Türkiye de astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi (GARD Türkiye Projesi- Kronik Hava Yolları Hastalıkları Ulusal Kontrol Programı)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi (GARD Türkiye Projesi- Kronik Hava Yolları Hastalıkları Ulusal Kontrol Programı)"

Transkript

1 KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2013; 61(3): Geliş Tarihi/Received: 27/08/ Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 07/10/2013 Türkiye de astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi (GARD Türkiye Projesi- Kronik Hava Yolları Hastalıkları Ulusal Kontrol Programı) Füsun YILDIZ 1, Gülbin BİNGÖL KARAKOÇ 2, Refika ERSU HAMUTÇU 3, Nazan YARDIM 4, Banu EKİNCİ 5, Arzu YORGANCIOĞLU 6 1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli, 2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji Bilim Dalı, Adana, 3 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerji Bilim Dalı, İstanbul, 4 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Halk Sağlığı Bölümü, Ankara, 5 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kronik Hastalıklar Bölümü, Ankara, 6 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Manisa. ÖZET Türkiye de astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi Giriş: Önemli mortalite ve morbidite nedeni olan kronik hava yolu hastalıkları gerek sağlık çalışanları gerekse hasta ve yakınları tarafından yeterince bilinmemektedir. Bu nedenle de yeterince teşhis ve tedavi edilememekte ve koruyucu önlemler uygulanamamaktadır. Çalışmamızın amacı Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme Kontrol Programı çerçevesinde toplumumuzda astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) farkındalığıyla ilgili bilgilerin değerlendirilmesidir. Materyal ve Metod: Türkiye de, nüfusu 200 den büyük kentsel ve kırsal yerleşim yerlerinde ikamet eden, 15 yaş üstü erkek ve kadınlar çalışmaya alındı. Katılımcılara astım ve KOAH ile ilgili sorular içeren anket uygulandı. Bulgular: Ülke genelinde, 6000 kent ve 6000 kırsal yerleşim merkezinde olmak üzere, toplam kişiye gidilmiş olup, 8527 kişiye ulaşıldı. Çalışmaya anketi başarıyla tamamlayan 4182 (%50.1) si kadın, 4160 (%49.9) ı erkek toplam 8342 kişi dahil edildi. KOAH ın akciğerlerle ilgili bir hastalık olduğu (%49.6), gelişiminde en önemli etkenin sigara olduğu (%51.1) ve korunma ve tedavide ilk seçeneğin sigaranın bırakılması olduğu (%48) yaklaşık her iki kişiden biri tarafından bilinmekteydi. Ancak KOAH ın tedavi edilebilir bir hastalık olduğu toplumun %25.2 sinde bilinmekteydi. Astımın tüm yaş gruplarında görülebildiği (%80) iyi bilinmekle birlikte astımın kalıtsal bir hastalık olabileceği (%51.1) ve bulaşıcı olmadığı (%58) ortalama her iki kişiden birinde bilinmekteydi. Bununla birlikte astım ilaçlarının bağımlılık yapıp yapmadığı konusunda popülasyonun %55.2 si fikri olmadığını belirtirken, katılımcıların %27 si ilaçların bağımlılık yapmadığını belirtti. Sonuç: Astım ve KOAH ülkemizde yeterli ölçüde bilinmemektedir. Önemli mortalite ve morbidite nedeni olan, iş gücü ve ekonomik kayıplara yol açan bu hastalıklarla ilgili toplum bilincinin oluşması ve bilgi düzeyinin artırılması tedavi başarı oranlarının artırılması açısından önemlidir. Anahtar Kelimeler: KOAH, astım, farkındalık, GARD, Ulusal Kontrol Programı. Yazışma Adresi (Address for Correspondence): Dr. Füsun YILDIZ, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Umuttepe, KOCAELİ - TURKEY 175

