BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI"

Transkript

1

2

3 BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye de deðil, tüm dünyada benzer hareketler yaþanýyor, borsalar alt üst oluyor. Neler oluyor, nereye gidiyoruz kaygýsý giderek daha çok yerleþiyor. Ve yaz sýcaðýnýn ortasýnda demir büken iþçi, alnýnýn terini silip soruyor, iyi de, bütün bu olanlarýn, enflasyon dýþýnda, beni ilgilendiren yönü nedir? En sonda söyleyeceðimizi þimdiden yazalým: tüm dünyada milyonlarca, yüzmilyonlarca emekçiyi devrimin fýrtýna a- lanlarýna fýrlatacak olan, tarihin gördüðü en kapsamlý ekonomik çöküþün eþiðindeyiz. Yaþananlar, yalnýzca büyük depremi haber veren öncü sarsýntýlar. Þu yaþananlara bakýp, Oh, nihayet, AKP hükümetinin sonu geldi diye sevinenlere gülmemek elde deðil. Sadece AKP mi? Söz konusu olan, ipin ucunda sallanan dünyanýn bütün sermaye iktidarlarýdýr. Bu büyük altüst oluþun sosyalizmin zaferiyle sonuçlanmasý için ne kadar zaman gerekli olduðunu, yalnýzca ama yalnýzca sýnýf mücadelesinin koþullarý, proletaryanýn hazýrlýk derecesi belirleyecek. Sadece þu kesinlikle söylenebilir: sosyalizmin zaferine götüren küresel savaþým sürecinin zaten içindeyiz ve öncü sarsýntýlarýný duyduðumuz büyük ekonomik altüst oluþ, bu sürece muazzam bir güç katacaktýr. Bakmak Ama Görememek Bu kez farklý olabilir diyor Ergin Yýldýzoðlu, Cumhuriyet gazetesindeki 12 Haziran tarihli makalesinde. Yabancý basýndan derlediði yazýlar, raporlar ve röportajlarla desteklediði düþüncesini þöyle özetliyor: Bunlardan benim anladýðým þu: Artýk, spekülatif yollarla birikimi sürdürme dönemi kapanýyor. Spekülatif riskler çok arttý, mali-sermaye artý-deðeri bölüþme gibi dolaylý birikim yerine, doðrudan üretimini finanse etmeye yönelik bir birikimi özlüyor (E. Yýldýzoðlu) Biz de diyoruz ki, bu kez durum gerçekten farklý. Dünya burjuvazisinin bundan sonra atacaðý her adým onun küresel yýkýmýný hýzlandýrmaktan baþka bir iþe yaramayacaktýr. Emperyalist-kapitalist sistem dünya çapýnda sürdürdüðü birikimin sonuna geldi. Oysa E.Yýldýzoðlu, bir geri vites ten sözediyor. Onu böyle düþünmeye iten, olaylara tümüyle ekonominin penceresinden bakmasý. Bugün, ekonomide görülen hareketliliði iyi anlamak için, elinizde Yeni Evre ye dair kavramlar olmalýdýr. E- vet yoksa, týpký E.Yýldýzoðlu gibi Dünya ekonomisinde bir þeylerin artýk sonuna gelindiðini anlasanýz bile, bunun yerini neyin alacaðýný analiz etmeye kalkýþtýðýnýzda, analizde yalnýzca bir takým niyet ve özlemlerden öteye bir þey kalmaz. Yeni Evre, salt ekonomik bir analiz deðildir. Dünyadaki tüm ekonomik-siyasi-toplumsal hareketlerin genel eðilimlerinin soyutlanmasýdýr. Bilimsel düþünce, böylesi yüksek soyutlanmalara ihtiyaç duyar. Daha önceden farkedilmeyen, gizini saklayan, gelip geçici bir çok olgu tarafýndan kuþatýlmýþ çýplak gerçek, ancak böylesi yüksek soyutlama düzeylerinden görünebilir. Bunlar olmadan, ekonomideki geliþmeleri izlemekle yetinir, belki yýkýlmakta olaný görür, ancak durumun siyasi ve toplumsal sacayaklarýn kuramadýðýnýz için, kaçýnýlmaz olarak metafiziðe teslim olursunuz. Yeni Evre nin saðladýðý anahtar kavramlar, geliþmelere bakýþýmýzda bu bütünlüðü saðlýyor. Yüzyýl önce Lenin, Kapitalizmin en yüksek aþamasý: Emperyalizm çalýþmasýyla, bilimsel düþüncede bir çýðýr açtý. Leninist emperyalizm teorisi, mali-sermayenin çürüme eðilimini, proleter devrimler çaðýný, tekelci kapitalizmin bütün pencerelerinden sosyalizmin göründüðünü, eþitsiz geliþmeyi ve buna benzer bir dizi ekonomik-siyasi-toplumsal kavram ve tespitleri bir araya getirerek, Kautsky nin ekonomist-indirgemeci mantýðýna hapsolan marksist analizi zincirlerinden kurtarmýþtý. Kautsky, salt ekonomik eðilim ve kimi niyetlerin izini takip ederek, Lenin in ulaþtýðý sonucun tam tersine, ultraemperyalizm e ulaþmýþtý. Günümüz Kautskileri, Leninizmin büyük etkisi altýnda koca bir yüzyýlý geride býrakan bilimsel düþünceyi, bir kalemde silip atamadýklarý için, zaman zaman emperyalist-kapitalist sistemin günümüzde yaþadýðý krizin savaþlara ve toplumsal kargaþalara yol açtýðýný kabullenmek zorunda kalýyorlar. A- ma bu kabul, geliþmeleri teorik bir bütünlük içinde algýlamanýn bir sonucu deðil, bir zorlamanýn sonucu olunca, biz böylesi yazarlarda, Yeni Evre gibi yüksek soyutlama düzenini deðil, ama ekonomik geliþmelere dair, kimi yönleri abartan kimi 72. Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos

4 yönleri de gözardý eden, çoðunlukla oldukça ayrýntýlý bilgi dökümünden fazlasýný bulamýyoruz. E.Yýldýzoðlu da böylesi yazarlardan. Sosyal-reformist yazarlarýn üzerinde en çok durduklarý olgu, neo-liberalizm kavramýnda özetlenen, finans piyasalarýnýn serbestleþmesine dayanan birikim modelinin yarattýðý yýkýmlardýr. Bu tür düþünme biçiminde eksik olan þu ki; finans piyasalarý olarak adlandýrýlan bankalar ve diðer para sahiplerinin hareketlerinin, reel-ekonomi diye adlandýrdýklarý sanayi üretiminden tümüyle koparýlmýþtýr olmasýdýr. Bu eksiklik nedeniyle, sosyal-reformist yazarlar ve ekonomistler, hükümetlerin finansçýlarý deðil, reel-ekonomiyi, yani sanayi sermayesini desteklemesini isterler. Onlara göre bu, istihdam dostu (bkz. Mustafa Sönmez) sanayiciler ayrý, para spekülatörleri ayrýdýr. Leninizmin etkisi altýnda tam bir yüzyýl geçirmiþ olan bilimsel düþünce için, acýnasý bir durum! Lenin in yüzyýl önce tanýmýný yaptýðý mali-sermaye kavramýný yeniden hatýrlatmak, ne denli can sýkýcý olsa da, o denli gerekli. Lenin, 19. yüzyýlýn son çeyreðinden itibaren, ayrý ayrý kanallardan akýp gelen sanayi ve banka sermayesinin kendi alanlarýnda tekelci bir güç konumuna ulaþtýklarýný, bankalarýn eski mütevazi rollerinden sýyrýlýp, basit birer aracý olmaktan çýkarak sanayiyi kontrol edebilecek parasal güç biriktirdiklerini; o a- þamadan sonra banka ve sanayi tekellerinin bir araya gelerek daha üst düzey bir sermaye birleþiminin ortaya çýktýðý ayrýntýlarýyla analiz etmiþtir. Ve, kapitalizmin en yüksek aþamasý olan emperyalizmin hem ekonomik hem de siyasal gizini, tam da burada açýða çýkarmýþtýr. 20. yüzyýl boyunca görülen ekonomik geliþim, Lenin in mali-sermaye kavramýný defalarca doðruladý. Ve bugün dünya, mali-sermaye biçiminde birleþen banka ve sanayi tekellerinin tam ve açýk egemenliðini yaþýyor. Dünyanýn en büyük 500 sanayi devi, dünya üretiminin neredeyse yarýsýný elinde bulunduruyor. Dünya ticaretindeki a- ðýrlýklarýysa çok daha ileri;%70. Bütün bu dev iþletmelerin üretim ve ticaret için gereksindiði finansmaný, krediyi saðlayanlar i- se, yine onlar kadar iri olan bankalardýr. 20. yüzyýlýn sonunda, hemen hepsi ABD-Almanya ve Japonya bankalarý olmak üzere, 15 büyük banka, dünya kredi ve para hareketlerinin %80 ini kontrol edebilecek düzeye ulaþtý. Yeni Evre, salt ekonomik bir analiz deðildir. Dünyadaki tüm ekonomik-siyasi-toplumsal hareketlerin genel eðilimlerinin soyutlanmasýdýr. Bilimsel düþünce, böylesi yüksek soyutlanmalara ihtiyaç duyar. Daha önceden farkedilmeyen, gizini saklayan, gelip geçici bir çok olgu tarafýndan kuþatýlmýþ çýplak gerçek, ancak böylesi yüksek soyutlama düzeylerinden görünebilir. Bunlar olmadan, ekonomideki geliþmeleri izlemekle yetinir, belki yýkýlmakta olaný görür, ancak durumun siyasi ve toplumsal sacayaklarýn kuramadýðýnýz için, kaçýnýlmaz olarak metafiziðe teslim olursunuz. Yeni Evre nin saðladýðý anahtar kavramlar, geliþmelere bakýþýmýzda bu bütünlüðü saðlýyor Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos 2006 Bankalarýn tüm dünyaya yayýlmýþ bu muazzam güç ve etkinliði olmadan, dünya ticaretinin %70 ini elinde bulunduran dev sanayi iþletmeleri, ne ham madde ve ara mamul ikmalini gerçekleþtirebilirler, ne de beþ kýtaya yayýlan alacaklarýný takip e- debilirler. Bankalar, bu sanayi devlerinin ürettiði mallar ve bu mallarýn ticareti olmadan, dünyanýn dört bir tarafýna yayýlan kredi imparatorluklarýný koruyamazlar. Banka ve sanayi tekellerinin içiçe geçmesiyle yeni bir birlik oluþturan mali-sermaye, aþaðýdan yukarýya doðru daralan bir sermaye sahipliði piramidini yaratýyor. Sanayi iþletmelerinin üzerinde bankalar, bankalarýn üzerinde de bir kaç sermaye grubu var. ABD nin mali-sermaye gruplarýnýn en tepesinde, yalnýzca dört aile bulunuyor: Morgan, Rockeleller, Dupont ve Walton aileleri. Diðerleri, þu yada bu oranda bu gruplara baðlý daha az irilikte mali-sermaye gruplarýdýr. Benzer sermaye merkezileþmesi, diðer emperyalist ülkeler için de geçerli. Para sermaye ve sanayi sermayesinin bu en üst düzey bileþimini gözardý ederek yapýlan her türden ekonomik analiz; faize ranta karþý çýkan ama sanayici kapitalistin emek sömürüsünü alkýþlayan, destekleyen sosyal-reformizmin bataklýðýna varýr. Bilimsel düþüncenin bu en temel ve en yalýn gerçeðine vurgu yaptýktan sonra, Bu sefer gerçekten farklý olduðuna dair olgularý incelemeye geçebiliriz. Sermayenin Can Simitleri Sermaye açýsýndan, kapitalizmin temel sorunu, birikimini gerçekleþtirme sorunudur. Kapitalist, üretim sürecinde ortaya çýkan ve el koyduðu deðeri (iþçilerin emeðinin sömürülmesiyle ortaya çýkan artý-deðer de dahil), bu deðerleri üretim ve tüketim mallarý biçiminde satarak, gerçekleþtirme, yani yeniden paraya çevirme peþindedir. Marx, buna gerçekleþtirme sorunu adýný veriyor ve Kapital in ikinci cildinde de bu konuyu en yüksek soyutlama düzeyinde ele alýp irdeliyordu. Marx ýn analizlerine göre, sermayenin gerçekleþtirme sorunu, geniþ emekçi kitlelerin yoksulluðundan doðan eksik tüketim den kaynaklanmaz. Kitlelerin yoksulluðu, sermayenin birikimini sýnýrlar ama sorun burada deðil, tersine, aþýrý üretim dedir. Önceki toplumlarda hemen hiç görülmemiþ olan aþýrý üretim krizi kapitalizme özgüdür. Kapitalist üretimde genel eðilim, üretim metalarýn daha az kýs-

5 mýnýn tüketim maddelerine ayrýlmasý, çok daha büyük kýsmýnýn üretim araçlarýnýn üretimine ayrýlmasýdýr. Kapitalist üretimin ve meta dolaþýmýnýn doðal sonucudur bu. Hem sermayeler arasý rekabet, hem de sermayenin emekle giriþtiði mücadele onu sürekli daha büyük oranda makina-teçhizat-ham madde üretip harcamaya sürükler. Bu devinimin üst üste geliþi ile, kapitalist sahip olduðu sermayenin çok büyük bir bölümünü bu sabit ve döner sermaye biçiminde tutmak zorunda kalýr. Marx ýn adýný koyduðu gerçekleþtirme sorunu tam olarak burada ortaya çýkar. Tüketim maddesi biçimindeki deðer, tüketiciler aracýlýðýyla gerçekleþtirilir. Ama, üretim araçlarý biçiminde varlýðýný sürdüren deðerin, her seferinde daha geniþleyerek, gerçekleþebilmesinin tek yolu bir aþamadan sonra fazlalýk haline gelen bu üretim araçlarýna talep yaratacak yeni bir teknik geliþme, daha önce el atýlmamýþ bir üretim alaný, taze ve yeni sermaye filizlerinin sürekli boy verdiði verimli alanlarýn bulunmasýdýr. Bu yeni üretim alanlarý ortaya çýktýðý sürece, kapitalistin deðeri gerçekleþtirip, artý-deðeri servete dönüþtürdüðü pazarý, derinliðine ve geniþliðine sürekli büyütebilir.. Sermaye birikiminin sürekliliðini ancak bu yolla garanti altýna a- labilir. 19. yüzyýl boyunca ortaya çýkan bilimsel geliþme sermaye birikimine muazzam bir itki saðladý. Bir yanda kimya, diðer yanda fizik ve özellikle elektrikle diðer mekanik bilimlerdeki ilerlemeler, sermayenin önüne daha önce bilinmeyen çok fazla sayýda üretim alaný çýkardý. 19. yüzyýl sonundaki en büyük sanayi tekelleri; demir-çelik, kimya ve ilaç, elektrik ürünleri alanýnda faaliyet gösterenlerdi. Dönemin öncüsü demir-çelik oldu. Sermaye dünyasýndaki yarýþ, daha uzun tren yollarý, daha büyük gemiler inþa etmek yönündeydi. Bu alanlardaki aþýrý ü- retim, 20. yüzyýlýn hemen baþýnda kendini gösterdi. Tren yollarý daha uzak diyarlara uzandýkça, gemiler büyüdükçe sanayi karlarý düþtü, risler arttý. Eðer bu dönemin sonuna dair bir metafor aranacak olsaydý, herhalde en uygun simge, Titanic in batýþý olurdu. Üretim araçlarý biçimindeki sermaye deðerinin, gerçekleþmesi imkansýz fazlalýðý 1. Dünya Savaþýnýn dev savaþ gemilerine, korkunç sahra toplarýna, zýrhlý trenlerine ve kimyasal gazlarýna yatýrýlarak, sermaye birikiminin devamý saðlanmýþ oldu. Savaþýn bitmesiyle beraber, daha da aðýrlaþmýþ olarak gündeme gelen üretim araçlarý biçimindeki sermaye deðerin gerçekleþme sorununda, imdada bu kez içten yanmalý motorlarýn geliþimi yetiþir. 20. yüzyýlýn önemli bölümüne damgasýný vuracak olan bu teknik geliþme, otomotiv, uçak, petrol ve türevleri gibi, sermaye birikimine büyük ivme kazandýran yepyeni üretim alanlarý açar. Bu kez sermaye dünyasýnýn yarýþý, daha geniþ karayollarý, daha çok benzin harcayan güçlü otomobiller ve en hýzlý jet motorlarý yarýþýdýr. Üretimin yepyeni a- lanlarýnda geliþip serpilen sermaye, kýsa zamanda merkezileþip tekelleþti, pazarýn emebileceði ölçeðe ulaþtý; bu ondan sonra karlarda hýzlý bir düþüþ yaþandý ve bir kez daha gerçekleþtirme sorunu ile karþýlaþýldý. Dönem, 1970 lerdir. Petrol krizi ne mal edilen büyük ekonomik durgunluðun arkasýnda yatan esas nedendir bunlar. Sermaye sýnýfýnýn imdadýna, bu kez, elektronik sektöründeki muazzam geliþme yetiþti. Bu alandaki teknik geliþme kendini, daha henüz 20. yüzyýlýn baþýnda radyo ve televizyonla göstermiþti. Ancak, tüm bu aletlerin çalýþmasýný saðlayan a- ðýr ve hantal parçalarý, tek bir silikon yongasý üzerinde dizili yarý-iletkenlerle deðiþtiren entegre devre sistemi, çok boyutlu bir teknik geliþimi haber veriyordu. Çünkü entegre devreler, yalnýzca elektronik aletlerin küçülmesini saðlamýyor, ayný zamanda onlarý bir kumanda mekanizmalarý haline getiriyordu. Size düþen, sadece doðru düðmeye basmaktýr. Gerisini, entegre devre aldýðý komuta uygun olarak halleder. 60 larýn ortalarýndan itibaren elektronik hesap makinalarý, faks cihazlarý ve sonraki yýllarda bilgisayar teknolojisi, sanayinin yeni parlayan yýldýzlarý haline geliyordu. Silikon yonga üzerine monte edilen yarý-iletkenlerin sayýsý arttýkça, bu yeni aletlerin hesap yapabilme, verilen komutlarý manyetik hafýzaya kaydetme ve istenildiðinde kullanabilme kapasitesi geliþti. Yine de, yarý-iletkenli endüstriyel üretimin, sanayinin tümünü dalgalandýracak bir etkinliðe ulaþabilmesi için, kendisinden önceki otomotiv-petrol döneminin týkanýþýný beklemek zorunda kaldý te tüm dünyada patlak veren kriz, içten yanmalý motor öncülüðüne dayalý kapitalist birikimin týkanýþýný ilan etti. Üretim araçlarý biçimindeki deðer gerçekleþme sorunlarýný a- þamayýnca, yatýrýmlar hýzla azaldý, durgunluk ve enflasyon baþ gösterdi. Yarý-iletken teknolojinin kapýlarýný araladýðý yeni üretim alanlarý olmasa, kapitalizmin bu krizden saðlam çýkabilmesi düþünülemezdi. Yeni teknolojinin sunduðu üretim potansiyeline, en baþta mali-sermayenin devleri bir hücum baþlattý. Araþtýrma-geliþtirme projelerine milyarlar harcandý. Tek bir yonga üzerine monte edilen yarý iletken sayýsý, her dört yýlda bir ikiye katlandý. Yarý-iletkenlerin ulaþtýðý her yeni düzey, makinelerden füze rampalarýna kadar, orada günlük yaþamýn alýþkanlýklarýný ve sanayi üretimin karmaþýk süreçlerini yeni baþtan düzenleyen bir dalgalanma yaratýyordu. Sermayenin gözünde bu geniþleme sonsuz gibi göründü. Ancak, ulaþýlan her yeni düzey, bir öncekinden çok daha fazla yatýrým maliyeti getirdi. Karlar kýsa sürede kar topu gibi eriyor ve dahasý, ayný alanda oynayan þirketlerin (güçlü mali-sermaye gruplarýnca desteklenen) karþý konulmaz tekelci gücü, kýsa sürede piyasanýn emebileceði ölçeðe ulaþmayý saðlýyor; bu da bir üretim fazlasý sorununa neden oluyordu. Karlarýn düþmesi, bir sonraki teknik düzeye geçmek konusunda þirketleri hýzlandýrdý. Teknik geliþmenin hýzla yukarý týrmanan eðilimine, ondan daha dramatik bir yükseliþ yaþayan maliyetler eþlik ediyordu. Otomobillerin 40 yýl süren saltanatýna karþýlýk, yeni i- letkenlerin saltanat ömrü yarý yarýya indi lý yýllarýn ortalarýndan itibaren, mali-sermaye, kapasite fazlasý üretim araçlarýnýn gerçekleþme sorununu çözen bu yeni teknik geliþmenin de artýk sonuna gelindiðini görmeye baþladý. Siemens baþkaný, Walter Kunerth daha o yýllarda þunlarý dile getiriyordu. Yeni teknoloji oluþturmak çok paraya mal oluyor. Bu masrafý karþýlayabilmemiz için büyük bir kapasite oluþturmamýz gerekir. Bu kapasiteyi karþýlamak için de hacme ihtiyacýmýz var. (aktaran W. Greider, Tek Dünya) Sürecek Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos

6 BÝRARADA YAÞAMA Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos 2006 Türkiye tekelci kapitalizminin çöküþü öyle bir düzeye geldi ki, yýllardýr sýcak para yoluyla olsun, IMF vb. emperyalist finans kuruluþlarý eliyle olsun aktarýlan paralar da bu çöküþü yavaþlatmayý býrakýn, tam tersine hýzlandýrýyor. Yýllardýr taþýma suyla döndürmeye çalýþtýklarý deðirmen artýk dönmüyor. Emperyalizmin ekonomik ilhaký derinleþtikçe, üretken sermayenin yatýrým alanlarýný ele geçirdikçe çöküþ derinleþiyor. Tarýmsal alanlardan sanayi alanlarýna yoðun bir nüfus akýþý sürüyor; iþsizlik, sefalet, açlýk içinde sürünen milyonlarca emekçi yavaþ bir ölümün kollarýnda çaresizlik ve acý içinde kývranýyor. Son dönemde derinleþen ekonomik, politik, toplumsal krize baðlý olarak devlet, bütün alanlardaki baský ve terörüne dayanan e- gemenliðini koruyabilmek için her yola baþvuruyor. Yeni Terörle Mücadele Kanunu, üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda her gün þiddetini arttýran savaþ vb... Bu baský ve terör doðal olarak emekçi sýnýflarýn ve Kürt halkýnýn baþkaldýrýlarýnýn, isyanlarýnýn artmasýný, yüreklerindeki özgürlük alevinin daha da gürleþmesini getirdi, getiriyor. Türkiye tekelci kapitalizminin her yandan büyük bir çöküþe sürüklendiði, Birleþik Devrimin yeni bir atak hazýrlýðý içinde olduðu bugünlerde, sosyal reformizm, sermayeye yeni bir hayat öpücüðü sunmaya giriþti. ÖDP nin baþýný çektiði sosyal reformistler 25 Haziran da yaptýklarý Kadýköy deki mitingle bir kampanya baþlattýlar: Birarada Yaþama dedikleri projenin üzerindeki yaldýzlý ambalajý kaldýrýp gerçek projeye baktýðýmýzda, bunun uzun yýllardan beri þu ya da bu biçimde tekrar tekrar Türkiye emekçi sýnýflarý, ezilen u- lus ve ulusal topluluklara yutturulmaya çalýþýlan toplumsal uzlaþma -sosyal konsensüs- olduðunu görürüz. Türkiye proletaryasý ve ezilenleri, bu çaðrýyý daha önce 80 li yýllarýn sonunda, 90 lara gelirken müteveffa TKP nin aðzýndan duymuþlardý. Ve bu çaðrýya, emperyalist merkezlerde planlanýp, ü- zerinde yaþadýðýmýz topraklarda hayata geçirilmeye çalýþýlan politik çevirme hareketi eþlik etti. Bütün toplumsal uzlaþma çaðrýlarýyla ve politik çevirme harekatlarýyla bir kýsým devrimci örgüt ve kiþiler devrimden vazgeçse de, Leninistlerin olduðu bir yerde devrimin yenilmesi mümkün deðildir. Nesnel koþullar ve teslimiyeti reddedip devrim mücadelesini yükseltenler sayesinde devrim, ileri yürüyüþünü devam ettirdi. 90 lý yýllar boyunca süren sert iç savaþ bu temelde yükseldi, sürdü li yýllara girerken Türkiye tekelci kapitalizmi, emperyalist merkezlerden aldýðý aktif destekle, AB masallarýyla emekçi yýðýnlarda ve Kürt halkýnda bir beklenti yaratmayý baþardý. Yýllara yayýlan bu beklentinin boþ olduðu artýk iyice açýða çýktýðý için, e- mekçi sýnýflarýn ve Kürt halkýnýn baskýsý sonucu Türkiye tekelci kapitalizmi, devrimin yeniden ataða geçmesini tetikledi. Çünkü baský, þiddet, katliam, iþkence kaçýnýlmaz olarak kendi karþýtýný doðurarak, iç savaþý þiddetlendirerek devrimci krizin daha da derinleþmesi sonucunu yaratýr. Tam da devrimci geliþmelerin yaþandýðý bu dönemde ÖDP eliyle gündeme getirilmeye çalýþýlan birarada yaþama yla süslenmiþ bu toplumsal uzlaþma çaðrýsýnýn muhataplarýna da bakmak gerekiyor. Bu çaðrý, devletin yýllardýr devrime karþý besleyip büyüttüðü, silahlandýrdýðý, Sivas ta 34 insanýmýzý yakarak katleden, domuz baðlarýyla, iþkencelerle katlettiði insanlarý evlerinin bodrumlarýna gömen, her yerde emperyalizmin, kapitalizmin hizmetinde devrime saldýran dinci gerici faþistleredir; bu çaðrý, bir süreden beri þovenist histeriyle yeniden örgütlenen, linç kampanyalarýyla, ayinleriyle beslenen sivil faþist çetelere, güruhlaradýr; uzun lafýn kýsasý bu çaðrý bütün düzen güçlerine, karþý devrim güçlerinedir. Politika, bir sýnýfýn diðer sýnýflarý, toplumu yönetme sanatý olduðuna göre, politik olan toplumsal olandýr, sýnýfsal olandýr. Þimdi yeniden gündeme getirilen toplumsal uzlaþma da asýl olarak düzenin politik güçlerine yapýlan uzlaþma çaðrýsýdýr: proletarya ile burjuvaziyi uzlaþtýrma giriþimidir. Bu topraklarda 35 yýlý aþan bir devrim mücadelesi var. Bütün bu süreçte, yaþanan bu uzun iç savaþta, Türk halký olsun Kürt halký olsun, tüm halklar en iyi evlatlarýný öne sürdü, devrim davasýný sahiplendi. Ne 12 Mart ne 12 Eylül faþist darbeleri, ne olaðan dönemlerdeki, yani parlamenter faþizmin uygulandýðý dönemlerdeki baský, terör ve katliam Birleþik Devrimi yenebildi; aksine her saldýrý, devrimin daha güçlü biçimde ayaða kalkmasýndan baþka bir sonuç vermedi. Bütün bunlarý tekrar hatýrlatmamýzýn nedeni ise buradan çýkan sonuçlardýr: Bu topraklarda halklarýmýz, proletarya, emekçi yýðýnlar devrim ve devrimde zafer konusunda ne kadar ýsrarlý olduklarýný defalarca ispatladýlar, gösterdiler. Bunca yýllýk baskýya raðmen ortaya çýkan bir diðer sonuç ise, üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda devrimin nesnel koþullarýnýn her geçen gün daha da olgunlaþtýðýdýr. Bu nedenledir ki, Türkiye tekelci sermayesi ne emekçi sýnýflarýn ekonomik taleplerini karþýlayabiliyor ne de Kürt halkýnýn ulusal demokratik taleplerini. Bu uzun iç savaþ yýllarýnda yorgun düþen, devrime sýrt çevirenler, þimdi bütün bu sonuçlara raðmen halklarýmýza da devrimden vazgeçmelerini, ekonomik-demokratik her alanda özgürlük taleplerini, kurtuluþ taleplerini unutmalarýný söylüyorlar. Emekçi yýðýnlarýn ve Kürt halkýnýn bunca yýldan beri her þeye raðmen sahiplendikleri, uðruna mücadele ettikleri ne varsa hepsini ellerinden almaya, böylelikle devrim davasýný boþa çýkarmaya çalýþýyorlar. Devrime sýrt çevirenler, þimdi de emekçi yýðýnlarýn devrime sýrt çevirmesini, teslim olmasýný istiyorlar. Devrimci proletaryanýn burada, bu sosyal-reformistlere ve her türden uzlaþma çaðrýlarýna vermesi gereken cevap, siz dilediðiniz yere bataklýða gitmekte özgürsünüz; ama biz de sizin elinizi býrakmakta özgürüz olmalýdýr. Çünkü proletaryanýn hedefi bugünkü toplumu, kapitalizmi, sýnýf karþýtlýðý temelindeki bu toplumu, karþýtlarýn birliðini yýkmak; yerine sýnýf karþýtlýklarýnýn ve sýnýflarýn olmadýðý yeni bir toplum, yeni bir birlik kurmaktýr. Proletarya özel mülkiyeti ortadan kaldýrarak, önce burjuvaziyi ve kendisini ortadan kaldýracaktýr. Bunu yapabilmek için de kolektif mülkiyete dayanacak, bu yolla hem bütün toplumun birliðini saðlayacak, hem de insanlýðýn kurtuluþunu gerçekleþtirecek tek güçtür. Bu nedenle küçük-burjuva uzlaþmacýlýðýyla zýt, proleter bir çizgi izlemek zorundadýr. ve Toplumun Birliði Sorunu

