DFG/TFG DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 09.14 - 11.14"

Transkript

1 DFG/TFG leme K lavuzu T DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435

2 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D Hamburg Üreici ya da bir birlike yer alan emsilci Tip Opsiyon Seri No. Üreim y l DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Ek Bilgiler Vekaleen Tarih T Avrupa Toplulu u- uygunluk beyan mza sahipleri bu yaz ile, belirilen kuvve ahrikli isif arac n n Avrupa Yönemeliklerine 2006/42/EG (Makine Yönemeli i) ve 2004/108/AT (Elekromanyeik uyumluluk-emu), bunun geirdi i de i ikliklere ve de yasal yönemeliklerin ulusal yasaya göre de i mesi için yasal genelgeye uygun oldu unu onaylamakad rlar. Her bir imza sahibi eknik belgeleri olu urma konusunda yekilidir. 3

3 4

4 Önsöz Kullan m k lavuzu için nolar sif arac n n güvenirli bir ekilde kullan labilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler k sa ve düzenli bir ekilde sunulmakad r. Bölümler alfebaik s rayla düzenlenmi ir ve sayfalar numaraland r lm r. Bu kullanim k lavuzunda çe ili isif arac ipleri aç klanmakad r. Kullan rken ve bak m çal malar yaparken mevcu isif arac ipi için geçerli olan aç klamalar n kullan lmas na dikka edilmelidir. Cihazlar m z sürekli geli irilmekedir. Yap sal, donan m ve eknik de i iklik hakk m z sakl umam z anlay la kar layaca n z umuyoruz. Bu kullan m k lavuzunun içeri inde belirilen nedenden öürü cihaz n özelliklerine yönelik her hangi bir hak alebi sunulamayacak r. Güvenlik uyar lar ve i areler Güvenlik uyar lar ve önemli aç klamalar için a a daki semboller kullan lm r: TEHL KE! Çok önemli bir ehlikeli durum oldu unu göserir. Bu uyar n n dikkae al nmamas halinde, görünmez kazalar olu abilir ve ölüm ehlikesi mevcuur. UYARI! Çok önemli bir ehlikeli durum oldu unu göserir. Bu uyar n n dikkae al nmamas halinde, a r veya ölümcül yaralanmalar olu abilir. D KKAT! Tehlikeli bir durumu göserir. Bu uyar n n dikkae al nmamas halinde, hafif veya ora ölçekli yaralanmalar olu abilir. Z DUYURU Maddi hasarlar göserir Bu uyar n n dikkae al nmamas halinde, maddi hasarlar meydana gelebilir. Uyar ve aç klamalar n önünde bulunur. Seri donan m göserir o Ek donan m göserir Telif hakk Bu Kullan m K lavuzunun elif hakk JUNGHEINRICH AG'ye aiir. 5

5 Jungheinrich Anonim irkei Adresi: Sadrand Hamburg - Almanya Telefon: +49 (0) 40/

6 çindekiler A Kurallara uygun kullan m Genel Amac na uygun kullan m zin verilen kullan m ko ullar leicinin yükümlülükleri Monaj cihazlar n n veya ilave donan mlar n monaj B Arac n an m Kullan m an m Araç ipleri ve nominal a ma kapasiesi Yap parçalar ve i levlerinin an m Sürü yönünün an m Genel bak - yap grubu Fonksiyon aç klamas Teknik Bilgiler Güç verileri Ölçüler A rl klar Asansör donan mlar Lasik Moor verileri EN sandarlar Kullan m ko ullar Elekriksel alepler areleme yerleri ve ip eikeleri Tip eikei sif arac n n a ma kapasiesi levhas Monaj cihaz n n a ma kapasiesi levhas Durma emniyei Rüzgar yükleri C Ta ma ve ilk çal rma Ta ma sif arac n n yüklenmesi sif arac n n a rl k nokas konumu Forklife vinç ile yükleme yap lmas kinci isif arac ile yükleme sif Arac Ta n rken Emniyee Al nmas lk çal rma

7 D sif arac yak dolumu Genel Dizel yak la ve s v gazla u ra rken güvenlik alimalar Gaz siseminin a r bas nç valf Dizel yak deposu Depo süreci Yak kaplar ile dolum Yak gösergesi (sadece DFG) Gaz kaplar Gaz üpleri S v gaz ank (o) E Kullan m sif arac n n çal r lmas ile ilgili güvenlik yönergeleri Göserge ve kumanda elemanlar aç klamas Göserge birimli kumanda konsolu sif arac çal rmaya haz rlama Günlük çal ma öncesi yap lmas gereken konroller ve çal malar Binme ve inme Sürücü yerini düzenleyin Emniye kemeri sif arac ile çal ma Arac n sürülmesi ile ilgili güvenlik kurallar Arac n çal maya haz r duruma geirilmesi sif arac n emniyeli bir ekilde park edin Akü ay rma aleri Sürü Direksiyon manevras Frenler Çaal kollar n n ayarlanmas Çaal uçlar n de i irin Yüklerin al nmas, a nmas ve indirilmesi Kald rma eriba n n ve enegre monaj cihaz n n kumandas Ek monaj cihazlar kumandas na yönelik emniye nolar SOLO-PILOT için ek monaj cihazlar kumandas Ek monaj cihazlar n monaj Römorklar n çekilmesi se e ba l donan m Kalorifer Ç kar labilir yük koruyucu kafes Cam y kama sisemi suyunu doldurma Ar za yard m Ar za arama ve sorun giderme sif arac kendi kendine ahrik eme olmadan harekei

8 F sif Arac n n Bak m leme Güvenli i ve Çevre Korunmas Bak m çin Güvenlik Kurallar Elekrik sisemi çal malar leim maddeleri ve eski parçalar Tekerlekler Kald rma zincirleri Hidrolik sisem Moor alan nda çal ma Çal ma malzemesi ve ya lama plan leme s v lar n n güvenli kullan m Ya lama plan Çal ma malzemesi Bak m ve onar m çal malar sif arac n bak m ve onar m çal malar na haz rlama sif arac n n güvenli ekilde kald r lmas ve sehpaya al nmas Moor kapuu aç lmal d r Konforlu koluk ile moor kapa n n aç lmas (o) Muhafazalar ç karma Zemin kaplamas n ç karma Tekerlek sabilemelerinin konrol edilmesi Tekerleklerin de i irilmesi Hidrolik sisem Moor bak m Elekrik Sigoralar n n Konrolü Temizlik çal malar Çal rma aküsü Egzoz sisemi anz man ve ahrik aks Fren Bak m ve onar m çal malar ndan sonra isif arac n n yeniden çal r lmas sif arac n n durdurulmas Depoya Alma Öncesi Önlemler Depoda ken Al nacak Önlemler sif arac n n çal r lmamas ndan sonra yeniden çal r lmas Belirli Aral klarla ve Ola anüsü Durumlardan Sonraki Güvenlik Konrolü Nihai hurdaya ç karma, a lmas Mekanik Harekelerin Ölçümü Bak m ve Konrol Bak m konrol lisesi DFG lemeci Mü eri hizmeleri Bak m konrol lisesi TFG lemeci Mü eri hizmeleri

9 10

10 A Kurallara uygun kullan m 1 Genel sif arac bu kullan m k lavuzunda belirilen verilere göre mone edilmeli, kullan lmal ve bak m yap lmal d r. Ba ka bir kullan m ekli kurallara uygun olmaz ve ki ilerde yaralanmalara, isif arac nda hasarlara veya maddi zararlara neden olabilir. 2 Amac na uygun kullan m DUYURU Maksimum kald r labilen yük ve maksimum izin verilen yük mesafesi a ma kabiliyei levhas n n üzerinde belirilmi ir ve a lmamal d r. Yük, yük espi eleman n n üzerinde bulunmal d r veya üreici araf ndan izin verilen bir monaj cihaz ile al nmal d r. Yük am olarak al nmal d r, bkz. "Yüklerin al nmas, a nmas ve indirilmesi" sayfa 95. A a daki eylemler amac na uygundur ve izinlidir. Yüklerin kald r lmas ve indirilmesi. ndirilmi yüklerin k sa mesafeler üzerinden a nmas. Römork yüklerinin düzenli çekilmesi. Römorklar n çekilmesi s ras nda römork üzerindeki yük emniyee al nm olmal d r. zin verilen römork yük kapasiesi a lmamal d r. A a daki eylemler yasak r. Arac n kald r lm yük ile sürülmesi (>30 cm). nsanlar n a nmas ve kald r lmas. Yüklerin iilmesi veya çekilmesi. As l yüklerle nakliye. leme as l yükle öngörüldüyse, ilgili çal ma ko ullar nda bilirki i raporuyla örü en yeerli seviyede duru emniyei olmal d r. 11

11 3 zin verilen kullan m ko ullar TEHL KE! Hareke yolunun izin verilen yüzeyleri ve nokasal a rl k kapasiesi a lmamal d r. Belirsiz nokalarda ikinci bir ki i araf ndan yönlendirme gereklidir. Kullan c, yükleme veya bo alma i lemi s ras nda yükleme rampas n n veya yükleme köprüsünün ç kar lmamas n veya çözülmemesini sa lamak zorundad r. Endüsriyel ve icari alanda kullan m. zin verilen s cakl k alan -20 ile 40 Caras nda. Sadece sa lam, a ma kapasiesi olan ve düz zeminde kullan lmal d r. Sürü yollar n n izin verilen yüzeysel ve noka yüklemeleri a lmamal d r. Sadece iyi görülebilir ve i lemeci araf ndan onaylanan yollarda kullan labilir. Maksimum 15 % e imli rampalarda sürülmelidir. Rampalardan çapraz veya yanlamas na sürü yap lmas yasak r. Yük rampaya do ru a nmal d r. K smi aç k rafike kullan lmal d r. UYARI! Gazl isif araçlar n n (TFG) oprak seviyesinin al ndaki alanlarda kullan lmas ndan dolay palama ehlikesi Gaz, havadan a rd r. Bu nedenle oprak seviyesinin al ndaki alanlarda yeerli havaland rma olmad akdirde palay c bir gaz-hava kar m olu abilir. Gazl isif araçlar n oprak seviyesinin al ndaki alanlarda kullanmay n. UYARI! A r ko ullar al nda kullan m Yer isif arac n n a r ko ullar al nda kullan lmas çal ma ar zalar na ve kazalara neden olabilir. Özellikle a r ozlu veya paslanmaya neden olacak oramda zorlu ko ullar al nda kullan m için isif arac na yönelik özel donan mlar ve kullan m ruhsa gereklidir. Palama riski bulunan alanlar nda kullan lmas yasak r. Köü hava ko ullar nda (F r na, im ek) isif arac aç k alanda veya risk e kül edecek alanlarda çal r lmamal d r. 12

12 4 leicinin yükümlülükleri Bu kullan m k lavuzu ba lam nda i lemeci, isif arac n kendisi kullanan veya onun ad nda kullan lmas n sa layan her özel veya üzel ki idir. Özel durumlarda (ör n. Leasing, kiralama) i lemeci, isif arac n n sahibi ile kullan c s aras nda mevcu sözle meye dayal kararlara göre ad geçen yükümlülükleri dikkae almas gereken ki idir. lemeci, isif arac n n sadece usulüne uygun olarak kullan laca n ve kullan c n n veya üçüncü ah slar n ya am ve sa l k gibi üm ehlikelerin önlenmesini sa lamal d r. Bunlar n yan nda kaza önleyici edbirlere, di er eknik güvenlik kurallar na ve ayr ca i leme, bak m ve onar m alimalar na dikka edilmelidir. lemeci, büün kullan c lar n bu kullan m k lavuzunu okumalar n ve anlamalar n sa lamal d r. DUYURU Bu kullan m k lavuzuna uyulmamas halinde garani hakk geçersiz olur. Ayn durum, mü eri ve/veya üçüncü ki iler araf ndan, üreici firmadan izin almadan araça yap lacak usulüne uygun olmayan çal malar için de geçerlidir. 5 Monaj cihazlar n n veya ilave donan mlar n monaj sif arac n n fonksiyonlar na müdahale edilmesine veya bu fonksiyonlar n amamlanmas na neden olan ek düzeneklerin ilave edilmesi veya ak lmas na sadece üreicinin yaz l onay ile izin verilir. Gerekirse yerel kurulu lar n izni al nmal d r. Faka kurulu an al nan izin, üreiciden al nan iznin yerine geçmez. 13

13 14

14 B Arac n an m 1 Kullan m an m DFG/TFG , dör ekerlekli yanmal moorlu operaör koluklu bir forklifir. DFG ipindeki isif araçlar dizel moorlu, TFG ipindeki isif araçlar gazl çal ma için benzinli moorla dona lm lard r. DFG/TFG yükü alan, kald ran, nakleden ve yükü indiren bir serbes a y c kar a rl k forklifidir. Kapal abanl plakalar da al nabilir. DFG/TFG , bir hidro dinamik ahrikle dona lm r. Sol pedal yava sürü ve fren pedal kombinasyonudur ve yava hareke s ras nda h zl kald rma fonksiyonunu ekinle irmekedir. Oradaki pedal i leme frenini çal r r. 1.1 Araç ipleri ve nominal a ma kapasiesi Nominal a ma kapasiesi ipe ba l d r. Tip an m eikeinden nominal a ma kapasiesi belirlenebilir. DFG316 DFG Tip an m 3 Model serisi 16 Nominal a ma kapasiesi x 100kg Nominal a ma kapasiesi genelde izin verilen a ma kapasiesine denk de ildir. zin verilen a ma kapasiesi isif arac nda bulunan yük a ma kapasiesi levhas ndan edinilebilir. 15

15 2 Yap parçalar ve i levlerinin an m 2.1 Sürü yönünün an m Sürü yönleri bildirimi için a a daki sapamalar belirlenir: 4 Poz. Sürü yönü 1 Sol 2 Geriye 3 leriye 4 Sa 16

16 2.2 Genel bak - yap grubu Poz. Tan mlama Poz. Tan mlama 5 Operaör kabini koruyucu avan 13 Römork halkas 6 Operaör kolu u 14 Direksiyon aks 7 Direksiyon simidi 15 Moor kapuu 8 Göserge üniesi 16 Hidrolik kumanda elemanlar 9 Asansör 17 Tahrik aks 10 Çaal a y c 18 Çaal kollar 11 Gaz üpü (yaln z TFG) 12 Denge A rl = Sandar donan m o= Ek donan m 17

17 2.3 Fonksiyon aç klamas Çerçeve asi, ahrik aks ve konra a rl k ile ba lan l olarak isif arac n n a y c emel yap s n olu urur. Ana bile enlerin sabilenmesini sa lar. Hidrolik ya deposu sa arafad r ve DFG yap serisi için yak deposu asinin sol araf na enegre edilmi ir. Sürücü kabini ve sürücü kabini koruyucu avan Sürücü koruyucu avan (5) farkl modellerde emin edilebilir ve sürücüyü dü en nesnelere ve di er d ekenlere kar korur. Muhelif kumanda elemanlar ergonomik yap ya uygun düzenlenmi ir. Direksiyon süünü ve sürücü kolu u ki iye özel ayarlanabilir. Göserge biriminin (8) kumanda ve uyar gösergeleri çal ma s ras nda sisemin denelenmesini mümkün k lar ve böylece yüksek bir güvenlik sandard sa larlar. Direksiyon Hidrolik direksiyonun direksiyon silindiri, direksiyon aks na (14) enegre edilmi ir ve bir yönlendirme üniesi üzerinden kumanda edilir. Direksiyon aks, düz olmayan sürü yollar nda dahi iyi bir yol uu u elde edilebilecek ekilde asiye sarkaç olarak ba lanm r. Tekerlekler Tüm ekerlekler araç konurunun içinde bulunur. Lasik olarak seçime ba l ekilde haval ya da süper elasik lasikler mevcuur. Moor Güçlü,su so umal dü ük harcama ve emisyon de erlerinde uzun ömürlü dizel ve gazla çal an moorlar. Elekrik sisemi 3 fazl jeneraörlü 12 Vol sisem. Bir ekrar çal rma kilidi, çal rma esnas nda haal kullan m önler. Dizel moorlar için bir h zl yanma eriba mone edilmi ir, gazl moorlar n, moorun h zl, sorunsuz çal r lmas için elekrikli bir ae leme sisemi bulunmakad r. Moor, konak kilidi ile çal r l r ve kapa l r. 18

18 Sürü ahriki anz man ya radyaörüne ve ork konverörüne sahip bir yük anz man kuvvei ahrik aks na akar r (17). Tahrik aks ve anz manda orak bir ya devresi bulunur. Direksiyon kolonunun sol yan ndaki sürü yönü aleri ile ileri/geri sürü veya nör konum ayarlan r. Frenler Fren pedal yla iki ahrik ekerine eki eden slak lamelli frenler hidrolik olarak hareke eirilir. Bir ilave yava sürü /fren pedal yava sürü uygulamas n kolayla r r. Yava sürü pedal n n normal frenleme amac yla kullan lmamas gerekir. Park freni bir aler vas as yla elekrikli kumanda edilir ve slak lamelli frene eki eder. Hidrolik sisem Bir çoklu kumanda valf sayesinde kumanda elemanlar üzerinden çal ma fonksiyonlar n n hassas kumandas Devir say s na ayarl bir hidrolik pompa üm hidrolik fonksiyonlar n gereksinim do rulusunda ve verimli yap da beslenmesini sa lar. Asansör se e ba l olarak serbes kald rma fonksiyonu ile iki ya da üç kademeli asansörler, dar asansör profilleri çaal uçlar na ve monaj cihazlar na iyi bir görü sa lar. Çaal a y c s ve asansör bak m gerekirmeyen desek makaralar üzerinde çal r. Monaj cihazlar Mekanik ve hidrolik aa manlarla dona lmas mümkündür (ek donan m). 19

19 3 Teknik Bilgiler Z Tüm eknik bilgiler sandar donan ma sahip isif arac n baz almakad r. Tüm *) ile i areli de erler çe ili donan m seçeneklerine ba l olarak (örn. asansör, kabin, lasik donan m vs.) farkl olabilir. Teknik veriler, " sif araçlar için ip sayfalar " Alman yönemeliklerine uygundur. Teknik verilerde de i iklik yapma hakk sakl d r. 3.1 Güç verileri Tan mlama DFG 316 DFG 320 Ta ma kapasiesi Q (C'de = 500 mm) 1) kg Yükün a rl k merkezi C mesafesi mm Yüklü / yüksüz sürü h z * 18/19 18/19 km/sa Kald rma h z Yüklü / yüksüz 0,54/0,58 0,57/0,59 m/s ndirme h z Yüklü / yüksüz 0,55 0,55 m/s T rmanma kapasiesi 2) * Yüklü / yüksüz 27/30 22/30 % H zlanma * yüklü / yüksüz 15 m'de 5,2/4,5 5,6/4,7 s Monaj cihazlar için çal ma bas nc bar Monaj cihaz n n ya mikar l/dak 20

20 Tan mlama TFG 316 TFG 320 Ta ma kapasiesi Q (C'de = 500 mm) 1) kg Yükün a rl k merkezi C mesafesi mm Yüklü / yüksüz sürü h z * 19/20 19/20 km/sa Kald rma h z Yüklü / yüksüz 0,56/0,58 0,58/0,60 m/s ndirme h z Yüklü / yüksüz 0,55 0,55/0,5 m/s T rmanma kapasiesi 2) * Yüklü / yüksüz 27/30 25/30 % H zlanma * yüklü / yüksüz 15 m'de 4,7/4,0 4,9/4,2 s Monaj cihazlar için çal ma bas nc bar Monaj cihaz n n ya mikar l/dak Tan mlama DFG 425 DFG 430 DFG 435 Ta ma kapasiesi Q (C'de = 500 mm) 1) kg Yükün a rl k merkezi C mesafesi mm Yüklü / yüksüz sürü h z * 17/18 17/18 17/18 km/sa Kald rma h z Yüklü / yüksüz 0,55/0,57 0,58/0,60 0,48/0,50 m/s ndirme h z Yüklü / yüksüz 0,55 0,55 0,55 m/s T rmanma kapasiesi 2) * Yüklü / yüksüz 24/27 20/26 18/24 % H zlanma * yüklü / yüksüz 15 m'de 5,4/4,8 5,6/4,8 5,8/5,0 s Monaj cihazlar için çal ma bas nc bar Monaj cihaz n n ya mikar l/dak 21

21 Tan mlama TFG 425 TFG 430 TFG 435 Ta ma kapasiesi Q (C'de = 500 mm) 1) kg Yükün a rl k merkezi C mesafesi mm Yüklü / yüksüz sürü h z * 18/19 18/19 18/19 km/sa Kald rma h z Yüklü / yüksüz 0,58/0,60 0,59/0,61 0,50/0,52 m/s ndirme h z Yüklü / yüksüz 0,55 0,55 0,55 m/s T rmanma kapasiesi 2) * Yüklü / yüksüz 23/27 20/26 17/24 % H zlanma * yüklü / yüksüz 15 m'de 5,7/5,0 6,2/5,4 6,6/5,6 s Monaj cihazlar için çal ma bas nc bar Monaj cihaz n n ya mikar l/dak 1) yaay duran asansörde. 2) Belirilen de erler k sa yükseklik farklar n ve yol düzensizliklerini (sürü eridi kenarlar ) a maya yönelik maksimum rmanma kapasiesini belirir. %15 üzerinde rampalarda çal r lmas yasak r. 22

22 3.2 Ölçüler Tan mlama DFG/TFG 316 DFG/TFG 320 a/2 Emniye mesafesi mm y 1 Asansörün kapal mm yüksekli i* y 2 Serbes kald rma* mm y 3 Kald rma* mm y 4 Asansörün aç k mm yüksekli i* y 6 Koruyucu avan n mm üsünden yükseklik* y 7 Koluk yüksekli i* mm y 10 Kavrama yüksekli i mm a Asansör e im ileri * 6 6 ß Asansör e im geri * 7 7 u 1 Uzunluk, çaal * dahil mm u 2 Uzunluk çaal s r * mm dahil g 1 Toplam geni lik* mm s/e/l Çaal kolu ölçüsü* 40/100/ /100/1050 mm m 1 Yüklüyken asansörün mm al ndaki yerden yükseklik* m 2 Tekerlek mesafesinin mm oras nda yerden yükseklik* Çaal a y c ISO 2328, 2A 2A mm S n f/tip A, B g 3 Çaal a y c geni li i mm As 800 x 1200 uzun mm palelerde koridor geni li i As 1000 x 1200 çapraz mm palelerinde i süreci geni li i Wa Dönü yar çap mm g 13 En küçük devir nokas mm mesafesi x Yük mesafesi* mm c Yükün a rl k merkezi mm y Tekerlek mesafesi mm *) Tabloda belirilen veriler sandar modellere denkir. 23

23 Tan mlama DFG/TFG 425 DFG/TFG 430 DFG/TFG 435 a/2 Emniye mesafesi mm y 1 Asansörün kapal mm yüksekli i* y 2 Serbes kald rma* mm y 3 Kald rma* mm y 4 Asansörün aç k mm yüksekli i* y 6 Koruyucu avan n mm üsünden yükseklik* y 7 Koluk yüksekli i* mm y 10 Kavrama yüksekli i mm a Asansör e im ileri * ß Asansör e im geri * u 1 Uzunluk, çaal * dahil mm u 2 Uzunluk çaal s r * mm dahil g 1 Toplam geni lik* mm s/e/l Çaal kolu ölçüsü* 40x100x x125x x125x1050 mm m 1 Yüklüyken asansörün mm al ndaki yerden yükseklik* m 2 Tekerlek mesafesinin mm oras nda yerden yükseklik* Çaal a y c ISO 2328, 2 A 3 A 3 A mm S n f/tip A, B g 3 Çaal a y c geni li i mm As 800 x 1200 uzun mm palelerde koridor geni li i As 1000 x 1200 çapraz mm palelerinde i süreci geni li i Wa Dönü yar çap mm g 13 En küçük devir nokas mm mesafesi x Yük mesafesi* mm c Yükün a rl k merkezi mm y Tekerlek mesafesi mm *) Tabloda belirilen veriler sandar modellere denkir. 24

24 c α β h4 h3 h1 Q h6 h2 h7 h10 s x m1 y m2 l l 1 l 2 a 2 a 2 e b b 1 l 6 b 13 Wa A s 25

25 3.3 A rl klar Z Tüm veriler kg olarak DFG 316 DFG 320 Kendi a rl * Ön/arka yüksüz aks yükü* 1210/ /1760 Ön/arka yüklü aks yükü* 3780/ /540 TFG316 TFG 320 Kendi a rl * Ön/arka yüksüz aks yükü* 1190/ /1780 Ön/arka yüklü aks yükü* 3760/ /560 *) Tabloda belirilen veriler sandar modellere denkir. DFG 425 DFG 430 DFG 435 Kendi a rl * Ön/arka yüksüz aks yükü* 1510/ / /2860 Ön/arka yüklü aks yükü* 5480/ / /900 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Kendi a rl * Ön/arka yüksüz aks yükü* 1490/ / /2850 Ön/arka yüklü aks yükü* 5460/ / /900 *) Tabloda belirilen veriler sandar modellere denkir. 26

26 3.4 Asansör donan mlar Z Tüm veriler mm olarak. DFG/TFG 316 Tan mlama ZT ZZ DZ Kald rm a h 3 Serbes kald rma h 2 Asansör ablosu Yap yüksekli ine ula ld y 1 Yap yüksekli ine ç k ld h 4 Asansör a rl (kg) Özel sürümler bu genel bak a yer almamakad r. 27

27 DFG/TFG 320 Tan mlama ZT ZZ DZ Kald rm a h 3 Serbes kald rma h 2 Asansör ablosu Yap yüksekli ine ula ld y 1 Yap yüksekli ine ç k ld h 4 Asansör a rl (kg) Özel sürümler bu genel bak a yer almamakad r. 28

28 DFG/TFG 425 Tan mlama ZT ZZ DZ Kald rm a h 3 Serbes kald rma h 2 Asansör ablosu Yap yüksekli ine ula ld y 1 Yap yüksekli ine ç k ld h 4 Asansör a rl (kg) Özel sürümler bu genel bak a yer almamakad r. 29

29 DFG/TFG 430 Tan mlama ZT ZZ DZ Kald rm a h 3 Serbes kald rma h 2 Asansör ablosu Yap yüksekli ine ula ld y 1 Yap yüksekli ine ç k ld h 4 Asansör a rl (kg) Özel sürümler bu genel bak a yer almamakad r. 30

30 DFG/TFG 435 Tan mlama ZT ZZ DZ Kald rm a h 3 Serbes kald rma h 2 Asansör ablosu Yap yüksekli ine ula ld y 1 Yap yüksekli ine ç k ld h 4 Asansör a rl (kg) Özel sürümler bu genel bak a yer almamakad r. 31

31 3.5 Lasik DUYURU Fabrika araf ndan mone edilmi ekerleklerin/janlar n de i irilmesi durumunda sadece orijinal yedek parçalar ya da üreici araf ndan onaylanm ekerlekler kullan lmal d r, aksi halde üreici spesifikasyonlar yerine geirilemez. Sorular n z oldu unda üreicinin mü eri hizmelerine ba vurunuz. Tan mlama DFG/TFG SE* Ön lasik Hava* PR PR Lasik bas nc bar S kma orku NM SE* 18x7-8 18x7-8 Arka lasik Hava* 18x7-8 PR 18x7-8 PR Lasik bas nc bar 9 9 S kma orku NM Ön lasik Arka lasik Tan mlama DFG/TFG SE* x x Hava* PR 27 x PR 27 x PR Lasik bas nc bar S kma orku NM SE* 6 x x x 10 Hava* 6 x 9-10PR 6.50 x 10-14PR 6.50 x 10-14PR Lasik bas nc bar S kma orku NM *) Tabloda belirilen ipler sandar sürüme denkir. Araç donan m na göre ba ka lasikler de mone edilmi olabilir. 32

32 3.6 Moor verileri Tan mlama DFG 316 DFG 320 Silindir / Moor hacmi 4/2434 4/2434 cm³ Rölani devri d/dak. Nominal devir say s d/dak. (yüklenmemi durumda) Moor gücü 31,2 31,2 kw Yak ükeimi 60 VDI Çal ma devresi/h 2,4 2,8 l/h [kg/h] Tan mlama TFG 316 TFG 320 Silindir / Moor hacmi 4/2491 4/2491 cm³ Rölani devri d/dak. Nominal devir say s d/dak. (yüklenmemi durumda) Moor gücü kw Yak ükeimi 60 VDI Çal ma devresi/h 2,8 2,9 l/h [kg/h] Tan mlama DFG 425 DFG 430 DFG 435 Silindir / Moor hacmi 4/2434 4/2434 4/2434 cm³ Rölani devri d/dak. Nominal devir say s d/dak. (yüklenmemi durumda) Moor gücü 36,5 36,5 36,5 kw Yak ükeimi 60 VDI Çal ma devresi/h 3,2 3,7 3,9 l/h [kg/h] Tan mlama TFG 425 TFG 430 TFG 435 Silindir / Moor hacmi 4/2491 4/2491 4/2491 cm³ Rölani devri d/dak. Nominal devir say s d/dak. (yüklenmemi durumda) Moor gücü 36,5 36,5 36,5 kw Yak ükeimi 60 VDI Çal ma devresi/h 3,2 3,8 4,3 l/h [kg/h] 33

33 3.7 EN sandarlar Z Z Z Daimi ses bas nç seviyesi DFG/TFG 316/320: 82 db(a)* DFG/TFG 425/430: 82 db (A)* DFG/TFG 435: 82 db(a)* *+/- 3 db(a) Cihaz donan m na ba l olarak göre ISO 4871 ile örü erek. Daimi ses iddei seviyesi sandar verilere göre hesaplanm olan ve sürü, kald rma ve rölanide çal rken olu an ses iddei seviyesinin oralamas d r. Ses iddei seviyesi operaörün kula nda ölçülür. Tire im DFG/TFG 316/320: 0,79 m/s² DFG/TFG 425/430/435: 0,79 m/s² DFG/TFG 316/320 konforlu koluk ile: 0,39 m/s² DFG/TFG 425/430/435 konforlu koluk ile: 0,39 m/s² EN göre. Kullan m pozisyonunda vücuda eki eden ire im ivmelemesi, sandar veriler uyar nca dikey konumdaki do rusal enegre, nominal ivmelemedir. Bu, e ikleri sabi bir h zda geçerken espi edilir (sandar model isif arac ). Bu ölçüm verileri isif arac için bir kez espi edilir ve "2002/44/AB/Tire imler" kullan c yönemeli inin insan vücudu ire imleri ile kar r lmamal d r. Üreici, bu insan vücudu ire imlerinin ölçülmesi için özel bir servis sunmakad r, bkz. "Mekanik Harekelerin Ölçümü" sayfa 178. Elekromanyeik uyumluluk (EMC) Üreici, elekromanyeik parazilere dayan rl l k veen 12895'e ve orada belirilen a flara göre saik elekrik bo almas konrolü yap ld n onaylamakad r. Elekrikli ve elekronik parçalarda ve yerle im yelerlerinde de i iklik yap lmas için üreici firmadan yaz l izin al nmal d r. UYARI! yonla r c olmayan radyasyon nedeniyle medikal cihazlarda ar za sif arac n n iyonla r c olmayan radyasyon salan elekriksel donan mlar (örn. kablosuz veri akar m ), kullan c n n medikal cihazlar n n (kalp pili, i ime cihaz vs.) fonksiyonunu ekileyebilir ve düzgün çal mamalar na neden olabilir. Dokora veya medikal cihaz n üreicisine, bu cihaz n isif araçlar n n yak nlar nda kullan l p kullan lamayaca na dair dan lmal d r. 34

34 3.8 Kullan m ko ullar Z Oram s cakl çal ma s ras nda -20 kadar 40 C Sürekli a r s cakl k veya nem oran de i ikliklerinde, isif araçlar nda ek donan m bulunmas ve bu oram arlar nda çal mak için uygunluk belgesi al nmas gereklidir. 3.9 Elekriksel alepler Üreici, isif arac n n EN 1175 " sif araçlar n n emniyei - elekriksel alepler uyar nca usulüne uygun kullan m nda elekrikli donan m n yerle irilmesi ve üreimi için aleplerin yerine geirilmi oldu unu onaylar. 35

35 4 øúareleme yerleri ve ip eikeleri Z TaúÕma kapasiesi plakalarõ, dayanma nokalarõ ve ip plakalarõ gibi uyarõ ve ikaz úilleri her zaman okunabilir olmalõ, gereki inde yenilenmelidir *opional 24 XX* XXA XX* XXA XX* XXA XX* XXA XXX XA XXX XA XXX XXA XXX XXA XXX XA *opional XX* XXA XXA LED XX* XXA XX3* XXA XA LED XXX XXX XXX XXA XXA XA XA / LED XA / LED XXX XA XXX XXA 25 XX XXA XXXX MINERAL OIL ONLY (mm) DIESEL Q (kg) 33 D (mm) LPG xxx bar XXX XXX 25 XXX XXX XXX XXX XXX XXX 38 *opional xxx bar

36 Poz. Tan mlama 19 Panel duvarda sigoralar 20 Yük kald r lm ken sürü yapmak / yük kald r lm ken asansörün öne e ilmesi yasak r 21 Yükleme donan m n n üsünde durmak yasak r / yükleme donan m n n al nda durmak yasak r / asansör harekei esnas nda ezilme ehlikesi 22 Kald rma s n rlama sol 23 Kald rma s n rlama sa 24 Ses seviyesi 25 Vinç yükleme için durdurma nokalar 26 Konrol plakas 27 Devrilme s ras nda uyar lar, yolcu al nmas yasak r 28 Kullan m k lavuzuna uyulmal d r 29 Sadece mineral ya dolumu yap lmal d r 30 Moor çal maya devam ediyor 31 Emniye kemeri ak lmal d r 32 Dönen fan nedeniyle ezilme ehlikesi (moor bölmesinde) 33 Ta ma kapasiesi 34 Yak 35 Lasik hava bas nc 36 Tip plakas, isif arac ; moor kapuu al nda (resim göserimi yok) 37 S cak yüzey 38 Tip an mlamas 39 Kriko için akma nokalar 40 Akü üzerindeki sigoralar 41 Moor kapuu aç lmal d r 42 Hidrolik ya spesifikasyonu Seri numaras moor kapuunun al ndaki çerçeveye ak lm r 37

37 4.1 Tip eikei Z Poz. Tan mlama Poz. Tan mlama 43 Tip 48 Üreim y l 44 Seri numaras 49 Yük a rl k nokas mesafesi mm olarak 45 Nominal a ma kapasiesi (kg) 50 kg cinsinden bo a rl k 46 Tahrik gücü 51 Üreici 47 Opsiyon 52 Üreici logosu sif arac ve/veya yedek parça ile ilgili sorularda seri numaras (44) belirilmelidir. 38

38 4.2 sif arac n n a ma kapasiesi levhas D KKAT! Çaal uçlar de i imi nedeniyle kaza ehlikesi Teslima durumunda farkl l k göseren çaal uçlar n n de i irilmesi s ras nda, a ma özellikleri de i ir. Çaal uçlar n de i iminde ek bir a ma kapasiesi plakas isif arac na ak lmal d r. Çaal uçlar olmadan eslim edilen isif araçlar na sandar çaal uçlar için a ma kapasiesi plakas ak lacak r (Uzunluk: 1150 mm). Ta ma kapasiesi eikei (33) asansör dik durumda iken isif arac n n a ma kapasiesi Q (kg cinsinden) de erini belirir. Belirli bir yük a rl k merkezinde (D mm olarak) ve isenen kald rma yüksekli inde (H mm olarak) maksimum a ma kapasiesi bir ablo halinde göserilir. sif arac n n a ma kapasiesi plakas (33) eslima konumunda çaal uçlar na sahip isif arac n n a ma kaspasiesini belirir. Maksimum a ma kapasiesinin hesaplanmas için bir örnek: h3 (mm) Q (kg) D (mm) Avusralya yönemeliklerine göre a ma kapasiesi plakas modeli Yük a rl k merkezi D, 600 mm ve azami kald rma yüksekli i y mm oldu unda azami a ma kapasiesi Q 1105 kg d r. 39

39 Kald rma yüksekli i s n r ç ve d direklerdeki ok eklindeki i areler (22 ve 23) kullan c ya, yük a ma kapasiesi levhas nda belirilen kald rma yüksekliklerine ne zaman eri ildi ini göserir

40 4.3 Monaj cihaz n n a ma kapasiesi levhas Monaj cihazlar için a ma kapasiesi plakas isif arac n n a ma kapasiesi plakas n n yan na ak l d r ve isif arac n n ilgili monaj cihaz ile ba lan l olarak Q a ma kapasiesini (kg halinde) belirir. Monaj cihaz için a ma kapasiesi plakas nda belirilen seri numara monaj cihaz n n ip plakas ndaki seri numara ile ayn olmal d r. 5 Durma emniyei sif arac n n durma emniyei eknik konum aç s ndan konrol edilmi ir. Bu uygulama s ras nda kurallara uygun kullan mda olu abilecek dinamik ve saik devrilme güçleri dikkae al nacak r. sif arac n n durma emniyei ayr ca a a daki fakörlerden de ekilenmekedir: Lasik Asansör Monaj cihaz Nakledilen yük (Boyu, a rl k ve a rl k nokas ) UYARI! Durma emniyeinin kayb nedeniyle kaza ehlikesi Sunulan bile enlerde bir de i iklik uygulanmas durma emniyeinin de i mesine neden olur. 6 Rüzgar yükleri Büyük yüklerin kald r lmas,indirilmesi ve a nmas nda rüzgar gücü isif arac n n güvenli ini ekiler. Hafif yükler rüzgara maruz kal yorsa,yüklerin özellikle güvenceye al nmas gerekir. Böylece yükün kaymas veya dü mesi önlenmi olur. Her iki durumda gerekirse çal may durdurun. 41

41 42

42 C Ta ma ve ilk çal rma 1 Ta ma Asansörün yap yüksekli ine ve kullan m yerindeki ko ullara ba l olarak iki farkl a ma ekli vard r: Dikey, asansör mone edilmi olarak (dü ük yap yüksekliklerinde) Asansör sökülmü konumda duran (daha büyük yap yüksekli inde), ana cihaz ile asansör aras ndaki üm mekanik ba lan lar ve üm hidrolik halar ayr lm r. 2 sif arac n n yüklenmesi 2.1 sif arac n n a rl k nokas konumu UYARI! Virajlarda de i en a rl k merkezi nedeniyle devrilme ehlikesi Genel a rl k nokas konumu araç donan m na ba l olarak (özellikle kald rma düzene i modeline) de i ebilir. Kald rma düzene i olmayan isif araçlar nda a rl k merkezi a r derecede kar a rl k yönüne kayar. Devrilmeyi önlemek için isif arac dikkali ve uygun h zda kullan lmal d r. Yandaki resim yakla k a rl k merkezini göserir. 43

43 2.2 Forklife vinç ile yükleme yap lmas UYARI! Vincin yüklenmesi s ras nda bilgilendirilmemi personel nedeniyle ehlike E iimsiz personel araf nda kurallara uygun yap lmayan vinç yüklemesi isif arac n n devrilmesine neden olabilir. Bu nedenle personel için yaralanma ve ayr ca isif arac n n zarar görme ehlikesi mevcuur. Yükleme bunun için e iim görmü uzman personel araf ndan uygulanmal d r. Uzman personel, karayolu a lar n n emniyeli bir ekilde yüklenmesi ve yükleme emniyei için yard mc maddelerin kullan m hakk nda bilgilendirilmi olmal d r. Yükleme emniye önlemlerinin de erlendirilmesi ve gerçekle irilmesi her özel durum için ayr ca espi edilmelidir. TEHL KE! Vinç donan m n n y r lmas halinde kaza riski Sadece yeerli a ma gücüne sahip vinç donan mlar kullan lmal d r. Yüklü a rl k = sif arac n n bo a rl (+ Elekro araçlarda akü a rl ). Kald rma düzene i am olarak arkaya ya r lm olmal d r. Kald rma düzene indeki vinç donan m en az 2 m bir serbes uzunlu a sahip olmal d r. Vinç donan m n n durdurma arac, kald rma esnas nda hiçbir monaj parças na veya operaör kabini koruyucu avan na emas emeyecek ekilde ak lmal d r. Sallanan yükün al nda bulunulmamal d r. Sadece durdurma arac ve kald rma cihazlar ile ilgili e iim alm personel, isif arac n yüklemelidir. Vinç yüklenirken güvenlik ayakkab s giyilmelidir. Tehlike alanlar nda veya ehlikeli bölgede bulunmak yasak r. Vinç donan m sadece öngörülen durdurma nokalar nda durdurulmal ve kaymalara kar emniyee al nmal d r. Z sif arac n n bo a rl : bkz. "Tip eikei" sayfa

44 Forklife vinç ile yükleme yap lmas Ko ullar Forklifi emniyeli bir ekilde park edin, bak n z sayfa 86. Vinç hala n dayanma nokalar na (54) ve(53) güvenli ekilde sabileyin. sif arac n kald r n ve yükleyin. sif arac n dikkale b rak n ve emniyeli bir ekilde park edin bak n z sayfa 86. sif arac n akozlar ile isemd kaymaya kar emniyee al n. Vince yükleme amamland. 45

45 2.3 kinci isif arac ile yükleme UYARI! sif arac hasar görebilir kinci bir isif arac ile yüklemelerde yüklenecek isif arac nda hasarlar olu abilir. Yükleme sadece e iimli uzman personel araf ndan uygulanmal d r. Yükleme için yeerli yük a ma kapasiesine sahip isif araçlar kullan lmal d r. Sadece yükleme ve bo alma i lemine izin verilir. kinci isif arac n n çaal uçlar yeerli uzunlu a sahipir Uzun mesafeler üzerinden nakledilmesi yasak r. sif arac n n ikinci bir isif arac ile yüklenmesi Ko ullar sif arac n emniyeli bir ekilde park edin, bak n z sayfa 86. sif arac n çaal uçlar ile yandan akslar n aras ndan espi edin. sif arac n hafif kald r n ve çaal uçlar üzerinde emniyeli yap da durup durmad n konrol edin, gereki inde düzenleyin veya çaal uçlar n ahdi araçlar ile emniyee al n. sif arac n dikkalice yükleyin ya da bo al n, bkz. "Yüklerin al nmas, a nmas ve indirilmesi" sayfa 95. sif arac n yava ça zemine b rak n ve kaymaya kar emniyee al n. sif arac yüklendi. 46

46 3 sif Arac Ta n rken Emniyee Al nmas UYARI! Nakliye s ras nda konrolsüz harekeler sif arac n n ve kald rma düzene inin kurallara uygun olmayacak ekilde emniyee al nmas halinde nakliye s ras nda köü sonuçlar do urabilecek kazalar meydana gelebilir. Yükleme sadece bunun için e iim görmü uzman personel araf ndan uygulanmal d r. Uzman personel, karayolu a lar n n emniyeli bir ekilde yüklenmesi ve yükleme emniyei için yard mc maddelerin kullan m hakk nda bilgilendirilmi olmal d r. Yükleme emniye önlemlerinin do ru ölçülmesi ve gerçekle irilmesi her durum için ayr ca espi edilmelidir. Bir kamyon veya römork ile a nan isif araçlar kurallara uygun bir ekilde ba lanmal d r. Kamyon veya römorka ba lamak için halkalar bulunmal d r. sem d harekelere kar isif arac n akozlarla emniyee al n. Sadece yeerli s kma kuvveine sahip ba lama kemerleri kullan n. Yükleme yard mc maddelerin emniyei için kaymay önleyen malzemeler (pale, akoz,...) kullan lmal d r, ör n. kayma önleyici minder. 47

47 Asansör ile emniyee alma Asansör olmadan emniyee alma sif arac n n nakliye için emniyee al nmas Ko ullar Kamyon veya römork üzerinde emniyeli bir ekilde yerle irilmi isif arac, bkz. " sif arac n emniyeli bir ekilde park edin" sayfa 86. Kullan lanalevemalzeme Germe eribal 2 ba lama kemeri Emniye kamalar 55 sif arac n ba lama kemeri ile (55) kald rma düzene inin üs raversine (54) ve römork ba lan s na (53) bzw. ön aks raversi üzerinden (56) ve römork ba lan s nda (53) emniyee al n. Ba lama kemerleri (55) germe eriba ile sabilenmelidir. sif arac nakliye için emniyee al nm r. 48

48 4 lk çal rma Monaj ve i lemeye alma için güvenlik uyar lar UYARI! Yanl monaj nedeniyle kaza ehlikesi Kullan lacak yerde isif arac n n monaj, kullan ma al nmas ve kullan c n n e iimi sadece bu i için e iilmi olan üreici mü eri hizmeleri personeli araf ndan yap labilir. Teslima veya nakliyeden sonra arac n çal maya haz r hale geirilmesi Donan m n eksiksiz olup olmad n konrol edin. Moor ya dolum mikar n konrol edin. Hidrolik ya dolum mikar n konrol eme. anz man ya dolum mikar n konrol edin (Yaln z hidro mekanik sürü ahrikli isif araçlar nda). Fren hidroli i seviyesini konrol edin. Akü ba lan lar n konrol edin. Akü asi seviyesini konrol edin (bak m isemeyen akülerde). sif arac imdi çal r labilir, bkz. " sif arac çal rmaya haz rlama" sayfa

49 50

50 D sif arac yak dolumu 1 Genel 1.1 Dizel yak la ve s v gazla u ra rken güvenlik alimalar UYARI! Emniyee al nmam isif arac ndan dolay kaza ehlikesi sif arac isenmeden hareke edebilir. Yak doldurmadan veya gaz üpünü de i irmeden önce isif arac n emniyeli bir ekilde park edin, bak n z sayfa 86. UYARI! Tuu ma sebebiyle kaza ehlikesi Yak ve gaz uu abilir. Yak larla ve gaz düzene iyle yap lan çal malarda dolum bölgesinin yak n nda sigara içilmesi, aç k k kullan m ve di er palamaya neden olacak kaynaklar n kullan lmas yasak r. Bölgeyi beliren levhalar görünecek ekilde konulmal d r. Kolayca alev alabilen malzemelerin bu bölgede bulundurulmas yasak r. Çal an yang n söndürme alelerinin her an kullan labilecek ekilde dolum alan nda mevcu olmas gerekmekedir. Liki gaz yang nlar ile mücadelede A,B ve C yang n s n flar n n oz söndürücüleri kullan lmal d r S zd ran gaz üplerini aç k alana b rak n z,görülecek i arelerle emniye al na al n ve eslimaç ya bildirin. Depolama ve nakliya Dizel yak ve s v gaz depolama ve a ma donan mlar, yasal aleplere uygun olmal d r. Bir depo sisemi mevcu de ilse yak, emiz ve izin verilen bidonlarda depolanmal ve nakledilmelidir. çerik belirgin bir ekilde bidonun üzerine i arelenmelidir. 51

51 DUYURU Yak nedenli çevre zararlar Akm dizel yak n uygun malzemeler ile örün. Örülmü dizel yak n ve yak filrelerini geçerli çevre yönemenliklerine göre imha edin. Dolum ve gaz üpü de i irme personeli: Gazl üpü de i imi veya isif arac n n yak dolumu ile u ra an ki ilerin çal ma düzeninin ehlikesiz bir ekilde uygulanmas için yak özellikleri ile ilgili bilgilere sahip olmalar gerekir. D KKAT! Liki gaz nedeniyle donma S v gaz ene direk olarak emas emesi halinde donma yaralar na neden olabilir. Direk deri emas ndan kaç n n Eldiven kullan n. Gaz deposunun doldurulmas : Gaz deposunun araçla ba l kalmas ve gaz isasyonunda doldurulmas gerekir. Dolum s ras nda depo siseminin ve gaz deposu üreicisinin alimalar na ve yerel yasal zorunluluklara uymas gerekmekedir. DUYURU Gaz siseminin güvenli kullan m için bilgiler Gaz sisemi ve deposunda yap lacak üm bak m ve onar m çal malar, sadece kalifiye ve gaz sisemi için e iim görmü uzman personel araf ndan yürüülebilir. lemeci, s v gaz kullan m için yasal yönemelikler, eknik sandarlar ve kaza önleyici yönemelikleri dikkae almak zorundad r. Kullan c, geçerli olan ilgili ülkenin yönemelikleri uyar nca, günlük i leime ba lamadan önce, gaz siseminin üm eri ilebilen yap parçalar durumunun kusursuz olup olmad n konrol emek zorundad r. Gaz sisemi münferi parçalar n n hasar, korozyon ve a nma durumunda, isif arac i leilmemelidir. 52

52 1.2 Gaz siseminin a r bas nç valf Gazl ahrikli isif araçlar bir a r bas nç valfi ile donanm r. Bu, gaz üpünün yan ndaki arka kapa n üzerinde bulunmakad r. Bir ar za durumunda gaz siseminin bas nc bir azami de er ile s n rlan r. A r 57 bas nç valfi bir plasik kapak (57) ile donanm r. A r bas nç valfinin devreye girmesi esnas nda plasik kapak çözülür ve böylece aç kça gaz siseminde ar za oldu u görünür. sif arac bu durumda çal r lmamal d r. ici gaz sisemi uygun kalieli ve e iimli uzman personel araf ndan konrol edilmelidir. Kullan c isif arac n n her kullan m ndan önce plasik kapa n yerinde olup olmad n konrol emelidir. TEHL KE! S v gaz s zma ehlikesi. S v gaz bozuk gaz horumlar nda isem d s zabilir. Gaz üpleri enegre edilmi ha kopma emniyei ile kullan lmal d r. Gaz üpü ba lan s,i lemedeki isem d gaz kaça n önleyecek ha kopma emniyei ile dona lmal d r. De i me durumunda yaln z enegre edilmi ha kopma emniyeli gaz üpü ba lan s kullan lmal d r. 53

53 2 Dizel yak deposu D KKAT! Yak sisemindeki hava i leme hasarlar na yol açabilir. Yak deposunu hiçbir zaman amamen bo alana kadar kullanmay n! 2.1 Depo süreci UYARI! Dizel yak kullan m nedeniyle risk Dizel yak cilde emas ei inde a nd rabilir. lgili alanlar hemen özenle emizlenmelidir. Göz emas nda hemen akan su al nda durulay n ve dokorunuza ba vurun. Dizel yak la çal malarda koruyucu eldiven kullan n. DUYURU Depo sürecinin sadece bunun için ön görülen yerlerde e iimli ve yekili ki ilerce uygulanmas gerekir. DUYURU Maks.dolum mikarlar : DFG 316/320 = 42 l. Maks.dolum mikarlar : DFG = 50 l. Sadece DIN EN 590 veya ASTM 975 do rulusunda 45 üzerinde sean say s na sahip dizel yak kullan n. DUYURU Kükür mikar yüksek dizel yak nedeniyle moor hasar Kükür mikar yüksek dizel yak kullan m durumunda (% 0,5 (5000 ppm) ile % 1,0 (10000 ppm aras nda)) moor ya daha h zl eskir. Moor ya ve filre her 250 i leim saainde bir defa de i irilmelidir. Moor hasarlar n önlemek amac yla % 1.0 (10000 ppm) üzerinde kükür içeren dizel yak kullan lmamal d r. DUYURU Kükür mikar yüksek dizel yak kullan m Kullan lan dizel yak n s n f ve yüzde cinsinden kükür oran (ppm) moorun kullan laca ülkeye özgü üm çevre yönemeliklerine uymal d r. Yak filresi her 500 i leim saainden sonra de i irilmelidir. Kesinlikle % 0,10 (1000 ppm) al nda kükür içeren dizel yak kullan m avsiye edilmekedir. 54

54 DUYURU Kirli dizel yak nedeniyle moor hasar A r kirli yak lar n kullan lmas durumunda yak filresinin de i irme aral n 1000'den 500 i leim saaine dü ürmek gerekli olabilir Dolum esisinde dolum. Yak dolumu yapmadan önce isif arac n emniyeli ekilde park edin, bak n z sayfa 86. Depo kapa n (58) sökün. Benzin pompas n aç k depo deseklerine yerle irin. Yak dolumu yap n. Yak deposunu a r doldurmay n. Deponun doldurulmas n n ard ndan depo kapa n (58) s k ca ak n. Dolum sürecini biirin

55 2.2 Yak kaplar ile dolum. Depo kapa n (58)sökün ve yak kab n aç n. Ta ma borusunu yak kab na mone edin. Ta ma borusunu aç k depo deseklerine koyun. Yak kaplar n n ve a ma borusunun birbirlerine s k ca ba l olmalar n emniye al na al n. Yak haznesini dikkalice kald r n ve dizel yak yava ça doldurun. Yak deposunu a r doldurmay n. Deponun doldurulmas n n ard ndan depo kapa n (58)s k ca ak n. Dolum sürecini biirin

56 2.3 Yak gösergesi (sadece DFG) Göserge üniesi E er rezerv lambas (59) yan yorsa depo doldurulmal d r

57 3 Gaz kaplar Z S v gaz yaln z DIN 'e veya kar la rmal ulusal alimalara göre kullan lmal d r. 3.1 Gaz üpleri TEHL KE! Palama ehlikesi Gaz üpünün de i imi sadece bunun için ön görülen yerlerde uzman ki ilerce yap lmas gerekir. D KKAT! Yanl gaz üplerinin kullan m nedeniyle kaza ehlikesi. Sadece izin verilen gaz üplerini kullan n. Gaz üpü, dayamal üp uaca nda daima kapama valf n n horum ba lan s dik olarak a a y göserecek ekilde durmal d r. Di er ülkelerin üplerinde ulusal alimalar dikkae al n. Gaz üpünün üzerindeki uyar ve i arelere dikka edin Bir gaz üpü ile çal ma Gaz üpünün de i irilmesi sif arac, gaz üpü de i irilmeden önce güvenli bir ekilde park edilmelidir, bak n z sayfa 86 K sma valfleri (60) iyice kapa lmal d r. Moor çal r lmal ve nör konumda gaz sisemi bo alana kadar çal maya b rak lmal d r

58 Gaz üpünü al n. D KKAT! Ba lan sol di liye sahipir. Kelebek somununu (62) ç kar n, bu arada sapa kar dan uun (61). Horumu (64) sökün ve valf kapa n hemen bo gaz üpüne vidalay n. Kilidi (66) a a ya do ru çekin. Gergi kolunu (65) yukar ya do ru yerle irin. Gergi kemerini brakeen ç kar n ve iici gaz üpünün üzerine koyun. Gaz üpünü dikkalice uucudan (67) kald r n ve emniyeli bir ekilde bir yere koyun Z Yeni gaz üpü yerle irme Gaz üpünü uucuya (67) yerle irin. A a ba lan n n konumland r lmas n dikkae al n. Germe kemerini gaz üpüne ak n. Horum ba lan s n yukar ya do ru düzelin Gergi kemerini gaz üpü eraf na yerle irin ve yuvaya çengelleyin. Gergi kemeri ucunu manüel olarak d ar çekin ve gaz üpüne ak n. Gergi kemerinin kili mekanizmas n, kilidi çekerek ve ayn anda da gergi kolunu (65) devirerek gerdirin. Gergi kolunu (65) üp emniyeli ekilde ba lanana kadar birçok kez hareke eirin. Valf kapa n (63) sökün. Horumu (64) alimalara uygun olarak mone edin. Kelebek somunu (62) s k n, bu arada sapa kar dan uun (61). Kesme valfini (60) dikkalice aç n. Horum ba lan lar n n s zd rmazl n köpüklü madde ile konrol edin. De i irme i lemi bii. 59

59 3.2 S v gaz ank (o) yeniden dolum yap labilen s v gaz üpleri bir al m valfiyle(69), bir dolum durdurma valf na (71,) bir emniye valf na (70) ve bir gösergeye (68) sahipir. Doldurulabilen s v gaz deposu dolumu(ek donan m) 68 Z Ko ullar S v gaz pompas n n üzerindeki s v gaz n dolumu hakk ndaki üm alimalara dikka edin. Alma valf n (69) kapa n. Kapak (72)dolum durdurma valf (71)ç kar n. S v gaz pompas n n doldurma ba lan s n doldurma sop valf na (71)vidalay n Deponun maksimum dolma mikar na ula ld nda dolum süreci oamaik olarak sonlan r. Dolum süreci sonunda dolma ba lan s n ç kar n ve doldurma valf n n (72) kapa n (71) ekrar vidalay n. 60

60 61

61 62

62 E Kullan m 1 sif arac n n çal r lmas ile ilgili güvenlik yönergeleri Operaör Belgesi Bu isif arac sadece sürücü kursundan geçmi, i lemeciye ve onun görevlendirdi i ki ilere yük sürme ve yüklerle çal ma konusunda yeenekli oldu unu kan layan ve aç kça bu i için görevlendirilen ki iler araf ndan kullan lmal d r, gereki inde ulusal yönemeliklere dikka edilmelidir. Kullan c n n haklar, sorumluluklar ve davran kurallar : Kullan c haklar n ve sorumluluklar n bilmeli, isif arac n kullanmas n ö renmi olmal ve bu kullan m k lavuzunun içeri ini okumu olmal d r. Yekisiz ki ilerin kullanmas n n yasaklanmas Kullan c kullanma süresince isif arac ndan sorumludur. Kullan c, yekisiz ki ilerin isif arac n kullanmalar n veya hareke eirmelerini yasaklamal d r. Yolcu al nmamal veya kald r lmamal d r. Hasarlar ve eksiklikler sif arac nda veya monaj cihaz nda olu an hasarlar ve di er ar zalar durumunda derhal amire haber verilmelidir. leme güvenli i olmayan isif araçlar (ör n. a nm lasikler veya ar zal frenler) kurallara uygun bir ekilde onar lana kadar kesinlikle kullan lmamal d r. Onar mlar Kullan c n n, kendisine izin verilmeden veya özel e iim görmeden isif arac nda onar m veya de i iklik yapmas yasak r. Kullan c n n güvenlik eribalar n veya alerleri devre d b rakmas veya ayarlar n de i irmesi kesinlikle yasak r. 63

63 Tehlike alan UYARI! sif arac n n ehlike alan nda kaza / yaralanma ehlikesi sif arac n n sürme veya kald rma harekelerinin, yükleme donan mlar n n veya yükün insanlar için ehlike yara alan, ehlike alan olarak an mlan r. Bu alana, a a ya yük dü mesi olana bulunan veya inen/a a ya dü en çal ma malzemelerinin kaplad alan da dahildir. Yekisiz ki ileri ehlike alan ndan uzakla r n. Ki iler için ehlike e kil eden durumlarda zaman nda bir uyar i arei verilmelidir. Yekisiz ki iler, uyar lmalar na ra men ehlike alan ndan ç kmazlarsa, isif arac derhal durdurulmal d r. UYARI! Dü en nesneler nedeniyle kaza ehlikesi sif arac ile çal ma esnas nda a a ya dü en nesneler kullan c y yaralayabilir. Kullan c isif arac n n kullan m s ras nda operaör kabini koruyucu avan n n korunakl alan nda bulunmal d r. Güvenlik eribalar, uyar plakalar ve uyar nolar Bu kullan m k lavuzunda aç klanan güvenlik eribalar, (bkz. " areleme yerleri ve ip eikeleri" sayfa 36) uyar plakalar ve uyar nolar kesinlikle dikkae al nmal d r. 64

64 2 Göserge ve kumanda elemanlar aç klamas Poz. Kumanda veya Fonksiyon göserge eleman 7 Direksiyon simidi sif arac n n direksiyon manevras. 8 Göserge üniesi Uyar ve bilgi mesajlar gösergesi 73 Konak kilidi Kumanda ak m n aç p kapa n ve mooru çal r n. Anahar ç kar ld nda, isif arac n n yekisiz ki iler araf ndan çal r lmas önlenir. 74 SOLOPILOT Fonksiyonlar n kullan lmas : Yükleme donan m kald rma / indirme Asansörü öne e me / geriye e me Yan iici sol / sa (o) lave hidrolik (o) 75 Korna Bir akusik sinyal eiklenir. 76 Sürü yönü aleri Sürü yönü ya da nör konum seçimi. 77 aler opsiyonlar Opsiyonlar 78 Park freni aleri Park frenini akifle irme/devre d b rakma. 79 Direksiyon kolonu ayar Direksiyon kolonu e iminin ayar. kolu 80 Yava sürü / fren pedal 1. Bölge: Yava sürü ayar. 2. Bölge: leme frenine bas n. 65

EFG 213-320. letme Kılavuzu 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. letme Kılavuzu 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - leme Kılavuzu 51151943 03.13 T EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - letme Kılavuzu 50434904 03.11 T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

DFG/TFG 316-550. İşletme Kılavuzu 03.01 - 52027259 11.06

DFG/TFG 316-550. İşletme Kılavuzu 03.01 - 52027259 11.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - İşletme Kılavuzu T 52027259 11.06 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

DIVAtop ST F 3540S170 KULLANMA, KURULUM VE BAKİM TALIMATLARİ. cod. 3540S170 06/2009 (Rev. 00)

DIVAtop ST F 3540S170 KULLANMA, KURULUM VE BAKİM TALIMATLARİ. cod. 3540S170 06/2009 (Rev. 00) DIVop ST F 8 9 8 8 F 9 F 98 0 98 0 0 0. 0 0. 0 0 0S70 780 7 8 00 00 809 780 8 00 00 809 70. 0. 0 70. 0. 0 cod. 0S70 0/009 (Rev. 00) KULLNM, KURULUM VE KİM TLIMTLRİ DIVop ST F TR. GENEL UYR LR u kullanım

Detaylı

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - İşletme Kılavuzu T 50462559 09.10 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ERD 220

Detaylı

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz 00 5/14/09 5:41 PM Page a Önsöz Dünya çap ndaki Daihatsu kullan c lar ailesine kat ld n z için sizi tebrik ediyoruz. Bilindi i üzere, bir arac n performans ve dayan kl l büyük ölçüde arac n bak m n n nas

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

KMR 1050 S B 1.047-804. www.karcher.com 5.959-047 A2003105 06/02

KMR 1050 S B 1.047-804. www.karcher.com 5.959-047 A2003105 06/02 KMR 1050 S B 1.047-804 www.karcher.com 5.959-047 A2003105 06/02 KMR 1050 S B Betriebsanleitung 3 Ersatzteilliste 221 Operating Instructions 20 Spare Parts List 221 Notice d'utilisation 36 Liste des pièces

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

DFG/TFG 425/430/435. Kullanım kılavuzu 07.04- 52025763 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Kullanım kılavuzu 07.04- 52025763 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Kullanım kılavuzu T 52025763 02.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2.

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

Altivar 312. Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009. www.schneider-electric.com BBV46391. efesotomasyon.

Altivar 312. Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009. www.schneider-electric.com BBV46391. efesotomasyon. 2354235 11/2008 Altivar 312 Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009 BBV46391 www.schneider-electric.com çindekiler Önemli Bilgiler 4 Ba lamadan önce 5 Belge yap s 7 Ayarlama

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir.

Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Honda Civic-0 23/9/04 9:37 Page 2 (1,1) Bu el kitab arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan c el kitab

Detaylı