2 Türkiye de astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi SUMMARY The evaluation of asthma and COPD awareness in Turkey (GARD Turkey Project-National Control Program of Chronic Airway Diseases) Füsun YILDIZ 1, Gülbin BİNGÖL KARAKOÇ 2, Refika ERSU HAMUTÇU 3, Nazan YARDIM 4, Banu EKİNCİ 5, Arzu YORGANCIOĞLU 6 1 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Kocaeli University, Kocaeli, Turkey, 2 Division of Allergy, Department of Pediatric, Faculty of Medicine, Cukurova University, Adana, Turkey, 3 Division of Allergy, Department of Pediatric, Faculty of Medicine, Marmara University, Istanbul, Turkey, 4 Department of Public Health, Turkey Public Health Institute, Ankara, Turkey, 5 Department of Chronic Diseases, Turkey Public Health Institute, Ankara, Turkey, 6 Department of Chest Diseases, Faculty of Medicine, Celal Bayar University, Manisa, Turkey. Introduction: Although chronic respiratory disorders are important causes of morbidity and mortality, health care workers, patients and caretakers are not well informed about these disorders. Therefore these problems are underdiagnosed and undertreated; also preventive measures are not widely taken. Our aim was to evaluate the knowledge of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in Turkey. This study was designed and performed as a Global Alliance Against Respiratory Disorders (GARD) project. Materials and Methods: People greater than 15 years of age who lived in cities with a population of 200 or greater were eligible for the study. A questionnaire including demographic data and questions regarding asthma and COPD was used for the evalution of the participants. Results: people were selected (6000 in rural and 6000 in urban areas); 8527 people were reached people who completed the questionnaire were included to the study. There were 4182 (50.1%) female and 4160 (%49.9) male subjects. 49.6% of the subjcets knew that COPD is a lung disease, 51.1% indicated that smoking is the most important risk factor for COPD and 48% identified quitting smoking as the most important preventive measure. Every other person had baseline knowledge on COPD. However only 25.2% knew that there are treatment options for COPD. 80% of subjects said astma can be seen in all age groups. 51.1% knew asthma is a genetic disease and 58% said it is not an infectious disease. However when whether asthma medications caused drug dependency only 27% answered as No while 55.2% said They do not know. Conclusion: Awareness of COPD and asthma seem to be infsufficient among Turkish people. Since these disorders are important causes of morbidity and mortality and have high impact on work and economic loss, it is important to increase knowledge among public. Key Words: COPD, asthma, awareness, GARD, National Control Program. Tuberk Toraks 2013; 61(3): doi: /tt.6207 GİRİŞ Kronik hastalıklar gerek ülkemizde gerekse dünyada önemli mortalite ve morbidite nedeni olmaları sebebiyle büyük önem taşımaktadır. Tüm Türkiye de 2004 yılı için tahmin edilmiş olan toplam ölümün (%71) si kronik hastalıklar nedeniyledir. Solunum sistemi hastalıklarından ölüm sayısı ise (%7.9) dir. Kronik solunum hastalıklarının büyük çoğunluğunu (%65) kronik hava yolu hastalıkları [Astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)] oluşturmaktadır. Gerek risk faktörleri, gerekse önlem ve tedavileri konusunda büyük benzerlik gösteren kronik hava yolu hastalıkları, hemen her ülke gibi ülkemizde de morbidite ve mortalitenin en önemli nedenleri arasında yer almakta ve çok ciddi toplumsal ve ekonomik yük oluşturmaktadır. Ancak kronik hava yolu hastalıkları ve risk faktörleri gerek sağlık çalışanları ve yöneticileri, gerekse de hastalar, hasta yakınları ve medya tarafından yeterince bilinmemektedir. Bu nedenle de yeterince teşhis ve tedavi edilememekte ve koruyucu önlemler yeterince uygulanamamaktadır (1,2). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kronik hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için acil eylem çağrısında bulunmuş ve bu amaçla Kronik Solunum Hastalıklarına Karşı Küresel Birlik [Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases (GARD)] kurulumunu gerçekleştir- Tuberk Toraks 2013; 61(3):

3 Yıldız F, Bingöl Karakoç G, Ersu Hamutçu R, Yardım N, Ekinci B, Yorgancıoğlu A. miştir (3-5) yılında GARD üyesi olan Türk Toraks Derneği (TTD) tarafından ülkemizde GARD uygulamalarının başlatılması için yıllarını kapsayan Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı-Eylem Planı oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu eylem planının hazırlanarak uygulamaya geçirilmesiyle kronik hava yolu hastalıklarına (Astım ve KOAH) bağlı morbidite ve mortalitenin de beraberinde getirdiği ekonomik yükün azaltılması hedeflenmektedir (6-8). Çalışmamızın amacı; Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme Kontrol Programı ve Eylem Planı nın, Programın ve hastalıkların kamuoyuna benimsetilip, savunulması hedefi kapsamında, stratejik plan geliştiren ve uygulayan Çalışma Grubu 2 tarafından geliştirilmiş olan anketlerle mevcut durumun tespiti ve toplumdaki astım ve KOAH farkındalığının belirlenmesidir. MATERYAL ve METOD Türkiye de, nüfusu 200 den büyük yerleşim yerlerinde ikamet eden, 15 yaş üstü erkek ve kadınlar çalışmaya alındı. On beş yaş üzeri kişiler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlendi. Nüfusu 200 ün altında bulunan yerleşim yerleri (küçük köyler) ise yeterli küme genişliğine ulaşılamayacağı düşünüldüğünden kapsam dışı bırakıldı. Araştırmanın örnekleme yönteminde üç aşamalı tabakalı küme örneklemesi uygulandı. Hem kırsal alandan hem de kentsel alandan 200 küme oluşturuldu. Bu kümelerin oluşturulmasında büyüklüğe orantılı olasılıkla seçim yöntemi kullanıldı. İkinci aşamada, örneğe seçilen her kümeden sistematik seçim yöntemi kullanılarak 30 hane seçildi ve bu hanelerde erkek hanesi ve kadın hanesi olacak şekilde rastgele iki gruba ayrıldı. Son aşamada ise, seçilen her örnek haneden 15 ve üzeri yaşta uygun bir fert hanenin cinsiyet durumuna uygun tüm fertler için oluşturulan liste kullanılarak rastgele seçildi. Çalışmaya katılmayı kabul eden kişilere bir anketör tarafından astım ve KOAH ile ilgili sorular içeren ve yaklaşık 30 dakika süren bir anket uygulandı. Katılımcılar cinsiyet ve yaş gruplarına göre değerlendirildi ve yaşa göre 15-24, 25-44, ve > 65 yaş olmak üzere dört gruba ayrıldı. Çalışmanın istatistiksel analizi SPSS programında yapılmış olup, ağırlıklı analizler DSÖ tarafından gerçekleştirildi. Anket sorularına verilen yanıtların cinsiyete ve yaş gruplarına göre karşılaştırılmasında Pearson korelasyon testi kullanıldı. p değerinin 0.05 in altında olması istatistiksel anlamlı olarak kabul edildi. BULGULAR Ülke genelinde, 6000 kent ve 6000 kırsal yerleşim merkezinde olmak üzere toplam kişiye gidilmiş olup, 8527 kişiye ulaşıldı. Dört yüz küme arasından 14 kümeye hava koşulları ve çeşitli nedenlerden dolayı ulaşılamadı ve bu kümeler diğer cevapsız olarak kodlandı. Birçok haneye dört defa ziyaret gerçekleştirilerek ve bu ziyaretler sonucu hanede seçilen uygun kişiyle görüşme yapıldı. Toplam 8527 haneden anketi başarıyla tamamlamış olan 8342 tanesi [4160 (%49.9) ı erkek, 4182 (%50.1) si kadın] çalışmaya alındı. Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1 de görülmektedir. Ülkemizdeki KOAH farkındalığını değerlendirmek için yapılan anket sonucunun değerlendirmesinde; KOAH akciğerlerle ilgili bir hastalıktır sorusuna çalışma popülasyonunun %49.6 sı doğru olarak yanıt vermiş olup, %47.9 u bilmediğini belirtti. KOAH gelişimine neden olan en önemli etken sigaradır sorusunu da popülasyonun %51.1 i doğru olarak cevapladı, %45.2 si bilmediğini belirtti. KOAH gelişimi konusunda mesleki nedenlerle toz, duman ve kimyasallara maruz kalmanın rolü sorgulandığında çalışma popülasyonunun %49.3 ü doğru olduğunu belirtirken, %46.5 inin fikri bulunmamaktaydı. KOAH ın tedavi edilebilir bir hastalık olup olmadığı sorgulandığında katılımcıların yaklaşık dörtte biri tarafından tedavi edilebildiği düşünülmekteydi. KOAH tan korunmada ilk adım sigaranın bırakılmasıdır sorusu da Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri. Cinsiyet Kadın 50.1 Erkek 49.9 Toplam 100 Medeni durum Evli 78.8 Bekar 14.4 Diğer 6.8 Yerleşim yeri Kentsel alan 48 Kırsal alan 52 Eğitim durumu Okuma yazma bilmiyor 8 Okuma yazma biliyor 5.2 İlkokul 46.3 Ortaokul 15.5 Lise 18 Üniversite 6.6 Yüksek lisans/doktora 0.5 Yaş dağılımı > 65 yaş 12.1 % 177 Tuberk Toraks 2013; 61(3):

4 Türkiye de astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi katılımcıların %48 i tarafından doğru olarak yanıtlandı. KOAH ile ilgili anket sorularına verilen cevaplar cinsiyet açısından karşılaştırıldığında hiçbir soruda istatistiksel anlamlı farklılık saptanmadı (Tablo 2). Çalışmamızda, astım farkındalık anketi sonuçları değerlendirildiğinde astımın bulaşıcı bir hastalık olup olmadığı sorulduğunda, popülasyonun %58 i bulaşıcı olmadığını, %15.2 si bulaşıcı olduğunu, %26.8 i bilmediğini ifade etti. Çalışma popülasyonunun yarısı astımın kalıtsal bir hastalık olabileceğini, grubun yaklaşık %80 i de astımın tüm yaş gruplarında görülebileceğini belirtti. Astım ilaçlarının bağımlılık yapıp yapmadığı konusunda popülasyonun %55.2 si fikri olmadığını söylerken, ilaçların bağımlılık yapmadığı katılımcıların sadece %27 si tarafından bilindi. Astım tamamen iyileşebilir mi sorusunu katılımcıların %21.6 sı evet, %35.2 si hayır, %43.2 si fikrim yok şeklinde yanıtladı. Astımla ilgili anket sorularına verilen cevaplar cinsiyet açısından karşılaştırıldığında Astım kalıtsal olabilir mi? ve Astım tamamen iyileşebilir mi? sorularında istatistiksel anlamlı farklılık saptanırken (sırasıyla p= ve p= 0.04) diğer sorularda istatistiksel anlamlı farklılık izlenmedi (Tablo 3). Anket soruları yaş gruplarına göre karşılaştırıldığındatüm sorularda, hem astım hem de KOAH için özellikle yaş grubundaki doğru cevabın diğer yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu izlendi (p= 0.000). TARTIŞMA Çalışmamızda toplumumuzda KOAH ve astımın yeterli ölçüde bilinmediği, genel olarak toplumun ancak yarısında soruların doğru yanıtlandığı saptanmıştır. Tablo 2. KOAH ile ilgili bilgi düzeyinin cinsiyete göre karşılaştırılması. Kadın (%) Erkek (%) Toplam (%) p KOAH akciğerlerle ilgili bir hastalıktır Evet Hayır Bilmiyorum KOAH'ın gelişimine neden olan en önemli etken sigaradır Evet Hayır Bilmiyorum Mesleki nedenlerle toz, duman ve kimyasallara maruz kalanlarda KOAH gelişir Evet Hayır Bilmiyorum KOAH en sık hangi yaş grubunda görülür? Çocukluk dönemi Genç erişkinler yaş üzeri Tüm yaş grupları Bilmiyorum KOAH tedavi edilebilir bir hastalık mıdır? Evet Hayır Bilmiyorum KOAH'tan korunma ve tedavide ilk adım sigarayı bırakmak ya da içilen ortamdan uzak durmaktır Evet Hayır Bilmiyorum Bir hekim tarafından size hiç KOAH tanısı konuldu mu? Evet Hayır Bilmiyorum Tuberk Toraks 2013; 61(3):

5 Yıldız F, Bingöl Karakoç G, Ersu Hamutçu R, Yardım N, Ekinci B, Yorgancıoğlu A. Tablo 3. Astım ile ilgili bilgi düzeyinin cinsiyete göre karşılaştırılması. Kadın (%) Erkek (%) Toplam (%) p Astım bulaşır mı, mikrobik mi? Evet Hayır Bilmiyorum Astım kalıtsal olabilir mi? Evet Hayır Bilmiyorum Astım hangi yaş grubunda görülebilir? Çocuklar Erişkinler Tüm yaş grupları Bilmiyorum Astım ilaçları bağımlılık yapar mı? Evet Hayır Bilmiyorum Astım hastalığı tamamen iyileşebilir mi? Evet Hayır Bilmiyorum Bir hekim tarafından size hiç astım tanısı konuldu mu? Evet Hayır Bilmiyorum KOAH; tam olarak geri dönüşümlü olmayan hava akımı kısıtlanmasıyla karakterize önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır (9). Buna rağmen, yeterince bilinmemekte, tanı konulamamakta ve tedavi edilmemektedir. KOAH prevalansını ve hastalığın sosyal ve ekonomik yükünü ölçmek amacıyla standart yöntemlerin kullanıldığı çalışmalarda, sabit oran ölçütü (FEV 1 /FVC < %70) kullanıldığında KOAH prevalansının %20 ler düzeyinde olduğu, hastalığın yaşla ve sigara içme yoğunluğuyla ilişkili olarak arttığı gösterilmiştir. KOAH günümüzde önemli ve giderek artan ölüm nedenlerinden biridir. DSÖ ye göre 2000 yılında tüm dünyada yaklaşık 2.75 milyon kişi KOAH nedeniyle ölmüştür. Gelişmiş ülkelerde KOAH a bağlı ölümlerin yılda yaklaşık 300 bin civarında (tüm ölümlerin yaklaşık %10 u) olduğu bildirilmiştir. DSÖ tahminlerine göre KOAH 2030 yılında en yaygın dördüncü ölüm nedeni haline gelecektir. Toplumda yüksek nefes darlığı sıklığı ya da yüksek KOAH riskine rağmen, KOAH bilgi düzeyi ve farkındalığı sınırlıdır (10,11). KOAH bilgi düzeyini değerlendirmede çeşitli anketler kullanılmaktadır (12,13). Ancak bu anketler bilgi düzeyini ölçmede ve eğitimin sonuçlarını değerlendirmede memnun edici değildir. Bristol COPD Knowledge Questionnaire (BCKQ), kişilerin bireysel olarak bilgi düzeyi ölçmede kullanılabilecek, yanlış ve bilmiyorum cevaplarıyla bilgi eksikliğinde açıklığa dikkat çekecek bir ankettir. Eğitimin etkinliğini değerlendirmede etkinliğe sahiptir (14). KOAH bilgi düzeyini değerlendiren bir çalışmada katılımcıların %24 ünün en az bir solunum semptomu olduğu ancak sadece %8.6 sında KOAH tanımının bilindiği saptanmıştır (15). Kanada da 2005 yılında tamamlanan KOAH farkındalık değerlendirilmesinde KOAH farkındalığı %17 olarak bulunmuştur. Bu değer meme kanserinde %95, HIV/AIDS de %95, Alzheimer hastalığında %94 iken, KOAH için oldukça düşüktür (16). Ülkemizdeki KOAH farkındalığını değerlendirmek için yapılan çalışmada ise KOAH akciğerlerle ilgili bir hastalıktır sorusuna çalışma popülasyonunun %49.6 sı doğru olarak yanıt vermiş, %47.9 u bilmediğini belirtmiştir. Sigara KOAH gelişiminde en önemli risk faktörüdür ve sigaranın bırakılması hastalık riskinin azaltılması ve progresyonunun yavaşlatılmasında en önemli unsurdur (17,18). Çalışmamızda, KOAH gelişimine neden olan en önemli etken sigaradır sorusuna da popülasyonun %51.1 i doğru olarak cevap vermiş, 179 Tuberk Toraks 2013; 61(3):

6 Türkiye de astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi Ek. T.C. Sağlık Bakanlığı KHH Önleme Kontrol Programı Astım-KOAH Farkındalık Anketi Formu KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) FARKINDALIK DÜZEYİ ANKET SORULARI 1. KOAH akciğerlerle ilgili bir hastalıktır. a) Doğru b) Yanlış c) Fikrim yok 2. KOAH ın gelişimine neden olan en önemli etken sigaradır. a) Doğru b) Yanlış c) Fikrim yok 3. Mesleki nedenlerle toz, duman ve kimyasallara maruz kalanlarda, iyi havalandırılmayan evlerde, yemek pişirmek ve ısınmak için kullanılan odun, kömür ve tezek kullanımı sonucu KOAH gelişir. a) Doğru b) Yanlış c) Fikrim yok 4. KOAH en sık hangi yaş grubunda görülür? a) Çocukluk dönemi b) 40 yaş üzeri c) Genç erişkinler d) Tüm yaş grupları 5. KOAH lı bir hastanın şikayetleri nelerdir? a) Öksürük b) Balgam çıkarma c) Giderek artan nefes darlığı d) Hepsi 6. KOAH tedavi edilebilir bir hastalık mıdır? 7. KOAH tan korunmada ilk adım sigarayı bırakmak ya da sigara içilen ortamlarda bulunmamaktır. a) Doğru b) Yanlış c) Fikrim yok 8. KOAH hastalığının tanısı için hangi testin yapılması gereklidir? a) Kan tahlili b) Solunum fonksiyon testi c) Akciğer grafisi d) Balgam kültürü 9. Bir hekim tarafından size hiç KOAH tanısı konuldu mu? (Evetse 10 ve 11. soruları sorunuz) a) Evet b) Hayır c) Bilmiyorum 10. Bu hastalık nedeniyle hiç tedavi gördünüz mü? a) Evet b) Hayır 11. Son iki hafta içerisinde bir ilaç kullandınız mı veya herhangi bir tedavi gördünüz mü? a) Evet b) Hayır ASTIM FARKINDALIK DÜZEYİ ANKET SORULARI 1. Astım bulaşır mı (mikrobik midir)? 2. Astım ırsi/kalıtsal olabilir mi? 3. Astım hastasının şikayetleri nelerdir? a) Öksürük b) Nefes darlığı c) Hırıltı-hışıltı d) Hepsi 4. Astım hangi yaş grubunda görülebilir? a) Çocuklar b) Erişkinler c) Tüm yaşlar 5. Astım ilaçları genellikle hangi yolla kullanılır? a) İğne b) Hap c) Nefes yolu (fıs fıs) 6. Astım ilaçları bağımlılık yapar mı? 7. Astım tamamen iyileşebilen bir hastalık mıdır? 8. Bir hekim tarafından size hiç astım tanısı konuldu mu? (Evetse 10 ve 11. soruları sorunuz) a) Evet b) Hayır c) Bilmiyorum 9. Bu hastalık nedeniyle hiç tedavi gördünüz mü? a) Evet b) Hayır 10. Son iki hafta içerisinde astım için verilen ağızdan püskürtülen solunan ilaçlar dahil herhangi bir ilaç kullandınız veya başka bir tedavi gördünüz mü? a) Evet b) Hayır 11. Astım hastalığından şüpheleniyorsanız hangi doktora başvurursunuz? a) Kardiyoloji b) Genel cerrahi c) Göğüs hastalıkları d) Dahiliye (iç hastalıkları) e) Çocuk doktoru/çocuk allerji doktoru Tuberk Toraks 2013; 61(3):

7 Yıldız F, Bingöl Karakoç G, Ersu Hamutçu R, Yardım N, Ekinci B, Yorgancıoğlu A. %45.2 si bilmediğini belirtmiştir. Kanada da yapılan çalışmada, bizim değerlerimizden yüksek olarak, KO- AH ın en önemli risk faktörünün sigara olduğu popülasyonun %69 unda bilinmektedir (19). KOAH ın akciğerlerle ilgili bir hastalık olduğu ve en önemli etkenin sigara olduğu ile ilgili sorulara her iki cinsiyet grubunda benzer yanıtlar verilmiştir. Kırk beş yaş ve üzeri grupta, yaşın artmasıyla KOAH ın akciğerlerle ilgili bir hastalık olduğu ve sigaranın en önemli etken olduğu konusunda bilgi düzeyi giderek azalmaktadır. Mesleki nedenlerle toz, duman ve kimyasallara maruz kalanlarda, iyi havalandırılmayan evlerde, yemek pişirmek ve ısınmak için kullanılan odun, kömür ve tezek kullanımı sonucu KOAH gelişimi çalışma popülasyonunun %49.3 ü tarafından doğru olarak belirtilirken, %46.5 inin fikri bulunmamaktadır. Bu değerlendirme her iki cinsiyette benzerdir. Benzer olarak Kanada da yapılan çalışmada da katılımcıların odun dumanı, toz ve kimyasal maruziyetinin KOAH a neden olabileceği sigaraya göre daha az bilinmektedir (19). Çalışma popülasyonunun %49.3 ü KOAH ın hangi yaş grubunda görüldüğünü bilmezken, %24.6 sı tüm yaş gruplarında görülebileceğini belirtmiştir. KOAH ın tedavi edilebilir bir hastalık mı olduğu sorulduğunda popülasyonun %25.2 si tedavi edilebilir olduğunu, %63 ü bu konuda fikri olmadığını belirtmiştir. KOAH tan korunmada ilk adım sigaranın bırakılmasıdır sorusu da katılımcıların %48 i tarafından bilinmemektedir. KO- AH ın tedavi edilebilir bir hastalık olduğu, KOAH tan korunmada ilk adımın sigaranın bırakılması olduğu her iki cinsiyette de tam olarak bilinmemektedir. Astım, tüm dünyada ciddi sağlık problemlerine neden olabilen, tüm yaş gruplarını etkileyebilen, kronik inflamatuvar bir hastalıktır (20). Çocuklar ve erişkinlerde uygulanan standartlaştırılmış yöntemlere dayanarak astımın küresel prevalansının dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan toplumlarda değiştiği düşünülmekle birlikte tüm dünyada 300 milyon astım hastası olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde astım prevalansının çocuklukta %5-10, erişkinde %2-6 arasında değiştiği görülmektedir. Astım tedavisinde eğitim programları, astım bilgi düzeyini geliştirir, hastanın tedaviye uyumunu artırır (21). Hastalığın farkındalığını ölçmek, programın etkisini belirlemek ve farkındalık-astım kontrolü arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için valide edilmiş çeşitli anketler bulunmaktadır (22-24). Çalışmamızda, astımın bulaşıcı bir hastalık olup olmadığı sorulduğunda, popülasyonun %58 i bulaşıcı olmadığını, %15.2 si bulaşıcı olduğunu, %26.8 i bilmediğini belirtmiştir. Çalışma popülasyonunun yarısı astımın kalıtsal bir hastalık olabileceğini, grubun yaklaşık %80 i de astımın tüm yaş gruplarında görülebileceğini belirtmiştir. Astım ilaçlarının bağımlılık yapıp yapmadığı konusunda popülasyonun %55.2 si fikri olmadığını belirtirken, ilaçların bağımlılık yapmadığını sadece %27 si bilmiştir. Brezilya da yapılan çalışmada, katılımcıların %70 i astım ilaçlarının bağımlılık yapabileceğini düşünmektedir (24). Astım tamamen iyileşebilir mi? sorusuna katılımcıların %21.6 sı evet, %35.2 si hayır, %43.2 si fikrim yok şeklinde yanıt vermiştir. Astım tedavisi ile ilgili yanlış bilgi ve düşünceler tedavi uyumunu, astım tedavisinde kontrolü etkileyebileceğinden, bu değerlendirmelerle tedavide eksik kalabilecek yönler de belirlenmiş olmaktadır. Sonuç olarak, astım ve KOAH ülkemizde yeterli ölçüde bilinmemektedir. Önemli mortalite ve morbidite nedeni olan, iş gücü ve ekonomik kayıplara yol açan bu kronik hastalıklarla ilgili toplum bilincinin oluşması, bilgi düzeyinin artırılması önemlidir. Hastalık gelişiminin önlenmesi, hastalıkların erken dönemde saptanması ve ilerlemesinin önlenmesi, hastalıklarının etkin tedavisi, komplikasyonların gelişiminin önlenmesi için toplumdaki bilincin artırılmasına yönelik hastalıkların önlenmesi ve kontrol programları geliştirilmesi ve bu programların eksik noktaları gidermeye yönelik eğitimlerle desteklenmesi önem taşımaktadır. Bu anket sonuçlarının tüm paydaşlar ve bilimsel ortamda bu makale ile paylaşılması, 2015 yılında proje bitiminde tekrarlanan yeni sonuçlarla karşılaştırma olanağı sağlayacak ve bu şekilde de projenin halk arasında astım ve KOAH farkındalığını artırmadaki katkısı bilimsel anlamda ortaya konabilecektir. TEŞEKKÜR Anketlerin hazırlanmasında yardımcı olan Türk Toraks Derneği Astım ve Allerji ve KOAH Çalışma Gruplarına teşekkür ederiz. Bildirilmemiştir. ÇIKAR ÇATIŞMASI KAYNAKLAR 1. National Burden of Disease and Cost Effectiveness Project, Burden of Disease Final Report, Ministry of Health Refik Saydam Hygiene Center Presidency School of Public Health Ankara Health at a Glance Turkey 2007, Ministry of Health Refik Saydam Hygiene Center Presidency School of Public Health World Health Organization World Health Report 2004; Changing History. Geneva: World Health Organization, Tuberk Toraks 2013; 61(3):

8 Türkiye de astım ve KOAH farkındalığının değerlendirilmesi 4. GARD Book Global Surveillance, Prevention and Control of Chronic Respiratory Diseases: A Comprehensive Approach. ISBN (NLM Classification: WF 140) World Health Organization Action Plan of the Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases, , World Health Organization 2008, ISBN Protection and Control Program of Chronic Airway Diseases Turkish Republic Administry Basic Health Services, Ankara: Koza Press, 2009, ISBN: Yorgancıoğlu A, Türktaş H, Kalaycı O, Yardım N, Buzgan T, Kocabaş A, et al. The WHO global alliance against chronic respiratory diseases in Turkey (GARD Turkey). Tuberk Toraks 2009; 57: Yorgancıoğlu A, Yardım N, Ergün P, Karlıkaya C, Kocabaş A, Mungan D, et al. Integration of GARD Turkey national program with other non-communicable diseases plans in Turkey. Tuberk Toraks 2010; 58: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease, update Roche N, Perez T, Neukirch F, Carré P, Terrioux P, Pouchain D, et al. The gap between the high impact and low awareness of COPD in the population. Rev Mal Respir 2009; 26: Roche N, Perez T, Neukirch F, Carré P, Terrioux P, Pouchain D, et al. High prevalence of COPD symptoms in the general population contrasting with low awareness of the disease. Rev Mal Respir 2011; 28: Stewart DG, Drake DF, Robertson C, Marwitz JH, Kreutzer JS, Cifu DX. Benefits of an inpatient pulmonary rehabilitation programme. Arch Phys Med Rehabil 2001; 82: Netzer N, Werner P, Petro W, Matthys H. Open-word questions: an effective tool in gauging education of patients with COPD. Monaldi Ach Chest Dis 1996; 51: White R, Walker P, Roberts S, Kalisky S, White P. Bristol COPD Knowledge Questionaire (BCKQ): testing what we teach patients about COPD. Chronic Respir Dis 2006; 3: National COPD Report card <www.lung.ca/_resources/2005.copd_reportcard.pdf > (Accessed on October 29, 2010). 17. Lokke A, Lange P, Scharling H, Fabricius P, Vestbo J. Developing COPD: a 25-year follow-up study of the general population. Thorax 2006; 61: Rabe KF, Hurd S, Anzueto A, Barnes PJ, Buist SA, Calverley P, et al. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: Gold Executive Summary. Am J Respir Crit Care Med 2007; 176: Walker SL, Saltman D, Colucci R, Martin L; for the Canadian Lung Association Advisory Committee. Awareness of risk factors among persons at risk for lung cancer, chronic obstructive pulmonary disease and sleep apnea: a Canadian population-based study. Can Respir J 2010; 17: Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Bethesda: National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute, Guevara JP, Wolf FM, Grum CM, Clark NM. Effects of educational interventions for self management of asthma in children and adolescents: systematic review and meta-analysis. BMJ 2003; 326: Allen RM, Jones MP. The validity and reliability of an asthma knowledge questionnaire used in the evaluation of a group asthma education self-management program for adults with asthma. J Asthma 1998; 35: Báez Saldaña AR, Chapela Mendoza R, Herrera Kiengelher L, Ortiz Siordia R, Salas Hernández J. Development of a questionnaire to measure asthmatic patients knowledge of their disease. Arch Bronconeumol 2007; 43: Borges MC, Ferraz É, Pontes SMR, Cetlin Ade C, Caldeira RD, Silva CS, et al. Development and validation of an asthma knowledge questionnaire for use in Brazil. J Bras Pneumol 2010; 36: Miravitlles M, de la Roza C, Morera J, Montemayor T, Gobartt E, Martín A, et al. Chronic respiratory symptoms, spirometry and knowledge of COPD among general population. Respir Med 2006; 100: Tuberk Toraks 2013; 61(3):

Kırıkkale İli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bilinç Düzeyi Araştırması

Kırıkkale İli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bilinç Düzeyi Araştırması MAKALELER / Articles Kırıkkale İli Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bilinç Düzeyi Araştırması Research on Chronic Obstructive Pulmonary Diseases Awareness Level ın The City of Kırıkale Arzu DAŞKAPAN1,

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society

TÜRK TORAKS DERNEĞİ KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.tr. Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 11 Ek 1 Mayıs 2010 Volume 11 Supplement 1 May

Detaylı

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularında sigarayı bırakma başarısı

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularında sigarayı bırakma başarısı Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularında sigarayı bırakma başarısı Zeynep AYTEMUR SOLAK, Özen KAÇMAZ BAŞOĞLU, Ertürk ERDİNÇ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.

Detaylı

Belediye çalışanlarında akciğer sağlığı taraması

Belediye çalışanlarında akciğer sağlığı taraması KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2013; 61(1): 12-20 Geliş Tarihi/Received: 30/10/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 24/02/2013 Belediye çalışanlarında akciğer sağlığı taraması Tuğba GÖKTALAY

Detaylı

Kardiyopulmoner hastalığı olanlarda sigaranın bırakılması

Kardiyopulmoner hastalığı olanlarda sigaranın bırakılması 244 Özgün Araşt rma Original Investigation Kardiyopulmoner hastalığı olanlarda sigaranın bırakılması Smoking cessation in patients with cardiopulmonary diseases Zeynep Pınar Önen, Elif Şen, Banu Eriş Gülbay,

Detaylı

Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalarında Morisky 8-maddeli ilaca uyum anketinin (MMAS-8) Türkçe geçerliliğinin kanıtlanması çalışması

Astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalarında Morisky 8-maddeli ilaca uyum anketinin (MMAS-8) Türkçe geçerliliğinin kanıtlanması çalışması doi 10.5578/tt.7401 Tuberk Toraks 2014;62(2):101107 Geliş Tarihi/Received: 11.03.2014 Kabul Ediliş Tarihi/Acceted: 18.04.2014 KLİNİK ÇALIŞMA RESEARCH ARTICLE ve kronik obstrüktif akciğer hastalarında Morisky

Detaylı

T J P H / T H. Turk J Public Health TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ

T J P H / T H. Turk J Public Health TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ ISSN: 1304-1096, Electronic ISSN:1304-1088 Turk J Public Health TURKISH JOURNAL OF PUBLIC HEALTH TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ August 2012 Ağustos 2012 Published three times a year Yılda üç kez yayınlanır

Detaylı

Diyabet Tanısıyla İzlenen Hastalarda Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye İçin Bir Pilot Çalışma ARAŞTIRMA MAKALESİ

Diyabet Tanısıyla İzlenen Hastalarda Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi: Türkiye İçin Bir Pilot Çalışma ARAŞTIRMA MAKALESİ ARAŞTIRMA MAKALESİ Esra Meltem Koç 1 Duygu Ayhan Başer 1 Adem Özkara 1,2 Rabia Kahveci 1 Aybüke Demir Alsancak 1 İlknur Yaşar 1 Tarık Eren Yılmaz 1 1 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği

Detaylı

Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri ve Sağlık Eğitimi Gereksinimleri

Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri ve Sağlık Eğitimi Gereksinimleri S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 4 Temmuz Ağustos 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri

Detaylı

The Level of Knowledge about HIV/AIDS of Drug Users in Mersin City

The Level of Knowledge about HIV/AIDS of Drug Users in Mersin City 56 Erciyes Med J 2013; 35(2): 56-62 DOI: 10.5152/etd.2013.24 ORIGINAL INVESTIGATION ÖZGÜN ARAŞTIRMA The Level of Knowledge about HIV/AIDS of Drug Users in Mersin City Mersin İlinde Uyuşturucu Madde Kullanıcılarının

Detaylı

KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN TARAMA TESTLERI YAPTIRMA DURUMU VE ETKILEYEN

KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN TARAMA TESTLERI YAPTIRMA DURUMU VE ETKILEYEN İL MERKEZINDEKI BIRINCI BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN TARAMA TESTLERI YAPTIRMA DURUMU VE ETKILEYEN FAKTÖRLERIN ÇOK DEĞIŞKENLI ANALIZI Mahmut Kılıç, 1 Ay egül Koç 2 1 Bozok Üniversitesi, Bozok

Detaylı

Astım ve/veya Allerjik Rinitli Hastalar, Hastalıkları Hakkında Bilgi Edinmek İçin İnterneti Kullanıyorlar mı?

Astım ve/veya Allerjik Rinitli Hastalar, Hastalıkları Hakkında Bilgi Edinmek İçin İnterneti Kullanıyorlar mı? Araştırmalar Astım ve/veya Allerjik Rinitli Hastalar, Hastalıkları Hakkında Bilgi Edinmek İçin i lar mı? Ö. ABADOĞLU* * Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Allerjik

Detaylı

Aydın merkez ilçede kolorektal kanser taramasına ilişkin bilgi, tutum ve engeller

Aydın merkez ilçede kolorektal kanser taramasına ilişkin bilgi, tutum ve engeller Research Article doi: 10.15511/tahd.15.01037 Türk Aile Hek Derg 2015;19 (1): 37-48 TAHUD 2015 Aydın merkez ilçede kolorektal kanser taramasına ilişkin bilgi, tutum ve engeller Knowledge of, attitudes toward,

Detaylı

Hastane çalışanlarının sigara içme düzeylerinin belirlenmesi ve dumansız hava sahası uygulamasının değerlendirilmesi

Hastane çalışanlarının sigara içme düzeylerinin belirlenmesi ve dumansız hava sahası uygulamasının değerlendirilmesi JCEI / 2015; 6 (1): 33-39 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.01.0482 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Hastane çalışanlarının sigara içme düzeylerinin belirlenmesi

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi

Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi Letter Özcan Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi Sevgi Özcan Çukurova Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana. ÖZET Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi

Detaylı

Kuartz ve feldspat değirmenlerinde çalışanlarda silikoz sıklığı ve silikoz ile ilişkili faktörler

Kuartz ve feldspat değirmenlerinde çalışanlarda silikoz sıklığı ve silikoz ile ilişkili faktörler KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2012; 60(3): 224-229 Geliş Tarihi/Received: 18/04/2012 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16/05/2012 Kuartz ve feldspat değirmenlerinde çalışanlarda silikoz sıklığı

Detaylı

Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi - Turk Soc Cardiol Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 2013;4(5):30-40

Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi - Turk Soc Cardiol Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 2013;4(5):30-40 Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi - Turk Soc Cardiol Turkish Journal of Cardiovascular Nursing 2013;4(5):30-40 ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE Hipertansiyon Tanısı Olan Bireylerin Evde Hastalık

Detaylı

Genç Erişkin Astım Hastalarında Düzenli Fiziksel Aktivite ve Solunum Egzersizinin Fonksiyonel Performansa Etkisi

Genç Erişkin Astım Hastalarında Düzenli Fiziksel Aktivite ve Solunum Egzersizinin Fonksiyonel Performansa Etkisi Genç Erişkin Astım Hastalarında Düzenli Fiziksel Aktivite ve Solunum Egzersizinin Fonksiyonel Performansa Etkisi ÖZET Fatma KIRTAY*, Sıdıka OĞUZ** ÖZET Amaç: Çalışma genç erişkin astımlı bireylerde, düzenli

Detaylı

Üçüncü basamak sağlık merkezine başvuranlarda kolorektal kanser tarama programı farkındalık çalışması

Üçüncü basamak sağlık merkezine başvuranlarda kolorektal kanser tarama programı farkındalık çalışması Araştırma / Research Article TAF Preventive Medicine Bulletin www.korhek.org DOI: 10.5455/pmb.1-1398327138 Üçüncü basamak sağlık merkezine başvuranlarda kolorektal kanser tarama programı farkındalık çalışması

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Lapta Bölgesindeki Erişkinlerde Ağız Diş Sağlığı Profilinin Belirlenmesi

Kuzey Kıbrıs Lapta Bölgesindeki Erişkinlerde Ağız Diş Sağlığı Profilinin Belirlenmesi MÜSBED 2014;4(2):76-84 DOI: 10.5455/musbed.20140315021503 Kuzey Kıbrıs Lapta Bölgesindeki Erişkinlerde Ağız Diş Sağlığı Profilinin Belirlenmesi Atilla Berberoğlu 1, Evren Hınçal 2, Hayriye Tümer 1, Kaan

Detaylı

Tütün Fabrikası Çalışanlarında Sigara Kullanımı ve Solunum Semptomlarının Prevalansı

Tütün Fabrikası Çalışanlarında Sigara Kullanımı ve Solunum Semptomlarının Prevalansı Van Tıp Dergisi: 19 (2): 72-77, 2012 Klinik Çalışma Tütünün Fabrika Çalışanlarında Yanetkileri Tütün Fabrikası Çalışanlarında Sigara Kullanımı ve Solunum Semptomlarının Prevalansı Hasan Hamzaçebi *,**,

Detaylı

Gaziantep Yöresindeki Köylü Kadınlarda Odun Dumanı Maruziyetinin Solunum Sistemi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması

Gaziantep Yöresindeki Köylü Kadınlarda Odun Dumanı Maruziyetinin Solunum Sistemi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması Gaziantep Yöresindeki Köylü Kadınlarda Odun Dumanı Maruziyetinin Solunum Sistemi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması Ayten FİLİZ, Öner DİKENSOY Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Complementary and alternative medicine in children with asthma and/or allergic rhinitis

Complementary and alternative medicine in children with asthma and/or allergic rhinitis Astım ve/veya allerjik rinitli çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları Complementary and alternative medicine in children with asthma and/or allergic rhinitis ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE Asthma

Detaylı

Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı

Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı Araştırma Astım ve Rinit Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı D. EDİGER*, B. ÖNAL BURGAZLIOĞLU**, E. EGE** * Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Allerjik Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı,

Detaylı

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi

Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları. Gebe Kadınlarda Vücut Kompozisyonunun Belirlenmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 6 Kasım Aralık 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Öğrencilerimizin Keneler ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

KOAH Tedavisinde Sigaranın Bıraktırılması

KOAH Tedavisinde Sigaranın Bıraktırılması 98 Derleme Review KOAH Tedavisinde Sigaranın Bıraktırılması Role of Smoking Cessation in COPD Treatment Dr. Mehmet KARADAĞ Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği,

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HIV/AIDS HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HIV/AIDS HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HIV/AIDS HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ EVOLUATION OF KNOWLEDGE

Detaylı

COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Emel TEKSÖZ Yüksek Lisans Tezi DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. ŞENAY ÇETİNKAYA

Detaylı

Bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin sigara içme profilinin belirlenmesi

Bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin sigara içme profilinin belirlenmesi Bir eğitim hastanesinde görev yapan hemşirelerin sigara içme profilinin belirlenmesi İlknur Sayan 1, Ö. Faruk Tekbaş 2, Ercan Göçgeldi 2, Eylem Paslı 3, Mustafa Babayiğit 2 1 GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

Detaylı