FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT"

Transkript

1 FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT

2 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Kullanma klavuzunuz en yeni teknoloji ile imal edilmiþ olan cihazýnýzý, güvenle ve en yüksek verimle kullanmanýza yardýmcý olmak amacýyla hazýrlanmýþtýr. Cihazýnýzý kullanmadan önce, doðru ve güvenli yerleþtirme, bakým ve kullaným için temel bilgileri içeren bu kýlavuzu dikkatli bir þekilde okuyunuz ve ürününüzün montajý için, size en yakýn VESTEL Yetkili Servisi ne müracaat ediniz. BU ÜRÜN ELEKTRIK AKSAMLARI IÇERDIGI IÇIN, ÜRÜNÜN ILK MONTAJ VE DEVREYE ALINMASI ISLEMININ VEYA SÖZ KONUSU ISE TASINMA ISLEMI SONRASI MONTAJININ VESTEL YETKILI SERVISLERI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKLIDIR. AKSINE DURUMLARDA MEYDANA GELEBILECEK SORUNLARDAN VESTEL TÝCARET A.S. VEYA VESTEL BEYAZ ESYA A.S. SORUMLU TUTULAMAZ. Aldýðýnýz cihaz, ev tipi kullaným için üretilmiþ olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanýlabilir. Ticari ya da toplu kullanýma uygun deðildir. Tüketicinin buna aykýrý kullanýmýnda, TKHK hükümlerinde belirlenmiþ, ücretsiz onarým ve garanti süresi içindeki arýzalardan üretici ve satýcýnýn mesuliyetinin kalktýðýný önemle belirtiriz. CE Uygunluk Beyaný; Bu cihaz, aþaðýdaki güvenlik direktiflerine uygun olarak tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. - Alçak gerilim direktifi, 2006/95/EC - EMU direktifi, 2004/108/EC - CE markalama direktifi, 93/68/EEC

3 ÝÇÝNDEKÝLER 1. Ürün Tanýtýmý ve Özellikleri 2. Uyarýlar 3. Kurulum ve Kullanýma Hazýrlýk 4. Fýrýnýn Kullanýmý 5. Fýrýnýn Temizlik ve Bakýmý 6. Servis ve Nakliye 1

4 Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLÝKLERÝ Ankastre Fýrýn Parça Listesi: 1- Dokunmatik Kontrol Paneli 2- Fýrýn Kapak Kulbu 3- Fýrýn Ön Kapak 4- Tepsi 5- Alt Isýtýcý 6- Üst Isýstýcý 7- Tel Izgara 8- Raflar 9- Fýrýn Lambasý 10- Turbo Isýtýcý 11- Hava çýkýþ panjurlarý 2

5 Bölüm 2: UYARILAR CÝHAZINIZI KULLANMADAN ÖNCE AÇIKLAMALARIN TAMAMINI TAMAMINI OKUYUNUZ VE GEREKTÝÐÝNDE BAÞVURMAK ÝÇÝN UYGUN BÝR YERDE SAKLAYINIZ. CiHAZ KILAVUZU BÝRDEN FAZLA MODEL ÝÇÝN OLUÞTURULMUÞTUR. CÝHAZINIZ, KILAVUZ ÝÇERÝSÝNDE BAHSEDÝLEN ÖZELLÝKLERÝ ÝÇERMÝYOR OLABÝLÝR. OPERASYON KILAVUZUNDA ÞEKÝLLÝ ÝFADELERÝ OKURKEN DÝKKAT EDÝN. Genel Güvenlik Uyarýlar: Bu cihaz, denetim saðlanmasý veya cihazýn güvenli bir þekilde kullanýlmasý ve karþýlaþýlan tehlikelerin anlaþýlmasý ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaþlarý 8 ile üzerinde olan çocuklar ve fiziksel, iþitsel veya akli yetenekleri azalmýþ veya tecrübe ve bilgi eksikliði olan kiþiler tarafýndan kullanýlabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalýdýr. Temizleme ve kullanýcý bakýmý çocuklar tarafýndan denetimsiz olarak yapýlmamalýdýr. Cihaz ve eriþilebilir bölümleri, kullaným esnasýnda sýcaktýr. Isýtma elemanlarýna dokunmaya özen gösterilmelidir. Sürekli gözetim saðlanmýyorsa 8 yaþ altýndaki çocuklar uzak tutulmalýdýr. UYARI: Yangýn tehlikesi: Malzemeleri piþirme yüzeyinde muhafaza etmeyiniz. UYARI: Yüzey çatlak ise, elektrik çarpmasý ihtimalini önlemek için cihazýn devresini kapatýnýz. Cihaz harici bir zamanlayýcý veya ayrý bir uzaktan kumanda sistemi ile çalýþmak üzere tasarlanmamýþtýr. Kullaným sýrasýnda, cihaz ýsýnýr. Fýrýn içersinde yer alan ýsýtýcýlara dokunmamaya özen gösterilmelidir. Kullaným sýrasýnda,kulp normal bir kullaným için kýsa süre içersinde ýsýnabilir. 3

6 Fýrýn kapý camýný ve diðer yüzeyleri sert aþýndýrýcý temizleyiciler ve keskin metal spatula ile temizlemeyiniz. Bu iþlemler yüzeylerin çizilmesine sebep olabilir. Bu çizikler camlarýn kýrýlmasý veya yüzeylerin zarar görmesine sebep olabilir. Cihazý temizlemek için buharlý temizleyici kullanmayýnýz. UYARI:Elektrik çarpmasý riskini yok etmek için lamba deðiþtirilmeden önce cihazýn elektrik baðlantýsýnýn kesildiðinden emin olunmalýdýr. DÝKKAT:Piþirme veya ýzgaranýn kullanýmý sýrasýnda ulaþýlabilen kýsýmlar sýcak olabilir. Küçük çocuklar uzak tutulmalýdýr. Ürününüz tüm kabul edilebilir yerel ve uluslararasý standartlara ve yönetmeliklere uygun üretilmiþtir. Bakým ve onarým çalýþmalarý sadece yetkili servis teknisyenleri tarafýndan yapýlmalýdýr. Kurulumun ve bakýmýn yetkili olmayan teknisyenler tarafýndan yapýlmasý sizin için tehlikeli olabilir. Herhangi bir þekilde cihazýn özelliklerini deðiþtirmek veya düzenlemek tehlikelidir. Kurulum öncesi ürününüzün yerel daðýtým koþullarýnýn (doðal gaz ve gaz basýncýnýn ya da voltaj ve frekansýnýn) ve cihaz ayarlarýnýn uygun olduðundan emin olun. Bu cihaz için uygun koþullar etikette belirtilmiþtir DÝKKAT: Bu cihaz sadece yemek piþirmek için ve ev tipi cihaz olarak tasarlanmýþtýr ve baþka herhangi bir amaç ya da baþka bir cihaz ile kullanýlmamalýdýr. Ticari þekilde ve ev tipi olmayan kullaným gibi ve oda ýsýtmada kullaným gibi. Ürünü kapý kulbundan tutarak çekmeye ya da kaldýrmaya çalýþmayýn. Güvenliðinizi saðlamak için tüm olasý güvenlik önlemleri alýnmýþtýr. Cam kýrýlabileceðinden temizlik yaparken çizilmeleri önlemek için dikkatli olunmalýdýr. Aksesuarlar ile cihaza darbe uygulamaktan kaçýnýlmalýdýr. Kurulum sýrasýnda elektrik kablosunun zarar görmediðinden emin olunmalýdýr. Eðer elektrik kablosu zarar görürse,üretici (servis veya yetkili kiþi) tarafýndan kaza riskini önlemek için deðiþtirilmelidir. Fýrýn kapýsý açýk iken çocuklarýn kapýya týrmanmasýna veya kapý üzerine oturmasýna izin verilmemelidir. Eðer cihazýn piþirme yüzeyi camdan ise; DÝKKAT: "Piþirme yüzeyindeki camýn kýrýlmasý durumunda": - derhal tüm gazlý yanýcýlarý, elektrikli yanýcýlarý kapatýn ve cihazý güç kaynaðýndan izole edin. - cihazýn yüzeyine dokunmayýn - cihazý kullanmayýn 4

7 Kurulum Uyarýlarý: Cihazý, kurulumu tamamlanmadan çalýþtýrmayýnýz. Bu cihaz yetkili bir teknisyen tarafýndan kurulmalý ve kullanýma alýnmalýdýr. Yetkisiz kiþiler tarafýndan yapýlmýþ hatalý yerleþim ve kurulumdan kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan üretici firma sorumlu deðildir. Cihazý açtýðýnýzda, taþýnma sýrasýnda herhangi bir zarar görmediðinden emin olunuz. Herhangi bir kusur olmasý durumunda cihazý kullanmayýnýz ve derhal yetkili servisini arayýn. Paketlemede (naylon,zýmba, strafor vs) çocuklar zararlý olabilecek malzemeler kullanýldýðýndan bu malzemeler toplanmalý ve derhal atýlmalýdýr. Cihazý atmosferik etkilerden koruyunuz. Güneþ, yaðmur,kar ve benzeri etkilere maruz býrakmayýnýz. Cihazýn bulunduðu kabinin malzeme dayaným sýcaklýðý en az 100 C olmalýdýr. Kullaným Sýrasýnda : Cihazý ilk kez çalýþtýrdýðýnýzda izolasyon malzemesi ve ýsýtýcýlardan keskin bir koku gelecektir. Bu sebeple, fýrýný kullanmadan önce 45 dakika boyunca maksimum sýcaklýklýkta çalýþtýrýn ve ayný zamanda cihazýn kurulu olduðu odayý havalandýrýn. Kullanýmý sýrasýnda, fýrýnýn iç ve dýþ yüzeyleri ýsýnýr. Fýrýn kapaðýný açarken, fýrýndan çýkan sýcak buhardan kaçýnmak için geri çekilin. Yanma riski olabilir. Yanýcý veya patlayýcý maddeleri cihaz kullaným sýrasýndayken yakýnýna koymayýn. Her zaman fýrýna yiyecek koymak ve fýrýndan yiyecek almak için fýrýn eldiveni kullanýn. Katý veya sývý yaðlar ile piþirme yaparken piþiriciyi yalnýz býrakmayýn. Yaðlar aþýrý ýsýnma durumuna yangýna neden olabilir. Yaðdan kaynaklanan alevlere su dökmeyin. Böyle bir durum meydana geldiðinde; alevi boðmak amacýyla; tencereyi veya tavayý kapak ile kapatýn. Eðer uzun süre cihazý kullanmayacaksanýz, cihaz fiþini çekiniz. Kontrol düðmelerini kapalý tutun. Ayrýca, cihazý kullanmadýðýnýzda; gaz vanasýný her zaman kapalý tutun. Cihazý kullanmadýðýnýzda kumanda düðmelerinin her zaman "0" (durdur) konumunda olduðundan emin olun. Tepsiler çýkarýlýrken eðim yapabilir. Sýcak sývýnýn dökülmesine izin vermemek için dikkatli olun. Fýrýn kapý veya çekmece açýkken, üzerine herhangi bir þey býrakmayýn. Cihazýnýzýn dengesi bozulabilir veya kapak kýrýlabilir. Çekmece içine aðýr veya yanýcý þeyler (naylon, plastik torba, kaðýt, kumaþ... vb) koymayýn. 5

8 Cihaza veya tutamaçlara havlu, bulaþýk bezi veya giysi asmayýnýz. Temizlik ve bakým sýrasýnda: Her zaman, temizleme ya da bakým gibi iþlemleri önce cihazý kapatýn. Cihaz fiþi takýlmadan veya ana kumanda anahtarlarý kapatýldýktan sonra temizlik ve tamir iþlemlerini yapabilirsiniz. Kontrol kumanda panelini temizlemek için kontrol düðmelerini sökmeyin. CÝHAZINIZIN VERÝMLÝLÝÐÝ VE GÜVENLÝK BAKIMI ÝÇÝN, BÝZ DAÝMA ORÝJÝNAL YEDEK PARÇA KULLANIMINI VE ÝHTÝYAÇ HALÝNDE SADECE BÝZÝM YETKÝLÝ SERVÝSLERÝN ÇAÐRILMASINI TAVSÝYE EDÝYORUZ. PCB içermez. Cihazýnýzý Kullanýrken Þu Hususlara Dikkat Edin!!! Cihazýnýzý mutlaka topraklý hat ile kullanýn. Cihazýn elektrik kablosunu sýcak yerlere yakýn koymayýn. Ocak yakýnýndan geçirmeyin. Elektrik kablosu hasar gördüðünde en yakýn VESTEL Yetkili Servisi ne baþvurun. Saatli modellerde ilk kullanýmda veya elektrik kesintilerinde saati mutlaka ayarlayýn. * Orjinal yedek parça kullanýlmamasýndan kaynaklanan ürün arýzalarýnda þirketimiz sorumlu tutulamaz. 6

9 Bölüm 3: KURULUM VE KULLANIMA HAZIRLIK En kaliteli parçalar ve malzemeler ile üretilen bu modern, fonksiyonel ve pratik fýrýn; ihtiyaçlarýnýza her bakýmdan cevap verecektir. Ýlerleyen zamanlarda herhangi bir sorun yaþamamanýz ve baþarýlý sonuçlar alabilmeniz için mutlaka bu kýlavuzu okumalýsýnýz. Aþaðýdaki bilgiler, doðru yerleþtirme ve servis iþlemleri için gerekli olan kurallardýr. Özellikle cihazý yerleþtirecek teknik kiþi tarafýndan okunmalýdýr. 3.1 FIRININ YERLEÞTÝRÝLMESÝ: FIRININIZIN MONTAJI ÝÇÝN VESTEL YETKÝLÝ SERVÝSÝ NE BAÞVURUNUZ!!! Fýrýnýnýzý yerleþtirirken dikkat edilmesi gereken bazý hususlar vardýr. Daha sonra ortaya çýkabilecek sorunlarýn ve tehlikeli durumlarýn önüne geçebilmek için mutlaka aþaðýdaki önerilerimizi dikkate alýn! Fýrýnýn yeri seçilirken, buzdolabý yanýnda olmamasýna, yakýnýnda çabuk tutuþacak perde, muþamba v.b. yanýcý ya da parlayýcý maddeler olmamasýna dikkat edilmelidir. Fýrýnýn yakýnýndaki mobilyalar oda sýcaklýðýndan 50º C üzerindeki sýcaklýða dayanýklý malzemeden yapýlmýþ olmalýdýr FIRININ MONTAJI: Dolap Ölçüleri 1. veya 2. montaj þeklini tercih edebilirsiniz. 2. Tip montajda ürün tamamen dolaba gömülür. 1. Tip montajda ise yalnýzca arka gövde tamamen dolaba gömülür. A DETAYI Montaj vidalarý 7 En az 4 cm ya da giriþin sonuna kadar bir parça yerleþtiriniz.