7 Filistin de Tek Çözüm YA DEVRÝM YA ÖLÜM! Kan içici Ýsrail devleti, iki haftadýr Filistin basýn açýklamasý yaptýk. Açýklama sýrasýnda yoðun þekilde kuþlama yapýp Savra Halký üzerinde yarým asýrdýr sürdürdüðü terörü týrmandýrdý. Bir Ýsrail askerinin kaçýrýlarak rehin alýnmasýný bahane eden Ýsrail ordusu Filistin in Gazze Þeridi ne füzeler, tanklar ve toplarla saldýrýyor. Gazze de elektrik ve sular kesik, insanlar içmeye su bulamýyor, yiyecek sýkýntýsý çekiyorlar. Ýsrail askerlerinin katlettiði insanlarýn parçalanmýþ bedenlerini sokaklardan yakýnlarý olan çocuklar topluyor. 21. yüzyýlýn baþýnda Filistin de insanlara karþý vahþet uygulanýyor. ABD emperyalizminin desteði ile Ýsrail siyonizmi Filistin Devrimini boðmak istiyor. Biz de Mücadele Birliði olarak Filistin Halkýna yapýlan bu katliam karþýsýnda susmayacaðýmýzý, proleter devrimciler olarak Filistin Halkýnýn yanýnda olduðumuzu, Filistin Halkýnýn yalnýz olmadýðýný göstermek amacýyla 9 Temmuz Pazar günü saat 12:00 de Filistin Halký Yalnýz Deðildir-Mücadele Birliði yazýlý pankartýmýzý açarak Taksim Tramvay duraðýnda bir Savra Hatta Nasr, Filistin Halký Devrimle Özgürleþecek, Filistin Halký Yalnýz Deðildir, sloganlarýmýzý haykýrdýk ve Ýsrail bayraðý yaktýk. Polis Ýsrail bayraðý yakmamýza müdahale etmek için arkadaþýmýzýn elinden bayraðý almaya çalýþtý. Ayný anda baþka bir arkadaþýmýz polisin elinden bayraðý alarak yere attý ve çiðnedi. Siyonizmin bayraðýnýn yakýlmasýný engellemeye çalýþmak AKP hükümetinin Ýsrail siyonizminin destekçisi olduðunun göstergesiydi. Açýklamamýzýn ardýndan Ýstiklal Caddesine doðru sloganlarla yürüyüþe geçtik. Polisler yürüyüþümüzü engellemek için yolumuzun üzerine barikat kurdular, pankart ve bayraklarý indirip o þekilde yürüyebileceðimizi söylediler, biz devrimci kararlýlýðýmýzý sürdürdük ve pankartýmýzý, bayraklarýmýzý indirmeden yürüyeceðimizi söyledik, daha sonra barikat kalktý ve sloganlarla Bekar Sokaða kadar yürüyüp açýklamamýzý bitirdik. FÝLÝSTÝN HALKI YALNIZ DEÐÝLDÝR! SAVAÞAN HALKLAR KAZANACAK! 72. Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos

8 Ýsrail, günlerdir Filistin de sürdürdüðü katliamlarýný, Hizbullah ýn 2 Ýsrail askerini daha kaçýrmasýný bahane e- derek Lübnan a da yaydý. Beyrut 1982 deki kuþatmadan bu yana ilk kez bu denli aðýr bir bombardýman altýnda. Ýsrail, günlerdir Beyrut a havadan, karadan ve denizden saldýrýyor; günlerdir Filistin ve Lübnan da kelimenin gerçek anlamýnda bir Nazi terörü estiriyor. Lübnan, Ýsrail in Filistin de yaptýðý katliamlardan kaçan yüzbinlerce Filistinliye ev sahipliði yapan bir ülke. Daðlýk bir coðrafi yapýya sahip olmasý nedeniyle gerilla için ideal bir yer den bu yana Filistin Kurtuluþ Örgütü (FKÖ) burada etkin bir faaliyet yürütüyor. Müslüman, Hýristiyan ve Dürzilerden oluþan kozmopolit bir yapýsý var. Lübnan halkýnýn savaþýn tam ortasýnda kalan bir ülke olmasý nedeniyledir ki, bugüne kadar Lübnan da, özellikle de Beyrut ta çatýþmalar hiç eksik olmamýþtýr deki Beyrut iþgalinde Ýsrail, 14 bini sivil olmak üzere 18 bin kiþiyi katletti. Bu iþgal 3 yýl sürdü. Yine ayný yýl Ýsrail in yönlendirdiði Falanjist milisler, Beyrut un 20 km kadar ötesinden Sabra ve Þatilla mülteci kamplarýna girdi ve 1500 Filistinliyi katletti. Bu operasyonu bizzat yöneten Ariel Þaron, bu tarihten itibaren kasap olarak anýlmaya baþladý. Ve þimdi Ýsrail in yeni kasaplarý tanklar, toplar ve füzelerle Lübnan a saldýrýyor, kýyý þeritlerini iþgal ediyor ve yaþlý-çocuk demeden katliam yapýyorlar. ABD, Lübnan ýn bombalanmasýný Ýsrail in kendini savunma hakký olarak deðerlendiriyor ve alkýþ tutuyor. Tarihte Ýsrail in hangi katliamýný gösterebilirsiniz ki ABD onu bire bir desteklememiþ olsun! Ve tarihte hangi dönemi gösterebilirsiniz ki Ýsrail in Ortadoðu da yürüttüðü siyonist politikalarýn arkasýnda ABD olmasýn! Filistin Devrimi yarým asýrdan fazla bir zamandýr sadece Ýsrail e karþý deðil, ABD ve AB emperyalizmine karþý da mücadele edilerek geliþiyor. Bunlara bir de Arap gericiliðini eklemek gerekiyor. Arap gericiliði Filistin Devriminin geliþimi önünde her zaman Ýsrail politikalarýna hizmet etti. Bir dönem FKÖ ye alternatif olarak desteklenen ve büyütülen Arap gericiliði þimdi oturduðu iktidar koltuðundan Filistin halkýný yönlendirmeye çalýþýyor. Açýk ki Filistin Halký, önünde bir engel olan Arap gericiliðini aþmadan devrimi daha ileriye taþýyamayacaktýr. Filistin in temel sorunu dinler arasý bir çatýþma deðildir. Bugün her kim ki, Filistin Devrimini müslümanlar ile yahudiler arasýnda bir çatýþma sýðlýðýna hapsetmeye çalýþýyor, o Ýsrail siyonizminin ve ABD emperyalizminin ekmeðine yað sürüyor demektir. Görünene aldanmayýp, olaylarýn altýnda yatan nedenlere, derinden derine iþleyen süreçlere bakacak olursak bunu daha net görebiliriz. KATLÝAMLARA KARÞI Ý N T Ý F A D A Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos 2006 Ýsrail Saldýrýlarý Hamas a Karþý Mý? Birçok insan, yanlýþ bir yönlendirme sonucu Ýsrail in bu son saldýrýlarýnýn Hamas hükümetine karþý olduðunu, Hamas ýn Filistin de yönetime gelmesini hazmedemeyen Ýsrail in Hamas hükümetini düþürmek amacýyla Filistin Halkýna saldýrdýðýný, ekonomik ve sosyal anlamda aðýr bir yýkým yaþayan Filistin Halkýnýn yýkýmýndan Hamas ý sorumlu tutacaðýný ve desteðini çekeceðini düþünerek saldýrýlarý yoðunlaþtýrdýðýný sanýyor. Oysa sorun ne tek baþýna Hamas ýn seçim zaferi dir ne de 3 askerin kaçýrýlmasýyla Ýsrail in sarsýlan prestiji. Sorun ABD nin Irak iþgaliyle baþlayan Ortadoðu yu yeniden þekillendirme projesi ve bu kapsamda Filistin Devrimini kanla boðma düþüncesidir. ABD pekala biliyor ki Ortadoðu da direniþ odaðý olan Filistin Devrimi yenilmeden Ortadoðu da zafer kazanmasý mümkün deðildir. Filistin Devriminin bölgedeki tüm halklar üzerinde yarattýðý büyük etki kýrýlmadan emperyalist odaklarýn baþarý þansý yoktur. Filistin Devrimi, devrimci ve komünistlere ilham vermeye devam ettikçe emperyalizme karþý direniþler ve savaþlar da devam edecektir. Hamas ýn iktidara taþýnmasýndaki temel mantýk da buydu. ABD ve Ýsrail siyonizmini Hamas üzerinden Filistin Halkýnýn direniþini kýrmayý ve yol haritasý ný kabul ettirmeyi düþünüyordu. Cezaevindeki FKÖ lülerin hazýrladýðý Ýki Devletli çözüm için Referandum önerisi tartýþýl-

9 mayý bekliyordu. Tam bir ABD iþbirlikçisi olan, ki daha fazlasý olmasý muhtemeldir, Mahmut Abbas ýn onay verdiði bu plan Filistin Halký tarafýndan kabul görmüyordu. Filistin de iþbirlikçi burjuva sýnýflarla iþçi ve emekçi halk arasýndaki çeliþkiler giderek keskinleþiyor ve bir iç savaþ halini alýyordu. Bu süreçten Filistin Devriminin güç kaybetmekten çok güç kazanarak çýkacaðý açýktý. Ve Hamas ýn iktidara taþýnmasý bu süreci engellemek için artýk tek çözümdü. Ama geliþmeler beklenildiði gibi olmadý. Hamas iktidarý iç savaþ sürecini derinleþtirdi. Filistin Halký devrim için her zamankinden daha kararlý bir tutum içinde. Benim kaným bir tutam yað / yakar özgürlüðün ateþini diyen bir halký hiç kimse özgürlüðünden vazgeçiremez. Ýsrail i kabule dayanan bir anlaþmayý hiç kimse bunca katliam ve kýrýmdan geçmiþ bir halka kabul ettiremez. Diplomasi artýk bir bozuk saat deðerinde. Bundan sonra Filistin de savaþýn dili konuþulacak. El-Fetih e baðlý El-Aksa þehitleri tugayýnýn üst düzey yetkililerinden Ebu Hadi, son yaþanan saldýrýlarla birlikte El- Aksa þehitleri, Ýzzeddin El Kassam ve Kudüs Tugaylarý, Halk Direniþ Komitesi, Filistin Halk Kurtuluþ Cephesi ve Filistin Demokratik Kurtuluþ Cephesinin hep birlikte bir Direniþ Komitesi oluþturdu ðunu söylüyor. Bu, Filistin devriminin Arap gericiliðine raðmen her zaman kendi yolunu açabileceðini gösteriyor. Ýsrail in saldýrýlarý karþýsýnda Filistinlilerin el yapýmý Kassam füzeleriyle vurmasý geliþmelerin ne yöne olduðunu açýklamaya yetiyor. 72. Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos 2006 Türkiye Kimin Müttefiki? Ýsrail i saldýrýlar konusunda sadece orantýsýz güç kullanmak la eleþtiren (!) uluslararasý güçler, Ýsrail saldýrýlarýnýn durdurulmasý için Türkiye nin arabulucuðunun önemine dikkat çekiyorlar. Bir dönem arabuluculuk denen, Ýsrail in katliamlarý karþýsýnda Filistin i razý etme giriþimlerini, Mýsýr yapýyordu. Son dönemde bu uðursuz görevi Türkiye üstlenmiþ görünüyor. Artýk Ýsrail ve ABD katledecek, alttan alta Suriye ve Ýran a saldýrý sinyalleri verecekler, tehdit edecekler ve Türkiye de onlarýn deyim yerindeyse diplomatik elçiliðini yapacak. Baþýna çuval geçirilmiþ bir devletten kendisine söylenen her þeyi kayýtsýz þartsýz yerine getirmesinden baþka bir þey bekleyebilir misiniz? Giderek ABD nin geniþletilmiþ Ortadoðu projesinin sýnýrlarý daha da netleþiyor. Ýsrail in Lübnan iþgali aslýnda ABD nin Suriye yi iþgali anlamýna geliyor. Suriye nin Ýsrail in Lübnan iþgaline karþý sesiz kalmasý, ABD yi giriþeceði yeni saldýrýlarda cesaretlendirmiþtir. Ý- ran ýn karþý çýkýþlarý ve Ýsrail i tehdit e- den açýklamalarý ise þimdilik ABD ve Ýsrail saldýrganlýðýna karþý duyulan tek ses gibi görünüyor. Türkiye nin Ortadoðu süreci içindeki rolü ise önümüzdeki günlerde daha da netleþecektir. Tam bir ikiyüzlülükle bir yandan Ýsrail ve ABD nin sözcülüðüne soyunurken bir yandan da Filistin halkýna karþý giriþilen katliamlarý kýnýyormuþ görüntüsü çizmek, devletin yüzyýllardýr sürdürdüðü diplomasinin günümüzdeki yansýmasýdýr. Filistin halký ise artýk gerçek dostlarýný düþmanlarýndan ayýrtedebilecek duruma çoktan gelmiþtir. Kimlerin nasýl stratejik ortaklýklar geliþtirdiðini ve bütün bunlarýn Ortadoðu da geliþecek bir devrimi boðmaya dönük olduðunu görüyor ve savaþma azimlerini yükseltmeye devam ediyorlar. Filistin bir gün mutlaka özgür olacak. Ýsrail siyonizminin yýkýlacaðý ve demokratik sosyalist bir Filistin in kurulacaðý günler uzak deðil. 9

10 Dünyanýn gözleri bir anda yeniden Sosyalist Kore üzerine çevrildi. ABD nin dünyanýn dört bir tarafýnda artan yayýlmacýlýðýna karþý son dönemde en güzel cevabý Sosyalist Kore verdi. 5 Temmuz tarihinde biri kýtalararasý olmak ü- zere 7 füze denemesi gerçekleþtiren Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, emperyalist-kapitalist dünyanýn gerçekte hangi dilden anladýðýný bir kez daha göstermiþ oldu. U- zun menzilli Taipong2 füzelerinin yönü Japonya ve Amerika idi. Uluslararasý diplomasi kurallarýnýn sadece kaðýt üzerine yazýlmýþ yazýlardan ibaret olduðunu gösteren Sosyalist Kore, daha sonrasýnda yapýlan kýnama a- çýklamalarýna da papuç býrakmadý. Ambargo; gýda ve ilaç yardýmlarýnýn kesilmesi, uluslararasý birlikler tarafýndan kýnanmasý vb. gibi tehditler karþýsýnda Sosyalist Kore tek bir a- dým olsun gerilemedi ve biri fýrlatýldýktan 40 saniye sonra Japon Denizine düþen füzesinin gerektiðinde hedefini bulacaðýný açýkladý. Emperyalizme bu açýktan meydan okuma, Japonya baþta olmak üzere tüm emperyalist-kapitalist ülkeleri korku dalgasýnýn sarmasýna neden oldu. Nitekim Japonya olayýn þokuyla ilk anda söylediði sözleri geri alarak Kuzey Kore ye saldýrýyla karþýlýk verme niyetinde olmadýðýný açýkladý. Sosyalist Kore, bugüne kadar emperyalist-kapitalist sistemin kendisi hakkýnda uydurduðu yalanlara, dezenformasyonlara, liderleri Kim Jong Ýl hakkýndaki karalamalara doðrudan cevap vermemiþti ama son füze denemeleriyle sabrýnýn bir sýnýrý olduðunu da göstermiþ oldu. Sosyalist Kore, Sovyetler Birliði nde sosyalizmin geriye düþüþünden SEN ÇOK YAÞA SOSYALÝST KORE Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos 2006 sonra Küba ve Vietnam la birlikte sosyalizmin deðerlerine sahip çýkmasý ve sosyalist sistemi kýskançlýkla korumasýyla dünya halklarýnýn gözünde büyük bir sempati kazanmýþtý. Yýllar yýlý emperyalist-kapitalist sistemin tüm saldýrýlarýna karþý kurucu önderleri Kim Ýl Sung un öðretileri doðrultusunda baþarý ile karþý koymayý bilen Sosyalist Koreliler, sosyalizmin yeni umutlarýný temsil ederek dünyanýn dört bir tarafýnda devrim ve sosyalizm için mücadele edenlere büyük bir moral ve güç kaynaðý olmuþlardý. Ve þimdi adeta Kim Ýl Sung un þu sözlerini doðrularcasýna hareket ediyorlar: Sosyalist ülkeler, komünist partiler ve iþçi partileri, tamamýyla eþit ve baðýmsýzdýrlar. Her biri uluslararasý devrimci saflarýn ulusal bir uzantýsý olarak, yalnýz kendi ülkesindeki devrim açýsýndan halklarýna sorumlu olmakla kalmayýp, iþçi sýnýfýnýn sýnýfsal dayanýþmasý nedeniyle, bütün dünya halklarýna dünya devrimi açýsýndan sorumludurlar Bütün kardeþ ülkeler, sosyalist ülkelerdeki sýnýf dayanýþmasýný güçlendirmek için birbirlerine, karþýlýklý saygý göstermeli ve eþit koþullarda olduklarýný bilerek, içtenlikle yardýmlaþmalýdýrlar. Ayrýca sosyalist ülkeler, dýþ baskýlar nedeniyle baðýmsýzlýklarýndan vazgeçmemeli ve körü körüne öteki parti ve ülkelerin peþine takýlmamalýdýrlar Kore Ýþçi Partisi ve onun lideri Kim Jong Ýl, bugün kendi ülkesinin somut koþullarýnda sosyalizmin evrensel ilkelerini temel alarak sosyalist sistemi güçlendiriyor ve her türlü saldýrý karþýsýnda korumayý biliyor. Bugün Sosyalist Kore nin dünya devrimine katkýsý, Castro nun Küba için söylediði gibi bu kararlýlýk oluyor. ABD nin þer ekseni içinde tanýmladýðý ve ekonomik ambargo ve diplomatik abluka ile yýkmaya çalýþtýðý Sosyalist Kore, tüm saldýrýlara karþý dimdik ayakta durmayý ve yeni insanlarýn yeni adýmlarýyla yürümeyi sürdürüyor. Sosyalist Kore nin emperyalizme aðzýnýn payýný veren son tavrý bir kez daha göstermiþtir ki emperyalist-kapitalist sistemin kuru gürültüsüne papuç býrakmak onlarý daha çok saldýrganlaþtýrýr. Anladýklarý dilden, gerekirse diplomasinin nezaketini bir kenara býrakarak cevap vermekse iþçi sýnýfý ve emekçi halklara büyük bir moral verir. Sosyalizmin moral kaleleri, Küba, Sosyalist Kore ve Vietnam, dimdik a- yakta durduklarý sürece emperyalist-kapitalist sistem asla egemen olamayacak ve en nihayetinde tarihin hükmünden kurtulamayacaktýr. Yaþanan son geliþmelerle birlikte i- çimizden bütün gücümüzle bir kez daha haykýrmak geliyor: Sen çok yaþa Sosyalist Kore.

11 TERÖRLE MÜCADELE YASASINA KARÞI MÜCADELEYE! Devrim süreci yoðunlaþtýkça, iç savaþýn geliþimine baðlý olarak devletin iþçi sýnýfý ve emekçilere, komünist, devrimci ve i- lerici olan tüm kesimlere karþý saldýrýlarý da artýyor. Bu saldýrýlar kimi zaman fiili olurken kimi zaman da yeni yasalar vb. þeklinde olmaktadýr. Daha önce çýkarýlan Ceza Ýnfaz Yasasý ndan sonra þimdi de yeni bir Terörle Mücadele Yasasý çýkarýlarak toplum baský altýna alýnmaya, ömrünü tüketmiþ tekelci kapitalist sistem bu þekilde korunmaya, deyim yerindeyse oksijen çadýrýnda yaþatýlmaya çalýþýlýyor. Yeni Terörle Mücadele Yasasý yla tüm toplum faþizmin kýsgacýna alýnmak istenmektedir. Sermayenin egemenlik ve zor aygýtý olan devlet, iþçi sýnýfý ve emekçi halklara karþý on yýllardýr sürdürdüðü iç savaþý yeni bir aþamaya taþýmýþ durumdadýr. Yeni Terörle Mücadele Yasasý ile artýk elinin altýnda katliamlarýna hukuki kýlýf bulacaðý bir dayanak da bulmuþ olacaktýr. ABD nin tezgahladýðý 11 Eylül provokasyonu sonucu tüm dünyaya karþý ilan ettiði 3. Dünya Savaþý nýn üzerinde yaþadýðýmýz topraklara pratik yansýmalarýndan biri olan bu yasaya göre varolan sömürü ve zulüm düzenine eleþtiri dahi yapmak suç teþkil etmektedir. Tüm toplumu faþist teröre ve þovenist kýþkýrtmalara boyun eðmeye zorlayan bu yasa, 29 Haziran tarihinde meclis tarafýndan kabul edildi ve Cumhurbaþkaný nýn onayýna sunuldu. Bir devlet politikasý olan terörün köþk tarafýndan o- naylanmayacaðýný düþünmek için insanýn devletin faþist yapýsýndan hiçbir þey anlamamýþ olmasý gerekir. Genelkurmay tarafýndan ilan edilen topyekün savaþ ýn somut adýmlarýdýr bunlar. Bir yandan ordu ve polis iþçi sýnýfý ve emekçi halklar üzerinde kelimenin gerçek anlamýyla terör estiriyor; insanlarý diri diri yakýyor, iþkencelerden geçiriyor, katlediyor. Öldüremediklerini tutukluyor F tipi hücrelere kapatýyor ve buralarda en aðýr baský ve iþkence koþullarýnda tutuluyor. Bir yandan yeni yasalarla iç savaþýn daha büyük çatýþmalarýna hazýrlanýyor. Yeni Terörle Mücadele Yasasý, ordu ve polis mensuplarýna dilediklerini diledikleri zaman silahla öldürme yetkisi veriyor. Deyim yerindeyse taþlar baðlanýyor, itler serbest býrakýlýyor. Bunun anlamý asker ve polislerin bugüne kadar zaten yaptýklarý infazlarý vb. hiçbir hukuki kaygý gözetmeden yapabilecek olmalarýdýr. Yasa yeni katliam ve infazlara davetiye çýkarýyor. Sosyalist, devrimci ve ilerici basýn üzerindeki baskýlar da yeni yasayla birlikte katmerleniyor. Savcý ve hakimlere dilediðince dergi, gazete vb. kapatma ya da yayýný durdurma kararý verme hakký tanýyan yasa adeta bunu teþvik ediyor. Bundan sonra hepimizin aðzýndan çýkan çýkabilecek herhangi bir söz kovuþturmaya uðramamýza, tutuklanmamýza, hapis yatmamýza neden olabilecektir. Aðýr para ve hapis cezalarýyla sosyalist, devrimci ve ilerici basýn abluka altýna alýnýyor. Burjuvazi, artýk hiçbir þey yazýlmasýn, çizilmesin, haber yapýlmasýn istiyor. Ya da yazýlýp çizilecek, haber yapýlacaksa sadece vatan-millet-sakarya edebiyatý yapýlsýn; yapýlan katliamlara sessiz kalýnsýn, baský ve iþkenceler görmezden gelinsin istiyor. Terörle Mücadele Yasasý, kelimenin tam anlamýyla devlet terörüne yasal dayanak oluþturuyor. Bu yönüyle Avrupa dan demokrasi bekleyenleri, Avrupa Birliði nin zorlamasýyla Türkiye nin demokratikleþeceðini sananlarý hayal kýrýklýðýna uðratmýþtýr. Devletin faþist karakteri, yeni Terörle Mücadele Yasasý yla bir kez daha görülmüþtür. Bundan sonra saldýrýlarýn daha da yoðunlaþacaðý bir süreçten geçileceði açýktýr. Ýþçi sýnýfý ve emekçiler, yoksul Kürt Halký, kendisini bu yeni savaþ sürecine göre hazýrlamak zorundadýr. Geliþmeler bir kez daha emekle sermaye arasýnda iþçi sýnýfý ve emekçilerle burjuvazi arasýnda bir uzlaþma olmayacaðýný, devrimin kendi yasalarýný burjuvaziye zorla kabul ettireceðini göstermiþtir. Terörle Mücadele Yasasý na karþý aktif bir mücadele yürütmek, bu yasayý devrimle birlikte yýrtýp atmak için baþta Leninistler olmak üzere tüm iþçi ve emekçiler, devrimci ve ilericiler mücadeleye atýlmalý, burjuva iç savaþa karþý proleter iç savaþý yükseltmek zorundadýr. FAÞÝST YASALAR VE SALDIRILARA KARÞI YAÞASIN HALKLARIN MÜCADELE BÝRLÝÐÝ! BÜTÜN ÝKTÝDAR EMEÐÝN OLACAK! 72. Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos

12 ORTADOÐU DA SAVAÞ VE ARTAN DEVRÝMCÝ OLANAKLAR Ortadoðu da yeni bir sürecin kapýsý açýldý. Ýsrail in, Ortadoðu nun bu haydut ve emperyalistlerin tetiktiçisi devletin Lübnan a saldýrmasý yeni sürecin ilk adýmý oldu. Bu, sonu mutlaka emekçi sýnýflarýn emperyalizm ve kapitalizm üzerinde zaferiyle sonuçlanacak kanlý savaþlar sürecidir. Daha doðru bir ifadeyle, ABD emperyalizminin dünya e- mekçi halklarýna karþý yaklaþýk beþ yýl önce baþlattýðý dünya savaþýnýn yeni bir aþamasýna gelmiþ bulunuyoruz. Bu aþamanýn tipik özelliði nedir? Kýsacasý, emperyalizmin ve onunla birlikte dünya kapitalizminin sýçramalý çöküþünün çok belirgin hale gelmiþ olmasýdýr. Ortadoðu bu noktaya nasýl geldi? Gerçekte herþey, yüzeydeki olaylarýn gösterdiði gibi, birkaç aylýk bir zaman dilimine sýkýþmýþ geliþmelerden ibaret ve birkaç kendini bilmez yöneticinin kin ve intikam duygularýnýn sonucu muydu? Elbette deðil. Bunun böyle olmadýðýný düþünme yeteneðine sahip her kiþi anlar. Öyleyse gerçek nedenlere ulaþmak için önce olaylarýn geliþimine kýsaca bir göz atalým. Bunun için bir baþlangýç noktasý almak gerekirse, Filistin seçimleri sonucu HAMAS ýn iktidara gelmesini düþünebiliriz. Bilindiði gibi HAMAS, seçimlerde çoðunluðu elde ederek Filistin hükümetini kurdu. Ama ne emperyalistler ne de Ýsrail bu hükümeti tanýmaya yanaþtýlar. Aksine, ambargo, abluka ve saldýrýlarla Filistin halkýný cezalandýrmaya,yaþamý onun için cehenneme çevirmeye yöneldiler. Bu politikanýn iki önemli sonucu oldu. Birincisi, Filistin halký, bu devrimci halk, emperyalistlere boðun eðmek bir yana daha þiddetli bir direniþe geçti. Ýkincisi ve en az bunun kadar önem taþýyan geliþme Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas ýn iþbirlikçi yüzünün çok net biçimde ortaya çýkmasý oldu. Ýþbirlikçiliðini Ýsrail den açýktan açýða silah ve para almaya kadar vardýran Mahmud Abbas ýn izlediði politikalar neredeyse Filistin i bir iç savaþýn eþiðine getiriyordu. Ama Ýsrail in kudurganlýkla tanýmlanabilecek saldýrgan politikasý onun Filistin deki en etkili iþbirlikçisini etkisiz kýldý. Ýsrail in Filistin topraklarýndaki Mahmud Abbas ayaðý artýk kýrýk.. Filistin Halk Direniþ Komiteleri iç savaþa doðru hýzla giden bu süreci bir eylemle tersine çevirmeyi baþardýlar. Filistinli direniþçiler, bir Ýsrail askeri noktasýný basarak iki Ýsrail askerini öldürüp birini esir alýnca iþin rengi deðiþti. Ýsrail bütün askeri gücüyle Filistin halkýna karþý saldýrýya geçti. Hava ve kara birlikleriyle Gazze Þeridi ni iþgale giriþti. Çoðu çocuk onlarca kiþi bombardýman sonucu öldürüldü; elektrik santrali ve köprüler havaya uçuruldu. Filistin halký buna silahlý direniþle yanýt verdi. Bir ara iç savaþýn eþiðine gelmiþ bulunan Filistin halký Ýsrail karþýsýnda birleþerek tek vücut halinde direniþe geçti. Devlet Baþkaný koltuðunda oturan Mahmud Abbas ise, bir anda, geliþmeleri izlemekten baþka e- linden birþey gelmeyen bir figüre dönüþtü. Taraflar þöyle netleþti: bir tarafta devrimci Filistin halký karþý tarafta Ýsrail ve arkasýndaki emperyalistler. Bu arada, beklenmedik bir geliþme o- larak Lübnan ýn güneyinde mevzilenen Hizbullah iþe karýþtý ve bir Ýsrail karakolunu basarak yedi Ýsrail askerini öldürüp ikisini esir aldý. Bu, Filistin halkýnýn direniþi karþýsýnda zaten köþeye sýkýþmýþ olan Ýsrail için Lübnan a saldýrýnýn bahanesi oldu. 12 Temmuz da, Ýsrail kara, hava ve deniz kuvvetlerini harekete geçirerek Lübnan ý bombalamaya baþladý. Böylece eninde sonunda bütün Ortadoðu yu içine alacak bir savaþýn baþlama borusu çalýnmýþ oldu. Þimdi sorulmasý gereken soru þudur: Bütün Ortadoðu yu içine alacak bir savaþýn baþlama nedenleri gerçekte bunlar mý? Kesinlikle deðil. Bunlar Ortadoðu iþçi sýnýflarýna, emekçi halklarýna, ulusal devrimci kurtuluþ savaþlarýna karþý savaþ açma ihtiyacýndaki emperyalistlere ve siyonist Ýsrail devletine sadece bir bahane oluþturdu. Esir onbaþýnýn bulunmasý bir bahaneydi zira Gazze nin iþgalinin çok önceden planlandýðý Ýsrail ordusunun hazýrlýklarýndan ve hareket tarzýndan kolaylýkla anlaþýlýyor. Onbaþý bir bahaneydi zira onun esir alýnmasýndan üç gün sonra kaçýrýlarak tutuklanan Filistinli bakan ve yetkililer hakkýndaki tutuklama kararýnýn çok önceden alýndýðý sonradan ortaya çýktý. Amacýn onbaþý yý bulmaktan ibaret olduðu bir yalandýr zira onbaþý nýn esir alýnmasýndan bir gün sonra Ýsrail savaþ uçaklarý Suriye Devlet Baþkaný sarayý üzerinden alçak u- çuþ yaparak küstahça bir kýþkýrtma yaptýlar. Amaç, Suriye yi de içine alan bir Ortadoðu savaþý çýkartmaktýr. Lübnan a, kaçýrýlan ve öldürülen askerlerine karþýlýk Hizbullah a bir ders vermek amacýyla saldýrýldýðý da kuyruklu bir yalandýr. Bunu, Ýsrail in savaþ hazýrlýklarýndan ve hareket tarzýndan aklý baþýnda her kiþi kolaylýkla anlar. Hizbullah ýn yedi askeri öldürüp ikisini esir almasýndan bir gün sonra kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katýldýðý bir savaþý baþlatmak ancak sa Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos 2006

13 vaþ planlarý masada hazýr duruyorsa mümkündür. Siyonist Ýsrail devleti tam da bunu yaparak aslýnda böyle bir savaþýn hazýrlýklarýna uzun süre önce baþlamýþ olduðunu ele verdi. Her emperyalist, gerici, faþist devlet halklara kan, gözyaþý, acý ve sefalet getirecek bir savaþý baþlatýrken daima gerçek a- maçlarýný gizler. ABD, Ýsrail ve onlarý destekleyen diðer emperyalistler baþta devrimci Filistin halký olmak üzere bütün Ortadoðu halklarýna karþý açtýklarý savaþýn çapýný böyle geniþletirlerken iþte bu nedenle gerçek amaçlarýný gizliyorlar. Gerçek amacý gizlemek her gerici, haksýz savaþýn karakteristik çizgisidir. Sadece devrimci savaþlar gerçek amaç ve hedeflerini önceden ve a- çýkça ilan ederler. Nefes almasý bile ABD nin iznine baðlý olan Ýsrail in bu savaþý ABD emperyalizminin onayýný alarak baþlattýðýndan þüphe yok. Hatta daha ileri giderek, bu savaþý ABD nin emriyle açtýðýný söylersek gerçeðe daha da yaklaþmýþ oluruz. Çünkü Ortadoðu halklarýna, iþçi sýnýflarýna, devrimci ulusal kurtuluþ savaþlarýna karþý kanlý bir savaþ baþlatmak Ýsrail den çok ABD nin ihtiyacýdýr. Peki neden? Þu basit ve kolayca anlaþýabilir nedenden dolayý: ABD emperyalizminin hegemonyasý, dünyanýn geri kalan bölümlerinde olduðu gibi Ortadoðu da da sýçramalý çöküþ sürecine girmiþtir. Bu çöküþ sürecini durdurmak için ABD emperyalizminin giriþtiði bütün çabalar fiyaskoyla sonuçlandý. Afganistan ve Irak bunun son iki örneðidir. Filistin Devrimi ise Ortadoðu nun sürekli canlý ve yanan bir devrim ocaðý olarak sadece bölgeye deðil bütün dünya devrimci hareketine örnek ve ilham kaynaðý olmaya devam ediyor. ABD, iþte bu devrim ocaðýný hem Ýsrail in varlýðýný sürdürmesi hem de I- rak ta saplandýðý bataktan çýkmak için ezmek istiyor. Çünkü Filistin devrimini ezmekle elde edebileceði moral gücün Irak direniþini ezmesine yardým e- deceðini hesaplýyordu. Hesaplarý boþ çýktý. Devrimci Filistin halký emperyalist sistemin bütün kuþatmasýna raðmen devrimini sürdürerek ABD emperyalizminin çöküþ sürecini hýzlandýrdý. Kaderi ve geleceði tümüyle ABD ye baðlý olan siyonist Ýsrail devleti ile ABD emperyalizmi iþte bu çöküþ sürecini durdurabilmek için kanlý savaþý Ortadoðu geneline yayma politikasýný devreye soktular. Bu savaþ, ne Ýsrail baþbakaný katil Olmert in ne de aptallýðý dillere destan Bush un kafasýnda fýþkýran planlarýn eseridir. Aksine, bu savaþ, Ýsrail ve ABD nin varlýk koþullarý ve bu iki haydut devletin tüm bir tarihsel geliþmeleri tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Tam da bu nedenle, savaþýn Suriye yi de içine alacak þekilde yayýlacaðýndan þüphe etmek için bir sebep yok. Ýsrail, bunun iþaretlerini, daha büyük savaþ hazýrlýklarý yaparak ve Suriye üzerindeki kýþkýrtýcý hareketleriyle þimdiden veriyor. ABD emperyalizmi ise, görünenin aksine bu savaþýn arkasýnda deðil tam ortasýndadýr. Ýsrail e Filistin ve Lübnan a saldýrmasý için verdiði açýk ve sýnýrsýz destek bu gerçeðin herkes tarafýndan kabul edilebilir kanýtýdýr. Artan Devrimci Olanaklar ABD ve Ýsrail in, bu kanlý savaþý sýçramalý çöküþ sürecini durdurmak i- çin baþlattýklarý ne kadar kesin ise a- maçlarýna ulaþamayacaklarý da bir o kadar kesindir. Tersini söylemek gerekiyor. Onlar yola çýkarken amaçladýklarý þeyin tersini karþýlarýnda bulacaklar. Þimdiden rahatlýkla diyebiliriz ki, Ortadoðu, hatta bütün dünya iþçi sýnýfý ve emekçi halklarýnda emperyalizme ve kapitalizme duyulan kin ve öfke Ýsrail in Gazze iþgalinden sonra on kat, yüz kat artmýþtýr. Bir kez daha görmüþ bulunuyoruz ki, halklara, doðasý gereði, özgürlük deðil, egemenlik, kan, gözyaþý, acý ve sefalet götüren emperyalizm, gittiði her yerde halklarýn kendisine karþý ayaklanmasýný körüklemekten baþka bir þey yapamaz. Ýþte Afganistan, iþte Irak, iþte Filistin.. Ve þimdi sýrada Lübnan ve öteki Ortadoðu halklarý var. Savaþ, þüphesiz, yoksul halklar i- çin büyük bir yýkým, yoksulluk, acý, kan ve gözyaþý demektir. Ama savaþ 72. Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos 2006 emperyalist-kapitalist sistemin varlýk koþullarýnda doðuyorsa ve kaçýnýlmazsa proletarya bu durum karþýsýnda bir küçük burjuva gibi sýzlanýp durmaz; savaþýn doðuracaðý devrimci koþullarda emperyalizmin ve kapitalizmin hakkýndan gelmenin çarelerini arar. Her savaþ gibi, bu savaþ da ekonomikpolitik bunalýmý derinleþtirecek, pek çok ülkede gerici burjuva hükümetleri zor duruma düþürerek kapitalizmin yýkýlmasýnýn koþullarýný yaratacaktýr. Daha þimdiden ABD, Ýsrail ve genel o- larak emperyalizme karþý þiddetli duygularýn halklar arasýnda güçlenmesine yol açmýþtýr. Türkiye ve K.Kürdistan bu devrimci havadan etkilenecek ülkelerin baþýnda geliyorlar. Ezilen, baský altýnda tutulan, kan ve gözyaþýna boðulan bir halkýn emperyalizme ve iþbirlikçilerine karþý a- yaklanmasýný hiç bir güç engelleyemez. Bu, neredeyse doða yasalarý kesinliðinde bir yasadýr. Ýþbirlikçi Mahmud Abbas ýn Filistin in baþýna geçirilmesiyle ya da Irak iþgaliyle birlikte Ortadoðu da emperyalist politikalarýn önünde hiç bir engel kalmadýðýný düþünenlerin yanýlgýlarý ne çabuk ortaya çýktý! Þimdi her iki ülke topraklarý dünya devrimci hareketine ilham kaynaðý olan iki devrim ocaðýdýr. Sýra Lübnan a geldi. Lübnan halký, iþbirlikçi bir azýnlýk dýþýnda, baþýna bomba yaðdýranlarý, kendisini derin acýlara boðanlarý topraklarýndan söküp atacak cesaret ve onura sahip bir halktýr. ABD, Ýsrail ve diðer emperyalistlerin binbir entrika ve hileyle Lübnan da iktidara getirdikleri iþbirlikçiler artýk rahat dolaþamayacaklar. Onlarý bu hale sokan, bizzat efendilerinin eylemi oldu. Halklarý derin acýlara boðan savaþ, bütün bölgede devrimci rüzgarlar estirmeye baþladý bile.. Bütün ülkelerin devrimci proletaryasý ve ezilen halklar, bu koþullardan kendi gerici burjuva hükümetlerini kapitalizmle birlikte yýkmak için yararlanmayý bilecektir. 13

14 Zindanlarý Yýkacak ZAFERÝ BÝZ KAZANACAÐIZ! ÖLÜM ORUCU SÜRÜYOR Tarihi Ölüm Orucu eylemi, devrimci tutsaklarýn kazanacaklarýna olan inançla sürüyor. Devletin her geçen gün dýþarýda iþçi sýnýfý ve emekçiler, zindanlarda devrimci tutsaklara saldýrýlar artýyor. Dýþarýda ve zindanlarda saldýrýlarýn önüne set çeken Ölüm Orucu Eylemi kararlýlýkla sürüyor. Þiþli deki direniþ evinde eylemini sürdüren Av. Behiç Aþçý bugün eyleminin 106. gününde. Av. Behiç Aþçý, Baro baþkaný ve üyelerinin Adalet Bakaný ile geçen ayýn sonlarýnda yaptýðý görüþmeyi olumlu olarak deðerlendirdiklerini, ama sorunlarýn çözümü için somut adýmlar atýlmasý gerektiðini söylüyor. Cengiz Soydaþ Ölüm Orucu Ekibinden Ölüm Orucu Savaþçýlarý eylemlerinin 80. günündeler ve eylemlerini kararlýlýkla sürdürüyorlar. Adana da eylemi sürdüren Gülcan Görüroðlu ise eyleminin 75. gününde zafere olan i- nancýyla kararlýlýkla yürümeye devam ediyor. Kýrýklar F Tipi zindanýnda Ölüm Orucu Eylemini sürdüren Þeyhmuz Poyraz bugün eyleminin 225. gününde. Buca F Tipinde Ölüm Orucu Eylemi ni sürdüren Fahri Týrpan ise Ölüm Orucu eyleminin 154. gününde. Devrimci tutsaklarýn kararlý yürüyüþleri eninde sonunda burjuvaziye geri adým attýracaktýr. 6 yýlý aþkýn bir süredir devam eden bir kararlýlýk karþýsýnda hiç bir güç duramaz. Devrimin geliþimi burjuvaziyi geriletecek ve en nihayetinde zindanlar yýkýlýp yerle bir olacaktýr. Ölüm Orucu Eyleminin zaferle sonuçlanmasý, zindanlarýn yýkýlýp tutsaklarýn özgürleþmesi için þimdi herkesin ayaða kalkmasý ve haykýrmasýnýn zamanýdýr. ÖLÜM ORUCU SÜRÜYOR SÜRECEK ZAFERE KADAR! Behiç Aþçý nýn Eyleminin 100. Gününde ÇHD den Basýn Açýklamasý 12 Temmuz günü, Avukat Behiç Aþçý nýn Ýstanbul Þiþli de Ölüm Orucu eylemini sürdürdüðü evin önünde Çaðdaþ Hukukçular Derneði (ÇHD) üyesi avukatlar bir basýn açýklamasý yaptý. Eyleminin 100. gününde olan Behiç Aþçý yý desteklemek için yapýlan basýn açýklamasýnda yaklaþýk 50 avukat, Tecriti Kaldýrýn Ölümleri Durdurun sloganýyla Þiþli Adliyesi önünden Pay Apartmanýna yürüdüler. Burada basýn açýklamasýný okuyan avukat Hakan Günaslan; Bu ülkenin hapishanelerinde 19 A- ralýk 2000 tarihinden beri tecrit-tredman modeli uygulanýyor. Havalandýrma, görüþ, okuma, giyim, saðlýk gibi en temel ve vazgeçilmez haklarý kýsýtlanýyor ve yok sayýlýyor. Tecrit-tredman modeli sistematik bir iþkencedir. Tecrite karþý mücadelede 122 kiþi yaþamýný yitirdi 600 den fazla insan sakat kaldý. Meslektaþýmýz, üyemiz ve genel merkez yöneticimiz Behiç Aþcý nýn tecrittredman modeline son verilmesi talebiyle 5 Nisan Dünya Avukatlar Gününde baþladýðý Ölüm O- rucu eylemi, 100. günündedir. Siyasi iktidar temel insan haklarýnýn açýk ve aðýr bir ihlali olan ve rahatlýkla çözülebilecek bu sorunu yok sayarak çözümsüz býrakmasýnýn meslektaþýmýzýn ölümüne neden olacaðý konusunda uyarýyor ve buna izin vermeyeceðimizi açýklýyoruz dedi. Okunan açýklamanýn ardýndan avukatlar Behiç Aþçý yý ziyaret ettiler. Aydýnlarýn ziyaretleri ve bakanlýkla yapýlan görüþmeler hakkýnda bilgi alarak ziyareti sonlandýrdýlar. 14 DETAK a ulaþmak için adresi: 72. Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos 2006

15 AKMERCAN TEMÝZLÝK ÝÞÇÝLERÝ GREVDE Gaziosmanpaþa nýn temizlik iþlerini yapan Akmercan A.Þ. gece vardiyasý temizlik iþçileri kötü çalýþma koþullarýna karþýn greve çýktý. Günde saat çalýþtýklarýný ve buna karþýn aldýklarý 450 YTL maaþtan baþka hiçbir güvencelerinin olmadýðýný belirten iþçiler, Artýk yeter. Öðlen yemeklerimiz bile karþýlanmýyor. Esnaftan yemek için birþeyler istemekten býktýk. Öðlen yemeðini geçiþtirmek için simitçiden simit istiyoruz. Biz dilenci deðiliz, temizlik iþçisiyiz ama gel gör ki dilencilik yapmak zorunda kalýyoruz. Yoksa saat aç karnýna çalýþýyoruz. Normal bir iþçi 8 saat çalýþýr biz saat aç karnýna çalýþtýðýmýz halde mesai ücretlerimiz verilmiyor, alamýyoruz. dediler. Grevleri zaferle sonuçlanana kadar direneceklerini belirten Akmercan iþçilerinin talepleri þöyle: 1- Pazar günü çift mesai sayýlsýn. 2- Yemek hakkýmýz verilsin. 3- Ýnsanca yaþayabileceðimiz ücret hakkýmýz verilsin Pazar günü gece vardiyasýndaki iþçiler 10 Temmuz Pazartesi günü saat 02:30 da greve baþladýlar. Pazar günü akþam çalýþan iþçiler gece iki buçukta iþten geldikten sonra fabrika karþýsýndaki yerde toplanmaya baþladýlar. Grev hazýrlýklarý tamamlanmaya baþlandý. Daha sonra, gündüz iþçilerinin gelme saati olan 05:00 a doðru konuþma yapan grev öncüsü þunlarý söyledi: Arkadaþlar biz çocuklarýmýza þeker, evimize ekmek götürmek istiyoruz. Ýnsanca yaþamak istiyoruz. Aldýðýmýz 450 milyona, kira mý verelim, elektrik su parasý mý ödeyelim yoksa karnýmýzý mý doyuralým. 450 milyona insan ne karnýný doyurabilir ne namusunu koruyabilir. Biz dilencilik yapmak istemiyoruz saat aç karnýna çalýþýyoruz, bir mesaiye kalmayalým iki mesai ücreti kesiliyor bizden. Onurlu ve insanca yaþam için greve baþlýyoruz. Ve bu direniþimiz tarihe geçecek. Kazanana kadar direneceðiz arkadaþlar. Birbirimizi yarý yolda býrakmak yok. Bizler hep bir bütünüz. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz içindir. Yarýn çocuklarýnýza torunlarýnýza anlatacaksýnýz bugünleri. dedi. Konuþmanýn ardýndan üzerinde Haklýyýz Kazanacaðýz / Akmercan Ýþçileri yazýlý pankart açýldý ve dörderli kortej olunarak Ýþçiyiz Haklýyýz Kazanacaðýz sloganlarýyla þantiye önüne gidildi. Patron un þantiyenin arka duvarýndan iþçi sokma ihtimaline karþý, hemen 15 kiþilik bir komite kurularak þantiyenin arka tarafýna yerleþtirildi. Þantiyenin önünde Uyan Akmercan Ýþçisi Onuruna Sahip Çýk kuþlamalarý yapýldý ve þantiyeden hiçbir aracýn çýkmasýna izin vermemek için þantiye kapýsý kapatýlarak kapýya bir iþçi kendini zincirledi. Son derece kararlý bir tavýr sergileyen Akmercan Ýþçileri daha sonra kapý önünde oturma eylemine geçtiler. Bu arada direniþin zafere kadar sürdürüleceðini anlatan konuþmalar yapýldý. Ve bir iþçi Ölmek var dönmek yok deyince tüm iþçiler tarafýndan gür bir þekilde alkýþlandý. Daha sonra da gündüz vardiyasýnda 72. Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos 2006 çalýþan iþçiler gelmeye baþladý, grev sözcüleri bu iþçileri greve destek vermeleri için ikna etmeye çalýþsalar da fazla baþarýlý olamadýlar. Gündüz vardiyasýndan ancak kiþi bu greve destek verdi. Gündüz vardiyasýndaki iþçilerle beraber sayýlarý 250 yi geçen iþçiler yeni gelmekte olan iþçileri alkýþlar ve sloganlarla karþýladý. Sabah þantiye þefi iþçilerle konuþmak için geldi. Onlarý grevden vazgeçirmeye çalýþtý fakat baþarýlý olamayýnca üstü kapalý tehditler savurmaya baþladý. Buna karþýlýk iþçilerin beraberliði, dayanýþmasý ve kararlýlýðý karþýsýnda müdürün yüz ifadesi görülmeye deðerdi. Daha sonrada müdür geldi ve iþçilere Arkadaþlar yaptýðýnýz kötü birþeydir. Sizin grev hakkýnýz yok. Bu iþ böyle olmaz. Farklý yollarla da çözülebilir demesi üzerine grev öncüsü, müdürlerin bir çerez parasý olan 450 milyona 30 gün boyunca aç karnýna çalýþtýklarýný, herkesin çocuklarýna ekmek götürmek istediklerini ve grev haklarýnýn olduðunu bunu sonuna kadar kullanacaklarýný belirtirken bir iþçinin; Yaðmurda yaþta bizi düþündünüz mü. Çalýþýrken can güvenliðimiz bile yok. Bayramlarda bile çalýþtýk çalýþýyoruz bize ne verdiniz. demesi üzerine müdür; Hiç bir þey. Keþke elimizde olsa ama bu kadar verebiliyoruz dedi buna karþýn ayný iþçi þunu söyledi Çoluk çocuðu gömdüm de geldim ben buraya... Müdür ve þantiye þefi ikna edemeyince gittiler ve polisler yavaþ yavaþ gelmeye baþladý. Daha sonra üç otobüs çevik kuvvet þantiye önüne geldi. Sonra, çevik kuvvet a- miri ve polis müdürü konuþmak için geldi sorumlunuz kim? dedi. Ýþçiler bunun ü- zerine; sorumlumuz yok sorumlu hepimiziz, muhatabýmýz var onunla konuþabilirsiniz dediler. Bunun üzerine polis müdürü, tamam þimdi müdürünüzle konuþayým sonra da sizinle konuþacaðým dedi. Ve daha sonra geldiðinde ise arkadaþlar muhatabýnýz kimse yanýma gelsin dedi. Fakat iþçiler siz buraya gelin dediler. Sonra grev öncüsü arkasýný iþçilere dönerek polis müdü- 15

16 rüne konuþmak istiyorsanýz buraya gelin burda hepimizle konuþun dedi. Grev sözcüsü Abidin Ateþoðlu yla polis konuþtu ve Ateþoðlu þunlarý söyledi: Biz greve çýkmadan bir hafta önce patronla konuþtuk ve isteklerimizi ilettik. Taleplerimiz yerine getirilmezse greve çýkacaðýz dedik. Ama o bizi insan yerine bile koymadý. Biz 450 milyona bir ay boyunca aç karnýna saat çalýþýyoruz. Ve taleplerimizi alana kadar bu grevi sonuna kadar götüreceðiz. Bu iþçilerden birinin kýlýna zarar gelsin tüm kamuoyunun önünde açýklýyorum kendimi yakarým. Bunu siz de görebiliyorsunuzdur. Belediye baþkanýnýn buraya gelmesini istiyoruz. Yoksa biz oraya gideriz dedi. Karþýsýndaki kararlý ve bir o kadar da cüretli iþçileri gören çevik amiri, tamam arkadaþlar size hak veriyoruz ama bu þekilde þantiye önünü kapatmayýn dedi ve gitti. Saat 11:00 a geliyordu. Tekrar þantiye müdürü, þef ve patronun adamlarý iþçilerle konuþmak için geldiler ve uzun süren konuþmanýn ardýndan müdürün; eðer böyle davranmaya devam ederlerseniz, harcanacaksýnýz demesi üzerine iþçilerle arasýnda tartýþma baþladý ve bu arada da çevik kuvvet ekipleri gaz maskelerini takýp iþçilerin çaprazýnda durdular. Daha sonra çevik kuvvet amiri de konuþmaya katýldý. Ýþçiler de belediye baþkanýnýn gelmesini istediler. Bunun üzerine Müdür ün grevdeki tüm iþçilerin iþ sözleþmelerinin fesh edildiðini söylemesi üzerine, iþçiler zincirledikleri kapýyý açarak Gaziosmanpaþa Belediyesinin önüne gidip baþkanla görüþme kararý aldýlar. Ve en önde Haklýyýz Kazanacaðýz / Akmercan Ýþçileri yazýlý pankartlarýyla birlikte düzenli kortej oluþturup Gazi Mahallesi nden geçilerek Gaziosmanpaþa Belediyesi önüne kadar yüründü. Yürüyüþ boyunca; Ýþçiyiz Haklýyýz Kazanacaðýz. Akmercan Þaþýrdýn Sabrýmýzý Taþýrdýn, Yaþasýn Ýþçilerin Birliði, Akmercan Ýþçisi Yalnýz Deðildir sloganlarý atýldý. Ýþçiler Gazi Mahallesinden geçerken Gazi Ayýþýðý Sanat Merkezi çalýþanlarý da iþçilere Zafer Savaþan Ýþçilerin Olacak sloganlarýyla destek verdiler. Ve iþçiler onlarý sloganlarýna eþlik ederek ve alkýþlayarak karþýladý. Gaziosmanpaþa Belediyesi önüne varýldýðýnda çevik kuvvet yolu kesmiþti. Grev sözcüleri GOB Belediye Baþkanýyla görüþme taleplerini ilettiler. Yoldan tesadüfen geçmekte olan Nakliyat Ýþ Sendikasý avukatý Pýnar Akbina yardýmcý olmak istediðini söyledi. Daha sonra görüþme taleplerinin kabul edilmesi üzerine grev sözcüleri yanlarýndaki avukatla baþkan yardýmcýsýyla görüþmek üzere belediyeye gittiler. Ýþçiler oturup beklemeye baþladýlar. Bu arada iþçilerin yanýndan geçen bir bayan, iþçileri alkýþlayarak þunlarý söyledi: Haklýsýnýz arkadaþlar sizleri destekliyorum. Sonuna kadar mücadele edin. Ne kadar ücret alýrsanýz alýn o sizin hakkýnýzdýr. Bakýn üstünüzde baþýnýzda hiçbir þey yok çýplaksýnýz mücadele edin bunlara karþý. Hakkýnýz arayýn. Sizleri destekliyorum. Bizler evimizde otururken siz çöplerimizi temizliyorsunuz sizler herþeye layýksýnýz... Bunun üzerine iþçiler de alkýþlarla destek verdiler. Ve Akmercan iþçisi yalnýz deðildir þeklinde slogan attýlar. O- radaki tüm devlet güçlerine raðmen iþçileri destekleyen bayan büyük bir etki yarattý. Daha sonra herkes iþçilerin yanýna toplanmaya baþladý. Uzun süre iþçilerle beraber alkýþlar yapýldý. Belediye baþkan yardýmcýsýyla görüþen sözcüler, görüþmenin olumsuz geçtiðini söylediler. Daha sonra iþçilere toplantýlarýný yapmasý için kurumlarýný açan Gaziosmanpaþa daki Eðitim-Sen e gidildi ve orda bir toplantý yapýldý. Avukat Pýnar Akbina, iþçileri böyle iþten atma haklarýnýn olmadýðýný, þimdi oraya gidip iþe baþlamak isteklerinin belirtilmesi gerektiðini ve iþe almasalar bunun noter huzurunda tasdik ettirmeleri gerektiðini söyledi. Toplantý sonunda Salý günü saat 11:00 da belediye önünde toplanma kararý alýndý. Sonra iþçiler grev yaptýklarý þantiye önüne kadar tekrar yürüdüler. Daha sonra þantiye önünde saatin beþ olmasý beklendi. Saat 17:00 da iþe girmek istediklerini söylemek için þantiye içine girdiler ve müdürle görüþüldü. Fakat iþten atýldýklarý ve alýnmayacaklarý söylendi bunun üzerine iþçiler, noter getirilip bunu tasdik ettirdiler. Sonra da diðer gün GOP Belediyesi ö- nünde buluþmak üzere evlerine gittiler. Tek Çözüm Direniþ 11 Temmuz Salý günü saat 11:00 da Gaziosmanpaþa Belediyesi önünde buluþuldu. Daha sonra saat 11:30 da iki avukat ve dört iþçi temsilcisi belediye baþkanýyla görüþmeye gitti. Yaklaþýk yarým saat süren görüþmenin ardýndan iþçilerin yanýna gelen temsilciler görüþmenin olumsuz geçtiðini gereken açýklamayý avukat hanýmýn yapacaðýný söyledi. Daha sonra konuþma yapan Av. Pýnar Akbina, Belediye baþkaný ile Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos 2006

17 görüþtük, iþçilerin bizimle bir ilgisi yok, biz sadece etrafýn temiz olup olmadýðýna bakarýz, iþçilerin grev yapýp yapmamasý, aç olup olmadýklarý bizi ilgilendirmez dedi. Arkadaþlar görüþme olumsuz geçti ama bu herþeyin sonu deðil asýl mücadele bundan sonra baþlýyor. Biz gereken hukuk iþlerini yaparýz, bunun diðer bir ayaðý da direniþtir, bu da size kalýyor dedi. Daha sonra belediye önünde atýlan sloganlarýn ardýndan önceki gün toplantý yapýlan sendikaya gidildi. Yolda sýk sýk; Akmercan Þaþýrdý Sabrýmýzý Taþýrdý, Ýþçiyiz Haklýyýz Kazanacaðýz, Akmercan Ýþçisi Yalnýz Deðildir sloganlarý atýlýrken çevrede bulunan otomobiller ve otobüsler korna çalarak, çevre esnafý alkýþlayarak iþçilere destek olduklarý gösteriyorlardý. Toplantý yapýlmadan önce, Avukat Murat AK ve Nakliyat Ýþ Sendikasý ndan iki avukat, iþçilerin davasýna destek olmak ve hukuki açýndan yardýmcý olmak için geldiler. Yapýlan toplantýda konuþma yapan Akmercan sözcüsü Abidin Ateþoðlu; Arkadaþlar bugün bu mücadelemiz bir kaç günde sonuçlanacak bir mücadele deðil. Bir ayda, iki ayda, üç ayda da sonuçlanmayabilir. Eðer buna hazýrýz diyen yoksa kimse birbirinin zamanýný çalmasýn. Hepimiz bu grevi býrakacak en son kiþi olmalýyýz. Hazýr mýsýnýz? dedi daha sonra tüm iþçiler hazýrýz diye baðýrdýlar. Ve direneceðiz baþka yolu yok dediler. Ýþçilerin bu tavrýndan sonra, baþýndan beri Akmercan iþçisine destekte bulunan bir kiþi þöyle konuþtu:...arkadaþlar sorun egemenlik sorunu sistem sorunu. Bu hukuk egemenlerin hukuku....sorunu anca siz çözebilirsiniz egemenler deðil, sizler kurtuluþ için iktidara yürümelisiniz....ýþçiler kendi egemenliðini kurmalý, kendi yasalarýný kendileri yapmalý, yumruklarýný havaya kaldýrarak burjuva hukukunu cart diye yýrtmalý, anca böyle kurtulursunuz, yoksa bu hukuk sizin hakkýný savunmaz o, e- gemenlerin iktidarýný korumak için vardýr, ama yarýn egemenlik iþçilerin olacak ve iþçiler kendi yasalarýný yapacaklar....örgütlüyseniz, bilinçliyseniz herþey sizsiniz... Daha sonra salondaki iþçiler uzun bir süre konuþma yapan kiþiyi alkýþladýlar. Ve toplantý sonunda Çalýþma Bölge Müdürlüðü ne gitmek ve iþe iade davasý açmak için, diðer gün saat 10 da Saraçhane Parký nda buluþma kararý alýndý. Zafer Akmercan Ýþçilerinin Olacak 12 Temmuz Çarþamba günü sabah saat 10:00 da Saraçhane Parký nda buluþuldu. Bir süre parkta beklendikten sonra Haklýyýz Kazanacaðýz / Akmercan Ýþçileri yazýlý pankart açýlarak düzenli bir kortej þeklinde Çalýþma Bölge Müdürlüðüne kadar yüründü. Oldukça coþkulu olan iþçiler Patronlar Kalleþ Ýþçiler Kardeþ, Akmercan Þaþýrdýn Sabrýmýzý Taþýrdýn, Akmercan Ýþçisi Yalnýz Deðildir þeklinde sloganlar atarken, yürüyüþ sýrasýnda bir iþçinin ayaðýndaki sandalet yýrtýldý ve yalýn ayak yürüyüþe devam etti ve Bizi bu hallere getirenler u- tansýn ben utanmýyorum böyle yürümekten dedi. Bölge Müdürlüðü nün önüne gelindiðinde ise avukatlarla birlikte bir basýn a- çýklamasý yapýldý. Basýn mensuplarýnýn yoðun katýlýmýnýn olduðu basýn açýklamasýnda Av. Pýnar Akbina 230 iþçinin hakkýný istediði için iþten atýldýðýný belirterek, daha önce Akmercan ve Belediye ile görüþtüklerini ve sonuç alamadýklarýný ifade ederek belediye baþkanýnýn bizi sadece Gaziosmanpaþa nýn temizliði ilgilendirir, iþçiler bizi ilgilendirmez sözünün altýný çizdi. Akbina ayrýca Çalýþma Bakanlýðý na þikayet dilekçesi verileceðini söyledi. Avukatýn ardýndan Akmercan Ýþçileri adýna konuþma yapan Abidin Ateþoðlu da iþçilerin greve çýktýðý ilk günden beri destek olan herkese teþekkür ederken; Ayrýca bize kurumlarýný açan ve ilk günden buyana destek olan Ayýþýðý Sanat Merkezi ne ve Mücadele Birliði Platformu na çok teþekkür ederiz dedi. Daha sonra Çalýþma Bölge Müdürlüðü nün önünde yasal iþlemler tamamlanarak Çalýþma Bakanlýðý Ýstanbul Bölge Müdürlüðüne Haksýz Ýþten Atma müracaatýnda bulunuldu. Daha sonra da dava açýlacak. Bu iþlemlerin ardýndan iþçiler toplantý yapmak üzere kendilerine kurumlarýný açan Nakliyat Ýþ Sendikasý na sloganlarla yürüdü. Birçok kez sloganlarla yürünmesine müdahale eden polisler iþçilerin kararlý tavýrlarý üzerine kendileri, iþçiler yürürken trafiði kestiler. Nakliyat Ýþ in toplantý salonunu kullanan iþçiler salona sýðmayýnca iþçilerin çoðu ayakta kaldý ve kapýya kadar kuyruk oluþturdular. Avukatlarla birlikte toplantý yapan iþçiler hukuki süreç açýdan bilgilendirildiler ve iþ yerinde 6 ayýný doldurmayan iþçiler için iþe iade davasý açýlmayacaðýný ancak çoðunlukla iþe iade davasý a- çýlacaðýný ve diðer iþçiler içinde tazminat davasý açýlacaðý söylendi. Akmercan iþçileri adýna konuþma yapan grev temsilcisi de; Bizler iþçiyiz, biz iþçi sýnýfýyýz. Bugün arkadaþlarýmýza terörist damgasý vuruluyor. Bugün kimler iþçi sýnýfý ve emekçilerin haklarýný ararsa onlara bu damga vurulur....arkadaþlar çocuklarýnýza sýnýf bilinci verin. Bir ekmeði tüm yutabilir misiniz? Ama parça parça yutarsýnýz. dedi. Daha sonra bir avukat Nakliyat Ýþ Sendikasý nýn genel baþkanýnýn aralarýnda olduðu söyledi ve bu arada iþçi sözcülerinden Abidin Ateþoðlu Hayýr kimseyi çaðýrmanýzý istemiyoruz. Biz burda toplantý yapmaya geldik. Siz sadece hukuki olarak arkadaþlarýmýzý bilgilendirin lütfen dedi. Daha sonra konuþmasýna devam eden avukat, konuþmasýnýn sonunda sendika genel baþkanýnýn çaðýrdý. Nakliyat Ýþ Genel Baþkaný ise konuþmasýnda coca cola direniþinden bahsetti ve konuþmasýný sürdürürken Akmercan iþçilerinin sözcülerinden birisi uyarýda bulunmak istedi fakat sendika baþkaný ile aralarýnda tartýþma çýktý ve grev sözcüleri iþçilerle beraber sendikayý terk ettiler. Tekrar sloganlarla Saraçhane Parký na gittiler. Ve orada iþçiler adýna açýklama yapan Abidin Ateþoðlu, Arkadaþlar grevimiz biricik sýnýf olan iþçi sýnýfýnýn kendi örgütlenmesidir. Kimse bundan menfaat gözetmesin. Sendika baþkaný bizim bu örgütlülüðümüzün üstüne konmak istedi, yani bizi farklý yerlere çekmek istedi, biz de gereken tavrýmýzý koyduk dedi. Daha sonra ise Murak AK dýþýndaki diðer üç avukat iþçilerin yanýna gelmedi. Ve grevdeki tüm iþçiler vekaletlerini Murat AK a verdi. Saat 18:00 a kadar yasal iþlemleri bekleyen iþçiler, vekalet iþleri bittikten sonra Perþembe günü saat 17:00 da þantiye önünde buluþmak üzere oradan ayrýldýlar. Grevlerini haklarýný alana kadar sürdüreceklerini belirten iþçiler hukuki açýdan iþlemleri bitene kadar her gün saat 17:00 da þantiye önünde buluþuyorlar. Ýþçiler hukuki iþlemlerin bitmesinden sonra grev çadýrý kuracaklarýný belirttiler. 72. Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos

18 Ayýþýðý Sanat Merkezi ve Ekin Sanat Merkezleri olarak üretimlerimizi paylaþmak, geliþtirmek, bir yýl boyunca edindiðimiz birikimleri deðerlendirmek, yeni yýla i- liþkin hedef belirlemek amacýyla Temmuz tarihleri arasýnda I- II. Konferansýmýzý gerçekleþtireceðiz. Konferansýmýz geçen yýl olduðu gibi bu yýlda ilk iki gün faaliyet raporlarýnýn deðerlendirilmesi, yeni döneme i- liþkin önerilerin sunumu yapýlacak. II. Konferansýn hedef o- larak belirlediði faaliyetleri gerçekleþtirebilmek için çok yönlü geliþimi bir zorunluluk olarak belirlemiþti. Marx ýn dediði gibi sanattan zevk almak istiyorsak sanat bilgisine de sahip olmamýz gerekir, biz de diyoruz ki, sanat alanýnda mücadele etmek, bu alaný örgütlemek ve toplumcu gerçekçi sanat anlayýþýyla üretimler yapabilmek için sanat bilgisine sahip olmamýz bir zorunluluktur. Bu zorunluluðunun farkýnda olan konferansýmýz sanat tarihi ile ilgili araþtýrma yapmayý tüm çalýþanlarýnýn önüne görev olarak koymuþtur. Bu çalýþmalarýn sonuçlarý ilk iki günkü oturumlarda sunulacaktýr Temmuz günlerinde ise her zaman yanýmýzda olmuþ sanatçý dostlarýmýzla birlikte kapitalizmin yarattýðý yabancýlaþmanýn sanata yansýmasý üzerine sunumlar yapýlacaktýr. Þair Þiir ve Yabancýlaþma baþlýðý ile Ruhan Mavruk ve Berrin Taþ konferansýmýza katýlacaklardýr. Cengiz Gündoðdu ise Yabancýlaþmanýn sanata yansýmalarý üzerine duracaktýr. Konferansýmýz ayný zamanda Sarýgazi Ekin Sanat Merkezi çalýþanlarýnýn mahkemelerine katýlacak ve sanata yapýlan komployu yapacaðý basýn açýklamasýyla protesto edecektir. Konferans oturumlarýnýn ardýndan, birimler kendi yaptýðý üretimleri sunacaklardýr. Müzik dinletisinden fotoðraf sergisine, þiir dinletilerinden oyunlara birçok etkinlik düzenlenecektir. Tüm sanat dostlarýný konferansýmýza bekliyoruz. AYIÞIÐI KONFERANSI YAPILIYOR AYIÞIÐI VE EKÝN SANAT MERKEZLERÝ 3.OLAÐAN KONFERANSI OTURUM PLANLARI 1.Gün / 20 Temmuz 2006 / Perþembe ( ) Faaliyet Raporlarý Deðerlendirme Ve Önerileri Ýlkçað Ve Köleci Toplumda Sanat Serbest Söyleþi Ve Etkinlikler 2.Gün / 21 Temmuz 2006 / Cuma ( ) Feodal Dönemde Sanat Kapitalist Dönemde Sanat Sosyalizmde Sanat Sunumlar Serbest Söyleþi Ve Etkinlikler 3.Gün / 22 Temmuz 2006 / Cumartesi ( ) Yabancýlaþma Þair-Þiir Ve Yabancýlaþma (Ruhan Mavruk Berrin Taþ) Yabancýlaþmanýn Sanata Yansýmalarý (Songül Yücel) Yabancýlaþma - Serbest Kürsü Serbest Söyleþi Ve Etkinlikler 4.Gün / 23 Temmuz 2006 / Pazar ( ) Yabancýlaþma - Serbest Kürsü 1 Mayýs Kampanyasý - Amaç, Öneriler Sonuç Bildirgesinin Hazýrlanmasý Ve Sunumu Serbest Söyleþi Ve Etkinlikler Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos 2006

19 2Temmuz 1993 te Sivas ýn merkezinde bulunan Madýmak Oteli nde 34 aydýn ve sanatçýnýn dincigerici faþistler tarafýndan, asker ve polislerin gözü ö- nünde yakýlarak katledildiði günün yýldönümünde onlarýn sesini Antep te yükseltmek için alanlardaydýk. Birçok dernek ve siyasi kurumun destek verdiði anma etkinliði öncesinde Yeþilsu Parký önünde toplanýlarak etkinliðin yapýlacaðý meydana doðru yürüyüþe geçildi. Yaklaþýk 150 kiþinin katýldýðý yürüyüþ tek ANTEP TE 2 TEMMUZ ANMASI sýra halinde, ellerdeki meþaleler ve mumlarla gerçekleþtirildi. Yürüyüþ esnasýnda Devrimci Sanat Susturulamaz, Susma Haykýr Halklar Kardeþtir, Faþizme Karþý Omuz Omuza, Sivas ý Unutma Unutturma sloganlarý atýldý. Yürüyüþ sonunda meydana gelindiðinde anma etkinliði Grup Denize Ezgi nin müzik dinletisi ile baþladý. Sivas katliamýnda ölümsüzleþenleri anlatan Onlarýn Sesi parçasý ilk defa dinleyen katýlýmcýlar tarafýndan beðeniyle karþýlandý. Hasret Gültekin in Daðlar parçasý, anma gününe gelenler tarafýndan hep bir aðýzdan söylenirken, Çav Bella marþý yine çevredeki insanlarýn katýlýmý ile hep bir aðýzdan söylendi. Müzik dinletisi devam ederken çevredeki insanlar merakla, toplanýlan alana yaklaþýrken bölgede bulunan sivil polisler katýlýmýn daha da artmamasý için onlarý Hadi daðýlýn, bir þey yok diyerek uzaklaþtýrmaya çalýþtýlar. Daha sonra yapýlan basýn açýklamasýnda Sivas katliamýnýn, toplumu ileri taþýmak gayesindeki sanatçýlara, aydýnlara ve bu vesile ile tüm topluma yapýlan bir saldýrý olduðu anlatýldý. Bugün yaþadýðýmýz topraklarýn her bölgesinde gösterilen tepkiler Pir Sultan Abdal ýn idam sehpasýndaki son sözlerini doðruluyordu. Pir Sultan ölür dirilir! 34 insan 2 Temmuz 1993 te katledilmiþti; ancak 34 binden fazlasý 2 Temmuz 2006 da alanlarda onlarýn ölmediðini haykýrýyordu. DEVRÝMCÝ SANAT SUSTURULAMAZ! Antep Ayýþýðý Sanat Merkezi Antep te Ölüm Orucu Savaþçýlarýnýn Sesi Yankýlanýyor Zindanlarda 6 yýlý aþkýn bir süredir ölüm orucu sürüyor. Bu güne kadar 122 devrimci ölümsüzleþti ve yüzlercesi sakat kaldý. 19 Aralýk zindan katliamýndan bu yana F tipi zindanlarda devrimci tutsaklar teslim alýnmaya çalýþýlýyor. Zindanlarda, baþeðmezliðin ve onurun simgesi olan ölüm orucu eyleminde tutsaklar tüm kararlýlýklarý ile bedenlerini açlýða yatýrarak zindan duvarlarýný yýkýyorlar. Bizler de Antep ten Leninistler olarak onlarýn sesine ses katacaðýmýzý her yerde haykýrýyoruz. Antep te, iþçi ve emekçilere, sürmekte olan zindan savaþlarýný ve ö- lüm orucu eylemini duyurmak için Antep in emekçi semti olan Yukarýbayýr mahallesinde 12 Temmuz 2006 günü Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Yaþasýn Ölüm Orucu Eylemimiz, Ölüm Orucu Sürüyor Leninistler imzalý duvar yazýlamalarý yaptýk. DEVRÝMCÝ TUTSAKLAR ÖZGÜRLEÞMEDEN ÝÞÇÝ VE EMEKÇÝLER ÖZGÜRLEÞEMEZ! ÖLÜM ORUCU SÜRÜYOR SÜRECEK ZAFERE KADAR! Antep ten Leninistler 72. Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos

20 AYSUN BOZDOÐAN ÖLÜMSÜZDÜR Onurlu Ölüm Orucu eyleminde 183.gününde 26 Haziran 2001 de ölümsüzleþtin. Seni de güneþe yolcu ettik. Senin yüzünü görmedim yoldaþ hiç; sesini de duymadým. Ama býraktýðýn fotoðraflarýnda, gözlerin, gülen gözlerin var. Týpký Serpilimizin gözleri gibi, týpký sizden bayraðý teslim alanlar gibi... Ve daha niceleri sýrasýný bekliyor zindanda. O niceler ki, tepeden týrnaða devrim olmuþ; senin gibi, sizin gibi... Tepeden týrnaða i- nanç, öfke ve yeni olanlar... Tohumlarý býraktýlar gitmeden, topraða. Þimdi o tohumlar yeþerdi, büyüdü, geliþiyor. Geleceðin neferleri olmak üzere... Ýþte ben de o tohumlardan biriyim. Yýllar geçerken, 183 günler, 119 günler geçerken nerelerdeydim ben. Nasýl kapatmýþtým gözümü, kulaðýmý, yüreðimi... Nasýl duymadým küçücük bedenlerinizle düþmanýn suratýna indirdiðiniz tokadýn sesini. Nasýl býrakývermiþtim kendimi zamanýn çýlgýn akýþýna. Birden, hiç beklemediðim iki el tutuverdi elimden ve býrakmadý bir daha. Ýþte o gündür bu gündür sana, size doðru yüzüyorum. Bazý zamanlar bir girdap çekiyor beni... Ama sýmsýký tutuyorlar beni. Býrakmýyorlar! Ve kurtuluyorum o girdaptan da... Ve þimdi... Kararlý, inançlý, güçlüyüm... Geliyorum adým adým yanýnýza. Ýþte þimdi duyuyorum sizin sesinizi taa içimde. Ýþte þimdi sýmsýký sarýldým sizlere. Ve bugün 26 Haziran Aysun Bozdoðan ýn ölümsüzleþtiði bu günde, tüm yüreðim ve inancýmla, tüm devrim savaþçýlarý anýsýna bir dakika saygý duruþuna geçiyorum. ÖLÜM ORUCU SÜRÜYOR SÜRECEK ZAFERE KADAR! ZÝNDANLAR YIKILSIN TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK! SÝBEL YOLDAÞ ÖLÜMSÜZDÜR! AYSUN YOLDAÞ ÖLÜMSÜZDÜR! Bir Leninist EMEKÇÝLERDEN EK ZAM TALEBÝ 14 Temmuz da Aksaray Metrosu önünde KESK li emekçiler Ek Zam Talebi yle bir basýn açýklamasý yaptýlar. Eðitim-Sen Genel Baþkaný Alaaddin Dinçer in o- kuduðu açýklamada; Ekonomik ve sosyal taleplerimizin karþýlanmasý ve insanca yaþanacak bir ücret için toplu görüþme deðil, toplu sözleþme yapmak istiyoruz. Toplu sözleþme yapmamýzýn önünde herhangi bir yasal engel yoktur. Bugüne kadar 140 a yakýn belediyede toplu sözleþmeler imzaladýk ve binlerce kamu çalýþaný halihazýrda süren bu toplu sözleþmelerden yararlanmaktadýr. Bu yýl üniversitelerde ve diðer kamu kurumlarýnda toplu sözleþme çaðrýmýzý ve yapma irademizi sürdüreceðiz. Hükümetin bunu engelleyeci deðil, kolaylaþtýrýcý bir tutum almasýný bekliyoruz. Kamu emekçilerinin ekonomik kayýplarý artmýþtýr yýlý kayýplarýmýzýn telafisi için %10 luk bir ek zam talep ediyoruz. Hükümet sesimize kulak vermeli, kamu emekçilerinin ek zam talebini karþýlamalýdýr. Aksi halde bu gidiþata izin vermeyeceðiz ve meydanlara çýkacaðýz. Demokratik direnme hakkýmýzý, bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonra da kullanmaya devam edeceðiz. dendi. Açýklama sýrasýnda emekçiler; Hükümet Ýstifa, Ýnsanca Yaþam Ýstiyoruz, Devlet Güdümlü Sendika Olmayacaðýz, Rantiyeye Deðil Emekçiye Bütçe, IMF Deðil Emekçiler Yönetsin, Filistin Halký Yalnýz Deðildir, Kahrolsun ABD Emperyalizmi sloganlarý atýldý. Açýklama, 18 Temmuz da KESK in Ýsrail Konsolosluðu önünde yapacaðý basýn açýklamasýna çaðrýyla sona erdi. ÜNÝVERSÝTELERDE FAÞÝST BASKILAR Üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda iç savaþýn kýzýþtýðý ve zorun, yeni toplumun ebesi olduðu bu dönemde burjuvazinin, emekçi sýnýflar üzerindeki baskýsý gittikçe þiddetleniyor. Bununla birlikte sivil faþistler de azmýþ durumda. Antep Üniversitesi içinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu nun erkekler bloðunda bu þiddeti aratmayacak bir olay yaþandý. Arkadaþ çevresiyle Kürtçe konuþan ve politik tartýþmalara giren bir yurtsever arkadaþýmýz, gece saat civarýnda 3 faþist tarafýndan odasýna girilerek yataðýndan kaldýrýlmýþ ve zorla sözde reis in odasýna götürülmüþtür. Ne idüðü belirsiz sözde reis, odasýnda koca bir Türk bayraðý asýlý duvarýn yanýnda elinde býçakla ve yanýndaki çakallarýyla arkadaþýmýzý bekliyormuþ. Arkadaþýmýza: Sen devletimizi, polisimizi, askerimizi nasýl kötülersin? Onlar bizi koruyor. Siz vatan hainisiniz. Biz buraya okumaya gelmedik, bu vataný korumaya geldik. Yanýmýzda sivil polisler de var, onlarýn hepsi bizden yana. Sanmayýn ki sizi koruyorlar, onlar bizim için var. siz bizi burdan attýramazsýnýz. Yönetim, güvenlik bizden yana. Burada herkes bizden yana demiþtir. Ve elindeki býçaðý arkadaþýmýzýn yüzüne yaklaþtýrarak: Þimdi seni burda öldürsem, leþini ormana atsam kimin ruhu duyacak? Herþey unutulacak diyerek elindeki býçaðý ortadan kaldýrýyormuþ gibi ranzanýn üstüne atmýþ, ellerini çýrpmýþ ve siz hiçbir þey yapamazsýnýz diye yineledikten sonra arkadaþýmýzý çamaþýr odasýna götürerek kapýyý kapatmýþlardýr. Kapýya bir nöbetçi dikmiþler, içeride üç faþist, yurtsever arkadaþýmýzý duvara sýkýþtýrmýþlar. Reis kesilmiþ cezan var diyerek arkadaþýmýza yumruk atmýþ ve eðer bir þey görür ve duyarsak seni öldürürüz diye arkadaþýmýzý tehdit etmiþ ve daha sonrada býrakmýþlardýr. Yaþadýðýmýz topraklarda asker ve polisin emekçi halklarý deðil, burjuvaziyi koruduðu ve halklarýmýz üzerinde yýllardýr terör estirdiði bilinen birþeydir. Eninde sonunda kurulacak olan Proletarya diktatörlüðü, hem resmi, hem de sivil faþistlerin baskýsýna son verecek, onlarý tarih sahnesinden silip atacaktýr. FAÞÝZMÝ DÖKTÜÐÜ KANDA BOÐACAÐIZ! YA DEVRÝM YA ÖLÜM! Antep Üniversitesi nden Bir Leninist Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos 2006

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða DR. CÜNEYT ÜLSEVER YRD. DoÇ. DR. SAÝT YILMAZ Dünya ve Türkiye Nereye Gidiyor? Dr. Cüneyt Ülsever (*) Bu makalem ile geleceði okumaya çalýþacaðým.

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR 48. Sayý / 17-31 Aðustos 2005 Emperyalizm, kapitalizmin tüm hareket yasalarýný, çeliþkilerini ve karþýtlýklarýný öne çýkartýr, olgunlaþtýrýr ve keskinleþtirir.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dergimizin 4. sayýsý yine dolu bir gündemle çýkýyor. Ýstanbul da 5 gün arayla meydana gelen patlamalar gündemin birinci sýrasýna yükseldi. Patlamalarýn ardýnda kimlerin olduðu ve bununla neyin

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK 74. Sayý / 16-30 Aðustos 2006 Sýnýflar iliþkisini doðru tanýmlamak, Marksizmin a- bece sidir. Sýnýflarýn karþýlýklý iliþkisi denilince, sýnýflar diyalektiðini, yani sýnýf

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ

EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ Burjuvazi, kapitalizmden kaynaklý sorunlarýný ne kadar çözmeye kalksa da, ayný sorunlar daha büyük ölçekli olarak karþýsýna çýkar. Sorunlarý yalnýzca ertelemiþ olur, gerçekte

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için ÝÞÇÝ SINIFININ KAPÝTALÝZM KARÞISINDAKÝ TAVRI NEGATÝFTÝR Dünya iþçi sýnýfý hareketi için en büyük tehlike, iþçi sýnýfýnýn tarihi görevlerinden u- zaklaþmasý, görevine ihanet etmesidir. O halde bu görevin

Detaylı

KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK

KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK Yeni Evrede Baþyazý KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK Koþullar deðiþmeden insanýn kurtulacaðý yanýlsamasý, sosyalizmin teori-pratiðine raðmen, varlýðýný hala koruyor. Oysaki, gözlerimizin önünde sürüp giden sýnýf

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ!

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ! Merhaba, Dergimiz, üzerindeki tüm baskýlara, Yazý Ýþleri Müdürümüz ve okurlarýmýza yönelik tüm saldýrýlara raðmen yayýnýný sürdürüyor. 8. sayýmýzla size merhaba demenin mutluluðunu yaþýyoruz. Ýþçi ve emekçilerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi 17. Devlet ve devrim Tüm devrimlerde merkezi sorun devlet iktidarýdýr. Temel sorun iktidarý hangi sýnýf alacaðýdýr. Lenin'in pek çok kez tekrarladýðý gibi, devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz;

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar

Merhaba Genç Yoldaþlar Merhaba Genç Yoldaþlar Yeni bir sayýmýzla, ayaklanmalar ve devrimlerle, hükümet krizleriyle, ekonomik kriz ve savaþ çýðlýklarýyla anýlacak olan 2011 i geride býrakýp yeniden sizlerleyiz. Bu yýl gençlik

Detaylı

Burjuvazi kendi çýkarýna olaný;

Burjuvazi kendi çýkarýna olaný; BURJUVAZÝ ÝKTÝDARINI GÜVENCEYE ALIYOR Burjuvazi kendi çýkarýna olaný; tüm toplumun çýkarý olarak gösterir. O bu görüþe, burjuva devrimleri sýrasýnda ulaþtý. Kendi amaçlarýný, tüm topluma maletmeden kitleleri

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BURJUVAZÝ NASIL AYAKTA KALABÝLDÝ

BURJUVAZÝ NASIL AYAKTA KALABÝLDÝ Yeni Evrede Baþyazý BURJUVAZÝ NASIL AYAKTA KALABÝLDÝ Kapitalizmin temelindeki çeliþki ve karþýtlýklarýn kimi yerlerde tamamen olgunlaþmasý ve kimi yerlerde keskinleþmesine, emek-sermaye uzlaþmazlýðýnýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR Sýnýf mücadelesinin sert bir karakter kazandýðý devrim dönemlerinde, her sýnýf ve sýnýf partisi, devrimin dolaysýz etkisi altýnda kalýr. Her sýnýfýn

Detaylı

KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ

KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ Komünist Partisi, iþçi sýnýfý partisidir. Sýnýf mücadelesi yoluyla, kapitalist toplumu yýkmayý ve sýnýflarý ortadan kaldýrmayý hedefler. Hedefine ancak proleter sýnýf

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin BURJUVA ÝDEOLOJÝK-POLÝTÝK HEGEMONYASININ ÇÖKÜÞÜ 40. Sayý /27 Nisan-11 Mayýs 2005 H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin ideolojik-politik etkisi, her geçen gün biraz daha zayýflýyor. Ayný etkiyi yeniden

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ 1 Yeni Evre Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Ulusal Soruna Leninist Bakış Yayına Hazırlayan: Agit Cihan Birinci Basım: Kasım 2009 İSBN: 978-605-61008-0-2 Yayın Sertifika No:15814

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Yeni Evrede Baþyazý KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Bir ülkede kapitalizm ne denli geliþkin ve bunun sonucu iþçi sýnýfý nicelik olarak ne kadar büyük ve ne kadar örgütlü olursa olsun, iþçiler

Detaylı

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin Merhaba, 13. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Bu sayýmýzýn gündemini yine seçimler oluþturuyor; seçimlerde ortaya çýkan tablo oldukça öðretici. Her zaman olduðu gibi bardaðýn boþ olan

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması

Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması Perinçek'in KDHC'deki tarihi konuşması Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ilk Türk siyasi lider olan Perinçek, onurlarına verilen yemek sırasında bir konuşma gerçekleştirdi. ABD'nin savaş

Detaylı

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI 21. yüzyýla girilirken, dünya iþçi sýnýfý hareketi çok yönlü ve þiddetli burjuva saldýrýsý ve baþkaldýrýsýyla karþý karþýya kaldý. Sosyalistler, baskýnýn daha da arttýðýna dair

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum

ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI. Kapitalist Toplum ZUBRÝTSKÝ, MÝTROPOLSKÝ, KEROV KAPÝTALÝST TOPLUM ERÝÞ YAYINLARI 1 2 SEKÝZÝNCÝ BASKI KAPÝTALÝST TOPLUM ZUBRITSKI, MITROPOLSKI, KEROV, KUZNETSOV, GRETSKI, LOZOVSKl, KOLOSSOV 3 Y. Kuznetsov [Birinci ve Üçüncü

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI

KURTULUÞ CEPHESÝ DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM ERÝÞ YAYINLARI BÝRÝNCÝ BASKI DÜNYADA VE TÜRKÝYE DE EKONOMÝK BUNALIM [KURTULUÞ CEPHESÝ DERGÝSÝ] Bu derlemedeki yazýlar, Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- KOMÜNÝST EÐÝLÝMLER K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- lan etseler de, burjuva toplum geçici bir toplumdur. Tarihseldir; yani belli bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþtýr; bu dönem sona erdiðinde, biçimlendirdiði

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi DERS KÝTABI. ÝNTER YAYINLARI Ankara Cd. 31. No: 31 Kat: 4/51 Caðaloðlu - ÝSTANBUL Tel: (0212) 519 16 16

SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi DERS KÝTABI. ÝNTER YAYINLARI Ankara Cd. 31. No: 31 Kat: 4/51 Caðaloðlu - ÝSTANBUL Tel: (0212) 519 16 16 SSCB Ekonomi Enstitüsü Bilimler Akademisi POLÝTÝK EKONOMÝ DERS KÝTABI CÝLT: II Ýnter Yayýnlarý Bu kitap Dietz Verlag tarafýndan 1955 yýlýnda Berlin de yapýlan Almanca baskýsýndan Türkçeye çevrilmiºtir.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Bir önceki sayýmýzda duyurusunu yaptýðýmýz 2. Gençlik Buluþmasý - Gençlik Ne Yapmalý? - Emperyalist Savaþ Karþýtý Gençler Buluþuyor

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR

BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR Yeni Evrede Baþyazý BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR Proletaryaya karþý her yerde, kapitalist saldýrý var. Saldýrý artan bir çizgide ilerliyor ve her geçen gün biraz daha þiddetleniyor. Saldýrý yalnýzca

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME!

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME! MERHABA, Oligarþi halkýn yoðun tepkisine karþýn yeni Lübnan'da bir Kore macerasýna gözü kapalý dalarken dergimizin 44. sayýsý çýkýyor. Doðal olarak bu sayýmýzýn içeriðinde de Lübnan ve Filistin aðýrlýklý

Detaylı

THKP-C/HDÖ OLÝGARÞÝ NEDÝR? ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. Oligarþi Nedir?

THKP-C/HDÖ OLÝGARÞÝ NEDÝR? ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. Oligarþi Nedir? OLÝGARÞÝ NEDÝR? ERÝÞ YAYINLARI 1 BÝRÝNCÝ BASKI OLÝGARÞÝ NEDÝR? , 1976 yýlýnda kitle içi eðitim çalýþmalarýnda iþlenilmek üzere Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri tarafýndan

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar Tarihte, Günümüzde ve ERÝÞ YAYINLARI Bu broþüre yer alan yazýlardan "Tarihte ve Günümüzde Emekçi " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan 1997 tarihli 36. Sayýsýnda; " " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; DEVRÝM MÝ? REFORM MU? Başyazı Son birkaç ayda yaþananlar, devrimin eþiðindeki halklarýn serüvenini anlatan, soluksuz okunan romanlar gibi. Ama bu durum, gözlerimizi kapatýp, olaylarý aklýmýzdan geçirip

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 28 Haziran 2006 http://iscicephesi.org Laik-faþist kampýn anti-demokratik komplolarýna, Kürt halký üzerindeki katliam

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı?

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci Marksizm Sayı: 8 Kış 2008/2009 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli yayın) Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

DEVRÝME SOMUT YAKLAÞIM

DEVRÝME SOMUT YAKLAÞIM DEVRÝME SOMUT YAKLAÞIM 32. Sayý /5-19 Ocak 2005 Devrim somut olarak ele alýnmalýdýr. Çünkü her devrim, belli somut koþullarýn ürünüdür. Bu koþullar, ekonomik ve politik olgulara dayanýr. Ekonomik ve politik

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK

HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK BÖLÜM 8 HAFIZA TEKNÝKLERÝ ile MATEMATÝK Birler Hanesi "5" Olan Ýki Basamaklý Sayýlarýn Karesi Örnek 1: 35² = 1225 Bu iþlemi basit bir yöntem ile 2 saniye içinde gerçekleþtirmeniz mümkündür. Tek yapmanýz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı