BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI"

Transkript

1

2

3 BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye de deðil, tüm dünyada benzer hareketler yaþanýyor, borsalar alt üst oluyor. Neler oluyor, nereye gidiyoruz kaygýsý giderek daha çok yerleþiyor. Ve yaz sýcaðýnýn ortasýnda demir büken iþçi, alnýnýn terini silip soruyor, iyi de, bütün bu olanlarýn, enflasyon dýþýnda, beni ilgilendiren yönü nedir? En sonda söyleyeceðimizi þimdiden yazalým: tüm dünyada milyonlarca, yüzmilyonlarca emekçiyi devrimin fýrtýna a- lanlarýna fýrlatacak olan, tarihin gördüðü en kapsamlý ekonomik çöküþün eþiðindeyiz. Yaþananlar, yalnýzca büyük depremi haber veren öncü sarsýntýlar. Þu yaþananlara bakýp, Oh, nihayet, AKP hükümetinin sonu geldi diye sevinenlere gülmemek elde deðil. Sadece AKP mi? Söz konusu olan, ipin ucunda sallanan dünyanýn bütün sermaye iktidarlarýdýr. Bu büyük altüst oluþun sosyalizmin zaferiyle sonuçlanmasý için ne kadar zaman gerekli olduðunu, yalnýzca ama yalnýzca sýnýf mücadelesinin koþullarý, proletaryanýn hazýrlýk derecesi belirleyecek. Sadece þu kesinlikle söylenebilir: sosyalizmin zaferine götüren küresel savaþým sürecinin zaten içindeyiz ve öncü sarsýntýlarýný duyduðumuz büyük ekonomik altüst oluþ, bu sürece muazzam bir güç katacaktýr. Bakmak Ama Görememek Bu kez farklý olabilir diyor Ergin Yýldýzoðlu, Cumhuriyet gazetesindeki 12 Haziran tarihli makalesinde. Yabancý basýndan derlediði yazýlar, raporlar ve röportajlarla desteklediði düþüncesini þöyle özetliyor: Bunlardan benim anladýðým þu: Artýk, spekülatif yollarla birikimi sürdürme dönemi kapanýyor. Spekülatif riskler çok arttý, mali-sermaye artý-deðeri bölüþme gibi dolaylý birikim yerine, doðrudan üretimini finanse etmeye yönelik bir birikimi özlüyor (E. Yýldýzoðlu) Biz de diyoruz ki, bu kez durum gerçekten farklý. Dünya burjuvazisinin bundan sonra atacaðý her adým onun küresel yýkýmýný hýzlandýrmaktan baþka bir iþe yaramayacaktýr. Emperyalist-kapitalist sistem dünya çapýnda sürdürdüðü birikimin sonuna geldi. Oysa E.Yýldýzoðlu, bir geri vites ten sözediyor. Onu böyle düþünmeye iten, olaylara tümüyle ekonominin penceresinden bakmasý. Bugün, ekonomide görülen hareketliliði iyi anlamak için, elinizde Yeni Evre ye dair kavramlar olmalýdýr. E- vet yoksa, týpký E.Yýldýzoðlu gibi Dünya ekonomisinde bir þeylerin artýk sonuna gelindiðini anlasanýz bile, bunun yerini neyin alacaðýný analiz etmeye kalkýþtýðýnýzda, analizde yalnýzca bir takým niyet ve özlemlerden öteye bir þey kalmaz. Yeni Evre, salt ekonomik bir analiz deðildir. Dünyadaki tüm ekonomik-siyasi-toplumsal hareketlerin genel eðilimlerinin soyutlanmasýdýr. Bilimsel düþünce, böylesi yüksek soyutlanmalara ihtiyaç duyar. Daha önceden farkedilmeyen, gizini saklayan, gelip geçici bir çok olgu tarafýndan kuþatýlmýþ çýplak gerçek, ancak böylesi yüksek soyutlama düzeylerinden görünebilir. Bunlar olmadan, ekonomideki geliþmeleri izlemekle yetinir, belki yýkýlmakta olaný görür, ancak durumun siyasi ve toplumsal sacayaklarýn kuramadýðýnýz için, kaçýnýlmaz olarak metafiziðe teslim olursunuz. Yeni Evre nin saðladýðý anahtar kavramlar, geliþmelere bakýþýmýzda bu bütünlüðü saðlýyor. Yüzyýl önce Lenin, Kapitalizmin en yüksek aþamasý: Emperyalizm çalýþmasýyla, bilimsel düþüncede bir çýðýr açtý. Leninist emperyalizm teorisi, mali-sermayenin çürüme eðilimini, proleter devrimler çaðýný, tekelci kapitalizmin bütün pencerelerinden sosyalizmin göründüðünü, eþitsiz geliþmeyi ve buna benzer bir dizi ekonomik-siyasi-toplumsal kavram ve tespitleri bir araya getirerek, Kautsky nin ekonomist-indirgemeci mantýðýna hapsolan marksist analizi zincirlerinden kurtarmýþtý. Kautsky, salt ekonomik eðilim ve kimi niyetlerin izini takip ederek, Lenin in ulaþtýðý sonucun tam tersine, ultraemperyalizm e ulaþmýþtý. Günümüz Kautskileri, Leninizmin büyük etkisi altýnda koca bir yüzyýlý geride býrakan bilimsel düþünceyi, bir kalemde silip atamadýklarý için, zaman zaman emperyalist-kapitalist sistemin günümüzde yaþadýðý krizin savaþlara ve toplumsal kargaþalara yol açtýðýný kabullenmek zorunda kalýyorlar. A- ma bu kabul, geliþmeleri teorik bir bütünlük içinde algýlamanýn bir sonucu deðil, bir zorlamanýn sonucu olunca, biz böylesi yazarlarda, Yeni Evre gibi yüksek soyutlama düzenini deðil, ama ekonomik geliþmelere dair, kimi yönleri abartan kimi 72. Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos

4 yönleri de gözardý eden, çoðunlukla oldukça ayrýntýlý bilgi dökümünden fazlasýný bulamýyoruz. E.Yýldýzoðlu da böylesi yazarlardan. Sosyal-reformist yazarlarýn üzerinde en çok durduklarý olgu, neo-liberalizm kavramýnda özetlenen, finans piyasalarýnýn serbestleþmesine dayanan birikim modelinin yarattýðý yýkýmlardýr. Bu tür düþünme biçiminde eksik olan þu ki; finans piyasalarý olarak adlandýrýlan bankalar ve diðer para sahiplerinin hareketlerinin, reel-ekonomi diye adlandýrdýklarý sanayi üretiminden tümüyle koparýlmýþtýr olmasýdýr. Bu eksiklik nedeniyle, sosyal-reformist yazarlar ve ekonomistler, hükümetlerin finansçýlarý deðil, reel-ekonomiyi, yani sanayi sermayesini desteklemesini isterler. Onlara göre bu, istihdam dostu (bkz. Mustafa Sönmez) sanayiciler ayrý, para spekülatörleri ayrýdýr. Leninizmin etkisi altýnda tam bir yüzyýl geçirmiþ olan bilimsel düþünce için, acýnasý bir durum! Lenin in yüzyýl önce tanýmýný yaptýðý mali-sermaye kavramýný yeniden hatýrlatmak, ne denli can sýkýcý olsa da, o denli gerekli. Lenin, 19. yüzyýlýn son çeyreðinden itibaren, ayrý ayrý kanallardan akýp gelen sanayi ve banka sermayesinin kendi alanlarýnda tekelci bir güç konumuna ulaþtýklarýný, bankalarýn eski mütevazi rollerinden sýyrýlýp, basit birer aracý olmaktan çýkarak sanayiyi kontrol edebilecek parasal güç biriktirdiklerini; o a- þamadan sonra banka ve sanayi tekellerinin bir araya gelerek daha üst düzey bir sermaye birleþiminin ortaya çýktýðý ayrýntýlarýyla analiz etmiþtir. Ve, kapitalizmin en yüksek aþamasý olan emperyalizmin hem ekonomik hem de siyasal gizini, tam da burada açýða çýkarmýþtýr. 20. yüzyýl boyunca görülen ekonomik geliþim, Lenin in mali-sermaye kavramýný defalarca doðruladý. Ve bugün dünya, mali-sermaye biçiminde birleþen banka ve sanayi tekellerinin tam ve açýk egemenliðini yaþýyor. Dünyanýn en büyük 500 sanayi devi, dünya üretiminin neredeyse yarýsýný elinde bulunduruyor. Dünya ticaretindeki a- ðýrlýklarýysa çok daha ileri;%70. Bütün bu dev iþletmelerin üretim ve ticaret için gereksindiði finansmaný, krediyi saðlayanlar i- se, yine onlar kadar iri olan bankalardýr. 20. yüzyýlýn sonunda, hemen hepsi ABD-Almanya ve Japonya bankalarý olmak üzere, 15 büyük banka, dünya kredi ve para hareketlerinin %80 ini kontrol edebilecek düzeye ulaþtý. Yeni Evre, salt ekonomik bir analiz deðildir. Dünyadaki tüm ekonomik-siyasi-toplumsal hareketlerin genel eðilimlerinin soyutlanmasýdýr. Bilimsel düþünce, böylesi yüksek soyutlanmalara ihtiyaç duyar. Daha önceden farkedilmeyen, gizini saklayan, gelip geçici bir çok olgu tarafýndan kuþatýlmýþ çýplak gerçek, ancak böylesi yüksek soyutlama düzeylerinden görünebilir. Bunlar olmadan, ekonomideki geliþmeleri izlemekle yetinir, belki yýkýlmakta olaný görür, ancak durumun siyasi ve toplumsal sacayaklarýn kuramadýðýnýz için, kaçýnýlmaz olarak metafiziðe teslim olursunuz. Yeni Evre nin saðladýðý anahtar kavramlar, geliþmelere bakýþýmýzda bu bütünlüðü saðlýyor Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos 2006 Bankalarýn tüm dünyaya yayýlmýþ bu muazzam güç ve etkinliði olmadan, dünya ticaretinin %70 ini elinde bulunduran dev sanayi iþletmeleri, ne ham madde ve ara mamul ikmalini gerçekleþtirebilirler, ne de beþ kýtaya yayýlan alacaklarýný takip e- debilirler. Bankalar, bu sanayi devlerinin ürettiði mallar ve bu mallarýn ticareti olmadan, dünyanýn dört bir tarafýna yayýlan kredi imparatorluklarýný koruyamazlar. Banka ve sanayi tekellerinin içiçe geçmesiyle yeni bir birlik oluþturan mali-sermaye, aþaðýdan yukarýya doðru daralan bir sermaye sahipliði piramidini yaratýyor. Sanayi iþletmelerinin üzerinde bankalar, bankalarýn üzerinde de bir kaç sermaye grubu var. ABD nin mali-sermaye gruplarýnýn en tepesinde, yalnýzca dört aile bulunuyor: Morgan, Rockeleller, Dupont ve Walton aileleri. Diðerleri, þu yada bu oranda bu gruplara baðlý daha az irilikte mali-sermaye gruplarýdýr. Benzer sermaye merkezileþmesi, diðer emperyalist ülkeler için de geçerli. Para sermaye ve sanayi sermayesinin bu en üst düzey bileþimini gözardý ederek yapýlan her türden ekonomik analiz; faize ranta karþý çýkan ama sanayici kapitalistin emek sömürüsünü alkýþlayan, destekleyen sosyal-reformizmin bataklýðýna varýr. Bilimsel düþüncenin bu en temel ve en yalýn gerçeðine vurgu yaptýktan sonra, Bu sefer gerçekten farklý olduðuna dair olgularý incelemeye geçebiliriz. Sermayenin Can Simitleri Sermaye açýsýndan, kapitalizmin temel sorunu, birikimini gerçekleþtirme sorunudur. Kapitalist, üretim sürecinde ortaya çýkan ve el koyduðu deðeri (iþçilerin emeðinin sömürülmesiyle ortaya çýkan artý-deðer de dahil), bu deðerleri üretim ve tüketim mallarý biçiminde satarak, gerçekleþtirme, yani yeniden paraya çevirme peþindedir. Marx, buna gerçekleþtirme sorunu adýný veriyor ve Kapital in ikinci cildinde de bu konuyu en yüksek soyutlama düzeyinde ele alýp irdeliyordu. Marx ýn analizlerine göre, sermayenin gerçekleþtirme sorunu, geniþ emekçi kitlelerin yoksulluðundan doðan eksik tüketim den kaynaklanmaz. Kitlelerin yoksulluðu, sermayenin birikimini sýnýrlar ama sorun burada deðil, tersine, aþýrý üretim dedir. Önceki toplumlarda hemen hiç görülmemiþ olan aþýrý üretim krizi kapitalizme özgüdür. Kapitalist üretimde genel eðilim, üretim metalarýn daha az kýs-

5 mýnýn tüketim maddelerine ayrýlmasý, çok daha büyük kýsmýnýn üretim araçlarýnýn üretimine ayrýlmasýdýr. Kapitalist üretimin ve meta dolaþýmýnýn doðal sonucudur bu. Hem sermayeler arasý rekabet, hem de sermayenin emekle giriþtiði mücadele onu sürekli daha büyük oranda makina-teçhizat-ham madde üretip harcamaya sürükler. Bu devinimin üst üste geliþi ile, kapitalist sahip olduðu sermayenin çok büyük bir bölümünü bu sabit ve döner sermaye biçiminde tutmak zorunda kalýr. Marx ýn adýný koyduðu gerçekleþtirme sorunu tam olarak burada ortaya çýkar. Tüketim maddesi biçimindeki deðer, tüketiciler aracýlýðýyla gerçekleþtirilir. Ama, üretim araçlarý biçiminde varlýðýný sürdüren deðerin, her seferinde daha geniþleyerek, gerçekleþebilmesinin tek yolu bir aþamadan sonra fazlalýk haline gelen bu üretim araçlarýna talep yaratacak yeni bir teknik geliþme, daha önce el atýlmamýþ bir üretim alaný, taze ve yeni sermaye filizlerinin sürekli boy verdiði verimli alanlarýn bulunmasýdýr. Bu yeni üretim alanlarý ortaya çýktýðý sürece, kapitalistin deðeri gerçekleþtirip, artý-deðeri servete dönüþtürdüðü pazarý, derinliðine ve geniþliðine sürekli büyütebilir.. Sermaye birikiminin sürekliliðini ancak bu yolla garanti altýna a- labilir. 19. yüzyýl boyunca ortaya çýkan bilimsel geliþme sermaye birikimine muazzam bir itki saðladý. Bir yanda kimya, diðer yanda fizik ve özellikle elektrikle diðer mekanik bilimlerdeki ilerlemeler, sermayenin önüne daha önce bilinmeyen çok fazla sayýda üretim alaný çýkardý. 19. yüzyýl sonundaki en büyük sanayi tekelleri; demir-çelik, kimya ve ilaç, elektrik ürünleri alanýnda faaliyet gösterenlerdi. Dönemin öncüsü demir-çelik oldu. Sermaye dünyasýndaki yarýþ, daha uzun tren yollarý, daha büyük gemiler inþa etmek yönündeydi. Bu alanlardaki aþýrý ü- retim, 20. yüzyýlýn hemen baþýnda kendini gösterdi. Tren yollarý daha uzak diyarlara uzandýkça, gemiler büyüdükçe sanayi karlarý düþtü, risler arttý. Eðer bu dönemin sonuna dair bir metafor aranacak olsaydý, herhalde en uygun simge, Titanic in batýþý olurdu. Üretim araçlarý biçimindeki sermaye deðerinin, gerçekleþmesi imkansýz fazlalýðý 1. Dünya Savaþýnýn dev savaþ gemilerine, korkunç sahra toplarýna, zýrhlý trenlerine ve kimyasal gazlarýna yatýrýlarak, sermaye birikiminin devamý saðlanmýþ oldu. Savaþýn bitmesiyle beraber, daha da aðýrlaþmýþ olarak gündeme gelen üretim araçlarý biçimindeki sermaye deðerin gerçekleþme sorununda, imdada bu kez içten yanmalý motorlarýn geliþimi yetiþir. 20. yüzyýlýn önemli bölümüne damgasýný vuracak olan bu teknik geliþme, otomotiv, uçak, petrol ve türevleri gibi, sermaye birikimine büyük ivme kazandýran yepyeni üretim alanlarý açar. Bu kez sermaye dünyasýnýn yarýþý, daha geniþ karayollarý, daha çok benzin harcayan güçlü otomobiller ve en hýzlý jet motorlarý yarýþýdýr. Üretimin yepyeni a- lanlarýnda geliþip serpilen sermaye, kýsa zamanda merkezileþip tekelleþti, pazarýn emebileceði ölçeðe ulaþtý; bu ondan sonra karlarda hýzlý bir düþüþ yaþandý ve bir kez daha gerçekleþtirme sorunu ile karþýlaþýldý. Dönem, 1970 lerdir. Petrol krizi ne mal edilen büyük ekonomik durgunluðun arkasýnda yatan esas nedendir bunlar. Sermaye sýnýfýnýn imdadýna, bu kez, elektronik sektöründeki muazzam geliþme yetiþti. Bu alandaki teknik geliþme kendini, daha henüz 20. yüzyýlýn baþýnda radyo ve televizyonla göstermiþti. Ancak, tüm bu aletlerin çalýþmasýný saðlayan a- ðýr ve hantal parçalarý, tek bir silikon yongasý üzerinde dizili yarý-iletkenlerle deðiþtiren entegre devre sistemi, çok boyutlu bir teknik geliþimi haber veriyordu. Çünkü entegre devreler, yalnýzca elektronik aletlerin küçülmesini saðlamýyor, ayný zamanda onlarý bir kumanda mekanizmalarý haline getiriyordu. Size düþen, sadece doðru düðmeye basmaktýr. Gerisini, entegre devre aldýðý komuta uygun olarak halleder. 60 larýn ortalarýndan itibaren elektronik hesap makinalarý, faks cihazlarý ve sonraki yýllarda bilgisayar teknolojisi, sanayinin yeni parlayan yýldýzlarý haline geliyordu. Silikon yonga üzerine monte edilen yarý-iletkenlerin sayýsý arttýkça, bu yeni aletlerin hesap yapabilme, verilen komutlarý manyetik hafýzaya kaydetme ve istenildiðinde kullanabilme kapasitesi geliþti. Yine de, yarý-iletkenli endüstriyel üretimin, sanayinin tümünü dalgalandýracak bir etkinliðe ulaþabilmesi için, kendisinden önceki otomotiv-petrol döneminin týkanýþýný beklemek zorunda kaldý te tüm dünyada patlak veren kriz, içten yanmalý motor öncülüðüne dayalý kapitalist birikimin týkanýþýný ilan etti. Üretim araçlarý biçimindeki deðer gerçekleþme sorunlarýný a- þamayýnca, yatýrýmlar hýzla azaldý, durgunluk ve enflasyon baþ gösterdi. Yarý-iletken teknolojinin kapýlarýný araladýðý yeni üretim alanlarý olmasa, kapitalizmin bu krizden saðlam çýkabilmesi düþünülemezdi. Yeni teknolojinin sunduðu üretim potansiyeline, en baþta mali-sermayenin devleri bir hücum baþlattý. Araþtýrma-geliþtirme projelerine milyarlar harcandý. Tek bir yonga üzerine monte edilen yarý iletken sayýsý, her dört yýlda bir ikiye katlandý. Yarý-iletkenlerin ulaþtýðý her yeni düzey, makinelerden füze rampalarýna kadar, orada günlük yaþamýn alýþkanlýklarýný ve sanayi üretimin karmaþýk süreçlerini yeni baþtan düzenleyen bir dalgalanma yaratýyordu. Sermayenin gözünde bu geniþleme sonsuz gibi göründü. Ancak, ulaþýlan her yeni düzey, bir öncekinden çok daha fazla yatýrým maliyeti getirdi. Karlar kýsa sürede kar topu gibi eriyor ve dahasý, ayný alanda oynayan þirketlerin (güçlü mali-sermaye gruplarýnca desteklenen) karþý konulmaz tekelci gücü, kýsa sürede piyasanýn emebileceði ölçeðe ulaþmayý saðlýyor; bu da bir üretim fazlasý sorununa neden oluyordu. Karlarýn düþmesi, bir sonraki teknik düzeye geçmek konusunda þirketleri hýzlandýrdý. Teknik geliþmenin hýzla yukarý týrmanan eðilimine, ondan daha dramatik bir yükseliþ yaþayan maliyetler eþlik ediyordu. Otomobillerin 40 yýl süren saltanatýna karþýlýk, yeni i- letkenlerin saltanat ömrü yarý yarýya indi lý yýllarýn ortalarýndan itibaren, mali-sermaye, kapasite fazlasý üretim araçlarýnýn gerçekleþme sorununu çözen bu yeni teknik geliþmenin de artýk sonuna gelindiðini görmeye baþladý. Siemens baþkaný, Walter Kunerth daha o yýllarda þunlarý dile getiriyordu. Yeni teknoloji oluþturmak çok paraya mal oluyor. Bu masrafý karþýlayabilmemiz için büyük bir kapasite oluþturmamýz gerekir. Bu kapasiteyi karþýlamak için de hacme ihtiyacýmýz var. (aktaran W. Greider, Tek Dünya) Sürecek Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos

6 BÝRARADA YAÞAMA Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos 2006 Türkiye tekelci kapitalizminin çöküþü öyle bir düzeye geldi ki, yýllardýr sýcak para yoluyla olsun, IMF vb. emperyalist finans kuruluþlarý eliyle olsun aktarýlan paralar da bu çöküþü yavaþlatmayý býrakýn, tam tersine hýzlandýrýyor. Yýllardýr taþýma suyla döndürmeye çalýþtýklarý deðirmen artýk dönmüyor. Emperyalizmin ekonomik ilhaký derinleþtikçe, üretken sermayenin yatýrým alanlarýný ele geçirdikçe çöküþ derinleþiyor. Tarýmsal alanlardan sanayi alanlarýna yoðun bir nüfus akýþý sürüyor; iþsizlik, sefalet, açlýk içinde sürünen milyonlarca emekçi yavaþ bir ölümün kollarýnda çaresizlik ve acý içinde kývranýyor. Son dönemde derinleþen ekonomik, politik, toplumsal krize baðlý olarak devlet, bütün alanlardaki baský ve terörüne dayanan e- gemenliðini koruyabilmek için her yola baþvuruyor. Yeni Terörle Mücadele Kanunu, üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda her gün þiddetini arttýran savaþ vb... Bu baský ve terör doðal olarak emekçi sýnýflarýn ve Kürt halkýnýn baþkaldýrýlarýnýn, isyanlarýnýn artmasýný, yüreklerindeki özgürlük alevinin daha da gürleþmesini getirdi, getiriyor. Türkiye tekelci kapitalizminin her yandan büyük bir çöküþe sürüklendiði, Birleþik Devrimin yeni bir atak hazýrlýðý içinde olduðu bugünlerde, sosyal reformizm, sermayeye yeni bir hayat öpücüðü sunmaya giriþti. ÖDP nin baþýný çektiði sosyal reformistler 25 Haziran da yaptýklarý Kadýköy deki mitingle bir kampanya baþlattýlar: Birarada Yaþama dedikleri projenin üzerindeki yaldýzlý ambalajý kaldýrýp gerçek projeye baktýðýmýzda, bunun uzun yýllardan beri þu ya da bu biçimde tekrar tekrar Türkiye emekçi sýnýflarý, ezilen u- lus ve ulusal topluluklara yutturulmaya çalýþýlan toplumsal uzlaþma -sosyal konsensüs- olduðunu görürüz. Türkiye proletaryasý ve ezilenleri, bu çaðrýyý daha önce 80 li yýllarýn sonunda, 90 lara gelirken müteveffa TKP nin aðzýndan duymuþlardý. Ve bu çaðrýya, emperyalist merkezlerde planlanýp, ü- zerinde yaþadýðýmýz topraklarda hayata geçirilmeye çalýþýlan politik çevirme hareketi eþlik etti. Bütün toplumsal uzlaþma çaðrýlarýyla ve politik çevirme harekatlarýyla bir kýsým devrimci örgüt ve kiþiler devrimden vazgeçse de, Leninistlerin olduðu bir yerde devrimin yenilmesi mümkün deðildir. Nesnel koþullar ve teslimiyeti reddedip devrim mücadelesini yükseltenler sayesinde devrim, ileri yürüyüþünü devam ettirdi. 90 lý yýllar boyunca süren sert iç savaþ bu temelde yükseldi, sürdü li yýllara girerken Türkiye tekelci kapitalizmi, emperyalist merkezlerden aldýðý aktif destekle, AB masallarýyla emekçi yýðýnlarda ve Kürt halkýnda bir beklenti yaratmayý baþardý. Yýllara yayýlan bu beklentinin boþ olduðu artýk iyice açýða çýktýðý için, e- mekçi sýnýflarýn ve Kürt halkýnýn baskýsý sonucu Türkiye tekelci kapitalizmi, devrimin yeniden ataða geçmesini tetikledi. Çünkü baský, þiddet, katliam, iþkence kaçýnýlmaz olarak kendi karþýtýný doðurarak, iç savaþý þiddetlendirerek devrimci krizin daha da derinleþmesi sonucunu yaratýr. Tam da devrimci geliþmelerin yaþandýðý bu dönemde ÖDP eliyle gündeme getirilmeye çalýþýlan birarada yaþama yla süslenmiþ bu toplumsal uzlaþma çaðrýsýnýn muhataplarýna da bakmak gerekiyor. Bu çaðrý, devletin yýllardýr devrime karþý besleyip büyüttüðü, silahlandýrdýðý, Sivas ta 34 insanýmýzý yakarak katleden, domuz baðlarýyla, iþkencelerle katlettiði insanlarý evlerinin bodrumlarýna gömen, her yerde emperyalizmin, kapitalizmin hizmetinde devrime saldýran dinci gerici faþistleredir; bu çaðrý, bir süreden beri þovenist histeriyle yeniden örgütlenen, linç kampanyalarýyla, ayinleriyle beslenen sivil faþist çetelere, güruhlaradýr; uzun lafýn kýsasý bu çaðrý bütün düzen güçlerine, karþý devrim güçlerinedir. Politika, bir sýnýfýn diðer sýnýflarý, toplumu yönetme sanatý olduðuna göre, politik olan toplumsal olandýr, sýnýfsal olandýr. Þimdi yeniden gündeme getirilen toplumsal uzlaþma da asýl olarak düzenin politik güçlerine yapýlan uzlaþma çaðrýsýdýr: proletarya ile burjuvaziyi uzlaþtýrma giriþimidir. Bu topraklarda 35 yýlý aþan bir devrim mücadelesi var. Bütün bu süreçte, yaþanan bu uzun iç savaþta, Türk halký olsun Kürt halký olsun, tüm halklar en iyi evlatlarýný öne sürdü, devrim davasýný sahiplendi. Ne 12 Mart ne 12 Eylül faþist darbeleri, ne olaðan dönemlerdeki, yani parlamenter faþizmin uygulandýðý dönemlerdeki baský, terör ve katliam Birleþik Devrimi yenebildi; aksine her saldýrý, devrimin daha güçlü biçimde ayaða kalkmasýndan baþka bir sonuç vermedi. Bütün bunlarý tekrar hatýrlatmamýzýn nedeni ise buradan çýkan sonuçlardýr: Bu topraklarda halklarýmýz, proletarya, emekçi yýðýnlar devrim ve devrimde zafer konusunda ne kadar ýsrarlý olduklarýný defalarca ispatladýlar, gösterdiler. Bunca yýllýk baskýya raðmen ortaya çýkan bir diðer sonuç ise, üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda devrimin nesnel koþullarýnýn her geçen gün daha da olgunlaþtýðýdýr. Bu nedenledir ki, Türkiye tekelci sermayesi ne emekçi sýnýflarýn ekonomik taleplerini karþýlayabiliyor ne de Kürt halkýnýn ulusal demokratik taleplerini. Bu uzun iç savaþ yýllarýnda yorgun düþen, devrime sýrt çevirenler, þimdi bütün bu sonuçlara raðmen halklarýmýza da devrimden vazgeçmelerini, ekonomik-demokratik her alanda özgürlük taleplerini, kurtuluþ taleplerini unutmalarýný söylüyorlar. Emekçi yýðýnlarýn ve Kürt halkýnýn bunca yýldan beri her þeye raðmen sahiplendikleri, uðruna mücadele ettikleri ne varsa hepsini ellerinden almaya, böylelikle devrim davasýný boþa çýkarmaya çalýþýyorlar. Devrime sýrt çevirenler, þimdi de emekçi yýðýnlarýn devrime sýrt çevirmesini, teslim olmasýný istiyorlar. Devrimci proletaryanýn burada, bu sosyal-reformistlere ve her türden uzlaþma çaðrýlarýna vermesi gereken cevap, siz dilediðiniz yere bataklýða gitmekte özgürsünüz; ama biz de sizin elinizi býrakmakta özgürüz olmalýdýr. Çünkü proletaryanýn hedefi bugünkü toplumu, kapitalizmi, sýnýf karþýtlýðý temelindeki bu toplumu, karþýtlarýn birliðini yýkmak; yerine sýnýf karþýtlýklarýnýn ve sýnýflarýn olmadýðý yeni bir toplum, yeni bir birlik kurmaktýr. Proletarya özel mülkiyeti ortadan kaldýrarak, önce burjuvaziyi ve kendisini ortadan kaldýracaktýr. Bunu yapabilmek için de kolektif mülkiyete dayanacak, bu yolla hem bütün toplumun birliðini saðlayacak, hem de insanlýðýn kurtuluþunu gerçekleþtirecek tek güçtür. Bu nedenle küçük-burjuva uzlaþmacýlýðýyla zýt, proleter bir çizgi izlemek zorundadýr. ve Toplumun Birliði Sorunu

7 Filistin de Tek Çözüm YA DEVRÝM YA ÖLÜM! Kan içici Ýsrail devleti, iki haftadýr Filistin basýn açýklamasý yaptýk. Açýklama sýrasýnda yoðun þekilde kuþlama yapýp Savra Halký üzerinde yarým asýrdýr sürdürdüðü terörü týrmandýrdý. Bir Ýsrail askerinin kaçýrýlarak rehin alýnmasýný bahane eden Ýsrail ordusu Filistin in Gazze Þeridi ne füzeler, tanklar ve toplarla saldýrýyor. Gazze de elektrik ve sular kesik, insanlar içmeye su bulamýyor, yiyecek sýkýntýsý çekiyorlar. Ýsrail askerlerinin katlettiði insanlarýn parçalanmýþ bedenlerini sokaklardan yakýnlarý olan çocuklar topluyor. 21. yüzyýlýn baþýnda Filistin de insanlara karþý vahþet uygulanýyor. ABD emperyalizminin desteði ile Ýsrail siyonizmi Filistin Devrimini boðmak istiyor. Biz de Mücadele Birliði olarak Filistin Halkýna yapýlan bu katliam karþýsýnda susmayacaðýmýzý, proleter devrimciler olarak Filistin Halkýnýn yanýnda olduðumuzu, Filistin Halkýnýn yalnýz olmadýðýný göstermek amacýyla 9 Temmuz Pazar günü saat 12:00 de Filistin Halký Yalnýz Deðildir-Mücadele Birliði yazýlý pankartýmýzý açarak Taksim Tramvay duraðýnda bir Savra Hatta Nasr, Filistin Halký Devrimle Özgürleþecek, Filistin Halký Yalnýz Deðildir, sloganlarýmýzý haykýrdýk ve Ýsrail bayraðý yaktýk. Polis Ýsrail bayraðý yakmamýza müdahale etmek için arkadaþýmýzýn elinden bayraðý almaya çalýþtý. Ayný anda baþka bir arkadaþýmýz polisin elinden bayraðý alarak yere attý ve çiðnedi. Siyonizmin bayraðýnýn yakýlmasýný engellemeye çalýþmak AKP hükümetinin Ýsrail siyonizminin destekçisi olduðunun göstergesiydi. Açýklamamýzýn ardýndan Ýstiklal Caddesine doðru sloganlarla yürüyüþe geçtik. Polisler yürüyüþümüzü engellemek için yolumuzun üzerine barikat kurdular, pankart ve bayraklarý indirip o þekilde yürüyebileceðimizi söylediler, biz devrimci kararlýlýðýmýzý sürdürdük ve pankartýmýzý, bayraklarýmýzý indirmeden yürüyeceðimizi söyledik, daha sonra barikat kalktý ve sloganlarla Bekar Sokaða kadar yürüyüp açýklamamýzý bitirdik. FÝLÝSTÝN HALKI YALNIZ DEÐÝLDÝR! SAVAÞAN HALKLAR KAZANACAK! 72. Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos

8 Ýsrail, günlerdir Filistin de sürdürdüðü katliamlarýný, Hizbullah ýn 2 Ýsrail askerini daha kaçýrmasýný bahane e- derek Lübnan a da yaydý. Beyrut 1982 deki kuþatmadan bu yana ilk kez bu denli aðýr bir bombardýman altýnda. Ýsrail, günlerdir Beyrut a havadan, karadan ve denizden saldýrýyor; günlerdir Filistin ve Lübnan da kelimenin gerçek anlamýnda bir Nazi terörü estiriyor. Lübnan, Ýsrail in Filistin de yaptýðý katliamlardan kaçan yüzbinlerce Filistinliye ev sahipliði yapan bir ülke. Daðlýk bir coðrafi yapýya sahip olmasý nedeniyle gerilla için ideal bir yer den bu yana Filistin Kurtuluþ Örgütü (FKÖ) burada etkin bir faaliyet yürütüyor. Müslüman, Hýristiyan ve Dürzilerden oluþan kozmopolit bir yapýsý var. Lübnan halkýnýn savaþýn tam ortasýnda kalan bir ülke olmasý nedeniyledir ki, bugüne kadar Lübnan da, özellikle de Beyrut ta çatýþmalar hiç eksik olmamýþtýr deki Beyrut iþgalinde Ýsrail, 14 bini sivil olmak üzere 18 bin kiþiyi katletti. Bu iþgal 3 yýl sürdü. Yine ayný yýl Ýsrail in yönlendirdiði Falanjist milisler, Beyrut un 20 km kadar ötesinden Sabra ve Þatilla mülteci kamplarýna girdi ve 1500 Filistinliyi katletti. Bu operasyonu bizzat yöneten Ariel Þaron, bu tarihten itibaren kasap olarak anýlmaya baþladý. Ve þimdi Ýsrail in yeni kasaplarý tanklar, toplar ve füzelerle Lübnan a saldýrýyor, kýyý þeritlerini iþgal ediyor ve yaþlý-çocuk demeden katliam yapýyorlar. ABD, Lübnan ýn bombalanmasýný Ýsrail in kendini savunma hakký olarak deðerlendiriyor ve alkýþ tutuyor. Tarihte Ýsrail in hangi katliamýný gösterebilirsiniz ki ABD onu bire bir desteklememiþ olsun! Ve tarihte hangi dönemi gösterebilirsiniz ki Ýsrail in Ortadoðu da yürüttüðü siyonist politikalarýn arkasýnda ABD olmasýn! Filistin Devrimi yarým asýrdan fazla bir zamandýr sadece Ýsrail e karþý deðil, ABD ve AB emperyalizmine karþý da mücadele edilerek geliþiyor. Bunlara bir de Arap gericiliðini eklemek gerekiyor. Arap gericiliði Filistin Devriminin geliþimi önünde her zaman Ýsrail politikalarýna hizmet etti. Bir dönem FKÖ ye alternatif olarak desteklenen ve büyütülen Arap gericiliði þimdi oturduðu iktidar koltuðundan Filistin halkýný yönlendirmeye çalýþýyor. Açýk ki Filistin Halký, önünde bir engel olan Arap gericiliðini aþmadan devrimi daha ileriye taþýyamayacaktýr. Filistin in temel sorunu dinler arasý bir çatýþma deðildir. Bugün her kim ki, Filistin Devrimini müslümanlar ile yahudiler arasýnda bir çatýþma sýðlýðýna hapsetmeye çalýþýyor, o Ýsrail siyonizminin ve ABD emperyalizminin ekmeðine yað sürüyor demektir. Görünene aldanmayýp, olaylarýn altýnda yatan nedenlere, derinden derine iþleyen süreçlere bakacak olursak bunu daha net görebiliriz. KATLÝAMLARA KARÞI Ý N T Ý F A D A Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos 2006 Ýsrail Saldýrýlarý Hamas a Karþý Mý? Birçok insan, yanlýþ bir yönlendirme sonucu Ýsrail in bu son saldýrýlarýnýn Hamas hükümetine karþý olduðunu, Hamas ýn Filistin de yönetime gelmesini hazmedemeyen Ýsrail in Hamas hükümetini düþürmek amacýyla Filistin Halkýna saldýrdýðýný, ekonomik ve sosyal anlamda aðýr bir yýkým yaþayan Filistin Halkýnýn yýkýmýndan Hamas ý sorumlu tutacaðýný ve desteðini çekeceðini düþünerek saldýrýlarý yoðunlaþtýrdýðýný sanýyor. Oysa sorun ne tek baþýna Hamas ýn seçim zaferi dir ne de 3 askerin kaçýrýlmasýyla Ýsrail in sarsýlan prestiji. Sorun ABD nin Irak iþgaliyle baþlayan Ortadoðu yu yeniden þekillendirme projesi ve bu kapsamda Filistin Devrimini kanla boðma düþüncesidir. ABD pekala biliyor ki Ortadoðu da direniþ odaðý olan Filistin Devrimi yenilmeden Ortadoðu da zafer kazanmasý mümkün deðildir. Filistin Devriminin bölgedeki tüm halklar üzerinde yarattýðý büyük etki kýrýlmadan emperyalist odaklarýn baþarý þansý yoktur. Filistin Devrimi, devrimci ve komünistlere ilham vermeye devam ettikçe emperyalizme karþý direniþler ve savaþlar da devam edecektir. Hamas ýn iktidara taþýnmasýndaki temel mantýk da buydu. ABD ve Ýsrail siyonizmini Hamas üzerinden Filistin Halkýnýn direniþini kýrmayý ve yol haritasý ný kabul ettirmeyi düþünüyordu. Cezaevindeki FKÖ lülerin hazýrladýðý Ýki Devletli çözüm için Referandum önerisi tartýþýl-

9 mayý bekliyordu. Tam bir ABD iþbirlikçisi olan, ki daha fazlasý olmasý muhtemeldir, Mahmut Abbas ýn onay verdiði bu plan Filistin Halký tarafýndan kabul görmüyordu. Filistin de iþbirlikçi burjuva sýnýflarla iþçi ve emekçi halk arasýndaki çeliþkiler giderek keskinleþiyor ve bir iç savaþ halini alýyordu. Bu süreçten Filistin Devriminin güç kaybetmekten çok güç kazanarak çýkacaðý açýktý. Ve Hamas ýn iktidara taþýnmasý bu süreci engellemek için artýk tek çözümdü. Ama geliþmeler beklenildiði gibi olmadý. Hamas iktidarý iç savaþ sürecini derinleþtirdi. Filistin Halký devrim için her zamankinden daha kararlý bir tutum içinde. Benim kaným bir tutam yað / yakar özgürlüðün ateþini diyen bir halký hiç kimse özgürlüðünden vazgeçiremez. Ýsrail i kabule dayanan bir anlaþmayý hiç kimse bunca katliam ve kýrýmdan geçmiþ bir halka kabul ettiremez. Diplomasi artýk bir bozuk saat deðerinde. Bundan sonra Filistin de savaþýn dili konuþulacak. El-Fetih e baðlý El-Aksa þehitleri tugayýnýn üst düzey yetkililerinden Ebu Hadi, son yaþanan saldýrýlarla birlikte El- Aksa þehitleri, Ýzzeddin El Kassam ve Kudüs Tugaylarý, Halk Direniþ Komitesi, Filistin Halk Kurtuluþ Cephesi ve Filistin Demokratik Kurtuluþ Cephesinin hep birlikte bir Direniþ Komitesi oluþturdu ðunu söylüyor. Bu, Filistin devriminin Arap gericiliðine raðmen her zaman kendi yolunu açabileceðini gösteriyor. Ýsrail in saldýrýlarý karþýsýnda Filistinlilerin el yapýmý Kassam füzeleriyle vurmasý geliþmelerin ne yöne olduðunu açýklamaya yetiyor. 72. Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos 2006 Türkiye Kimin Müttefiki? Ýsrail i saldýrýlar konusunda sadece orantýsýz güç kullanmak la eleþtiren (!) uluslararasý güçler, Ýsrail saldýrýlarýnýn durdurulmasý için Türkiye nin arabulucuðunun önemine dikkat çekiyorlar. Bir dönem arabuluculuk denen, Ýsrail in katliamlarý karþýsýnda Filistin i razý etme giriþimlerini, Mýsýr yapýyordu. Son dönemde bu uðursuz görevi Türkiye üstlenmiþ görünüyor. Artýk Ýsrail ve ABD katledecek, alttan alta Suriye ve Ýran a saldýrý sinyalleri verecekler, tehdit edecekler ve Türkiye de onlarýn deyim yerindeyse diplomatik elçiliðini yapacak. Baþýna çuval geçirilmiþ bir devletten kendisine söylenen her þeyi kayýtsýz þartsýz yerine getirmesinden baþka bir þey bekleyebilir misiniz? Giderek ABD nin geniþletilmiþ Ortadoðu projesinin sýnýrlarý daha da netleþiyor. Ýsrail in Lübnan iþgali aslýnda ABD nin Suriye yi iþgali anlamýna geliyor. Suriye nin Ýsrail in Lübnan iþgaline karþý sesiz kalmasý, ABD yi giriþeceði yeni saldýrýlarda cesaretlendirmiþtir. Ý- ran ýn karþý çýkýþlarý ve Ýsrail i tehdit e- den açýklamalarý ise þimdilik ABD ve Ýsrail saldýrganlýðýna karþý duyulan tek ses gibi görünüyor. Türkiye nin Ortadoðu süreci içindeki rolü ise önümüzdeki günlerde daha da netleþecektir. Tam bir ikiyüzlülükle bir yandan Ýsrail ve ABD nin sözcülüðüne soyunurken bir yandan da Filistin halkýna karþý giriþilen katliamlarý kýnýyormuþ görüntüsü çizmek, devletin yüzyýllardýr sürdürdüðü diplomasinin günümüzdeki yansýmasýdýr. Filistin halký ise artýk gerçek dostlarýný düþmanlarýndan ayýrtedebilecek duruma çoktan gelmiþtir. Kimlerin nasýl stratejik ortaklýklar geliþtirdiðini ve bütün bunlarýn Ortadoðu da geliþecek bir devrimi boðmaya dönük olduðunu görüyor ve savaþma azimlerini yükseltmeye devam ediyorlar. Filistin bir gün mutlaka özgür olacak. Ýsrail siyonizminin yýkýlacaðý ve demokratik sosyalist bir Filistin in kurulacaðý günler uzak deðil. 9

10 Dünyanýn gözleri bir anda yeniden Sosyalist Kore üzerine çevrildi. ABD nin dünyanýn dört bir tarafýnda artan yayýlmacýlýðýna karþý son dönemde en güzel cevabý Sosyalist Kore verdi. 5 Temmuz tarihinde biri kýtalararasý olmak ü- zere 7 füze denemesi gerçekleþtiren Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, emperyalist-kapitalist dünyanýn gerçekte hangi dilden anladýðýný bir kez daha göstermiþ oldu. U- zun menzilli Taipong2 füzelerinin yönü Japonya ve Amerika idi. Uluslararasý diplomasi kurallarýnýn sadece kaðýt üzerine yazýlmýþ yazýlardan ibaret olduðunu gösteren Sosyalist Kore, daha sonrasýnda yapýlan kýnama a- çýklamalarýna da papuç býrakmadý. Ambargo; gýda ve ilaç yardýmlarýnýn kesilmesi, uluslararasý birlikler tarafýndan kýnanmasý vb. gibi tehditler karþýsýnda Sosyalist Kore tek bir a- dým olsun gerilemedi ve biri fýrlatýldýktan 40 saniye sonra Japon Denizine düþen füzesinin gerektiðinde hedefini bulacaðýný açýkladý. Emperyalizme bu açýktan meydan okuma, Japonya baþta olmak üzere tüm emperyalist-kapitalist ülkeleri korku dalgasýnýn sarmasýna neden oldu. Nitekim Japonya olayýn þokuyla ilk anda söylediði sözleri geri alarak Kuzey Kore ye saldýrýyla karþýlýk verme niyetinde olmadýðýný açýkladý. Sosyalist Kore, bugüne kadar emperyalist-kapitalist sistemin kendisi hakkýnda uydurduðu yalanlara, dezenformasyonlara, liderleri Kim Jong Ýl hakkýndaki karalamalara doðrudan cevap vermemiþti ama son füze denemeleriyle sabrýnýn bir sýnýrý olduðunu da göstermiþ oldu. Sosyalist Kore, Sovyetler Birliði nde sosyalizmin geriye düþüþünden SEN ÇOK YAÞA SOSYALÝST KORE Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos 2006 sonra Küba ve Vietnam la birlikte sosyalizmin deðerlerine sahip çýkmasý ve sosyalist sistemi kýskançlýkla korumasýyla dünya halklarýnýn gözünde büyük bir sempati kazanmýþtý. Yýllar yýlý emperyalist-kapitalist sistemin tüm saldýrýlarýna karþý kurucu önderleri Kim Ýl Sung un öðretileri doðrultusunda baþarý ile karþý koymayý bilen Sosyalist Koreliler, sosyalizmin yeni umutlarýný temsil ederek dünyanýn dört bir tarafýnda devrim ve sosyalizm için mücadele edenlere büyük bir moral ve güç kaynaðý olmuþlardý. Ve þimdi adeta Kim Ýl Sung un þu sözlerini doðrularcasýna hareket ediyorlar: Sosyalist ülkeler, komünist partiler ve iþçi partileri, tamamýyla eþit ve baðýmsýzdýrlar. Her biri uluslararasý devrimci saflarýn ulusal bir uzantýsý olarak, yalnýz kendi ülkesindeki devrim açýsýndan halklarýna sorumlu olmakla kalmayýp, iþçi sýnýfýnýn sýnýfsal dayanýþmasý nedeniyle, bütün dünya halklarýna dünya devrimi açýsýndan sorumludurlar Bütün kardeþ ülkeler, sosyalist ülkelerdeki sýnýf dayanýþmasýný güçlendirmek için birbirlerine, karþýlýklý saygý göstermeli ve eþit koþullarda olduklarýný bilerek, içtenlikle yardýmlaþmalýdýrlar. Ayrýca sosyalist ülkeler, dýþ baskýlar nedeniyle baðýmsýzlýklarýndan vazgeçmemeli ve körü körüne öteki parti ve ülkelerin peþine takýlmamalýdýrlar Kore Ýþçi Partisi ve onun lideri Kim Jong Ýl, bugün kendi ülkesinin somut koþullarýnda sosyalizmin evrensel ilkelerini temel alarak sosyalist sistemi güçlendiriyor ve her türlü saldýrý karþýsýnda korumayý biliyor. Bugün Sosyalist Kore nin dünya devrimine katkýsý, Castro nun Küba için söylediði gibi bu kararlýlýk oluyor. ABD nin þer ekseni içinde tanýmladýðý ve ekonomik ambargo ve diplomatik abluka ile yýkmaya çalýþtýðý Sosyalist Kore, tüm saldýrýlara karþý dimdik ayakta durmayý ve yeni insanlarýn yeni adýmlarýyla yürümeyi sürdürüyor. Sosyalist Kore nin emperyalizme aðzýnýn payýný veren son tavrý bir kez daha göstermiþtir ki emperyalist-kapitalist sistemin kuru gürültüsüne papuç býrakmak onlarý daha çok saldýrganlaþtýrýr. Anladýklarý dilden, gerekirse diplomasinin nezaketini bir kenara býrakarak cevap vermekse iþçi sýnýfý ve emekçi halklara büyük bir moral verir. Sosyalizmin moral kaleleri, Küba, Sosyalist Kore ve Vietnam, dimdik a- yakta durduklarý sürece emperyalist-kapitalist sistem asla egemen olamayacak ve en nihayetinde tarihin hükmünden kurtulamayacaktýr. Yaþanan son geliþmelerle birlikte i- çimizden bütün gücümüzle bir kez daha haykýrmak geliyor: Sen çok yaþa Sosyalist Kore.

11 TERÖRLE MÜCADELE YASASINA KARÞI MÜCADELEYE! Devrim süreci yoðunlaþtýkça, iç savaþýn geliþimine baðlý olarak devletin iþçi sýnýfý ve emekçilere, komünist, devrimci ve i- lerici olan tüm kesimlere karþý saldýrýlarý da artýyor. Bu saldýrýlar kimi zaman fiili olurken kimi zaman da yeni yasalar vb. þeklinde olmaktadýr. Daha önce çýkarýlan Ceza Ýnfaz Yasasý ndan sonra þimdi de yeni bir Terörle Mücadele Yasasý çýkarýlarak toplum baský altýna alýnmaya, ömrünü tüketmiþ tekelci kapitalist sistem bu þekilde korunmaya, deyim yerindeyse oksijen çadýrýnda yaþatýlmaya çalýþýlýyor. Yeni Terörle Mücadele Yasasý yla tüm toplum faþizmin kýsgacýna alýnmak istenmektedir. Sermayenin egemenlik ve zor aygýtý olan devlet, iþçi sýnýfý ve emekçi halklara karþý on yýllardýr sürdürdüðü iç savaþý yeni bir aþamaya taþýmýþ durumdadýr. Yeni Terörle Mücadele Yasasý ile artýk elinin altýnda katliamlarýna hukuki kýlýf bulacaðý bir dayanak da bulmuþ olacaktýr. ABD nin tezgahladýðý 11 Eylül provokasyonu sonucu tüm dünyaya karþý ilan ettiði 3. Dünya Savaþý nýn üzerinde yaþadýðýmýz topraklara pratik yansýmalarýndan biri olan bu yasaya göre varolan sömürü ve zulüm düzenine eleþtiri dahi yapmak suç teþkil etmektedir. Tüm toplumu faþist teröre ve þovenist kýþkýrtmalara boyun eðmeye zorlayan bu yasa, 29 Haziran tarihinde meclis tarafýndan kabul edildi ve Cumhurbaþkaný nýn onayýna sunuldu. Bir devlet politikasý olan terörün köþk tarafýndan o- naylanmayacaðýný düþünmek için insanýn devletin faþist yapýsýndan hiçbir þey anlamamýþ olmasý gerekir. Genelkurmay tarafýndan ilan edilen topyekün savaþ ýn somut adýmlarýdýr bunlar. Bir yandan ordu ve polis iþçi sýnýfý ve emekçi halklar üzerinde kelimenin gerçek anlamýyla terör estiriyor; insanlarý diri diri yakýyor, iþkencelerden geçiriyor, katlediyor. Öldüremediklerini tutukluyor F tipi hücrelere kapatýyor ve buralarda en aðýr baský ve iþkence koþullarýnda tutuluyor. Bir yandan yeni yasalarla iç savaþýn daha büyük çatýþmalarýna hazýrlanýyor. Yeni Terörle Mücadele Yasasý, ordu ve polis mensuplarýna dilediklerini diledikleri zaman silahla öldürme yetkisi veriyor. Deyim yerindeyse taþlar baðlanýyor, itler serbest býrakýlýyor. Bunun anlamý asker ve polislerin bugüne kadar zaten yaptýklarý infazlarý vb. hiçbir hukuki kaygý gözetmeden yapabilecek olmalarýdýr. Yasa yeni katliam ve infazlara davetiye çýkarýyor. Sosyalist, devrimci ve ilerici basýn üzerindeki baskýlar da yeni yasayla birlikte katmerleniyor. Savcý ve hakimlere dilediðince dergi, gazete vb. kapatma ya da yayýný durdurma kararý verme hakký tanýyan yasa adeta bunu teþvik ediyor. Bundan sonra hepimizin aðzýndan çýkan çýkabilecek herhangi bir söz kovuþturmaya uðramamýza, tutuklanmamýza, hapis yatmamýza neden olabilecektir. Aðýr para ve hapis cezalarýyla sosyalist, devrimci ve ilerici basýn abluka altýna alýnýyor. Burjuvazi, artýk hiçbir þey yazýlmasýn, çizilmesin, haber yapýlmasýn istiyor. Ya da yazýlýp çizilecek, haber yapýlacaksa sadece vatan-millet-sakarya edebiyatý yapýlsýn; yapýlan katliamlara sessiz kalýnsýn, baský ve iþkenceler görmezden gelinsin istiyor. Terörle Mücadele Yasasý, kelimenin tam anlamýyla devlet terörüne yasal dayanak oluþturuyor. Bu yönüyle Avrupa dan demokrasi bekleyenleri, Avrupa Birliði nin zorlamasýyla Türkiye nin demokratikleþeceðini sananlarý hayal kýrýklýðýna uðratmýþtýr. Devletin faþist karakteri, yeni Terörle Mücadele Yasasý yla bir kez daha görülmüþtür. Bundan sonra saldýrýlarýn daha da yoðunlaþacaðý bir süreçten geçileceði açýktýr. Ýþçi sýnýfý ve emekçiler, yoksul Kürt Halký, kendisini bu yeni savaþ sürecine göre hazýrlamak zorundadýr. Geliþmeler bir kez daha emekle sermaye arasýnda iþçi sýnýfý ve emekçilerle burjuvazi arasýnda bir uzlaþma olmayacaðýný, devrimin kendi yasalarýný burjuvaziye zorla kabul ettireceðini göstermiþtir. Terörle Mücadele Yasasý na karþý aktif bir mücadele yürütmek, bu yasayý devrimle birlikte yýrtýp atmak için baþta Leninistler olmak üzere tüm iþçi ve emekçiler, devrimci ve ilericiler mücadeleye atýlmalý, burjuva iç savaþa karþý proleter iç savaþý yükseltmek zorundadýr. FAÞÝST YASALAR VE SALDIRILARA KARÞI YAÞASIN HALKLARIN MÜCADELE BÝRLÝÐÝ! BÜTÜN ÝKTÝDAR EMEÐÝN OLACAK! 72. Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos

12 ORTADOÐU DA SAVAÞ VE ARTAN DEVRÝMCÝ OLANAKLAR Ortadoðu da yeni bir sürecin kapýsý açýldý. Ýsrail in, Ortadoðu nun bu haydut ve emperyalistlerin tetiktiçisi devletin Lübnan a saldýrmasý yeni sürecin ilk adýmý oldu. Bu, sonu mutlaka emekçi sýnýflarýn emperyalizm ve kapitalizm üzerinde zaferiyle sonuçlanacak kanlý savaþlar sürecidir. Daha doðru bir ifadeyle, ABD emperyalizminin dünya e- mekçi halklarýna karþý yaklaþýk beþ yýl önce baþlattýðý dünya savaþýnýn yeni bir aþamasýna gelmiþ bulunuyoruz. Bu aþamanýn tipik özelliði nedir? Kýsacasý, emperyalizmin ve onunla birlikte dünya kapitalizminin sýçramalý çöküþünün çok belirgin hale gelmiþ olmasýdýr. Ortadoðu bu noktaya nasýl geldi? Gerçekte herþey, yüzeydeki olaylarýn gösterdiði gibi, birkaç aylýk bir zaman dilimine sýkýþmýþ geliþmelerden ibaret ve birkaç kendini bilmez yöneticinin kin ve intikam duygularýnýn sonucu muydu? Elbette deðil. Bunun böyle olmadýðýný düþünme yeteneðine sahip her kiþi anlar. Öyleyse gerçek nedenlere ulaþmak için önce olaylarýn geliþimine kýsaca bir göz atalým. Bunun için bir baþlangýç noktasý almak gerekirse, Filistin seçimleri sonucu HAMAS ýn iktidara gelmesini düþünebiliriz. Bilindiði gibi HAMAS, seçimlerde çoðunluðu elde ederek Filistin hükümetini kurdu. Ama ne emperyalistler ne de Ýsrail bu hükümeti tanýmaya yanaþtýlar. Aksine, ambargo, abluka ve saldýrýlarla Filistin halkýný cezalandýrmaya,yaþamý onun için cehenneme çevirmeye yöneldiler. Bu politikanýn iki önemli sonucu oldu. Birincisi, Filistin halký, bu devrimci halk, emperyalistlere boðun eðmek bir yana daha þiddetli bir direniþe geçti. Ýkincisi ve en az bunun kadar önem taþýyan geliþme Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas ýn iþbirlikçi yüzünün çok net biçimde ortaya çýkmasý oldu. Ýþbirlikçiliðini Ýsrail den açýktan açýða silah ve para almaya kadar vardýran Mahmud Abbas ýn izlediði politikalar neredeyse Filistin i bir iç savaþýn eþiðine getiriyordu. Ama Ýsrail in kudurganlýkla tanýmlanabilecek saldýrgan politikasý onun Filistin deki en etkili iþbirlikçisini etkisiz kýldý. Ýsrail in Filistin topraklarýndaki Mahmud Abbas ayaðý artýk kýrýk.. Filistin Halk Direniþ Komiteleri iç savaþa doðru hýzla giden bu süreci bir eylemle tersine çevirmeyi baþardýlar. Filistinli direniþçiler, bir Ýsrail askeri noktasýný basarak iki Ýsrail askerini öldürüp birini esir alýnca iþin rengi deðiþti. Ýsrail bütün askeri gücüyle Filistin halkýna karþý saldýrýya geçti. Hava ve kara birlikleriyle Gazze Þeridi ni iþgale giriþti. Çoðu çocuk onlarca kiþi bombardýman sonucu öldürüldü; elektrik santrali ve köprüler havaya uçuruldu. Filistin halký buna silahlý direniþle yanýt verdi. Bir ara iç savaþýn eþiðine gelmiþ bulunan Filistin halký Ýsrail karþýsýnda birleþerek tek vücut halinde direniþe geçti. Devlet Baþkaný koltuðunda oturan Mahmud Abbas ise, bir anda, geliþmeleri izlemekten baþka e- linden birþey gelmeyen bir figüre dönüþtü. Taraflar þöyle netleþti: bir tarafta devrimci Filistin halký karþý tarafta Ýsrail ve arkasýndaki emperyalistler. Bu arada, beklenmedik bir geliþme o- larak Lübnan ýn güneyinde mevzilenen Hizbullah iþe karýþtý ve bir Ýsrail karakolunu basarak yedi Ýsrail askerini öldürüp ikisini esir aldý. Bu, Filistin halkýnýn direniþi karþýsýnda zaten köþeye sýkýþmýþ olan Ýsrail için Lübnan a saldýrýnýn bahanesi oldu. 12 Temmuz da, Ýsrail kara, hava ve deniz kuvvetlerini harekete geçirerek Lübnan ý bombalamaya baþladý. Böylece eninde sonunda bütün Ortadoðu yu içine alacak bir savaþýn baþlama borusu çalýnmýþ oldu. Þimdi sorulmasý gereken soru þudur: Bütün Ortadoðu yu içine alacak bir savaþýn baþlama nedenleri gerçekte bunlar mý? Kesinlikle deðil. Bunlar Ortadoðu iþçi sýnýflarýna, emekçi halklarýna, ulusal devrimci kurtuluþ savaþlarýna karþý savaþ açma ihtiyacýndaki emperyalistlere ve siyonist Ýsrail devletine sadece bir bahane oluþturdu. Esir onbaþýnýn bulunmasý bir bahaneydi zira Gazze nin iþgalinin çok önceden planlandýðý Ýsrail ordusunun hazýrlýklarýndan ve hareket tarzýndan kolaylýkla anlaþýlýyor. Onbaþý bir bahaneydi zira onun esir alýnmasýndan üç gün sonra kaçýrýlarak tutuklanan Filistinli bakan ve yetkililer hakkýndaki tutuklama kararýnýn çok önceden alýndýðý sonradan ortaya çýktý. Amacýn onbaþý yý bulmaktan ibaret olduðu bir yalandýr zira onbaþý nýn esir alýnmasýndan bir gün sonra Ýsrail savaþ uçaklarý Suriye Devlet Baþkaný sarayý üzerinden alçak u- çuþ yaparak küstahça bir kýþkýrtma yaptýlar. Amaç, Suriye yi de içine alan bir Ortadoðu savaþý çýkartmaktýr. Lübnan a, kaçýrýlan ve öldürülen askerlerine karþýlýk Hizbullah a bir ders vermek amacýyla saldýrýldýðý da kuyruklu bir yalandýr. Bunu, Ýsrail in savaþ hazýrlýklarýndan ve hareket tarzýndan aklý baþýnda her kiþi kolaylýkla anlar. Hizbullah ýn yedi askeri öldürüp ikisini esir almasýndan bir gün sonra kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katýldýðý bir savaþý baþlatmak ancak sa Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos 2006

13 vaþ planlarý masada hazýr duruyorsa mümkündür. Siyonist Ýsrail devleti tam da bunu yaparak aslýnda böyle bir savaþýn hazýrlýklarýna uzun süre önce baþlamýþ olduðunu ele verdi. Her emperyalist, gerici, faþist devlet halklara kan, gözyaþý, acý ve sefalet getirecek bir savaþý baþlatýrken daima gerçek a- maçlarýný gizler. ABD, Ýsrail ve onlarý destekleyen diðer emperyalistler baþta devrimci Filistin halký olmak üzere bütün Ortadoðu halklarýna karþý açtýklarý savaþýn çapýný böyle geniþletirlerken iþte bu nedenle gerçek amaçlarýný gizliyorlar. Gerçek amacý gizlemek her gerici, haksýz savaþýn karakteristik çizgisidir. Sadece devrimci savaþlar gerçek amaç ve hedeflerini önceden ve a- çýkça ilan ederler. Nefes almasý bile ABD nin iznine baðlý olan Ýsrail in bu savaþý ABD emperyalizminin onayýný alarak baþlattýðýndan þüphe yok. Hatta daha ileri giderek, bu savaþý ABD nin emriyle açtýðýný söylersek gerçeðe daha da yaklaþmýþ oluruz. Çünkü Ortadoðu halklarýna, iþçi sýnýflarýna, devrimci ulusal kurtuluþ savaþlarýna karþý kanlý bir savaþ baþlatmak Ýsrail den çok ABD nin ihtiyacýdýr. Peki neden? Þu basit ve kolayca anlaþýabilir nedenden dolayý: ABD emperyalizminin hegemonyasý, dünyanýn geri kalan bölümlerinde olduðu gibi Ortadoðu da da sýçramalý çöküþ sürecine girmiþtir. Bu çöküþ sürecini durdurmak için ABD emperyalizminin giriþtiði bütün çabalar fiyaskoyla sonuçlandý. Afganistan ve Irak bunun son iki örneðidir. Filistin Devrimi ise Ortadoðu nun sürekli canlý ve yanan bir devrim ocaðý olarak sadece bölgeye deðil bütün dünya devrimci hareketine örnek ve ilham kaynaðý olmaya devam ediyor. ABD, iþte bu devrim ocaðýný hem Ýsrail in varlýðýný sürdürmesi hem de I- rak ta saplandýðý bataktan çýkmak için ezmek istiyor. Çünkü Filistin devrimini ezmekle elde edebileceði moral gücün Irak direniþini ezmesine yardým e- deceðini hesaplýyordu. Hesaplarý boþ çýktý. Devrimci Filistin halký emperyalist sistemin bütün kuþatmasýna raðmen devrimini sürdürerek ABD emperyalizminin çöküþ sürecini hýzlandýrdý. Kaderi ve geleceði tümüyle ABD ye baðlý olan siyonist Ýsrail devleti ile ABD emperyalizmi iþte bu çöküþ sürecini durdurabilmek için kanlý savaþý Ortadoðu geneline yayma politikasýný devreye soktular. Bu savaþ, ne Ýsrail baþbakaný katil Olmert in ne de aptallýðý dillere destan Bush un kafasýnda fýþkýran planlarýn eseridir. Aksine, bu savaþ, Ýsrail ve ABD nin varlýk koþullarý ve bu iki haydut devletin tüm bir tarihsel geliþmeleri tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Tam da bu nedenle, savaþýn Suriye yi de içine alacak þekilde yayýlacaðýndan þüphe etmek için bir sebep yok. Ýsrail, bunun iþaretlerini, daha büyük savaþ hazýrlýklarý yaparak ve Suriye üzerindeki kýþkýrtýcý hareketleriyle þimdiden veriyor. ABD emperyalizmi ise, görünenin aksine bu savaþýn arkasýnda deðil tam ortasýndadýr. Ýsrail e Filistin ve Lübnan a saldýrmasý için verdiði açýk ve sýnýrsýz destek bu gerçeðin herkes tarafýndan kabul edilebilir kanýtýdýr. Artan Devrimci Olanaklar ABD ve Ýsrail in, bu kanlý savaþý sýçramalý çöküþ sürecini durdurmak i- çin baþlattýklarý ne kadar kesin ise a- maçlarýna ulaþamayacaklarý da bir o kadar kesindir. Tersini söylemek gerekiyor. Onlar yola çýkarken amaçladýklarý þeyin tersini karþýlarýnda bulacaklar. Þimdiden rahatlýkla diyebiliriz ki, Ortadoðu, hatta bütün dünya iþçi sýnýfý ve emekçi halklarýnda emperyalizme ve kapitalizme duyulan kin ve öfke Ýsrail in Gazze iþgalinden sonra on kat, yüz kat artmýþtýr. Bir kez daha görmüþ bulunuyoruz ki, halklara, doðasý gereði, özgürlük deðil, egemenlik, kan, gözyaþý, acý ve sefalet götüren emperyalizm, gittiði her yerde halklarýn kendisine karþý ayaklanmasýný körüklemekten baþka bir þey yapamaz. Ýþte Afganistan, iþte Irak, iþte Filistin.. Ve þimdi sýrada Lübnan ve öteki Ortadoðu halklarý var. Savaþ, þüphesiz, yoksul halklar i- çin büyük bir yýkým, yoksulluk, acý, kan ve gözyaþý demektir. Ama savaþ 72. Sayý / 19 Temmuz-2 Aðustos 2006 emperyalist-kapitalist sistemin varlýk koþullarýnda doðuyorsa ve kaçýnýlmazsa proletarya bu durum karþýsýnda bir küçük burjuva gibi sýzlanýp durmaz; savaþýn doðuracaðý devrimci koþullarda emperyalizmin ve kapitalizmin hakkýndan gelmenin çarelerini arar. Her savaþ gibi, bu savaþ da ekonomikpolitik bunalýmý derinleþtirecek, pek çok ülkede gerici burjuva hükümetleri zor duruma düþürerek kapitalizmin yýkýlmasýnýn koþullarýný yaratacaktýr. Daha þimdiden ABD, Ýsrail ve genel o- larak emperyalizme karþý þiddetli duygularýn halklar arasýnda güçlenmesine yol açmýþtýr. Türkiye ve K.Kürdistan bu devrimci havadan etkilenecek ülkelerin baþýnda geliyorlar. Ezilen, baský altýnda tutulan, kan ve gözyaþýna boðulan bir halkýn emperyalizme ve iþbirlikçilerine karþý a- yaklanmasýný hiç bir güç engelleyemez. Bu, neredeyse doða yasalarý kesinliðinde bir yasadýr. Ýþbirlikçi Mahmud Abbas ýn Filistin in baþýna geçirilmesiyle ya da Irak iþgaliyle birlikte Ortadoðu da emperyalist politikalarýn önünde hiç bir engel kalmadýðýný düþünenlerin yanýlgýlarý ne çabuk ortaya çýktý! Þimdi her iki ülke topraklarý dünya devrimci hareketine ilham kaynaðý olan iki devrim ocaðýdýr. Sýra Lübnan a geldi. Lübnan halký, iþbirlikçi bir azýnlýk dýþýnda, baþýna bomba yaðdýranlarý, kendisini derin acýlara boðanlarý topraklarýndan söküp atacak cesaret ve onura sahip bir halktýr. ABD, Ýsrail ve diðer emperyalistlerin binbir entrika ve hileyle Lübnan da iktidara getirdikleri iþbirlikçiler artýk rahat dolaþamayacaklar. Onlarý bu hale sokan, bizzat efendilerinin eylemi oldu. Halklarý derin acýlara boðan savaþ, bütün bölgede devrimci rüzgarlar estirmeye baþladý bile.. Bütün ülkelerin devrimci proletaryasý ve ezilen halklar, bu koþullardan kendi gerici burjuva hükümetlerini kapitalizmle birlikte yýkmak için yararlanmayý bilecektir. 13

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- KOMÜNÝST EÐÝLÝMLER K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- lan etseler de, burjuva toplum geçici bir toplumdur. Tarihseldir; yani belli bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþtýr; bu dönem sona erdiðinde, biçimlendirdiði

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin Merhaba, 13. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Bu sayýmýzýn gündemini yine seçimler oluþturuyor; seçimlerde ortaya çýkan tablo oldukça öðretici. Her zaman olduðu gibi bardaðýn boþ olan

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

yoksullar daha yoksul

yoksullar daha yoksul Ýslam/Arap düþmanlýðý - sayfa: 11 ABD hegemonyasýný durdurmak zorundayýz - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 224 23 Eylül 2004 1.000.000 TL. 1 yýlda en zengin % 20 ile en yoksul %20 arasýndaki fark arttý Ýþte

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Ýncirlik Üssü KAPATILSIN! 1mayýs a. Antikapitalist. savaþ karþýtlarý. Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor

Ýncirlik Üssü KAPATILSIN! 1mayýs a. Antikapitalist. savaþ karþýtlarý. Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor Mevcut politik ortam ve sosyalistler için yeni olanaklar - sayfa: 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 234 1 Nisan 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor Kýrgýzistan:

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME!

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME! MERHABA, Oligarþi halkýn yoðun tepkisine karþýn yeni Lübnan'da bir Kore macerasýna gözü kapalý dalarken dergimizin 44. sayýsý çýkýyor. Doðal olarak bu sayýmýzýn içeriðinde de Lübnan ve Filistin aðýrlýklý

Detaylı

DURDURUN LÜBNAN DAN ELÝNÝZÝ ÇEKÝN. 20 Aðustos - Kadýköy - saat: 15.00. ABD ve Ýsrail in Lübnan a saldýrýsýna karþý tutum alalým. www.sosyalistisci.

DURDURUN LÜBNAN DAN ELÝNÝZÝ ÇEKÝN. 20 Aðustos - Kadýköy - saat: 15.00. ABD ve Ýsrail in Lübnan a saldýrýsýna karþý tutum alalým. www.sosyalistisci. Enternasyonal sosyalistlerin bildirisi ABD ve Ýsrail in Lübnan a saldýrýsýna karþý tutum alalým sayfa:11 Filistin de çözüm nedir? F. Aloðlu sayfa:12 Bertolt Brecht sayfa:14 sosyalist isci www.sosyalistisci.org

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL

SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL Kerkük kimin topraðý? - sayfa: 3 Emeðin sesinin inþasý acil bir görev - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 231 18 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL SIRA ÝRAN A GELÝYOR BUSH ÝRAN A DOKUNMA! ABD Baþkaný Bush yeni

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik!

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 293 11 Aðustos 2007 1 YTL Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! ÞÝMDÝ SOKAKTA DA KAZANABÝLÝRÝZ BAK ve KEG aktivisti Kerem Kabadayý

Detaylı

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu?

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu? AB hayali tepemizde geziyor - sayfa: 3 Türkiye Avrupa Birliði kapanýnda - sayfa:6 sosyalist isci SAYI: 225 8 Ekim 2004 1.000.000 TL. YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK Mehmet Aðar yargýlanmalý sayfa:

Detaylı

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE ARTIK YETER SAYI: 306 28 Aralýk 2007 1 YTL YENÝ ÇIKTI Silahlar sussun barýþ konuþsun Geçtiðimiz aylarýn yoðun milliyetçi histerisinin

Detaylı

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz

Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz www.antikapitalist.net Þubat 2009 / Sayý 54 / Fiyatý 1 YTL Kriz ve Savaşlara Karşı Gerçek Alternatif: SOL Baþarabiliriz; Baþarmalýyýz Ekonomik krizin derinleþtirdiði yoksulluk, iþsizlik ve gelecek kaygýsý

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL

KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL. SAYI: 251 25 Mart 2006 1 YTL F. ALOÐLU KÜÇÜK DAHA MI GÜZEL sayfa: 10-11 Þenol Karakaþ ABD nin yeni ulusal güvenlik strateji belgesi Hem saldýrganlýk hem çöküþ belgesi sayfa: 9 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 251 25 Mart

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

Güz sayýmýzda siz okurlarýmýza yeniden merhaba

Güz sayýmýzda siz okurlarýmýza yeniden merhaba ÇINGI Güz sayýmýzda siz okurlarýmýza yeniden merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Çok sýcak bir yazý gerimizde býraktýk. Güz, sararmýþ yapraklarý ve rüzgarýyla hoþ geldi, sefa geldi... ÖNSÖZ de, kendi

Detaylı

DÜÞ YAKASINDAN DÜNYANIN BUSH. ASMAYIP HAPiSTE BESLEYELiM! Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta. Ýsyandan ikona CHE

DÜÞ YAKASINDAN DÜNYANIN BUSH. ASMAYIP HAPiSTE BESLEYELiM! Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta. Ýsyandan ikona CHE Barýþ için birþey yapalým - sayfa: 3 Irak ta yenilginin sonuçlarý emperyalizmi vuracak - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 223 4 Eylül 2004 1.000.000 TL. Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta DÜÞ Ýsyandan

Detaylı

Dünyanýn efendileri krizde

Dünyanýn efendileri krizde Avrupa Sol Partisi ve devrimci seçenek Bush a karþý Bush Light Olimpiyatlarýn az bilinen yüzü sosyalist isci SAYI: 222 20 Aðustos 2004 1.000.000 TL. Irak - Venezüella - Güney Kore Dünyanýn efendileri krizde

Detaylı