Turbo Kafes Kodlamalı Modülasyon için Tekrarlamalı Uzay Zaman Kodlama

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turbo Kafes Kodlamalı Modülasyon için Tekrarlamalı Uzay Zaman Kodlama"

Transkript

1 Turbo Kafes Kolamalı Moülasyon için Terarlamalı Uzay Zaman Kolama Osman Nuri UÇAN, Onur OSMAN, Ömer ERKAN İstanbul Üniversitesi Eletri-Eletroni Müh.Bölümü 3485 Avcılar, İstanbul İstanbul Ticaret Üniversitesi Ragıp Gümüşpala c. No: Eminönü, İstanbul Özet: Bu çalışmaa, Uzay Zaman olamanın yeni bir çeşii olan Terarlamalı Uzay Zaman Koları (TUZK) tanıtılmıştır. Anten çeşitliliği ve blo Uzay Zaman olarını ullanma, Rician özellile Rayleigh sönümlemeli ortamlara hata başarımını iyileştirme ve ço yollu sönümleme ile başa çıma için etili bir yöntemir. Bu yeni anten çeşitliliğini eğerlenirme için Turbo Kafes Kolamalaı Moülasyon (TTCM) teniği ullanılmıştır ve Alamouti nin Uzay Zaman olarıyla, Terarlamalı Uzay Zaman oları arşılaştırılmıştır..giriş: Son zamanlara anten çeşitliliğinen yararlanma için eğişi iletim çeşitliliği tenileri tanıtılmıştır. []-[2] [3] e Uzay Zaman Kafes Kolama yöntemi(space Time Trellis Coing); olama, moülasyon, iletim çeşitliliği ve seçimli alıcı çeşitliliğinin orta tasarımı olara tanıtılmıştır. Blo Uzay Zaman oları Bauch tarafınan Turbo-TCM ile birleştirilmiştir [4]. Hata başarımını iyileştirme için, yeni bir hata üzeltme ou olara Turbo olar tanıtılmıştır [5]. Turbo oların önemi, Claue Shannon tarafınan estirilen teori limite yaın güç verimli, güvenilir haberleşmeyi mümün ılmasıır. Turbo olar, erin uzay ve uyu haberleşmesi gibi üşü güç uygulamaları için oluğu gibi üçüncü nesil hücresel ve işisel haberleşme servisleri gibi parazit ısıtlamalı uygulamalar için e önerilmiştir. Turbo oların ana prensibi, Turbo oların TCM e, her iisinine önemli özellilerini ve yapılarını oruyara uygulanmasıır[6]-[7]. Özellile, TCM oları, bir veya ço boyutlu olar için aha fazla işaret eşleyicisini taip een sistemati geribeslemeli atlamalı olayıcı olara görülebilir. Bu çalışmanın ana hatları şöyleir. 2. ısıma Uzay Zaman oları etaylı olara açılanmış ve birleştirici yapısı için matematisel moel verilmiştir. 3. ısıma önerilen Uzay Zaman moeli tanıtılmış ve matematisel moeli çıartılmıştır. 4. ısıma TTCM olayıcı ve o çözücü yapıları verilip, TUZK ile birleştirilmesi anlatılmış, simülasyon sonuçları 5. ısıma verilere Alamouti nin Uzay Zaman olarıyla ıyaslanmıştır. Son olara 6. ısıma yorumlar getirilmiştir. 2. Uzay Zaman Blo Koları: Gezgin iletişime, çoyollu sönümleme şietli genli ve faz istorsiyonuna neen olur. olayısıyla, aha fazla bant genişliği ullanmaan yaa aha fazla güç ullanmaan bu sönümleme etisiyle alıcı ve verici tarafına başa çıma haberleşme sisteminin başarısı için ço önemliir., anal sönümleme arateristiği bilgisinen yosun oluğu için, alıcıan vericiye bu bilgi gönerilmeliir i bu a verici ve alıcı yapısının armaşılığına neen olur. Zaman ve freans çeşitliliği gibi bazı etili teniler varır. Yayılı izge yalaşımı, eğer analın evreuyumlu bant genişliği yayılı bant genişliğinen büyüse etili bir yöntem eğilir. olayısıyla sönümlemeli ortamlara, çoyollu sönümlemenin etisini azaltma için anten çeşitliliğinin prati, etili ve ço ullanılan bir yöntem oluğu sonucuna varılabilir [2]-[3]. Uzay zaman olama Rician sönümlemeli ortamlara ço verici anteni ullanmanın fayalarını sağlayan bant ve güç verimli bir haberleşme metouur. Şeil e Blo Uzay Zaman olayıcısına bir örne görülmeteir. Blo Uzay Zaman(BUZ) olayıcısı giriş sembollerini p x n T boyutlu G matrisine eşler. n T verici anten sayısıır. G matrisi, C omples sembol x i,

2 omples onjugeleri x i ve bunların lineer ombinasyonlarınan oluşur. [] e tanımlanığı gibi G matrisi genelleştirilmiş omples ortogonalır yani G matrisinin sütunları ortogonalır. Kolanmış izi M-PSK M-QAM Eşleme x,..,x K antenler n T =2 x x x2 x Şeil. Blo Uzay Zaman Kolayıcı Yapısı 2 Blo Uzay Zaman Kou n T =2, p=2, C=2 anten anten h = ρ e jθ Alıcı h = ρ jθ e n n emoülator anten Gürültü Kanal Kestirimcisi h h h h ~ s Turbo Kafes Ko Çözücü Birleştirici ~ s Çözülen Veri Şeil 2. Uzay Zaman olamalı TTCM sistemin alıcı yapısı Şeil 2 e görülüğü gibi ii verici bir alıcı antenen oluşan basit bir iletim çeşitliliği şemasını göz önüne alalım. İşaretlerin antenleren aynı ana göneriliği varsayılır. İl olama aımı t anına birinci antenen s işareti, iinci antenen s işaretini gönerir. Bir sonrai olama aımı (t+t) anına birinci antenen s işaretini, iinci antenen s işaretini gönerir. işaretin omples onjugesini temsil eer. Kanalın Rician sönümlemeli oluğu ve bu ii arışıl işaret süresince sönümlemenin sabit oluğu varsayılmıştır. Ayrıca anal parametrelerinin müemmel estiriliği varsayılmıştır. anten ile alıcı arasınai anal h, verici anten ile alıcı arasınai anal h olara tanımlayalım. h ve h ço yollu analı () ifaesi ile moellenir. h ( t) jθ = h ( t + T ) = ρ e (.a) h ( t) = h ( t + T ) = ρ e jθ (.b) T işaret süresi, ρ genli zayıflama atsayısı ve e gösteriliği gibi Tihonov ağılımına sahiptir [8]. jθ birim vetörür. θ faz gürültüsüür ve (2) ifaesine α e p ( θ ) = 2π I cos( θ ) ( α) θ π (2) I, sıfırıncı erece, birinci türen moifiye Bessel fonsiyonu, α taşıyıcı izleme öngüsünei gerçe sinyalgürültü oranıır. Alınan sinyaller şöyle ifae eilir.

3 r = r( t) = h s + hs + n (3.a) r = r( t + T ) = h s + h s + n (3.b) r ve r, t ve t+t anlarına alınan işaretler, n, n Gauss gürültüsüür. Şeil 2 ei birleştirici aşağıai basit matematisel işlemleri yapar. ~ s ~ s = h r + hr (4.a) = h r h r (4.b) Büyülüler yerlerine yazılıp gereli saeleştirmeler yapılırsa (5.a) ve (5.b) ei enlemler ele eilir. ~ s = ~ s = 2 2 ( ρ + ρ ) s + h n + hn 2 2 ( ρ + ρ ) s hn + h n (5.a) (5.b) (5) enleminin çıtıları Turbo Kafes Ko Çözücüsünün girişi olur. 3. Terarlamalı Uzay Zaman Koları: Terarlamalı Uzay Zaman Koları (TUZK), aynı sinyali bütün antenleren arışıl olara gönerere oluşturulur. Bir ana saece te bir anten işareti göneriren iğer antenleren işaret gönerilmez. Aynı işaret bütün antenleren göneriliten sonra iğer işaretlere aynı yöntemle teer teer gönerilir. Bu metoa iletilen işaret gücü, bir ana saece bir antenen işaret göneriliği için eğişmez. Şeil 3 te ii verici,bir alıcılı sistem için TUZK metou görülmeteir. Kolanmış izi M-PSK M-QAM Eşleme x,..,x K antenler n T =2 s s Blo Uzay Zaman Kou n T =2, p=2, C=2 Şeil 3. 2 veirci, alıcı için Terarlamalı Uzay Zaman Kolayıcı yapısı Alınan işaretler şu şeile ifae eilebilir. r = r( t) = hs + n (6.a) r = r( t + T ) = h s + n (6.b) (6) enleminen s işaretini ele etme için birleştirici aşağıai işlemi gerçeleştirir. ~ s = h r + h r (7) Büyülüler yerlerine yazılıp gereli saeleştirmeler yapılırsa birleştirici çıışı şu şeile ifae eilir. 2 2 ( + ) s + h n h ~ s = ρ ρ + n (8) 4. TUZK ile TTCM Yapılarının Birleştirilmesi: Şeil 4 te Turbo Kafes olayıcısı ile Terarlamalı Uzay Zaman olayıcısının birleştirilmesinin genel yapısı görülmeteir. Bilgi bitleri aynı ana te-çift serpiştiriciye girer ve iinci atlamalı olayıcıya geçer. Bu

4 yüzen TTCM olayıcı yeni bir R bitli iili izi atar. Bu yeni iziler aynı yöntemle eşlenirler ve te-çift serpiştirmeyi alırma işlemine girer. Seçici, birinci eşleyicien te sembolleri, te-çift serpiştirmeyi alırma çıışlarının çift sembollerini seçer. Seçilen semboller, verici anten sayısına göre TUZK oluşturma için ullanılır. Bilgi bitleri Serpiştirici Çiftler çifte Teler tee 8 PSK Eşleyici Serpiştirme yi alırma 8 PSK Eşleyici seçici TUZK Şeil 4. TUZK-TTCM olayıcı yapısı n Çıışlar Birleştirici çıışı metric s -m log 2 Serpiştirici Serpiştirme yi alırma metric İl o çözme iğer hepsi 2 m = metric S-b-S MAP - S-b-S MAP Serpiştirici Şeil 5. TTCM Ko Çözücü yapısı - Serpiştirmeyi alırma ve Sert arar verme Kestirilmiş veri emoüle eilmiş işaretler anal parametre estirimi bittiten sonra birleştiriciye girerler. Birleştirici çıışları Şeil 5 te görülen TTCM o çözücüsünün girişleriir. Turbo Kafes o çözme, log-map algoritmasını ullanan verimli iteratif estirim metouur ve [6]-[7] e etaylı olara sunulan Turbo afes olama haına açılayıcı bilgi aşağıa verilecetir. Alıcı tarafınai her bir o çözücü bileşeni ii girişli işaret-işaret(symbol-by-symbol, S-b-S) MAP o çözücüür. Birinci giriş, sistemati ve eşli verilerini içeren anal bilgisi, iinci giriş ise önsel bilgiir. İl o çözme aımına, o çözücü- için anal bilgisi çift inesli tüm semboller için sıfırlanır() ve bu semboller o çözücü-2 e ullanılır. İl o çözmeen sonra, önsel bilgi o çözücü- in çıışınan çıartılır, serpiştirilir ve o çözücü-2 ye önsel bilgi olara geçer. Ko çözücü- e benzer olara te inesli semboller için anal bilgisi sıfırlanır. Ko çözmeen sonra, önsel bilgi o çözücü-2 nin çıışınan çıartılır ve serpiştirmeyi alırma işlemine girer ve bu a o çözücü- in önsel bilgi girişine girer. Bura metric s hesaplaması saece birinci o çözme aşamasına ullanılır. TTCM yapısınan olayı, sistemati ve eşli bitleri te bir sembole eşlenirler ve alıcı tarafına eşli verisi alınan sinyalen ayrılamaz. Bu yüzen il o çözmenin il yarısına S-b-S MAP o çözücü- için önsel bilgi henüz üretilmemiştir. Metric s, önsel bilgiyi alınan iziei çift inesli sembolleren hesaplar. S-b-S MAP o çözücü çıışlarını hesaplama için, öncelile urum geçişleri aşağıai formüle göre hesaplanır. γ ( S, M ', M ) = p( S i q( = i B = i, B Pr{B = M B = M, B = M, B = M '} = M ') = M ') (9) q( = i B = M, B = M ') eğeri, olayıcı girişi i {,,,2 m -} B - =M urumunan B =M urumuna geçişiyle ilişilenirilip ilişilenirilmeiğine bağlı olara yaa ir. (9) enleminin sonunai bileşen önsel bilgiir ve şöyle ifae eilebilir. Pr{B = M B = M '} Pr{ = }, if q( = B = M, B = M ' ) = Pr{ = }, if q( = B = M, B = M ' ) = = m m Pr{ = 2 }, if q( = 2 B = M, B = M ' ) = = Pr{ = j} ()

5 Buraa j:q( =j B =M,B - =M )= ir. Eğer q( =j B =M,B - =M )= şartını sağlayan j bulunmazsa o zaman Pr{B =M B - =M }= olur. γ ( ) i B B + ifaesi γ i ( B B + ) ifaesinin ogal logaritması olsun. α ( B ) ifaesi α ( B ) ifaesinin oğal logaritması olsun. α B ) = lnα( B ) ( = ln exp A γ i [ α ( B ) + ( B s )] Bura A, B urumuna bağlı B - urumlarının ümesiir. β ( B ) ifaesi, β ( B ) ifaesinin ogal logaritması olsun. () β B ) = ln β( B ) ( = ln exp + γ i + B + E [ β ( B ) + ( B B )] (2) Bura E, B urumuna bağlı B + urumlarının ümesiir. Bu yüzen, istenilen MAP o çözücü çıışı şöyleir. P { = i S } = r const M M' γ i ( S, M ', M ) + α ( M ') + β ( M ) (3) i {,, 2 m -}. (3) ifaesinei sabit (const) yuarai formülün tüm i ler üzerinen birime normalize eilmesiyle ortaan alırılır. Son iterasyonan sonra, iinci o çözücünün çıışları serpiştirme alırma işleminen geçirilir ve arar verilir. Karar verme uralı mümün semboller içine hangisinin olasılığının en büyü oluğuur. 5. Simülasyon Sonuçları: Kolayıcı ii giriş, üç çıış, üç hafızalı yani seiz urumluur. Giriş çerçeve uzunluğu 24 bittir. Moülasyon türü 8 PSK( Faz Kayırmalı Anahtarlama) seçilmiştir. Anten onfigürasyonu ii verici, bir alıcı şelineir. Kanal Rician sönümlemeli ve müemmel anal parametre estirimi varsayılmıştır. Simülasyon sonuçları K=,, B için Bit Hata Olasılığı(Bit Error Ratio, ) nın eğişi İşaret-Gürültü Oranları(Signal-Noise Ratio, SNR) na göre eğişimini göstermeteir. K= için Rician olasılı yoğunlu fonsiyonu(pf),rayleigh olasılı yoğunlu fonsiyonuna önmeteir ve bu urum işareti iletme için en ötü ortamır. 6 an 8 e aar olan şeiller K=,, B için lasi Uzay Zaman olarının hata başarımını gösterir. 9 an e aar olan şeiller K=,, B için önerilen Terarlamalı Uzay Zaman olarının başarımını gösterir. Bütün simülasyon sonuçları ört iterasyon için yapılmıştır. Bu ii Uzay Zaman metounu ıyaslaığımıza, TUZK.6 B azanç sağlaığı şeilleren görülür. Faat bu metoun bir ezavantajı varır. Bit oranı iletim freansı, taşıyıcı freansının yarısıır ve bir ana bir anten iletim anten grubu olara seçilebilir..e+.e+.e-.e-.e-2.e-3 st iter.e-2.e-3 st iter.e-4.e-4.e E Es/N [B] Es/N [B] Şeil 6. K= için UZK-TTCM sistemin hata başarımı Şeil 9. K= için TUZK-TTCM sistemin hata başarımı

6 .E+.E+.E-.E-.E-2.E-3 st iter.e-2.e-3 st iter.e-4.e-4.e E Es/N [B] Es/N [B] Şeil 7. K= için UZK-TTCM sistem hata başarımı Şeil. K= için TUZK-TTCM Sistem hata başarımı.e+.e+.e-.e- st iter st iter.e-2.e-2.e-3.e-3.e E Es/N [B] Es/N [B] Şeil 8. K= için UZK-TTCM sistem hata başarımı Şeil. K= için TUZK-TTCM sistem hata başarımı 6.Sonuç: Bu çalışmaa lasi Uzay Zaman olarına alternatif olara yeni bir meto olan Terarlamalalı Uzay Zaman olarını sunu. Her ii metota ıyaslama için aynı TTCM olayıcı ve o çözücü yapısı ullanılara simüle eili. Kanal Rician sönümlemeli varsayılı ve K=,, B için grafiler çizili. Sonuç olara Terarlamalı Uzay Zaman olarının hata başarımı lasi uzay Zaman olarına nazaran.6 B aha iyiir faat bit oranı iletim freansı taşıyıcı freansının yarısıır. Kaynalar: [] S.M.Alamouti, A Simple Transmit iversity Technique for wireless Communication IEEE Journal of Selecte Areas in Communications, Sayı 6, No.8, Eim 998. [2] V.Taroh, N.Seshari, A.Calerban, Space-time coes for hihg ata rate wireless communication: Performance criterion an coe construction IEEE Transaction on Information Theory, Sayı 44,sayfa , Mart 998. [3] V.Taroh, H.Jafarhani, A.Calerban, Space-time coes from ortogonal esign IEEE Transaction on Information Theory, Haziran 999. [4] G.Bauch, Concetenation of Space-Time Bloc Coes an Turbo -TCM, Proc. IEEE International Conference on Communications, sayfa 22-26, Vancover,Canaa, 999. [5] C.Berrou, A.Glavieux, P.Thitimasjshima, Near Shannon-limit error correcting coing an ecoing: Turbo coes (), IEEE International Conference on Communications, sayfa 64-7, Geneva, Switzerlan, Mayıs 993. [6] P.Robertson, T.Wörz, Banwith-efficient Turbo Trellis coe moulation using puncture component coes, IEEE Journal of Selecte Areas in Communications, Sayı 6, No.2, 998. [7] W.Blacert, S.Wilson, Turbo Trellis coe moulation, Conference Information Signals an System, 996. [8] O.N.Ucan, O.Osman, S.Paer, Turbo Coe Signals over Wireless Local Loop Environment, International Journal of Electronics an Communications, AEU, sayı 56, No.3, sayfa 63-68, 22.

AES -TURBO VE AES -TURBO-OFDM SİSTEMLERİNİN BİT HATA ORANI KARŞILAŞTIRILMASI

AES -TURBO VE AES -TURBO-OFDM SİSTEMLERİNİN BİT HATA ORANI KARŞILAŞTIRILMASI İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 31-46 AES -TURBO VE AES -TURBO-OFDM SİSTEMLERİNİN BİT HATA ORANI KARŞILAŞTIRILMASI Volkan ÖZDURAN*, Hakan ÇAM #, Osman

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Geometrik Kombinasyon

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Geometrik Kombinasyon Mustafa YĞI w www.mustafayagci.com.tr, 0 ebir Notları Mustafa YĞI, yagcimustafa@yahoo.com Geometri Kombinasyon H er farlı ii notanın bir oğru belirttiğini biliyoruz. Pei hangi oğruyu belirtiyorları? O

Detaylı

OTONOM MOBİL ROBOTLAR İÇİN ÇOK AMAÇLI BİR DENEME ORTAMININ TASARIMI: ITUKAL ROBOT TEST ORTAMI

OTONOM MOBİL ROBOTLAR İÇİN ÇOK AMAÇLI BİR DENEME ORTAMININ TASARIMI: ITUKAL ROBOT TEST ORTAMI OTONOM MOBİL OBOTLA İÇİN ÇOK AMAÇLI Bİ DENEME OTAMININ TASAIMI: ITUKAL OBOT TEST OTAMI Mert Turanlı, Emre Koyuncu 2, Gökhan İnalhan 3,2 Kontrol ve Aviyonik Laboratuvarı İstanbul Teknik Üniversitesi, Maslak

Detaylı

KABLOSUZ AĞ TABANLI SAHTE KİMLİK TESPİT SİSTEMİ UYGULAMASI

KABLOSUZ AĞ TABANLI SAHTE KİMLİK TESPİT SİSTEMİ UYGULAMASI Gazi Üniv. üh. im. Fa. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 21, No 3, 567-573, 2006 Vol 21, No 3, 567-573, 2006 KABLOSUZ AĞ ABANLI SAHE KİLİK ESPİ SİSEİ UYGULAASI Yavuz KILAĞIZ ve Ahmet BARAN* * Erzincan

Detaylı

YERKABUĞU HAREKETLERİNİN KALMAN FİLTRESİ İLE İZLENMESİ MONITORING OF CRUSTAL MOVEMENTS BY USING KALMAN FILTER

YERKABUĞU HAREKETLERİNİN KALMAN FİLTRESİ İLE İZLENMESİ MONITORING OF CRUSTAL MOVEMENTS BY USING KALMAN FILTER ERKBUĞU HREKETLERİNİN KLMN FİLTRESİ İLE İLENMESİ MONITORING OF CRUSTL MOVEMENTS B USING KLMN FILTER KURT O., İNCE C.D., KONK H., ÇEPNİ M.S., Posta resi: KOÜ Veziroğlu erleşesi Müh. Fa. Jeoezi ve Fotog.

Detaylı

DOKTORA TEZİ KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE ZAMAN-FREKANS YAKLAŞIMI İLE KANAL MODELLEME VE KESTİRİMİ

DOKTORA TEZİ KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE ZAMAN-FREKANS YAKLAŞIMI İLE KANAL MODELLEME VE KESTİRİMİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE ZAMAN-FREKANS YAKLAŞIMI İLE KANAL MODELLEME VE KESTİRİMİ Elektronik Yük.Müh. Mahmut YALÇIN Elektrik Elektronik

Detaylı

Anabilim Dalı : Elektronik Haberleşme Müh.

Anabilim Dalı : Elektronik Haberleşme Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MIMO-IP TELSİZ AĞLARDA DÖRTLÜ OYUN UYGULAMALARI BAŞARIM ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nevzat PINAR Anabilim Dalı : Elektronik Haberleşme Müh. Programı

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TELSİZ SİSTEMLERDE ÇİFT YÖNLÜ RÖLELİ HABERLEŞME Özgür ÖZDEMİR DOKTORA TEZİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalını Haziran-11 KONYA Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİKGEN FREKANS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİNDE SENKRONİZASYON TEKNİKLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİKGEN FREKANS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİNDE SENKRONİZASYON TEKNİKLERİ T.C. ERCİYES ÜİVERSİTESİ FE BİLİMLERİ ESTİTÜSÜ DİKGE FREKAS BÖLÜŞÜMLÜ ÇOĞULLAMA (OFDM) SİSTEMLERİDE SEKROİZASYO TEKİKLERİ Tezi Hazırlaya Muhammet uri SEYMA Tezi Yöete Prof.Dr.ecmi TAŞPIAR Eletroi Mühedisliği

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 51-64 Ekim 2006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 51-64 Ekim 2006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s 5 64 Ekim 006 ÇAPRAZ TASARIMIN KLİNİK ARAŞTIRMALARDA UYGULANMASI (APPLICATION OF CROSSOVER DESIGN IN CLINICAL RESEARCHES) Özgür ARMANERİ*,

Detaylı

Doğrusal Olmayan Ölçümlü Durum Uzay Modelleri için Kalman Filtresi Kestirimi Yaklaşımlarının Karşılaştırılması

Doğrusal Olmayan Ölçümlü Durum Uzay Modelleri için Kalman Filtresi Kestirimi Yaklaşımlarının Karşılaştırılması Doğrusal Olmayan Ölçümlü Durum Uzay Modelleri için Kalman Filtresi Kestirimi Yalaşımlarının Karşılaştırılması Fredri Orderud Sem Sælands vei 7 9, NO 7491 Trondheim Türçeye çeviren: M.Mehmet NEFES, Anara

Detaylı

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES

ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI A CLASSIFICATION MULTIOBJECTIVE PROGRAMMING SOLVING TECHNİQUES ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 1 : 47 68 (2008) ÇOK AMAÇLI PROGRAMLAMA ÇÖZÜM TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Yrd. Doç.

Detaylı

LTE (4G) nin Çoklu Anten Performans Analizleri

LTE (4G) nin Çoklu Anten Performans Analizleri LTE (4G) nin Çoklu Anten Performans Analizleri Ahmet Şafak Yıldız, Funda Ergün Yardım, Nursel Akçam ve Fatih Genç Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara,

Detaylı

GENİŞBANT BİLİŞSEL RADYO AĞLARI TASARIM VE UYGULAMALARI

GENİŞBANT BİLİŞSEL RADYO AĞLARI TASARIM VE UYGULAMALARI stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi GENİŞBANT BİLİŞSEL RADYO AĞLARI TASARIM VE UYGULAMALARI 31. Grup Elektrik, Elektronik ve Bilişim

Detaylı

ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ

ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ ZAMANLA DEĞİŞEN HIZDA HAREKET EDEN YÜKE MARUZ KİRİŞ/KÖPRÜ NÜN DİNAMİK TEPKİSİ B. Gültekin SINIR, M. Erkan TURAN ve S. Emine KOCABAŞ Celal Bayar Üniversitesi Mühenislik Fakültesi İnşaat Mühenisliği Bölümü,

Detaylı

Frekans ve Zaman Bölgesi Kanal Denkleştiricili OFDM Sistemlerinin Kodlamasız ve Katlamalı Kodlanmış Başarımlarının Karşılaştırılması

Frekans ve Zaman Bölgesi Kanal Denkleştiricili OFDM Sistemlerinin Kodlamasız ve Katlamalı Kodlanmış Başarımlarının Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Mü. Bl. Der. Sene an Eng. J o Fırat Unv. 8 7-6 8 7-6 Freans ve Zaman Bölges Kanal Denleştrl OFDM Sstemlernn Kolamasız ve Katlamalı Kolanmış Başarımlarının Karşılaştırılması Brol SOYSA

Detaylı

1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Uygulamaları. 5. AC-DC Dönüştürücüler / Doğrultucular. 6. AC-AC Dönüştürücüler / AC Kıyıcılar

1. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve Uygulamaları. 5. AC-DC Dönüştürücüler / Doğrultucular. 6. AC-AC Dönüştürücüler / AC Kıyıcılar PROF. DR. HAC BODR GÜÇ ELEKTRONİĞİ. Güç Elektroniğinin Kapsamı ve ygulamaları. Temel Yarı İletken Güç Elemanları 3. Diğer Yarı İletken Güç Elemanları 4. Güç Elemanlarının Karşılaştırılması 5. AC-DC Dönüştürücüler

Detaylı

SİMGE LİSTESİ C Kapasite Bant Genişliği Isıl gürültü güç yoğunluğu Sinyal gücünün gürültü gücüne oranı

SİMGE LİSTESİ C Kapasite Bant Genişliği Isıl gürültü güç yoğunluğu Sinyal gücünün gürültü gücüne oranı İÇİNDEKİLER ii Sayfa SİMGE LİSTESİ... iv KISALTMA LİSTESİ... v ŞEKİL LİSTESİ... viii ÇİZELGE LİSTESİ... ix ÖNSÖZ... x ÖZET... xi ABSTRACT... xii 1. GİRİŞ... 1 2. MOBİL HABERLEŞME GELİŞİMİ VE LTE TEKNİK

Detaylı

AYARLI KÜTLE SÖNÜMLEYİCİLERİN ÜÇ KATLI YAPI MODELİNİN SİSMİK VE HARMONİK DAVRANIŞINA ETKİLERİ

AYARLI KÜTLE SÖNÜMLEYİCİLERİN ÜÇ KATLI YAPI MODELİNİN SİSMİK VE HARMONİK DAVRANIŞINA ETKİLERİ ÖZET: AYARLI KÜTLE SÖNÜMLEYİCİLERİN ÜÇ KATLI YAPI MODELİNİN SİSMİK VE HARMONİK DAVRANIŞINA ETKİLERİ H. Çetin 1, E. Ayın ve B. Öztürk 1 Yüksek İnşaat Mühenisi, Nevşehir Yarımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh.

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR KAPLAMA ALANLARINDAN KAÇINACAK EN KISA ROTANIN HESAPLANMASI Hamdi DEMİREL (a), Halil SAVURAN (b), Murat KARAKAYA (c) (a) Mühendisli Faültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

3G ve 4G MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE BAZ İSTASYONU ANTENLERİ GELİŞİMİ

3G ve 4G MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE BAZ İSTASYONU ANTENLERİ GELİŞİMİ 3G ve 4G MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDE BAZ İSTASYONU ANTENLERİ GELİŞİMİ Dr. Cahit Karakuş İstanbul Kültür Üniversitesi Dr. Mehmet Fatih Demirkol Avea Anahtar Kelimeler: GSM, Mobil iletişim, Baz istasyonu,

Detaylı

lvordu@uekae.tubitak.gov.tr, Siddika.Ors@itu.edu.tr

lvordu@uekae.tubitak.gov.tr, Siddika.Ors@itu.edu.tr lvordu@ueae.tubita.gov.tr, Siddia.Ors@itu.edu.tr ÖZET : Kriptografi algoritmaları gerçeleyen donanımlar, açı veya apalı metin dıında, bazı istemsiz çıılar da üretmetedir. Bu istemsiz çıılar; ilem süresi,

Detaylı

MARKA TERCİHLERİNE VE TERCİH NEDENLERİNE GİZLİ MARKOV MODELİNİN UYGULANMASI

MARKA TERCİHLERİNE VE TERCİH NEDENLERİNE GİZLİ MARKOV MODELİNİN UYGULANMASI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler ergisi, 0() MARKA TERCİHLERİNE VE TERCİH NEENLERİNE GİZLİ MARKOV MOELİNİN UYGULANMASI Tuncay CAN Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Detaylı

ARAÇ ÜSTÜ İŞLEME YAPABİLEN NGSO UYDU AĞLARINDA. VoIP BAŞARIMI

ARAÇ ÜSTÜ İŞLEME YAPABİLEN NGSO UYDU AĞLARINDA. VoIP BAŞARIMI ARAÇ ÜSTÜ İŞLEME YAPABİLEN NGSO UYDU AĞLARINDA VoIP BAŞARIMI Suzan BAYHAN, Gürkan GÜR ve Fatih ALAGÖZ NETLAB, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, TÜRKİYE {bayhan, gurgurka, alagoz}@boun.edu.tr

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 6(1) (2010) Available online at www.e-lse.org FUZZY Control Strategy Adapting to ISPM-15 Standarts Aydın Mühürcü 1, Gülçin Mühürcü 2 1 Saarya University, Electrical-Electronical

Detaylı

TS EN 1995-1-1 Ahşap Yapıların Tasarımı Bölüm 1-1: Genel kurallar ve bina kuralları

TS EN 1995-1-1 Ahşap Yapıların Tasarımı Bölüm 1-1: Genel kurallar ve bina kuralları TS EN 1995-1-1 Ahşap Yapıların Tasarımı Bölüm 1-1: kurallar ve bina kuralları İnş. Y. Müh. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Eurocoe 5 in Kapsamı Eurocoe5, birbirine yapıştırıcı

Detaylı

Doğrusal fazlı/sırayla uyarılan, periyodik dipol dizilerinin frekans ve zaman domeni karakteristikleri

Doğrusal fazlı/sırayla uyarılan, periyodik dipol dizilerinin frekans ve zaman domeni karakteristikleri itüergisi/ mühenislik Cilt:9, Sayı:, 43-54 Şubat Doğrusal falı/sırayla uyarılan, periyoik ipol iilerinin frekans ve aman omeni karakteristikleri Çağatay ULUIŞIK *, Ercan TOPUZ, Levent SEVGİ İTÜ Fen Bilimleri

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü MAK MEKANİK TİTREŞİMER DERS NOTARI Douz Eylül Üiversitesi, Müheisli Faültesi Maie Müheisliği Bölüü Yrr..Dooçç..Drr.. Zeeii KIIRA Meai Titreşiler Ders Notları MAK MEKANİK TİTREŞİMER Titreşi iaiği bir alt

Detaylı

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ

FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ FARKLI YAPIM SİSTEMLERİ VE KONUT MALİYETLERİ ESRA BOSTANCIOĞLU 1, EMEL DÜZGÜN BİRER 2 ÖZET Bir binanın fonsiyon ve performansının değerlendirilmesinde; diğerlerinin yanında maliyet önemli bir parametredir.

Detaylı

Raptor Kodları ile İnternette Güvenilir İletim

Raptor Kodları ile İnternette Güvenilir İletim Raptor Kodları ile İnternette Güvenilir İletim 1 2 Ersan Okatan, Aylin Kantarcı 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gölhisar Meslek Yüksekokulu, Burdur 2 Ege Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,

Detaylı