Turbo KULLAN MA KILAVUZU. Wwww.suyika.com GENEL DAĞITICI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turbo KULLAN MA KILAVUZU. Wwww.suyika.com linfo@suyika.com GENEL DAĞITICI"

Transkript

1 Turbo Yeni KULLAN MA KILAVUZU Wwww.suyika.com GENEL DAĞITICI SU YIKAU LUSLA RARAS I TEM.M AD.SAN.TİC.PAZ.LTD.ŞTİ. 19Mayıs Mh. Hürriyet sk. No: S AMSUN /TÜRK İYE Te l:(0 362 ) Fa x:(03 62 ) ww w.su yika.com 7300 W

2 Değerli Suyıka Dostu; Yüzbinlerce SUYIKA müşterisi arasına katıldığınız için sizleri tebrik ediyoruz. SUYIKA LTD.ŞTİ yılında kurulduğundan beri, siz değe rli mü şt erilerine iyinin en iyisini ulaştırabilmenin çabasında oldu.çağdaş teknolijiyi yakından izleyip, her geçengün yeni ve ge liştir ilmiş SU YIKA mo d elle ri ni hizmetinize sundu. Önceleri tek rezistanslı, sonra çift rezistanslı ve daha sonra üç rezistanslı şofbenler üretti. Sayın SUYIKA müşterisi, şimdi sahip olduğunuz Yeni Turbo model şofbeniniz SUYIKA Tekn oloji Güv enilir Mar ka SUYI KA Uluslararası Tem.Mad. San.Tic.Paz.Ltd.Şti. 19 Mayıs Mh. Hürriyet sk. No:11 Tel: Fax: Samsun wap.suyika.com Fab.:19 Mayıs San.Sit. 74.Sk.No:59-60 Tel&Fax: Kutlukent/Samsun SUYIKA nın 20 yıllık deneyimi ve son iki yıllık yoğun çalışmasının bir ürünüdür. Bu harika cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı temenni eder, sizler vasıtasıyla SUYIKA ailesine yeni fertler katılmasını bekleriz. Muhammet Demirci SUYIKA Üretim Sorumlusu

3 GARANTİ ŞARTLARI Garanti süresi, malın teslim tarihinde başlar ve iki yıldır. Malın bütün parçaları dahil(kullanım hatalarından kaynaklanan arızalar hariç) olmak üzere, tamamı firmamız garantisi kapsamındadır. M a lı n g a ra n ti s ü re s i iç e ri si n d e arızalanması durumunda tamirde geçen, garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, malın servis istasyonuna, servis istasyonun olmaması durumunda sırasıyla malın satıcı sı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılır. Malın teslim tarihinden itibaren garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamir için gereken sürenin aşılması, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla sa tıcısıi ba yii, ace ntesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın ta mi r i m ü m k ü n b u l u n m a d ığ ı n ın belirlenmesi durumunda ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılır. Malın kullanma klavuzunda yer alan h usu sl ara a ykır ı kulla nılm asınd an kaynaklanan arızalar; sel, yangın, donma gibi tabii afetlerden doğacak arızalar garanti kapsamı dışındadır Sıcak su Çıkışı 2- Soğuk su girişi 3- Kademe anahtarı 4- İkaz lambası 5- I. Kademe ikaz lambası 6- II: Kademe ika lambası

4 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR *Elektrikli cihazların kullanımında gerekli olan temel güvenlik tedbir ve kurallarına daima uyulmalıdır. *SUYIKA Yeni Turbo ani su ısıtıcınızı çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu MUTLAKA okuyunuz. * Cihazınızın topraklamasını MUTLAKA sağlayınız. * Cihaz üzerinde yazılı voltajın, kullanacağınız yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. * Herhangi uyuş maz lık durum unda m eydana gelebilecek arızalarda firmamız sorumlu tutulamaz ve arıza, garanti kapsamı dışında işlem görür. *İlk kullanımdan önce ve uzun süre kullanılmadığı durumlarda birk aç dak ik a soğuk su akıt ını z. *Sudışında başkabirşeyinısıtılmasınd akullanmayınız. *Ticari bir amaç için kullanılmaz. *Cihazın Çıkışı hiçbir şekilde engellenmemelidir. *Kapağı ve ya herhangi bir koruması olmadan kullanılmamalıdır. Aksi halde tehlikeli sonuçlar oluşabilir. *Şofbeninizi, içindeki suyun donma ihtimali olan yerlere monte etmeyiniz. Suyun donması halinde cihazı çalıştırmayınız. *Cihaz 40Amper- Otomatik sigortaya bağlanmalıdır. *Mevsim sıcaklığına göre giriş suyu sıcaklığında değişiklikler olacaktır. Su sıcaklığı seçme kademe anahtarını ve su giriş miktarını ayarlayarak isteğinize g ö r e s ı c a k s u y u t e m i n e d e b i l i r s i n i z. *Şofbeniniz çalışırken 1000w/tan daha fazla güce sahip ( fırın,ütü,çamaşır makinası vb.) Diğer cihazları çalıştırmayınız. *Yetersiz basınçta veya su kesildiğinde şofbenin elektrik beslemesi devre dışı kalır. Yeterli basınca ulaşıldığında elektrik beslemesi tekrar devreye girer. *6 bar dan daha yüksek su basıncı olan yerlerde şofbeninizin soğuk su girişine basıç düşürücü regülatör takılması tavsiye edilir. * Ci ha zın m o nte s in i ye tki l itekn i k el e m a nl a r a y ap tı r ı nı z Kullanırken Di kkat Edil mesi Gerekenler İlk çalıştırmada ve uzun süreçalışmadığı durumlarda önce soğuk su akıtılmalıdır. Aşırı kaynar su alınmamalıdır. Her15 dakikalık kullanımdan sonra en az 1-2 dakika dinlendirilmelidir. Sıcaklık kademeleri su kapalıyken değiştirilmelidir. Cihaz sıçrama sularına karşı yalıtılmıştır. Fakat suya kesinlikle daldırılmamalıdır.kullanım sıklığına göre belirli aralıklarla duş başlığının delikleri iğne gibi bir aletle açılmalıdır. ELEKTRİK ŞEMASI Elem an İsimle ri: A-Ba sınçşart eli B-Ter mostat C-Ko mitatör D-Re siztansla r E-Sin yal Lamb aları F-Kle nmens 4 9

5 E LE KT Rİ K BAĞ L ANT I SI Ele k t r ik s aa t i nd e n ş of b e ne k a da r b üt ü n kablolar en az 3X4 mm NYA k ablool malı dı r. Ay rıc a kabl onun T SE belgel i olm ası na dik ka t edil meli dir. Şof benin sig ort ası 32A ol malı dı r. Diğer ana sig orta lar da k ulla nıla n diğer e lkt rik li alet ler düş ünülere k yük s elti lme lidir. TANIMLAR VE ÖZELLİKLER KADEME ANAHTARI (SU SICAKLIĞI SEÇME ANAHTARI) Bu anahtar Şofbeninizi açıp kapatmanızı ve sıcak su kademe ayarı yapmanızı sağlar. Cihazın 3000 W, 4300W ve 7300W olmak üzere üç kademesi vardır. İstenilen su sıcaklığına göre kadem e ayarı yapabilirsiniz. İKAZ LAMBALARI Şofbeninizin üzerinde dört adet ikaz lambası vardır. Bunlar cihazın hangi kademede çalıştığını ve üzerinde gerilim olup olmadığını gösterir. DİYAFRAM SWİITCH Su açıldığı zaman otomatik olarak devreye girerek cihazın çalışmasını sağlar. Su kapatıldığında veya yetersizliğinde elektrik beslemesini keserek cihazın çalışmasınıdurdurur. EMNİYET TERMOSTATI Su sıcaklığı aşırı derece yükselmesi dururmunda ısıtıcı rezistansı devreden çıkararakemniyeti sağlar. DAYANIKLILIK ELEKTRİK BAĞLANTISINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Elektrik voltu 220V-230V ve frekansı50hz olmalıdır. Topraklama hattı yeterli ve çalışır durumda olmalıdır. Bütün elektrik bağlantıları ve cihazın klemensindeki bağlantılar yeteri kadar sıkılm alıdır. Devreye fiş veya lamba anahtarı gibi b a s i t e l e m a n l a r b a ğ l a n m a m a l ı d ı r. Gerekirse 32A v-otomat bağlanabilir. 8 Bütün plastik malzemeler yüksek ısı ve basınç mukavemeti olan mühendislik plastiklerinden imal edilmiştir. KULLANIM ALANLARI Banyo Lavabo Mutfak İşyerleri Lokantalar Oteller Kuaförler 5

6 TEKNİK ÖZELLİKLER Cihazın Adı Model Elektrik Sarfiyetı Şebeke Gerilimi Güç Çektiği Toplam Akım Su Girişi Su Çıkışı Max. Kazan Basıncı Debi Min. Su Basıncı Elektrik İzolasyonu Su Sıçramalarına Karşı Koruma Açık Çıkışlı Su Isıtıcılar Neme Karşı Koruma Ebatlar Net Ağırlık Eketrikli Ani Su Isıstıcı Yeni Turbo 7300 kw/saat-(max) 230V 50 Hz W 40 Amper R 1/2 R 1/2 11 Bar 3 lt/dak. 1,5 mss Sınıf-1 0 Pa (0 Bar) IP X X 215 X 140 mm 2900 gr. MONTE EDİLİŞİ * Ci h a zın mo n t es in i y e tki l i te kn i k e le m a n l ar a ya p tır ın ız Kullanım ömrü 10 yıl TS 6844 EN mm mm DUVARAMONTESİ VE SU BAĞLANTISI: Öncelikle ısıtıcının monte edileceği yer tespit edilir. Mutlaka dik şekilde monte edilmelidir. Üççeyrek çıkışlı çiftli batarya veya çamaşır musluğu üzerine monte edilebilir. Bataryanın ü ze r in e ( ku tud a n çıka n ) su ğ uk su hortumunun boyu kadar yüksekliğe (90cm ) monte edilir. Isıtıcının kademe anahtar düğmesi ince bir tornavida veya benzeri alet yardımıyla çıkarılır. Üstte ve altta bulunan ikiadet vida açılarak ön kapak çıkarılır. Cihaz monte e dileceği yere get irile rek bağ lant ı deliklerinden duvara işaretlenir. Daha sonra 8mm matkapla delikleri açılır. Dübeller deliklere çakılır vidalar dübellere tutturulur. Cihaz yerine oturtulup vidalar sıkılarak sabitlenir. 7

BANYO DA MUTFAK TA LAVABO DA SICAK SUYA İHTİYACINIZ OLAN HER YERDE ISIS U ELETRO ŞOF BEN

BANYO DA MUTFAK TA LAVABO DA SICAK SUYA İHTİYACINIZ OLAN HER YERDE ISIS U ELETRO ŞOF BEN BANYO DA MUTFAK TA LAVABO DA SICAK SUYA İHTİYACINIZ OLAN HER YERDE ISIS U ELETRO ŞOF BEN 2011 Değerli Isısu Dostu; Yüzbinlerce Isısu müşterisi arasına katıldığınız için sizleri tebrik ediyoruz. Isısu LTD.ŞTİ.

Detaylı

Elektrikli Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 250 EK

Elektrikli Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 250 EK Elektrikli Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 250 EK Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI

Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 F Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

(TAMMY-3 MODEL) Sismik Deprem Cihazı Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu

(TAMMY-3 MODEL) Sismik Deprem Cihazı Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu (TAMMY-3 MODEL) Sismik Deprem Cihazı Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu 1 DEĞERLİ MÜŞTERİMİZ Türkiye de TSE Garantisi altında ve en yeni teknolojik ürünlerle üretmiş olduğumuz TAMMY-3 Sismik Gaz Kesme Cihazını

Detaylı

MIG 350 S GAZALTI KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

MIG 350 S GAZALTI KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU MIG 350 S GAZALTI KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM :

Detaylı

FLV 11 FTS. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu

FLV 11 FTS. Elektrikli Yağlı Radyatör. Kullanma Kılavuzu FLV 11 FTS Elektrikli Yağlı Radyatör Kullanma Kılavuzu Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Elektrikli Termosifon Kullanma Kılavuzu

Elektrikli Termosifon Kullanma Kılavuzu ECO BKT 500 DJ BKT 650 DJ BKT 800 DJ Elektrikli Termosifon Kullanma Kılavuzu 26 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite

Detaylı

faniı hermetik şofben kullanma kılavuzu

faniı hermetik şofben kullanma kılavuzu faniı hermetik şofben kullanma kılavuzu 8000 HŞ Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 EK LCD BK 30 EK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 EK LCD BK 30 EK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 EK LCD BK 30 EK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan

Detaylı

GAZ VALFİ KULLANIM KILAVUZU SMS SANAYİ MALZEMELERİ ÜRETİM VE SATIŞI A.Ş.

GAZ VALFİ KULLANIM KILAVUZU SMS SANAYİ MALZEMELERİ ÜRETİM VE SATIŞI A.Ş. İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜNÜN GENEL AÇIKLAMASI 4 a. Ürünün Kullanım Amacı 4 b. Patlatılmış Resim ve Parça Listesi 5 c. Teknik Özellikler 6, 7 d. Etiketleme 8 2. ÜRÜNÜN ÇALIŞMASI 9 a. Elle Kurma 9 b. Seçim 9, 10

Detaylı

BESTPUMP ELEKTRİKLİ SU POMPALARI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ BELGESİ SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ.

BESTPUMP ELEKTRİKLİ SU POMPALARI KULLANIM KILAVUZU GARANTİ BELGESİ SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. BESTPUMP ELEKTRİKLİ SU POMPALARI 1 KULLANIM KILAVUZU GARANTİ BELGESİ SATIN ALDIĞINIZ POMPANIZI İYİ GÜNLERDE KULLANMANIZI DİLERİZ. GARANTİ BELGENİZ POMPANIZIN HÜVİYETİDİR. SERVİSİNİZE BAŞVURMANIZ DURUMUNDA

Detaylı

SAÇ KURUT SK 2400. Saç Kurutma Makinesi KULLANIM KILAVUZU

SAÇ KURUT SK 2400. Saç Kurutma Makinesi KULLANIM KILAVUZU SAÇ KURUT SK 2400 Saç Kurutma Makinesi KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș SAÇ KURUT SK 2400 Saç Kurutma Makine mizi seçtiğiniz

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y PRMX BK 24 Y PRMX BK 28 Y PRMX

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y PRMX BK 24 Y PRMX BK 28 Y PRMX Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y PRMX BK 24 Y PRMX BK 28 Y PRMX Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

TORK GA 10 GAZ ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

TORK GA 10 GAZ ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER ÇALIŞMA PRENSİBİ 4 TEMEL BİLGİLER 4 TEKNİK ÖZELLİKLER 5 MONTAJ 6 Paralel (Çoklu) Montaj 8 Tek Elektrik Bağlantısı 8 Çoklu Elektrik Bağlantısı 8 Montaj Uyarıları 9 UYARILAR 9 Kullanmadan önce

Detaylı

TORK GA 20 GAZ ALARM CİHAZI & GL.01 EX PROOF SENSÖR MUHAFAZASI KULLANIM KILAVUZU

TORK GA 20 GAZ ALARM CİHAZI & GL.01 EX PROOF SENSÖR MUHAFAZASI KULLANIM KILAVUZU TORK GA 20 GL.01 İÇİNDEKİLER ÇALIŞMA PRENSİBİ 4 TEMEL BİLGİLER 4 ÇALIŞMA ALANLARI 4 TEKNİK ÖZELLİKLER 5, 6 MONTAJ 7 Montaj Adımları 8, 9 Paralel (Çoklu) Montaj 10 Tek Elektrik Bağlantısı 10 Çoklu Elektrik

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HP LCD BK 20 HPT LCD BK 26 HP LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş

Detaylı

3MK-5120D Doğalgaz & LPG Dedektörü Kullanım Kılavuzu

3MK-5120D Doğalgaz & LPG Dedektörü Kullanım Kılavuzu 3MK-5120D Doğalgaz & LPG Dedektörü Kullanım Kılavuzu Cihaz Hakkında: 3MK-5120D, havadaki patlayıcı gazları algılayabilen(doğalgaz ve LPG) bir cihazdır. Bu tür tehlikeli gazların tespit edilmesi durumunda,

Detaylı

VESTEL KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL İÇİNDEKİLER Önemli Güvenlik Talimatları 3 Cihaz ve Aksesuarlar 4 Teknik Özellikler ve Performans 5 Duş Ünitesinin Montajı 6 Kullanım ve Bakım 8 Elektrik Şeması 9 Servis

Detaylı

HYDROMETER VERİ İLETİŞİM MODÜLÜ IZAR CENTER

HYDROMETER VERİ İLETİŞİM MODÜLÜ IZAR CENTER HYDROMETER VERİ İLETİŞİM MODÜLÜ IZAR CENTER Kullanım ve Montaj Kılavuzu İthalatçı Firma Madenerji Enerji ve Ölçüm Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Altıntaş Mah. Kıbrıs Cad. No:24 09800 Nazilli - Aydın Tel.

Detaylı

DGK Y 20 LCD DGK Y 24 LCD

DGK Y 20 LCD DGK Y 24 LCD Yoğuşmalı Kombi DGK Y 20 LCD DGK Y 24 LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasinı

Detaylı

PİSUARLAR İÇİN SIVAALTI FOTOSELLİ PİLLİ YIKAMA SİSTEMİ

PİSUARLAR İÇİN SIVAALTI FOTOSELLİ PİLLİ YIKAMA SİSTEMİ PİSUARLAR İÇİN SIVAALTI FOTOSLLİ PİLLİ YIKAMA SİSTMİ Değerli Müşterimiz, Çağdaş Banyonun Öncüsü olan VitrA dan tercih etmiş olduğunuz ürünün size en iyi hizmeti sağlaması için Montaj ve Kullanma Kılavuzunu

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 HK LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Ürününüzü hızlı ve güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. BKT BKT BKT 500 500 500 LUX SL LUX LUX BKT BKT BKT 650 650 650 LUX SL LUX LUX BKT BKT BKT 800 800 800 LUX SL LUX LUX Termosifon Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi

Lcd Çift Eşanjörlü Kombi Lcd Çift Eşanjörlü Kombi DGK 20 HR DGK 20 BI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını

Detaylı

KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU PRO 200D ELITE 200D PAKET SİSTEMLER KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU İmalatçı Firma: Solimpeks Enerji San. ve Tic. A.Ş. Konsan Özel Organize San. Tic. Merkezi Hilal Sok. No: 20 42300 Karatay /Konya Tel: 4440602

Detaylı

WTi_h`UTm ^h Ta`T ^Â_Tihmh P 74 ICA

WTi_h`UTm ^h Ta`T ^Â_Tihmh P 74 ICA P 74 ICA Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için,

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU POWERPACK PLUS SERİSİ. 1 3 KVA 0,8 Güç Faktörü

KULLANMA KILAVUZU POWERPACK PLUS SERİSİ. 1 3 KVA 0,8 Güç Faktörü KULLANMA KILAVUZU POWERPACK PLUS SERİSİ 1 3 KVA 0,8 Güç Faktörü 2 KULLANMA KILAVUZU POWERPACK PLUS SERİSİ 1 3 KVA 0,8 Güç Faktörü 3 İçindekiler 1. Güvenlik Talimatı... 7 1.1. Güvenlik Talimatları... 7

Detaylı

KULLANMA KILAVUZUNU LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ..!

KULLANMA KILAVUZUNU LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ..! KULLANMA, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU KULLANMA KILAVUZUNU LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ..! İÇİNDEKİLER KURULUM BİLGİLERİ... 2 TAŞIMA ve YERLEŞİM... 2 1.) KULLANIM ALANLARI... 2 2.) GENEL UYARILAR VE GÜVENLİK

Detaylı