Hemflirelerde Hepatit B Bulafl Riski ve Korunmaya Yönelik Standart Önlemlerle lgili Bilgi-Tutum Araflt rmas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hemflirelerde Hepatit B Bulafl Riski ve Korunmaya Yönelik Standart Önlemlerle lgili Bilgi-Tutum Araflt rmas"

Transkript

1 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: Hastane İnfeksiyonları Hemflirelerde Hepatit B Bulafl Riski ve Korunmaya Yönelik Standart Önlemlerle lgili Bilgi-Tutum Araflt rmas Hülya BAYBEK*, Hmfl. Filiz AKA* SUMMARY The Investigation of Knowledge and Behavior About Risk of Hepatitis B Transmission and Universal Precautions Towards Protection in Nurses * Mu la Üniversitesi Mu la Sa l k Yüksekokulu, Mu la ÖZET Bu araflt rma hemflirelerin hepatit B den korunmaya yönelik standart önlemleri bilme, önlemlerin kullan lmas ve bunlar etkileyen faktörleri belirlemek amac yla planland. Veriler örneklemi oluflturan 266 hemflireden yüz yüze görüflme yöntemiyle topland. Verilerin toplanmas nda 29 sorudan oluflan anket formu kullan ld. Çal flmada hemflirelerin %51.9 unun son bir y l içinde en az bir kez i ne ya da kesici alet yaralanmas na maruz kald, en s k yaralanman n %61 oran nda enjektör i nesi ile meydana geldi i ve yaralanmaya neden olan uygulamalar içinde %28.6 oran nda enjektörün plastik kapa - n kapatman n yer ald tespit edildi. Ayr ca, hemflirelerin %64.4 oran nda afl lanmay ihmal ettikleri ve afl lanmayan hemflirelerin de %31 oran nda HBsAg pozitif oldu u belirlendi. Anahtar Kelimeler: Standart Önlemler, nfeksiyon Kontrolü, Hepatit B Bulaflma Riski. The research was done to be aware of knowing universal precaution against hepatitis B of nurses, using them and the factors having affected them. Data samples were collected by interviewing 266 nurses face to face. To collect data a questionary consisting by 29 questions was used. In this research, it has been seen that 51.9% of nurses has been wounded by a needle or sharp instrument, the most usual injury was done 61% by a needle and it was seen that 28.6% of this was happened as closing the plastic tap of the needle. Besides, 64.4% of nurses ignored to be vaccinated and it was found 31% of them had HBsAg positive. Key Words: Universal Precautions, Infection Control, Transmission Risk of Hepatitis B. G R fi Sa l k çal flanlar, infekte hasta kan ve vücut s v lar yla temas sonucunda hepatit B virüsü (HBV), hepatit C virüsü (HCV) ve insan immünyetmezlik virüsü (HIV) ile oluflabilecek infeksiyon riski alt ndad r (1-4). Kan ve vücut s v lar yla temas; hasta kan, kirlenmifl i ne ya da kesicidelici aletlerle do rudan yaralanma, aç k deri ya da mukozalar n bu s v larla temas olarak tan mlanmaktad r (5). Bariyer kullan m ve uygun i ne at m tekniklerinin uygulanmas gibi genel önlemler sa l k çal flanlar n n kan ve vücut s v lar y- 201

2 Baybek H, Aka F. Hemflirelerde Hepatit B Bulafl Riski ve Korunmaya Yönelik la temas n önleyerek kan yoluyla geçen bu gibi infeksiyonlar n riskini azaltacakt r. Bu amaçla 1982 y l nda Centers for Disease Control and Prevention (CDC) taraf ndan standart önlemler önerilerek daha sonraki y llarda bu öneriler gelifltirilmifl ve güncellefltirilmifltir. Bu önlemlere göre tüm hastalar ve kan örnekleri infekte kabul edilmeli ve standart önlemlere uyulmal d r (2,6). CDC her y l sa l k çal flan n n HBV ile infekte kan ve vücut s v lar yla karfl laflma riski oldu unu, bunlar n kadar n n bu infeksiyon sonucunda hastaneye yat r ld n, ünün ise HBV tafl y c s olarak kald n tahmin etmektedir. HBV ile infekte sa l k çal flanlar n n 250 sinin öldü ü (12-15 fulminan hepatit, siroz, karaci er kanseri) bildirilmektedir (2). Hepatit B infeksiyonu tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de önemli bir sa l k sorunudur (7). Türkiye de farkl merkezlerde yap lan çal flmalarda HBV tafl y c l %4-15 olarak bulunmufltur. Hepatit B infeksiyonu oluflabilmesi için ml kan ve kan ürünleriyle temas yeterlidir. nfekte i ne ile yaralanma sonucu hepatit B infeksiyon riski %7-30 aras ndad r (2). Sa l k personelinin hepatit B den korunmalar için öncelikle bu konudaki bilgilerinin yeterli olmas gerekmektedir. Ba fl klama ve yeterli korunma ile sa l k personeli aras ndaki hepatit B prevalans baz ülkelerde çok düflük düzeylere indirilebilmifltir (3,8). CDC nin kan yoluyla geçen patojenlerden korunmak için önerdi i önlemler; HBV afl - s ile afl lanma, i neler ve kesici aletlerin kullan m ve at lmas na dikkat gösterilmesi, i nenin plastik kapa n n kapat lmamas, kan ve vücut s v lar yla temas riski oldu unda eldiven, maske, giysi ve gözlük gibi koruyucu önlemlerin kullan lmas, bir hastadan di erine geçiflte eldiven de ifltirilmesi ve eldiven de ifltirirken ellerin y kanmas d r (6,9,10). Bu çal flman n amac, hemflireler aras nda i ne ve kesici aletlerle yaralanma, kan ve vücut s - v lar yla temas etme s kl, hepatit B e itimi alma ve afl lanma oranlar n araflt rmak, genel önlemlere uyum ve bu önlemlerin kullan lmas n etkileyen faktörleri de erlendirmektir. MATERYAL ve METOD Bu araflt rma tan mlay c ; tipte olup, Mu la il merkezinde görevli 391 hemflire çal flmaya al nd. Örnek seçimi yap l rken do rudan hasta bak m vermeyen bölümlerde çal flan hemflireler araflt rma kapsam n n d fl nda b rak ld. Hasta kan ve vücut s v lar yla temas riski tafl yan birimlerde çal flan 266 hemflire çal flma kapsam na al nd. Çal flma 01 Ocak Haziran 2001 tarihleri aras nda yap ld. Araflt rma için kurumlardan izin al nm fl, hemflirelere araflt rma konusunda bilgi verilerek bu bilgilerin araflt rma amac yla kullan - laca söylenmifl ve araflt rmaya kat lma konusunda sözlü onaylar al nm flt r. Araflt rmac lar taraf ndan haz rlanan anket türündeki veri toplama formu iki k s mdan oluflmufltur. Birinci bölümde hemflirelerin demografik verileri, ikinci bölümde ise hepatit B e itimi alma ve afl lanma, hasta kan ya da vücut s v lar yla kiflisel temas s kl, son bir y l içinde i ne ya da kesici aletlerle yaralanma öyküsü, bariyer önlemleri kullanma al flkanl, standart önlemlere kiflisel uyum, bu uygulamalara uymama nedenleri ile ilgili sorular yer alm flt r. Sorular n ço u çoktan seçmeli, bir k sm da k sa cevapl aç k uçlu sorulardan oluflmufltur. Anket formundaki sorular n ifllerli i, ön uygulama ile de erlendirilerek gerekli düzenlemeler yap lm flt r. Hemflireler aras ndaki etkileflimi en aza indirmek amac yla haz rlanan anket yüz yüze görüflme yöntemiyle uygulanm flt r. Bulgular n de erlendirilmesinde yüzdelik de erler kullan lm flt r. BULGULAR Araflt rmada hemflirelerin infeksiyon kontrolü konusunda e itim alma oran %59, hepatit B ve hepatit B afl lanmas hakk nda e itim alma oran - n n %75.9 oldu u belirlendi. Çal flmada hemflirelerin %50.8 inin üç doz afl - land, %32.7 sinin ise hiç afl lanmad tespit edildi (Tablo 1). Araflt rmada hepatit B afl s olmayan hemflirelerin afl lanmama nedenleri %64.4 afl lanmay ihmal etme, %31 HBsAg pozitif olma olarak tespit edildi (Tablo 2). Son bir y l içinde hemflirelerin %51.9 unun yaralanmaya maruz kald, yaralanmaya maruz kalan hemflirelerin %82.6 s n n bu yaralanmay sorumlu birisine bildirmedi i belirlendi. Araflt rmada yaralanmaya neden olan malzemelerin da l m nda %80.4 oran ile enjektör i nesinin, yaralanmaya neden olan ifllemlerin da l - m nda ise %37.7 oran ile enjektörün plastik kapa- n kapatman n birinci s rada bulundu u tespit edildi (Tablo 3,4). Çal flmada enjeksiyondan sonra enjektörün plastik kapa n her zaman kapatma oran %88.4, 202 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 4

3 Hemflirelerde Hepatit B Bulafl Riski ve Korunmaya Yönelik Baybek H, Aka F. Tablo 1. Hemflirelerin Hepatit B Afl lanma Durumlar (n= 266). Afl lanma durumlar n % Bir doz afl lananlar ki doz afl lananlar Üç doz afl lananlar Hiç afl lanmayanlar Toplam Tablo 2. Hepatit B Afl s Olmayan Hemflirelerin Afl lanmama Nedenlerinin Da l m (n= 87). Afl lanmama nedenleri n % Afl lanmay ihmal edenler HBsAg pozitif olanlar Yan etkisinin olaca n düflünenler Toplam Tablo 3. Yaralanan Hemflirelerde Yaralanmaya Neden Olan Malzemelerin Da l m (n= 138)*. Malzemeler n % Enjektör i nesi Sütür i nesi ntravenöz kateter i nesi Cam tüp Bistüri Lanset ucu Tablo 4. Yaralanmaya Neden Olan fllemlerin Da l m (n= 138)*. fllemler n % Enjektörün plastik kapa n kapat rken ntramusküler enjeksiyon yaparken Kesici malzemeyi çöpe atarken Sütür atma s ras nda Kaza ile çal flma arkadafl taraf ndan ntravenöz kateter takarken Ani hasta hareketi ile Kan al rken Alet ya da cam tüp temizlerken Bistüri kullan rken Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 4 203

4 Baybek H, Aka F. Hemflirelerde Hepatit B Bulafl Riski ve Korunmaya Yönelik hiçbir zaman kapatmama oran %2.3 olarak tespit edildi (Tablo 5). Araflt rmada enjektörün plastik kapa n kapatma fleklinin %85 oran nda iki elle oldu u, i ne ve kesici maddelerin imha yeri olarak %64.3 bofl serum flifleleri, %30.1 çöp kutusu, %5.6 oran nda ise imha için ayr lm fl özel kaplar oldu u tespit edildi (Tablo 5). Çal flmada hemflirelerin %32.3 ünün kan ve vücut s v lar ile temas etmedi i, %67.7 sinin ise kan ve vücut s v lar ile temas etti i tespit edildi. Çal flmada hemflirelerin kan ve vücut s v lar yla temas fleklinin %76.7 oran nda kesici-delici alet yaralanmas ile oldu u belirlendi (Tablo 6). Çal flmada bir hastadan di erine geçiflte daima eldiven de ifltirme oran %50.8, eldiven ç kard ktan sonra daima ellerini y kama oran %84.2 olarak saptand (Tablo 7). Araflt rmada hemflirelerin %52.3 oran nda hastan n düflük risk grubunda oldu unu düflünme, %39.5 oran nda beceriyi azaltmas, %39.1 oran nda malzeme bulamama nedenleriyle bariyer kullanmad klar tespit edildi (Tablo 8). TARTIfiMA Araflt rmada %59 olarak belirlenen infeksiyon kontrolü konusunda e itim alma oran, %76 olarak belirlenen hepatit B ve hepatit B afl lanmas hakk nda e itim alma oran Aka ve arkadafllar taraf ndan bildirilen oranlardan (%5 infeksiyon kontrolü konusunda, %29 hepatit B ve hepatit B afl lanmas konusunda) oldukça yüksek bulundu (11). CDC taraf ndan 1987 y l nda, nerede çal flt na bak lmaks z n tüm sa l k çal flanlar na hepatit B afl lanmas önerilmifltir. Bu afl lama ile %90 oran nda koruyuculuk sa lanmaktad r (2). Çal flma- Tablo 5. Enjektör Kullan m ve At m Uygulamalar n n Da l m (n= 266). Uygulamalar n % Enjeksiyondan sonra enjektörün plastik kapa n kapatma Her zaman Ara s ra Kapatm yor Kan ald ktan sonra plastik kapa n kapatma Her zaman Ara s ra 24 9 Kapatm yor Bu ifllemi yapmayanlar ntravenöz kateter takt ktan sonra plastik kapa kapatma Her zaman Ara s ra Kapatm yor Bu ifllemi yapmayanlar 24 9 Plastik kapa kapatma flekli Tek elle ki elle ne ya da kesici madde nereye at l yor Bofl serum fliflesi veya pet fliflelere Çöp kutusuna Özel kutulara Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 4

5 Hemflirelerde Hepatit B Bulafl Riski ve Korunmaya Yönelik Baybek H, Aka F. Tablo 6. Kan ve Vücut S v lar ile Temas Eden Hemflirelerin Temas fiekillerinin Da l m (n= 180)*. Temas flekilleri n % Kesici-delici aletle yaralananlar Gözüne s çrayanlar A z na s çrayanlar Yüzüne s çrayanlar Elindeki yaraya s çrayanlar Sa lam deriye s çrayanlar Tablo 7. Risk Alt ndaki Hemflirelerin Uygulad klar Standart Önlemlerin Da l m (n= 266). Her zaman S k s k Çok nadir Hiçbir zaman Uygulamalar n % n % n % n % Maske kullananlar Gözlük kullananlar Koruyucu giysi kullananlar Eldiven kullan m IM enjeksiyonda IV kateter takarken IV enjeksiyon yaparken Yaraya pansuman yaparken Hastay aspire ederken Hastaya bak m verirken Bir hastadan di erine geçiflte eldiven de ifltirme Eldiveni ç kard ktan sonra el y kama IM: ntramusküler, IV: ntravenöz. Tablo 8. Hemflirelerin Bariyer Kullanmama Nedenlerinin Da l m (n= 266)*. Bariyer kullanmama nedenleri n % HBV aç s ndan hastan n düflük risk grubunda olmas Bu önlemlerin beceriyi azaltmas Yeterli malzeme bulunamamas Yeterli zaman n olmamas Önlem almak gereklili ini bilmeme Dikkat etmeme, unutma Di er Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 4 205

6 Baybek H, Aka F. Hemflirelerde Hepatit B Bulafl Riski ve Korunmaya Yönelik da hemflirelerin üç doz afl lanma oran %50.8, hiç afl lanmama oran ise %32.7 olarak tespit edildi (Tablo 1). Aka ve arkadafllar üç doz afl lanma oran n %3.4, hiç afl lanmama oran n %89.7, nanç ve arkadafllar ise HBV afl s olmama oran n %32.2 olarak bildirmektedir. Çal flmadaki afl lanmama oran nanç ve arkadafllar n n bildirimine yak n Aka ve arkadafllar n n bildirimlerinden düflük, üç doz afl lanma oran ise Aka ve arkadafllar n n bulgular ndan yüksek bulundu (11,12). Son y llarda hepatit B nin güncelleflmesiyle, hepatit B ve hepatit B afl lanmas konusunda e itim alma oran n n yeterli olmamakla birlikte eskiye göre art fl gösterdi i, buna ba l olarak afl lanma oran n n da artm fl olabilece i düflünüldü. Tablo 2 de görüldü ü gibi hepatit B afl s olmayan hemflirelerin afl lanmama nedenleri %64.4 afl - lanmay ihmal etme, %31 HBsAg pozitif olma olarak tespit edildi. Aka ve arkadafllar ise afl lanmama nedenlerini %79 afl lanmay ihmal etme, %6 HBsAg pozitifli i olarak bildirmifllerdir (11). Afl - lanmay ihmal edenlerin oran Aka ve arkadafllar - n n bulgular ndan daha düflük, HBsAg pozitif olanlar n oran ise daha yüksek bulundu. Son bir y l içinde hemflirelerin %51.9 unun yaralanmaya maruz kald, yaralanmaya maruz kalan hemflirelerin %82.6 s n n bu yaralanmay sorumlu birisine bildirmedi i belirlendi. nanç ve arkadafllar hemflirelerin %25.8 oran nda yaraland n, yaralananlar n %98.2 sinin yaralanmay rapor etmediklerini ve rapor etmeleri gerekti ini bilmediklerini bildirmektedirler (12). Yaralanma oran nanç ve arkadafllar ndan yüksek, yaralanmay bildirme oran ise paralel olarak bulundu. Bildirimlerin azl n n çal flanlar n kesici aletle yaraland klar nda olay n üzerinde önemle durmamalar, hastanelerde infekte cisim yaralanmalar na yönelik birimin bulunmamas, yeterli e itim ve denetim mekanizmalar n n olmamas nedeniyle olabilece i düflünüldü. Araflt rmada yaralanmaya neden olan materyallerin da l m nda %80.4 ile enjektör i nesi, yaralanmaya neden olan ifllemlerin da l m nda ise %37.7 ile enjektörün plastik kapa n kapatman n birinci s rada bulundu u tespit edildi (Tablo 3,4). Aka ve arkadafllar hemflirelerin %75 inin enjektör i nesi ile yaraland n ve yaralanmalar n %50 sinin enjektörün plastik kapa n kapat rken meydana geldi ini; Hersey ve arkadafllar yaralanmalar n %77 sinin enjektör i nesiyle oldu unu, yaralanmalar n %25 inin enjektör i nesinin plastik kapa n kapat rken meydana geldi ini; Ar soy ve arkadafllar stajyer ö rencilerdeki yaralanman n %43 ele i ne batmas ile oldu unu bildirmektedirler (7,11,13). Bu sonuçlar hemflirelerin s kl kla kullan lan enjektör i nesi ile ilgili kullan m ve at m teknikleri konusunda hala daha fazla bilgilendirilmeye ihtiyaç duyduklar n düflündürmektedir. Çal flmada enjeksiyondan sonra enjektörün plastik kapa n her zaman kapatma oran %88.4, hiçbir zaman kapatmama oran %2.3 olarak tespit edildi (Tablo 5). nanç ve arkadafllar plastik kapa her zaman kapatma oran n %58.6, hiçbir zaman kapatmama oran n %7.5; Hersey ve arkadafllar plastik kapa her zaman kapatma oran n %30-50, hiçbir zaman kapatmama oran n %45 olarak belirtmektedirler (12,13). Çal flmadaki plastik kapa kapatmama oran di er araflt rmac lar n bildirimlerinden düflük bulundu. Araflt rmada enjektörün plastik kapa n kapatma fleklinin %85 oran nda iki elle oldu u belirlendi (Tablo 5). Aka ve arkadafllar iki elle kapatma oran n %89 olarak, Hersey ve arkadafllar %64 olarak bildirmektedir (11,13). ki elle kapatma al flkanl n n bu kadar yüksek olmas potansiyel i ne batma yaralanmalar n düflündürmektedir. Araflt rmada i ne ve kesici maddelerin imha yeri olarak %64.3 bofl serum flifleleri, %30.1 çöp kutusu, %5.6 oran nda ise imha için ayr lm fl özel kaplar oldu u tespit edildi (Tablo 5). nanç ve arkadafllar ise imha ve at lma yerini %46 serum fliflesi, %32.5 pet flifleler, %23 oran nda k rm z poflete atma olarak bildirmektedirler (12). Bu sonuçlar henüz yerleflmifl bir uygun at m tekni inin ve yerinin bulunmad n düflündürmektedir. Hemflirelerin kan ve vücut s v lar yla temas etme oran %67.7 olarak belirlendi (Tablo 6). Ertem ve arkadafllar ise bu oran %59.3 olarak bildirmektedirler (14). Bu sonuçlar araflt rma bulgular ile uyumlu olarak de erlendirildi. Bu sonuç hemflirelerin ço unlu unun risk alt nda oldu unu göstermektedir. Çal flmada bir hastadan di erine geçiflte daima eldiven de ifltirme oran %50.8, eldiven ç kard ktan sonra her zaman ellerini y kama oran %84.2 olarak saptand (Tablo 7). Aka ve arkadafllar eldiven de ifltirme oran n %39, her zaman el y - kama oran n %83 olarak bildirmektedir (11). Bu oranlar araflt rmam z n bulgular yla paralellik göstermektedir. Hersey ve arkadafllar ise hemflirelerin %61 inin eldiven ç kard ktan sonra ellerini y Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 4

7 Hemflirelerde Hepatit B Bulafl Riski ve Korunmaya Yönelik Baybek H, Aka F. kad klar n, %88 inin hastadan hastaya geçiflte eldiven de ifltirdiklerini ifade etmektedirler (13). Bu bulgular araflt rma bulgular ile karfl laflt r ld - nda eldiveni ç kard ktan sonra el y kama oran yüksek, hastadan di er hastaya geçiflte her zaman eldiven de ifltirme oran düflük olarak bulundu. Bu durum hemflirelerin kendilerini korumaya yönelik önlemler konusunda daha duyarl olduklar - n, hastadan hastaya geçiflte ayn duyarl l göstermediklerini düflündürmektedir. Risk alt nda bulunan hemflirelerin %99.3 ünün gözlük kullanmad belirlendi. Bu sonuç araflt rman n yap ld - hastanede bariyer önlem olarak gözlük kullan - m n n tamam ile göz ard edildi ini düflündürdü. Araflt rmada hemflirelerin %52.3 oran nda hastan n düflük risk grubunda oldu unu düflünme, %39.5 oran nda becerisini azaltma, %39.1 oran nda malzeme bulamama nedenleriyle bariyer kullanmad klar tespit edildi (Tablo 8). Hemflirelerde yap lan bir di er araflt rmada hastay düflük risk grubunda düflünme %21, beceriyi azaltma %39, yeterli malzeme bulamama %89 olarak bildirilmektedir (11). nanç ve arkadafllar - n n çal flmas nda %40.5 malzeme yetersizli i oldu u belirtilmektedir (12). Yeterli malzeme bulunamamas d fl ndaki di er seçenekler kiflisel de ifltirilebilir faktörler olarak de erlendirildi. Sonuç olarak; hemflirelerin standart önlemleri malzeme yetersizli i, meflguliyet, becerisini azaltma gibi nedenlerle uygulamad, kesici-delici aletle yaralanma sebebinin en fazla enjektör i nesiyle oldu u, bununda özellikle i nenin plastik kapa n kapat rken meydana geldi i, bu yaralanmalar rapor etmedikleri, kesici-delici malzemelerin uygun flekilde imha edilmedi i, hemflirelerin kan ve vücut s v lar yla s kl kla temas ettikleri, standart önlemlere uyum konusunda dikkatli davranmad klar belirlendi. Sa l k çal flanlar n n kan ve vücut s v lar yla bulaflan hastal klara karfl korunabilmesi için en büyük önceli i hepatit B afl s ile afl lanma ve genel önlemlere uyum almaktad r. Bunun için mesleki e itim, hizmet içi denetimin yan nda, uygun araç-gerecin sa lanmas büyük önem kazanmaktad r. Hemflirelerin standart yöntemleri yeterince kullanmas ve önemini kavramas için infeksiyon kontrolü konusunda e itim almas n n ve bu e itimin etkinli inin ölçülmesinin, gerekli malzemelerin sa lanmas n n ve uygun imha sistemlerinin gelifltirilmesinin yararl olaca kanaatine var ld. KAYNAKLAR 1. Akova M. Sa l k personeline kan yoluyla bulaflan infeksiyon hastal klar ve korunmak için al nacak önlemler. Güncel Bilgiler Ifl nda HIV/AIDS. Ankara: Bilimsel T p Yay nevi, Guidelines for prevention of transmission of human immunodeficiency virus and hepatit-b virus to Health-Care and Public-Safety Workers. MMWR 1989;38: Ganju SA, Goel A. Prevalance of HBV and HCV infection among healthcare workers (HCWs). J Commun Dis 2000;32: Moongtui W, Gouthier DK, Turner JG. Using peer feedback to improve handwashing and glove usage among Thai health care workers. Am J Infect Control 2000;28: Williams CO, Camphell S, Henry K, et al. Variables influencing worker complience with universal precautions in the emercengy department. Am J Infect Control 1994;22: Universal Precautions Against Infectious Diseases. Adulth Health Advisor, 2001:1. 7. Ar soy AS, Dinç G, fianl da T ve ark. Celal Bayar Üniversitesi Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Manisa Sa l k Meslek Lisesi son s n f ö rencilerinin Hepatit-B ve AIDS konusundaki bilgi, tutum ve davran fllar. Viral Hepatit Dergisi 1999; 5: Saçakl o lu F, Mand rac o lu A, Y ld z I ve ark. Bornova e itim araflt rma bölgesi sa l k personelinin hepatit konusundaki bilgi düzeyleri. nfeksiyon Dergisi 1994;8: Henry K, Campbell S, Collier F, Williams CO. Compliance with universal precautions and needle handling and disposal practices among emergency department staff at two community hospitals. Am J Infect Control 1994;22: Richard VS, Kenneth J, Cherion T, et al. Preventing transmission of blood-borne pathogens to health care workers. Natl Med J India 2000;13: Aka F, Dündar V. Sa l k çal flanlar nda HBV ve HIV bulaflma riski ile korunmaya yönelik genel önlemlerle ilgili bilgi tutum araflt rmas. KL M K Dergisi 1995;8: nanç N, Özkan Ö. Hemflirelerin kesici, delici-bat c cisim yaralanma s kl ve ald klar önlemlerin incelenmesi. V. Ulusal Hemflirelik Kongresi, zmir, Hersey JC, Martin LS. Use of infection control guidelines of workers in health care facilities to prevent occupational transmission of HBV and HIV result from a national survey. Infection Cont Hosp Epidemiol 1994;15: Ertem M, Oto R, Ilç n E ve ark. Dicle Üniversitesi Araflt rma Hastanesi çal flanlar nda yaralanma s kl ve bunu etkileyen baz faktörler. Viral Hepatit Dergisi 1999;5:13-7. YAZIfiMA ADRES Yrd. Doç. Dr. Hülya BAYBEK Mu la Üniversitesi Mu la Sa l k Yüksekokulu MU LA Makalenin Gelifl Tarihi: Kabul Tarihi: Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2003; 7: 4 207

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

Ege Üniversitesi T p Fakültesinde Çal flan Hekim, Hemflire, Teknisyen ve ntörnlerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi, Tutum ve Davran fllar

Ege Üniversitesi T p Fakültesinde Çal flan Hekim, Hemflire, Teknisyen ve ntörnlerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi, Tutum ve Davran fllar Ege Üniversitesi T p Fakültesinde Çal flan Hekim, Hemflire, Teknisyen ve ntörnlerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi, Tutum ve Davran fllar Meltem IfiIKGÖZ TAfiBAKAN, Tansu YAMAZHAN, Güray ARSU, Hüsnü

Detaylı

Kahraman Marafl ta Difl Hekimleri ve Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans

Kahraman Marafl ta Difl Hekimleri ve Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans Di er Difl Sa l Personeli Aras nda Hepatit B ve C Seroprevalans Hasan UÇMAK 1, Ömer Faruk KÖKO LU 1, Mustafa ÇEL K 2, Nuretdin KUZHAN 1, Remzi TOPRAK 1 1 Kahraman Marafl Sütçü mam Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Hekim, Hekim Adaylar, Hemflire ve Laboratuvar Teknisyenlerinin Hepatit B ile lgili Risk Alg lamalar

Hekim, Hekim Adaylar, Hemflire ve Laboratuvar Teknisyenlerinin Hepatit B ile lgili Risk Alg lamalar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2000; 4: 112-118 Hekim, Hekim Adaylar, Hemflire ve Laboratuvar Teknisyenlerinin Hepatit B ile lgili Risk Alg lamalar Dr. Fevziye ÇET NKAYA*, Dr. Melis NAÇAR*, Dr. Demet ÜNALAN*,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Kontamine kesici/delici t bbi aletler hem sa l k. Kontamine Kesici ve Delici T bbi Aletlerle Bulaflan nfeksiyonlar ve Önlemler

Kontamine kesici/delici t bbi aletler hem sa l k. Kontamine Kesici ve Delici T bbi Aletlerle Bulaflan nfeksiyonlar ve Önlemler Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1999; 3: 235-239 Hastane İnfeksiyonları Kontamine Kesici ve Delici T bbi Aletlerle Bulaflan nfeksiyonlar ve Önlemler Dr. Baflak DOKUZO UZ* * Ankara Numune E itim ve Araflt

Detaylı

Sa l k Yüksekokulu ve Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ö rencilerinin Viral Hepatitler Hakk nda Bilgi Düzeylerinin Araflt r lmas #

Sa l k Yüksekokulu ve Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ö rencilerinin Viral Hepatitler Hakk nda Bilgi Düzeylerinin Araflt r lmas # Sa l k Yüksekokulu ve Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ö rencilerinin Viral Hepatitler Hakk nda Bilgi Düzeylerinin Araflt r lmas # Turan GÜNDÜZ 1,Merih GÜRAY 1, Hakan BAYDUR 2 1 Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

Pratisyen hekimlerin hepatit B ve hepatit C hakk ndaki bilgi düzeyleri

Pratisyen hekimlerin hepatit B ve hepatit C hakk ndaki bilgi düzeyleri ÖZGÜN ARAfiTIRMA Pratisyen hekimlerin hepatit B ve hepatit C hakk ndaki bilgi düzeyleri Knowledge levels of general practitioners employed in Mersin province about hepatitis B and hepatitis C Erdinç NAYIR

Detaylı

Difl hekimleri; kan veya kanla kontamine olmufl

Difl hekimleri; kan veya kanla kontamine olmufl DERLEME/REVIEW Difl Hekimli inde Yaralanma ve Yaralanma Sonras Önlemler Exposure and Postexposure Management in Dentistry Dr. lknur ESEN 1, Dt. Da han ERBAZ 1, Dt. Selma KÜÇÜKKEBAPÇI 1 1 SB Ankara 75.

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi MSc.N. Duygu Gürsoy Muşovi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi 1 2 Riskli Vücut Sıvıları-1 Kan Gözle görülür

Detaylı

ARAŞTIRMA. Bir Üniversite Hastanesinde Temizlik Çalışanlarının Temizlik ve Hijyen Konusundaki Davranışlarının Değerlendirilmesi

ARAŞTIRMA. Bir Üniversite Hastanesinde Temizlik Çalışanlarının Temizlik ve Hijyen Konusundaki Davranışlarının Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Tıp Derg. 2010: 24 (2): 123-127 http://www.fusabil.org Bir Üniversite Hastanesinde Temizlik Çalışanlarının Temizlik ve Hijyen Konusundaki Davranışlarının Değerlendirilmesi Süleyman

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

Hemflire ve Yard mc Sa l k Personelinde Hepatit B ve C Seroprevalans

Hemflire ve Yard mc Sa l k Personelinde Hepatit B ve C Seroprevalans Türk Aile Hek Derg 2007; 11(3): 115-119 Araflt rma Research Article Hemflire ve Yard mc Sa l k Personelinde Hepatit B ve C Seroprevalans PREVALENCE OF HEPATITIS B AND C IN HEALTH CARE WORKERS Özgür Erdem

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Delici Kesici Alet Yaralanmalarının Bildirim Sıklığı Neyin Göstergesi? What Does High Incidence of Sharp Injury Reports Indicate?

Delici Kesici Alet Yaralanmalarının Bildirim Sıklığı Neyin Göstergesi? What Does High Incidence of Sharp Injury Reports Indicate? Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/Haseki.1304 Delici Kesici Alet Yaralanmalarının Bildirim Sıklığı Neyin Göstergesi? What Does High Incidence of Sharp Injury Reports Indicate? Nagehan Didem

Detaylı

Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır?

Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır? Sağlık Çalışanında Takip ve Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ AD Delici kesici aletler ile

Detaylı

Sa l k Çal flanlar nda HBV ve HCV Bulafl Riskli Temaslar n ncelenmesi ve Maliyet Analizi #

Sa l k Çal flanlar nda HBV ve HCV Bulafl Riskli Temaslar n ncelenmesi ve Maliyet Analizi # Sa l k Çal flanlar nda HBV ve HCV Bulafl Riskli Temaslar n ncelenmesi ve Maliyet Analizi # Mustafa YILDIRIM 1, rfan fiencan 1, Davut ÖZDEM R 1, Zeynep YILMAZ 1, Abdülkadir KÜÇÜKBAYRAK 1, Selma ÇAKIR 1

Detaylı

Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Sa l k Personelinde HAV, HBV, HCV Seroprevalans ve Hepatit B Afl lamas

Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Sa l k Personelinde HAV, HBV, HCV Seroprevalans ve Hepatit B Afl lamas Mersin Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Sa l k Personelinde HAV, HBV, HCV Seroprevalans ve Hepatit B Afl lamas Gülden ERSÖZ 1, Elif fiah N 1, Özlem KANDEM R 1, Öner KURT 2, Nuran DEL AL O LU 3, Ali

Detaylı

Ankara linde Hepatit B ve Hepatit C nfeksiyonu Seroprevalans

Ankara linde Hepatit B ve Hepatit C nfeksiyonu Seroprevalans Ankara linde Hepatit B ve Hepatit C nfeksiyonu Seroprevalans Birgül KAÇMAZ 1 1 Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvar, ANKARA ÖZET Viral hepatitler gerek dünyada gerekse ülkemizde

Detaylı

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ

Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Erkan KÜÇÜKKILINÇ SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ NİN SAĞLANMASINDA, KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMASINA KARŞI ÖNLEM ALMANIN ÖNEMİ Sunum Akışı Kesici ve delici alet yaralanmaları Nedenleri ve yaralanma

Detaylı

Hastane infeksiyonlar (sa l k hizmetine ba l. Kalite Göstergesi Olarak Hastane nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 169-171

Hastane infeksiyonlar (sa l k hizmetine ba l. Kalite Göstergesi Olarak Hastane nfeksiyonlar. Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 169-171 Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 169-171 Hastane İnfeksiyonları Kalite Göstergesi Olarak Hastane nfeksiyonlar Dr. H. Erdal AKALIN* * Pfizer laçlar Afi, stanbul. Hastane infeksiyonlar (sa l k hizmetine

Detaylı

Hatay Bölgesindeki Kan Donörlerinde HBV, HCV, HIV ve VDRL Seropozitifli i

Hatay Bölgesindeki Kan Donörlerinde HBV, HCV, HIV ve VDRL Seropozitifli i Hatay Bölgesindeki Kan Donörlerinde HBV, HCV, HIV ve VDRL Seropozitifli i Sabahattin OCAK 1, Nizami DURAN 2, Lütfü SAVAfi 1, Yusuf ÖNLEN 1, M. Ali D BEK 3 1 Mustafa Kemal Üniversitesi T p Fakültesi, nfeksiyon

Detaylı

Yar k rsal Alanda Yaflayan Kiflilerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi ve Tutumlar

Yar k rsal Alanda Yaflayan Kiflilerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi ve Tutumlar Yar k rsal Alanda Yaflayan Kiflilerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi ve Tutumlar Elçin YOLDAfiCAN 1, Serap BANAK 2 1 Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi, Halk Sa l Anabilim Dal, 2 Adana l Sa l k Müdürlü

Detaylı

Tüm dünyada ve ülkemizde 1990 l y llardan itibaren

Tüm dünyada ve ülkemizde 1990 l y llardan itibaren PANEL T bbi At k Yönetimi: T bbi At k Yönetiminde S k Yaflanan Zorluklar Hmfl. Sevda KARAKILIÇ 1 1 Surp P rgiç Ermeni Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi, stanbul Yaz flma Adresi: Hmfl. Sevda KARAKILIÇ

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü

ÖZET. Anahtar Kelimeler: HCV-HBV koinfeksiyonu, viral interferans Nobel Med 2010; 6(3): 34-38. Bulgular: De erlendirmeye al nan olgulardan 13'ü ÖZET Amaç: HCV-HBV koinfeksiyonlu olgularda viral replikasyon durumunun kesitsel de erlendirmesi ve koinfeksiyonlu olgularla kronik HBV infeksiyonlu olgular n HBV replikasyonu aç s ndan karfl laflt r lmas.

Detaylı

Sa l k çal flanlar günlük çal flma ortam nda

Sa l k çal flanlar günlük çal flma ortam nda Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1997; 1: 83-90 Hastane İnfeksiyonları Sa l k Personeline Kan Yoluyla Bulaflan nfeksiyon Hastal klar ve Korunmak için Al nacak Önlemler Dr. Murat AKOVA* * Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

HepC Korunma. Alper ŞENER

HepC Korunma. Alper ŞENER HepC Korunma Alper ŞENER dr.alpersener@gmail.com Risk & HCV Yılda ortalama 5,6 milyon sağlık personeli risk altında (CDC)-tüm patojenler açısından Kan,kan ürünü ve insan kanından yapılan ürünler (faktörler)

Detaylı

Sağlık Personelinde Delici Kesici Alet Yaralanmaları ve Korunma. Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Sağlık Personelinde Delici Kesici Alet Yaralanmaları ve Korunma. Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Sağlık Personelinde Delici Kesici Alet Yaralanmaları ve Korunma Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Enjeksiyon Güvenliği Çalıştayı - 10 Haziran 2015 Sunum Akışı Bir

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

SAIME OCAKÇI İLHAN DEMET VEYİSOĞLU HÜLYA HÜRMET ÖZAN ŞERIFE AKCAN ÇIĞDEM URUÇ GIZEM TOKÇA BAHAR MADRAN ÖNDER ERGÖNÜL

SAIME OCAKÇI İLHAN DEMET VEYİSOĞLU HÜLYA HÜRMET ÖZAN ŞERIFE AKCAN ÇIĞDEM URUÇ GIZEM TOKÇA BAHAR MADRAN ÖNDER ERGÖNÜL SAIME OCAKÇI İLHAN DEMET VEYİSOĞLU HÜLYA HÜRMET ÖZAN ŞERIFE AKCAN ÇIĞDEM URUÇ GIZEM TOKÇA BAHAR MADRAN ÖNDER ERGÖNÜL GİRİŞ Sağlık çalışanlarının yaralanması 1/3 Kirli Kesici Delici Alet yaralanmaları *Azap

Detaylı

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Hepatit B virus, izole anti-hbc, donör. Nobel Med 2009; 5(Suppl 1): 17-21

ÖZET. Anahtar Kelimeler: Hepatit B virus, izole anti-hbc, donör. Nobel Med 2009; 5(Suppl 1): 17-21 Doç. Dr. Selçuk Kaya 1, 2, Dr. Hasan Kesbiç 1, Yrd. Doç. Dr. Güçhan Alano lu 2, Doç. Dr. Buket Cicio lu Ar do an 1, Yrd. Doç. Dr. Emel Sesli Çetin 1, Dr. Tekin Tafl 1, Doç. Dr. Mustafa Demirci 1 1 Süleyman

Detaylı

Ankara Bölgesinde Sa l kl Bireylerde HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m

Ankara Bölgesinde Sa l kl Bireylerde HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m HAV, HBV, HCV Seropozitifli inin Yafl ve Cinsiyete Göre Da l m Halil KURT 1, smet BATTAL 2, Osman MEM KO LU 1, Ayflegül YEfi LKAYA 1, Emin TEKEL 1 1 Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesinde Temizlikten Sorumlu fiirket Elemanlar nda ve Sözleflmeli Hemflirelerde HBsAg ve Anti-HCV S kl n n Araflt r lmas #

Bir Üniversite Hastanesinde Temizlikten Sorumlu fiirket Elemanlar nda ve Sözleflmeli Hemflirelerde HBsAg ve Anti-HCV S kl n n Araflt r lmas # Bir Üniversite Hastanesinde Temizlikten Sorumlu fiirket Elemanlar nda ve Sözleflmeli Hemflirelerde HBsAg ve Anti-HCV S kl n n Araflt r lmas # Nuran SARI, Özgür GÜNAL, Murat D ZBAY, Kenan HIZEL, Firdevs

Detaylı

Güvenli Enjeksiyon Donanımı. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Güvenli Enjeksiyon Donanımı. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Güvenli Enjeksiyon Donanımı Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Meslek şehitlerimizin anısına saygıyla... Sağlık çalışanları etkileyen

Detaylı

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r.

Hepatit B. HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. Hepatit B HASTALIK Hepatit B nin etkeni nedir? Hepatit B hepatit B virüsü (HBV) ile meydana getirilen bir hastal kt r. HBV nas l yay l r? Hepatit B, hepatit B li kiflilerin kan veya vücut s v lar yoluyla

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Sa l k Çal flanlar nda Kan ve Vücut S v lar yla Olan Mesleki Temaslar

Sa l k Çal flanlar nda Kan ve Vücut S v lar yla Olan Mesleki Temaslar Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2005; 9: 101-106 Hastane İnfeksiyonları Dr. Serpil EROL*, Dr. Zülal ÖZKURT*, Dr. Mustafa ERTEK*, Dr. Ayten KADANALI*, Dr. Mehmet A. TAfiYARAN* * Atatürk Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları

Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Hastalıklar ve Mücadele Metotları Doç. Dr.Seral YÜCEL Adana BMAİ 1 Sebze yetiştiriciliğinde; Yetiştiricilik (çeşit seçimi, fide yetiştirme, aşılı fide,

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Viral Hepatitler ve Kan Yoluyla Bulaflan Di er nfeksiyonlar

Viral Hepatitler ve Kan Yoluyla Bulaflan Di er nfeksiyonlar 028 Usluer 3/1/02 10:01 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Viral Hepatitler ve Kan Yoluyla Bulaflan Di er nfeksiyonlar Prof. Dr. Gaye Usluer Osman Gazi Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye Hastanemiz Sağlık Çalışanlarında Kesici Delici Alet Yaralanmalarının Değerlendirilmesi Evaluation Of Sharp Objects Injuries in The Health Care Personnel Working in The Diyarbakır Gazi Yaşargil Training

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II

Hastane nfeksiyonlar n n Sürveyans ve Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 107-124 Hastane İnfeksiyonları Amerika Ulusal Nozokomiyal nfeksiyon Sürveyans Sistemi: II [National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS)] Dr. Gül Ruhsar

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 / 8 NÜKLEER TIP HİZMETLERİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYAN NÜKLEER TIP HİZMETLERİ BÖLÜM KALİTE SORUMLUSU KONTROL EDEN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ ONAY BAŞHEKİM Sayfa 2 / 8 1.AMAÇ: 2.KAPSAM: Nükleer Tıp

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının 3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi DR PıNAR KORKMAZ D U MLUPıNAR Ü N

Detaylı

Hekim Adaylar n n nfeksiyonu Önleme Konusundaki Bilgi ve Uygulamalar (*)

Hekim Adaylar n n nfeksiyonu Önleme Konusundaki Bilgi ve Uygulamalar (*) Hekim Adaylar n n nfeksiyonu Önleme Konusundaki Bilgi ve Uygulamalar (*) Melis MACAR(**) Fevziye ÇET NKAYA(**), Nedret KOÇ(***), Demet ÜNALAN(**) ÖZET Bu çal flmada Erciyes Üniversitesi T p Fakültesinde

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

Sa l k Personelinde Afl lama

Sa l k Personelinde Afl lama Prof. Dr. Gaye USLUER Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi, nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, ESK fieh R e-posta: gusluer@ogu.edu.tr S a l k personeli afl yla önlenebilir

Detaylı

Hastane infeksiyonlar n n geliflmesinde etken. Hasta zolasyonu çin Tasar m. Hastane nfeksiyonlar ve Hastane Tasar m :

Hastane infeksiyonlar n n geliflmesinde etken. Hasta zolasyonu çin Tasar m. Hastane nfeksiyonlar ve Hastane Tasar m : Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2001; 5: 178-182 Hastane İnfeksiyonları Hastane nfeksiyonlar ve Hastane Tasar m : Hasta zolasyonu çin Tasar m Dr. Nurcan BAYKAM* * Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi,

Detaylı

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 1 Sakarya l Sa l k Müdürlü ü 2 Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l AD. ÖZET Amaç: Diyabetin tedavi ve kontrolünde en önemli hedef glisemik kontroldür.

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Diş Hekimliği İnfeksiyon Kontrol Yönergesi Neden Yenilendi?

Diş Hekimliği İnfeksiyon Kontrol Yönergesi Neden Yenilendi? Diş Hekimliği İnfeksiyon Kontrol Yönergesi Neden Yenilendi? Prof. Dr. Rahime M. NOHUTCU Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, ANKARA Diş hekimliği ile ilgili infeksiyon

Detaylı

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma Önlemleri

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma Önlemleri Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma Önlemleri Hmş. Pakize AYGÜN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakütesi, İSTANBUL Hastaneler, infeksiyon etkenleri bakımından zengin bir ortam oluştururlar.

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Adolesan Yafl Grubu Erkek Ö rencilerde Hepatit B Seroepidemiyolojisi ve liflkili Risk Faktörleri

Adolesan Yafl Grubu Erkek Ö rencilerde Hepatit B Seroepidemiyolojisi ve liflkili Risk Faktörleri Adolesan Yafl Grubu Erkek Ö rencilerde Hepatit B Seroepidemiyolojisi ve liflkili Risk Faktörleri Özgen KÖSEO LU 1, Nurdo du BAYRAKTAR GÜNGÖR 2, Özge DARKA 1, Ayfer GÜNALP 1 1 Hacettepe Üniversitesi T p

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

Sa l k Bakanl ADSM lerde Hizmet Kalite Standartlar

Sa l k Bakanl ADSM lerde Hizmet Kalite Standartlar Sa l k Bakanl ADSM lerde Hizmet Kalite Standartlar Hmfl. Gülcan AKIN UÇAR l Özel daresi, A z ve Difl Sa l Hastanesi, STANBUL S a l k hizmetlerinin her aç dan daha iyi bir noktaya tafl nmas için her ülke

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN

PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ. Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN PERSONEL YARALANMALARININ ÖNLENMESİ VE TAKİBİ Uz.Dr. Sevinç AKKOYUN Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit D Sağlık çalışanlarında majör

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ

Belge No: Yayın Tarihi: Güncelleme Tarihi: Güncelleme No: Sayfa No: EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 1/5 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama - 0 - EKÖ/YÖN 20 19.08.2009-1 2/5 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı; çalışanların iş kazası sonucu yaralanmalarında bildirimin

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Difl Hekimli inde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon

Difl Hekimli inde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 009 Kulekci 24/12/01 17:29 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Difl Hekimli inde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Prof. Dr. Güven Külekçi stanbul Üniversitesi Difl Hekimli i Fakültesi,

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Yüksekokul Ö rencilerinin Cinsel Yolla Bulaflan Hastal klar Hakk nda Bilgi Düzeyleri #

Yüksekokul Ö rencilerinin Cinsel Yolla Bulaflan Hastal klar Hakk nda Bilgi Düzeyleri # Yüksekokul Ö rencilerinin Cinsel Yolla Bulaflan Hastal klar Hakk nda Bilgi Düzeyleri # Turan GÜNDÜZ 1, Saliha ALTIPARMAK 2, Gülten KARADEN Z 2 1 Celal Bayar Üniversitesi Sa l k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

HIV/AIDS HASTALI INDA SON GEL fimeler

HIV/AIDS HASTALI INDA SON GEL fimeler /AIDS HASTALI INDA SON GEL fimeler Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) /AIDS hastal sadece eriflkinleri de il, bebek, çocuk, genç, yafll demeden rk, cinsiyet,

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent Baysal

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent Baysal AIDS Üniversite Ö rencilerinin /AIDS Hakk ndaki Bilgi Düzeyi ve Tutumlar n n De erlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

B R E T M HASTANES NDEK SA LIK PERSONEL N N HIV/AIDS KONUSUNDAK B LG DÜZEYLER

B R E T M HASTANES NDEK SA LIK PERSONEL N N HIV/AIDS KONUSUNDAK B LG DÜZEYLER B R E T M HASTANES NDEK SA LIK PERSONEL N N /AIDS KONUSUNDAK B LG DÜZEYLER *Dr. Çi dem Ataman Hatipo lu *Dr. Cemal Bulut *Dr. Ali Kutta Çelik *Dr. Fatih Y ld z *Dr. Sami K n kl *Dr. Ali Pekcan Demiröz

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Difl hekimli i ve çal flma ortam çal flanlar n infeksiyonla. Difl Hekimli inde Hastane nfeksiyon Kavramlar ve Önlenmesi

Difl hekimli i ve çal flma ortam çal flanlar n infeksiyonla. Difl Hekimli inde Hastane nfeksiyon Kavramlar ve Önlenmesi Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2006; 10: 19-24 Hastane İnfeksiyonları Hastane nfeksiyon Kontrolünün Ekonomik De erlendirmesi: Difl Hekimli inde Hastane nfeksiyon Kavramlar ve Önlenmesi Dr. Rahime M. NOHUTCU*,

Detaylı

stanbul T p Fakültesi Genel Cerrahi Klini i Çal flanlar nda Kesici-Delici Alet Yaralanmalar #

stanbul T p Fakültesi Genel Cerrahi Klini i Çal flanlar nda Kesici-Delici Alet Yaralanmalar # Hastane nfeksiyonlar Dergisi 2002; 6: 72-8 Hastane İnfeksiyonları stanbul T p Fakültesi Genel Cerrahi Klini i Çal flanlar nda Kesici-Delici Alet Yaralanmalar # Dr. Mahmut GÜCÜK*, Dr. Selma KARABEY**, Dr.

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ: Hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, HIV, Kuş Gribi, Domuz Gribi ve Mevsimsel İnfluenza olmak üzere kan, vücut çıkartıları, temas ve

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MESLEKİ TEHLİKE ve RİSKLERİ Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık hizmeti sunumu sırasında sağlık çalışanları, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden sağlıklarını tehdit eden pek çok riske maruz

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Hastane infeksiyonlar t p ve hemflirelik uygulamalar. Hastane nfeksiyonlar n n Önlenmesinde nfeksiyon Kontrol Hemfliresinin Rolü

Hastane infeksiyonlar t p ve hemflirelik uygulamalar. Hastane nfeksiyonlar n n Önlenmesinde nfeksiyon Kontrol Hemfliresinin Rolü Hastane nfeksiyonlar Dergisi 1998; 2: 20-24 Hastane İnfeksiyonları Hmfl. Nimet fi MfiEK*, Hmfl. Nezahat EC O LU**, Dr. Serhat ÜNAL*** * Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi Eriflkin Hastanesi nfeksiyon

Detaylı

Hemflirelerin Klinik E itim Hemflireli i Konusundaki Görüflleri Nurses Opinions about Clinical Training Nursing

Hemflirelerin Klinik E itim Hemflireli i Konusundaki Görüflleri Nurses Opinions about Clinical Training Nursing ARAfi TIRMA Hemflirelerin Klinik E itim Hemflireli i Konusundaki Görüflleri Nurses Opinions about Clinical Training Nursing AYSUN ÇAKIR * SEV M ULUPINAR ALICI** Gelifl Tarihi: 7..1, Kabul Tarihi: 1.8.1

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı