Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ÝÇÝNDEKÝLER BAÞLARKEN... 2 EMNÝYET TEDBÝRLERÝ... 3 PLATINUM A ÝÇ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 4 AIR PLUS ÝÇ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 4 ECOPLUS ÝÇ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 5 DIÞ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 5 UZAKTAN KUMANDA - DÜÐMELER VE GÖSTERGELER... 7 LED MODUL GÖSTERGE HATA VE UYARI KODLARI (PLATINUM A - AIR PLUS)... 7 LED GÖSTERGE HATA VE UYARI KODLARI (ECOPLUS)... 7 UZAKTAN KUMANDA CÝHAZINA PÝLLERÝN YERLEÞTÝRÝLMESÝ... 8 UZAKTAN KUMANDA TUTUCUSUNUN DUVARA MONTE EDÝLMESÝ... 8 SAATÝN AYARLANMASI... 9 OTOMATÝK ÇALIÞMA MODUNUN SEÇÝLMESÝ ODANIZIN SOÐUTULMASI ODANIZIN ISITILMASI ODA SICAKLIÐININ HIZLI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ (TURBO) FAZLA NEMÝN ALINMASI (DRY) ODANIZIN HAVALANDIRILMASI (FAN) HAVA AKIÞ YÖNÜNÜN DÝKEY OLARAK AYARLANMASI HAVA AKIÞ YÖNÜNÜN YATAY OLARAK AYARLANMASI KLÝMANIZIN ZAMAN AYARLI OTOMATÝK AÇILMASI VE KAPANMASI UYKU MODUNUN AYARLANMASI OTOMATÝK KAPATMA FONKSÝYONUN AYARLANMASI KLÝMANIZIN ZAMAN AYARLI OTOMATÝK AÇMA VE KAPAMA ÝÞLEMÝNÝN ÝPTALÝ UYKU MODUNUN ÝPTALÝ OTOMATÝK KAPATMA FONKSÝYONUNUN ÝPTALÝ SICAKLIK VE NEM ORANI KLÝMANIZIN UZAKTAN KUMANDA OLMADAN ÇALIÞTIRILMASI KLÝMANIZIN TEMÝZLENMESÝ FÝLTRELERÝN TAKILMASI BASÝT PROBLEMLERÝN ÇÖZÜLMESÝ ÇALIÞTIRMA ÖNERÝLERÝ ISITICI FONKSÝYONU (OPSÝYONEL - AIR PLUS ISITICILI) TEKNÝK ÖZELLÝKLER ÝYON JENERATÖRÜ (OPSÝYONEL) (PLATINUM A - AIR PLUS) ÝYONÝZER ÇALIÞTIRILMASI (OPSÝYONEL) (PLATINUM A - AIR PLUS) KOKU YAYMA FONKSÝYONU (PLATINUM A, AIR PLUS) KLÝMANIZIN VERÝMLÝ KULLANIMI KLÝMANIZIN BAKIM VE TEMÝZLÝÐÝ DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN HUSUSLAR

2 BAÞLARKEN Yeni bir split klima aldýnýz, klimanýzýn yetkili servis tarafýndan monte edilmiþ olmasý gereklidir. Kullanma kýlavuzunuz, size klimanýzý kullanýrken gerekli ve çok önemli bilgiler içermektedir. Klimanýzýn gelecekte de saðlýklý ve verimli çalýþmasýný saðlamak için lütfen bu el kitabýný dikkatlice okuyun. Kullanma kýlavuzu aþaðýdaki gibi düzenlenmiþtir. 4. ve 5. sayfalarda klimanýzýn aþaðýdaki kýsýmlarý görünmektedir: -Ýç ve dýþ ünite -Uzaktan kumanda (düðmeler ve ekran) Bu resimler size aradýðýnýz düðmeleri bulmanýzda ve ekrandaki sembolleri anlamanýzda yardýmcý olacaktýr. Kullanma kýlavuzunun ana bölümlerinde her fonksiyonu adým adým anlatan prosedürler bulacaksýnýz. Adým adým anlatýlan prosedür resimlerinde aþaðýdaki semboller kullanýlmýþtýr: DÝKKAT! Klimanýzýn taþýnmasý ve nakliyesi esnasýnda, iç üniteyi taþýrken OK yönüne dikkat ediniz. Dýþ üniteyi dik olarak taþýyýnýz ve beklediði yerde dik olarak bulundurunuz. Ýç ve dýþ ünite kutularýnýn üzerine basmayýnýz. ve üzerlerine aðýr yükler koymayýnýz. Ýç üniteyi yaðmur altýnda veya ýslanabileceði bir yerde býrakmayýnýz. Cihaz monte edildiði yerden sökülerek baþka bir yere montajý yapýlacaksa FÝRMAMIZ YETKÝLÝ SERVÝSÝ ile baðlantýya geçiniz

3 EMNÝYET TEDBÝRLERÝ Klima kullanýlýrken aþaðýda belirtilen emniyet tedbirlerine uyulmasý gereklidir. 1- Klimanýn doðru olarak hava aldýðýndan emin olun; elbise ve benzeri þeyleri klimanýzýn üzerine koymayýn. 2- Su ve herhangi bir sývýyý klimanýzýn içine asla dökmeyin. Eðer böyle bir durum söz konusu olursa klimanýzý hemen sigortasýndan kapatýn ve ilgili kiþi ile irtibata geçin. 3- Ýç üniteniz yerden yüksekliði 1,8 mt.den az olmayacak þekilde monte edilmelidir. Hava akýþ yönlendiricisinin kanatlarý arasýna birþey sokmayýn, iç ünite faný hasar görebilir ve yaranalabilirsiniz. Özellikle çocuklarý klimanýn iç ünitesinden uzak tutun. 4- Dýþ ünitenin önüne herhangi bir engel koymayýn ve üzerini örtmeyin. 5- Eðer uzaktan kumandayý uzun süredir kullanmýyorsanýz pillerini deðiþtirin. 6- Arýza anýnda basit problemlerin çözülmesi kýsmýna bakýn ve gerekli ise servisi arayýn. Klimanýzý kendi kendinize asla onarmaya kalkýþmayýn. 7- Eðer elektrik kablosu zarar görmüþ ise, orjinaline uygun yeni bir kablo servis aracýlýðý ile deðiþtirilmelidir. 8- Cihaz küçük çocuklarýn kullanmasý için tasarlanmamýþtýr. Küçük çocuklar, cihazla oynamamalarýný garanti altýna almak için denetim altýnda bulundurulmalýdýr. 9- Cihazýnýz elektrik þebekesine uygun akýmda gecikmeli V-otomat ile baðlanmalýdýr. Prize takarak çalýþtýrýlmamalýdýr. 10- Enerji kesintisi sonrasý enerji tekrar geldiðinde, klimanýz en son çlaýþtýðý modda tekrar çalýþmaya baþlar. Eðer elektrik kesintisi devam ederken evinizden çýkacaksanýz, klimanýzýn otomatýný kapalý konuma getiriniz. Klimanýz mekan soðutma ve ýsýtma için, ev ve benzeri yerlerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþ ve üretilmiþtir Onay kodu : Bölüm : Certification Manager-T.M.H van Huet Tarih : Sertifika onayýný veren kurum : Adý / Adresi: KEMA Quality B.V. Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, The Nederlands Tel : Fax : TSE standart No : TS 7936 EN Üretici Ýthalatçý : Vestel Dayanýklý Tüketim Mallarý A.Þ. Ambarlý Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avcýlar / Ýstanbul Bu kullanma kýlavuzu, geri dönüþtürebilir kaðýda basýlmýþtýr

4 PLATINUM A ÝÇ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ Operation göstergesi Fan Mod göstergesi Turbo Mod göstergesi Fan Hýzý Ayar göstergesi Timer göstergesi Soðutma Mod göstergesi Isýtma Mod göstergesi Sýcaklýk Ayar göstergesi Uzaktan Kumanda Alýcýsý AIR PLUS ÝÇ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ Ýonizer göstergesi Sýcaklýk Ayar Göstergesi Timer Göstergesi Auto mod Göstergesi Nem Alma Göstergesi Isýtma Mod Göstergesi Fan Mod Göstergesi Fan Hýz Göstergesi Turbo Göstergesi Soðutma Mod Göstergesi - 4 -

5 ECOPLUS ÝÇ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ Hava filtresi (ýzgaranýn altýnda) Hava giriþi OPERATION TIMER FAN TURBO Hava yönlendirici kanat (dýþ) (ON/OFF) Açma - kapama anahtarý (manuel) çalýþtýrma. Çalýþma OPERATION göstergesi Normal çalýþma : YEÞÝL Buz eritmede : Kýrmýzý Turbo göstergesi - KIRMIZI TIMER göstergesi - PORTAKAL Fan göstergesi - YEÞÝL DIÞ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ Hava Giriþi Hava çýkýþý Baðlantý valfleri - 5 -