10 Bölüm 3: KURULUM VE KULLANIMA HAZIRLIK Ürün ölçüleri B DETAYI Mutfak tezgahý Ocak C DETAYI Ön çerçeve Ahþap kýsým Tezgah üstü ile fýrýn pano arasý min. 25mm olmalý Pano Ankastre fýrýn Tezgah üstü ile fýrýn düzlemi arasý min. 50mm olmalý Montaj vidasý Ara parçasý Fýrýný öne doðru iterek dolabýn içine yerleþtirin. Fýrýn kapaðýný açýn, fýrýn çerçevesi üzerinde bulunan deliklere 2 adet vida takýn ve ürün çerçevesi ahþap yüzeyine sabitlenene kadar vidalarý sýkýn. Fýrýnýnýn montajýnýn yapýlacaðý dolabýn ölçülerinin ve malzemesinin doðru olmasý ve sýcaklýk artýþýna dayanmasý gerekir. Doðru bir montaj iþleminde; elektrikli parçalarla veya izole edilmiþ parçalarla temasýn önlenmiþ olmasý gerekmektedir. Ýzolasyonu saðlayan parçalarýn, hiçbir alet kullanýlarak çýkarýlmayacak þekilde takýlmasý saðlanmalýdýr. Cihazý buzdolabý veya derin dondurucu yakýnýna kurmanýz tavsiye edilmez. Aksi halde yayýlan ýsý nedeniyle bu cihazlarýn performansý olumsuz yönde etkilenecektir. 3.3 ELEKTRÝK BAÐLANTISI VE EMNÝYETÝ : Elektrik baðlantýsý sýrasýnda, kesinlikle aþaðýdaki talimatlara uyulmalýdýr: Topraklama kablosu, mutlaka( ) topraklama iþareti olan vidayla baðlanmalýdýr. Besleme kablosunun baðlantýsý Þekil 1 deki gibi olmalýdýr. Eðer cihazýn kurulacaðý yerde, yönetmeliklere uygun topraklý priz mevcut deðilse, derhal Yetkili Servisi arayýn. Topraklý priz cihazýn yakýnýnda olmalýdýr. Kesinlikle uzatma kablosu kullanýlmalýdýr. Besleme kablosu ürünün sýcak yüzeyine temas etmemelidir. Besleme kablosunun zarar görmesi halinde, mutlaka VESTEL Yetkili Servisi ni arayýn. Kablo, Yetkili Servis tarafýndan deðiþtirilmelidir. Cihazýn elektrik baðlantýsý Yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. H05VV-F tipi besleme kablosu kullanýlmalýdýr. Yanlýþ elektrik baðlantýsý cihaza zarar verebilir. Böyle bir zarar garanti kapsamýnda deðildir. Cihaz ~ elektriðe baðlantý yapýlabilecek þekilde ayarlanmýþtýr. Þebeke elektriði, verilen bu deðerden farklý ise derhal Yetkili Servisi arayýnýz. 8

11 KAHVERENGÝ SARI + YEÞÝL L N MAVÝ Üretici Firma Güvenlik Normlarýna Uymamaktan Kaynaklanan Her Türlü Hasar ve Zarara Karþý Hiçbir Sorumluluk Taþýmadýðýný Beyan Eder! Þekil GENEL UYARILAR VE ÖNLEMLER : Cihazýnýz; elektrikli cihazlara iliþkin ilgili emniyet talimatlarýna uygun olarak üretilmiþtir. Bakým ve onarým çalýþmalarýný, sadece üretici firma tarafýndan eðitilmiþ Yetkili Servis teknikerlerinin yapmasý gerekir. Kurallara uyulmadan yapýlan kurulum ve onarým çalýþmalarý tehlikeli olabilir. Cihazýnýz çalýþýrken dýþ yüzeyleri ýsýnýr. Fýrýnýn iç yüzeyini ýsýtan elemanlar ve dýþarý çýkan buhar oldukça sýcaktýr. Cihaz kapatýlmýþ olsa dahi bu kýsýmlar belli bir süre daha sýcaklýðýný muhafaza eder. Sýcak yüzeylere kesinlikle dokunmayýn. Çocuklarý uzak tutun. Fýrýnýnýzda piþirme yapabilmeniz için fýrýn fonksiyon ve sýcaklýk ayar düðmelerinin ayarlanmasý ve fýrýn saatinin programlanmasý gerekir. Aksi durumda fýrýn çalýþmaz. Fýrýn kapýsý açýkken üzerine herhangi bir þey koymayýn. Cihazýn dengesini bozabilir ya da kapaðý kýrabilirsiniz. Cihazýnýzý kullanmadýðýnýz zamanlarda fiþi prizden çýkarýn. Cihazýnýzý atmosferik etkilerden koruyun. Güneþ, yaðmur, kar, toz, v.b. etkiler altýnda býrakmayýn. 9

12 Fýrýn (Piþirme) Fonksiyonlarý Fýrýn lambasý devreye girer. Fýrýn operasyon ikaz lambasý ve fan devreye girer. Donmuþ olan yiyecekleri çözme iþlevini yerine getirir. Fýrýnýn operasyon lambasý ile fan ve turbo ýsýtýcý devreye girer. Fýrýnýn operasyon lambasý ile alt ve üst ýsýtýcýlar devreye girer. Fýrýnýn operasyon lambasý ile fan, alt ve üst ýsýtýcýlar devreye girer. Fýrýnýn operasyon lambasý ile fan, alt ve turbo ýsýtýcýlarý devreye girer. Fýrýnýn operasyon lambasý ile ýzgara ýsýtýcýsý ve tavuk çevirme fonksiyonu devreye girer. Fýrýnýn operasyon lambasý ile ýzgara ve üst ýsýtýcýlarý ve tavuk çevirme fonksiyonu devreye girer. Fýrýnýn operasyon lambasý ile fan, ýzgara ve üst ýsýtýcýlarý ve tavuk çevirme fonksiyonu devreye girer. Vap Clean Fonksiyonu, fýrýnýnýzýn iç yüzeyini daha kolay temizlenebilmesi için hazýrlar. 10

13 Fýrýn Fonksiyonlarý Kullanýmý: Aþaðýda anlatýlan fonksiyonlarýn varlýðý ürün modeline göre deðiþir. Buz Çözücü Fonksiyon (Defrost) : Þekil 2 Kontrol paneli fonksiyon göstergesinde belirtilen iþareti seçmek suretiyle, donmuþ gýdayý fýrýna yerleþtirerek buz çözme iþlemini baþlatabilirsiniz. Bu fonksiyon; yiyeceði piþirmeyen, sadece buzlarýnýn kýsa zamanda çözülmesine yardýmcý olan bir programdýr. Buzu çözülecek yiyeceði; alttan üçüncü raf desteðine koyacaðýnýz tel raf üzerine yerleþtirin (Þekil 2). Buzun çözülmesinden dolayý birikecek suyu toplamak için alt rafa bir fýrýn tepsisi yerleþtirin. Turbo Fan Fonksiyonu : Turbo fan fonksiyonu, fýrýnýn ýsýsýný eþit olarak yaymaktadýr. Fýrýnýn sýcaklýðýný istenen dereceye ayarlayýn. Kontrol paneli fonksiyon göstergesinde de, Turbo fonksiyon sembolünü gösterecek þekilde ayarlayýn. 10 dakikalýk ön ýsýtmayý yaptýktan sonra uygun piþirme kaplarýna konmuþ yiyeceklerinizi fýrýna yerleþtirin. Bu fonksiyon; birden çok yemeðin piþirilebilmesi için uygundur. Fýrýnýnýzda ayný anda iki tepsi ile piþirme yapacaksanýz; piþirme ýsýsýný ayarlarken piþirme tablosunda yiyecekleriniz için uygun olan sýcaklýklardan hangisi daha düþük ise, piþirme için o sýcaklýðý kullanýn. Ýki tepsi ile piþirme, tek tepsili piþirmeye göre ilave piþirme süresi gerektirir. Genellikle her iki tepsideki yiyecekler ayný anda piþmezler. Bunun için piþtiðini gözlemlediðiniz tepsiyi fýrýndan alarak, diðer tepsi için piþirme iþlemine devam edin. Piþirme iþlemi sonunda, fýrýný kapatýp, piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve fýrýn kapaðýný açýk tutarak fýrýnýn tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak durun ve çocuklarýnýzý fýrýndan uzak tutun. Fýrýn sýcaklýðý 70 C ye ulaþtýðýnda displayde HOT sembolü görünecektir. Meyve & Sebze Kurutma Kurutmak istediðiniz meyve veya sebzeyi ince dilemler veya oyulmuþ (dolmalýk patlýcan ve kabak gibi) halde tel ýzgaranýn üstüne tek sýra þeklinde dizin ve fýrýnýn 3. rafýna sürün. Fýrýn þalter ve termostat ayarlarýný konumuna getirip, piþirme zamanýný zamanlayýcýyý kullanarak aþaðýdaki tabloda tavsiye edilen sürelerde ayarlayýn. Fonksiyon sonunda kurutulmuþ meyve ve sebzeleriniz hazýr olacaktýr. 11

14 Sebze & Meyve Çeþidi Kabak Patlýcan Domates Kayýsý Erik Armut Elma Muz Tavsiye Edilen Kurutma Süresi 6-8 saat 8-10 saat 8-10 saat 8-10 saat 8-10 saat 8-10 saat saat saat NOT: Bazý elektronik fýrýn modelleri zamanlayýcý ayarlanmadan çalýþtýrýldýðýnda, güvenlik gereði 6 saat sonunda ürünün açýk unutulduðunu varsayýp, bir hata kodu ile ürünü kapatýr. Bu sebeple kurutma fonksiyonunda zamanlayýcýnýn ayarlanmasý gerekmektedir. Alt - Üst Isýtýcý Fonksiyonu ( Statik Piþirme ) : Geleneksel yöntem olarak tanýmlanan bu piþirmede; alt ve üst rezistanslardan eþit olarak fýrýnýn içerisine yayýlan ýsý piþirdiðiniz yiyeceðin alt ve üstünün eþit olarak piþmesini saðlar. Fýrýnýnýzýn sýcaklýk ayarýný, yapacaðýnýz piþirme için piþirme tablosunda tavsiye edilen dereceye ayarlayýn. Fýrýna 10 dakika kadar ön ýsýtma yapýlmasý tavsiye edilir. Uygun piþirme kabýna konmuþ olan yiyeceði tavsiye edilen süre boyunca piþmeye býrakýn. Bu konum; kek, pandispanya, börek, fýrýnda makarna, lazanya, pizza piþirilmesinde tercih edilen bir fonksiyondur. Piþirme iþlemi sonunda, fýrýný kapatýp, piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve fýrýn kapaðýný açýk tutarak fýrýnýn tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak durun ve çocuklarýnýzý uzak t utun. Fýrýn sýcaklýðý 70 C ye ulaþtýðýnda displayde HOT sembolü görünecektir. 12

15 Fan ve Alt - Üst Isýtýcý Fonksiyonu ( Fanlý Statik Piþirme ) : Alt ve üst rezistanslardan gelen havanýn fan motoru ve pervanesi yardýmýyla fýrýnýn içerisine daðýtýldýðý konumdur. Fýrýnýnýzýn sýcaklýk ayarýný, yapacaðýnýz piþirme için piþirme tablosunda tavsiye edilen dereceye ayarlayýn. Fýrýnýn fonksiyonunun sembolünü gösterecek þekilde programý seçin ve fýrýn saatini piþirme için önerilen zamana ayarlayarak, fýrýna 10 dakika kadar ön ýsýtma yaptýrýn. Uygun piþirme kabýna konmuþ olan yiyecek fýrýna yerleþtirilir ve piþirme iþlemi yapýlýr. Bu konum genelde, hamur iþlerinin piþirilmesinde çok iyi sonuç alýnan bir konumdur. Yiyeceklerin her bölgesi bu konumda eþit olarak piþecektir. Tek tepsi ile piþirme için uygundur. Piþirme iþlemi sonunda, fýrýný kapatýp, piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve fýrýn kapaðýný açýk tutarak fýrýnýn tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak durun ve çocuklarýnýzý fýrýndan uzak tutun. Fýrýn sýcaklýðý 70 C ye ulaþtýðýnda displayde HOT sembolü görünecektir. Ekmek Yapýmý Malzemeler 2 su bardaðý beyaz un 1,5 su bardaðý kepek unu 1,5 su bardaðý su 1 çay kaþýðý kuru maya 1 çay kaþýðý tuz 1,5 çorba kaþýðý keten tohumu (isteðe baðlý) 1 çorba kaþýðý haþ haþ tohumu (isteðe baðlý) Hazýrlanýþý Kuru maya ile beyaz unu karýþtýrýn. Kalan malzemeyi ilave edip özdeþleþinceye kadar, yaklaþýk dakika boyunca yoðurun. Hamuru ayrý bir kaba aktarýp üzerini streç film ile kaplayýn. Hamurun kabarmasý için yaklaþýk 1 saat oda sýcaklýðýnda bekletin. Kabaran hamuru, yumruk büyüklüðündeki küçük parçalara ayýrýp yuvarlayýn. Yuvarladýðýnýz hamurlarý yaðlý kaðýt serilmiþ fýrýn tepsisine koyup, üzerine nemli bir bez örtün. Tepsiyi bu þekilde yaklaþýk dakika kadar fýrýn dýþýnda bekletin. Fýrýnýn þalter ve termostat ayarlarýný konumuna getirip yaklaþýk 5 dakika sürecek ön ýsýtmanýn tamamlanmasýndan sonra tepsiyi, üzerindeki bezi kaldýrýp, fýrýnýn 3. rafýna sürün. Bu konumda dk. kadar piþirme sonunda ev yapýmý ekmeðiniz hazýr olacaktýr. 13

16 Grill ve Tavuk Çevirme Fonksiyonu : Tavuk sýkýþtýrma kelepçesi Þekil 3 Grill yaparken fýrýn kapaðý kapalý olmalýdýr ve fýrýn sýcaklýðý 190 C ye ayarlanmalýdýr. Bu fonksiyon ýzgara yapmak, tavuk ve þiþ çevirmek için kullanýlýr. Çevirme yapmak için çevirme þiþini kullanýn (Þekil 3). Izgara yapmak için; yiyecekleri ýzgaraya, ýzgarayý da en üst seviyedeki rafa yerleþtirin. Fýrýn tepsisini 2. rafa yerleþtirdikten sonra ýzgara iþlemine baþlayabilirsiniz. 2. rafa yerleþtirilmiþ olan tepsi yiyeceklerden damlayan yaðlarýn toplanmasýný saðlayacaktýr. Fýrýnýnýzýn sýcaklýk ayarýný bu sýcaklýðý gösterecek þekilde ayarlayýn. 5 dakikalýk ön ýsýtma süresinden sonra yiyeceklerinizi fýrýnýnýza yerleþtirin. Piþirme iþlemi sonunda, fýrýný kapatýp, piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve fýrýn kapaðýný açýk tutarak fýrýnýn tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak durun ve çocuklarýnýzý fýrýndan uzak tutun. Fýrýn sýcaklýðý 70 C ye ulaþtýðýnda displayde HOT sembolü görünecektir. Fýrýnýnýzda Yoðurt Yapma Fonksiyonu Fýrýnýnýz, özellikleri itibari ile evinizde kendi yoðurdunuzu yapma imkaný saðlar. Yoðurt yapýmý ile ilgili detaylar aþaðýda verilmiþtir. Fýrýn ayarý: Bunun için fýrýnýnýzýn aþaðýda gösterildiði þekilde fonksiyon ve termostat düðmelerinin yoðurt ayarýna getirilmesi gerekmektedir. Bu þeklide ayarlanan fýrýnýnýzýn içi yoðurdun mayalanmasý için ideal sýcaklýkta kalacaktýr. Sütün hazýrlanmasý: Sütün mayalanmasý gereken sýcaklýk, yaklaþýk 40-50C olmalýdýr ve bu, ýsýtýlýp parmak ile kontrol edildiðinde ne eli yakacak ne de soðuk olacak þeklinde pratik olarak ifade edilir. Açýk olarak alýnacak sütlerin kaynatýlmasý gerekmektedir. Paketli sütlerin ise kaynatýlmasýna gerek yoktur. Sütün kalitesi ve ideal sýcaklýkta mayalanmasý yapýlacak yoðurdun kalitesini direk etkileyecektir. Bu yüzden süt seçimine ve ideal sýcaklýða getirilmesine dikkat edilmelidir. Maya çalma:süt, ideal sýcaklýða getirildiðinde 1-2 yemek kaþýðý yoðurt ile mayalanacaktýr. Maya çalma sýrasýnda yoðurdun çok soðuk olmamasý tavsiye edilir. Bunun için öncelikle yoðurt küçük bir tabakta, ýsýtýlan sütten alýnacak birkaç kaþýk süt ile ezilir. Kývamýna gelen yoðurt süt karýþýmý süt kabýnýn içine dökülür ve çok fazla karýþtýrýlmadan daðýtýlýr. Yoðurdun tatlandýrýlmasý için isteðe göre 1-2 çay kaþýðý þeker eklenebilir. Ayrýca kývamýn arttýrýlmasý için süt tozu ilavesi yapýlabilir. Mayalanma: 40-50C ye ýsýtýlmýþ, içine maya çalýþmýþ süt mayalanmasýný tamamlamak için daha önceden ayarlanýp ideal sýcaklýðýna ulaþmýþ fýrýnýn içine konur. 5 saat süreyle fýrýnýn içinde tutularak mayalanmasý için beklenir. Bu süreyi takip etmek için fýrýnýnýzdaki zamanlayýcý özelliðini kullanabilirsiniz. Zamanalayýcý ayarý için kulanma kýlavuzuna bakýnýz. 14

17 Bekletme: Mayalanma sonunda süt, fýrýndan alýnýp bir süre dýþarýda bekletildikten sonra buzdolabýnda 12 saate kadar kývamýna gelmek üzere bekletilir. Her tarifte olduðu gibi yoðurt yapýmýnda da kullanýlan malzeme etkisinin yanýnda siz de damak zevkinize göre kendinize en uygun yöntemi yukarýda beirtilen referans bilgiler üzerinden bulabilirsiniz. Turbo Fan ve Alt Isýtýcý Fonksiyonu : Turbo fan ve alt ýsýtýcý fonksiyonu; pizza piþirmek için ideal bir fonksiyondur. Turbo fan; fýrýnýn ýsýsýný eþit olarak yayarken, alt ýsýtýcý pizzanýn hamurunun piþmesini saðlar. Fýrýnýnýzýn fonksiyonunu, bu fonksiyonun iþaretini gösterecek þekilde ayarlayýn. 10 dakikalýk ön ýsýtma süresinden sonra yiyeceklerinizi fýrýnýnýza yerleþtirin. Piþirme iþlemi sonunda, fýrýný kapatýp, piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve fýrýn kapaðýný açýk tutarak fýrýnýn tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak durun ve çocuklarýnýzý fýrýndan uzak tutun. Fýrýn sýcaklýðý 70 C ye ulaþtýðýnda displayde HOT sembolü görünecektir. 15

18 Grill ve Tavuk Çevirme Fonksiyonu : Bu fonksiyon daha hýzlý ve geniþ yüzeyli ýzgara yapmak, tavuk ve þiþ çevirmek için kullanýlýr. Çevirme yapmak için çevirme þiþini kullanýn (Þekil 3). Izgara yapmak için; yiyecekleri ýzgaraya, ýzgarayý da en üst seviyedeki rafa yerleþtirin. Fýrýn tepsisini 2. rafa yerleþtirdikten sonra ýzgara iþlemine baþlayabilirsiniz. 2. rafa yerleþtirilmiþ olan tepsi yiyeceklerden damlayan yaðlarýn toplanmasýný saðlayacaktýr. Grill yaparken fýrýn kapaðý kapalý olmalýdýr ve fýrýn sýcaklýðý 190 C ye ayarlanmalýdýr. Fýrýnýnýzýn sýcaklýðýný bu sýcaklýðý gösterecek þekilde ayarlayýn. 5 dakikalýk ön ýsýtma süresinden sonra yiyeceklerinizi fýrýnýnýza yerleþtirin. Piþirme iþlemi sonunda, fýrýný kapatýp, piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve fýrýn kapaðýný açýk tutarak fýrýnýn tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak durun ve çocuklarýnýzý fýrýndan uzak tutun. Fýrýn sýcaklýðý 70 C ye ulaþtýðýnda displayde HOT sembolü görünecektir. Grill ve Tavuk Çevirme Fonksiyonu : Bu fonksiyon ýsýyý fýrýn içine eþit daðýtarak daha geniþ yüzeyli ve hýzlý ýzgara yapmak, tavuk ve þiþ çevirmek için kullanýlýr. Çevirme yapmak için çevirme þiþini kullanýn (Þekil 3). Izgara yapmak için; yiyecekleri ýzgaraya, ýzgarayý da en üst seviyedeki rafa yerleþtirin. Fýrýn tepsisini 2. rafa yerleþtirdikten sonra ýzgara iþlemine baþlayabilirsiniz. 2. rafa yerleþtirilmiþ olan tepsi yiyeceklerden damlayan yaðlarýn toplanmasýný saðlayacaktýr. Grill yaparken fýrýn kapaðý kapalý olmalýdýr ve fýrýn sýcaklýðý 190 C ye ayarlanmalýdýr. Fýrýnýnýzýn sýcaklýðýný bu sýcaklýðý gösterecek þekilde ayarlayýn. 5 dakikalýk ön ýsýtma süresinden sonra yiyeceklerinizi fýrýnýnýza yerleþtirin. Piþirme iþlemi sonunda, fýrýný kapatýp, piþirdiðiniz yiyeceði fýrýndan alýp, güvenli bir yere koyun ve fýrýn kapaðýný açýk tutarak fýrýnýn tamamen soðumasýný saðlayýn. Bu sýrada fýrýn sýcak olacaðýndan; fýrýndan uzak durun ve çocuklarýnýzý fýrýndan uzak tutun. Fýrýn sýcaklýðý 70 C ye ulaþtýðýnda displayde HOT sembolü görünecektir. 16

19 Vap Clean Fonksiyonu Fýrýnýnýzýn kumanda düðmesini Vap clean sembolüne getirin. Fýrýn tabana yerleþtireceðiniz küçük ýzgara tepsisine ml su (yaklaþýk 1 su bardaðý) koyun. Fýrýný yaklaþýk 20 dakika çalýþtýrýn, çalýþma tamamlandýktan sonra fýrýn içi kolayca silinebilecek þekilde hazýr hale gelir. Enerji Tasarrufu Elektrikli ocakta piþirme yapýlýrken düz tabanlý tencere kullanýlmalýdýr. Kullanýlan tencere tabanýnýn büyüklüðü uygun olan ocak gözü tercih edilmelidir. Piþirme süresini düþürmek için tencerenin üstüne kapak konulmalýdýr. Piþirme süresinin uzun olmamasý için gereken miktarda fazla su ya da yað kullanýlmamalýdýr. Yiyecek, kaynama baþladýktan sonra sýcaklýk ayarý düþürülmelidir. Yiyecekler piþerken fýrýn kapaðý sýk sýk açýlmamalýdýr. 17

20 Visio Kontrol Ünitesinin Kullanýmý Mod Tuþu Saat Gösterge Ekraný Saat Ayarý/Tuþ Kilidi M Figure 4 Alarm Tuþu Gün saatinin Ayarlanmasý Fýrýn Fonksiyon Ekraný Sýcaklýk Gösterge Ekraný Saat Ayar Tuþu Ankastre fýrýnýn ilk kurlumu yapýldýktan sonra aþaðýdaki yönergelere göre günün saati ayarlanmalýdýr. Fýrýn ilk kurulduðunda ekranda 0.00 flaþlamaya baþlar. M sensörüne basarak veya + ve - sensörüne ayný anda basarak gün saati modeuna geçilir. + ve - tuþlarýný kullanarak istenilen saati ayarlanýr. Otomatik piþirme modu kapalý ise, + ve - sensörlerine ayný anda basarak gün saati moduna geçilir., + ve - sensörleri ile zaman ayarý yapýlýr. Fýrýn fonksiyonlarýný kullanmak için gün saatini ayarlamanýz gerekmektedir. Piþirme Zamanýnýn Ayarlanmasý Piþirme zamaný bekleme konumunda ve çalýþma sýrasýnda ayarlanabilir. Sesli Uyarý Zaman Ayarý Bu fonksiyon ayarlanan süre sonunda sesli ikaz almak için kullanýlýr. Alarm sensörüne basýnýz.ekranda alarm iþareti yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Saat gösterge ekranýnda 0.00 görülür. Alarm sembolü yanýp sönmeye devam ettiði süre içerisinde + ve - sensörleri ile istenilen zaman ayarlanýr.bir süre sonra alarm sembolü ekranda sabit olarak görünmeye baþlayacaktýr.alarm sembolü ekranda sabit olarak görüldüðü zaman sesli uyarý zaman ayarý tamamlanmýþ olmaktadýr.ayarlanan süre tamamlandýðýnda alarm sembolü yanýp sönmeye baþlayacak ve sesli uyarý verilecektir. + veya - sensörlerine basýlarak sesli uyarý durdurulur ve alarm sembolü kaldýrýlýr

21 Piþirme Süresi Zaman Ayarý Bu fonksiyon, istenilen süre aralýðýnda piþirme yapmak için kullanýlýr. Fýrýn içerisine yiyecek konulur.ýstenilen piþirme fonksiyonu seçilir.fýrýn sýcaklýðý piþirilecek yiey4eceðe göre ayarlanýr. M sensörüne ekranda basýlýr. Ekranda > sembolü görülür.ekranda AUTO sembolü görülür. Timer piþirme süresi zaman ayarý modun da iken + ve - sensörlerini kullanarak istenilen süre ayarlanýr.bir süre sonra ekranda günün saati görünecek ve > Sembolü sürekli yanmaya baþlayacaktýr. Ayarlanan süre tamamlandýðýnda,fýrýn çalýþmayý durduracak ve sesli ikaz verecektir. Auto sembolü yanýp sönmeye baþlayacaktýr. +, - sensötlerine ayný ayda basarak Auto modu tamamlanýr. Piþirme Bitiþ Zaman Ayarý Bu fonksiyon belirli bir zaman sonra belirli bir süre piþirmek için kullanýlmaktadýr.piþirlmesi istenilen yiyecek fýrýna konulur. Piþirilecek yiyeceðe göre istenilen fýrýn fonksiyonu ve sýcaklýðý ayarlanýlýr. Ekranda > sembolü görünene kadar M sensörüne basýlýr. AUTO ekranda yanýp sönmeye baþlayacaktýr.bu sýrada piþirme yapmak istenilen süre + ve - sensörlerini kullanarak ayarlanýr.ekranda > görününceye kadar M sensörüne basýlýr.günün saati ekranda yanýp sönmeye baþlar.piþirmenin biteceði zamaný + ve - sensörlerine basarak ayarlanýlýr.bir süre sonra günün saati ekranda görünecek ve > sembolü sabitlenecektir.fýrýn piþirme süresi ve piþirme bitiþ zamanýný hesaplayarak ayarlanýlan zamanda çalýþmaya baþlayacak ve bitecektir. Piþirme sonunda sesli uyarý verilecek ve ekranda Auto yanýp sönmeye baþlayacaktýr. + ve - tuþlarýna ayný anda basarak otomatik piþirme sonlandýrýlýr. Ekranda Auto sembolü sönecektir. Uyarý Ses Tipi Ayarý - sensörüne ses duyulana kadar basýn.ses duyulduktan sonra - sensörüne basýn. Her basýldýðýnda farklý bir sinyal tipi duyulacaktýr.ýstenilen sinyal sesi duyulduðunda - sensörüne tekrar basýlmaz. Tuþ Kilit Fonksiyonu Tuþ kilit fonksiyonu herhangi bir nedenle hatayla fonksiyonlarýn çalýþmasýný engeller. + tuþuna ekranda kilit sembolünü görene kadar basýnýz. Tuþ kilit fonksiyonunda çýkmak için ekrandan tuþ kilit kaybolana kadar + sensörüne basýlýr. Ürün çalýþýrken 3 saat boyunca her hangi bir düðmesine basýlmaz ise fýrýn kendisini kapatýr

22 4.4 FIRINDA KULLANILAN AKSESUARLAR: Fýrýnýnýzda piþireceðiniz yiyeceðin özelliðine baðlý olarak piþirme tablosunda (Tablo: 3) belirtilmiþ olan piþirme kaplarýnýn kullanýlmasý tavsiye edilir. Fýrýnýnýzla birlikte verilen fýrýn tepsileri, tutacaklý küçük tepsi seti ve iç ýzgara dýþýnda, piyasadan temin edebileceðiniz, fýrýnda kullanýma uygun olan cam kaplar, kek kalýplarý, özel fýrýn tepsilerini de kullanabilirsiniz. Konuya iliþkin olarak imalatçý firmanýn vermiþ olduðu bilgilere dikkat edin. Küçük boyutlu kaplarýn kullanýlmasý durumunda, bu kabý iç ýzgara teli üzerine, telin tam orta yerine gelecek þekilde yerleþtirin. Emaye kaplar için de aþaðýda verilen bilgilere uyulmasý gerekmektedir. Eðer piþirilecek yiyecek fýrýn tepsisini tamamen kaplamýyorsa, yiyecek derin dondurucudan çýkmýþsa veya tepsi ýzgara iþlemi sýrasýnda akan yiyecek sularýný toplanmasý için kullanýlýyorsa, piþirme ya da kýzartma esnasýnda oluþan yüksek ýsý sebebiyle tepside þekil deðiþmeleri gözlenebilir. Ancak piþirme sonrasýnda tepsi soðuyunca tekrar eski halini alacaktýr. Bu; ýsý transferi sýrasýnda ortaya çýkan normal fiziksel bir olaydýr. Cam tepside ya da kapta piþirme yaptýktan hemen sonra bu tepsiyi ya da kabý soðuk ortama býrakmayýn. Soðuk ve ýslak zeminler üzerine koymayýn. Kuru bir mutfak bezi ya da üzerine yerleþtirerek yavaþ yavaþ soðumasýný saðlayýn. Aksi halde cam tepsi ya da kap kýrýlabilir. Fýrýnýnýzda ýzgara yapacaksanýz; ürün ile beraber tepsi içinde verilen ýzgarayý kullanmanýzý tavsiye ederiz (ürününüz bu malzemeyi içeriyorsa). Böylece sýçrayan ve akacak olan yaðlar fýrýnýn içini kirletmeyecektir. Eðer, büyük tel ýzgarayý kullanacaksanýz; yaðlarýn toplanmamasý için alt raflardan birine tepsi koyunuz. Temizlik kolaylýðý açýsýndan da içine bir miktar su koyunuz. Izgara yaparken 3. veya 4. rafý kullanýnýz ve ýzgara yapacaðýnýz malzemenin ýzgaraya yapýþmamasý için ýzgarayý yaðlayýnýz.! Aksesuarlar modellere göre deðiþmektedir. 20

23 Standart Ýç Izgara Teleskopik Izgara Þekil 4 Þekil 5 Tel Rafýn Sökülmesi Tel rafý resimde görüldüðü gibi çekiniz. Klipsler kurtulduktan sonra yukarý doðru kaldýrarak çýkarýnýz. Katalitik Panelin Sökülmesi 1 2 Katalitik paneldeki tüm vidalarý resimde görüldüðü þekilde sökerek çýkarýnýz. Þekil 6 Þekil 7 Teleskopik Ray (Çiftli) Þekil 8 21

24 þiþ sapý þiþ geçme deliði þiþ geçme delik kapaðý Tavuk çevirme tepsi þiþ þiþ ýzgarasý Tavuðunuzu þiþe geçirip, þiþin sivri ucunu iç gövdenin arka kýsmýnda bulunan deliðe takýn ve gövdeye iyice dayandýðýndan emin olun. Bunun için önce þiþ deliðinin önündeki kapaðý þekildeki gibi yana çevirmelisiniz. Þiþi 3 no lu rafa koyacaðýnýz þiþ ýzgarasýna takýn. Bu iþlemleri yaparken fýrýnýn çalýþmadýðýndan emin olunuz. Þekil 9 FIRIN HACÝMLERÝ 5. Raf 4. Raf 3. Raf 2. Raf 1. Raf TEL IZGARA : Izgara yapmak veye fýrýn tepsisinden farklý kaplarý, üzerine koymak için, SIÐ TEPSÝ : Börek vb. hamur iþilerini piþirmekte, DERÝN TEPSÝ : Sulu yemek piþirmekte, CAM TEPSÝ : Sulu yemek ve hamur iþi piþirmekte kullanýlýr. Þekil 10 UYARI - Izgara, seçilen rafa düzgünce yerleþtirilmeli ve sonuna kadar itilmelidir. 22

25 Bölüm 5: FIRININIZIN TEMÝZLÝK VE BAKIMI 5.1 TEMÝZLÝK : Fýrýnýnýzý temizlemeden önce bütün kontrol düðmelerinin kapalý olduðundan ve cihazýnýzýn soðuduðundan emin olun. Cihazýn fiþini çekin. Fýrýnýnýzýn emaye ve boyalý kýsýmlarýný çizebilecek, tanecikler içeren temizlik maddelerini kullanmayýn. Tanecik içermeyen krem veya sývý temizleyiciler kullanýn. Yüzeylere zarar verebileceði için; kostik kremler, aþýndýrýcý temizlik tozlarý, kaba tel yünü veya sert aletler kullanmayýn. Ocaðýnýzýn etrafýna taþan sývýlarýn yanmasý halinde emaye zarar görebilir. Taþan sývýlarý hemen temizleyin. Fýrýnýn Ýçinin Temizlenmesi Temizliðe baþlamadan önce fýrýnýn fiþini prizden mutlaka çekin. Emaye fýrýnýn içini, fýrýn ýlýkken temizlerseniz en iyi sonucu alýrsýnýz. Fýrýný her kullanýmdan sonra sabunlu suya batýrýlmýþ yumuþak bir bezle silin. Daha sonra ýslak bir bez ile bir kez daha silerek, ardýndan kurulayýn. Zaman zaman sývý bir temizlik maddesi kullanarak komple bir temizlik yapmak gerekebilir. Temizleme iþlemini kuru ve toz temizleyicilerle yapmayýn. Katalitik Temizleme: Fýrýnýn iç gövdesinde bulunan katalitik paneller piþen yemeklerden sýçrayan yaðlarý tutarak, fýrýnýnýzýn iç yüzeyini temiz tutar, fýrýn içindeki oluþabilecek kötü kokularý engeller. Tel rafý yandaki resimde görüldüðü gibi çekiniz. Klipsleri çýkardýktan sonra tel rafý yukarý doðru çýkarýnýz BAKIM : Fýrýn Lambasýnýn Deðiþtirilmesi Bu iþlemi Yetkili Servise yaptýrmanýz önerilir. Önce fýrýnýn fiþini prizden çekin ve fýrýnýn soðuk olmasýna dikkat edin. Lambanýn önündeki kapaðý çýkardýktan sonra ampulü de yerinden çýkarýn. Yetkili Servislerden temin edeceðiniz, 300C'ye dayanýklý yeni ampulü çýkardýðýnýz ampulün yerine takýn. Daha sonra lamba koruma camýný tekrar yerine yerleþtirin. Bu iþlemden sonra fýrýnýnýz kullanýma hazýr olacaktýr. Diðer Kontroller Þekil 11 En ufak bir anormallik sezdiðinizde teknik servisi haberdar edin. Ayrýca ocak ve fýrýn kumanda düðmeleri çalýþmalarýnda anormallik sezdiðinizde Yetkili Servisi arayýn. 23

26 Bölüm 6: SERVÝS VE NAKLÝYE Servise Baþvurulmadan Önce Yapýlmasý Gerekenler Fýrýn Çalýþmýyor ise; Fýrýnýn fiþi çekilmiþ, sigorta atmýþ olabilir. Saatli modellerde ise, saat ayarlanmamýþ olabilir. Fýrýn Isýtmýyor ise; Fýrýn ýsýtýcý kumanda düðmesi ile sýcaklýk ayarý yapýlmamýþ olabilir. Ýç Aydýnlatma Lambasý Yanmýyor ise; Elektriklerin olup olmadýðýný kontrol edin. Lambanýn arýzalý olup olmadýðýný kontrol edin. Arýzalý ise servis çaðýrýn. Piþirme (alt - üst kýsým eþit piþirmiyor ise); Kullaným kýlavuzuna göre raf konumlarýný, piþirme süresi ve sýcaklýk deðerlerini kontrol edin. Bunlarýn dýþýnda, ürününüzde hala bir problem var ise lütfen Nakliye Ýle Ýlgili Bilgiler Eðer nakliyeye ihtiyacýnýz olursa; "VESTEL Yetkili Servisini" arayýn. Ürünün orjinal kutusunu saklayýn ve taþýnmasý gerektiði durumlarda orjinal kutusu ile taþýyýn. Kutu üzerindeki taþýma iþaretlerine uyun. Üst tabladaki gazlý ocak, þapka ve kafalarýný ve ocak ýzgaralarýný piþirme tablasýna bantlayýn. Üst kapak ve piþirme tablasý arasýna kaðýt yerleþtirerek üst kapaðý kapatýp, fýrýnýn yan yüzeylerine bantlayýn. Fýrýnýnýzýn içindeki iç ýzgara ve tepsilerin nakliye sýrasýnda fýrýn kapaðýna zarar vermemeleri için, fýrýn ön kapaðý iç camý üzerine tepsilere denk gelecek þekilde mukavva ya da kaðýt bantlayýn. Orjinal kutusu yok ise; Fýrýnýn dýþ yüzeylerine (cam ve boyalý yüzeyler) gelebilecek darbelere karþý önlem alýn. Taþýma sýrasýnda fýrýnýnýzý dik konumda tutun ve üzerine hiçbir yük koymayýn. 24

27 Tablo 3 AEEE Yönetmeliðine uygundur. 25

28 Teknik Özellikler AFB-902VT AFX-902VT AFW-902VT Boyutlar Ürün Boyutlarý ( Yükseklik * Geniþlik * Derinlik( Kontrol paneli dahil) mm 595 * 595 * 570 Banko Boþaltma Ölçüleri (Geniþlik / Yükseklik / Derinlik) 1. Tip mm 560 / 575 / 555 Banko Boþaltma Ölçüleri (Geniþlik / Yükseklik / Derinlik) 2. Tip mm 600 / 600 / 580 Fýrýn Özellikleri Fýrýn Hacmi lt 70 Fýrýn iç hacmi mm 430 x 330 x 395 Fýrýn Lambasý W 25 Üst ýsýtýcý W 1200 Alt ýsýtýcý W 1100 Grill Isýtýcý W 1400 Double Grill Isýtýcý W 2600 Fan W Turbo Isýtýcý W 2000 Diðer Özellikler Toplam Güç (Modele göre deðiþir) Maksimum kw 3,1 Soðutucu fan W 11,5 Voltaj V 230 Enerji Sýnýfý - A Enerji Standartlarýna göre Enerji Tüketimi kwh 0.88 / 0.78 Paketli Ürün Boyutlarý (Geniþlik / Derinlik / Yükseklik) mm 680 x 630 x 640 Net Aðýrlýk (Modele göre deðiþir) Maksimum kg 35 Brüt Aðýrlýk (Modele göre deðiþir) Maksimum kg

29 Marka Model Enerji Verimlilik Sýnýfý A (Çok Verimli) B C D E F G (Az Verimli) Enerji Tüketimi (kwh) Kullanýlabilir Hacim (lt) Hacim Piþirme Süresi (dk) Isýtma Fonksiyonu Çalýþmadýðýnda Güç Tüketimi (Wh) Piþirme Yüzey Alaný (cm 2 ) AFB-902VT Standart Yükte Enerji Tüketimi E (kwh) E < < E < < E < < E < < E < < E < < E Geleneksel : 0.88 Fanlý Hava Dolaþýmlý : Küçük Orta Büyük Geleneksel : 48 Fanlý Hava Dolaþýmlý : Marka Model Enerji Verimlilik Sýnýfý A (Çok Verimli) B C D E F G (Az Verimli) Enerji Tüketimi (kwh) Kullanýlabilir Hacim (lt) Hacim Piþirme Süresi (dk) Isýtma Fonksiyonu Çalýþmadýðýnda Güç Tüketimi (Wh) Piþirme Yüzey Alaný (cm 2 ) AFX-902VT Standart Yükte Enerji Tüketimi E (kwh) E < < E < < E < < E < < E < < E < < E Geleneksel : 0.88 Fanlý Hava Dolaþýmlý : Küçük Orta Büyük Geleneksel : 48 Fanlý Hava Dolaþýmlý :

30 Marka Model Enerji Verimlilik Sýnýfý A (Çok Verimli) B C D E F G (Az Verimli) Enerji Tüketimi (kwh) Kullanýlabilir Hacim (lt) Hacim Piþirme Süresi (dk) Isýtma Fonksiyonu Çalýþmadýðýnda Güç Tüketimi (Wh) Piþirme Yüzey Alaný (cm 2 ) AFW-902VT Standart Yükte Enerji Tüketimi E (kwh) E < < E < < E < < E < < E < < E < < E Geleneksel : 0.88 Fanlý Hava Dolaþýmlý : Küçük Orta Büyük Geleneksel : 48 Fanlý Hava Dolaþýmlý :

31 ESKÝ MAKÝNENÝZÝ ELDEN ÇIKARMA Ürün veya paketi üzerindeki bu sembol, ürünün ev atýðý gibi muamele görmemesi gerektiðini gösterir. Bunun yerine elektrikli ve elektronik donanýmýn geri dönüþümünü yapan geçerli toplama noktasýna teslim edilmelidir. Bu ürünün doðru þekilde imha edilmesini saðlayarak, ürünün yanlýþ atýk muamelesi kaynaklý çevre ve insan saðlýðý ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarýný önlemeye yardýmcý olursunuz. Malzemelerin geri dönüþümü, doðal kaynaklarý korumaya yardýmcý olacaktýr. Bu ürünün geri dönüþümü ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi icin lütfen yerel belediye, ev atýklarý imha servisi veya ürünü satýn aldýðýnýz maðaza ile temasa geçin. 29

32 Vestel Beyaz Eþya Sanayi ve Ticaret A.Þ Organize Sanayi Bölgesi Manisa - TÜRKÝYE Tel: E-posta: Web: Vestel Ticaret A.Þ Zorlu Plaza Avcýlar Ýstanbul - Türkiye Tel: E-posta: Web:

33

34 Tel: E-posta: Web: R001 01/14

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

AOB-6006 AOB-6007 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

AOB-6006 AOB-6007 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOB-6006 AOB-6007 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncellikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz. Bu kýlavuz;

Detaylı

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624795

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6696X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624795 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER VRF Sistemleri Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Bu kitap TOSHIBA Super Modular Multi Owner s Manual kitabýndan Türkçeye çevrilmiþ ve EDM/st tarafýndan düzernlenmiþtir. Nisan 2005 TOSHIBA Super ModularMulti

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2 Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 H6GVAG TK Ýçindekiler DİKKAT, 2 Montaj, 3-6 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 12060 18060 24060 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı