DFG/TFG 316s-550s. letme Kılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DFG/TFG 316s-550s. letme Kılavuzu 03.01 - 52027278 11.06"

Transkript

1 DFG/TFG 316s-550s letme Kılavuzu T

2 Önsöz sti aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli bir ekilde sunulmaktadır. Bölümler alabetik sıraya göre verilmi tir. Her bölüm 1. saya ile ba lar. Saya numarası bölümün alabetik hari ve saya numarasından olu maktadır. Örne in: Saya B 2, Bölüm B'deki 2. sayadır. Bu kullanim kılavuzunda çe itli araç tipleri açıklanmaktadır. Kullanırken ve bakım çalı maları yaparken mevcut araç tipi için geçerli olan açıklamaların kullanılmasına dikkat edilmelidir. m A Güvenlik uyarıları ve önemli açıklamalar için a a ıdaki semboller kullanılmı tır: nsanlara zarar gelmemesi için dikkate alınması gereken güvenlik uyarılarının önünde bulunur. Malzemelerde hasar olu maması için dikkate alınması gereken uyarıların önünde bulunur. Uyarı ve açıklamaların önünde bulunur. t o Standart donanımı gösterir. Ek donanımı gösterir. Cihazlarımız sürekli geli tirilmektedir. Yapısal, donanım ve teknik de i iklik hakkımızı saklı tutmamızı anlayı la kar ılayaca ınızı umuyoruz. Bu kullanım kılavuzunun içeri inde belirtilen bu nedenden ötürü cihazın özelliklerine yönelik herhangi bir hak talebi sunulamayacaktır Teli hakkı Bu Kullanım Kılavuzunun teli hakkı JUNGHEINRICH AGye aittir. Jungheinrich Aktiengesellschat Am Stadtrand Hamburg - ALMANYA Teleon: +49 (0) 40/ TR

3 0108.TR

4 Içindekiler A Amacına uygun kullanım B Aracın tarii 1 Araç kullanımının tarii... B 1 2 Aracın bölümleri ve onksiyonlarının tanımlanması... B Araç... B3 2.2 Yük alma tertibatı... B Çalı ma ko ullarının de i mesi... B Güvenlik tertibatı... B 4 3 Teknik özellikler standart model... B Teknik özellikleri - DFG/TFG 316s/320s... B Teknik Özellikler: DFG/TFG 420s-430s... B Teknik Özellikler - DFG/TFG 540s-550s... B 20 4 aretleme yerleri ve tip levhaları... B Tip levhası, araç... B Yük emaları... B 26 C Nakliye ve ilk çalı tırma 1 Nakliye... C1 2 lk çalı tırma... C 4 D Araçlara yakıt alınması 1 Motorin ve likit gaz kullanımıyla ilgili güvenlik kuralları... D 1 2 Motorin ikmali... D 2 3 Likit gaz tüpünü de i tirmek... D 3 4 ki likit gaz tüplü orklitler... D 5 E Aracın kullanılması 1 Forkliti kullanılırken uyulması gereken güvenlik kuralları... E 1 2 Kumanda ve gösterge elemanlarının tanıtımı... E 3 3 Günlük i letime almadan önce yapılacak kontroller ve i ler... E 14 4 Aracı i letmeye alın... E Mar ve çalı tırma Mar ve çalı tırma TFG... E Mar ve çalı tırma DFG... E Aracın çalı ması esnasında arıza sinyalleri... E 25 5 Forklitle i görmek... E Aracı sürerken uyulması gereken güvenlik kuralları... E Aracı sürmek... E Aracı yönlendirmek... E Fren sistemi... E Asansör ve ata man kullanımı... E Yükleme ta ıma, ve bo altma... E Emniyet kemeri kullanma talimatları... E Aracı park edin, park renini çekin... E 40

5 5.9 Motor kapa ı ve bakım kapakları... E Yede e alınması... E Römork çekmek... E Yedekte çekme yük kapasiteleri... E 45 6 Sorun giderme... E 46 F Aracın bakım-onarımı 1 Güvenli kullanım ve çevrenin korunması... F 1 2 Bakım-onarım güvenlik kuralları... F 1 3 Bakım ve denetim... F 2 4 Bakım kontrol listesi DFG/TFG... F 4 5 Bakım kontrol listesi DFG/TFG... F 6 6 Bakım kontrol listesi TFG... F 7 7 So utma sıvısı spesiikasyonu... F 8 8 Gres spesiikasyonları... F 10 9 Yakıt özellikleri - DFG... F Ya tablosu... F Ya tablosu Ya tablosu- DFG/TFG 316s-550s... F Bakım ve onarım i lemlerinin açıklanması... F Aracın bakım ve servis çalı maları için hazırlanması... F Motorun bakımı TFG 316s/320s... F Motor bakımı DFG 316s/320s... F Motor bakımı TFG 420s-430s... F Motor bakımı DFG 420s-430s... F Motor bakımı TFG 540s-550s... F Motor bakımı DFG 540s-550s... F So utma sıvısı yo unlu unu kontrol edin... F Hava iltresi kartu unu temizlemek/de i tirmek... F Fren... F Lastikleri de i tirmek... F Hidrolik tertibatı... F Elektrik sistemi... F Vites tertibatı ve kumanda potansiyometresi... F Egzos sitemi... F Forklitin ta ınma hazırlıkları... F Denetim... F Belirli sürelerden sonra ve ola anüstü geli meler sonrası güvenlik testi (D: BGV D27 uyarınca UVV-testi)... F Depoya kaldırma... F Hurdaya çıkarma... F 48 Kullanım talimatına Ek: Dizel motoru egzos iltresi -STX 1 Giri Temizleme (tazeleme)... 1

6 A Amacına uygun kullanım A Forklitlerin (Zemin yük ta ıma araçları) amaca uygun ve do ru kullanımı (VDMA) direktii bu araçla birlikte teslim edilmektedir. Elinizdeki kullanım talimatının bir parçası olan bu direktie uyulması zorunludur. lgili ülkenin yürürlükteki mevzuatı istisnasız geçerlidir. Elinizdeki kullanım talimatında tanımlanan orklit, birim yükleri kaldırma ve ta ımaya uygun bir ta ıt aracıdır Bu kullanım talimatında belirtilen ekilde i letilmeli, kullanılmalı ve bakım uygulanmalıdır. Bunun dı ında bir kullanım ekli amaca uygun de ildir ve insanlara, araca ve mala zarar verebilir. Özellikle azla a ır yükten ve dengesiz, tek taralı yüklemeden kaçınmalısınız. Araca takılı, azami yük kapasitesiyle ilgili tip levhasında belirtilmi veriler ba layıcıdır. Forklit yanıcı,parlayıcı, inilak tehlikesi olan, korozyona neden olan ve a ırı tozlu ortamlarda çalı tırılmamalıdır. Kullanıcının yükümlülükleri: Bu kullanım talimatında kastedilen anlamıyla kullanıcı, bu orkliti bizzat kullanan veya kullandırtan özel veya tüzel ki idir. Özel durumlarda (örn. leasing, kiralama) orklitin mal sahibiyle, i leteni arasındaki sözle meye göre sözü geçen kullanım yükümlülüklerini üstlenen ki i kullanıcı sayılır. Kullanıcı orklitin sadece amacına uygun kullanıldı ını ve operatör ile üçüncü ki ilerin canınavesa lı ına her türlü zarar verebilecek tehlikelerden kaçınılmasını temin etmelidir. Ayrıca kazaların önlenmesi konusundaki yasa ve nizamlara, di er güvenlik tekni iyle ilgili kurallara ve kullanım, bakım-onarım talimatlarına riayet edilmelidir. Kullanıcı tüm operatörlerin bu kullanım talimatını okuyup anlamalarını temin etmelidir. Bu kullanım talimatına uyulmaması durumunda garantimiz geçersizdir. Ayni ko ul üretici mü teri hizmetleri servisinin onayı alınmadan mü teri ve/veya üçüncü ki ilerin araca hatalı müdahaleleri durumunda da geçerlidir. Ata man monte edilmesi: Forklitin çalı masını etkileyen veya tamamlayan ek tertibatların (ata manlar) monte edilmesine, ancak üreticinin yazılı onayının alınmasından sonra müsaade edilir. Gerekti i hallerde resmi makamların müsaadesi de alınmalıdır. Resmi makamların onayı üreticinin izninin yerini tutmaz. Römork çekme, yede e alma:araca sadece aracın tescilli kapasitesine uygun römork veya yede ine alması için yük ba lanabilir. A1

7

8 B Aracın tarii 1 Araç kullanımının tarii DFG/TFG serisi araçlar 4 tekerlekli, sürücü koltuklu, içten yanmalı motorlu orklittir. DFG serici araçlar dizel motoru, TFG serisi araçlar likit gazla çalı an Otto motorla teçhiz edilmi tir. DFG/TFG 316s-550s hidrostatik tahrik sistemiyle çalı ır. çten yanmalı motor hidrolik i levli ve tekerlekleri tahrik eden bir yüksek basınç pompasını çalı tırır. Yük kaldırma kapasitesi modeline göre de i ir. Model adından azami yük kaldırma kapasitesini anlayabilirsiniz. DFG/TFG 316s azami 1600 kg, ve DFG/TFG 420s azami 2000 kg yük kaldırır. Model Yük ta ıma kapasitesi (kg) Dingil mesaesi (mm) DFG/TFG 316s DFG/TFG 320s DFG/TFG 420s DFG/TFG 425s DFG/TFG 430s DFG/TFG 540s DFG/TFG 545s DFG/TFG 550s B1

9 2 Aracın bölümleri ve onksiyonlarının tanımlanması Konum Tanımlama Konum Tanımlama 1 t Kaldırma silindiri 8 t Çekme ba lantısı 2 t Asansör zinciri 9 t Dengeleme a ırlı ı 3 t Asansör 10 t Direksiyon mili 4 t Gösterge panosu 11 t Motor kapa ı 5 t Direksiyon kolonu 12 t Hidrostatik tahrik aksı 6 t Koruyucu tavan 13 t Forklit 7 t Sürücü koltu u 14 t Yük çatalı B2

10 2.1 Araç asi ve gövde: Dayanıklı, bükülmez asiye korunaklı monte edilmi sistemler ve kumanda elemanları araca çok kararlı denge, dolayısıyla güvenlik sa lar. Operatör mahalli süspansiyonludur., böylece titre im ve ses etkisi azalır. Motor kapa ının açılma geni li i ve motor kapa ının (11) iki yan paneli bakım onarım çalı malarında kolaylık sa lar. Hidrolik ya ı deposu aside sa yandadır ve kar ı yanda DFG serisinin yakıt deposu bulunur. TFG serisi likit gaz tüpü dengeleme a ırlı ı (9) üstündeki bir mesnede ba lıdır. Dikey konumlu, etraı serbest ve iyice yukarı yükselen egzos borusu titre im ve ses dalgalarının ve egzos gazlarının operatöre gelmesini önler. Operatör mahalli: Kaymayı engelleyici basamaklar ve koruma tavanı kolonundaki tutamak rahat inme ve binmeyi sa lar. Operatör koyucu tavanla (6) korunur. Sürücü koltu unda (7) salınım amortizörü ve oturma konumu direksiyon kolonunda (5) direksiyon e imi açısı ayarlanabilir. Ergonomik olarak düzenle mi kumanda elemanları ve titre imden etkilenmeyen kabin operatörün çok az oranda zorlanmasını sa lar. Gösterge panosundaki kumanda ve ikaz göstergeleri çalı ma esnasında sistemin denetimini sa lar. Böylece çok yüksek bir güvenlik standardına eri ilir. Forkliti çalı tırmadan önce koruyucu tavanı çatlaklara kar ı kontrol edin, hasarlıysa onarılması veya de i tirilmesi gerekir. Motor: Sessiz çalı an su so utmalı motorlar, az tüketimde yüksek güç kapasitelidir. DFG serisinde kullanılan dizel motorları her ko ulda yakıtı çok temiz yakarak, görünürlük sınırları altında kurum çıkartır. TFG serisinde kullanılan Otto motorlarının egzos emisyon de erleri çok dü üktür. Tahrik iki tahrik di lisi içten yanmalı motorun çalı tırdı ı iki hidrolik motordan tahrik edilir. Kumanda konsolundaki hareket yönü kolu ile ileri/geri hareket ve vitesin bo a alınması ayarlanır. Direksiyon: Hidrostatik direksiyon tertibatında direksiyon aksı (10) içine entegre direksiyon silindiri bulunur. Direksiyon aksı asiye esnek ba lanmı tır, böylece düzgün olmayan yollarda dahi iyi yol tutu u sa lanmı olur. Frenler: Fren etkisi hidrostatik anzıman vasıtasıyla gerçekle ir. Park reni otomatik, yaprak levhalı yapıdadır. Tekerlekler: Tüm tekerlekler araç dı çevresinin dahilinde bulunur. Havalı veya dolgulu süperelastik lastikler takılabilir. Hidrolik sistemi: Hidrolik sisteminin di li pompası powershit anzımanın bir yan tertibatı vasıtasıyla motordan tahrik edilir. Pompa devir sayısı, dolayısıyla pompalanan hacim, sürücü pedalı üzerinden motor devir sayısına göre ayarlanır. Hidrolik i levlerin kumandası kumanda kolları vasıtasıyla bir çoklu kumanda supabı taraından gerçekle ir. B3

11 Elektrik sistemi: 12 voltluk, mar motoru bataryalı ve regülatörü içinde alternatörlü sistemdir. Mar tekrarı kilidi çalı tırma esnasında hataları engeller, bir güvenlik devresi de motorun sadece hareket yönü kolu (vites) bo tayken çalı tırılmasını sa lar. Dizel motorlar için hızlı ısınma tertibatı mevcuttur, likit gazlı motorlarda hızlı, sorunsuz start sa layan temassız, elektronik ate leme sistemi bulunur. Motor kontak anahtarıyla stop ettirilir. 2.2 Yük alma tertibatı Asansör: Araçlar e ilebilir, teleskopik, serbest görü sa layan asansör tertibatıyla teçhiz edilmi tir. Asansör dikmeleri (3) arkasında bulunan kaldırma silindirleri (1) iç mastı kaldırır. Masallı makaralı asansör zincirleri (2) yoluyla ayni zamanda çatal mesnedi (13) de kalkar. Çatal (14) çatal mesnedine ayarlanabilir olarak ba lıdır. Çatal mesnedine tek yönde a ırlık yüklenince meydana gelen yandan basınç, ayarlanır yan makaralar ve kayma parçaları taraından dengelenir. ki kademeli (dubleks) teleskoplu asansörde (ZT) kaldırma sadece iç mastın yukarıya hareketi ile olur. Çit hareketli çit kaldırmalı (dubleks) asansör de (ZZ) ve Üç kademeli çit hareketli (tripleks) (DZ) asansörde önce çatal asansör zinciriyle kısa, ortada bulunan bir silindir taraından kaldırılır, böylece ilk kaldırma araç yüksekli inde de i iklik olmadan yapılabilir (serbest kaldırma). ç mast bundan sonra yükselir. Ata manlar: Mekanik ve hidrolik ata manlar ilave edilebilir (opsiyonel ek donanım). 2.3 Çalı ma ko ullarının de i mesi Forklitin çalı ma ortamı de i ti i için, aydınlatma tertibatı, kapalı kabin yardımcı hidrolik tertibat veya side shiter (yana kaydırıcı) vs. ilave edilmesi gerekti indebu i için sadece resmen onaylanmı ek tertibat veya yardımcı sistemlerin kullanılmasına müsaade edilmi tir. Bayiinizden, orklit çalı masında veya yük istileme sürecinde, orklit üzerinde de i iklikler yapılmasını veya ek tertibat monte edilmesini gerektirecek yeni, arklı uygulamalar konusunda bilgilendirilmenizi isteyin. Hiç bir ekilde orijinal orklite, masta veya ata manlara onaylanmamı ata man ve ek tertibat ilave etmeyin ve onaylanmamı de i iklik uygulamayın. NEML UYARI Forklit modiiye edildi i takdirde veya orijinallerden arklı ek tertibat uygulandı ında, operatör kabinine durumu yansıtan yeni kapasite levhaları takılmalıdır ve Avrupa Birli i ülkelerinde yeniden 98/37/EEC (tadil edilmi ) makine direktii uyarınca uygunluk belgesi alınmalıdır. 2.4 Güvenlik tertibatı Koruyucu tavana ilaveten akü kesme alteri ve kontak anahtarı da güvenlik tertibatı kapsamında kabul edilir. Akü kesme alteri: Akü kesme alteri yukarı konumda iken akü devreye ba lı olup orklit çalı tırılmaya hazırdır. Akü kesme alteri a a ıya basılı iken akü devre dı ıdır. Kontak anahtarı: Operatörün orklitten uzakla tı ında kontak anahtarının yanına alması, orklitin yetkisiz ki ilerce çalı tırılmasını engeller. Operatör kontak anahtarını yetkisiz her hangi bir ki iye teslim etmemelidir. B4

12 3 Teknik özellikler standart model A VDI 2198 uyarınca teknik özellikler, de i iklik ve ekleme, hakları saklıdır. h 4 h 3 h 1 Q h 6 h 7 h 2 S C x m 1 m 2 y l L 2 e d B b B5

13 DFG 316s/320s orklit spesiikasyon ormu ika ayon Spe esi A ırlı lık - er/k /ka- tikle eri asti oser La ro ler Ölç çül Güç Mo oto or No. Tanımı Kod (birim) AH-J 1. Üretici Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modeli DFG 316s DFG 320s 1.3 Tahrik: Elektrik, dizel, benzin, likit gaz, di er Dizel Dizel 1.4 Direksiyon: Manuel, yürüyerek, ayakta, oturarak, otomatik yük kaldırma aracı oturarak oturarak 1.5 Yük kaldırma kapasitesi Q(t) 1,6 2,0 1.6 Yük a ırlık merkezi c(mm) Yük mesaesi x(mm) Aks aralı ı y(mm) A ırlık - yüksüz (kg) Aksların yük kapasitesi, yüklü, ön/arka (kg) 4000/ / Aksların yük kapasitesi, yüksüz, ön/arka (kg) 1320/ /2030 Boyuna kararlılık 1,66 1, Lastik cinsi Çok elastik, süperelastik (dolgu), havalı poliüretan lastik SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Lastik ebadı: ön (14PR) (14PR) 3.3 Lastik ebadı: arka 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Tekerlek sayısı ön/arka (x = mekanik çeki ) 2x/2 2x/2 3.6 Tekerlekler arası mesae, ön b10(mm) Tekerlekler arası mesae, arka b11(mm) 870 (oset) 870 (oset) 4.1 Mast/asansör e imiaçısı/ön/arka Derece. 7/10 7/ Mast yüksekli i, kapalı konum h1(mm) Serbest kaldırma h2(mm) Kaldırma yüksekli i h3(mm) Açık konumdaki mast yüksekli i h4(mm) Koruyucu tavan (kabin) yüksekli i h6(mm) Oturma yüksekli i/ba mesaesi (SIP 100 mm) h7(mm) 1005/ / Kavrama yüksekli i h10(mm) 375/ / Toplam uzunluk l1(mm) Çatal yüzeyine uzaklık l2(mm) Toplam geni lik b1/b2(mm) Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 40/100/ /100/ Çerçeve DIN 15173, ISO 2328, sını/orm A,B ISO 2A ISO 2A 4.24 Çatal mesnedi eni/dı çatallar b3(mm) 1000/ / Yüklü durumda mast altında zemin bo lu u m1(mm) Dingil mesaesi ortasından zemin bo lu u m2(mm) Paletle çalı ma eni 1000 x 1200 çapraz Ast(mm) x 1200 paletli çalı ma eni, palet boyuna Ast(mm) Dönme yarı çapı Wa(mm) Hız yüklü/yüksüz (km/h) 18,5/18,6 18,5/18,6 5.2 Kaldırma hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,61/0,65 0,60/0, ndirme hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,55/0,52 0,55/0, Çekme kancasında çeki gücü yüklü/yüksüz (kn) 16,5/8,4 16,2/7,6 5.7 Tırmanma kapasitesi yüklü/yüksüz (%) 36/28 29/ Hızlanma süresi yüklü/yüksüz s 5,1/4,8 5,3/5, Fren türü hidrostatik hidrostatik 7.1 Motor: Üretici/Modeli 404C C ISO 1585 uyarınca motor gücü (kw) Dönme kapasitesi (1/dak.) Silindir sayısı/stroku (/cm#) 4/2216 4/2216 Azami tork Nm/rpm 143/ / Tahrik kumanda sistemi hidrostatik hidrostatik Di er 8.2 Ata manlarda hidrolik ya basıncı (bar) Ata manlarda ya debisi l/dak B6

14 TFG 316s/320s orklit spesiikasyonları iika kayon Spe pesi A ırlı lık - er/k /ka- tikle eri asti oser La ro ler Ölç çül Güç Mo oto or No. Tanımı Kod (birim) AH-J 1. Üretici Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modeli TFG 316s TFG 320s 1.3 Tahrik: Elektrik, dizel yakıtı, benzin, likit gaz, di er Likit gaz Likit gaz 1.4 Direksiyon: Manuel, yürüyerek, ayakta, oturarak, otomatik yük kaldırma aracı oturarak oturarak 1.5 Yük kaldırma kapasitesi Q(t) 1,6 2,0 1.6 Yük a ırlık merkezi c(mm) Yük mesaesi x(mm) Aks aralı ı y(mm) A ırlık - yüksüz (kg) Aksların yük kapasitesi, yüklü, ön/arka (kg) 4030/ / Aksların yük kapasitesi, yüksüz, ön/arka (kg) 1270/ /2060 Boyuna kararlılık 1,69 1, Lastik cinsi Çok elastik,süperelastik (dolgu), havalı poliüretan lastik SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Lastik ebadı: ön (14PR) (14PR) 3.3 Lastik ebadı: arka 18x7-8 (16PR) 18x7-8 (16PR) 3.5 Tekerlek sayısı ön/arka (x = mekanik çeki ) 2x/2 2x/2 3.6 Tekerlekler arası mesae, ön b10(mm) Tekerlekler arası mesae,arka b11(mm) 870 (oset) 870 (oset) 4.1 Mast/asansör e imi açısı, ön, arka Derece. 7/10 7/ Mast yüksekli i, kapalı konum h1(mm) Serbest kaldırma h2(mm) Kaldırma yüksekli i h3(mm) Açık konumdaki mast yüksekli i h4(mm) Koruyucu tavan (kabin) yüksekli i h6(mm) Oturma yüksekli i/ba mesaesi (SIP 100 mm) h7(mm) 1005/ / Kavrama yüksekli i h10(mm) 375/ / Toplam uzunluk l1(mm) Çatal yüzeyine uzaklık l2(mm) Toplam geni lik b1/b2(mm) Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 40/100/ /100/ Çerçeve DIN 15173, ISO 2328, sını/orm A,B ISO 2A ISO 2A 4.24 Çatal mesnedi eni/dı çatallar 1000/ / Yüklü durumda mast altında zemin bo lu u m1(mm) Dingil mesaesi ortasından zemin bo lu u m2(mm) Paletle çalı ma eni 1000 x 1200 çapraz Ast(mm) x 1200 paletli çalı ma eni, palet boyuna Ast(mm) Dönme yarı çapı Wa(mm) Hız yüklü/yüksüz (km/h) 18,0/18,5 18,0/18,5 5.2 Kaldırma hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,56/0,65 0,55/0, ndirme hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,55/0,52 0,55/0, Çekme kancasında çeki gücü yüklü/yüksüz (kn) 14,6/7,4 14,5/7,1 5.7 Tırmanma kapasitesi yüklü /yüksüz (%) 32/25 28/ Hızlanma süresi yüklü/yüksüz s 4,8/4,6 4,9/4, Fren türü hidrostatik hidrostatik 7.1 Motor: Üretici/Modeli FE 2.0 FE ISO 1585 uyarınca motor gücü (kw) Dönme kapasitesi (1/dak.) Silindir sayısı/stroku (/cm#) 4/1998 4/1998 Azami tork Nm/rpm 120/ / Tahrik kumanda sistemi hidrostatik hidrostatik Di er 8.2 Ata manlarda hidrolik ya basıncı (bar) Ata manlarda ya debisi l/dak B7

15 Forklit spesiikasyonları DFG 420s-430s iika kayon Spe pesi A ırl rlık - er/k /ka- tikle eri asti oser La ro Ölçü üler Güç Moto tor No. Tanımı Kod (birim) BH-J 1. Üretici Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modeli DFG 420s DFG 425s DFG 430s 1.3 Tahrik: Elektrik, dizel yakıtı, benzin, likit gaz, di er Dizel Dizel Dizel 1.4 Direksiyo n: Manuel, yürüyerek, ayakta, oturarak,otomatik yük kaldırma aracı oturarak oturarak oturarak 1.5 Yük kaldırma kapasitesi Q(t) 2,0 2,5 3,0 1.6 Yük a ırlık merkezi c(mm) Yük mesaesi x(mm) Aks aralı ı y(mm) A ırlık - yüksüz (kg) Aksların yük kapasitesi, yüklü, ön/arka (kg) 5200/ / / Aksların yük kapasitesi, yüksüz, ön/arka (kg) 1980/ / /2620 Boyuna kararlılık 1,54 1,65 1, Lastik cinsi Çok elastik,süperelastik (dolgu), havalı poliüretan lastik SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Lastik ebadı: ön (12PR) (12PR) 27x10-12 (14PR) 3.3 Lastik ebadı: arka (10PR) (10PR) (10PR) 3.5 Tekerlek sayısı ön/arka (x = mekanik çeki ) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Tekerlekler arası mesae, ön b10(mm) Tekerlekler arası mesae, arka b11(mm) 938 (oset) 938 (oset) Mast/asansör e imi açısı, ön/arka Derece. 6/6 6/6 6/6 4.2 Mast yüksekli i, kapalı konum h1(mm) Serbest kaldırma h2(mm) Kaldırma yüksekli i h3(mm) Açık konumdaki mast yüksekli i h4(mm) Koruyucu tavan (kabin) yüksekli i h6(mm) Oturma yüksekli i/ba mesaesi (SIP 100 mm) h7(mm) 1095/ / / Kavrama yüksekli i h10(mm) 440/ / / Toplam uzunluk l1(mm) Çatal yüzeyine uzaklık l2(mm) Toplam geni lik b1/b2(mm) Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 40/100/ /100/ /125/ Çerçeve DIN 15173, ISO 2328, sını/orm A,B ISO 2A ISO 2A ISO 3A 4.31 Yüklü durumda mast altında zemin bo lu u m1(mm) Dingil mesaesi ortasından zemin bo lu u m2(mm) Paletle çalı ma eni 1000 x 1200 çapraz Ast(mm) x 1200 paletli çalı ma eni, palet boyuna Ast(mm) Dönme yarı çapı Wa(mm) Hız yüklü/yüksüz (km/h) 19,5/19,8 19,3/19,6 20,0/20,3 5.2 Kaldırma hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,53/0,55 0,53/0,55 0,52/0, ndirme hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,56/0,52 0,56/0,52 0,55/0, Çekme kancasında çeki gücü yüklü/yüksüz (kn) 18,6/10,5 19,5/10,8 19,0/11,7 5.7 Tırmanma kapasitesi yüklü/yüksüz (%) 33/28 30/26 26/ Hızlanma süresi yüklü/yüksüz s 4,7/4.45 4,8/4,55 5,2/4, Freni türü hidrostatik hidrostatik hidrostatik 7.1 Motor: Üretici/Modeli / (05/03 itibarıyla) / (05/03 itibarıyla) / (05/03 itibarıyla) 7.2 ISO 1585 uyarınca motor gücü (kw) 40/41 40/41 40/ Dönme kapasitesi (1/dak.) 2100/ / / Silindir sayısı/stroku (/cm#) 4/2955/4/2555 4/2955/4/2555 4/2955/4/2555 Azami tork Nm/rpm 190/1600/160/ /1600/160/ /1600/160/ Tahrik kumanda sistemi hidrostatik hidrostatik hidrostatik Di er 8.2 Ata manlarda hidrolik ya basıncı (bar) Ata manlarda ya debisi l/dak B8

16 Forklit spesiikasyonları TFG 420s-430s ika ayon Spe esi A ırl rlık - er/k /ka- tikle eri asti oser La ro Ölçü üler Güç Mo oto or No. Tanımı Kod (birim) BH-J 1. Üretici Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modeli TFG 420s TFG 425s TFG 430s 1.3 Tahrik: Elektrik, dizel yakıtı, benzin, likit gaz, di er Likit gaz Likit gaz Likit gaz 1.4 Direksiyon: Manuel, yürüyerek, ayakta, oturarak, otomatik yük kaldırma aracı oturarak oturarak oturarak 1.5 Yük kaldırma kapasitesi Q(t) 2,0 2,5 3,0 1.6 Yük a ırlık merkezi c(mm) Yük mesaesi x(mm) Dingil mesaesi y(mm) A ırlık - yüksüz (kg) Aksların yük kapasitesi, yüklü, ön/arka (kg) 5180/ / / Aksların yük kapasitesi, yüksüz, ön/arka (kg) 1960/ / /2610 Boyuna kararlılık 1,54 1,65 1, Lastik cinsi Çok elastik, süperelastik (dolgu), havalı poliüretan lastik SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Lastik ebadı: ön (12PR) (12PR) 27x10-12 (14PR) 3.3 Lastik ebadı: arka (10PR) (10PR) (10PR) 3.5 Tekerlek sayısı ön/arka (x = mekanik çeki ) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Tekerlekler arası mesae, ön b10(mm) Tekerlekler arası mesae, arka b11(mm) 938 (oset) 938 (oset) Mast/asansör e imi açısı, ön/arka Derece. 6/6 6/6 6/6 4.2 Mast yüksekli i, kapalı konum h1(mm) Serbest kaldırma h2(mm) Kaldırma yüksekli i h3(mm) Açık konumdaki mast yüksekli i h4(mm) Koruyucu tavan (kabin) yüksekli i h6(mm) Oturma yüksekli i/ba mesaesi (SIP 100 mm) h7(mm) 1095/ / / Kavrama yüksekli i h10(mm) 440/ / / Toplam uzunluk l1(mm) Çatal yüzeyine uzaklık l2(mm) Toplam geni lik b1/b2(mm) Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 40/100/ /100/ /125/ Çerçeve DIN 15173, ISO 2328, sını/orm A,B ISO 2A ISO 2A ISO 3A 4.31 Yüklü durumda mast altında zemin bo lu u m1(mm) Dingil mesaesi ortasından zemin bo lu u m2(mm) Paletle çalı ma eni 1000 x 1200 çapraz Ast(mm) x 1200 paletli çalı ma eni, palet boyuna Ast(mm) Dönme yarı çapı Wa(mm) Hız yüklü/yüksüz (km/h) 19,5/19,8 19,3/19,6 20,0/20,3 5.2 Kaldırma hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,53/0,55 0,53/0,55 0,52/0, ndirme hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,56/0.52 0,56/0.52 0,55/0, Çekme kancasında çeki gücü yüklü/yüksüz (kn) 18,6/10,5 19,5/10,8 19,0/11,7 5.7 Tırmanma kapasitesi yüklü/yüksüz (%) 33/28 30/26 26/ Hızlanma süresi yüklü/yüksüz s 4,9/4,7 5,1/4,75 5,3/4, Fren türü hidrostatik hidrostatik hidrostatik 7.1 Motor: Üretici/Modeli 3.0 L4 3.0 L4 3.0 L4 7.2 ISO 1585 uyarınca motor gücü (kw) Dönme kapasitesi (1/dak.) Silindir sayısı/stroku (/cm#) 4/2966 4/2966 4/2966 Azami tork Nm/rpm 196/ / / Tahrik kumanda sistemi hidrostatik hidrostatik hidrostatik Di er 8.2 Ata manlarda hidrolik ya basıncı (bar) Ata manlarda ya debisi l/dak B9

17 Forklit spesiikasyonları DFG 540s-550s Spe pesi iika kayon A ırl rlık - er/k /ka- tikle eri asti oser La ro Ölçü üler Güç Mo oto or Di i er No. Tanımı Kod (birim) CH-J 1. Üretici Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modeli DFG 540s DFG 545s DFG 550s 1.3 Tahrik: Elektrik, dizel yakıtı, benzin, likit gaz, di er Dizel Dizel Dizel 1.4 Direksiyon: Manuel, yürüyerek, ayakta, oturarak, otomatik yük kaldırma aracı oturarak oturarak oturarak 1.5 Yük kaldırma kapasitesi Q(t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Yük a ırlık merkezi c(mm) Yük mesaesi x(mm) Aks aralı ı y(mm) A ırlık - yüksüz (kg) Aksların yük kapasitesi, yüklü, ön/arka (kg) 9100/ / / Aksların yük kapasitesi, yüksüz, ön/arka (kg) 2860/ / /4240 Boyuna kararlılık 3.1 Lastik cinsi Çok elastik, süperelastik (dolgu), havalı poliüretan lastik SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Lastik ebadı: ön (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Lastik ebadı: arka (12PR) (12PR) (12PR) 3.5 Tekerlek sayısı ön/arka (x = mekanik çeki ) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Tekerlekler arası mesae, ön b10(mm) Tekerlekler arası mesae, arka b11(mm) Mast/asansör e imi açısı, ön/arka Derece. 7/11 7/11 7/ Mast yüksekli i, kapalı konum h1(mm) Serbest kaldırma h2(mm) Kaldırma yüksekli i h3(mm) Açık konumdaki mast yüksekli i h4(mm) Koruyucu tavan (kabin) yüksekli i h6(mm) Oturma yüksekli i/ba mesaesi (SIP 100 mm) h7(mm) 1225/ 1225/ 1225/ 4.12 Kavrama yüksekli i h10(mm) 535/ / / Toplam uzunluk l1(mm) Çatal yüzeyine uzaklık l2(mm) Toplam geni lik b1/b2(mm) Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 50/125/ /125/ /150/ Çerçeve DIN 15173, ISO 2328, sını/orm A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Çatal mesnedi eni/dı çatallar b Yüklü durumda mast altında zemin bo lu u m1(mm) Dingil mesaesi ortasından zemin aralı ı m2(mm) Paletle çalı ma eni 1000 x 1200 çapraz Ast(mm) x 1200 paletli çalı ma eni, palet boyuna Ast(mm) Dönme yarı çapı Wa(mm) Dönme noktasına en kısa mesae b Hız yüklü/yüksüz (km/h) 24/25 24/25 24/ Kaldırma hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,52/0,55 0,51/0,55* 0,50/0, ndirme hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,52/0,38 0,52/0,38 0,52/0, Çekme kancasında çeki gücü yüklü/yüksüz (kn) 33,8/16,0 36,4/15,7 37,4/15,5 5.7 Tırmanma kapasitesi yüklü/yüksüz (%) 34/26 33/24 31/ Hızlanma süresi yüklü/yüksüz s 5,3/4,8 5,5/5,0 5,7/5, Fren türü hidrostatik hidrostatik hidrostatik 7.1 Motor: Üretici/Modeli ISO 1585 uyarınca motor gücü (kw) Dönme kapasitesi (1/dak.) Silindir sayısı/stroku (/cm#) 4/4230 4/4230 4/4230 Azami tork Nm/rpm 8.1 Tahrik kumanda sistemi hidrostatik hidrostatik hidrostatik 8.2 Ata manlarda hidrolik ya basıncı (bar) Ata manlarda ya debisi l/dak Çekme ba lantısı tipi / DIN-tipi / tip h / tip h / tip h B10

18 Forklit spesiikasyonları DFG 540s-550s (09/03 itibarıyla) Sp pes siik ikayo on A ırl rlık - er/k ka- tikle eri asti oser La ro Ölçü üler Güç Mo oto or Di i er No. Tanımı Kod (birim) CH-J 1. Üretici Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modeli DFG 540s DFG 545s DFG 550s 1.3 Tahrik: Elektrik, dizel yakıtı, benzin, likit gaz, di er Dizel Dizel Dizel 1.4 Direksiyon: Manuel, yürüyerek, ayakta, oturarak, otomatik yük kaldırma aracı oturarak oturarak oturarak 1.5 Yük kaldırma kapasitesi Q(t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Yük a ırlık merkezi c(mm) Yük mesaesi x(mm) Dingil mesaesi y(mm) A ırlık - yüksüz (kg) Aksların yük kapasitesi, yüklü, ön/arka (kg) 8954/ / / Aksların yük kapasitesi, yüksüz, ön/arka (kg) 2810/ / /4639 Boyuna kararlılık 3.1 Lastik cinsi Çok elastik, süperelastik (dolgu), havalı poliüretan lastik E(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Lastik ebadı: ön (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Lastik ebadı: arka 28 x x x Tekerlek sayısı ön/arka (x = mekanik çeki ) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Tekerlekler arası mesae, ön b10(mm) Tekerlekler arası mesae, arka b11(mm) Mast/asansör e imi açısı, ön/arka Derece. 7/11 7/11 7/ Mast yüksekli i, kapalı konum h1(mm) Serbest kaldırma h2(mm) Kaldırma yüksekli i h3(mm) Açık konumdaki mast yüksekli i h4(mm) Koruyucu tavan (kabin) yüksekli i h6(mm) Oturma yüksekli i/ba mesaesi (SIP 100 mm) h7(mm) 1255/ / / Kavrama yüksekli i h10(mm) 535/ / / Toplam uzunluk l1(mm) Çatal yüzeyine uzaklık l2(mm) Toplam geni lik b1/b2(mm) Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 50/125/ /125/ /150/ Çerçeve DIN 15173, ISO 2328, sını/orm A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Çatal mesnedi eni/dı çatallar b Yüklü durumda mast altında zemin bo lu u m1(mm) Dingil mesaesi ortasından zemin bo lu u m2(mm) Paletle çalı ma eni 1000 x 1200 çapraz Ast(mm) x 1200 paletli çalı ma eni, palet boyuna Ast(mm) Dönme yarı çapı Wa(mm) Dönme noktasına en kısa mesae b Hız yüklü/yüksüz (km/h) 22,2/22,5 21,7/22,5 21/22,5 5.2 Kaldırma hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,52/0,53 0,51/0,53 0,50/0, ndirme hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,51/0,49 0,51/0,49 0,51/0, Çekme kancasında çeki gücü yüklü/yüksüz (kn) 38,0/16,73 37,10/16,73 36,83/16, Tırmanma kapasitesi yüklü/yüksüz (%) 36,8/26,4 33/25 29,6/22,5.9 Hızlanma süresi yüklü/yüksüz s 5,7/5,2 5,0/4,5 5,1/4, Fren türü hidrostatik hidrostatik hidrostatik 7.1 Motor: Üretici/Modeli 1104C C C ISO 1585 uyarınca motor gücü (kw) 61,5 61,5 61,5 7.3 Dönme kapasitesi (1/dak.) Silindir sayısı/stroku (/cm#) 4/4400 4/4400 4/4400 Azami tork Nm/rpm 302/ / / Tahrik kumanda sistemi hidrostatik hidrostatik hidrostatik 8.2 Ata manlarda hidrolik ya basıncı bar) Ata manlarda ya debisi l/dak Çekme ba lantısı tipi / DIN-Tipi / tip h / tip h / tip h B11

19 Forklit spesiikasyonları TFG 540s-550s Sp pes siik ikayo on A ırl rlık - er/k /ka- tikle eri asti oser La ro Ölçü üler Güç Mo oto or Di i er No. Tanımı Kod (birim) CH-J 1. Üretici Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modeli TFG 540s TFG 545s TFG 550s 1.3 Tahrik: Elektrik, dizel yakıtı, benzin, likit gaz, di er Likit gaz Likit gaz Likit gaz 1.4 Direksiyon: Manuel, yürüyerek, ayakta, oturarak, otomatik yük kaldırma aracı oturarak oturarak oturarak 1.5 Yük kaldırma kapasitesi Q(t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Yük a ırlık merkezi c(mm) Yük mesaesi (mm) Dingil mesaesi y(mm) A ırlık - yüksüz (kg) Aksların yük kapasitesi, yüklü, ön/arka (kg) 9100/ / / Aksların yük kapasitesi, yüksüz, ön/arka (kg) 2860/ / /4240 Boyuna kararlılık 3.1 Lastik cinsi Çok elastik, süperelastik (dolgu), havalı poliüretan lastik SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) E(L)/SE(L) 3.2 Lastik ebadı: ön (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Lastik ebadı: arka (12PR) (12PR) (12PR) 3.5 Tekerlek sayısı ön / arka (x = mekanik çeki ) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Tekerlekler arası mesae, ön b10(mm) Tekerlekler arası mesae,arka b11(mm) Mast/asansör e imi açısı, ön/arka Derece. 7/11 7/11 7/ Mast yüksekli i, kapalı konum h1(mm) Serbest kaldırma h2(mm) Kaldırma yüksekli i h3(mm) Açık konumdaki mast yüksekli i h4(mm) Koruyucu tavan (kabin) yüksekli i h6(mm) Oturma yüksekli i/ba mesaesi (SIP 100 mm) h7(mm) 1225/ 1225/ 1225/ 4.12 Kavrama yüksekli i h10(mm) 535/ / / Toplam uzunluk l1(mm) Çatal yüzeyine uzaklık l2(mm) Toplam geni lik b1/b2(mm) Çatal ölçüleri s/e/l(mm) 50/125/ /125/ /150/ Çerçeve DIN 15173, ISO 2328, sını/orm A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Çatal mesnedi eni dı çatallar b Yüklü durumda mast altında zemin bo lu u m1(mm) Dingil mesaesi ortasından zemin bo lu u m2(mm) Paletle çalı ma eni 1000 x 1200 çapraz Ast(mm) x 1200 paletli çalı ma eni, palet boyuna Ast(mm) Dönme yarı çapı Wa(mm) Dönme noktasına en kısa mesae b Hız yüklü/yüksüz (km/h) 24/25 24/25 24/ Kaldırma hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,52/0,55 0,51/0,55 0,50/0, ndirme hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,52/0,38 0,52/0,38 0,52/0, Çekme kancasında çeki gücü yüklü/yüksüz (kn) 33,8/16,0 36,4/15,7 37,4/15,5 5.7 Tırmanma kapasitesi yüklü/yüksüz (%) 34/26 33/24 31/ Hızlanma süresi yüklü/yüksüz s 5,3/4,8 5,5/5,0 5,7/5, Fren türü hidrostatik hidrostatik hidrostatik 7.1 Motor: Üretici/Modeli 4.3 V6 4.3 V6 4.3 V6 7.2 ISO 1585 uyarınca motor gücü (kw) Dönme kapasitesi (1/dak.) Silindir sayısı/stroku (/cm#) 6/4294 6/4294 6/4294 Azami tork Nm/rpm 8.1 Tahrik kumanda sistemi hidrostatik hidrostatik hidrostatik 8.2 Ata manlarda hidrolik ya basıncı (bar) Ata manlarda ya debisi l/dak Çekme ba lantısı tipi / DIN-Tipi / tip h / tip h / tip h B12

20 Forklit spesiikasyonları TFG 540s-550s (09/03 itibarıyla) Spes esii ikayo on A ırlı lık - er/k /ka- tikle eri asti oser La ro Ölçü üler Güç Mo oto or Di i er No. Tanımı Kod (birim) CH-J 1. Üretici Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.2 Modeli TFG 540s TFG 545s TFG 550s 1.3 Tahrik: Elektrik, dizel yakıtı, benzin, likit gaz, di er Likit gaz Likit gaz Likit gaz 1.4 Direksiyon: Manuel, yürüyerek, ayakta, oturarak, otomatik yük kaldırma aracı oturarak oturarak oturarak 1.5 Yük kaldırma kapasitesi Q(t) 4,0 4,5 5,0 1.6 Yük a ırlık merkezi c(mm) Yük mesaesi x(mm) Dingil mesaesi y(mm) A ırlık - yüksüz (kg) Aksların yük kapasitesi, yüklü, ön/arka (kg) 8954/ / / Aksların yük kapasitesi, yüksüz, ön/arka (kg) 2810/ / /4639 Boyuna kararlılık 3.1 Lastik cinsi Çok elastik, süperelastik (dolgu), havalı poliüretan lastik SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) SE(L)/SE(L) 3.2 Lastik ebadı: ön (18PR) (18PR) (18PR) 3.3 Lastik ebadı: arka 28 x x x Tekerlek sayısı ön / arka (x = mekanik çeki ) 2x/2 2x/2 2x/2 3.6 Tekerlekler arası mesae, ön b10(mm) Tekerlekler arası mesae, arka b11(mm) Mast/asansör e imi açısı, ön/arka Derece. 7/11 7/11 7/ Mast yüksekli i, kapalı konum h1(mm) Serbest kaldırma h2(mm) Kaldırma yüksekli i h3(mm) Açık konumdaki mast yüksekli i h4(mm) Koruyucu tavan (kabin) yüksekli i h6(mm) Oturma yüksekli i/ba mesaesi (SIP 100 mm) h7(mm) 1255/ / / Kavrama yüksekli i h10(mm) 535/ / / Toplam uzunluk l1(mm) Çatal yüzeyine uzaklık l2(mm) Toplam geni lik b1/b2(mm) Çatal ölçüleri /e/l(mm) 50/125/ /125/ /150/ Çerçeve DIN 15173, ISO 2328, sını/orm A,B ISO 3A ISO 3A ISO 4A 4.24 Çatal mesnedi eni/dı çatallar b Yüklü durumda mast altında zemin bo lu u m1(mm) Dingil mesaesi ortasından zemin aralı ı m2(mm) Paletle çalı ma eni 1000 x 1200 çapraz Ast(mm) x 1200 paletli çalı ma eni, palet boyuna Ast(mm) Dönme yarı çapı Wa(mm) Dönme noktasına en kısa mesae b Hız yüklü/yüksüz (km/h) 21,5/21,5 21,5/21,5 21,5/21,5.2 Kaldırma hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,52/0,53 0,51/0,53 0,50/0, ndirme hızı yüklü/yüksüz (m/s) 0,51/0,49 0,51/0,49 0,51/0, Çekme kancasında çeki gücü yüklü/yüksüz (kn) 8/20,5 37/20,5 35,5/20,5 5.7 Tırmanma kapasitesi yüklü/yüksüz (%) 36/32,6 33/30,7 27/24,5 5.9 Hızlanma süresi yüklü/yüksüz s 6/5,6 6,1/5,6 6,2/5, Fren türü hidrostatik hidrostatik hidrostatik 7.1 Motor: Üretici/Modeli 4.3 V6 4.3 V6 4.3 V6 7.2 ISO 1585 uyarınca motor gücü (kw) Dönme kapasitesi (1/dak.) Silindir sayısı/stroku (/cm#) 6/4294 6/4294 6/4294 azami tork Nm/rpm 8.1 Tahrik kumanda sistemi hidrostatik hidrostatik hidrostatik 8.2 Ata manlarda hidrolik ya basıncı (bar) Ata manlarda ya debisi l/dak Çekme ba lantısı tipi / DIN-Tipi / tip h / tip h / tip h B13

21 3.1 Teknik özellikleri - DFG/TFG 316s/320s Direksiyon sistemi Tip Tam hidrostatik POMPA Ana hidrolik sistemi gibi EL POMPASI Tip OSPB 70 DAYANMA NOKTALARI ARASI TUR SAYISI 5 Tahrik aksı Tip Kadran mili MODEL ESE 02 YA KAPAS TES Geçerli de il Motor - DFG 316s/320s Tip ATE LEME SIRASI AYARLAMA DEV R SAYISI SUPAP BO LU U YA BASINCI DEPO KAPAS TES YAKIT DEPOSU KAPAS TES SO UTMA SIVISI KAPAS TES Motor - DFG 316s/320s TIP 404C.22 Dört silindir 2400 devir/dak (yüksüz) 880 devir/dak (vites bo ta) 0,20mm so uk halde 2300 devir/dak.: 4,5 bar 8,9 litre 42 litre 7,0 litre ATE LEME SIRASI KAPAS TE AYARLAMA DEV R SAYISI YA BASINCI BUJ C NS BUJ ELEKTROT ARALI I FE 2.0 dört silindir 1998cc 3100 devir/dak (yüksüz) 830 devir/dak (vites bo ta) 2300 devir/dak.: 3.0 bar NGK BPR 2E veya DENSO W9EXR-U 0,80mm PLAT N AÇIKLI I Geçerli de il (Elektronik ate leme ) DEPO KAPAS TES YAKIT DEPOSU KAPAS TES SO UTMA SIVISI KAPAS TES Hava iltresi 4,3 litre Geçerli de il 9,0 litre TIP Cyclopac - Kuru eleman Fren sistemi TIP PARK FREN Tamamen hidrostatik Disk hidrolik basınç sistemi vasıtasıyla etki eder B14

22 Tekerlekler ve lastikler LAST K EBADI Bakınız;spesiikasyonlar LAST K Ç BASINCI Model Tahrik aksı Direksiyon aksı DFG/TFG 316s/320s 7,75 9,0 TEKERLEK SOMUNU- Model Tahrik aksı - Nm Direksiyon aksı - Nm SIKMA TORKU DFG/TFG 316s/320s Lastikler KULLANIM ALANI LAST K EBADI TIP MODEL Tahrik aksı Direksiyon aksı 6.50x10 PR 18x7 PR Havalı lastik diyagonal DFG/TFG 316s/320s Tahrik aksı 6.50x10 Direksiyon aksı 18x7 Tam lastik proil DFG/TFG 316s/320s Tahrik aksı Direksiyon aksı 23x9x10 PR 18x7 PR Havalı lastik diyagonal DFG/TFG 316s/320s Tahrik aksı Direksiyon aksı 23x9x10 18x7 Tam lastik proil DFG/TFG 316s/320s A Sadece orijinal ölçülere uyan lastikler takılabilir. Gürültü SÜREKLI SES BASıNCı SEVIYESI ISO 4871 uyumlu EN uyarınca <80 db (A) Sürekli ses basıncı seviyesi standartlara göre ortalama de er olup, araç hareketi, yük kaldırma ve bo ta çalı ma ko ullarını dikkate almaktadır. Ses basıncı seviyesi operatörün kula ında ölçülür. Titre im TÜM BEDENDE T TRE M - ORTALAMA DE ER EN belgesi uyarınca 0,57 Vücuda sürme konumunda etki eden titre im hızlanma de eri standartlar uyarınca dikey konumda do rusal entegre a ırlıklı hızlanmaya kar ılık gelir. Araç e ik üzerinden sabit hızla geçerken belirlenir. Elektrik sistemi S STEM ELEKTROMANYETIK ETKI 12 Volt eksi toprak ba lantısı Zemin yük ta ıma araçlarının elektromanyetik etkisi (9/95) ürün standartlarına uygunlu unun sa lanması için a a ıdaki limit de erlere uyulmaktadır. t Parazit yayımı (EN ) t Parazit direnci (EN ) t Elektrostatik de arj (EN ) B15

23 Hidrolik sistem H DROL K POMPA AYAR SUPABI D REKS YON BASINCI ANA BASINÇ DEPO KAPAS TES H DROL K S STEM KAPAS TES 1PX Serisi 5000 Serisi 106 bar 215 bar 46 litre 51 litre A Kullanım ko ulları ORTAM SıCAKLı ı t çalı ma esnasında -15_C ile +40 _C Sürekli 0_C altında kullanılırsa hidrolik tertibatına üreticinin talimatları do rultusunda antiiriz ya doldurmanızı öneririz. So uk hava depolarında ve a ırı yüksek veya dü ük sıcaklık ve nem arkları ko ullarında orklitlerin özel bir donanım ve müsaadeyle kullanılması gerekmektedir. B16

24 3.2 Teknik Özellikler: DFG/TFG 420s-430s Direksiyon sistemi Tip Tam hidrostatik POMPA Ana hidrolik sistemi gibi EL POMPASI Tip OSPC 70-LS DAYANMA NOKTALARI ARASI TUR SAYISI 4,75 Tahrik aksı Tip MODEL YA KAPAS TES Kadran mili ES F05-2G Geçerli de il Motor - DFG 420s-430s Tip ATE LEME SIRASI AYARLAMA DEV R SAYISI / (05/03 itibarıyla) Do rudan püskürtmeli dört silindirli 2400 devir/dak (Tip ) 2500 devir/dak (Tip ) 900 devir/dak ( vites bo ta Tip ) 900 devir/dak ( vites bo ta Tip ) KAPAS TE 2955cc (704.30) / 2555 (704.26) SUPAP BO LU U DEPO KAPAS TES YAKIT DEPOSU KAPAS TES SO UTMA SIVISI KAPAS TES Motor - TFG 420s-430s Tip KAPAS TE Emme ve egzos so uk durumda 0,35 mm 8,0 litre 58 litre 10,7 litre 3.0L L4 dört silindir, dört zamanlı, likit gaz 2966cc ATE LEME SIRASI AYARLAMA DEV R SAYISI BUJ C NS BUJ ELEKTROT ARALI I PLAT N AÇIKLI I DEPO KAPAS TES YAKIT DEPOSU KAPAS TES SO UTMA SIVISI KAPAS TES Hava iltresi 2400 devir/dak (yüksüz) 800 devir/dak (vites bo ta) AC Delco R46TS 1,0mm Geçerli de il (Elektronik ate leme) 4,73 litre Geçerli de il 9,2 litre Tip Cyclopac - Kuru eleman B17

25 Fren sistemi TIP PARK FREN Tamamen hidrostatik Disk hidrolik basınç sistemi vasıtasıyla etki eder Tekerlekler ve lastikler LAST K EBADI Bakınız;spesiikasyonlar Model Tahrik aksı Direksiyon aksı LAST K ÇÇ BASINCI DFG/TFG 420s/425s 8,5 8,5 DFG/TFG 430s 8,5 7,5 TEKERLEK SOMUNU- Model Tahrik aksı - Nm Direksiyon aksı - Nm SIKMA TORKU DFG/TFG 420s-430s Lastikler KULLANIM ALANI LAST K EBADI TIP MODEL Tahrik aksı Direksiyon aksı 7.00x12x12 PR 6.50x10x10 PR Havalı lastik diyagonal DFG/TFG 420s/425s Tahrik aksı Direksiyon aksı 27x10x12 PR 6.50x10x10 PR Havalı lastik diyagonal DFG/TFG 430s Tahrik aksı 7.00x12 Direksiyon aksı 6.50x10 Tahrik aksı 27x10x12 Direksiyon aksı 6.50x10 Tahrik aksı 7.00x12 Direksiyon aksı 6.50x10 Tahrik aksı 27x10x12 Direksiyon aksı 6.50x10 Tam lastik proil Tam lastik proil Havalı lastik diyagonal Havalı lastik diyagonal DFG/TFG 420s/425s DFG/TFG 430s DFG/TFG 420s/425s DFG/TFG 430s A Tahrik aksı 27x10x12 Tam lastik proil Direksiyon aksı 6.50x10 Sadece orijinal ölçülere uyan lastikler takılabilir. Gürültü DFG/TFG 430s SÜREKLI SES BASıNCı SEVIYESI ISO 4871 uyumlu EN uyarınca <80 db (A) Sürekli ses basıncı seviyesi standartlara göre ortalama de er olup, araç hareketi, yük kaldırma ve bo ta çalı ma ko ullarını dikkate almaktadır. Ses basıncı seviyesi operatörün kula ında ölçülür. B18

26 Titre im TÜM BEDENDE T TRE M - ORTALAMA DE ER EN belgesi uyarınca 0,72 Vücuda sürme konumunda etki eden titre im hızlanma de eri standartlar uyarınca dikey konumda do rusal entegre a ırlıklı hızlanmaya kar ılık gelir. Araç e ik üzerinden sabit hızla geçerken belirlenir. Elektrik sistemi S STEM ELEKTROMANYETIK ETKI 12 Volt eksi toprak ba lantısı Zemin yük ta ıma araçlarının elektromanyetik etkisi (9/95) ürün standartlarına uygunlu unun sa lanması için a a ıdaki limit de erlere uyulmaktadır. t Parazit yayımı (EN ) t Parazit direnci (EN ) t Elektrostatik de arj (EN ) Hidrolik sistem H DROL K POMPA AYAR SUPABI D REKS YON BASINCI ANA BASINÇ DEPO KAPAS TES H DROL K S STEM KAPAS TES 1PX Serisi 5000 Serisi 90 bar 215 bar 53 litre 58 litre A Kullanım ko ulları ORTAM SıCAKLı ı t çalı ma esnasında -15_C +40_C Sürekli 0 C derecenin altında kullanılırsa hidrolik tertibatına üreticinin talimatları do rultusunda antiiriz ya doldurmanızı öneririz. So uk hava depolarında ve a ırı yüksek veya dü ük sıcaklık ve nem arkları ko ullarında orklitlerin özel bir donanım ve müsaadeyle kullanılması gerekmektedir. B19

27 3.3 Teknik Özellikler - DFG/TFG 540s-550s Direksiyon sistemi Tip Tam hidrostatik POMPA Ana hidrolik sistemi gibi EL POMPASI Tip OSPF-150-LS DAYANMA NOKTALARI ARASI TUR SAYISI 4,75 Tahrik aksı - DFG/TFG 540s-550s Tip Kadran mili MODEL ESE 08 YA KAPAS TES Geçerli de il Motor - DFG 540s-550s Tip ATE LEME SIRASI 1342 AYAR TORKU SUPAP BO LU U YA BASINCI DEPO KAPAS TES YAKIT DEPOSU KAPAS TES SO UTMA SIVISI KAPAS TES / 1104C-44 (09/03 itibarıyla) dört silindirli, do rudan püskürtmeli 2350 devir/dak (yüksüz tip ) 2350 devir/dak (yüksüz tip1104c-44) 650 devir/dak (vites bo ta tip ) 800 devir/dak (vites bo ta tip 1104C-44) Emme 0,20mm so uk halde Egzos 0,45mm so uk halde 2,75-4,5 bar Yak. 6,9 Litre, ölçme çubu uyla kontrol edin 70 litre 16 litre B20

28 Motor - TFG 540s-550s TIP KAPAS TE 4.3L V6 altı silindirli, 4 zamanlı, likit gaz 4294cc ATE LEME SIRASI AYARLAMA DEV R SAYISI 2500 devir/dak (yüksüz) 750 devir/dak (vites bo ta) BUJ C NS AC Delco BUJ ELEKTROT ARALI I PLAT N AÇIKLI I YA KAPAS TES YAKIT DEPOSU KAPAS TES SO UTMA SIVISI KAPAS TES (Motor) Hava iltresi 1,6mm Geçerli de il (Elektronik ate leme) 4,7 litre Geçerli de il 7,3 litre Tip Cyclopac - Kuru eleman Fren sistemi - DFG/TFG 540s-550s TIP PARK FREN Tamamen hidrostatik Disk hidrolik basınç sistemi vasıtasıyla etki eder Tekerlekler ve lastikler LAST K EBADI Bakınız;spesiikasyonlar LAST K Ç BASINCI Model Tahrik aksı Direksiyon aksı DFG/TFG 540s 9 (130) 8.5 (123) LAST K Ç BASINCI DFG/TFG 545s/550s 8.5 (123) 8.5 (123) TEKERLEK SOMUNU- SIKMA TORKU Model Tahrik aksı - Nm Direksiyon aksı - Nm DFG/TFG 540s-550s Lastikler KULLANIM ALANI LAST K EBADI Tip MODEL Tahrik aksı 8.25x15 Direksiyon aksı 7.00x12 Tam lastik proil DFG/TFG 540s/545s Tahrik aksı (çit) 7.50x15 Direksiyon aksı 7.00x12 Tahrik aksı (çit) 7.50x15 Direksiyon aksı 7.00x12 Tam lastik proil Tam lastik proil DFG/TFG 540s/545s DFG/TFG 550s A Tahrik aksı 300x15 Tam lastik proil Direksiyon aksı 7.00x12 Sadece orijinal ölçülere uyan lastikler takılabilir. DFG/TFG 550s B21

29 09/03 itibarıyla lastikler KULLANIM ALANI LAST K EBADI TIP MODEL Tahrik aksı 3.00 x 15 Direksiyon aksı 28 x 9-15 Tam lastik proil DFG/TFG 540s/545s Tahrik aksı (çit) 7.50x15 Direksiyon aksı 28 x 9-15 Tahrik aksı (çit) 7.50x15 Direksiyon aksı 28 x 9-15 Tahrik aksı 300x15 Direksiyon aksı 28 x 9-15 Tam lastik proil Tam lastik proil Tam lastik proil DFG/TFG 540s/545s DFG/TFG 550s DFG/TFG 550s A Sadece orijinal ölçülere uyan lastikler takılabilir. B22

30 Gürültü SÜREKLI SES BASıNCı SEVIYESI ISO 4871 uyumlu EN uyarınca. <80 db (A) Sürekli ses basıncı seviyesi standartlara göre ortalama de er olup, araç hareketi, yük kaldırma ve bo ta çalı ma ko ullarını dikkate almaktadır. Ses basıncı seviyesi operatörün kula ında ölçülür. Titre im TÜM BEDENDE T TRE M - ORTALAMA DE ER EN belgesi uyarınca Operatöre x-, y-, z yönlerinde titre im etkisi : Müsaade edilen de erler 0,60 Vücuda sürme konumunda etki eden titre im hızlanma de eri standartlar uyarınca dikey konumda do rusal entegre a ırlıklı hızlanmaya kar ılık gelir. Araç e ik üzerinden sabit hızla geçerken belirlenir. gerçek de erler x = 38.9 y = 22.8 z = 59.7 Elektrik sistemi S STEM ELEKTROMANYETIK ETKI 12 Volt eksi toprak ba lantısı Zemin yük ta ıma araçlarının elektromanyetik etkisi (9/95) ürün standartlarına uygunlu unun sa lanması için a a ıdaki limit de erlere uyulmaktadır. t Parazit yayımı (EN ) t Parazit direnci (EN ) t Elektrostatik de arj (EN ) Hidrolik sistem H DROL K POMPA AYAR SUPABI D REKS YON BASINCI ANA BASINÇ DEPO KAPAS TES H DROL K S STEM KAPAS TES 2PX Serisi 5000 Serisi 105 bar 215 bar 53 litre 58 litre A Kullanım ko ulları ORTAM SıCAKLı ı t çalı ma esnasında -15_C +40_C Sürekli 0 _C derecenin altında kullanılılırsa hidrolik tertibatına üreticinin talimatları do rultusunda antiiriz ya doldurmanızı öneririz. So uk hava depolarında ve a ırı yüksek veya dü ük sıcaklık ve nem arkları ko ullarında orklitlerin özel bir donanım ve müsaadeyle kullanılması gerekmektedir. B23

DFG/TFG 316-550. İşletme Kılavuzu 03.01 - 52027259 11.06

DFG/TFG 316-550. İşletme Kılavuzu 03.01 - 52027259 11.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - İşletme Kılavuzu T 52027259 11.06 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

DFG/TFG 540-550. letme Kılavuzu 07.08 - 51105350 09.08

DFG/TFG 540-550. letme Kılavuzu 07.08 - 51105350 09.08 DG/TG 540-550 07.08 - letme Kılavuzu T 51105350 09.08 Önsöz stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

2500 Kg 800 mm 540 mm Poliüretan

2500 Kg 800 mm 540 mm Poliüretan FR AC 25 Taşıma Kapasitesi Çatal Uzunluğu Çatal Genişliği Teker 2500 Kg 1150 mm 540 mm Nylon/PU FR DF KISA Taşıma Kapasitesi Çatal Uzunluğu Çatal Genişliği Teker 2500 Kg 800 mm 540 mm Poliüretan FR WF

Detaylı

600MG Model Mercedes-Benz OM 926 LA (FAZ III A) Tip 4 zamanlı, turbo şarjlı, direk enjeksiyonlu, intercooler su soğutmalı dizel motor Silindir sayısı 6 Sıra Piston Çapı ve Stroku 106 mm x 136 mm Motor

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

WL52. Şantiyelerdeki klasik: WL52

WL52. Şantiyelerdeki klasik: WL52 WL52 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Şantiyelerdeki klasik: WL52 WL 52 tekerlek yükleyici hiçbir şantiyede eksik olmamalıdır. Güçlü hidroliklere ek olarak, operatörlere uzun iş günlerinde dahi yorulmadan

Detaylı

EFG 425k/425/430k/430/S30

EFG 425k/425/430k/430/S30 En iyi enerji verimliliğine sahip optimum performanslı forklift Efficiency ve Drive & Lift Plus performans seçenekleri sayesinde kullanıma özel makine performansı Parametre direksiyonu (opsiyonel) SnapFit

Detaylı

WL32. Güçlü ufaklık: WL32

WL32. Güçlü ufaklık: WL32 WL32 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Güçlü ufaklık: WL32 WL32 tekerlek yükleyici, dar makine eni sayesinde özellikle tüm dar alanlarda birinci sınıf iç sonuçları sağlar. Düşük geçit yüksekliği de onu yapı

Detaylı

35BH-9 Elektrikli Oturarak 3,500 500 470 1,719. Hyundai Akülü Forkliftler 5,605 8,054 / 1,051 2,579 / 3,026. SE, P 23X10-12 18X7-8 2x/2 1005 980

35BH-9 Elektrikli Oturarak 3,500 500 470 1,719. Hyundai Akülü Forkliftler 5,605 8,054 / 1,051 2,579 / 3,026. SE, P 23X10-12 18X7-8 2x/2 1005 980 Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 8 1. 9 Üretici Model Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Operasyon tipi: el, yaya, ayakta, oturarak, sipariş toplama Yük

Detaylı

WL20. Dar alanlarda çok yönlü. Özel Tekerlekli Yükleyiciler

WL20. Dar alanlarda çok yönlü. Özel Tekerlekli Yükleyiciler WL20 Özel Tekerlekli Yükleyiciler Dar alanlarda çok yönlü Wacker Neuson tekerlek yükleyici WL20 her yerde çalışmaya hazır, şeritlerin en darında bile. Sadece bununla kalmaz: Tekerlek yükleyici aynı zamanda

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

Marka, Model PERKINS Tip 1104D - 44TA dizel motor Emisyon Sınıfı Faz III - A (Tier 3) Silindir Adedi 4 adet sıra Çap x Strok 105 x 127 mm Hacim 4.400 cc Max. Güç 74,5 kw, 100 hp (2200 d/dk) Max. Tork 410

Detaylı

20B-9 Elektrikli Oturarak 2,000 500 365 1,440 3,480 4,850 / 630 1,650 / 1,830. SE 200 / 50-10 16x6-8 2x / 2 905 880

20B-9 Elektrikli Oturarak 2,000 500 365 1,440 3,480 4,850 / 630 1,650 / 1,830. SE 200 / 50-10 16x6-8 2x / 2 905 880 Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 Ağırlıklar 2. 1 2. 2 2. 3 3. 1 3. 2 3. 3 3. 5 3. 6 3. 7 Üretici Model Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Operasyon tipi

Detaylı

DFG/TFG 425s/430s/435s

DFG/TFG 425s/430s/435s Hydrostatic Drive sayesinde yüksek sürüş konforu ve yüksek taşıma performansı Düşük yakıt tüketimi Merkez denge noktasının zemine yakın olması ve aks bağlantı noktasının yüksek olmasıyla çok daha dengeli

Detaylı

DFG/TFG 316s-320s. Kullanım Kılavuzu 04.08 - 51105444 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Kullanım Kılavuzu 04.08 - 51105444 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Kullanım Kılavuzu T 51105444 07.08 Önsöz stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-11086 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4281-5274 mm 432F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

2014.10. Tanım 1.1. Temel Boyutlar HYUNDAI 1.2. Üretici 18BT-9 15BT-9. Model 20BT-9 1.3. Elektrikli. Elektrikli. Elektrikli 1.4

2014.10. Tanım 1.1. Temel Boyutlar HYUNDAI 1.2. Üretici 18BT-9 15BT-9. Model 20BT-9 1.3. Elektrikli. Elektrikli. Elektrikli 1.4 e e S S Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1.1 Üretici HYUNDAI 1.2 Model 18BT-9 1.3 Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Elektrikli Elektrikli Elektrikli 1.4 Operasyon tipi : el, yaya, ayakta,

Detaylı

EW 100. EW100 mobil ekskavatör ile hızla yola koyulun. Tekerlekli Ekskavatörler

EW 100. EW100 mobil ekskavatör ile hızla yola koyulun. Tekerlekli Ekskavatörler EW 100 Tekerlekli Ekskavatörler EW100 mobil ekskavatör ile hızla yola koyulun 10 tonluk mobil ekskavatör EW100, güçlü bir çıkış, düşük yakıt tüketimi ve özellikle kullanıcı dostu özellikleriyle göz doldurur.

Detaylı

EP13PNT - EP15PNT - EP16CPNT - EP16PNT EP18CPNT - EP18PNT - EP20PNT - EP16CPN EP16PN - EP18CPN - EP18PN - EP20PN Teknik Özellikler Akülü Forkliftler

EP13PNT - EP15PNT - EP16CPNT - EP16PNT EP18CPNT - EP18PNT - EP20PNT - EP16CPN EP16PN - EP18CPN - EP18PN - EP20PN Teknik Özellikler Akülü Forkliftler EP13PNT - EP15PNT - EP16CPNT - EP16PNT EP18CPNT - EP18PNT - EP20PNT - EP16CPN EP16PN - EP18CPN - EP18PN - EP20PN Teknik Özellikler Akülü Forkliftler 3 ve 4 tekerlekli, 48V, 1,3-2,0 ton 35 Özellikler 1.01

Detaylı

ET 18. ET18 Çalışma dünyanızın evrimi. İzlenen Geleneksel Arka Ekskavatörleri

ET 18. ET18 Çalışma dünyanızın evrimi. İzlenen Geleneksel Arka Ekskavatörleri ET 18 İzlenen Geleneksel Arka Ekskavatörleri ET18 Çalışma dünyanızın evrimi. Wacker Neuson, 1,7'den 2,4 t sınıfına kadar yeni nesil modellerle kompakt ekskavatörler için yeni standartları belirliyor.test

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

Teknik bilgiler. weidemann.de oluşturma tarihi Sayfa: 1

Teknik bilgiler. weidemann.de oluşturma tarihi Sayfa: 1 1140 Teknik bilgiler Standart Donanım örneği Motor verileri Motor üreticisi Perkins Perkins Motor tipi 403 D-11 403 D-11 Silindir 3 3 Motor gücü (maks.) kw (PS) 17.9 ( 24 ) 17.9 ( 24 ) maks. devirme sayısı

Detaylı

Tekerlekler, Şasi h4. Temel Boyutlar

Tekerlekler, Şasi h4. Temel Boyutlar Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1.1 Üretici HYUNDAI 1.2 Model 1.3 Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Elektrikli Elektrikli Elektrikli 1.4 Operasyon tipi : el, yaya, ayakta, oturarak, sipariş

Detaylı

DFG/TFG 316/320/425/430/435

DFG/TFG 316/320/425/430/435 DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- Kullanım kılavuzu T 51077684 09.08 Önsöz stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler

Detaylı

EFG 535k/540k/540/ S40/545k/545/550/S50

EFG 535k/540k/540/ S40/545k/545/550/S50 En iyi enerji verimliliğine sahip optimum performanslı forklift Efficiency ve Drive & Lift Plus performans seçenekleri sayesinde kullanıma özel makine performansı En iyi görüş için kompakt asansör SnapFit

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure İlan no: 214982 Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure Sahibinden SIFIR AYARINDA 508 - EN DOLUSU - HATASIZ 70.000 TL İlan tarihi: 26 Kasım 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara,

Detaylı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

434F2. Caterpillar 434F2 Kazıcı Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74.5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-10 900 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4353-5330 mm 434F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

GELECEĞE TAŞIYORUZ. hyundai heavy industries. Akülü Forkliftler. include optional equipment. 02 HYUNDAI FORKLIFT HYUNDAI FORKLIFT 03

GELECEĞE TAŞIYORUZ. hyundai heavy industries. Akülü Forkliftler. include optional equipment. 02 HYUNDAI FORKLIFT HYUNDAI FORKLIFT 03 Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1. 1 Üretici HYUNDAI 1. 2 Model 22B-9 25B-9 1. 3 Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli Elektrikli 1. 4 Operasyon

Detaylı

TEKNİK VERİLER TIGER 55 (2WD) 65 (2WD)

TEKNİK VERİLER TIGER 55 (2WD) 65 (2WD) Ürün Gamı TIER III HRT yeni nesil motor 12+3 vites Sürüngen vites 540-540ECO PTO 3.000kg hidrolik kaldırma kapasitesi Kabin seçeneği Üstün manevra kabiliyeti Performans ve yakıt ekonomisi TIGER 55 65 (2WD)

Detaylı

Boyutlar. Teknik Özellikler GELECEĞE TAŞIYORUZ. hyundai heavy industries. Akülü Forkliftler. Tanım

Boyutlar. Teknik Özellikler GELECEĞE TAŞIYORUZ. hyundai heavy industries. Akülü Forkliftler. Tanım Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 8 1. 9 Üretici Model Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Operasyon tipi: el, yaya, ayakta, oturarak, sipariş toplama Yük

Detaylı

95 C 99 HP 105 C 107 HP 115 C 114 HP İL MOTORLARIN

95 C 99 HP 105 C 107 HP 115 C 114 HP İL MOTORLARIN FARMALL C Serisi Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez Case IH Farmall C serisi traktörlerde sunulan silindirli F5C motorlar; yenilikçi tasarımlarıyla güç ve ekonomiyi bir araya getirmektedir.

Detaylı

Seçime bağlı çıkış sinyalleri (UF 356) Seçime bağlı çıkış sinyalleri. Ters sinyal

Seçime bağlı çıkış sinyalleri (UF 356) Seçime bağlı çıkış sinyalleri. Ters sinyal Seçime bağlı çıkış sinyalleri Seçime bağlı çıkış sinyalleri Bu belge C493 konektörü pim 8-12 için opsiyonel çıkış sinyallerini açıklamaktadır (uzatılmış fonksiyonelliğe sahip konektör). Bu sinyaller SDP3

Detaylı

ET 65. Performans ve ekonomik verimlilik mükemmel ölçüde birleşiyor: ET65

ET 65. Performans ve ekonomik verimlilik mükemmel ölçüde birleşiyor: ET65 ET 65 İzlenen Geleneksel Arka Ekskavatörleri Performans ve ekonomik verimlilik mükemmel ölçüde birleşiyor: ET65 ET65, nihai kullanıcıların istediği bir ekskavatör.kompakt tasarımı ve manevra kabiliyetiyle

Detaylı

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri

5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profil i Bağ-Bahçe Traktörleri 5GL Serisi 57 kw (75 HP) 65 kw (85 HP) (97/68 EC) Düşük Profilli Bağ-Bahçe Traktörleri 2 5GL Serisi Traktörler Genel Bakış 5GL Düşük Profil, Alçak Bağ-Bahçe Uygulamaları için Yeni Çözüm Yeni John Deere

Detaylı

MD9 LE. Ayrıcalıklı Ulaşım...

MD9 LE. Ayrıcalıklı Ulaşım... MD9 LE Ayrıcalıklı Ulaşım... Ayrıcalıklı ulaşım... Alçak tabanlı girişi, modern tasarımı ve ferah iç hacmiyle yolculuğun standartları değişiyor. Fark yaratıyor... Bilinen tüm standartları yükselten, teknik

Detaylı

Boyutlar. Teknik Özellikler

Boyutlar. Teknik Özellikler Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1.1 Üretici HYUNDAI 1.2 Model 1.3 Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Elektrikli Elektrikli Elektrikli 1.4 Operasyon tipi : el, yaya, ayakta, oturarak, sipariş

Detaylı

TOURMALİN. Her Şehre Yakışır...

TOURMALİN. Her Şehre Yakışır... TOURMALİN Her Şehre Yakışır... Her şehre yakışır... Orta mesafe seyahatlerin vazgeçilmezi olan Tourmalin, tasarım, güvenlik, konfor, bagaj kapasitesi ve teknolojik donanımları ile müşterilere %100 memnuniyet

Detaylı

Hyundai i CVVT Style

Hyundai i CVVT Style Hyundai i20 1.4 CVVT Style Sahibinden 23500 km 2017 i20 mpı otomatik İlan no: 409786 66.500 TL İlan tarihi: 15 Temmuz 2017 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2017 Km Kasa tipi Vites tipi

Detaylı

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012 Orijinal kullanim talimatlari CX T çekici katarı CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 1050 51048070069 TR - 02/2012 İçindekiler g 1 Önsöz Dokümantasyon bilgileri... 2 Güvenli kullanım için

Detaylı

BMW 5 Serisi 5.25xd Touring

BMW 5 Serisi 5.25xd Touring BMW 5 Serisi 5.25xd Touring Sahibinden BMW 2013 Model 525 Xdrive İlan no: 202698 225.000 TL İlan tarihi: 15 Ağustos 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Gölbaşı Model yılı Ocak 2013 Km 20.000

Detaylı

35B-9 Elektrikli Oturarak 3,500 500 470 1,600. Akülü Forkliftler 6/10 2,243 115 3,300 4,485 2,230 1,180 325 3,640 2,590 1,250

35B-9 Elektrikli Oturarak 3,500 500 470 1,600. Akülü Forkliftler 6/10 2,243 115 3,300 4,485 2,230 1,180 325 3,640 2,590 1,250 Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 8 1. 9 Üretici Model Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Operasyon tipi: el, yaya, ayakta, oturarak, sipariş toplama Yük

Detaylı

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik İlan no: 258060 Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik Sahibinden ACİL KISA BİR SÜRELİĞİNE 2014 OPEL INSİGNİA TAMAMINA KREDİ 89.900 TL İlan tarihi: 21 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı

Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı Tır Tipi Geriye Devrilmeli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 9 1. Genel Ölçüler Kapasite: 6 TON Kapasite: 8 TON Kapasite: 10 TON www.palazoglu.com

Detaylı

DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILMAKTA OLAN İŞLER

DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILMAKTA OLAN İŞLER YTÜ MAKİNA FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA YAPILMAKTA OLAN İŞLER Bölümümüz Anabilim Dalı Başkanlıklarınca döner sermaye kapsamında yapılan ölçüm ve testlerin 22.09.2008 tarihinden

Detaylı

EZ 80. Kompakt tasarım, güçlü performansla buluşuyor. İzlenen Zero Tail Ekskavatörleri

EZ 80. Kompakt tasarım, güçlü performansla buluşuyor. İzlenen Zero Tail Ekskavatörleri EZ 80 İzlenen Zero Tail Ekskavatörleri Kompakt tasarım, güçlü performansla buluşuyor EZ80, Wacker Neuson'un en büyük zero tail ekskavatörüdür. Kompakt boyutlar, azaltılmış yakıt tüketimi ve yüksek performans

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

Hyundai Dizel Forkliftler. Hyundai Dizel Forkliftler

Hyundai Dizel Forkliftler. Hyundai Dizel Forkliftler Hyundai Dizel Forkliftler Hyundai Dizel Forkliftler 2014. Rev 0 Memnuniyetiniz Önceliğimizdir! Hyundai 9 serisi yeni dizel forkliftleri sunar. Yeni tasarım 4 tekerlekli forkliftler operatörlere konforlu

Detaylı

EZ 17. Üst formda sıkılık:ez17. İzlenen Zero Tail Ekskavatörleri

EZ 17. Üst formda sıkılık:ez17. İzlenen Zero Tail Ekskavatörleri EZ 17 İzlenen Zero Tail Ekskavatörleri Üst formda sıkılık:ez17 EZ17 kompakt ekskavatör, sınıfındaki en iyi performanslı Zero Tail modelidir.büyük hacimli Dizel motorla LUDV'nin (Yük Algılama Sistemi) ve

Detaylı

Memnuniyetiniz Önceliğimizdir!

Memnuniyetiniz Önceliğimizdir! Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 8 1. 9 Üretici Model Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Operasyon tipi: el, yaya, ayakta, oturarak, sipariş toplama Yük

Detaylı

Bu Toprakların Forklifti

Bu Toprakların Forklifti Bu Toprakların Forklifti 1 33 yıllık deneyim Bu ülkenin gücü her şeye yeter 1982 yılında temelleri atılan Ceylan Group, gelişimini sürdürürek Volvo İş Makinaları nın dört bölgede temsilciliğini yapan Ceylan

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP Sahibinden SAHİBİNDEN HATASIZ KAZASIZ F1 SANZIMAN İlan no: 236189 57.000 TL İlan tarihi: 28 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Antalya, Konyaaltı Model yılı Ocak 2008

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Hyundai Dizel Forkliftler. *Fotoğrafta opsiyonel donanım bulunabilir.

Hyundai Dizel Forkliftler. *Fotoğrafta opsiyonel donanım bulunabilir. Hyundai Dizel Forkliftler Memnuniyetiniz Önceliğimizdir! Hyundai 9 serisi yeni dizel forkliftleri sunar. Yeni tasarım 4 tekerlekli forkliftler operatörlere konforlu bir sürüş deneyimi, arttırılmış verimlilik

Detaylı

Seat Toledo 1.6 Signo

Seat Toledo 1.6 Signo İlan no: 256337 Seat Toledo 1.6 Signo Sahibinden SEAT TOLEDO 1.6SR SİGNO OTOMATİK-LPG ORGİNAL TAKASLI 24.500 TL İlan tarihi: 1 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Bursa, Mudanya Model yılı Ocak

Detaylı

Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler

Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler Çift Dingil İki Yana Damperli Tarım Römorku Bakım Kullanım ve Montaj Talimatı 1. Genel Ölçüler www.palazoglu.com info@palazoglu.com Pages 1 / 10 KAPASİTE: 3 TON KAPASİTE: 4 TON KAPASİTE: 5 TON www.palazoglu.com

Detaylı

ADB (AIR DISC BRAKES/HAVALI DISK FRENLERI) HATA ARAMASI İÇIN TEMEL ESASLAR. Bakınız 1. c)

ADB (AIR DISC BRAKES/HAVALI DISK FRENLERI) HATA ARAMASI İÇIN TEMEL ESASLAR. Bakınız 1. c) ADB (AIR DISC BRAKES/HAVALI DISK FRENLERI) HATA ARAMASI İÇIN TEMEL ESASLAR 1. Aşınma farkı 2. Zamanından önce oluşan aşınma 1. Fren kaliperi sıkıştı/kurallara uygun kaymıyor 1/6 temizleyin (lastik manşetlerde

Detaylı

İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN!

İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! İŞİNİZİ ZİRVEYE ÇIKARIN! DFSK Mini Maxi Güçlü Motor Mini Maxi'nin DK1506 motoru, Dual VVT teknolojisi ile orta, düşük ve yüksek devirlerde mükemmel bir tork çıkışı sağlayarak güçlü

Detaylı

Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik

Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik İlan no: 236141 Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik Sahibinden Günlük : 1.500 TL Haftalık : 3.000 TL Aylık : 5.000 TL SAAB 9.3 TTİD ÇİFT TURBO 210BG ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜ,CEO LARIN İlan tarihi: 28 Mayıs

Detaylı

2. EL ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi www.umranoto.com

2. EL ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi www.umranoto.com Belge No: Tarih: Şube: Marka / Model: Şase No: Aracın KM'si: Plaka: KAPORTA - BOYA ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ. ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ. Sağ Ön Çamurluk Ön Panel Sağ Ön Kapı Sağ Arka Kapı Sağ Arka Çamurluk Sol Ön Çamurluk

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN DONANIM BİLGİLERİ CRUZE SEDAN 2012 EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK ŞANZIMAN Sport Sport Plus Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön

Detaylı

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1

Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 İlan no: 189193 Volkswagen Caravelle 2.0 TDI 140 HP Comfortline 8+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LÜX VIP ARAÇLAR İlan tarihi: 15 Mart 2014 İlan

Detaylı

MINI Cooper S 1.6 175 HP

MINI Cooper S 1.6 175 HP MINI Cooper S 1.6 175 HP İlan no: 223097 İlan detayları Sahibinden 53.500 TL 09 Tem 2015 53.500 TL 11 Nis 2015 54.750 TL 06 Mar 2015 56.500 TL 11 Şub 2015 54.000 TL Mini Cooper S OTOMATİK.. KAZASIZ.. SAHİBİNDEN

Detaylı

KONTEYNIR İSTİFLEYİCİ / FMTH Model FT Model FT Model FT 45-70

KONTEYNIR İSTİFLEYİCİ / FMTH Model FT Model FT Model FT 45-70 KONTEYNIR İSTİFLEYİCİ / FMTH Model FT 45-60 Model FT 45-65 Model FT 45-70 ÖLÇÜLER - FMTH Nominal Değer FT 45-60 FT 45-65 FT 45-70 Yükleme kapasitesi 1 QL4 L4 de nominal kapasite kg 45000 45000 45000 2

Detaylı

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive

Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive İlan no: 322902 Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTD Distinctive Sahibinden 2015 Model 1,6 JTD Distincsive, HASARSIZ Servis Bakımlı 66.000 TL İlan tarihi: 23 Eylül 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı

Detaylı

NEW HOLLAND. TTB Serisi

NEW HOLLAND. TTB Serisi NEW HOLLAND TTB Serisi NEW HOLLAND TTB Serisi Türk çiftçisinin bahçe segmentindeki vazgeçilmezi TTB Serisi, yenilenmiş Tier3 emisyon değerine sahip turbo-intercooler motoruyla artık daha da performanslı...

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK DONANIM BİLGİLERİ CRUZE HATCHBACK 2012 EMİSYON SINIFI ŞANZIMAN MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK YAKIT TIPI Sport AT Sport Plus AT Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar 4 yönlü ayarlanır ön yolcu

Detaylı

2. EL ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi www.umranoto.com

2. EL ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi www.umranoto.com Belge No: Tarih: Şube: Marka / Model: Şase No: Aracın KM'si: Plaka: KAPORTA - BOYA ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ. ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ. Sağ Ön Çamurluk Ön Panel Sağ Ön Kapı Sağ Arka Kapı Sağ Arka Çamurluk Motor Kaputu

Detaylı

NEW HOLLAND TT4 Serisi

NEW HOLLAND TT4 Serisi NEW HOLLAND TT4 Serisi tt4.50 tt4.55 tt4.65 Gelişmiş özellikler ve seçkin konforun yeni temsilcisi TT4 Serisi Geniş ve klimalı kabini, modern görünümü, güçlü transmisyonu, powershuttle opsiyonu, sürüngen

Detaylı

302.4D. Mini Hidrolik Ekskavatör. Motor Brüt güç (ISO 14396) 17,9 kw 24,3 bg

302.4D. Mini Hidrolik Ekskavatör. Motor Brüt güç (ISO 14396) 17,9 kw 24,3 bg 302.4D Mini Hidrolik Ekskavatör Motor Brüt güç (ISO 14396) 17,9 kw 24,3 bg Ağırlıklar Kabinle Birlikte Çalışma Ağırlığı 2.320 kg 5.115 lb Kanopi ile Çalışma Ağırlığı 2.210 kg 4.872 lb İşinizi sorunsuz

Detaylı

Dizel parçacık filtresi

Dizel parçacık filtresi Dizel parçacık filtresi 12.07 - Kullanım kılavuzu T 51145783 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler

Detaylı

DFG/TFG 316/320. Hidrodinamik tahrikli Dizel ve LPG forkliftler (Tork konvertörlü) (1.600/2.000 kg)

DFG/TFG 316/320. Hidrodinamik tahrikli Dizel ve LPG forkliftler (Tork konvertörlü) (1.600/2.000 kg) Makine yapımı Made in Germany kalitesiyle: Fonksiyonel, güçlü, güvenilir Elektrikle çalıştırılan parkfreni ve bakım gerektirmeyenjungheinrich dingil ve yağ banyolu disk fren Optimum makine ve asansör tasarımı

Detaylı

Hyundai 70DS-7E DİZEL oturarak 7,000 600 615 2,300 9,871 14,964 / 1,907 4,266 / 5,605. pnömatik 8.25-15-14 8.25-15-14 4 x / 2 1,580 1,604

Hyundai 70DS-7E DİZEL oturarak 7,000 600 615 2,300 9,871 14,964 / 1,907 4,266 / 5,605. pnömatik 8.25-15-14 8.25-15-14 4 x / 2 1,580 1,604 m m Boyutlar Teknik Özellikler I 1 I 2 Tanım 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 Üretici Yürüyüş türü: elektrik, dizel, enzin, gaz yakıt, manuel Operasyon Tipi: El, yaya, ayakta, oturarak, sipariş toplama

Detaylı

NEW HOLLAND. TR6 Serisi

NEW HOLLAND. TR6 Serisi NEW HOLLAND TR6 Serisi New Holland markası, çiftçilerimizden aldığı desteği kendi tecrübesi ile birleştirerek yüksek teknolojiye sahip traktörler üretiyor. NEW HOLLAND TR6 Serisi TR6 Serisi 4 Silindirli

Detaylı

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde İlan no: 234461 Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde Sahibinden COMMAND - NAVİGASYON - GERİ GÖRÜŞ - 56.000 Km 207.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Çankaya, Balgat,

Detaylı

Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez

Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez FARMALL C Serisi Yeni Nesil Common Rail Motorlar Çünkü işler yarını beklemez COMMON RAİL MOTORLARIN AVANTAJLARI Düşük motor devrinde maksimum performans Düşük yakıt tüketimi Düşük ses seviyesi Daha az

Detaylı

F-SERİSİ LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİLER 621F DAHA HIZLI, DAHA VERİMLİ

F-SERİSİ LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİLER 621F DAHA HIZLI, DAHA VERİMLİ F-SERİSİ LASTİK TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİLER 621F DAHA HIZLI, DAHA VERİMLİ www.caseismakineleri.com EXPERTS FOR THE REAL WORLD SINCE 1842 DAHA HIZLI, DAHA VERİMLİ EN ZORLU İŞLER İÇİN GÜVENİLİR YATIRIM Akslar

Detaylı

Opel Omega CD 15.250 TL. İlan detayları SAHİBİNDEN SATILIK ÇOK TEMİZ OMEGA!! Sahibinden. İlan tarihi: 7 Ağustos 2015.

Opel Omega CD 15.250 TL. İlan detayları SAHİBİNDEN SATILIK ÇOK TEMİZ OMEGA!! Sahibinden. İlan tarihi: 7 Ağustos 2015. Opel Omega CD Sahibinden SAHİBİNDEN SATILIK ÇOK TEMİZ OMEGA!! İlan no: 242657 15.250 TL İlan tarihi: 7 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl İzmir Model yılı Ocak 1995 Km 213.000 km Kasa tipi Sedan

Detaylı

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 İlan no: 132217 Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL - ESEN TUR - 'DAN 17 KİŞİYİ VE BAGAJINI ALABİLİCEK SPRİNTER İlan tarihi: 17

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR

Kullanma Kılavuzu. FM459 Strateji Modülü. Fonksiyon modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 105 C (2011/04) TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Strateji Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 648 482 (2011/04) TR 1 Emniyet.............................

Detaylı

Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik

Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik İlan no: 234487 Mercedes M Serisi ML 280 CDI Start Otomatik Sahibinden SERVİS BAKIMLI 100.000 KM DE ML 280 CDİ LÜKS,kapalı garaj 135.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

DFG/TFG 425/430/435. Hidrodinamik tahrikli Dizel ve LPG forkliftler (Tork konvertörlü) (2.500/3.000/3.500 kg)

DFG/TFG 425/430/435. Hidrodinamik tahrikli Dizel ve LPG forkliftler (Tork konvertörlü) (2.500/3.000/3.500 kg) Makine yapımı Made in Germany kalitesiyle: Fonksiyonel, güçlü, güvenilir Elektrikle çalıştırılan parkfreni ve bakım gerektirmeyen- Jungheinrich dingil ve yağ banyolu disk fren Optimum makine ve asansör

Detaylı

NEW HOLLAND. 56s Serisi

NEW HOLLAND. 56s Serisi NEW HOLLAND 56s Serisi NEW HOLLAND 56s Serisi Yılların vazgeçilmeyen bir klasiği haline gelen 56s Serisi, yenilenmiş Tier 3 emisyon değerine sahip motoruyla, atalarından aldığı mirası geleceğe taşıyor.

Detaylı

EFG 535-550. letme Kılavuzu 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. letme Kılavuzu 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - letme Kılavuzu 51151579 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon

Detaylı

2. EL ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi www.umranoto.com

2. EL ARAÇ EKSPERTİZ RAPORU Bağımsız Oto Ekspertiz Merkezi www.umranoto.com Belge No: Tarih: Şube: Marka / Model: Şase No: Aracın KM'si: Plaka: KAPORTA - BOYA ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ. ORJ. BOY. DEĞ. DÜZ. Sağ Ön Çamurluk Ön Panel Sağ Ön Kapı Motor Kaputu Sağ Arka Kapı Sacı Arka Panel

Detaylı

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut.

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. İlan no: 320356 Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. Sahibinden İdeal aile aracı. 7 koltuklu otomobil ruhsatli. Konforlu. 42.500 TL İlan tarihi: 27 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl İzmir, Selçuk Model

Detaylı

LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI

LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI 1 2 LPH 40 ENDÜSTRİYEL LİMAN EKİPMANLARI 3 ÖZELLİKLER A Max. çalışma yüksekliği (paletin alt kısmından pime kadar) 18.480 mm B Max. öne uzama mesafesi 14.940 mm C Max. yükseklikte max. açıklık 12.250 mm

Detaylı

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için

Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için 7 812 Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için SQM1... SQM2... Ters çevrilebilir elektromotor aktüatörler Torklar: - SQM1 10 Nm'ye kadar - SQM2 20 Nm'ye kadar Çalışma

Detaylı

YABANCI KUVVETLİ FREN SİSTEMLERİ

YABANCI KUVVETLİ FREN SİSTEMLERİ YABANCI KUVVETLİ FREN SİSTEMLERİ MEKANİK ve HAVALI FRENLER Prof. Dr. N. Sefa KURALAY 1 YABANCI KUVVETLİ FREN SİSTEMLERİ 1. Çarpmalı Mekanik Frenler ve Tasarım Esasları Çarpmalı fren sistemleri ağırlıklı

Detaylı

Chevrolet Lacetti V CDX

Chevrolet Lacetti V CDX Chevrolet Lacetti 1.6 16V CDX İlan no: 226364 İlan detayları Sahibinden 23.500 TL 07 Mar 2015 23.500 TL 01 Mar 2015 24.250 TL Chevrolet Lacetti (LPG, Özel Plaka, Döşeme, 4 lastik) İlan tarihi: 1 Mart 2015

Detaylı

Volvo XC 60 2.0 D3 163 HP R-design Otomatik Vites

Volvo XC 60 2.0 D3 163 HP R-design Otomatik Vites İlan no: 207935 Volvo XC 60 2.0 D3 163 HP R-design Otomatik Vites Sahibinden DOKTORDAN ÇOK TEMİZ VOLVO XC60 R DESIGN OCEAN RACE ÖZEL ÜRET 140.000 TL İlan tarihi: 29 Eylül 2014 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus

Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus İlan no: 222069 Fiat Linea 1.3 Multijet Active Plus Sahibinden SONAX, 501 NOKTA EKSPERTİZ, FIAT SERVİS BAKIMLI,SIFIR LASTİK 27.500 TL İlan tarihi: 23 Ocak 2015 İlan detayları İlan detayları İl Zonguldak

Detaylı

BMW 1 Serisi 1.16i Otomatik

BMW 1 Serisi 1.16i Otomatik İlan no: 239308 BMW 1 Serisi 1.16i Otomatik Sahibinden Dr Bayandan hasarsız Premium Sunroof Full Full Paket 4 ve 5 58.300 TL İlan tarihi: 28 Haziran 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul, Kadıköy,

Detaylı

Esnek taşıma yardımcısı C

Esnek taşıma yardımcısı C CargoMaster C serisi Esnek taşıma yardımcısı AAT olarak taşıma problemlerinde size destek sunan ve yükünüzü hafifleten akıllı teknolojiler geliştiriyoruz. Uzun yıllara dayanan bilgi ve birikimimizle yenilikçi

Detaylı

BMW 3 Serisi 3.16i TL. İlan detayları BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90. Sahibinden. İlan tarihi: 29 Ağustos 2016.

BMW 3 Serisi 3.16i TL. İlan detayları BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90. Sahibinden. İlan tarihi: 29 Ağustos 2016. İlan no: 320596 BMW 3 Serisi 3.16i Sahibinden BORUSAN ÇIKIŞLI SAHİBİNDEN TERTEMİZ BMW E90 61.000 TL İlan tarihi: 29 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2007 Km Kasa tipi Vites

Detaylı

Honda Accord 2.4 Executive

Honda Accord 2.4 Executive Honda Accord 2.4 Executive Sahibinden 2004 Honda Accord 2.4 Executive İlan no: 290048 35.999 TL İlan tarihi: 19 Mayıs 2016 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Çankaya, Yıldız Model yılı Ocak 2004

Detaylı

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. letme Kılavuzu 11.09 - 08.12

DFG / TFG 540-550 DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550. letme Kılavuzu 11.09 - 08.12 DFG / TFG 540-550 11.09 - letme Kılavuzu 51167708 08.12 T DFG 540 DFG 545 DFG 550 TFG 540 TFG 545 TFG 550 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer

Detaylı

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium İlan no: 185832 İlan detayları Sahibinden 69.000 TL 15 Şub 2014 69.000 TL 01 Şub 2014 70.000 TL 31 Oca 2014 71.000 TL MEMURDAN TERTEMİZ MERAKLISINA CMAX İlan tarihi:

Detaylı

Toyota Auris 1.4 D-4D 90 HP Comfort Plus M/M Otomatik

Toyota Auris 1.4 D-4D 90 HP Comfort Plus M/M Otomatik İlan no: 236037 Toyota Auris 1.4 D-4D 90 HP Comfort Plus M/M Otomatik Sahibinden Öğretmenden Temiz, Boyasız, Değişensiz F1 Direksiyonlu Auris 53.250 TL İlan tarihi: 27 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları

Detaylı