SAĞLIK SEKTÖRÜNDEN Kısa Kısa... HABERLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK SEKTÖRÜNDEN Kısa Kısa... HABERLER"

Transkript

1 İlaç Reklamı Öldürür İstanbul Eczacı Odası tarafından ilaç reklamına karşı başlatılan imza kampanyası sürüyor. Eczanelerde toplanan imzaların yanısıra Kadıköy, Me - ci diyeköy, Galatasaray ve Bakır köy' de meydanlarda imza stantları açıldı. Kampanya boyunca 1 milyon imza toplanması hedefleniyor. Tele vizyon ve radyolarda ilaç reklamını serbest bırakacak olan Radyo ve Tele viz - yonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hak kında Kanun Tasarısı nın 11. mad desinin geri çekilmesi için İs - tanbul Eczacı Odası tarafından bildiri hazırlandı. Hazırlanan bildiride Reçetesiz ilaçların radyo ve televizyonlarda reklamının yapılmasını serbest bırakacak yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde. Biz eczacılar, ilaç reklamına karşı hal kımızı uyarıyor, Radyo ve Televiz - yonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısı nın 11. mad desinin geri çekilmesi için düzenlediğimiz imza kampanyasına katılmaya çağırıyoruz. Çünkü ilaç reklamı gereksiz ve yanlış ilaç kullanımını teşvik edecek, çok ciddi halk sağlığı sorunlarına yol açacaktır. Reçe te - siz kapsamına alınmış da olsa, her ilaç aynı zamanda bir zehirdir. Reçe - tesiz ilaçların halka tanıtımını serbest bırakan bu düzenleme gereksiz ilaç tü ketimini, yanlış ilaç kullanımını, bun lara bağlı ilaç zehirlenmelerini öngörülemez oranda artıracaktır. Dün yadaki zehirlenmeye bağlı ölümlerin yarısı ilaç zehirlenmelerinden kaynaklanmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda tanık olduğumuz zayıflama hapından ölümler bizleri bu konuda da ha fazla kaygılandırmaktadır. Ta - rım Bakanlığı ndan ruhsatlı ilaç olmayan bu destek ürünlerinin kullanımında bile sağlığı tehdit eden, ölümlere varan sonuçlar yaşanmıştır. Reçetesiz ilaç diye tanımlanan ve Sağlık Bakanlığı ndan ruhsatlı olan ürünlerin reklamı yapılarak yanlış kullanılmasının nasıl sonuçlar doğuracağını düşünmek bile istemiyoruz. İlaç reklamının serbest bırakılması reçetesiz ilaç sayısında artışa neden olacak, reçetesiz ilaçlar devlet tarafından ödenmediği için vatandaş ilacını kendi cebinden almak zorunda kalacaktır. Üstelik reçetesiz kapsamına alınacak ilaçların fiyatı kat be kat artacak, ilaç şirketleri kendi ürünlerini satmak için harcadıkları reklam giderlerini de fiyata ekleyerek halkın cebinden alacaklardır. İlaç reklamının serbest bırakılması; bazı çevrelerin daha fazla para kazanmasını sağlayacaktır ama bunun bedelini ödeyecek olan halkımız olacaktır. Halk sağlığına büyük tehditler içeren bu yasa maddesi onaylanmamalı, ilaç reklamının serbest bırakılmasına yönelik girişimlerden vazgeçilmelidir denildi. HIV liler İçin 2. Yasal Çerçeve Oluşturmada İş Birliği Arama Toplantısı Yapıldı Pozitif Yaşam Derneği nin yürüttüğü HIV/AIDS ile Yaşayanların Haklarına Yönelik Savunuculuk ve Farkındalık Yaratma projesi kapsamında yasa tasarısı oluşturmak amacıyla ikinci Yasal Çerçeve Oluşturmada İş Bir - liği Arama Toplantısı 31 kurumdan 42 kişinin katılımı ile İstanbul da gerçekleşti. Toplantıya İstanbul Valiliği ve İnsan Hakları İl Masası, İstanbul - Beyoğlu Millî Eğitim Müdürlüğü AR- GE Birimi, Beyoğlu Milli Eğitim Mü - dür lüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bir leş - miş Milletler Mülteciler Yüksek Ko - mi serliği, Yasama Derneği, Sivil Top - lum Kuruluşları, ilaç firmaları temsilcileri, doktorlar, avukatlar ve HIV ile yaşayanlar katıldı. Çeşitli ülkelerin HIV/AIDS Yasaları ile ilgili sunumu yapan Pozitif Yaşam Derneği proje koordinatörü Murat Köylü; HIV ile yaşayanların hakları bazı ülkelerde doğrudan yasalar ile korunurken kimi ülkelerde mevcut diğer yasalar Mart 2011 Actual Medicine 55

2 çerçevesinde değerlendirilmekte ve korunmaktadır. Gelişmiş ülkelerden olan Fransa dan Pakistan a kadar da ha dezavantajlı pek çok ülkede HIV/AIDS ile ilgili tüm konulara değinen, oldukça kapsamlı yasalar mevcuttur. Bu yasaların ortak amacı; HIV nin yayılımını engelleyici politikalar ve HIV/AIDS ile yaşayan kişileri ayrımcılıktan korumak, haklarını kullanılabilir hale getirmektir dedi. Etkileşimli düşünce alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen toplantıda Proje Direktörü Serhan Ka ra - taş; Sivil toplum kuruluşlarının, hükümet kuruluşlarının ve parlamento üyelerinin HIV ile yaşayanların insan hakları konusundaki farkındalıklarını zenginleştirmek ve HIV/AIDS e yönelik toplumsal sahiplenmeyi arttırmak için çok bileşenli ve geniş kapsamlı bir proje yürütmekteyiz. Toplumun tüm kesimlerini doğrudan ve eşit ola rak ilgilendiren HIV/AIDS konusunda ayrıntılı ve kapsamlı bir yasa taslağı oluşturmak, projenin hedeflerindendir. Bu taslağı, çeşitli toplantılar ve demokratik katılımcı bir süreç sonucunda TBMM'ne sunmayı diliyoruz dedi. HIV/AIDS in tarihi ve Türkiye de HIV/AIDS, tıbbi boyut ve sağlık mevzuatını aktaran Ege Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof.Dr. Deniz Gökengin tanı ve testler, sosyal güvence ve tedaviler ile ilgili bilgi verdi, yaşanan sorunlara dikkat çekerek, Türkiye de güncel tanı yöntemleri kullanımda yılında 4 ilde 11 Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri (GDTM) kuruldu. Ancak; halen eski kuşak testleri kullanan hastaneler var ve GDTM nin hiçbiri çalışmıyor. Buralarda kişisel bilgiler sorgulanıyor, mahremiyet gözetilmiyor. Bunlarda kişilerin geç HIV tanısı almasına ve kimi zaman da ölümlerine neden olabiliyor dedi. Toplan - tıda HIV/AIDS i ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuki açılardan değerlendiren Pozitif Yaşam Derneği Hu - kuk Danışmanı Av. Habibe Yılmaz Ka yar; HIV/AIDS, sadece tıbbi ve toplumsal bir sorun olmayıp, üzerinde önemle durulması gereken bir insan hakları meselesidir. HIV le ilgili olarak tıbbi ve toplumsal düzeyde edinilen yanlış bilgiler HIV ile yaşayan insanlar/kurumlar için çözülmesi gereken en büyük sorunlardan birini oluşturmaktadır. İnsan haklarına say gılı, insani yaklaşım HIV/AIDS ile mücadelede tek etkili yöntemdir dedi. İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Şevki Sözen HIV/AIDS temelinde hasta hakları, hekim sorumluluğu ve adli tıp sunumunda HIV ile yaşayanların sağlık hizmetlerinden adalet ve hakkaniyet çerçevesinde yararlanma, diğer hastalardan ayrım yapılmaksızın, uygun sağlık bakımı alma ve bu tedaviye devam edebilmelerinin önemini vurgularken, Her türlü tıbbi uygulamada ve her tür koşulda sağlık çalışanları hasta yararına öncelik vermek zorundadır diyerek sağlıkta yararlılık ilkesinin altını çizdi. Top lan - tının son konuşmacısı Pozitif Yaşam Derneği İletişim Sorumlusu Çiğdem Şimşek ise, HIV; tedavi edilmediği takdirde AIDS e neden olan virüstür. Dünya Sağlık Örgütü nün kronik has talıklar listesinde olan HIV, 1996 dan bu yana mevcut gelişmiş ilaç seçenekleriyle kontrol altında tutulabilmektedir. Doğru zamanda ilaç tedavisine başlayan HIV pozitifler kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler. HIV ile yaşayan kişilerin hayatını yanlış bilinenler ve önyargılar zorlaştırmaktadır. dedi. Sandoz, Altıncı Kez Eczacılık Ürünleri Şampiyonu Oldu Türk ilaç sektörünün önde gelen şirketlerinden Sandoz, T.C. Başbakan lık Dış Ticaret Müsteşarlığı İstanbul Kim yevi Maddeler ve Mamülleri İhra - cat çıları Birlikleri nden (İMMİB) yapılan açıklamaya göre tüm rakiplerini bir kez daha geride bırakarak 2010 yılı Türkiye eczacılık ürünleri ihracat şampiyonu oldu. Almanya, İsviçre, Ka nada, Slovenya, Japonya ve Avust ralya gibi ülkelerin aralarında bulunduğu toplam 23 ülkeye ilaç ihracatında bulunan ve ürünlerini yaklaşık 46 farklı ülke pazarında hizmete sunan Sandoz un Gebze de bu lunan 2 fabrikasından biri eczacılık ürünlerinde 51 milyon dolarlık ilaç ihracatıyla birinci oldu. Yine Geb ze de bulunan diğer fabrikası ise 18,5 milyon dolar ile dokuzuncu sırada yer aldı. Daha önce 2005, 2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarında da eczacılık ürünleri ihracat şampiyonu olan Sandoz bu konudaki başarısını bir kez daha ortaya koydu. Eşdeğer ilaç pazarının öncü ismi Sandoz Türkiye Genel Mü - dü rü Ali Toker Son 6 yıldır ec za cı lık ürünleri alanında ihracat şampiyonuyuz. San doz Türkiye olarak yaklaşık 1000 çalışanımız ve 3 üretim tesisimiz ile ithalatımızdan daha fazla ihracat yaparak ülke ekonomisine net bir şekilde fayda sağlıyoruz. Önü- 56 Actual Medicine Mart 2011

3 müzdeki yıllarda da San doz olarak ekonomiye değer katmaya ve sağlık hizmetini kaliteli, güvenilir ve erişilebilir kılmaya devam edeceğiz şeklinde konuşarak konuyla ilgili başarılarının önemini ifade etti. Klinik Örneklemelerle Depresyon Tedavisi Toplantısı İzmir de Düzenlendi Biofarma İlaç ın Aile Hekimlerine yönelik olarak düzenlediği Klinik Örneklemelerle Depresyon Tedavisi toplantısı 30 Mart tarihinde İzmir de gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hakan Coşkunol toplantıya konuşmacı olarak katıldı. Konuşmasında depresyon hastalarının tedavisinde SSRI grubu ilaçların kullanımı hakkında detaylı açıklamalar yapan Prof.Dr. Coşkunol un sunumu ilgiyle karşılandı. Aile hekimlerinin kendi hastalarından örneklerini paylaşarak interaktif olmasını sağladıkları toplantıda, birinci basamağa yönelik depresyon kliniğini tanıma ve tedavisinde izlenecek algoritmaların yer aldığı mini workshop da gerçekleştirildi. Biofarma İlaç Bölüm Mü dü - rü Ecz Beyza Şengül, Aile He kim - lerinin yoğun ilgi gösterdiği depresyon tedavisi ile ilgili bilimsel toplantılara devam edileceğini bildirdi. Boehringer Ingelheim Çalışanları Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı Boehringer Ingelheim in (BI) çalışanları arasındaki bağı güçlendirmek, yaratıcılıklarına destek olmak ve hayatın içinden kareleri sanat yapıtlarına dönüştürmek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği fotoğraf yarışmasına bu yıl da çalışanlar yoğun ilgi gösterdi. BI çalışanları tarafından çekilen 236 fotoğrafın katıldığı yarışmada ödül alan fotoğraflar için tüm çalışanların görebileceği bir sergi düzenlendi. Şeffaflık, güven, de ğişim veya cesaret konularının objektife alındığı fotoğraf yarışmasında Eda Subaşlar cesaret konulu fotoğrafı ile birincilik, Tolga Keşler güven konulu fotoğrafı ile ikincilik ve Hakan Çelik şeffaflık konulu fotoğrafı ile üçüncülük ödülü aldı. Türkiye nin tamamını, yurt dışında ise 30 ülkeyi dolaşarak fotoğraflamış ve sayısız ödüller kazanmış ünlü fotoğraf sanatçısı Yelda Baler ve Akgün Ako - vam gibi ünlü fotoğrafçıların yer aldığı jüri üyeleri tarafından seçilen fotoğrafların sahiplerine ödülleri, şirket toplantısı dahilinde Kurum Kültürü Elçileri Dr. İskender Gündüz ve Zeynep Arslan tarafından verildi. Onkolojide Güncel Yaklaşım Toplantıları Sürüyor Türkiye Kanserle Savaş Vakfı (TKSV) çekleştirildi. Toplan tı öncesinde, Onkoloji Merkezi, geçmiş yıl larda olduğu gibi hekimlere yönelik güncel rulan ve Türkiye Kan serle Savaş Vak - Neo life Tıp Merkezi bün yesinde ku- bilgilerin aktarıldığı aylık toplantılarını yeniden hayata geçiriyor. Onko- Hay dar Taşpı nar ın adının verildiği fı nın kurucularından Prof.Dr. Ali lo jide Güncel Yak la şım Toplan tıla rı eği tim salonunun açılışı yapıldı. nın ilki, Neolife Tıp Mer kezi nde TKSV Baş ka nı Prof.Dr. Metin Ertem Pank reas Kanseri ko nusunda ger- in koordinatörlüğünde ve Lilly İlaç Mart 2011 Actual Medicine 57

4 sponsorluğunda gerçekleştirilen Pank re as Kanseri toplantısında, pankreas kan seri ile ilgili en son gelişmeler hekimlerle paylaşıldı. Top - lan tıda ta nı için görüntüleme yöntemleri olarak ultrasonun önem kazandığı, ultrasonun yanı sıra tomografi ve MR ın kullanıldığı belirtildi. Tedavi yöntemlerinde ise cerrahi yöntemlerin önemini koruduğu, kemoterapi ve radyoterapinin ise ek yöntemler olarak kullanıldığına değinildi. Toplantının ilk bölümünde Prof.Dr. İsmail Mihmanlı, Prof.Dr. Gülen Do ğusoy ve Prof.Dr. Orhan Bilge pankreas kanseri hakkında güncel bilgiler verirken, ikinci bölümde pank reas kanserinde hastalara uygulanan onkolojik tedavi yöntemleri ve teknolojik gelişmeler ile ilgili bilgiler aktarıldı. Pfizer Tedavi Araştırma Merkezi Ağını Genişletiyor Pfizer, New York un önde gelen araştırma hastanelerinden yedisini Glo - bal Yenilikçi Tedavi Araştırma Mer - kez leri arasına kattı. Bu işbirliği ağı ile Pfizer in biyomedikal araştırmalarının, yaşam kurtaran ilaçlara dönüştürülmesini hızlandırmak amaçlanıyor. Pfizer in New York da işbirliği yap tığı biyomedikal ve yaşam bilimlerinde öncü olan merkezler; Roc - kefeller Üniversitesi, New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi, Me - mo rial Sloan-Kettering Kanser Mer - kezi, The Mount Sinai Tıp Merkezi, Kolombiya Üniversitesi Tıp Fakül te - si, Yeshiva Üniversitesi Albert Einste - in Tıp Fakültesi ve Weill Cornell Tıp Fakültesi oldu. New York Belediye Baş kanı Michael R. Bloomberg, işbirliği ile ilgili olarak yaptığı açıklamada akademi-sanayi işbirliklerinin önemine ve New York şehrinin biyomedikal araştırmalardaki öncülüğüne dikkat çekerek; Pfizer in, Yenilikçi Tedavi Araştırma Merkezleri Progra - mı nı New York a getirme kararı, şehrin biyomedikal araştırmalardaki mü kemmeliyetinin ve önde gelen bir yenilikçilik merkezi olmasının kanıtıdır. New York ta 160 yılı aşkın bir süredir faaliyette olan Pfizer in, en son teknolojiyle donatılmış olan Alexand - ria Yaşam Bilimleri Merkezi ndeki var lığı, şirketi şehrin önde gelen akademik tıp merkezleriyle kurduğu işbirliği ile ilaç keşiflerinde öncü konuma taşıyacaktır dedi. Pfizer Global Yenilikçi Tedavi Araştırma Merkezleri Başkanı Dr. Anthony Coyle ise işbirliği ile ilgili hedeflerini, New York, ürüne yönelik araştırmaların en ön saflarında yer alan akademik merkezleri ile biyoteknoloji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Bu açıdan New York un, işbirlikleri kurulması için ideal bir yer olduğu inancındayız. Bu çok değerli ve öncü akademik tıp merkezleriyle kurduğumuz işbirliği sa yesinde, hastaların ihtiyacına uygun yeni tedaviler için hastalıkları daha derinlemesine inceleyebileceğiz. Başarı ve ilerleme ancak uyum içinde çalışarak gerçekleşebilir. Bu doğrultuda, Alexandria Center ın mükemmel konumu ve dünya çapındaki laboratuvarları, bilimsel alanda çok değerli işbirliği projelerini hayata geçirebilmemiz adına mükemmel bir fırsat olacaktır şeklinde açıkladı. 4. Marmara İç Hastalıkları Günleri 4. Marmara İç Hastalıkları Günleri, 26 Şubat ta T.C. Sağlık Bakanlığı Mar mara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu nda düzenlendi. Marmara Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve toplantı başkanı Prof.Dr. İshak Çetin Özener, tıp mesleğinde bilimsel bilginin üretilmesi ve paylaşılması kadar bilginin kullanımı sırasındaki deneyimlerin paylaşılmasının da önem taşıdığını belirterek; Marmara İç Hastalıkları günlerini sadece güncel bilgilerin paylaşıldığı bir etkinlik olarak değil, özellikle sahada; günlük meslek hayatımızda edindiğimiz deneyimleri paylaştığımız bir etkinlik olarak da görmekteyiz. Bilimsel programdan da anlaşılacağı üzere bu yıl daha çok günlük uygulamalarda sık karşılaşılan soru ve sorunlara ağırlık verdik. Çünkü çok basit gibi görünen bazı tıbbi veya laboratuvar bulguları günlük meslek hayatımızda bazen tek başımıza önemli kararlar vermemizi gerektirmektedir. Temel konulardaki bu paylaşımın, problem çözme deneyiminin ülkemizde artık yaygınlaşan aile hekimliği uygulaması açısından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl ayrıca hastanemizin Pendik'te Sağlık Bakanlığı ile birlikte çalışılacak yeni bir mekana taşınmış olmasının gerek hasta profili, gerekse sahadaki meslektaşlarımıza coğrafi yakınlık açısından bize yeni bir ivme vereceğine inanıyorum diye konuştu. Bir 58 Actual Medicine Mart 2011

5 gün süren ve yoğun bir bilimsel programın yer aldığı toplantıda, Sık görülen kanserlerde tarama, yeni antibiyotikler, insülin eğitimi, maskeli hipertansiyon, yaşlılarda anemiye yaklaşım gibi önemli ve güncel konu başlıkları tartışmaya açılarak, yeni tedavi yöntemleri ve çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı. OCEANS Çalışması Roche un yumurtalık kanseri tedavisinde iyileştirme sağlamak için geliştirdiği bevasizumab (Altuzan) ın başarılı olduğu kanıtlandı. Roche, önceden tedavi edilmiş (nükseden) platine duyarlı over kanseri olan kadınlarda, bevasizumab ve kemoterapi kombinasyonundan sonra hastalığın ilerlemesine kadar tek başına bevasizumabın sürekli kullanımının değerlendirildiği üçüncü faz 3 çalışması OCEANS ın, primer sonlanım noktasını karşıladığını açıkladı. Çalışma, bevasizumab ve kemoterapi kombinasyonundan sonra bevasizumab kullanmaya devam eden kadınların, tek başına kemoterapi alan kadınlara kıyasla, hastalıkları kötüleşmeden (progresyonsuz sağ kalım veya PFS) daha uzun yaşadığını gösterdi. Yeni güvenlilik bulgularının gözlenmediği ve yan etkilerin, önceki merkezi bevasizumab çalışmalarında görülenlerle benzer olduğu bildirildi. OCEANS çalışmasının tüm sonuçlarının, önümüzdeki günlerde yapılacak bir tıbbi toplantıda sunulması planlanıyor. Roche un Sağlık Direktörü ve Global Ürün Geliştirme Başkanı Dr. Hal Barron, elde edilen sonuçlarla ilgili olarak: Yumurtalık kanseri olan kadınlar için yeni tedavi seçeneklerine ihtiyaç olduğundan, OCEANS çalışmasının sonuçlarından çok memnunuz. Bevasizumab şu ana kadar üç büyük faz 3 çalışmada, yumurtalık kanseri için PFS de anlamlı iyileşme ortaya koydu. Bu verileri yakın gelecekte yapılacak bir tıbbi toplantıda paylaşmak için sabırsızlanıyoruz dedi. Deva Holding, Hekimleri Üç Farklı Şehirde Bir Araya Getirdi Pazarda Bağırsaklarınız Bağırıyor - sa sloganı ile yer alan IBSAFE ürününün lansmanını gerçekleştiren Deva Holding, IBS Tedavisinde Gün cel Yaklaşımlar ve Yepyeni Bir Alternatif ile Gastrointestinal Sis - tem Hastalıklarına Güncel Yakla şım - lar başlıklı toplantılar ile Aile He - kimleri ve Dahiliye Uzmanları nı bir araya getirdi. 22 Şubat ta İstanbul da, 02 Mart ta Ankara da, 23 Mart ta İzmir de gerçekleştirilen toplantılarda; sık karşılaşılan gastrointestinal sistem hastalıklarından, fonksiyonel barsak hastalıkları, konstipasyon, diyare, şişkinlik, dispepsi, asit-peptik hastalıklar gi bi konuları uzman ağızlardan dinleme fırsatı bulan hekimler, konuşmacı hekimlere ve oturum başkanlarına sorularını yöneltme şansı da yakaladılar. Sunumların ardından hep birlikte yenen yemek ve müzik eşliğinde devam eden her üç gece de katılımcılardan büyük ilgi gördü. Türk Obezite Vakfı (TOV), 7 Mart Gü nü İstanbul da düzenlediği basın top lantısında Kilo Kontrol Hareke - ti ni tanıttı. GlaxoSmithKline desteğiyle dü zenlenen basın toplantısında Kilo Kontrol Hareketi Başladı TOV Başkanı Prof. Dr. Hasan İlkova, Prof.Dr. İlhan Satman, Prof.Dr. Ta ner Dam cı, GSK Tüketici Sağlığı Ge nel Mü dürü Sevgin İşlekel, Diye tis yen Öz lem Balık ile Gastronomi Da nış - ma nı ve Yemek Programcısı Emel Başdoğan; Kilo Kontrol Hareketi ni anlattı. Türk Obezite Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mart 2011 Actual Medicine 59

6 Hasan İlkova, obezitenin kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, diyabet, inme ve bazı kanser türleri gibi birçok ciddi hastalığa yol açabileceğini söyleyerek, Son yıllarda Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada fazla kilolu ve obez insanların sayısı hızla artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada 400 milyonun üzerinde obez ve yaklaşık 1.6 milyardan fazla kilolu birey bulunuyor. Bu rakamların 2015 yılında sırasıyla 700 milyon ve 2.3 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Başta DSÖ olmak üzere pek çok uluslararası kuruluş, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yerleştirilmesi ve daha hareketli bir yaşam biçiminin benimsenmesi konularında önemli çalışmalar yapıyor. Biz de Türkiye de obezite ile mücadelemizde, herkesi harekete geçirmek için özel bir platform oluşturmak istedik ve sitesini açtık. Sitemiz, kişilerin kolaylıkla beden kütle indeksini hesaplayabilecekleri, kendi kilo kont rol planlarını oluşturabilecekleri, sağlıklı beslenme, egzersiz ve destek tedaviler konusunda bilgi alabilecekleri bir platform. Herkesi, adresine tıklayarak beden kütle indekslerini hesaplamaya, bu rakam 25 ve üzeriyse de fazla kilolarıyla mücadele için harekete geçmeye çağırıyoruz diye konuştu. GSK Tüketici Sağlığı Genel Müdürü Sevgin İşlekel şirketin global misyonu doğrultusunda, Türkiye de obezite tehlikesini dikkatle izlediklerini ve araştırmaları takip ettiklerini belirtti ve Bu dönemde gündeme gelen kilo kontrol hareketi projesini hiç düşünmeden kabul ettik. Projeye elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Obezitenin kişisel değil, toplumsal bir sorun olduğunu düşünüyo ruz dedi Prof. Dr. İlhan Satman TURDEP 2 araş tırmasının sonuçlarıyla Türkiye de obezitenin durumuna ilişkin yükselen rakamları, Prof.Dr. Taner Dam - cı da obezitenin zararlarını ve yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini paylaştı. Kilo Kontrol Hareketi nin da nışmanlarından Diyetisyen Özlem Balık kilo kontrolünde sitede detaylıca yer alan kalori/yağ oranlarının iyi bilinmesi gerektiğinin altını çizdi. Gast ronomi Danışmanı ve Yemek Programcısı Emel Başdoğan da aç kalmadan, doyurucu yemeklerle kilo kontrolünün mümkün olduğuna dikkat çekti, com için özel olarak hazırladığı lezzetli ve sağlıklı tariflerden örnekler verdi. ESET Şubat Ayı Dünya Tehdit Raporu nu Yayınladı ESET in analizlerine göre 2011 yılı Şubat ayında tüm dünyada en yüksek karşılaşılan tehdit, USB Flash Disk gibi çıkarılabilir aletler yoluyla bulaşan virüsler oldu. USB belleklerin çok kullanışlı ve popüler olması, virüs yazarlarının da iştahını kabartıyor. Geçen ayın birincisi olan Confic - ker solucanı ise ikinci sıraya düştü. NOD32 nin yaratıcısı ESET tarafından Şubat ayında derlenen verilere göre, INF/Autorun %5.53 lük görülme oranı ile dünyadaki en yaygın tehditlerin başında geliyor. En sık tespit edilen ikinci tehdit %3,78 ile Win32/Conficker, üçüncü tehdit ise %2.20 lik oranıyla online oyunlardan bulaşan Win32/ PSW.OnLineGa - mes oldu. INF/ Auto run, tüm dünyanın yanı sıra %4,63 ile Avrupa nın (EMEA Bölgesi) da lider tehdidi durumunda. Ülkelere göre tespit oranları ise şöyle: Polonya (%6,39), Uk - ray na (%5,6), Litvanya (%5,56), Rus - ya (%4,89), Avusturya (%3,84), Gü ney Afrika (%9,24) ve İsrail (%6,16). ESET uzmanları, bu tür teh ditlerden korunmak için sistem yamalarını güncel tutmayı, Autorun yani otomatik çalıştır özelliğini devre dışı bırakmayı ve güncel bir antivirüs yazılımı kullanmayı öneriyor. 60 Actual Medicine Mart 2011

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler 14 Mart 2015 Basında Sağlık Ödülleri İçin Başvurular Devam Ediyor Toplum sağlığının sorunlarının geliştirilmesi ve çözümü, sağlık çalışanlarının sorunlarının gündeme getirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda

Detaylı

KISA KISA... Haberler. Pnömokok Aşısı ile Sakatlık ve Ölümleri Önlemek Mümkün

KISA KISA... Haberler. Pnömokok Aşısı ile Sakatlık ve Ölümleri Önlemek Mümkün Pnömokok Aşısı ile Sakatlık ve Ölümleri Önlemek Mümkün Pnömokok bakterisinin sağlık açısından önemi, geliştirilen aşılarla ilgili güncel durum ve gelişmeleri tartışmak, konu ile ilgili sağlık çalışanlarını

Detaylı

Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa

Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa Rotavirüs Aşısına DSÖ dan Ön Onay GlaxoSmithKline nın geliştirdiği rotavirüs aşısı Dünya Sağ - lık Örgütü nden (DSÖ) ön onay aldı. Böylece rotavirüs gast roenteritine karşı bir aşı için ilk kez bu tür

Detaylı

Türk Kardiyoloji Derneği nin İlk E-Kongresi: ekardiyoloji.com

Türk Kardiyoloji Derneği nin İlk E-Kongresi: ekardiyoloji.com Türk Kardiyoloji Derneği nin İlk E-Kongresi: ekardiyoloji.com Dünyadaki gelişmeleri en yenilikçi ve verimli şekilde kardiyoloji camiasına ulaştırmayı hedefleyen Türk Kardiyoloji Derneği, ekardiyoloji.com

Detaylı

Üç Boyutlu Böbrek Nakli Yapıldı. Aile Hekimleri İllerde Hazırlanacak Havuzdan Nöbet Tutacak

Üç Boyutlu Böbrek Nakli Yapıldı. Aile Hekimleri İllerde Hazırlanacak Havuzdan Nöbet Tutacak Üç Boyutlu Böbrek Nakli Yapıldı Akdeniz Üniversitesi uzmanları Türkiye de ilk kez iki hastaya üç boyutlu kamera yardımıyla kapalı böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirdi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakül -

Detaylı

32 12.Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışması. 36 Bugün Günlerden. Mayıs... 7 den 70 e Eczacıyı Anlattık. Ankara Eczacı Odası Nöbet Komisyonu Toplandı

32 12.Ulusal Hasta Bilgilendirme Yarışması. 36 Bugün Günlerden. Mayıs... 7 den 70 e Eczacıyı Anlattık. Ankara Eczacı Odası Nöbet Komisyonu Toplandı İçindekiler Sahibi Ankara Eczacı Odası Adına Ecz.Süleyman GÜNEŞ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Prof.Dr.Mustafa ASLAN Editör Prof.Dr.Mehtap UYSAL Editör Yardımcısı Ecz.Mustafa Tansu GÜLSOY Ecz.Mustafa Buğra

Detaylı

BizdenHaberler. Koç Topluluğu Yayını Mart 2013 Sayı 399

BizdenHaberler. Koç Topluluğu Yayını Mart 2013 Sayı 399 Koç Topluluğu Yayını Mart 2013 Sayı 399 BizdenHaberler EN İYİLERLE ANIYORUZ En iyileri ödüllendirmek en büyük dileğiydi. Her yıl ölüm yıldönümünde onu anarak bu dileğini gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz.

Detaylı

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler

Sağlık Sektöründen KISA KISA Haberler Akromegalinin Etkileri Aynaya Bakarak Görüldü Sağlık Bakanlığı nın aldığı kararla 2008 yılından bu yana her yılın 15 Nisan günü, bu ciddi hastalığa dikkat çekmek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

Wyeth Pnömokok Aşısı İçin ABD de Ruhsat Başvurusunu Yaptı

Wyeth Pnömokok Aşısı İçin ABD de Ruhsat Başvurusunu Yaptı Türkiye nin sigarasız ve sağlıklı yaşam sitesi sigarayason.com, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Dün ya Sigarasız Günü ilan edilen 31 Mayıs kapsamında, Bırak, Çek, Gönder. Sen de Taksim de Yüzünü Gös

Detaylı

ULUSAL D YABET STRATEJ S

ULUSAL D YABET STRATEJ S 2010-2020 ULUSAL D YABET STRATEJ S SONUÇ DOKÜMANI Paydaşlar Koordinasyon Kurulu D 2020 Vizyon ve Hedefler projesi, aşağıda isimleri, soyadlarının alfabetik sıralamasına göre belirtilmiş bilim insanlarından

Detaylı

Avrupa Komisyonu Başkanı'ndan Mesaj

Avrupa Komisyonu Başkanı'ndan Mesaj 1 Avrupa Komisyonu Başkanı'ndan Mesaj Uçurumun kıyısında İklim değişikliği konusunda sözümüzü tutmanın zamanı "İklim değişikliği iki yıl önce düşündüğümüzden çok daha hızlı ilerliyor. Mevcut ticari faaliyetlerin

Detaylı

25 Eylül Dünya Eczacılık Günümüz Kutlu Olsun

25 Eylül Dünya Eczacılık Günümüz Kutlu Olsun 25 Eylül Dünya Eczacılık Günümüz Kutlu Olsun Değerli meslektaşlarım, Eylül ayında gerçekleşen ve sektörümüz adına çok önemli konu başlıklarının ele alındığı 12. Türkiye Eczacılık Kongresini ilgiyle izledik.

Detaylı

En Önemlisi Adam Olma Sanatı Fuat Başar. Âlim Unutmuş, Kalem Unutmamış Ecz. Müjgân Üçer. Şairin Harman Olduğu Yer Sivas

En Önemlisi Adam Olma Sanatı Fuat Başar. Âlim Unutmuş, Kalem Unutmamış Ecz. Müjgân Üçer. Şairin Harman Olduğu Yer Sivas Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:38/2014-1 En Önemlisi Adam Olma Sanatı Fuat Başar Âlim Unutmuş, Kalem Unutmamış Ecz. Müjgân Üçer Şairin Harman Olduğu Yer Sivas

Detaylı

dişhekimi haber 1 haber dişhekimi 2 dişhekimi haber 3 haber dişhekimi 4 dişhekimi haber 5 haber dişhekimi 6 dişhekimi haber 7 editör dişhekimi Özlem KEKEÇ ozkekec@gmail.com Merhaba, Geçtiğimiz günlerde

Detaylı

B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S

B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S Tarım Y l: 5 Say : 34 Ocak - ubat 2015 Zeytin ve zeytinyağı TAHIL HASTALIKLARI SÜT ÜRETİMİ ARTIYOR F YATI: 20 TL w w w.t a r i m g o z l e m.c o m Ç NDEK LER 07

Detaylı

Diyalog. izocam. "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler

Diyalog. izocam. İzocam Manto ile kaliteli ve güvenilir çözümler Diyalog izocam Nisan Mayıs Haziran 2013 "İzocam Manto" ile kaliteli ve güvenilir çözümler İzocam geleceğin binalarını anlattı, Yalıtım sektöründe buluş sayısı çok az, İzocam 13. Yalıtım Yarışması nda dereceye

Detaylı

Itriyatın yeni üssü Ankara

Itriyatın yeni üssü Ankara Bülten 71-72:Layout 1 10.11.2010 17:49 Page 1 AYLIK BÜLTEN AĞUSTOS / EYLÜL 2010 SAYI 71-72 Merhaba 2010 yılı, 4 Aralık 2009 tarihinde alınan ilaç fiyatlarının düşürülmesini düzenleyen ve bir kısım ilaçların

Detaylı

Sonsuzluğa uzanan 342 fidan... Ege Üniversitesi kampüs alanı zeytin ağaçları ile donatılıyor

Sonsuzluğa uzanan 342 fidan... Ege Üniversitesi kampüs alanı zeytin ağaçları ile donatılıyor EGE; ZirAAt te 2, MÜhEnDiSLik ve tip ALAnInDA 4. SIrADA Türkiye'nin 2013 yılı için en başarılı devlet üniversitelerinin akademik başarı sıralaması URAP tarafından açıklandı 2013 yılı Yüksek öğretim Kurumu

Detaylı

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ

YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ YAYIN DANIŞMA KURULUMUZ AYLIK SAĞLIK VE YAŞAM DERGİSİ Yıl: 2 Sayı: 13 OCAK 2013 EsasMedya Ltd. Şti. adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü M. Esat GÜZELGÖZ Yayın Koordinatörü Ayşe GÜZELGÖZ Editör Hande AYDEMİR

Detaylı

ve ölçüm sistemi Başakşehir Belediyesi nden Türkiye de bir ilk daha: Mobil sağlık tarama Türkiye nin ilk ücretsiz Özel Meslek Lisesi açıldı Kutlama

ve ölçüm sistemi Başakşehir Belediyesi nden Türkiye de bir ilk daha: Mobil sağlık tarama Türkiye nin ilk ücretsiz Özel Meslek Lisesi açıldı Kutlama Aralık 2013 I Yıl: 4 I Sayı: 45 Başakşehir Belediyesi nin Ücretsiz Yayın Organıdır. Başakşehir Belediyesi nden Türkiye de bir ilk daha: Mobil sağlık tarama ve ölçüm sistemi Öğretmenler Gününe Coşkulu Kutlama

Detaylı

DERMOTEK Yeni Saç Ürünleri ile Sektöre Yön Veriyor

DERMOTEK Yeni Saç Ürünleri ile Sektöre Yön Veriyor DERMOTEK Yeni Saç Ürünleri ile Sektöre Yön Veriyor Dermotek şirketi, SAÇ pazarındaki gücüne yeni ürünleri ile değer katmaya devam ediyor. Pazarda yer alan Prozinc saç grubu, Bebemis Bebe Grubu, Oksizinc

Detaylı

14 Mayıs Bilimsel Eczacılığın 174. Yılı kutlu olsun. EDAK ECZA KOOP. KURUM HABERLERİ. Ecz. Meltem Kortel. Devamı sayfa 29 da

14 Mayıs Bilimsel Eczacılığın 174. Yılı kutlu olsun. EDAK ECZA KOOP. KURUM HABERLERİ. Ecz. Meltem Kortel. Devamı sayfa 29 da mleri Yarışması 16. Çocuk Resimleri Yarışması Ecz.Hayati Yalçın 17. Çocuk Resimleri Yarışması Ödül Töreni 10 Mayıs ta E. Ü. Konak/ AKM de resimleri sergilenmeye hak kazanan ve ödül alan tüm çocuklarımızı

Detaylı

Sürdürülebilir yaşam için... CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179. yaşında...

Sürdürülebilir yaşam için... CSR Turkey. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179. yaşında... CSR Turkey Sürdürülebilir yaşam için... Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dergisi Ocak-Şubat 2015 Sayı: 19 ISSN 2147-6179 yaşında... Merhaba, KSS Türkiye dergisi 3 yaşında. "Alanında tek" ünvanına halen sahip

Detaylı

Bilim Bir Meta Prof. Dr. Emre Dölen. Ölümsüz Kompozisyonlar Prof. Dr. Sabit Kalfagil. Ebedi Mavilikler Ülkesi Bodrum

Bilim Bir Meta Prof. Dr. Emre Dölen. Ölümsüz Kompozisyonlar Prof. Dr. Sabit Kalfagil. Ebedi Mavilikler Ülkesi Bodrum Selçuk Ecza ve As Ecza Depolarının ücretsiz kurumsal yayınıdır. Yıl:10, Sayı:41/2014-4 Bilim Bir Meta Prof. Dr. Emre Dölen Ölümsüz Kompozisyonlar Prof. Dr. Sabit Kalfagil Ebedi Mavilikler Ülkesi Bodrum

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ S1 / KAMPÜS S5 / BİLİM S9 / KÜLTÜR-SANAT S12 / SPOR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HABER MERKEZİ YAYINDA e-bülten OCAK 2013, Sayı 1 Çukurova Üniversitesi Haber Merkezi (ÇÜHM) çalışma hayatına başladı. Çukurova

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEN Kısa Kısa... HABERLER

SAĞLIK SEKTÖRÜNDEN Kısa Kısa... HABERLER Bir Gün Alzheimer Olursam Türkiye Alzheimer Derneği ve No var - tis İlaç ın işbirliğiyle Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve hastalıkla ilgili bilinci geliştirmek amacıyla başlatılan Bir Gün Alzheimer

Detaylı

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabette Değişim Türkiye Programı KASIM 2014 Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabet bir halk sağlığı krizine dönüşmüştür ve bu durum Türkiye de, Avrupa nın diğer hiçbir yerinde olmadığı kadar

Detaylı

BOSCH TÜRKİYE TEMSİLCİSİ STEVEN YOUNG: DEĞİŞİMİ TAKİP EDEN, UYUM SAĞLAYAN VE UYGULAYABİLEN YARININ LİDERİ OLACAK

BOSCH TÜRKİYE TEMSİLCİSİ STEVEN YOUNG: DEĞİŞİMİ TAKİP EDEN, UYUM SAĞLAYAN VE UYGULAYABİLEN YARININ LİDERİ OLACAK MERKEZ Merkez Mahallesi Geçit Sokak No: 2 34381 Şişli / İSTANBUL Tel: (212) 232 01 04 (pbx) Faks: (212) 241 76 19 e-posta: mess@mess.org.tr www.mess.org.tr ANKARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ Beştepeler Mahallesi

Detaylı

Nuss tekniğinde yüksek. maliyet engelini aştık

Nuss tekniğinde yüksek. maliyet engelini aştık www.me di cal-tri bu ne.com.tr Sağlık mensuplarına özel gazetedir. Pediatri Kongresi Obezite bulaşıcı mı? Europaediatrics, ilk kez İstanbul da toplandı. TPK Başkanı Prof. obez olma olasılığı %57 artıyor.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 01 Rapor Kapsamı. Sunuş 03 Kısaca Abdi İbrahim 04 Başkan ın Beyanı

İÇİNDEKİLER. 01 Rapor Kapsamı. Sunuş 03 Kısaca Abdi İbrahim 04 Başkan ın Beyanı BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER 01 Rapor Kapsamı Sunuş 03 Kısaca Abdi İbrahim 04 Başkan ın Beyanı Şirket Profili 06 Abdi İbrahim: Asırlık Başarı Yolculuğu 08 Vizyon, Misyon

Detaylı