6 UZAKTAN KUMANDA - DÜÐMELER VE GÖSTERGELER Çalýþma modu göstergesi (AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT) (Otomatik, soðuk, nem alma, fan, ýsýtma) Uzaktan kumanda sinyal göstergesi Zaman / Zaman sayacý göstergesi Zaman / Zaman sayacý göstergesi Uyku modu göstergesi Ayarlanan sýcaklýk Hava akýþý salýným göstergesi (On/Off) Açma- Kapama düðmesi Sýcaklýk ayar düðmeleri Otomatik kapatma ayar düðmesi Uyku zaman-sayacý düðmesi Zaman açma-kapatma-iptal düðmesi Hava akýþ salýným düðmesi Saat ayar düðmesi Reset düðmesi Zaman onaylama/ýptal düðmesi Opsiyonel (Air Plus) ýsýtýcý Düðmesi Turbo modu göstergesi Fan hýzý (Otomatik, düþük, orta, hýzlý) Fan hýz ayar düðmesi Mod seçim düðmesi (Otomatik, soðuk, nem alma, fan, ýsýtma) Turbo Modu düðmesi Ýonizer Düðmesi - 6 -

7 LED MODUL GÖSTERGE HATA VE UYARI KODLARI (PLATINUM A - AIR PLUS) Not: Ýç ünite ön panel üzerinde bulunan gösterge kýsmýnda; klimanýzda oluþan herhangi bir arýza durumunda gösterge üzerinde bulunan LED lerin çalýþma durumlarý aþaðýdaki tablo da verilmiþtir. Tabloda verilmiþ herhangi bir arýzanýn oluþmasý durumunda klimanýzýn çalýþmasýný durdurup, Vestel yetkili servisine baþvurunuz. HATA KODLARI AÇIKLAMA " E1 " Yanýp Sönerse ELEKTRONÝK KARTI ETKÝLEYEN MANYETÝK ALAN UYARISI " E2 " Yanýp Sönerse SERVÝS ÇAÐIRINIZ " E3 " Yanýp Sönerse SERVÝS ÇAÐIRINIZ " E4 " Yanýp Sönerse SERVÝS ÇAÐIRINIZ " E5 " Yanýp Sönerse SERVÝS ÇAÐIRINIZ " E7 " Yanýp Sönerse ELEKTRONÝK KARTIN HAFIZASI SÝLÝNMÝÞ. Aþaðýda verilen uyarý kodlarý için servis çaðýrmanýza gerek yoktur. servis çaðrýlmasý halinde ücreti tüketiciye aittir. UYARI KODLARI AÇIKLAMA 88 Yanýp Sönerse ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ SONRASI 3 DAKÝKALIK KORUMA " E6 " Yanýp Sönerse ÞEBEKE VOLTAJI AÞIRI YÜKSEK DÜÞÜK ARIZASI LED GÖSTERGE HATA VE UYARI KODLARI (ECOPLUS) Not: Ýç ünite ön panel üzerinde bulunan gösterge kýsmýnda; klimanýzda oluþan herhangi bir arýza durumunda gösterge üzerinde bulunan led lerin çalýþma durumlarý aþaðýdaki tablo da verilmiþtir. Tabloda verilmiþ herhangi bir arýzanýn oluþmasý durumunda klimanýzýn çalýþmasýný durdurup, Vestel yetkili servisine baþvurunuz. HATA KODLARI AÇIKLAMA OPERATION TIMER FAN TURBO X B X X SERVÝS ÇAÐIRINIZ B B X X SERVÝS ÇAÐIRINIZ X X B X SERVÝS ÇAÐIRINIZ B X B X SERVÝS ÇAÐIRINIZ B B B B ELEKTRONÝK KARTIN HAFIZASI SÝLÝNMÝÞ. B : YANIP SÖNME X : OFF Aþaðýda verilen uyarý kodlarý için servis çaðýrmanýza gerek yoktur. servis çaðrýlmasý halinde ücreti tüketiciye aittir. UYARI KODLARI AÇIKLAMA B X X B ÞEBEKE VOLTAJI AÞIRI YÜKSEK / DÜÞÜK ARIZASI B : YANIP SÖNME X : OFF - 7 -

8 UZAKTAN KUMANDA CÝHAZINA PÝLLERÝN YERLEÞTÝRÝLMESÝ Eðer klimanýzý yeni almýþsanýz, Ya da uzaktan kumandanýz doðru çalýþmýyorsa, Pilleri aþaðýdaki prosedürü izleyerek yerleþtirin veya deðiþtirin. Not: R03 1,5V pil kullanýn. Eski pilleri veya birbirinden farklý pilleri beraber kullanmayýn. Piller 12 ay sonra tamamen bitmiþ ya da düzgün kullanýlamayacak durumda olabilirler. 1- Uzaktan kumandayý tutucusundan çýkartýn. 2- Pil yuvasý kapaðýný baþparmaðýnýzý þekilde gösterilen yere bastýrarak ok yönünde çekin ve çýkarýn. 3- Kutuplarýna dikkat ederek pilleri yerleþtirin: Pilin + kutubu, pil yuvasýnýn + kýsmýna gelecek þekilde Pilin - kutubu, pil yuvasýnýn - kýsmýna gelecek þekilde 4- Kapaðý týrnaklar yuvadaki yerine oturana kadar kaydýrarak takýn. UZAKTAN KUMANDA TUTUCUSUNUN DUVARA MONTE EDÝLMESÝ Uzaktan kumandanýzý kullanmadýðýnýz zamanlarda duvara aþabilmeniz için bir plastik tutucu yapýlmýþtýr. Bu plastik tutucuyu duvara monte etmek için aþaðýdaki prosedürü izleyin. 1- Tutucuyu duvara monte edeceðiniz yere getirerek bir kalem yardýmý ile üzerindeki iki vida deliðini iþaretleyin. 2- Ýþaretlediðiniz iki noktayý delin ve tutucuyu monte edeceðiniz duvara uygun dübelleri takýn. 3- Tutucuyu þekildeki gibi doðru pozisyonda vidalayýn. Artýk kumandanýzý ihtiyacýnýza göre tutucuya koyabilir veya çýkarabilirsiniz

9 SAATÝN AYARLANMASI Klimanýzda istediðiniz zamanda klimanýzý otomatik olarak açýp kapatmak için kullanýlan bir saat bulunmaktadýr. Klimanýzý yeni almýþsanýz, Veya uzaktan kumandanýzýn pillerini deðiþtirdiðinizde saati ayarlamanýz gereklidir. Ýlk Olarak Saatin Ayarlanmasý 1- Pilleri yerleþtirin. Saat çalýþmaya baþlar. 2- butonuna basýn. 3- Geçerli zamaný ayarlamak için, uzaktan kumanda kapaðýnýn üstünde yer alan veya düðmelerine basýn. Zamaný birer dakika arttýrmak için düðmesine basýn Zamaný onar dakika arttýrmak için düðmesine basýlý tutun Zamaný birer dakika azaltmak için düðmesine basýn Zamaný onar dakika azaltmak için düðmesine basýlý tutun 4-Saati istediðiniz zamana getirdikten sonra onaylayýn. Bunu yapmak için butonuna basýn. Saat ayarý yapýlmýþtýr. Saatin Tekrar Ayarlanmasý Eðer saati ayarlamýþ fakat deðiþtirmek istiyorsanýz, aþaðýdaki prosedürü uygulayýn. 1- butonuna basýn. 2- Saati yukarda 3. adýmda anlatýldýðý gibi ayarlayýn. 3- Saati istediðiniz zamana getirdikten sonra onaylayýn. Bunu yapmak için: butonuna basýn. Saat ayarý yapýlmýþtýr

10 OTOMATÝK ÇALIÞMA MODUNUN SEÇÝLMESÝ Uzaktan kumandanýz ile klimanýzý otomatik modda çalýþmaya baþlatabilirsiniz. Otomatik modda iken, standart sýcaklýk ve optimum fan hýzý otomatik olarak seçilir. Bu modda iken sýcaklýðý deðiþtirebilirsiniz fakat fan hýzýný deðiþtiremezsiniz. 1- Eðer klimanýz açýk deðilse (On/Off) düðmesine basýn. Ýç ünitedeki, OPERATION (Çalýþma) göstergesi yanmaya baþlar. Klima en son kullanýldýðý modda çalýþmaya baþlar. Ýç ünite sinyal sesi verir. ÖNEMLÝ : Klimanýzýn zarar görmesini engellemek için aþaðýda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanýn çalýþmasýný engelleyen bir korunma mekanizmasý bulunmaktadýr. Klimanýza enerji verildiðinde Durduðunda Klimanýz 3 dakika sonra normal bir þekilde çalýþmaya baþlayacaktýr. 2- Eðer uzaktan kumandanýn üst kýsmýnda göstergesi yanmýyorsa, ekranda görünceye kadar düðmesine basýn. Ýç ünite düðmesine her basýþta sinyal sesi verir. Klima AUTO (Otomatik) modunda çalýþmaya baþlar. Not: Ýstediðiniz anda çalýþma modunu deðiþtirebilirsiniz. 3- Standart sýcaklýðý deðiþtirmek için AUTO modundayken klima otomatik olarak standart sýcaklýða ayarlanýr. Bunu yaparken oda sýcaklýðýný göz önüne alýr. veya düðmelerine basýn. AYAR SIC. AYAR SIC. - AYAR SIC. AYAR SIC. Standart Sýcaklýk <Sýcak Hissettiðinizde> <Serin Hissettiðinizde>

11 ODANIZIN SOÐUTULMASI Eðer; Soðutma sýcaklýðýný Soðutmada iken fan hýzýný ayarlamak istiyorsanýz, Cool (Soðutma) modunu seçmelisiniz. 1- Eðer klimanýz açýk deðilse (On/Off) düðmesine basýn. Ýç ünitedeki, OPERATION (Çalýþma) göstergesi yanmaya baþlar. Klima en son kullanýldýðý modda çalýþmaya baþlar. Ýç ünite sinyal sesi verir. ÖNEMLÝ: Klimanýzýn zarar görmesini engellemek için aþaðýda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanýn çalýþmasýný engelleyen bir koruma mekanizmasý bulunmaktadýr. Klimanýza enerji verildiðinde Durduðunda Klimanýz 3 dakika sonra normal bir þekilde çalýþmaya baþlayacaktýr. 2- Eðer kumandanýn üst kýsmýnda göstergesi yanmýyorsa, ekranda görünceye kadar düðmesine basýn. Ýç ünite düðmesine her basýþta sinyal sesi verir. Klima COOL (Soðutma) modunda çalýþmaya baþlar. Not: Ýstediðiniz anda çalýþma modunu deðiþtirebilirsiniz. 3- Sýcaklýðý ayarlamak için veya düðmesine istediðiniz sýcaklýk görününceye kadar bir veya daha fazla basýn. Olasý sýcaklýklar 18 C ve 30 C arasýndadýr. veya düðmesine her basýþta; - Sýcaklýk 1 C deðiþir. - Ýç ünite sinyal sesi verir. Ayarlanan sýcaklýk oda sýcaklýðýnýn altýnda ise klimanýz soðutma yapmaya baþlar. Deðil ise yalnýzca fan çalýþýr. 4- düðmesine basarak fan hýzýný istediðiniz kademeye getirin. düðmesine her basýþta iç ünite sinyal sesi verir. 5- Hava akýþ yönünü kontrol etmek için ilgili sayfaya bakýn

12 ODANIZIN ISITILMASI Eðer; Isýtma sýcaklýðýný Isýtmada iken fan hýzýný ayarlamak istiyorsanýz, Heat (Isýtma) modunu seçmelisiniz. 1- Eðer klimanýz açýk deðilse (On/Off) düðmesine basýn. Ýç ünitedeki, OPERATION (Çalýþma) göstergesi yanmaya baþlar. Klima en son kullanýldýðý modda çalýþmaya baþlar. Ýç ünite sinyal sesi verir. ÖNEMLÝ: Klimanýzýn zarar görmesini engellemek için aþaðýda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanýn çalýþmasýný engelleyen bir koruma mekanizmasý bulunmaktadýr. Klimanýza enerji verildiðinde Durduðunda Klimanýz 3 dakika sonra normal bir þekilde çalýþmaya baþlayacaktýr. 2- Eðer kumandanýn üst kýsmýnda göstergesi yanmýyorsa, ekranda görünceye kadar düðmesine basýn. Ýç ünite düðmesine her basýþta sinyal sesi verir. Klima Heat (Isýtma) modunda çalýþmaya baþlar. Not: Ýstediðiniz anda çalýþma modunu deðiþtirebilirsiniz. 3- Sýcaklýðý ayarlamak için veya düðmesine istediðiniz sýcaklýk görününceye kadar bir veya daha fazla basýn. Olasý sýcaklýklar 16 C ve 30 C arasýndadýr. veya düðmesine her basýþta; - Sýcaklýk 1 C deðiþir. - Ýç ünite sinyal sesi verir. Ayarlanan sýcaklýk oda sýcaklýðýnýn üstünde ise klimanýz ýsýtma yapmaya baþlar. Deðil ise yalnýzca fan çalýþýr. 4- düðmesine basarak fan hýzýný istediðiniz kademeye getirin. düðmesine her basýþta iç ünite sinyal sesi verir. 5- Hava akýþ yönünü kontrol etmek için ilgili sayfaya bakýn

13 ODA SICAKLIÐININ HIZLI DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ (TURBO) Turbo cooling/heating (Hýzlý soðutma/ýsýtma) fonksiyonu odanýzý mümkün olan en kýsa sürede soðutmak veya ýsýtmak için kullanýlýr. Örnek: Eve yeni geldiniz ve odanýzý çok sýcak buldunuz. Odanýzý mümkün olan en kýsa sürede soðutmak istiyorsanýz, TURBO fonksiyonunu seçmelisiniz. Klima TURBO fonksiyonunda 30 dakika maksimum ayarda çalýþtýktan sonra Otomatik olarak normal moda ve önceden seçtiðiniz sýcaklýk ayarlarýna döner. 1- Eðer klimanýz açýk deðilse (On/Off) düðmesine basýn. Ýç ünitedeki, OPERATION (Çalýþma) göstergesi yanmaya baþlar. Klima en son kullanýldýðý modda çalýþmaya baþlar. Ýç ünite sinyal sesi verir. 2- Kullanmak istediðiniz çalýþma modunu seçin ve düðmesine basýn. Sýcaklýk ve fan hýzý otomatik olarak ayarlanýr. Ýç ünitedeki TURBO göstergesi yanmaya baþlar. Klima odanýzý mümkün olan en kýsa sürede soðutmaya veya ýsýtmaya baþlar. 30 dakika sonra klimanýz otomatik olarak önceden seçmiþ olduðunuz moda, sýcaklýk ve fan hýzý ayarlarýna geri döner, eðer veya modunda iken TURBO düðmesine basarsanýz bu otomatik olarak modu ile deðiþmesini saðlayacaktýr. 3- Eðer TURBO fonksiyonundan 30 dakikalýk periyod dolmadan çýkmak istiyorsanýz düðmesine tekrar basýn. Klimanýz otomatik olarak önceden seçmiþ olduðunuz moda, sýcaklýk ve fan hýzý ayarlarýna geri döner. Eðer veya modunda iken düðmesine basmýþsanýz, TURBO modundan çýkýldýðýnda klima AUTO modunda kalacaktýr. 4- Hava akýþ yönünü kontrol etmek için ilgili sayfaya bakýn

14 FAZLA NEMÝN ALINMASI (DRY) Eðer içinde bulunduðunuz odadaki atmosfer çok nemli veya rutubetli ise, bu fazla nemi oda sýcaklýðýný çok düþürmeden alabilirsiniz. 1- Eðer klimanýz açýk deðilse (On/Off) düðmesine basýn. Ýç ünitedeki, OPERATION (Çalýþma) göstergesi yanmaya baþlar. Klima en son kullanýldýðý modda çalýþmaya baþlar. Ýç ünite sinyal sesi verir. ÖNEMLÝ: Klimanýzda ünitenin zarar görmesini engellemek için aþaðýda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanýn çalýþmasýný engelleyen bir koruma mekanizmasý bulunmaktadýr. Klimanýza enerji verildiðinde Durduðunda Klimanýz 3 dakika sonra normal bir þekilde çalýþmaya baþlayacaktýr. 2- Eðer uzaktan kumandanýn üst kýsmýnda göstergesi yanmýyorsa, ekranda görünceye kadar düðmesine basýn. Ýç ünite düðmesine her basýþta sinyal sesi verir. Klima DRY (Nem alma) modunda çalýþmaya baþlar. Not : Ýstediðiniz anda çalýþma modunu deðiþtirebilirsiniz. 3- Sýcaklýðý ayarlamak için, veya düðmesine istediðiniz sýcaklýk görününceye kadar bir veya daha fazla basýn. Olasý sýcaklýklar 18 C ve 30 C arasýndadýr. veya düðmesine her basýþta; - Sýcaklýk 1 C deðiþir. - Ýç ünite sinyal sesi verir. Klimanýz fazla nemi almaya baþlar, hava miktarý otomatik olarak ayarlanýr. 4- Hava akýþ yönünü kontrol etmek için ilgili sayfaya bakýn

15 ODANIZIN HAVALANDIRILMASI (FAN) Eðer odanýzdaki atmosfer durgun veya hava taze deðil ise FAN özelliðini kullanarak odanýzý havalandýrabilirsiniz. 1- Eðer klimanýz açýk deðilse (On/Off) düðmesine basýn. Ýç ünitedeki, OPERATION (Çalýþma) göstergesi yanmaya baþlar. Klima en son kullanýldýðý modda çalýþmaya baþlar. Ýç ünite sinyal sesi verir. 2- Eðer uzaktan kumandanýn üst kýsmýnda göstergesi yanmýyorsa, ekranda görünceye kadar düðmesine basýn. Ýç ünite düðmesine her basýþta sinyal sesi verir. Ýç ünitenizin üzerindeki FAN göstergesi yanmaya baþlar. Klima FAN modunda çalýþmaya baþlar. Not : Ýstediðiniz anda çalýþma modunu deðiþtirebilirsiniz. 3- düðmesine basarak fan hýzýný istediðiniz kademeye getirin. düðmesine her basýþta iç ünite sinyal sesi verir. 4- Hava akýþ yönünü kontrol etmek için silgili sayfaya bakýn

16 HAVA AKIÞ YÖNÜNÜN DÝKEY OLARAK AYARLANMASI Ýç ünitenin duvardaki pozisyonuna göre, ünitenin alt kýsmýndaki hava akýþ yönlendiren kanadýný istediðiniz pozisyona ayarlayabilirsiniz. Böylece klimanýzýn verimini arttýrabilirsiniz. 1- Uzaktan kumandanýn kapaðýnýn altýnda bulunan düðmesine basýn. Klimanýz çalýþýrken kanadý yukarýya ve aþaðýya otomatik olarak hareket etmeye baþlar. Hava akýþýný yönlendiren dýþ kanat ilk pozisyonuna göre yukarý ve aþaðý hareket etmeye baþlar. 2- Kanadýn yukarý ve aþaðý hareketini durdurmak için düðmesine tekrar basýn. ÖNERÝLER : Çalýþma... Kanadýn Pozisyonu Soðutmada Yukarýya doðru Isýtmada Aþaðýya doðru Not: Klimanýzý kapattýðýnýz zaman kanat tamamen kapanacaktýr. Tekrar çalýþtýrdýðýnýzda fabrika ayarýna geri dönecektir. UYARI: Yatay kanata elle müdahale etmeyiniz. HAVA AKIÞ YÖNÜNÜN YATAY OLARAK AYARLANMASI Ünitede iki adet iç hava akýþ kanat takýmý bulunmaktadýr. Dýþ hava yönlendirici kanat dikey olarak nasýl ayarlanabiliyorsa bu iç hava yönlendirici kanatlarýnda yönü yatay olarak ayarlanabilir. 1- Dýþ kanadý düðmesine basarak açýn. 2- Kanadý durdurmak için düðmesine tekrar basýn. 3- Her iç hava akýþ kanat takýmýný saða ve sola çekerek istenilen pozisyona getirin

17 KLÝMANIZIN ZAMAN AYARLI OTOMATÝK AÇILMASI VE KAPANMASI Açma veya kapama Zaman-Sayacýný (ON/OFF TIMER) ayarlayarak klimanýzýn istediðiniz zaman otomatik olarak açýlmasýný ve/veya kapanmasýný saðlayabilirsiniz. Örneðin: Ýþinizden dönmeden önce odanýzýn soðutulmaya baþlamasýný istiyorsunuz. Klimanýzý; Saat 5:30 da açmaya Saat 11:30 da kapatmaya karar verdiniz. Yalnýzca açma zamanýný Yalnýzca kapama zamanýný Hem açma hem de kapama zamanlarýný ayarlayabilirsiniz. ÖNEMLÝ: Zaman-Sayacýný ayarlamadan önce þimdiki zamanýn doðru olduðunu kontrol edin; eðer doðru deðilse nasýl ayarlanacaðý ile ilgili ayrýntýlarý ilgili sayfada görebilirsiniz. 1- Eðer klimanýz açýk deðilse (On/Off) düðmesine basýn. 2- Gerekli moda uygun simge görününceye kadar (örnekte ) uzaktan kumanda üzerindeki düðmesine bir yada bi kaç kez basýn. 3- Uzaktan kumanda kapaðý altýndaki düðmesine basýn. En son ayarlanan zaman görülür. Not: Bir kaç saniye içinde herhangi bir düðmeye basmaz iseniz, Timer iþlemi iptal olacaktýr ve bu durumda timer göstergesine yeniden basmanýz gerekmektedir. 4- Çalýþtýrma zamanýný ayarlamak için, veya düðmesine basýn. Zamaný onar dakika arttýrmak için Zamaný birer saat arttýrmak için Zamaný onar dakika azaltmak için Zamaný birer saat azaltmak için düðmesine basýn düðmesine basýlý tutun düðmesine basýn düðmesine basýlý tutun 5- Çalýþtýrma zamanýyla ilgili iþlemler tamamlandýðýnda düðmesine basýn. Ýç ünite sinyal sesi verir. Ýç ünitedeki TÝMER gösterge ýþýðý portakal olarak yanar. Not: Ayarlanan çalýþtýrma zamanýna kadar klima çalýþtýrýlmayacaksa, klimayý (On/Off) düðmesine basarak kapatýn. Klima, çalýþtýrma zamanýna varýldýðýnda otomatik olarak çalýþmaya baþlayacaktýr. 6- Kapatma zamanýný ayarlamak icin önce düðmesine basýn. En son ayarlanan zaman görünür. 7- Kapatma zamanýný ayarlamak için 4. adýmdaki açýklamalarý aynen uygulayýn 8- Kapatma zamanýyla ilgili iþlemler tamamlandýðýnda, düðmesine basýn. Ýç ünite sinyal sesi verir. Ýç ünitedeki TÝMER gösterge ýþýðý portakal olarak yanar. Ayarlanan kapatma zamaný geldiðinde klimanýz otomatik olarak kapanacaktýr. Not: Eðer TIMER'I iptal etmek istiyorsanýz, ilgili sayfaya bakýnýz

18 UYKU MODUNUN AYARLANMASI Uyku modu, odanýzýn soðutmasý yada ýsýtmasý yapýlýrken, klimanýn altý saatlik bir periyod sonrasýnda otomatik olarak kapatýlmasý için kullanýlýr. Not: Eðer belirli bir zamanda klimanýn kapatýlmasýný istiyorsanýz, ilgili sayfaya bakýnýz. 1- yada modlarýndan birini seçtiðinizden emin olun. 2- düðmesine basýn. Ýç ünite sinyal sesi verir. Ýç ünitedeki gösterge ýþýðý yanar. Klima aþaðýdaki tabloda belirtildiði gibi kontrol edilir. Soðutma Sýcaklýk her saatte 1 C artar. Ýki saat sonunda 2 C lik artýþ olduktan sonra, sýcaklýk dört saat boyunca sabit kalýr ve toplam 6 saat sonunda kapanýr. Isýtma Sýcaklýk her saatte 1 C azalýr. Ýki saat sonunda 2 C lik azalma olduktan sonra, sýcaklýk dört saat boyunca sabit kalýr ve toplam 6 saat sonunda kapanýr. Not: Uyku zaman modunun iptali için ilgili sayfaya bakýnýz

19 OTOMATÝK KAPATMA FONKSÝYONUN AYARLANMASI Otomatik Kapatma fonksiyonun klimayý, bir tek düðmeye basarak verilen bir zaman diliminden sonra otomatik olarak kapatmak için ayarlamaya olanak saðlar. Klima 30 dakika, bir saat, iki saat, üç saat yada beþ saat zaman dilimlerinde otomatik olarak kapatýlabilir. Not: Belirlenen bir zamanda klimanýn kapatýlmasýný istiyorsanýz, ilgili sayfaya bakýnýz. 1- Gerekiyorsa klimayý çalýþtýrýn ve gerekli moda getirin. 2- Ýstenilen zaman dilimi görününceye kadar düðmesine bir kaç kez basýn. Ýç ünitedeki TÝMER gösterge ýþýðý portakal olarak yanar. Klima, uzaktan kumanda üzerindeki sayaç 0:00'a ulaþtýðýnda otomatik olarak kapanacaktýr. Not: Otomatik kapatma fonksiyonunun iptali için ilgili sayfaya bakýnýz

20 KLÝMANIZIN ZAMAN AYARLI OTOMATÝK AÇMA VE KAPAMA ÝÞLEMÝNÝN ÝPTALÝ Ayarlanmýþ bulunan Açma/Kapama Zaman Sayacýný (On/Off Timer) daha uzun kullanmayacaksanýz, zamanlayýcýyý herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz 1- Açma Zaman sayacýný iptal etmek için düðmesine basýn Göstergesi yanýp sönmeye baþlar. 2- Kapama Zaman-Sayacýný iptal etmek için düðmesine basýn Göstergesi yanýp sönmeye baþlar. Ýç ünite sinyal sesi verir. Uzaktan kumanda üzerinde göstergesi belli bir süre sonra söner. Klima normal çalýþmasýna devam eder. UYKU MODUNUN ÝPTALÝ Ayarlanmýþ bulunan Uyku modunun (Sleep mode ) daha uzun kullanmayacaksanýz, zamanlayýcýyý herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz. düðmesine basýn. Ýç ünite sinyal sesi verir. göstergesi söner. Klima normal çalýþmasýna devam eder. OTOMATÝK KAPATMA FONKSÝYONUNUN ÝPTALÝ Ayarlanmýþ bulunan Otomatik Kapatma fonksiyonunun (Quick Timer) artýk kullanmak istemiyorsanýz, zamanlayýcýyý istediðiniz bir zamanda iptal edebilirsiniz. Þimdiki zaman görününceye kadar düðmesine bir yada birkaç kez basýn. Ýç ünite düðmesine her basýþta sinyal sesi verir. Klima normal olarak çalýþmaya devam eder

21 SICAKLIK VE NEM ORANI Aþaðýdaki tablo klimanýzda kullanabileceðiniz sýcaklýk ve nem oranlarýný göstermektedir. Eðer klimanýzýn kullanýldýðý ortam 1- Dýþ ortam sýcaklýðý yüksek ise otomatik koruma özelliði devreye girebilir ve klima durur. 2- Dýþ ortam sýcaklýðý düþük ise su sýzdýrma ve diðer aksaklýklar meydana gelebilir çünkü evaparatör buzlanma yapmýþ olabilir. 3- Yüksek nem oranýnda ise eðer çok uzun süre kullanýlýrsa su yoðuþup iç ünitenin yüzeyine damlayabilir. Mod Dýþ-Ortam Sýcaklýðý Iç-Ortam Sýcaklýðý Iç-Ortam Nem Oraný Isýtma 0 C-24 C yaklaþýk 27 C veya altý - Soðutma 21 C-43 C yaklaþýk 23 C-28 C yaklaþýk %80 veya altý Nem alma 18 C-43 C yaklaþýk 20 C-23 C yaklaþýk - Eðer klimanýz ýsýtmada çalýþýyor ve dýþ ortam sýcaklýðý 0 C'nin altýnda ise klimanýz tam kapasite çalýþmaz. Eðer klimanýz soðutmada çalýþýyor ve dýþ ortam sýcaklýðý 40 C'nin üzerinde ise klimanýz tam kapasite ile çalýþmaz. KLÝMANIZIN UZAKTAN KUMANDA OLMADAN ÇALIÞTIRILMASI Eðer uzaktan kumandanýz kaybolur veya kýrýlýrsa klimanýzý direkt olarak iç üniteden çalýþtýrabilirsiniz. 1- Ýç ünitenin ön ýzgarasýný alt saðýnda ve solunda yer alan týrnaklardan çekin ve açýn. 2- Klimanýzý çalýþtýrmak için iç ünitenin sað kýsmýndabulunan ON/OFF düðmesine basýn Ýç ünitedeki, OPERATÝON (Çalýþma) göstergesi yanmaya baþlar. Ýç ünite sinyal sesi verir. Klima oda sýcaklýðýna göre en uygun olan modda çalýþmaya baþlar. Oda Sýcaklýðý Çalýþma Modu Sýcaklýk Ayarý 21 C nin üzerinde ise Soðutma Yaklaþýk 22 C 21 C nin altýnda ise Isýtma Yaklaþýk 24 C 3- Klimanýzý kapatmak için ON/OFF düðmesine tekrar basýn. Not: Þayet klimanýz ON/OFF düðmesine basýlarak iç ünite üzerinden açýlmamýþsa halen uzaktan kumanda ile kontrol ediliyor olmaktadýr

22 KLÝMANIZIN TEMÝZLENMESÝ Klimanýzýn verimli ve temiz çalýþmasýný istiyorsanýz, hava filtresindeki toz birikintilerinin uzaklaþtýrmak için düzenli olarak temizlenmesi gereklidir. ÖNEMLÝ: Klimanýzý temizlemeden önce klimanýzýn çalýþmasýný durdurun ve Klimaya gelen elektriði sigortasýndan kestiðinize emin olun. 1- Ýç ünitenin ön ýzgarasýnýn alt saðýnda ve solunda yer alan týrnaklardan çekin ve açýn. 2- Hava filtresini alt kenarýndan tutarak kaldýrýn ve çýkarmak için aþaðý doðru çekin. 3- Elektrikli süpürge ile filtrenin tozunu alýn. Filtreler çok kirli ise ýlýk su ve yumuþak deterjan ile yýkayýn. Filtreyi yerine takmadan önce gölgede kurutun. Filtreleri güneþte ve Ateþ üstünde kurutmayýn. Filtreleri yýkama sýrasýnda 40 C den sýcak su kullanmayýn. 4- Temizleme iþlemi bittikten sonra, filtrenin üst kýsmýný yuvasýna yerleþtirin ve alt kýsmýndan yerine oturana kadar bastýrýn. 5- Ön paneli hafif ýslak deterjanlý bir bez ile silin. ( Benzin, tiner ve benzeri kimyasal maddeleri kesinlikle kullanmayýn) Not : Eðer klimanýzý uzun bir süredir kullanmýyorsanýz, klimanýzýn iç kýsmýnýn kurumasý için fan modunda üç-dört saat kadar çalýþtýrýn. Ön panelin çýkýyor olmasý size klimanýzý temizlerken kolaylýk saðlayacaktýr. Ön ýzgarayý açtýktan sonra, çýkabildiði kadar yukarý kaldýrýn, sola doðru yavaþça itin ve kancasýndan kurtarmak için aþaðýya doðru çekin. Ön Panel Kanca Gövde yuvasý FÝLTRELERÝN TAKILMASI Klimanýzda, modele baðlý olarak kokularý ve küçük toz parçacýklarýný tutmasý için koku giderici ve elektrostatik filtre, Alerjiye sebep olan çiçek polenleri gibi alerjik parçacýklarý tutmak için Anti Alerjik Filtre kullanýlabilir. Bu filtrelerin ömrü kullanýma baðlý olmakla beraber, koku giderici ve elektrostatik filtrelerde yaklaþýk 3 ay, anti alerjik filtrelerde 2 yýldýr. 1- Plastik torbadan filtreyi çýkartýn. Not: Filtreyi tam kullanmaya baþlayacaðýnýz sýrada çýkartýp takýn böylece filtre özelliklerini tam korumuþ olursunuz. 2- Hava giriþ ýzgarasýný kenarlarýndan tutarak açýn. 3- Eski filtreyi yenisiyle deðiþtirin

23 BASÝT PROBLEMLERÝN ÇÖZÜLMESÝ Yetkili servise baþvurmadan önce lütfen aþaðýdaki basit kontrolleri yapýn. Bu sayede gereksiz vere zaman ve para harcamamýþ olursunuz. Problem Klima Hiç Çalýþmýyor. Klima uzaktan kumanda ile çalýþmýyor. Açýklama / Çözüm Klimanýza baðlý sigortayý kontrol edin. Ýç ünitenin OPERATION (çalýþma) göstergesinin yanýp yanmadýðýný kontrol edin. Gerekirse kumandadan (ON/OFF) düðmesine basýn. Ýç ünite üzerindeki TIMER göstergesinin yanýp yanmadýðýný kontrol edin. Eðer yanýyorsa; Çalýþmaya baþlama süresinin dolmasýný bekleyin, klimanýz otomatik olarak çalýþacaktýr. TIMER ý iptal edin. Ýç ünite ile aranýzda sinyal almasýný önleyen bir engelin olup olmadýðýný kontrol edin. Uzaktan kumandanýn pillerini kontrol edin. Klimaya yeterince yakýn olduðunuzdan emin olun (7metre veya daha yakýn) Uzaktan Kumandada On/Off düðmesine basýnca hiç bir sinyal sesi duyulmuyor. Uzaktan kumandayý iç ünitenin ortasýnda yer alan sinyal alýcýya doðru tuttuðunuzdan emin olun. Gerekiyorsa kumandanýn pillerini deðiþtirin. Klima soðutmuyor ve ýsýtmýyor. Doðru modu seçtiðinizden emin olun ( ) Oda sýcaklýðý çok soðuk veya çok sýcak olabilir. Hava filtreniz tozdan dolayý týkanmýþ olabilir Dýþ ünitenin önünde herhangi bir engelin olup olmadýðýný kontrol edin. Isýtmadayken oda sýcaklýðý gerekli seviyeye hiç ulaþmýyor ve klima sýk sýk duruyor. Sýcaklýðý doðru ayarladýðýnýzdan emin olun. Fan hýzýný arttýrýr. Eðer hava akýþ yönü aþaðýya doðru ise kumandayý kullanarak yukarýya doðru yönlenmesini saðlayýn. düðmesine bastýðýmýz halde fan hýzý artmýyor. Klimanýn veya modunda olduðundan emin olun ; modunda iken fan hýzý otomatik olarak ayarlanýr ve modunda iken fan hýzý otomatik olarak AUTO moduna ayarlanýr. Hava akýþ yönü kumandadan düðmesine basmama raðmen deðiþmiyor. TIMER zamanýnda iþlev görmüyor. Klima çalýþýrken odada koku oluyor. Ýç ünitenin OPERATION (Çalýþma) göstergesinin yanýp yanmadýðýný kontrol edin. Gerekiyorsa kumandadan (On/Off) düðmesine basýn. Saati doðru zamana ayarladýðýnýzdan emin olunuz. TIMER'ý doðru programladýðýnýzdan emin olun Odayý Havalandýrýn. Filtreleri kontrol edin

24 ÇALIÞTIRMA ÖNERÝLERÝ Ýþte klimanýzý kullanýrken izlemeniz gereken bir kaç öneri; Konu Isýtma Performansý Sýcak Hava Sirkülasyonu Buzlanma Öneriler Klimanýn dýþ ünitesi dýþarýdaki ýsýyý emerek içeri taþýr. Eðer dýþ hava sýcaklýðý düþerse klimanýz daha az ýsýtma yapmaya baþlayacaktýr. Eðer bu durumda oda sýcaklýðý size yeterli gelmiyorsa ek bir ýsýtýcý kullanýn. Klimanýz odanýzý ýsýtmak için sýcak havayý sirküle eder, bu nedenle klimanýzýn bütün odanýzý ýsýtmasý için biraz zaman gereklidir. Eðer gerekliyse klimanýzý odanýzý kullanmadan bir süre önce çalýþacak þekilde ayarlayýn. Dýþ hava sýcaklýðý düþük ve nem oraný fazla iken klimanýz ýsýtmada çalýþýyorsa dýþ ünite üzerinde buzlanma olabilir. Bu durumda; Isýtma durur. Buz çözme (Defrost) modu yaklaþýk 7 dakikada boyunca otomatik olarak devreye girer. LED gösterge üzerindeki OPERATION (çalýþma) göstergesi kýrmýzý yanmaya baþlar. LED modul gösterge üzerindeki ýsýtma sembolü yanýp sönecektir. HÝç bir müdahalede bulunmak gerekmez. Yaklaþýk 7dk sonra klimanýz normal olarak çalýþmaya baþlayacaktýr. Yükseklik Ýç ve Dýþ Sýcaklýk Enerji Yetersizliði Enerji Kesintisi Eðer hem iç hem de dýþ ortam sýcaklýklarý yüksekse ve siz klimanýzda ýsýtma modunu seçmiþseniz dýþ ünite faný ve kompresör bazen durabilir. Bu tamamen normaldir. Klimanýz tekrar çalýþana kadar bekleyin. Klimanýz çalýþýrken eðer, þebeke geriliminde aþýrý düþüklük/yükseklik meydana gelirse üniteniz otomatik olarak durur. Enerjiniz normal seviyelere geldiðinde klimanýz kendiliðinden çalýþýr. Enerjiniz tekrar geldiðinde klimanýz kendiliðinden kaldýðý modda tekrar çalýþýr. ISITICI FONKSÝYONU (OPSÝYONEL - AIR PLUS ISITICILI) Amaç: Isýtýcý fonksiyonu soðuk havalarda klimanýn ýsýtma performansýna katký saðlamak amacýyla kullanýlýr. Isýtýcý fonksiyonun çalýþabilmesi için klimanýzýn açýk olmasý gerekir. 1- Isýtma yada otomatik (ýsýtma) modlarýndan birini seçtiðinizden emin olun. 2- Isýtma ve otomatik (ýsýtma) modlarýndan biri seçildiðinde ýsýtýcý fonksiyonu otomatik olarak devrededir. 3- Isýtýcý düðmesine basarak ýsýtýcý fonksiyonunu açýp kapatabilirsiniz. Isýtýcý çalýþmasý: Ayar sýcaklýðý oda sýcaklýðýnýn 3 C veya daha fazla üzerinde ise ýsýtýcý aktif olur. 4- Isýtýcý fonksiyonu aþaðýdaki modlarda aktif deðildir: Soðutma modu Otomatik (soðutma) mod Nem alma modu Fan modu

25 TEKNÝK ÖZELLÝKLER MODEL SOÐUTMA ISITMA SOÐUTMA ENERJÝ ISITMA ENERJÝ ENERJÝ KAPASÝTESÝ KAPASÝTESÝ SINIFI SINIFI KAYNAÐI (WATT) (WATT) PLATIUM A A B V 50 Hz PLATIUM A A B PLATIUM A A C PLATIUM A A C AIR PLUS B B AIR PLUS B B AIR PLUS B C AIR PLUS B C AIR PLUS B C AIR PLUS ISITICILI B B AIR PLUS ISITICILI B B AIR PLUS BUZZ C C AIR PLUS BUZZ C D ECO PLUS C C ECO PLUS C C ECO PLUS C C ECO PLUS C D ECO PLUS C D ECO PLUS C D ÝYON JENERATÖRÜ (OPSÝYONEL) (PLATINUM A - AIR PLUS) Belli modellerimizde Negatif iyon teknolojsini (iyonizer) kullanmaktayýz. Bu sistem çok düþük akýmda yüksek voltaj üreterek ortama negatif (-) iyon verme pransibine dayanmaktadýr.bu sistemin güvenli çalýþmasý için bütün mekanik ve elektriksel güvenlik önlemleri alýndýðýndan herhangi bir risk taþýmamaktadýr. Belirtildiði gibi bu sistem negatif (-) yüklü iyonlar üretip, klimanýn faný sayesinde bulunulan ortama verilmesiyle çalýþan bir sistemdir. Negatif (-) yüklü iyonlar havada asýlý bulunan toz, sigara dumaný, küf gibi solunum yoluyla insan saðlýðýna zarar veren kirleticileri parçalayýp yada çökerterek bulunulan ortamdan uzaklaþtýrmaktadýr. Bu þekilde klasik klima sistemlerindeki, ayný iç havanýn dönüþüm yapýlmasý neticesinde ortaya çýkan iç hava kirliliðinin önüne geçilmekte, ayrýca ortamda bol miktarda negatif (-) iyon bulundurarak, ferahlatýcý bir hava kalitesi elde edilebilmektedir. Negatif iyon jeneratörünün çalýþmasý sýrasýnda, solunan havadan arýndýrýlan kirleticiler, çeþitli yüzeylerde toz görünmünde birikme yapabilecektir. oluþacak toz miktarý, ortamýn kirlilik seviyesine göre deðiþikilik arzeder. Bu nedenle özellikle cihazýnýzýn plastik gövdesini sýk periyodlarda, (Ortamýn kirliliðine baðlý olarak haftada 1 kez) nemli ve sabunlu bir bezle temizlemeye özen gösteriniz. Klimanýzýn saðlýklý çalýþmasý için, toz filtrelerinin de yaklaþýk haftalýk periyodlarda temizlenmesinin gerekli olduðu unutulmamalýdýr. ÝYONÝZER ÇALIÞTIRILMASI (OPSÝYONEL) (PLATINUM A - AIR PLUS) 1- Klimanýzda bulunan Bioplus hava temizleme sistemini çalýþtýrmak için uzaktan kumanda üzerind bulunan ION tuþuna basýnýz. 2- LED modul gösterge üzerinde bulunan ION sembolünün yandýðýný gözleyiniz

26 KOKU YAYMA FONKSÝYONU (PLATINUM A, AIR PLUS) Koku aparatý, Platýnum A modellerimizde standart olarak bulunmakdadýr Koku aparatý, istenildiði taktirde Air Plus modelleri için Vestel bayilerinden alýnýp klima iç ünitesine takýlabilir. Koku, etkinliðini; yarým açýk pozisyonda yaklaþýk gün, tam açýk pozisyonda yaklaþýk gün sürdürmektedir. Klimanýn çalýþmasý ile aparattan geçen hava, aparat içerisinde bulunan keçeden koku nötralize edici özellikteki kuru buharý ortama býrakýr. Böylece rahatsýz edici kokular ortamdan temizlenirken isteðe uygun koku da ortama verilir. 1- Klimanýn kapaðýný açýn. Ã Ã Ã 2- Aparatýn küçük týrnaklarýný gövdedeki yerine takýn. Ã Ã 3- Aparatýn büyük týrnaðýný takýn. MAX MIN 4- Aparat üzerindeki ayar düðmesi ile koku miktarýný ayarlayýn. Uyarý Solunum yolu rahatsýzlýðý olanlar, koku aparatýný kullanmadan önce doktora baþvurmalýdýr. Kokunun, ortamda etkin olarak yayýlabilmesi için hava sirkülasyonunun olmasý gerekmektedir. Bu yüzden, koku aparatý klimanýn dýþýnda baþka bir yere takýlmamalýdýr

