ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 5 OCAK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr ni as ya.com.tr ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SAÝD NURSÎ BÝRÝNCÝ MECLÝSTEKÝ MEB USLARA HÝTABEN KALEME ALIP DAÐITTIÐI BEYANNAMEYÝ, DAHA ÖNCE M. KEMAL E BÝR MEKTUP ÞEKLÝNDE VERMÝÞ MÝYDÝ? GÝZLENEN GERÇEKLER SU YÜZÜNE ÇIKSIN n Sa id Nur sî'nin M. Ke mal e yaz dý ðý ve o ri ji na li nin Çan ka ya Ar þi vin de bu lun du ðu id di a e di len mek tup la il gi li tar týþ ma lar, res mî i de o lo ji kay nak lý ge rek çe ler le giz li tu tu lan ar þiv bel ge le ri nin ta ma men ka mu o yu na a çýl ma sý ve þim di ye ka dar ört bas e di len ger çek le rin su yü zü ne çýkmasý gereðini tekrar hatýrlattý. MEB'USLARA DAÐITILAN BÝLDÝRÝ ÝLE AYNI n Ha ber türk ga ze te si nin man þet ten du yur du ðu mek tu bun, Bi rin ci Mec lis te ki mil let ve kil le ri ne da ðý tý lan on mad de lik be yan na me i le ör tüþ tü ðü i fa de e di lir ken, met nin on dan ön ce M. Ke mal'e ve ril di ði yö nün de ki id di a nýn her yö nüy le tah kik ve te yi de muh taç ol du ðu vur gu la ný yor. SAÝD NURSÎ NÝN BEYANNAMESÝNÝ MECLÝSTE M. KEMAL E KÂZIM KARABEKÝR OKUMUÞTU Þu in ký lâb-ý a zî min te mel taþ la rý sað lam ge rek 10 maddelik beyannamenin tam metni 2. sayfada PARALI ASKERLÝÐE GEÇTÝ Al man ya da zo run lu askerlik sona erdi n Al man Fe de ral Or du sunda 1957 yý lýn da ilk de fa 9 bin 773 as kerle baþ la yan zo run lu as ker lik hiz me ti, 3 O cak 2011 ta ri hin den i ti ba ren ül ke ge ne lin de 12 bin 150 as ke rin son de fa si lâh al tý na a lýn ma sýy la son bul du. Pa ra lý as ker lik te per so nel sa yý sý 240 bin den 185 bi ne dü þü rü le cek. Ye ni uy gu la ma en çok çif te va tan daþ la rý et ki le ye cek. Ha be ri say fa 7 de 42 BÝNDEN 34 BÝNE ÝNDÝ Belçika ordusu küçülmeye devam edecek n Bel çi ka Si lâh lý Kuv vet le ri mo dern leþ me sü re cin de, 2008 den bu ya na baþ lat tý ðý kü çül me yi 2011 de de de vam et ti re cek. Sa vun ma Ba kan lý ðý ve ri le ri ne gö re, 36 bin 200 as ker sa yý sý i le ka pa tý lan 2010 yý lýn dan son ra 2011 so nu i çin be lir le nen he def 34 bin ol du. Üç se ne ön ce bün ye sin de 42 bin as ker bu lun du ran Bel çi ka, a raç a lý mý na hýz ve re cek. Ha be ri say fa 7 de AMBALAJLA VERÝLECEK Artýk ekmek el deðmeden satýlacak n Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba kan lý ðý nýn ha zýr la dý ðý yö net me lik tas la ðý, ek me ðin ta þýn ma sý ve sa tý þa su nul ma sý sý ra sýn da u yul ma sý ge re ken hij ye nik ku ral la rý be lir li yor. Ek mek, el deð me si ni en gel le ye cek þe kil de tez gâh ar ka sýn da sa tý cý kon tro lün de ve uy gun bir am ba laj mal ze me si i çin de tü ke ti ci ye ve ri le cek. Ga ze te ye sa rýl ma ya cak. Ha be ri say fa 3 te ÖÐRETMENE 1974 TL En düþük memur maaþý 1460 lira n Memur ma aþ kat sa yý la rý, yüzde 0,21 lik enf las yon far ký ve yüz de 4 lük O cak zam mý na gö re ye ni den be lir len di. Buna gö re yüz de 4,22 o la rak be lir le nen me mur ma aþ zam mý, den ge taz mi na tý ve a i le yar dý mýn da ki ar týþ da da hil e dil di ðin de, yüz de 5,1 i le yüz de 12,3 dü ze yi ne yük se le cek. 12 nin 1 indeki bir hizmetlinin yeni maaþý 1460 liraya yükselecek. Ha be ri say fa 11 de Mes ci d-i Ak sa ya zi ya ret çi a ký ný Ku düs te bulunan ve dün ya nýn en es ki i kin ci mes ci di o lan Mes ci di Ak sa, þe hir de ki Müs lü - man lar i çin bir sem bol ol ma nýn ya ný sý ra en bü - yük i ba det me kâ ný o la rak da kul la ný lý yor. Ku - düs es na fý nýn bu luþ ma me kâ ný o lan ca mi nin bü yük bir kýs mý va kit na maz la rýn da do lu yor. Na maz son ra sýn da av lu da di nî soh bet ler ya pý - lýr ken, bir çok ki þi de i çe ri de Kur â ný Ke rim o ku - ma yý ter cih e diyor. Ha be ri say fa 7 te GÜNEÞ TUTULMASI DOLAYISIYLA Kâ be de kü suf na ma zý n Kâ be de ve Pey gam ber E fen di mi zin (asm) kab ri nin bu lun du ðu Mes ci d-i Ne be vî de, gü neþ tu tul ma sý do la yý sýy la dün öð le sa at le ri ne doð ru kü suf na ma zý ký lýn dý. Na ma zýn ar dýn dan Kâ be ve Mes ci d-i Ne be vî i mam la rý, gü neþ tu tul ma sý i le il gi li hut be ver di ve Pey gam be ri mi zin ne den kü suf na ma zý kýl dý ðý ný an lat tý. Ha be ri say fa 16 da ISSN ANKARA ÝLE GAZZE ARASINDA KARDEÞLÝK KÖPRÜSÜ Haberi sayfa 5 te SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Âl-i LÂHÝKA Allah ýn dinine sarýlýp birlik olduðunuz gibi, içinizden bir de öyle bir topluluk bulunsun ki, onlar insanlarý hayra çaðýrsýn, iyiliði tavsiye edip kötülükten sakýndýrsýn. Ýþte onlar kurtuluþa erenlerin ta kendisidir. Ýmran Sûresi: 104 / Âyet-i Kerime Meâli Said Nursî nin, ilk Meclis te Mustafa Kemal e okunan 10 maddelik beyannâmesi 'Þu in ký lâb-ý a zî min te mel taþ la rý sað lam ge rek' s tan bul da ki çok e hem mi yet li Ý ve mu vaf fa ký yet li hiz me tin den, Türk Mil le ti ne pek zi ya de men fa at ler hu sû le gel di ði ni mü þa he de e den An ka ra hü kû me ti, Be di üz za man ýn kýy met ve e hem mi ye ti ni tak dir e de rek, An ka ra ya dâ vet e der ler. M. Ke mal Pa þa, þif re i le dâ vet et miþ i se de, ce va ben, Ben, teh li ke li yer de mü ca he de et mek is ti yo rum. Si per ar ka sýn da mü ca he de et mek ho þu ma git mi yor. A na do lu dan zi ya de bu ra yý da ha teh li ke li gö rü yo rum de miþ tir. Üç de fa þif re i le dâ vet e di li yor. Es ki Van Va li si, dos tu me bus Tah sin Bey va sý ta sýy la dâ vet e dil di ði i çin, ni ha yet ka rar ve rir ve An ka ra ya ge lir. An ka ra da al kýþ lar la kar þý la nýr; fa kat, ü mit et ti ði mu hi ti bu la maz. Ken di si, Ha cý Bay ram ci va rýn da i ka met e der. Mec lis-i Me bu san da dî ne kar þý gör dü ðü lâ kayd lýk ve Garb lý laþ mak ba ha ne si al týn da Türk mil le ti nin kud sî me fa hir-i ta ri hi ye si o lan þe a ir-i Ýs lâ mi ye den bir so ðuk luk gör dü ðü i çin, me bus la rýn i ba de te, bil has sa na ma za mü da vim ol ma la rý nýn lü zûm ve e hem mi ye ti ne da ir bir be yan nâ me neþ re der ve me bus la ra da ðý týr; Kâ zým Ka ra be kir Pa þa da M. Ke mal e o kur. O be yan nâ me þu dur: *** Ey mü ca hi dîn-i Ýs lâm, ey ehl-i hâl ve akd! Bu fa ki rin bir me se le de on sö zü nü, bir kaç na si ha ti ni din le me ni zi ri ca e di yo rum. 1. Þu mu zaf fe ri yet te ki ha ri ku lâ de nî met-i lâ hi ye bir þük ran is ter ki, de vam et sin, zi ya de ol sun. Yok sa, ni met böy le þü kür gör mez se, gi der. Ma dem ki Kur ân ý Al lah ýn tev fî kýy la düþ ma nýn hü cu mun dan kur tar dý nýz; Kur ân ýn en sa rih ve en kat î em ri o lan sa lât gi bi fe râ i zi im ti sâl et me niz lâ zým dýr, ta o nun fey zi, böy le ha ri ka sû re tin de üs tü nüz de te vâ lî ve de vam et sin. 2. Â lem-i Ýs lâ mý mes rur et ti niz, mu hab bet ve te vec cü hü nü ka zan dý nýz; lâ kin, o te vec cüh ve mu hab be tin i da me si, þe â ir-i Ýs lâ mi ye yi il ti zam i le o lur: Zi ra, Müs lü man lar Ýs lâ mi yet ha se biy le si zi se ver ler. 3. Bu â lem de, ev li yâ ul lah hük mün de o lan ga zi ve þü he dâ la ra ku man dan lýk et ti niz; Kur ân ýn e vâ mir-i kat i ye si ne im ti sâl et mek le ö te ki â lem de de o nu râ nî gü ru ha re fik ol ma ya ça lýþ mak, âl-i him met li le rin þe ni dir: Yok sa, bu ra da ku man dan i ken, o ra da bir ne fer den is tim dâd-ý nur et me ye muz tar ka la cak sý nýz. Bu dün ya-i de ni ye, þan ve þe re fiy le öy le bir me ta de ðil ki, ak lý ba þýn da ki in san la rý iþ bâ et sin, tat min et sin ve mak sud-u biz zat ol sun. 4. Bu mil let-i Ýs lâ mýn ce ma at le ri, her ne ka dar bir ce ma at na maz sýz kal sa, hat ta fa sýk da ol sa, yi ne baþ la rýn da ki ni mü te dey yin gör mek is ter. Hat ta, u mum Þark ta, u mum me mur la ra da ir en ev vel sor duk la rý su al bu i miþ: A ca ba na maz ký lý yor lar mý? der ler. Na maz ký lar sa, mut lak em ni yet e der ler, kýl maz sa, ne ka dar muk te dir ol sa, na zar la rýn da müt te hem dir. Bir za man, Bey tüþ þe bap a þâ i rin de is yan var dý. Ben git tim, sor dum: Se bep ne dir? De di ler ki: Kay ma ka mý mýz na maz kýl mý yor du; öy le din siz le re na sýl i ta at e de ce ðiz? Hal bu ki, bu sö zü söy le yen ler de na maz sýz, hem de eþ ký ya i di ler. 5. En bi yâ nýn ek se ri þark ta ve hü ke ma nýn að le bi garb da gel me si Ka der-i E ze lî nin bir rem zi dir ki, þar ký a ya ða kal dý ra cak din ve kalb dir, a kýl ve fel se fe de ðil dir. Ma dem Þar ký in ti ba ha ge tir di niz; fýt ra tý na mu va fýk bir ce re yan ve ri niz. Yok sa, sa yi niz ya he ba en men su ra gi der ve ya sat hî ka lýr. 6. Has mý nýz ve Ýs lâ mi yet düþ ma ný Ýn gi liz, din de ki ka yýt sýz lýð ý nýz dan pek faz la is ti fa de et ti ler ve e di yor lar. Hat ta di ye bi li rim ki, Yu nan ka dar Ýs lâ ma za rar ve ren, din de ih ma li niz den is ti fa de e den in san lar dýr. Mas la hat-ý Ýs lâ mi ye ve se lâ met-i mil let na mý na, bu ih ma li a mâ le teb dil et me niz ge rek tir. Gö rü lü yor ki, Ýt ti hat çý la rýn o ka dar a zim se ba tý ve fe da kâr lýk la rýy la, hat ta Ýs lâ mýn þu in ti ba hý na da se bep ol duk la rý hal de, bir kýs mý din de la u ba li lik tav rý ný gös ter dik le ri i çin, da hil de ki mil let ten nef ret ve tez yif gör dü ler. Ha riç te ki Ýs lâm lar, din de ki ih mal le ri ni gör me dik le ri i çin, on la ra tak dir ve hür met ver di ler ve ve ri yor lar. 7. Â lem-i kü für, bü tün ve sâ i tiy le ve me de ni ye tiy le, fel se fe siy le, fü nû nuy la, mis yo ner le riy le â lem-i Ýs lâ ma hü cum ve mad de ten u zun za man dan be ri ga le be et ti ði hal de, â lemi Ýs lâ ma di nen ga le be e de me di. Ve da hi lî bü tün fi râk-ý dâl le-i Ýs lâ mi ye de, bi rer kem mi ye-i ka lî le-i mu zýr ra sû re tin de mah kûm kal dý ðý ve Ýs lâ mi yet, me ta ne ti ni ve sa lâ be ti ni sün net ve ce ma at le mu ha fa za ey le di ði bir za man da, la u ba li yâ ne Av ru pa me de ni yet-i ha bî se sin den sü zü len bir ce re yan-ý bid a kâ râ ne, Said Nursî, Meclis te Kâzým Karabekir in Mustafa Kemal e okuduðu "19 Ocak 1923" tarihli 10 maddelik beyannâmesinde þöyle diyordu: Âlem-i Ýslâm içinde mühim ve inkýlâbvârî bir iþ görmek, Ýslâmiyetin desatirine inkýyad ile olabilir, baþka olamaz, hem olmamýþ; olmuþ ise, çabuk ölüp, sönmüþ. sî ne sin de yer tu ta maz. De mek, â lem-i Ýs lâm i çin de mü him ve in ký lâb vâ rî bir iþ gör mek, Ýs lâ mi ye tin de sa ti ri ne in ký yad i le o la bi lir, baþ ka o la maz, hem ol ma mýþ; ol muþ i se, ça buk ö lüp, sön müþ. 8. Za af-ý dî ne se bep o lan Av ru pa me de ni yet-i se fi ha ne si yýr týl ma ya yüz tut tu ðu bir za - man da ve me de ni yet-i Kur ân ýn za man-ý zu hu ru gel di ði bir an da, lâ kay da ne ve ih mal kâ râ ne müs bet bir iþ gö rül mez. Men fi ce, tah rip kâ râ ne iþ i se; bu ka dar rah ne le re ma ruz ka lan Ýs lâm, za ten muh taç de ðil dir. 9. Si zin mu zaf fe ri ye ti ni zi ve hiz me ti ni zi tak dir e den ve si zi se ven, cum hur-u mü mi nîn dir ve bil has sa ta ba ka-i a vâm dýr ki, sað lam Müs lü man lar dýr; si zi cid dî se ver ve tu tar ve si ze min net tar dýr ve fe da kâr lý ðý ný zý tak dir e der ler. Ve in ti ba ha gel miþ en ce sim ve müt hiþ bir kuv ve ti si ze tak dim e der ler. Siz da hi, e vâ mir-i Kur â ni ye yi im ti sâl i le on la ra it ti sâl ve is ti nad et me niz, mas la hat-ý Ýs lâm nâ mý na za ru rî dir. Yok sa, Ýs lâ mi yet ten te cer rüd e den bed baht, mil li yet siz, Av ru pa mef tu nu frenk mu kal lit le ri ni a vam-ý Müs li mî ne ter cih et mek mas la hat-ý Ýs lâ ma mü na fi ol du ðun dan, â lem-i Ýs lâm na za rý ný baþ ka ta ra fa çe vi re cek ve baþ ka sýn dan is tim dat e de cek tir. 10. Bir yol da do kuz ih ti mal-i he lâ ket, tek bir ih ti mal-i ne cat var sa, ha ya týn dan vaz geç miþ mec nun bir ce sur lâ zým ki; o yo la sü lûk et sin. Þim di, yir mi dört sa at ten bir sa a ti iþ gal e den na maz gi bi za ru ri yat-ý di ni ye nin im ti sa lin de yüz de dok san do kuz ih ti mâl-i ne cat var; yal nýz gaf let, ten bel lik hay si ye tiy le, bir ih ti mal za rar-ý dün ye vî o la bi lir: Hal bu ki, fe râ i zin ter kin de, dok san do kuz ih ti mâl-i za rar var. Yal nýz, gaf le te, da lâ le te is ti nad e den tek bir ih ti mal-i ne cat o la bi lir. A ca ba di ne ve dün ya ya za rar o lan ih mal ve fe ra i zin ter ki ne ne ba ha ne bu lu na bi lir? Ha mi yet na sýl mü sa a de e der? Ba hu sus, bu mü ca hi - dîn ku man dan lar ve bü yük mec lis tak lit e di lir. Ku sur la rý ný mil let ya tak lit ve ya ten kit e de cek i ki si de za rar dýr. De mek, on lar da hu kû kul lah, hu kûk-u i ba dý da ta zam mun e di yor. Sýrr-ý te va tür ve ic maý ta zam mun e den ve had siz ih bâ râ tý ve de lâ i li din le me yen ve saf sa ta-i ne fis ve ves ve se-i þey tan dan ge len bir veh mi ka bul e den a dam lar la ha ki kî ve cid dî iþ gö rül mez. Þu in ký lâb-ý a zî min te mel taþ la rý sað lam ge rek. Þu mec li sin þah si yet-i ma ne vi ye si, sa hip ol du ðu kuv vet ci he tiy le, ma na-i sal ta na tý de ruh te et miþ tir. E ðer, þe â ir-i Ýs lâ mi ye yi biz zat im ti sal et mek ve et tir mek le mâ nâ-i hi lâ fe ti da hi ve kâ le ten de ruh te et mez se, ha yat i çin dört þe ye muh taç, fa kat an a ne-i müs te mir re i le gün de la a kal beþ de fa dî ne muh taç o lan þu fýt ra tý bo zul ma yan ve leh vi yat-ý me de ni ye i le ih ti ya cat-ý ru hi ye si ni u nut ma yan mil le tin hâ cât-ý dî ni ye si ni mec lis tat min et mez se, bil mec bu ri ye, mâ nâ-i hi lâ fe ti ta ma men ka bul et ti ði niz is me ve res me ve lâf za ve re cek ve o mâ nâ yý i da me et mek i çin kuv ve ti da hi ve re cek. Hal bu ki, mec lis e lin de bu lun ma yan ve mec lis ta rî kýy la ol ma yan böy le bir kuv vet, in þi kak-ý a sa ya se be bi yet ve re cek tir. Ýn þi kak-ý a sa i se, Al lah ýn dî ni ne ve Kur ân a hep bir lik te sým sý ký sa rý lýn. (Âl-i Ým ran Sû re si: 103.) â ye ti ne zýt týr. Za man, ce ma at za ma ný dýr. Ce ma a tin ru hu o lan þahs-ý mâ ne vî da ha me tin dir ve ten fîz-i ah kâm-ý þer i ye ye da ha zi ya de muk te dir dir. Ha li fe-i þah sî, an cak o na is ti nad i le ve zâ i fi de ruh te e de bi lir. Ce ma a tin ru hu o lan þahs-ý ma ne vî e ðer müs ta kim ol sa, zi ya de par lak ve kâ mil o lur. E ðer fe na ol sa, pek çok fe na o lur. Fer din i yi li ði de, fe na lý ðý da mah dut tur; ce ma a tin i se gayr-i mah dut tur. Ha ri ce kar þý ka zan dý ðý nýz i yi li ði, da hil de ki fe na lýk la boz ma yý nýz. Bi lir si niz ki, e be dî düþ man la rý nýz ve zýt la rý nýz ve ha sým la rý nýz Ýs lâ mýn þe â i ri ni tah rip e di yor lar. Öyle ise, zarurî vazifeniz, þeâiri ihya ve muhafaza etmektir. Yok sa, þu ur suz o la rak þu ur lu düþ ma na yar dým dýr. Þe â ir de te ha vün, za af-ý mil li ye ti gös te rir; za af i se, düþ ma ný tev kif et mez, teþ cî e der. Has bü nal lah ve ni me l-ve kil. / Al lah bi ze ye ter O ne gü zel ve kil dir. (Âl-i Ým ran Sû re si: 173.) Ni me l-mev lâ ve ni me n-na sîr. / O ne gü zel dost ve O ne gü zel yar dým cý dýr. (En fal Sû re si: 40.) *** Bu me bu sa na hi tap, na maz ký lan la ra alt mýþ me bus da ha i lâ ve e der. Na maz gâh o lan kü çü cük o da yý, bü yük bir o da ya teb dil et ti rir. Bu par ça, me bus la ra ve u mum ku man dan la ra ve u le ma la ra o kut tu rul mak la, re is le þid det li bir mü na ka þa ya se be bi yet ve rir. Bir gün di vân-ý ri ya set te, el li-alt mýþ me bus i çin de, kar þý lýk lý fi kir te â ti sin de, M. Ke mal Pa þa, Si zin gi bi kah ra man bir ho ca bi ze lâ zým dýr. Si zi, yük sek fý kir le ri niz den is ti fa de et mek i çin bu ra ya ça ðýr dýk. Gel di niz, en ev vel na ma za da ir þey le ri yaz dý nýz, a ra mý za ih ti lâf ver di niz der. Bu söz ü ze ri ne, Be di üz za man, bir kaç ma kul ce va bý ver dik ten son ra, þid det le ve hid det le i ki par ma ðý ný i le ri u za ta rak, Pa þa, Pa þa! Ýs lâ mi yet te, î man dan son ra en yük sek ha kî kat na maz dýr. Na maz kýl ma yan ha in dir; ha i nin hük mü mer dud dur der. Fa kat Pa þa tar zi ye ve rir, i li þe mez. (Bediüzzaman Said Nursî Tarihçe-i Hayatý, Yeni Asya Neþriyat, Ýstanbul-Mart 2006) LÜGATÇE að leb: Ço ðun lu ðu, ga li bi. a mâl: A mel ler. an a ne-i müs te mir re: De vam e de ge len örf, â det ve ge le nek ler. ce re yan-ý bid at kâ râ ne: Di nin as lýn da ol ma yan, son ra dan ih das e di len a det le ri di ne so kuþ tur ma ya ça lý þa rak, di ne za rar ver me ha re ke ti. cum hur-u mü mi nîn: Mü min le rin u mu mu. de lâ il: De lil ler. de sâ tir: Düs tur lar. dün ya-yý de niy ye: A di, kýy met siz dün ya. ef âl: Fi il ler. ehl-i hâl ü akd: Zor me se le le ri hal le dip so nu ca bað la yan lar. e vâ mir-i kat i ye: Ke sin e mir ler. e vâ mir-i Kur â ni ye: Kur ân ýn e mir le ri. fe râ iz: Farz lar. fý rak-ý dâl le-i Ýs lâ mi ye: Ýs lâm dan sap mýþ grup lar. fýt rat: Ya ra tý lýþ. frenk: Av ru pa lý. fü nun: Fen ler. gü rûh-u mü câ hi din: Mü ca hid ler gru bu. hâ cât-ý di ni ye: Di nî ih ti yaç lar. he bâ en: Bo þu bo þu na. hu kuk-u i bâd: Kul hak la rý. hu ku kul lah: Al lah ýn hu ku ku. hü ke ma: Fi lo zof lar ic mâ : Fi kir bir li ði. i da me: De vam et me, et tir me. ih ti mal-i he lâ ket: He lâk ol ma ih ti ma li. ih ti mal-i ne cat: Kur tu luþ ih ti ma li. il ti zam: Lü zum lu gör me, ka bul et me. in ký lâb-ý a zîm: Bü yük de ði þim. in ký lâb vâ ri: Ýn ký lâ ba ben zer de ði þim, in ki lâb gi bi. in ký yad: Bo yun eð me. in þi kak-ý â sâ: Bir li ðin bo zul ma sý, bö lün me. in ti bah: U yan ma. is tim dad-ý nur: Nur ve ay dýn lýk i çin yar dým is te me. iþ bâ: Do yur ma. it ti sal: U laþ ma, bi tiþ me, bir leþ me. kem mi ye-i ka li le-i mu zýr ra: Az mik tar da za rar ve - ren. lâ a kal: En a zýn dan. leh vi yat-ý me de ni ye:me de ni ye tin gay ri meþ rû eð len ce le ri. mas la hat-ý Ýs lâ mi ye: Ýs lâ mýn fay da sý, men fa a ti. mec lis-i â li: Yü ce mec lis. me de ni yet-i ha bi se: Pis me de ni yet. me de ni yet-i se fi ha ne: Se fa ha te düþ kün me de ni yet. mü câ hi dîn-i Ýs lâm: Ýs lâm mü ca hid le ri, Ýs lâm i çin ça lý þan lar. rah ne: Ge dik, ya rýk, yý kýk ve bo zuk yer. sa y: Ça lýþ ma, ça ba. saf sa ta-i ne fis: Nef sin saç ma la ma sý, ya lan ve uy - dur ma sý. sa lâ bet: Sað lam lýk, kuv vet li bað lý lýk. sa lât: Na maz. sýrr-ý te va tür: Bir sö zün ne sil den ne si le sö zü ne gü - ve ni lir bü yük bir ka la ba lýk ta ra fýn dan nak le dil me si sýr rý. sü lûk: Yol al ma. þah si yet-i mâ ne vi ye: Ma ne vî þah si yet. þe â ir-i Ýs lâ mi ye: Ýs lâ ma a it sem bol ler, sim ge ler. ta zam mun: Ý çi ne al ma. te hâ vün: E hem mi yet ver me mek, ö nem se me mek. ten fiz-i ah kâm-ý þer i ye: Di ni hü küm le rin ye ri ne ge ti ril me si. teþ cî: Ce sa ret len dir me. te vâ lî: Sü rüp git me. tev kif: Tut ma, dur dur ma. ve sa it: Va sý ta lar. ves ve se-i þey tan: Þey ta nýn ves ve se si. za af-ý din: Di nî za yýf lýk. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 HA BER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Fa ruk ÇA KIR An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 1 Safer 1432 Ru mî: 23 K. Evvel 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ek me ðe el deð me ye cek TAH LÝL Said Nursî ve M. Kemal TA RIM BA KAN LI ÐI, EK ME ÐÝN SA TI ÞI NA YE NÝ DÜ ZEN LEME GE TÝ RÝ YOR. EK MEK SA TIÞ YER LE RÝN DE, EK ME ÐE, A LI CI NIN EL DEÐ ME SÝ NÝ EN GEL LE YE CEK ÞE KÝL DE, TEZ GÂH AR KA SIN DA SA TI CI KON TRO LÜN DE SA TI LA CAK. ARTIK ek me ði el le me den a la ca ðýz. Ek mek, sa týþ yer le rin de, a lý cý nýn el deð me si ni en gel le ye cek þe kil de, tez gâh ar ka sýn da, sa tý cý kont ro lün de sa tý la cak. Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba kan lý ðý, Ek me ðin Ta þýn ma sý ve Sa tý þý na Ý liþ kin Ö zel Tek nik ve Hij yen Ku ral la rý na i liþ kin yö net me lik tas la ðý ný gö rü þe aç tý. Yö net me lik tas la ðý, ek me ðin ta þýn ma sý ve sa tý þa su nul ma sý sý ra sýn da u yul ma sý ge re ken ö zel tek nik ve hij yen ku ral la rý ný be lir li yor. Tas la ða gö re, ek me ðin ta þýn ma sý i çin kul la ný lan a raç, i çi yý ka na rak te miz lik ya pý la bi le cek ko num da ve dýþ et ken ler den za rar gör me ye cek þe kil de ya pýl mýþ o la cak. Ek mek a ra ba la rý nýn ka sa la rý nýn du var la rý, su ge çir me yen yý ka na bi lir, za rar lý ve mik ro or ga niz ma la rýn yer leþ me si ne i zin ver me ye cek pü rüz süz a çýk renk li mal ze me den ko lay te miz le ne bi len, de zen fek te e di le bi len ö zel lik le ri ta þý ya cak. Ek mek ka pa lý a raç lar la ta þý na cak, ek mek ta þý ma a raç la rý sa de ce ek mek ta þý ma da kul la - Mehmet Zahit Kotku sevenlerince rahmetle hatýrlanýyor. Zâ hid Kot ku Ho ca e fen di a ný lý yor MEH MED Zâ hid Kot ku Ho ca e fen di, dün ya ya ge li þi nin Hic ri 117. yýl dö nü mün de Kur ân-ý Ke rim ha tim le riy le ve AK RA FM de ö zel prog ram lar la du â lar la yâd e di li yor. M. Za hid Kot ku Ho ca e fen di, AK RA FM de bu gün 18 fark lý prog ram dan o lu þan ö zel ya yýn a ký þýy la, i kin di na ma zýn dan son ra Sü ley ma ni ye Ca mii ha zi re sin de ki ka bir le ri ba þýn da ve ak þam na ma zý ný mü te a ki ben Ýs ken der pa þa Ca mi inde se ven le ri ta ra fýn dan a ný la cak. Ýs tan bul / YE NÝ AS YA ný la cak ve a raç la rýn ü ze rin de ek me ðin ü re til di ði fý rý nýn a dý bu lu na cak. Ta þýn ma sýn da plas tik ka sa lar kul la ný la cak ek mek ler, a raç la rýn i çi ne bu laþ ma ris ki ni en a za in di re cek bi çim de yer leþ ti ri le cek ve ko ru na cak. Ek mek ta þý ma da kul la ný lan ka sa lar ek me ði bu laþ ma lar dan ko ru mak i çin te miz tu tu la cak. Bu ka sa lar uy gun þart lar da mu ha fa za e di le cek, yer i le di rekt te mas et me ye cek, te miz lik ve de zen fek si yo na uy gun o la cak. Ek mek le te ma sý o lan bü tün mal ze me, a let ve e kip man, et ki li bir þe kil de te miz le nir ve ge rek li du rum lar da de zen fek te e di lir ni te lik te o la cak. Bu laþ ma ris ki ni en a za in dir me yi müm kün ký la cak bi çim de ya pýl mýþ ve bu a ma ca uy gun mal ze me den ü re ti le cek. E kip ma nýn ve çev re sin de ki a la nýn ye ter li te miz li ði ne im kân ve re cek þe kil de yer leþ ti ri le cek. E kip man ve ta þý ma a raç la rýn da ko roz yo nu ön le mek i çin kim ya sal kat ký mad de le ri nin kul la nýl ma sý ge rek ti ðin de bu mad de ler i yi uy gu la ma il ke le ri ne gö re kul la ný la cak. An ka ra / a a TA SA RIM ve mü hen dis li ði Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si iþ ti rak le rin den ÝS TAN BUL U LA ÞIM AÞ. ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len ve Tür ki ye de ü re ti len, 2 fark lý mo del de ki Ýs tan bul Tram va yý, Ýs tan bul lu la rýn oy la rýy la se çi le rek be lir le ne cek. Ýs tan bul lu lar tan bul tram va yi ni se ci yor.com/ ad re sin den a çý lan say fa da, A ve B Mo de li o la rak i sim len di ri len her i ki Tram vay a ra cý na a it Tek nik Bil gi ler ve Gör sel le re u la þa rak se çim de bu lu na bi le cek ve 31 O cak 2011 ta ri hi ne ka dar Oy la ma ya ka tý la bi le cek. A ve B Mo de li o la rak i ki fark lý ta sa rým da ü re ti len tram vay lar Ýs tan bul lu la rýn se çe ce ði en düs tri yel ta sa rým kon sep ti ne gö re se ri o la rak ü re ti le cek. Ta sa rým lar Ýs - EK MEK GA ZE TE YE SA RI LA MA YA CAK SATIÞ yer le rin de ek mek, a lý cý nýn el deð me si ni en gel - le ye cek þe kil de, tez gâh ar ka sýn da sa tý cý kon tro lün de sa tý la cak. Ek mek, Türk Gý da Ko dek si ne uy gun bir am - ba laj mal ze me si ne sa rý la rak ve ya i çi ne ko nu la rak tü - ke ti ci ye ve ri le cek. Gün lük uy gu la ma da ol du ðu gi bi ga ze te kâ ðý dý na sa rý la ma ya cak. Ek mek do la bý ok sit - len me ye ma ni o la cak (a lü min yum, ah þap) mal ze me - den, ha va sir kü las yo nu na mü sa it þe kil de ya pý la cak. Ü ze rin de ek me ðin bi le þen le ri nin ya zý lý ol du ðu lis te a - sý lý o la cak. Ek mek, ek mek çe þit le ri ve tabiî/kat ký sýz ek mek ay rý böl me ler de sa tý þa su nu la cak. Bolu Daðý ný kar ve sis bastý KA SA LAR KÝ LÝT LÝ YER DE TU TU LA CAK D-100 ka ra yo lu nun Bo lu Da ðý ke si min de, kar ya ðý þý ve sis u la þý mý o lum suz et ki le di. Dün sa bah sa at le rin de baþ la yan ve a ra lýk lar la de vam e den kar ya ðý þý ve sis dolayýsýyla, D-100 ka ra yo lu nun Bo lu Da ðý ke si min de gö rüþ me sa fe si yer yer 20 met re ye ka dar düþ - tü. Kar ya ðý þý ve sis ö zel lik le Sey men ler, Ka ra lýk de re ve Ba ka cak mev ki le rin de et ki li o lur ken, ka ra yol la rý e - kip le ri tra fi ðin ak sa ma ma sý i çin Bo lu Da ðý nda ça - lýþ ma la rý ný sür dü rü yor. Bu a ra da, tra fik e kip le ri de Bo lu Da ðý gü zer gâ hý ný kul la na cak sü rü cü le ri, a þý rý hýz ve ya - kýn ta kip yap ma ma la rý, a raç la rýn da çek me ha la tý, ta koz ve zin cir bu lun dur ma la rý ko nu sun da u yar dý. Bo lu / a a Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, iki farklý modelde ürettiði tramvaylarý Ýstanbullarýn oyuna sundu. Ýs tan bul tram va yý ný se çi yor tan bul un hem Ray lý Sis tem Hat la rýn da, hem de Yük sek Ta ban lý ol ma la rý dolayýsýyla Ha fif Met ro Hat la rýn da kul la ný la bi le cek yý lýn da baþ la yan yer li a raç ta sar la ma ve ü ret me fik ri çer çe ve sin de in san, bil gi ve tek no lo ji alt ya pý sý ya tý rým la rý ný art tý ra rak ça lýþ ma la rý ný sür dü ren ÝS TAN BUL U LA - ÞIM AÞ, bu sü reç i çe ri sin de ü ret ti ði pro to tip ve a raç lar i le bu sa ha da gü ven ka zan dý. Þim di bu se ri nin de va mý ni te li ðin de an cak ta ma men ye ni ve fark lý ta sa rý ma sa hip ye ni ne sil tram vay a raç la rý ný ü ret mek ve se ri ü re ti me geç mek a ma cýy la ye ni bir pro je baþ la tý yor. Bu pro je se ri o la rak ü re ti le cek Ýs tan bul A ra cý ný be lir le ye cek. Ýs tan bul / Ye ni As ya SATIÞ nok ta sý na ge ti ri len ek mek ka sa la rý a - çýk ta bý ra kýl ma ya cak. Ki lit li, a nah ta rý fý rýn sa - hi bi ve ya sa tý cý da o la cak þe kil de ka pa lý bir do - lap ta ki lit le ne cek ve sa týþ ye ri yet ki li si ta ra - fýn dan a çý la rak sa tý þa arz e di le cek. Þim di ol - du ðu gi bi, fý rýn dan ge len ek mek ler, bü fe nin, mar ke tin ö nü ne bý ra ký la ma ya cak. Ha þe re ve ke mir gen kon tro lü i çin uy gun pro se dür ler uy - gu la na cak. Mev cut iþ yer le ri ne, yö net me li ðe u yum ko nu sun da sü re ve ril me si ön gö rü lü yor. Ýpek Yolu yeniden canlandýrýlacak ÇÝN'DEN baþ la ya rak A na do lu ü ze rin den Av ru pa ya ka dar u za nan ta ri hî Ý pek yo lu nun, To ros Dað la rý nýn ya ma cýn da ki A da na nýn Po zan tý il çe sin den ge çen bö lü mü nün tu riz me ka zan dý rýl ma sý i çin ça lýþ ma la ra baþ lan dý ðý bil di ril di. Po zan tý Kay ma kam lý ðý, Be le di ye Baþ kan lý ðý ve dað o te li Pen do sis Ta til Kö yü nün ön cü lü ðün de, ta ri hî yo lu tu riz me ka zan dýr mak a ma cýy la ça lýþ ma la ra baþ la nýr ken, ilk kez ger çek leþ ti ri len do ða yü rü yü þü ne yak la þýk 100 ki þi ka týl dý. Po zan tý Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Çay, yap tý ðý a çýk la ma da, Ý pek yo lu gü zer ga hý nýn or man lýk a la nýn tam or ta sýn dan ge çen bö lü mün de re ha bi li tas yon ça lýþ ma la rý yap mak i çin Or man Böl ge Mü dür lü ðü i le gö rüþ tük le ri ni bil dir di. Ý pek yo lu na 150 met re me sa fe de de Kur tu luþ Sa va þý yýl la rý nýn mev zi le ri nin bu lun du ðu nu, bu ra yý da as lý na uy gun o la rak res to re et mek is te dik le ri ni i fa de e den Be le di ye Baþ ka ný Çay, Ta rih ki tap la rýn da Toz Te pe si di ye ge çen ve A da na i le Po zan tý nýn düþ man iþ ga lin den kur ta rý lý þýn da ö nem li bir ye ri o lan bu mev zi le ri can lý tut mak is ti yo ruz de di. Çay, hem Ý pek yo lu nun re ha bi li tas yo nu, hem de Kur tu luþ Sa va þýn da ki mev zi le rin res to re si ni tek bir pro je ha lin de Çu ku ro va Kal kýn ma A jan sý na da gö tür me yi plan la dýk la rý ný i fa de e tti. Adana / a a KÂ ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Bugüne kadar Tarihçe-i Hayat ve Mesnevî-i Nuriye gibi temel eser le rin de de fa at le o ku duðumuz met nin M. Ke mal e ya zý lan bir mek tup ol du ðu þek lin de bir id di a or ta ya a týl dý. Daha önce Hür Adam filmine savcýlýk tarafýndan soruþturma açýldýðýný haberleþtirmiþ olan Habertürk gazetesi bu iddiayý Said-i Nursî nin A ta türk e 88 yýl lýk mek tu bu: Ýs lâm kah ra ma ný Pa þa Haz ret le ri ne man þe tiy le â le me i lân et ti. Buna göre, mektubun orijinali Çankaya Köþkü Arþivinde muhafaza ediliyormuþ. Ve nedense! yýllarca saklandýktan sonra þimdi ortaya çýkarýlmýþ. (O ar þi vle doðrudan ilgili bir kay na ðýn söz ko nu su bel ge yi kuþ kuy la kar þý la dý ðý ný da kay de de lim.) Gazetenin sunum þekline bakýldýðýnda, meselenin arkaplanýný bilmeyenler, Bediüzzaman ýn M. Kemal e övgüler düzdüðünü düþünebilirler. Ki, bu övgüler düzme ifadesi, gazetenin ilk sayfadaki manþet spotlarýnda aynen yer almakta. Peki, böyle birþey mümkün mü ve vaki mi? Dediðimiz gibi, on maddeden oluþan metin, risalelerde yýllardan beri yayýnlanýyor. Niçin ve kime hitaben yazýldýðý konusunda ise, Üstadýn tasdikinden geçen Tarihçe de þu bilgi veriliyor: Meclis-i Meb usanda (Birinci Mecliste) dine karþý gördüðü lâkaytlýk ve garplýlaþmak bahanesi altýnda Türk milletinin mefahir-i tarihiyesi (tarihî iftihar vesileleri) olan þeair-i Ýslâmiyeden bir soðukluk gördüðü için, meb uslarýn ibadete, bilhassa namaza müdavim olmalarýnýn (devam etmelerinin) lüzum ve ehemmiyetine dair bir beyanname neþreder ve meb uslara daðýtýr; Kâzým Karabekir Paþa da M. Kemal e okur. (s ) Sonrasý, yine Tarihçe de þöyle anlatýlýyor: Bu parça meb uslara ve umum kumandanlara ve ulemalara okutturulmakla, reisle þiddetli bir münakaþaya sebebiyet verir. Bir gün Divan-ý Ri ya set te (Baþ kan lýk Di vanýnda), elli-altmýþ meb us içinde karþýlýklý fikir teatisinde, M. Kemal Paþa, Si zin gi bi kah ra man bir ho ca bi ze lâ zým dýr. Si zi yük sek fi kir le ri niz den is ti fa de et mek i çin bu ra ya ça ðýr dýk. Gel di niz, en ev vel na ma za da ir þey le ri yaz dý nýz, a ra mý za ih ti lâf ver di niz der. Bu söz üzerine Bediüzzaman, birkaç mâkul cevabý verdikten sonra, þiddetle ve hiddetle iki parmaðýný ileri uzatarak, Paþa, Paþa! Ýslâmiyette imandan sonra en yüksek hakikat namazdýr. Namaz kýlmayan haindir, hainin hükmü merduttur (reddedilip dýþlanmýþtýr) der. Fakat Paþa tarziye verir (özür diler), iliþemez. (a.g.e., s. 226) Söz ko nu su kay nak lar da mek tup de ðil, be yan na me o la rak zik re di len met nin ba þýn da ki hi tap ta ad res ve mu ha tap Ey mü ca hi dî n-i Ýs lâm ve ey eh l-i hal lü akd i ba re siy le mil let ve kil le ri baþ ta ol mak ü ze re devrin bütün idarecileri olarak gösterilirken, üzerindeki tarih 13 Ocak Habertürk ün doðruluðu kendisinden menkul belge sinde gösterilen ise farklý: 23 Kasým Pe ki, Sa id Nur sî, o be yan na me yi ön ce mek tup þek lin de M. Ke mal e ve rip ar dýn dan mil let ve kil le ri ne ses le nen bir me tin ha li ne ge ti re rek da ðýt mýþ o la bi lir mi? Kuv vet li de lil ler le is pa ta muh taç o lan böy le bir ih ti mal ye ni hu sus la rý ak la ge ti rir. M. Ke mal e ya zý lan mek tup la is te nen ne ti ce a lý na ma mýþ ki, ay ný me tin da ha son ra bü tün mil let ve kil le ri ne ve ku man dan la ra da ðý týl mýþ; Ka ra be kir ta ra fýn dan M. Ke mal e o kun muþ; o nun bu ka dar kýz ma sý nýn bir se be bi de giz li kal ma sý ný is te di ði mek tu bun bu ka dar ya yýl ma sý i miþ gi bi... Mek tu bun ön ce o na ya zýl dý ðý ný farz et sek da hi, M. Ke mal in bü tün Müs lü man lar ta ra fýn dan Ýs lâm kah ra ma ný o la rak gö rül dü ðü ve ger çek ni yet le ri ni he nüz a çý ða vur ma dý ðý bir dö nem de kul la nýl ma sý ga yet nor mal o lan ne za ket cüm le le ri ni öv gü ler düz mek o la rak tak dim e den bir su num, dü ne ka dar ö zel lik le A ta türk düþ ma ný ol mak la suç la nan Be di üz za man ý da, din dar A ta türk i ma jý i çin is tis mar et me a þa ma sý na ge çil di ði nin ye ni bir te za hü rü o la rak gö rül me li. Oy sa Sa id Nur sî nin, M. Ke mal le biz zat gö rüþ me le rin de yap tý ðý teþ his ler le var dý ðý ka na at le rin kül li yat ta ki ka yýt la rý tam ter si ni gös te ri yor. Bun lar var ken, i ki si ni ba rýþ týr ma ya kim se he ves len me sin ve bo þu na uð raþ ma sýn; ba þa ra maz.

4 4 HA BER FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr Görüþme kaydý Youtube da yokmuþ! FARK Kaç gün dür i fa de et me ye ça lý þý yo ruz, ih ti yaç hâ sýl ol du, tek rar la mak ta fay da var: Be di - üz za man Sa id Nur sî nin ha ya tý bel ge le re da ya lý o la rak bi li ni yor. Çün kü genç ya þýn da si ya sî ve il mî tar týþ ma la rýn i çin de bu lun muþ, Se la nik te hür ri ye te hi tap ta bu lun muþ, 31 Mart ha di se - sin de is yan e den ta bur la rý is yan dan vaz ge çir miþ, Van da ta le be le riy le bir lik te Rus lar a ve Er me ni çe te le ri ne kar þý gö nül lü a lay ku man da ný o la rak mü ca de le et miþ... Son ra ki yýl lar da da o na zul me - den ler do la yý sýy la ha ya tý hep ka yýt al týn da... Ya ce za e vin de, ya gö ze tim al týn da ya da ha fi ye le - rin kon tro lün de... Böy le bir ha yat i çin bel ge yok de mek müm kün de ðil. Be di üz za man ýn ha ya tý ný ken di le rin ce kon trol al tý na al ma ya ça lý þan lar da bel ge var dýr, a ma bu bel ge le ri mil let ten giz li yor lar. Be di üz za man çey - rek a sýr ha pis ler de tu tul ma dý mý? Sür gün den sür gü ne gön de ril me di mi? Kal dý ðý ev ler kon trol al tý na a lýn ma dý mý? Bü tün bu iþ le rin ka yýt sýz ol - ma sý müm kün mü? E ðer bu iþ le rin ka yýt la rý tu - tul ma dýy sa, ka ba hat tut ma yan lar da dýr. Yok, tu - tul du ðu hal de bu ka yýt la rý im ha e den ler ol duy sa, yi ne on lar ka ba hat li dir. Ým ha e dil me di ve hâ len ar þiv ler de du ru yor sa, bu ar þiv le ri aç ma yan lar, Bel ge yok tur di yen ler suç lu dur! Dü ne ka dar ol ma dý ðý id di a e di len bir bel ge dün or - ta ya çýk tý ve ko nu i le il gi li tar týþ ma a lev len di. Ha ber - türk ga ze te sin de (4 O cak 2011) yer a lan bel ge ye gö re Be di üz za man, M. Ke mal e mek tup yaz mýþ. As lýn da bu bel ge nin o ri ji nal hâ li bu gü ne ka dar bi lin mi yor ol - sa da, muh te va sý 80 kü sûr yýl dýr bi li ni yor du. Be di üz - za man ýn ha ya tý ný an la tan e ser ler de, mil let ve kil le ri ne da ðý týl dý ðý i fa de e di len 10 mad de lik be yan nâ me, an - la þý lan da ha ön ce M. Ke mal e de mek tup o la rak ya - zýl mýþ. Bel ge yi a çýk la yan lar Ba kýn, M. Ke mal e kýz - ma mýþ di yor lar. Ý yi de za ten mek tu bun ya zýl dý ðý ta - rih bel li ve an la þý lan bu mek tup ve be yan nâ me son - ra sý a ra la rýn da tar týþ ma ya þan mýþ. Dün Ha ber türk TV de ko nu yu de ðer len di ren bir ta rih çi, Be di üz za man i le M. Ke mal in yüz - yü ze gö rüþ tü ðü nün bel ge si yok de me yi sür dür - dü. Ý yi de dü ne ka dar bu be yan nâ me ya da mek - tup da in kâr e di li yor du, bel ge o la rak bi lin mi - yor du. Ya rýn bir gün o gö rüþ me nin de bel ge si or ta ya çý kar sa ne di ye cek ler? Bel ge yok di yor lar, a ma var o lan þa hit le ri ve bel ge le ri de gör mez den ge li yor lar. Ko nu yu an la - tan ki tap lar ne re dey se bir a sýr dýr mey dan da, mah ke me le re da hi ko nu o lan e ser ler de ki bil - gi le re bu gün mü i ti raz e di lir? Bun la rýn an la yý þý na gö re her gö rüþ me nin, her bil gi nin il lâ bir res mî bel ge si o la cak. Þa hit ler, ko nu i le il gi li ki tap lar, an la tý lan lar bel ge sa yýl mý yor mu? Sý kýl ma sa lar, Be di üz za man i le M. Ke mal in id di a e di len gö rüþ me si nin vi de o kay dý Yo u tu be da yok - tur, o hal de bu gö rüþ me ol ma mýþ týr di ye cek ler! Ba ký nýz, bir film ve bir sah ne na sýl da ku le le ri sars ma ya baþ la dý... Res mî ta rih çi le rin en di þe si ni an - la mak lâ zým. Ýn san üs tü güç ler at fet tik le ri ki þi le rin i - kaz e dil miþ ol ma sý na bi le ta ham mül e de mi yor lar. Bu gün i ti ba rýy la in kâr e di le me yen o mek tup ta Be di - üz za man ne di yor: Þu in ký lâb-ý a zî min (bü yük in ký - lâ býn) te mel taþ la rý sað lam ge rek! Wi ki le aks bel ge le ri dün ya si ya se tin de ye ni tar týþ ma la ra se bep ol muþ tu, bu bel ge de ye ni tar týþ ma la rý be ra be rin de ge ti re cek. Bel ge giz le - ye rek bu gü ne ka dar ge len le rin i þi, bun dan son - ra da ha zor o la cak... Bah çe li, yi ne Köþk ü he def al dý MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Cum - hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün Di yar ba kýr ge - zi si ne i liþ kin Cum hur baþ kan lý ðý ma ka mý ya ra al mýþ týr de ðer len dir me sin de bu lun du. Bah çe li, par ti si nin grup top lan tý sýn da yap tý - ðý ko nuþ ma da, Mil lî Gü ven lik Ku ru lu nun (MGK) so nuç suz ve sa mi mi yet ten yok sun ka rar la rý nýn, göz bo ya mak ve mil li his le ri is - tis mar et mek i çin kur gu lan dý ðý i le ri sür dü. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün Di yar - ba kýr ge zi si ve or ta ya çý kan va him ve ib ret - lik ge liþ me ler bi ze baþ ka bir fi kir ver me miþ - tir di yen Bah çe li, MGK ka rar la rý a ra sýn da Türk çe nin ö ne çý ka rýl ma sý nýn; Cum hur - baþ ka ný Gül ün kar þý la ma tö ren le ri sý ra sýn - da pan kart lar da ve a fiþ ler de Türk çe dý þýn - da ki bir di lin kul la nýl ma sýy la çið nen di ði ni ve an lam sýz bir ha le ge ti ril di ði ni id di a et ti. Cum hur baþ kan lý ðý ta ra fýn dan ya pý lan a çýk - la ma da, Di yar ba kýr Bü yük þe hir Be le di ye si - ne ya pý lan zi ya re tin ne ön ce sin de ne de zi - ya ret sý ra sýn da i ki dil li ta be la ya rast la nýl ma - dý ðý nýn i fa de e dil di ði ni ha týr la tan Bah çe li, þun la rý söy le di: Sa yýn Cum hur baþ ka ný na ilk tav si ye miz, her þey den ön ce Di yar ba kýr Be le di ye si nin res mi in ter net si te si ne bak - ma sý dýr. Si te Türk çe ve Kürt çe i ki dil li dir. Be le di ye hiz met bi rim le ri Kürt çe ve Türk çe i sim ler le si te de yer al mak ta dýr. Cum hur - baþ ka ný Gül ün zi ya re ti de res mî si te de i ki dil li yan sý týl mýþ týr. Sa yýn Cum hur baþ ka - ný nýn bu ko nu da ki tes bit ve e leþ ti ri le ri miz - den ü zün tü duy ma sý na ge rek bu lun ma - mak ta dýr. Ü zün tü ve en di þe du yu la cak bir du rum var sa bu da Sa yýn Cum hur baþ ka - ný nýn et nik bö lü cü le re ce sa ret ve meþ ru i yet ka zan dý ra cak fi il ler i çi ne gir me si, bu nun so - nu cu Cum hur baþ kan lý ðý ma ka mý nýn ya ra al mýþ ol ma sý dýr. An ka ra / a a Ba kan Çe lik, Ro man lar la bu luþ tu DEV LET Ba ka ný Fa ruk Çe lik, AKP Ge nel Mer ke zi nde yak la þýk 20 il den ge len Ro man der nek ve fe de ras yon yö ne ti ci le riy le kah val tý - da bir a ra ya gel di. Ba sý na ka pa lý gö rüþ me le rin ar dýn dan a çýk la ma ya pan Çe lik, 2009 yý lý a ra - lýk a yýn da Ro man lar la top lan tý yap týk la rý ný ha týr la ta rak, Ro man la rýn so run la rý na yö ne lik sü re cin ilk a dý mý ný o ra da at týk la rý ný i fa de et ti. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn ta li ma - týy la top lum da sos yal ke sim le rin prob lem le - ri ne çö züm bul ma ya ça lýþ týk la rý ný an la tan Çe lik, Ro man la rýn da top lu mun en de za van - taj lý ke si mi ni o luþ tur du ðu nu, a de ta u çu ru - mun ke na rýn da ol duk la rý ný be lirt ti. Ro man - lar la ya pý lan top lan tý la rý lâf ol sun, a ðýz la rý na bal ça lýn sýn di ye yap ma dýk la rý ný söy le yen Çe lik, Ro man la rýn so ðuk lar da ka la ba lýk nü - fus la na sýl ya þa dýk la rý ný biz zat de ne ye rek gör - dü ðü nü an lat tý. Çe lik, Bu va him tab lo, hiç bir va tan da þý mý zýn ka de ri o la ma ya ca ðý gi bi, Ro - man va tan daþ la rý mý zýn da ka de ri o la maz, ol - ma ma lý. Si ya set te a maç, in san mer kez li yo la çýk mak sa bu ka ran lýk tab lo Tür ki ye ye ya kýþ - ma mak týr de di. Es ki mev zu at lar da kul la ný - lan gö çe be çin ge ne ler gi bi yüz ký zar tan ta - ným la ma la rýn AKP dö ne min de çý kar týl dý ðý ný be lir ten Çe lik, 1934 ta rih li Ýs kan Ka nu - nu nun Türk kül tü rü ne bað lý ol ma yan lar, a - nar þist ler, gö çe be çin ge ne ler, ca sus lar ve mem le ket dý þý na çý ka rýl mýþ o lan lar, Tür ki - ye ye mu ha cir göç men o la rak ka bul e di le - mez ler mad de si ni kal dýr dýk la rý ný söy le di. Çe lik, Ben gez dim, gör düm; ay yýl dýz lý bay - rak al týn da Tür ki ye de ol mak tan, bu ül ke nin va tan da þý ol mak tan Ro man lar þe ref du yu yor - lar. Bu nu çok a raþ týr ma ya ge rek yok. Bu ül ke - nin, bu bay ra ðýn, bir li ðin, bü tün lü ðün sem - bo lü ve a þý ðý in san lar dýr, Ro man lar. O nun i - çin bu i fa de ler 2006 yý lýn dan i ti ba ren mev zu - at tan çý ka rýl dý di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a AKP Ge nel Baþ ka ný ve Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, BDP nin at tý ðý a dým lar ne hak a ra yý þý dýr ne de so run la rýn çö zü mü ne i - liþ kin bir kat ký dýr. Tam ter si ne sü re ci bu lan - dý ra cak a dým lar a ta rak çö zü mü en gel le mek ni ye tin de ol du ðu nu gös ter miþ tir de di. Er - do ðan, par ti si nin grup top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, i nan dýk la rý ný söy le me ye de vam e de cek le ri nin be lir te rek, et nik mil li yet çi lik yap ma ya cak la rý ný söy le dik le ri ni kay det ti. Tüm et nik un sur la rý bi rer alt kim lik ol du - ðu nu an la tan Er do ðan, bun la rý bi rer zen - gin lik o la rak gör dük le ri ni di le ge tir di. Baþ - ba kan Er do ðan, yo la çý kar ken tek bay rak, tek mil let ve tek va tan de dik le ri ni be lir te - rek, Bu gün ge ne ay ný þe yi söy lü yo ruz. Bu - nun kim se yi ra hat sýz et me me si la zým. Bi ri - le ri ra hat sýz o lur sa ay na ya bak sýn lar a ma ben i na ný yo rum ki mil le ti min ka hir ek se ri - ye ti bu kav ram dan ra hat sýz ol mu yor. Çün - kü bu kav ra mýn ku cak la yý cý mâ nâ sý ný bi ri le - ri ya an la mý yor ya da i þi ne gel me di ði i çin an la mak is te mi yor þek lin de ko nuþ tu. Er do ðan, bi ri le ri nin göz le ri ni se çim san - dýk la rý na dik ti ði ni i fa de e de rek, þöy le ko nuþ - tu: On lar is tis mar dan me det u mu yor. Biz yap ma nýn, o nar ma nýn, ta mir et me nin, te - la fi et me nin mü ca de le si ni ve rir ken bi ri le ri boz ma nýn, kýr ma nýn, tah rip et me nin, kýþ - kýrt ma nýn mü ca de le si ni ve ri yor. Ýþ te þu son haf ta lar da BDP nin a sýl ni ye ti þüp he ye ma hal bý rak ma ya cak þe kil de or ta ya çýk - mýþ týr. BDP, so ru nun var et ti ði, so ru nun or ta ya çý kar dý ðý bir si ya si ya pý dýr as lýn da. Do la yý sýy la so ru nun çö zü mün den de haz - zet me ye cek, bu nu ka bul len me ye cek... Böy le bir si ya si ya pý dýr. Çün kü so run çö - zül dü ðü an da, bi li yor ki oy nok ta sýn da bit - miþ tir. O lay bu dur ve bu nu da a çýk, net o - la rak or ta ya koy muþ tur. So run çö zül dük - çe is tis mar va sý ta la rý nýn kay bol du ðu nu gö - ren BDP so ru nun çö zül me me si i çin e lin - den ge len kýþ kýrt ma yý or ta ya koy mak ta dýr. BDP nin at tý ðý a dým lar ne hak a ra yý þý dýr ne de so run la rýn çö zü mü ne i liþ kin bir kat ký - dýr. Tam ter si ne sü re ci bu lan dý ra cak a - dým lar a ta rak çö zü mü en gel le mek ni ye - tin de ol du ðu nu gös ter miþ tir. A çýk söy lü - yo rum, bu ta výr an ne le rin göz ya þýn dan, ba ba la rýn yü rek sý zý sýn dan, genç le rin ka - nýn dan rant el de et me tav rý dýr. Þu nu da a - ziz mil le ti min ö zel lik le bil me si ni is ti yo - rum. Ne BDP ne de o nun sýr tý ný da ya dý ðý mah fil ler hiç bir za man be nim Kürt kö - ken li kar deþ le ri min as la tem sil ci si de ðil dir. BDP nin ken di kýþ kýr tý cý ve is tis mar cý ta - lep le ri nin san ki tüm Kürt kar deþ le ri min ta le biy miþ gi bi lan se et me si son de re ce yan lýþ týr. Ay ný þe kil de bu ta lep le rin ül ke - nin fark lý ke sim le rin de böy le al gý lan ma sý da ya nýl tý cý dýr. Ba kýn, Do ðu ve Gü ney do - ðu yu BDP ü ze rin den iz le yen ler ya ný lýr lar. Do ðu ve Gü ney do ðu yu re sin bü tü nü nü gö re me yen med ya ü ze rin den iz le mek le ye ti nen ler ya ný lýr lar. An ka ra / a a DIÞÝÞLERÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, de mok ra si ve e ko no mik kal kýn ma nýn Tür ki ye nin dip lo ma tik pres ti ji nin te - me li ni ve i ti ci gü cü nü o luþ tur du ðu nu söy le di. Ü çün cü Bü yü kel çi ler Kon fe - ran sý kap sa mýn da Dý þiþ le ri Ba ka ný Da - vu toð lu, Dev let Ba ka ný ve Baþ mü za ke - re ci E ge men Ba ðýþ ve A da let Ba ka ný Sa - dul lah Er gin in ka tý lý mýy la AB ü ye lik sü re ci mi zin be þin ci yý lýn da bir bi lan ço: Mü za ke re ler ve re form sü re ci ko nu lu o tu rum dü zen len di. Dý þiþ le ri Ba kan lý - ðý nda dü zen le nen o tu ru mun ba þýn da ga ze te ci le rin gö rün tü al ma sý na i zin ve - ril di. Ba sý na ka pa lý de vam e den o tu - rum da Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu, a çý lýþ ko nuþ ma sý yap tý. E di ni len bil gi ye gö re, Da vu toð lu yap tý ðý ko nuþ ma da, de mok - ra si ve e ko no mik kal kýn ma nýn Tür ki - ye nin dip lo ma tik pres ti ji nin te me li ni ve i ti ci gü cü nü o luþ tur du ðu nu söy le di. AB ye tam ü ye lik stra te jik he de fi doð - rul tu sun da AB den so rum lu Dev let Ba - kan lý ðý ve Av ru pa Bir li ði Ge nel Sek re - ter li ði i le bir lik te ya kýn bir ça lýþ ma i çin - de ol duk la rý ný i fa de e den Da vu toð lu, AB ü ye lik sü re cin de ya pý lan re form la rýn mev cut du ru mu nu de ðer len dir mek i çin böy le bir top lan tý dü zen le dik le ri ni di le ge tir di. Da vu toð lu nun ar dýn dan Müs - te þar Yar dým cý sý Bü yü kel çi Ay þe Sez - gin, gün cel du rum hak kýn da bir su num yap tý. Su num da, Türk hal ký nýn AB ye ü ye ol ma ar zu su nun sür dü ðü an cak AB den kay nak la nan si ya sî en gel le me - ler ne de niy le hal kýn, Tür ki ye nin AB ye tam ü ye o la bi le ce ði ne i liþ kin i nan cý nýn a zal dý ðý tes bi ti ya pýl dý. Mev cut so run - la ra rað men AB ye tam ü ye lik ça lýþ ma - la rý nýn sü re ce ði, Ým ti yaz lý or tak lýk gi - bi al ter na tif teklif le rin i se ka bul e dil me - ye ce ði be lir til di. An ka ra / a a BA ÐIÞ: FA SIL LAR SÝ YA SÎ SE BEP LE BLO KE E DÝ LÝ YOR DEVLET Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ da, yap tý ðý ko nuþ ma da, AB mü za ke re sü re cin de as ký ya a lýn mýþ ve ya blo - ke e dil miþ di ye bütün fa sýl lar da ça lýþ ma la rý dur dur mak gi bi bir dü þün ce le ri ol ma dý ðý ný vur gu la ya rak, res men ve ya gay ri res mî o la rak el de e di len a çý lýþ ve ka pa nýþ kri ter le ri te me lin de, bu fa - sýl lar ya rýn a çý la bi le cek miþ gi bi, il gi li bütün ku rum ve ku ru luþ - lar la et kin bir iþ bir li ði i çin de ça lýþ ma la rý sür dür dük le ri ni kay - det ti. Res mî mü za ke re sü re cin de, 35 fas lýn 18 i nin si ya si o la - rak blo ke e dil di ði ni ha týr la tan Ba ðýþ Bu du rum, ya ni fa sýl la rýn ya rý dan faz la sý nýn si ya si ne den ler le blo ke e dil me si ge niþ le me ta ri hin de bir ilk. An cak, bi zim te mel a ma cý mýz, fa sýl a çýp ka pa - mak ve ya a çý lan ka pa nan fa sýl la rýn sa yý sý de ðil. Ya þam se vi ye - mi zin ve stan dart la rý mý zýn yük sel me si. AB ü ye lik sü re ci de, bu a ma cý mý za u laþ ma da bi zim i çin i la ve bir i ti ci güç, kü çüm sen - me ye cek mo ti ve e di ci bir ol gu dur di ye ko nuþ tu. Tür ki ye nin ma ruz kal dý ðý bu hak sýz lýk la rýn ö nü ne ge çil me - sin de en ö nem li gö re vin, de ðer li bü yü kel çi le re düþ tü ðü nü i fa - de e den Ba ðýþ, on la rýn dip lo ma tik ça ba la rý sa ye sin de Tür ki - ye nin hak lý lý ðý ný bütün dün ya ya du yur du ðu nu di le ge tir di. Erdoðan: BDP is tis mar dan me det u mu yor Tu tuk lu luk sü re si yar gý nýn ta sar ru fu BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, Yar gý tay ýn tu tuk lu luk sü - re le riy le il gi li o la rak al dý ðý ka ra rýn ar dýn dan ger çek le þen tah li ye - ler le il gi li so ru ü ze ri ne, yar gý nýn ta sar ru fu de ðer len dir me sin - de bu lun du. Er do ðan, TBMM de ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap - la dý. Bir so ru ü ze ri ne I rak a yap ma yý plan la dý ðý zi ya re tin ta ri hi - nin he nüz bel li ol ma dý ðý ný i fa de e den Baþ ba kan Er do ðan, Dý - þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu nun ký sa bir sü re son ra bu ül - ke ye gi de ce ði ni, da ha son ra ken di si nin zi ya re ti ger çek leþ ti re ce - ði ni söy le di. Baþ ba kan Er do ðan, zi ya ret o cak a yýn da o lur mu? so ru su na, O cak ta ol maz kar þý lý ðý ný ver di. Yar gý tay ýn tu tuk lu luk sü re le riy le il gi li ka ra rý nýn ar dýn dan ger çek le þen tah li - ye ler le il gi li bir so ru ü ze ri ne de Yar gý nýn ta sar ru fu de ðer len - dir me sin de bu lu nan Baþ ba kan Er do ðan, Bu nun la il gi li ya sal dü zen le me ya pý la cak mý? so ru su na Ge re kir se ge re ði ya pý lýr. An cak þu an da öy le bir þey yok. Da ha ön ce çý ka rýl mýþ ya sal dü - zen le me ü ze rin den o la yý ya pý yor... de di. An ka ra / a a De mok ra si, dip lo ma tik pres ti ji n te me li Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, eski dýþiþleri bakanlarý ve müsteþarlar onuruna yemek verdi. Dýþiþleri Konutundaki yemeðe Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, eski dýþiþleri bakanlarýndan Hikmet Çetin, Mümtaz Soysal, eski müsteþarlardan Nüzhet Kandemir de katýldý. FO TOÐ RAF: AA ME MUR-SEN Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün - doð du, Tür ki ye nin ö nün de se çim ler o lud - ðu nu ha týr la ta rak, Tüm si ya sî par ti le re çað - rý mýz, hep si nin gün de mi ye ni A na ya sa ol - ma lý. Ye ni a na ya sada han gi öz gür lük le ri kim da ha faz la va at e di yor, mil let de bu na bak - ma lý de di. Gün doð du, Me mur-sen A da na Þu be si ta ra fýn dan dü zen le nen bir top lan tý ya ka týl mak ü ze re gel di ði A da na da, yap tý ðý a - çýk la ma da, 2010 yý lý ný sen di ka cý lýk a dý na bü - yük bir ka zanç la ta mam la dýk la rý ný, 2011 yý lý - na i se bek len ti le ri ni ar tý ra rak gi riþ yap týk la rý - ný, sen di ka cý lýk ve Tür ki ye a dý na u mut la rý nýn ta ze len di ði ni kay det ti yý lý nýn me mur yý lý o la ca ðý ný vur gu la yan Gün doð du, Ka za - ný mý 2010 da el de et tik a ma 2011 de bun lar ma aþ la ra yan sý ya cak. 2010, 2011 ve son ra sý i - çin mü kem mel bir te mel at ma yý lý ol du di ye - bi li riz de di. Gün doð du, ku rul duk la rý gün - den bu ya na Me mur-sen ve di ðer sen di ka la - rýn, top lu söz leþ me ve grev hak ký ný is te di ði ni be lir te rek, Bu a çýn dan da 2010 yý lý, re fe ran - dum pa ke ti ne da hil ol ma sý ný sað la ma ka rar - lý lý ðý mýz baþ ta ol mak ü ze re, top lu söz leþ me hak ký na ilk kez ka vuþ tu ðu muz yýl o la rak sen - di ka ta ri hin de ki ye ri ni a la cak. Bu nun ya nýn - da gre vin ol ma ma sý ný bü yük bir ek sik lik o la - rak gö rü yo ruz a ma top lu söz leþ me hak ký ný iþ gü ven ce mi ze do kun durt ma dan al mýþ ol ma - nýn da haz zý ný ya þý yo ruz de di. Ge li nen nok - ta nýn mü kem mel ol du ðu nu vur gu la yan Gün doð du, Gi de ce ði miz yön a çý sýn dan i se ha len cid di ek sik lik le ri miz var. Þim di ö nü - müz de se çim ler var. Tüm si ya si par ti le re çað rý mýz, hep si nin gün de mi ye ni a na ya sa ol - ma lý. Ye ni a na ya sada han gi öz gür lük le ri kim da ha faz la va at e di yor, mil let de bu na bak - ma lý. Bir ta raf tan ye ni a na ya sa de ði þik li ði ni ya pý yor ken, iç tü zük ve iç hiz met ka nu nu gi - bi, ge çi ci, mil le tin de ðer le riy le kav ga lý mad - de ler den de a rýn ma mec bu ri ye ti miz var di - ye ko nuþ tu. A da na / a a TSK ÝÇ HÝZ MET KA NU NU NUN 35. MAD DE SÝ HÂ LÂ DU RU YOR E MAS YA Pro to ko lün den þu bat a yýn da kur tul duk la - rý ný be lir ten Gün doð du, þun la rý söy le di: 1 O cak ta Baþ ba kan lýk Ta kip Ku ru lun dan kur tul duk. TSK Ýç Hiz - met Ka nu nu 35 in ci mad de si ha len Cum hu ri ye ti Ko - ru ma ve kol la ma gö re vi ni as ke re ver me ye de vam e - di yor. Bun dan kur tul ma mýz la zým. Mec li sin iç tü zü ðü ba yan lar tay yör gi ye cek di ye rek, ba þör tü lü le re had - di ni bil dir me ye ha zýr va zi yet te il kel þe kil de du ru yor. Bun dan kur tul mak la zým. As ke ri ve si vil yar gý, çift baþ lý lýk ha len bal yoz plan cý la rý ný ek me ði ne yað sür - me ye, Er ge ne kon te rör ör gü tü kap sa mýn da ki yar gý - la ma sü re ci ni et ki le me ye ve de rin dev le tin ü mi di ni ar týr ma ya de vam e di yor. Ar týk yar gý da ki çift baþ lý lýk - tan kur tul mak la zým. 73 mil yon in sa ný mý zýn Ça nak - ka le ru huy la bü tün lü ðü nü sað la ya cak bu A na ya - sa da, Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan daþ lý ðý ta ný mý ge - ti ri le rek, hiç bir va tan da þý ö te ki leþ tir me den, hep si nin be ri ki ol du ðu, dev le tin va tan da þý ta ný dý ðý, ta ným la - ma dý ðý ya pý ya geç me miz ge re ki yor. Gün dem ye ni a na ya sa ol ma lý ME MUR-SEN GE NEL BAÞ KA NI GÜN DOÐ DU, ÞÝM DÝ Ö NÜ - MÜZ DE SE ÇÝM LER VAR. TÜM SÝ YA SÎ PAR TÝ LE RE ÇAÐ RI MIZ, HEP SÝ NÝN GÜN DE MÝ YE NÝ A NA YA SA OL MA LI DE DÝ. ME MUR-SEN Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du Ha va lar da ha da so ðu ya cak nýç ve Do ðu böl ge ler de kar ya ðý þý bek le nir ken, ha va sý cak lý ðý ku zey ve ba tý böl ge ler de a za la cak. Dev let Me - te o ro lo ji Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðü yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, ya ðýþ lý ve so ðuk ha va, yur dun bü yük bö lü - mün de et ki si ni sür dü re cek. Bu gün Mar ma ra nýn do - ðu su, Ka ra de niz, Ýç E ge, Ba tý Ak de niz, Ýç A na do lu, Do - ðu A na do lu nun ku zey ve do ðu su i le Si irt ve Bat man çev re le ri ya ðýþ lý ge çe cek. Ya ðýþ lar Mar ma ra nýn do ðu - su, Ka ra de niz ký yý la rý i le Ba tý Ak de niz de yað mur ve sa - ða nak, di ðer yer ler de kar la ka rý þýk yað mur ve kar þek - lin de o la cak. Yur dun iç ve do ðu ke sim le rin de ge ce ve sa bah sa at le rin de buz lan ma ve don o la yý gö rü le cek. Ya rýn, Mar ma ra nýn ku zey ve do ðu su, Ak de niz, Ýç A - na do lu i le Ka ra de niz de; Cu ma gü nü, Ak de niz, Ýç A na - do lu nun gü ney ve do ðu su, Or ta ve Do ðu Ka ra de niz i - le Ga zi an tep, Ki lis, A dý ya man ve Ma lat ya çev re le rin de gö rü le cek ya ðýþ la rýn, haf ta so nun da do ðu böl ge le ri miz - de et ki li ol duk tan son ra yur du terk e de ce ði tah min e - di li yor. Ha va sý cak lý ðý; bu gün iç ke sim ler de 1 i la 3, Or ta ve Do ðu Ka ra de niz de 3 i la 5 de re ce a za la cak, gü ney - do ðu böl ge ler de 3 i la 5 de re ce ar ta cak. Ya rýn ül ke ge - ne lin de ö nem li bir de ði þik lik bek len mi yor. An ka ra / a a

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gençlerin gözünden Üstad Said Nursî nha be ri say fa 13 te San tos: Mer ha ba Ok ya nus u11 nfatma NUR ZENGÝN BAÞOÐLU VEFAT ETTÝ u Tür ki ye Sað lýk Ýþ çi le ri Sen di ka sý nýn es ki Ge nel Baþ ka ný

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Birinci Meclis gibi olmalýyýz

Birinci Meclis gibi olmalýyýz HABERÝMÝZ SES GETÝRDÝ, REKTÖR TALÝMAT VERDÝ: MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝNDE MESCÝT AÇILACAK HABERÝ SAFA u16 DA ESKADER ödülleri sahiplerini buldu HABERÝ SAFA u4 TE 7 MART 2012/ENÝ ASA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT: TESK BAÞKANI BENDEVÝ PALANDÖKEN: AVM LER MAHALLE ESNAFINI VURDU HABERÝ SAFA u10 DA FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜOR u16 DA UZMANLAR UARIOR RASTGELE ÝLÂÇ ALMAK DOÐRU DEÐÝL HABERÝ SAFA u13 TE GER ÇEK TEN HA BER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý 49 BÝN KÝÞÝYE BÝR KÜTÜPHANE, 122 KÝÞÝYE BÝR KAHVEHANE HABERÝ SAYFA 10 DA ÞAMPÝYON BUGÜN BELLÝ OLUYOR HABERÝ SAYFA 14 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF ENSTÝSÜ ilâvemizi bugün bayinizden

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet

YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ýslâma giriþin 1123. yýl coþkusu Tataristan ýn Ýslâma giriþinin 1123 üncü yýldönümü etkinliklerle kutlandý. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, ülkenin Kadim Bulgar þehrindeki kutlama etkinliðine

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET GR ÇK TN H BR V RiR Cuma günü eni sya ile birlikte ücretsiz IL: 43 S I: 15.234 S NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 17 TMMUZ 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Baskýlara raðmen ÝLÝM V ÝBDT

Detaylı