4 D ünitenin önüne herhangi bir engel olmay n. 5 E er uzaktan kumanday uzun süredir kullanm yorsan z, pilleri ç kar n.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4 D ünitenin önüne herhangi bir engel olmay n. 5 E er uzaktan kumanday uzun süredir kullanm yorsan z, pilleri ç kar n."

Transkript

1 ç ünite ç ünite AQ24A1(A2)RE/B/C/D AQT24A1(A2)(A5)(A6)(A8)RE/B/C/D SH24TA1(A2)(A5)(A6)(A8) AQ18A1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)RE/B/C/D AQT18A1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)RE/B/C/D SH18TA1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0) SH18ZA1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0) AQ12A1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)(A9)(A0)MB/C/D/E/EA AQV12A1(A2)(A5)(A6)MD/E SH12VA1(A2)(A5)(A6) SH12ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)(A9)(A0) SH12ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)A SH12ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)B SH12AA5 AQ09A1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)MB/C/D/E AQV09A1(A2)(A5)(A6)MD/E SH09VA1(A2)(A5)(A6) SH09ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8) SH09ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)A SH09AA5 AQ07A1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)MB/C/D/E SH07ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8) SH07ZA1(A2)(A3)(A4)(A5)(A6)(A7)(A8)A SH07AA5 KULLANMA KILAVUZU AQ24B1(B2)RE/B/C/D AQT24B1(B2)(B5)(B6)(B8)RE/B/C/D SH24TB1(B2)(B5)(B6)(B8) AQ18B1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)RE/B/C/D AQT18B1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)RE/B/C/D SH18TB1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0) SH18ZB1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0) AQ12B1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)(B9)(B0)MB/C/D/E/EA AQV12B1(B2)(B5)(B6)MD/E SH12VB1(B2)(B5)(B6) SH12ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)(B9)(B0) SH12ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)A SH12ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)B SH12AB5 AQ09B1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)MB/C/D/E AQV09B1(B2)(B5)(B6)MD/E SH09VB1(B2)(B5)(B6) SH09ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8) SH09ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)A SH09AB5 AQ07B1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)MB/C/D/E SH07ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8) SH07ZB1(B2)(B3)(B4)(B5)(B6)(B7)(B8)A SH07AB5 DUVAR T P SPL T KL MA (So utma ve Is tma) Tu DB A(7)

2 Emniyet Tedbirleri Klimayı kullanırken a a da belirtilen emniyet tedbirlerine uyulması gereklidir. 1 Kliman n (iç-ünite) do ru olarak hava ald ndan emin olun; elbise ve benzeri eyleri kliman z n üzerine koymay n. 2 Su ve herhangi bir s v y kliman z n içine asla dökmeyin. E er böyle bir durum söz konusu olursa kliman z hemen sigortas ndan kapat n ve ilgili uzman ki i ile irtibata geçin. 3 Hava ak yönlendiricisinin kanatlar aras na bir ey sokmay n, iç ünite fan hasar görebilir ve yaralanabilirsiniz. Özellikle çocuklar kliman n iç ünitesinden uzak tutun. 4 D ünitenin önüne herhangi bir engel olmay n. 5 E er uzaktan kumanday uzun süredir kullanm yorsan z, pilleri ç kar n. 6 Ar za an nda kliman z kendi kendinize onarmaya asla kalk may n. Bunun yerine, yetkili servis elemanlar na ba vurun. 7 E er elektrik kablosu zarar görmü ise, orijinaline uygun yeni bir kablo ile servis arac l ile de i tirilmelidir. 8 Bu kliman z uluslar aras elektrik kurallar na göre yerle tirmelidir. 9 Bu kliman z yere atmadan önce pillerini ç kar p emniyetli bir ekilde kald rmal s n z. 10 Çocuklar n za bu kliman z izinsiz kontrol edilmeyin, ve çocuklar n z bu klima ile oynamalar n tavsiye etmelisiniz. 11 Max alma k ak m, emniyet için IEC standard na göre ölçüsünü al nmaktad r ve alma k ak m, ISO standart h zl ve verimli çal smaya göre ölçüsünü al nmaktad r. Dikkat! Kliman z yerle tirdi inizde veya kulland n zda, bir klima tamamen tamir edilmemi yoksa emniyetli bir ekilde yerle tirmemi durumlardan dolay kaza olursa, fabrikatör sorumlu de ildir. T-2

3 çindekiler Kliman z n haz rlanmas Emniyet Tedbirleri ç ünitenin Görünümü Uzaktan Kumanda - Dü meler ve Göstergeler Ba larken Uzaktan Kumanda Cihazina Pillerin Yerle tirmesi Kliman z n çal mas 5 Yön Fonksiyonu (Five way) Otomatik Çal ma Modunun Seçilmesi (Auto) Odan z n So utulmas (Cooling) Odan z n Is t lmas (Heating) Oda S cakl n n H zl De i tirilmesi(turbo) Fazla Nemin Al nmas (Dry) Odan z n Havaland r lmas (Fan) Hava Ak Yönünün Dikey Olarak Ayarlanmas Hava Ak Yönünün Yatay Olarak Ayarlanmas Kliman z n programlanmas Aç lma Zaman n n Ayarlanmas (On Timer) Kapanma Zaman n n Ayarlanmas (Off Timer) Uyku Zaman-Sayacının Ayarlanmas (Sleep Timer) Kullanma önerileri Çal ma Önerileri S cakl k ve Nem Oran Kliman z n Temizlenmesi Basit Problemlerin Çözülmesi Filtrenin Yerle tirilmesi(seçenek) Teknik özellikler T-3

4 ç Ünitenin Görünümü Model'e göre dizayn ve ekil de i ebilir. ç Ünite Hava filtresi ( zgara alt nda) Hava yönlendirici kanat(d ) Hava giri i Zaman ayarlanma göstergesi Standart göstergesi Tersyüz yap m gücü monitör göstergesi (sadece tersyüz yap m modeller) Uzaktan kumanda al c s Tasarruf göstergesi Sessiz göstergesi Do a göstergesi Daha kuvvetli göstergesi Açma/kapama ve be yön seçim dü mesi Be yön hakk nda daha detay olarak bakmak isterseniz sayfa 9 a bak n. Tersyüz Yap m monitör Göstergesini (Sadece Tersyüz Yap m Modeller) a a da gösterdi i gibi art ve azalma yapabillirsiniz. - En fazla art rd n zda - Odan z n uygun s cakl T-4