27 KLÝMANIZIN VERÝMLÝ KULLANIMI 1- Klimanýn montajýnýn yapýlacaðý mekandaki voltajýn klimanýzýn teknik özelliklerinde belirtilen çalýþma voltaj aralýðýna en uygun seviyede olmasý için gerekli kontroller yaptýrýlmalý ve önlemler alýnmalýdýr. Klimanýn montajýnýn yapýlacaðý mekandaki elektrik tesisatýnýn uygunluðu, tüketicinin sorumluluðundadýr. 2- Klimanýn montajýnýn yapýlacaðý mekandaki, elektrik tesisatý kablo çapýnýn uygun kesitte olmasýna dikkat edilmelidir. 3- Klimanýzýn çalýþma ayarlarý gerçekten ihtiyaç duyulmadýðý sürece deðiþtirilmemelidir. 4- Klimanýzý kullanýrken; Soðutma modu için 24 ile 28 C arasýnda Isýtma modu için 25 ile 28 C arasýnda kullaným daha uygundur. 5- Klimanýz çalýþýrken ortamda bulunan pencere ve kapýlarýn tamamen kapalý olmasý gerekmektedir. 6- Klimanýzda kullanýlan filtreler, kullaným sýklýðýna ve ortam koþullarýna baðlý olarak belirli periyotlarda temizlenmeli veya deðiþtirilmelidir. Yaklaþýk haftada bir defa toz filtreleri temizlenmeli ve yaklaþýk 3 ayda bir elektrostatik filtre ve karbon filtre, 2 yýlda bir de anti alerjik filtre deðiþtirilmelidir. Filtre tipleri, modele göre deðiþiklik gösterebilir. Filtre ücreti tüketiciye aittir. 7- Ýç ve dýþ ünitelere, kullaným sýklýðýna ve ortam koþullarýna baðlý olarak yýlda en az bir defa yetkili servisler tarafýndan komple bakým yaptýrýlmalýdýr. Komple bakým ücreti tüketiciye aittir. KLÝMANIZIN BAKIM VE TEMÝZLÝÐÝ Klimanýzda kullanýlan filtreler, kullaným sýklýðýna ve ortam koþullarýna baðlý olarak belirli periyotlarda temizlenmeli ve deðiþtirilmelidir. Yaklaþýk haftada bir defa toz filtreleri temizlenmeli, yaklaþýk 3 ayda bir elektrostatik filtre ve karbon filtre, 2 yýlda bir de anti alerjik filtre deðiþtirilmelidir. Filtre tipleri, modele göre deðiþiklik gösterebilir. Ýç ve dýþ ünitelere, kullaným sýklýðýna ve ortam koþullarýna baðlý olarak yýlda en az bir defa yetkili servisler tarafýndan komple bakým yaptýrýlmalýdýr. Filtrelerin düzenli olarak temizlenmesi, deðiþtirilmesi ve iç-dýþ ünite komple bakýmlarýnýn yýlda en az bir defa yaptýrýlmasý, klimanýzýn ýsýtma ve soðutma performansýný olumlu yönde etkileyecek ve enerji sarfiyatýnýzýn artmasýný engelleyecektir. Ayrýca filtre temizliðinin ve deðiþiminin düzenli yapýlmasý ortamda kötü koku oluþumunu da engelleyecektir. Aksi takdirde klimanýn performansý olumsuz yönde etkilenecek, ortamda istenmeyen kokular oluþmasý kaçýnýlmaz olacak ve enerji sarfiyatýnýz artacaktýr. Filtreler yedek parça olarak yetkili servislerimizden temin edilebilmektedir. Komple bakým ve filtre ücretli olup, ücreti tüketiciye aittir. DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN HUSUSLAR Aþaðýda belirtilen þartlar oluþtuðunda; Ýç ünitenin salýným kanadý kapanmýþ ise Ýç ünitenin üzerinde bulunan yeþil renkli çalýþma ledi, kýrmýzýya dönüþmüþse veya iç ünitenin üzerinde bulunan gösterge panelindeki kýrmýzý renkli güneþ sembolü yanýp/sönüyorsa, Klimanýz dýþ ünitede oluþan karlanmayý otomatik olarak eritme iþlemini gerçekleþtiriyordur. Böyle bir durumda servis çaðýrmanýza gerek yoktur. Bu iþlem yaklaþýk olarak 7 dk. sürecek ve bu sürenin sonunda otomatik olarak sonlanacaktýr. Klimanýz eritme iþleminin bitmesi ile birlikte otomatik olarak ýsýtma iþlemine kaldýðý yerden devam edecektir. Uzun süre kullanýlmadýðý ve/veya kullanýmdan bir süre sonra kumandanýzýn pilleri zayýflayabilir. Bu durumda kumanda üzerindeki gösterge ekraný çalýþmasýna raðmen uzaktan kumanda ile klimanýzýn kontrolu yapýlamayabilir. Böyle bir durum ile karþýlaþýlmasý halinde öncelikle kumandanýzýn pillerini yenileri ile deðiþtirmeniz gerekmektedir. Bu durum için servis çaðýrmanýza gerek yoktur. Pillerin ikisinin de birlikte deðiþtirilmesi gerekmektedir. Klimanýzda soðutma, ýsýtma ve diðer modlarý seçerken dikkatli olmanýz gerekmektedir. Klimanýz seçtiðiniz moda uygun olarak gerekli çalýþmayý göstermiyorsa servis çaðýrmadan önce öncelikle uygun modu seçmiþ olduðunuzdan emin olmalýsýnýz. Bu durum için servis çaðýrmanýza gerek yoktur. Yukarýdaki durumlar oluþtuðunda servis çaðrýlmasý halinde ücreti tüketiciye aittir

Kullanma kılavuzunun ana bölümlerinde her fonksiyonu adım adım anlatan prosedürler bulacaksınız.

Kullanma kılavuzunun ana bölümlerinde her fonksiyonu adım adım anlatan prosedürler bulacaksınız. DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA KULLANMA KILAVUZU SEG 9 SEG 12 SEG 18 SEG 24 ÝÇÝNDEKÝLER BAÞLARKEN... 3 EMNÝYET TEDBÝRLERÝ... 4 ÝÇ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 5 DIÞ ÜNÝTENÝN GÖRÜNÜMÜ... 5 UZAKTAN KUMANDA - DÜÐMELER VE

Detaylı

VESTEL DUVAR TÝPÝ MONO SPLIT KLÝMA NATURE PLUS BIO PLUS NATURE PLUS 9 / NATURE PLUS 12 / NATURE PLUS 15 / NATURE PLUS 18 / NATURE PLUS 24

VESTEL DUVAR TÝPÝ MONO SPLIT KLÝMA NATURE PLUS BIO PLUS NATURE PLUS 9 / NATURE PLUS 12 / NATURE PLUS 15 / NATURE PLUS 18 / NATURE PLUS 24 VESTEL DUVAR TÝPÝ MONO SPLIT KLÝMA NATURE PLUS NATURE PLUS 9 / NATURE PLUS 12 / NATURE PLUS 15 / NATURE PLUS 18 / NATURE PLUS 24 IO PLUS IO PLUS 7 / IO PLUS 9 / IO PLUS 12 / IO PLUS 15 / IO PLUS 18 / IO

Detaylı

VESTEL DUVAR TİPİ MONO SPLIT KLİMA COMFORT PLUS COMFORT PLUS 9 / COMFORT PLUS 12 / COMFORT PLUS 15 / COMFORT PLUS 18 / COMFORT PLUS 24 COMFORT PLUS 28

VESTEL DUVAR TİPİ MONO SPLIT KLİMA COMFORT PLUS COMFORT PLUS 9 / COMFORT PLUS 12 / COMFORT PLUS 15 / COMFORT PLUS 18 / COMFORT PLUS 24 COMFORT PLUS 28 VESTEL DUVAR TİPİ MONO SPLIT KLİMA COMFORT PLUS COMFORT PLUS 9 / COMFORT PLUS 12 / COMFORT PLUS 15 / COMFORT PLUS 18 / COMFORT PLUS 24 COMFORT PLUS 28 SMART PLUS SMART PLUS 9 / SMART PLUS 12 / SMART PLUS

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

DUVAR TİPİ MULTİ SPLİT KLİMA

DUVAR TİPİ MULTİ SPLİT KLİMA DUVAR TİPİ MULTİ SPLİT KLİMA KULLANIM KILAVUZU VESTEL BEYAZ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa/Türkiye Tel: (0236) 226 30 00 Fax: (0236) 226 31 45 VESTEL Dayanıklı Tüketim Malları

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur

Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu EEE Yönetmeliðine Uygundur Kod No: B.1.2.6 Kitap Baský Tarihi:060110 Revizyon No: 060110 FLR Serisi Duvar Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu .. ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA KULLANMA KILAVUZU

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA KULLANMA KILAVUZU DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA KULLANMA KILAVUZU BLYSS7S/BLYSS9S/BLYSS12S/BLYSS15S/BLYSS18S/BLYSS24S Dağıtıcı Firma : KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş. Şile Otobanı 11. Km Alemdağ Sapağı Sırrı Çelik Bulvarı No:1

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu

Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022. Kullaným Kýlavuzu Carrier Split Klima 53QGA009 / 53QGB012 53QGC018 / 53QGD022 Kullaným Kýlavuzu 2 ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 03 GARANTÝ ve SERVÝS 04 AÇIKLAMALAR 05 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 08 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 PARÇALAR

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma kılavuzunun ana bölümlerinde her fonksiyonu adım adım anlatan prosedürler bulacaksınız.

Kullanma kılavuzunun ana bölümlerinde her fonksiyonu adım adım anlatan prosedürler bulacaksınız. İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 2 EMNİYET TEDBİRLERİ... 3 İÇ ÜNİTENİN GÖRÜNÜMÜ... 4 DIŞ ÜNİTENİN GÖRÜNÜMÜ... 4 UZAKTAN KUMANDA - DÜĞMELER VE GÖSTERGELER... 5 UZAKTAN KUMANDA CİHAZINA PİLLERİN YERLEŞTİRİLMESİ...

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 90114 12114 18114 24114 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070910 Kitap Baský Tarihi: 070910 Revizyon No: 0 FLR Serisi Yer Tavan Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 190109 Kitap Baský Tarihi: 190109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kaset Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1185 GRD 1245

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1185 GRD 1245 Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1185 GRD 1245 Ýçindekiler 1. Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý...2 2. Klimanýzýn teknik özellikleri...3 Ýç ünite...4

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ

KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ KASET TÝPÝ KLÝMA AUG SERÝSÝ Kullaným Kýlavuzu web: www.alarko-carrier.com.tr e-posta: info@alarko-carrier.com.tr ÝSTANBUL: GOSB - Gebze Org. San. Bölgesi, Þ. Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAELÝ Tel: (0262)

Detaylı

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-XT. YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-XT YER/TAVAN (KONSOL) TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Yer/Tavan (Konsol) Tipi Split Klima RAV-SM-XT

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Klima Kullanma kýlavuzu 90040 12040 15040 18040 24040 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz.

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 7505 D 7605 D 7655 D 7705 D 7805 D

Klima Kullanma Kılavuzu 7505 D 7605 D 7655 D 7705 D 7805 D Klima Kullanma Kılavuzu 7505 D 7605 D 7655 D 7705 D 7805 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 5465 D

Klima Kullanma Kılavuzu 5465 D Klima Kullanma Kılavuzu 5465 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için, bu kýlavuzun

Detaylı

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

VRF Sistemleri. Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER VRF Sistemleri Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Bu kitap TOSHIBA Super Modular Multi Owner s Manual kitabýndan Türkçeye çevrilmiþ ve EDM/st tarafýndan düzernlenmiþtir. Nisan 2005 TOSHIBA Super ModularMulti

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 7635 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu

FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 220109 Kitap Baský Tarihi: 220109 Revizyon No: 0 FLR Serisi Kanal Tipi Split Klima Kullaným Kýlavuzu . ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Garanti

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. Klima Kullanma kýlavuzu 071410 09141 12141 0 0 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Ýçindekiler 1. Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý...2 2. Klimanýzýn teknik özellikleri...3 Ýç ünite...4

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 12060 18060 24060 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410

Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410 Klima Kullanma Kılavuzu BEKO 107410 BEKO 109410 BEKO 112410 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 12060 18060 24060 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 7785 DD

Klima Kullanma Kılavuzu 7785 DD Klima Kullanma Kılavuzu 7785 DD Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný istiyoruz. Bunun için, bu kýlavuzun

Detaylı

Operation Manual MODELS FTX20J2V1B FTX25J2V1B FTX35J2V1B DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español.

Operation Manual MODELS FTX20J2V1B FTX25J2V1B FTX35J2V1B DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Operation Manual MODELS FTX20J2V1B FTX25J2V1B FTX35J2V1B English Deutsch Français Nederlands Español Italiano!""#$%&Ü Portugues!ó""ê#$ Türkçe Ç NDEK LER ÇALI TIRMADAN ÖNCE OKUYUN

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

RAV-SM-KRT. DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-KRT. DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-KRT DUVAR TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Duvar Tipi Split Klima RAV-SM-KRT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Nem Giderme konumu... 10 11 Aerosense konumu. 12 Akýllý Nem Kontrolü... 1 3

Nem Giderme konumu... 10 11 Aerosense konumu. 12 Akýllý Nem Kontrolü... 1 3 Inverter Mono Split Klima Kullanma Kýlavuzu LG-BKE 9500 LG-BKE 9600 D D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO CAS 13304 DA http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578036

Kullanım kılavuzunuz BEKO CAS 13304 DA http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578036 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

MODELS FVXS25FV1B FVXS50FV1B FVXS35FV1B

MODELS FVXS25FV1B FVXS50FV1B FVXS35FV1B 00_CV_3P191290-1A.fm Page 1 Tuesday, December 26, 2006 1:49 PM DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Operation Manual MODELS FVXS25FV1B FVXS35FV1B FVXS50FV1B English Deutsch Français Nederlands Español Italiano

Detaylı

Operation Manual DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B MODELS. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español.

Operation Manual DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B MODELS. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. 00_CV_3P177300-1.fm Page 1 Thursday, March 30, 2006 6:40 PM DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Operation Manual MODELS FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B English Deutsch Français Nederlands Español Italiano ΕλληνικÜ

Detaylı

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM/SP-UT. TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM/SP-UT TAVAN TÝPÝ- Kaset SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Tavan Tipi- Kaset Split Klima RAV-SM/S-UT Kullaným

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ TERMODİNAMİK İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Çevre Dostu Enerji Tasarruflu Akıllı

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Operation Manual DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9 MODELS. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español.

Operation Manual DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9 MODELS. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. 00_CV_3P190650-1F.fm Page 1 Tuesday, October 26, 2010 3:41 PM DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Operation Manual MODELS FTXR28EV1B9 FTXR42EV1B9 FTXR50EV1B9 English Deutsch Français Nederlands Español Italiano

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

RAV-SM-CT. TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-CT. TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-CT TAVAN TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:080306 Kitap Baský Tarihi:080306 Revizyon No: 1 TOSHIBA Tavan Tipi Split Klima RAV-SM-CT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER

RAV-SM-BT. KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER RAV-SM-BT KANAL TÝPÝ SPLÝT KLÝMA Kullaným Kýlavuzu ALARKO CARRIER Kitap Revizyon Tarihi:150205 Kitap Baský Tarihi:150205 Revizyon No: 0 TOSHIBA Kanal Tipi Split Klima RAV-SM-BT Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE UYARI

TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE UYARI TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE Kapağı takmayın, tamir etmeyin, açmayın veya çıkartmayın. Size tehlikeli seviyede voltaj aktarabilir. Bunu yapması için satıcınıza veya bir uzmana danışın. Cihazın kapatılması

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO 7605 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3980192

Kullanım kılavuzunuz BEKO 7605 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3980192 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO 7605 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Duvar Tipi M5WM010GR Ýç Ünite M5WM015GR Ýç Ünite M5WM020GR Ýç Ünite M5WM025GR Ýç Ünite Kaset Tipi M5CK020CR Ýç Ünite M5CK025AR Ýç Ünite M5CK030AR Ýç Ünite M5CK050AR Ýç Ünite MPLCKCR-G7-R

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 70004 90004 12004 18014 24014 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ. Klimalar Klimalar ELEGNT YENİ NESİL INVERTER Serisi Duvar Tipi Split Klimalar 7 Yıl Garanti Yeni Nesil Inverter Yüksek Verime Sahip R410 Gazlı Yeni Sezonsal Verimlilik Standartlarına Göre Soğutmada ve Isıtmada

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı