DFG/TFG 316s-550s. letme Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DFG/TFG 316s-550s. letme Kılavuzu 03.01 - 52027278 11.06"

Transkript

1 DFG/TFG 316s-550s letme Kılavuzu T

2 Önsöz sti aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli bir ekilde sunulmaktadır. Bölümler alabetik sıraya göre verilmi tir. Her bölüm 1. saya ile ba lar. Saya numarası bölümün alabetik hari ve saya numarasından olu maktadır. Örne in: Saya B 2, Bölüm B'deki 2. sayadır. Bu kullanim kılavuzunda çe itli araç tipleri açıklanmaktadır. Kullanırken ve bakım çalı maları yaparken mevcut araç tipi için geçerli olan açıklamaların kullanılmasına dikkat edilmelidir. m A Güvenlik uyarıları ve önemli açıklamalar için a a ıdaki semboller kullanılmı tır: nsanlara zarar gelmemesi için dikkate alınması gereken güvenlik uyarılarının önünde bulunur. Malzemelerde hasar olu maması için dikkate alınması gereken uyarıların önünde bulunur. Uyarı ve açıklamaların önünde bulunur. t o Standart donanımı gösterir. Ek donanımı gösterir. Cihazlarımız sürekli geli tirilmektedir. Yapısal, donanım ve teknik de i iklik hakkımızı saklı tutmamızı anlayı la kar ılayaca ınızı umuyoruz. Bu kullanım kılavuzunun içeri inde belirtilen bu nedenden ötürü cihazın özelliklerine yönelik herhangi bir hak talebi sunulamayacaktır Teli hakkı Bu Kullanım Kılavuzunun teli hakkı JUNGHEINRICH AGye aittir. Jungheinrich Aktiengesellschat Am Stadtrand Hamburg - ALMANYA Teleon: +49 (0) 40/ TR

3 0108.TR

4 Içindekiler A Amacına uygun kullanım B Aracın tarii 1 Araç kullanımının tarii... B 1 2 Aracın bölümleri ve onksiyonlarının tanımlanması... B Araç... B3 2.2 Yük alma tertibatı... B Çalı ma ko ullarının de i mesi... B Güvenlik tertibatı... B 4 3 Teknik özellikler standart model... B Teknik özellikleri - DFG/TFG 316s/320s... B Teknik Özellikler: DFG/TFG 420s-430s... B Teknik Özellikler - DFG/TFG 540s-550s... B 20 4 aretleme yerleri ve tip levhaları... B Tip levhası, araç... B Yük emaları... B 26 C Nakliye ve ilk çalı tırma 1 Nakliye... C1 2 lk çalı tırma... C 4 D Araçlara yakıt alınması 1 Motorin ve likit gaz kullanımıyla ilgili güvenlik kuralları... D 1 2 Motorin ikmali... D 2 3 Likit gaz tüpünü de i tirmek... D 3 4 ki likit gaz tüplü orklitler... D 5 E Aracın kullanılması 1 Forkliti kullanılırken uyulması gereken güvenlik kuralları... E 1 2 Kumanda ve gösterge elemanlarının tanıtımı... E 3 3 Günlük i letime almadan önce yapılacak kontroller ve i ler... E 14 4 Aracı i letmeye alın... E Mar ve çalı tırma Mar ve çalı tırma TFG... E Mar ve çalı tırma DFG... E Aracın çalı ması esnasında arıza sinyalleri... E 25 5 Forklitle i görmek... E Aracı sürerken uyulması gereken güvenlik kuralları... E Aracı sürmek... E Aracı yönlendirmek... E Fren sistemi... E Asansör ve ata man kullanımı... E Yükleme ta ıma, ve bo altma... E Emniyet kemeri kullanma talimatları... E Aracı park edin, park renini çekin... E 40

5 5.9 Motor kapa ı ve bakım kapakları... E Yede e alınması... E Römork çekmek... E Yedekte çekme yük kapasiteleri... E 45 6 Sorun giderme... E 46 F Aracın bakım-onarımı 1 Güvenli kullanım ve çevrenin korunması... F 1 2 Bakım-onarım güvenlik kuralları... F 1 3 Bakım ve denetim... F 2 4 Bakım kontrol listesi DFG/TFG... F 4 5 Bakım kontrol listesi DFG/TFG... F 6 6 Bakım kontrol listesi TFG... F 7 7 So utma sıvısı spesiikasyonu... F 8 8 Gres spesiikasyonları... F 10 9 Yakıt özellikleri - DFG... F Ya tablosu... F Ya tablosu Ya tablosu- DFG/TFG 316s-550s... F Bakım ve onarım i lemlerinin açıklanması... F Aracın bakım ve servis çalı maları için hazırlanması... F Motorun bakımı TFG 316s/320s... F Motor bakımı DFG 316s/320s... F Motor bakımı TFG 420s-430s... F Motor bakımı DFG 420s-430s... F Motor bakımı TFG 540s-550s... F Motor bakımı DFG 540s-550s... F So utma sıvısı yo unlu unu kontrol edin... F Hava iltresi kartu unu temizlemek/de i tirmek... F Fren... F Lastikleri de i tirmek... F Hidrolik tertibatı... F Elektrik sistemi... F Vites tertibatı ve kumanda potansiyometresi... F Egzos sitemi... F Forklitin ta ınma hazırlıkları... F Denetim... F Belirli sürelerden sonra ve ola anüstü geli meler sonrası güvenlik testi (D: BGV D27 uyarınca UVV-testi)... F Depoya kaldırma... F Hurdaya çıkarma... F 48 Kullanım talimatına Ek: Dizel motoru egzos iltresi -STX 1 Giri Temizleme (tazeleme)... 1

6 A Amacına uygun kullanım A Forklitlerin (Zemin yük ta ıma araçları) amaca uygun ve do ru kullanımı (VDMA) direktii bu araçla birlikte teslim edilmektedir. Elinizdeki kullanım talimatının bir parçası olan bu direktie uyulması zorunludur. lgili ülkenin yürürlükteki mevzuatı istisnasız geçerlidir. Elinizdeki kullanım talimatında tanımlanan orklit, birim yükleri kaldırma ve ta ımaya uygun bir ta ıt aracıdır Bu kullanım talimatında belirtilen ekilde i letilmeli, kullanılmalı ve bakım uygulanmalıdır. Bunun dı ında bir kullanım ekli amaca uygun de ildir ve insanlara, araca ve mala zarar verebilir. Özellikle azla a ır yükten ve dengesiz, tek taralı yüklemeden kaçınmalısınız. Araca takılı, azami yük kapasitesiyle ilgili tip levhasında belirtilmi veriler ba layıcıdır. Forklit yanıcı,parlayıcı, inilak tehlikesi olan, korozyona neden olan ve a ırı tozlu ortamlarda çalı tırılmamalıdır. Kullanıcının yükümlülükleri: Bu kullanım talimatında kastedilen anlamıyla kullanıcı, bu orkliti bizzat kullanan veya kullandırtan özel veya tüzel ki idir. Özel durumlarda (örn. leasing, kiralama) orklitin mal sahibiyle, i leteni arasındaki sözle meye göre sözü geçen kullanım yükümlülüklerini üstlenen ki i kullanıcı sayılır. Kullanıcı orklitin sadece amacına uygun kullanıldı ını ve operatör ile üçüncü ki ilerin canınavesa lı ına her türlü zarar verebilecek tehlikelerden kaçınılmasını temin etmelidir. Ayrıca kazaların önlenmesi konusundaki yasa ve nizamlara, di er güvenlik tekni iyle ilgili kurallara ve kullanım, bakım-onarım talimatlarına riayet edilmelidir. Kullanıcı tüm operatörlerin bu kullanım talimatını okuyup anlamalarını temin etmelidir. Bu kullanım talimatına uyulmaması durumunda garantimiz geçersizdir. Ayni ko ul üretici mü teri hizmetleri servisinin onayı alınmadan mü teri ve/veya üçüncü ki ilerin araca hatalı müdahaleleri durumunda da geçerlidir. Ata man monte edilmesi: Forklitin çalı masını etkileyen veya tamamlayan ek tertibatların (ata manlar) monte edilmesine, ancak üreticinin yazılı onayının alınmasından sonra müsaade edilir. Gerekti i hallerde resmi makamların müsaadesi de alınmalıdır. Resmi makamların onayı üreticinin izninin yerini tutmaz. Römork çekme, yede e alma:araca sadece aracın tescilli kapasitesine uygun römork veya yede ine alması için yük ba lanabilir. A1

7

8 B Aracın tarii 1 Araç kullanımının tarii DFG/TFG serisi araçlar 4 tekerlekli, sürücü koltuklu, içten yanmalı motorlu orklittir. DFG serici araçlar dizel motoru, TFG serisi araçlar likit gazla çalı an Otto motorla teçhiz edilmi tir. DFG/TFG 316s-550s hidrostatik tahrik sistemiyle çalı ır. çten yanmalı motor hidrolik i levli ve tekerlekleri tahrik eden bir yüksek basınç pompasını çalı tırır. Yük kaldırma kapasitesi modeline göre de i ir. Model adından azami yük kaldırma kapasitesini anlayabilirsiniz. DFG/TFG 316s azami 1600 kg, ve DFG/TFG 420s azami 2000 kg yük kaldırır. Model Yük ta ıma kapasitesi (kg) Dingil mesaesi (mm) DFG/TFG 316s DFG/TFG 320s DFG/TFG 420s DFG/TFG 425s DFG/TFG 430s DFG/TFG 540s DFG/TFG 545s DFG/TFG 550s B1

9 2 Aracın bölümleri ve onksiyonlarının tanımlanması Konum Tanımlama Konum Tanımlama 1 t Kaldırma silindiri 8 t Çekme ba lantısı 2 t Asansör zinciri 9 t Dengeleme a ırlı ı 3 t Asansör 10 t Direksiyon mili 4 t Gösterge panosu 11 t Motor kapa ı 5 t Direksiyon kolonu 12 t Hidrostatik tahrik aksı 6 t Koruyucu tavan 13 t Forklit 7 t Sürücü koltu u 14 t Yük çatalı B2

10 2.1 Araç asi ve gövde: Dayanıklı, bükülmez asiye korunaklı monte edilmi sistemler ve kumanda elemanları araca çok kararlı denge, dolayısıyla güvenlik sa lar. Operatör mahalli süspansiyonludur., böylece titre im ve ses etkisi azalır. Motor kapa ının açılma geni li i ve motor kapa ının (11) iki yan paneli bakım onarım çalı malarında kolaylık sa lar. Hidrolik ya ı deposu aside sa yandadır ve kar ı yanda DFG serisinin yakıt deposu bulunur. TFG serisi likit gaz tüpü dengeleme a ırlı ı (9) üstündeki bir mesnede ba lıdır. Dikey konumlu, etraı serbest ve iyice yukarı yükselen egzos borusu titre im ve ses dalgalarının ve egzos gazlarının operatöre gelmesini önler. Operatör mahalli: Kaymayı engelleyici basamaklar ve koruma tavanı kolonundaki tutamak rahat inme ve binmeyi sa lar. Operatör koyucu tavanla (6) korunur. Sürücü koltu unda (7) salınım amortizörü ve oturma konumu direksiyon kolonunda (5) direksiyon e imi açısı ayarlanabilir. Ergonomik olarak düzenle mi kumanda elemanları ve titre imden etkilenmeyen kabin operatörün çok az oranda zorlanmasını sa lar. Gösterge panosundaki kumanda ve ikaz göstergeleri çalı ma esnasında sistemin denetimini sa lar. Böylece çok yüksek bir güvenlik standardına eri ilir. Forkliti çalı tırmadan önce koruyucu tavanı çatlaklara kar ı kontrol edin, hasarlıysa onarılması veya de i tirilmesi gerekir. Motor: Sessiz çalı an su so utmalı motorlar, az tüketimde yüksek güç kapasitelidir. DFG serisinde kullanılan dizel motorları her ko ulda yakıtı çok temiz yakarak, görünürlük sınırları altında kurum çıkartır. TFG serisinde kullanılan Otto motorlarının egzos emisyon de erleri çok dü üktür. Tahrik iki tahrik di lisi içten yanmalı motorun çalı tırdı ı iki hidrolik motordan tahrik edilir. Kumanda konsolundaki hareket yönü kolu ile ileri/geri hareket ve vitesin bo a alınması ayarlanır. Direksiyon: Hidrostatik direksiyon tertibatında direksiyon aksı (10) içine entegre direksiyon silindiri bulunur. Direksiyon aksı asiye esnek ba lanmı tır, böylece düzgün olmayan yollarda dahi iyi yol tutu u sa lanmı olur. Frenler: Fren etkisi hidrostatik anzıman vasıtasıyla gerçekle ir. Park reni otomatik, yaprak levhalı yapıdadır. Tekerlekler: Tüm tekerlekler araç dı çevresinin dahilinde bulunur. Havalı veya dolgulu süperelastik lastikler takılabilir. Hidrolik sistemi: Hidrolik sisteminin di li pompası powershit anzımanın bir yan tertibatı vasıtasıyla motordan tahrik edilir. Pompa devir sayısı, dolayısıyla pompalanan hacim, sürücü pedalı üzerinden motor devir sayısına göre ayarlanır. Hidrolik i levlerin kumandası kumanda kolları vasıtasıyla bir çoklu kumanda supabı taraından gerçekle ir. B3

11 Elektrik sistemi: 12 voltluk, mar motoru bataryalı ve regülatörü içinde alternatörlü sistemdir. Mar tekrarı kilidi çalı tırma esnasında hataları engeller, bir güvenlik devresi de motorun sadece hareket yönü kolu (vites) bo tayken çalı tırılmasını sa lar. Dizel motorlar için hızlı ısınma tertibatı mevcuttur, likit gazlı motorlarda hızlı, sorunsuz start sa layan temassız, elektronik ate leme sistemi bulunur. Motor kontak anahtarıyla stop ettirilir. 2.2 Yük alma tertibatı Asansör: Araçlar e ilebilir, teleskopik, serbest görü sa layan asansör tertibatıyla teçhiz edilmi tir. Asansör dikmeleri (3) arkasında bulunan kaldırma silindirleri (1) iç mastı kaldırır. Masallı makaralı asansör zincirleri (2) yoluyla ayni zamanda çatal mesnedi (13) de kalkar. Çatal (14) çatal mesnedine ayarlanabilir olarak ba lıdır. Çatal mesnedine tek yönde a ırlık yüklenince meydana gelen yandan basınç, ayarlanır yan makaralar ve kayma parçaları taraından dengelenir. ki kademeli (dubleks) teleskoplu asansörde (ZT) kaldırma sadece iç mastın yukarıya hareketi ile olur. Çit hareketli çit kaldırmalı (dubleks) asansör de (ZZ) ve Üç kademeli çit hareketli (tripleks) (DZ) asansörde önce çatal asansör zinciriyle kısa, ortada bulunan bir silindir taraından kaldırılır, böylece ilk kaldırma araç yüksekli inde de i iklik olmadan yapılabilir (serbest kaldırma). ç mast bundan sonra yükselir. Ata manlar: Mekanik ve hidrolik ata manlar ilave edilebilir (opsiyonel ek donanım). 2.3 Çalı ma ko ullarının de i mesi Forklitin çalı ma ortamı de i ti i için, aydınlatma tertibatı, kapalı kabin yardımcı hidrolik tertibat veya side shiter (yana kaydırıcı) vs. ilave edilmesi gerekti indebu i için sadece resmen onaylanmı ek tertibat veya yardımcı sistemlerin kullanılmasına müsaade edilmi tir. Bayiinizden, orklit çalı masında veya yük istileme sürecinde, orklit üzerinde de i iklikler yapılmasını veya ek tertibat monte edilmesini gerektirecek yeni, arklı uygulamalar konusunda bilgilendirilmenizi isteyin. Hiç bir ekilde orijinal orklite, masta veya ata manlara onaylanmamı ata man ve ek tertibat ilave etmeyin ve onaylanmamı de i iklik uygulamayın. NEML UYARI Forklit modiiye edildi i takdirde veya orijinallerden arklı ek tertibat uygulandı ında, operatör kabinine durumu yansıtan yeni kapasite levhaları takılmalıdır ve Avrupa Birli i ülkelerinde yeniden 98/37/EEC (tadil edilmi ) makine direktii uyarınca uygunluk belgesi alınmalıdır. 2.4 Güvenlik tertibatı Koruyucu tavana ilaveten akü kesme alteri ve kontak anahtarı da güvenlik tertibatı kapsamında kabul edilir. Akü kesme alteri: Akü kesme alteri yukarı konumda iken akü devreye ba lı olup orklit çalı tırılmaya hazırdır. Akü kesme alteri a a ıya basılı iken akü devre dı ıdır. Kontak anahtarı: Operatörün orklitten uzakla tı ında kontak anahtarının yanına alması, orklitin yetkisiz ki ilerce çalı tırılmasını engeller. Operatör kontak anahtarını yetkisiz her hangi bir ki iye teslim etmemelidir. B4

12 3 Teknik özellikler standart model A VDI 2198 uyarınca teknik özellikler, de i iklik ve ekleme, hakları saklıdır. h 4 h 3 h 1 Q h 6 h 7 h 2 S C x m 1 m 2 y l L 2 e d B b B5

13 DFG 316s/320s orklit spesiikasyon ormu ika ayon Spe esi A ırlı lık - er/k /ka- tikle eri asti oser La ro ler Ölç çül Güç Mo oto or No. Tanımı Kod (birim) AH-J 1. Üretici Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modeli DFG 316s DFG 320s 1.3 Tahrik: Elektrik, dizel, benzin, likit gaz, di er Dizel Dizel 1.4 Direksiyon: Manuel, yürüyerek, ayakta, oturarak, otomatik yük kaldırma aracı oturarak oturarak 1.5 Yük kaldırma kapasitesi Q(t) 1,6 2,0 1.6 Yük a ırlık merkezi c(mm) Yük mesaesi x(mm) Aks aralı ı y(mm) A ırlık - yüksüz (kg) Aksların yük kapasitesi, yüklü, ön/arka (kg) 4000/ / Aksların yük kapasitesi, yüksüz, ön/arka (kg) 1320/ /2030 Boyuna kararlılık 1,66 1, Lastik cinsi Çok elastik, süperelastik (dolgu), havalı poliüretan lastik SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Lastik ebadı: ön (14PR) (14PR) 3.3 Lastik ebadı: arka 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Tekerlek sayısı ön/arka (x = mekanik çeki ) 2x/2 2x/2 3.6 Tekerlekler arası mesae, ön b10(mm) Tekerlekler arası mesae, arka b11(mm) 870 (oset) 870 (oset) 4.1 Mast/asansör e imiaçısı/ön/arka Derece. 7/10 7/ Mast yüksekli i, kapalı konum h1(mm) Serbest kaldırma h2(mm) Kaldırma yüksekli i h3(mm) Açık konumdaki mast yüksekli i h4(mm) Koruyucu tavan (kabin) yüksekli i h6(mm) Oturma yüksekli i/ba mesaesi (SIP 100 mm) h7(mm) 1005/ / Kavrama yüksekli i h10(mm) 375/ / Toplam uzunluk l1(mm) Çatal yüzeyine uzaklık l2(mm) Toplam geni lik b1/b2(mm) Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 40/100/ /100/ Çerçeve DIN 15173, ISO 2328, sını/orm A,B ISO 2A ISO 2A 4.24 Çatal mesnedi eni/dı çatallar b3(mm) 1000/ / Yüklü durumda mast altında zemin bo lu u m1(mm) Dingil mesaesi ortasından zemin bo lu u m2(mm) Paletle çalı ma eni 1000 x 1200 çapraz Ast(mm) x 1200 paletli çalı ma eni, palet boyuna Ast(mm) Dönme yarı çapı Wa(mm) Hız yüklü/yüksüz (km/h) 18,5/18,6 18,5/18,6 5.2 Kaldırma hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,61/0,65 0,60/0, ndirme hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,55/0,52 0,55/0, Çekme kancasında çeki gücü yüklü/yüksüz (kn) 16,5/8,4 16,2/7,6 5.7 Tırmanma kapasitesi yüklü/yüksüz (%) 36/28 29/ Hızlanma süresi yüklü/yüksüz s 5,1/4,8 5,3/5, Fren türü hidrostatik hidrostatik 7.1 Motor: Üretici/Modeli 404C C ISO 1585 uyarınca motor gücü (kw) Dönme kapasitesi (1/dak.) Silindir sayısı/stroku (/cm#) 4/2216 4/2216 Azami tork Nm/rpm 143/ / Tahrik kumanda sistemi hidrostatik hidrostatik Di er 8.2 Ata manlarda hidrolik ya basıncı (bar) Ata manlarda ya debisi l/dak B6

14 TFG 316s/320s orklit spesiikasyonları iika kayon Spe pesi A ırlı lık - er/k /ka- tikle eri asti oser La ro ler Ölç çül Güç Mo oto or No. Tanımı Kod (birim) AH-J 1. Üretici Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modeli TFG 316s TFG 320s 1.3 Tahrik: Elektrik, dizel yakıtı, benzin, likit gaz, di er Likit gaz Likit gaz 1.4 Direksiyon: Manuel, yürüyerek, ayakta, oturarak, otomatik yük kaldırma aracı oturarak oturarak 1.5 Yük kaldırma kapasitesi Q(t) 1,6 2,0 1.6 Yük a ırlık merkezi c(mm) Yük mesaesi x(mm) Aks aralı ı y(mm) A ırlık - yüksüz (kg) Aksların yük kapasitesi, yüklü, ön/arka (kg) 4030/ / Aksların yük kapasitesi, yüksüz, ön/arka (kg) 1270/ /2060 Boyuna kararlılık 1,69 1, Lastik cinsi Çok elastik,süperelastik (dolgu), havalı poliüretan lastik SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Lastik ebadı: ön (14PR) (14PR) 3.3 Lastik ebadı: arka 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Tekerlek sayısı ön/arka (x = mekanik çeki ) 2x/2 2x/2 3.6 Tekerlekler arası mesae, ön b10(mm) Tekerlekler arası mesae,arka b11(mm) 870 (oset) 870 (oset) 4.1 Mast/asansör e imi açısı, ön, arka Derece. 7/10 7/ Mast yüksekli i, kapalı konum h1(mm) Serbest kaldırma h2(mm) Kaldırma yüksekli i h3(mm) Açık konumdaki mast yüksekli i h4(mm) Koruyucu tavan (kabin) yüksekli i h6(mm) Oturma yüksekli i/ba mesaesi (SIP 100 mm) h7(mm) 1005/ / Kavrama yüksekli i h10(mm) 375/ / Toplam uzunluk l1(mm) Çatal yüzeyine uzaklık l2(mm) Toplam geni lik b1/b2(mm) Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 40/100/ /100/ Çerçeve DIN 15173, ISO 2328, sını/orm A,B ISO 2A ISO 2A 4.24 Çatal mesnedi eni/dı çatallar 1000/ / Yüklü durumda mast altında zemin bo lu u m1(mm) Dingil mesaesi ortasından zemin bo lu u m2(mm) Paletle çalı ma eni 1000 x 1200 çapraz Ast(mm) x 1200 paletli çalı ma eni, palet boyuna Ast(mm) Dönme yarı çapı Wa(mm) Hız yüklü/yüksüz (km/h) 18,0/18,5 18,0/18,5 5.2 Kaldırma hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,56/0,65 0,55/0, ndirme hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,55/0,52 0,55/0, Çekme kancasında çeki gücü yüklü/yüksüz (kn) 14,6/7,4 14,5/7,1 5.7 Tırmanma kapasitesi yüklü /yüksüz (%) 32/25 28/ Hızlanma süresi yüklü/yüksüz s 4,8/4,6 4,9/4, Fren türü hidrostatik hidrostatik 7.1 Motor: Üretici/Modeli FE 2.0 FE ISO 1585 uyarınca motor gücü (kw) Dönme kapasitesi (1/dak.) Silindir sayısı/stroku (/cm#) 4/1998 4/1998 Azami tork Nm/rpm 120/ / Tahrik kumanda sistemi hidrostatik hidrostatik Di er 8.2 Ata manlarda hidrolik ya basıncı (bar) Ata manlarda ya debisi l/dak B7

15 Forklit spesiikasyonları DFG 420s-430s iika kayon Spe pesi A ırl rlık - er/k /ka- tikle eri asti oser La ro Ölçü üler Güç Moto tor No. Tanımı Kod (birim) BH-J 1. Üretici Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modeli DFG 420s DFG 425s DFG 430s 1.3 Tahrik: Elektrik, dizel yakıtı, benzin, likit gaz, di er Dizel Dizel Dizel 1.4 Direksiyo n: Manuel, yürüyerek, ayakta, oturarak,otomatik yük kaldırma aracı oturarak oturarak oturarak 1.5 Yük kaldırma kapasitesi Q(t) 2,0 2,5 3,0 1.6 Yük a ırlık merkezi c(mm) Yük mesaesi x(mm) Aks aralı ı y(mm) A ırlık - yüksüz (kg) Aksların yük kapasitesi, yüklü, ön/arka (kg) 5200/ / / Aksların yük kapasitesi, yüksüz, ön/arka (kg) 1980/ / /2620 Boyuna kararlılık 1,54 1,65 1, Lastik cinsi Çok elastik,süperelastik (dolgu), havalı poliüretan lastik SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Lastik ebadı: ön (12PR) (12PR) 27x10-12 (14PR) 3.3 Lastik ebadı: arka (10PR) (10PR) (10PR) 3.5 Tekerlek sayısı ön/arka (x = mekanik çeki ) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Tekerlekler arası mesae, ön b10(mm) Tekerlekler arası mesae, arka b11(mm) 938 (oset) 938 (oset) Mast/asansör e imi açısı, ön/arka Derece. 6/6 6/6 6/6 4.2 Mast yüksekli i, kapalı konum h1(mm) Serbest kaldırma h2(mm) Kaldırma yüksekli i h3(mm) Açık konumdaki mast yüksekli i h4(mm) Koruyucu tavan (kabin) yüksekli i h6(mm) Oturma yüksekli i/ba mesaesi (SIP 100 mm) h7(mm) 1095/ / / Kavrama yüksekli i h10(mm) 440/ / / Toplam uzunluk l1(mm) Çatal yüzeyine uzaklık l2(mm) Toplam geni lik b1/b2(mm) Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 40/100/ /100/ /125/ Çerçeve DIN 15173, ISO 2328, sını/orm A,B ISO 2A ISO 2A ISO 3A 4.31 Yüklü durumda mast altında zemin bo lu u m1(mm) Dingil mesaesi ortasından zemin bo lu u m2(mm) Paletle çalı ma eni 1000 x 1200 çapraz Ast(mm) x 1200 paletli çalı ma eni, palet boyuna Ast(mm) Dönme yarı çapı Wa(mm) Hız yüklü/yüksüz (km/h) 19,5/19,8 19,3/19,6 20,0/20,3 5.2 Kaldırma hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,53/0,55 0,53/0,55 0,52/0, ndirme hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,56/0,52 0,56/0,52 0,55/0, Çekme kancasında çeki gücü yüklü/yüksüz (kn) 18,6/10,5 19,5/10,8 19,0/11,7 5.7 Tırmanma kapasitesi yüklü/yüksüz (%) 33/28 30/26 26/ Hızlanma süresi yüklü/yüksüz s 4,7/4.45 4,8/4,55 5,2/4, Freni türü hidrostatik hidrostatik hidrostatik 7.1 Motor: Üretici/Modeli / (05/03 itibarıyla) / (05/03 itibarıyla) / (05/03 itibarıyla) 7.2 ISO 1585 uyarınca motor gücü (kw) 40/41 40/41 40/ Dönme kapasitesi (1/dak.) 2100/ / / Silindir sayısı/stroku (/cm#) 4/2955/4/2555 4/2955/4/2555 4/2955/4/2555 Azami tork Nm/rpm 190/1600/160/ /1600/160/ /1600/160/ Tahrik kumanda sistemi hidrostatik hidrostatik hidrostatik Di er 8.2 Ata manlarda hidrolik ya basıncı (bar) Ata manlarda ya debisi l/dak B8

16 Forklit spesiikasyonları TFG 420s-430s ika ayon Spe esi A ırl rlık - er/k /ka- tikle eri asti oser La ro Ölçü üler Güç Mo oto or No. Tanımı Kod (birim) BH-J 1. Üretici Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modeli TFG 420s TFG 425s TFG 430s 1.3 Tahrik: Elektrik, dizel yakıtı, benzin, likit gaz, di er Likit gaz Likit gaz Likit gaz 1.4 Direksiyon: Manuel, yürüyerek, ayakta, oturarak, otomatik yük kaldırma aracı oturarak oturarak oturarak 1.5 Yük kaldırma kapasitesi Q(t) 2,0 2,5 3,0 1.6 Yük a ırlık merkezi c(mm) Yük mesaesi x(mm) Dingil mesaesi y(mm) A ırlık - yüksüz (kg) Aksların yük kapasitesi, yüklü, ön/arka (kg) 5180/ / / Aksların yük kapasitesi, yüksüz, ön/arka (kg) 1960/ / /2610 Boyuna kararlılık 1,54 1,65 1, Lastik cinsi Çok elastik, süperelastik (dolgu), havalı poliüretan lastik SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Lastik ebadı: ön (12PR) (12PR) 27x10-12 (14PR) 3.3 Lastik ebadı: arka (10PR) (10PR) (10PR) 3.5 Tekerlek sayısı ön/arka (x = mekanik çeki ) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Tekerlekler arası mesae, ön b10(mm) Tekerlekler arası mesae, arka b11(mm) 938 (oset) 938 (oset) Mast/asansör e imi açısı, ön/arka Derece. 6/6 6/6 6/6 4.2 Mast yüksekli i, kapalı konum h1(mm) Serbest kaldırma h2(mm) Kaldırma yüksekli i h3(mm) Açık konumdaki mast yüksekli i h4(mm) Koruyucu tavan (kabin) yüksekli i h6(mm) Oturma yüksekli i/ba mesaesi (SIP 100 mm) h7(mm) 1095/ / / Kavrama yüksekli i h10(mm) 440/ / / Toplam uzunluk l1(mm) Çatal yüzeyine uzaklık l2(mm) Toplam geni lik b1/b2(mm) Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 40/100/ /100/ /125/ Çerçeve DIN 15173, ISO 2328, sını/orm A,B ISO 2A ISO 2A ISO 3A 4.31 Yüklü durumda mast altında zemin bo lu u m1(mm) Dingil mesaesi ortasından zemin bo lu u m2(mm) Paletle çalı ma eni 1000 x 1200 çapraz Ast(mm) x 1200 paletli çalı ma eni, palet boyuna Ast(mm) Dönme yarı çapı Wa(mm) Hız yüklü/yüksüz (km/h) 19,5/19,8 19,3/19,6 20,0/20,3 5.2 Kaldırma hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,53/0,55 0,53/0,55 0,52/0, ndirme hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,56/0.52 0,56/0.52 0,55/0, Çekme kancasında çeki gücü yüklü/yüksüz (kn) 18,6/10,5 19,5/10,8 19,0/11,7 5.7 Tırmanma kapasitesi yüklü/yüksüz (%) 33/28 30/26 26/ Hızlanma süresi yüklü/yüksüz s 4,9/4,7 5,1/4,75 5,3/4, Fren türü hidrostatik hidrostatik hidrostatik 7.1 Motor: Üretici/Modeli 3.0 L4 3.0 L4 3.0 L4 7.2 ISO 1585 uyarınca motor gücü (kw) Dönme kapasitesi (1/dak.) Silindir sayısı/stroku (/cm#) 4/2966 4/2966 4/2966 Azami tork Nm/rpm 196/ / / Tahrik kumanda sistemi hidrostatik hidrostatik hidrostatik Di er 8.2 Ata manlarda hidrolik ya basıncı (bar) Ata manlarda ya debisi l/dak B9

17 Forklit spesiikasyonları DFG 540s-550s Spe pesi iika kayon A ırl rlık - er/k /ka- tikle eri asti oser La ro Ölçü üler Güç Mo oto or Di i er No. Tanımı Kod (birim) CH-J 1. Üretici Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modeli DFG 540s DFG 545s DFG 550s 1.3 Tahrik: Elektrik, dizel yakıtı, benzin, likit gaz, di er Dizel Dizel Dizel 1.4 Direksiyon: Manuel, yürüyerek, ayakta, oturarak, otomatik yük kaldırma aracı oturarak oturarak oturarak 1.5 Yük kaldırma kapasitesi Q(t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Yük a ırlık merkezi c(mm) Yük mesaesi x(mm) Aks aralı ı y(mm) A ırlık - yüksüz (kg) Aksların yük kapasitesi, yüklü, ön/arka (kg) 9100/ / / Aksların yük kapasitesi, yüksüz, ön/arka (kg) 2860/ / /4240 Boyuna kararlılık 3.1 Lastik cinsi Çok elastik, süperelastik (dolgu), havalı poliüretan lastik SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Lastik ebadı: ön (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Lastik ebadı: arka (12PR) (12PR) (12PR) 3.5 Tekerlek sayısı ön/arka (x = mekanik çeki ) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Tekerlekler arası mesae, ön b10(mm) Tekerlekler arası mesae, arka b11(mm) Mast/asansör e imi açısı, ön/arka Derece. 7/11 7/11 7/ Mast yüksekli i, kapalı konum h1(mm) Serbest kaldırma h2(mm) Kaldırma yüksekli i h3(mm) Açık konumdaki mast yüksekli i h4(mm) Koruyucu tavan (kabin) yüksekli i h6(mm) Oturma yüksekli i/ba mesaesi (SIP 100 mm) h7(mm) 1225/ 1225/ 1225/ 4.12 Kavrama yüksekli i h10(mm) 535/ / / Toplam uzunluk l1(mm) Çatal yüzeyine uzaklık l2(mm) Toplam geni lik b1/b2(mm) Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 50/125/ /125/ /150/ Çerçeve DIN 15173, ISO 2328, sını/orm A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Çatal mesnedi eni/dı çatallar b Yüklü durumda mast altında zemin bo lu u m1(mm) Dingil mesaesi ortasından zemin aralı ı m2(mm) Paletle çalı ma eni 1000 x 1200 çapraz Ast(mm) x 1200 paletli çalı ma eni, palet boyuna Ast(mm) Dönme yarı çapı Wa(mm) Dönme noktasına en kısa mesae b Hız yüklü/yüksüz (km/h) 24/25 24/25 24/ Kaldırma hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,52/0,55 0,51/0,55* 0,50/0, ndirme hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,52/0,38 0,52/0,38 0,52/0, Çekme kancasında çeki gücü yüklü/yüksüz (kn) 33,8/16,0 36,4/15,7 37,4/15,5 5.7 Tırmanma kapasitesi yüklü/yüksüz (%) 34/26 33/24 31/ Hızlanma süresi yüklü/yüksüz s 5,3/4,8 5,5/5,0 5,7/5, Fren türü hidrostatik hidrostatik hidrostatik 7.1 Motor: Üretici/Modeli ISO 1585 uyarınca motor gücü (kw) Dönme kapasitesi (1/dak.) Silindir sayısı/stroku (/cm#) 4/4230 4/4230 4/4230 Azami tork Nm/rpm 8.1 Tahrik kumanda sistemi hidrostatik hidrostatik hidrostatik 8.2 Ata manlarda hidrolik ya basıncı (bar) Ata manlarda ya debisi l/dak Çekme ba lantısı tipi / DIN-tipi / tip h / tip h / tip h B10

18 Forklit spesiikasyonları DFG 540s-550s (09/03 itibarıyla) Sp pes siik ikayo on A ırl rlık - er/k ka- tikle eri asti oser La ro Ölçü üler Güç Mo oto or Di i er No. Tanımı Kod (birim) CH-J 1. Üretici Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modeli DFG 540s DFG 545s DFG 550s 1.3 Tahrik: Elektrik, dizel yakıtı, benzin, likit gaz, di er Dizel Dizel Dizel 1.4 Direksiyon: Manuel, yürüyerek, ayakta, oturarak, otomatik yük kaldırma aracı oturarak oturarak oturarak 1.5 Yük kaldırma kapasitesi Q(t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Yük a ırlık merkezi c(mm) Yük mesaesi x(mm) Dingil mesaesi y(mm) A ırlık - yüksüz (kg) Aksların yük kapasitesi, yüklü, ön/arka (kg) 8954/ / / Aksların yük kapasitesi, yüksüz, ön/arka (kg) 2810/ / /4639 Boyuna kararlılık 3.1 Lastik cinsi Çok elastik, süperelastik (dolgu), havalı poliüretan lastik E(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Lastik ebadı: ön (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Lastik ebadı: arka 28 x x x Tekerlek sayısı ön/arka (x = mekanik çeki ) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Tekerlekler arası mesae, ön b10(mm) Tekerlekler arası mesae, arka b11(mm) Mast/asansör e imi açısı, ön/arka Derece. 7/11 7/11 7/ Mast yüksekli i, kapalı konum h1(mm) Serbest kaldırma h2(mm) Kaldırma yüksekli i h3(mm) Açık konumdaki mast yüksekli i h4(mm) Koruyucu tavan (kabin) yüksekli i h6(mm) Oturma yüksekli i/ba mesaesi (SIP 100 mm) h7(mm) 1255/ / / Kavrama yüksekli i h10(mm) 535/ / / Toplam uzunluk l1(mm) Çatal yüzeyine uzaklık l2(mm) Toplam geni lik b1/b2(mm) Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 50/125/ /125/ /150/ Çerçeve DIN 15173, ISO 2328, sını/orm A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Çatal mesnedi eni/dı çatallar b Yüklü durumda mast altında zemin bo lu u m1(mm) Dingil mesaesi ortasından zemin bo lu u m2(mm) Paletle çalı ma eni 1000 x 1200 çapraz Ast(mm) x 1200 paletli çalı ma eni, palet boyuna Ast(mm) Dönme yarı çapı Wa(mm) Dönme noktasına en kısa mesae b Hız yüklü/yüksüz (km/h) 22,2/22,5 21,7/22,5 21/22,5 5.2 Kaldırma hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,52/0,53 0,51/0,53 0,50/0, ndirme hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,51/0,49 0,51/0,49 0,51/0, Çekme kancasında çeki gücü yüklü/yüksüz (kn) 38,0/16,73 37,10/16,73 36,83/16, Tırmanma kapasitesi yüklü/yüksüz (%) 36,8/26,4 33/25 29,6/22,5.9 Hızlanma süresi yüklü/yüksüz s 5,7/5,2 5,0/4,5 5,1/4, Fren türü hidrostatik hidrostatik hidrostatik 7.1 Motor: Üretici/Modeli 1104C C C ISO 1585 uyarınca motor gücü (kw) 61,5 61,5 61,5 7.3 Dönme kapasitesi (1/dak.) Silindir sayısı/stroku (/cm#) 4/4400 4/4400 4/4400 Azami tork Nm/rpm 302/ / / Tahrik kumanda sistemi hidrostatik hidrostatik hidrostatik 8.2 Ata manlarda hidrolik ya basıncı bar) Ata manlarda ya debisi l/dak Çekme ba lantısı tipi / DIN-Tipi / tip h / tip h / tip h B11

19 Forklit spesiikasyonları TFG 540s-550s Sp pes siik ikayo on A ırl rlık - er/k /ka- tikle eri asti oser La ro Ölçü üler Güç Mo oto or Di i er No. Tanımı Kod (birim) CH-J 1. Üretici Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modeli TFG 540s TFG 545s TFG 550s 1.3 Tahrik: Elektrik, dizel yakıtı, benzin, likit gaz, di er Likit gaz Likit gaz Likit gaz 1.4 Direksiyon: Manuel, yürüyerek, ayakta, oturarak, otomatik yük kaldırma aracı oturarak oturarak oturarak 1.5 Yük kaldırma kapasitesi Q(t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Yük a ırlık merkezi c(mm) Yük mesaesi (mm) Dingil mesaesi y(mm) A ırlık - yüksüz (kg) Aksların yük kapasitesi, yüklü, ön/arka (kg) 9100/ / / Aksların yük kapasitesi, yüksüz, ön/arka (kg) 2860/ / /4240 Boyuna kararlılık 3.1 Lastik cinsi Çok elastik, süperelastik (dolgu), havalı poliüretan lastik SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) E(L)/SE(L) 3.2 Lastik ebadı: ön (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Lastik ebadı: arka (12PR) (12PR) (12PR) 3.5 Tekerlek sayısı ön / arka (x = mekanik çeki ) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Tekerlekler arası mesae, ön b10(mm) Tekerlekler arası mesae,arka b11(mm) Mast/asansör e imi açısı, ön/arka Derece. 7/11 7/11 7/ Mast yüksekli i, kapalı konum h1(mm) Serbest kaldırma h2(mm) Kaldırma yüksekli i h3(mm) Açık konumdaki mast yüksekli i h4(mm) Koruyucu tavan (kabin) yüksekli i h6(mm) Oturma yüksekli i/ba mesaesi (SIP 100 mm) h7(mm) 1225/ 1225/ 1225/ 4.12 Kavrama yüksekli i h10(mm) 535/ / / Toplam uzunluk l1(mm) Çatal yüzeyine uzaklık l2(mm) Toplam geni lik b1/b2(mm) Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 50/125/ /125/ /150/ Çerçeve DIN 15173, ISO 2328, sını/orm A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Çatal mesnedi eni dı çatallar b Yüklü durumda mast altında zemin bo lu u m1(mm) Dingil mesaesi ortasından zemin bo lu u m2(mm) Paletle çalı ma eni 1000 x 1200 çapraz Ast(mm) x 1200 paletli çalı ma eni, palet boyuna Ast(mm) Dönme yarı çapı Wa(mm) Dönme noktasına en kısa mesae b Hız yüklü/yüksüz (km/h) 24/25 24/25 24/ Kaldırma hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,52/0,55 0,51/0,55 0,50/0, ndirme hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,52/0,38 0,52/0,38 0,52/0, Çekme kancasında çeki gücü yüklü/yüksüz (kn) 33,8/16,0 36,4/15,7 37,4/15,5 5.7 Tırmanma kapasitesi yüklü/yüksüz (%) 34/26 33/24 31/ Hızlanma süresi yüklü/yüksüz s 5,3/4,8 5,5/5,0 5,7/5, Fren türü hidrostatik hidrostatik hidrostatik 7.1 Motor: Üretici/Modeli 4.3 V6 4.3 V6 4.3 V6 7.2 ISO 1585 uyarınca motor gücü (kw) Dönme kapasitesi (1/dak.) Silindir sayısı/stroku (/cm#) 6/4294 6/4294 6/4294 Azami tork Nm/rpm 8.1 Tahrik kumanda sistemi hidrostatik hidrostatik hidrostatik 8.2 Ata manlarda hidrolik ya basıncı (bar) Ata manlarda ya debisi l/dak Çekme ba lantısı tipi / DIN-Tipi / tip h / tip h / tip h B12

20 Forklit spesiikasyonları TFG 540s-550s (09/03 itibarıyla) Spes esii ikayo on A ırlı lık - er/k /ka- tikle eri asti oser La ro Ölçü üler Güç Mo oto or Di i er No. Tanımı Kod (birim) CH-J 1. Üretici Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modeli TFG 540s TFG 545s TFG 550s 1.3 Tahrik: Elektrik, dizel yakıtı, benzin, likit gaz, di er Likit gaz Likit gaz Likit gaz 1.4 Direksiyon: Manuel, yürüyerek, ayakta, oturarak, otomatik yük kaldırma aracı oturarak oturarak oturarak 1.5 Yük kaldırma kapasitesi Q(t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Yük a ırlık merkezi c(mm) Yük mesaesi x(mm) Dingil mesaesi y(mm) A ırlık - yüksüz (kg) Aksların yük kapasitesi, yüklü, ön/arka (kg) 8954/ / / Aksların yük kapasitesi, yüksüz, ön/arka (kg) 2810/ / /4639 Boyuna kararlılık 3.1 Lastik cinsi Çok elastik, süperelastik (dolgu), havalı poliüretan lastik SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Lastik ebadı: ön (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Lastik ebadı: arka 28 x x x Tekerlek sayısı ön / arka (x = mekanik çeki ) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Tekerlekler arası mesae, ön b10(mm) Tekerlekler arası mesae, arka b11(mm) Mast/asansör e imi açısı, ön/arka Derece. 7/11 7/11 7/ Mast yüksekli i, kapalı konum h1(mm) Serbest kaldırma h2(mm) Kaldırma yüksekli i h3(mm) Açık konumdaki mast yüksekli i h4(mm) Koruyucu tavan (kabin) yüksekli i h6(mm) Oturma yüksekli i/ba mesaesi (SIP 100 mm) h7(mm) 1255/ / / Kavrama yüksekli i h10(mm) 535/ / / Toplam uzunluk l1(mm) Çatal yüzeyine uzaklık l2(mm) Toplam geni lik b1/b2(mm) Çatal ölçüleri /e/l(mm) 50/125/ /125/ /150/ Çerçeve DIN 15173, ISO 2328, sını/orm A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Çatal mesnedi eni/dı çatallar b Yüklü durumda mast altında zemin bo lu u m1(mm) Dingil mesaesi ortasından zemin aralı ı m2(mm) Paletle çalı ma eni 1000 x 1200 çapraz Ast(mm) x 1200 paletli çalı ma eni, palet boyuna Ast(mm) Dönme yarı çapı Wa(mm) Dönme noktasına en kısa mesae b Hız yüklü/yüksüz (km/h) 21,5/21,5 21,5/21,5 21,5/21,5.2 Kaldırma hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,52/0,53 0,51/0,53 0,50/0, ndirme hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,51/0,49 0,51/0,49 0,51/0, Çekme kancasında çeki gücü yüklü/yüksüz (kn) 8/20,5 37/20,5 35,5/20,5 5.7 Tırmanma kapasitesi yüklü/yüksüz (%) 36/32,6 33/30,7 27/24,5 5.9 Hızlanma süresi yüklü/yüksüz s 6/5,6 6,1/5,6 6,2/5, Fren türü hidrostatik hidrostatik hidrostatik 7.1 Motor: Üretici/Modeli 4.3 V6 4.3 V6 4.3 V6 7.2 ISO 1585 uyarınca motor gücü (kw) Dönme kapasitesi (1/dak.) Silindir sayısı/stroku (/cm#) 6/4294 6/4294 6/4294 azami tork Nm/rpm 8.1 Tahrik kumanda sistemi hidrostatik hidrostatik hidrostatik 8.2 Ata manlarda hidrolik ya basıncı (bar) Ata manlarda ya debisi l/dak Çekme ba lantısı tipi / DIN-Tipi / tip h / tip h / tip h B13

21 3.1 Teknik özellikleri - DFG/TFG 316s/320s Direksiyon sistemi Tip Tam hidrostatik POMPA Ana hidrolik sistemi gibi EL POMPASI Tip OSPB 70 DAYANMA NOKTALARI ARASI TUR SAYISI 5 Tahrik aksı Tip Kadran mili MODEL ESE 02 YA KAPAS TES Geçerli de il Motor - DFG 316s/320s Tip ATE LEME SIRASI AYARLAMA DEV R SAYISI SUPAP BO LU U YA BASINCI DEPO KAPAS TES YAKIT DEPOSU KAPAS TES SO UTMA SIVISI KAPAS TES Motor - DFG 316s/320s TIP 404C.22 Dört silindir 2400 devir/dak (yüksüz) 880 devir/dak (vites bo ta) 0,20mm so uk halde 2300 devir/dak.: 4,5 bar 8,9 litre 42 litre 7,0 litre ATE LEME SIRASI KAPAS TE AYARLAMA DEV R SAYISI YA BASINCI BUJ C NS BUJ ELEKTROT ARALI I FE 2.0 dört silindir 1998cc 3100 devir/dak (yüksüz) 830 devir/dak (vites bo ta) 2300 devir/dak.: 3.0 bar NGK BPR 2E veya DENSO W9EXR-U 0,80mm PLAT N AÇIKLI I Geçerli de il (Elektronik ate leme ) DEPO KAPAS TES YAKIT DEPOSU KAPAS TES SO UTMA SIVISI KAPAS TES Hava iltresi 4,3 litre Geçerli de il 9,0 litre TIP Cyclopac - Kuru eleman Fren sistemi TIP PARK FREN Tamamen hidrostatik Disk hidrolik basınç sistemi vasıtasıyla etki eder B14

22 Tekerlekler ve lastikler LAST K EBADI Bakınız;spesiikasyonlar LAST K Ç BASINCI Model Tahrik aksı Direksiyon aksı DFG/TFG 316s/320s 7,75 9,0 TEKERLEK SOMUNU- Model Tahrik aksı - Nm Direksiyon aksı - Nm SIKMA TORKU DFG/TFG 316s/320s Lastikler KULLANIM ALANI LAST K EBADI TIP MODEL Tahrik aksı Direksiyon aksı 6.50x10 PR 18x7 PR Havalı lastik diyagonal DFG/TFG 316s/320s Tahrik aksı 6.50x10 Direksiyon aksı 18x7 Tam lastik proil DFG/TFG 316s/320s Tahrik aksı Direksiyon aksı 23x9x10 PR 18x7 PR Havalı lastik diyagonal DFG/TFG 316s/320s Tahrik aksı Direksiyon aksı 23x9x10 18x7 Tam lastik proil DFG/TFG 316s/320s A Sadece orijinal ölçülere uyan lastikler takılabilir. Gürültü SÜREKLI SES BASıNCı SEVIYESI ISO 4871 uyumlu EN uyarınca <80 db (A) Sürekli ses basıncı seviyesi standartlara göre ortalama de er olup, araç hareketi, yük kaldırma ve bo ta çalı ma ko ullarını dikkate almaktadır. Ses basıncı seviyesi operatörün kula ında ölçülür. Titre im TÜM BEDENDE T TRE M - ORTALAMA DE ER EN belgesi uyarınca 0,57 Vücuda sürme konumunda etki eden titre im hızlanma de eri standartlar uyarınca dikey konumda do rusal entegre a ırlıklı hızlanmaya kar ılık gelir. Araç e ik üzerinden sabit hızla geçerken belirlenir. Elektrik sistemi S STEM ELEKTROMANYETIK ETKI 12 Volt eksi toprak ba lantısı Zemin yük ta ıma araçlarının elektromanyetik etkisi (9/95) ürün standartlarına uygunlu unun sa lanması için a a ıdaki limit de erlere uyulmaktadır. t Parazit yayımı (EN ) t Parazit direnci (EN ) t Elektrostatik de arj (EN ) B15

23 Hidrolik sistem H DROL K POMPA AYAR SUPABI D REKS YON BASINCI ANA BASINÇ DEPO KAPAS TES H DROL K S STEM KAPAS TES 1PX Serisi 5000 Serisi 106 bar 215 bar 46 litre 51 litre A Kullanım ko ulları ORTAM SıCAKLı ı t çalı ma esnasında -15_C ile +40 _C Sürekli 0_C altında kullanılırsa hidrolik tertibatına üreticinin talimatları do rultusunda antiiriz ya doldurmanızı öneririz. So uk hava depolarında ve a ırı yüksek veya dü ük sıcaklık ve nem arkları ko ullarında orklitlerin özel bir donanım ve müsaadeyle kullanılması gerekmektedir. B16

24 3.2 Teknik Özellikler: DFG/TFG 420s-430s Direksiyon sistemi Tip Tam hidrostatik POMPA Ana hidrolik sistemi gibi EL POMPASI Tip OSPC 70-LS DAYANMA NOKTALARI ARASI TUR SAYISI 4,75 Tahrik aksı Tip MODEL YA KAPAS TES Kadran mili ES F05-2G Geçerli de il Motor - DFG 420s-430s Tip ATE LEME SIRASI AYARLAMA DEV R SAYISI / (05/03 itibarıyla) Do rudan püskürtmeli dört silindirli 2400 devir/dak (Tip ) 2500 devir/dak (Tip ) 900 devir/dak ( vites bo ta Tip ) 900 devir/dak ( vites bo ta Tip ) KAPAS TE 2955cc (704.30) / 2555 (704.26) SUPAP BO LU U DEPO KAPAS TES YAKIT DEPOSU KAPAS TES SO UTMA SIVISI KAPAS TES Motor - TFG 420s-430s Tip KAPAS TE Emme ve egzos so uk durumda 0,35 mm 8,0 litre 58 litre 10,7 litre 3.0L L4 dört silindir, dört zamanlı, likit gaz 2966cc ATE LEME SIRASI AYARLAMA DEV R SAYISI BUJ C NS BUJ ELEKTROT ARALI I PLAT N AÇIKLI I DEPO KAPAS TES YAKIT DEPOSU KAPAS TES SO UTMA SIVISI KAPAS TES Hava iltresi 2400 devir/dak (yüksüz) 800 devir/dak (vites bo ta) AC Delco R46TS 1,0mm Geçerli de il (Elektronik ate leme) 4,73 litre Geçerli de il 9,2 litre Tip Cyclopac - Kuru eleman B17

25 Fren sistemi TIP PARK FREN Tamamen hidrostatik Disk hidrolik basınç sistemi vasıtasıyla etki eder Tekerlekler ve lastikler LAST K EBADI Bakınız;spesiikasyonlar Model Tahrik aksı Direksiyon aksı LAST K ÇÇ BASINCI DFG/TFG 420s/425s 8,5 8,5 DFG/TFG 430s 8,5 7,5 TEKERLEK SOMUNU- Model Tahrik aksı - Nm Direksiyon aksı - Nm SIKMA TORKU DFG/TFG 420s-430s Lastikler KULLANIM ALANI LAST K EBADI TIP MODEL Tahrik aksı Direksiyon aksı 7.00x12x12 PR 6.50x10x10 PR Havalı lastik diyagonal DFG/TFG 420s/425s Tahrik aksı Direksiyon aksı 27x10x12 PR 6.50x10x10 PR Havalı lastik diyagonal DFG/TFG 430s Tahrik aksı 7.00x12 Direksiyon aksı 6.50x10 Tahrik aksı 27x10x12 Direksiyon aksı 6.50x10 Tahrik aksı 7.00x12 Direksiyon aksı 6.50x10 Tahrik aksı 27x10x12 Direksiyon aksı 6.50x10 Tam lastik proil Tam lastik proil Havalı lastik diyagonal Havalı lastik diyagonal DFG/TFG 420s/425s DFG/TFG 430s DFG/TFG 420s/425s DFG/TFG 430s A Tahrik aksı 27x10x12 Tam lastik proil Direksiyon aksı 6.50x10 Sadece orijinal ölçülere uyan lastikler takılabilir. Gürültü DFG/TFG 430s SÜREKLI SES BASıNCı SEVIYESI ISO 4871 uyumlu EN uyarınca <80 db (A) Sürekli ses basıncı seviyesi standartlara göre ortalama de er olup, araç hareketi, yük kaldırma ve bo ta çalı ma ko ullarını dikkate almaktadır. Ses basıncı seviyesi operatörün kula ında ölçülür. B18

26 Titre im TÜM BEDENDE T TRE M - ORTALAMA DE ER EN belgesi uyarınca 0,72 Vücuda sürme konumunda etki eden titre im hızlanma de eri standartlar uyarınca dikey konumda do rusal entegre a ırlıklı hızlanmaya kar ılık gelir. Araç e ik üzerinden sabit hızla geçerken belirlenir. Elektrik sistemi S STEM ELEKTROMANYETIK ETKI 12 Volt eksi toprak ba lantısı Zemin yük ta ıma araçlarının elektromanyetik etkisi (9/95) ürün standartlarına uygunlu unun sa lanması için a a ıdaki limit de erlere uyulmaktadır. t Parazit yayımı (EN ) t Parazit direnci (EN ) t Elektrostatik de arj (EN ) Hidrolik sistem H DROL K POMPA AYAR SUPABI D REKS YON BASINCI ANA BASINÇ DEPO KAPAS TES H DROL K S STEM KAPAS TES 1PX Serisi 5000 Serisi 90 bar 215 bar 53 litre 58 litre A Kullanım ko ulları ORTAM SıCAKLı ı t çalı ma esnasında -15_C +40_C Sürekli 0 C derecenin altında kullanılırsa hidrolik tertibatına üreticinin talimatları do rultusunda antiiriz ya doldurmanızı öneririz. So uk hava depolarında ve a ırı yüksek veya dü ük sıcaklık ve nem arkları ko ullarında orklitlerin özel bir donanım ve müsaadeyle kullanılması gerekmektedir. B19

27 3.3 Teknik Özellikler - DFG/TFG 540s-550s Direksiyon sistemi Tip Tam hidrostatik POMPA Ana hidrolik sistemi gibi EL POMPASI Tip OSPF-150-LS DAYANMA NOKTALARI ARASI TUR SAYISI 4,75 Tahrik aksı - DFG/TFG 540s-550s Tip Kadran mili MODEL ESE 08 YA KAPAS TES Geçerli de il Motor - DFG 540s-550s Tip ATE LEME SIRASI 1342 AYAR TORKU SUPAP BO LU U YA BASINCI DEPO KAPAS TES YAKIT DEPOSU KAPAS TES SO UTMA SIVISI KAPAS TES / 1104C-44 (09/03 itibarıyla) dört silindirli, do rudan püskürtmeli 2350 devir/dak (yüksüz tip ) 2350 devir/dak (yüksüz tip1104c-44) 650 devir/dak (vites bo ta tip ) 800 devir/dak (vites bo ta tip 1104C-44) Emme 0,20mm so uk halde Egzos 0,45mm so uk halde 2,75-4,5 bar Yak. 6,9 Litre, ölçme çubu uyla kontrol edin 70 litre 16 litre B20

28 Motor - TFG 540s-550s TIP KAPAS TE 4.3L V6 altı silindirli, 4 zamanlı, likit gaz 4294cc ATE LEME SIRASI AYARLAMA DEV R SAYISI 2500 devir/dak (yüksüz) 750 devir/dak (vites bo ta) BUJ C NS AC Delco BUJ ELEKTROT ARALI I PLAT N AÇIKLI I YA KAPAS TES YAKIT DEPOSU KAPAS TES SO UTMA SIVISI KAPAS TES (Motor) Hava iltresi 1,6mm Geçerli de il (Elektronik ate leme) 4,7 litre Geçerli de il 7,3 litre Tip Cyclopac - Kuru eleman Fren sistemi - DFG/TFG 540s-550s TIP PARK FREN Tamamen hidrostatik Disk hidrolik basınç sistemi vasıtasıyla etki eder Tekerlekler ve lastikler LAST K EBADI Bakınız;spesiikasyonlar LAST K Ç BASINCI Model Tahrik aksı Direksiyon aksı DFG/TFG 540s 9 (130) 8.5 (123) LAST K Ç BASINCI DFG/TFG 545s/550s 8.5 (123) 8.5 (123) TEKERLEK SOMUNU- SIKMA TORKU Model Tahrik aksı - Nm Direksiyon aksı - Nm DFG/TFG 540s-550s Lastikler KULLANIM ALANI LAST K EBADI Tip MODEL Tahrik aksı 8.25x15 Direksiyon aksı 7.00x12 Tam lastik proil DFG/TFG 540s/545s Tahrik aksı (çit) 7.50x15 Direksiyon aksı 7.00x12 Tahrik aksı (çit) 7.50x15 Direksiyon aksı 7.00x12 Tam lastik proil Tam lastik proil DFG/TFG 540s/545s DFG/TFG 550s A Tahrik aksı 300x15 Tam lastik proil Direksiyon aksı 7.00x12 Sadece orijinal ölçülere uyan lastikler takılabilir. DFG/TFG 550s B21

29 09/03 itibarıyla lastikler KULLANIM ALANI LAST K EBADI TIP MODEL Tahrik aksı 3.00 x 15 Direksiyon aksı 28 x 9-15 Tam lastik proil DFG/TFG 540s/545s Tahrik aksı (çit) 7.50x15 Direksiyon aksı 28 x 9-15 Tahrik aksı (çit) 7.50x15 Direksiyon aksı 28 x 9-15 Tahrik aksı 300x15 Direksiyon aksı 28 x 9-15 Tam lastik proil Tam lastik proil Tam lastik proil DFG/TFG 540s/545s DFG/TFG 550s DFG/TFG 550s A Sadece orijinal ölçülere uyan lastikler takılabilir. B22

30 Gürültü SÜREKLI SES BASıNCı SEVIYESI ISO 4871 uyumlu EN uyarınca. <80 db (A) Sürekli ses basıncı seviyesi standartlara göre ortalama de er olup, araç hareketi, yük kaldırma ve bo ta çalı ma ko ullarını dikkate almaktadır. Ses basıncı seviyesi operatörün kula ında ölçülür. Titre im TÜM BEDENDE T TRE M - ORTALAMA DE ER EN belgesi uyarınca Operatöre x-, y-, z yönlerinde titre im etkisi : Müsaade edilen de erler 0,60 Vücuda sürme konumunda etki eden titre im hızlanma de eri standartlar uyarınca dikey konumda do rusal entegre a ırlıklı hızlanmaya kar ılık gelir. Araç e ik üzerinden sabit hızla geçerken belirlenir. gerçek de erler x = 38.9 y = 22.8 z = 59.7 Elektrik sistemi S STEM ELEKTROMANYETIK ETKI 12 Volt eksi toprak ba lantısı Zemin yük ta ıma araçlarının elektromanyetik etkisi (9/95) ürün standartlarına uygunlu unun sa lanması için a a ıdaki limit de erlere uyulmaktadır. t Parazit yayımı (EN ) t Parazit direnci (EN ) t Elektrostatik de arj (EN ) Hidrolik sistem H DROL K POMPA AYAR SUPABI D REKS YON BASINCI ANA BASINÇ DEPO KAPAS TES H DROL K S STEM KAPAS TES 2PX Serisi 5000 Serisi 105 bar 215 bar 53 litre 58 litre A Kullanım ko ulları ORTAM SıCAKLı ı t çalı ma esnasında -15_C +40_C Sürekli 0 _C derecenin altında kullanılılırsa hidrolik tertibatına üreticinin talimatları do rultusunda antiiriz ya doldurmanızı öneririz. So uk hava depolarında ve a ırı yüksek veya dü ük sıcaklık ve nem arkları ko ullarında orklitlerin özel bir donanım ve müsaadeyle kullanılması gerekmektedir. B23

DFG/TFG 316-550. İşletme Kılavuzu 03.01 - 52027259 11.06

DFG/TFG 316-550. İşletme Kılavuzu 03.01 - 52027259 11.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - İşletme Kılavuzu T 52027259 11.06 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - letme Kılavuzu 50434904 03.11 T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

DFG/TFG 425/430/435. Kullanım kılavuzu 07.04- 52025763 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Kullanım kılavuzu 07.04- 52025763 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Kullanım kılavuzu T 52025763 02.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

EFG 213-320. letme Kılavuzu 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. letme Kılavuzu 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - leme Kılavuzu 51151943 03.13 T EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Detaylı

EJE 116/118/120. İşletme Kılavuzu 10.03 - 50425878 06.06. Set

EJE 116/118/120. İşletme Kılavuzu 10.03 - 50425878 06.06. Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 EJE 116/118/120 10.03 - İşletme Kılavuzu T 50425878 06.06 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir.

Detaylı

Kaldıraç yüksekli i ön seçimi

Kaldıraç yüksekli i ön seçimi Kaldıraç yüksekli i ön seçimi 09.11 - letme Kılavuzu T 51235492 09.11 Önsöz Kullanım kılavuzu için notlar Kaldıraç yükseklik ön seçiminin güvenilir bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR

Detaylı

EFG 213-220/216k/218k

EFG 213-220/216k/218k EG 213-220/216k/218k 03.02- İşletme Kılavuzu T 52020325 12.03 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler

Detaylı

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5

Detaylı

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - İşletme Kılavuzu T 50462559 09.10 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ERD 220

Detaylı

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320

EFG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 EG 316k/ 316/ 318k/ 318/ 320 06.99- İşletme Kılavuzu T 52020411 0205 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler

Detaylı

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SAF R SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor?...5 2. Güvenlik...6

Detaylı

4812161045_C.pdf 2015-07-02

4812161045_C.pdf 2015-07-02 Talimatlar kılavuzu Çalıştırma ve Bakım 4826045_C.pdf Vibrasyonlu silindir CC300 Motor Kubota V2203 Seri numarası 0000334x0A02586 - Orijinal talimatın çevirisi Değişiklik koşulu İsveç'te basılmıştır Içindekiler

Detaylı

EME 112. İşletme Kılavuzu 05.00- 77800662 07.08

EME 112. İşletme Kılavuzu 05.00- 77800662 07.08 EME 112 05.00- İşletme Kılavuzu T 77800662 07.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

ICC142-2TR2.pdf 2010-06-07

ICC142-2TR2.pdf 2010-06-07 Talimatlar kılavuzu ICC142-2TR2.pdf Çalıştırma ve Bakım Vibrasyonlu silindir CC142 Motor Deutz D2011 L03 I Seri numarası *60214252*, *60214255* - 10000309x0A000001 - Orijinal talimatların çevirisi Değişiklik

Detaylı

5.0 - HIZ VARYATÖRÜNÜN KURULUMU

5.0 - HIZ VARYATÖRÜNÜN KURULUMU HIZ VARYATÖRLER Ç N KURULUM, KULLANIM VE SERV S KILAVUZU 1.0 - GENEL B LG LER 2 1.1 KILAVUZUN AMACI 2 1.2 HIZ VARYATÖRÜNÜN TANIMI 3 1.3 SÖZLÜK VE TERM NOLOJ 3 1.4 TEKN K YARDIM ALMA 3 1.5 - ÜRET C N N

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİ FORKLİFTLER 525MT0175 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Ç NDEK LER 1 DE ER B LG LER...

Ç NDEK LER 1 DE ER B LG LER... Ç NDEK LER 1 DE ER B LG LER... 5 1.1 SON KULLANICI Ç N AVANTAJLARI... 6 1.1.1 Son kullanıcıiçin önemli avantajlar... 6 1.2 MONTAJ ELEMANI AÇISINDAN AVANTAJLAR... 8 1.2.1 Montaj elemanıaçısından önemli

Detaylı

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM D811471 00015 - ver.02 TR ELEKTROMEKAN K BAR YER OTOMASYONU 8 027908 215697 MOOVI 30-50 - ALPHA BOM MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head

Detaylı

Ortam sıcaklı ının -33 C'ye kadar dü tü ü yerlerde Ultra-Cool So utma Sıvısı kullanılmalıdır.

Ortam sıcaklı ının -33 C'ye kadar dü tü ü yerlerde Ultra-Cool So utma Sıvısı kullanılmalıdır. Güç Kayna ının bulundu u yerdeki ortam sıcaklı ı kullanılacak so utma sıvısını belirler. Sistemle birlikte verilen Extra-Cool So utma Sıvısı -12 C'ye kadar olan ortam sıcaklıklarında kullanılabilir. Ortam

Detaylı

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE KULLANIM VE BAKIM TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ ELS MAKİNE BURSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ LACİVERT CAD. NO:11 16140 BURSA TEL:+90 224 241 30 90 91-92 -93 FAX:+90 224 242 90 20 www.elsmakine.com 2 GENEL Bir

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ FORKLİFTLER TRANSPALETLER VE VİNÇLER 840UH0041 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu

Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) Kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi 9000 460 388 (8908) tr Kullanma kılavuzu Start 6 7 8 9 Reset 3 sec. h. B h. min. h. A C Reset 3sec 1 2 3 5 4 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 çindekiler Güvenlik bilgileri..................

Detaylı

Üstyapı Talimatları Kamyonlar

Üstyapı Talimatları Kamyonlar Üstyapı Talimatları Kamyonlar Actros Axor Atego Econic Bild auf der Vorgabeseite in der Größe 215x149 mm einfügen Baskı tarihi: 13.03.2009 (SADECE TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİDİR) Değişiklik Hatırlatmaları 15.09.

Detaylı

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu

PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu PJD5132/PJD5232L/PJD5134/ PJD5234L/PJD5533w DLP Projektör Kullanιcι kιlavuzu Model numarası: VS14926/VS14929/VS14928/VS14930/VS14117 Uygunluk Bilgileri FCC Beyanı Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne

Detaylı

4812159045_C.pdf 2014-03-26

4812159045_C.pdf 2014-03-26 Talimatlar kılavuzu Çalıştırma ve Bakım 48259045_C.pdf Vibrasyonlu silindir CA2500/2800/3500/4000 Motor Cummins QSB 4.5 (IIIA/T3) Cummins QSB 4.5 (IIIB/T4i) Seri numarası 000037x0A009753-00004x0A00772-000045x0A009674-000049x0A009649-000038x0A0090-000042x0A00xxxx

Detaylı

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör Model No. VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193 / VS14555/VS14553/VS14195/VS14554/VS14550 Uygunluk

Detaylı