ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 5 OCAK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr ni as ya.com.tr ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SAÝD NURSÎ BÝRÝNCÝ MECLÝSTEKÝ MEB USLARA HÝTABEN KALEME ALIP DAÐITTIÐI BEYANNAMEYÝ, DAHA ÖNCE M. KEMAL E BÝR MEKTUP ÞEKLÝNDE VERMÝÞ MÝYDÝ? GÝZLENEN GERÇEKLER SU YÜZÜNE ÇIKSIN n Sa id Nur sî'nin M. Ke mal e yaz dý ðý ve o ri ji na li nin Çan ka ya Ar þi vin de bu lun du ðu id di a e di len mek tup la il gi li tar týþ ma lar, res mî i de o lo ji kay nak lý ge rek çe ler le giz li tu tu lan ar þiv bel ge le ri nin ta ma men ka mu o yu na a çýl ma sý ve þim di ye ka dar ört bas e di len ger çek le rin su yü zü ne çýkmasý gereðini tekrar hatýrlattý. MEB'USLARA DAÐITILAN BÝLDÝRÝ ÝLE AYNI n Ha ber türk ga ze te si nin man þet ten du yur du ðu mek tu bun, Bi rin ci Mec lis te ki mil let ve kil le ri ne da ðý tý lan on mad de lik be yan na me i le ör tüþ tü ðü i fa de e di lir ken, met nin on dan ön ce M. Ke mal'e ve ril di ði yö nün de ki id di a nýn her yö nüy le tah kik ve te yi de muh taç ol du ðu vur gu la ný yor. SAÝD NURSÎ NÝN BEYANNAMESÝNÝ MECLÝSTE M. KEMAL E KÂZIM KARABEKÝR OKUMUÞTU Þu in ký lâb-ý a zî min te mel taþ la rý sað lam ge rek 10 maddelik beyannamenin tam metni 2. sayfada PARALI ASKERLÝÐE GEÇTÝ Al man ya da zo run lu askerlik sona erdi n Al man Fe de ral Or du sunda 1957 yý lýn da ilk de fa 9 bin 773 as kerle baþ la yan zo run lu as ker lik hiz me ti, 3 O cak 2011 ta ri hin den i ti ba ren ül ke ge ne lin de 12 bin 150 as ke rin son de fa si lâh al tý na a lýn ma sýy la son bul du. Pa ra lý as ker lik te per so nel sa yý sý 240 bin den 185 bi ne dü þü rü le cek. Ye ni uy gu la ma en çok çif te va tan daþ la rý et ki le ye cek. Ha be ri say fa 7 de 42 BÝNDEN 34 BÝNE ÝNDÝ Belçika ordusu küçülmeye devam edecek n Bel çi ka Si lâh lý Kuv vet le ri mo dern leþ me sü re cin de, 2008 den bu ya na baþ lat tý ðý kü çül me yi 2011 de de de vam et ti re cek. Sa vun ma Ba kan lý ðý ve ri le ri ne gö re, 36 bin 200 as ker sa yý sý i le ka pa tý lan 2010 yý lýn dan son ra 2011 so nu i çin be lir le nen he def 34 bin ol du. Üç se ne ön ce bün ye sin de 42 bin as ker bu lun du ran Bel çi ka, a raç a lý mý na hýz ve re cek. Ha be ri say fa 7 de AMBALAJLA VERÝLECEK Artýk ekmek el deðmeden satýlacak n Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba kan lý ðý nýn ha zýr la dý ðý yö net me lik tas la ðý, ek me ðin ta þýn ma sý ve sa tý þa su nul ma sý sý ra sýn da u yul ma sý ge re ken hij ye nik ku ral la rý be lir li yor. Ek mek, el deð me si ni en gel le ye cek þe kil de tez gâh ar ka sýn da sa tý cý kon tro lün de ve uy gun bir am ba laj mal ze me si i çin de tü ke ti ci ye ve ri le cek. Ga ze te ye sa rýl ma ya cak. Ha be ri say fa 3 te ÖÐRETMENE 1974 TL En düþük memur maaþý 1460 lira n Memur ma aþ kat sa yý la rý, yüzde 0,21 lik enf las yon far ký ve yüz de 4 lük O cak zam mý na gö re ye ni den be lir len di. Buna gö re yüz de 4,22 o la rak be lir le nen me mur ma aþ zam mý, den ge taz mi na tý ve a i le yar dý mýn da ki ar týþ da da hil e dil di ðin de, yüz de 5,1 i le yüz de 12,3 dü ze yi ne yük se le cek. 12 nin 1 indeki bir hizmetlinin yeni maaþý 1460 liraya yükselecek. Ha be ri say fa 11 de Mes ci d-i Ak sa ya zi ya ret çi a ký ný Ku düs te bulunan ve dün ya nýn en es ki i kin ci mes ci di o lan Mes ci di Ak sa, þe hir de ki Müs lü - man lar i çin bir sem bol ol ma nýn ya ný sý ra en bü - yük i ba det me kâ ný o la rak da kul la ný lý yor. Ku - düs es na fý nýn bu luþ ma me kâ ný o lan ca mi nin bü yük bir kýs mý va kit na maz la rýn da do lu yor. Na maz son ra sýn da av lu da di nî soh bet ler ya pý - lýr ken, bir çok ki þi de i çe ri de Kur â ný Ke rim o ku - ma yý ter cih e diyor. Ha be ri say fa 7 te GÜNEÞ TUTULMASI DOLAYISIYLA Kâ be de kü suf na ma zý n Kâ be de ve Pey gam ber E fen di mi zin (asm) kab ri nin bu lun du ðu Mes ci d-i Ne be vî de, gü neþ tu tul ma sý do la yý sýy la dün öð le sa at le ri ne doð ru kü suf na ma zý ký lýn dý. Na ma zýn ar dýn dan Kâ be ve Mes ci d-i Ne be vî i mam la rý, gü neþ tu tul ma sý i le il gi li hut be ver di ve Pey gam be ri mi zin ne den kü suf na ma zý kýl dý ðý ný an lat tý. Ha be ri say fa 16 da ISSN ANKARA ÝLE GAZZE ARASINDA KARDEÞLÝK KÖPRÜSÜ Haberi sayfa 5 te SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Âl-i LÂHÝKA Allah ýn dinine sarýlýp birlik olduðunuz gibi, içinizden bir de öyle bir topluluk bulunsun ki, onlar insanlarý hayra çaðýrsýn, iyiliði tavsiye edip kötülükten sakýndýrsýn. Ýþte onlar kurtuluþa erenlerin ta kendisidir. Ýmran Sûresi: 104 / Âyet-i Kerime Meâli Said Nursî nin, ilk Meclis te Mustafa Kemal e okunan 10 maddelik beyannâmesi 'Þu in ký lâb-ý a zî min te mel taþ la rý sað lam ge rek' s tan bul da ki çok e hem mi yet li Ý ve mu vaf fa ký yet li hiz me tin den, Türk Mil le ti ne pek zi ya de men fa at ler hu sû le gel di ði ni mü þa he de e den An ka ra hü kû me ti, Be di üz za man ýn kýy met ve e hem mi ye ti ni tak dir e de rek, An ka ra ya dâ vet e der ler. M. Ke mal Pa þa, þif re i le dâ vet et miþ i se de, ce va ben, Ben, teh li ke li yer de mü ca he de et mek is ti yo rum. Si per ar ka sýn da mü ca he de et mek ho þu ma git mi yor. A na do lu dan zi ya de bu ra yý da ha teh li ke li gö rü yo rum de miþ tir. Üç de fa þif re i le dâ vet e di li yor. Es ki Van Va li si, dos tu me bus Tah sin Bey va sý ta sýy la dâ vet e dil di ði i çin, ni ha yet ka rar ve rir ve An ka ra ya ge lir. An ka ra da al kýþ lar la kar þý la nýr; fa kat, ü mit et ti ði mu hi ti bu la maz. Ken di si, Ha cý Bay ram ci va rýn da i ka met e der. Mec lis-i Me bu san da dî ne kar þý gör dü ðü lâ kayd lýk ve Garb lý laþ mak ba ha ne si al týn da Türk mil le ti nin kud sî me fa hir-i ta ri hi ye si o lan þe a ir-i Ýs lâ mi ye den bir so ðuk luk gör dü ðü i çin, me bus la rýn i ba de te, bil has sa na ma za mü da vim ol ma la rý nýn lü zûm ve e hem mi ye ti ne da ir bir be yan nâ me neþ re der ve me bus la ra da ðý týr; Kâ zým Ka ra be kir Pa þa da M. Ke mal e o kur. O be yan nâ me þu dur: *** Ey mü ca hi dîn-i Ýs lâm, ey ehl-i hâl ve akd! Bu fa ki rin bir me se le de on sö zü nü, bir kaç na si ha ti ni din le me ni zi ri ca e di yo rum. 1. Þu mu zaf fe ri yet te ki ha ri ku lâ de nî met-i lâ hi ye bir þük ran is ter ki, de vam et sin, zi ya de ol sun. Yok sa, ni met böy le þü kür gör mez se, gi der. Ma dem ki Kur ân ý Al lah ýn tev fî kýy la düþ ma nýn hü cu mun dan kur tar dý nýz; Kur ân ýn en sa rih ve en kat î em ri o lan sa lât gi bi fe râ i zi im ti sâl et me niz lâ zým dýr, ta o nun fey zi, böy le ha ri ka sû re tin de üs tü nüz de te vâ lî ve de vam et sin. 2. Â lem-i Ýs lâ mý mes rur et ti niz, mu hab bet ve te vec cü hü nü ka zan dý nýz; lâ kin, o te vec cüh ve mu hab be tin i da me si, þe â ir-i Ýs lâ mi ye yi il ti zam i le o lur: Zi ra, Müs lü man lar Ýs lâ mi yet ha se biy le si zi se ver ler. 3. Bu â lem de, ev li yâ ul lah hük mün de o lan ga zi ve þü he dâ la ra ku man dan lýk et ti niz; Kur ân ýn e vâ mir-i kat i ye si ne im ti sâl et mek le ö te ki â lem de de o nu râ nî gü ru ha re fik ol ma ya ça lýþ mak, âl-i him met li le rin þe ni dir: Yok sa, bu ra da ku man dan i ken, o ra da bir ne fer den is tim dâd-ý nur et me ye muz tar ka la cak sý nýz. Bu dün ya-i de ni ye, þan ve þe re fiy le öy le bir me ta de ðil ki, ak lý ba þýn da ki in san la rý iþ bâ et sin, tat min et sin ve mak sud-u biz zat ol sun. 4. Bu mil let-i Ýs lâ mýn ce ma at le ri, her ne ka dar bir ce ma at na maz sýz kal sa, hat ta fa sýk da ol sa, yi ne baþ la rýn da ki ni mü te dey yin gör mek is ter. Hat ta, u mum Þark ta, u mum me mur la ra da ir en ev vel sor duk la rý su al bu i miþ: A ca ba na maz ký lý yor lar mý? der ler. Na maz ký lar sa, mut lak em ni yet e der ler, kýl maz sa, ne ka dar muk te dir ol sa, na zar la rýn da müt te hem dir. Bir za man, Bey tüþ þe bap a þâ i rin de is yan var dý. Ben git tim, sor dum: Se bep ne dir? De di ler ki: Kay ma ka mý mýz na maz kýl mý yor du; öy le din siz le re na sýl i ta at e de ce ðiz? Hal bu ki, bu sö zü söy le yen ler de na maz sýz, hem de eþ ký ya i di ler. 5. En bi yâ nýn ek se ri þark ta ve hü ke ma nýn að le bi garb da gel me si Ka der-i E ze lî nin bir rem zi dir ki, þar ký a ya ða kal dý ra cak din ve kalb dir, a kýl ve fel se fe de ðil dir. Ma dem Þar ký in ti ba ha ge tir di niz; fýt ra tý na mu va fýk bir ce re yan ve ri niz. Yok sa, sa yi niz ya he ba en men su ra gi der ve ya sat hî ka lýr. 6. Has mý nýz ve Ýs lâ mi yet düþ ma ný Ýn gi liz, din de ki ka yýt sýz lýð ý nýz dan pek faz la is ti fa de et ti ler ve e di yor lar. Hat ta di ye bi li rim ki, Yu nan ka dar Ýs lâ ma za rar ve ren, din de ih ma li niz den is ti fa de e den in san lar dýr. Mas la hat-ý Ýs lâ mi ye ve se lâ met-i mil let na mý na, bu ih ma li a mâ le teb dil et me niz ge rek tir. Gö rü lü yor ki, Ýt ti hat çý la rýn o ka dar a zim se ba tý ve fe da kâr lýk la rýy la, hat ta Ýs lâ mýn þu in ti ba hý na da se bep ol duk la rý hal de, bir kýs mý din de la u ba li lik tav rý ný gös ter dik le ri i çin, da hil de ki mil let ten nef ret ve tez yif gör dü ler. Ha riç te ki Ýs lâm lar, din de ki ih mal le ri ni gör me dik le ri i çin, on la ra tak dir ve hür met ver di ler ve ve ri yor lar. 7. Â lem-i kü für, bü tün ve sâ i tiy le ve me de ni ye tiy le, fel se fe siy le, fü nû nuy la, mis yo ner le riy le â lem-i Ýs lâ ma hü cum ve mad de ten u zun za man dan be ri ga le be et ti ði hal de, â lemi Ýs lâ ma di nen ga le be e de me di. Ve da hi lî bü tün fi râk-ý dâl le-i Ýs lâ mi ye de, bi rer kem mi ye-i ka lî le-i mu zýr ra sû re tin de mah kûm kal dý ðý ve Ýs lâ mi yet, me ta ne ti ni ve sa lâ be ti ni sün net ve ce ma at le mu ha fa za ey le di ði bir za man da, la u ba li yâ ne Av ru pa me de ni yet-i ha bî se sin den sü zü len bir ce re yan-ý bid a kâ râ ne, Said Nursî, Meclis te Kâzým Karabekir in Mustafa Kemal e okuduðu "19 Ocak 1923" tarihli 10 maddelik beyannâmesinde þöyle diyordu: Âlem-i Ýslâm içinde mühim ve inkýlâbvârî bir iþ görmek, Ýslâmiyetin desatirine inkýyad ile olabilir, baþka olamaz, hem olmamýþ; olmuþ ise, çabuk ölüp, sönmüþ. sî ne sin de yer tu ta maz. De mek, â lem-i Ýs lâm i çin de mü him ve in ký lâb vâ rî bir iþ gör mek, Ýs lâ mi ye tin de sa ti ri ne in ký yad i le o la bi lir, baþ ka o la maz, hem ol ma mýþ; ol muþ i se, ça buk ö lüp, sön müþ. 8. Za af-ý dî ne se bep o lan Av ru pa me de ni yet-i se fi ha ne si yýr týl ma ya yüz tut tu ðu bir za - man da ve me de ni yet-i Kur ân ýn za man-ý zu hu ru gel di ði bir an da, lâ kay da ne ve ih mal kâ râ ne müs bet bir iþ gö rül mez. Men fi ce, tah rip kâ râ ne iþ i se; bu ka dar rah ne le re ma ruz ka lan Ýs lâm, za ten muh taç de ðil dir. 9. Si zin mu zaf fe ri ye ti ni zi ve hiz me ti ni zi tak dir e den ve si zi se ven, cum hur-u mü mi nîn dir ve bil has sa ta ba ka-i a vâm dýr ki, sað lam Müs lü man lar dýr; si zi cid dî se ver ve tu tar ve si ze min net tar dýr ve fe da kâr lý ðý ný zý tak dir e der ler. Ve in ti ba ha gel miþ en ce sim ve müt hiþ bir kuv ve ti si ze tak dim e der ler. Siz da hi, e vâ mir-i Kur â ni ye yi im ti sâl i le on la ra it ti sâl ve is ti nad et me niz, mas la hat-ý Ýs lâm nâ mý na za ru rî dir. Yok sa, Ýs lâ mi yet ten te cer rüd e den bed baht, mil li yet siz, Av ru pa mef tu nu frenk mu kal lit le ri ni a vam-ý Müs li mî ne ter cih et mek mas la hat-ý Ýs lâ ma mü na fi ol du ðun dan, â lem-i Ýs lâm na za rý ný baþ ka ta ra fa çe vi re cek ve baþ ka sýn dan is tim dat e de cek tir. 10. Bir yol da do kuz ih ti mal-i he lâ ket, tek bir ih ti mal-i ne cat var sa, ha ya týn dan vaz geç miþ mec nun bir ce sur lâ zým ki; o yo la sü lûk et sin. Þim di, yir mi dört sa at ten bir sa a ti iþ gal e den na maz gi bi za ru ri yat-ý di ni ye nin im ti sa lin de yüz de dok san do kuz ih ti mâl-i ne cat var; yal nýz gaf let, ten bel lik hay si ye tiy le, bir ih ti mal za rar-ý dün ye vî o la bi lir: Hal bu ki, fe râ i zin ter kin de, dok san do kuz ih ti mâl-i za rar var. Yal nýz, gaf le te, da lâ le te is ti nad e den tek bir ih ti mal-i ne cat o la bi lir. A ca ba di ne ve dün ya ya za rar o lan ih mal ve fe ra i zin ter ki ne ne ba ha ne bu lu na bi lir? Ha mi yet na sýl mü sa a de e der? Ba hu sus, bu mü ca hi - dîn ku man dan lar ve bü yük mec lis tak lit e di lir. Ku sur la rý ný mil let ya tak lit ve ya ten kit e de cek i ki si de za rar dýr. De mek, on lar da hu kû kul lah, hu kûk-u i ba dý da ta zam mun e di yor. Sýrr-ý te va tür ve ic maý ta zam mun e den ve had siz ih bâ râ tý ve de lâ i li din le me yen ve saf sa ta-i ne fis ve ves ve se-i þey tan dan ge len bir veh mi ka bul e den a dam lar la ha ki kî ve cid dî iþ gö rül mez. Þu in ký lâb-ý a zî min te mel taþ la rý sað lam ge rek. Þu mec li sin þah si yet-i ma ne vi ye si, sa hip ol du ðu kuv vet ci he tiy le, ma na-i sal ta na tý de ruh te et miþ tir. E ðer, þe â ir-i Ýs lâ mi ye yi biz zat im ti sal et mek ve et tir mek le mâ nâ-i hi lâ fe ti da hi ve kâ le ten de ruh te et mez se, ha yat i çin dört þe ye muh taç, fa kat an a ne-i müs te mir re i le gün de la a kal beþ de fa dî ne muh taç o lan þu fýt ra tý bo zul ma yan ve leh vi yat-ý me de ni ye i le ih ti ya cat-ý ru hi ye si ni u nut ma yan mil le tin hâ cât-ý dî ni ye si ni mec lis tat min et mez se, bil mec bu ri ye, mâ nâ-i hi lâ fe ti ta ma men ka bul et ti ði niz is me ve res me ve lâf za ve re cek ve o mâ nâ yý i da me et mek i çin kuv ve ti da hi ve re cek. Hal bu ki, mec lis e lin de bu lun ma yan ve mec lis ta rî kýy la ol ma yan böy le bir kuv vet, in þi kak-ý a sa ya se be bi yet ve re cek tir. Ýn þi kak-ý a sa i se, Al lah ýn dî ni ne ve Kur ân a hep bir lik te sým sý ký sa rý lýn. (Âl-i Ým ran Sû re si: 103.) â ye ti ne zýt týr. Za man, ce ma at za ma ný dýr. Ce ma a tin ru hu o lan þahs-ý mâ ne vî da ha me tin dir ve ten fîz-i ah kâm-ý þer i ye ye da ha zi ya de muk te dir dir. Ha li fe-i þah sî, an cak o na is ti nad i le ve zâ i fi de ruh te e de bi lir. Ce ma a tin ru hu o lan þahs-ý ma ne vî e ðer müs ta kim ol sa, zi ya de par lak ve kâ mil o lur. E ðer fe na ol sa, pek çok fe na o lur. Fer din i yi li ði de, fe na lý ðý da mah dut tur; ce ma a tin i se gayr-i mah dut tur. Ha ri ce kar þý ka zan dý ðý nýz i yi li ði, da hil de ki fe na lýk la boz ma yý nýz. Bi lir si niz ki, e be dî düþ man la rý nýz ve zýt la rý nýz ve ha sým la rý nýz Ýs lâ mýn þe â i ri ni tah rip e di yor lar. Öyle ise, zarurî vazifeniz, þeâiri ihya ve muhafaza etmektir. Yok sa, þu ur suz o la rak þu ur lu düþ ma na yar dým dýr. Þe â ir de te ha vün, za af-ý mil li ye ti gös te rir; za af i se, düþ ma ný tev kif et mez, teþ cî e der. Has bü nal lah ve ni me l-ve kil. / Al lah bi ze ye ter O ne gü zel ve kil dir. (Âl-i Ým ran Sû re si: 173.) Ni me l-mev lâ ve ni me n-na sîr. / O ne gü zel dost ve O ne gü zel yar dým cý dýr. (En fal Sû re si: 40.) *** Bu me bu sa na hi tap, na maz ký lan la ra alt mýþ me bus da ha i lâ ve e der. Na maz gâh o lan kü çü cük o da yý, bü yük bir o da ya teb dil et ti rir. Bu par ça, me bus la ra ve u mum ku man dan la ra ve u le ma la ra o kut tu rul mak la, re is le þid det li bir mü na ka þa ya se be bi yet ve rir. Bir gün di vân-ý ri ya set te, el li-alt mýþ me bus i çin de, kar þý lýk lý fi kir te â ti sin de, M. Ke mal Pa þa, Si zin gi bi kah ra man bir ho ca bi ze lâ zým dýr. Si zi, yük sek fý kir le ri niz den is ti fa de et mek i çin bu ra ya ça ðýr dýk. Gel di niz, en ev vel na ma za da ir þey le ri yaz dý nýz, a ra mý za ih ti lâf ver di niz der. Bu söz ü ze ri ne, Be di üz za man, bir kaç ma kul ce va bý ver dik ten son ra, þid det le ve hid det le i ki par ma ðý ný i le ri u za ta rak, Pa þa, Pa þa! Ýs lâ mi yet te, î man dan son ra en yük sek ha kî kat na maz dýr. Na maz kýl ma yan ha in dir; ha i nin hük mü mer dud dur der. Fa kat Pa þa tar zi ye ve rir, i li þe mez. (Bediüzzaman Said Nursî Tarihçe-i Hayatý, Yeni Asya Neþriyat, Ýstanbul-Mart 2006) LÜGATÇE að leb: Ço ðun lu ðu, ga li bi. a mâl: A mel ler. an a ne-i müs te mir re: De vam e de ge len örf, â det ve ge le nek ler. ce re yan-ý bid at kâ râ ne: Di nin as lýn da ol ma yan, son ra dan ih das e di len a det le ri di ne so kuþ tur ma ya ça lý þa rak, di ne za rar ver me ha re ke ti. cum hur-u mü mi nîn: Mü min le rin u mu mu. de lâ il: De lil ler. de sâ tir: Düs tur lar. dün ya-yý de niy ye: A di, kýy met siz dün ya. ef âl: Fi il ler. ehl-i hâl ü akd: Zor me se le le ri hal le dip so nu ca bað la yan lar. e vâ mir-i kat i ye: Ke sin e mir ler. e vâ mir-i Kur â ni ye: Kur ân ýn e mir le ri. fe râ iz: Farz lar. fý rak-ý dâl le-i Ýs lâ mi ye: Ýs lâm dan sap mýþ grup lar. fýt rat: Ya ra tý lýþ. frenk: Av ru pa lý. fü nun: Fen ler. gü rûh-u mü câ hi din: Mü ca hid ler gru bu. hâ cât-ý di ni ye: Di nî ih ti yaç lar. he bâ en: Bo þu bo þu na. hu kuk-u i bâd: Kul hak la rý. hu ku kul lah: Al lah ýn hu ku ku. hü ke ma: Fi lo zof lar ic mâ : Fi kir bir li ði. i da me: De vam et me, et tir me. ih ti mal-i he lâ ket: He lâk ol ma ih ti ma li. ih ti mal-i ne cat: Kur tu luþ ih ti ma li. il ti zam: Lü zum lu gör me, ka bul et me. in ký lâb-ý a zîm: Bü yük de ði þim. in ký lâb vâ ri: Ýn ký lâ ba ben zer de ði þim, in ki lâb gi bi. in ký yad: Bo yun eð me. in þi kak-ý â sâ: Bir li ðin bo zul ma sý, bö lün me. in ti bah: U yan ma. is tim dad-ý nur: Nur ve ay dýn lýk i çin yar dým is te me. iþ bâ: Do yur ma. it ti sal: U laþ ma, bi tiþ me, bir leþ me. kem mi ye-i ka li le-i mu zýr ra: Az mik tar da za rar ve - ren. lâ a kal: En a zýn dan. leh vi yat-ý me de ni ye:me de ni ye tin gay ri meþ rû eð len ce le ri. mas la hat-ý Ýs lâ mi ye: Ýs lâ mýn fay da sý, men fa a ti. mec lis-i â li: Yü ce mec lis. me de ni yet-i ha bi se: Pis me de ni yet. me de ni yet-i se fi ha ne: Se fa ha te düþ kün me de ni yet. mü câ hi dîn-i Ýs lâm: Ýs lâm mü ca hid le ri, Ýs lâm i çin ça lý þan lar. rah ne: Ge dik, ya rýk, yý kýk ve bo zuk yer. sa y: Ça lýþ ma, ça ba. saf sa ta-i ne fis: Nef sin saç ma la ma sý, ya lan ve uy - dur ma sý. sa lâ bet: Sað lam lýk, kuv vet li bað lý lýk. sa lât: Na maz. sýrr-ý te va tür: Bir sö zün ne sil den ne si le sö zü ne gü - ve ni lir bü yük bir ka la ba lýk ta ra fýn dan nak le dil me si sýr rý. sü lûk: Yol al ma. þah si yet-i mâ ne vi ye: Ma ne vî þah si yet. þe â ir-i Ýs lâ mi ye: Ýs lâ ma a it sem bol ler, sim ge ler. ta zam mun: Ý çi ne al ma. te hâ vün: E hem mi yet ver me mek, ö nem se me mek. ten fiz-i ah kâm-ý þer i ye: Di ni hü küm le rin ye ri ne ge ti ril me si. teþ cî: Ce sa ret len dir me. te vâ lî: Sü rüp git me. tev kif: Tut ma, dur dur ma. ve sa it: Va sý ta lar. ves ve se-i þey tan: Þey ta nýn ves ve se si. za af-ý din: Di nî za yýf lýk. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 HA BER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Fa ruk ÇA KIR An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 1 Safer 1432 Ru mî: 23 K. Evvel 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ek me ðe el deð me ye cek TAH LÝL Said Nursî ve M. Kemal TA RIM BA KAN LI ÐI, EK ME ÐÝN SA TI ÞI NA YE NÝ DÜ ZEN LEME GE TÝ RÝ YOR. EK MEK SA TIÞ YER LE RÝN DE, EK ME ÐE, A LI CI NIN EL DEÐ ME SÝ NÝ EN GEL LE YE CEK ÞE KÝL DE, TEZ GÂH AR KA SIN DA SA TI CI KON TRO LÜN DE SA TI LA CAK. ARTIK ek me ði el le me den a la ca ðýz. Ek mek, sa týþ yer le rin de, a lý cý nýn el deð me si ni en gel le ye cek þe kil de, tez gâh ar ka sýn da, sa tý cý kont ro lün de sa tý la cak. Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba kan lý ðý, Ek me ðin Ta þýn ma sý ve Sa tý þý na Ý liþ kin Ö zel Tek nik ve Hij yen Ku ral la rý na i liþ kin yö net me lik tas la ðý ný gö rü þe aç tý. Yö net me lik tas la ðý, ek me ðin ta þýn ma sý ve sa tý þa su nul ma sý sý ra sýn da u yul ma sý ge re ken ö zel tek nik ve hij yen ku ral la rý ný be lir li yor. Tas la ða gö re, ek me ðin ta þýn ma sý i çin kul la ný lan a raç, i çi yý ka na rak te miz lik ya pý la bi le cek ko num da ve dýþ et ken ler den za rar gör me ye cek þe kil de ya pýl mýþ o la cak. Ek mek a ra ba la rý nýn ka sa la rý nýn du var la rý, su ge çir me yen yý ka na bi lir, za rar lý ve mik ro or ga niz ma la rýn yer leþ me si ne i zin ver me ye cek pü rüz süz a çýk renk li mal ze me den ko lay te miz le ne bi len, de zen fek te e di le bi len ö zel lik le ri ta þý ya cak. Ek mek ka pa lý a raç lar la ta þý na cak, ek mek ta þý ma a raç la rý sa de ce ek mek ta þý ma da kul la - Mehmet Zahit Kotku sevenlerince rahmetle hatýrlanýyor. Zâ hid Kot ku Ho ca e fen di a ný lý yor MEH MED Zâ hid Kot ku Ho ca e fen di, dün ya ya ge li þi nin Hic ri 117. yýl dö nü mün de Kur ân-ý Ke rim ha tim le riy le ve AK RA FM de ö zel prog ram lar la du â lar la yâd e di li yor. M. Za hid Kot ku Ho ca e fen di, AK RA FM de bu gün 18 fark lý prog ram dan o lu þan ö zel ya yýn a ký þýy la, i kin di na ma zýn dan son ra Sü ley ma ni ye Ca mii ha zi re sin de ki ka bir le ri ba þýn da ve ak þam na ma zý ný mü te a ki ben Ýs ken der pa þa Ca mi inde se ven le ri ta ra fýn dan a ný la cak. Ýs tan bul / YE NÝ AS YA ný la cak ve a raç la rýn ü ze rin de ek me ðin ü re til di ði fý rý nýn a dý bu lu na cak. Ta þýn ma sýn da plas tik ka sa lar kul la ný la cak ek mek ler, a raç la rýn i çi ne bu laþ ma ris ki ni en a za in di re cek bi çim de yer leþ ti ri le cek ve ko ru na cak. Ek mek ta þý ma da kul la ný lan ka sa lar ek me ði bu laþ ma lar dan ko ru mak i çin te miz tu tu la cak. Bu ka sa lar uy gun þart lar da mu ha fa za e di le cek, yer i le di rekt te mas et me ye cek, te miz lik ve de zen fek si yo na uy gun o la cak. Ek mek le te ma sý o lan bü tün mal ze me, a let ve e kip man, et ki li bir þe kil de te miz le nir ve ge rek li du rum lar da de zen fek te e di lir ni te lik te o la cak. Bu laþ ma ris ki ni en a za in dir me yi müm kün ký la cak bi çim de ya pýl mýþ ve bu a ma ca uy gun mal ze me den ü re ti le cek. E kip ma nýn ve çev re sin de ki a la nýn ye ter li te miz li ði ne im kân ve re cek þe kil de yer leþ ti ri le cek. E kip man ve ta þý ma a raç la rýn da ko roz yo nu ön le mek i çin kim ya sal kat ký mad de le ri nin kul la nýl ma sý ge rek ti ðin de bu mad de ler i yi uy gu la ma il ke le ri ne gö re kul la ný la cak. An ka ra / a a TA SA RIM ve mü hen dis li ði Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si iþ ti rak le rin den ÝS TAN BUL U LA ÞIM AÞ. ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len ve Tür ki ye de ü re ti len, 2 fark lý mo del de ki Ýs tan bul Tram va yý, Ýs tan bul lu la rýn oy la rýy la se çi le rek be lir le ne cek. Ýs tan bul lu lar tan bul tram va yi ni se ci yor.com/ ad re sin den a çý lan say fa da, A ve B Mo de li o la rak i sim len di ri len her i ki Tram vay a ra cý na a it Tek nik Bil gi ler ve Gör sel le re u la þa rak se çim de bu lu na bi le cek ve 31 O cak 2011 ta ri hi ne ka dar Oy la ma ya ka tý la bi le cek. A ve B Mo de li o la rak i ki fark lý ta sa rým da ü re ti len tram vay lar Ýs tan bul lu la rýn se çe ce ði en düs tri yel ta sa rým kon sep ti ne gö re se ri o la rak ü re ti le cek. Ta sa rým lar Ýs - EK MEK GA ZE TE YE SA RI LA MA YA CAK SATIÞ yer le rin de ek mek, a lý cý nýn el deð me si ni en gel - le ye cek þe kil de, tez gâh ar ka sýn da sa tý cý kon tro lün de sa tý la cak. Ek mek, Türk Gý da Ko dek si ne uy gun bir am - ba laj mal ze me si ne sa rý la rak ve ya i çi ne ko nu la rak tü - ke ti ci ye ve ri le cek. Gün lük uy gu la ma da ol du ðu gi bi ga ze te kâ ðý dý na sa rý la ma ya cak. Ek mek do la bý ok sit - len me ye ma ni o la cak (a lü min yum, ah þap) mal ze me - den, ha va sir kü las yo nu na mü sa it þe kil de ya pý la cak. Ü ze rin de ek me ðin bi le þen le ri nin ya zý lý ol du ðu lis te a - sý lý o la cak. Ek mek, ek mek çe þit le ri ve tabiî/kat ký sýz ek mek ay rý böl me ler de sa tý þa su nu la cak. Bolu Daðý ný kar ve sis bastý KA SA LAR KÝ LÝT LÝ YER DE TU TU LA CAK D-100 ka ra yo lu nun Bo lu Da ðý ke si min de, kar ya ðý þý ve sis u la þý mý o lum suz et ki le di. Dün sa bah sa at le rin de baþ la yan ve a ra lýk lar la de vam e den kar ya ðý þý ve sis dolayýsýyla, D-100 ka ra yo lu nun Bo lu Da ðý ke si min de gö rüþ me sa fe si yer yer 20 met re ye ka dar düþ - tü. Kar ya ðý þý ve sis ö zel lik le Sey men ler, Ka ra lýk de re ve Ba ka cak mev ki le rin de et ki li o lur ken, ka ra yol la rý e - kip le ri tra fi ðin ak sa ma ma sý i çin Bo lu Da ðý nda ça - lýþ ma la rý ný sür dü rü yor. Bu a ra da, tra fik e kip le ri de Bo lu Da ðý gü zer gâ hý ný kul la na cak sü rü cü le ri, a þý rý hýz ve ya - kýn ta kip yap ma ma la rý, a raç la rýn da çek me ha la tý, ta koz ve zin cir bu lun dur ma la rý ko nu sun da u yar dý. Bo lu / a a Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi, iki farklý modelde ürettiði tramvaylarý Ýstanbullarýn oyuna sundu. Ýs tan bul tram va yý ný se çi yor tan bul un hem Ray lý Sis tem Hat la rýn da, hem de Yük sek Ta ban lý ol ma la rý dolayýsýyla Ha fif Met ro Hat la rýn da kul la ný la bi le cek yý lýn da baþ la yan yer li a raç ta sar la ma ve ü ret me fik ri çer çe ve sin de in san, bil gi ve tek no lo ji alt ya pý sý ya tý rým la rý ný art tý ra rak ça lýþ ma la rý ný sür dü ren ÝS TAN BUL U LA - ÞIM AÞ, bu sü reç i çe ri sin de ü ret ti ði pro to tip ve a raç lar i le bu sa ha da gü ven ka zan dý. Þim di bu se ri nin de va mý ni te li ðin de an cak ta ma men ye ni ve fark lý ta sa rý ma sa hip ye ni ne sil tram vay a raç la rý ný ü ret mek ve se ri ü re ti me geç mek a ma cýy la ye ni bir pro je baþ la tý yor. Bu pro je se ri o la rak ü re ti le cek Ýs tan bul A ra cý ný be lir le ye cek. Ýs tan bul / Ye ni As ya SATIÞ nok ta sý na ge ti ri len ek mek ka sa la rý a - çýk ta bý ra kýl ma ya cak. Ki lit li, a nah ta rý fý rýn sa - hi bi ve ya sa tý cý da o la cak þe kil de ka pa lý bir do - lap ta ki lit le ne cek ve sa týþ ye ri yet ki li si ta ra - fýn dan a çý la rak sa tý þa arz e di le cek. Þim di ol - du ðu gi bi, fý rýn dan ge len ek mek ler, bü fe nin, mar ke tin ö nü ne bý ra ký la ma ya cak. Ha þe re ve ke mir gen kon tro lü i çin uy gun pro se dür ler uy - gu la na cak. Mev cut iþ yer le ri ne, yö net me li ðe u yum ko nu sun da sü re ve ril me si ön gö rü lü yor. Ýpek Yolu yeniden canlandýrýlacak ÇÝN'DEN baþ la ya rak A na do lu ü ze rin den Av ru pa ya ka dar u za nan ta ri hî Ý pek yo lu nun, To ros Dað la rý nýn ya ma cýn da ki A da na nýn Po zan tý il çe sin den ge çen bö lü mü nün tu riz me ka zan dý rýl ma sý i çin ça lýþ ma la ra baþ lan dý ðý bil di ril di. Po zan tý Kay ma kam lý ðý, Be le di ye Baþ kan lý ðý ve dað o te li Pen do sis Ta til Kö yü nün ön cü lü ðün de, ta ri hî yo lu tu riz me ka zan dýr mak a ma cýy la ça lýþ ma la ra baþ la nýr ken, ilk kez ger çek leþ ti ri len do ða yü rü yü þü ne yak la þýk 100 ki þi ka týl dý. Po zan tý Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Çay, yap tý ðý a çýk la ma da, Ý pek yo lu gü zer ga hý nýn or man lýk a la nýn tam or ta sýn dan ge çen bö lü mün de re ha bi li tas yon ça lýþ ma la rý yap mak i çin Or man Böl ge Mü dür lü ðü i le gö rüþ tük le ri ni bil dir di. Ý pek yo lu na 150 met re me sa fe de de Kur tu luþ Sa va þý yýl la rý nýn mev zi le ri nin bu lun du ðu nu, bu ra yý da as lý na uy gun o la rak res to re et mek is te dik le ri ni i fa de e den Be le di ye Baþ ka ný Çay, Ta rih ki tap la rýn da Toz Te pe si di ye ge çen ve A da na i le Po zan tý nýn düþ man iþ ga lin den kur ta rý lý þýn da ö nem li bir ye ri o lan bu mev zi le ri can lý tut mak is ti yo ruz de di. Çay, hem Ý pek yo lu nun re ha bi li tas yo nu, hem de Kur tu luþ Sa va þýn da ki mev zi le rin res to re si ni tek bir pro je ha lin de Çu ku ro va Kal kýn ma A jan sý na da gö tür me yi plan la dýk la rý ný i fa de e tti. Adana / a a KÂ ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Bugüne kadar Tarihçe-i Hayat ve Mesnevî-i Nuriye gibi temel eser le rin de de fa at le o ku duðumuz met nin M. Ke mal e ya zý lan bir mek tup ol du ðu þek lin de bir id di a or ta ya a týl dý. Daha önce Hür Adam filmine savcýlýk tarafýndan soruþturma açýldýðýný haberleþtirmiþ olan Habertürk gazetesi bu iddiayý Said-i Nursî nin A ta türk e 88 yýl lýk mek tu bu: Ýs lâm kah ra ma ný Pa þa Haz ret le ri ne man þe tiy le â le me i lân et ti. Buna göre, mektubun orijinali Çankaya Köþkü Arþivinde muhafaza ediliyormuþ. Ve nedense! yýllarca saklandýktan sonra þimdi ortaya çýkarýlmýþ. (O ar þi vle doðrudan ilgili bir kay na ðýn söz ko nu su bel ge yi kuþ kuy la kar þý la dý ðý ný da kay de de lim.) Gazetenin sunum þekline bakýldýðýnda, meselenin arkaplanýný bilmeyenler, Bediüzzaman ýn M. Kemal e övgüler düzdüðünü düþünebilirler. Ki, bu övgüler düzme ifadesi, gazetenin ilk sayfadaki manþet spotlarýnda aynen yer almakta. Peki, böyle birþey mümkün mü ve vaki mi? Dediðimiz gibi, on maddeden oluþan metin, risalelerde yýllardan beri yayýnlanýyor. Niçin ve kime hitaben yazýldýðý konusunda ise, Üstadýn tasdikinden geçen Tarihçe de þu bilgi veriliyor: Meclis-i Meb usanda (Birinci Mecliste) dine karþý gördüðü lâkaytlýk ve garplýlaþmak bahanesi altýnda Türk milletinin mefahir-i tarihiyesi (tarihî iftihar vesileleri) olan þeair-i Ýslâmiyeden bir soðukluk gördüðü için, meb uslarýn ibadete, bilhassa namaza müdavim olmalarýnýn (devam etmelerinin) lüzum ve ehemmiyetine dair bir beyanname neþreder ve meb uslara daðýtýr; Kâzým Karabekir Paþa da M. Kemal e okur. (s ) Sonrasý, yine Tarihçe de þöyle anlatýlýyor: Bu parça meb uslara ve umum kumandanlara ve ulemalara okutturulmakla, reisle þiddetli bir münakaþaya sebebiyet verir. Bir gün Divan-ý Ri ya set te (Baþ kan lýk Di vanýnda), elli-altmýþ meb us içinde karþýlýklý fikir teatisinde, M. Kemal Paþa, Si zin gi bi kah ra man bir ho ca bi ze lâ zým dýr. Si zi yük sek fi kir le ri niz den is ti fa de et mek i çin bu ra ya ça ðýr dýk. Gel di niz, en ev vel na ma za da ir þey le ri yaz dý nýz, a ra mý za ih ti lâf ver di niz der. Bu söz üzerine Bediüzzaman, birkaç mâkul cevabý verdikten sonra, þiddetle ve hiddetle iki parmaðýný ileri uzatarak, Paþa, Paþa! Ýslâmiyette imandan sonra en yüksek hakikat namazdýr. Namaz kýlmayan haindir, hainin hükmü merduttur (reddedilip dýþlanmýþtýr) der. Fakat Paþa tarziye verir (özür diler), iliþemez. (a.g.e., s. 226) Söz ko nu su kay nak lar da mek tup de ðil, be yan na me o la rak zik re di len met nin ba þýn da ki hi tap ta ad res ve mu ha tap Ey mü ca hi dî n-i Ýs lâm ve ey eh l-i hal lü akd i ba re siy le mil let ve kil le ri baþ ta ol mak ü ze re devrin bütün idarecileri olarak gösterilirken, üzerindeki tarih 13 Ocak Habertürk ün doðruluðu kendisinden menkul belge sinde gösterilen ise farklý: 23 Kasým Pe ki, Sa id Nur sî, o be yan na me yi ön ce mek tup þek lin de M. Ke mal e ve rip ar dýn dan mil let ve kil le ri ne ses le nen bir me tin ha li ne ge ti re rek da ðýt mýþ o la bi lir mi? Kuv vet li de lil ler le is pa ta muh taç o lan böy le bir ih ti mal ye ni hu sus la rý ak la ge ti rir. M. Ke mal e ya zý lan mek tup la is te nen ne ti ce a lý na ma mýþ ki, ay ný me tin da ha son ra bü tün mil let ve kil le ri ne ve ku man dan la ra da ðý týl mýþ; Ka ra be kir ta ra fýn dan M. Ke mal e o kun muþ; o nun bu ka dar kýz ma sý nýn bir se be bi de giz li kal ma sý ný is te di ði mek tu bun bu ka dar ya yýl ma sý i miþ gi bi... Mek tu bun ön ce o na ya zýl dý ðý ný farz et sek da hi, M. Ke mal in bü tün Müs lü man lar ta ra fýn dan Ýs lâm kah ra ma ný o la rak gö rül dü ðü ve ger çek ni yet le ri ni he nüz a çý ða vur ma dý ðý bir dö nem de kul la nýl ma sý ga yet nor mal o lan ne za ket cüm le le ri ni öv gü ler düz mek o la rak tak dim e den bir su num, dü ne ka dar ö zel lik le A ta türk düþ ma ný ol mak la suç la nan Be di üz za man ý da, din dar A ta türk i ma jý i çin is tis mar et me a þa ma sý na ge çil di ði nin ye ni bir te za hü rü o la rak gö rül me li. Oy sa Sa id Nur sî nin, M. Ke mal le biz zat gö rüþ me le rin de yap tý ðý teþ his ler le var dý ðý ka na at le rin kül li yat ta ki ka yýt la rý tam ter si ni gös te ri yor. Bun lar var ken, i ki si ni ba rýþ týr ma ya kim se he ves len me sin ve bo þu na uð raþ ma sýn; ba þa ra maz.

4 4 HA BER FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr Görüþme kaydý Youtube da yokmuþ! FARK Kaç gün dür i fa de et me ye ça lý þý yo ruz, ih ti yaç hâ sýl ol du, tek rar la mak ta fay da var: Be di - üz za man Sa id Nur sî nin ha ya tý bel ge le re da ya lý o la rak bi li ni yor. Çün kü genç ya þýn da si ya sî ve il mî tar týþ ma la rýn i çin de bu lun muþ, Se la nik te hür ri ye te hi tap ta bu lun muþ, 31 Mart ha di se - sin de is yan e den ta bur la rý is yan dan vaz ge çir miþ, Van da ta le be le riy le bir lik te Rus lar a ve Er me ni çe te le ri ne kar þý gö nül lü a lay ku man da ný o la rak mü ca de le et miþ... Son ra ki yýl lar da da o na zul me - den ler do la yý sýy la ha ya tý hep ka yýt al týn da... Ya ce za e vin de, ya gö ze tim al týn da ya da ha fi ye le - rin kon tro lün de... Böy le bir ha yat i çin bel ge yok de mek müm kün de ðil. Be di üz za man ýn ha ya tý ný ken di le rin ce kon trol al tý na al ma ya ça lý þan lar da bel ge var dýr, a ma bu bel ge le ri mil let ten giz li yor lar. Be di üz za man çey - rek a sýr ha pis ler de tu tul ma dý mý? Sür gün den sür gü ne gön de ril me di mi? Kal dý ðý ev ler kon trol al tý na a lýn ma dý mý? Bü tün bu iþ le rin ka yýt sýz ol - ma sý müm kün mü? E ðer bu iþ le rin ka yýt la rý tu - tul ma dýy sa, ka ba hat tut ma yan lar da dýr. Yok, tu - tul du ðu hal de bu ka yýt la rý im ha e den ler ol duy sa, yi ne on lar ka ba hat li dir. Ým ha e dil me di ve hâ len ar þiv ler de du ru yor sa, bu ar þiv le ri aç ma yan lar, Bel ge yok tur di yen ler suç lu dur! Dü ne ka dar ol ma dý ðý id di a e di len bir bel ge dün or - ta ya çýk tý ve ko nu i le il gi li tar týþ ma a lev len di. Ha ber - türk ga ze te sin de (4 O cak 2011) yer a lan bel ge ye gö re Be di üz za man, M. Ke mal e mek tup yaz mýþ. As lýn da bu bel ge nin o ri ji nal hâ li bu gü ne ka dar bi lin mi yor ol - sa da, muh te va sý 80 kü sûr yýl dýr bi li ni yor du. Be di üz - za man ýn ha ya tý ný an la tan e ser ler de, mil let ve kil le ri ne da ðý týl dý ðý i fa de e di len 10 mad de lik be yan nâ me, an - la þý lan da ha ön ce M. Ke mal e de mek tup o la rak ya - zýl mýþ. Bel ge yi a çýk la yan lar Ba kýn, M. Ke mal e kýz - ma mýþ di yor lar. Ý yi de za ten mek tu bun ya zýl dý ðý ta - rih bel li ve an la þý lan bu mek tup ve be yan nâ me son - ra sý a ra la rýn da tar týþ ma ya þan mýþ. Dün Ha ber türk TV de ko nu yu de ðer len di ren bir ta rih çi, Be di üz za man i le M. Ke mal in yüz - yü ze gö rüþ tü ðü nün bel ge si yok de me yi sür dür - dü. Ý yi de dü ne ka dar bu be yan nâ me ya da mek - tup da in kâr e di li yor du, bel ge o la rak bi lin mi - yor du. Ya rýn bir gün o gö rüþ me nin de bel ge si or ta ya çý kar sa ne di ye cek ler? Bel ge yok di yor lar, a ma var o lan þa hit le ri ve bel ge le ri de gör mez den ge li yor lar. Ko nu yu an la - tan ki tap lar ne re dey se bir a sýr dýr mey dan da, mah ke me le re da hi ko nu o lan e ser ler de ki bil - gi le re bu gün mü i ti raz e di lir? Bun la rýn an la yý þý na gö re her gö rüþ me nin, her bil gi nin il lâ bir res mî bel ge si o la cak. Þa hit ler, ko nu i le il gi li ki tap lar, an la tý lan lar bel ge sa yýl mý yor mu? Sý kýl ma sa lar, Be di üz za man i le M. Ke mal in id di a e di len gö rüþ me si nin vi de o kay dý Yo u tu be da yok - tur, o hal de bu gö rüþ me ol ma mýþ týr di ye cek ler! Ba ký nýz, bir film ve bir sah ne na sýl da ku le le ri sars ma ya baþ la dý... Res mî ta rih çi le rin en di þe si ni an - la mak lâ zým. Ýn san üs tü güç ler at fet tik le ri ki þi le rin i - kaz e dil miþ ol ma sý na bi le ta ham mül e de mi yor lar. Bu gün i ti ba rýy la in kâr e di le me yen o mek tup ta Be di - üz za man ne di yor: Þu in ký lâb-ý a zî min (bü yük in ký - lâ býn) te mel taþ la rý sað lam ge rek! Wi ki le aks bel ge le ri dün ya si ya se tin de ye ni tar týþ ma la ra se bep ol muþ tu, bu bel ge de ye ni tar týþ ma la rý be ra be rin de ge ti re cek. Bel ge giz le - ye rek bu gü ne ka dar ge len le rin i þi, bun dan son - ra da ha zor o la cak... Bah çe li, yi ne Köþk ü he def al dý MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Cum - hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün Di yar ba kýr ge - zi si ne i liþ kin Cum hur baþ kan lý ðý ma ka mý ya ra al mýþ týr de ðer len dir me sin de bu lun du. Bah çe li, par ti si nin grup top lan tý sýn da yap tý - ðý ko nuþ ma da, Mil lî Gü ven lik Ku ru lu nun (MGK) so nuç suz ve sa mi mi yet ten yok sun ka rar la rý nýn, göz bo ya mak ve mil li his le ri is - tis mar et mek i çin kur gu lan dý ðý i le ri sür dü. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün Di yar - ba kýr ge zi si ve or ta ya çý kan va him ve ib ret - lik ge liþ me ler bi ze baþ ka bir fi kir ver me miþ - tir di yen Bah çe li, MGK ka rar la rý a ra sýn da Türk çe nin ö ne çý ka rýl ma sý nýn; Cum hur - baþ ka ný Gül ün kar þý la ma tö ren le ri sý ra sýn - da pan kart lar da ve a fiþ ler de Türk çe dý þýn - da ki bir di lin kul la nýl ma sýy la çið nen di ði ni ve an lam sýz bir ha le ge ti ril di ði ni id di a et ti. Cum hur baþ kan lý ðý ta ra fýn dan ya pý lan a çýk - la ma da, Di yar ba kýr Bü yük þe hir Be le di ye si - ne ya pý lan zi ya re tin ne ön ce sin de ne de zi - ya ret sý ra sýn da i ki dil li ta be la ya rast la nýl ma - dý ðý nýn i fa de e dil di ði ni ha týr la tan Bah çe li, þun la rý söy le di: Sa yýn Cum hur baþ ka ný na ilk tav si ye miz, her þey den ön ce Di yar ba kýr Be le di ye si nin res mi in ter net si te si ne bak - ma sý dýr. Si te Türk çe ve Kürt çe i ki dil li dir. Be le di ye hiz met bi rim le ri Kürt çe ve Türk çe i sim ler le si te de yer al mak ta dýr. Cum hur - baþ ka ný Gül ün zi ya re ti de res mî si te de i ki dil li yan sý týl mýþ týr. Sa yýn Cum hur baþ ka - ný nýn bu ko nu da ki tes bit ve e leþ ti ri le ri miz - den ü zün tü duy ma sý na ge rek bu lun ma - mak ta dýr. Ü zün tü ve en di þe du yu la cak bir du rum var sa bu da Sa yýn Cum hur baþ ka - ný nýn et nik bö lü cü le re ce sa ret ve meþ ru i yet ka zan dý ra cak fi il ler i çi ne gir me si, bu nun so - nu cu Cum hur baþ kan lý ðý ma ka mý nýn ya ra al mýþ ol ma sý dýr. An ka ra / a a Ba kan Çe lik, Ro man lar la bu luþ tu DEV LET Ba ka ný Fa ruk Çe lik, AKP Ge nel Mer ke zi nde yak la þýk 20 il den ge len Ro man der nek ve fe de ras yon yö ne ti ci le riy le kah val tý - da bir a ra ya gel di. Ba sý na ka pa lý gö rüþ me le rin ar dýn dan a çýk la ma ya pan Çe lik, 2009 yý lý a ra - lýk a yýn da Ro man lar la top lan tý yap týk la rý ný ha týr la ta rak, Ro man la rýn so run la rý na yö ne lik sü re cin ilk a dý mý ný o ra da at týk la rý ný i fa de et ti. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn ta li ma - týy la top lum da sos yal ke sim le rin prob lem le - ri ne çö züm bul ma ya ça lýþ týk la rý ný an la tan Çe lik, Ro man la rýn da top lu mun en de za van - taj lý ke si mi ni o luþ tur du ðu nu, a de ta u çu ru - mun ke na rýn da ol duk la rý ný be lirt ti. Ro man - lar la ya pý lan top lan tý la rý lâf ol sun, a ðýz la rý na bal ça lýn sýn di ye yap ma dýk la rý ný söy le yen Çe lik, Ro man la rýn so ðuk lar da ka la ba lýk nü - fus la na sýl ya þa dýk la rý ný biz zat de ne ye rek gör - dü ðü nü an lat tý. Çe lik, Bu va him tab lo, hiç bir va tan da þý mý zýn ka de ri o la ma ya ca ðý gi bi, Ro - man va tan daþ la rý mý zýn da ka de ri o la maz, ol - ma ma lý. Si ya set te a maç, in san mer kez li yo la çýk mak sa bu ka ran lýk tab lo Tür ki ye ye ya kýþ - ma mak týr de di. Es ki mev zu at lar da kul la ný - lan gö çe be çin ge ne ler gi bi yüz ký zar tan ta - ným la ma la rýn AKP dö ne min de çý kar týl dý ðý ný be lir ten Çe lik, 1934 ta rih li Ýs kan Ka nu - nu nun Türk kül tü rü ne bað lý ol ma yan lar, a - nar þist ler, gö çe be çin ge ne ler, ca sus lar ve mem le ket dý þý na çý ka rýl mýþ o lan lar, Tür ki - ye ye mu ha cir göç men o la rak ka bul e di le - mez ler mad de si ni kal dýr dýk la rý ný söy le di. Çe lik, Ben gez dim, gör düm; ay yýl dýz lý bay - rak al týn da Tür ki ye de ol mak tan, bu ül ke nin va tan da þý ol mak tan Ro man lar þe ref du yu yor - lar. Bu nu çok a raþ týr ma ya ge rek yok. Bu ül ke - nin, bu bay ra ðýn, bir li ðin, bü tün lü ðün sem - bo lü ve a þý ðý in san lar dýr, Ro man lar. O nun i - çin bu i fa de ler 2006 yý lýn dan i ti ba ren mev zu - at tan çý ka rýl dý di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a AKP Ge nel Baþ ka ný ve Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, BDP nin at tý ðý a dým lar ne hak a ra yý þý dýr ne de so run la rýn çö zü mü ne i - liþ kin bir kat ký dýr. Tam ter si ne sü re ci bu lan - dý ra cak a dým lar a ta rak çö zü mü en gel le mek ni ye tin de ol du ðu nu gös ter miþ tir de di. Er - do ðan, par ti si nin grup top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, i nan dýk la rý ný söy le me ye de vam e de cek le ri nin be lir te rek, et nik mil li yet çi lik yap ma ya cak la rý ný söy le dik le ri ni kay det ti. Tüm et nik un sur la rý bi rer alt kim lik ol du - ðu nu an la tan Er do ðan, bun la rý bi rer zen - gin lik o la rak gör dük le ri ni di le ge tir di. Baþ - ba kan Er do ðan, yo la çý kar ken tek bay rak, tek mil let ve tek va tan de dik le ri ni be lir te - rek, Bu gün ge ne ay ný þe yi söy lü yo ruz. Bu - nun kim se yi ra hat sýz et me me si la zým. Bi ri - le ri ra hat sýz o lur sa ay na ya bak sýn lar a ma ben i na ný yo rum ki mil le ti min ka hir ek se ri - ye ti bu kav ram dan ra hat sýz ol mu yor. Çün - kü bu kav ra mýn ku cak la yý cý mâ nâ sý ný bi ri le - ri ya an la mý yor ya da i þi ne gel me di ði i çin an la mak is te mi yor þek lin de ko nuþ tu. Er do ðan, bi ri le ri nin göz le ri ni se çim san - dýk la rý na dik ti ði ni i fa de e de rek, þöy le ko nuþ - tu: On lar is tis mar dan me det u mu yor. Biz yap ma nýn, o nar ma nýn, ta mir et me nin, te - la fi et me nin mü ca de le si ni ve rir ken bi ri le ri boz ma nýn, kýr ma nýn, tah rip et me nin, kýþ - kýrt ma nýn mü ca de le si ni ve ri yor. Ýþ te þu son haf ta lar da BDP nin a sýl ni ye ti þüp he ye ma hal bý rak ma ya cak þe kil de or ta ya çýk - mýþ týr. BDP, so ru nun var et ti ði, so ru nun or ta ya çý kar dý ðý bir si ya si ya pý dýr as lýn da. Do la yý sýy la so ru nun çö zü mün den de haz - zet me ye cek, bu nu ka bul len me ye cek... Böy le bir si ya si ya pý dýr. Çün kü so run çö - zül dü ðü an da, bi li yor ki oy nok ta sýn da bit - miþ tir. O lay bu dur ve bu nu da a çýk, net o - la rak or ta ya koy muþ tur. So run çö zül dük - çe is tis mar va sý ta la rý nýn kay bol du ðu nu gö - ren BDP so ru nun çö zül me me si i çin e lin - den ge len kýþ kýrt ma yý or ta ya koy mak ta dýr. BDP nin at tý ðý a dým lar ne hak a ra yý þý dýr ne de so run la rýn çö zü mü ne i liþ kin bir kat ký - dýr. Tam ter si ne sü re ci bu lan dý ra cak a - dým lar a ta rak çö zü mü en gel le mek ni ye - tin de ol du ðu nu gös ter miþ tir. A çýk söy lü - yo rum, bu ta výr an ne le rin göz ya þýn dan, ba ba la rýn yü rek sý zý sýn dan, genç le rin ka - nýn dan rant el de et me tav rý dýr. Þu nu da a - ziz mil le ti min ö zel lik le bil me si ni is ti yo - rum. Ne BDP ne de o nun sýr tý ný da ya dý ðý mah fil ler hiç bir za man be nim Kürt kö - ken li kar deþ le ri min as la tem sil ci si de ðil dir. BDP nin ken di kýþ kýr tý cý ve is tis mar cý ta - lep le ri nin san ki tüm Kürt kar deþ le ri min ta le biy miþ gi bi lan se et me si son de re ce yan lýþ týr. Ay ný þe kil de bu ta lep le rin ül ke - nin fark lý ke sim le rin de böy le al gý lan ma sý da ya nýl tý cý dýr. Ba kýn, Do ðu ve Gü ney do - ðu yu BDP ü ze rin den iz le yen ler ya ný lýr lar. Do ðu ve Gü ney do ðu yu re sin bü tü nü nü gö re me yen med ya ü ze rin den iz le mek le ye ti nen ler ya ný lýr lar. An ka ra / a a DIÞÝÞLERÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, de mok ra si ve e ko no mik kal kýn ma nýn Tür ki ye nin dip lo ma tik pres ti ji nin te - me li ni ve i ti ci gü cü nü o luþ tur du ðu nu söy le di. Ü çün cü Bü yü kel çi ler Kon fe - ran sý kap sa mýn da Dý þiþ le ri Ba ka ný Da - vu toð lu, Dev let Ba ka ný ve Baþ mü za ke - re ci E ge men Ba ðýþ ve A da let Ba ka ný Sa - dul lah Er gin in ka tý lý mýy la AB ü ye lik sü re ci mi zin be þin ci yý lýn da bir bi lan ço: Mü za ke re ler ve re form sü re ci ko nu lu o tu rum dü zen len di. Dý þiþ le ri Ba kan lý - ðý nda dü zen le nen o tu ru mun ba þýn da ga ze te ci le rin gö rün tü al ma sý na i zin ve - ril di. Ba sý na ka pa lý de vam e den o tu - rum da Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu, a çý lýþ ko nuþ ma sý yap tý. E di ni len bil gi ye gö re, Da vu toð lu yap tý ðý ko nuþ ma da, de mok - ra si ve e ko no mik kal kýn ma nýn Tür ki - ye nin dip lo ma tik pres ti ji nin te me li ni ve i ti ci gü cü nü o luþ tur du ðu nu söy le di. AB ye tam ü ye lik stra te jik he de fi doð - rul tu sun da AB den so rum lu Dev let Ba - kan lý ðý ve Av ru pa Bir li ði Ge nel Sek re - ter li ði i le bir lik te ya kýn bir ça lýþ ma i çin - de ol duk la rý ný i fa de e den Da vu toð lu, AB ü ye lik sü re cin de ya pý lan re form la rýn mev cut du ru mu nu de ðer len dir mek i çin böy le bir top lan tý dü zen le dik le ri ni di le ge tir di. Da vu toð lu nun ar dýn dan Müs - te þar Yar dým cý sý Bü yü kel çi Ay þe Sez - gin, gün cel du rum hak kýn da bir su num yap tý. Su num da, Türk hal ký nýn AB ye ü ye ol ma ar zu su nun sür dü ðü an cak AB den kay nak la nan si ya sî en gel le me - ler ne de niy le hal kýn, Tür ki ye nin AB ye tam ü ye o la bi le ce ði ne i liþ kin i nan cý nýn a zal dý ðý tes bi ti ya pýl dý. Mev cut so run - la ra rað men AB ye tam ü ye lik ça lýþ ma - la rý nýn sü re ce ði, Ým ti yaz lý or tak lýk gi - bi al ter na tif teklif le rin i se ka bul e dil me - ye ce ði be lir til di. An ka ra / a a BA ÐIÞ: FA SIL LAR SÝ YA SÎ SE BEP LE BLO KE E DÝ LÝ YOR DEVLET Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ da, yap tý ðý ko nuþ ma da, AB mü za ke re sü re cin de as ký ya a lýn mýþ ve ya blo - ke e dil miþ di ye bütün fa sýl lar da ça lýþ ma la rý dur dur mak gi bi bir dü þün ce le ri ol ma dý ðý ný vur gu la ya rak, res men ve ya gay ri res mî o la rak el de e di len a çý lýþ ve ka pa nýþ kri ter le ri te me lin de, bu fa - sýl lar ya rýn a çý la bi le cek miþ gi bi, il gi li bütün ku rum ve ku ru luþ - lar la et kin bir iþ bir li ði i çin de ça lýþ ma la rý sür dür dük le ri ni kay - det ti. Res mî mü za ke re sü re cin de, 35 fas lýn 18 i nin si ya si o la - rak blo ke e dil di ði ni ha týr la tan Ba ðýþ Bu du rum, ya ni fa sýl la rýn ya rý dan faz la sý nýn si ya si ne den ler le blo ke e dil me si ge niþ le me ta ri hin de bir ilk. An cak, bi zim te mel a ma cý mýz, fa sýl a çýp ka pa - mak ve ya a çý lan ka pa nan fa sýl la rýn sa yý sý de ðil. Ya þam se vi ye - mi zin ve stan dart la rý mý zýn yük sel me si. AB ü ye lik sü re ci de, bu a ma cý mý za u laþ ma da bi zim i çin i la ve bir i ti ci güç, kü çüm sen - me ye cek mo ti ve e di ci bir ol gu dur di ye ko nuþ tu. Tür ki ye nin ma ruz kal dý ðý bu hak sýz lýk la rýn ö nü ne ge çil me - sin de en ö nem li gö re vin, de ðer li bü yü kel çi le re düþ tü ðü nü i fa - de e den Ba ðýþ, on la rýn dip lo ma tik ça ba la rý sa ye sin de Tür ki - ye nin hak lý lý ðý ný bütün dün ya ya du yur du ðu nu di le ge tir di. Erdoðan: BDP is tis mar dan me det u mu yor Tu tuk lu luk sü re si yar gý nýn ta sar ru fu BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, Yar gý tay ýn tu tuk lu luk sü - re le riy le il gi li o la rak al dý ðý ka ra rýn ar dýn dan ger çek le þen tah li ye - ler le il gi li so ru ü ze ri ne, yar gý nýn ta sar ru fu de ðer len dir me sin - de bu lun du. Er do ðan, TBMM de ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap - la dý. Bir so ru ü ze ri ne I rak a yap ma yý plan la dý ðý zi ya re tin ta ri hi - nin he nüz bel li ol ma dý ðý ný i fa de e den Baþ ba kan Er do ðan, Dý - þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu nun ký sa bir sü re son ra bu ül - ke ye gi de ce ði ni, da ha son ra ken di si nin zi ya re ti ger çek leþ ti re ce - ði ni söy le di. Baþ ba kan Er do ðan, zi ya ret o cak a yýn da o lur mu? so ru su na, O cak ta ol maz kar þý lý ðý ný ver di. Yar gý tay ýn tu tuk lu luk sü re le riy le il gi li ka ra rý nýn ar dýn dan ger çek le þen tah li - ye ler le il gi li bir so ru ü ze ri ne de Yar gý nýn ta sar ru fu de ðer len - dir me sin de bu lu nan Baþ ba kan Er do ðan, Bu nun la il gi li ya sal dü zen le me ya pý la cak mý? so ru su na Ge re kir se ge re ði ya pý lýr. An cak þu an da öy le bir þey yok. Da ha ön ce çý ka rýl mýþ ya sal dü - zen le me ü ze rin den o la yý ya pý yor... de di. An ka ra / a a De mok ra si, dip lo ma tik pres ti ji n te me li Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, eski dýþiþleri bakanlarý ve müsteþarlar onuruna yemek verdi. Dýþiþleri Konutundaki yemeðe Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, eski dýþiþleri bakanlarýndan Hikmet Çetin, Mümtaz Soysal, eski müsteþarlardan Nüzhet Kandemir de katýldý. FO TOÐ RAF: AA ME MUR-SEN Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün - doð du, Tür ki ye nin ö nün de se çim ler o lud - ðu nu ha týr la ta rak, Tüm si ya sî par ti le re çað - rý mýz, hep si nin gün de mi ye ni A na ya sa ol - ma lý. Ye ni a na ya sada han gi öz gür lük le ri kim da ha faz la va at e di yor, mil let de bu na bak - ma lý de di. Gün doð du, Me mur-sen A da na Þu be si ta ra fýn dan dü zen le nen bir top lan tý ya ka týl mak ü ze re gel di ði A da na da, yap tý ðý a - çýk la ma da, 2010 yý lý ný sen di ka cý lýk a dý na bü - yük bir ka zanç la ta mam la dýk la rý ný, 2011 yý lý - na i se bek len ti le ri ni ar tý ra rak gi riþ yap týk la rý - ný, sen di ka cý lýk ve Tür ki ye a dý na u mut la rý nýn ta ze len di ði ni kay det ti yý lý nýn me mur yý lý o la ca ðý ný vur gu la yan Gün doð du, Ka za - ný mý 2010 da el de et tik a ma 2011 de bun lar ma aþ la ra yan sý ya cak. 2010, 2011 ve son ra sý i - çin mü kem mel bir te mel at ma yý lý ol du di ye - bi li riz de di. Gün doð du, ku rul duk la rý gün - den bu ya na Me mur-sen ve di ðer sen di ka la - rýn, top lu söz leþ me ve grev hak ký ný is te di ði ni be lir te rek, Bu a çýn dan da 2010 yý lý, re fe ran - dum pa ke ti ne da hil ol ma sý ný sað la ma ka rar - lý lý ðý mýz baþ ta ol mak ü ze re, top lu söz leþ me hak ký na ilk kez ka vuþ tu ðu muz yýl o la rak sen - di ka ta ri hin de ki ye ri ni a la cak. Bu nun ya nýn - da gre vin ol ma ma sý ný bü yük bir ek sik lik o la - rak gö rü yo ruz a ma top lu söz leþ me hak ký ný iþ gü ven ce mi ze do kun durt ma dan al mýþ ol ma - nýn da haz zý ný ya þý yo ruz de di. Ge li nen nok - ta nýn mü kem mel ol du ðu nu vur gu la yan Gün doð du, Gi de ce ði miz yön a çý sýn dan i se ha len cid di ek sik lik le ri miz var. Þim di ö nü - müz de se çim ler var. Tüm si ya si par ti le re çað rý mýz, hep si nin gün de mi ye ni a na ya sa ol - ma lý. Ye ni a na ya sada han gi öz gür lük le ri kim da ha faz la va at e di yor, mil let de bu na bak - ma lý. Bir ta raf tan ye ni a na ya sa de ði þik li ði ni ya pý yor ken, iç tü zük ve iç hiz met ka nu nu gi - bi, ge çi ci, mil le tin de ðer le riy le kav ga lý mad - de ler den de a rýn ma mec bu ri ye ti miz var di - ye ko nuþ tu. A da na / a a TSK ÝÇ HÝZ MET KA NU NU NUN 35. MAD DE SÝ HÂ LÂ DU RU YOR E MAS YA Pro to ko lün den þu bat a yýn da kur tul duk la - rý ný be lir ten Gün doð du, þun la rý söy le di: 1 O cak ta Baþ ba kan lýk Ta kip Ku ru lun dan kur tul duk. TSK Ýç Hiz - met Ka nu nu 35 in ci mad de si ha len Cum hu ri ye ti Ko - ru ma ve kol la ma gö re vi ni as ke re ver me ye de vam e - di yor. Bun dan kur tul ma mýz la zým. Mec li sin iç tü zü ðü ba yan lar tay yör gi ye cek di ye rek, ba þör tü lü le re had - di ni bil dir me ye ha zýr va zi yet te il kel þe kil de du ru yor. Bun dan kur tul mak la zým. As ke ri ve si vil yar gý, çift baþ lý lýk ha len bal yoz plan cý la rý ný ek me ði ne yað sür - me ye, Er ge ne kon te rör ör gü tü kap sa mýn da ki yar gý - la ma sü re ci ni et ki le me ye ve de rin dev le tin ü mi di ni ar týr ma ya de vam e di yor. Ar týk yar gý da ki çift baþ lý lýk - tan kur tul mak la zým. 73 mil yon in sa ný mý zýn Ça nak - ka le ru huy la bü tün lü ðü nü sað la ya cak bu A na ya - sa da, Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan daþ lý ðý ta ný mý ge - ti ri le rek, hiç bir va tan da þý ö te ki leþ tir me den, hep si nin be ri ki ol du ðu, dev le tin va tan da þý ta ný dý ðý, ta ným la - ma dý ðý ya pý ya geç me miz ge re ki yor. Gün dem ye ni a na ya sa ol ma lý ME MUR-SEN GE NEL BAÞ KA NI GÜN DOÐ DU, ÞÝM DÝ Ö NÜ - MÜZ DE SE ÇÝM LER VAR. TÜM SÝ YA SÎ PAR TÝ LE RE ÇAÐ RI MIZ, HEP SÝ NÝN GÜN DE MÝ YE NÝ A NA YA SA OL MA LI DE DÝ. ME MUR-SEN Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du Ha va lar da ha da so ðu ya cak nýç ve Do ðu böl ge ler de kar ya ðý þý bek le nir ken, ha va sý cak lý ðý ku zey ve ba tý böl ge ler de a za la cak. Dev let Me - te o ro lo ji Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðü yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, ya ðýþ lý ve so ðuk ha va, yur dun bü yük bö lü - mün de et ki si ni sür dü re cek. Bu gün Mar ma ra nýn do - ðu su, Ka ra de niz, Ýç E ge, Ba tý Ak de niz, Ýç A na do lu, Do - ðu A na do lu nun ku zey ve do ðu su i le Si irt ve Bat man çev re le ri ya ðýþ lý ge çe cek. Ya ðýþ lar Mar ma ra nýn do ðu - su, Ka ra de niz ký yý la rý i le Ba tý Ak de niz de yað mur ve sa - ða nak, di ðer yer ler de kar la ka rý þýk yað mur ve kar þek - lin de o la cak. Yur dun iç ve do ðu ke sim le rin de ge ce ve sa bah sa at le rin de buz lan ma ve don o la yý gö rü le cek. Ya rýn, Mar ma ra nýn ku zey ve do ðu su, Ak de niz, Ýç A - na do lu i le Ka ra de niz de; Cu ma gü nü, Ak de niz, Ýç A na - do lu nun gü ney ve do ðu su, Or ta ve Do ðu Ka ra de niz i - le Ga zi an tep, Ki lis, A dý ya man ve Ma lat ya çev re le rin de gö rü le cek ya ðýþ la rýn, haf ta so nun da do ðu böl ge le ri miz - de et ki li ol duk tan son ra yur du terk e de ce ði tah min e - di li yor. Ha va sý cak lý ðý; bu gün iç ke sim ler de 1 i la 3, Or ta ve Do ðu Ka ra de niz de 3 i la 5 de re ce a za la cak, gü ney - do ðu böl ge ler de 3 i la 5 de re ce ar ta cak. Ya rýn ül ke ge - ne lin de ö nem li bir de ði þik lik bek len mi yor. An ka ra / a a

5 HABER 5 BAÞKENT YAZILARI CEVHER ÝLHAN Bü tün tum tu rak lý lâf la ra ve a çý lým lar a mu ka bil, Tür ki ye nin de mok ra tik leþ me de al dý ðý me sâ fe, yal nýz bey nel mi lel ku ru luþ la rýn tes bi tiy le, Tür ki ye nin de mok ra si ve öz gür lük ler de 167 ül ke a ra sýn dan 89. sý ra da ol ma sýy la kal mý yor. Hu kuk ve a dâ let ba ký mýn dan da Tür ki ye, de mok ra tik hu kuk dev le ti ne ya kýþ ma yan bir gö rün tü i çin de. Mec lis te hü kû me tin ka mu gö rev li le ri nin, be le di ye baþ kan la rý nýn ve bü rok rat la rýn gö re vi kö tü ye kul lan ma suç la rýn da ce za in di ri mi ni ge ti ren ka nun u sa vu nan Dev let Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý A rýnç ýn, 371 ce za e vin de 121 bin 952 ki þi bu lu nu yor. Bun la rýn 64 bin 35 i hü küm lü, 35 bin 540 ý tu tuk lu, 21 bin 377 si de (hak kýn da ilk de re ce mah ke me si nin mah kû mi yet ka ra rý ver di ði ve tu tuk ha li nin de va mý na hük met ti ði ki þi nin hu ku ki du ru mu ol du ðu nu bil dir di ði) hü kü möz lü i fâ de si, bu nun ik ra rý. Tab lo çar pý cý ve vâ him; bu na gö re beþ yý lý, hat ta on yý lý ha pis ha ne ler de hâ len tu tuk lu ge çi ren ler var. Ö nem li bir kýs mý da ha son ra al dýk la rý ce za nýn tu tuk lu luk sü re le ri nin çok al týn da kal ma sýy la a dâ le ti ya ra la yan bu du rum, Tür ki ye nin cid dî bir prob le mi un son gü nün de Ce za Mu ha ke me si Ka nu nu nun (CMK) tu tuk lu luk sü re le ri ni sý - Þýr nak ta 9 te rö rist ser best bý ra kýl dý n TE RÖR ör gü tü PKK dan ka ça rak Þýr nak ýn Si lo pi il çe sin de gü ven lik güç le ri ne tes lim o lan bi ri ço cuk 9 ki þi, Et kin Piþ man lýk Ya sa sý ndan ya rar lan dý rý la rak ser best bý ra kýl dý. E di ni len bil gi ye gö re, I rak ýn ku ze yin de ki te rör ör gü tü kamp lar dan bir sü re ön ce ka ça rak Si lo pi il çe si ya kýn la rýn da ki Ha bur Sý nýr Ka pý sý nda gü ven lik güç le ri ne tes lim o lan te rör ör gü tü PKK ü ye si 9 ki þi nin dos ya sý Ö zel Yet ki li Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na gön de ril di. 9 ki þi, TCK nýn et kin piþ man lýk hük mün den ya rar la na rak sa lý ve ril di. Bu a ra da þa hýs lar dan bi ri, hak kýn da baþ ka bir suç tan tu tuk lu ma ka ra rý bu lun du ðu i çin ce za e vi ne ko nul du. Ge çen haf ta te rör ör gü tü PKK ndan ka çan ve a ra la rýn da 16 ya þýn da bir ço cu ðun da bu lun du ðu 9 ki þi, Þýr nak ýn Si lo pi il çe sin de gü ven lik güç le ri ne tes lim ol muþ tu. Di yar ba kýr / a a As ke rî e ði tim u ça ðý düþ tü: 2 ya ra lý n ÝZ MÝR Çið li 2. A na Jet Üs Ko mu tan lý ðý ndan ha va la nan as ke ri e ði tim u ça ðý nýn Me ne men il çe si ne bað lý Gö re ce Kö yü ya kýn la rýn da düþ tü ðü, 2 ki þi nin ya ra lý o la rak kur tul du ðu bil di ril di. Me ne men Kay ma ka mý Tur gut Su ba þý, yap tý ðý a çýk la ma da, Gö re ce Kö yü ya kýn la rýn da bir as ke ri e ði tim u ça ðý nýn düþ tü ðü nü be lir te rek, u çak ta bu lu nan bir öð ret men ve bir kur si ye rin ya ra lý o la rak kur tul du ðu nu söy le di. Ý sim le ri he nüz be lir le ne me yen ya ra lý la rýn E ge Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Has ta ne si ne kal dý rýl dý ðý ný i fa de e den Su ba þý, o lay la il gi li so ruþ tur ma nýn sür dü rül dü ðü nü kay det ti. Ýzmir / aa 16 ya þýn dan ön ce ev li li ðe i zin yok n YAR GITAY, er ken yaþ ta ev li lik ler i le il gi li da va lar da, mah ke me le rin, Türk Me de ni Ka nu nu nun il gi li mad de le ri ne uy ma sý ge rek ti ði ne hük met ti. Dün kü Res mî Ga ze te de ya yým la nan Yar gý tay 2. Hu kuk Da i re si nin ka ra rýn da, bir an ne nin he nüz 16 ya þý ný dol dur ma mýþ ký zý nýn ev len me si ne i zin ve ril me si ta le biy le aç tý ðý da va da, ba ba nýn i ca ze ti de a lýn dý. Ta le bi ye rin de bu lan ye rel mah ke me nin ka ra rý, tem yiz e dil me yin ce ke sin leþ ti. Bu nun ü ze ri ne Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý hük mün ka nun ya ra rý na bo zul ma sý ta le bin de bu lun du. Ta le bi gö rü þen Yar gý tay 2. Hu kuk Da i re si, 4721 sa yý lý Türk Me de ni Ka nu nu nun 124/2. mad de si u ya rýn ca An cak, ha ki min o la ða nüs tü du rum lar da ve pek ö nem li bir se bep le 16 ya þý ný dol dur muþ o lan er kek ve ka dý nýn ev len me si ne i zin ve re bi le ce ði ne, im kan bu lun duk ça ka rar dan ön ce a na ve ba ba ve ya va si nin din len me si ge rek ti ði ne dik ka ti çek ti. Ev len me si ne i zin ve ril me si is te ni len genç ký zýn da va ve hü küm ta ri hin de 16 ya þý ný dol dur ma dý ðý vur gu la nan ka rar da, Mah ke me ce, ya sal þar týn o luþ ma ma sý se be biy le dâ vâ nýn red di ne ka rar ve ril me si ge re kir ken Me de ni Ka nu nun 124/2. mad de si hük mü ne ay ký rý o la rak ev - len me ye i zin ve ril me si u sul ve ya sa ya ay ký rý dýr de nil di. Da i re bu ge rek çe ler le Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn ka nun ya ra rý na boz ma ta le bi nin ka bu lü ne, hük mün so nu ca et ki li ol ma mak ü ze re bo zul ma sý na oy bir li ðiy le ka rar ver di. Ankara / aa Yar gý re for mu nda ya ya nýr la yan 102. mad de si nin yü rür lü ðe gir me siy le ba zý tu tuk lu la rýn tah li ye le ri nin söz ko nu su ol ma sýy la ye ni den a lev le nen tar týþ ma lar la ko nu gün dem de. Tu tuk lu luk sü re le ri nin â dil ve mâ kul ol ma sý hak kýn da AB i ler le me ra por la rýn da ki i kaz la ra rað men, ce za ve tu tu kev le rin de ki 122 bi ne ya kýn ki þi nin an cak 64 bi ni hak kýn da hü küm ve ril miþ, 57 bin tu tuk lu, bir di ðer he sap la i çe ri de ki her i ki ki þi den bi ri, hak la rýn da mah ke me le rin ve re ce ði hük mü bek li yor! AB PERS PEK TÝ FÝ NE AY KI RI An ka ra, ka tý lým or tak lý ðý bel ge le ri nde ve AB Mük te sa ba tý nýn Üst len me si ne Ý liþ kin U lu sal Prog ram da yar gý nýn iþ le vi ve ve rim li li ði ta ah hü dün de, hu kuk dev le ti il ke si nin de ðer le ri ni be nim se miþ çað daþ top lum lar da ki an la yýþ la a dâ let hiz met le ri nin mo dern top lum ge rek le ri ne uy gun þe kil de et kin ha le ge ti ril me si i çin a dâ let re for mu va ad et miþ. Yar gý re for mu nun de mok ra tik leþ me sü re ci nin te me li ni o luþ tur du ðu nu bil dir miþ. Ay rý ca yar gý men sup la rý nýn ve kol luk kuv vet le ri nin Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si (A ÝHM) ve Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si (A ÝHS) iç ti ha dý i le AB hu ku ku a lan la rýn da e ði tim prog ram la rýy la bi linç len di ril me si nin ya ný sý ra, bu çer çe ve de ce za ve tu tu kev le ri nin ko þul la rý nýn i yi leþ ti ril me si i le ce za la ra i liþ kin mev zu a týn göz den ge çi ril me si sö zü ve ril miþ. Bu kap sam da du ruþ ma ön ce si gö zal tý ve tu tuk lu luk sü re le ri yle il gi li ya sal uy gu la ma ve u sûl le rin A ÝHM ve A ÝHS ka rar la rý ý þý ðýn da dü zel til me si i çin baþ ta Ce za Mu ha ke me le ri Ka nu nu ol mak ü ze re mev zu a týn in san Ma raþ tan kar deþ lik me sa jý SÝ VÝL TOP LUM ÖR GÜT LE RÝ, KAH RA MAN MA RAÞ O LAY LA RI NIN 32. YIL DÖ - NÜ MÜN DE YA ÞA NAN LA RA TEP KÝ GÖS TE RE REK, U LU SAL GA ZE TE LE RE VER DÝK LE RÝ Ý LÂN LA, SÜN NÎ VE A LE VÎ KAR DEÞ LÝ ÐÝ NE VUR GU YAP TI. Kah ra man ma raþ ta çok sa yý da si vil top lum ör gü tü tem sil ci si, þe hir de A le vi ve Sün ni va tan daþ la rýn hu zu ru nu boz ma ya kim - se nin gü cü nün yet me ye ce ði ni a çýk la ya rak, bir lik be ra ber lik me saj la rý ver di.fotoðraf: CÝHAN KAH RA MAN MA RAÞ TA, 1978 yý lýn da ya þa nan Kah ra man ma raþ O lay la rý nýn 32. yýl dö nü mün de þe hir de ya þa nan la ra tep ki gös te ren si vil top lum ör güt le ri, u lu sal ga ze te le re ver dik le ri i lan la, Sün ni ve A le vi kar deþ li ði ne vur gu yap tý. U lu sal ga ze te ler de tam say fa ya yým la nan i lan da im za sý bu lu nan si vil top lum ör güt le ri nin yö ne ti ci le ri, Kah ra man ma raþ Ti ca ret ve Sa na yi O da sý nda (KAT SO) dü zen le nen top lan tý da bir a ra ya gel di. KAT SO Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Meh met Bal duk, top lan tý da ga ze te ler de ya yým la nýn i lan met ni ni o ku du, Kah ra man ma raþ O lay la rý nda ha ya tý ný kay be den le ri rah met le an dýk la rý ný yi ne le di. Bal duk, Kah ra man ma raþ O lay la rý nýn 32. yýl dö nü mü o lan 19 A ra lýk 2010 da, Kah ra man ma raþ ta ki hu zur or ta mý na ni fak sok mak is te yen ve ay ný mih rak tan bes len me si ne rað men fark lý slo gan lar a tan pro vo ka tör le re A le vî ve Sün nî yurt taþ lar sað du yu gös te re rek ge re ken ce va bý ver di de di. Kah ra man ma raþ ta ya þa yan A le vî ve Sün nî va tan daþ la rýn hu zu ru nu boz ma ya kim se nin gü cü nün yet me ye ce ði ne dik ka ti çe ken Bal duk, söz le ri ni þöy le sür dür dü: 19 A ra lýk 2010 da ki o lay la rýn Tür ki ye nin gün de mi ne ta þýn ma sý ve sü rek li iþ len me si Kah ra man ma raþ ta ya þa yan her ke si ra hat sýz e di yor. Bu ra hat sýz lýk tan do la yý bir a ra ya gel me ih ti ya cý GEÇMÝÞ OLSUN Kardeþlerimizden Av. Mustafa Yüncüler, Ýbrahim Özadalý ve Mustafa Oðuz baþarýlý birer ameliyat geçirmiþlerdir. Geçmiþ olsun dileklerimizi sunar, saðlýklý günler dileriz. Tekirdað Yeni Asya Okuyucularý hak la rý nýn güç len di ril me si ve ih lâl le rin or ta dan kal dý rýl ma sý te mi na tý ve ril miþ. Ne var ki tu tuk lu la rýn da ha son ra be ra at ya da tâ kip siz lik le so nuç la nan yar gý sü re cin de maz nun sý fa týy la hak sýz o la rak hak kýn da a çý lan dâ vâ sü rer ken ce za ev le rin de tu tul ma sý hak sýz lý ðý ve a dâ let siz li ði de vam e di yor. AB ül ke le rin de tu tuk lu la rýn -ce za ev le rin de ka lan la ra- o ra ný yüz de 5 i ken, Tür ki ye de yüz de 50 den faz la ol ma sý, va zi ye ti a çý ða çý ka rý yor. Bun dan dýr ki hu kuk çu lar, tu tuk lu lu ðun bir sa ný ðýn kaç ma ya da de lil le ri ka rart ma yý ön le mek a çý sýn dan bir is tis na ol du ðu nu, bu nun dý þýn da ge rek me dik çe ve çok a çýk bir suç ol ma dýk ça tu tuk lu lu ðun ter cih e dil me me si ge rek ti ði ni na za ra ve ri yor lar. Yar gý tay ýn muð lak ya sa yý yo rum la yan son ka ra rýn da yar gýç la ra beþ yýl ve ö zel yet ki li a ðýr ce za mah ke me le rin de on yýl üst sý ný rý nýn A - ÝHM pers pek ti fi ne ay ký rý ol du ðu nu kay de di yor lar. Tu tuk lu ve hü küm lü far ký nýn uy gu la ma da gö rül me si ve mut la ka baþ ta mâ su ni yet ka ri ne si ol mak ü ze re â dil yar gý la ma hak ký nýn gö ze til me si ge rek ti ði ni be lir ti yor lar. Tu tuk lu luk sü re si nin u za týl ma sý nýn yar gý la ma sü re ci ni bir in faz ve ce zâ lan dýr ma ya dö nüþ tür dü ðü nü, da ha sý ço ðu za man bu mak sat la is ti mal ve is tis mar e dil di ði ni vur gu lu yor lar. YAR GI NIN SO RUN LA RI DU RU YOR Doð ru su, ad lî hiz met le rin ye ter siz li ði, a dâ let re for mu nun ya pýl ma yý þý, a çýk bir bi çim de o lum suz et ki si ni gös te ri yor. Ön ce lik le bü tün hu kuk çu lar yar gý nýn iþ yü kü nün a ðýr lý ðýn dan þi kâ yet çi. Per so nel ye ter siz. duy duk, ko nu yu is ti þa re et tik ve ra hat sýz lý ðý mý zý ba sýn a ra cý lý ðýy la ka mu o yu na ta þý ma ya ka rar ver dik. Pa zar cýk Be le di ye si nin dü zen le di ði a þu re et kin lik le ri ne ka týl dýk. O ra da da bir lik, dir lik kar deþ lik gö rün tü le ri, fo toð raf la rý ver dik. Bu tüm Kah ra man ma raþ lý la rý çok mem nun et ti. O ra da al dý ðý mýz ka rar ge re ði ba sýn yo luy la, i lân yo luy la Tür ki ye ka mu o yu na ta þý ma ya ka rar ver dik. Bu ta ma men si ya set dý þý si vil top lu mun Kah ra man ma raþ lý nýn bir a ra ya ge tir di ði bir tab lo dur. Ma raþ kat li â mý sö zün den A le vi si de Sün ni si de ra hat sýz lýk du yu yor di yen Bal duk, þun la rý kay det ti: Kim se bi zim ü ze rin den he sap yap ma sýn. Ma raþ ý gör me miþ, A le vî, Sün nî kar deþ li ði ni gör me miþ in san lar kö þe le rin den bir ta kým ya zý lar ya zý yor lar. Bu nun i çin böy le bir bil di ri ha zýr la ma ge re ði duy duk. Her za man ol du ðu gi bi bun dan son ra da yan ya na ya þa ya ca ðýz. Ma raþ kat li â mý lâ fýn dan A le vî de Sün nî de ra hat sýz. Ye ter ar týk bi zim ü ze ri miz den si ya set yap ma yýn. Bun dan ra hat sýz o lu yo ruz. Kim se nin kim sey le so ru nu yok. Med ya da böy le yan sý ma sý bi zi ü zü yor. Biz za ten a cý yý be ra ber ya þý yo ruz bu nu da da ha ön ce söy le dik. Gel sin ler Kah ra man ma raþ ta do laþ sýn lar, gör sün ler. Gör dük le ri ni yaz sýn lar. Ki min yap tý ðý da za ten dev le tin ar þiv le rin de var. Kahramanmaraþ/aa TAZÝYE Kardeþimiz Raif Duran'ýn aðabeyi, Ahmet Duran'ýn babasý Hacý Nail Duran'ýn ve fa tý ný te es sür le öð ren dik. Mer hu ma Ce nâ b-ý Hak'tan rah met ve mað fi ret di ler, ke der li a i le si ve ya kýn la rý na sab r-ý ce mil ni yaz e der, ta zi yet le ri mi zi su na rýz. Zekeriya Kaya / MALKARA Meselâ bir Av ru pa ül ke sin de bir yar gý ca yýl da 95 iþ dü þer ken, Tür ki ye de 3 bin100 iþ dü þü yor. Du ruþ ma lar en er ken üç- dört a ya a tý lý yor. Ba zý mah ke me ler de, bir dâ vâ da se ne de an cak i ki du ruþ ma ya pý la bi li yor. Yar gý tay Baþ ka ný, bir mil yon dâ vâ dos ya sý nýn bi rik ti ðin den ya ký ný yor. Ye ni bir dos ya gel mez se bi le bu gi diþ le ba zý dos ya la rýn dört-beþ yýl son ra ya sar ka ca ðý ný söy lü yor. Ke za ilk e tap ta en az 3299 yar gýç a çý ðý nýn ol du ðu, mah ke me le rin fi zi kî þart la rý nýn ye ter siz li ðiy le be ra ber, doð ru dan sav cý la ra bað lý ad lî kol luk ol ma dý ðýn dan, mah ke me le rin de lil top la ma da ye ter siz kal dý ðý, za ma nýn da top la ya ma dý ðý, di le ge ti ri len prob lem ler den Tür ki ye, bir re fe ran du mu ge çir di. Yar gý nýn ba ðým sýz lý ðý nýn ve ta raf sýz lý ðý nýn güç len di ril me si, a da let hiz met le ri nin art tý rýl ma sý pro pa gan da sý ya pýl dý. Lâ kin bir tek Hâ kim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu nun ya pý sýy la ka lýn dý. Yar gý nýn söz ko nu su ya pý sal kök lü so run la rý e le a lýn ma dý ve çö zül me di. Ge li nen nok ta da, Tür ki ye yar gý re for mun da ya ya. Oy sa ya pý la cak la rýn ço ðu, A na ya sa de ði þik li ði bi le ge rek tir me yen ya sal ve mev zu at dü zen le me le riy di, ya pýl mýþ de ðil. Tu tuk lu luk sü re si ni be lir le yen mad de ye da ir te zat yo rum lar la tu tuk lu luk ha li nin on yýl la sý nýr lan ma sý, Tür ki ye nin ger çek bir a dâ let re for mu na ih ti ya cý ol du ðu nu bir de fa da ha or ta ya çý ka rý yor. An cak si ya sî ik ti dar, baþ ta a dâ let re for mu ol mak ü ze re so run la rýn çö zü müy le de ðil, se çim ön ce si si ya sî rant la meþ gul. Bü yük id di a lar la re fe ran dum son ra sý va zi yet bu nu gös te ri yor... Top lan tý da söz a lan di ðer si vil top lum ör gü tü yö ne ti ci le ri ve i fa de le ri þöy le: Kah ra man ma raþ Kent Kon se yi Baþ ka ný Ay þe A rý kan: Gü nü müz de ar týk din ler a ra sý di ya log dan bah se di li yor. Ýþ te böy le si bir or tam da ay ný di ne men sup in san la rýn a ra sýn da böy le bir ay rý lý ðýn ol ma dý ðý ný za ten baþ tan ka bul et mek lâ zým. Sa çak lý za de Vak fý Baþ ka ný A li De - mir dö ven: Al lah bu bir li ði mi zi kar deþ li ði mi zi da im ey le sin. Hu zur or ta mý mý zý boz mak is te yen le re fýr sat ver me sin. Hu zu run ol ma dý ðý bir yer de ya tý rým da ol maz is tik rar da ol maz. O nun i çin bir lik ve be ra ber li ði mi ze ö nem ver me li yiz. Bu ra da ki man za ra ba na Pey gam ber E fen di mi zin Me di ne dö ne mi ni ha týr la tý yor. Bu yol da im ol sun. Hep be ra ber ku cak la þa lým ül ke mi ze hiz met e de lim. Kim se Yok Mu Der ne ði Þu be Baþ - kan Mus ta fa Ti mur ban ga: Biz bir a i le yiz. Ýn þal lah ay rýl ma ya ca ðýz. Bu bir lik te li ðe de vam et ti re lim. Ýn þal lah bu ça lýþ ma bir bi ri mi zi da ha i yi ta ný ma ya fýr sat o la cak týr. Bu a i le nin fer di ol du ðum i çin ken di mi mut lu his se di yo rum. KÝ PAÞ Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ha ne fi Ök süz: 4-5 se ne den be ri bu kül tü rü ta ný ma ya baþ la dýk. E sas so run in san lar bir bi ri ni ta ný mý yor. Kül tür far ký ný bu ka dar ay rý lý ða gö tür me nin yan lýþ ol du ðu nu söy le mek is ti yo rum. Gör dük ki bir far ký mýz yok. Her kül tü rün bir gü zel li ði var. A le vi nin de Sün ni nin de gü zel yön le ri var. Bir bi ri mi zin gü zel lik le rin den et ki le ne ce ðiz. He pi miz ay ný i nan cý pay la þa ca ðýz. Dost lu ðu muz de vam et ti ði sü re ce bir lik be ra ber li ðin pe ki þe ce ði ne i na ný yo rum. Pir Sul tan Ab dal Kül tür Der ne ði Þu - be Baþ ka ný Sal man Ak de niz: Bu bir lik te li ði mi zi Tür ki ye ye yan sý tý yor ol ma mýz do la yý sýy la çok bü yük mut lu luk du yu yo ruz. Çö zü le me ye cek so ru nu muz, sý kýn tý mýz yok. Bun dan böy le ko nu þa rak, tar tý þa rak, de ði þik plat form lar da bir a ra ya ge le rek so run la rý mý zý çö ze bi li riz, çöz me miz ge re ki yor. GEÇMÝÞ OLSUN Kar de þleri miz Av. Mustafa Yüncüler, Ýbrahim Özadalý ve Mustafa Oðuz'un ba þa rý lý birer a me li yat ge çirmiþ olduklarýný öð ren dim. Kendilerine geç miþ ol sun der, saðlýklý günler dilerim. Zekeriya Kaya / MALKARA HABERLER Söz leþ me li Er Sis te mi 10 gü ne ka dar ha zýr o lur Mil li Sa vun ma Ba ka ný Vec di Gö nül, Söz leþ me li Er Sis te mi i le il gi li ça lýþ ma la rý bir haf ta, 10 gün i çe ri sin de ta mam la mýþ o la cak la rý ný bil dir di. Gö nül, Ves tel Sa vun ma ve Sa vun ma Sa na yi Müs te þar lý ðý a ra sýn da u zun sü ren söz leþ me mü za ke re le ri nin ar dýn dan Tak tik Ýn san sýz Ha va A ra cý Ge liþ tir me Pro je si Söz leþ me si, Sa vun ma Sa na yi Müs te þar lý ðý nda dü zen le nen tö ren de im za lan dý. Ba kan Gö nül, tö re nin ar dýn dan ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Gö nül, bir so ru ü ze ri ne, Söz leþ me li Er Sis te mi i le il gi li ta sa rý nýn ön ce ki gün Ba kan lar Ku ru lu nda ye ni den e le a lýn dý ðý ný i fa de e de rek, Ça lýþ ma Ba ka ný mý zýn ve Ma li ye Ba ka ný mý zýn ba zý i ti raz la rý ol du. Çün kü ye ni bir sis tem ge li yor. Biz de bu i ti raz la rý ma kul gö re rek, ü ze rin de ça lý þa lým de dik. Sis tem ne ka dar çok ten kit e di lir se, ko nu yu bi len in san lar ta ra fýn dan bi ze o ka dar fay da lý o lur. Zan ne di yo rum bir haf ta 10 gün i çe ri sin de son þek li ni ver miþ o la ca ðýz de di. Po lis a da yý na as ker lik yap ma þar tý getiriliyor n Ý ÇÝÞ LE RÝ Ba ka ný Be þir A ta lay, Bun dan son ra ü ni ver si te me zu nu a lýr ken as ker lik yap ma þar tý ko ya ca ðýz i lâ ný mý za; on lar as ker li ði ni ya pa rak ge le cek ler de di. TBMM de ga ze te ci le rin ko nuy la il gi li so ru la rý ný ce vap la yýn A ta lay, po lis le rin as ker lik yap ma sý ko nu sun da üç un sur bu lun du ðu nu be lir te rek, þöy le ko nuþ tu: Bun dan son ra po lis ol mak i çin o kul la ra gi re cek ler de; yük se ko ku la gi re cek ler po lis ol du ðun da 6 ay as ker lik ya pa cak, þu an da 15 ay ya pý yor lar. A ka de mi me zun la rý 3 haf ta ya pa cak lar. Þu an da on lar da nor mal ü ni ver si te me zun la rý gi bi ba zý sý ký sa dö nem 6 ay, ba zý sý i se 1 yýl ya pý yor. A ma mev cut po lis o lan lar, bi ri ki mi e rit mek i çin 3 haf ta lýk e ði tim le as ker li ði ni ya pa cak lar; a ka de mi, yük se ko kul me zu nu bu ra da fark et mi yor. Po lis lik mes le ðin de ol ma sý ye ti yor; ge nel du rum bu... A ta lay, po lis li ðe ü ni ver si te me zun la rý ný al dýk la rý ný ha týr la ta rak, Ü ni ver si te den me zun o lu yor, son ra biz o nu a lý yo ruz, 6 ay e ði tim gö rü yor lar. 6 ay e ði tim gö ren ler de e ðer po lis ol du lar sa bun lar da 3 haf ta lýk e ði tim le (as ker lik le ri ni) ta mam la ya cak lar a ma bun dan son ra ü ni ver si te me zu nu a lýr ken as ker lik yap ma þar tý ko ya ca ðýz i lâ ný mý za; on lar as ker li ði ni ya pa rak ge le cek ler de di. An ka ra / a a An ka ra i le Gaz ze a ra sýn da Kar deþ lik Köp rü sü ku rul du n AN KA RA NIN Ke çi ö ren Be le di ye si i le Gaz ze nin en bü yük il çe si o lan Ce ba li ye Be le di ye si a ra sýn da Kar deþ Kent pro to ko lü im za lan dý. Ke çi ö ren Be le di ye si nin O cak a yý Mec lis Top lan tý sýn da im za la nan pro to kol i çin dü zen le nen tö re ne Ce ba li ye Be le di ye Baþ kan Yar dým cý sý Ab dur ra him Mu ham med Þi hab ýn ya ný sý ra Ke çi ö ren Be le di ye si nin kar deþ kent le rin den bi ri o lan Bos na-her sek in Go raz de Þeh ri Be le di ye Baþ ka ný Mu har rem Ra no viç ve Go raz de Müf tü sü Ha cý Ah med E fen diç de ka týl dý. Ab dur ra him Mu ham med Þi hab, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da Fi lis tin in 4 yýl dýr ab lu ka al týn da ha yat mü ca de le si ver di ði ni ve bu mü ca de le ye en bü yük des te ðin Tür ki ye den gel di ði ni vur gu la dý. Þi hab, 4 yýl dýr sü ren ab lu kay la çok zor an lar ya þý yo ruz. Si yo nist Ýs ra il in sal dý rý la rýn dan do la yý ta rým a lan la rý mýz, ko nut la rý mýz, has ta ne ve o kul la rý mýz tah rip ol muþ du rum da ve ab lu ka de vam et ti ði i çin ne Gaz ze nin ne Ce ba li ye nin ye ni den in þa sý i çin bir þey ya pý la mý yor. Tüm bun la ra rað men yi ne de a yak ta dur ma ya ve bir þey ler yap ma ya ça lý þý yo ruz. Mey dan la rý mýz dan bi ri ne Ma vi Mar ma ra Þe hit le ri i çin bir a nýt dik tik. Fi lis tin, en gü zel gün le ri ni Os man lý ha ki mi ye tin dey ken ya þa mýþ týr. Bu pro to kol le in þal lah yi ne o gü zel gün le ri ni ya þa ya cak týr de di. Ke çi ö ren Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Ak da il çe le rin de bir Gaz ze Cad de si ve Fi lis tin Par ký ol du ðu nu ha týr la ta rak, Fi lis tin hal ký na ver dik le ri des te ðin de vam e de ce ði ni söy le di. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan Mus ta fa Ak ve Ce ba li ye Be le di ye Baþ kan Yar dým cý sý Ab dur ra him Mu ham med Þi hab, pro to ko lü im za la dý. An ka ra / a a TAZÝYE Biga Yeni Asya Temsilcisi Sadi Karamýk'ýn annesi Müzeyyen Duran'ýn ve fa tý ný te es sür le öð ren dim. Mer hu meye Ce nâ b-ý Hak'tan rah met ve mað fi ret di ler, ke der li a i le si ve ya kýn la rý na sab r-ý ce mil ni yaz e der, ta zi yet le ri mi su na rým. Zekeriya Kaya / MALKARA

6 6 YURT HABER HABERLER Po lis ten e be veyn le re u ya rý BUR SA EM NÝ YET MÜ DÜR LÜ ÐÜ ÇO CUK ÞU BE MÜ DÜR LÜ ÐÜ, O KUL ÖN CE SÝ ÇO CUK LA RIN EV DI ÞIN DA YAL NIZ BAÞ LA RI NA DO LAÞ MA LA RI NA Ý ZÝN VE RÝL ME ME SÝ KO NU SUN DA E BE VEYN LE RÝ U YAR DI. Ambulans takla attý: 1 ölü, 5 yaralý ÇA NAK KA LE DE, has ta ta þý yan am bu lans, las ti ði nin pat la ma sý so nu cu tak la at tý. Ka za da, am bu lans ta ta þý - nan has ta öl dü, 5 ki þi de ya ra lan dý. A lý nan bil gi le re gö re, Ye ni ce Dev let Has ta ne sin de a ðýr grip teþ hi siy le te da vi gö ren Ah met Ay, (24) du ru mu nun a ðýr laþ ma sý ü ze ri ne Ça nak ka le Dev let Has ta ne si ne sevk e dil me si ka rar laþ tý rýl dý. Ah met Ay, Meh met Sey han ýn kul lan - dý ðý, 17 FA 521 plâ ka lý am bu lan sa ko nu la rak ak þam sa at le rin de Ça nak ka le ye doð ru yo la çý ka rýl dý. Ça nak - ka le ye 32 ki lo met re ka la, Ba la ban mev kiin de sað ön las ti ði nin pat la dý ðý bil di ri len am bu lans, kon trol den çýk tý. Sa at su la rýn da mey da na ge len ka za da ön - ce yol ke na rýn da bu lu nan is ti nat du va rý na çar pan am - bu lans, da ha son ra tak la at tý. Ah met Ay o lay ye rin de vefat e der ken, ya ra la nan þo för Meh met Sey han, A cil Týp Tek nis ye ni Hü se yin Ko çak i le has ta ya kýn la rý Ra - ma zan Ay, Cen giz Ay ve Ol cay Dur maz, o lay ye ri ne sevk e di len am bu lans lar la Ça nak ka le Dev let Has ta ne - si ne kal dý rýl dý. Te da vi al tý na a lý nan ya ra lý lar dan Ol cay Dur maz i le Cen giz Ay ýn du rum la rý nýn a ðýr ol du ðu öð re nil di. Ça nak ka le / a a Gö zal tý na a lý nan 8 ki þi tu tuk lan dý KARS ve Ar da han da hay van hýr sýz lý ðý ve do lan dý rý cý lýk yap týk la rý id di a sýy la gö zal tý na a lý nan 8 ki þi tu tuk lan dý. E di - ni len bil gi ye gö re, Kars Em ni yet Mü dür lü ðü A sa yiþ Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri nin yak la þýk 3 ay dýr yü rüt tük le ri ça lýþ - ma kap sa mýn da, 10 ki þi nin Kars ta ve Ar da han da çe þit li ta rih ler de hay van hýr sýz lý ðý ve do lan dý rý cý lýk yap týk la rý tes - bit e dil di. Yü rü tü len ça lýþ ma kap sa mýn da Ar da han ve Kars ta eþ za man lý o la rak dü zen le nen o pe ras yon da 6 sý Kars tan ol mak ü ze re 8 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Kars Em ni - yet Mü dür lü ðün de ki sor gu la rý nýn ar dýn dan ad li ye ye gö - tü ren 8 zan lý, çý ka rýl dýk la rý mah ke me ce tu tuk la na rak Kars Ka pa lý Ce za e vi ne gön de ril di. Fi ra ri 2 ki þi nin de ya - ka lan ma sý i çin baþ la tý lan ça lýþ ma sür dü rü lü yor. Kars / a a Dar sokaklar yangýna müdahaleyi geciktirdi KAÐITHANE'DE bir e vin ça tý ka týn da çý kan yan gýn, so - kak la rýn dar lý ðý ve ha ta lý park e dil miþ a raç lar yü zün den it fa i ye e kip le ri nin bir sü re mü da ha le e de me me si so nu - cu di ðer bi na la ra da sýç ra dý. Gül te pe Ma hal le si Ta lat - pa þa Cad de si Ba þak So kak ta üç kat lý bir a par ma nýn ça tý ka týn da yan gýn çýk tý. Ýh bar ü ze ri ne o lay ye ri ne Þiþ li ve Be þik taþ it fa i ye e kip le ri sevk e dil di. Dar so kak lar ve ha - ta lý park e dil miþ a raç lar yü zün den e kip le rin bir sü re mü da ha le e de me di ði yan gýn, a lev le rin bü yü me siy le yan bi na la ra da sýç ra dý. Ýtfaiye e kip le ri di ðer so kak lar - dan hor tum la rý u zatarak yan gý na mü da ha le e de bil di. Ma hal le sa kin le ri i se yan gý na geç mü da ha le e dil di ði ge - rek çe siy le it fa i ye e kip le ri ne tep ki gös ter di. Can kay bý ve ya ra lý nýn ol ma dý ðý yan gýn so nu cu 3 bi na nýn ça tý ka týn - da bü yük mad dî ha sar o lu þtu. Ýs tan bul / a a TEBRÝK Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin geniþ kitleler tarafýndan tanýnmasýna, hakkýndaki yanlýþ bilinen kanaatlerin izalesine ve gerçeklerin ortaya çýkmasýna vesile olacaðýna inandýðýmýz Hür Adam filminin yapýmcýsý ve yönetmeni; Mehmet Tanrýsever ve ekibini tebrik ederiz. Saadet - Yusuf Özbey Adýyaman T. C. KAR TAL 1. SULH HU KUK MAH KE ME SÝ Ý LAN Sayý: 2010/913 E sas. 31/12/2010 Mah ke me mi zin 09/12/2010 ta rih, 2010/913 E sas, 2010/1393 Ka rar sa yý lý ka ra rý i le Kars i li, Ka ðýz man il çe si, Þa ban mah/kö yü cilt no: 44, sý ra no: 33 de nü fu sa ka yýt lý Ha tun ve Sü ley man oð lu,1969 do ðum lu FU AT YIL DI - RIM ýn ký sýt lan dý ðý ve ken di si ne MEH MET YIL DI RIM ýn VA SÝ O LA RAK A TAN DI ÐI NA da ir ka rar ve ril di ði, Ý lan o lu nur. B: 138 BURSA Em ni yet Mü dür lü ðü Ço cuk Þu be Mü dür lü ðü, e be veyn le re bir di zi u ya rý da bu lun du. Be nim ço cu ðu mun ba þý na bir þey gel mez dü þün ce si nin yan lýþ ol du ðu na dik kat çe ki len a çýk la - ma da, her a i le ve ço cu ðun her han gi bir teh li ke ye kar þý kar þý ya ka la bi le ce ði - ne vur gu ya pýl dý. Bur sa Em ni yet Mü - dür lü ðü nün res mî in ter net si te sin de yer a lan a çýk la ma da, e be veyn le re ço - cuk la rýn son çe kil miþ fo toð ra fý na sa hip ol ma la rý tav si ye sin de bu lu nu lu yor. E - be veyn le rin ço cu ðun ar ka daþ la rý ve a i - le le ri hak kýn da bil gi sa hi bi ol ma la rý ge - rek ti ði nin be lir til di ði a çýk la ma da, Ý yi se çil miþ bir ar ka daþ çev re si ol ma sý na ö zen gös te rin. Ço cu ðu nu zun ar ka daþ - la rý ve a i le le ri nin ad res le ri ni ve ev te le - fon la rý ný mut la ka öð re nin. Ço cu ðu nu - zun ü ze rin de mut la ka kim lik kar tý, si - ze u la þý la bi le cek te le fon nu ma ra sý ve ev ya da iþ ad re si ni zin ya zý lý ol du ðu bil - gi le ri bu lun du run. O kul dö ne min de gi diþ dö nüþ sa at le ri ni ta kip e din ve kul lan dý ðý yol gü zer gâ hý ný bil di rin. Ço - cuk la rý nýz o ku la yü rü ye rek gi di yor sa, bi li nen iþ lek cad de ler den ve grup ha - lin de gi dip gel me ye dik kat et me le ri ni ö ðüt le yin. i fa de le ri yer a lý yor. ZONGULDAK'IN Çay cu ma il çe sin de, çal dýk - la rý o to mo bil le rin mo tor þa si nu ma ra la rý ný de ðiþ ti rip sat týk la rý id di a e di len 4 ki þi tu tuk - lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, Çay cu ma Em ni - yet Mü dür lü ðün de i fa de si a lý nan A.A. (41), A.Ç. (30), Y.O. (32) ve A.K yi (56), sað lýk kon tro lün den ge çi ril di. Cum hu ri yet Sav cý lý - ðý na çý ka rý lan zan lý lar, sevk e dil dik le ri mah - ke me ce tu tuk lan dý. Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü ÇO CUK LA RINIZ OY NAR KEN BÝ LE GÖ ZÜ NÜ ZÜ ONLARDAN AYIRMA YIN OKUL ön ce si ço cuk la rýn ev dý þýn da yal nýz baþ la rý na do - laþ ma la rý na ve ö zel lik le bod rum lar, in þa at lar gi bi yer ler - de oy na ma la rý na i zin ve ril me me si is te ni len a çýk la ma da, ço cuk la rýn ev den dý þa rý çýk tý ðýn da ne re de, ki min le bir lik - te ol du ðu nun bi lin me sin de ya rar ol du ðu na dik kat çe kil - di. Ço cuk la rýn dý þa rý çýk tý ðýn da ü zer le rin de faz la pa ra ve kýy met li eþ ya bu - lun ma ma sý na dik - kat e dil me si nin is - te ni len a çýk la ma da þu tav si ye ler de bu - lu nu lu yor: Ço cuk la - rý nýz ma hal le de ki o - yun a lan la rýn da ol sa bi le mut la ka gö zal - týn da bu lun du run. Ço cuk la rý ný zýn oy na - dý ðý böl ge ler de a lý - þýl ma mýþ þe kil de ve sýk lýk ta do la þan þa hýs ve ya a raç la rý en ya kýn gü ven lik bi - rim le ri ne bil di rin. Bil gi sa yar kul la nan ço cu ðun o da sý nýn ka pý sý a çýk ol sun. Müm kün se bil gi sa ya rý e vin sa lo nu na yer leþ ti rin. Bil gi sa yar ek ra ný ka pý ya dö nük ol ma lý, i çe ri gir di ði niz den ne yap tý ðý ný gö re bil me li si niz. Bil gi sa ya rý - nýz da fil tre prog ram la rý ku la nýn. Bur sa / ci han O to mo bil hýr sýz lý ðý çe te si çö ker til di e kip le ri, o to mo bil hýr sýz lý ðý o lay la rý i le il gi li baþ lat tý ðý ça lýþ ma lar kap sa mýn da 4 zan lý yý gö zal tý na al mýþ, zan lý la rýn Çay cu ma nýn ya ný sý ra Bar týn ve Koz ca ðýz bel de si Zon gul dak ýn E reð li il çe si i le Ký zýl ca ha mam dan si pa riþ e di - len renk ve mo del a raç la rý ça la rak mo tor ve þa si nu ma ra la rý ný de ðiþ ti rip sat týk la rý be lir - len miþ ti. Zan lý la rýn çal dý ðý i le ri sü rü len 18 o - to mo bil e le ge çi ril miþ ti. Çay cu ma / a a ÝZ MÝR VER GÝ DA Ý RE SÝ BAÞ KAN LI ÐI E GE VER GÝ DA Ý RE SÝ MÜ DÜR LÜ ÐÜN DEN Ý LAN O LU NUR. Mad de ba ðým lý sý ço cuk lar top lu ma ka zan dý rý lý yor AL KOL ve mad de ba ðým lý sý ço cuk la rýn re ha bi li tas yo nu a ma cýy la geç ti ði miz yýl hiz me te a çý lan Al kol-mad de Ba ðým lý - lý ðý A raþ týr ma, Te da vi ve E ði tim Mer ke zi (A MA TEM), ya tak ka pa si te si ni ar ttý rý yor. Mer ke zin ya tak ka pa si te si 17 den 50 ye yük sel ti le cek. Os man ga zi Kay ma kam lý ðý Sos yal Yar dým laþ ma Vak fý ta ra fýn dan 12 bin met re ka re lik a la na yap - tý rý lan 3 kat lý A MA TEM bi na sý, geç ti ði miz Mart a yýn da Ýl Sað lýk Mü dür lü ðü ne dev re dil di. Al kol ve mad de ba ðým lý sý ço cuk la rýn re ha bi li tas yo nu i çin 3 mil yon TL har ca na rak ya pý lan mer kez, bü yük bir ba þa rý el de et ti. Bur sa Ýl Sað lýk Mü dü rü Dr. Öz can A kan, ço cuk la rýn top lu ma ka zan dý rýl ma sý ko nu sun da ö nem li ba þa rý lar el de e den A MA TEM in ya - tak ka pa si te si ni art tý ra cak la rý ný söy le di. Ha li ha zýr da 17 ya tak ka pa si te si i le hiz met ve ren mer ke ze, çok yo ðun ta lep gel di ði ni kay det ti. Dr. A kan, þu bil gi le ri ver di: Ço cuk la rý mý zýn re ha bi li tas yo nu a çý sýn dan çok bü yük iþ ler ba þar dýk. Baþ ta sa yýn Va li miz ol mak ü ze re, mer ke zin hiz met le ri ni gö ren her kes duy gu la ný yor. Al kol ve mad de ba ðým lý sý ço - cuk lar da ken di le ri ne el u za týl ma sýn dan do la yý çok mem nun. Genç ler mad de ba ðým lý lý ðýn dan kur tul du. On lar da biz - le re du â e di yor. Çok yo ðun ta lep var. Bu ne den le ya tak ka pa si te si ni 17 den 50 ye çý kart ma ka ra rý al dýk. Da ha faz la ço cu ðu mu za el u za týp, on la ra yar dým cý o la ca ðýz. On la rý top lu ma ka zan dýr ma ya de vam e de ce ðiz. Bur sa / ci han B: 236 EXPO 2020 Adaylýðýnda Ýzmir - Ankara çekiþmesi ÝZMÝR Bü yük þe hir Be le di ye si Baþ ka ný A ziz Ko ca oð lu, EX PO 2020 a day lý ðý ko nu sun da Baþ ba kan Re cep Tay yip Er - do ðan ýn si ya sî bir ba kýþ i çin - de o la ca ðý na i nan ma dý ðý ný, ak lý se lim i le ka rar ve re ce ði ni ve o ra dan da Ýz mir in çý ka ca - ðý na i nan dý ðý ný be lirt ti. E ge E - ko no mi yi Ge liþ tir me Vak fý ta - ra fýn dan dü zen le nen Ýz mir Baþ kan lar Ku ru lu Ge niþ le til - miþ Top lan tý sý Ýz mir Kor don O te li nde ya pýl dý. Ba sý na ka - pa lý ya pý lan top lan tý ön ce si ga ze te ci le rin EX PO 2020 a - day lý ðýy la il gi li so ru la rý ný cevap la yan Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye si Baþ ka ný A ziz Ko - ca oð lu, Ýz mir in 2015 EX PO su i le il gi li ba þa rý lý bir ça lýþ ma yap tý ðý ný, hü kü met, Cum hur - baþ ka ný ve ye rel i da re ci le rin bu sü reç te öz ve ri de bu lun du - ðu nu bil di re rek, EX PO 2020 sü re cin de de ba þýn dan be ri uð raþ týk la rý ný i fa de et tik le ri ni be lirt ti. Baþ ba kan Re cep Tay - yip Er do ðan ýn An ka ra i le Ýz - mir in a ra la rýn da uz laþ ma sý ge rek ti ði ni söy le di ði id di a la rý ü ze ri ne Ko ca oð lu, þun la rý kay det ti: Bu ra da bir an laþ - ma di ye bir þey söz ko nu su o - lur mu ol maz mý bil mi yo rum. A ma hü kü met ka rar ve re - cek tir. Biz Ýz mir in hak ký ol - du ðu na i na ný yo ruz, bu nu sa vu nu yo ruz. A ma bu nun i - çin po le mi ðe gir me nin hiç bir an la mý yok. Sa yýn Gök çek in ko nuþ ma la rý na ben geç ti ði - miz gün ler de ya zý lý bir ce vap ver dim. Ýz mir / a a T. C. BÜYÜKÇEKMECE 2. AS LÝ YE HU KUK HA KÝM LÝ ÐÝN DEN E sas: 2010/ /12/2010 Ka rar No: 2010/1341 Gü müþ ha ne Ý li, Mer kez, Ge çit, Cilt: 53, Ha ne: 5 de nü - fu sa ka yýt lý bu lu nan, A kif oð lu, Ley la dan doð ma, Kü tah - ya do ðum lu, T.C. kim lik no lu Ya þar TOP un, nü fus kü tü ðün de kay den TOP o lan so - ya dý nýn KA RA HAN o la rak TAS HÝ HEN TES CÝ LÝ NE, ka rar ve ril miþ ol du ðu i la nen teb lið o lu nur. B. Tashih E ge Ver gi Da i re si mü kel lef le rin den o lup, a dý-so ya dý/un va ný yu ka rý da ya zý lý mü kel lef a dý na tan zim e dil miþ 1-2 No lu Ver gi-ce za Ýh bar na me le ri a dý ge çen le rin da i re miz ce bi li nen ad res le rin de bu lu na ma ma sý se - be biy le pos ta ve me mur e liy le teb li ði müm kün ol ma mýþ týr. Bu ne den le i la nen teb lið ya pýl ma sý zo run lu lu ðu doð muþ o lup, 213 sa yý lý V.U.K. nun 103 i la 106. mad de le ri ne is ti na den il gi li le rin; iþ bu i lan ta ri hin den baþ la ya rak 1 (Bir) ay i çe ri sin de E ge Ver gi Da i re si Mü dür lü ðü ne biz zat ve ya bil ve kâ le mü ra ca at et me le ri ve ya hut ta ah hüt lü mek tup ve ya tel graf la a çýk ad res le ri ni bil dir me le ri ha lin de ken di le ri ne sü re i le ka yýt lý res mi teb lið ya pý la ca ðý, ak si hal de i la na a lýn dýk tan bir ay sü re so nun da teb lið e dil miþ o la ca ðý Ý LAN O LU NUR. / / B: 62

7 FEDERAL ORDU'DA 1957 YILINDA BAÞLAYAN ZORUNLU ASKERLÝK HÝZMETÝ, 3 OCAK 2011 TARÝHÝNDEN ÝTÝBAREN ÜLKE GENELÝNDE 12 BÝN 150 ASKERÝN SON DEFA SÝLÂH ALTINA ALINMASIYLA SON BULDU. AL MAN YA DA Fe de ral Sa vun ma Ba kan lý ðý nýn mo - dern or du ya ge çiþ ça lýþ ma la rý kap sa mýn da zo run lu as ker lik hiz me ti ni ye ri ne ge ti re cek ler i çin ön ce ki gün son de fa as ker a lý mý ný ger çek leþ tir di. Böy le lik le Fe de ral Or du da bir de vir ka pan dý. Ýlk de fa 1957 yý - lýn da 9 bin 773 as ker a lý mýy la baþ la yan zo run lu as - ker lik uy gu la ma sý, 54 yýl son ra 3 O cak 2011 ta ri hin - de ül ke ge ne lin de zo run lu o la rak as ke re a lý nan 12 bin 150 as ker i le son bul muþ ol du. Pro fes yo nel or - du ya ge çiþ ça lýþ ma la rý ný ta mam la yan Fe de ral Or - du da, ön ce ki gün son de fa si lah al tý na a lý nan as ker - le rin Ha zi ran 2011 de ter his ol ma la rýy la zo run lu as - ker lik fi i li o la rak da bit miþ o la cak. Bu ta rih ten i ti ba - ren or du ta ma men gö nül lü ler den o lu þa cak. Fe de ral Sa vun ma Ba ka ný Karl The o dor zu Gu ten - berg in (CSU) bü yük mü ca de le ve re rek ha ya ta ge çir di - ði ye ni uy gu la ma da Al man Or du su, mes le ði as ker lik o lan pro fes yo nel ki þi ler den o lu þa cak.ye ni uy gu la may - la zo run lu as ker lik A na ya sa dan kal dý rýl ma ya cak, a ma fi i len uy gu lan ma ya cak. Ay rý ca Fe de ral Or du da per so - nel sa yý sý da 240 bin den 185 bi ne dü þü rü le cek. Bu re - form lar çer çe ve sin de Al man Or du su nun 170 bin as - ker den o luþ ma sý dü þü nü lü yor. Ka lan 15 bin as ker i se gö nül lü ler den o lu þa cak ve bu as ker li ðin sü re si nin i se 23 a ya ka dar u laþ ma sý bek le ni yor. Böy le ce Sa vun ma Ba kan lý ðý, 2014 yý lý na ka dar de vam e de cek pla na gö re yýl da 8,3 mil yar E u ro ta sar ruf e de cek. 1 Ni san 1957 yý lýn da baþ la yan zo run lu as ker lik uy - gu la ma sýn da sü re ler de fark lý lýk arz e di - yor du. Ýlk baþ la dý ðýn da 12 ay o lan as ker - lik sü re si da ha son ra 15 a ya yük sel til di ve 1970 li yýl lar da i se 18 ay ol du. Ka - de me li o la rak tek rar a zal tý lan zo run lu as - ker lik sü re si ön ce on, son ra do kuz ve son o - la rak da al tý a ya in di ril miþ ti. 3 O cak 2011 ta ri - hin de si lâh al tý na a lý nan er ler 6 sü rey le bu hiz - me ti ye ri ne ge ti re cek. Fe de ral Sa vun ma Ba kan lý - ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da Fe de ral Or du bün ye - sin de bu za ma na ka dar 8,5 mil yon ki þi nin zo run lu as ker lik hiz me ti ni ye ri ne ge tir di ði be lir til di. ÇÝF TE VA TAN DAÞ LA RI ET KÝ LE YE CEK Tür ki ye Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý As ke ral ma (A - SAL) Da i re Baþ kan lý ðý, Al man ya da zo run lu as ker li ðin kal dý rýl ma sý du ru mun da çif te va tan daþ lý ða sa hip Türk va tan daþ la rý nýn Tür ki ye de as ker lik yap mak zo run da ka la ca ðý ný bil dir miþ ti. A SAL Baþ kan lý ðý zo run lu as ker - li ðin kal dý rýl ma sýy la Al man ya da ki bir den faz la ta bi i - yet li Türk va tan daþ la rý nýn bu ül ke de ya pa cak la rý her tür lü as ker lik hiz me ti (han gi sta tü de o lur sa ol sun) Tür ki ye de ki as ker lik hiz me tin den mu af tu tul ma ya ca - ðý ný ve çif te va tan daþ la rýn Tür ki ye de as ker lik yap mak zo run da ka la cak la rý ný i fa de et ti. Ba kan lýk yet ki li le ri, bu du rum da ki yü küm lü le rin, ge rek li þart la rý ye ri ne ge tir - me le ri ha lin de dö viz le as ker lik hiz me tin den fay da la - na bi le cek le ri ni ha ber ver di. Frankfurt / cihan DÜNYA ALMANYA DA ZORUNLU ASKERLÝÐÝ BÝTÝRDÝ Al man ya da ki Kýp ti Hý ris ti yan la ra ko ru ma n MISIR IN Ýs ken de ri ye þeh rin de ki Kýp ti Ki li se si ne yö ne lik sal dý rý nýn ar dýn dan Al - man ya nýn Han no ver þeh ri ya kýn la rýn da ki Lehr te þeh rin de ya þa yan Kýp ti Or to doks Hý ris ti yan lar da in ter net te ya yým la nan bir sal dý rý teh di di se be bi i le po lis ko ru ma sý al - tý na a lýn dý. Han no ver po li si nin bir söz cü - sü, ö zel lik le Kýp ti Hý ris ti yan la rýn Per þem be ve Cu ma gün le ri dü zen le ye ce ði No el kut - la ma la rý sý ra sýn da da ha sý ký gü ven lik ted - bir le ri a la cak la rý ný be lirt ti. Fe de ral Suç Da - i re si (BKA), Al man ya da ki No el ta ti li ön - ce sin de de Kýp ti Hý ris ti yan la ra yö ne lik sal - dý rý lar dü zen le ne bi le ce ði u ya rý sý ný ge rek li gü ven lik mer ci le ri ne i let miþ ti. Al man ya da yak la þýk 6 bin Kýp ti Hý ris ti yan ýn ya þa dý ðý bil di ril di. Ýs ken de ri ye de ki sal dý rý sý ra sýn da, a ra la rýn da çok sa yý da Kýp ti Hý ris ti yan ýn bu lun du ðu 21 ki þi ha ya tý ný kay bet miþ, çok sa yý da ki þi de ya ra lan mýþ tý. Berlin / a a Be þir: Re fe ran dum so nu cu nu kut la rým n SU DAN Dev let Baþ ka ný Ö mer El Be þir, Pa zar gü nü ya pý la cak re fe ran du mun so nu - cu nu, ay rý lýk ka ra rý çýk sa bi le kut la ya ca ðý ný söy le di. Dev let Baþ ka ný Be þir, re fe ran du - mun ya pý la ca ðý Gü ney Su dan böl ge si nin baþ þeh ri Ju ba ya ger çek leþ tir di ði en der zi - ya ret te, gü ney li yet ki li ler ö nün de yap tý ðý ve dev let te le viz yo nun dan nak len ya yýn la - nan ko nuþ ma da, Ka ra rý nýz dan do la yý ay - rý lý ðý seç se niz bi le kut la ya ca ðým. Ki þi sel o - la rak Su dan bö lü nür se ü zü lü rüm. A ma ay ný za man da Su dan da ba rý þý sað lar sak mut lu o lu rum de di. Juba / aa Na zar ba yev i çin im za lar ta mam n KA ZA KÝS TAN Cum hur baþ ka ný Nur sul - tan Na zar ba yev in gö rev sü re si nin 2020 yý - lý na ka dar u za týl ma sý ve yet ki le ri nin ge niþ - le til me si i çin ge rek li o lan 200 bin im za nýn top lan dý ðý a çýk lan dý. Nur Ha ber Por ta - lý nda yer a lan ha ber de þu a na ka dar 314 bin 621 im za ya u la þýl dý ðý ve re fe ran dum i - çin ge rek li 200 bin im za sý ný rý nýn çok tan a - þýl dý ðý be lir til di. Ým za al ma ça lýþ ma la rý i se 10 O cak ta ta mam la ný yor. Mer kez Se çim Ko mis yo nu Baþ ka ný Ku an dýk Tur gan ku - luv, da ha ön ce yap tý ðý a çýk la ma da ye ter li im za nýn top lan ma sý du ru mun da 2011 yý lý - nýn Mart a yýn da re fe ran du ma gi di le bi le ce - ði ni söy le miþ ti. Na zar ba yev, 1990 yý lýn dan bu ya na Cum hur baþ kan lý ðý gö re vi ni sür - dü rü yor. Gö rev sü re si nor mal de 2012 de ta mam la na cak o lan Na zar ba yev, bu se ne 71. yaþ gü nü nü kut la ya cak. Almatý / cihan BEL ÇÝ KA OR DU SUN DA KÜ ÇÜL ME SÜ RE CEK BEL ÇÝKA Si lah lý Kuv vet le ri mo dern leþ me sü re cin de, 2008 den bu ya na baþ lat tý - ðý kü çül me yi 2011 de de de vam et ti re cek. Sa vun ma Ba kan lý ðý ve ri le ri ne gö re, 36 bin 200 as ker sa yý sý i le ka pa tý lan 2010 yý lýn dan son ra 2011 so nu i çin be lir le nen he def 34 bin ol du de Sa vun ma Ba kan lý ðý per so nel i çin büt çe si nin yüz de 66 sý ný a yý rýr ken, bu o ran 2011 i çin yüz de 58 e düþ tü. Ye ni yýl ay ný za man da, or du - nun dö nü þüm sü re cin de ba zý kýþ la la rýn ka pan ma sý ný da be ra be rin de ge ti re cek. Bu çer çe ve de dört kýþ la bu se ne i çin de ka pa tý la cak. Se ne so nu na ka dar yurt dý þýn - da o pe ras yon yap mak ü ze re bin 200 ki þi is tih dam e di lip, Bel çi ka or du sun da genç leþ tir me gi ri þi min de bu lu nul ma sý plan la ný yor. Brüksel / cihan Mescid-i Aksa ya ziyaretçi akýný Kudüs te yer alan dünyanýn en eski ikinci mescidi olan Mescid-i Aksa, þehirdeki Müslümanlar için bir simge olmanýn yaný sýra hala en büyük ibadet mekâný olarak kullanýlýyor. Vakit namazlarýnda caminin büyük kýsmý dolarken, camide ziyaretçiler için de öðlen ve ikindi namazlarý cem edilerek kýldýrýlýyor. Kudüs esnafýnýn buluþma mekâný da olan camide namaz sonrasýnda avluda dinî sohbetler düzenlenirken, birçok kiþi de içeride Kur ân-ý Kerim okumayý tercih ediyor. Çoðunluðu Müslüman olan ziyaretçiler için hemen yaný baþýnda bulunan Kubbet us Sahra nýn gölgesinde kalsa da Mescid-i Haram dan sonra yeryüzünde inþa edilen Sý ný ra tel ör gü çek me, Tür ki ye ye kar þý de ðil YU NA NÝS TAN Ka mu Dü ze ni Ba ka ný Hris tos Pa pu çis, A ti na hü kü - me ti nin, Me riç (Ev ros) böl ge sin de ka çak göç men le rin ül ke ye gi ri þi - ni en gel le mek ge rek çe siy le Türk-Yu nan sý ný rýn da o luþ tur ma yý plan la dý ðý se tin Tür ki ye ye yö ne lik ol ma dý ðý ný sa vun du. Pa pu çis yap tý ðý a çýk la ma da, Me riç böl ge sin de o luþ tu ru la cak se tin, Yu na - nis tan i le Tür ki ye nin ya sa dý þý gö çe kar þý o lan iþ bir li ði ni güç len di re - ce ði ni ö ne sü re rek, Bu ko nu da a lý na cak o lan tedbir ler hiç bir þe kil - de Tür ki ye ye yö ne lik de ðil. Ak si ne, ya sa dý þý göç men so ru nu na kar - þý o lan iþ bir li ði mi zin güç len me si ni, ge ri gön de ril me ko nu sun da ki i - ki li an laþ ma nýn öz lü o la rak uy gu lan ma sý ný, i ki ül ke de ve u lus la r a - ra sý a lan da fa a li yet gös te ren in san ta cir le riy le mü ca de le yi ko lay laþ tý - ra cak týr de di. Türk-Yu nan sý ný rý na tel çek me pla ný ný e leþ ti ren le ri i ki yüz lü lük le suç la yan Pa pu çis, A ti na nýn, göç men ve mül te ci le - rin ya ban cý ül ke ler de ki sta tü le ri ni be lir le yen Dub lin Yö net me li - ði nin ye ni den göz den ge çi ril me si ni is te di ði ni be lirt ti. Atina / aa ikinci mescid olmasý, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Haçlý Seferleri nde büyük zarar gören ve birçok kez tamir edilen ya da restorasyondan geçen cami, geçmiþte bazý radikal Yahudilerin de saldýrýlarýna maruz kalmýþtý. Yahudilerin Aðlama Duvarý nýn hemen üstünde yer alan caminin alt kýsmýnda ise kazý çalýþmalarý devam ediyor. Müslümanlar, kazý çalýþmalarýnýn camiyi yýkmak için yapýldýðýný iddia ediyor. Mescid-i Aksa, ayný zamanda Müslümanlarýn ilk kýblesi olmuþtu. Türkçede En Uzaktaki Mescit anlamýna gelen mekâna Beyt-i Makdis veya Beyt-i Mukaddes adý da veriliyor. Kudüs / cihan Wi ki le aks id di a sý: Ý ran ABD ye gü ve ni yor muþ WI KI LE AKS ta ra fýn dan ya yým la nan A me ri kan giz li bel ge le ri ne gö re Ý ran, Ýn gil te re ve Rus ya dan çok ABD ye gü ven di ði ve Rus ya dan sa ABD den ya kýt al ma yý ter cih et ti ði ko nu sun da Tür ki ye yi bil gi len dir di. A me ri kan ba sý nýn da yer a lan ha ber - le re gö re, ABD nin An ka ra Bü yü kel çi si Ja mes Jef - frey, Ka sým 2009 da Was hing ton a gön der di ði krip to da, bir Ý ran he ye ti nin Türk Dý þiþ le ri Ba ka - ný i le gö rüþ tü ðü nü ve ya kýt i le u ran yum ta ka sý ko nu sun da gö rüþ a lýþ ve ri þin de bu lun duk la rý ný be lirt ti. Ý ran he ye ti nin Tür ki ye ye i ti mat et ti ði - ni ve Tah ran ýn Rus ya ve Ýn gil te re den çok ABD ye gü ven di ði ni i fa de et ti ði be lir ti len dip lo ma tik me saj da, Ý - ran he ye ti nin ay rý ca Rus ya ve Ýn gil te re den se ABD den ya kýt al - ma yý ter cih et ti ði ni ak tar dý ðý kay de dil di. Ankara / aa 7 Mýsýr daki çatýþmayý kim körüklüyor? GENÝÞ AÇI HALÝL ÝBRAHÝM CAN Mý sýr da son yýl lar da Kýp ti Hý ris ti yan lar la Müs lü man lar a ra sýn da ar tan ger gin lik, ça týþ ma dü ze yi ne u laþ tý. Ýs ken de ri ye de - ki bir ki li se ye dü zen le nen ve 21 ki þi nin öldüðü sal dý rý lar, bar da ðý ta þý ran son dam la ol du. Pa pa sal dý rý yý ký na yýp Hý ris ti yan lar i çin ko ru ma is te - yin ce, Mý sýr lý Müs lü man lar a ya ða kalk tý lar. El Ez her Þey hi I rak ta Müs lü man lar öl dü rü lür ken ni ye ben ze ri bir çað rý yap ma dý? söz le riy le tep - ki si ni gös ter di. Med ya ya yan sý yan, sal dý rý ya uð ra yan ki li se nin ö - nün de du ran, kan i le haç i þa re ti ya pýl mýþ bir be yaz ti þört gi yen Hý ris ti yan gö rün tü sü du ru mun ve ha - me ti ni or ta ya ko yu yor du. Pe ki Mý sýr da ne ler o lu yor? As lýn da ül ke miz de bir çok kez ser gi le nen o yu - nun bir ben ze ri. Sað cý-sol cu, A le vî-sün nî ve þim di de Kürt-Türk ay rý mý ný kö rük le me ye yö ne lik o yun - la rýn ben ze ri, Mý sýr da da Hý ris ti yan-müs lü man düþ man lý ðý ný týr man dýr mak i çin ser gi le ni yor. Þu ra sý bir ger çek ki; hiç bir ak lý ba þýn da Müs lü - man, i ba det i çin i ba det ha ne sin de bu lu nan Hý ris ti - yan la rý bom ba la ya rak öl dü re mez. Za man la ma sý na ve ye ri ne ba kýl dý ðýn da, bu o la yýn ça týþ ma la rý baþ lat - mak i çin tez gâh lan dý ðý ný, dün ya Hý ris ti yan la rý nýn dik ka ti ni bu ül ke ye çek mek i çin de en uy gun za - ma nýn gö ze til di ði ni gör mek te yiz. Sek sen mil yon nü fu sa sa hip ül ke de ki Hý ris ti yan nü fu sun o ra ný nýn yüz de 5 i la 10 a ra sýn da ol du ðu bi lin mek te. Hüs nü Mü ba rek in o tuz yýl lýk dik ta re - ji mi nin git tik çe yok sul laþ týr dý ðý, iþ siz li ðin hýz la art - tý ðý, ki þi hak ve hür ri yet le ri nin ký sýt lý ol du ðu, ül ke i - çin de ge lir da ðý lý mý nýn bo zul du ðu bir or tam da, Müs lü man lar la Hý ris ti yan lar a ra sýn da kay naþ ma - dan çok tec ri de yö ne lik bir kül tü rün e ge men ol ma - sý so run la rý i yi ce kar ma þýk ha le ge tir di. Hý ris ti yan lar bel li böl ge ler de top lan dý lar ve böl ge - le ri dý þý na çýk mak tan çe ki nir ha le gel di ler. Mý sýr lý bir gru bun Müs lü man lar la Hý ris ti yan la rý bir a ra ya ge tir mek i çin baþ lat týk la rý bir pro je de, in ter net te yap týk la rý bir an ke te ka tý lan 5 bin ki þi nin ver di ði ce - vap lar dan i ki ta ra fýnda bir bi ri ni ye te rin ce ta ný ma dý - ðý an la þý lý yor. Ba zý Müs lü man lar Kýp ti ra hip le rin ye din ci yüz yýl da Mý sýr ýn A rap lar ca iþ ga li nin ya sý ný tut mak i çin si yah giy dik le ri ni dü þü nür ken, ba zý Hý - ris ti yan lar da Kur ân ýn Müs lü man la ra bütün Hý ris - ti yan la rý öl dür me le ri ni em ret ti ði ni sa ný yor du. Bu bil gi siz lik le ri gi der me ye yö ne lik fa a li yet le - rin mut la ka dev let çe dü zen len me si ya da en a - zýn dan teþ vik e dil me si ge re ki yor. Zi ra Müs lü - man-hý ris ti yan ba rý þý ný boz ma ya yö ne lik o la rak böl ge de plan lý ça ba la rýn gös te ril di ði, I rak Hý ris - ti yan la rý na yö ne lik teh dit ler ve on la rýn ül ke den ay rýl ma sý i çin ya pý lan bas ký lar dan da an la þý lý yor. Mü ba rek in te rö rist le ri n el le ri ni ko pa ra ca ðýz kli þe si so ru nu çö ze cek gi bi gö rün mü yor. Bu a - ra da ül ke nin en bü yük Ýs lâ mî ör güt len me si o lan Müs lü man Kar deþ ler in bu sal dý rý la ra a dý nýn ka - rýþ tý rýl ma sý ko nu sun da dik kat li ol ma sý ge re ki - yor. Bu ger gin li ðin ça týþ ma ya dö nüþ me si ha lin - de suç la na cak o lan la rýn ba þýn da on lar ge li yor. Yüz ler ce yýl dýr Müs lü man lar la Hý ris ti yan la rýn bir lik te kar deþ lik i çin de ya þa dý ðý, li man þehri ol - ma sý dolayýsýyla bir çok ya ban cý nýn da bu lun du - ðu Ýs ken de ri ye de bu tür sal dý rý la rýn baþ la týl ma sý da dik kat çe ki ci. U ma rýz Mý sýr da ki bu ger gin or tam ký sa sü re i çin de sal dý rý yý dü zen le yen le rin bu lun ma sý, i ki din men sup la rý a ra sýn da kay naþ ma yý sað la ya cak tedbir le rin a lýn ma sý ve ben ze ri sal dý rý la rýn ön - len me siy le a þý lýr. Yok sa böl ge ye ya yýl ma sý, bütün Or ta do ðu nun hu zu ru nu ka çý ra cak týr. Ca me ron dan te rör ko nu sun da ö ze leþ ti ri n ÝN GÝL TE RE Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron, ül ke sin de te rör teh di di nin cid di ye ti ni ko ru du ðu nu be lir te rek, Ra di ka liz min or ta ya çý ký þý ve te rör ey lem le riy le so - nuç la nan o lay lar la il gi li ön ce ken di mi zi sor gu la ma lý - yýz de di. Ýn gil te re de ya þa yan Müs lü man la rýn bü yük bir ço ðun lu ðu nun bu yön de yük se len bir ra di ka liz - me kar þý ol duk la rý ný söy le yen Ca me ron, so ru nun çö zü mün de ý lým lý di ye ta bir e di len Müs lü man la rýn da kat ký da bu lun ma la rý ge rek ti ði ni di le ge tir di yý lý na i liþ kin bir a çýk la ma da bu lu nan Baþ ba kan Ca - me ron, ye ni yý lýn ül ke i çin zor o la ca ðý ný, hü kü met o - la rak ken di le ri nin zor a ma ge rek li a dým lar at týk la rý ný sa vun du. Bi zim ön ce li ði miz gi ri þim ci lik, mo der ni - zas yon ve in san la rýn gü ven li ði ol ma lý dýr di yen Ca - me ron, ö nü müz de ki yý lýn da yi ne zor bir yýl o la ca ðý - ný an cak is tih dam o luþ tur mak i çin ge rek li ted bir le ri a la cak la rý ný a çýk la dý. Lon dra / cihan

8 Ye ni den Bis mil lah di yo ruz. Siz - ler le, ga ze te mi zin Hu kuk Say - fa sý i le baþ la yan be ra ber li ði - miz çe þit li se bep ler le ke sin ti ye uð ra - dý. Ýn þa al lah bun dan böy le Gün cel Hu kuk ta ye ni den be ra ber o la ca ðýz. Ak tü el o lay la rýn hu kuk ta ki yan sý - ma la rý ný pay la þa cak, prob lem le rin çö zü mü ne da ir de ðer len dir me le ri - mi zi pay la þa cak. Siz ler den ge le cek so ru la ra bu kö þe de ce vap ver me ye ça lý þa ca ðýz. Ye ni As ya nýn kýrk yýl lýk o ku yu - cu la rý i le yap tý ðý rö por taj la rý ya yýn - la ma ya baþ la dý ðýn da, ben de kaç yýl - lýk o ku yu cu ol du ðu mu dü þün müþ - tüm. Tam o tuz i ki yýl ol muþ Ye ni As ya i le ta ný þa lý. Bu ta ný þýk lý ða Bat - man En düs tri Mes lek Li se sin den sý nýf ar ka da þým, Kay se ri tem sil ci - miz ve ga ze te mi zin de ðer li ya zar la - rýn dan a ða be yim Þe rif Gün düz ve - si le ol muþ tu. Bu ve si le i le bu ra dan ken di si ne min net tar lý ðý mý, se lâm ve mu hab bet le ri mi gön de ri yo rum. Er ge ne kon dâ vâ sý ve si le siy le ka - mu o yu nun gün dem de yer bul ma - yan pek çok hu ku kî kav ram tar tý þýl - ma ya baþ lan dý. Bun la rýn ba þýn da da tu tuk la ma ge li yor. Bu gü ne dek tu tuk la ma la rýn ye rin de li ði, ge rek li - li ði, u zun sü re li tu tuk lu lu ðun do - ður du ðu mað du ri yet ler pek di le ge - ti ril mez di. Er ge ne kon dâ vâ sý i le bel li mev ki le re gel miþ ço ðu e mek li ka mu gö rev li le ri i le ba sýn men sup - la rý hak kýn da tu tuk la ma ka ra rý ve - ril me si i le bu kav ram her ze min de tar tý þýl ma ya baþ lan dý. Hak sýz ve yer siz tu tuk la ma ka rar la - rý na pek çok kez ga ze te miz im ti yaz sa hi bi sa yýn Meh met Kut lu lar da mu ha tap ol du. Es ki Türk Ce za Ka - nu nu dö ne min de meþ um 163 mad - de he nüz yü rür lük te i ken An ka ra Ko ca te pe de a ziz Üs ta dý mýz Be di üz - za man Sa id Nur sî i çin o ku tu lan mev - lid son ra sý ter tip ko mi te si ü ye le ri hak kýn da tu tuk la ma ka ra rý ve ril miþ ti. Þim di bir kýs mý be ka ya ir ti hal et miþ bu lu nan muh te rem in san lar sýrf bir ca mi de bir din â li mi i çin mev lid o - kut tuk la rý i çin tu tuk lan mýþ lar ve bir müd det þim di Ýn san Hak la rý Mü ze si - ne dö nüþ tü rü len U lu can lar Ce za e - vin de hür ri yet le rin den mah rum bý ra - kýl mýþ lar dý. Çok da ha ya kýn bir ta rih te yi ne An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de ga ze te - miz a dý na ter tip o lu nan bir mev lid ön ce si ba sýn men sup la rý i le soh be - tin de 19 A ðus tos 1999 dep re mi ni bir Ý lâ hî Ý kaz o la rak de ðer len dir di ði i çin muh te rem Meh met Kut lu lar tu tuk lan mýþ ve bir müd det tu tuk lu o la rak yar gý lan mýþ tý. Tu tuk la ma mu ha ke me nin sað lýk lý yü rü tü le bil - me si nin, ö zel lik le sa ný ðýn leh ve a - ley hin de ki de lil le rin ek sik siz ve doð ru o la rak top lan ma sý nýn sað lan - ma sý na dö nük bir ted bir i ken ül ke - miz de ö zel lik le a ra re jim dö nem le - rin de ve Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin et kin ol du ðu, sos yal ve si ya sî ha ya ta mü da hil ol du ðu dö nem ler de he - men in fa zý na baþ la nan bir ce za lan dýr ma yön - te mi o la rak uy gu lan dý. Ce za Mu ha ke me si Ka nu nu kuv vet li suç þüp he si nin var lý ðý i le bir - lik te bir tu tuk la ma se be - bi nin var lý ðý ha lin de tu - tuk la ma ka ra rý ve ril me - si ni ön gör mek te dir. Bu - nun la bir lik te i þin ö ne - mi, ve ril me si bek le nen ce za ve ya gü ven lik ted - bi ri i le öl çü lü ol ma ma sý ha lin de, tu tuk la ma ka ra - rý ve ri le me ye ce ði ön gö - rül müþ, hâ kim le re ve ri - len tu tuk la ma yet ki si ne sý nýr la ma ge ti ril miþ tir. Þüp he li ve ya sa ný ðýn kaç ma sý, sak lan ma sý ve - ya ka ça ca ðý þüp he si ni u - yan dý ran so mut ol gu lar var sa, þüp he li ve ya sa ný ðýn dav ra nýþ la rý, de lil le ri yok et me, giz le me ve ya de ðiþ tir me, ta nýk, mað dur ve ya baþ ka la rý ü ze - rin de bas ký ya pýl ma sý gi ri þi min de bu lun ma hu sus la rýn da kuv vet li þüp he o luþ tu ru yor sa þüp he li ve ya sa ný ðýn tu tuk lan ma sý na ka rar ve ri - le bi le cek tir. Ka nun ay rý ca ka ta log suç la rý o la rak ta ným la nan ve 100 mad de nin 3 ncü fýk ra sýn da sa yý lan be lir li a ðýr lýk ta ki suç lar yö nün den su çun iþ len di ði yö nün de kuv vet li þüp he mev cut i se tu tuk la ma se be - bi nin var ol du ðu nu be lirt mek te dir. Uy gu la ma da da ço ðun luk la bu suç - la rý iþ le yen þüp he li ve sa nýk lar hak - kýn da tu tuk la ma ka ra rý ve ril mek te ve tu tuk lu luk ha li u zun sü re de vam et mek te dir. Ye ni Ce za Mu ha ke me si Ka nu nu tu tuk lu o la rak ge çi ri le cek sü re ler yö - nün den sý nýr la ma lar ge tir di. An cak bu na i liþ kin dü zen le me le rin he men yü rür lü ðe gir me si ye ri ne bu hü küm - le rin ta ri hin de yü rür lü ðe gir me si ter cih e dil di. Tu tuk lu luk sü - re le ri ne sý nýr la ma ge ti ren dü zen le - me nin yü rür lü ðe gir me si i le bir lik te ger çek le þen tah li ye ler ka mu vic da ný - ný ya ra la ma ya, ka nat ma ya baþ la dý. Top lu mun a da let duy gu su bir kez da ha ze de len di. An cak yar gý la ma nýn ma kul bir sü re de ta mam lan ma sý, hak kýn da ke sin leþ miþ bir hü küm ol - ma dan kim se nin hür ri ye tin den mah - rum bý ra kýl ma ma sý il ke le ri çok tan in - fa za dö nü þen tu tuk lu luk hal le ri nin son lan dý rýl ma sý ný ge rek ti ri yor du. Bu nun la be ra ber beþ ki þi yi kat let mek ve on lar ca ki þi yi ya ra la mak tan hak - kýn da dok san al tý yýl ha pis ce za sý na mah kûm e dil miþ ki þi le rin, hak la rýn da mü eb bet ha pis ce za sý ve ril miþ ki þi - le rin, hak la rýn da ki tem yiz in ce le - me si ta mam lan ma dý ðý i çin tah li ye e dil me le ri ka mu vic da ný nýn ko lay - lýk la haz me de me ye ce ði, top lu mun hu ku ka o lan i nan cý ný za yýf la ta cak o lum suz ör nek ler. Yar gý tay ce za da i re le ri dün al dýk la rý ka rar lar la a - za mî tu tuk lu luk sü re le ri ko nu sun - da ki tar týþ ma la rý bi tir di. Bu na gö re dev le te kar þý iþ le nen suç lar da sü re 10 yýl, di ðer a ðýr ce za mah ke me sin - de yar gý la nan suç lar i çin 5 yýl, as li ye ce za mah ke me le rin de ki suç lar i çin i se 1.5 yýl a za mî tu tuk lu luk sü re si o la cak. Bu du rum da yar gý la ma nýn tem yiz sü re le ri da hil bu sü re ler i çe - ri sin de bi ti ril me si ni sað la ya bi le cek dü zen le me le rin ya pýl ma sý ka çý nýl - maz dýr. Erk le rin ay rý lý ðý ný, erk le rin ça týþ - ma sý o la rak al gý la mak tan vaz ge çe - rek A da let Ba kan lý ðý, Yük sek Yar gý Or gan la rý, Ba ro lar Bir li ði, HYSK ve YAR SAV, De mok rat Yar gý Der ne ði ve di ðer hu kuk der nek le ri ve hu kuk ku rum la rý Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si, A ÝHM ka rar la rý ý þý ðýn - da yar gý la ma nýn ma kul bir sü re i çe - ri sin de ta mam lan ma sý na hiz met e - de cek dü zen le me ler i çin iþ bir li ði yap ma lý dýr. 8 MEDYA - POLÝTÝK M. YASÝN AYDIN FÝLMÝN he men a çý lý þýn da gö re ce ði niz me saj da Be di üz za man Sa id-i Nur si, si - ne ma hak kýn da ki gö rü þü nü di le ge ti ri - yor. Müs lü man la rýn na sýl si ne ma yap - ma sý ge rek ti ði ko nu sun da ya za ya za klav yem de tüy bi te cek bel ki. Fa kat vaz geç me ye ce ðim. Sa nat la uð raþ - ma yan Müs lü ma nýn bir ya ný nýn mut la ka ek sik ol du ðu te zi min de al - tý ný çi ze rek, na sýl bir si ne ma so ru - su nu yi ne le ye rek, Be di üz za man ýn yak la þý mý nýn i yi bir baþ lan gýç nok ta - sý o la ca ðý ný dü þü nü yo rum. Bü yük pro dük si yon la rýn a da mý, Be - yaz Si ne ma nýn en ö nem li iþ le ri nin ya - pým cý ve yö net me ni Meh met Tan rý se - ver, yi ne bü yük bir i þe im za at tý. Büt çe - si a çý sýn dan en pa ha lý Be yaz Si ne ma ör ne ði ol du bel ki de. 4 Mil yon TL ci - va rýn da bir büt çe i le Hür A dam ý çek ti. Tür ki ye si ne ma sý nýn en i yi fil mi ni yap tý ðý ný id di a et miþ ti Tan rý se ver. Öy le mi ger çek ten; de ðil. Si ne ma sa na tý nýn hak ký ný ve ren çok sa yý da film var. Hür A dam i se ken di ka te go ri sin de stan dar - dý ya ka la mýþ, büt çe a çý sýn dan üst dü - zey de sa yý la bi le cek, si ne ma tog ra fik o - la rak va sa týn üs tü ne çýk mýþ, o yun cu luk a çý sýn dan da ay ný dü zey de bir film. Pat la ma lar ve ba zý ma sa ça lýþ ma la rý ya pay bir gö rün tü o luþ tu ru yor. Sa - id-i Nur si nin a ða cýn te pe sin de ne i - þi ol du ðu nu tam an la ya ma dým. Ba - sit bir Holl ywo od tar zý gön der me ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Ta ri hi bir ger çek li ði var sa da be nim ce ha le - tim. Kö yün de li si sý ký cý ve kla sik bir ka rak ter. Son bö lüm de tem po çok dü þü yor. Ve fil min sü re si u zun. La kin bun lar dan son ra fil min de ðe - ri ni ar tý ran nok ta la ra de ðin mek la zým (ki, ya zý bi tin ce gö re cek si niz ki her ha - lü kar da iz len me si ge re ken bir film). Sa id-i Nur si nin bir Kürt ol du ðu ger çe ði ni yük sün me den or ta ya ko yan ve yi ne çe kin me den Kürt çe di ya log la rý se nar yo ya ek le yen ya zým e ki bi ni teb rik et mek ge rek. Za ten o lan o, ne yi ni teb - rik e di yor sun di ye bi lir si niz. A ma Kürt çe nin bir dö nem ya sak lý dil ol du - ðu ül ke de ve Müs lü man la rýn da Kürt so ru nu ko nu sun da tu tar sýz dav ran dý ðý dö nem de bu hu sus ö nem arz e di yor. Sýrf, A ta türk i le il gi li sah ne den ö tü rü so ruþ tur ma a çýl ma sý da hi bu fil mi iz le - mek i çin ye ter li se bep. Çün kü bu sah - ne Tür ki ye si ne ma sýn da bir ilk. Mus ta - fa Ke mal sý kýn tý i çe ri sin de, kü çük dað - la rý ya rat ma mýþ, bi ri ni ik na et me ye ça lý þan, her kes gi bi bir in san o la rak res me di li yor. Tar tý þý lan sah ne nin Ke - ma list le ri ra hat sýz et me si hiç de þa þý la - cak bir þey de ðil. Za ten Ke ma list ler ra - hat sýz o lu yor sa i yi bir þey ler var dýr. An cak di ðer ta raf tan, as lýn da Mus ta fa Ke mal fil min baþ ka bir ye rin de ak la ný - yor. Bu sah ne nin hiç ko nul ma ma sý ge re kir di ben ce. (...) Þeyh Sa id Ýs ya ný ve Me ne men o la yý i çin tu zak den me si de res mi ta rih in ho þu na git me ye cek yak la þým lar. Ve el bet te Be di üz za man Sa id-i Nur si... Ha ya tý zin dan lar da, sý kýn tý ve bas ký i le geç miþ o lan bir in sa nýn bi yog ra fi - si ni film yap mak ko lay de ðil. Hiç bir þey tam ol maz. Ha ya tý nýn her a ný ko ca man bi rer gös ter ge ol sa da siz en mü him nok ta yý mut la ka at la mýþ o lur su nuz. Bu ra da da o var gi bi. Ak si söz ko nu su o la maz za ten. (,,,) Ve fil min he men a çý lý þýn da gö re ce - ði niz me saj. Be di üz za man Sa id-i Nur - si, si ne ma hak kýn da ki gö rü þü nü di le ge ti ri yor. Da ha ön ce de bu say fa da i fa - de et me ye ça lýþ mýþ tým. Bu film le ye ni - den gün de me gel me si ö nem li. Sa id Nur si nin si ne ma ve sa nat i - le il gi li gö rüþ le ri þöy le: La fýz ma na nýn ta bi a tý mü sa a de et ti ði öl çü de süs len me li... Þe kil, muh te va ya gö re res me dil me li; res - me di lir ken de me a lin iz ni a lýn ma - lý...üs lu bun par lak ve rev na ka dar ol ma sý na ö nem ve ril me li, fa kat ga - ye ve mak sat da as la ih mal e dil me - me li dir...ha yal ge niþ bir ha re ket a - la nýy la des tek len me li, an cak ha ki - kat da hiç bir za man in ci til me me li dir. Müs lü man la rýn na sýl si ne ma yap - ma sý ge rek ti ði ko nu sun da ha ri ka bir ha re ket nok ta sý. Gü nü müz de bi le si - ne ma i çin ha ram fet va sý ve ren din a - dam la rý ol du ðu nu dü þü ne cek o lur sak, Sa id Nur si nin on lar ca yýl ön ce böy le si - ne bir ba kýþ ser gi le me si tak di re þa yan. Da ha sý, dik ka te a lýn ma lý. Müs lü man la rýn na sýl si ne ma yap - ma sý ge rek ti ði ko nu sun da ya za ya za klav yem de tüy bi te cek bel ki. Fa kat vaz geç me ye ce ðim. Sa nat la uð raþ - ma yan Müs lü ma nýn bir ya ný nýn mut la ka ek sik ol du ðu te zi min de al - tý ný çi ze rek, na sýl bir si ne ma so ru - su nu yi ne le ye rek, Be di üz za man ýn yak la þý mý nýn i yi bir baþ lan gýç nok ta - sý o la ca ðý ný dü þü nü yo rum. Me a lin iz ni a lýn ma lý ba bý ö nem li. Bu ka dar dan bir þey ol maz di ye rek cin sel lik ve ya þid det ya da lâ di ni lik ba - kýþ la rýy la ya pý lan si ne ma, sa de ce bu yö nüy le Ýs la mî/be yaz/mil li Si ne - ma nýn dý þýn da ka la cak týr. Ha ki kat a ra yý þýn da en faz la bir a raç o la bi le cek o lan si ne ma nýn, böy le si bir a ra yýþ ta a raç ol ma o nu ru nu da göz ö - nün de bu lun du ra rak, sa nat ol du ðu ger çe ði ni u nut ma dan, mak sat as la ih - mal e dil me den si ne ma ya pýl ma lý dýr. A dý ný ne ko yar sa nýz ko yun. Ye ter ki bu ni yet le si ne ma ya pýl sýn. Ab dul ha mit Gü ler Mil lî Ga ze te, BÝZ çok sert bir fren le u lus dev le te geç - miþ ta ze bir ül ke yiz. Bi ze az za man da çok iþ ler yap tý rýl - ma sý i çin de bir be del ö de dik. Mil let çe pres len dik, bi çi me so kul - duk ve ü re til dik. He pi miz, en so lun dan en sa ðý na, en mu ha fa za ka rýn dan en eks tre mis ti ne ka dar bi rer cum hu ri yet ma mu lü yüz. Tek rar e di yo rum: Ü RE TÝL DÝK Bu nun i çin i se, e ði tim sis te mi miz, en a yý rým cý ve in san lýk suç la rý kap sa - mý na gi re bi le cek bir prog ram la may la en ö nem li a raç o la rak kul la nýl dý. Mil li E ði tim Te mel Ka nu nu nda yer a lan Türk Mil li E ði ti mi nin Ge nel A - maç la rý a ra sýn da ilk sý ra da þu öl çüt zik re di lir: Türk mil le ti nin bü tün fert le ri ni ( ) A ta türk in ki lap ve il ke le ri ne ve A na ya sa da i fa de si ni bu lan A ta türk mil li yet çi li ði ne bað lý ( ) yurt taþ lar o la rak ye tiþ tir mek Ve 1933 den be ri dir Al la hýn her gü nü ço cuk la rý mý zýn a kýl la rý ný ið diþ e der ce si ne be yin le ri ne çak tý ðý mýz An dý mýz Tür küm, doð ru yum, ça lýþ ka ným. Ýl - kem, kü çük le ri mi ko ru mak, bü yük le ri - mi say mak, yur du mu, mil le ti mi ö züm - den çok sev mek tir. Ül küm; yük sel mek, i le ri git mek tir. Ey Bü yük A ta türk! Aç tý - ðýn yol da, gös ter di ðin he de fe dur ma - dan yü rü ye ce ði me and i çe rim. Var lý - ðým, Türk var lý ðý na ar ma ðan ol sun. Ne Mut lu Tür küm Di ye ne! Ü ni ver si te de du rum de ði þi yor, bil gi - ye u laþ ma da ve ü ret me de ev ren sel stan dart la ra ge çi li yor zan net me yi niz, du rum da ha da va him. A lýn si ze YÖK Ka nu nu nun 4. Mad de si: Öð ren ci le ri ni A ta türk Ýn ki lap la rý ve il ke le ri doð rul tu sun da A ta türk mil li - yet çi li ði ne bað lý Türk mil le ti nin mil li, ah la ki, in sa ni ma ne vi ve kül tü rel de - ðer le ri ni ta þý yan, Türk ol ma nýn þe ref ve mut lu lu ðu nu du yan, top lum ya ra rý - ný ki þi sel çý ka rý nýn üs tün de tu tan, a i le, ül ke ve mil let sev gi si i le do lu Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti ne kar þý gö rev ve so rum lu luk la rý ný bi len ve bun la rý dav - ra nýþ ha li ne ge ti ren ( ) va tan daþ lar o - la rak ye tiþ tir mek Ta bii ki her i de o lo ji ken di de ðer ler ve an lam lar dün ya sý ný ku rar. Ku ru luþ a þa ma la rýn da bel ki böy le hiç bir vic dan ve bil gi öl çü tü ne da yan ma yan, ke ra - me ti ken din den men kul öz cü bir dis - ku ra da sa pý la bi lir. Ýk ti dar ken di hal ký ný ka zýk la ya bi lir... Ne de ol sa bu ra da kit le le rin ak lý na de ðil, duy gu la rý na ses le nil mek te dir. A - ma gü nü ge lir, o dö nem ka pa nýr ve ye - ni bir say fa a çý lýr. Uy gar dün ya nýn 1950 ler de yap ma ya baþ la dý ðý gi bi A ma Tür ki ye bu nu yap ma dý, yap - mý yor, bi zi has ta e den bir sü rü a kýl dý þý saf ra lar la ya þa ma ya de vam e di yo ruz ha la.. Yu kar da ör ne ði ni ver di ðim üç me - tin, uy gar bir ül ke de a ðýr suç un su ru teþ kil e der. Ki þi ye ta pýn ma cý lýk, ýrk çý lýk, öz cü lük, bi re yin yer le bir e dil me si ve hak la rýn ye ri ne ö dev le rin kon du ðu bir ib ret lik ve si ka o la rak. Bir ki þi ye, ya ni A ta türk e re fe rans ve - ren tek A na ya sa ya sa hi biz. Ya ni 1938 de ve fat et miþ bir ki þi nin de ðer yar gý la rý, ni ye ti ve ak lý i le sý nýr lan ma yý ta baþ tan ka bul e di yo ruz. E ði tim sis te mi miz 1930 lu yýl la rý sa - vu nan bir i de o lo ji nin de ðer ler kü me si i le hem hal Bu ra dan dün ya i le re ka bet e de bi len, çað daþ, uy gar bir ül ke ve va tan daþ lar çý ka ra bi le ce ði mi zi dü þü nü yo ruz. A ma çý ka çý ka, o ku du ðu nu an la ma - yan, es pri an la yý þý ol ma yan, her de ði þi - me sa vaþ a çan, mil li yet çi, dýþ la yý cý, komp leks li, öf ke li bir ruh du ru mu i le yüz le þi yo ruz bu gün. E vet, hem A na ya sa da, hem de e ði - tim müf re da týn da bir ta kým i yi leþ tir - me ler ya pý lý yor. A ma o mur ga yý ha - la ay ný zih ni yet ve de ðer ler bü tü nü ta þý dý ðý i çin et ki si ni sür dü rü yor, sür dü re cek de O yüz den yep ye ni öz gür lük çü bir zih ni yet le ha zýr lan mýþ si vil bir A na ya sa ve e ði tim müf re da tý na ih ti ya cý mýz var. Mar kar E sa yan / Ta raf, Her se ne ol du ðu gi bi bu se ne de yýl ba þý ge ce sin de bir bi rin den fark lý prog ram lar ic ra e dil di. Ta - biî bi zim ta kip et ti ði miz prog ram lar, ehl-i dün ya nýn eð len ce par ti si o la rak ni te len dir dik le ri prog ram lar dan de ðil di. Geç ti ði miz Cu ma gü nü bir kaç ar ka - da þý mýz la bir lik te is ti þa re et tik. Or tak ka ra rý mýz; Bur sa Ye ni As ya Der ne ði nin dü zen le miþ ol du ðu, Üs tad Be di üz za - man Haz ret le ri ni ha yat ta i ken gör müþ o lan a ða bey le ri mi zin ha tý ra la rý ný an la ta - ca ðý prog ra ma ka týl ma ya ka rar ver dik. Bur sa Ye ni As ya Der ne ðin de ki kon - fe rans sa lo nun da ger çek le þen prog ram, ak þam sa at se kiz ci va rýn da baþ la dý. Kur ân-ý Ke rim o kun duk tan son ra, Prof. Ab dul va hap Yi ðit a çý lýþ ko nuþ ma sý yap tý. Ar dýn dan, prog ra mý yö net mek i - çin de ðer li Mus ta fa Yýl maz dâ vet e dil di. Bu an dan i ti ba ren bi zim de he ye ca ný - mýz bir kat da ha art mýþ ol du. Bi raz dan Üs ta dý mý zý gö ren a ða bey le ri miz, biz le re ha tý ra la rý ný an la ta cak lar dý. Kürsüye çý kan a ða bey le ri miz; A li Çak mak, Ýs ma il Do yuk, Ve li I þýk Kal - yon cu ve Er do ðan U tan gaç A ða bey ler ol du. A ða bey ler ha tý ra la rý ný an lat ma ya baþ la dýk la rýn da, bü tün sa lon pür dik - kat on la rý din le me ye baþ la dý. Her bi ri - si nin söy le ye cek le ri biz ler i çin çok ö - nem liy di ve bir ke li me si ni da hi ka çýr - mak is te mi yor duk. Ya rým þar sa at ha tý - ra la rý ný biz ler le pay la þan a ða bey le ri - miz hak kýn da, ben de siz le re ký sa ca þu bil gi le ri ver mek is ti yo rum: A li Çak mak A ða bey; 1925 Kü tah ya- Tav þan lý do ðum lu yý lýn da ilk de fa A ye tü l-küb ra Ri sâ le si i le Nur la rý ta ný - mýþ yý lýn da Üs tad Haz ret le ri ni zi - ya ret et me den ön ce, o nu rü ya sýn da gör müþ ve ilk zi ya re ti ni ay ný yýl E mir - dað da ger çek leþ tir miþ. Üs tad Haz ret le - ri nin ken di si ne söy le di ði Kon ya ehl-i tet ki kin, Bur sa ehl-i tah ki kin mer ke zi - dir de ðer len dir me si ni nak let ti. Ýs ma il Do yuk A ða bey; 1927 Bur sa do ðum lu. Bir dö nem Ýs lâm Mec mu a sý me sul mü dür lü ðü nü yap mýþ yý - lýn da Üs tad Haz ret le ri nin var lý ðýn dan ha ber dar ol muþ. Ba lý ke sir de öð ret - men lik ya par ken Ri sâ le-i Nur la rý ta ný - mýþ yý lýn da Es ki þe hir de as ker i - ken, Üs tad Haz ret le ri ni ye dek su bay el - bi se le ri ü ze rin de i ken zi ya ret et miþ yý lýn da Genç lik Reh be ri nin Ýs - tan bul da ki mah ke me si nin i kin ci cel se - sin den çý kar ken Üs tad Haz ret le ri nin ko lu na gi re rek yü rü müþ. Ve li I þýk Kal yon cu A ða bey; 1936 Kas ta mo nu do ðum lu. An ka ra Ý la hi yat Fa kül te sin de ta le be i ken, Üs tad Haz - ret le ri ne for ma tas hi hi i çin gi dip zi ya - ret et miþ ve e li ni öp müþ. Er do ðan U tan gaç A ða bey; 1939 Bur - sa do ðum lu. Ri sâ le-i Nur la rý 1954 de 15 ya þýn da i ken ta ný mýþ, Meh met Fý rýn cý A ða bey den Kü çük Söz ler i al mýþ. Üs - tad Haz ret le ri ni 1958 yý lý nýn Ka sým a - yýn da, E mir dað a gi de rek zi ya ret et miþ ve e li ni öp müþ. Üs tad Haz ret le ri ken di - si ne ya nýn da ki a ða bey le ri (Bay ram, Zü - be yir ve Cey lan A ða bey le ri) gös te re rek; Bu a ða bey le ri ni na sýl ta le be li ði me ka - bul et tiy sem, se ni de öy le ta le be li ði me ka bul e di yo rum de miþ ve Er do ðan is - mi ni Rýd van o la rak de ðiþ tir miþ tir. (Bi - lin di ði gi bi Rýd van is mi, Cen net te ki mu ha fýz me le ðin is mi dir.) Bu kah ra man a ða bey le ri mi zin an - lat týk la rý Nur lu ha tý ra lar la bi zim de yýl ba þý ge ce miz nur lan dý Ýn þal lah. Ye ni yý la böy le Nur lar la gir mek biz - le re na sip ol du. Ýn þal lah bü tün yý lý mý - zýn ve bü tün öm rü mü zün böy le Nur - lar la geç me si du â sýy la... Not: Baþ ta bu prog ra mý or ga ni ze e - den Bur sa Ye ni As ya Der ne ði ne, ö zel - lik le i ler le yen yaþ la rý na ve sað lýk du - rum la rý na rað men geç sa a te ka dar bi - zim le bir lik te o lan de ðer li a ða bey le ri - me, has ta ol duk la rý i çin prog ra ma ka - tý la ma yan di ðer a ða bey le ri me, bir yýl - ba þý ak þa mý ný bu prog ra ma ka tý la rak nur lan dý ran muh te rem mi sa fir le re çok te þek kür e de rim. Has ta a ða bey le ri - mi ze de a cil þi fa lar di le rim... Bur sa da Nur lu yýl ba þý... m.ya si nay ma il.com HÜR ADAM VE MÜSLÜMANLARIN SÝNEMASI Ne mut lu in sa ným di ye ne Bir ki þi ye, ya ni A ta - türk e re fe rans ve ren tek A na ya sa ya sa hi - biz. Ya ni 1938 de ve fat et miþ bir ki þi nin de ðer yar gý la rý, ni ye ti ve ak lý i le sý nýr lan ma yý ta baþ tan ka bul e di yo ruz. Tar tý þý lan sah ne nin Ke ma list le ri ra hat sýz et me si hiç de þa þý la cak bir þey de ðil. GÜNCEL HUKUK KADÝR AKBAÞ Tutuklama tedbir mi, ceza mý?

9 MA KA LE 9 Þir ket-i mâ ne vi ye ü ze ri ne - 1 FIKIH GÜNLÜÐÜ Af yon dan o ku yu cu muz: Þir ket-i mâ ne vi ye ne de mek tir? Üs tad Haz ret le ri nin þir ket-i ma ne vi ye ver di ði ö nem ne dir? Bi zim þir ket-i ma ne vi ye den ka zan cý mýz ne o la cak týr? Þir ket-i ma ne vî, Al lah ýn rý za sý na dö nük uh re vî a mel ler de ku ru lan ma ne vi or tak lýk de mek tir. Ay ný he de fe yü rü yen, ay ný ga ye i le ha re ket e den, ay ný me se le i çin að la yan ve gü len, or tak dâ vâ la rý, ký vanç la rý ve se vinç le ri bu lu nan, or tak dert ler le dert le nen in san lar bir þir ket-i mâ ne vi ye o luþ tu rur lar. Ri sâ le-i Nur dâ vâ sý et ra fýn da o lu þan þir ket-i mâ ne vi ye i çin bü tün zah met le ri ve sý kýn tý la rý hi çe in di ren ve bü yük kâr la rý pek çok u cu za mâl e den bir yük sek de ðer o la rak bah se den Be di üz za man, þir ket-i mâ ne vi ye men sup la rý na þöy le bir müj de ve ri yor: Þir ket-i ma ne vî ye-i Nu ri ye nin fey ziy le, her bir þa kirt de re ce si ne gö re u mum kar deþ le ri nin mâ ne vî ka zanç la rý na ve du â la rý na his se dar o lur. Gü ya â de ta bin ler dil le is tið far e der, i ba det e der. 1 Ýn san lar zor iþ le ri hep or tak lýk yo luy la, el bir li ðiy le, o muz o mu za ver mek ve güç bir li ði mey da na ge tir mek sû re tiy le aþ mýþ lar dýr. A ta la rý mý zýn, Bir e lin ne si var? Ý ki e lin se si var! sö züy le ve cîz þe kil de i fâ de et ti ði ha kî kat, dün ya iþ le rin de de, â hi ret iþ le rin de de hep ge çer li ak çe miz ol muþ tur. Dün ya i çin üç beþ ki þi bir a ra ya ge lip güç bir li ði ya pý yor lar; bir ti câ ret ve ya iþ or tak lý ðý ku ru yor lar. Ý þin yü rü tül me sin den, ka zan cý na ve kâ rý na ka dar or tak o lu yor lar. Ti câ rî or tak lýk be re ket i çin de ö nem li bir du â hük mü ne ge çi yor ki, ge nel de bü yü me i le, yük sel me i le, yük sek kâr lar la ne ti ce le ni yor. Â hi ret iþ le ri ni yü rüt mek i çin de pe kâ lâ or tak lýk ku ru la bi lir ve bir çok bâ di re, bir çok zor luk, bir çok sý kýn tý el bir li ði i le, güç bir li ði i le, o muz o mu za ver mek sû re tiy le a þý la bi lir. Üs te lik â hi ret iþ le rin de se vap ve üc ret ver me ma kâ mý doð ru dan Ce nâb-ý Al lah ol du ðun dan, O nun Sa me dâ ni ye ti nin, is tið nâ sý nýn, zen gin li ði nin, ik râ mý nýn, rah me ti nin ve cö mert li ði nin bir ge re ði o la rak; or tak la rýn ta ma mý nýn se va bý, or tak lar dan her bi ri si ne ek sik siz gi der; se vap lar or tak sa yý sý na bö lün mez, bi lâ kis or tak sa yý sý ka dar kat la nýr ve ye kûn se vap ta ma mý na ö de nir. Bu na Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri bir mum et ra fýn da bi rer boy ay na sýy la du ran in san la rýn al dý ðý ek sik siz ve tam ý þýk mi sâ li i le a çýk lýk ge ti rir. I þýk nur ol du ðun dan bö lün me ve par ça lan ma ol maz ve her bi ri si nin ay na sý tam bir mum ý þý ðý na sa hip o lur. Al lah ýn fey zi, rý zâ sý, rah me ti, se va bý ve be re ke ti de ý þýk gi bi dir. Bütün or tak la ra ek sik siz gi der. O muz vu ran la rýn hep si ni e þit o la rak ih yâ e der. 2 Fa kat her ke sin, ay na sý nýn ren gi, par lak lý ðý, ký rýk lý ðý, net li ði ve ya kör lü ðü gi bi ö zel lik le ri ne gö re de re ce de re ce ý þýk a la ca ðý ma lum dur. Ya ni ý þýk hep si ni bir den e þit o la rak ku cak lar; a ma her ay na ken di si ne ge len ý þý ðý ken di ka bi li ye ti ne gö re a lýr. E ðer sýr rý bo zul muþ sa ý þý ðý i çin de pek faz la tu ta maz; ge len ý þýk ge çer gi der. 3 Na sýl Cen net te de her kes bir yan dan sev di ði i le be râ ber o lur ken, ay ný za man da de re ce si ne uy gun bir ma kâm da da bu lu nur. Ya ni her ke sin fark lý ma kam lar da bu lu nu þu, bir a ra da bu lun ma la rý na ve Cen ne tin sa a de tin den ve lez ze tin den muh te lif de re ce ler de is ti fâ de et me le ri ne mâ ni ol maz. Be dî üz za man Haz ret le ri, bu nun i çin de, bir bah çe i çin de ki dost lar mi sâ li ni ha týr la týr. Na sýl bir gü zel bah çe i çin de bir a ra ya ge len dost lar, fark lý ka bi li yet le ri ne ve ye te nek le ri ne gö re bah çe den fark lý zevk ve lez zet a la bi li yor lar. Me se lâ, gü zel sa n'at lar dan an la yan dost yap rak la rýn, çi çek le rin ve top ye kûn bit ki le rin gü zel ya ra tý lýþ la rýn dan; mu sî kî den an la yan dost kuþ cý výl tý la rý nýn ve ya su þý rýl tý la rý nýn â hen gin den; re sim den an la yan dost ta bi â týn renk cüm bü þü i çin de ki u yu mun dan... vs an lý yor ve fark lý de re ce ler de zevk al ma la rý müm kün ol du ðu hal de bir a ra da bu lu na bi li yor lar. 4 Üs tad Haz ret le ri nin kay det ti ði, de re ce si ne gö re his se dar o lur ha kî ka ti ni bu mi sal ler ý þý ðýn da de ðer len dir me miz müm kün dür. Ri sâ le-i Nûr hiz me ti za ten uh re vî a mel ler de ku ru lan bir mâ ne vî or tak lýk e sa sý na da ya nýr. Bu hiz met te þahs-ý mâ ne vî e sas týr. E ne yok tur. E na ni yet yok tur. Þah sî ma kam ve mev kî yok tur. Ben lik ve ben cil lik yok tur. Biz þu u ru var dýr. E ne le rin i çin de e ri di ði or tak bir ha vuz var dýr. Her kes bu ha vuz da ken di kim li ði ni e ri tir. Her kes ki þi o la rak yok o lur, or tak bir þu ur o la rak or ta ya çý kar. Ya rýn Ýn þâ al lah de vam e de lim. DU Â Ey Câ mi-i Mâ cid! Be ni biz þu u ru na er dir! Bi zi ben lik ten u zak ey le! Be ni biz le haþ ret! Bi zi ben tu za ðýy la yýk ma! Be ni biz le de ðer li kýl! Bi zi ben le de ðer siz leþ tir me! Ben den, biz le râ zý ol! Bi ze ben se be biy le ga zap et me! Be ni biz le cen ne ti ne al! Bi zi ben lik dolayýsýyla a te þe at ma! Â min! Dip not lar: 1- Þu â lar; s Þu â lar, s Lem a lar, s Söz ler, s SÜLEYMAN KÖSMENE Ýn san i çin sað lýk ne ka dar de ðer li dir. Sað lý ðý ol ma yan in san, ha yat tan lez zet a la maz. Ha ya týn zev ki ve lez ze ti, i man- Kur ân da i re sin de ya þa mak la müm kün dür. Üs tad Be dî üz za man der ki: Ha ya týn lez ze ti ni ve zev ki ni is ter se niz, ha ya tý ný zý i mân i le ha yat lan dý rý nýz ve fe râ iz le zî net len di ri niz ve gü nah lar dan çe kin mek le mu hâ fa za e di niz. (Söz ler; s: 134) Ger çek ten ha ya týn lez ze ti i man ha ki kat le rin de; nur-u i mâ ný el de e dip, ha ya ta yön ver mek te dir. Ça ðý mýz da in san lar mut suz, bed bîn, sað lýk la rý git miþ. Çün kü i man-kur ân ha ki kat le rin den ha ber siz ve gâ fil ya þa mak ta lar. Bu ra - BEDESTEN M. LATÝF SALÝHOÐLU CAHÝT ÖZPINAR D ün kü ana ya zý nýn ko nu baþ lý ðý "Ör tü lü ta ri hi miz"di. Bu gün i se, Ha ber türk'ün man þet ha be rin de yer a lan "Sa id i Nur si nin A ta türk e yaz dý ðý mek tup" i ba re si ni gö rün ce, ko nu baþ lý ðý o la rak ilk an da "Ö zür lü ta ri hi miz" di ye yaz ma yý dü þün düm, son ra da bun dan vaz geç tim. Ha ber de, söz ko nu su mek tu bun 23 Ka sým 1922 de M. Ke mal'e hi ta ben ya zýl dý ðý, Cum hur baþ kan lý ðý ar þi vin de bu lun du ðu ve ü ze rin de ay rý ca Çok mü him bir mek tup no tu dü þü le rek sak lan dý ðý i fa de e di li yor. Tarihte bugün neler oldu? Altý ok, anayasaya girdi 1008: Ka ra han lý lar i le Gaz - ne li ler a ra sýn da Ka tar o va - sýn da mey da na ge len sa - vaþ ta Ka ra han lý lar mað lup o lur ken; bu mu zaf fe ri yet, Gaz ne li le rin yük se li þi ni hýz - lan dýr dý. Gaz ne li le rin Ho ra - san böl ge sin de ki ha ki mi ye ti i se, Sel çuk lu lar la 1040 yý lýn - da ya pý lan Dan da na kan Sa - va þýy la so na er di. 1799: Os man lý Ýn gi liz dost - luk an laþ ma sý. Bir yýl ev vel ya pý lan Os man lý Rus it ti fak an laþ ma sý na Ýn gil te re de da hil ol mak is te di. Bu an - laþ ma hü küm le ri ne gö re, ta raf lar, harb et tik le ri müþ - te rek düþ man la, yal nýz ba þý - na ba rýþ ya da a teþ kes ya - pa ma ya cak. 1922: A da na, Sey han ve Tar - sus un kur tu lu þu. Bu böl ge, Fran sýz la rýn iþ ga li al týn day dý. Ýþ ga lin so na er di ril me si ve iþ - gal kuv vet le ri nin çe kil me si iþ le mi, 20 E kim 1921'de Fran - sa i le ya pý lan An ka ra Ant laþ - ma sý i le be lir li bir tak vi me bað lan mýþ tý. 1927: Sü ley man Na zif in ve - fâ tý Di yar be kir do - ðum lu o lan Sü ley man Na - zif, þa ir, ta rih çi Di yar be kir li Sa id Pa þa nýn oð lu, þa ir A li Fa ik O zan soy un da bü yük Arif Nihat Asya ( ) kar de þi dir. Sü ley man Na fiz, Ýs tan - bul da ki Ýn gi liz iþ ga li se be - biy le 9 Þu bat 1919 ta rih li Ha di sat i sim li ga ze te de yaz dý ðý Ka ra bir gün baþ - lýk lý ya zý sý, o nun hem þöh re - ti ni par lat tý, hem de bi lâ ha - re Mal ta ya sür gün e dil me - si ne se bep ol du. 1937: Ýs met Ý nö nü ve 153 par ti da þý ta ra fýn dan ve ri len bir ö ner gey le, a na ya sa nýn 2. mad de si þu þe kil de de ðiþ ti - ril di: Tür ki ye Dev le ti, cum - hu ri yet çi, halk çý, dev let çi, la - ik, mil li yet çi ve in ký lâp çý dýr. Böy le lik le, CHP nin sem bo - lü o lan Al tý ok un mâ nâ sý, yü rür lük te ki a na ya sa ya da - hil e dil miþ ol du. Vü cu dun sað lý ðý da Nur hâ dim le ri ne bü yük va zî fe ler, bü yük iþ ler düþ mek te dir. Bü yük þâ ir A li Ul vi Ku ru cu: Ýn san la rý kur tar ma ya can dan ça lý þan lar! Rab bim ta ka cak týr si ze Cen net te ni þan lar. der. Ha kî ka ten bu bað lam da, yal nýz ken di miz i çin de ðil; di ðer in san la rýn kur tu lu þu ve sýh hat le ri i çin di din me li yiz; ça lýþ ma lý yýz. Üs tad Be dî üz za mân Sa id Nur sî de ne di yor ba ký nýz: Ri sâ le-i Nur be nim be de li me siz ler le gö rü þür, der se müþ tak ye ni kar deþ le ri mi ze gü zel ce ders ve rir. Nur lar la ya o ku mak ve ya o kut mak ve ya yaz mak su re tin de ki meþ gu li yet, tec rü be ler le kal be fe rah, ru ha ra hat, rýz ka be re ket, vü cu da sýh hat ve ri yor. (Þu â lar s: 418) Bu a çý dan Nur lar la meþ gul ol mak, o ku mak ve o kut mak her hâdimin en bi rin ci va zî fe si Bu gâ fil, pe ri þan, bed bîn in san lýk Gerçekten hayatýn lezzeti iman hakikatlerinde; nur-u imâný elde edip, hayata yön vermektedir. Çaðýmýzda insanlar mutsuz, bedbîn, saðlýklarý gitmiþ. Çünkü iman-kur ân hakikatlerinden habersiz yaþamaktalar... Arþivler dile gelse... Þim di ge lin de, res mî ta ri hi mi zin ne sil le re dik te et tir di ði doð ru ve yan lýþ la rý hak kýn da þüp he ye düþ me yin... Da ha dü ne ka dar, ko ca ko ca ta rih çi ler bi le, Sa id Nur sî i le M. Ke mal'in An ka ra'da bi re bir gö rüþ tük le ri ne, ya hut kar þý laþ týk la rý na da ir bir bil gi ye sa hip ol ma dýk la rý ný söy lü yor lar dý. Bu bel ge ha di se sin den son ra i se, ev ve lâ "Hiç gö rüþ me di ler, hiç kar þý laþ ma dý lar..." yol lu te ra ne ler de bit miþ o la cak. Ge ri ye ka lý yor, söz ko nu su bel ge nin uz manlar ta ra fýn dan in ce len me si ve da ha baþ ka bel ge le re da ir bir ar þiv ta ra ma sý nýn ya pýl ma sý. Ne var ki, bu iþ öy le ko lay o la cak gi bi gö rün mü yor. Zi ra, bu ül ke de cid den bir "ö zür lü ta rih" an la yý þý hük mü nü ha len de de vam et ti ri yor. Þa yet öy le ol ma say dý, Sa id Nur sî hak kýn da 88 yýl dýr sus - 5 OCAK 1946: Nü fus i ti ba riy le en bü - yük Ýs lâm ül ke si o lan En do - nez ya (2010'da 242 mil yon), ni ha yet hür ri ye ti ne ka vuþ tu. Yö ne tim, Ja pon ya i le çe kiþ me ha lin de o lan sö mür ge ci Hol - lan da'nýn e lin den çýk tý. Ja pon - ya'nýn da Ý kin ci Dün ya Sa va - þýn da mað lup dü þe rek tes lim ol ma sý nýn ar dýn dan, Müs lü - man lar ba ðým sýz lýk la rý ný i lân et ti ler yý lý so nun da En - do nez ya Cum hu ri ye ti res men ku rul muþ ol du. 1969: Bes te kâr Zeki A rif A - ta er gin in ve fa tý Ýs - tan bul do ðum lu o lan Ze ki A rif Bey, meþ hûr bes te kâr ve ka nun üs ta dý Ha cý A rif Be yin oð lu dur. Yak la þýk i ki yüz ka dar e se ri bes le miþ tir. 1975: Þa ir A rif Ni hat As - ya nýn ve fa tý Ýs tan bul Ça tal ca do ðum lu o lup, hem þa ir, hem öð ret mendir; ay ný za man da mil let ve kil li ði (1950 DP) yap mýþ týr. O nun Bay rak, A ya sof ya, Ba þör tü sü'ne da ir þi ir le ri ve bil has sa Fe tih Mar - þý, çok ça o kun muþ ve çok bü - yük bir te sir ic ra et miþ tir. 1976: Dün ya þam pi yo nu gü reþ çi miz Ha mid Kap lan ve fat et ti yýl la rý a - ra sýn da dün ya ça pýn da on - lar ca þam pi yon luk, i kin ci lik ve ü çün cü lük ma dal ya sý al - mýþ o lan gü reþ çi miz, he nüz 42 ya þýn da i ken bir tra fik ka za sý so nu cu ve fat et ti. kun luk i çin de du ran Çan ka ya'nýn ö zel ar þi vin den bu gün de ðil, çok za man ev vel ses gel me si ge re kir di. Çün kü, Sa id Nur sî, yüz yýl dan faz la bir za man dýr ül ke nin gün de min de. Ay ný þe kil de, 1920'den bu ya na An ka ra mer kez li ye ni dev le tin/hü kû me tin na zar ý dik ka ti ni celp e den bir þah si yet. Son o tuz beþ yýl lýk öm rü nün ta ma mý ha pis ler de, sür gün ler de, mah ke me ler de geç ti. O hal de, bun ca za man zar fýn da, res mî da i re ler den o nun hak kýn da ne den hiç ses çýk ma dý? Çe lik ka sa lar da, ki lit li ar þiv ler de, koz mik o da lar da, Sa id Nur sî i le il gi li ni çin her han gi bir bel ge den bil gi den söz e dil me di. Dün ya ça pýn da ki ta rih çi ve a raþ týr ma cý la rý mýz, bu ko nu da ni çin bil gi len di ril me di? Siz, mil let ve mem le ket me se le le rin de Al lah'ýn her gü nü ah kâm ke sen en tel le ri miz a ra sýn da Sa id Nur sî hak kýn da "ko nu ca hi li" ol ma yan kaç ki þi nin is mi ni ve re bi lir si niz? A yýp de ðil mi, ya zýk de ðil mi bu du rum? Kim if ti har e de bi lir, i çin de bu lun du ðu muz bu tab loy la? Ge le lim, söz ko nu su bel ge hak kýn da ki ilk de ðer len dir me le re... Bu bel ge nin, Sa id Nur sî ta ra fýn dan M. Ke mal'e hi ta ben ya zýl mýþ bir mek tup ol du ðu id di a e di li yor. Baþ lýk kýs mý ha riç tu tul du ðun da, mek tu bun muh te va sý hak kýn da za ten bir u mu mî ka bul var dýr. Buna itiraz eden yok. Çün kü, 10 mad de lik bu mek tup, "Be yan nâ me" a dý al týn da, müs ta ki len hem 19 O cak 1923'te Tan Mat baa sýn da ba sýl mýþ, hem de ay ný gün ler de Ye ni gün Mat ba a sýn da ba sý lan Hu bab (Ta bi at) Ri sâ le si ne derc e dil miþ tir. Ge ri ye ka lý yor, M. Ke mal'in þah sý i le il gi li baþ lýk ta ki i fa de ler... Bu nun da, ne de re ce doð ru ol du ðu, an cak bel ge nin as lý na ba kýl ma sý ve dik kat le in ce len me si ne ti ce sin de an la þý lýr. Ya kýn za man da, yi ne Ha ber türk'ten Mu rat Bar dak çý'nýn 1935'te ki Sa id Nur sî'nin Es ki þe hir Mah ke me si tu ta nak la rý di ye ya yýn la dý ðý bel ge nin, ger çe ði ol du ðu gi bi yan sýt ma dý ðý ný tes bit et tik. (Ye ni As ya, 1 2 Ey lül 2009) Ke za, "Se la nik As li ye Hu kuk Mah ke me si" an tet li "Ab do þun mi ra sý" dâ vâ sý na da ir bir Os man lý ca bel ge nin de sah te ol du ðu, ger çe ði yan sýt ma dý ðý id di a e dil di. De mek ki, bel ge ler ü ze rin de oy na mak, bun la rý tah rif et mek müm kün ol du ðu gi bi, ay ný ko nuy la il gi li fark lý yer de, fark lý za man da dü zen len miþ bel ge ler de o la bi lir. Do la yý sýy la, top tan red ve ya ka bul yö nü ne git me den, ev ve lâ bel ge ü ze rin de cid dî, e sas lý bir in ce le me de bu lun mak, on dan son ra ge rek li yo rum ve de ðer len dir me ci he ti ne git mek, çok da ha uy gun o lur. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan sað lýk ve mut lu lu ða has ret. Dün ya mýz bü yük bir mâ ne vî buh ran ge çi ri yor. Yan gýn bü yük Gü zel lik le re ça ðý ran dâ i ler az. Fa kat i ma na hiz met e den mü min ler bah ti yar ve dâ vâ yý ka za na cak lar Ýn þâ al lah! Ri sâ le-i Nur a hiz met hem ge çim ko lay lý ðý sað lý yor; hem vü cû da sað lýk, sýh hat ve ri yor. Ça ðý mýz da her kes sý kýn tý lý, dert li Her kes sý kýn tý dan þek vâ e di yor. San ki mâ ne vî ha va bo zul muþ, mad dî ve u mû mî bir sý kýn tý has ta lý ðý et ra fý mý zý sar mýþ du rum da Bi zim her der di mi ze i lâç, Nur lar la meþ gûl ol mak, o ku ma, o ku mak Baþ ka la rý na gü zel dil i le an la ta bil mek. Ken di miz i çin de ðil, ce mi yet i çin ça lý þan la ra ne mut lu! Ýþ te vü cû dun sað lý ðý, Kur ân ha kî kat le ri ne sým sý ký sa rýl mak la dýr. Ý yi bir mü min ol mak la dýr. Ta ri hi mi zi kir let me yin! MERVE ÝRÝYARI Os man lý to run la rý a ya ða kalk sýn. Her din, her ýrk, her dil den Os man lý ya say gý bes le yen ler, sus ma sýn. Siz Ka nu ni nin e ma net çi le ri si niz. Siz Ýs lâ mý a yak ta tu tan ve dün ya ya sev di ren ki þi ler si niz. Say gý sý o lan hiç kim se sus ma sýn. Çün kü bu bü yük pa di þa ha say gý sýz lýk týr. Çün kü bu o nun saf ça bes le di ði sev gi ye ya pý lan bir ha ka ret tir. Bu, ta ri hi mi ze sü rü len le ke dir. Ka nu ni Sul tan Sü ley man ýn va li de si ni ge tir dik le ri hâ le ba kýn. Hür rem ro lün de ki ka dý na; Sen Pa di þa hýn ma lý sýn! de me si ni ya kýþ tý ran ta rih çi le re ses le ni yo rum: Siz ce, fet het tik le ri ül ke ler de Ka dýn la ra, yaþ lý la ra, ço cuk la ra do kun ma yýn di yen bir an la yýþ, ka dý na mal der mi? Pa di þah in san de ðil mi? O da bi ri ne kar þý sev gi bes le di di ye, Os man lý de yin ce Hür rem Sul tan mý ak la gel me si lâ zým? On lar da in san... On lar, Ýs lâm i le ah lâk lan mýþ in san lar. Ha rem, ö zel dir. Her in sa nýn ö ze li yok mu? Os man lý de yin ce, sýrf ha rem ak lý na ge len ler u tan sýn lar! A raþ týr ma dan, sor ma dan her ke sin bey ni ne ka zý mak is te di ði niz bu ta rih, Os man lý de ðil dir. Ta ri hî di zi iz le mek is te yen le re ül ke miz den bir ör nek sun mak is ter dim, a ma yok! Me se lâ, Gü ney Ko re ya pý mý Muh te þem Kra li çe di zi si ni sey ret sin ler. Ta ri hi i yi siy le kö tü süy le yan sýt ma yý, ah lâk bo zu cu sah ne ler ol ma dan na sýl ta ri hin an la týl dý ðý ný gör sün ler. Þim di si ze, pay la þým si te sin den bir a lýn tý yap mak is ti yo rum: Ka nu ni Sul tan Sü ley man ý bu for mat la iz le mek is te mi yo ruz! E de bi ya tý mýz dan son ra ta ri hi miz de kir li el le re e ma net o lu yor. Show TV de ya yýn la na cak o lan bu di zi de san ma yýn ki Os man lý Dev le ti nin ba þa rý la rýn dan bah se di le cek! Ta ný tý mýn dan bel li ki pa di þa hýn sa de ce ca ri ye ler le i liþ ki si an la tý la cak. Os man lý yý kü çük dü þü ren bu ya pý ma prim ver me ye lim lüt fen! Ka nu ni Sul tan Sü ley man ýn an ne si ro lü nü can lan dý ra cak o yun cu ya bol de kol te li ký ya fet ler giy dir mek han gi man tý ða sý ðar? Ta ri hi ni se ven ler, sev me yen ler Sev me dik le ri ne say gý gös ter sin ler. On la ra say gý duy sun lar. Bu ül ke de ya þa yan her kes Os man lý to ru nu dur. Ö ze le say gý, pa di þah la ra say gý, ta ri hi mi ze say gý, Ýs tan bul da ki her ye re say gý, dö kü len her ka na, e di len her du â ya, se vi len her in sa na say gý he pi mi zin gö re vi dir Ta ri hi mi zi ger çek an lam da sey ret mek is ti yo ruz. Ha rem ol ma dan, o za man ki ký ya fet le ri, o na ya ký þan o yun cu la rý, ger çe ði iz le mek is ti yo ruz. Türk di zi le rin de uy du ru la ný de ðil, ger çek lik is ti yo ruz En son o la rak Ýs tan bul Ce hen ne mi tâ bi ri ni i çi niz na sýl kal dý rý yor? Ýs tan bul, dün ya nýn be ðen di ði baþ þe hir ve a sýl ce hen nem bu nu dü þü nen le rin kal bin de dir. Ah A si ta ne! Sen böy le an la týl ma ma lýy dýn VECÝZE Cumhuriyet ki, adâlet ve meþveret ve kanunda inhisâr-ý kuvvetten ibârettir... Kuvvet kanunda olmalý. Yoksa, istibdat tevzî olunmuþ olur. Bediüzzaman Said Nursî

10 10 KÜLTÜR-SANAT Söyle kaç yaþýndasýn! KUMBARAMDAKÝ KELÝMELER SALÝHA FERÞADOÐLU Akan bir ýr mak dur maz, ö mür de dur mu yor iþ - te. Þar kýy la be ra ber so ru yo rum ken di me. Söy - le kaç ya þýn da sýn? 1 Ay na lar ce vap ve ri yor. Bir ro man ka dar u zun bu tüm ce, -Son ra iþ te yaþ lan dým. 2 Þim di, ka le mi min u zan dý ðý her ye re bu þi i ri ya zý - yo rum par mak la rý mý a cý týr ca sý na. Ha ya ta da ir dü - þün ce ler, þa ha kalk mýþ bir at mi sa li ko þuþ tu ru - yor zih nim de. Ba kýn, ye ni bir yý la da ha gir dik ha - ber siz ce. So ru yo rum si ze; ö mür ki ta bý ný zýn ka çýn - cý say fa sýn da sý nýz? Be nim ki ni ka rýþ tý rýr ken tit re di el le rim, hýz lý hýz - lý at tý kal bim, ter bo þal dý sýr tým dan; kor kuy la ür per - dim. Di le ko lay tam yir mi üç yýl. Ý çin dey ken u zun - muþ gi bi gö rü nen, dý þa rý dan ba kýl dý ðýn da i se sü r'at - le ge çip gi den ve fa sýz se ne ler Kü çük bir kýz ço cu ðuy ken, yir mi üç ya þýn da ki in - san la ra ba kýp, Ne ka dar bü yük ler! di ye rek ta ac - cüp e der ve hay ran lýk la ka rý þýk bir il giy le on la rý in - ce den in ce ye sü zer dim. Oy sa bu gün ay ný dü þün ce - ye sa hip de ði lim, me ðer er ken ve ril miþ bir hü - küm ta þý yor muþ i fa de le rim. Ýn san ne ka dar yaþ al - dýk ça al sýn, yü zün de ki ký rý þýk lýk lar ne ka dar ar tar - sa art sýn, saç la rý na ne ka dar ak lar dü þer se düþ sün, i - çin de bir ço cuk ta þý yor muþ da i ma. Ya þý mýn ma te ma tik sel i fa de si on lu ra kam lar dan yir - mi le re ge çer ken bü yü dü ðü mü dü þü nüp se vi ni - yor, mut lu o lu yor dum. Oy sa þim di ler de o tuz la ra yak - laþ týk ça bir a cý bi rik me ye baþ lý yor yü re ðim de. Ar - týk bu yüz den hic rî/mi lâ dî yýl baþ la rý, do ðum gün le - ri hü zün ve ri yor ba na. Mü te ba ki öm rü me ba kýp da - ha kaç say fa ya ko nuk o la ca ðý mý me rak i le bek li yo - rum, ö mür is tas yo nu nun bir kö þe sin de. Bek le me sa lo - nu nun a çý lan ka pý sýn dan so ðuk bir rüz gâr do lu yor i çe - ri ye. Ha ki kat bütün kuv ve tiy le ba ðý rý yor. Ey vah! Al dan dýk. Þu ha yat-ý dün ye vî ye yi sa bit zan - net tik. O zan se be biy le bü tün bü tün za yi et tik. E - vet, þu gü ze ran-ý ha yat bir uy ku dur, bir rü ya gi bi geç - ti. Þu te mel siz ö mür da hi, bir rüz gâr gi bi u çar gi der. 3 Uy ku mah mur lu ðu iþ te Gaf le ti pey dah la - yan bir ha le bü rün mü þüm. Ve ya zýk ba na, çok ya - zýk! Al lah Re su lü nün (asm) u ya rý ma hi ye ti ta þý - yan sö zü nü ne ça buk u nut mu þum. Ýh ti yar lýk gel me den genç li ðin, has ta lýk gel me - den sað lý ðýn, fa kir lik gel me den zen gin li ðin, meþ gu - li yet gel me den boþ vak tin, ö lüm gel me den ha ya - týn de ðe ri ni bil. 4 Oy sa ne çok bil di ði mi zan ne di yor ve ne ka - dar da az uy gu lu yo rum. Dip not lar: 1. Gri pin. 2. Gül ten A kýn. 3. Söz ler. 4. Hâ kim en-nî sâ bû rî, el-müs ted rek a le s-sa hî hayn, Ku düs þa i ri a nýl dý KU DÜS Þa i ri o la rak da bi li nen Me mur-sen in ku ru - cu ge nel baþ ka ný þa ir ve ya zar Meh met A kif Ý nan, ö - lüm yýl dö nü mün de Þan lý ur fa da dü zen le nen ge ce - de a nýl dý. A kif Ý nan ýn ve fa tý nýn 11. yý lý do la yý sýy la, Þan - lý ur fa Be le di ye si, Me mur-sen ve Tür ki ye Ya zar lar Bir - li ði (TYB) Þan lý ur fa Þu be si ta ra fýn dan Be le di ye si Ni - kâh ve Kon fe rans Sa lo nun da Þa ir Meh met A kif Ý - nan ve Sen di ka cý lýk pa ne li dü zen len di. Faaliyetin baþ - lan gý cýn da Ý nan ýn ki þi li ði ve e de bî yö nü si ne viz yon su - nu mu eþ li ðin de an la týl dý. Va li Nu ri O ku tan, bu ra - da yap tý ðý ko nuþ ma da, Meh met A kif Ý nan ýn doð du - ðu bir þe hir de mül ki a mir ol mak tan duy du ðu mem - nu ni ye ti di le ge ti re rek, Mad dî du ru mun dan hep bah - se di yo ruz. Þan lý ur fa nýn bir de in san bo yu - tu var ki Þan lý ur fa da sýk sýk söy le nir Pey gam ber - ler þehri, Ha li li ler þehri. Öy le bir da mar var ki Þan lý ur - fa da in san un su ru ve o da mar lar bi zi ta ken di kim li ði - mi ze, ben li ði mi ze gö tü rü yor ve bu da ma rý, bu ta - dý, bu a ro ma yý bi ze tat tý ran Ur fa be ye fen di le - ri var. Zan ne di yo rum Meh met a bi bu ta ný mý ger çek - ten ör ten Ur fa be ye fen di li ði ni ger çek ten hem þah sýn - da, hem çev re sin de, hem ya zý sýn da, kim li ðin de, ki þi li - ðin de or ta ya ko yan bir hem þeh ri miz dir de di. Be le di - ye Baþ kan Yar dým cý sý Mah mut Ký rýk çý de A kif Ý - nan ýn Þan lý ur fa nýn ye tiþ tir di ði bir fi kir, sa n'at a da - mý o la rak çok gü zel e ser ler or ta ya koy du ðu nu be lir te - rek, Ýn sa na ya tý rým yap mýþ bir mem le ket a da mý - dýr. Ya kýn dost la rý nýn ta ný mýy la ye di gü zel a dam - dan bi ri o la rak e de bi ya tý mýz da yer e din miþ bir bü yü - ðü müz dür. A kif Ý nan di van þi i riy le gü nü müz a ra - sýn da bir köp rü kur muþ ve Türk þi i ri nin ye - ni bir du yar lý lýk ka zan dýr mýþ týr. O þi ir le rin de sos - yal ko nu la rý aþ ký, ta bi a tý sa de bir i fa de bi çi miy - le yan sý ta bil me ö zel li ði gös ter miþ tir. O nun þi ir le - ri za ma ný a þýp, ça ðý ye ni le yen þi ir ler dir di ye ko nuþ - tu. Þi ir le ri do la yý sýy la ka mu o yun da Ku düs ve Mes - cid-i Ak sa þa i ri o la rak da bi li nen Me mur-sen in ku - ru cu Ge nel Baþ ka ný A kif Ý nan, 2000 yý lýn da mem le ke - ti Þan lý ur fa da ve fat et miþ ti. Þan lý ur fa / a a OSCAR YOLCUSU YÖNETMEN SEMÝH KAPLANOÐLU: Sinemada manevîgerçeklik için çalýþýyorum TÜRKÝYE DEN OSCAR A ADAY GÖSTERÝLEN BAL FÝLMÝNÝN YÖNETMENÝ KAPLANOÐLU, MANEVÎ GERÇEKLÝK ADINI VERDÝÐÝ DÝL ÝLE SEYÝRCÝYÝ YENÝDEN HAKÝKATLERÝ DÜÞÜNMEYE ÇAÐIRIYOR. TÜRK si ne ma sý na ye ni bir so luk ka - zan dý ran Yö net men Se mih Kap la noð - lu, ma ne vî ger çek lik a dý ný ver di ði dil i - le se yir ci yi ye ni den ha ki kat le ri dü þün - me ye ça ðý rý yor. Tür ki ye den Os car a a - day gös te ri len Bal fil mi de yö net - men Se mih Kap la noð lu ta ra fýn - dan ma ne vî ger çek lik a dý ný ver di ði ye - ni bir si ne ma di li i le çe kil miþ. U lus la ra - ra sý ve u lu sal pek çok ö dü lün sa hi bi Se - mih Kap la noð lu, Os car ön ce si Yu - suf üç le me si ni, Bal ýn Os car yol cu lu - ðu nu ve si ne ma da ma ne vî ger çek - lik hak kýn da ko nuþ tu. Ma ne vî ger çek lik a dý ný ver di ði di - li si ne ma ya ak tar ma ya ça lýþ tý ðý ný söy le - yen Kap la noð lu, Bu yol la ken di kök le - ri mi zi ve ken di di li mi zi öz gür ce ve ra - hat ça i fa de e de bi le ce ði miz, geç miþ ha - ki kat le ri ni ve bu gü nü ha ki kat bað la - mýn da bir a ra da an la ta bi le ce ði - miz bir si ne ma di li ni te sis e de bi le ce ði - mi zi dü þü nü yo rum de di. Ma ne vî ger çek li ðin bir a kým ol ma dý ðý - nýn al tý ný çi zen Kap la noð lu, Bu - nun bir yol o la bi le ce ði ni dü þü nü yo - rum. Biz mut la ka si ne ma cý lar o la - rak bu bah set ti ðim an lam da bir dil kur - ma ça ba sýn dan vaz geç me den ça lýþ ma lý - yýz di ye dü þü nü yo rum þek lin de ko nuþ tu. Tür ki ye den Os car a gi den Bal fil mi - nin a day 60 film a ra sýn da þan sý nýn e - þit ol du ðu nu söy le yen Kap la noð - lu, 25 O cak ta ilk 5 a çýk la na cak. U - mut suz de ði lim, çok da u mut lu de ði - lim. Þu an da bir þey söy le mek i çin er - ken, u ma rým 25 O cak ta a çýk la - nan ilk 5 lis te i çin de bi zim fil mi - miz de o lur di ye ko nuþ tu. SÝ NE MA BÝ ZE A ÝT OL DU ÐU MUZ HA KÝ KA TÝ HA TIR LA TIR Mo dern in sa nýn i çin de bu lun du ðu sý - kýn tý la rýn kay na ðý nýn ha ki ka ti an la ya - ma mak ol du ðu nu söy le yen Kap la noð - lu, si ne ma nýn bu an lam da ha ki ka ti gös - te ren bir un sur o la bi le ce ði ni be lirt - ti. Kap la noð lu, Si ne ma, sa nat bi ze tek - rar a it ol du ðu muz ha ki ka ti ha týr la ta bi - lir, bir par ça bun la rý bi ze his set ti re bi - lir. O yüz den de ha ki ka ti an la tan bu an - lam da kýs sa la rý film le ri min i çi ne yer leþ - tir me ye ça lýþ tým di ye ko nuþ tu. Yu mur ta fil min de ki a na ka rak - ter Yu suf un ku yu ya düþ me sah ne si - ni Yu suf Pey gam ber in Kur ân-ý Ke - rim de ge çen kýs sa sýn dan e sin le ne - rek or ta ya çýk tý ðý ný kay de den Kap la - noð lu, Bal fil min de de Yu suf un ba ba - sý nýn is mi nin Ya kup ol ma sý - SOL DAN SA ÐA 1. De dek tif, si vil po - lis. - Kas ta mo nu'nun bir il çe si. 2. Ka ra - de niz'in do ðu sun da ya þa yan bir halk. 3. E ri me nok ta la rý dü þük me tal le ri tut tur - ma iþ lem le rin de kul la ný lan, ka lay ve kur þun a la þým la rý nýn ge nel a dý. - Bayan ra hip. 4. A çýk ça bil dir me, a çýk ça du yur - ma þek lin de ya pý lan i lân lar. - Hay van lar i çin a ra lýk lý tel, me tal ve ya a ðaç çu buk - lar dan ya pýl mýþ ta þý na bi lir böl me. 5. Bir sü r'at yo lu muz. - Hý rýs ti yan lar. 6. A ðaç - la rýn to mur cuk ye ri. - Bir kýþ ya ðý þý. - Ni - ke li sim ge le yen harf ler. 7. Bir bi nek hay va ný. - Cilt le mek i þi. 8. Er bi yu mu sim ge le yen harf ler. - Har man sa vur - mak ta kul la ný lan, ça tal bi çi min de, tah - ta dan ta rým a ra cý. - Yü ze sü rü len pem - be düz gün, al lýk. 9. Kat man lar, ta ba ka - lar. - Ka na at e den, faz la sý ný is te me yen. 10. Bir þart e ki. - Ta yin et me. - Ak de - niz'de ün lü Fran sýz ha pis ha ne si. Ma ne vî ger çek li ðin bir a kým ol ma dý ðý nýn al tý ný çi zen Kap la noð lu, Bu nun bir yol o la bi le ce ði ni dü þü nü yo - rum. Biz mut la ka si ne ma cý lar o la rak bu bah set ti ðim an lam da bir dil kur ma ça ba sýn dan vaz geç me den ça lýþ - ma lý yýz di ye dü þü nü yo rum þek lin de ko nuþ tu. FOTOÐRAF: CÝHAN nýn da Kur ân-ý Ke rim e bir a týf ol du - ðu nu söy le di. A na do lu da ya þa yan pek çok in sa - nýn bu kýs sa la rý bil di ði ni ve bun la rý tek - rar ha týr lat mak mak sa dýy la film le rin - de yer ver di ði ni vur gu la yan Kap la noð - lu, Ha ki kat bi li yor su nuz doð ru dan Al - lah i le a lâ ka lý bir þey. O nun bil gi siy le, o - nu an mak la, o nu zik ret mek le, as lýn - da ken di ha ki ka ti mi zi de keþ fet miþ o lu - yo ruz. Ha ki ka tin yol la rý ný ye ni den dö þe - mek ye nin den pay laþ mak za ten bi ze ve - ril miþ o lan i çi miz de o lan o bil gi yi tek - rar ko nuþ tu ra cak þe kil de film ler yap - mak tý ni ye tim þek lin de ko nuþ tu. Yu suf üç le me sin de ki Bal, Yu mur - ta ve Süt ün ne den kul la nýl dý ðý ný da an la - tan Kap la noð lu, Yu suf i sim li bir þa i - rin ço cuk lu ðu nu, genç li ði ni ve ol gun lu - ðu nu an lat tým film ler de ve as lýn da in sa - nýn do ðu muy la ge tir di ði fýt ra týy la ge tir di - ði ö zü ka dar do ðal, in sa nýn ya nýn da o - lan kar þý sýn da o lan bu ü rün le re bak ma - ya ça lýþ tým. Yu mur ta hep ol gun luk dö - ne mi, ge le ce ði sim ge le yen bir yön den e - le al ma ya ça lýþ tým. Süt te genç yaþ ta ço - cu ðun ev den ay rýl ma sý, an ne sin den ay rýl ma sý bir an lam da süt ten ke sil me me - se le si. Süt bi li yor su nuz son de re ce as lýn - da saf bir kav ram. Bal ise hep bir tür do - ða nýn ve in sa nýn ru hu, a rý la rýn ve ri len il - ha mýn so nu cun da ki mu 'ci ze vî ü rün. Ba - lýn bir ço cu ðun ru huy la ya kýn laþ tý ðý - ný dü þü nü yo rum i fa de le ri ni kul lan dý. Yu suf üç le me si film le ri i çin, Ya pa - bil di ði min en i yi si ni yap ma ya ça lýþ - tým di yen Kap la noð lu, Bu film le ri na - sýl yap tý ðý mý zý ve na sýl bir sü reç ge çir di - ði mi zi se tin i çin de ki ki tap ta Yu - suf un Rü ya sý ki ta býn da an la tý yo - rum. Bu i þi yap ma ya baþ lar ken be - nim ni ye tim in san lar da i yi bir hal ya ra - ta cak bir iþ yap ma yý plan la mýþ týk sa ný - rým ol du þek lin de ko nuþ tu. Ti maþ Ya yýn la rý nda geç ti ði miz gün - ler de sa tý þa su nu lan Yu suf üç le me si se - ti i çe ri sin de Si ne ma E leþ tir me ni Uy - gar Þi rin in Kap la noð lu yla yap tý ðý söy - le þi den o lu þan Yu suf un Rü ya sý i sim - li bir de ki tap bu lu nu yor. Ki tap ta Kap - la noð lu nun ço cuk lu ðun dan i ti ba - ren hayatý na da ir pek çok þey ve si - ne ma an la yý þý göz ler ö nü ne se ri li - yor. Ýs tan bul / ci han B U L M A C A Be di üz za man ýn hem þeh ri le ri Hür A dam ý bek li yor BEDÝÜZZAMAN Sa id Nur sî nin ha ya tý nýn an la týl dý ðý Hür A dam fil mi Tür ki ye ge ne lin de 7 O cak Cu ma gü nü gös te ri me gi ri yor. Fil mi me rak - la bek le yen yer ler den bi ri de Sa id Nur sî nin mem le ke ti Bit lis ol du. Ýl mer ke zin de si ne ma ol ma ma sý dolayýsýyla Bit lis li ler, fil mi Tat van il çe - sin de ki si ne ma da iz le mek i çin gün sa yý yor. Yö net men li ði ni Meh met Tan rý se ver in yap tý ðý Hür A dam fil mi nin bir bö lü mü, Bit lis te çe kil di. Fil min ba zý sah ne le rin de il le ri nin gö zük me si, Bit lis li le ri þim di den he ye - can lan dýr ma ya yet ti. Tat van Ci ne med Si ne ma sý Mü dü rü Ve dat Gül, Hür A dam fil mi i çin si ne ma sa lo nun da ve ça lý þan la rýn da tat lý bir te lâ þýn baþ la dý ðý ný söy le di. Dört göz le fil min gös te ri me gi re ce ði gü nü bek le dik - le ri ni an la tan Gül, film den ol duk ça u mut lu ol duk la rý ný an lat tý. Bit lis in tek si ne ma sý nýn Tat van il çe sin de ol du ðu nu ak ta ran Gül, fil me o lan il gi - yi art týr mak i çin Bit lis mer ke zin ya ný sý ra il çe le ri ne de a fiþ ler a sa rak bro þür da ðýt týk la rý ný söy le di. Bit lis te sa de ce bir si ne ma nýn bu lun du ðu - nu an la tan Gül, Cu ma gü nü gös te ri me gi re cek o lan film i çin ilk e tap ta 120 ki þi ka pa si te li o lan en bü yük si ne ma sa lo nu nu ha zýr la dýk la rý ný söy - le di. Fil me ge len ta le be gö re ek sa lon aç ma yý plan la dýk la rý ný be lir ten Ve dat Gül, Be di üz za man ýn kö yü o lan, es ki is miy le Nurs, ye ni is miy le Ke pir li Kö yün den de iz le yi ci bek le dik le ri ni kay det ti. Fil min bir bö lü - mü nün de Hi zan da geç ti ði ni ha týr la tan si ne ma mü dü rü Ve dat Gül, Hi zan lý la rýn da fil me il gi gös ter me si ni bek le dik le ri ni kay det ti. New - york ta 5 Mi na re fil mi nin Tat van Ci ne med si ne ma la rýn da en çok iz le - nen film ol du ðu nu be lir ten Gül, bu fil min re ko ru nu Hür A dam ýn ký ra - ca ðý ný tah min et tik le ri ni vur gu la dý. Bit lis / ci han 10 gün bo yun ca An ka ra da ka lýp, o ku ma prog ra mý ve çe þit li fa a li yet ler ger çek - leþ ti ren Ýz mit li ler bü ro mu zun ça lý þan la rýy la bir a ra ya ge le rek, bü ro nun iþ le yi - þi ve ça lýþ ma la rý hak kýn da bil gi al dý lar. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Bir den çok ö ge den o luþ muþ kar ma þýk bir bü tün. - Hi tit me de ni ye ti nin di ðer a dý. 2. Hýz lý ya pý lan, ça buk, tez, i ve di. - Ken di si nin miþ gi bi sa hip çý ký - lan, bu lun muþ mal. 3. Bü yük lük, u lu luk. - Kur'ân al fa be sin de bir harf. 4. Or ga niz ma nýn her han gi bir ye rin de il ti hap lan ma so nun da öl müþ hüc re ar týk la rýn dan ve bo zul muþ ak - yu var lar dan o lu þan, mik rop lu ve ya mik rop suz, ge nel lik le sa rým tý rak renk te ko yu ca sý vý, ce ra hat. - Bir ses len me ni da sý. 5. Güç, et ki ve ya be ce ri ba ký mýn dan a lý þýl mý þýn ü ze rin de o - lan. - Gös te riþ, ça lým, ka ba da yý lýk, fi ya ka. 6. Ya kýn la rýn dý þýn da ka lan kim se, ya ban cý. - Ta - kip et me ler. 7. Ka rak ter, se ci ye. - Ge nel lik le ba zý çið ot ve seb ze ler - le ya pý lan, yað, li mon vb. mad de - ler ko nu lan, ye mek ler le bir lik te ye nen yi ye cek. 8. Seç me li ye - mek, ta bil dot zýt tý. 9. Zey tin çe - kir de ði ve ce viz bü yük lü ðün de ki ka vun. - Es ki den mü rek kep þi þe - le ri nin i çi ne ko nu lan ku maþ par - ça sý. 10. Yi ye ce ði or tak la þa sað - la nan (top lan tý). 11. Ba um de re - ce si. - Ý man la a lâ ka lý. 12. Kur'ân - da bir sû re a dý. - A rap ve Os man lý a be ce si nin ilk har fi BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI D E R E K E Ü Ý M A L E E C E V Ý T S N Ý S A N F E H A M E T R S U H A Ý L Ý R E N Ý T Ý M A M N Ý N E D E R S N A N L E K E L E N E N A N A Ç S A R A S A B Ý K A A A A Z A M Ý K O M A T A B Y A M A N E L A H Ý K A A T A N E N U M A R A L

11 EKONOMÝ 11 Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 3 OCAK ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 70,40 ÖN CE KÝ GÜN 71,40 DÜN 472,00 ÖN CE KÝ GÜN 479,00 DO LAR DÜN 1,5520 ÖN CE KÝ GÜN 1,5620 DÜN 2,0770 ÖN CE KÝ GÜN 2,0790 p p p p HABERLER Firmalar, 2009'a göre 2010 yýlýnda daha çok fazla eleman aradý da iþ i lân la rý yüz de 50 art tý n ÝÞ ve in san kay nak la rý si te si Ye ni bi ris.com un 2010 yý lý is tih dam bi lân ço su ça lýþ ma sý na gö re, Tür ki ye de fir ma lar 2009 yý lý na ký yas la yüz de 50 o ra nýn da da ha faz la e le man a - ra yý þý na gir di yý lý nýn en çok i lân ve ri len sa týþ tem sil - ci si po zis yo nu 2010 yý lýn da da iþ ve ren le rin en çok a ra dý ðý po zis yon ol ma ö zel li ði ni sür dür dü. Ge çen yýl, ya yým la nan i lân la ra gö re sa týþ tem sil ci si nden son ra 2009 yý lýn dan fark lý o la rak en çok mu ha se be e le ma ný a ran dý. Sek tör ler a çý sýn dan ba kýl dý ðýn da, en faz la i lan ya yým la nan sek tör ler 2010 yý lýn da yüz de 10,36 lýk o ran la hiz met, yüz de 7,24 lük o ran la ya pý-in þa at ve yüz de 6,93 lük o ran la sað lýk-týp o la - rak sý ra lan dý. A day lar, 2009 yý lýn da en faz la pe ra ken de ci lik ve top tan cý lýk sek tö rü ne baþ vu ru ya par ken, 2010 yý lýn da ter cih le ri ni sað lýk-týp sek tö rün den ya na kul lan dý. An cak pe ra ken de ci lik ve top tan cý lýk sek tö rü po pü la ri te si ni kay - bet me ye rek, a day la rýn en çok baþ vur du ðu i kin ci sek tör ol - du. Bu nu, halk la i liþ ki ler sek tö rü iz le di. A day la rýn en faz la baþ vur du ðu ilk üç po zis yon sa týþ tem sil ci si, mu ha se be e le - ma ný ve ma ða za so rum lu su ol du da en çok i lân ya - yým la nan il ler sý ra la ma sýn da Ýs tan bul, yüz de 53,22 o ra nýy la ilk sý ra da yer a lýr ken, bu o ran 2010 da yüz de 35 e ge ri le di da Ýs tan bul u An ka ra, Ýz mir, An tal ya, Bur sa, Ko ca e li, Te kir dað, A da na, Kon ya, Muð la, 2010 da i se 2010 da An - ka ra, Ýz mir, An tal ya, Bur sa, Ko ca e li, Te kir dað, A da na, Kon ya, E dir ne iz le di. Ýstanbul / aa Fitch: Türkiye'de bü yü me ko nu sun da be lir siz lik var n U LUS LA RA RA SI kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Fitch Ra tings, Tür ki ye nin mak ro e ko no mik is tik ra rý teh dit e de - cek cid di den ge siz lik ler o luþ tur dan bü yü me sað la yýp sað - la ya ma ya ca ðý ko nu sun da be lir siz lik ol du ðu nu be lirt ti. Kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Fitch in Av ru pa Ül ke Kre di Not la rý Di rek tö rü Ed ward Par ker, glo bal ser ma ye a kýþ la rý ve dü þük fa iz or ta mýn da TCMB nin ö nün de cid dî zor luk lar ol du ðu nu be lir te rek, Mer kez Ban ka sý nýn bu zor luk la rý yö net me de ki ba þa rý sý nýn Tür ki ye nin kre di no - tu nu et ki le ye cek fak tör ler den bi ri si o la ca ðý ný söy le di. Pa - ker, Tür ki ye nin mak ro e ko no mik is tik ra rý teh dit e de cek cid dî den ge siz lik ler ya rat ma dan bü yü me sað la yýp sað la ya - ma ya ca ðý ko nu sun da be lir siz lik var. Glo bal ser ma ye a kýþ - la rý ve dü þük glo bal fa iz or ta mýn da TCMB nin ö nün de enf las yo nu dü þür mek, e ko no mi nin ý sýn ma sý ný en gel le - mek ve ca rî a çý ðý da ralt mak gi bi zor luk lar var. TCMB nin bu zor luk la rý yö net mek te ki ba þa rý sý Fitch in kre di no tu ka ra rýn da et ki li fak tör ler den bi ri o la cak de di. Fitch, 24 Ka sým da yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye nin kre di no tu nu BB+ o la rak te yit e der ken, gö rü nü mü nü po zi ti fe re vi ze et - miþ ti. Fitch in mev cut no tu ya tý rým ya pý la bi lir se vi ye nin bir ka de me al týn da bu lu nu yor. Ýs tan bul / ntvmsnbc.com MB: Enf las yon dü þe cek, çe kir dek te ar ta cak n MER KEZ Ban ka sý, ö nü müz de ki ay lar da enf las yo nun düþ me ye de vam et me si nin, te mel (çe kir dek) fi yat gös ter - ge le ri nin yýl lýk ar týþ o ra ný nýn i se sý nýr lý ar týþ lar gös ter me si - nin bek len di ði ni a çýk la dý. Mer kez Ban ka sý, A ra lýk a yý fi yat ge liþ me le ri ra po run da, A ra lýk a yýn da tü ke ti ci fi yat la rý yüz de 0.30 o ra nýn da düþ müþ ve yýl lýk enf las yon yüz de 6.40 a ge ri le miþ tir. Pa ra Po li ti ka sý Ku ru lu Top lan tý Ö ze - ti nde de be lir til di ði gi bi, iþ len me miþ gý da fi yat la rýn da ki a - þa ðý yön lü dü zelt me bu dü þüþ te te mel be lir le yi ci ol muþ; te mel mal ve hiz met grup la rý nýn yýl lýk fi yat ar týþ o ra ný i se, sý nýr lý o ran da yük sel me si ne rað men, or ta va de li he def ler - le u yum lu sey ri ni sür dür müþ tür. Ö nü müz de ki ay lar da enf las yo nun düþ me ye de vam et me si, te mel (çe kir dek) fi - yat gös ter ge le ri nin yýl lýk ar týþ o ra ný nýn i se sý nýr lý ar týþ lar xgös ter me si bek len mek te dir de di. Ra por da ay rý ca son dö nem de a kar ya kýt fi yat la rýn da gö rü len ar týþ la rýn u laþ týr - ma hiz met le ri fi yat la rý ü ze rin de yu ka rý yön lü bas ký o luþ - tur du ðu be lir til di. Ankara / aa Ýs pan ya da 4 mil yon dan faz la iþ siz var n ÝS PAN YA Ça lýþ ma ve Göç Ba kan lý ðý ta ra fýn dan a çýk la - nan ra kam la ra gö re, 2010 yý lý so nu i ti ba riy le ül ke de ki iþ - siz sa yý sý nýn 4 mil yon 100 bin 73 ol du ðu a çýk lan dý. Ýþ siz - lik o ra ný 2010 da, bir ön ce ki yý la gö re yüz de 4,5 ar týþ gös - te rir ken, 4 mil yon 100 bin 73 iþ siz sa yý sý nýn Ýs pan ya de - mok ra si ta ri hin de yýl lýk en yük sek sý nýr ol du ðu kay de dil - di. Ya pý lan a çýk la ma da, her þe ye rað men iþ siz lik o ra nýn - da son 3 yý la gö re 2010 da da ha az ar týþ ol du ðu vur gu - lan dý. A çýk la nan ra kam lar da ay rý ca, 2010 da er kek le re gö re ka dýn la rýn da ha faz la iþ siz kal dý ðý, en faz la iþ siz li ðin hiz met ve ta rým sek tör le rin de gö rül dü ðü i fa de e dil di. Bu a ra da iþ siz lik le il gi li is ta tis tik le rin a çýk lan ma sýn dan son ra bir Ýs pan yol rad yo su na de ðer len dir me ya pan Baþ ba kan Jo se Lu is Rod ri gi u ez Za pa te ro, 2011 de iþ bul mak i çin da ha faz la fýr sat o la cak de di. Za pa te ro, 2011 de Ýs pan - yol e ko no mi si nin da ha sað lam o la ca ðý ný ve da ha faz la is tih dam ya ra tý la ca ðý ný sa vun du. Madrid / aa Küresel ekonomideki riskler 2011 YILINA GÝRÝLEN BU GÜNLERDE UZMANLAR, KÜRESEL EKONOMÝ ÝÇÝN BAÞLICA RÝSKÝN, EKONOMÝK GÜÇ ODAÐININ YAVAÞ YAVAÞ BATI'DAN DOÐU'YA KAYMASI OLDUÐUNU SAVUNUYOR. YENÝ YILDA 12'NÝN 1'ÝNDEKÝ BÝR HÝZMETLÝ OCAK AYINDAN ÝTÝBAREN LÝRA, 13'ÜN 1'ÝNDEKÝ BÝR MEMUR DA LÝRA YERÝNE LÝRA MAAÞ ALACAK. E CO NO MÝST der gi si ne bað lý a na liz bi ri mi E co no mist In tel li - gen ce U nit yö ne ti ci le rin den Ro bert Ward, uy ku su nu ka çý - ran risk ler ol du ðun dan söz e di yor ve bun lar siz le rin de uy - ku su nu ka çýr ma lý di yor. Uz man la ra gö re þu an da dün ya nýn kar þý kar þý ya ol du ðu baþ lý ca risk, e ko no mik güç o da ðý nýn ya vaþ ya vaþ Ba tý dan Do ðu ya kay ma sýy la bað lan tý lý. Ge liþ mek te o lan ül ke le rin, ö - zel lik le de Çin in sað la dý ðý i ler le - me Ba tý da ki, ö zel lik le de ABD e ko no mi sin de ki güç kay býy la bir le þin ce Ward ýn de yi þiy le kü re sel pa ra sis - te mi nin na sýl yö - ne til me si ge rek ti ði ko nu sun da va ro - lan uz laþ ma an la - yý þý çök tü. En ba sit i fa dey le Çin e ko no mi de sý ký de ne - tim ler den ya na, ABD i se çö züm le - rin ser best pi ya sa da ge liþ me sin den ya na. Ward iþ te çal kan tý nýn ne de ni de bu ra da ya tý yor di yor. Bu ge ri lim bir kur sa va þý na dö nüþ tü, bü yük e ko no - mi ler ken di pa ra la rý nýn de ðe ri ni dü þük tu tup e ko no mi le ri nin da ha re ka bet çi ol ma sý ný sað la - ma ya ça lýþ tý. Çin bu nu mer ke zi ma lî de ne tim le, ABD i se da ha ön ce gö rül me miþ öl çek te pa ra ba sa rak yap tý. Bu da kü çük ül ke ler i çin ha ya tý güç leþ tir di ve on la rýn ül ke le rin - de ki ser ma ye ha re ket le ri ne de ne tim ge tir me si i le so nuç lan - dý. Bu na ABD de def las yon ris ki de ek le nin ce; ki bu da ni ce - lik sel gev þe me nin (ge nel i fa dey le da ha çok pa ra ba sýl ma sý - nýn) de va mý na ve kur sa vaþ la rý nýn ký zýþ ma sý na yol a ça bi lir; Ward a gö re dün ya e ko no mi si nin bun lar la ne de re ce baþ e - de bi le ce ði ko nu sun da kay gý duy mak i çin ne den ler var. AS YA DA ENF LAS YON RÝS KÝ Bir di ðer risk un su ru, Çin ve As ya nýn ge ri ka la nýn da enf las yon ar tý þý na yol a ça bi le cek bas ký lar. Ward, Çin de enf las yo nun kon trol den çýk ma sý ris ki yük sek tah mi nin de bu lu nu yor. Sim sar lýk ve ta kas ku ru lu þu MF Glo bal ýn ký - dem li a na lis ti Ed ward Me ir, enf las yo nun böl ge nin ge ne li i çin risk o luþ tur du - ðu na i na ný yor. Mer kez Ban ka - la rý, ö zel lik le de As ya da ki ler enf las yon bas ký sý ný gi der - mek i çin sý ký uy gu la ma - la rý yo ðun laþ týr mak du - ru mun da ka la cak yo - ru mu nu ya pý yor. Ward i se pa ra po - li ti ka la rýn da ke mer sýk ma ya gi di lir se, Çin e ko no mi sin de or ta ya çý ka bi le cek ya vaþ la - ma nýn tüm dün ya yý et - ki le ye cek ka dar bü yük ol - ma sýn dan en di þe li de a ma cýn çal kan tý la rý aþ mak o la - ca ðý ný söy le yen Ward, Ge çen yýl Çin in e ko no mi ye kat tý ðý de ðer, Ýr lan da, Yu na nis tan ve Por te kiz in top la mýn dan bü yük tü di yor. Ca pi tal E co no mics ad lý ku ru lu þa gö re, hem Çin hem de As ya nýn ge ri ka la ný i çin baþ lý ca he def ler enf las - yo nu kon trol al týn da tut mak ve hýz lý ser ma ye gi riþ le ri nin mak ro e ko no mik e þit siz lik le re yol aç ma sý ný ve/ve ya var lýk fi yat la rýn da ma li is tik ra rý bo za cak tür den bir ba lon o luþ - ma sý ný ön le mek o la cak. Ýs tan bul / ntvmbsnc.com ME MUR ma aþ kat sa yý la rý, 0,21 lik enf las yon far ký ve yüz de 4 lük O cak zam mý na gö re ye ni den be - lir len di. Kat sa yý la ra gö re yüz de 4,22 o la rak be lir - le nen me mur ma aþ zam mý, den ge taz mi na tý ve a i le yar dý mýn da ki ar týþ da da hil e dil di ðin de, yüz - de 5,1 i le yüz de 12,3 dü ze yi ne yük se le cek. Bu a - ra da me mur sen di ka la rýy la ya pý lan top lu gö rüþ - me ler sý ra sýn da uz laþ ma sað la nan ko nu lar da, ma aþ dü zen le me le ri ne yan sý týl dý. Bu çer çe ve de, ka mu da ku rum sal ek ö de me si ol ma yan per so - ne le de ði þik ad lar al týn da ö den mek te o lan den ge taz mi na tý (ek ö de me) o ra nýn da 14 pu an lýk ar tý þa gi di li yor. Bu nun ma aþ la ra kat ký sý da 81,85 li ra o - la rak he sap lan dý. Ay ný þe kil de eþ ler i çin ö den - mek te o lan a i le yar dý mý ö de ne ði de 20 li ra art tý - rýl dý. Kat sa yý la rýn ge tir di ði ek ar týþ la bir lik te 2010 yý lý nýn 2. ya rý sýn da 89,17 li ra o lan a i le yar dý mý ö - de ne ði, bu yý lýn ilk 6 ay lýk dö ne min de 112,94 li ra o la rak uy gu la na cak. Ge çen yý lýn Tem muz-a ra - lýk dö ne min de 44,58 li ra o la rak ö de nen ço cuk yar dý mý da (2 ço cuk i çin), ye ni kat sa yý lar la O - cak-ha zi ran dö ne mi i çin 46,47 li ra ya çýk tý. As - ga rî üc re tin 1 O cak tan ge çer li ol mak ü ze re 796,5 li ra ya yük sel til me siy le bir lik te de ði þen as - ga rî ge çim in di ri mi ra kam la rý da ka mu ça lý þan - la rý nýn ma aþ la rýn da ek i yi leþ me sað la dý. ZAM LI MA AÞ LAR Ye ni kat sa yý lar, me mur ma aþ la rý na yüz de 4,22 o ra nýn da ar týþ sað lar ken, top lam zam o ra ný, den ge taz mi na tý, a i le-ço cuk yar dý mý ve as ga ri ge çim in di ri min de ki ar týþ da da hil e dil di ðin de yüz de 5,1 i le yüz de 12,3 a ra sý na yük se li yor. Söz ko nu su dü zen le me le rin ar dýn dan a i le ve ço cuk yar dý mý (2 ço cuk i çin) al mak kay dýy la müs te þar ma a þý, li ra dan li ra ya, ge - nel mü dür ma a þý i se li ra dan li ra ya çý ký yor. Böy le ce müs te þar ve ge nel mü dür ma - a þýn da yüz de 6,41 o ra nýn da ar týþ mey da na ge li - yor. 12 nin 1 in den ma aþ al mak ta o lan bir hiz - met li nin A ra lýk a yýn da li ra o lan ma a þý O - cak ta li ra ya, 13 ün 1 in den ma aþ al mak ta o lan bir dev let me mu ru nun A ra lýk ta li ra o lan ay lýk ma a þý i se li ra ya çý ký yor. Bu na gö re, hiz met li ma a þýn da ki ar týþ yüz de 12,3, di - ðer me mu run ma a þýn da ki ar týþ da yüz de 12,2 o la rak be lir le ni yor. Adana / aa Ý kin ci el o to mo bil ha re ket le ne cek n BUR SA Ý kin ci El O to Ga le ri ci le ri Çar þý sý (O to-ko op) Baþ ka ný Se ba hat tin Se yit, yýl - ba þý ön ce si o to mo bil fir ma la rý nýn ca zip kam pan ya la rýy la bir dur gun luk ya þa ma la rý - na rað men ö nü müz de ki gün ler de pi ya sa - nýn ye ni den ha re ket le ne ce ði ni söy le di. Se - yit, sý fýr a raç lar da uy gu la nan in di rim ler ve de ði þik kam pan ya la rýn va tan daþ la rýn il gi si - ni çek ti ði ni be lir ten Se yit, Ge ri de bý rak tý ðý - mýz yýl he def le ri mi ze u laþ týk. Yýl ba þý ný at - lat týk ve bun dan son ra i kin ci el o to mo bil pa za rý nýn ha re ket le ne ce ði ni dü þü nü yo ruz. Se çim var, an cak Baþ ba kan ý mýz se çim e ko - no mo si uy gu la ma ya cak la rý ný söy le di. Bi zim pi ya sa i çin is tik rar ö nem li. Do lar da bi raz yük sel me var. Bu yük sel me sý fýr o to mo bil - le re yan sý ya cak týr. O za man bel ki bi zim fi - yat lar da da bi raz yük sel me o la bi lir. An cak a þý rý bir ar týþ bek le mi yo ruz. Yýl ba þý nýn et ki - si nin kay bol ma sýy la ga le ri ci ler çar þý mý zý zi - ya ret e den in san sa yý sý ar ta cak. Va tan daþ ya tý rým yap mak ta he ves li. Ý kin ci el o to mo - bil pi ya sa sýn da ya þa ný lan bu ha re ket li lik 6 ay son ra ya pý la cak se çim ler ne de niy le u ma - rým düþ mez de di. Bursa / cihan 10 nu ma ra yað ka çak sý ný fý na gi re cek n E NER JÝ Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu, (EPDK) o to büs, mi ni büs ve kam yon lar da ya kýt o la rak kul la ný lan ve çev re kir li li ði ne ne den ol du ðu bil di ri len 10 nu ma ra lý yað - la rýn Pet rol Pi ya sa sý Ka nu nu na gö re müm kün ol ma dý ðý ný ve ka çak pet rol ü rü - nü o la rak de ðer len di ri le ce ði yö nün de gö - rüþ bil dir di. Kay se ri Çev re ve Or man Mü dür lü ðü, bir sü re ön ce EPDK ya res mi ya zý i le baþ vu ra rak, o to büs ler de 10 nu ma - ra ma de ni yað la rýn ya kýt o la rak kul la ný lýp kul la ný la ma ya ca ðý ko nu sun da bil gi is te di. Ko nu ya ilk ön ce kul la ný la bi le ce ði yö nen - de gö rüþ bil di ren EPDK, mü dür lük da ha son ra Pet rol Pi ya sa sý Ka nu nu nda a kar ya - kýt o la rak de ðer len di ril me yen 10 nu ma ra yað la rýn ya kýt o la rak kul la ný la ma ya ca ðý ný be lir te rek, ye ni den bil gi ve ril me si ni is te di. EPDK, mü dür lü ðe gön der di ði res mi ya zý - da 10 nu ma ra lý ma de ni yað la rýn Pet rol Pi - ya sa sý Ka nu nu na gö re a raç lar da kul la ný - mý nýn ve e ner ji el de e dil me si i çin kul la ný - mý nýn müm kün ol ma dý ðý ný ve ka çak pet - rol ü rü nü o la rak de ðer len di ri le ce ði yö - nün de gö rüþ bil dir di. Kayseri / aa AV RU PA PÝ YA SA LA RI KAS VET LÝ YU NA NÝS TAN ve Ýr lan da nýn e ko no mi le ri ni mil yar lar ca E u ro tu ta rýn da kur tar ma pa ket le ri i le yüz dür dü ðü, Por te kiz in yar dým sýz so run la rý aþ - ma yý ne de re ce ba þa ra ca ðý nýn tar tý þýl dý ðý bir yý lýn ar dýn dan, pek çok la rý Ýs pan ya da ki sý kýn tý lar bü yür se, iþ le rin da ha da kö tü ye gi de bi le ce ðin den en di þe du yu yor. MF Glo bal dan Ed ward Me ir Av ru pa da kriz bi zim i çin bir di ðer en di þe kay na ðý di yor. Bu gö rü þe des tek ve ren Ward, A sýl bü - yük o lan Ýs pan ya ve ger çek ten de (e ko no mi si) has ta di ye ek li yor. Ýs - pan ya sar sý lýr ve çö ker se bu sa de ce Av ru pa da de ðil; dün ya nýn her ye - rin de her kes i çin çok kö tü bir ha ber o lur di yen Ward, bu gi bi bir du ru - mun E u ro nun çö kü þü nün yo lu nu a ça bi le ce ði ni dü þü nü yor. E u ro ger - çek ten çö ker se, Leh man Brot hers ýn if lâ sý ya nýn da çay par ti si gi bi ka lýr. Bu E u ro Böl ge si e ko no mi si ni buh ra na sü rük le ye bi lir di yor. BU YI LIN MO DA SI: SI KI KE MER LER ABD, As ya ve Av ru pa da ki mak ro e ko no mik so run lar tüm göz le rin e - ko no mi de ol du ðu Ýn gil te re de de mo ral le ri bo zu yor. Üc ret ler ye rin de sa yar ken fi yat la rýn yük se le ce ði bir enf las yon tab lo su, uz man la rý meþ gul e den baþ lý ca en di þe un su ru. IHS Glo bal In sight ku ru lu þu nun ba þe ko no mis ti Ho ward Arc her, Fi ya tý yük se len ler e lek trik, su, gaz fa tu ra sý; gý da ve gi yim gi bi te mel ih ti yaç mal ze me le ri di yor. BGC Part ners stra te ji uz ma ný Ho ward Whe el don da ay ný nok ta nýn al tý ný çi zer ken, tü ke ti ci le ri zor bir yý lýn bek le di ði tah mi nin de bu lu nu yor. Bu na hü kü me tin ka mu har ca ma la rýn da ki ke sin ti le ri nin et ki si de ek - le nin ce, Ýn gil te re ve di ðer Ba tý lý ül ke ler de yý lýn zor lu ge çe ce ði a þi kâr ha le ge li yor. Sim sar lýk ve ya tý rým ban ka cý lý ðý ku ru lu þu Red may ne- Bent ley s 2011 de ki teh li ke ler den bi ri de hü kü met le rin büt çe a çýk la - rý ný ka pat mak i çin ge niþ kap sam lý ke mer sýk ma ön lem le ri ne baþ vur - ma sýy la or ta ya çý ka bi le cek si ya sî so run lar de ðer len dir me sin de bu - lu nu yor. Ku ru lu þun tah min le rin de Bu gi bi bir du rum to par lan ma e - ði li mi ni sek te ye uð ra ta rak, zen gin dün ya nýn za yýf bir e ko no mik to - par lan ma ve iþ siz lik le ba þa çýk ma ya ça lýþ tý ðý, ge liþ mek te o lan ül ke - le rin i se dört kat hýz lý bü yü dü ðü bir yýl ya ra ta bi lir de ni yor. En dü þük me mur ma a þý li ra SÖZ LEÞ ME LÝ ÜC RET LE RÝ MA LÝYE Ba kan lý ðý, enf las yon far ký dolayýsýyla söz leþ me li üc ret ta van la rý ný da ye ni - den dü zen le di. Bu na gö re, KÝT ler de söz leþ me li o la rak ça lý þan per so ne lin A ra lýk a yýn - da li ra o lan üc ret ta va ný, O cak ta li ra ya çý ka rýl dý. 657 Sa yý lý Dev let Me mur - la rý Ka nu nu 4-B kap sa mýn da ça lý þan la rýn üc ret ta va ný i se li ra dan li ra ya yük sel til di. Ö te yan dan dev let me mur la rý ve söz leþ me li ler, 15 O cak ta zam lý ma aþ la - rý ný a la cak. Ka mu ça lý þan la rý na 14 gün lük de zam far ký ve ri le cek. Me mur e mek li le ri - nin zam fark la rý i se Sos yal Gü ven lik Ku ru mu nun be lir le ye ce ði ta rih te ö de ne cek. Aralýk maaþlarýnýn içinde 89,17 liralýk aile yardýmý, 44,58 liralýk çocuk yardýmý ve buna göre hesaplanan asgarî geçim indirimi yer alýyor. Ocak ayý maaþlarýnýn içinde 112,94 liralýk aile yardýmý, 46,47 liralýk çocuk yardýmý ve asgarî geçim indiriminin yaný sýra denge tazminatýndaki artýþ da bulunuyor. Saðlýk personeli maaþýnýn içinde ilgili mevzuat uyarýnca ödenen döner sermaye paylarý bulunmamakta, ancak 375 Sayýlý KHK nýn ek 3. maddesi uyarýnca kadro unvanýna baðlý yapýlan ödemeler yer almaktadýr. Maliye Bakanlýðý, maaþ tablosunda döner sermaye ya da ek ders ücreti adý altýnda yapýlan ödemelerin de toplama dahil edilerek kýyaslama yapýlmasý gerektiðini belirtiyor.

12 12 Ý LAN yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) ELEMAN n GEBZE'de BULUNAN firmamýza doðalgaz tesisatý, proje ve takibinde deneyimli, autocad bilgisi yeterli, sürücü ehliyeti olan, Tekniker alýnacaktýr. Beþiroðlu Mühendislik GEBZE/KOCAELÝ 0(262) (0532) n GENÇ, DÝNAMÝK ve tercihen ÝstanbulFatih'te oturan Bay Temizlik Elemaný aranýyor. Ýletiþim: (0505) n ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) n ÖZEL YAÞAMYOLU Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde çalýþmak üzere Zihinsel Engelli Sýnýf Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: 0(456) (0536) n ANKARA ANITTEPEDEKÝ balýk lokantamýzda çalýþmak üzere Motorlu Servis Elemaný alýnacaktýr. (0536) KÝRALIK DAÝRE n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m 2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0 533) n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) n 80 m 2 2+1, boyalýparkeli dýþ cephe mantolamalý 6.kat güneydoðu cephe Baþakþehir 1.Etap n 150 m 2 kiralýk sanayi ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL. (0543) n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit SATILIK DAÝRE n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m 2 bahçeli TL Tel: (0 535) n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli 0(258) (0533) SATILIK ARSA n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede m 2 bað vasfýnda tarla TL, m 2 meyve bahçesi TL 0(224) (0535) n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir m 2 Meyve Bahçesi (0532) n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de m TL (vadeli) (0532) n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta m 2 Tarla TL Þaban Yücetürk Yücetepe Zemin Market gmail.com ADA'dan ÇERKEZKÖY, KAPAKLI BÜYÜKYONCALIDA imarlý ifrazlý arsalar. 24 Ay taksitle tarlalar. (0532) (212) n ORHANGAZÝ'de m 2 imarlý yol, su, elektrik, göl manzara TL vade (0532) VASITA n 2006 GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz2752 model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. 0(212) n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, km, gümüþ gri, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el TL (0543) ÇEÞÝTLÝ n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. 0(324) MERSÝN DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu 0(212 ) (216 ) (0532) n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli satýlýk iþyeri 150 m 2, takaslý, TL. (0543) ZA YÝ Nü fus Cüz da ný mý ve Ehliyetimi kay bet tim. Hü küm süz dür. Mehmet Yavuz Elma T. C. ÜS KÜ DAR 5. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI DOS YA NO: 2010/47 TA LÝ MAT. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 13/01/2011 gü nü 09:30-09:40 sa at le ri a ra sýn da Gü müþ yo lu cd. Kaz dal Ca mi i Ya ný N: 42 Üs kü dar/ýst. ya pý la cak ve o gü nün kýy met le ri nin % 60 ý na is tek li bu lun - ma dý ðý tak dir de 18/01/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te 2.ar týr ma nýn ya pý la ca ðý. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma mas raf la rýný geç me si nin þart ol du ðu, mah - cu zun sa týþ be de li ü ze rin den K.D.V. nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos - ya sýn da gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak tir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön - de ri le bi le ce ði, sa tý þa iþ ti rak et mek is te yen le rin mu ham men be de lin % 20 si o ra nýn da na kit pa ra ya da eþ de ðer de ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri þart týr. Faz la bil gi al mak is te - yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc.Ýf.K. 114/1, 114/3) Yö net me lik Ör nek No: 25 Mu ham men kýy me ti LÝ RA (TL) A DE DÝ CÝN SÝ TL 1 34 FV 6847 Pla ka Sa yý lý 2008 Mo del O pel As tra Mar ka Hu su si O to. Ön Tam pon da Ve Ka put ta Ha fif E zik Mev cut tur. B: 91 T. C. GEB ZE 2. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ MEN KU LÜN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI Dos ya No: 2010/2787 Ta li mat. Bir borç tan do la yý re hin li ve a þa ðý da cin si, mik ta rý ve kýy me ti ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl - mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 26/01/2011 gü nü i le sa at le ri a ra sýn da ÖZ TEK O TO KUR - TAR MA ( E-5 Yan yol Geb ze Cen ter kar þý sý) GEB ZE/KO CA E LÝ ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy met le ri nin % 60 ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 31/01/2011 gü nü ay ný yer ve ay ný sa at te Ý kin ci ar týr ma ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin mal la rýn tah min e di len kýy - me tin % 40 ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç - me si nin þart ol du ðu, Mah cuz la rýn sa týþ be de li ü ze rin den % 18 K.D.V. a lý cý ya a it o lup, Sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya no su ile mü dür lü ðü mü - ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 30/12/2010 Mu ham men Be de li A de di Cin si Ve Ö zel lik le ri : ,00 TL (1) 34 FC 2582 pla ka sa yý lý BMC Mar ka PRO 935 FDB 6X mo del be yaz renk li, ön i ki te ke ri ve ar ka çift te ker ler yok, ka - sa ve ön-ar ka tam pon da çi zik ve çü rük, ça mur luk la rý e zik, ön pla ka sö kük, dam pe rin muh te lif yer le ri e zik ve çü rük, IS LE mo tor ve NMC935FDBLK þa si no lu kam yon ve sac ka sa lý dam per. B: 131 T. C. E YÜP/ ÝS TAN BUL 3. ÝC RA DA Ý RE SÝ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI 2009/6102 TLMT. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý - ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 07/01/2011 gü nü sa at 10:00-10:10 de Ra mi Kýþ la Cad. Nur San. Sit. 69/21 Top çu lar Ýst. de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60 ý na is tek li bu lun ma - dý ðý tak tir de 12/01/2011 Çar þam ba gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý - la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40 ý ný bul ma sý - nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den %... o ra nýn da KDV. nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na - me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 10/12/2010 Tak dir E di len De ðe ri YTL. A de di Cin si ( Ma hi ye ti ve ö nem li ni te lik le ri) , A det 250 A det BÝ LE ME DI A MAN TI AL GA E LEK TRO - NÝK, BX 3100X32X20X10X ,00 2 A det 2 A det 3 MET RE LÝK ÖL ÇÜ A LE TÝ, B: 172 ÇOR LU 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO : 2007/232 KA RAR NO : 2009/362 Ha kim : Ýs mi han BA YIR KÖY LÜ Ya zý Ýþl. Müd.: Ca hit GE LEZ Da va cý NÝ HAT A RAS ta ra fýn dan da va lý lar Nu ri ÇA LIÞ KAN, Mus ta fa A RÝ FOÐ LU, Di la ver DÝ BEK, Nur ci han ÞEN, Mu ham met ÇA KIR, Hüs nü ÖZ GÜR, Er can AV CI, Hay ri MUT LU, Ru - fi ÇE TÝN ve a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan E lat ma nýn Ön len me si da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da, 19/11/2009 ta rih li ka ra rý i le, Da va cý nýn da va sý nýn RED DÝ NE, 284,40 TL. Har cý ta lep ha lin de da va cý ya i a de si ne, Ya pý lan yar gý la ma gi der le ri nin da va cý nýn ü ze - rin de bý ra kýl ma sý na, 2.400,00 TL. Ve kâ let üc re ti nin da va cý dan a lý na rak da va lý ta ra fa ve ril - me si ne ka rar ve ril miþ ve ve ri len bu ka rar da va cý ve ki li ta ra fýn dan 13/04/2010 ta ri hin de tem yiz e dil me si ne de niy le Yar gý tay 1. Hu kuk Da i re si nin 21/10/2010 ta rih ve 2010/884 E - sas, 2010/10872 Ka rar sa yý lý ka ra rý i le BO ZUL MA SI NA ka rar ve ril miþ o lup, ve ri len bu ka rar Þeh si nan Ma hal le si Ka vak lar So kak ÇOR LU ad re sin de i ka met e den da va lý lar, Mu ham met ÇA KIR, Hüs nü ÖZ GÜR ve Nur ten ÇA KIR ýn tüm a ra ma la ra rað men bu lu na ma dý ðý ve baþ - ka ca ad res le ri de tes pit e di le me di ðin den DA VA DÝ LEK ÇE SÝ, DU RUÞ MA GÜ NÜ, GE REK ÇE - LÝ KA RAR VE TEM YÝZ DÝ LEK ÇE SÝ DE ga ze te i lan yo lu i le ya pýl dý ðýn dan, YAR GI TAY BOZ - MA Ý LA MI NIN DA 7201 sa yý lý teb li gat ka nu nun 28. ve de va mý mad de le ri ge re ðin de Ga ze - te i la ný yo luy la teb li ði ne, teb lið ta ri hin den i ti ba ren 15 gün son ra teb lið e dil miþ sa yýl ma sý - na ka rar ve ri le ce ði i la nen teb lið o lu nur. 07/12/2010 B: E SAS NO DA VA LI T. C. ÝZ MÝR 7. A Ý LE MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN : 2009/614 E sas. : GÜL HA NIM KARS- 200/40 Sk. Bu ca Ko op. Mah. No: 16 D: 1 - Bu ca/ ÝZ MÝR Da va cý/ Sü ley man Kars ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Bo þan ma da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da - ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü - nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ o lup da va cý ve ki li ta ra fýn dan a çý lan da va ya i liþ - kin di lek çe sin de ta raf la rýn bo þan ma la rý na ve Mah ke me gi der le ri i le üc re ti ve kâ le tin da va lý ya yük le til me si ne ka rar ve ril me si ni ta lep ve da va et miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 08/03/2011 gü nü sa at: de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K. nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: 55 Ý LAN ME NE MEN AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ SA YI: 2010/61 E. Da va cý Mev lüt A tað ta ra fýn dan da va lý Ay þe A tað a ley hi ne a çý lan bo þan ma da va sýn - da da va lýy la i ki yýl dan be ri ev li ol duk la rý ný ve müþ te rek ço cuk la rý nýn bu lun ma dý ðý ný, da va lý nýn ev len me le rin den al tý ay son ra müþ te rek e vi terk et ti ði ni, müþ te rek ha ya týn de va mý sý ra sýn da da va lýy la a ra la rýn da ge çim siz lik ol du ðu nu, e vi terk et me sin den bir sü re son ra da va lý nýn ni kâh sýz o la rak baþ ka bi riy le ya þa dý ðý ný öð ren di ði ni be lir te rek, da va lýy la bo þan ma la rý na ka rar ve ril me si ta lep e dil miþ; da va lý ya u su lü ne uy gun teb li - gat ya pý la ma ma sý ve da va lý nýn teb li ga ta ya rar ye ni ad re si nin tes pit e di le me me si ne - de niy le, da va lý ya i la ne n teb li gat ya pýl mýþ týr. Mah ke me mi zin ta rih li ve 2010/61 E /573 K. sa yý lý ka ra rýy la da va - nýn KA BU LÜ NE, Kon ya i li, Boz kýr il çe si, Çat Kö yü, C: 23, H: 270, BSN: 7, TC: da nü fu sa ka yýt lý, A li ve Fat ma oð lu, Boz kýr 01/06/1974 do ðum lu MEV - LÜT A TAÐ i le ay ný yer BSN: 23, TC: de ka yýt lý, Meh met ve Hav va ký zý, Boz kýr 03/03/1990 do ðum lu AY ÞE A TAÐ (ev le ne rek Boz kýr il çe si, De re/a þa ðý Ma hal - le si, C: 35, H: 79, BSN: 94, kýz lýk so ya dý Gü ven) ýn BO ÞAN MA LA RI NA ka rar ve ril miþ o lup, da va lý Ay þe A tað ýn ga ze te de ya pý lan i lan ta ri hin den i ti ba ren 15 gün i çin de mah - ke me mi ze mü ra ca at e de rek ka ra ra kar þý Yar gý tay da tem yiz ya sa yo lu na baþ vu ra bi le - ce ði, bu sü re i çin de tem yiz e dil me me si ha lin de ka ra rýn ke sin le þe ce ði i lan o lu nur B: 61 T. C. VE ZÝR KÖP RÜ 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN KA MU LAÞ TIR MA Ý LA NI E SAS NO: 2010/837 E sas. KA MU LAÞ TI RI LAN TA ÞIN MA ZIN BU LUN DU ÐU YER : Sam sun Ý li Ve zir köp rü Ýl çe si Oy ma a ðaç Kö yü MEV KÝ Ý : Hö yük Mev ki i PAF TA NO : A DA NO : 0 PAR SEL NO : 721 VAS FI : Tar la YÜ ZÖL ÇÜ MÜ : m 2 MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : A li Ço ba noð lu KA MU LAÞ TIR MA YI YA PAN Ý DA RE NÝN A DI : Sam sun Va li li ði Ýl Kül tür ve Tu rizm Mü dür lü ðü KA MU LAÞ TIR MA NIN VE BEL GE LE RÝN Ö ZE TÝ : 1- Da va cý ku rum ta ra fýn dan yu ka rý da ki par sel nu ma ra lý ta þýn ma zýn Trab zon Kül tür ve Ta bi at Var lýk la rý Ko ru ma Ku ru lu nun 15/12/1999 ka rar ta ri hi ve 3677 ka rar nu ma ra sý i le 1. Ve 2. De re ce Ar ke o lo jik sit a la ný o la rak tes cil e dil di ði ni, Sam sun Mü ze Mü dürl - üðü uz man la rýn ca dü zen le nen 22/12/2008 ta rih ve 167 sa yý lý ra por da mül ki yet sa hip - le ri i le bir so run ya þan ma ma sý i çin sit a la ný i çe ri sin de ki par sel le rin ka mu laþ tý rýl ma sý is ten miþ, fa kat ta raf lar a ra sýn da uz laþ ma sað lan ma dý ðý ný id di a e de rek da va ko nu su 721 par se lin be de li pe þin ö den mek ü ze re Ma li ye Ha zi ne si a dý na ka mu laþ tý rý la bil me si ni ta lep ve da va et miþ tir. 2- a) Ý lan ta ri hin den i ti ba ren 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ni i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a çý la bi lir. b) A çý la cak da va lar da hu su met a ný lan i da re ye yö nel til me li dir. c) 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn da - va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý ný al dýk la rýný bel ge len dir me dik le ri tak - dir de ka mu laþ týr ma iþ lem le ri ke sin le þe cek ve mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz mal ka mu laþ týr ma yý ya pan i da re a dý na tes cil e di le cek tir. d) Mah ke me ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li hak sa hip le ri a dý na T.C. Zi ra at Ban ka sý Ve zir köp rü Þu be si ne ya tý rý la cak týr. e) Ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ta ri - hin den i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil di ril me si ge rek mek te dir. f) 2010/837 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ o lup du ruþ ma sý gü nü sa at: de Ve zir köp rü 1. As li ye Hu kuk Mahk me sin de ya pý la cak týr. Key fi yet 2942 Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca Ý - LAN o lu nur. 06/10/2010 B: T. C. KAR TAL 3. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ MEN KUL A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI TA LÝ MAT. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðe ri ya zý lý a raç sa tý - þa çý ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma sý 13/01/2011 gü nü sa at 10:20-10:30 a ra sýn da SE NA O TO PAR KI. YA LI MH. FEV ZÝ ÇAK MAK CD. NO: 7 MAL TE PE/ÝS TAN BUL ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri - nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de sa týþ la rýn 18/01/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler de 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe - ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý la rýn top la mýn - dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den MEV ZU A TIN ÖN GÖR DÜ ÐÜ o - ra nýn da KDV nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, i - ha le ye ka tý la cak la rýn mu ham men be de lin % 20 o ra nýn da te mi nat a lý na ca ðý, mas raf ve ril - di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te - yen le rin yu karý da ya zý lý dos ya nu mara siy le da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. TAK DÝR E DÝ LEN DE ÐE RÝ Li ra Ku ruþ A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) 7.000,00 TL 1 34 DD 0030 PLA KA LI 2005 MO DEL FI AT DOB LO CAR GO 1.9 AC KA PA LI KA SA KAM YO NET. SOL ÇA - MUR LUK VU RUK, LAS TÝK LER PAT LAK, JANT KA - PAK LA RI YOK. ÖN CAM ÇAT LAK. SOL AY NA KI RIK, SOL AR KA FAR KI RIK, SAÐ SÜR GÜ LÜ KA PI GÖ - ÇÜK, ÖN VE AR KA PLA KA YOK. MUH TE LÝF ÇÝ ZÝK VE HA SAR LAR VAR. B: 89

13 12 Ý LAN yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) ELEMAN n GEBZE'de BULUNAN firmamýza doðalgaz tesisatý, proje ve takibinde deneyimli, autocad bilgisi yeterli, sürücü ehliyeti olan, Tekniker alýnacaktýr. Beþiroðlu Mühendislik GEBZE/KOCAELÝ 0(262) (0532) n GENÇ, DÝNAMÝK ve tercihen ÝstanbulFatih'te oturan Bay Temizlik Elemaný aranýyor. Ýletiþim: (0505) n ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) n ÖZEL YAÞAMYOLU Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde çalýþmak üzere Zihinsel Engelli Sýnýf Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: 0(456) (0536) n ANKARA ANITTEPEDEKÝ balýk lokantamýzda çalýþmak üzere Motorlu Servis Elemaný alýnacaktýr. (0536) KÝRALIK DAÝRE n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m 2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0 533) n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) n 80 m 2 2+1, boyalýparkeli dýþ cephe mantolamalý 6.kat güneydoðu cephe Baþakþehir 1.Etap n 150 m 2 kiralýk sanayi ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL. (0543) n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit SATILIK DAÝRE n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m 2 bahçeli TL Tel: (0 535) n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli 0(258) (0533) SATILIK ARSA n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede m 2 bað vasfýnda tarla TL, m 2 meyve bahçesi TL 0(224) (0535) n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir m 2 Meyve Bahçesi (0532) n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de m TL (vadeli) (0532) n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta m 2 Tarla TL Þaban Yücetürk Yücetepe Zemin Market gmail.com ADA'dan ÇERKEZKÖY, KAPAKLI BÜYÜKYONCALIDA imarlý ifrazlý arsalar. 24 Ay taksitle tarlalar. (0532) (212) n ORHANGAZÝ'de m 2 imarlý yol, su, elektrik, göl manzara TL vade (0532) VASITA n 2006 GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz2752 model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. 0(212) n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, km, gümüþ gri, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el TL (0543) ÇEÞÝTLÝ n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. 0(324) MERSÝN DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu 0(212 ) (216 ) (0532) n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli satýlýk iþyeri 150 m 2, takaslý, TL. (0543) ZA YÝ Nü fus Cüz da ný mý ve Ehliyetimi kay bet tim. Hü küm süz dür. Mehmet Yavuz Elma T. C. ÜS KÜ DAR 5. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI DOS YA NO: 2010/47 TA LÝ MAT. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 13/01/2011 gü nü 09:30-09:40 sa at le ri a ra sýn da Gü müþ yo lu cd. Kaz dal Ca mi i Ya ný N: 42 Üs kü dar/ýst. ya pý la cak ve o gü nün kýy met le ri nin % 60 ý na is tek li bu lun - ma dý ðý tak dir de 18/01/2011 gü nü ay ný yer ve sa at te 2.ar týr ma nýn ya pý la ca ðý. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma mas raf la rýný geç me si nin þart ol du ðu, mah - cu zun sa týþ be de li ü ze rin den K.D.V. nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos - ya sýn da gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak tir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön - de ri le bi le ce ði, sa tý þa iþ ti rak et mek is te yen le rin mu ham men be de lin % 20 si o ra nýn da na kit pa ra ya da eþ de ðer de ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri þart týr. Faz la bil gi al mak is te - yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc.Ýf.K. 114/1, 114/3) Yö net me lik Ör nek No: 25 Mu ham men kýy me ti LÝ RA (TL) A DE DÝ CÝN SÝ TL 1 34 FV 6847 Pla ka Sa yý lý 2008 Mo del O pel As tra Mar ka Hu su si O to. Ön Tam pon da Ve Ka put ta Ha fif E zik Mev cut tur. B: 91 T. C. GEB ZE 2. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ MEN KU LÜN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI Dos ya No: 2010/2787 Ta li mat. Bir borç tan do la yý re hin li ve a þa ðý da cin si, mik ta rý ve kýy me ti ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl - mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 26/01/2011 gü nü i le sa at le ri a ra sýn da ÖZ TEK O TO KUR - TAR MA ( E-5 Yan yol Geb ze Cen ter kar þý sý) GEB ZE/KO CA E LÝ ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy met le ri nin % 60 ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 31/01/2011 gü nü ay ný yer ve ay ný sa at te Ý kin ci ar týr ma ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin mal la rýn tah min e di len kýy - me tin % 40 ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç - me si nin þart ol du ðu, Mah cuz la rýn sa týþ be de li ü ze rin den % 18 K.D.V. a lý cý ya a it o lup, Sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak dir de ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya no su ile mü dür lü ðü mü - ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 30/12/2010 Mu ham men Be de li A de di Cin si Ve Ö zel lik le ri : ,00 TL (1) 34 FC 2582 pla ka sa yý lý BMC Mar ka PRO 935 FDB 6X mo del be yaz renk li, ön i ki te ke ri ve ar ka çift te ker ler yok, ka - sa ve ön-ar ka tam pon da çi zik ve çü rük, ça mur luk la rý e zik, ön pla ka sö kük, dam pe rin muh te lif yer le ri e zik ve çü rük, IS LE mo tor ve NMC935FDBLK þa si no lu kam yon ve sac ka sa lý dam per. B: 131 T. C. E YÜP/ ÝS TAN BUL 3. ÝC RA DA Ý RE SÝ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI 2009/6102 TLMT. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý - ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 07/01/2011 gü nü sa at 10:00-10:10 de Ra mi Kýþ la Cad. Nur San. Sit. 69/21 Top çu lar Ýst. de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60 ý na is tek li bu lun ma - dý ðý tak tir de 12/01/2011 Çar þam ba gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý - la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40 ý ný bul ma sý - nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den %... o ra nýn da KDV. nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na - me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 10/12/2010 Tak dir E di len De ðe ri YTL. A de di Cin si ( Ma hi ye ti ve ö nem li ni te lik le ri) , A det 250 A det BÝ LE ME DI A MAN TI AL GA E LEK TRO - NÝK, BX 3100X32X20X10X ,00 2 A det 2 A det 3 MET RE LÝK ÖL ÇÜ A LE TÝ, B: 172 ÇOR LU 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO : 2007/232 KA RAR NO : 2009/362 Ha kim : Ýs mi han BA YIR KÖY LÜ Ya zý Ýþl. Müd.: Ca hit GE LEZ Da va cý NÝ HAT A RAS ta ra fýn dan da va lý lar Nu ri ÇA LIÞ KAN, Mus ta fa A RÝ FOÐ LU, Di la ver DÝ BEK, Nur ci han ÞEN, Mu ham met ÇA KIR, Hüs nü ÖZ GÜR, Er can AV CI, Hay ri MUT LU, Ru - fi ÇE TÝN ve a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan E lat ma nýn Ön len me si da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da, 19/11/2009 ta rih li ka ra rý i le, Da va cý nýn da va sý nýn RED DÝ NE, 284,40 TL. Har cý ta lep ha lin de da va cý ya i a de si ne, Ya pý lan yar gý la ma gi der le ri nin da va cý nýn ü ze - rin de bý ra kýl ma sý na, 2.400,00 TL. Ve kâ let üc re ti nin da va cý dan a lý na rak da va lý ta ra fa ve ril - me si ne ka rar ve ril miþ ve ve ri len bu ka rar da va cý ve ki li ta ra fýn dan 13/04/2010 ta ri hin de tem yiz e dil me si ne de niy le Yar gý tay 1. Hu kuk Da i re si nin 21/10/2010 ta rih ve 2010/884 E - sas, 2010/10872 Ka rar sa yý lý ka ra rý i le BO ZUL MA SI NA ka rar ve ril miþ o lup, ve ri len bu ka rar Þeh si nan Ma hal le si Ka vak lar So kak ÇOR LU ad re sin de i ka met e den da va lý lar, Mu ham met ÇA KIR, Hüs nü ÖZ GÜR ve Nur ten ÇA KIR ýn tüm a ra ma la ra rað men bu lu na ma dý ðý ve baþ - ka ca ad res le ri de tes pit e di le me di ðin den DA VA DÝ LEK ÇE SÝ, DU RUÞ MA GÜ NÜ, GE REK ÇE - LÝ KA RAR VE TEM YÝZ DÝ LEK ÇE SÝ DE ga ze te i lan yo lu i le ya pýl dý ðýn dan, YAR GI TAY BOZ - MA Ý LA MI NIN DA 7201 sa yý lý teb li gat ka nu nun 28. ve de va mý mad de le ri ge re ðin de Ga ze - te i la ný yo luy la teb li ði ne, teb lið ta ri hin den i ti ba ren 15 gün son ra teb lið e dil miþ sa yýl ma sý - na ka rar ve ri le ce ði i la nen teb lið o lu nur. 07/12/2010 B: E SAS NO DA VA LI T. C. ÝZ MÝR 7. A Ý LE MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN : 2009/614 E sas. : GÜL HA NIM KARS- 200/40 Sk. Bu ca Ko op. Mah. No: 16 D: 1 - Bu ca/ ÝZ MÝR Da va cý/ Sü ley man Kars ta ra fýn dan a ley hi ni ze a çý lan Bo þan ma da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me niz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da - ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü - nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ o lup da va cý ve ki li ta ra fýn dan a çý lan da va ya i liþ - kin di lek çe sin de ta raf la rýn bo þan ma la rý na ve Mah ke me gi der le ri i le üc re ti ve kâ le tin da va lý ya yük le til me si ne ka rar ve ril me si ni ta lep ve da va et miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 08/03/2011 gü nü sa at: de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K. nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: 55 Ý LAN ME NE MEN AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ SA YI: 2010/61 E. Da va cý Mev lüt A tað ta ra fýn dan da va lý Ay þe A tað a ley hi ne a çý lan bo þan ma da va sýn - da da va lýy la i ki yýl dan be ri ev li ol duk la rý ný ve müþ te rek ço cuk la rý nýn bu lun ma dý ðý ný, da va lý nýn ev len me le rin den al tý ay son ra müþ te rek e vi terk et ti ði ni, müþ te rek ha ya týn de va mý sý ra sýn da da va lýy la a ra la rýn da ge çim siz lik ol du ðu nu, e vi terk et me sin den bir sü re son ra da va lý nýn ni kâh sýz o la rak baþ ka bi riy le ya þa dý ðý ný öð ren di ði ni be lir te rek, da va lýy la bo þan ma la rý na ka rar ve ril me si ta lep e dil miþ; da va lý ya u su lü ne uy gun teb li - gat ya pý la ma ma sý ve da va lý nýn teb li ga ta ya rar ye ni ad re si nin tes pit e di le me me si ne - de niy le, da va lý ya i la ne n teb li gat ya pýl mýþ týr. Mah ke me mi zin ta rih li ve 2010/61 E /573 K. sa yý lý ka ra rýy la da va - nýn KA BU LÜ NE, Kon ya i li, Boz kýr il çe si, Çat Kö yü, C: 23, H: 270, BSN: 7, TC: da nü fu sa ka yýt lý, A li ve Fat ma oð lu, Boz kýr 01/06/1974 do ðum lu MEV - LÜT A TAÐ i le ay ný yer BSN: 23, TC: de ka yýt lý, Meh met ve Hav va ký zý, Boz kýr 03/03/1990 do ðum lu AY ÞE A TAÐ (ev le ne rek Boz kýr il çe si, De re/a þa ðý Ma hal - le si, C: 35, H: 79, BSN: 94, kýz lýk so ya dý Gü ven) ýn BO ÞAN MA LA RI NA ka rar ve ril miþ o lup, da va lý Ay þe A tað ýn ga ze te de ya pý lan i lan ta ri hin den i ti ba ren 15 gün i çin de mah - ke me mi ze mü ra ca at e de rek ka ra ra kar þý Yar gý tay da tem yiz ya sa yo lu na baþ vu ra bi le - ce ði, bu sü re i çin de tem yiz e dil me me si ha lin de ka ra rýn ke sin le þe ce ði i lan o lu nur B: 61 T. C. VE ZÝR KÖP RÜ 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN KA MU LAÞ TIR MA Ý LA NI E SAS NO: 2010/837 E sas. KA MU LAÞ TI RI LAN TA ÞIN MA ZIN BU LUN DU ÐU YER : Sam sun Ý li Ve zir köp rü Ýl çe si Oy ma a ðaç Kö yü MEV KÝ Ý : Hö yük Mev ki i PAF TA NO : A DA NO : 0 PAR SEL NO : 721 VAS FI : Tar la YÜ ZÖL ÇÜ MÜ : m 2 MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : A li Ço ba noð lu KA MU LAÞ TIR MA YI YA PAN Ý DA RE NÝN A DI : Sam sun Va li li ði Ýl Kül tür ve Tu rizm Mü dür lü ðü KA MU LAÞ TIR MA NIN VE BEL GE LE RÝN Ö ZE TÝ : 1- Da va cý ku rum ta ra fýn dan yu ka rý da ki par sel nu ma ra lý ta þýn ma zýn Trab zon Kül tür ve Ta bi at Var lýk la rý Ko ru ma Ku ru lu nun 15/12/1999 ka rar ta ri hi ve 3677 ka rar nu ma ra sý i le 1. Ve 2. De re ce Ar ke o lo jik sit a la ný o la rak tes cil e dil di ði ni, Sam sun Mü ze Mü dürl - üðü uz man la rýn ca dü zen le nen 22/12/2008 ta rih ve 167 sa yý lý ra por da mül ki yet sa hip - le ri i le bir so run ya þan ma ma sý i çin sit a la ný i çe ri sin de ki par sel le rin ka mu laþ tý rýl ma sý is ten miþ, fa kat ta raf lar a ra sýn da uz laþ ma sað lan ma dý ðý ný id di a e de rek da va ko nu su 721 par se lin be de li pe þin ö den mek ü ze re Ma li ye Ha zi ne si a dý na ka mu laþ tý rý la bil me si ni ta lep ve da va et miþ tir. 2- a) Ý lan ta ri hin den i ti ba ren 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ni i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a çý la bi lir. b) A çý la cak da va lar da hu su met a ný lan i da re ye yö nel til me li dir. c) 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn da - va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý ný al dýk la rýný bel ge len dir me dik le ri tak - dir de ka mu laþ týr ma iþ lem le ri ke sin le þe cek ve mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz mal ka mu laþ týr ma yý ya pan i da re a dý na tes cil e di le cek tir. d) Mah ke me ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li hak sa hip le ri a dý na T.C. Zi ra at Ban ka sý Ve zir köp rü Þu be si ne ya tý rý la cak týr. e) Ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ta ri - hin den i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil di ril me si ge rek mek te dir. f) 2010/837 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ o lup du ruþ ma sý gü nü sa at: de Ve zir köp rü 1. As li ye Hu kuk Mahk me sin de ya pý la cak týr. Key fi yet 2942 Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca Ý - LAN o lu nur. 06/10/2010 B: T. C. KAR TAL 3. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ MEN KUL A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI TA LÝ MAT. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðe ri ya zý lý a raç sa tý - þa çý ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma sý 13/01/2011 gü nü sa at 10:20-10:30 a ra sýn da SE NA O TO PAR KI. YA LI MH. FEV ZÝ ÇAK MAK CD. NO: 7 MAL TE PE/ÝS TAN BUL ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri - nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de sa týþ la rýn 18/01/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler de 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe - ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý la rýn top la mýn - dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den MEV ZU A TIN ÖN GÖR DÜ ÐÜ o - ra nýn da KDV nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði, i - ha le ye ka tý la cak la rýn mu ham men be de lin % 20 o ra nýn da te mi nat a lý na ca ðý, mas raf ve ril - di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te - yen le rin yu karý da ya zý lý dos ya nu mara siy le da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. TAK DÝR E DÝ LEN DE ÐE RÝ Li ra Ku ruþ A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) 7.000,00 TL 1 34 DD 0030 PLA KA LI 2005 MO DEL FI AT DOB LO CAR GO 1.9 AC KA PA LI KA SA KAM YO NET. SOL ÇA - MUR LUK VU RUK, LAS TÝK LER PAT LAK, JANT KA - PAK LA RI YOK. ÖN CAM ÇAT LAK. SOL AY NA KI RIK, SOL AR KA FAR KI RIK, SAÐ SÜR GÜ LÜ KA PI GÖ - ÇÜK, ÖN VE AR KA PLA KA YOK. MUH TE LÝF ÇÝ ZÝK VE HA SAR LAR VAR. B: 89

14 A þa ðý da, ma li ki, bu lu du ðu yer, ta pu ka yýt larý i le il gi li bil gi ler ve ni te li ði ya zý lý gay ri men kul den a - þa ðý da be lir ti len m 2. mik ta rýn da ki kýs mý, Da va cý Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan, yol, in - þa at ve em ni yet sa ha sý te sis et mek a ma cý i le ta rih ve 2008/103 sa yý lý ka mu ya ra rý ka ra rý ge re ðin ce kýs men ve ta ma men ka mu laþ tý rýl dý ðý, i lan ta ri hin den i ti ba ren 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal ve mad di ha ta la ra kar þý da Ad li yar gý da dü zel tim da va la rý a çý la bi le ce ði, a çý la cak da va da hu su me tin Ka ra yol larý Ge nel Mü dür lü ðü ne yö nel til me si ge rek ti ði, 30 gün lük sü re i çin - de Ý da ri Yar gý da ip tal da va sý aç maz ve açýlan da va da yü rüt me nin dur du rul ma sý ka rarý a la rak bel ge len - dir mez i se ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve Mah ke me ce tes bit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü - ze rin den ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma ya pan i da re a dý na tes cil e di le ce ði, Mah ke me ce tes bit e di len ka mu laþ týr ma be de li nin Ge re de Zi ra at Ban ka sý Þu be si ne ya týr ýlaca ðý, ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe - ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve delille rin, teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de Mah ke me ye yazýlý o la rak bil dir mek ge rek ti ði, a þa ðý da ya zý lý ta pu ma lik le ri ne 2942 say ýlý ka nu nun 4650 sa yý lý ka nun la de ði þik 10. mad de si ge re ðin ce i la nen teb lið o lu nur (Teb lið ta ri hi, ga ze te ya yým ta ri hi dir.) Ý LAN GE RE DE AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN (Ka mu laþ týr ma Ý la ný) TEBRÝK Muhterem kar de þi miz Ýrfan Cingöz ve Vildan Hanýmefendinin Yahya 13 is mi ni ver dik le ri bir er kek ço cuðu dün ya ya gel miþ tir. An ne ve ba ba yý teb rik e der, mi nik yav ru ya Ce nâ b-ý Hak'tan ha yýr lý u zun ö mür ler di le riz. YENÝ EÐÝTÝMCÝLER DERNEÐÝ Þ. URFA ÞUBESÝ Ý LAN T. C. PEN DÝK 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ Sa yý: 2010/462 E sas. 24/12/2010 Ko nu: NE CÝP TUNÇ BER KAN TUNÇ, HA KAN TUNÇ i le a ra sýn da mah ke me - miz de gö rül mek te o lan Ga ip li ðe Ka rar Ve ril me si da va sý ne de niy le; A þa ðý da a çýk kim li ði bu lu nan ve ga ip li ði ne ka rar ve ri - len NE CÝP TUNÇ ga ip li ði hak kýn da bil gi si o lan la rýn 6 ay i - çin de mah ke me mi ze ha ber ver me le ri hu su su i la nen teb - lið o lu nur. 24/12/2010 GA ÝP TC KÝM LÝK NO : A DI SO YA DI : NE CÝP TUNÇ BA BA A DI : SAB RÝ A NA A DI : HA CÝ RE DO ÐUM TA RÝ HÝ : 01 /07/1958 DO ÐUM YE RÝ : MO RA NÝ Ý KA MET GAH AD RE SÝ : B: 213 T. C. K. MA RAÞ 1. A Ý LE MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2010/838 Da va cý ta ra fýn dan da va lý A LÝ KA RA KAÞ a ley hi ne i ka - me e di len NA FA KA -VE LA YET da va sý nýn ya pý lan yar gý la - ma sý sý ra sýn da ve ri len a ra ka ra rý u ya rýn ca. Dos ya mýz da va lý sý o lan ve Kah ra man ma raþ i li mer kez, El bis tan il çe si Gök çek kö yü nü fu sun da ka yýt lý bu lu nan Mus ta fa ve Üm mü ha ni oð lu, El bis tan D.lu, TC kim lik no lu A LÝ KA RA KAÞ'ýn ya pý lan tüm a ra ma la ra rað men ad re si tes bit e di le me di ðin den da - va lý ya da va di lek çe si ek li du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li - ði ne ka rar ve ril miþ o lup da va lý nýn ye ni du ruþ ma gü nü o lan : 27/01/2011 gü nü sa at: da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K. nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de - vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: Ý LAN ÇEÞ ME AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN E SAS NO: 2009/578 E sas. KA RAR NO: 2010/363 Da va cý KÜB RA GÜ NAY a ley hi ne mah ke me miz de açý - lan Nü fus (Ad Ve So ya dý Dü zel til me si Ýs tem li) da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; HÜ KÜM : Mah ke me miz ce ta rih, 2009/578 E sas, 2010/363 Ka rar sa yý lý ka ra rý mýz i le Da va nýn KA BU LÜ NE, TC no lu do ðum lu Ha run ký zý Küb ra Gü nay ýn nü fus kay dýn da ki so ya dý ha ne si nin ip ta li i le, TÜRK TEN o la rak TAS HÝ HEN NÜ FU SA TES CÝ LÝ NE ka rar ve ril miþ o lup, Teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 13/12/2010 B: 73 T. C. ER ZU RUM 2. SULH HU KUK MAH KE ME SÝ NDEN Ý LAN E SAS NO: 2010/51 E sas. B: Da va cý TE Ý AÞ Ge nel Mü dür lü ðü ve ki li Av. E mel BAH - ÇE CÝ ta ra fýn dan Mah ke me mi ze a çý lan Ve ra set da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sý sý ra sýn da ve ri len a ra ka ra rý u ya rýn ca; Er zu rum Ya ku ti ye Ça yýr ca Kö yü Kýr lar Mev ki in de bu lu - nan H46.D24D paf ta 50 par sel sa yý lý ta þýn maz ma lik le - rin den Yu suf ký zý Ha ným PO LAT ýn Mah ke me miz ce ya pý - lan a raþ týr ma lar so nu cun da, mi ras çý sý bu lun ma dý ðýn dan Me de ni Ka nu nun 594. mad de si ge re ðin ce mi ras bý ra ka - nýn mi ras çý sý o lan la rýn Mah ke me mi zin son i lan ta ri hin - den baþ la ya rak en geç bir yýl i çin de mi ras çý lýk sý fat la rý ný Mah ke me mi ze bil dir me le ri, ak si tak tir de mi ras se be biy le is tih kak da va sý aç ma hak ký sak lý kal mak ü ze re mi ra sýn Me de ni Ka nu nun 501. mad de si ge re ðin ce Dev le te ge çe - ce ði hu su su i lan o lu nur. 08/11/2010 B: E SAS NO: 2010/571 T. C. ÝZ MÝR 6. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN KA MU LAÞ TIR MA Ý LA NI KA MU LAÞ TI RI LAN TA ÞIN MA ZIN BU LUN DU ÐU YER : Ýz mir i li, Bor no va il çe si MEV KÝ Ý : Er ge ne ma hal le si PAF TA NO : 29 A DA NO : 239 PAR SEL NO : 7 VAS FI : BÝ NA YÜ ZÖL ÇÜ MÜ : 59,42 m 2 MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : Ýs met Ka nat, Ah met Ka nat, Mus ta fa Ka nat, Öz dem Ka nat, Fat ma Ka nat KA MU LAÞ TIR MA YI YA PAN Ý DA RE NÝN A DI : Bor no va Be le di ye si Baþ kan lý ðý KA MU LAÞ TIR MA NIN VE BEL GE LE RÝN Ö ZE TÝ : An laþ maz lýk Tu ta na ðý DU RUÞ MA GÜ NÜ : 13/01/2011 SA AT : 9.45 Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, ma lik le riy le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta - þýn ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah - ke me mi zin 2010/571 E sas E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca i lan o lu nur. 22/12/2010 B: 64 T. C. KÜ ÇÜK ÇEK ME CE / ÝS TAN BUL 2. ÝC RA DA Ý RE SÝ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI 2010/8280 TLMT. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý - ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 27/01/2011 gü nü sa at a ra sý Fi ruz köy Bul va rý La ti fe ha - ným Sok. Park sa O to par ký Av cý lar Ýs tan bul da ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60 ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak tir de 01/02/2011 Sa lý gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý - la rak sa tý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40 ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol - ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 1 o ra nýn da KDV. nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na - me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 21/12/2010 Tak dir E di len De ðe ri YTL. A de di Cin si ( Ma hi ye ti ve ö nem li ni te lik le ri) ,00 1 A det 34 MCS 49 PLA KA LI, 2004 MO DEL, PORS CHE MAR KA, CA YEN NE S TÝ PÝ VA SI TA, SOL ÇA MUR LUK, SOL TE KER LEK, SOL ÖN KA PI YOK, ÖN PAN JUR, ÖN TAM PON, SAÐ TE KER LEK, SAÐ ÇA MUR LUK YOK, SAÐ AY NA KI RIK, MO TOR KIS MI ÖN DEN KIS MEN SÖ KÜL MÜÞ, SOL AY NA YOK, ÖN CAM KI RIK, ÞA SÝ NO. WPIZZZ9PZ4LA43894 PLA KA LAR YOK. B: 124 T. C. BAT MAN 2. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ Ý LAN Da va cý DSÝ Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan a þa ðý da par sel no su, ka mu laþ týr ma mik ta rý ve ka mu laþ týr ma be de li ve ma lik le ri be lir ti len ta þýn maz lar hak kýn da ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes cil ta lep li da va a çýl mýþ o lup, ka mu laþ týr ma ka nu nun 14. mad - de sin de ön gö rü len sü re i çe ri sin de i da ri yar gý da da va cý i da re a ley hi ne da va a ça bi le ce ði, a çýl ma dý ðý tak dir de ka mu laþ týr ma iþ lem le ri nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me miz ce tes - pit e di len ka mu laþ týr ma be de li kar þý lý ðýn da ta þýn ma zýn i da re a dý na tes cil e di le ce ði, tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li nin Va kýf lar Ban ka sý Bat man þu be si ne ya tý rý la ca ðý, ma lik le rin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me - mi ze ya zý lý o la rak bil di ril me si hu su su Ý LAN o lu nur. B: 88501

15 A þa ðý da, ma li ki, bu lu du ðu yer, ta pu ka yýt larý i le il gi li bil gi ler ve ni te li ði ya zý lý gay ri men kul den a - þa ðý da be lir ti len m 2. mik ta rýn da ki kýs mý, Da va cý Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan, yol, in - þa at ve em ni yet sa ha sý te sis et mek a ma cý i le ta rih ve 2008/103 sa yý lý ka mu ya ra rý ka ra rý ge re ðin ce kýs men ve ta ma men ka mu laþ tý rýl dý ðý, i lan ta ri hin den i ti ba ren 30 gün i çin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal ve mad di ha ta la ra kar þý da Ad li yar gý da dü zel tim da va la rý a çý la bi le ce ði, a çý la cak da va da hu su me tin Ka ra yol larý Ge nel Mü dür lü ðü ne yö nel til me si ge rek ti ði, 30 gün lük sü re i çin - de Ý da ri Yar gý da ip tal da va sý aç maz ve açýlan da va da yü rüt me nin dur du rul ma sý ka rarý a la rak bel ge len - dir mez i se ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve Mah ke me ce tes bit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü - ze rin den ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma ya pan i da re a dý na tes cil e di le ce ði, Mah ke me ce tes bit e di len ka mu laþ týr ma be de li nin Ge re de Zi ra at Ban ka sý Þu be si ne ya týr ýlaca ðý, ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe - ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve delille rin, teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de Mah ke me ye yazýlý o la rak bil dir mek ge rek ti ði, a þa ðý da ya zý lý ta pu ma lik le ri ne 2942 say ýlý ka nu nun 4650 sa yý lý ka nun la de ði þik 10. mad de si ge re ðin ce i la nen teb lið o lu nur (Teb lið ta ri hi, ga ze te ya yým ta ri hi dir.) Ý LAN GE RE DE AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN (Ka mu laþ týr ma Ý la ný) TEBRÝK Muhterem kar de þi miz Ýrfan Cingöz ve Vildan Hanýmefendinin Yahya 13 is mi ni ver dik le ri bir er kek ço cuðu dün ya ya gel miþ tir. An ne ve ba ba yý teb rik e der, mi nik yav ru ya Ce nâ b-ý Hak'tan ha yýr lý u zun ö mür ler di le riz. YENÝ EÐÝTÝMCÝLER DERNEÐÝ Þ. URFA ÞUBESÝ Ý LAN T. C. PEN DÝK 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ Sa yý: 2010/462 E sas. 24/12/2010 Ko nu: NE CÝP TUNÇ BER KAN TUNÇ, HA KAN TUNÇ i le a ra sýn da mah ke me - miz de gö rül mek te o lan Ga ip li ðe Ka rar Ve ril me si da va sý ne de niy le; A þa ðý da a çýk kim li ði bu lu nan ve ga ip li ði ne ka rar ve ri - len NE CÝP TUNÇ ga ip li ði hak kýn da bil gi si o lan la rýn 6 ay i - çin de mah ke me mi ze ha ber ver me le ri hu su su i la nen teb - lið o lu nur. 24/12/2010 GA ÝP TC KÝM LÝK NO : A DI SO YA DI : NE CÝP TUNÇ BA BA A DI : SAB RÝ A NA A DI : HA CÝ RE DO ÐUM TA RÝ HÝ : 01 /07/1958 DO ÐUM YE RÝ : MO RA NÝ Ý KA MET GAH AD RE SÝ : B: 213 T. C. K. MA RAÞ 1. A Ý LE MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2010/838 Da va cý ta ra fýn dan da va lý A LÝ KA RA KAÞ a ley hi ne i ka - me e di len NA FA KA -VE LA YET da va sý nýn ya pý lan yar gý la - ma sý sý ra sýn da ve ri len a ra ka ra rý u ya rýn ca. Dos ya mýz da va lý sý o lan ve Kah ra man ma raþ i li mer kez, El bis tan il çe si Gök çek kö yü nü fu sun da ka yýt lý bu lu nan Mus ta fa ve Üm mü ha ni oð lu, El bis tan D.lu, TC kim lik no lu A LÝ KA RA KAÞ'ýn ya pý lan tüm a ra ma la ra rað men ad re si tes bit e di le me di ðin den da - va lý ya da va di lek çe si ek li du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li - ði ne ka rar ve ril miþ o lup da va lý nýn ye ni du ruþ ma gü nü o lan : 27/01/2011 gü nü sa at: da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K. nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de - vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: Ý LAN ÇEÞ ME AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN E SAS NO: 2009/578 E sas. KA RAR NO: 2010/363 Da va cý KÜB RA GÜ NAY a ley hi ne mah ke me miz de açý - lan Nü fus (Ad Ve So ya dý Dü zel til me si Ýs tem li) da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; HÜ KÜM : Mah ke me miz ce ta rih, 2009/578 E sas, 2010/363 Ka rar sa yý lý ka ra rý mýz i le Da va nýn KA BU LÜ NE, TC no lu do ðum lu Ha run ký zý Küb ra Gü nay ýn nü fus kay dýn da ki so ya dý ha ne si nin ip ta li i le, TÜRK TEN o la rak TAS HÝ HEN NÜ FU SA TES CÝ LÝ NE ka rar ve ril miþ o lup, Teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 13/12/2010 B: 73 T. C. ER ZU RUM 2. SULH HU KUK MAH KE ME SÝ NDEN Ý LAN E SAS NO: 2010/51 E sas. B: Da va cý TE Ý AÞ Ge nel Mü dür lü ðü ve ki li Av. E mel BAH - ÇE CÝ ta ra fýn dan Mah ke me mi ze a çý lan Ve ra set da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sý sý ra sýn da ve ri len a ra ka ra rý u ya rýn ca; Er zu rum Ya ku ti ye Ça yýr ca Kö yü Kýr lar Mev ki in de bu lu - nan H46.D24D paf ta 50 par sel sa yý lý ta þýn maz ma lik le - rin den Yu suf ký zý Ha ným PO LAT ýn Mah ke me miz ce ya pý - lan a raþ týr ma lar so nu cun da, mi ras çý sý bu lun ma dý ðýn dan Me de ni Ka nu nun 594. mad de si ge re ðin ce mi ras bý ra ka - nýn mi ras çý sý o lan la rýn Mah ke me mi zin son i lan ta ri hin - den baþ la ya rak en geç bir yýl i çin de mi ras çý lýk sý fat la rý ný Mah ke me mi ze bil dir me le ri, ak si tak tir de mi ras se be biy le is tih kak da va sý aç ma hak ký sak lý kal mak ü ze re mi ra sýn Me de ni Ka nu nun 501. mad de si ge re ðin ce Dev le te ge çe - ce ði hu su su i lan o lu nur. 08/11/2010 B: E SAS NO: 2010/571 T. C. ÝZ MÝR 6. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN KA MU LAÞ TIR MA Ý LA NI KA MU LAÞ TI RI LAN TA ÞIN MA ZIN BU LUN DU ÐU YER : Ýz mir i li, Bor no va il çe si MEV KÝ Ý : Er ge ne ma hal le si PAF TA NO : 29 A DA NO : 239 PAR SEL NO : 7 VAS FI : BÝ NA YÜ ZÖL ÇÜ MÜ : 59,42 m 2 MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : Ýs met Ka nat, Ah met Ka nat, Mus ta fa Ka nat, Öz dem Ka nat, Fat ma Ka nat KA MU LAÞ TIR MA YI YA PAN Ý DA RE NÝN A DI : Bor no va Be le di ye si Baþ kan lý ðý KA MU LAÞ TIR MA NIN VE BEL GE LE RÝN Ö ZE TÝ : An laþ maz lýk Tu ta na ðý DU RUÞ MA GÜ NÜ : 13/01/2011 SA AT : 9.45 Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, ma lik le riy le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta - þýn ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah - ke me mi zin 2010/571 E sas E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca i lan o lu nur. 22/12/2010 B: 64 T. C. KÜ ÇÜK ÇEK ME CE / ÝS TAN BUL 2. ÝC RA DA Ý RE SÝ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LA NI 2010/8280 TLMT. Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý - ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar týr ma nýn 27/01/2011 gü nü sa at a ra sý Fi ruz köy Bul va rý La ti fe ha - ným Sok. Park sa O to par ký Av cý lar Ýs tan bul da ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60 ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak tir de 01/02/2011 Sa lý gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý - la rak sa tý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40 ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol - ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 1 o ra nýn da KDV. nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na - me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 21/12/2010 Tak dir E di len De ðe ri YTL. A de di Cin si ( Ma hi ye ti ve ö nem li ni te lik le ri) ,00 1 A det 34 MCS 49 PLA KA LI, 2004 MO DEL, PORS CHE MAR KA, CA YEN NE S TÝ PÝ VA SI TA, SOL ÇA MUR LUK, SOL TE KER LEK, SOL ÖN KA PI YOK, ÖN PAN JUR, ÖN TAM PON, SAÐ TE KER LEK, SAÐ ÇA MUR LUK YOK, SAÐ AY NA KI RIK, MO TOR KIS MI ÖN DEN KIS MEN SÖ KÜL MÜÞ, SOL AY NA YOK, ÖN CAM KI RIK, ÞA SÝ NO. WPIZZZ9PZ4LA43894 PLA KA LAR YOK. B: 124 T. C. BAT MAN 2. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ Ý LAN Da va cý DSÝ Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan a þa ðý da par sel no su, ka mu laþ týr ma mik ta rý ve ka mu laþ týr ma be de li ve ma lik le ri be lir ti len ta þýn maz lar hak kýn da ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes cil ta lep li da va a çýl mýþ o lup, ka mu laþ týr ma ka nu nun 14. mad - de sin de ön gö rü len sü re i çe ri sin de i da ri yar gý da da va cý i da re a ley hi ne da va a ça bi le ce ði, a çýl ma dý ðý tak dir de ka mu laþ týr ma iþ lem le ri nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me miz ce tes - pit e di len ka mu laþ týr ma be de li kar þý lý ðýn da ta þýn ma zýn i da re a dý na tes cil e di le ce ði, tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li nin Va kýf lar Ban ka sý Bat man þu be si ne ya tý rý la ca ðý, ma lik le rin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me - mi ze ya zý lý o la rak bil di ril me si hu su su Ý LAN o lu nur. B: 88501

16 14 SPOR Hidayet'ten muhteþem performans NBA'DEKÝ TEMSÝLCÝMÝZ WARRÝORS KARÞILAÞMASINDA 10 SAYI, 14 RÝBAUND VE 10 ASÝST ÝLE MÜHTEÞEM BÝR PERFORMANS SERGÝLEDÝ. Terim, Denizli ve Güneþ TSYD'de TÜRKÝYE SPOR YAZARLARI DERNEÐÝ TARAFINDAN DÜZENLENEN 48. YIL SPORUN ZÝRVESÝ KONULU SEMÝNER BUGÜN YAPILACAK. HABERLER OR LAN DO Ma gic'in Türk bas ket bol cu su Hi - da yet Tür koð lu, ta ký mý nýn ön ce ki ge ce Gol den Sta te War ri ors i le oy na dý ðý maç ta ''trip le do - ub le'' ya pa rak muh te þem bir per for mans ser - gi le di. Hi do, ma çý 10 sa yý, 14 ri ba und ve 10 a - sist i le ta mam la dý ve Ma gic'in üs tün lü - ðüy le bi ten maç ta ga li bi ye tin mi ma rý ol du. Sa yý, ri ba und ve a sist te çift ha ne li ra kam la ra u la þan bas ket bol cu, bu is ta tis tik le re 5 de top çal ma ek le di ve ka ri ye ri nin ilk ''qu ad rup le do - ub le''ý na çok yak laþ tý. Ge ce nin bir di ðer ba þa rý lý G.Saray Antalya'da çalýþýyor GA LA TA SA RAY, dev re a ra sý kamp ça - lýþ ma la rý çer çe ve sin de gel di ði An tal - ya'da ilk an tren ma ný ný yap tý. Sa rý -kýr mý - zý ta kým, Kun du böl ge sin de Ri xos La res O tel'de ki sa ha la rda ça lýþ tý. Tek nik di - rek tör Ghe org he Ha gi gö ze ti min de ger çek le þen an tren man da fut bol cu lar, i - ki grup ha lin de ça lýþ tý. Ýlk 30 da ki ka sý nýn ba sý na a çýk ol du ðu an tren man da, fut - bol cu la rýn bir gru bu ha fif ko þu ya par - ken, di ðer grup da tak tik ça lýþ ma sý ger - çek leþ tir di. Tek nik di rek tör Ha gi, tak tik ça lýþ ma sý sý ra sýn da sýk sýk fut bol cu la ra u ya rý lar da bu lur ken, kamp ka fi le si ne A2 ta ký mýn dan 7 fut bol cu nun ka týl dý ðý gö - rül dü. Ö te yan dan, genç fut bol cu Mu sa Ça ðý ran'ýn Kon yas por, A li Tu ran'ýn da An tal yas por i le gö rüþ tü ðü i çin kam pa ka týl ma dý ðý öð re nil di. G.Saray Necati'ye dolaylý talip oldu ANTALYASPOR Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Necati Ateþ için Galatasaray'dan dolaylý yollardan teklif geldiðini, tecrübeli futbolcunun da sarýkýrmýzýlý kulübe gitme konusuna sýcak baktýðýný söyledi. Mehmet Özdilek, antrenman öncesi basýn mensuplarýna yaptýðý açýklamada, Galatasaray'ýn Necati Ateþ'e talip olduðunu dolaylý yollardan ilettiðini doðruladý. Voleybolda kupa kurâlarý çekildi TELEDÜNYA Er kek ler ve Ba yan lar Tür - ki ye Ku pa sý'nda 2. E tap 2. Tur maç la rý - nýn ku ra çe ki mi An ka ra'da ya pýl dý. Ku - pa da i kin ci tur mü sa ba ka la rý 2 maç ü - ze rin den oy na na cak ve 2 ga li bi yet el de e den ta kým 4'lü fi nal le re yük se le cek. Ga li bi ye tin e þit li ði du ru mun da ay ný yer de, maç tan 5 da ki ka son ra 15 sa yý lýk al týn set oy na na cak.te le dün ya Tür ki ye Ku pa sý'nda eþ leþ me ler þöy le: BA YAN LAR Ni lü fer Be le di ye si-ye þil yurt, Ý BA Kim ya TED Ko le ji-ýl ler Ban ka sý, Pur - sak lar Vo ley bol Ýh ti sas-ec za cý ba þý Vit - ra, Va kýf bank Gü neþ Si gor ta Türk Te - le kom-an ka ra gü cü. ER KEK LER Ga la ta sa ray-ýs tan bul Bü yük þe hir Be - le di ye si, Dört Ey lül Be le di ye si-fe ner - bah çe, Be þik taþ-to FAÞ, Ar kas Spor- MEF O kul la rý. Genç raket Baþak Hindistan yolcusu RÝ XOS Ho tels'in des tek le di ði Türk kort la rý nýn genç ve ba þa rý lý is mi Ba þak E ray dýn, bir ay ön ce Hin dis tan'da tek - ler de ve çift ler de þam pi yon ol duk tan son ra þim di de ITF Ju ni or Tur nu va sý i - çin tek rar dan Hin dis tan yol cu su. Ri xos Ho tels'in des tek le di ði, ju ni or ve genç ler ka te go ri si nin ba þa rý lý ve en genç te nis - çi si Ba þak E ray dýn, O cak ta rih le - rin de 3 fark lý þe hir de ger çek le þe cek o - lan ITF Ju ni or Tur nu va sý i çin ye ni den Hin dis tan yol cu su ol ma ya ha zýr la ný yor. Bir ay ön ce Hin dis tan'da ki ITF U lus la - ra ra sý Genç ler Te nis Tur nu va sý'nda tek ler de ve çift ler de þam pi yon o la rak bü yük bir ba þa rý ya im za a tan Ba þak E - ray dýn, bu se zon ka týl dý ðý dör dün cü genç ler tur nu va sýn da ü çün cü þam pi - yon lu ðu nu ka zan mýþ tý is mi 22 sa yýy la oy na yan Dwight Ho ward ol du. Ho ward, 17 de ri ba und a la rak ma çý ''do ub le do ub le'' ya pa rak ta mam la dý. War ri ors'ýn en sko rer is mi i se 20 sa yýy la oy na yan Mon ta El lis ol du.a me ri kan U lu sal Bas ket bol Li gi'nde (NBA) dün ge ce oy na nan di ðer maç lar i se þöy le so nuç lan dý: Bos ton Cel tics: 96 - Min ne - so ta Tim ber wol ves: 93, New Or le ans Hor nets: 84 - Phi la delp hi a 76ers: 77, Den ver Nug gets: Ho us ton Roc kets: 106, U tah Jazz: Det ro it Pis tons: 97. AN TAL YA'DA HA ZIR LA NI YOR: Ye ni se zon ha zýr lýk la rý ný An tal ya nýn Be lek ka sa ba sýn da sür dü ren Trab zons por gü nü i ki an tren man la ta mam la dý. Sa bah Glo ri a O tel ler e a it sa ha da yað mur al týn da ger çek leþ ti ri len an tren ma na i zin den dö nen Sel çuk da ka týl dý. Kuv vet ça lýþ ma sý ya pan o yun cu lar TÜRKÝYE Spor Yazarlarý Derneði (TSYD) tarafýndan düzenlenen '48. Yýl Sporun Zirvesi'' konulu seminerin ilk gününde teknik direktörler Mustafa Denizli, Þenol Güneþ ve Fatih Terim açýk oturumda bir araya gelecekler. ''48. Yýl Sporun Zirvesi'' semineri bugün Antalya'da Sera Otel'de baþlayacak. Seminerin açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Türk futbolunun teknik direktörler Mustafa Denizli, Þenol Güneþ ve Fatih Terim'in katýlacaðý Türk futbolunun dünü, bugünü ve yarýnýnýn irdeleneceði ''Neredeydik, Neredeyiz, Nereye'' baþlýklý oturum düzenlenecek. Açýk oturumu TSYD Genel Sekreteri Ahmet Çakýr yönetecek. Türk futbol tarihinin son 40 yýlýna hem futbolcu hem de teknik adam olarak damgasýný vuran Mustafa Denizli, Þenol Güneþ ve Fatih Terim, Türk futbolunun bugünkü durumunu deðerlendirecek, yeniden yükselme dönemi için düþüncelerini ortaya koyacak. ÞENER: TRABZONSPOR'UN SAHA DIÞINDA ÝÞÝ OLMAZ Sadri Þener Hidayet Türkoðlu TRABZONSPOR Kulübü Baþkaný Sadri Þener, Süper Lig'in ikinci yarýsýnda yaþanacak þampiyonluk mücadelesiyle ilgili olarak, ''Saha dýþýnda bizim hiç iþimiz olmaz'' dedi. Trabzonspor'un antrenman yaptýðý Gloria Otel'in sahasýnda basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplayan Þener, Aziz Yýldýrým'ýn açýklamalarýndan sonra camiada herkesin þampiyonluk yarýþýndaki sýkýntýnýn saha dýþý olabileceðini düþünmeye baþladýðýný ifade edilerek yöneltilen soruya, ''Zannetmiyorum, saha dýþýnda bizim hiç iþimiz olmaz. Hiçbir zaman da olmamýþtýr. Böyle bir þeye ihtiyaç da duyulmaz. Böyle bir þeye ihtiyaç duyanlar bize gelemez. Aziz Bey tam ne söyledi bilmiyorum þu anda bizim o bölümle iþimiz yok, o iþlere kapalýyýz'' þeklinde cevap verdi. YOLUMUZU ÇÝZECEÐÝZ Sadri Þener, orta alana transfer konusundaki soru üzerine de, birkaç antrenmandan sonra teknik direktör Þenol Güneþ'in transfere gerek olup olmayacaðýný kendilerine ileteceðini, buna göre davranacaklarýný açýkladý. Mehmet Çakýr'ýn takýma katýldýðýný, saðlýk kontrolleri ve imzanýn ardýndan takýmla çalýþmalara baþlayacaðýný ifade eden Þener, '' Mehmet Çakýr serbest kalan bir oyuncuydu. Tuncay Bey, Nevzat bey giriþimde bulundu aldýlar. Biraz önce geldi, yarýn saðlýk a e ro bik ka pa si te yi art tý rý cý ko þu lar la id ma ný ta mam la dý. Gü nün i kin ci an tren ma nýn da fut bol cu - la ra kom bi ne bir prog ram uy gu lan dý. I sýn ma bö lü mü nün ta mam lan ma sýy la ko or di nas yon ça lý - þan o yun cu lar, a na e ro bik ha zýr lý ðýn ar dýn dan i ki ta kým ha lin de top la o yun oy na dý. FO TOÐ RAF: A.A muayenesi ve mukavele yapacaðýz sonra da takýma katýlacak. Orta alan benim düþüncem deðil. Bunlar hep hocanýn düþüncesi. Birkaç günlük antrenmandan sonra böyle bir þeye gerek var mý yok mu onu söyleyecek biz de ona göre yolumuzu çizeceðiz'' þeklinde konuþtu. Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Kahlenberg ile ilgili bir soru üzerine de Þener, ''Hoca bir orta alan isterse, daha belli deðil, 3-4 gün sonra bize bildirebilir. Bir tanesi Kahlenberg ama onun dýþýnda bir kaç oyuncuyu daha izletiyoruz'' dedi. SELÇUK VE EGEMEN BÝR YERE GÝTMEZ Sadri Þener, Selçuk ve Egemen gibi oyuncularýn da dahil olduðu iç transfer görüþmeleri yapýlacak futbolcularla görüþmelerin nasýl gittiði sorusuna þöyle cevap verdi: ''Burada bir noktayý koyarýz. Bir kere þampiyonluk trendine girmiþ bir takýmýn oyuncusu bir yere gitmez. Niye gitsin. Hava burada, ambians burada, devamlý gündemdesin. Geçen sene de burada kamp yaptýk. Yanýlmýyorsam 2 televizyon kamerasý vardý, toplam 7-8 gazeteci vardý. Þimdi herhalde 20'ye yakýn var. Her geçen gün artar. Bizim oyuncularýn paralarýnda da bir sýkýntý olmadýðýna göre baþka bir takýma gideyim düþüncesi olacaðýný zannetmiyorum.'' Sadri Þener, rakipleriyle aralarýndaki puan farký ve ikinci yarýdan beklentileriyle ilgili olarak þöyle konuþtu: ''5 puan önemli bir fark. Fenerbahçe ile 9 puan. Avantajlý bir durumdayýz. Avantajýn en önemlisi çok iyi bir takým var, oturmuþ bir takýmýmýz var. Ýkinci maç Fenerbahçe ile esas 5-6 maçtan sonra ne olup ne olmayacaðýmýz netleþir diye düþünüyorum.'' Beþiktaþ'ta sakatlar düzeliyor fut bol se zo nu nun i kin ci ya rý ha zýr lýk la rý na ön ce ki gün baþ la - yan Be þik taþ, bu sa bah ya pý lan an - tren man la Ýs tan bul'da ki ça lýþ ma la rý ný ta mam la dý. BJK Nev zat De mir Te sis - le ri'nde, tek nik di rek tör Bernd Schus ter yö ne ti min de ki id ma na i zin - li o lan Fa tih Tek ke ve Yu suf Þim þek i le te da vi le ri ne de vam e di len Fer ra ri, Za po tocny, Ho los ko ve Ýb ra him Ü - zül mez ka týl ma dý. Sa kat lýk la rý he nüz geç me yen Ne cip, O nur, Ek rem ve Ni hat ta kým la ya pý lan ko þu lar da yer al dýk tan son ra prog ram la rý doð rul tu - sun da ça lýþ tý lar. BO BO TA KIM LA ÇA LIÞ TI Li gin ilk ya rý sý nýn son bö lüm le rin de sa kat lý ðý ne de niy le ta kým dan u zak ka - lan ve te da vi si ni ül ke si Bre zil ya'da sür - dü ren Bo bo da bu gün ta kým la bir lik te ça lýþ ma da yer al dý. Ön ce ki ge ce Ýs tan - bul'a gel di ði i çin ilk gün an tren man la - rý ný ka çý ran Bre zil ya lý o yun cu, u zun bir a ra dan son ra ta kým la bir lik te ça lýþ - ma fýr sa tý bul du. Ba sýn men sup la rý na ya rým sa at lik bö lü mü a çýk a lan an - tren man da si yah-be yaz lý o yun cu lar, ý - sýn ma ko þu la rý nýn ar dýn dan is tas yon ça lýþ ma sý yap tý lar. Ba sý na ka pa lý ger - çek leþ ti ri len bö lüm de i se ya rým sa ha - da kon trol lü hýz lý pas ça lý þan fut bol cu - la rýn, çift ka le tak tik ça lýþ ma sýn da da çe þit li o yun lar de ne di ði, an tren ma nýn þut ça lýþ ma sýy la so na er di ði bil di ril di. 7 GENÇ O YUN CU ÝD MAN DA Be þik taþ'ýn bu gün kü id ma nýn da alt - ya pý dan 7 o yun cu da ta kým da yer al dý. Se zo nun ilk ya rý sýn da ö zel lik le for vet o yun cu la rý nýn yok lu ðun da for ma þan - sý bu lan A li Ku çik'in ya ný sý ra, A2 ta ký - mýn dan Fur kan Þe ker, O ðuz Cey lan, Mu ham med De mir ci, Do ðu kan Pa la, Mert can De mi rer ve U mut Ka ya da an tren man da ta kým la bir lik te ça lýþ tý. Be þik taþ, Ýs tan bul'da ger çek leþ tir di ði 2 gün lük ha zýr lý ðýn ar dýn dan kamp ça - lýþ ma la rý na de vam et mek ü ze re dün ak þam An tal ya'ya git ti. Portekizli yeni transferler Fernandes, Almeida ve Simao dünkü antrenmanda yer aldý. 2 bin 500 kiþinin izlediði turnuvada Galatasaray, final maçýnda Werder Bremen'i 9-6 yenerek kupanýn sahibi oldu. Galatasaray Þöhretleri Almanya'da þampiyon nalmanya'nin Oldenburg kentinde düzenlenen ''Öffentliche Versicherungen Oldenburg Kupasý'' salon futbol turnuvasýný Galatasaray'ýn þöhretler takýmý kazandý. EWE Arena'da yapýlan ve aralarýnda çok sayýda Türk'ün de yer aldýðý yaklaþýk 2 bin 500 kiþinin izlediði turnuvada Galatasaray, final maçýnda Werder Bremen'i 9-6 yenerek kupanýn sahibi oldu. Turnuvada üçüncülüðü, Bayer Leverkusen'i 4-2 yenen VfB Oldenburg elde etti. Cüneyt Tanman antrenörlüðünde, Nurettin Yýldýz, Hami Mandýralý, Hakan Ünsal, Bülent Korkmaz, Mert Korkmaz, Ümit Davala, Okan Buruk, Evren Turhan, Fevzi Layic ve Savaþ Koç ile oynayan Galatasaray ekibi, yarý finalde VfB Oldenburg'u da normal süresi 4-4 berabere tamamlanan maçta penaltý atýþlarý sonrasýnda 6-4 yendi. Finalde, diðer yarý final maçýnda Bayer Leverkusen'i 4-2 yenen Werder Bremen ile karþýlaþan Galatasaray, Hami (2), Evren (3), Hakan Ünsal (2), Mert Korkmaz ve Bülent Korkmaz'ýn attýðý goller ile maçý 9-6 kazandý. Kayserispor PSV'den Amrabat'la 4,5 yýl anlaþtý n KAYSERÝSPOR, Hollanda'nýn PSV Eindhoven takýmýnýn forvet oyuncusu Amrabat'ý renklerine baðladý. Kulüp genel menajeri Süleyman Hurma'nýn bir süredir görüþmelerini sürdürdüðü PSV Eindhoven takýmýnda forma giyen Fas asýllý Noureddine Amrabat, perþembe günü kendisine 4,5 yýllýðýna Kayserispor'a baðlayacak sözleþmeyi imzalayacak. 24 yaþýndaki Amrabat ile birlikte Kayserispor'un yeni transferi Emir Kujoviç de perþembe günü takýmýn Antalya'da kamp yaptýðý otelde basýnýn karþýsýna geçecek. 2008'den beri PSV Eindhoven takýmýnda forma giyen Amrabat, 50 maçta 8 gol kaydetti. Forvet hattýnýn yaný sýra kanatlarda da görev yapan Amrabat, Hollanda Ümit Milli Takýmý'nda da forma giydi. Mil li bok sör ler, bir sü re dir ra hat sýz lý ðý ne de niy le has ta ne de te da vi gö ren mil li bok sör Si nan Þa mil Sam'ý zi ya ret e de rek mo ral ver di. Sinan Þamil Sam'ý ziyaret ederek moral verdiler nboks Fe de ras yo nu Baþ ka ný E yüp Göz geç ve be ra - be rin de ki mil li bok sör ler, bir sü re dir ra hat sýz lý ðý ne de - niy le has ta ne de te da vi gö ren mil li bok sör Si nan Þa mil Sam'ý zi ya ret e de rek mo ral ver di. Tür ki ye Di ya net Vak fý Ö zel 29 Ma yýs Has ta ne si'nde te da vi gör me ye de vam e den mil li bok sör, fe de ras yon baþ ka ný ve spor - cu ar ka daþ la rý ný has ta ne de gö rün ce duy gu sal an lar ya - þa dý. Si nan Þa mil Sam ken di si ni çok i yi his set ti ði ni ve to par la dý ðý ný i fa de e de rek, ''24 se ne mi ver di ðim bok su öz le me mek müm kün de ðil. Gö nül is ter di ki spo ra de - vam e de yim. Bun dan son ra dok tor la rým ve fe de ras yon baþ ka ný mýz uy gun gö rür se, spor cu o la rak ol ma sa da bil gi le rim le bok sa fay da lý ol mak is ti yo rum'' di ye ko - nuþ tu. Boks Fe de ras yo nu Baþ ka ný E yüp Göz geç i se Si - nan Þa mil Sam'ý sað lýk lý o la rak gör me le ri nin ken di le ri - ni faz la sýy la mem nun et ti ði ni vur gu la ya rak, ''Fe de ras - yon o la rak her þe yi miz le Si nan'ýn ya nýn da yýz. Ka pý mýz da gön lü müz de o na so nu na ka dar a çýk. O bi zim vaz - ge çil mez þam pi yo nu muz dur'' i fa de le ri ni kul lan dý. Kadýnlar Basketbol Ligi'nde ilk yarý bugün sona erecek ntürkýye Kadýnlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) sezonunun ilk yarýsý bugün yapýlacak 11. hafta maçlarýyla tamamlanacak. Sezonun ilk yarýsýný ilk 8 takým arasýnda tamamlayacak takýmlar, Spor Toto Türkiye Kupasý'nda mücadele etmeye hak kazanacak. BUGÜNKÜ PROGRAM Alanya Belediyesi-Ceyhan Belediyesi ( Atatürk) BOTAÞ Spor-Fenerbahçe (Menderes) Burhaniye Bel.-Samsun Basketbol (Burhaniye) Beþiktaþ Cola Turka-Tarsus Belediyesi (Arena) Mer sin B. B.-Ýs tan bul Ü ni ver si te si (E dip Bu ran) Galatasaray-Panküp Kayseri Þeker (Abdi Ýpekçi)

17 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ha zýr la yan: RE CEP BOZ DAÐ AÝLE-SAÐLIK 15 Anne sütü kansýzlýðý An ne nin se si, ye ni do ða nýn bey ni ni et kin leþ ti ri yor engelliyor ANNE SÜTÜNDE KANSIZLIÐA KARÞI YETERÝNCE DEMÝR OLDUÐUNU SÖYLEYEN UZMANLAR, ANNE SÜTÜ ÝLE BESLENEN BEBEKLERDE KANSIZLIÐIN GÖRÜLMEYECEÐÝNÝ ÝFADE EDÝYOR. BURSA Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Özcan Akan, bebeklerdeki kansýzlýðýn temel sebebinin, bebeðin anne sütü almamasý ve demirden eksik gýdalarla beslenmesi olduðuna dikkat çekti. Dr. Özcan Akan, kansýzlýðýn belirtisi olarak süt çocuklarýnda huzursuzluk, davranýþ deðiþiklikleri, iþtahsýzlýk, uykusuzluk veya normalin üzerinde uyuma gibi belirtiler görülebildiðini açýkladý. Dr. Akan, daha büyük çocuklarda ise kansýzlýk belirtilerinin yorgunluk, halsizlik, baþ dönmesi, baþ aðrýsý, çabuk yorulma ve nefes darlýðý gibi yakýnmalar olduðunu belirtti. AN NE NÝN se si nin, ye ni do ða nýn bey nin de dil öð - ren mey le il gi li bö lüm le rin et kin leþ me sin de ö zel bir rol oy na dý ðý bil di ril di. Mon tre al Ü ni ver si te si ve Sa in te-jus ti ne Ü ni ver si te Has ta ne si A raþ týr - ma Mer ke zi nden bi lim a dam la rý nýn yap tý ðý a - raþ týr ma, ye ni do ðan la rýn be yin le rin de dil öð - ren mey le il gi li bö lüm le rin, an ne nin se - siy le et kin leþ ti ði ni or ta ya koy du. A - raþ týr ma çer çe ve sin de, be bek le rin do ðum dan son ra 24 sa at i çin de be yin le rin de ki e lek trik sel ka - yýt lar iz len di. Ýz le me so nu cu, be yin sin yal le ri nin be bek le - rin di ðer ka dýn ses le ri ne, an ne le ri nin ses le ri ne ver - dik le ri tep ki yi ver mez - ken, bu ses le rin, sa de ce be yin de ses le rin ta nýn - ma sýy la il gi li bö lüm le - ri ni et kin ha le ge tir di - ði ni gös ter di. A raþ týr ma e ki bi - nin li de ri dok tor Mary se Las son de, Bu, ye ni do ða nýn bey ni nin, an ne nin se si ne güç lü bi çim - de ya nýt ver di ði ni ilk defa is pat la yan ve bi lim sel ko nuþ mak ge re - kir se, an ne nin se si nin be bek ler i çin ö zel ol - du ðu nu gös te ren he ye can ve ri ci bir a raþ týr - ma de di. Bi lim a dam la rý, 16 ye ni do ða nýn ba - þý na u yur ken e lek trot bað la dý. Bu sý ra da, an - ne den ses li harf o lan A se si ni çý kar ma la rý is ten di. Ay ný ça lýþ ma, da ha son ra be be ði la - bo ra tu va ra ge ti ren ka dýn hem þi rey le ya pýl dý. A raþ týr ma da, an ne ko nuþ tu ðun da, be be ðin bey nin de ö zel lik le mo tor be ce ri ler ve dil öð - ren mey le il gi li sol lob da a çýk tep ki ler, ya ban cý bi ri ko nuþ tu ðun da i se se sin ta nýn ma sýy la bað daþ tý rý lan sað lob da tep ki me göz len di. A - raþ týr ma nýn so nuç la rý Ce reb ral Cor tex der gi - sin de ya yým lan dý. An ka ra / a a ANNE SÜTÜ BEBEKTEKÝ GÜVEN DUYGUSUNU GELÝÞTÝRÝR BE BEK LER i çin en i yi be si nin an ne sü tü ol du ðu nun al tý ný çi zen A kan, an ne sü tü e men be bek ler de kan sýz - lýk gö rül me di ði ni, çün kü an ne sü tün de kan sýz lý ða kar - þý ye ter li mik tar da de mir ol du ðu nu söy le di. An ne sü - tün de, be be ðin bü yü me si i çin ge rek li o lan mad de le rin i nek sü tün de kin den da ha faz la ol du ðu nu an la tan Dr. A kan, An ne ler, be be ðin her að la ma sýn da on la rý em - zir me li. Do ðum dan he men son ra be be ði ku cak la mak an ne ve be bek a ra sýn da sý ký bir bað o luþ tu rur ve ku - cak la nan be bek do ðal o la rak me me yi bu lur ve em - me yi öð re nir. An ne sü tü a lan be bek ler de gü ven duy - gu su ge li þir, psi ko lo jik o la rak be bek da ha hu zur lu dur. An ne sü tü ve do ðum dan son ra ge len ilk sa rý süt (halk a ra sýn da a ðýz o la rak bi li nir) be be ði is hal, ök sü rük, so - ðuk al gýn lý ðý ve di ðer has ta lýk lar dan ko rur. A ðýz, be - be ðin ilk a þý sý dýr. Ýlk gün ler de ki a ðýz sü tü az dýr, an cak be be ðin bütün ih ti ya cý ný kar þý lar. Bu dö nem de be be - ðe þe ker li su, ma ma, i nek sü tü ve ya baþ ka gý da lar ve - ril me me li dir. Bu gi bi ek be sin le rin ve ril me si be be ði has ta lan dý ra bi lir ve iþ ta hý ný ke ser de di. Sýk sýk em zir me ve ar zuy la em zir me nin me me bez le ri ni u ya ra rak süt ya pý mý ný ar týr dý ðý na dik kat çe - ken Bur sa Ýl Sað lýk Mü dü rü Dr. Öz can A kan, em zir me sý ra sýn da be be ðin dik tu tul ma sý ný is te di. Ya tar du - rum da em zir me de be be ðin gen zi ne süt ka ça bi le ce - ði ne i þa ret e den A kan, em zir me de sa de ce me me ba þý nýn de ðil, me me ba þý çev re sin de ki ko yu renk li böl ge yi de ço cu ðun að zý na al ma sý nýn sað lan ma sý ge - rek ti ði ni vur gu la dý. An ne sü tü nün, be be ðin ilk 6 a - yýn da ih ti ya cý o lan her tür lü be sin de ðe ri ne sa hip ol - du ðu nun al tý ný çi zen Dr. A kan, þöy le de vam et ti: 6. ay dan son ra an ne sü tü ne i la ve o la rak ek gý da la ra baþ la na bi lir. An ne sü tün de ye ter li mik tar lar da vi ta - min, pro te in, yað, de mir ve ben ze ri mad de ler var dýr. Ye ter li mik tar da su i çer di ði i çin, çok sý cak ik lim ler de da hi ay rý ca be be ðe su ver me ye ge rek yok tur. Ek gý - da ya baþ lan dýk tan son ra an ne sü tü 1-1,5 ya þý na ka - dar be bek i çin ö nem li bir e ner ji ve be sin kay na ðý dýr. Ö zel lik le be be ðin has ta ol du ðu dö nem ler de an ne sü - tü be be ðe ra hat lýk sað lar, sin di ri mi ko lay dýr ve da ha i yi haz me di lir. Ýs hal ve üst so lu num yo lu en fek si yo nu has ta lýk la rý nýn da ha ko lay i yi leþ me si ni sað lar. Ya ban mer si ni her der da de va KALP, a ðýz sað lý ðý ve da mar tý ka - nýk lýk la rý na kar þý cid dî ya rar lar sað la dý ðý bi li nen ya ban mer si ni nin gör me bo zuk luk la rý, kan þe ke ri, ko les te rol ve id rar yo lu en fek si yo - nu gi bi bir çok has ta lý ðýn te da vi - sin de de o lum lu et ki le ri ol du ðu bil di ril di. Art vin Ço ruh Ü ni ver si - te si (A ÇÜ) Or man Fa kül te si Or - man Mü hen dis li ði Bö lü mü Öð re - tim Ü ye si Doç. Dr. Za fer Öl mez, halk a ra sýn da ma vi ye miþ, li gar ba, a yý ü zü mü, mor si vit, ça lý çi le ði ve Trab zon ça yý gi bi i sim ler le a ný lan ya ban mer si ni nin, ý lý man ik lim ku þa ðýn da ye ti þen bir bit ki tü rü ol - du ðu nu, bo ta nik o la rak mey ve si - nin ger çek ü züm ler gru bun da yer al dý ðý ný söy le di. Öl mez, Yurt dý - þýn da blu e berry o la rak ta ný nan ya - ban mer si ni nin mey ve le ri, Av ru pa ve A me ri ka da re çel, mar me lat, pas ta, pek mez, mey ve su yu, mey - ve li yo ðurt, don dur ma, mey ve li çö rek, þa rap gi bi pek çok gý da mal ze me si ya pý mýn da kul la nýl - mak ta dýr. Yap rak la rýn dan çay ya - pý lýr ken, kök le ri, mey ve le ri, çi çek - le ri ve yi ne yap rak la rý i laç sa na yin - de de ðer len di ri le bil mek te dir de - di. Doç. Dr. Öl mez, ya ban mer si - ni nin gör me bo zuk luk la rý, kan þe - ke ri, ko les te rol, id rar yo lu en fek si - yon la rý, mi de ve ba ðýr sak me ta bo - liz ma sý ü ze ri ne o lum lu et ki le ri bu - lun du ðu nu i fa de e de rek, þun la rý söy le di: A ðýz, kalp sað lý ðý ve da - mar tý ka nýk lý ðý na kar þý cid dî ya rar - lar sað la mak ta dýr. Ka lo ri mik ta rý az o lup, di yet ler de kul la ný la bi len mey ve le ri sod yum i çer me mek te - dir. A, C vi ta mi ni, po tas yum, kal - si yum ve fos for ba ký mýn dan da zen gin dir. Ay rý ca yaþ lan ma yý ge - cik ti rip, ha fý za ka yýp la rý ný ön le me - de et kin ro le sa hip tir. Sað lýk a çý - sýn dan pek çok ya ra rý o lan mey ve - le ri an ti ok si dan mad de i çe ri ði en yük sek o lan bah çe bit ki si dir. SiyahMaviKýrmýzýSarý

18 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Y5 OCAK 2011 ÇARÞAMBA Tehlikeli atýklarýn su veya topraða atýldýðý Türkiye'de bu konuda henüz bir çalýþma yapýlmýyor. Yedi bölgede tehlikeli atýk bertaraf þirketi kurulmasý gerekiyor. Tehlikeli atýklar topraða býrakýlýyor TÜRKÝYE'DE TEHLÝKELÝ ATIKLARIN YÜZDE 50'SÝ SU VE TOPRAÐA ATILIYOR. KO CA E LÝ Ü ni ver si te si Mü hen dis lik Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Sa vaþ Ay berk, Tür ki ye de teh li ke li a týk la rýn yüz de 50 si nin su ve top ra ða a týl dý ðý ný söy le di. Ay berk, bu kir li lik ten kur tul mak i çin Tür ki ye nin 7 böl ge sin de a ci len ber ta raf te sis le ri ku rul ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Tür ki ye, teh li ke li a týk la rý 2006 yý lýn da Tuz la da çý kan ze hir li va ril ler le ta ný ma ya baþ la dý. O gün med ya nýn ko nu ü ze ri ne has sa si yet le dur ma sý so nu cu fab ri ka lar teh li ke li a týk la rý ný ber ta raf et mek i çin Tür ki ye nin ilk teh li ke li a týk ber ta raf þir ke ti o lan Ýz mit A týk ve Ar týk la rý A rýt ma Yak ma ve De ðer len dir me AÞ ye (Ý - ZAY DAÞ) yö nel di. Ge len yo ðun ta lep ler ü ze ri ne Ý ZAY DAÞ an cak 1 yýl son ra sý na ran de vu ver me ye baþ la dý. Ge çen sü re i çin de ko nu gün dem den dü þün ce, ta lep ler de a zal ma ya baþ la dý. Da ha ön ce 1 yýl son ra sý na ran de vu ve ren Ý - ZAY DAÞ þu an yüz de 80 ka pa si te i le ça lý þý yor. Ta lep a zal ma sýn da Çev re ve Or man Ba kan lý ðý nýn çi men to fab ri ka la rý na da teh li ke li a týk ber ta raf li san sý ver me si et ki li ol du. Uz man lar teh li ke li a týk la rýn bü yük bir kýs mý nýn ta bi a ta a týl dý ðý ný id di a e di yor. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TU ÝK) nun res mi ve ri le ri ne gö re Tür ki ye de yýl da 1 mil yon 120 bin ton teh li ke li a týk çý ký yor. Ý ZAY DAÞ ýn yýl lýk teh li ke li a týk ber ta raf et me ka pa si te si i se 35 bin ton... Prof. Dr. Ay berk i se ra ka mýn bil di ri len kýs mý ol du ðu nu, ger çe ði nin 2 mil yon to nun ü ze rin de ol du ðu nu sa vu nu yor. Ay berk, id di a sý ný þu söz ler le di le ge ti ri yor: Ý ZAY DAÞ ku rul ma dan ön ce teh li ke li a týk lar ne re ye gi di yor sa þim di de o ra ya gi di yor. De niz le re, göl le re, de re le re a tý lý yor ve top rak al tý na ko nu lu yor. Bu da za man la bi ze ze hir o la rak dö nü yor. Tür ki ye nin sa na yi leþ me de hýz la i ler le di ði ne dik kat çe ken Ay berk, bu na pa ra lel o la rak a týk la rýn ber ta ra fý ko nu sun da ted bir a - lýn ma dý ðý na dik kat çe ki yor. Ay berk, Tür ki ye e ko no mi si ve or ta ya çý kan a týk lar ko nu sun da þu de ðer len dir me de bu lu nu yor: Tür ki ye de teh li ke li a týk ber ta raf ko nu sun da bir ça lýþ ma yok. Fab ri ka ya pý yo ruz a ma pis li ði ni te miz le ye cek bir ça lýþ ma yap mý yo ruz. Bu nun i çin a ci len Tür ki ye nin 7 böl ge sin de bü yük ka pa si te li ve son tek no lo ji i le do na týl mýþ teh li ke li a týk ber ta raf þir ke ti ku rul ma sý ge re ki yor. Tür ki ye nin ilk teh li ke li a týk ber ta raf þir ke ti o lan Ý ZAY DAÞ, yýl lýk 35 bin ton teh li ke li a týk ber ta raf ve 60 bin ton da de po la ma ka pa si te si ne sa hip. Ý ZAY - DAÞ ýn ka pa si te si ni 2011 yý lý i çe ri sin de yüz de 50 ar tý ra cak la rý ný be lir ten Ý ZAY DAÞ Ge nel Mü dü rü Mu ham met Sa raç, 2011 yý lýn da sa na yi sek tö rün de fa a li yet gös te ren fir ma lar i le bi re bir gö rü þü le rek fir ma la rýn ver di ði a týk mik ta rý na gö re ö zel fi yat uy gu la ma la rý ya pý la cak la rý ný i fa de e di yor. (ntvmsnbc.com) Kâ be de kü suf na ma zý n KÂ BE DE ve Pey gam be ri miz Hz. Mu - ham med in (asm) kab ri nin bu lun du ðu Mes cid-i Ne be vi de, gü neþ tu tul ma sý do - la yý sýy la öð le sa at le ri ne doð ru kü suf na - ma zý ký lýn dý. Ký lýn ma sý nýn sün net ol du - ðu bi li nen kü suf na ma zý i çin Kâ be ve Mes cid-i Ne be vi de bu lu nan bin ler ce Müs lü man, gü neþ tu tul ma sý nýn so nu na ka dar i ba det le ri ni ye ri ne ge tir di. Na ma - zýn ar dýn dan Kâ be ve Mes cid-i Ne be vi i - mam la rý, gü neþ tu tul ma sý i le il gi li hut be ver di ve kü suf na ma zý nýn neden kýlýn - dý ðý ný an lat tý. Cid de / a a Çin, nükleer yakýtlarý tekrar kullanacak n ÇÝN LÝ bi lim a dam la rý kul la nýl mýþ nük - le er ya ký tý tek rar iþ le ye rek ye ni den kul la - ný la bi lir ha le ge ti re bi le cek bir tek no lo ji ge liþ tir di. Glo bal Ti mes ga ze te si nin Çin Mer kez Te le viz yo nu na (CCTV) da yan dý ra - rak ver di ði ha be re gö re, bu tek no lo ji nin Çin in ku zey ba tý sýn da ki Gan su e ya le tin - de ki Go bi çö lün de bu lu nan Çin Mil li Nük - le er Ku ru mu nun (CNNC) fab ri ka sýn da test e di le rek ge liþ ti ril di ði be lir til di. Bu tek no lo ji sa ye sin de ül ke nin u ran yum ih - ti ya cý nýn çö zül me si bek le ni yor. Bu sa ye - de ül ke de ki mev cut u ran yum kay nak la rý 3 bin yýl kul la ný la bi le cek. Þanghay / aa 7 yýl dýr Mars' ta n A ME RÝ KAN Ha va cý lýk ve U zay Da i re - si nin (NA SA) Mars a sa de ce 3 ay lý ðý na gön der di ði te ker lek li ro bot lar dan Spi rit, Ký zýl Ge ze gen de 7. yý lý ný dol dur du. Fox News e gö re, golf a ra ba sý bo yut la rýn da ki ro bot lar dan 4 O cak ta Mars a i nen Spi rit, 1,5 yýl ön ce sap lan dý ðý kum luk a ra zi de mah sur bu lu nur ken, 25 O cak ta Ký zýl Ge - ze gen e i nen i ki zi Op por tu nity, dev En - de a vo ur kra te rin de göz lem yap ma ya de - vam e di yor. Mars ýn geç miþ te ki su fa a - li ye tiy le il gi li de lil bul mak ü ze re gön - de ri len ve kul la ným sü re le ri çok tan bi ten ro bot lar dan, Spi rit ku ma sap lan - ma sý nýn ar dýn dan Mart a yýn da da Dün ya i le i le ti þi mi kes ti. An cak Mars ýn ro bot prog ra mý yö ne ti ci le ri, Spi rit in bir kaç ay son ra u ya na bi le ce ði ni dü þü - nü yor lar. Spi rit ve Op por tu nity, ye ni tek no lo ji le ri de ne ye rek ve ne le rin müm kün ol du ðu nu or ta ya ko ya rak i le - ri de ki ro bot prog ram la rý i çin ö nem li bi - rer yol gös te ri ci ol du. Ankara / aa Sel ze de le re tim sah teh di di n A VUS TRAL YA DA, a þý rý ya ðýþ la rýn yol aç tý ðý sel dolayýsýyla ül ke nin ku zey do ðu - sun da ki Rock hamp ton þeh ri nin sa kin le ri - nin yý lan ve tim sah teh di di al týn da ol du ðu bil di ril di. Sel se be biy le dý þa rýy la te ma sý ke si len 75 bin nü fus lu þeh rin tah li ye si nin de vam et ti ði ni be lir ten kur tar ma o pe ras - yon la rýn dan so rum lu Scott Ma haf fey, AFP ye yap tý ðý a çýk la ma da, Sel yý lan la rý çift leþ me mev si min de ya ka la dý, on la rý yu va la rýn dan, do ðal or tam la rýn dan sö küp at tý, yu va la rýn dan çý kan yý lan lar þim di çok si nir li ler di ye ko nuþ tu. Se lin tim sah la rý da be ra be rin de ge tir di ði ni be lir ten Ma - haf fey, Tim sah lar la o lan so run i se on la rý sü rük le nen di ðer çöp ve nes ne ler den a - yýrt et mek de di. Rockhampton / aa Tür ki ye nin en bü yük her bar yu mu ye ni le ni yor n AN KA RA Ü ni ver si te si bün ye sin de fa - a li yet gös te ren ve ba zý la rý yok o lan bin - ler ce bit ki tü rü ör ne ði ne ev sa hip li ði ya - pan her bar yum bi na sý, bit ki le ri da ha u - zun yýl lar ko ru ya cak þe kil de ye ni den dü - zen le ni yor. An ka ra Ü ni ver si te si Fen Fa - kül te si Bi yo lo ji Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. Os man Ke te noð lu, Her bar yum mü ze sin - de, ku ru tul muþ bit ki ör nek le ri nin be lir li bir sis tem i çin de sak lan dý ðý ný ve mü ze nin çev re a raþ týr ma la rý ko nu sun da bü yük ö - nem ta þý dý ðý ný be lirt ti. U lus lar a ra sý ko du ANK o lan mü ze nin geç mi þi nin 1933 yý lý na u zan dý ðý ný an la tan Ke te noð lu, i çer di ði tür sa yý sý ve çe þit li li ði a çý sýn dan Tür ki - ye de ki bütün her bar yum la rýn en kap - sam lý sý ol du ðu nu söy le di. Ankara / aa Bakanlýk, dereceye giren fotoðraflarý takvimde yayýnladý ta rým tak vi mi TA RIM ve Kö yiþ le ri Ba kan lý ðý, Ta rým ve Ýn san ko nu lu fo toð raf ya rýþ ma sýn da de re ce ye gi ren ve ser gi le nen fo toð raf lar dan ta rým tak vi mi ha zýr la dý. Ba kan lýktan ya pý lan a çýk la ma da, Ya yýn Da i re si ta ra fýn dan ge çen yýl A ðus tos a yýn da i kin ci si dü zen le nen Ta rým ve Ýn san te ma lý u lu sal fo toð raf ya rýþ ma sýn da de re ce ye gi ren ve ser gi le nen fo toð raf la rýn ta rým tak vi mi nde bir a ra ya ge ti ril di ði kay de dil di. Tak vim ler de kul la ný lan fo toð raf la rýn çift çi ler, öð ren ci ler, pro fes yo nel fo toð raf çý lar ve ba kan lýk ça lý þan la rý ta ra fýn dan çe kil di ði, fo toð raf lar da ta rý ma fark lý bir ba kýþ a çý sý ge tir menin a maç lan dý ðý be lir til di. Fo toð raf la ra rim ya yin.gov.tr/or tak dos ya lar/fi le/ta RIM-TAK VI MI-2011.pdf lin kin den u la þý la bi le cek. Ankara / aa Çorba ve süt daðýtma geleneði, Salý ve Cuma sabahlarý devam edecek. Namaz çý ký þý çor ba AN KA RA NIN Çu buk il çe be le di ye si, sa bah na ma zý nýn ar dýn dan ca mi den çý kan va tan daþ la ra çor ba da ðýt tý. Çu buk Be le di ye Baþ ka ný Lok man Öz den, yap tý ðý a çýk la ma da, Sa lý ve Cu ma gün le ri sa bah na ma zý nýn ar dýn dan, Mer kez Ca mi i nin kar þý sýn da bu lu nan kül tür e vin de, ce ma a te çor ba ik ra mýn da bu lu na cak la rý ný a çýk la dý. Sa bah la rý ca mi den çý kan ce ma a te sý cak çor ba ve süt ik ra mýn da bu lu nul ma sý nýn es ki bir ge le nek ol du ðu nu an la tan Öz den, be le di ye o la rak bu ge le ne ði sür dür mek is te dik le ri ni kay det ti. Öz den, uy gu la ma ya Mer kez Ca mi Ý ma mý Ah met Ü nal ýn o ku du ðu du ay la baþ la dýk la rý ný be lir te rek, a maç la rý nýn va tan daþ la rý bir a ra ya ge ti re rek kay naþ ma la rý ný sað la mak ol du ðu nu söy le di. Çubuk / aa Önümüzdeki Nisan ayýnda Cumhuriyet Caddesi'nde hizmet verecek. Nos tal jik tram vay se fer le ri baþ lý yor BUR SA DA, çev re dü zen le me si ve ray lý sis tem i le bir lik te top lam 10 mil yon li ra ya mal ol ma sý bek le nen Nos tal jik Tram vay, Ni san a yýn dan i ti ba ren yol cu la rý na ta rih i çin de ge zin ti yap týr ma ya baþ la ya cak. Ray la rý Po lon ya dan ge tir ti len Tür ki ye nin ü çün cü nos tal jik tram va yý, ta ri hî Han lar Böl ge si nden ge çen Cum hu ri yet Cad de si nde hiz met ve re cek. Yak la þýk 1,2 ki lo met re lik hat ü ze rin de ça lý þa cak Al man ü re ti mi 1952 mo del 3 a det nos tal jik tram vay, en son Ýs tan bul da Ka dý köy-mo da hat týn da ça lýþ tý. Tram vay lar Bü yük þe hir Be le di ye si nin te sis le rin de ba kým ve o na rým dan ge çi ri lir ken, pro je nin bi ti mi o lan Ni san a yý na ka dar ha zýr ha le ge ti ri le cek. Bursa / aa SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR SRÝ LANKALI GAZETECÝ ASIM ALAVÝ: VEFATININ 20. YILINDA PAZAR GÜNÜ OKUNACAK ÝSLÂM ÂLEMÝ BEDÝÜZZAMAN IN METODUNA MUHTAÇ BEKÝR BERK Ý RAHMETLE ANIYORUZ KASTAMONU DA BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ nhaberý SAYFA 4 TE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı