlanmasında gözönünde bulundurulan gaye, memle^ ketimizde toprak altı ve toprak üstü servetleriyle su mahsullerini ve su kuvvetlerini değerlendirmek ve böylece iş ve makina gücünün ve toprağın verimini arttırmak suretiyle başta Türk köylüsü olmak üzere ynrtdaşlarımızm hayat seviyesini yükseltmek dimuştur. Metni kitap halinde basılan plân sekiz bölüm olup, tarım, ulaştırma, büyük su işleri, enerji, demir ve çelik, çimento, madenler olmak üzere ekonominin başlıca şubelerini içine almaktadır. İktisadî ve siyasî şartlarm değişmesi üzerine plân tatbik edüememiştir yıhnda Milletlerarası îmar ve Kalkınma Bankası tarafından Türkiye ye yollanan ve başlarında BARKER in bulunduğu heyet «Tîir!dy < EfeoiKOiMfeî KaHanmıa Programı içle TaMI v ı Tavsîy l r» adlı plânı hazırlamıştır. Metnin ash İngilizcedir. Maliye Vekâletinden Hurşit Çalıka tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Beş senelik bir devre içinde tatbik edlmesi için hazırlanan rapor iki bölüme ayrılmış, birinci bölümde Türkiye nin İktisadî problemleri belirtilmiş ve ikinci bölümde ise dört kısm halinde teklif edilen program üeri sürülmüş ve İktisadî politikaların ve faaliyetlerin koordinasyonu belirtildikten sonra bütün sektörler üzerinde teferruath bir şeklîde durulmakta, netice kısmında da «bir İktisadî kalkınma programı ve onun finansmanı» na yer verilmektedir. Barker Raporu Türkiye hakkında ecnebi mütehassıslar tarafından hazırlanan plânların en iyisi olarak belirtilebilir yılında profesör Baade başkanlığındaki F. A. O. heyeti «AKBENte İBÖLGESÎ, 'KALKîNMA' PROJESİ MEMMKET EffÜ- BÜ - TÜKKİYB'» adh F. A. O. raporunu hazırlamıştır. Etüdün gayesi milh ekonominin en mühim kısmını teşkü.eden Türkiye ziraatinin mevcut tabiî kaynaklarının daimi ve hareketli bir şekilde çahşmasını temin için teşkilâtlandırmak olmuştur. Gayesi bu olan rapor iki cilt ve altı bölümden müteşekkildir. Ele alman ve belirtilen problemler Türk ziraatçileri için meçhul olan şeyler değildir. Raporun hazırlanmasında kullanılan bilgiler Türk ziraatçilerinden ve bilhassa Tanm Bakanlığı mensuplarmdan elde edilmiştir. Bu programda Türk ekonomisinin bünyesinin ve bilhassa ziraî esaslarının hemen hemen yeniden inşaasmı tavsiye etmektedir. Türkiye nin ziraî arazisinin genişlemesi artık mümkün olmadığından, sulama işleri. (3) Şefik Bilikur, Kemal Süleyman Vıaner ve Muhlis Elfce tarafından hazırlanan plânın bir nüshası Muhlis Etende bulunmamadır.

8 mera arazisi İslahatı ve toprak muhafazası gibi tedbirler üzerinde duruluyor, kesin tavsiyeler olarak değilde misal olarak, «I. Köyceğiz - Dalaman Projesi II. Antalya Projesi m. Yeşilırmak Pro-jesi»nin ele almması belirtiliyor yılmda kitap halinde basılan raporda Türkiye nin İktisadî muvazenesizliğini bertaraf ettirilebilecek nisbette yatırımların artırılması için aşağıdaki üç kaynağın bir arada kullanılmasmın lâzım geldiği ileri sürülmektedir : 1. Uzun vadeli dış yardım, 2. Erozyonu kontrol için Türkiye devlet bütçesinden ayrılacak fonlar ve sulamanın daha önce plânlanmış olandan çok daha yüksek bir nisbette şumulendirümesi, 3. Memlekette kullanılmayan insan kuvvetinin bilhassa köylerdeki fazla erkek işçilerin seferber edümesi : Tavsiye edüen Köyceğiz - Dalaman projesi Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtı ile Vekâletlerarası Prodüktivite Komitesi Prodüktivite Merkezinin İşbirliği ile hazırlanmakta ve tatbikata konmaktadır, Antalya projesinin hazırlanması ve yürütülmesi Dışişleri Bakanlığı tarafından ele alınmış ve bunun için Dışişleri Bakanlığında ilgili bakanlık mümessillerinden meydana gelen bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyonun yaptığı çalışmalar neticesinde yalnız projenin hazırlanmasnıın 5 milyon dolara mal olacağı tesbit edumiş, m,ailî irakânlanmız gözönünde bulundurularak hiç olmazsa bu meblağın 2 milyonunun Birleşmiş Milletler Özel Fonundan verilmesi için talepte bulımulmuştur. Buna rağmen dolar temin edüebümiş, fakat daha fazla yardım elde edebilmek için imkânlar araştırılmaktadır. Bu projenin inkılâp hareketinden sonraki durumu belirsizdir. Çünkü Dışişleri Bakanlığı bu projenin kendi sahası üe ilgili olmadığını belirterek, sorumluluğu üstünden atmağa çalışmaktadır. Diğer taraftan ise sadece projenin hazırlanması için büyük meblağların sarfedilmesi gerektiğinden bu projenin tamamen bırakılmasını ileri sürenler, buna mukabil bu plânın da bundan evvelki plânlar gibi (rafa kaldırılmamasmı) ve tatbik edümesini istiyenler bulunmaktadır yılından sonraki hükümet bütün ekonomiyi kaplayan bir plânın hazırlanmasına ve tatbik edilmesine hiçbir zaman müsaade etmemiştir. Flakat bütün vilâyetlerin, imkân nisbetinde kazaların İktisadî plânlarının hazırlanması hususunda bir takım faaliyetler

9 oilmuş, neticede «1951 de Erzânjoaaı, 1952 de Afyoıııka aihisar, Çanstldcailie, BIzîeı, yan ve ibîtls, 1954 de Bilecik, 1957 de Kıozain, it o a - Isalı, Elâzığ tküsıadî MânlkKn» hazırlanmıştır. (4). Bu listede hazırlama tarihleri tesbit edümeyen «İMjuş ve Ttmceli tktijsa^ plânlaıti» da ilâve edebüir. Her plân umumiyetle I - Coğrafi vaziyeti, II - Malî vaziyeti, III - İktisadî durumla alâkah çeşitli faaliyetler, IV - Ziraat, V - Ormancılık, VI - Hayvancılık, VII - Yeraltı ve toprak servetleri, VIII - Sanayi, IİX - Küçük sanatlar, X - Ticarî faaliyet, XI - Bankacüık, ÎXII - îzhar edüen teklif ve temenniler, XIII - Tevessülü uygnn görülen hususlar olmak üzere on üç bölüm halinde ele alınmış ve bir de hülâsa kısmı üâve edilmiştir. Bu plânlarm hazırlanmasındaki gaye, vüâyetlerin ve kaza çapındaki bölgelerin mahallî imkânlarını ve ne nisbette devlet yardımına ihtiyaçları olduğunu açık bir şekilde tesbit etmektir. BU plânlardaki hususların % 95 i sabık ve sakıt iktidar tarafmdan nazarı itibara almmamıştır. Fakat şahsi gayretler neticesinde Bilecik, Sakarya, Kozan, KaraisaJi ve Siirt plânları ilgili Bakanlıklara aksettirildi. Bu surette bazı yollar ve köprülerin yapılmasına ve söbze yetişen fakat nakletme imkânma sahip olmayan Bilecik - Çayırköprü Konserve Fabrikasmın kuruhnası sağlanıldı ve bunlara benzer bazı hususların da ele alınması sayesinde bu beş plân kısmen de olsa tatbik edüdi. Fakat bütün plânlar halen aktüalitesini muhafaza eden mevzuları ihtiva etmektedirler. Ahenkli bir iktisat siyasetinin tatbiki için alınacak kararları koordine etmek gayesüe 18 Ocak 1940 tarih ve 5780 sayıh Millî Korunma Kanununun 4 ncü maddesine dayamlarak «hükümet programlımı umumî esasları dahilinde İktisadî politikayı tanzim etmek iç ve dış kaynak ve imkânların en müessir ve memleket ekonomisi ne en yararlı şekilde kullamimasım temin etmek ve vekâletlerin bu politikaya temas eden tatbikatım koordine etmek» üzere tarih ve 4/ sayıh kararla «tktisaıdî Koordinıasyon Heyeti» kurulmuştur. Kjoordinasyon, Dışişleri, Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarından müteşekkil olan Heyete sonradan îmar ve îskân Balkanı da daihü edilmişti. Heyetin gayelerinin sağlanmasını temin etmek için «Mîmîk, Yiaıtıriim ve Carî îhtiyıaçilar Komitesi» olmak üzere üç komitesi vardır. Bunlardan birincisi esas ve diğerleri tali komitelerdir. Teknik Komite Umum Müdürler seviyesinde olup, İktisadî Koordinasyon Heyetinin selâhiyetlerine giren mevzularda gereken tetkikleri yapmak ve yaptırmak ve Heyetçe lüzum görülecek hu- (4) Bu plânlar Ticaret Vekâleti Teıtkik Heyeti EeMiğinıde ibulunımaiktadır. ' i : i. 9

10 suslarda iptidaî ve nihaî kararlar almakla vazifelidir. Bu komite Dışişleri Bakaiılığı İktisadî işbirliği Umumî Kâtibi, Maliye Bakanlığı Hazine Umum Müdürü veya Müşaviri veya Umum Müdür Muavini, İstatistik Umum Müdürü, Dış Ticaret Dairesi Reisi, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrükler Umum Müdürü, Tahsis ve Tevzii Dairesi 'Reisi, Tj C. Merkez Bankası Umum Müdürü ve Odalar Birliği Umumî Kâtibittd,en terekküp eder. Bu komiteye Başbakan tarafından tayin edilen Umumî Kâtip riyaset eder. Tâli komitelerden Yatırım Komitesi Koordinasyon, Dışişleri (İktisadî İşbirliği) Maliye, Ticaret, Sanayi, Baymdırlıl?:, Ziraat, Ulaştırma, Basın Yayın ve Turizm, İmar ve İskân Vekâletleriyle Odalarbirliği temsilcüerinden teşekkül eder. Bu komitenin vazifeleri şunlardır : 1 ^Resmî ve hususî sektörlerin (gemüer dahil) ügüi talep, teklif projelerini tetkik ve bunlar hakkmda Heyet ve Teknik Komitece ittihaz edilecek kararları hazırlamak, 2 Yatırımlar mevzularmda gereken etüdleri yapmak ve Teknik Komite ye tevdi etmek üzere yatırım programlarını hazırlamak, 3 Yatırımlar mevzularında gereken etüdleri yapmak ve Teknik Komite ye tevdi etmek üzere yatırım programlarım hazırlamak, 4 Heyet ve Teknik Komite tarafmdan verüecek yatırım mevzuları ile ügili sair vazifelerini ifa etmek, Carî İhtiyaçlar Komitesi, Koordinasyon, Maliye, Ticaret, Sanayi, Ziraat Bakanlıklarıyla Tahsis ve Tevzi Dairesi ve Odalar Birliği temsilclerinden meydana gelir. Komitenin vazifeleri sanayinin ve diğer İktisadî cihazların tam kapasite ve randımanla çalışabilmeleri için lüzumlu iptidaî madde, yedek ve parça ve carî malzeme ihtiyaçlarım tesbit ve bunlardan memleket dışından getirilmesi zaruri olanlarını tayin ve tefrik üe mevcut ve kabüi tahakkuk imkânları muvacehesinde herbirisi hakkında miktar ve kıymet kotaları tesbit ederek Teknik Kbmite ye teklifler yapmak ve Heyet veya Tfeknik Komite ce verilecek mevzularda sair vazifeler ifa etmekle vazifelidir. İktisadî Koordinasyon Heyetinin işlerini verimli kümak için Millî Korunma Kanununun 5 nci maddesini tadü eden 28-Aralık-1940 tarih ve 3954 sayılı kanunla «Koordinasyon Bürosu» kurulmuş ve Başbakanlığa bağlanmıştır. Bu heyet kendinden beklenen vazifeleri yerine getirmemiş, muhtelif bakanlıklarda ayrı ayrı alman kararların tasdik mercii olan, âtıl bir iinite olmuştur. W

11 9954 sayılı ıresmî Gazete de «Koordinasyon Bakanlığının ihdası Hakkında Muamele» nin neşrinden sonra teşekkül eden Koordinasyon Bakanlığı hazırlanan tasarıya göre 7 daireden teşekkül eder. Dairelerden biri hariç diğerleri fiilen faaliyette bulunmaktaydılar. Tasarı, 4/11260 sayılı kararla Koordinasyon B-akanlığma bağlanan Tahsis ve Tevzi Dairesinin 1960 yılı kadrosuna istinaden hazırlanmıştır. Bu tasarıda Bakanlığm vazifeleri umumî olarak belirtilmiştir. Fakat dairelerinin vazifelerini incelediğimiz zaman bu bakanlığın, İktisadî Koordinasyon Heyetinin alacağı kararların iptidaî tasarılarmı hazırhyan ve Heyete ve Teknik Komitece alınan kararların tatbikatını sağlıyan bir teşekkül olduğunu görürüz. Bu bakanlığm kurulmasında güdülen gaye Koordinasyon Bakanma diğer Bakanlardan daha üstün bir mevkî verilecek, İktisadî Koordinasyon Heyetinin Başkanlığına getirümek suretiyle, bu işlerin bakanlıklararası koordinasyonunu sağlamasmı temin etmekti, Başbakamn yanmda diğer üyelerinden üstün bir Bakamn olamıyacağı yapılan tatbikat neticesinde anlaşılmıştır. Bu bakamn vazifesini yapabilmesi Biaşbakamn yanında kuvvetli bir nüfusa sahip olan bir şahıs ise mümkün oluyordu. Meselâ böyle bir nüfusa sahip olmayan son Koordinasyon Bakanınm Başkanlık ettiği son Koordinasyon Heyeti toplantısmda üyelerin birbiriyle sohbet ettikleri rivayet edilmektedir. Vazifesini yapmayan ve yapmasına da imkân olmayan bu iki teşekkül inkılâp hareketinden sonra ilga edilmiştir. Bu kısmında, sektörler itibariyle plânlama faaliyetlerine, elde edilen bilgiler derecesine de temas edilecektir. Ziraat sahasında 1959 yıhna kadar plânlı bir ziraî kalkınma politikası ele alınmamıştır, lyalmz 1931 yılı ük ziraat kongresinde ve ondan sonraki 1938 tarihili kongrede ziraat politikası bakımmdan bazı esaslar kabul edilmiştir yılında Ankara da yapüan «lioordimiasycmi Toplatııteı»nda « Ziraî îıımşâf Programı» hazırlandı. Fakat bu plânm icab ettirdiği masrafları karşılıyacak finansman kaynaklarmın ve plânı tatbik edecek plâncı elemanlarmın bulunmaması ve zü aat sektörünün ekonomi içindeki yerinin belli olmaması yüzünden bu plân tatbik edilmedi. Ziraat sahasında Baade Raporu da en mühim çalışmalardan biridir. Şimdi Tarım Bakanlığında Ziraî Ekonomi ve Plânlama Dairesi, kurulması için teşebbüsler vardır. Bu dairenin kısa zamanda az masrafla iyi neticeler verecek mevzuları ihtiva eden kısa vadeli plânları hazırlaması istenmektedir. Sanayi sahasında ise «İkinci Beş Ydlık Plân» ve buna dayanalı

12 rak hazırlanan «4 Yıllık Plân» dan sonra sırasiyle şu plânlar hazırlanmıştır (5). Taşkömürü, linyit, bakır, krom, v.s, ilgili yani Etibank ın sahasına giren hususları ihtiva eden «Yıllık Mafden mânı» yıllarında hazırlanmıştır. « TaoMi Teknik Öğretim Raıporu» teknik öğretim işleri bir program altında yürütülmek istenudiğinden, bakanlıklardan bu işlerle ilgili Umum Müdürler çağırıldı. Bunlarla yapılan toplantılarda fikirleri tesbit edilerek adı geçen rapor hazırlandı ve bu raporun altı, toplantıya iştirak edenler tarafından imzalandı. «1946 İvedeîi 8 anıa,yi Plânı» mevcut fabrikaların genişletilmesi için yapılmıştı. Rapor kabul edildi. Fakat tamamen tatbik edilemedi yıllan arasında hazırlanan «Türkiye de Kıunıiaibi)e eık Kimya Tesisleri Plânı» toplanan Kimya Sanayi Kongresinde görüşüldü v plâmn tatbikat safhasma konulması tavsiye edildi. Bu tavsiye üzerine, gerekçesiyle Başbakanlığa sunuldu ve Başbakanflığın kararı ile tatbik edilmesi için emirler verüdi. Bütün bu çalışmalara rağmen tatbik edilemeyen plânda bulunan konulardan Azot Sanayi sonradan devlet eliyle kuruldu de Tahsin Bekir Balta nın İktisat Vekilliği sırasmda büyük bir plân hazırlandı. Fakat kabul ediilmeden VekH, bu vazifeden ayrıldığı için plân da tasarı halinde kaldı. Yine de «Maikin, Eşya^ Miaıden ve Malzeıme Plâmiı» hazırlandı. Bu plâmn yapılması için toplanan heyet, komisyonlar halinde çalıştı. Böylece meydana gelen raporlar İktisat Vekâleti Sanayi Tetkik Heyeti Raportörü Bekir Sıtkı Oransay tarafından gerekli revizyona tabi tutularak toplandı ve kitap haunde bastırıldı yılları arasında bir de «yıafcıt raporu» meydana getirüdi. Siyasî şartların değişmesi yüzünden tatbik edüemeyen rapor, ilgili Bakanlıklar mümessülerinin fikirleri alınmak suretiyle hazırlanmıştır. Ekonomi sahasındaki ve bilhassa sanayi sahasındaki politikaların ve faaliyetlerin tatbikatım sağlayan bir organ olması dolayısiyle «ısapayi Bajkaiîlığıniîi» kurulmuş ve vazifeleri üzerinde kısaca durmak yerinde olur tarih ve 6973 sayılı «Sanayi Vekâleti Kuruluş ve Vazifeleri Hakkında Kanun»la tedvin olunan ve 29 Haziran 1957 tarihinden itibaren fiüen faaliyete başlıyan bu Bakanlık «resmi ve hususi sektörler arasında bir fark gözetmeksizin, memleketimizin sanayi, maden ve enerji işlerini umumî menfaat ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde tanzim ve idare etmek ve bu işlerle ilgüi müesseseler arasında gereken iş birliğini sağlayarak tedbirler almak gayesiyle kurulmuştur. Yukarda adı geçen kanunla kendisine (5) Bu plânların hepsi Sanayi Başkanlığı.Sanayi Dairesi Reisliğinde bulımmakıtadır. 12

13 bağlanan,. Sümerbank, Eti'bank, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Türkiye Sellüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Elektrik Etüd İdaresi gibi devlet işletme ve tesisleriyle İktisadî devlet teşekküllerinin faaliyetini tanzim, teftiş ve murakabe etmek, hususî teşebbüsün sanayi, maden ve enerji sahalarındaki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve teşvike matuf etüdleri yapmak, bunu mümkün kılacak her türlü teknik yardım ve kredi imkânlarını hazırlamak, bununla vazifeli müesseseleri kurmak ve kuruluşlarmı kolaylaştırmak, umumî olarak sanayi, maden ve enerji işlerine müteveccih resmi ve hususi yatırımların ihtiyaç ve imkânlara göre ayarlanması için gerekli priyorite, teşvik ve koordinasyonu tesbit etmek, sınaî mülkiyete ait işleri görmek, sanayi sicilini tutmak, yetki ve vazifelerinde bu kanundaki hükümlerle Sanayi Bakanlığına tevdi edilmiştir. Gerek iç ticaret, gerek dış ticaret bakımından olsun ticaret sahasında plânlı bir politika bugüne kadar takip edümemiş, ihtiyaç hâlinde cezrî tedbirlerle meseleler haliedümeye çalışılmıştır. Malî sahada ise, her sene hazırlanan devlet bütçesi bir plân olarak gösterilebüir. Çünkü bütçe bütün ekonomiye şâmil bir plânın malî kısmım teşkil eder. İmâr ve iskân sahasmda ise ilk şehircilik faaliyetleri ve cereyanları biraz geç olmuştur. Fakat şehircüiğin ayrı bir ilim olduğu kabul edildikten sonra hükümet tarafından Ankara dan bu yeni ilim esaslaruıa göre geliştirilmesi düşünülmüş Alman şehirci mimarlarından Kral öcher Ankara ya davet edilmiş ve «Ankara Plânı» hazırlatılmıştır. Bu plânın Yenişehir ve Karaoğlan da tatbikinden sonra, 1928 yılmda Ankara ya ait mütekâmil bir plân elde etmek için müsabaka açılmış, birinciliği Profesör Mimar Jansen kazanmış ve Öchar plâmna sadık kalarak «Numıimeı Anlhara Plâjnı»nı yapmıştır yılında ırene D Anje İzmir e getirilerek Milî Mücadele esnasmda yanan «Alsamcıak yaragıaı sahasmiıa ait olınııak üziore bir bölge plânı» hazırlatılmıştır. İstanbul için açüan beynelmilel müsabakada birinciliği alan Alman Profesörü Eigötz ün tatminkâr bir plân hazırlayamaması üzerine 1935 de getirtüen!wagner de tatminkâr bir plân hazırlayamamıştır. Nihayet yine İstanbul plânı için getirtüen Fl-ansız Şehircüik mimarı Firost muvaffak olmuştur. Bu misaller imar sahasında plânh faaliyetin zaruretini Cumhuriyetin Uâmndan itibaren anlaşıldığmı göstermektedir. Fakat daha o zaman anlaşüan zaruret 1950 yılmdan itibaren ihmal edümiş ve plânsız imar faa;liyetleri yüzünden memleket büyük zararlara uğramıştır. 13

14 ÎI ÇeşiÜi koniuiarl'a ilgili pnevcut planlaıma imiteleri Btıgîln faal ve verimli bir şekilde fakat birbirleriyle koordinasyona ehemmiyet vermeden veya imkân bulmadan çalışan plânlama ünitelerinin durumu bu bölümde belirtilmeğe çalışılmıştır Yalnız raporun konusu ilgilendirmediği için Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü, Hidroloji Enstitüsü, Toprak-Su Umum Müdürlüğü, Orman Umum Müdürlüğü ve Üniversitedeki muhtelif Enstitüler gibi tabî servet kaynakları hakkında bigi toplayşn ve bakanlıklar ve umum müdürlükler bünyesinde yer alıp İktisadî bilgüeri derleyen üniteler üzerinde durulmadığı gibi, hususî sektöre ait bügüerle meşgul olan Odalar Birliği ve bütün bunlardan daha geniş sahaları ihtiva eden istatistik Umum Müdürlüğü de ele ahnmamıştır. Plânlama bakmamdan Mülî Savunma Bakanlığındaki teşkilâtm bünyesi ve faaliyetleri büinen sebepler yüzünden araştırılmamış, yalnız her şubede etüd ve plân kısnrüarmın ve bunları koordine eden merkezî bir ünitenin ve İlmî iştişare kurulunun bulunduğu çeşitli kaynaklardan öğrenilmiştir. 1 Bölg Plâflilamai Baireısi Reisliği; 9.V.1958 tarih ve 7116 sayıl ıkanunla kurulmuş, îmâr ve îskân Bakanlığma bağlı Plânlama ve îmâr Umum Müdüriüğünim bünyesinde yer alan dört reislikten yalmz Bölge Plânlama D^airesi Reisliği plânlama işleri ile meşgul olur. Türkiye de bölge plân fikri Zonguldak ve havzasımn plânlamaları dolayısiyle meydana çıkmışsa da, müsbet hareketler sabık iktidarın îstanbul da asma köprü yapmak ve bunun için dışardan yardım almak istemesi ürerine olmuştur. Bir bölge plâm içinde asma köprünün durumu büinmeden yardımın yapılamıyacağmı belirtmeleri üzerine 1958 de Bayındırlık Bakanlığmda kadrosu üç kişiden müteşekkü «Bölge Plânlama Bürosu» kurulmuştur. Sonradan îmar ve îskân Bakanlığmm bünyesinde Bölge Plânlama Dairesi Reisliği şeklinde yer alan bu büro, halen 10 teknik elemana sahip olup, bir servis hallinde çalışmaktadır. îmar ve îskân Bakanlığımn kuruluş kanununda bölge plânlama üe ilgüi madde ve fıkralar şunlardır : Madde 2. îmar ve îskân Bakanlığmm vazifeleri şunlardır : B) Bölge plânları için alâkalı bakanlıklarla müşterek etüdler yapmak ve bu etüdlere göre icabeden kanunî ve İdarî tedbirleri müş' tereken almak. Madde 9. Plânlama ve îmar Umum Müdürlüğünün vazifeleri şunlardır: U

15 A) lyurdun tajbiî, İktisadî, sivil müdafaa, turistik ve diğer şartlarına göre imar bölgesini tesbit etmek; bu bölgelerin inkişaflarını nazan itibare alarak imar plânlarını yapmak; Böylece hazırlanacak bölge imar plânlarının tatbikatı için gerekli tedbirleri almak; Bu hususları temin etmek üzere Bakanlar Kurulu kararı ile alâkalı bakanlıkların mümessillerinden mürekkep bir kurul kurulur. İmar ve iskân Bakanlığı tarafmdan yukarıda zikredilen bakanlıklararası kurul için kendi dahil olmak üzere Bayındırlık, Ticaret Ziraat ve Sanayi Bakanlıkları temsilcüerinden mürekkep bir istişari komisyon kuruluyor. Bu komisyona bölge plânlamamn mahiyeti, gayesi, faydaları ve diğer teşküâtlarla koordinasyon ihtiyacı izah ediliyor ve dört bakanlık temsilcilerinin fikri almıyor. Bu istişarî komisyon kendi kendini genişletme kararı alıyor ve İçişleri, MiUî Eğitim, Sağlık ve Sosyal ve Ulaştırma Bakanlığı temsüceeri çağrılıyor. Birinci komisyonda yapılan faaliyetler izah edildikten sonra, bu dört bakanlık temsilcilerinin de fikri tesbit ediliyor. Bu son istişarî komisyonda alman karar, İmar ve İskân Bakanhğmca Bakanlar Kuruluna aksettirilecek bölge plânlama çalışmaları hususunda bir koordinasyon sağlamak için yukardakî istişarî komisyondan başka Maliye Bakanlığı mümessüinden meydana gelen bakanlıklararası kurul tarih ve 4/12659 sayılı kararname île kuruluyor. Bu kurulun sekreteryası teşkilât kanununda olmasına rağmen fiilen yoktur. Sekretaryasına düşen işler Bölge Plânlama Dairesi tarafından yürütülm.ektedir. Bu kurul bugün halen mevcuttur. Bölge Plânlama Dairesi buna daimî bir organ gözü ile bakmaktadır. Fakat bu yolda bir inkişaf göstereceği de henüz belh değüdir. Başbakanlığa bağlı Plânlama Dairesinin ve söylentileri duyulan bakanlıklararası kurul un tahakkuk etmesinden sonra mesele hallolunacaktır. Bölge plânlamanm ana fonksiyonu gerek büyük şehir ve gerekse kaynakları geliştirilerek Bölgelerdeki kalkınmayı temin ve teşvik etmek için gerekli fizikî plânlan hazırlamaktır. Bu plânların hazırlanması muhtelif ekonomik, sosyal ve teknik etüdleri yapılmasma bağlı olduğu gibi bunlarm tatbik edümesi için de münasip mü> rakabe ve tetkik tedbirlerine ihtiyaç vardır. Bölge plânlama kendine düşen vazifeleri en iyi bir şekilde yapmak için EPA teknik yardımmdan faydalanarak Amerikalı Bölge Plânlama mütehassışr Prof, 'Kodwin i müşavir olarak getirtmiş ve

16 elemanlanmn kısa zamanda yetişmesi gönderme imkânları aramıştır. için yabancı memleketlere Bölge plânlama faaliyetleri ile ilgili araştırma ve çalışmalardan tamamlananiar şunlardır : ' 1 Türkiye de erozyon ve toprak sımflandırılması, 2 : Türkiye de plânlama bölgelerinin muhtemel smırlarmm belirtilmesi, 3 Türk şehirlerinin devrelere göre mukayeseli nüfus artışını gösteren harita, 4 Türkiye de bölge plânlama ile ilgili haritalarm bibliyografyası, 5 Plâncı ve alâkalı mütehassıs yetiştirme programı. Bunlardan başka devam eden çalışmalar altı, başlayacak çalışmalarla yapılması düşünülen projeler üçer tane olup, gayet ügi çekicidir. 2 - Ba.kamlıikîiaa aa^ası ÎProidüktivit Koımitesi Prodüktivite Merkezi ; 1954 yılında Amerikan yardımı ile kurulan bu teşkilât, Avrupa Prodüktivite AJansımn Türkiye deki mümessili olup, iki üniteden meydana gelmektedir. a. Bakaıiî i!klaıra.rası Prodüktivite Kcraıitesi : Sanayi, Ticaret, Dışişleri, Maliye, Çalışma ve Mililî E ^itim Bakanlığı temsilcilerinden meydana gelir ve teşkilâtı idare eder. b. Pro'diiktivit Merkezi : Bakanlıklararası Prodüktivite Komitesinin daimi organıdır. Bir müdür, bir müdür muavini ve dört şubeden meydana gelir. Bu şubeler : 1. Teknik Enformasyon şubesi, 2. İstişare şubesi, 3. Şevkü İdare Eğitimi şubesi, 4. Dış münasebetler şubesi. Bu şebeler de kendi bünyeleri içinde bir takım servislere ayrılmaktadırlar. Bu teşkilât prodüktivite meseleleri ile ve bühassa sanayi prodüktivitesi sahası ile meşkul olmak üzere kurulmuştur. Yapılan ilk etüdler neticesinde sanayi prodüktivite meselelerinin geniş ölçüde şevki idare eğitimi ile başlaması lâzımgeldiği anlaşılmıştır. Bu eğitim ilk, orta ve yüksek olmak üzere üç kademelidir. Bu hususta etüdler yapan altı Amerikalı mütehassıs meseleleri beş nokta etrafında toplamışlardır : a. Yüksek sevkü idare eğitimi, b. İstihsali plânlama ve koordinasyon, 16 :

17 c. Maliye mulıasebesi ve bütçe, d. Personel idaresi ve beşerî münasebetler, e. Sanayi içinde eğitim,. Nezaretçilerin eğitimi bu son noktaya girmektedir. Burada : 1. Iş usullerinin İslahı, 2. İş münasebetleri, 3. îş eğitimi, üzerinde durulur. Bü meselelerin halli için gerekli meblâğ Amerika tarafmdan temin edüdiği gibi, işlerin yürütülmesi de Amerikalı mütehassıslara aittir. Yukardaki işleri destekleyici mahiyette teknik enformasyon işleri yapılır. Burada neşriyat servisi, sual ve cevap servisi gibi kısımlar bulunmakta, gayet faydalı faaliyetler yapmaktadırlar. Avrupa Prodüktivite Ajansı üe birlikte bazı işlemlerin «reorganizasyonu»nu yapar. Bu husustaki faaliyetlerinden biri halen İstanbul Sular İdaresinde devam etmektedir. Avrupa Prodüktivite Ajansı tarafmdan Türkiye ye yapılan teknik yardımın idaresi de teşkilâta aittir. Mütdhassıs getirtir ve ihtisas için yajbancı memleketlere stajer sanayici gönderir. Bu teşkilâtla ilgilenmenin sebebi «Köycöki - Dalaanıara ınııııııım feaîkîiiiimia proj sl»nin hazırlanması faaliyetiyle meşgul olması dolayısiyledir. Bu projeyi Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtı ile Bakanlıklararası Prodüktivite Komitesi yürütür. Aym tip projeler îtalyada Sardunya adasında. Yunanistan da Elpir bölgesinde tatbik, edilmektedir. Türkiye de de iktisadı bakımdan çok geri kalmış Köyceğiz kazası seçilmiştir. Fakat kalkınabilmek için bütün şartlara haiz olma gibi Avrupa İktisadî İşbirliği Teşkilâtımn geri kalmış bölgelerde «İktisadî kalkınma projeleri»nin tatbiki için aradığı hususiyetlere sahiptir. Projenin gayesi muaj^en bir coğrafi bölgede İktisadî ve İçtimaî hareketleri ahenkli bir şekilde ele almak, İktisadî kalkınmayı sağlamak ve hayat seviyesini yükseltmektir. Burada bir iddia da vardır. Yani mahalli halkın iştiraki ve bir miktar da dış yardımla faaliyetler ahenkli bir şekilde jrürütülürse, o bölgenin kalkınmasınm ve hayat seadyesinin yükseltümesinin mümkün olduğudur. Proje beş senelik bir müddet içinde tatbik edilecek' başarı elde edilirse aynı tip projeler diğer bölgelerde de ele almacaktır. Bu bakımdan Köyceğizdeki faaliyetler deneme mahiyetindedir. s s r r 1J

18 Bu projenin hazırlanması ve tatbikatı için «Köyceğiz - Dalaman mimime!îi;alkînma projesi çalışma komitesi» ffle «Köyceğiz-Dalaman numune kalkınma projesi çalışma bürosu» kurulmuştur. Çalışma bürosu ise bir İtalyan müdürün idaresinde Ziraat, Ev- Prodüktivite Merkezi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ziraat Umum Müdürlüğü, Orman Umum Müdürlüğü, Küçük Sanatlar Dairesi Reisliği, Karayolları Umum Müdürlüğü, Ylapı ve İmar Dairesi Reisliği, Devlet Su tşleri Umum Müdürlüğü, Elektrik İşleri Btüd İdaresi, Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü, İller Bankası, Mahalli İdareler Umum Müdürlüğü, Sağlık İşleri Umum Müdürlüğü, İş ve İşçi Bulma Kurumu temsücilerinden teşekkül eder. Çalışma bürosu ise bir İtalyan Müdürünün idaresinde Ziraat, Ev Ekonomisleri, Ormancılık ve Eğitim ve İçtimaî hizmetler olmak üzere dört sektörden meydana gelir. Burada çalışan personel ügili bakanlıklar mensuplarından ek görevle alınan mühendis ve teknisyenlerdir. 3 jkarayoilairı UmMim MMürlüğii PSâııli^ima ve Fen Heyetî Müdüriiiğii-: 1950 yılmda kurulan bu teşküât doğrudan doğruya Umum Müdürlüğe bağlı olup, kurmay hizmetleri üe meşgul olur. Kıarayolları ana >olitikasının tayininde Umum Müdürün en önemli bir yardımcısıdu-. Bu ünite üç kısımdan meydana gelir. 1. İktisadî vie, Mali Eıfcild Kiısmı: İktisadî ve Malî Etüd kısmmda memleketin İktisadî ve coğrafi durumu, karayolu nakliyatına olan ilıtiyaç bakımmdan etüd edüir. Bu tetkiklerin neticesine göre yol smıf ve sistemleri tesbit edilir. Tesbit edilen yol sistemlerindeki yollarm yapılarımn ele almmasında sıralanmamn tayinine yarayacak bilgiler toplanır. Yol güzergâhları tâyin edilirken icabmda İktisadî bakımdan mukayeseli etüdler yapılarak birden fazla güzergâhdan hangisinin seçileceği tayin edüir. Ayrıca muhtelif yollar üzerinde teşekkül eden nakliye ücretleri yakinen takip edilir. Yol vergilerinin miktarları ve kifayet dereceleri incelenir ve yol bakım ve inşasında kullanılmak üzere karayollarına intikali icab eden gelir kaynakları için kanun teklifleri hazırlanır. Bu kısmm personeli iktisatçı ve coğrafyacı gibi teknisyenlerdir. Rantabilite etüdü üe sımflandırma etiîiü bu kısım tarafmdan hazırlanmıştır. 2. Plâîiteiîîîıa. Etüıd Kishîm : Trafik ve envanter servisleri ile

19 harita baskı atölyesini ihtiva eder. Trafik servisi. Karayöllarmda mevcut ve müstakbel trafik hareketlerini teöbit için etüdler ve sayımlar yapar. Trafik bilgileri, yolların güzergâhlanmn tesbitinde, proje standartlarmın tayininde, İslah ve inşa için öncelik listelerinin hazırlanmasında kullanıkr. Ehvanter servisi yol durumlarım tesbit eder. Envanter dairesinin analize neticesinde hangi yol kesimlerinin İslaha muhtaç olduğu anlaşılır. Yol programlarının hazırllanmasında bu bilgilerden faydalanılır. 3 Prograaîi K ısm ı: Umum Müdürlüğün gelecek yıllardaki çalışmalarma bir istikâmet vermek, yapılacak işlerin malî portesini tesbit etmek ve bu işlerin başarılması için makine, malzeme, personel kanunî yetkisi v.s. bakımından zamanında tedbir almak üzere uzun vadeli programlar hazırlar. KarayoUarımn programları uzun vadeli (5-10 sene), kısa vadeli (2 sene) ve acil olmak üzere üçe ayrılır. Teferruatlı yıllık çalışma programları ve yıllık bütçeleri de bu kısım hazırlarlar. Bu programlarm meydana getirilmesinde diğer kısımlarm çalışmasınm geniş ölçüde istifade eder. Programlar esas olarak 3 senelik bir devre için hazırlanır. Meselâ 1960 yılı başında ve 1962 yılları programları bütçeyle birlikte Büyük Millet Meclisine sunulur yılmm 1960 programı tatbik edilir yıhnda ise 1961 ve 1962 programlan yeni şartlara göre revizyona tabi tutulur ve 1963 yılı programı hazırlanır böylece meydana gelen 3 senelik program 1961 yılı başmda B. M. Meclisine sunulur. Program kısmı, yıllık programlarm tatbikatmda ilerleme raporları ile takip eder, icabmda derhal Umum Müdürlüğü ikaz ederek gerekli tedbirleri aldırır. Mevcut paranm verimli bir şeküde kuuamlmasım sağlamak için kurulan plânlama Fen Heyeti Müdürlüğü, ^ programların iyi hazırlanması için bugüne kadar şu üç etüdü yapmıştır ; a JKantabüite Etüdü : Bu etüdün yapılmasına 1954 senesinde başlanıldı ve iki senede tamamlanıldı. Bu çahşma neticesinde bulunan «rantabilite nisbet» inden, bugün de istifade edilmektedir. Bu etüd tatbik edüirken hazırlama safhasında bir takım hatalar jj'apıldığı görüldü. Burada bir yolun nezaman rantabiz hale geleceğini tesbit etmek gayesini güden bu etüd de müstakbel durumun değil de, mevcut durumun göz önünde tutulmasmdan ileri gelmiştir. b Yeterlik Etüdü : Buna yolları notlandırma etüdü de denmektedir, bir buçuk yılda tamamlanmıştır. Etüdün gayesi, tamam- 19

20 liâüıp hizmete öevkedilen yol kifayetli midir? Kifayetsiz midir? tesbit etmektir. Yollar 100 üstünden değerlendirildi. Mevcut trafik ve standartlara göre yapılan etüd 1958 de neşredüdi. % 60 m ialtmda kalan youarm kifayetsiz olduğu ve bu tip yollann miktar bakmımdan kifayetli yollara nazaran çok fazla olduğu anlaşıldı. Etüd neticesinde programlarda kifayetsiz yollara geniş yer verilmeye başlamidı. c Sııuflıandiırıııija Etüdü; Bu etüdün yapılmasmda takip edileu ana prensipler şunlardır : 1. Memleketin İktisadî ve İçtimaî mihrak noktalarım teşkil eden muhtelif nüfus merkezlerini İlmî ve objektif bir şeküde değerlendirmek, 2. Mde edilen değerlere göre bu merkezleri sınıflara ayırmak, 3. Bugünkü yolların hiç mevcut olmadığı farzedüerek, tesbit edilen merkezler, trafiğin ihtiyacma göre en kısa yoldan birleştirecek nazarî güzergâhları tesbit etmek, 4. Nazarî güzergâhları birer birer tetkik ederek arazi imkânlarına göre, tahakkuku kabil ^ zerg âh ları tahvil etmek, 5. Merke2âerin sımflarma göre yol sınıflarım tesbit etmek, Karayolu trafiğini doğuran merkezier ve nüfus topluluklarıdır. Bu merkezleri birleştiren yollar da önemleri üe ahenkli bir derecede trafik taşırlar. Bu bakımdan bütün vilâyet ve kaza merkezleri de^ ğerlendirüecek dört smıfa ayrılmış ve bu merkezleri bağlayan yollar da birinci sınıf devlet yolları ve ikinci sınıf devlet yolları adı verilmiş, ikinci sınıf devlet yolları da kendi içinde bir takım gruplara ayrılmıştır. ' 4 Devlet; 8 u îşleıri Umıuımı' Müdürlüğü Etüd v Plâoa Dairelsi (6) : Bu Daire, kaldırılan Amenajman Müdürlüğü, Barajlar Fen Heyeti Müdürlüğünü içine alacak şeküde şekilde 1955 ortalarmda kuruldu. Dairenin başlıca vazifeleri nehir havzaları için amenajman plânlan hazırlamaktadır. Amenajman plâm suiama, drenaj, feyezan kontrolü, enerji istihsali gibi ana konulardan başka nehirde seyrüsefer, erozyon, balıkçılık ve avcıhk gibi konularda bilgi ve plân 1ar ihtiva eder. Plân çok geniş sahayı kapladığı için Eltüd ve Plân Dairesi diğer teşekküllerden bilgiler almakta, eksik kalan bîlgüeri ise (6) Gönenıç Gülgûn v Birikihead. G. S. Tabiî servet kaynakları üzerinde araştırma yapan Devlet Teşekkülleri. Türkiye ve Orta Doğu Âmme İda- ' resi Enstitüsü yaıyınlan, Ankara

21 kendini tamamlamaktadır. Sadece balıkçılık, avcılık, eğlenme ve dinlenmeğe elverişli yerlerin tayinindeki eksik bilgileri ise İlmî usullerle değil, yerinde yapılan incelemelerle toplamaktadır. îş program^ larım da hazırlayan bu daire, amenajman plânlarına başlamadan önce nehir havzalarımn sımrlarım doğru olarak tesbit eder, inşa olunacak tesisler için avan projeler yapar. Etüd ve Plân Dairesinin şubeleri şunlardu" : a Arazi V s Etüd Şııbieısi: Bu şubenin ekipleri araziye çıkarak sahamn hususiyetlerini toprak ve kaynaklarınm inkişafı bakıımn dan mevcut imkânları göstermek üzere istifşaf yaparlar. Ekiplerin kullandığı havai fotoğraf ve haritaların çoğu Harita Umum Müdürlüğünden temin edilmektedir. Karşılık olarak DSİ müteahhitleri eliyle mirengi noktalarını tesbit etmekte, ailet ve malzeme yardımında bulunmaktadır. Hidroloji Şiübesi : Bu şube Meteoroloji Umum Müdürlüğünden meteorolojik bilgi ve EİE İdaresinde de su rasatları hakkında bügi temin eder. Bu teşekküllere yeni rasat istasyonlarının açılması için tekliflerde bulunur. Ayrıca feyazan sahalarında da etüdler yapar. Yukarıda muhtelif kaynaklardan toplanan bilgiler kuvvetlendirilerek sulama, feyazan kontrolü, enerji istihsali veya nehirlerin kirlenmemesi gibi maksatlar için lüzumlu su miktarları hesap edilir. c Jeoloji Şubesi : Bu şube memleket jeolojisi üe umumî bügüeri MTA dan temin eder veya inşaat safhasma intikal etmiş olan yapılara ait jeolojik araştırmalar yapar. ZMaî V îktîsaıdî Etüd Şubesi: 1955 de kurulmuş olan bu şube Umum Müdürlüğü ilgilendiren toprak tasnifi etüdleri, ziraî iktisat ve erozyon meseleleriyle meşgul olur. Ziraat mühendislerinden müteşekkü bir ekip Tarım Bakanlığmdan temin ettiği bügilerden lüzum görmediği bazı hususları çıkarmak kendi maksatlarma göre değerlendirmekte ve Tarım Bakanlığından alamadığı eksik bilgileri t.a.ma.tyil flin akt.a.d ir. Enerji Şubesi: EİE idaresi ve ügüi diğer teşekküllerle temas etmek suretiyle memlekette enerji istihsali ve istihlâki hakkmda bügi toplayarak istikbale ait enerji istihlâk tahminlerinde bulu-* nur. f Proje ve Keşif Şubıesi : Diğer şubelerin topladıkları bilgüere dayanarak, baraj, enerji tesisleri veya sulama şebekeleri için avan 21

22 projeler kazırlar. Etüd ve Plân Dairesinde hazırlanan projeler büyük çaptaki Barajlardan başka bütün tesislerin plânlarını hazırlamakla vazifeli olan proje ve inşaat dairesine gönderilir. fi Laboratııvar Şubesi: 1956 başında kuruldu. Suların kimyevî analizi, teressübat ve toprak analizleri ile meşgul olur. s Elektrik İşleri Etüd İdaresi Um,ıiım Müdürfiüğü (7) : 1935 de kurulan EÎEİ İdaresinin faaliyetlerine daha uygun bir şekilde teşküâtlanması lâzımgeldiği düşünülerek, 1956 başlarmda iç teşkilâtında bazı değişiklikler yapılmıştır. Evvelce idare ve Umum Müdürlüğün idaresinde Su İşleri Şubesi, Elektrik İşleri Şubesi ve Muhasebe Şubesi olmak üzere üç şubeden müteşekküdi. Bilgi toplanması işini, bu bilgilerden faydalamlarak projeler hazırlanması işinden ayırmak gayesiyle yapılan yeni teşküâtlanmaya göre Umum Müdür, Teknik Müşavirlik, Umum Müdürlük ve Neşriyat bürolarımn yardımı ile başlarmda birer mühendis bulunan şu kouarı idare etmektedir. a) El^d Kolu : Doğrudan doğruya araziden veya diğer teşekküllerden bilgi toplamakla meşgul olur. İstikşaf ve amenajman, hidrografi, toproğrafya jeoloji nirengi ve makina bakım servislerinden müteşekküdir. 'b) îstetifeitit V HasyoîiallîBaisyGin K0İU : Ekıerji istihsalin ve satış tarifeleri hakkında bilgi toplayarak memleketin enerji ihtiyacmı tayin etmeğe çalışır. İstatistik ve işletmeler servisinden müteşekkildir. c) Plâaılaımıa v Projıe Kolu : Yukarıda adı geçen kolların topladığı bügleri alarak amenajman plânları veya münferit baraj ve elektrik santralleri ve projeleri hazırlar. Plânlama, proje, köy elektriklendirme işleri tevziat işleri servislerinden ve arşiv memurluğu ile teksir memurluğundan müteşekküdir. d) Mulhıaseb ve jmiuaımeiat Kdllu': e) İdarî İşler Kolu : Personel ve satmalma servislerini evrak ve dosyalama, ambar ve daire memurluklarmı içine alır. 811 Kasatları İstaısyoıilan: EİEl İdaresi su seviye ve akım rasatları yapar. Bundan dolayı su rasatları istasyonlarınm işlemesini de temin etmekle vazifelidir. (7) Gönenç Gülgûn ve BiirMıead G.S. : Tabiî servet tkaynamarı üzerinde Araştırma yapan Devlet teşeleküleri, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Eiis. Yayınları 22,

23 Her sene bütçe ve iş programilarını hazırlar. Bunun yanında enerji kaynaklarının incelenmesi, enerji istihlâk pazarları ile ilgili etüdler, plânlama, proje, ekonomik ve istatistik işleri; köy elektrifikasyonu gibi hususlarla da meşgul olur. 5 ısümerbaıık Plân v OrgamMî^syoiîi 'Miidiirlüğii : yıluarmda kurulmuştur. Bugünkü teşkilâtı bir Müdür ve bir Müdür Muavini idaresi altında şu şefliklerden meydana gelmektedir. 1. Yietiştirınaeı Ş e f lip : Bütün personelin her seviyedeki ve her safhadaki yetiştirilme işlerinin planlanması ile bu kısım meşgul olur. %. StamdaıPdimsyoaı Şefliği ; İşletme faaliyetlerinin ve madde standartlarmın ihzarı ve tekemmülü hususunda etüdler yapar. 3. tşletaı Orgıamizasyomıiı Ş efliği: Fabrikaların daha iyi faaliyet gösterebilmeleri için gerekli takip ve kontrol işleri üe meşgul olur, 4. Büro Şefliği : Esas vazifesi Müdürlüğün muhaberat işlerini yürütmektir. Bundan başka Umum Müdürlüğe ait formülerleri, talimatnameleri ve izahnameleri hazırlar, tekemmül ettirir ve tescil eder. Plân ve organizasyon Müdürlüğüne bağh iki uzman kadrosu vardır, bunlar ticaret ve personel sahasmda ihtisas yapmış kimselerdir. Bü teşkilâtın yaptığı plânlar işçi meseleleri ve personel işlerine aittir senesinde işçi meseleleri ele aiınmış ve Amerika daki durumu inçelemek üzere eleman gönderümiş, uzun etüdler neticesinde 5-6 senelik plânlar meydana getirilmeğe çalışılmıştır. İcra safhasında ise değişen ihtiyaçlara göre plânlarda değişiklikler yapılmıştır. İşçi meselelerinde hallettikleri en önemli husus Umum Müdürlüğe bağlı bütün müesseselerde ve işletmelerde işçi ücretlerinin liyakat esasma göre tesbit edümelerinin sağlanması olmuştur yıuarı arasında tatbik edilmek üzere personel sahasında yapılan plân için çalışmalara plân ve organizasyon müdürlüğü yıllarında başlamıştır. Daha çok teknik personel için muhtelif branşlarda etüdler yapıp ilerdeki personel ihtiyacım karşılamak için her sene yurt içinde ve yurt dışmda tahsili yaptırılş,cak talebelerin sayısını tesbit etmek amacıyla bu plân hazırlanmıştır. Fakat tamamen tatbik edilememiştir. Müdürlüğün meşgul olduğu diğer bir hususta, ecnebi teşekküllerden elde edilecek malî imkânlarla yürütülecek projelerin hazırlan

24 ması ve tatbikatının, sağlanmasıdır. (Burslu talebe gönderilmesi, ecnebi uzanan getirtilmesi gibi) Bütün, İktisadî Devlet Teşekküllerinde olduğu gibi Sümerbank da her sene iş programını hazırlar. Bu program da küçük çapta bir plân sayılabilir. Fakat bu sahada plân ve organizasyon müdürlüğünün bir rolü yoktur. Her sene muayyen tarihlerde Umum Müdürlüğe bağlı müesseseler ve işletmeler iş programlarım hazırlayıp Umum Müdürlüğe gönderirler. Umum Müdürlükte, Kimya Sanayi Müdürlüğü, Pamuklu Sanayi Müdürlüğü, Yünlü Sanayi Müdürlüğü ve Muhasebe Müdürlüğü tarafmdan bu iş programları incelenerek bütün Umum Müdürlüğe şamil iş programı meydana getirilir. 6 îlîer Plânlama MMürliiğü : îmar ve îskân Bakanlığına bağ-? İl müstakil bir Umum Müdürlük olan Uler Bankasımn bünyesinde yer alan bu teşkilâtm hazırladığı Belediye plânları Şehircilik Dairesi Reisliği tarafmdan tasdik ve mürakabe edilir. Bu plânların bedeli için, belediyeler ya parayı yatırır, ya tiler Bankasma borçlamr veya îller Bankası yardım fonundan bu meblâğı temin edilir. Bazı beledi^i^elerin plânları ise ihale yolu üe yapılır. Bu durumda îller Bankası aracı rolünü ahr. Bu müdürlüğün kurulmasında güdülen gaye plânların kazanç gayesi gütmeden, kaliteli bir şekilde hazırlanması yani plânların şehir ile beraber yaşaması, icabında gerekli tadillerin yapılabilmesi, mahallen kontrol edümesidir. Bu bakımdan da şehrin büyüklüğü, ilk otuz senelik inkişafım karşılıyacak ve daimi tesislerin elli seneden sonraki ihtiyaçlarına cevap verecek şeküde gözönünde bulundurulmalıdır. Bir Belediye plâmnın hazırlanabilmesi için üç şart lâzımdır. 1. Belediye talepte bulunacak, 2. Haritası almmış olacak, 3. Malî kaynaklar meselesi halledilmiş olmalı. Bu şartlar mevcut olursa îller Plânlama Müdürlüğü verilen bilgilerden sentezini yaparak fiziki bakımdan Belediyelerin plânım hazırlar, plânın teşkilât safhasıyla meşgul olmaz. Bu da koordinasyon jokluğumm bir mahzurudur. Bu yüzden plân olduğu gibi tatbik edilemez. Tatbik edilenler tarafmdan revizyona tutulur. NETİCE : Türkiye de bugüne kadar yapılan plânlama hareketlerine temas edildikten sonra, kurulacak teşküât için aşağıdaki fikirlerin gözönünde tutulması uygundur.

25 1. Her bajkanlık merkezinde dinamik plânlama teşkilâtlarmın kurulması yani her sektörün kendi içinde en iyi şekilde plânlamayı sağlayarak teşkilâta hakiki yardımcı olmaları lâzımdır. 2. Kurulacak teşkilâtın Başbakanlığa bağlı olması sahip olacağı yetkiler bakımından uygundur. Diğer bakanlıklara bağlı olması halinde arzu edilen başarınm elde edilemiyeceği Koordinasyon Bakanlığı tecrübelerinden anlaşılmış bulunuyor. 3. Kurulacak teşklâtta Genel Kurul mahiyetinde nihaî tasdik icra ve kontrol mercn olan bir ünitenin yer alacağı muhtelif tasarılardan anlaşılmaktadır. Bu uzvun elemanları Bakanlar Kurulunun teklifiyle iki senelik bir müddet için B. M. M. tarafmdan seçilmelidir. Çünkü memleket hakkında en önemli kararları hazırlayacak ve daima dinamik bir halde bulunacak bu teşküâtm Genel Kurulunu meydana getirenlerde bir takım şartlarm aranılacağı muhakkaktır. Fakat fertlerin, muayyen müddetlerde aklî melekelerinde meydana gelen bu değişikliklerinde bu teşkilâtı korumak lâzımdır. 4. Daimi organlar teşkilâtı meydana getirüirken mevcut plânlama ünitelerinin istifade şekilleri ihmâl edilmemelidir. Bilhassa millî İktisadî plânlama kararlarmın bölgelerdeki tesirlerinin tesbi- ti, millî İktisadî temayüller ve kararlara göre bölgelere ait İktisadî etüdler ve üerde yapılacak işleri yapmak ve yapılmasma yardım etr mek. Bölge kalkınması için bir millî ekonomik politika hazırlanması hususunda işbirliği yapılması, önceliği olan kalkınma bölgelerinde nüfus artışım ve ekonomik faaliyeti hazırhyacak bölge etüdle- ri, kalkınma plânları hazırlanması hususunda yeni kurulacak teşkilât a yardım etmesi mümkün olan Bölge Plânlama Dairesinin durumu ele alınmalı, rantabil bir şeküde çalışması için gerekli imkânlar sağlanmalıdır. Diğer yandan İktisadî pilâniamamn ana hedeflerinden biri olan prodüktivite meseleleri üe meşgul olan prodüktivite merkezinin de, kurulacak teşkilâta İktisadî plânlama yönünden sanayicilere bilgiler verilmesinde, prodüktivite Köyceğiz proj,esine benzer ölçülerinin ele almmasında, projelerin hazırlanması ve tatbik edilmesinde ve dokümantasyon temininde yardmıcı olabüeceği unutulmamalıdır. m

26 5. Daimi personel bakımından yerli elemanlardan istifade edilebilmesi ve bunların en kısa zamanda yetiştirilmesi için gerekli tedbirler almmajıdır. Ecnebi mütehassıslar _çok büyük zaruretler hissedilmedikçe getirilmemeli, muhtelif bakanlıklar ve müesseselerde bulunan ecnebi mütehassıslar ve hepsinin ihtisas sahaları tesbit edilerek en iyi şekilde faydalanılma çareleri araştırılmalıdır. Bu suretli teşkilâtm kurulması dolayısiyle devlete yüklenerek malî ve personel külfetlerinin hafifletilmesi mümkün olacaktır. 6. B. M. M. son zamanda kendisine bağlanan Murakabe Heyeti vasıtasiyle püânlarm sıhhati ve tatbikatı hakkında bilgi temin edebilir. ; i i

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ

SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ 1 EK 3 SANAYİLEŞEN TÜRKİYE NİN ENERJİ İHTİYACI VE YENİ BİR ARAŞTIRMA KURULUŞU: ELEKTRİK İŞLERİ ETÜD İDARESİ VE ÖNEMLİ İHRAÇ ÜRÜNLERİNİN KAYNAĞI MADENCİLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEK AMACI İLE KURULAN ARAŞTIRMA KURULUŞU

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ NÜN KURULMASI HAKKINDA YASA Sayı 33/1976 (42/1982, 47/1983, 21/1994 ve 59/1995 Sayılı Yasalarla Değiştirilmiş Şekliyle ) DPÖ YASASI İÇ DÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM DEVLET

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

i/leşlerimizle İlgili l\nrıimmn tanıtıyoruz r-^-r-^ ÖL : O J İLLER BANKASI HARİTA DAtEESl REİSLİC!

i/leşlerimizle İlgili l\nrıimmn tanıtıyoruz r-^-r-^ ÖL : O J İLLER BANKASI HARİTA DAtEESl REİSLİC! i/leşlerimizle İlgili l\nrıimmn tanıtıyoruz r-^-r-^ ÖL : O J İLLER BANKASI HARİTA DAtEESl REİSLİC! s KISA TARİHÇESİ : İlhan Kaya DUMAN Ankara 1933 yılında «Belediyeler Bankası» adıyla kurulan İLLER BANKASI

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN

ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN 3729 MĠLLETLERARASI ANDLAġMALARIN YAPILMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAYINLANMASI ĠLE BAZI ANDLAġMALARIN YAPILMASI ĠÇĠN BAKANLAR KURULUNA YETKĠ VERĠLMESĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 244 Kabul Tarihi : 31/5/1963

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

ELEKTRİKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ İHTİVA EDEN VE YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUN, NİZAMNAME, TALİMATNAME, KARARLAR FİHRİSTİ. IVîer"î kanun ve

ELEKTRİKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ İHTİVA EDEN VE YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUN, NİZAMNAME, TALİMATNAME, KARARLAR FİHRİSTİ. IVîerî kanun ve S Kanun, ntsamnarm» ELEKTRİKLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ İHTİVA EDEN VE YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUN, NİZAMNAME, TALİMATNAME, KARARLAR FİHRİSTİ İlgili Düstur IVîer"î kanun ve nitnımnq.tn

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Dışişleri Komisyonu raporu

Dışişleri Komisyonu raporu S.Sayısı: 161 Yabancı memleketlerle geçici mahiyette ticaret anlaşmaları ve Modüs vivendiler akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmıyan

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

Ulaştırma Komisyonu raporu

Ulaştırma Komisyonu raporu S. Sayısı: 75 Posta Kanununa ek 2721 ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 4646 sayılı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME

MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME MESLEK ODALARI-VİZE VE ONAY İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı.

S. SİDE Sosyal Güvenlik Bakanı. Türkiye Demir ve Çelik İsletmeleri Kurumu Kurulusu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı. 39 ffu«er. YurflrHUt Madde 18 Bu Kanun HUkmüade Kararname yayma sdfsddfgdfg yürürlüğe ısaghdfgdfg Madde 17 Bu Kanun Hükmünde Kararname aftkömlerlai Bakanlar Kurulu «MM EVMEN a ULUSU 2. BAYKARA Devlet Bak.

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Plan ve Proje Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519)

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519) Dönem : Q0 / Toplantı 4 MlLLET MECLİSİ S. Sayısı : Oû4 Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/59) T. C. Başbakanlık 9. 4. 968 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949 698, ^ New - York'ta Lake Success'te imzalanan (Kadın ve Çocuk Ticaretinin kaldırılması) ve (Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki Protokollerin onanmasına dair Kanun (Resmî

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KATİP YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR

TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KATİP YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ GENEL KATİP YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR Yönetmeliğin Amacı Madde 1-5590 sayılı Kanunun 68 inci maddesine istinaden hazırlanan

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Yapı Kontrol Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ GÜVENLİK KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME KURUMU GELİR KAYNAKLARI VE YARDIM KOMİTELERİ TÜZÜĞÜ [(30.4.1981 R.G. 37 EK III A.E. 211 Sayılı Tüzüğün), (12.6.1981 R.G. 53 EK III A.E. 301),

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s.

KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. KANUN NO: 3796 30 Nisan 1992 (Resmi Gazete ile neşir ilanı:5 Mayıs 1992-Sayı:21219) 5.t. Düstur, c.31-s. Amaç ve Kapsamı Madde 1- Bu kanun İstanbul Kentinin uluslararası olimpik anlaşma şartlarına uygun

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

İçindekiler GENEL PRENSİPLER. Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI :

İçindekiler GENEL PRENSİPLER. Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI : İçindekiler B Î R İ N C İ K İ T A P GENEL PRENSİPLER Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI : 1. Hukuk ne demektir? Sah. 1 2. Hukuk bir ilim midir?» 1 3. Hukuk nizamı ve hukuk mekanizması» 3 4. Beşerî cemiyetler»

Detaylı

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç

Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç Üçüncü Demir ve Çelik Fabrikalarının Kuruluş Yeri Seçiminde Uygulanan Usûl Ve Alınan Sonuç Dr. M. HAYRİ ERTEN (*) 27 Ekim 1966 günü Sanayi Bakanlığında toplanan ve Türkiye'nin demir ve çelikle ilgili resmî

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI

EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI EĞĐTĐM ve YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ GÖREV TANIMLARI 1. EĞĐTĐM KURULU GÖREV VE YETKĐLERĐ: a) Hizmetiçi Eğitim etkinliklerinin yürütülmesi için izlenecek yöntem ve eğitim politikasını saptamak. b) Eğitim

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 60 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân

Detaylı

Sosyal îşler Komisyonu raporu

Sosyal îşler Komisyonu raporu S. SAYISI : I Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 3 sayılı Kanuna eki kanun tasarısı ve Sosyal işler ve iktisat komisyonları raporları (/03) T. C. Başbakanlık. 0.0 Kanurâar ve Kararlar Tetkik

Detaylı

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/310)

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/310) Dönem : Toplantı : MİLLET MECLİSİ S.'Sayışı : 9 istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/30) T. a Başbakanlık Kanunlar

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288)

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) Devre " X ÎÇtima: 2 S. SAYISI : 57 Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) T, C. Başvekâlet 18.V. 1955 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi tiayı: 71 146/1753 Türkiye

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

6 -_. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/95

6 -_. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Karar Sayısı : KHK/95 K. CANTÜRK Ticaret Bakanı Prof. Dr. S. ÖZBEK Tarım ve Orman Bakanı I. EVLİYAOĞLU KüItür ve Turizm Bakanı 6 -_ Prof. Dr. K. KILIÇTURGAY Prof. Dr. C. T. SADIKLAR Prof. Dr. M. AYSAN Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönetmelik Körfez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ MAKİNE İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler sonunda muhasebe ve finansman alanındaki meslekleri ve meslek elemanlarını tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Türkiye

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA 3. HAFTA 1 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 (1) Bu Kanunda,

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımı... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 Fen Adamlarının Gruplandırılması... 2 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM... 4 Fen Adamlarının Yetki ve... 4

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

MİLLETLERARASI MÜZELER K0NSEYİ (İCOM) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

MİLLETLERARASI MÜZELER K0NSEYİ (İCOM) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ 605 MİLLETLERARASI MÜZELER K0NSEYİ (İCOM) TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1600 Dayandığı Kanunun Tarihi : 20.5.1946, No : 4895 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1: Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ

BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Seyit Ahmet Cemal YEŞİL 01.08.1936 19.09.1938 2 Mehmet Hulusi AYKENT 21.09.1938 22.01.1942 3 Hadi HÜSMAN 22.01.1942

Detaylı

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur.

MADDE 3- Harita Genel Komutanı'nın tâyini Müdafaa-İ Milliye Vekâletinin inhası üzerine Başvekâletin tasvibiyle Reisicumhur'un tasdikına arzolunur. KANUN NUMARASI : 657 KABUL TARİHİ : 22/4/1925 YAYIMLANDIĞI R.GAZETE : TARİH : 2/5/1925 SAYI : 99 YAYIMLANDIĞI DÜSTUR : TERTİP : 3 CİLT : 6 SAYFA: 278 MADDE 1- Müdafaa-İ Milliye Vekâletine merbut olmak

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ YÖNETİM ORGANLARI Madde 21- Şirket Yönetim Organları Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Murahhas Üye veya Genel Müdür den veya bu vazifeyi gören kimseden ibarettir. YÖNETİM

Detaylı