5 Di Ünite Hava Giri i(arka) SH12ZA3(A4)(A7)(A8)X SH12ZA3(A4)(A7)(A8)XA UQ12A3(A4)(A7)(A8)MB/C/D/E/EA SH09ZA3(A4)(A7)(A8)X UQ09A3(A4)(A7)(A8)MB/C/D/E SH07ZA3(A4)(A7)(A8)X UQ07A3(A4)(A7)(A8)MB/C/D/E SH12ZB3(B4)(B7)(B8)X SH12ZB3(B4)(B7)(B8)XA UQ12B3(B4)(B7)(B8)MB/C/D/E/EA SH09ZB3(B4)(B7)(B8)X UQ09B3(B4)(B7)(B8)MB/C/D/E SH07ZB3(B4)(B7)(B8)X UQ07B3(B4)(B7)(B8)MB/C/D/E Hava Ç k Ba lant Valfi (iç taraf) Di Ünite Hava Giri i(arka) SH12VA1(A2)(A9)(A0)X SH12ZA1(A2)X SH12ZA1(A2)XA UQ12A1(A2)(A9)(A0)MB/C/D/E/EA UQV12A1(A2)MD/E SH09VA1(A2)X SH09ZA1(A2)X UQ09A1(A2)MB/C/D/E UQV09A1(A2)MD/E SH12VB1(B2)(B9)(B0)X SH12ZB1(B2)X SH12ZB1(B2)XA UQ12B1(B2)(B9)(B0)MB/C/D/E/EA UQV12B1(B2)MD/E SH09VB1(B2)X SH09ZB1(B2)X UQ09B1(B2)MB/C/D/E UQV09B1(B2)MD/E Hava Ç k Ba lant Valfi (iç taraf) Di Ünite Hava Giri i(arka) SH24TA1(A2)(A5)(A6)(A8)X UQ24A1(A2)RE/B/C/D UQT24A1(A2)(A5)(A6)(A8)RE/B/C/D SH18TA1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)X SH18ZA1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)X UQ18A1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)RE/B/C/D UQT18A1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)RE/B/C/D SH24TB1(B2)(B5)(B6)(B8)X UQ24B1(B2)RE/B/C/D UQT24B1(B2)(B5)(B6)(B8)RE/B/C/D SH18TB1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)X SH18ZB1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)X UQ18B1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)RE/B/C/D UQT18B1(B2)(B5)(B6)(B9)(B0)RE/B/C/D Hava Ç k Ba lant Valfi Di Ünite Hava Giri i(arka) SH09ZA5(A6)X UQ09A5(A6)MB/C/D/E SH07ZA1(A2)(A5)(A6)X SH07AA5X UQ07A1(A2)(A5)(A6)MB/C/D/E SH09ZB5(B6)X UQ09B5(B6)MB/C/D/E SH07ZB1(B2)(B5)(B6)X SH07AB5X UQ07B1(B2)(B5)(B6)MB/C/D/E Hava Ç k Ba lant Valfi Di Ünite Hava Giri i(arka) SH12VA5(A6)X SH12ZA5(A6)X SH12ZA5(A6)XA SH12AA5X UQ12A5(A6)MB/C/D/E/EA UQV12A5(A6)MD/E SH09VA5(A6)X SH09AA5X UQV09A5(A6)MD/E SH12VB5(B6)X SH12ZB5(B6)X SH12ZB5(B6)XA SH12AB5X UQ12B5(B6)MB/C/D/E/EA UQV12B5(B6)MD/E SH09VB5(B6)X SH09AB5X UQV09B5(B6)MD/E Hava Ç k Ba lant Valfi (iç taraf) T-5

6 Uzaktan Kumanda - Dü meler ve Göstergeler Uzaktan kumanda sinyal göstergesi Çal ma modu göstergesi ( Otomatik, So uk, Nem alma, Fan, ls tma) S cakl k ayar göstergeleri Turbo modu göstergesi Uyku modu göstergesi Fan h z Hava ak sal n m göstergesi Açma zaman göstergesi Kapama Zaman göstergesi Pil bitim göstergesi be yön seçme dügmesi Mod seçim du mesi (otomatik, so uk, Nem alma, Fan, s tma) S cakl k ayar dü mesi Turbo/uyku zaman - sayac dü mesi Fan h z ayar dü mesi Hava ak sal n m dü mesi Zaman ayarl açma dü mesi Zaman ayarl kapama dü mesi Açma/kapama zaman onaylama/iptal etme dü mesi T-6

7 Ba larken Yeni bir split klima ald n z,kliman z n yetkili servis taraf ndan monte edilmi olmas gereklidir. Kullanma k lavuzunuz, size kliman z kullan rken gerekli ve çok önemli bilgiler içermektedir. Kliman z n gelecekte de sa l kl ve verimli çal mas n sa lamak için lütfen bu el kitab n dikkatlice okuyun. Kullanma k lavuzu a a daki gibi düzenlenmi tir. 4.5 ve 6 sayfalarda kliman z n a a daki k s mlar görünmektedir: - ç ve di üniteler - Uzaktan kumanda(dü meler ve ekran) Bu resimler size arad n z dü meleri bluman zda ve ekrandaki sembolleri anlaman zda yard mc olacakt r. Kullanma k lavuzunun ana bölümlerinde her fonksiyonu ad m ad m anlatan prosedürler bulacaks n z. Ad m ad m anlat lan prosedürler resimlerinde a a daki semboller kullan lmaktad r. BASIN T N BASILI TUTUN T-7

8 Uzaktan Kumanda Pillerin Yerle tirmesi E er kliman z yeni alm san z, Ya da uzaktan kumandan z do ru çal m yorsa, Pilleri yerle tirmeli veya de i tirmelisiniz. ki tane AAA, LR03.1.5V pilleri kullan n. Eski pilleri veya birbirinden farkl pilleri beraber kullanmay n. Piller 12 ay sonra tamamen bitmi ya da düzgün kullan lamayacak durumda olabilirler. 1 2 Pil yuvas kapa n basparma n z ekilde gösterilen yere bast rarak ok yönünde çekin ve ç kar n. Kutuplar na dikkat ederek iki tane pili yerle tirin: Pilin + kutubu, pil yuvas n n + k sm na gelecek ekilde Pilin kutubu, pil yuvas n n k sm na gelecek ekilde 3 Kapa t rnaklar yuvadaki yerine oturana kadar kayd rarak tak n. T-8

9 5 Yön Fonksiyonu (Five way) Daha kolay ve rahat durumlar için çal ma mod ile 5 yön fonksiyonu seçebilirsiniz. Uzaktan kumanda ile beraber iç ünite ile de 5 yön fonksiyonu kullanabilirsiniz. Demek ki, uzaktan kumandan z kayboldu unuzda da bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. ç ünite ile kullanmas 1 stedi iniz mod gelecek kadar bir kaç defa bas n. (ON/OFF) dü mesine Almak için... Normal çal ma Çocuk ve ya l lar rahats z etmeyen durum Daha kuvvetli Durum Enerji Tasarrufu Sessiz durum...seçin. (STANDARD)modu (NATURE)modu (POWER) modu (SAVING) modu (SILENCE) modu 2 Çal mas n durdurmak için bütün göstergeler kapatacak kadar ( ON/OFF) dü mesine bas n. ON/OFF dü mesinden kliman z aç k olursa bile ayn zamanki gibi uzaktan kumanda ile çal t rabilirsin z. Uzaktan kumanda ile seçilmesi Uzaktan kumandan z ile 5 yön fonksiyonu seçmek için 5 yön dü mesine istedi iniz mod gelecek kadar bir kaç defa bas n. 5 yön dü mesine her bas ta ç ünitedeki birer 5 yön göstergesi s ra ile ç kacakt r. T-9

10 Otomat k Çal ma Modunun Seçilmesi(Auto) Uzaktan kumandan z ile kliman z otomatik modda çal maya ba latabilirsiniz. Otomatik modda iken, standart s cakl k ve optimum fan h z otomatik olarak eçlir, s cakl de i tirebilirsiniz, fakat fan h z n de i tiremezsiniz. 1 Gerekirse (on/off) dü mesine bas n. Sonuç: ç ünitedeki 5 yön göstergesi yanmaya ba lar, Klima en son kulland modda çal maya ba lar, ç ünite sinyal sesi verir. ÖNEML Kliman z da ünitenin zarar görmesini engellemek için a a da belirtilen olaylardan hemen sonra kliman z n çal mas n engelleyen bir koruma mekanizmas bulunmaktad r. Fi i prize tak nca Durdu unda Kliman z 3 dakkika sonra normal bir ekilde çal maya ba layacakt r. 2 E er uzaktan kumandanın üst kısmında göstergesi yanmıyorsa, ekranda görünceye kadar MODE dü mesine basın. Sonuç: ç ünite MODE dü mesine her bası ta sinyal sesi verir. Klima AUTO (Otomatik) modunda çalı maya ba lar. stedi iniz anda çalı ma modunu de i tirebilirsiniz. 3 Standart sıcaklı ın de i tirmek için (AUTO modundayken klima otomatik olarak standart sıcaklı a ayarlanır. Bunu yaparken oda sıcaklı ını göz önüne alır.) TEMPERATURE dü mesine bas n. AYAR. AYAR. - AYAR. AYAR. SIC. SIC. SIC. SIC. -2 C -1 C Standart S cakl k +1 C +2 C < S cak hissetti inizde > < Serin hissetti inizde > Fonksiyon üzerine sadece otomatik de i tirme, (lnverter modeller) Otomatik modda iken kliman z iç ve d ünite durumlara göre COOL, HEAT, DRY modlar ndan birini seçecektir. E er, kliman z 1 saattir çal mam ise kliman z tekrar o zamznki s cakl n alacak ve optimum modda tekrar çal acakt r. T-10

11 Odan z n So utulmas (Cooling) E er; So utma sıcaklı ını, So utmada iken fan hızını ayarlamak istiyorsanız, Cool (So utma) modunu seçmelisiniz. 1 Gerekirse (on/off) dü mesine bas n. Sonuç : ç ünitedeki, 5 yön göstergesi yanmaya ba lar. Klima en son kullanıldı ı modda çalı maya ba lar. ç ünite sinyal sesi verir. ÖNEML Klimanızda ünitenin zarar görmesini engellemek için a a ıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanın çalı masını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır. Fi i prize takınca Durdu unda Klimanız 3 dakika sonra normal bir ekilde çalı maya ba layacaktır. 2 E er kumandanın üst kısmında göstergesi yanmıyorsa, ekranda görünceye kadar MODE dü mesine basın. Sonuç: ç ünite MODE dü mesine her bası ta sinyal sesi verir. Klima COOL (So utma) modunda çalı maya ba lar. stedi iniz anda çalı ma modunu de i tirebilirsiniz. 3 Sıcaklı ı ayarlamak için, TEMPERATURE veya temperature dü mesine istedi iniz sıcaklık görününceye kadar bir veya daha fazla basın. Olası sıcaklıklar 18ºC ve 30ºC arasındadır. Sonuç: TEMPERATURE veya temperature dü mesine her bası ta; - Sıcaklık 1ºC de i ir. - ç ünite sinyal sesi verir. Ayarlanan sıcaklık oda sıcaklı ının altında ise klimanız so utma yapmaya ba lar. De il ise yalnızca fan çalı ır. 4 FAN dü mesine basarak fan hızını istedi iniz kademeye getirin. Otomatik(S ra ile döner: ) Orta Hızlı Otomatik Sonuç: dü mesine her bası ta iç ünite sinyal sesi verir. 5 Sayfa 16 ve 17 ye bak n. T-11

12 Odan z n Is t lmas (Heating) E er; Isıtma sıcaklı ını, Isıtmada iken fan hızını ayarlamak istiyorsanız, Heat (Isıtma) modunu seçmelisiniz. 1 E er klimanız açık de ilse (On/Off) dü mesine basın. Sonuç: ç ünitedeki 5 yön göstergesi yanmaya ba lar. Klima en son kullanıldı ı modda çalı maya ba lar. ç ünite sinyal sesi verir. ÖNEML Klimanızda ünitenin zarar görmesini engellemek için a a ıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanın çalı masını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır. Fi i prize takınca Durdu unda Klimanız 3 dakika sonra normal bir ekilde çalı maya ba layacaktır. 2 E er kumandanın üst kısmında göstergesi yanmıyorsa, ekranda Mode dü mesine bir ga da daha fazla basin. Sonuç: ç ünite MODE dü mesine her bası ta sinyal sesi verir. Klima HEAT (Isıtma) modunda çalı maya ba lar. stedi iniz anda çalı ma modunu de i tirebilirsiniz. 3 Sıcaklı ı ayarlamak için, TEMPERATURE dü mesine istedi iniz sıcaklık görünceye kadar bir veya daha fazla basın. Olası sıcaklıklar 16ºC ve 30ºC arasındadır. Sonuç: TEMPERATURE dü mesine her bası ta; - Sıcaklık 1ºC de i ir. - ç ünite sinyal sesi verir. Ayarlanan sıcaklık oda sıcaklı ının üstünde ise klimanız ısıtma yapmaya ba lar. De il ise yalnızca fan çalı ır. 4 ls t lmaya ba lar de ilse fan h z istedi iniz ekilde oluncaya kadar FAN dü mesine bir ya da daha fazla basarak fan h z n seçebilirsiniz: Otomatik(S ra ile döner: ) Dü ük Orta H zl Sonuç: FAN dü mesine Hava geterli s cakli a oluncaya kadar ilk bir kaç dakika içinde yava ça çal r. stenilen ekilde ula nca gerekli h zda otomatik olarak çal r. 5 Hava ak yönünü kontrol etmek için sayfa 16 ve 17 ye bak n. T-12

13 Oda S cakl n n H zl De i tirilmesi (Turbo) Turbo cooling/heating (Hızlı so utma/ısıtma) fonksiyonu odanızı mümkün olan en kısa sürede so utmak veya ısıtmak için kullanılır. Örnek: Eve yeni geldiniz ve odanızı çok sıcak buldunuz. Odanızı mümkün olan en kısa sürede so utmak istiyorsanız, TURBO fonksiyonunu seçmelisiniz. Klima TURBO fonksiyonunda 30 dakika maksimum ayarda çalı tıktan sonra otomatik olarak normal moda ve önceden seçti iniz sıcaklık ayarlarına döner. 1 E er klimanız açık de ilse (On/Off) dü mesine basın. Sonuç: ç ünitedeki 5 yön göstergesi yanmaya ba lar. Klima en son kullanıldı ı modda çalı maya ba lar. ç ünite sinyal sesi verir. 2 dü mesine basın. Sonuç: Sıcaklık ve fan hızı otomatik olarak ayarlanır. Klima odanızı mümkün olan en kısa sürede so utmaya veya ısıtmaya ba lar. 30 dakika sonra klimanız otomatik olarak önceden seçmi oldu unuz moda, sıcaklık ve fan hızı ayarlarına geri döner, e er veya FAN modunda iken TURBO dü mesine basarsanız bu otomatik olarak AUTO modu ile de i mesini sa layacaktır dakika geçmeden önce durdurmak istiyorsan z veya göstergesi kayboluncaya kadar Turbo/ dü mesine bir ya da daha fazla bas n. Sonuç: Klimanız otomatik olarak önceden seçmi oldu unuz modda, sıcaklık ve fan hızı ayarlarına geri döner. Fakat e er veya FAN modunda iken TURBO dü mesine basmı sanız, TURBO modundan çıkıldı ında klima AUTO modunda kalacaktır. 4 Hava akı yönünü kontrol etmek için sayfa 16 ve 17 ye bakın. T-13

14 Fazla Nemin Al nmas (Dry) E er bulundu unuz odadaki atmosfer çok nemli veya rutubetli ise, bu fazla nemi oda sıcaklı ını çok dü ürmeden alabilirsiniz. 1 E er klimanız açık de ilse (On/Off )dü mesine basın. Sonuç: ç ünitedeki 5 yön göstergesi yanmaya ba lar Klima en son kullanıldı ı modda çalı maya ba lar. ç ünite sinyal sesi verir. ÖNEML Klimanızda ünitenin zarar görmesini engellemek için a a ıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanın çalı masını engelleyen bir koruma mekanizması bulunmaktadır. Fi i prize takınca Durdu unda Klimanız 3 dakika sonra normal bir ekilde çalı maya ba layacaktır. 2 E er uzaktan kumandanın üst kısmında göstergesi yanmıyorsa, ekranda görünceye kadar MODE dü mesine basın. Sonuç: ç ünite MODE dü mesine her bası ta sinyal sesi verir. Klima DRY (Nem alma) modunda çalı maya ba lar. stedi iniz anda çalı ma modunu de i tirebilirsiniz. 3 Sıcaklı ı ayarlamak için, TEMPERATURE dü mesine istedi iniz sıcaklık görününceye kadar bir veya daha fazla basın. Olası sıcaklıklar 18ºC ve 30ºC arasındadır. Sonuç: TEMPERATURE dü mesine her bası ta; - Sıcaklık 1ºC de i ir. - ç ünite sinyal sesi verir. Klimanız fazla nemi almaya ba lar, hava miktarı otomatik olarak ayarlanır. 4 Hava akı yönünü kontrol etmek için sayfa 16 ve 17 ye bakın. T-14

15 Odan z n Havaland r lmas (Fan) E er odanızdaki atmosfer durgun ve bayat ise Fan özelli ini kullanarak odanızı havalandırabilirsiniz. 1 E er klimanız açık de ilse (On/Off ) dü mesine basın. Sonuç: ç ünitedeki 5 yön göstergesi yanmaya ba lar. Klima en son kullan ld modda çalı maya ba lar. ç ünite sinyal sesi verir. 2 E er kumandanın üst kısmında göstergesi yanmıyorsa, ekranda görünceye kadar MODE dü mesine basın. Sonuç: ç ünite MODE dü mesine her bası ta sinyal sesi verir.. Klima FAN modunda çalı maya ba lar. Oda s cakl otomatik olarak ayarlanacakt r. stedi iniz anda çalı ma modunu de i tirebilirsiniz. 3 FAN dü mesine basarak fan hızını istedi iniz kademeye getirin. Sonuç: Dü ük Orta Hızlı FAN dü mesine her bası ta iç ünite sinyal sesi verir. 4 Hava akı yönünü kontrol etmek için sayfa 16 ve 17 ye bakın. T-15

16 Hava Ak Yönünün Dikey Olarak Ayarlanmas ç ünitenin duvardaki pozisyonuna göre, ünitenin alt kısmındaki hava akı yönlendiren kanadını istedi iniz pozisyona ayarlayabilirsiniz. Böylece klimanızın verimini arttırabilirsiniz. 1 Swing dü mesine bir yada daha fazla bas n. Sonuç : Hava aki yön endiren di kanat dikey olarak ayar edilir. ÖNER LER Çal ma... Kanad n pozisyonu... So utmada ls tmada Yukar ya do ru A a ya do ru 2 E er klimanız çalı ırken kanadın yukarıya ve a a ıya otomatik olarak çalı masını istiyorsanız SWING dü mesine basın. Sonuç: Hava akı ını yönlendiren dı kanat ilk pozisyonuna göre yukarı ve a a ı çalı maya ba lar. 3 Kanadın yukarı ve a a ı hareketini durdurmak için SWING dü mesine tekrar basın. E er, kliman z...san z, Kanat tamamen... kapat r r kapanacakt r. tekrar çal t r r Çalı tırdı ınız ilk yere yerle tirin. T-16

17 Hava Ak Yönünün Yatay Olarak Ayarlanmas Ünitede iki adet iç hava akı kanat takımı bulunmaktadır. Dı hava yönlendirici kanat dikey olarak nasıl ayarlanabiliyorsa bu iç hava yönlendirici kanatların da yönü yatay olarak ayarlanabilir. 1 ç ünitenin alttaki hava ak kanad n SWING dügmesine basarak aç n. 2 Kanad n yukar ve a a, hareketini durdurmak için SWING dü mesine tekrar bas n. 3 Her iç hava ak kanat tak m n sa a veya sola çekerek istenilen pozisyona getirin. T-17

18 Aç lma Zaman n n Ayarlanmas (On Timer) Açma zaman-sayac n ayarlayarak verilen zamandan sonra otomatik olarak kliman z n aç lmas n sa layabilirsiniz. 30 dakika dan 24 saat kadar zaman ayarlanabilirsiniz. 1 Çal t rma zaman n ayarlamak için ON TIMER dü mesine istedi iniz zaman görünceye kadar bir yada daha fazla bas n. Yar m saatten 24 saat içinde ayarlanabilecektir. Sonuç : ON TIMER dü mesine her bas ta - saatler 5 saatte kadar 30 yer dakika, arttar, 6 saatten 24 saate kadar birer saat arttar. 2 Çal t rma zaman yla ilgili r lemeler tamamland nda (set/cancel) dügmesine bas n. Sonuç : stedi iniz zaman ayarlanacak. Yanm zaman göstergesi durur. Seçilmi mod ve s cakl 5 saniye sonra kaybolacak. Kliman z, çal t rma zaman na vard nda otomatik olarak çal maya ba layacakt r. Çal t rma zaman ayarland ktan sonra MODE veya TEMPERATURE dü mesine basarak ayar mod ve/veya s cakl n görerek de i tirebilirsiniz. Açma Zaman-Sayac n n ptali 1 Açma zaman-sayac n iptal etmek için çal t rma göstergesi kayboluncaya kadar TIME dü mesine bir ya da daka fazla bas n. 2 Set/Cancel dü mesine bas n. Açma zaman-sayac çal madan önce kliman z kullamak istiyorsan z ON/OFF dü mesine bas n. T-18

19 Kapanma Zaman n n Ayarlanmas (Off Timer) Kapanma zaman-sayac n ayarlayarak verilen zamandan sonra otomatik olarak kliman z n kapanmas n sa layabilirsiniz. 30 dakika dan 24 saat kadar zaman ayarlanabilirsiniz. 1 Çal t rma zaman n ayarlamak için OFF TIMER dü mesine istedi iniz zaman görünceye kadar bir ya da daha fazla bas n. Yar m saatten 24 saat içinde ayarlanabilecektir. Sonuç : OFF TIME dü mesne her bas ta - saatler 5 saatte kadar 30 yer dakika, arttar, 6 saatten 24 saate kadar birer saat arttar. 2 Çal t rma zaman yla ilgili i lemeler tamamland nda (set/caucel) dügmesine bas n. Sonuç : stedi iniz zaman ayarlanacak. Yanm zaman göstergesi durur. Seçilmi mod ve s cakl 5 saniye sonra kaybolacak. Kliman z, çall t rma zaman na vard nda otomatik olarak durdurur. Öme in 2 saatten sonra kliman z aç p 2 saat kadar çal t rmak isterseniz, Hr görünceye kadar ON TMER dü mesine bas n. 2. Set/cancel dü mesine bas n Hr görünceye kadar OFF TIMER dü mesine bas n. 4. Set/cancel dü mesine bas n. Kapanma zaman ayarland ktan sonra MODE veya TEMPERATURE dü mesine basarak ayar mod ve/veya s cakl n görerek de i tirebilirsiniz. Kapama Zaman-Sayac n n ptali 1 Kapama zaman-sayac n iptal etmek için çal t rma göstergesi kayboluncaya kadar OFF TIMER dügmesine bir ya da daha fazla bas n. 2 Set/Cancel dü mesine bas n. Kapama zaman-sayac n durdurmadan önce durdurmak istiyorsan z, ON/OFF dü mesine bas n. T-19

20 Uyku Zaman-Sayac n n Ayarlanmas (Sleep Timer) Uyku zaman-sayacı, odanızın so utma ya da ısıtması yapılırken, klimanın altı saatlik bir periyod sonrasında otomatik olarak kapatılması için kullanılır. E er belirli bir zamanda klimanın kapatılmasını istiyorsanız, sayfa 19 a bakın. 1 COOL ya da HEAT modlar ndan birini seçti inizden emin olun. 2 Uzaktan kumandan zda görünceye kadar (Turbo/ ) dü mesine bir ya da daha fazla bas n. Sonuç: ç ünite sinyal sesi verir. Klima a a daki tabloda belirtildi i gibi kontrol edilir. So utma Sıcaklık her saatte 1ºC arttar. ki saat sonunda 2ºC lik artı olduktan sonra(2 Saat sonra) sıcaklık dört saat boyunca sabit kalır. Is tma Sıcaklık her saatte 1ºC azalır. ki saat sonunda 2ºC lik azalma olduktan sonra (2 Saat sonra) sıcaklık dört saat boyunca sabit kalır. Uyku Zaman-Sayac n n ptali Ayarlanm bulunan Uyku zaman-sayac n n daha fazla kulanmayacaksan z, bunu istedi iniz bir zamanda iptal edebilirsiniz. Turbo/ Sonuç: dü mesine bas n ç ünite sinyal sesi verir. göstergesi söner. Klima nomal olarak çal mas na devam eder. T-20

21 Çal t rma Önerileri te size kliman z kullan rken izlerneniz gereken bir kaç önerileri vard r. Konu Isıtma performansı Sıcak hava sirkülasyonu Buzlanma Yüksek iç ve dı sıcaklık Enerji yetersizli i Öneriler Klimanın dı ünitesi dı ardaki ısıyı emerek içeri ta ır. E er dı hava sıcaklı ı dü erse klimanız daha az ısıtma yapmaya ba layacaktır. E er bu durumda oda sıcaklı ı size yeterli gelmiyorsa ek bir ısıtıcı kullanın. Klimanız odanızı ısıtmak için sıcak havayı sirküle eder, bu nedenle klimanızın bütün odanızı ısıtması için biraz zaman gereklidir. E er gerekli ise klimanızı odanızı kullanmadan bir süre önce çalı acak ekilde ayarlayın. Dı hava sıcaklı ı dü ük ve nem oranı fazla iken klimanız ısıtmada çalı ıyorsa dı ünite Bu durumda: Isıtma durur. Buzçözme modu yakla k 7 dakika boyunca otomatik olarak devreye girer. Hiç bir müdakalede bulunmak gerekmez yakla lk 7 dakika sonra kliman z normal olarak çal maya ba lar. E er hem iç hem de dı ortam sıcaklıkları yüksekse ve siz klimanızda ısıtma modunu seçmi seniz, dı ünite fanı ve kompresör bazen durabilir. Bu tamamen normaldir sadece klimanız tekrar çalı ana kadar bekleyin. E er klimanız çalı ırken enerjide dü üklük meydana gelirse üniteniz otomatik olarak durur, Enerji tekrar geldi i zaman, A1 A3 A5 A7 A9 A0 A2 A4 A6 A8 B1 B3 B5 B7 B9 B0 B2 B4 B6 B8 klimanızı tekrar çalı tırmak için (On/Off) dü mesine basmanız gerekmektedir. klimanızı otomatik olaraktekrar çalı maya ba ıar. Ald n z modellere göre baz klimalar otomatik olarak tekrar çal maz T-21

22 S cakl k ve Nem Oran A a ıdaki tablo klimanızda kullanabilece iniz sıcaklık ve nem oranlarını göstermektedir. E er klimanızın kullanıldı ı ortam... Yüksek sıcaklıklarda Dü ük sıcaklıklarda Yüksek nem oranında se... Otomatik koruma özelli i devreye girebilir ve klima durur. Su sızdırma ve di er aksaklıklar meydana gelebilir çünkü evaporatör buzlanma yapmı olabilir. E er çok uzun süre kullanılırsa su yo u up iç ünitenin yüzeyine damlayabilir. Mod Dı -Ortam Sıcaklı ı ç-ortam Sıcaklı ı ç-ortam Nem Oranı Isıtma 0ºC-24ºC yakla ık 27ºC veya altı - So utma 21ºC-43ºC yakla ık 18ºC-32ºC yakla ık 80% veya altı Nem alma 18ºC-43ºC yakla ık 18ºC-32ºC yakla ık - E er klimanız ısıtmada çalı ıyor ve dı ortam sıcaklı ı 0ºC nin altında ise klimanız tam kapasite çalı amaz. E er klimanız so utmada çalı ıyor ve iç ortam sıcaklı ı 33ºC nin üzerinde ise klimanız tam kapasite ile çalı amaz. Klimanızın Temizlenmesi Çengel Ön zgaras Gövdenin yivi Klimanızın verimli ve temiz çalı masını istiyorsanız, hava filtresindeki toz birikintilerinin uzakla tırmak için düzenli olarak temizlenmesi gereklidir. ÖNEML Klimanızı temizlemeden önce klimanızın çalı masını durdurun ve klimaya gelen elektrik sigortasından kesti inize emin olun. 18/24 1 ç ünitenin ön ızgarasının alt sa ında ve solunda yer alan tırnaklar n yukar ya çekerek aç n. 2 Ön zgaras n n kald rmas, kliman z temiz emenize yard m eder. 3 Hava filtrenin alt kenar n kald r p onlar a a ya çekin. 4 Hava filtresini alt kenarından tutarak kaldırın ve çıkarmak için a a ı do ru çekin. 5 Temizledikten sonra deli ine filtrenin en üst k sm n sokun ve do ru yerine oturana kadar alt kenar n a a ya itin. 6 Ön paneli hafif ıslak deterjanlı bir bez ile silin (benzin, tiner ve benzeri kimyasal maddeleri kesinlikle kullanmayın). 07/09/12 1 ç ünitenin ön ızgarasının alt sa ında ve solunda yer alan tırnaklardan çekin ve açın. 2 Öne do ru ön zgaras n basarak bunu ç kar n. 3 Hava filtresini alt kenarından tutarak kaldırın ve çıkarmak için a a ı do ru çekin. 4 Bir fırça veya vakumlu temizleyici ile hava filtresindeki tozları temizleyin. 5 Ön paneli hafif ıslak deterjanlı bir bez ile silin (benzin, tiner ve benzeri kimyasal maddeleri kesinlikle kullanmayın). 6 Filtre ve ön zgaras n tekrar yerle tirin. T-22 E er klimanızı çok uzun bir süredir kullanmıyorsanız, klimanızın iç kısmının kuruması için fan modunda üç-dört saat kadar çalı tırın.

23 Basit Problemlerin Çözülmesi Yetkili servise ba vurmadan önce lütfen a a ıdaki basit kontrolleri yapın. Bu sayede gereksiz yere zaman ve para harcamamı olursunuz. Problem Klima hiç çalı mıyor. Klima uzaktan kumanda ile çalı mıyor. Uzaktan kumandada On/Off( ) dü mesine basınca hiç bir sinyal sesi duyulmuyor. Klima so utmuyor veya ısıtmıyor. Isıtmadayken oda sıcaklı ı gerekli seviyeye hiç ula mıyor ve klima sık sık duruyor. FAN dü mesine bastı ımız halde fan hızı artmıyor. Hava akı yönü kumandadan SWING dü mesine basmama ra men de i miyor. TIMER zamanında i lev görmüyor. Klima çalı ırken odada koku oluyor. Açıklama / Çözüm Klimanıza ba lı sigortayı kontrol edin. ç ünitenin OPERATION (Çalı ma) göstergesinin yanıp yanmadı ını kontrol edin gerekiyorsa kumandadan (On/Off) dü mesine basın. ç ünite üzerindeki TIMER göstergesinin yanıp yanmadı ını kontrol edin. E er yanıyorsa: - Çalı maya ba lama süresinin dolmasını bekleyin, klimanız otomatik olarak çalı acaktır. - TIMER ı iptal edin (ayrıntı için bkz. Sayfa-19 bkz. Sayfa-18) ç ünite ile aranızda sinyal almasını önleyen bir engelin olup olmadı ını kontrol edin. Uzaktan kumandanın pillerini kontrol edin. Klimaya yeterince yakın oldu unuzdan emin olun (7 metre veya daha yakın) Uzaktan kumandayı iç ünitenin ortasında yer alan sinyal alıcıya do ru tuttu unuzdan emin olun. Gerekiyorsa kumandanın pillerini de i tirin. Do ru modu seçti inizden emin olun. (AUTO, COOL, HEAT). Oda sıcaklı ı çok so uk veya çok sıcak olabilir. Hava filtreniz tozdan dolayı tıkanmı olabilir (bkz. Sayfa-22). Dı ünitenin önünde herhangi bir engelin olup olmadı ını kontrol edin. Sıcaklı ı do ru ayarlandı ınızdan emin olun. Fan hızını arttırın. E er hava akı yönü a a ıya do ru ise kumandayı kullanarak yukarıya do ru yönelmesini sa layın. Klimanın COOL, HEAT veya FAN modunda oldu undan emin olun; modunda iken fan hızı otomatik olarak ayarlanır ve modunda iken fan hızı otomatik olarak AUTO moduna ayarlanır. Kliman z çal maya ba ladi n kontrol edin. Gerekirse uzaktan kumandadan dü mesine bas n. TIMER i do ru programladı ınızdan emin olun. (bkz. Sayfa 18-19) Odayı havalandırın. T-23

24 Filtre Yerle tirilmesi (Seçenek) Kliman z tozlar ve kokular ç karmak için koku giderici ve Bio-Temiz filtre ile yerle tirilebilir. Filtre süresi, ne zaman kliman z kulland n za göre a a yukar 3 ay sürer. Koku giderici filtre 1 Filtreden paketlemeyi ç kar n. Kullanmak istedi iniz zamana kadar koku giderici filtreni çikarmay n. Çünkü onun özelli ini kaybedebilir. Bio-Temiz filtre 2 Filtreyi filtre yuvas na koyun ve t krana kadar üç dü meye bas n. 3 ç ünitedeki a a n n sa ndaki ve solundaki dü meyi çekerek ön zgaras n aç n. 4 Eski filtreyi ç kar n ve yeni filtre ile de i tirin. Teknik Özellikler ç Ünite Model E/EA SH AQ B C D Enerji Kayna V~, 50Hz 220V~, 60Hz V~, 60Hz V~, 50Hz ç ünitenin modelin en sondaki harf, enerji kayna anlam ta r. Örne in, E AQ07AIME nin k saltmas d r. T-24

25 Teknik Özellikler Paketin A rl Model Ka t Plastik Tahta AQ12A3(A4)(A7)(A8)MB/C/D/E/EA SH12ZA3(A4)(A7)(A8) SH12ZA3(A4)(A7)(A8)A SH12ZA3(A4)(A7)(A8)B AQ09A3(A4)(A7)(A8)MB/C/D/E SH09ZA3(A4)(A7)(A8) SH09ZA3(A4)(A7)(A8)A AQ07A3(A4)(A7)(A8)MB/C/D/E SH07ZA3(A4)(A7)(A8) SH07ZA3(A4)(A7)(A8)A AQ12B3(B4)(B7)(B8)MB/C/D/E/EA SH12ZB3(B4)(B7)(B8) SH12ZB3(B4)(B7)(B8)A SH12ZB3(B4)(B7)(B8)B AQ09B3(B4)(B7)(B8)MB/C/D/E SH09ZB3(B4)(B7)(B8) SH09ZB3(B4)(B7)(B8)A AQ07B3(B4)(B7)(B8)MB/C/D/E SH07ZB3(B4)(B7)(B8) SH07ZB3(B4)(B7)(B8)A 2.35kg 0.43kg - AQ12A1(A2)(A9)(A0)MB/C/D/E/EA AQV12A1(A2)MD/E SH12VA1(A2) SH12ZA1(A2)(A9)(A0) SH12ZA1(A2)A SH12ZA1(A2)B AQ09A1(A2)MB/C/D/E AQV09A1(A2)MD/E SH09VA1(A2) SH09ZA1(A2) SH09ZA1(A2)A AQ09A5(A6)MB/C/D/E SH09ZA5(A6) SH09ZA5(A6)A AQ07A1(A2)(A5)(A6)MB/C/D/E SH07ZA1(A2)(A5)(A6) SH07ZA1(A2)(A5)(A6)A SH07AA5 AQ12A5(A6)MB/C/D/E/EA AQV12A5(A6)MD/E SH12VA5(A6) SH12ZA5(A6) SH12ZA5(A6)A SH12ZA5(A6)B SH12AA5 AQV09A5(A6)MD/E SH09VA5(A6) SH09AA5 AQ18A1(A2)(A9)(A0)RE/B/C/D AQT18A1(A2)(A9)(A0)RE/B/C/D SH18TA1(A2)(A9)(A0) SH18ZA1(A2)(A9)(A0) AQ24A1(A2)RE/B/C/D AQT24A1(A2)(A5)(A6)(A8)RE/B/C/D SH24TA1(A2)(A5)(A6)(A8) AQ18A5(A6)RE/B/C/D AQT18A5(A6)RE/B/C/D SH18TA5(A6) SH18ZA5(A6) AQ12B1(B2)(B9)(B0)MB/C/D/E/EA AQV12B1(B2)MD/E SH12VB1(B2) SH12ZB1(B2)(B9)(B0) SH12ZB1(B2)A SH12ZB1(B2)B AQ09B1(B2)MB/C/D/E AQV09B1(B2)MD/E SH09VB1(B2) SH09ZB1(B2) SH09ZB1(B2)A AQ09B5(B6)MB/C/D/E SH09ZB5(B6) SH09ZB5(B6)A AQ07B1(B2)(B5)(B6)MB/C/D/E SH07ZB1(B2)(B5)(B6) SH07ZB1(B2)(B5)(B6)A SH07AB5 AQ12B5(B6)MB/C/D/E/EA AQV12B5(B6)MD/E SH12VB5(B6) SH12ZB5(B6) SH12ZB5(B6)A SH12ZB5(B6)B SH12AB5 AQV09B5(B6)MD/E SH09VB5(B6) SH09AB5 AQ18B1(B2)(B9)(B0)RE/B/C/D AQT18B1(B2)(B9)(B0)RE/B/C/D SH18TB1(B2)(B9)(B0) SH18ZB1(B2)(B9)(B0) AQ24B1(B2)RE/B/C/D AQT24B1(B2)(B5)(B6)(B8)RE/B/C/D SH24TB1(B2)(B5)(B6)(B8) AQ18B5(B6)RE/B/C/D AQT18B5(B6)RE/B/C/D SH18TB5(B6) SH18ZB5(B6) 2.51kg 0.48kg kg 0.50kg kg 0.58kg kg 0.86kg kg 0.96kg - T-25

26 ELECTRONICS TÜRK YE GENEL D STR BÜTÖRÜ FES ELEKTRON K ALETLER SANAY ve T CARET A.. Adres: Yal Kö kü Cad. Nuhbir Han No: 23 Kat: Sirkeci- STANBUL / TÜRK YE Kore den bas lm

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRR25ZJ-S SRR35ZJ-S SRR50ZJ-S SRR60ZJ-S1 MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE

Detaylı

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran

Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Model No. TH-70LF50E TH-80LF50E Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran Türkçe Lütfen cihaz kullanmadan önce bu k lavuzu okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklay n. Say n Panasonic Mü terisi Panasonic kullan

Detaylı

KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU

KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD MARKA TH-F7E MODEL EL TELS Z TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KENWOOD TH-F7E E DUAL BAND AMATÖR EL TELS Z (KENWOOD E VERS YONLARI AVRUPA B RL ÜLKELER Ç N ÜRET LM MODELLER FADE ETMEKTED R) A.) THALATÇI

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA KULLANIM KILAVUZU NATURE PLUS INV 9/12/18/24 A Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör

PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör PJD5126_PJD5226_ PJD5226w_PJD6223_ PJD6253_PJD6353_PJD6383_ PJD6553w_PJD6653w_ PJD6683w DLP Projektör Model No. VS14295/VS14551/VS14552/VS14191/VS14193 / VS14555/VS14553/VS14195/VS14554/VS14550 Uygunluk

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU ALG SER S DO AL GAZ ve LPG BRÜLÖRLER ALG 60/M, ALG 77/M, ALG 94/M, ALG 60/M LPG, ALG 77/M LPG, ALG 94/M LPG MONTAJ, LETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU Kod. No: A.6.1.6 Revizyon No: 141011 Kitap Bask

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

PJD6243 DLP Projektör

PJD6243 DLP Projektör PJD6243 DLP Projektör Model No. VS14425 Uygunluk Bilgisi Kanada için i ii Madde Önerilen Maksimum 1 PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_TRK Rev. 1A 12-12-11 Ürün ömrünün bitiminde ürünün

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

Duvar Tipi Inverter Klima Isıtma ve Soğutma Modeli ASHA07LGCZ - ASHA09LGCZ - ASHA12LGCZ - ASHA14LGCZ...5

Duvar Tipi Inverter Klima Isıtma ve Soğutma Modeli ASHA07LGCZ - ASHA09LGCZ - ASHA12LGCZ - ASHA14LGCZ...5 İÇİNDEKİLER Duvar Tipi Inverter Klima Isıtma ve Soğutma Modeli ASHA07LGCZ - ASHA09LGCZ - ASHA12LGCZ - ASHA14LGCZ...5 Duvar Tipi Inverter Klima Isıtma ve Soğutma Modeli ASHA18LCCZ...25 Duvar Tipi Inverter

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA

KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA Ç ÜN TE MODELLER MSH-GA50VB E (E1-E2) (E1) E MSH-GA60VB (E1-E2) (E1) MSH-GD80 MSH-GA80VB (E1) (E1-E2) KULLANICILAR İÇİN Bu birimi doğru ve güvenli olarak çalıştımak

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU Size bu seçiminizden dolay teflekkür ediyor ve sizi kutluyoruz. Arac n z kullanmaya bafllamadan önce bu el kitab n dikkatlice okuyunuz. Bu kitapç k sürüfl ve ekipmanlarla ilgili

Detaylı

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU

KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Next Wireless Electronic Security System KURULUM VE PROGRAMLAMA KULAVUZU Ç NDEK LER Bölüm 1: Next Güvenlik Sisteminin Tan t m...... 6 Next Sistem nedir?... 6 Next mimari yap s ve kabiliyetleri... 7 Next

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2.

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU falke - 09 CHS falke - 12 CHS falke - 18 CHS falke - 24 CHS DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n

Detaylı