Turbo Fýrýn. Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turbo Fýrýn. Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T"

Transkript

1 Turbo Fýrýn Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T

2 Önemli Cihazýnýzýn verimli çalýþmasý ve emniyeti için sizlere her zaman: Ýhtiyaç duyduðunuzda sadece Ýndesit Yetkili Servisini çaðýrmanýzý Orijinal yedek parça kullanmanýzý tavsiye ediyoruz. 1. Ýþbu kýlavuzdaki uyarý ve öneriler sadece sembolleri kullaným kýlavuzu ve cihazýn veri etiketinde belirtilmiþ ülkeler için geçerlidir. 2. Cihazýn montaj ve kullanýmýný anlatan bu kitapçýk, sýnýf 1 tipi cihazlar (baðýmsýz monte edilebilir) veya sýnýf 2 ankastre cihazlar (iki kabin arasýna monte edilebilir) için hazýrlanmýþtýr.. Bu cihaz, profesyonel herhangi bir kullanýma uygun olmayýp sadece evde kullaným için üretilmiþtir. 4. Fýrýnýnýzý kullanmadan önce kullaným kýlavuzunu dikkatle okuyunuz; çünkü içinde fýrýnýnýzýn emniyetli montajý, kullanýmý ve bakýmýyla ilgili önemli talimatlar yer almaktadýr. gerekli olabileceðinden özenle saklayýnýz. 5. Ambalajý açtýðýnýzda, cihazýnýzýn herhangi bir hasarý olup olmadýðýný anlamak için kontrol ediniz. Bu yönde herhangi bir þüpheniz varsa cihazýnýzý kullanmayýnýz, en yakýndaki Ýndesit Yetkili Servisi'ne baþvurunuz. Ambalaj parçalarýný (plastik çantalar, köpük polistren, çiviler, vs.) asla çocuklarýn eriþebileceði yerlerde býrakmayýnýz. 6. Fýrýnýnýz, verilen talimatlara uygun olarak sadece Ýndesit Yetkili Servisi tarafýndan monte edilmelidir. Üretici firma, insanlara, hayvanlara ve mala zarar verebilecek uygunsuz montajdan dolayý ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu deðildir. 7. Elektrikle çalýþan cihazýnýzýn bu açýdan güvenliði sadece ve sadece doðru ve etkin bir þekilde, elektrik emniyeti ile ilgili yürürlükte olan yönetmeliklere uygun þekilde yapýlmýþ topraklama baðlantýsý ile saðlanabilir. Yapýlan topraklama baðlantýsýnýn etkili bir þekilde çalýþtýðýna emin olmalýsýnýz. Herhangi bir þüpheye kapýlýrsanýz derhal sistemi kontrol etmesi için profesyonel bir elektrikçi çaðýrýn. Üretici firma, topraklama baðlantýsý yapýlmamýþ bir sistemden kaynaklanan tüm arýza ve hasarlardan sorumlu deðildir. 8. Cihaz ya da ambalaj üzerinde yer alan veri etiketinde belirtilen deðerler, evinizde bulunan elektrik ve gaz þebekesi sistemlerininki ile ayný olmalýdýr. Cihazýnýzý fiþe takmadan önce bu durumu kontrol ediniz. 9. Sistemin elektrik kapasitesinin ve prizlerin, veri etiketinde belirtilen, fýrýnýn maksimum gücünü karþýlayacak yeterlilikte olmalýdýr. Bunu kontrol ediniz. Herhangi bir þüpheniz varsa, profesyonel bir elektrikçi çaðýrýnýz. 10. Montaj iþlemleri için, en az mm. ya da daha fazla kontak açýklýðý bulunan çok kutuplu bir anahtar gerekmektedir. 11. Priz ile fýrýnýn fiþi birbiriyle uyumlu deðilse, prizi, profesyonel bir elektrikçiye daha uygun bir modeli ile deðiþtirtiniz. Elektrikçi ayný zamanda priz kablosunun kesitinin, cihazýn çektiði güce uygun olup olmadýðýný da kontrol etmelidir. Adaptörlerin, çoklu prizlerin ve uzatma kablolarýnýn kullanýlmasý tavsiye edilmez. Bunlarýn muhakkak kullanýlmasý gerekiyorsa, sadece yürürlükte olan emniyet yönetmeliklerine uygun tekli ya da çoklu adaptörler kullanmanýz gerektiðini unutmayýnýz. Böyle hallerde, tekli adaptörün ya da uzatma kablosunun üzerinde belirtilen maksimum akým kapasitesi asla aþýlmamalýdýr. 12. Cihazý kullanmadýðýnýz zaman fiþini lütfen prizde býrakmayýn ve ana þalter ile gaz kaynaðýný kapatýnýz. 1. Kumanda panelinin arkasýndaki ve altýndaki havalandýrma ve ýsý daðýlýmý için kullanýlan açýklýklar ile yuvalar asla kapatýlmamalýdýr. 14. Kullanýcý, bu cihazýn besleme kablosunu hiçbir þekilde deðiþtirmemelidir. Kablonun deðiþtirilmesi gerektiðinde mutlaka Ýndesit Yetkili Servisi'ni arayýnýz. 15. Bu cihaz, yapým amacý dýþýnda baþka hiçbir amaç için kullanýlmamalýdýr. Baþka bir amaç için kullaným (mesela odalarýn ýsýtýlmasý), uygunsuz ve sonuçta tehlikeli bir uygulama olarak kabul edilmektedir. Üretici firma, uygunsuz kullanýmdan doðacak zarar ve ziyandan dolayý sorumluluk kabul etmemektedir. 16. Elektrikli cihazlarýn kullanýmýnda bir dizi temel nitelikte kurala dikkat edilmelidir. Aþaðýdakilerin dikkate alýnmasý özellikle önemlidir: Elleriniz veya ayaklarýnýz ýslak iken cihazýnýza dokunmayýnýz. Cihazý, ayaklarýnýz çýplak iken kullanmayýnýz. Uzatma kablosu kullanmayýnýz, fakat kullanmanýz zorunluysa TSE damgalý uzatma kablosu kullanýnýz. Cihazýn þebekeden elektrik baðlantýsýný kesmek için asla besleme kablosunu ya da cihazý asýlarak çekmeyiniz. Cihazý açýk havada (rüzgara, güneþe vs.ye karþý) korumasýz býrakmayýnýz. Cihazýn kullanýmýný bilmeyen çocuk ya da yetiþkinlerin cihazý kullanmasýna izin vermeyiniz. 17. Cihazý temizlemeden ya da bakýmýný yapmadan önce daima cihazýn þebekeyle elektrik baðlantýsýný kesiniz ya da ana düðmesinden kapatýnýz. 18. Cihazýn arýzalanmasý durumunda cihazý kapatýnýz, gaz musluðundan gaz akýþýný kesiniz ve fýrýný kullanmayýnýz. Onarýmlar için Ýndesit Yetkili Servisini arayýnýz ve kendilerinden sadece orijinal yedek parça kullanmalarýný isteyiniz. Bu kurallara uyulmamasý cihazýn ve sizin güvenliðiniz açýsýndan tehlike yaratabilir. 19. Cihazý kullanmayacaksanýz, fiþini prizden çekiniz ve besleme kablosunu þebekeden ayýrýnýz, böylelikle cihazýnýz servis dýþý hale gelecektir. Ayrýca potansiyel olarak tehlikeli parçalarýný, her þeyden önce cihazý kurcalayabilecek çocuklarýn zarar görmemesi için emniyetli hale getiriniz. 20. Kazara dökülmeleri önlemek için tabaný düz olmayan ya da deforme olmuþ piþirme kaplarýný beklerde ya da elektrikli gözler üzerinde kullanmayýnýz. Tavalarýn saplarýný içeri doðru döndürünüz, böylelikle bunlara kazara çarpmaz ve devirmezsiniz. 21. Cihazýn bazý parçalarý, özellikle elektrikli ocak, kullanýmdan sonra uzun bir süre sýcak kalacaktýr. Bunlara dokunmamaya dikkat ediniz. 22. Cihaz kullanýmda iken alkol, benzin veya türevleri gibi yanýcý sývýlarý asla cihazýn yakýnýnda bir yerde kullanmayýnýz. 2. Fýrýnýn yakýnýnda küçük elektrikli cihazlar kullanýrken, elektrik kordonlarýnýn sýcak kýsýmlarýn yakýnýnda olmamasýna dikkat ediniz. 24. Cihazý kullanmadýðýnýz zaman düðmelerin ''.''/''o'' konumunda olmasýna dikkat ediniz. 25. Gazlý cihazlarýn, sorunsuz çalýþmasý için düzenli þekilde kullanýldýklarý mekanlarýn havalandýrýlmalarý gerekir. Bu nedenle fýrýnýnýzý monte ederken, ''Cihazýn Yerleþtirilmesi'' baþlýklý paragrafta belirtilen talimatlarý dikkatli bir þekilde yerine getiriniz. 26. Izgarayý ya da fýrýn kýsmýný kullandýðýnýz zaman çocuklarýn cihazdan uzak kalmalarýný saðlayýn çünkü bu kýsýmlar aþýrý derecede sýcaktýr. 27. Cihaz, sadece yetiþkin kiþiler tarafýndan ve bu kitapçýkta aktarýlan talimatlara göre, yemek piþirmek amaçlý kullanýlmalýdýr. Her türlü diðer kullanýmlar (örneðin: ortam ýsýtmasý) uygunsuz ve bu nedenle tehlikeli bulunur. Üretici firma uygunsuz, hatalý ve mantýk dýþý kullanýmlardan kaynaklanan muhtemel zararlardan sorumlu tutulamaz

3 Montaj Aþaðýdaki bilgiler cihazý yerleþtirecek Ýndesit Yetkili Servis'i tarafýndan okunmalýdýr. Doðru yerleþtirme ve servis iþlemi için bilinmesi þart kurallardýr. Önemli: Cihazýn ayarlanmasý, bakýmý veya taþýnmasý esnasýnda, öncelikle cihazýn elektrik baðlantýsýnýn þebekeden ayrýlmasýnýn gerekliliði unutulmamalýdýr. Cihazýn Pozisyonu Önemli: Cihaz, muhakkak sürekli havalandýrmanýn olacaðý bir yerde kurulmalý ve kullanýlmalýdýr. Aþaðýda aktarýlan önlemleri uygulayýnýz. a) Fýrýn, hacmi 20 m 'den küçük odalara konulmamalýdýr. Eðer hacmi 5m 'den küçük bir mahale yerleþtirilmiþse mahal minumum 110 cm 2' lik bir dýþ ortama açýlan pencere ile, eðer oda hacmi 5 ila 10 m arasýnda ise mahal minimum 50 cm 2 'lik pencere ile havalandýrýlmalýdýr. Eðer oda hacmi 11m 'den büyük ise dýþarýdan bir pencere ile havalandýrma ihtiyacý yoktur. Buna raðmen, oda hacmi 5 ve 11 m arasýnda olsa da eðer odanýn dýþ hacme doðrudan açýlan kapý veya penceresi var ise, ilaveten yeni bir havalandýrma penceresine ihtiyaç yoktur. piþiriciler için kullanýlan bacalarýn kollara ayrýlmasý durumunda direk dýþarýya b) Çok uzun süreli kullanýmda iyi bir havalandýrma için dýþarýya açýlan bir pencerenin olmasý zorunluluðu unutulmamalýdýr. Detay A Bitiþik oda Havalandýrýlmasý gereken oda Yanma için gerekli havanýn saðlanacaðý havalandýrma aralýðý ömeði A Kapý ve yer arasýnda yükseltilmiþ boþluk c) Ayný oda içerisinde bir baþka gazlý ocak bulunmasý halinde muhakkak ortamý havalandýracak suni hava sirkülasyonu temin edilmelidir. Ayaklarýn Ayarlanmasý (sadece bazý modellerde) Fýrýnýnýz konulduðu yerde, ayarlý ayaklarý sayesinde dengelenmelidir. Fýrýnýn üst köþelerinden bastýrarak dengesizliði görebilir ve buna göre ayar yapabilirsiniz. Ayaklarýn Yükseltilmesi (sadece bazý modellerde) Fýrýn ile birlikte verilen uzatma parçalarýný þekil de gösterildiði gibi fýrýnýn ayaklarýna takarak ve çevirerek cihazý yükseltebilirsiniz. Fýrýnýn Yerleþtirilmesi Fýrýnýnýz X sýnýfý yüksek sýcaklýða karþý koruma sýnýfýnda dizayn edilmiþtir. Bu nedenle konulduðu bölgede diðer mobilyalarýn yakýnýna, mobilya yüksekliði ocak tablasýnýn yüksekliðini aþmamak kaydýyla yerleþtirilebilir. Fýrýnýn yeri seçilirken, buzdolabý yanýnda olmamasýna, yakýnda çabuk tutuþacak yanýcý ya da parlayýcý maddeler, tül perde ve mefruþat olmamasýna dikkat edilmelidir. Fýrýnýn arka kapaðý ile duvar arasýnda minimum 2 cm boþluk býrakýlmasý hava sirkülasyonu açýsýndan gereklidir. Fýrýnýn yakýnýndaki mobilyalar oda sýcaklýðýnýn 50 ºC üzerindeki bir sýcaklýða dayanýklý türden yapýlmýþ olmalýdýr. Aþaðýda cihazýn doðru þekilde yerleþtirilmesi için dikkat edilmesi gereken uyarýlar bulunmaktadýr. a) Fýrýn banyo ve duþ odasý dýþýnda, evin yemek piþirmekte kullanýlan mutfak, yemek odasý gibi kýsýmlarýna yerleþtirilmelidir. b) Mutfak mobilyalarý, fýrýnýn ocaklarýnýn bulunduðu tabladan yüksek ise, fýrýnýn kenarýndan en az 11 cm mesafede bulunmalýdýrlar. Fýrýnýn hemen arkasýnda kesinlikle perde olmamalý ve fýrýn kenarlarýndan en az 11 cm mesafede bulunmalýdýrlar. c) Fýrýnýn üstünde bulunan duvar dolaplarý ve fanlý davlumbazlar için gerekli olacak geniþlik ve fýrýn tablasýndan olan minimum yükseklikler, þekil A ve B'de verilmiþtir. Buna göre küçük tip fýrýnlarda bu yükseklik 420 mm, kombine büyük fýrýnlarda 700 mm olmalýdýr. d) Fýrýnýn arka kapaðýnýn duvara temas eden kýsmýna, ateþe dayanýklý amyant levha konulmalýdýr. mm. 420 Min. DAVLUNBAZ Min. 900 mm. Min. 420 mm. min. 650 mm. davlunbazl min. 700 mm. davlunbazs z Þekil A Þekil B Gaz Baðlantýsý FIRININIZ LPG TÜPGAZ ÝLE ÇALIÞMAYA AYARLANMIÞTIR. EÐER DOÐALGAZ ÝLE ÇALIÞTIRMAK ÝSTENÝRSE SÝZE EN YAKIN ÝNDESÝT YETKÝLÝ SERVÝSÝ'NE MÜRACAAT EDÝNÝZ. Bu baðlantýlar yapýlmadan önce fýrýn ocaklarýnýn çalýþabileceði sistem ile evinizde mevcut olaný karþýlaþtýrýnýz. 4

4 Bazý modellerde gaz giriþi sað ve solda olmak üzere iki tanedir. Gerek duyulursa ana giriþte, mevcut olanýn yerine diðeri kullanýlabilir. Bunun için kör týpa ile hortum giriþ adaptörünün yerleri deðiþtirilmelidir (gerekli contalar cihaz ile birlikte verilmiþtir). Tüpgaz ile birlikte kullanýlacak detantörün basýnç ve debi deðerleri uygun olmalýdýr. Önemli: Regülatör basýnç ve debi deðerlerinin aþaðýdaki tabloda belirtilen deðerlere uygun olmasý emniyetli çalýþmýný, uygun gaz tüketimini ve cihazýnýzýn uzun ömürlü olmasýný saðlayacaktýr. Gerekli Basýnçlar Sýkýþtýrýlmýþ petrol gazý (Tüpgaz) Nominal (mbar) Minimum (mbar) Maximum (mbar) 7 ** 25 ** 45 ** 28 *** 20 *** 5 *** Doðal gaz 20 **** 17 **** 25 **** ** Propan P.C.S. = 50,7 MJ/Kg *** Bütan P.C.S. = 49,47 MJ/Kg **** Metan P.C.S. = 7,78 MJ/m Hortum ile baðlantý Fýrýnýnýzýn gaz giriþi hortum vasýtasýyla yapýlabilir. Tüpgaz için gerekli hortumun iç çapý 8 mm, doðalgaz için ise 1 mm'dir. Hortum ile baðlantý yapýlýrken dikkat edilmesi gereken hususlar: Hortumun hiçbir yeri, ýsýsý 50 C'den fazla olan bir yere deðmemelidir. Hortumun uzunluðu 1500 mm'yi geçmemelidir. Hortum dolanmamalý, gerilmemeli, kat kat olmamalý ve düðüm þeklinde dolaþmamalýdýr. Hortum; keskin köþelere, hareketli nesnelere temas etmemeli ve hasarlý olmamalýdýr. Hortum boylu boyunca montaj öncesi dikkatlice kontrol edilmeli, herhangi bir üretim hatasý olup olmadýðý gözlenmelidir. Hortumun bir ucunu detantöre, diðer ucunu fýrýn gaz giriþ adaptörüne sýkýca takýp bir saç kelepçe ve tornavida ile iyice sýkýnýz. Yukarýda anlatýlan koþullar dahilinde hortum ile baðlantý yapýlamaz ise esnek, metal hortum kullanýlabilir. Bu durumda emniyet standartlarýna uygun bir baðlantýnýn yapýlabilmesi için Ýndesit Yetkili Servisi çaðrýlmasý doðru olur. Esnek, mafsalsýz paslanmaz çelik boru ve diþli manþonlar ile baðlantý yapýlmasý Cihaz üzerindeki hortum giriþ adaptörünü çýkartýn. Fýrýnýn gaz giriþ borusu üzerine 1/2 parmak diþ açýlmýþtýr. Bu giriþten standartlara uygun boru ve contalar ile gaz giriþi yapýlabilir. Borunun toplam uzunluðu 2000 mm'yi geçmemelidir. Önemli: Gaz giriþ baðlantýlarý tamamen bittikten sonra gaz açýlýp tüm baðlantý yerleri ve hortumun kendisi daha önceden hazýrlanmýþ bol köpüklü suyla kontrol edilmelidir. Bu kontrol iþlemi yapýlýrken asla kibrit, çakmak vs kullanýlmamalýdýr. Plastik hortum baðlantýsý paragrafýnda belirtildiði gibi, yine metal boru baðlantýsýnda da boru, kesici yerlere deðmemeli ve boruda hiçbir hasar görüntüsü olmamalýdýr. Elektrik baðlantýsý Cihazýnýzýn fiþini veri plakasýnda belirtilen elektrik deðerlerine uygun ve topraklý bir prize takýnýz. Güç kablosu, bütün uzunluðu boyunca sýcak yerlerden uzakta olmalý, kablodaki ýsý artýþý, oda ýsýsýný 50 C' den fazla aþmamalýdýr. Baðlantý öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar: Evinizdeki elektrik tesisatý ve sigorta, cihazýn yükünü kaldýrabilecek güçte olmalýdýr. (Veri plakasýna bkz.) Evinizin elektrik tesisatý standartlara uygun olarak muhakkak topraklanmýþ olmalýdýr. Elektrik þebeke baðlantýlarý (priz ve otomatik þalter) fýrýný yerleþtirdiðiniz konuma göre kolayca ulaþýlabilecek þekilde yapýlmalýdýr. Not: Baðlantýda asla adaptör kullanmayýnýz ve fýrýn devresine paralel baðlý ikinci bir çýkýþ yapmayýnýz. Bu tür baðlantýlar ýsýnma ve yanmaya neden olur. Tablo 1 LPG Doðalgaz Bek Çap Termik Güç kw (p.c.s.*) Baypas 1/100 Enjektör 1/100 Debi* g/h Enjektör 1/100 (mm) Nominal. Kýsýk (mm) (mm) *** ** (mm) Büyük Bek (UR) 100,0 0, Orta Bek (S) 75 1,90 0, Küçük Bek (A) 55 1,00 0, Besleme basýncý Nominal (mbar) Minimum (mbar) Maksimum (mbar) Debi* l/h S S S ø 180 UR A UR A K6G4 (W)/T K6M4S (W)/T K6G4 S (W)/T 5

5 Teknik Özellikler Fýrýn iç ölçüleri geniþlik 4,5 cm derinlik 40 cm yükseklik 2 cm Fýrýn hacmi 56 litre Isýtýcý çekmecenin ölçüleri geniþlik 4 cm derinlik 4 cm yükseklik 1,5 cm ENERJÝ ETÝKETÝ Elektrikli fýrýn etiketleri üzerinde 2002/40/CE sayýlý yönerge EN 5004 normu Fanlý fýrýn konumunda enerji sarfiyati fýrýn konumu:buz Çözme 0051 IMQ SpA. Via Quintilaliano 4 I MilanoItaly Tel : Fax : Voltaj ve frekans Bekler Tanýtým etiketine bakýnýz LPG veya doðalgaza uygun AB yönergeleri; 12/12/06 tarih 2006/95/EEC sayýlý (Düþük Gerilim) yönergesi ve sonraki tadilleri 15/12/04 tarih 2004/108/EEC sayýlý (Elektromanyetik Uyum) yönergesi ve sonraki tadilleri 29/06/90 tarih 90/96/ EEC sayýlý (Gaz Yakan Cihazlar) yönergesi ve sonraki tadilleri 22/07/9 tarih 9/68/EEC sayýlý yönerge ve sonraki tadilleri 2002/96/EC 6

6 Elektrikli Turbo Fýrýn A A E B D E R B D K K G G F F L O N N N N L O N N Q T N A Üst tabla B Gazlý ocak beki C Elektronik ateþleme bujisi D Üst ýzgara E Kontrol paneli F Ayarlanabilir ayaklar G Damlama tablasý veya fýrýn tepsisi H Ocak bekleri için gaz emniyet cihazý K Izgara teli L Program seçim düðmesi N Gazlý ocak bekleri için kontrol düðmeleri O Termostat uyarý lambasý Q Elektrikli ocak pilot lambasý T Elektrikli ocak 7

7 Kullaným Talimatlarý Cihazýn deðiþik iþlevlerinden faydalanmak için ön kontrol panelinde bulunan kontrol düðmeleri ve butonlar kullanýlýr. Gaz Ocak Bekleri Ýçin Kontol Düðmeleri (N) Kontrol düðmelerinin üzerinde, bunlarýn kumanda ettiði ocak beki küçük dikdörtgenler ile belirtilmistir. Herhangi bir gazlý ocak bekini yakmak için kibrit ya da elektronik çakmaðýnýzý kullanýnýz; düðmeye basýnýz; saat yönünün aksine maximum konumuna getiriniz. Her ocak maximum, minimum, orta ve bunlarýn ara güçlerinde çalýþabilir. Düðmelerin üzerinde "kapalý" pozisyonundan baþka maximum ve minimum pozisyonlarý da gösterilmiþlerdir. Düðmeyi "kapalý" pozisyonundan saat aksi yönünde çevirerek ve iþarete denk getirerek istenen konuma ayarlayabilirsiniz. Cihazý kapatmak için de düðmeyi saat yönünde ve durana kadar çevirmek gerekir. (yine sembolüne denk gelinceye kadar) Gazlý Ocak Bekleri için Elektronik Ateþleme Belli bir yakma bujisini ateþlemek için ocaðýn düðmesine basýn ve ve buji yanana kadar basýlý tutarak saatin aksi yönünde maximum'a kadar çevirin. Önemli: Bekin alevi kazara sönerse, kontrol düðmesini kapatýnýz ve yeniden yakmaya çalýþmadan önce en az bir dakika bekleyiniz. Gaz Kesme Emniyeti Olan Modeller Bu Modellerde, bir alev tespit cihazý (bakýnýz ayrýntý H)* vardýr. Önemli: Ocak beklerinde bir emniyet cihazý olduðundan, beki yaktýktan sonra, emniyet cihazý ýsýnýncaya kadar gazýn geçmesine izin vermek için düðmeyi yaklaþýk 7 saniye basýlý tutunuz. Bu çok fonksiyonlu fýrýnda, geleneksel statik fýrýnýn avantajlarý ile daha modern olan turbo modeller tek bir cihazda birleþtirilmiþtir. Çok yönlü bir cihaz olan bu fýrýnla 5 ayrý piþirme modu arasýndan seçim yapabilirsiniz. Fýrýnýn çeþitli fonksiyonlarý kontrol panelindeki seçme düðmesi "L" ile termostat "M" düðmesi ile seçilebilmektedir. Uyarý: Fýrýný veya ýzgarayý ilk kullanýmdan önce, termostatý en yüksek pozisyona getirerek, odayý havalandýrýp fýrýn kapaðýný açýk býrakarak, yaklaþýk yarým saat çalýþtýrýn. Bu esnada duyabileceðiniz kokular, fýrýnýn montajýna kadar geçen süre zarfýnda, cihazý dýþ etkenlere karþý korumakta kullanýlan sývýlarýn buharlaþmasýndan kaynaklanan kokulardýr. Dikkat: Yað toplama tepsisini yalnýzca ýzgara yaparken ya da (bazý modellerde mevcut olan) döner ýzgarayý kullanýrken sos ya da yaðlarý toplamak için fýrýnýn alt rafýna yerleþtiriniz. Diðer piþirme yöntemleri için alt rafý kesinlikle kullanmayýn ve fýrýn çalýþýrken tabana hiç bir cisim yerleþtirmeyiniz. Aksi halde emaye kaplama zarar görebilir. Piþirme kaplarýnýzý (tencere, alüminyum folya vs.) daima cihazýnýz ile birlikte gelen ýzgaranýn üzerine yerleþtiriniz. Fýrýn Kontrol Düðmesi (L) Bu düðme fýrýnýn deðiþik fonksiyonlarýnýn seçiminde ve fýrýnda piþirilecek yiyeceklere en uygun sýcaklýðýn seçilmesi için kullanýlýr, sýcaklýk dereceleri düðme üzerinde YOGURT ile Max arasýnda gösterilmektedir. Ayrýca düðmeyi saat yönünde çevirerek sembolü hizasýna getirdiðinizde fýrýnýn lambasýný fýrýný çalýþtýrmaksýzýn yakabilirsiniz. Düðmeyi saat yönünde döndürmeye devam ederek, aþaðýda gösterilen sýcaklýk derecelerinden birini piþirmek istediðiniz yiyeceðe uygun olarak seçebilirsiniz. Bunu yapmak için istediðiniz sýcaklýk deðerini kontrol paneli üzerindeki referans çizgisine getiriniz. Panel üzerinde referans çizgisine denk gelen sýcaklýk deðeri ayarlanýlan deðerdir. YOGURT Max Seçmiþ olduðunuz sýcaklýk deðeri termostat vasýtasýyla tüm piþirme zamaný boyunca sabit tutulur. Fýrýn uyarý lambasý fýrýnýn devrede olduðunu gösterir ve piþirme süresince yanýk kalýr. Buz Çözme Fýrýnýn arkasýndaki fan dýþ ortam sýcaklýðýndaki havayý yiyeceklerin etrafýnda dolaþtýrýr. Bu fonksiyon ile; çeþitli gýdalarýn ve özellikle hassas yiyeceklerden ýsýtýlmamasý gereken dondurmalý pastalar, kremalý ve meyvalý pastalarýn buzunu çözme iþlemi yapýlýr. Buz çözme zamaný olarak normalde önerilen sürenin yarýsý alýnýr. Donmuþ et, balýk veya ekmeði hýzla kullanabilmek için sýcaklýðý C ayarlayarak buzunu çözme iþlemini gerçekleþtirebilirsiniz. Yoðurt Hazýrlama YOGURT Fýrýnýn kontrol düðmesi bu konuma getirildiðinde, fýrýnýn üzerindeki ýþýk yanar ve yoðurt hazýrlama fonksiyonu baþlar. Bu fonksiyon özellikle yoðurt hazýrlamak için uygundur (''Pratik Piþirme Önerileri'' kýsmýndaki ilgili paragrafa bakýnýz). Termostat Ýkaz Lambasý (O) Ýkaz lambasýnýn yanmasý termostatýn ýsýndýðýný, yani çalýþtýðýný, sönmesi de fýrýnýn istenen ve düðme üzerinde ayarlanan ýsýya ulaþýldýðýný gösterir. Bu aþamadan sonra da ýþýðýn yanýp sönmesi, termostatýn doðru çalýþtýðýný ve fýrýnda ulaþýlan sýcaklýk derecesini sabit tutmak için yanýp söndüðünü gösterir. Elektrikli üst ocak kontrol düðmesi (T) (sadece bazý modellerde bulunur) Hýzlý elektrik ocaklarý diðerlerinden, ortada bulunan kýrmýzý nokta ile ayrýlýrlar. Verimli kullaným ve plakalara zarardan kaçýnmak için, elektrikli ocaklarýn üstüne plakanýn yüzeyinden küçük olmayan ve tabaný düz tencereler koyunuz. Tabloda, elektrikli üst ocak düðmeleri üzerinde iþaretli konumlar ve bunlarýn kullaným alanlarýyla ilgili detaylý bilgiler bulunmaktadýr. * Sadece bazý modellerde mevcuttur. 8

8 Kullaným Talimatlarý Konum Normal veya kuvvetli bek 0 Kapalý 1 Balýk ve sebze piþirme 2 Patates, çorba, nohut, kuru fasulye Çok miktardaki yemekleri piþirme, çorbalar 4 Kýzartmakavurma (orta ) 5 Kýzartmakavurma (kuvvetli) 6 Kýzartma veya hýzlý kaynatma Cihazýn ilk kullanýþýnda, ocaklarýn üstüne herhangi birþey koymadan ve maksimum kuvvete ayarlayarak yaklaþýk 4 dakika yakýn. Bu süre içinde muhafaza kaplamasý sertleþir ve mümkün olan en yüksek dayanýklýlýk seviyesine ulaþýr. Elektrikli üst ocak pilot lambasý (Q) (sadece bazý modellerde bulunur) Elektrikli ocaklar yanýnca ikaz lambasý da yanar. Ocak beklerinin kullanýmý için pratik tavsiyeler En iyi performansý elde etmek için aþaðýdaki önerileri göz önünde tutunuz: Tencerenin altýndan alev taþmasýný önlemek için her ocaða uygun tencere ve kap kullanýnýz (tabloya bakýnýz). Sadece düz tabanlý tencere ve kaplar kullanýnýz. Sývýlar kaynamaya baþladýðý zaman, gaz düðmelerini minimum pozisyonuna getiriniz. Her zaman kapaklý tencereler kullanýnýz. Bek Piþirme kabý çapý ø (cm) Hýzlý (R) Yarý hýzlý (S) Yardýmcý (A) Not: Çaplarý 12 cm den küçük tencereler kullanýldýðýnda, bunlar küçük ateþ üzerine konmalý ve ocak küçültücü ýzgara kullanýlmalýdýr. 9

9 Pratik Piþirme Önerileri Kek (Hamur Ýþi) Piþirme Kek piþirirken, keki fýrýna koymadan yaklaþýk 15 dakika önce fýrýný ýsýtýnýz. Ýdeal sýcaklýk 160 C civarýndadýr. Piþirme esnasýnda kekin kabarmasýný engellememek için fýrýnýn kapaðýný açmayýnýz. Kek karýþýmlarý çok fazla akýcý olmamalýdýr çünkü piþirme süresinin uzamasýna neden olur. Bu durumda piþirme süresini uzatmak gerekebilir. Genelde: Kek çok kuru Bir sonraki sefer ýsý deðerini 10 C arttýrýnýz ve piþirme süresini azaltýnýz. Kek çöküyor Su, süt, vs. gibi sývýlarý daha az kullanýnýz ya da ýsýyý 10 C azaltýnýz. Kekin üst kýsmý koyu renkli oluyor Daha alçak bir rafa koyunuz, daha düþük ýsýda ve daha uzun sürede piþiriniz. Dýþý iyi piþmiþ ama içi hala çið Daha az su, süt, vs. gibi sývý kullanýnýz, ýsýyý düþürün, piþirme zamanýný uzatýnýz. Kek kalýptan çýkmýyor Kalýbý iyi yaðlayýnýz ve biraz un serpiniz. Fýrýnýn deðiþik raflarýnda piþirdim ancak hepsinde piþme ayný þekilde olmuyor Daha düþük bir ýsýda piþiriniz. Ayný anda fýrýna koyulan yiyecekleri, ayný anda fýrýndan çýkarmak mecburi deðildir. Balýk ve et piþirilmesi Kurumamasý için, piþirilecek olan etin aðýrlýðý en az 1 kg olmalýdýr. Beyaz et, kümes hayvanlarý ve balýk piþirilirken düþük sýcaklýklar (150 C175 C) kullanýlmalýdýr. Kýrmýzý etlerin üstünün iyi piþmiþ ancak içinin nispeten daha az piþmesini istiyorsanýz, piþirmeye önce ( C) yüksek sýcaklýkta baþlayýp kýsa bir süre sonra normal piþirme sýcaklýðýna dönebilirsiniz. Piþirilen etin miktarý arttýkça, sýcaklýðýn düþürülüp zamanýn arttýrýlmasý önerilir. Eti ýzgaranýn tam ortasýna koyunuz ve damlayan yað lar için de bir tepsiyi fýrýnýn orta rafýna sürün. Eðer alt taraftan daha fazla ýsý gelmesini istiyorsanýz, tepsiyi birinci rafa yerleþtiriniz. Ördek, tavþan, büyük kümes hayvanlarý fanlý piþirmede aþýrý derece kuruyabilirler. Bu takdirde güzel sonuç almak için kombine fýrýn tavsiye edilir. Yoðurt Hazýrlama Malzemesi: 1 litre süt, 2.5 çorba kaþýðý yoðurt Yapýlýþý: 1. Sütü ateþe koyunuz. 2. Süt kaynamaya baþlayýnca, kýsýk ateþte 45 dakika daha kaynattýktan sonra ateþten indiriniz.. Sütü mayalanma sýcaklýðý olan küçük parmaðýnýzýn dayanabileceði sýcaklýða kadar soðutunuz 4. Mayalanma sýcaklýðýna kadar soðutulmuþ sütten bir miktarý ayrý bir kaba alýp, uygun ölçüdeki mayalama yoðurdunu içine iyice karýþtýrýnýz. 5. Elde ettiðiniz karýþýmý tekrar büyük kaptaki süte ilave edip karýþtýrýnýz. 6. Mayalanmýþ olan bu sütü, yoðurt yapacaðýnýz kaba koyup, kapaðýný iyice kapatarak fýrýnýn üçüncü rafýna yerleþtiriniz. 7. Fýrýn termostat düðmesini yoðurt konumuna YOGURT getiriniz saat bekledikten sonra fýrýndan çýkarýnýz. Kapaðýný açýnýz ve yoðurt kabýný sarsmadan buzdolabýna yerleþtiriniz. Süt tozu ile yoðurt: Malzemesi: 1 litre süt, çorba kaþýðý süt tozu, 2.5 çorba kaþýðý yoðurt. Yapýlýþý 1. Sütü ateþe koyunuz. 2. Süt ýlýklaþýnca içine süt tozunu koyup kaynayýncaya kadar karýþtýrýnýz. Kaynamaya baþlayýnca kýsýk ateþte 0 dakika kaynattýktan sonra ateþten indiriniz. Bundan sonra önceki bölümde anlatýlanlarý.maddeden baþlayarak 8.e kadar takip ediniz. Öneriler Yoðurt kabýný buzdolabýnda en az saat býrakýnýz. Yoðurt yaparken en iyi sonucu almak için, dar çaplý, derin cam kase kullanýnýz. Eðer pastörize süt kullanýyorsanýz, sütü sadece mayalanma sýcaklýðýna kadar ýsýtmanýz yeterlidir. Süt tozu kullanýldýðýnda, süt kalitesinin pek etkisi olmadan, mükemmel sonuçlar elde edilebilir. 10

10 Düzenli Bakým ve Temizlik Her iþlemden önce fýrýnýn elektrik baðlantýsýný kesiniz. Fýrýnýnýzýn uzun ömürlü olmasý, aþaðýdaki maddelerin dikkate alýnmasý koþuluyla, sýk sýk ve bütünüyle temizlenmesine baðlýdýr: Cihazý temizlemek için buharlý temizlik makineleri kullanmayýnýz. Emaye bölümler ve kendinden temizlemeli paneller, zedeleyebilecek herhangi bir aþýndýrýcý toz ya da tahriþ edici madde kullanýlmaksýzýn ýlýk suyla yýkanýr; Fýrýnýn içini sýk sýk halen sýcakken ýlýk su ve deterjan ile temizleyiniz ve duruladýktan sonra kurutunuz; Alev yayýcýlarý tortulaþmayý önlemek için sýkça sýcak su ve deterjan ile temizlenmelidir. Otomatik aydýnlatmalý ocaklarda, elektronik aydýnlatma cihazlarýnýn terminal bölümleri sýkça temizlenmeli ve alev yayýcýlarýnýn gaz çýkýþ delikleri týkanmalarýný önlemek için kontrol edilmelidir; Paslanmaz çelik uzun süre boyunca sert özellikli su ya da (fosfor içeren) sert deterjanlarla temas ederse, üzerinde kalýcý izler oluþabilir. Temizledikten sonra ovalanarak yýkanmasý ve kurutulmasý önerilir. Ayrýca üzerindeki su damlarýnýn kurulanmasý ayrýca önerilir; Elektrikli tablalar ýlýkken nemli bir bez ile silinmeli ve biraz yað ile yaðlanmalýdýr; Cam kapaklý modellerde, kapaklar sýcak suyla temizlenmeli, kaba mez ve aþýndýrýcý malzemeler kullanýlmalýdýr. Not: Gaz/elektrikli ocaklar sýcakken kapaðý kapatmayýnýz. Kapaðý kaldýrmadan önce üzerinde bulunabilecek tüm sývýlarý temizleyiniz. Önemli: Gaz hortumunu arada bir kontrol edip hasar olup olmadýðýna dikkat ediniz ve hasarlý hortumlarý deðiþtiriniz; hortumun yýlda bir kez deðiþtirilmesini öneririz. Fýrýn Lambasýnýn deðiþtirilmesi Cihazý elektrik akýmýna baðlamak için kullanýlan tam kutuplu anahtar ile fýrýný elektrik akýmýndan ayýrýn ya da fiþi çekiniz; Lamba kulpunun cam kapaðýný çýkartýnýz; Lambayý çýkartarak yüksek ýsý derecelerine (00 C) dayanýklý aþaðýdaki özellikleri taþýyan yeni bir lamba takýnýz: Volt 20V Watt 25W E14 tipi Fýrýnýn cam kapaðýný kapatýp ve cihazý yeniden iþler duruma getiriniz. Gaz Musluklarýnýn Bakýmý Gaz musluklarý, zamanla etrafýnda biriken kir tortularý nedeniyle dönmekte zorlanabilirler. Bu durumda temizlenip yaðlanmalarý gerekmektedir. Not: Bu iþlem Ýndesit yetkili Servisi tarafýndan yapýlmalýdýr. Not: Cihazýn ömrü 10 yýldýr. 11

11 Fýrýnýn Kullanýmýna Ýliþkin Pratik Tavsiyeler Piþecek yiyecek mik. (Kg.) Piþirme rafý (Alttan) Sýcaklýk ( C) Ön ýsýtma zamaný (dakika) Piþirme süresi (dakika) MakarnaBörek Lazanya Yufka böreði Fýrýnlanmýþ eriþte 2,5 2,5 2, Et Dana biftek Tavuk Hindi Ördek Tavþan Kuzu 1,7 1,5,0 1,8 2,0 1, Max Balýk Uskumru Palamut Alabalýk kaðýtta 1,1 1,5 1, Pizza Napoliten 1,0 MAX Kek Kekler Turtalar Poðaçalar 0,5 1,0 1, PiliçDana Þiþte dana eti Þiþte piliç 1,0 2, Yoðurt Hazýrlama YOGURT

12 07/

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2 Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 H6GVAG TK Ýçindekiler DİKKAT, 2 Montaj, 3-6 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-6 Makinenin Yerleþtirilmesi Elektrik Baðlantýsý Gaz Baðlantýsý Bilgi Plakasý Bek ve Boru Aðzý Özellikleri Cihazýn Tanýtýmý, 7 Genel Bakýþ

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 14 Ýçindekiler DİKKAT, 2 Montaj, 6 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 1 Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Özellikli Buharlý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

TR Kullanma talimatlarý Kombine buzdolabý - dondurucu 8 FCB 4802 PS XS 7080 165-00 Atma Notlarý Ambalaj, geri dönüþümlü malzemeden imal edilmiþtir. - Oluklu mukavva/mukavva - EPS kalýplý parçalar - Polietilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

TR Çalýþtýrma talimatlarý Kombine buz dolabý - dondurucu 8 FCT 4501 ESXS 7080 167-00 Atma Notlarý Ambalaj, geri dönüþümlü malzemeden imal edilmiþtir. - Oluklu mukavva/mukavva - EPS kalýplý parçalar - Polietilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı