DFG/TFG DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 09.14 - 11.14"

Transkript

1 DFG/TFG leme K lavuzu T DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435

2 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D Hamburg Üreici ya da bir birlike yer alan emsilci Tip Opsiyon Seri No. Üreim y l DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Ek Bilgiler Vekaleen Tarih T Avrupa Toplulu u- uygunluk beyan mza sahipleri bu yaz ile, belirilen kuvve ahrikli isif arac n n Avrupa Yönemeliklerine 2006/42/EG (Makine Yönemeli i) ve 2004/108/AT (Elekromanyeik uyumluluk-emu), bunun geirdi i de i ikliklere ve de yasal yönemeliklerin ulusal yasaya göre de i mesi için yasal genelgeye uygun oldu unu onaylamakad rlar. Her bir imza sahibi eknik belgeleri olu urma konusunda yekilidir. 3

3 4

4 Önsöz Kullan m k lavuzu için nolar sif arac n n güvenirli bir ekilde kullan labilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler k sa ve düzenli bir ekilde sunulmakad r. Bölümler alfebaik s rayla düzenlenmi ir ve sayfalar numaraland r lm r. Bu kullanim k lavuzunda çe ili isif arac ipleri aç klanmakad r. Kullan rken ve bak m çal malar yaparken mevcu isif arac ipi için geçerli olan aç klamalar n kullan lmas na dikka edilmelidir. Cihazlar m z sürekli geli irilmekedir. Yap sal, donan m ve eknik de i iklik hakk m z sakl umam z anlay la kar layaca n z umuyoruz. Bu kullan m k lavuzunun içeri inde belirilen nedenden öürü cihaz n özelliklerine yönelik her hangi bir hak alebi sunulamayacak r. Güvenlik uyar lar ve i areler Güvenlik uyar lar ve önemli aç klamalar için a a daki semboller kullan lm r: TEHL KE! Çok önemli bir ehlikeli durum oldu unu göserir. Bu uyar n n dikkae al nmamas halinde, görünmez kazalar olu abilir ve ölüm ehlikesi mevcuur. UYARI! Çok önemli bir ehlikeli durum oldu unu göserir. Bu uyar n n dikkae al nmamas halinde, a r veya ölümcül yaralanmalar olu abilir. D KKAT! Tehlikeli bir durumu göserir. Bu uyar n n dikkae al nmamas halinde, hafif veya ora ölçekli yaralanmalar olu abilir. Z DUYURU Maddi hasarlar göserir Bu uyar n n dikkae al nmamas halinde, maddi hasarlar meydana gelebilir. Uyar ve aç klamalar n önünde bulunur. Seri donan m göserir o Ek donan m göserir Telif hakk Bu Kullan m K lavuzunun elif hakk JUNGHEINRICH AG'ye aiir. 5

5 Jungheinrich Anonim irkei Adresi: Sadrand Hamburg - Almanya Telefon: +49 (0) 40/

6 çindekiler A Kurallara uygun kullan m Genel Amac na uygun kullan m zin verilen kullan m ko ullar leicinin yükümlülükleri Monaj cihazlar n n veya ilave donan mlar n monaj B Arac n an m Kullan m an m Araç ipleri ve nominal a ma kapasiesi Yap parçalar ve i levlerinin an m Sürü yönünün an m Genel bak - yap grubu Fonksiyon aç klamas Teknik Bilgiler Güç verileri Ölçüler A rl klar Asansör donan mlar Lasik Moor verileri EN sandarlar Kullan m ko ullar Elekriksel alepler areleme yerleri ve ip eikeleri Tip eikei sif arac n n a ma kapasiesi levhas Monaj cihaz n n a ma kapasiesi levhas Durma emniyei Rüzgar yükleri C Ta ma ve ilk çal rma Ta ma sif arac n n yüklenmesi sif arac n n a rl k nokas konumu Forklife vinç ile yükleme yap lmas kinci isif arac ile yükleme sif Arac Ta n rken Emniyee Al nmas lk çal rma

7 D sif arac yak dolumu Genel Dizel yak la ve s v gazla u ra rken güvenlik alimalar Gaz siseminin a r bas nç valf Dizel yak deposu Depo süreci Yak kaplar ile dolum Yak gösergesi (sadece DFG) Gaz kaplar Gaz üpleri S v gaz ank (o) E Kullan m sif arac n n çal r lmas ile ilgili güvenlik yönergeleri Göserge ve kumanda elemanlar aç klamas Göserge birimli kumanda konsolu sif arac çal rmaya haz rlama Günlük çal ma öncesi yap lmas gereken konroller ve çal malar Binme ve inme Sürücü yerini düzenleyin Emniye kemeri sif arac ile çal ma Arac n sürülmesi ile ilgili güvenlik kurallar Arac n çal maya haz r duruma geirilmesi sif arac n emniyeli bir ekilde park edin Akü ay rma aleri Sürü Direksiyon manevras Frenler Çaal kollar n n ayarlanmas Çaal uçlar n de i irin Yüklerin al nmas, a nmas ve indirilmesi Kald rma eriba n n ve enegre monaj cihaz n n kumandas Ek monaj cihazlar kumandas na yönelik emniye nolar SOLO-PILOT için ek monaj cihazlar kumandas Ek monaj cihazlar n monaj Römorklar n çekilmesi se e ba l donan m Kalorifer Ç kar labilir yük koruyucu kafes Cam y kama sisemi suyunu doldurma Ar za yard m Ar za arama ve sorun giderme sif arac kendi kendine ahrik eme olmadan harekei

8 F sif Arac n n Bak m leme Güvenli i ve Çevre Korunmas Bak m çin Güvenlik Kurallar Elekrik sisemi çal malar leim maddeleri ve eski parçalar Tekerlekler Kald rma zincirleri Hidrolik sisem Moor alan nda çal ma Çal ma malzemesi ve ya lama plan leme s v lar n n güvenli kullan m Ya lama plan Çal ma malzemesi Bak m ve onar m çal malar sif arac n bak m ve onar m çal malar na haz rlama sif arac n n güvenli ekilde kald r lmas ve sehpaya al nmas Moor kapuu aç lmal d r Konforlu koluk ile moor kapa n n aç lmas (o) Muhafazalar ç karma Zemin kaplamas n ç karma Tekerlek sabilemelerinin konrol edilmesi Tekerleklerin de i irilmesi Hidrolik sisem Moor bak m Elekrik Sigoralar n n Konrolü Temizlik çal malar Çal rma aküsü Egzoz sisemi anz man ve ahrik aks Fren Bak m ve onar m çal malar ndan sonra isif arac n n yeniden çal r lmas sif arac n n durdurulmas Depoya Alma Öncesi Önlemler Depoda ken Al nacak Önlemler sif arac n n çal r lmamas ndan sonra yeniden çal r lmas Belirli Aral klarla ve Ola anüsü Durumlardan Sonraki Güvenlik Konrolü Nihai hurdaya ç karma, a lmas Mekanik Harekelerin Ölçümü Bak m ve Konrol Bak m konrol lisesi DFG lemeci Mü eri hizmeleri Bak m konrol lisesi TFG lemeci Mü eri hizmeleri

9 10

10 A Kurallara uygun kullan m 1 Genel sif arac bu kullan m k lavuzunda belirilen verilere göre mone edilmeli, kullan lmal ve bak m yap lmal d r. Ba ka bir kullan m ekli kurallara uygun olmaz ve ki ilerde yaralanmalara, isif arac nda hasarlara veya maddi zararlara neden olabilir. 2 Amac na uygun kullan m DUYURU Maksimum kald r labilen yük ve maksimum izin verilen yük mesafesi a ma kabiliyei levhas n n üzerinde belirilmi ir ve a lmamal d r. Yük, yük espi eleman n n üzerinde bulunmal d r veya üreici araf ndan izin verilen bir monaj cihaz ile al nmal d r. Yük am olarak al nmal d r, bkz. "Yüklerin al nmas, a nmas ve indirilmesi" sayfa 95. A a daki eylemler amac na uygundur ve izinlidir. Yüklerin kald r lmas ve indirilmesi. ndirilmi yüklerin k sa mesafeler üzerinden a nmas. Römork yüklerinin düzenli çekilmesi. Römorklar n çekilmesi s ras nda römork üzerindeki yük emniyee al nm olmal d r. zin verilen römork yük kapasiesi a lmamal d r. A a daki eylemler yasak r. Arac n kald r lm yük ile sürülmesi (>30 cm). nsanlar n a nmas ve kald r lmas. Yüklerin iilmesi veya çekilmesi. As l yüklerle nakliye. leme as l yükle öngörüldüyse, ilgili çal ma ko ullar nda bilirki i raporuyla örü en yeerli seviyede duru emniyei olmal d r. 11

11 3 zin verilen kullan m ko ullar TEHL KE! Hareke yolunun izin verilen yüzeyleri ve nokasal a rl k kapasiesi a lmamal d r. Belirsiz nokalarda ikinci bir ki i araf ndan yönlendirme gereklidir. Kullan c, yükleme veya bo alma i lemi s ras nda yükleme rampas n n veya yükleme köprüsünün ç kar lmamas n veya çözülmemesini sa lamak zorundad r. Endüsriyel ve icari alanda kullan m. zin verilen s cakl k alan -20 ile 40 Caras nda. Sadece sa lam, a ma kapasiesi olan ve düz zeminde kullan lmal d r. Sürü yollar n n izin verilen yüzeysel ve noka yüklemeleri a lmamal d r. Sadece iyi görülebilir ve i lemeci araf ndan onaylanan yollarda kullan labilir. Maksimum 15 % e imli rampalarda sürülmelidir. Rampalardan çapraz veya yanlamas na sürü yap lmas yasak r. Yük rampaya do ru a nmal d r. K smi aç k rafike kullan lmal d r. UYARI! Gazl isif araçlar n n (TFG) oprak seviyesinin al ndaki alanlarda kullan lmas ndan dolay palama ehlikesi Gaz, havadan a rd r. Bu nedenle oprak seviyesinin al ndaki alanlarda yeerli havaland rma olmad akdirde palay c bir gaz-hava kar m olu abilir. Gazl isif araçlar n oprak seviyesinin al ndaki alanlarda kullanmay n. UYARI! A r ko ullar al nda kullan m Yer isif arac n n a r ko ullar al nda kullan lmas çal ma ar zalar na ve kazalara neden olabilir. Özellikle a r ozlu veya paslanmaya neden olacak oramda zorlu ko ullar al nda kullan m için isif arac na yönelik özel donan mlar ve kullan m ruhsa gereklidir. Palama riski bulunan alanlar nda kullan lmas yasak r. Köü hava ko ullar nda (F r na, im ek) isif arac aç k alanda veya risk e kül edecek alanlarda çal r lmamal d r. 12

12 4 leicinin yükümlülükleri Bu kullan m k lavuzu ba lam nda i lemeci, isif arac n kendisi kullanan veya onun ad nda kullan lmas n sa layan her özel veya üzel ki idir. Özel durumlarda (ör n. Leasing, kiralama) i lemeci, isif arac n n sahibi ile kullan c s aras nda mevcu sözle meye dayal kararlara göre ad geçen yükümlülükleri dikkae almas gereken ki idir. lemeci, isif arac n n sadece usulüne uygun olarak kullan laca n ve kullan c n n veya üçüncü ah slar n ya am ve sa l k gibi üm ehlikelerin önlenmesini sa lamal d r. Bunlar n yan nda kaza önleyici edbirlere, di er eknik güvenlik kurallar na ve ayr ca i leme, bak m ve onar m alimalar na dikka edilmelidir. lemeci, büün kullan c lar n bu kullan m k lavuzunu okumalar n ve anlamalar n sa lamal d r. DUYURU Bu kullan m k lavuzuna uyulmamas halinde garani hakk geçersiz olur. Ayn durum, mü eri ve/veya üçüncü ki iler araf ndan, üreici firmadan izin almadan araça yap lacak usulüne uygun olmayan çal malar için de geçerlidir. 5 Monaj cihazlar n n veya ilave donan mlar n monaj sif arac n n fonksiyonlar na müdahale edilmesine veya bu fonksiyonlar n amamlanmas na neden olan ek düzeneklerin ilave edilmesi veya ak lmas na sadece üreicinin yaz l onay ile izin verilir. Gerekirse yerel kurulu lar n izni al nmal d r. Faka kurulu an al nan izin, üreiciden al nan iznin yerine geçmez. 13

13 14

14 B Arac n an m 1 Kullan m an m DFG/TFG , dör ekerlekli yanmal moorlu operaör koluklu bir forklifir. DFG ipindeki isif araçlar dizel moorlu, TFG ipindeki isif araçlar gazl çal ma için benzinli moorla dona lm lard r. DFG/TFG yükü alan, kald ran, nakleden ve yükü indiren bir serbes a y c kar a rl k forklifidir. Kapal abanl plakalar da al nabilir. DFG/TFG , bir hidro dinamik ahrikle dona lm r. Sol pedal yava sürü ve fren pedal kombinasyonudur ve yava hareke s ras nda h zl kald rma fonksiyonunu ekinle irmekedir. Oradaki pedal i leme frenini çal r r. 1.1 Araç ipleri ve nominal a ma kapasiesi Nominal a ma kapasiesi ipe ba l d r. Tip an m eikeinden nominal a ma kapasiesi belirlenebilir. DFG316 DFG Tip an m 3 Model serisi 16 Nominal a ma kapasiesi x 100kg Nominal a ma kapasiesi genelde izin verilen a ma kapasiesine denk de ildir. zin verilen a ma kapasiesi isif arac nda bulunan yük a ma kapasiesi levhas ndan edinilebilir. 15

15 2 Yap parçalar ve i levlerinin an m 2.1 Sürü yönünün an m Sürü yönleri bildirimi için a a daki sapamalar belirlenir: 4 Poz. Sürü yönü 1 Sol 2 Geriye 3 leriye 4 Sa 16

16 2.2 Genel bak - yap grubu Poz. Tan mlama Poz. Tan mlama 5 Operaör kabini koruyucu avan 13 Römork halkas 6 Operaör kolu u 14 Direksiyon aks 7 Direksiyon simidi 15 Moor kapuu 8 Göserge üniesi 16 Hidrolik kumanda elemanlar 9 Asansör 17 Tahrik aks 10 Çaal a y c 18 Çaal kollar 11 Gaz üpü (yaln z TFG) 12 Denge A rl = Sandar donan m o= Ek donan m 17

17 2.3 Fonksiyon aç klamas Çerçeve asi, ahrik aks ve konra a rl k ile ba lan l olarak isif arac n n a y c emel yap s n olu urur. Ana bile enlerin sabilenmesini sa lar. Hidrolik ya deposu sa arafad r ve DFG yap serisi için yak deposu asinin sol araf na enegre edilmi ir. Sürücü kabini ve sürücü kabini koruyucu avan Sürücü koruyucu avan (5) farkl modellerde emin edilebilir ve sürücüyü dü en nesnelere ve di er d ekenlere kar korur. Muhelif kumanda elemanlar ergonomik yap ya uygun düzenlenmi ir. Direksiyon süünü ve sürücü kolu u ki iye özel ayarlanabilir. Göserge biriminin (8) kumanda ve uyar gösergeleri çal ma s ras nda sisemin denelenmesini mümkün k lar ve böylece yüksek bir güvenlik sandard sa larlar. Direksiyon Hidrolik direksiyonun direksiyon silindiri, direksiyon aks na (14) enegre edilmi ir ve bir yönlendirme üniesi üzerinden kumanda edilir. Direksiyon aks, düz olmayan sürü yollar nda dahi iyi bir yol uu u elde edilebilecek ekilde asiye sarkaç olarak ba lanm r. Tekerlekler Tüm ekerlekler araç konurunun içinde bulunur. Lasik olarak seçime ba l ekilde haval ya da süper elasik lasikler mevcuur. Moor Güçlü,su so umal dü ük harcama ve emisyon de erlerinde uzun ömürlü dizel ve gazla çal an moorlar. Elekrik sisemi 3 fazl jeneraörlü 12 Vol sisem. Bir ekrar çal rma kilidi, çal rma esnas nda haal kullan m önler. Dizel moorlar için bir h zl yanma eriba mone edilmi ir, gazl moorlar n, moorun h zl, sorunsuz çal r lmas için elekrikli bir ae leme sisemi bulunmakad r. Moor, konak kilidi ile çal r l r ve kapa l r. 18

18 Sürü ahriki anz man ya radyaörüne ve ork konverörüne sahip bir yük anz man kuvvei ahrik aks na akar r (17). Tahrik aks ve anz manda orak bir ya devresi bulunur. Direksiyon kolonunun sol yan ndaki sürü yönü aleri ile ileri/geri sürü veya nör konum ayarlan r. Frenler Fren pedal yla iki ahrik ekerine eki eden slak lamelli frenler hidrolik olarak hareke eirilir. Bir ilave yava sürü /fren pedal yava sürü uygulamas n kolayla r r. Yava sürü pedal n n normal frenleme amac yla kullan lmamas gerekir. Park freni bir aler vas as yla elekrikli kumanda edilir ve slak lamelli frene eki eder. Hidrolik sisem Bir çoklu kumanda valf sayesinde kumanda elemanlar üzerinden çal ma fonksiyonlar n n hassas kumandas Devir say s na ayarl bir hidrolik pompa üm hidrolik fonksiyonlar n gereksinim do rulusunda ve verimli yap da beslenmesini sa lar. Asansör se e ba l olarak serbes kald rma fonksiyonu ile iki ya da üç kademeli asansörler, dar asansör profilleri çaal uçlar na ve monaj cihazlar na iyi bir görü sa lar. Çaal a y c s ve asansör bak m gerekirmeyen desek makaralar üzerinde çal r. Monaj cihazlar Mekanik ve hidrolik aa manlarla dona lmas mümkündür (ek donan m). 19

19 3 Teknik Bilgiler Z Tüm eknik bilgiler sandar donan ma sahip isif arac n baz almakad r. Tüm *) ile i areli de erler çe ili donan m seçeneklerine ba l olarak (örn. asansör, kabin, lasik donan m vs.) farkl olabilir. Teknik veriler, " sif araçlar için ip sayfalar " Alman yönemeliklerine uygundur. Teknik verilerde de i iklik yapma hakk sakl d r. 3.1 Güç verileri Tan mlama DFG 316 DFG 320 Ta ma kapasiesi Q (C'de = 500 mm) 1) kg Yükün a rl k merkezi C mesafesi mm Yüklü / yüksüz sürü h z * 18/19 18/19 km/sa Kald rma h z Yüklü / yüksüz 0,54/0,58 0,57/0,59 m/s ndirme h z Yüklü / yüksüz 0,55 0,55 m/s T rmanma kapasiesi 2) * Yüklü / yüksüz 27/30 22/30 % H zlanma * yüklü / yüksüz 15 m'de 5,2/4,5 5,6/4,7 s Monaj cihazlar için çal ma bas nc bar Monaj cihaz n n ya mikar l/dak 20

20 Tan mlama TFG 316 TFG 320 Ta ma kapasiesi Q (C'de = 500 mm) 1) kg Yükün a rl k merkezi C mesafesi mm Yüklü / yüksüz sürü h z * 19/20 19/20 km/sa Kald rma h z Yüklü / yüksüz 0,56/0,58 0,58/0,60 m/s ndirme h z Yüklü / yüksüz 0,55 0,55/0,5 m/s T rmanma kapasiesi 2) * Yüklü / yüksüz 27/30 25/30 % H zlanma * yüklü / yüksüz 15 m'de 4,7/4,0 4,9/4,2 s Monaj cihazlar için çal ma bas nc bar Monaj cihaz n n ya mikar l/dak Tan mlama DFG 425 DFG 430 DFG 435 Ta ma kapasiesi Q (C'de = 500 mm) 1) kg Yükün a rl k merkezi C mesafesi mm Yüklü / yüksüz sürü h z * 17/18 17/18 17/18 km/sa Kald rma h z Yüklü / yüksüz 0,55/0,57 0,58/0,60 0,48/0,50 m/s ndirme h z Yüklü / yüksüz 0,55 0,55 0,55 m/s T rmanma kapasiesi 2) * Yüklü / yüksüz 24/27 20/26 18/24 % H zlanma * yüklü / yüksüz 15 m'de 5,4/4,8 5,6/4,8 5,8/5,0 s Monaj cihazlar için çal ma bas nc bar Monaj cihaz n n ya mikar l/dak 21

21 Tan mlama TFG 425 TFG 430 TFG 435 Ta ma kapasiesi Q (C'de = 500 mm) 1) kg Yükün a rl k merkezi C mesafesi mm Yüklü / yüksüz sürü h z * 18/19 18/19 18/19 km/sa Kald rma h z Yüklü / yüksüz 0,58/0,60 0,59/0,61 0,50/0,52 m/s ndirme h z Yüklü / yüksüz 0,55 0,55 0,55 m/s T rmanma kapasiesi 2) * Yüklü / yüksüz 23/27 20/26 17/24 % H zlanma * yüklü / yüksüz 15 m'de 5,7/5,0 6,2/5,4 6,6/5,6 s Monaj cihazlar için çal ma bas nc bar Monaj cihaz n n ya mikar l/dak 1) yaay duran asansörde. 2) Belirilen de erler k sa yükseklik farklar n ve yol düzensizliklerini (sürü eridi kenarlar ) a maya yönelik maksimum rmanma kapasiesini belirir. %15 üzerinde rampalarda çal r lmas yasak r. 22

22 3.2 Ölçüler Tan mlama DFG/TFG 316 DFG/TFG 320 a/2 Emniye mesafesi mm y 1 Asansörün kapal mm yüksekli i* y 2 Serbes kald rma* mm y 3 Kald rma* mm y 4 Asansörün aç k mm yüksekli i* y 6 Koruyucu avan n mm üsünden yükseklik* y 7 Koluk yüksekli i* mm y 10 Kavrama yüksekli i mm a Asansör e im ileri * 6 6 ß Asansör e im geri * 7 7 u 1 Uzunluk, çaal * dahil mm u 2 Uzunluk çaal s r * mm dahil g 1 Toplam geni lik* mm s/e/l Çaal kolu ölçüsü* 40/100/ /100/1050 mm m 1 Yüklüyken asansörün mm al ndaki yerden yükseklik* m 2 Tekerlek mesafesinin mm oras nda yerden yükseklik* Çaal a y c ISO 2328, 2A 2A mm S n f/tip A, B g 3 Çaal a y c geni li i mm As 800 x 1200 uzun mm palelerde koridor geni li i As 1000 x 1200 çapraz mm palelerinde i süreci geni li i Wa Dönü yar çap mm g 13 En küçük devir nokas mm mesafesi x Yük mesafesi* mm c Yükün a rl k merkezi mm y Tekerlek mesafesi mm *) Tabloda belirilen veriler sandar modellere denkir. 23

23 Tan mlama DFG/TFG 425 DFG/TFG 430 DFG/TFG 435 a/2 Emniye mesafesi mm y 1 Asansörün kapal mm yüksekli i* y 2 Serbes kald rma* mm y 3 Kald rma* mm y 4 Asansörün aç k mm yüksekli i* y 6 Koruyucu avan n mm üsünden yükseklik* y 7 Koluk yüksekli i* mm y 10 Kavrama yüksekli i mm a Asansör e im ileri * ß Asansör e im geri * u 1 Uzunluk, çaal * dahil mm u 2 Uzunluk çaal s r * mm dahil g 1 Toplam geni lik* mm s/e/l Çaal kolu ölçüsü* 40x100x x125x x125x1050 mm m 1 Yüklüyken asansörün mm al ndaki yerden yükseklik* m 2 Tekerlek mesafesinin mm oras nda yerden yükseklik* Çaal a y c ISO 2328, 2 A 3 A 3 A mm S n f/tip A, B g 3 Çaal a y c geni li i mm As 800 x 1200 uzun mm palelerde koridor geni li i As 1000 x 1200 çapraz mm palelerinde i süreci geni li i Wa Dönü yar çap mm g 13 En küçük devir nokas mm mesafesi x Yük mesafesi* mm c Yükün a rl k merkezi mm y Tekerlek mesafesi mm *) Tabloda belirilen veriler sandar modellere denkir. 24

24 c α β h4 h3 h1 Q h6 h2 h7 h10 s x m1 y m2 l l 1 l 2 a 2 a 2 e b b 1 l 6 b 13 Wa A s 25

25 3.3 A rl klar Z Tüm veriler kg olarak DFG 316 DFG 320 Kendi a rl * Ön/arka yüksüz aks yükü* 1210/ /1760 Ön/arka yüklü aks yükü* 3780/ /540 TFG316 TFG 320 Kendi a rl * Ön/arka yüksüz aks yükü* 1190/ /1780 Ön/arka yüklü aks yükü* 3760/ /560 *) Tabloda belirilen veriler sandar modellere denkir. DFG 425 DFG 430 DFG 435 Kendi a rl * Ön/arka yüksüz aks yükü* 1510/ / /2860 Ön/arka yüklü aks yükü* 5480/ / /900 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Kendi a rl * Ön/arka yüksüz aks yükü* 1490/ / /2850 Ön/arka yüklü aks yükü* 5460/ / /900 *) Tabloda belirilen veriler sandar modellere denkir. 26

26 3.4 Asansör donan mlar Z Tüm veriler mm olarak. DFG/TFG 316 Tan mlama ZT ZZ DZ Kald rm a h 3 Serbes kald rma h 2 Asansör ablosu Yap yüksekli ine ula ld y 1 Yap yüksekli ine ç k ld h 4 Asansör a rl (kg) Özel sürümler bu genel bak a yer almamakad r. 27

27 DFG/TFG 320 Tan mlama ZT ZZ DZ Kald rm a h 3 Serbes kald rma h 2 Asansör ablosu Yap yüksekli ine ula ld y 1 Yap yüksekli ine ç k ld h 4 Asansör a rl (kg) Özel sürümler bu genel bak a yer almamakad r. 28

28 DFG/TFG 425 Tan mlama ZT ZZ DZ Kald rm a h 3 Serbes kald rma h 2 Asansör ablosu Yap yüksekli ine ula ld y 1 Yap yüksekli ine ç k ld h 4 Asansör a rl (kg) Özel sürümler bu genel bak a yer almamakad r. 29

29 DFG/TFG 430 Tan mlama ZT ZZ DZ Kald rm a h 3 Serbes kald rma h 2 Asansör ablosu Yap yüksekli ine ula ld y 1 Yap yüksekli ine ç k ld h 4 Asansör a rl (kg) Özel sürümler bu genel bak a yer almamakad r. 30

30 DFG/TFG 435 Tan mlama ZT ZZ DZ Kald rm a h 3 Serbes kald rma h 2 Asansör ablosu Yap yüksekli ine ula ld y 1 Yap yüksekli ine ç k ld h 4 Asansör a rl (kg) Özel sürümler bu genel bak a yer almamakad r. 31

31 3.5 Lasik DUYURU Fabrika araf ndan mone edilmi ekerleklerin/janlar n de i irilmesi durumunda sadece orijinal yedek parçalar ya da üreici araf ndan onaylanm ekerlekler kullan lmal d r, aksi halde üreici spesifikasyonlar yerine geirilemez. Sorular n z oldu unda üreicinin mü eri hizmelerine ba vurunuz. Tan mlama DFG/TFG SE* Ön lasik Hava* PR PR Lasik bas nc bar S kma orku NM SE* 18x7-8 18x7-8 Arka lasik Hava* 18x7-8 PR 18x7-8 PR Lasik bas nc bar 9 9 S kma orku NM Ön lasik Arka lasik Tan mlama DFG/TFG SE* x x Hava* PR 27 x PR 27 x PR Lasik bas nc bar S kma orku NM SE* 6 x x x 10 Hava* 6 x 9-10PR 6.50 x 10-14PR 6.50 x 10-14PR Lasik bas nc bar S kma orku NM *) Tabloda belirilen ipler sandar sürüme denkir. Araç donan m na göre ba ka lasikler de mone edilmi olabilir. 32

32 3.6 Moor verileri Tan mlama DFG 316 DFG 320 Silindir / Moor hacmi 4/2434 4/2434 cm³ Rölani devri d/dak. Nominal devir say s d/dak. (yüklenmemi durumda) Moor gücü 31,2 31,2 kw Yak ükeimi 60 VDI Çal ma devresi/h 2,4 2,8 l/h [kg/h] Tan mlama TFG 316 TFG 320 Silindir / Moor hacmi 4/2491 4/2491 cm³ Rölani devri d/dak. Nominal devir say s d/dak. (yüklenmemi durumda) Moor gücü kw Yak ükeimi 60 VDI Çal ma devresi/h 2,8 2,9 l/h [kg/h] Tan mlama DFG 425 DFG 430 DFG 435 Silindir / Moor hacmi 4/2434 4/2434 4/2434 cm³ Rölani devri d/dak. Nominal devir say s d/dak. (yüklenmemi durumda) Moor gücü 36,5 36,5 36,5 kw Yak ükeimi 60 VDI Çal ma devresi/h 3,2 3,7 3,9 l/h [kg/h] Tan mlama TFG 425 TFG 430 TFG 435 Silindir / Moor hacmi 4/2491 4/2491 4/2491 cm³ Rölani devri d/dak. Nominal devir say s d/dak. (yüklenmemi durumda) Moor gücü 36,5 36,5 36,5 kw Yak ükeimi 60 VDI Çal ma devresi/h 3,2 3,8 4,3 l/h [kg/h] 33

33 3.7 EN sandarlar Z Z Z Daimi ses bas nç seviyesi DFG/TFG 316/320: 82 db(a)* DFG/TFG 425/430: 82 db (A)* DFG/TFG 435: 82 db(a)* *+/- 3 db(a) Cihaz donan m na ba l olarak göre ISO 4871 ile örü erek. Daimi ses iddei seviyesi sandar verilere göre hesaplanm olan ve sürü, kald rma ve rölanide çal rken olu an ses iddei seviyesinin oralamas d r. Ses iddei seviyesi operaörün kula nda ölçülür. Tire im DFG/TFG 316/320: 0,79 m/s² DFG/TFG 425/430/435: 0,79 m/s² DFG/TFG 316/320 konforlu koluk ile: 0,39 m/s² DFG/TFG 425/430/435 konforlu koluk ile: 0,39 m/s² EN göre. Kullan m pozisyonunda vücuda eki eden ire im ivmelemesi, sandar veriler uyar nca dikey konumdaki do rusal enegre, nominal ivmelemedir. Bu, e ikleri sabi bir h zda geçerken espi edilir (sandar model isif arac ). Bu ölçüm verileri isif arac için bir kez espi edilir ve "2002/44/AB/Tire imler" kullan c yönemeli inin insan vücudu ire imleri ile kar r lmamal d r. Üreici, bu insan vücudu ire imlerinin ölçülmesi için özel bir servis sunmakad r, bkz. "Mekanik Harekelerin Ölçümü" sayfa 178. Elekromanyeik uyumluluk (EMC) Üreici, elekromanyeik parazilere dayan rl l k veen 12895'e ve orada belirilen a flara göre saik elekrik bo almas konrolü yap ld n onaylamakad r. Elekrikli ve elekronik parçalarda ve yerle im yelerlerinde de i iklik yap lmas için üreici firmadan yaz l izin al nmal d r. UYARI! yonla r c olmayan radyasyon nedeniyle medikal cihazlarda ar za sif arac n n iyonla r c olmayan radyasyon salan elekriksel donan mlar (örn. kablosuz veri akar m ), kullan c n n medikal cihazlar n n (kalp pili, i ime cihaz vs.) fonksiyonunu ekileyebilir ve düzgün çal mamalar na neden olabilir. Dokora veya medikal cihaz n üreicisine, bu cihaz n isif araçlar n n yak nlar nda kullan l p kullan lamayaca na dair dan lmal d r. 34

34 3.8 Kullan m ko ullar Z Oram s cakl çal ma s ras nda -20 kadar 40 C Sürekli a r s cakl k veya nem oran de i ikliklerinde, isif araçlar nda ek donan m bulunmas ve bu oram arlar nda çal mak için uygunluk belgesi al nmas gereklidir. 3.9 Elekriksel alepler Üreici, isif arac n n EN 1175 " sif araçlar n n emniyei - elekriksel alepler uyar nca usulüne uygun kullan m nda elekrikli donan m n yerle irilmesi ve üreimi için aleplerin yerine geirilmi oldu unu onaylar. 35

35 4 øúareleme yerleri ve ip eikeleri Z TaúÕma kapasiesi plakalarõ, dayanma nokalarõ ve ip plakalarõ gibi uyarõ ve ikaz úilleri her zaman okunabilir olmalõ, gereki inde yenilenmelidir *opional 24 XX* XXA XX* XXA XX* XXA XX* XXA XXX XA XXX XA XXX XXA XXX XXA XXX XA *opional XX* XXA XXA LED XX* XXA XX3* XXA XA LED XXX XXX XXX XXA XXA XA XA / LED XA / LED XXX XA XXX XXA 25 XX XXA XXXX MINERAL OIL ONLY (mm) DIESEL Q (kg) 33 D (mm) LPG xxx bar XXX XXX 25 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 38 *opional xxx bar

36 Poz. Tan mlama 19 Panel duvarda sigoralar 20 Yük kald r lm ken sürü yapmak / yük kald r lm ken asansörün öne e ilmesi yasak r 21 Yükleme donan m n n üsünde durmak yasak r / yükleme donan m n n al nda durmak yasak r / asansör harekei esnas nda ezilme ehlikesi 22 Kald rma s n rlama sol 23 Kald rma s n rlama sa 24 Ses seviyesi 25 Vinç yükleme için durdurma nokalar 26 Konrol plakas 27 Devrilme s ras nda uyar lar, yolcu al nmas yasak r 28 Kullan m k lavuzuna uyulmal d r 29 Sadece mineral ya dolumu yap lmal d r 30 Moor çal maya devam ediyor 31 Emniye kemeri ak lmal d r 32 Dönen fan nedeniyle ezilme ehlikesi (moor bölmesinde) 33 Ta ma kapasiesi 34 Yak 35 Lasik hava bas nc 36 Tip plakas, isif arac ; moor kapuu al nda (resim göserimi yok) 37 S cak yüzey 38 Tip an mlamas 39 Kriko için akma nokalar 40 Akü üzerindeki sigoralar 41 Moor kapuu aç lmal d r 42 Hidrolik ya spesifikasyonu Seri numaras moor kapuunun al ndaki çerçeveye ak lm r 37

37 4.1 Tip eikei Z Poz. Tan mlama Poz. Tan mlama 43 Tip 48 Üreim y l 44 Seri numaras 49 Yük a rl k nokas mesafesi mm olarak 45 Nominal a ma kapasiesi (kg) 50 kg cinsinden bo a rl k 46 Tahrik gücü 51 Üreici 47 Opsiyon 52 Üreici logosu sif arac ve/veya yedek parça ile ilgili sorularda seri numaras (44) belirilmelidir. 38

38 4.2 sif arac n n a ma kapasiesi levhas D KKAT! Çaal uçlar de i imi nedeniyle kaza ehlikesi Teslima durumunda farkl l k göseren çaal uçlar n n de i irilmesi s ras nda, a ma özellikleri de i ir. Çaal uçlar n de i iminde ek bir a ma kapasiesi plakas isif arac na ak lmal d r. Çaal uçlar olmadan eslim edilen isif araçlar na sandar çaal uçlar için a ma kapasiesi plakas ak lacak r (Uzunluk: 1150 mm). Ta ma kapasiesi eikei (33) asansör dik durumda iken isif arac n n a ma kapasiesi Q (kg cinsinden) de erini belirir. Belirli bir yük a rl k merkezinde (D mm olarak) ve isenen kald rma yüksekli inde (H mm olarak) maksimum a ma kapasiesi bir ablo halinde göserilir. sif arac n n a ma kapasiesi plakas (33) eslima konumunda çaal uçlar na sahip isif arac n n a ma kaspasiesini belirir. Maksimum a ma kapasiesinin hesaplanmas için bir örnek: h3 (mm) Q (kg) D (mm) Avusralya yönemeliklerine göre a ma kapasiesi plakas modeli Yük a rl k merkezi D, 600 mm ve azami kald rma yüksekli i y mm oldu unda azami a ma kapasiesi Q 1105 kg d r. 39

39 Kald rma yüksekli i s n r ç ve d direklerdeki ok eklindeki i areler (22 ve 23) kullan c ya, yük a ma kapasiesi levhas nda belirilen kald rma yüksekliklerine ne zaman eri ildi ini göserir

40 4.3 Monaj cihaz n n a ma kapasiesi levhas Monaj cihazlar için a ma kapasiesi plakas isif arac n n a ma kapasiesi plakas n n yan na ak l d r ve isif arac n n ilgili monaj cihaz ile ba lan l olarak Q a ma kapasiesini (kg halinde) belirir. Monaj cihaz için a ma kapasiesi plakas nda belirilen seri numara monaj cihaz n n ip plakas ndaki seri numara ile ayn olmal d r. 5 Durma emniyei sif arac n n durma emniyei eknik konum aç s ndan konrol edilmi ir. Bu uygulama s ras nda kurallara uygun kullan mda olu abilecek dinamik ve saik devrilme güçleri dikkae al nacak r. sif arac n n durma emniyei ayr ca a a daki fakörlerden de ekilenmekedir: Lasik Asansör Monaj cihaz Nakledilen yük (Boyu, a rl k ve a rl k nokas ) UYARI! Durma emniyeinin kayb nedeniyle kaza ehlikesi Sunulan bile enlerde bir de i iklik uygulanmas durma emniyeinin de i mesine neden olur. 6 Rüzgar yükleri Büyük yüklerin kald r lmas,indirilmesi ve a nmas nda rüzgar gücü isif arac n n güvenli ini ekiler. Hafif yükler rüzgara maruz kal yorsa,yüklerin özellikle güvenceye al nmas gerekir. Böylece yükün kaymas veya dü mesi önlenmi olur. Her iki durumda gerekirse çal may durdurun. 41

41 42

42 C Ta ma ve ilk çal rma 1 Ta ma Asansörün yap yüksekli ine ve kullan m yerindeki ko ullara ba l olarak iki farkl a ma ekli vard r: Dikey, asansör mone edilmi olarak (dü ük yap yüksekliklerinde) Asansör sökülmü konumda duran (daha büyük yap yüksekli inde), ana cihaz ile asansör aras ndaki üm mekanik ba lan lar ve üm hidrolik halar ayr lm r. 2 sif arac n n yüklenmesi 2.1 sif arac n n a rl k nokas konumu UYARI! Virajlarda de i en a rl k merkezi nedeniyle devrilme ehlikesi Genel a rl k nokas konumu araç donan m na ba l olarak (özellikle kald rma düzene i modeline) de i ebilir. Kald rma düzene i olmayan isif araçlar nda a rl k merkezi a r derecede kar a rl k yönüne kayar. Devrilmeyi önlemek için isif arac dikkali ve uygun h zda kullan lmal d r. Yandaki resim yakla k a rl k merkezini göserir. 43

43 2.2 Forklife vinç ile yükleme yap lmas UYARI! Vincin yüklenmesi s ras nda bilgilendirilmemi personel nedeniyle ehlike E iimsiz personel araf nda kurallara uygun yap lmayan vinç yüklemesi isif arac n n devrilmesine neden olabilir. Bu nedenle personel için yaralanma ve ayr ca isif arac n n zarar görme ehlikesi mevcuur. Yükleme bunun için e iim görmü uzman personel araf ndan uygulanmal d r. Uzman personel, karayolu a lar n n emniyeli bir ekilde yüklenmesi ve yükleme emniyei için yard mc maddelerin kullan m hakk nda bilgilendirilmi olmal d r. Yükleme emniye önlemlerinin de erlendirilmesi ve gerçekle irilmesi her özel durum için ayr ca espi edilmelidir. TEHL KE! Vinç donan m n n y r lmas halinde kaza riski Sadece yeerli a ma gücüne sahip vinç donan mlar kullan lmal d r. Yüklü a rl k = sif arac n n bo a rl (+ Elekro araçlarda akü a rl ). Kald rma düzene i am olarak arkaya ya r lm olmal d r. Kald rma düzene indeki vinç donan m en az 2 m bir serbes uzunlu a sahip olmal d r. Vinç donan m n n durdurma arac, kald rma esnas nda hiçbir monaj parças na veya operaör kabini koruyucu avan na emas emeyecek ekilde ak lmal d r. Sallanan yükün al nda bulunulmamal d r. Sadece durdurma arac ve kald rma cihazlar ile ilgili e iim alm personel, isif arac n yüklemelidir. Vinç yüklenirken güvenlik ayakkab s giyilmelidir. Tehlike alanlar nda veya ehlikeli bölgede bulunmak yasak r. Vinç donan m sadece öngörülen durdurma nokalar nda durdurulmal ve kaymalara kar emniyee al nmal d r. Z sif arac n n bo a rl : bkz. "Tip eikei" sayfa

44 Forklife vinç ile yükleme yap lmas Ko ullar Forklifi emniyeli bir ekilde park edin, bak n z sayfa 86. Vinç hala n dayanma nokalar na (54) ve(53) güvenli ekilde sabileyin. sif arac n kald r n ve yükleyin. sif arac n dikkale b rak n ve emniyeli bir ekilde park edin bak n z sayfa 86. sif arac n akozlar ile isemd kaymaya kar emniyee al n. Vince yükleme amamland. 45

45 2.3 kinci isif arac ile yükleme UYARI! sif arac hasar görebilir kinci bir isif arac ile yüklemelerde yüklenecek isif arac nda hasarlar olu abilir. Yükleme sadece e iimli uzman personel araf ndan uygulanmal d r. Yükleme için yeerli yük a ma kapasiesine sahip isif araçlar kullan lmal d r. Sadece yükleme ve bo alma i lemine izin verilir. kinci isif arac n n çaal uçlar yeerli uzunlu a sahipir Uzun mesafeler üzerinden nakledilmesi yasak r. sif arac n n ikinci bir isif arac ile yüklenmesi Ko ullar sif arac n emniyeli bir ekilde park edin, bak n z sayfa 86. sif arac n çaal uçlar ile yandan akslar n aras ndan espi edin. sif arac n hafif kald r n ve çaal uçlar üzerinde emniyeli yap da durup durmad n konrol edin, gereki inde düzenleyin veya çaal uçlar n ahdi araçlar ile emniyee al n. sif arac n dikkalice yükleyin ya da bo al n, bkz. "Yüklerin al nmas, a nmas ve indirilmesi" sayfa 95. sif arac n yava ça zemine b rak n ve kaymaya kar emniyee al n. sif arac yüklendi. 46

46 3 sif Arac Ta n rken Emniyee Al nmas UYARI! Nakliye s ras nda konrolsüz harekeler sif arac n n ve kald rma düzene inin kurallara uygun olmayacak ekilde emniyee al nmas halinde nakliye s ras nda köü sonuçlar do urabilecek kazalar meydana gelebilir. Yükleme sadece bunun için e iim görmü uzman personel araf ndan uygulanmal d r. Uzman personel, karayolu a lar n n emniyeli bir ekilde yüklenmesi ve yükleme emniyei için yard mc maddelerin kullan m hakk nda bilgilendirilmi olmal d r. Yükleme emniye önlemlerinin do ru ölçülmesi ve gerçekle irilmesi her durum için ayr ca espi edilmelidir. Bir kamyon veya römork ile a nan isif araçlar kurallara uygun bir ekilde ba lanmal d r. Kamyon veya römorka ba lamak için halkalar bulunmal d r. sem d harekelere kar isif arac n akozlarla emniyee al n. Sadece yeerli s kma kuvveine sahip ba lama kemerleri kullan n. Yükleme yard mc maddelerin emniyei için kaymay önleyen malzemeler (pale, akoz,...) kullan lmal d r, ör n. kayma önleyici minder. 47

47 Asansör ile emniyee alma Asansör olmadan emniyee alma sif arac n n nakliye için emniyee al nmas Ko ullar Kamyon veya römork üzerinde emniyeli bir ekilde yerle irilmi isif arac, bkz. " sif arac n emniyeli bir ekilde park edin" sayfa 86. Kullan lanalevemalzeme Germe eribal 2 ba lama kemeri Emniye kamalar 55 sif arac n ba lama kemeri ile (55) kald rma düzene inin üs raversine (54) ve römork ba lan s na (53) bzw. ön aks raversi üzerinden (56) ve römork ba lan s nda (53) emniyee al n. Ba lama kemerleri (55) germe eriba ile sabilenmelidir. sif arac nakliye için emniyee al nm r. 48

48 4 lk çal rma Monaj ve i lemeye alma için güvenlik uyar lar UYARI! Yanl monaj nedeniyle kaza ehlikesi Kullan lacak yerde isif arac n n monaj, kullan ma al nmas ve kullan c n n e iimi sadece bu i için e iilmi olan üreici mü eri hizmeleri personeli araf ndan yap labilir. Teslima veya nakliyeden sonra arac n çal maya haz r hale geirilmesi Donan m n eksiksiz olup olmad n konrol edin. Moor ya dolum mikar n konrol edin. Hidrolik ya dolum mikar n konrol eme. anz man ya dolum mikar n konrol edin (Yaln z hidro mekanik sürü ahrikli isif araçlar nda). Fren hidroli i seviyesini konrol edin. Akü ba lan lar n konrol edin. Akü asi seviyesini konrol edin (bak m isemeyen akülerde). sif arac imdi çal r labilir, bkz. " sif arac çal rmaya haz rlama" sayfa

49 50

50 D sif arac yak dolumu 1 Genel 1.1 Dizel yak la ve s v gazla u ra rken güvenlik alimalar UYARI! Emniyee al nmam isif arac ndan dolay kaza ehlikesi sif arac isenmeden hareke edebilir. Yak doldurmadan veya gaz üpünü de i irmeden önce isif arac n emniyeli bir ekilde park edin, bak n z sayfa 86. UYARI! Tuu ma sebebiyle kaza ehlikesi Yak ve gaz uu abilir. Yak larla ve gaz düzene iyle yap lan çal malarda dolum bölgesinin yak n nda sigara içilmesi, aç k k kullan m ve di er palamaya neden olacak kaynaklar n kullan lmas yasak r. Bölgeyi beliren levhalar görünecek ekilde konulmal d r. Kolayca alev alabilen malzemelerin bu bölgede bulundurulmas yasak r. Çal an yang n söndürme alelerinin her an kullan labilecek ekilde dolum alan nda mevcu olmas gerekmekedir. Liki gaz yang nlar ile mücadelede A,B ve C yang n s n flar n n oz söndürücüleri kullan lmal d r S zd ran gaz üplerini aç k alana b rak n z,görülecek i arelerle emniye al na al n ve eslimaç ya bildirin. Depolama ve nakliya Dizel yak ve s v gaz depolama ve a ma donan mlar, yasal aleplere uygun olmal d r. Bir depo sisemi mevcu de ilse yak, emiz ve izin verilen bidonlarda depolanmal ve nakledilmelidir. çerik belirgin bir ekilde bidonun üzerine i arelenmelidir. 51

51 DUYURU Yak nedenli çevre zararlar Akm dizel yak n uygun malzemeler ile örün. Örülmü dizel yak n ve yak filrelerini geçerli çevre yönemenliklerine göre imha edin. Dolum ve gaz üpü de i irme personeli: Gazl üpü de i imi veya isif arac n n yak dolumu ile u ra an ki ilerin çal ma düzeninin ehlikesiz bir ekilde uygulanmas için yak özellikleri ile ilgili bilgilere sahip olmalar gerekir. D KKAT! Liki gaz nedeniyle donma S v gaz ene direk olarak emas emesi halinde donma yaralar na neden olabilir. Direk deri emas ndan kaç n n Eldiven kullan n. Gaz deposunun doldurulmas : Gaz deposunun araçla ba l kalmas ve gaz isasyonunda doldurulmas gerekir. Dolum s ras nda depo siseminin ve gaz deposu üreicisinin alimalar na ve yerel yasal zorunluluklara uymas gerekmekedir. DUYURU Gaz siseminin güvenli kullan m için bilgiler Gaz sisemi ve deposunda yap lacak üm bak m ve onar m çal malar, sadece kalifiye ve gaz sisemi için e iim görmü uzman personel araf ndan yürüülebilir. lemeci, s v gaz kullan m için yasal yönemelikler, eknik sandarlar ve kaza önleyici yönemelikleri dikkae almak zorundad r. Kullan c, geçerli olan ilgili ülkenin yönemelikleri uyar nca, günlük i leime ba lamadan önce, gaz siseminin üm eri ilebilen yap parçalar durumunun kusursuz olup olmad n konrol emek zorundad r. Gaz sisemi münferi parçalar n n hasar, korozyon ve a nma durumunda, isif arac i leilmemelidir. 52

52 1.2 Gaz siseminin a r bas nç valf Gazl ahrikli isif araçlar bir a r bas nç valfi ile donanm r. Bu, gaz üpünün yan ndaki arka kapa n üzerinde bulunmakad r. Bir ar za durumunda gaz siseminin bas nc bir azami de er ile s n rlan r. A r 57 bas nç valfi bir plasik kapak (57) ile donanm r. A r bas nç valfinin devreye girmesi esnas nda plasik kapak çözülür ve böylece aç kça gaz siseminde ar za oldu u görünür. sif arac bu durumda çal r lmamal d r. ici gaz sisemi uygun kalieli ve e iimli uzman personel araf ndan konrol edilmelidir. Kullan c isif arac n n her kullan m ndan önce plasik kapa n yerinde olup olmad n konrol emelidir. TEHL KE! S v gaz s zma ehlikesi. S v gaz bozuk gaz horumlar nda isem d s zabilir. Gaz üpleri enegre edilmi ha kopma emniyei ile kullan lmal d r. Gaz üpü ba lan s,i lemedeki isem d gaz kaça n önleyecek ha kopma emniyei ile dona lmal d r. De i me durumunda yaln z enegre edilmi ha kopma emniyeli gaz üpü ba lan s kullan lmal d r. 53

53 2 Dizel yak deposu D KKAT! Yak sisemindeki hava i leme hasarlar na yol açabilir. Yak deposunu hiçbir zaman amamen bo alana kadar kullanmay n! 2.1 Depo süreci UYARI! Dizel yak kullan m nedeniyle risk Dizel yak cilde emas ei inde a nd rabilir. lgili alanlar hemen özenle emizlenmelidir. Göz emas nda hemen akan su al nda durulay n ve dokorunuza ba vurun. Dizel yak la çal malarda koruyucu eldiven kullan n. DUYURU Depo sürecinin sadece bunun için ön görülen yerlerde e iimli ve yekili ki ilerce uygulanmas gerekir. DUYURU Maks.dolum mikarlar : DFG 316/320 = 42 l. Maks.dolum mikarlar : DFG = 50 l. Sadece DIN EN 590 veya ASTM 975 do rulusunda 45 üzerinde sean say s na sahip dizel yak kullan n. DUYURU Kükür mikar yüksek dizel yak nedeniyle moor hasar Kükür mikar yüksek dizel yak kullan m durumunda (% 0,5 (5000 ppm) ile % 1,0 (10000 ppm aras nda)) moor ya daha h zl eskir. Moor ya ve filre her 250 i leim saainde bir defa de i irilmelidir. Moor hasarlar n önlemek amac yla % 1.0 (10000 ppm) üzerinde kükür içeren dizel yak kullan lmamal d r. DUYURU Kükür mikar yüksek dizel yak kullan m Kullan lan dizel yak n s n f ve yüzde cinsinden kükür oran (ppm) moorun kullan laca ülkeye özgü üm çevre yönemeliklerine uymal d r. Yak filresi her 500 i leim saainden sonra de i irilmelidir. Kesinlikle % 0,10 (1000 ppm) al nda kükür içeren dizel yak kullan m avsiye edilmekedir. 54

54 DUYURU Kirli dizel yak nedeniyle moor hasar A r kirli yak lar n kullan lmas durumunda yak filresinin de i irme aral n 1000'den 500 i leim saaine dü ürmek gerekli olabilir Dolum esisinde dolum. Yak dolumu yapmadan önce isif arac n emniyeli ekilde park edin, bak n z sayfa 86. Depo kapa n (58) sökün. Benzin pompas n aç k depo deseklerine yerle irin. Yak dolumu yap n. Yak deposunu a r doldurmay n. Deponun doldurulmas n n ard ndan depo kapa n (58) s k ca ak n. Dolum sürecini biirin

55 2.2 Yak kaplar ile dolum. Depo kapa n (58)sökün ve yak kab n aç n. Ta ma borusunu yak kab na mone edin. Ta ma borusunu aç k depo deseklerine koyun. Yak kaplar n n ve a ma borusunun birbirlerine s k ca ba l olmalar n emniye al na al n. Yak haznesini dikkalice kald r n ve dizel yak yava ça doldurun. Yak deposunu a r doldurmay n. Deponun doldurulmas n n ard ndan depo kapa n (58)s k ca ak n. Dolum sürecini biirin

56 2.3 Yak gösergesi (sadece DFG) Göserge üniesi E er rezerv lambas (59) yan yorsa depo doldurulmal d r

57 3 Gaz kaplar Z S v gaz yaln z DIN 'e veya kar la rmal ulusal alimalara göre kullan lmal d r. 3.1 Gaz üpleri TEHL KE! Palama ehlikesi Gaz üpünün de i imi sadece bunun için ön görülen yerlerde uzman ki ilerce yap lmas gerekir. D KKAT! Yanl gaz üplerinin kullan m nedeniyle kaza ehlikesi. Sadece izin verilen gaz üplerini kullan n. Gaz üpü, dayamal üp uaca nda daima kapama valf n n horum ba lan s dik olarak a a y göserecek ekilde durmal d r. Di er ülkelerin üplerinde ulusal alimalar dikkae al n. Gaz üpünün üzerindeki uyar ve i arelere dikka edin Bir gaz üpü ile çal ma Gaz üpünün de i irilmesi sif arac, gaz üpü de i irilmeden önce güvenli bir ekilde park edilmelidir, bak n z sayfa 86 K sma valfleri (60) iyice kapa lmal d r. Moor çal r lmal ve nör konumda gaz sisemi bo alana kadar çal maya b rak lmal d r

58 Gaz üpünü al n. D KKAT! Ba lan sol di liye sahipir. Kelebek somununu (62) ç kar n, bu arada sapa kar dan uun (61). Horumu (64) sökün ve valf kapa n hemen bo gaz üpüne vidalay n. Kilidi (66) a a ya do ru çekin. Gergi kolunu (65) yukar ya do ru yerle irin. Gergi kemerini brakeen ç kar n ve iici gaz üpünün üzerine koyun. Gaz üpünü dikkalice uucudan (67) kald r n ve emniyeli bir ekilde bir yere koyun Z Yeni gaz üpü yerle irme Gaz üpünü uucuya (67) yerle irin. A a ba lan n n konumland r lmas n dikkae al n. Germe kemerini gaz üpüne ak n. Horum ba lan s n yukar ya do ru düzelin Gergi kemerini gaz üpü eraf na yerle irin ve yuvaya çengelleyin. Gergi kemeri ucunu manüel olarak d ar çekin ve gaz üpüne ak n. Gergi kemerinin kili mekanizmas n, kilidi çekerek ve ayn anda da gergi kolunu (65) devirerek gerdirin. Gergi kolunu (65) üp emniyeli ekilde ba lanana kadar birçok kez hareke eirin. Valf kapa n (63) sökün. Horumu (64) alimalara uygun olarak mone edin. Kelebek somunu (62) s k n, bu arada sapa kar dan uun (61). Kesme valfini (60) dikkalice aç n. Horum ba lan lar n n s zd rmazl n köpüklü madde ile konrol edin. De i irme i lemi bii. 59

59 3.2 S v gaz ank (o) yeniden dolum yap labilen s v gaz üpleri bir al m valfiyle(69), bir dolum durdurma valf na (71,) bir emniye valf na (70) ve bir gösergeye (68) sahipir. Doldurulabilen s v gaz deposu dolumu(ek donan m) 68 Z Ko ullar S v gaz pompas n n üzerindeki s v gaz n dolumu hakk ndaki üm alimalara dikka edin. Alma valf n (69) kapa n. Kapak (72)dolum durdurma valf (71)ç kar n. S v gaz pompas n n doldurma ba lan s n doldurma sop valf na (71)vidalay n Deponun maksimum dolma mikar na ula ld nda dolum süreci oamaik olarak sonlan r. Dolum süreci sonunda dolma ba lan s n ç kar n ve doldurma valf n n (72) kapa n (71) ekrar vidalay n. 60

60 61

61 62

62 E Kullan m 1 sif arac n n çal r lmas ile ilgili güvenlik yönergeleri Operaör Belgesi Bu isif arac sadece sürücü kursundan geçmi, i lemeciye ve onun görevlendirdi i ki ilere yük sürme ve yüklerle çal ma konusunda yeenekli oldu unu kan layan ve aç kça bu i için görevlendirilen ki iler araf ndan kullan lmal d r, gereki inde ulusal yönemeliklere dikka edilmelidir. Kullan c n n haklar, sorumluluklar ve davran kurallar : Kullan c haklar n ve sorumluluklar n bilmeli, isif arac n kullanmas n ö renmi olmal ve bu kullan m k lavuzunun içeri ini okumu olmal d r. Yekisiz ki ilerin kullanmas n n yasaklanmas Kullan c kullanma süresince isif arac ndan sorumludur. Kullan c, yekisiz ki ilerin isif arac n kullanmalar n veya hareke eirmelerini yasaklamal d r. Yolcu al nmamal veya kald r lmamal d r. Hasarlar ve eksiklikler sif arac nda veya monaj cihaz nda olu an hasarlar ve di er ar zalar durumunda derhal amire haber verilmelidir. leme güvenli i olmayan isif araçlar (ör n. a nm lasikler veya ar zal frenler) kurallara uygun bir ekilde onar lana kadar kesinlikle kullan lmamal d r. Onar mlar Kullan c n n, kendisine izin verilmeden veya özel e iim görmeden isif arac nda onar m veya de i iklik yapmas yasak r. Kullan c n n güvenlik eribalar n veya alerleri devre d b rakmas veya ayarlar n de i irmesi kesinlikle yasak r. 63

63 Tehlike alan UYARI! sif arac n n ehlike alan nda kaza / yaralanma ehlikesi sif arac n n sürme veya kald rma harekelerinin, yükleme donan mlar n n veya yükün insanlar için ehlike yara alan, ehlike alan olarak an mlan r. Bu alana, a a ya yük dü mesi olana bulunan veya inen/a a ya dü en çal ma malzemelerinin kaplad alan da dahildir. Yekisiz ki ileri ehlike alan ndan uzakla r n. Ki iler için ehlike e kil eden durumlarda zaman nda bir uyar i arei verilmelidir. Yekisiz ki iler, uyar lmalar na ra men ehlike alan ndan ç kmazlarsa, isif arac derhal durdurulmal d r. UYARI! Dü en nesneler nedeniyle kaza ehlikesi sif arac ile çal ma esnas nda a a ya dü en nesneler kullan c y yaralayabilir. Kullan c isif arac n n kullan m s ras nda operaör kabini koruyucu avan n n korunakl alan nda bulunmal d r. Güvenlik eribalar, uyar plakalar ve uyar nolar Bu kullan m k lavuzunda aç klanan güvenlik eribalar, (bkz. " areleme yerleri ve ip eikeleri" sayfa 36) uyar plakalar ve uyar nolar kesinlikle dikkae al nmal d r. 64

64 2 Göserge ve kumanda elemanlar aç klamas Poz. Kumanda veya Fonksiyon göserge eleman 7 Direksiyon simidi sif arac n n direksiyon manevras. 8 Göserge üniesi Uyar ve bilgi mesajlar gösergesi 73 Konak kilidi Kumanda ak m n aç p kapa n ve mooru çal r n. Anahar ç kar ld nda, isif arac n n yekisiz ki iler araf ndan çal r lmas önlenir. 74 SOLOPILOT Fonksiyonlar n kullan lmas : Yükleme donan m kald rma / indirme Asansörü öne e me / geriye e me Yan iici sol / sa (o) lave hidrolik (o) 75 Korna Bir akusik sinyal eiklenir. 76 Sürü yönü aleri Sürü yönü ya da nör konum seçimi. 77 aler opsiyonlar Opsiyonlar 78 Park freni aleri Park frenini akifle irme/devre d b rakma. 79 Direksiyon kolonu ayar Direksiyon kolonu e iminin ayar. kolu 80 Yava sürü / fren pedal 1. Bölge: Yava sürü ayar. 2. Bölge: leme frenine bas n. 65

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 12.12 - 11.14

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 12.12 - 11.14 DFG/TFG 660-690 12.12 - leme K lavuzu 51289412 11.14 T DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Detaylı

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. letme Kılavuzu 11.09 - 09.13

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. letme Kılavuzu 11.09 - 09.13 DFG/TFG 316-435 11.09 - leme Kılavuzu 51167642 09.13 T DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Üreici

Detaylı

EFG 213-320. letme Kılavuzu 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. letme Kılavuzu 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - leme Kılavuzu 51151943 03.13 T EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012 Orijinal kullanim talimatlari CX T çekici katarı CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 1050 51048070069 TR - 02/2012 İçindekiler g 1 Önsöz Dokümantasyon bilgileri... 2 Güvenli kullanım için

Detaylı

DENEY Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahmet ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ

DENEY Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahmet ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ DENEY NO Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahme ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Musafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ Deney aşamaları Tahmini süre (dak) 1) Ön bilgi kısa

Detaylı

ETM/V 214-325 09.11-08.15

ETM/V 214-325 09.11-08.15 ETM/V 214-325 09.11 - letme K lavuzu T 51198795 08.15 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y l ETM 214

Detaylı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-11086 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4281-5274 mm 432F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

Memnuniyetiniz Önceliğimizdir!

Memnuniyetiniz Önceliğimizdir! Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 8 1. 9 Üretici Model Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Operasyon tipi: el, yaya, ayakta, oturarak, sipariş toplama Yük

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ SA Serisi ATOMİZÖRLER Yüksek hava debisi Üstün manevra kabiliyeti Mükemmel ilaçlama performansı New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asılır tip olarak SA400 ve SA600

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

ETV Q20/Q25 04.13-06.15

ETV Q20/Q25 04.13-06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - letme K lavuzu T 51171597 06.15 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y l ETV Q20

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

BRUNO BOCK Chemische Fabrik GmbH & Co. KG

BRUNO BOCK Chemische Fabrik GmbH & Co. KG Chemische Fabrik GmbH & Co. KG Kargo trafiğinde yüklemeye ilişkin önemli bilgiler Sayın Partnerimiz, Kısmen uzun yıllardır ürünlerimizi taşıyorsunuz. Bu ürünler farklı sınıflarda olmak üzere sadece tehlikeli

Detaylı

EJC 214-220 / EJC 212z-220z

EJC 214-220 / EJC 212z-220z EJC 214-220 / EJC 212z-220z 11.10 - letme K lavuzu 51141073 07.15 T EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

ESE 220/320 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320

ESE 220/320 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320 ESE 220/320 03.10 - letme K lavuzu 51317831 11.14 ESE 220 ESE 320 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya bölgede yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI . de www. Alman malı SWINGBO-2 by HOGGI SWINGBO-2 SUPRA Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi Çocukların taşınmasında partneriniz -7 ile +45 derece arası oturak açısı İtme kolu, çıkarılabilir

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-DB021 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 8 VF14SRA4450085381 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813

Approved. Özellikler Test/Standart Tanım Hacimce katı madde ISO 3233 Parlaklık Derecesi (GU 60 ) ISO 2813 Approved 500;501;499 1,5 500 epoksi ^(ValidationDate). 1 Ürün tanımı Çift bileşenli, solvent içermeyen, amin kürlenmeli epoksi esaslı bir kaplamadır. Şeffaftır. Atmosferik koşullara açık beton yüzeylerde,

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - letme K lavuzu 51296718 11.14 EFX 410 EFX 413 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07

EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07 EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07 İşleme Kılavuzu T 51040465 02.16 EJE 220 EJE 225 EJE 230 EJE 235 EJE 220r EJE 225r Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Friedrich-Eber-Damm 129, D-22047 Hamburg Üreici veya

Detaylı

Dikey yönde çalışma için OBO Dikey Kablo Merdiveni Sistemleri Çok kapsamlı sistem aksesuarları, üniversal olarak kombinasyon yapabilme imkanı

Dikey yönde çalışma için OBO Dikey Kablo Merdiveni Sistemleri Çok kapsamlı sistem aksesuarları, üniversal olarak kombinasyon yapabilme imkanı Dikey yönde çalışma için OO Dikey Kablo Merdiveni Sisemleri Çok kapsamlı sisem aksesuarları, üniversal olarak kombinasyon yapabilme imkanı sunmakadır Doğrudan duvara monaj ve ayrıca serbes olarak da mone

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

EJE 220/225/230/235/220r/225r

EJE 220/225/230/235/220r/225r EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07 - letme K lavuzu 51040465 05.15 T EJE 220 EJE 225 EJE 230 EJE 235 EJE 220r EJE 225r Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 6.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1. MOTORLARDA SOĞUTMA SİSTEMİ Motor soğutma sisteminin görevi; motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını

Detaylı

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ Erhan Bayrak *, Đ. Menderes Büyüklü ** Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Ankara, Tel:03122860365-2526, Faks:03122853144, * erhanba@sanayi.gov.tr

Detaylı

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları 1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları Hidrolik vibrasyon kazıcıları, hidrolik ekskavatörlerinizin uygulama menzilini uzatır ve yeni operasyon alanları açar. Sürücüler üniversal mafsal ile vinç koluna eklenir

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ. Đş Araçlarının Đnsana Uyumu. Tutma yeri konstrüksiyonlarında şu hususlara dikkat etmek gerekir

ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ. Đş Araçlarının Đnsana Uyumu. Tutma yeri konstrüksiyonlarında şu hususlara dikkat etmek gerekir ERGONOMĐK ĐŞ ARAÇLARI ve ALETLERĐ MAK4091 Ergonomi 1 Đş Araçlarının Đnsana Uyumu 1. El ile yönetilen iş aletleri 1.1 Kas kuvveti ile çalıştırılanlar 1.1.1 Tek bacaklılar: Bıçak, çekiç, tornavida v.b. 1.1.2

Detaylı

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi

Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Sahip Olduðunuzla Gurur Duyacaks n z... Beklentilerinizi Yükseltmenin Zaman Geldi Farmall U ve Farmall U Pro Güç ve Konfor Bir Arada 2 ayrı beygir seçeneði bulunan Farmall U ve Farmall U Pro serisi gücün,

Detaylı

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr Ürün Hattı Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi www.tsmglobal.com.tr 2 Ammann yeni nesil ARX 90 ve ARX 110 belden kırmalı tandem silindirleri asfalt sıkıştırma teknolojisine farklı bir tasarım

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ1768 Eksper / imza TÜV SÜ Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 9 VF14SRA4448542694 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NT2179 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 VSSZZZ5FZFR152817 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ2276 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 WDD2120401B239371 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 60 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi: UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 07.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

fırça, rulo, cırcır vasıtasıyla elyafa yedirilir. Maliyeti en düşük

fırça, rulo, cırcır vasıtasıyla elyafa yedirilir. Maliyeti en düşük Bu yazımızda daha önce sözünü ettiğimiz kompozit materyallerin uygulamasına değineceğiz. Laminasyon denilen işlem, elyaf ve reçinenin bir araya getirilerek kompozit materyale dönüşmesine verilen isimdir.

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA TOZ TOPAKLAYICI Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri

Ç NDEK LER. Faz Koruma Röleleri ime elais Faz Koruma öleleri Zaman öleleri ay c FMF MP FMK F-0 F-60 F7 Ç DEK LE Moor Koruma, Faz ırası ve ıvı eviye ölesi Bağlanı Şeması MP Moor Faz Koruma ölesi Bağlanı Şeması FMK Faz ırası ve Moor Koruma

Detaylı

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ

PERİYODİK KONTROL ve MUAYENE HİZMETLERİ PROSEDÜRÜ REVİZYON BİLGİLERİ Rev. No Revizyon Tarihi Revizyon Açıklaması 0 -- İlk yayın. 01 01.12.2015 Güncelleme PR.09 01.04.2015 01.12.2015 01 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; montaj ve gaz sızdırmazlık uygunluk

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500

YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 YATAY SARIM MAKİNASI SB-YSM-500 Ana Parçaları ve çalışma şekli Nu. PARÇA AÇIKLAMA 1 Ana kontrol paneli 2 Sarıcı gövdesi 3 Baglantı aynası Dokunmatik ekran ile donatılmış, Operatör makine ve bileşenlerini

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi.

Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. Güç Yönetim Sistemi. Common Rail ve Intercooler teknolojisiyle bütünleşen motor. 69 dba ya düşürülmüş sessiz kabin içi. Kontrol kolayl ğ sağlayan kumanda kollar. Güç Yönetim Sistemi. Tamamı yüksek verim sağlayan modelleriyle

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

: İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

: İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ P.B.HR.004 01.01.2010 1 01.10.2013 1 5 NUTRICIA ANNE BEBEK PROSEDÜR : YÜRÜRLÜK TARİHİ : 01.01.2010 SAYFA SAYISI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : 4 + 1 kapak : İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ : GENEL MÜDÜR Bu kitapçık

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

EJC 110/112/212 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - letme K lavuzu 51222943 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

ODA STAT K BASINCI NED R?

ODA STAT K BASINCI NED R? ODA STAT K BASINCI NEDEN ÖLÇÜLMEL D R? ODA STAT K BASINCI NED R? Oda bas nc, odadaki bas nç ile bu bas nc n kar la t r ld referans bas nç aras ndaki farkt r. E er odan n bas nc +5 Pascal (Pa) / 0,02 inç

Detaylı