Değerli Müşterimiz, Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 17.05.2010 16:30 Page 1"

Transkript

1 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard mc olmak için haz rlad k. Lütfen otomobilinizi kullanmadan önce, kitab n tamam n okuyunuz. Bu kitapta, Alfa Romeo'nuzun teknolojik özelliklerinden en iyi şekilde yararlanman za yard mc olacak; otomobilin kullan m ile ilgili bilgiler, tavsiyeler ve önemli uyar lar bulacaks n z. Bu kitapta ayr ca, güvenli sürüş ile ilgili tavsiyelerin yan s ra, otomobilin özellikleri ile ilgili aç klamalar, doğru tedbir ve Alfa Romeo'nuzun bak m için bilgiler bulacaks n z. Aşağ daki ilgili sembollerle belirtilen uyar lar ve talimatlar lütfen dikkatlice okuyunuz: kişisel güvenlik; otomobilin korunmas ; çevrenin korunmas. İlişikte sunulan Servis Rehberinde Alfa Romeo'nun servis listesi, Garanti kitapç ğ nda ise garanti şartlar ve sunulan ilave hizmetler gösterilmektedir: Geçerliliğini sürdürmek için şart ve koşullar yla birlikte Garanti Sertifikas ; Alfa Romeo Müşterilerine sunulan ilave hizmet yelpazesi. Bu aç klamalar n otomobili tan man za yard m edeceğinden ve sizi memnun edeceğinden eminiz. Ayr ca Alfa Romeo sat ş sonras personeli hizmetinize haz r olacakt r. Otomobilinizi güle güle kullan n z! Bu kitapta bütün Alfa Giulietta tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bu nedenle siz sat n ald ğ n z otomobilin motor ve donan m seviyesine ait bilgi ve uyar lar dikkate al n z. Bu kitaptaki bilgiler örneklerle aç klanm şt r. Fiat Group Automobiles bu kitapta anlat an model özellikleri üzerinde, herhangi bir zamanda değişiklik yapabilir. Daha fazla bilgi için yetkili bir Alfa Romeo servisine başvurunuz.

2 Alfa Giulietta TR 3ed :24 Page 2 ÇOK ÖNEMLİ! YAKIT Benzin motorlu tipler: sadece oktan say s 95 K (RON)'dan düşük olmayan kurşunsuz benzin kullan n z. Dizel motorlu tipler: sadece EN 590 Avrupa standart na uygun 50 ppm kükürt seviyesindeki dizel yak t n kullan n z. Diğer ürünlerin veya kar ş mlar n kullan lmas, tamiri mümkün olmayan hasarlara ve bu nedenle garantinin geçersiz olmas na neden olabilir. MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI Benzin motorlu tipler: el freninin çekilmiş olduğundan emin olunuz; vitesi boşa al n z, gaz pedal na basmadan, debriyaj pedal na tamamen bas n z; daha sonra kontak anahtar n AVV konumuna getirip motor çal şt ğ anda b rak n z. Dizel motorlu tipler: kontak anahtar n MAR konumuna çevirip Y ve m uyar lambalar n n sönmesini bekleyiniz; kontak anahtar n AVV konumuna çeviriniz ve motor çal ş r çal şmaz b rak n z. YANICI MADDELER ÜZERİNE PARK EDİLMESİ Katalitik konvertör çal ş rken çok yüksek s cakl klara ulaş r. Otomobilinizi otlar n, kuru yapraklar n, çam yapraklar n n ve diğer yan c maddelerin üzerine park etmeyiniz: yang n tehlikesi. ÇEVRENİN KORUNMASI ELEKTRİKLİ AKSESUARLAR Eğer otomobilinizi sat n ald ktan sonra, elektrik çeken (akü yavaşca boşalabilir), aksesuarlar otomobile monte ettirmek isterseniz, yetkili bir Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz. Serviste, toplam elektrik tüketiminin ne kadar olacağ tespit edilerek, otomobilin elektrik sisteminin bu yükü taş y p taş mayacağ kontrol edilecektir. ŞİFRE KARTI (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) Bu kart güvenli bir yerde saklay n z, arac n içinde değil. Elektronik kodu içeren ŞİFRE kart n, motorun acil durumda çal şt r lmas durumunda kullanabilmek için daima yan n zda taş man z tavsiye edilir. PERİYODİK BAKIM Doğru bak m, otomobilin performans ve güvenlik seviyelerinin korunmas, çevrenin korunmas ve düşük kullan m giderlerinin zaman içinde değişmemesi için gereklidir. KULLANICI EL KİTABI otomobilin doğru kullan m, sürüş güvenliği ve zaman içinde otomobilin bak m ile ilgili önemli bilgiler ve uyar lar bulacaks n z. Aşağ daki sembollere özellikle dikkat edilmelidir: " (kişisel güvenlik) # (çevrenin korunmas ) â (arac n bak m ). Otomobil, çevrenin daha iyi korunmas için emisyonlar ile ilgili elemanlar n sürekli test edilmesini sağlayan bir sistem ile donat lm şt r.

3 Alfa Giulietta TR 3ed :50 Page 3 ÖN PANEL Kumandalar n varl ğ ve yerleri, göstergeler otomobilin tipine bağl olarak değişebilir AC AUT O 19.5 c 22.0 A MONO C şekil A0K0074m 1. Yan camlar için hava difizörleri - 2. Ayarlanabilir hava difizörleri - 3. D ş ayd nlatma kumanda kolu - 4. Gösterge paneli - 5. Ön ve arka cam sileceği/yol bilgisayar kumanda kolu - 6. Ayarlanabilir üst hava difizörleri - 7. Radyo navigasyon ekran (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) - 8. Dörtlü flaşör - 9. Ön yolcu hava yast ğ Torpido gözü Ayarlanabilir orta hava difizörleri Radyo (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) Is tma/havaland rma/klima sistemi kumandalar Vites değiştirme kolu Alfa DNA sistemi Sis lambalar /arka sis lambalar, Start&Stop sistemi (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda), kap kilitleme/kilit açma kumanda butonlar, AFS lambas açma/kapama (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) -17. Kontak anahtar yuvas Sürücü hava yast ğ Cruise Control kolu (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) Ön far konumu ayar (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) and Set Up Menu erişim butonu. 3

4 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 4 GÖSTERGE PANELİ şekil 2 A0K0002m ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGE BULUNAN TİPLER A Kilometre saati (h z göstergesi) B Çok fonksiyonlu gösterge C Devir saati D Yak t seviye göstergesi ve rezerv uyar lambas E Motor soğutma s v s s cakl k göstergesi ve aş r s cakl k uyar lambas m c Sadece dizel motorlu tiplerde bulunan uyar lambalar. Dizel tiplerde devir saatinin s n r değeri 6000 devir/dakikad r. DİKKAT Gösterge rengi ve tipi otomobilin tipine göre çeşitlilik gösterebilir. 4

5 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 5 şekil 3 A0K0001m AYARLANABİLİR ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGE BULUNAN TİPLER A Kilometre saati (h z göstergesi) B Çok fonksiyonlu gösterge C Devir saati D Yak t seviye göstergesi ve rezerv uyar lambas E Motor soğutma s v s s cakl k göstergesi ve aş r s cakl k uyar lambas m c Sadece dizel motorlu tiplerde bulunan uyar lambalar. Dizel tiplerde devir saatinin s n r değeri 6000 devir/dakikad r. DİKKAT Gösterge rengi ve tipi otomobilin tipine göre çeşitlilik gösterebilir. 5

6 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 6 KİLOMETRE SAATİ (HIZ GÖSTERGESİ) Bu gösterge otomobilin h z n gösterir. DEVİR SAATİ Motor devrini belirtir. YAKIT SEVİYE GÖSTERGESİ Bu gösterge, yak t deposunda kalan yak t miktar n gösterir. 0 - depo boş. 1 - depo dolu Uyar lambas yak t deposunda yaklaş k 8 ile 10 litre aras nda yak t kald ğ nda yanar; bu durumda en k sa zamanda yak t al n z. MOTOR SOĞUTMA SIVISI SICAKLIK GÖSTERGESİ Bu gösterge motor soğutma suyunun s cakl ğ n gösterir. Uyar lambas motor soğutma suyu s cakl ğ ndaki aş r bir art ş durumunda yanar, bu durumda motoru durdurunuz ve yetkili bir Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz. GÖSTERGE PANELİ UYARI LAMBALARI Genel uyar lar Devreye girdiğinde uyar lambas ile birlikte ekranda ilgili mesaj ve/veya sesli uyar duyulur. Uyar lar k sa ve önlem al c ve ar za durumunda sürücünün h zl davranmas n önerir. Bununla birlikte uyar lar, dikkatle okunulmas gereken Kullan c El Kitab 'n n alternatifi olarak düşünülmemelidir. Bir uyar oluştuğunda, daima bu bölümü okuyunuz. x Fren hidrolik seviyesi düşük (k rm z ) Bu uyar lambas kontak anahtar MAR konumuna çevrilince yanar, fakat birkaç saniye sonra sönmesi gerekir. Uyar lambas (veya ekrandaki sembol), devredeki muhtemel bir s z nt dan dolay fren hidroliğinin minimum seviyenin alt na düşmesi durumunda yanar. İlgili mesaj ekranda görünecektir. El freni çekili (k rm z ) Bu uyar, kontak anahtar MAR konumuna çevrilince yanar, fakat birkaç saniye sonra sönmelidir. El freni çekili olduğunda uyar lambas (veya ekrandaki sembol) yanar. Otomobil hareket halinde ise, sesli bir uyar da devreye girecektir. DİKKAT Eğer uyar lambas otomobil hareket halinde iken yanar ise, el freninin çekili olmad ğ n kontrol ediniz. 6

7 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 7 x > > EBD ar zas Motor çal ş yor iken x (k rm z ) ve > uyarı lambaları ayn anda yanar ise, EBD sisteminde ar za olduğunu veya sistemin çal şmad ğ n belirtir. Bu durumda sert frenlemeler, arka tekerleklerin vaktinden önce kilitlenmesine ve otomobilin kaymas na sebep olabilir. Bu şartlar alt nda otomobilinizi kontrol ettirmek için dikkatli bir şekilde kullanarak en yak n yetkili Alfa Romeo servisine götürünüz. İlgili bir mesaj ekranda görüntülenecektir. ABS sistemi ar zas (sar ) Bu uyar lambas kontak anahtar çevrildiğinde yanar, fakat birkaç saniye sonra sönmesi gerekir. Sistemde bir problem varsa, uyar lambas (veya ekrandaki sembol) yanar. Bu durumda, fren sistemi normal çal şmas na devam eder, fakat ABS fren sistemi devrede değildir. Otomobilinizi dikkatlice kullanarak en k sa zamanda yetkili bir Alfa Romeo servisine götürünüz. Ekranda ilgili mesaj görüntülenir. d Fren balatalar aş nm ş (sar ) (öngörülen pazalarda/versiyonlarda) Ön fren balatalar aş nd ğ nda, uyar lambas (veya ekrandaki sembol) yanar, bu durumda en k sa zamanda değiştirilmelidir. Ekranda ilgili mesaj görüntülenir. DİKKAT Otomobilde sadece ön fren balatalar için aş nma tespit sistemi bulunduğu için, bunlar değiştirirken arka fren balatalar n n da aş nma kontrolünün yap lmas gerekir. 7

8 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 8 Hava yast ğ ar zas (k rm z ) Bu uyar lambas kontak anahtar MAR konumuna çevrilince yanar, fakat birkaç saniye sonra sönmesi gerekir. Hava yast ğ sisteminde bir problem varsa, uyar lambas devaml olarak yanacakt r. İlgili bir mesaj ekranda görüntülenecektir; Kontak anahtar MAR konumunda iken, uyar lambas yanmaz veya otomobil hareket halinde iken yanar ise (ekrandaki mesaj ile birlikte) güvenlik sisteminde bir ar za var demektir; bu durumda, bir kaza an nda hava yast klar şişmeyecek veya ender durumlarda kazara şişecektir. Sistemi kontrol ettirmek için en k sa zamanda yetkili bir Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz. Yolcu/yan hava yast ğ devreden ç kar lmas (sar ) Ön hava yast ğ ve yan hava yast ğ devre d ş iken uyar lambas yanar. Uyar lambas kontak anahtar MAR konumuna çevrildiğinde birkaç saniyeliğine yanarsa ve birkaç saniye de yanma sönme işlemi yapt ktan sonra sönerse, yolcu hava yast ğ devrededir. Hava yast ğ uyar lambas n n uyar lambas ile birlikte yanmas bir ar zay belirtir. İlave olarak, hava yast ğ sistemi otomatik olarak yolcu taraf hava yast ğ n devreden ç kart r (ön ve yan). Sistemi kontrol ettirmek için en k sa zamanda yetkili bir Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz. Hava yast ğ uyar lambas n n normal olarak 4 saniyeden fazla yan p sönmesi, ön yolcu hava yast ğ n n devre d ş olduğunu belirtir. İlave olarak, hava yast ğ sistemi otomatik olarak yolcu taraf hava yast ğ n devreden ç kart r (ön ve yan hava yast klar n ). Bu durumda, uyar lambas sistemde ar za olduğunu işaret etmez. Sistemi kontrol ettirmek için en k sa zamanda bir yetkili bir Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz. 8

9 Alfa Giulietta TR 3ed :11 Page 9 < Emniyet kemeri bağlanmam ş (k rm z ) (baz pazarlarda/versiyonlarda) Sürücü emniyet kemeri bağlanmam ş ve araç hareketsiz ise uyar lambas sabit olarak yanar. Otomobil hareket halinde iken ön emniyet kemerleri bağlanmam ş ise, uyar lambas yan p söner ve sesli bir uyar duyulur. Eğer S.B.R. (emniyet kemeri hat rlat c s ) sisteminin sesli uyar s n devaml olarak iptal ettirmek isterseniz, en yak n yetkili Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz. Baz tiplerde sistem ayar menüsü kullan larak tekrar devreye al nabilir. w Akü şarj düşük (k rm z ) (baz pazarlarda/versiyonlarda) Bu uyar, kontak anahtar MAR konumuna çevrilince yanar, fakat motor çal şt ktan birkaç saniye sonra sönmelidir (motor rölantide iken k sa bir gecikme olabilir). Eğer uyar lambas (veya ekrandaki sembol) sabit olarak yanar veya yan p sönerse, en yak n yetkili Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz. g Dual Pinion elektrikli direksiyon ar zas (k rm z ) (baz pazarlarda/versiyonlarda) Uyar lambas kontak anahtar MAR konumuna çevrildiğinde yanar, fakat birkaç saniye sonra sönmelidir. Uyar lambas (veya gösterge üzerindeki sinyali) aç k kal yorsa, direksiyon desteğiniz olmayabilir ve direksiyonu çevirmek için gerekli olan güç belirgin seviyede artabilir; bu durumda bile direksiyon döndürülebilir. Bu olay meydana gelirse, yetkili bir Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz. Göstergede özel bir mesaj gösterilir. DİKKAT Akünün sökülme/tak lma işleminde, bir sonraki kontağ n aç lmas nda tork ve direksiyon aç s sensörlerine ilişkin bir veri kayb görülebilir. Bu durumda sensörler aşağ daki gibi ayarlanmal d r: Kontak anahtar n KAPALI konuma getiriniz. Direksiyon simidini düz konuma getiriniz. Kontak anahtar n AÇIK konuma getiriniz. Direksiyon simidini tamamen sola çeviriniz. Direksiyon simidini tamamen sağa çeviriniz. Direksiyon simidini düz konuma getiriniz. Kontak anahtar n KAPALI konuma getiriniz. Bir sonraki kontağ n AÇIK konuma gelmesine kadar en az 3 saniye bekleyiniz. 9

10 Alfa Giulietta TR 3ed :14 Page 10 v SÜREKLİ YANAR: Düşük motor yağ bas nc (k rm z ) YANIP SÖNER: Yetersiz yağ (sadece DPF li dizel tiplerinde - k rm z ) Kontak anahtarý MAR konumuna getirildiðinde, gösterge panelindeki uyarý lambasý yanmalý, ancak motor çalýþtýrýldýktan hemen sonra sönmelidir. 1. Düþük motor yaðý basýncý Uyarý lambas bazý tiplerde ekranda ilgili mesajla birlikte (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) sistem motor yaðý bas nc n n düşük olduğunu tespit ettiðinde yanýp sönmeye baþlar. v uyarý lambasý seyir halinde iken yanarsa (bazý versiyonlarda ekrandaki mesajla birlikte) motoru hemen durdurunuz ve yetkili bir Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz. 2. Motor yağ kalitesi düşük (sadece DPF mevcut dizel tiplerinde) Bir yan p sönen uyar lambas yanacak ve ekranda bir mesaj (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) görülecektir. Uyar lambas modele bağl olarak, aşağ daki şekillerde yan psönebilir. her iki saatte bir 1 dakika; yağ değiştirilene kadar 3 dakikal k çevrimlerle ve 5 saniyelik aral klarla uyar lambas n n yan p sönmesi. Yağ değiştirilene kadar, ilk uyar dan sonra motor her çal şt r l ş nda, uyar lambas yukar da tarif edildiği şekilde yan p-sönecektir. Özel bir mesaj uyar lambasna ilave olarak ekranda görülecektir (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda). Uyar lambas n n yan p sönmesi bir ar za olduğunu göstermez, bu normaldir ve yağ n değiştirilmesi gerektiğini beklirtir. Motor yağ bozulmas aşağ daki durumlarda daha h zl olur. otomobili şehir içinde çok kullanmak, DPF temizliğinin daha s k olmas otomobili k sa mesafelerde kullanmak, bu durumda motor çal şma s cakl ğ na ulaşmaz temizleme sürecinin devaml olarak kesilmesi, bu durum DPF uyar lambas n n yanmas ile belirtilir. Uyar lambas yand ktan sonra, asla 500 km yi geçirmeden mümkün olan en k sa sürede motor yağ değiştirilmelidir. İlk 500 km içinde yağ n değiştirilmemesi motorda ciddi hasara ve garantinin geçersiz olmas na sebep olur. Unutmay n z ki uyar lambas n n yanmas motor yağ seviyesi düşük anlam nda değildir, yani motor yağ eklemenize gerek yoktur. 10

11 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 11 Motor soğutma s v s s cakl ğ aş r yüksek (k rm z ) u Bu uyar lambas kontak anahtar MAR konumuna çevrilince yanar fakat birkaç saniye sonra sönmelidir. Uyar lambas, motor aş r s nd ğ nda yanar. Ekranda ilgili mesaj görüntülenir. Eğer uyar lambas yanarsa, aşağ dakileri işlemleri yap n z: normal sürüş durumunda: otomobili durdurup, motoru stop ediniz ve depodaki soğutma s v s n n MIN referans n n alt nda olmad ğ n kontrol ediniz. Bu durumda, motorun soğumas için bir kaç dakika bekleyiniz, soğutma s v s kab n yavaşça ve dikkatlice aç n z, MIN ve MAX referanslar aras na kadar s v seviyesini tamamlay n z. Ayr ca s z nt olup olmad ğ n kontrol ediniz. Motoru çal şt rd ğ n zda uyar lambas tekrar yanarsa, en yak n yetkili Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz. zor şartlarda kullan mda (örneğin yokuşta römork çekerken veya otomobil tam yüklü iken): eğer uyar lambas sürekli yanarsa yavaşlay n z ve otomobili durdurunuz. Motoru çal ş r durumda 2 veya 3 dakika b rak n z ve motor soğutma s v s n n sirkülasyonunu h zland rmak için, hafifçe gaza bas n z. Motoru durdurunuz. Önceden aç kland ğ şekilde soğutma s v s n n seviyesini kontrol ediniz. DİKKAT Otomobili zor şartlarda kullan m durumunda, motoru durdurmadan önce motor çal ş r durumda bir kaç dakika bekleyiniz ve hafifçe gaza bas n z. Kap lar tam kapanmam ş (k rm z ) (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) Bu uyar lambas (veya ekrandaki sembol), bir veya birden fazla kap n n aç k olmas durumunda yanar. Otomobil hareket halinde iken kap lar aç k ise sesli bir uyar devreye girer. Baz tiplerde motor kaputu doğru kapanmaz ise uyar lambas yanar (veya ekrandaki sembol) devreye girer. U EOBD/enjeksiyon sistemi ar zas (sar ) Bu uyar lambas, kontak anahtar MAR konumuna çevrilince yanar, fakat motor çal ş r çal şmaz sönmesi gerekir. Eğer uyar lambas sönmez veya seyahat esnas nda yanar ise, sistemin doğru olarak çal şmad ğ n belirtir; uyar lambas sürekli yanar ise, egzozdaki emisyonlar n artmas na, performans n düşmesine, kullan m n zorlaşmas na ve yüksek yak t tüketimine sebep olabilecek bir ar za mevcut demektir. Baz tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir. Bu durumlarda, motora fazla yüklenilmeden veya yüksek süratlere ç k lmadan yola devam etmek mümkündür. Uyar lambas yanarken seyahate devam edilmesi hasara sebep olabilir. Mümkün olan en k sa sürede yetkili bir Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz. Ar za giderilince uyar lambas söner ve ar za sistem haf zas nda kay tl kal r. 11

12 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 12 NOT (sadece benzin motorlu araçlar için) Uyar lambas yan p söner ise, katalitik konvertörün hasar görmüş olabileceğini belirtir. Eğer uyar lambas yan p söner ise, motor devrini düşürmek için gaz pedal n serbest b rakmak gerekir; uyar lambas n n yan p sönmesine sebep olmayacak şekilde yolunuza normal h zda devam ediniz ve mümkün olan en k sa sürede yetkili bir Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz. Kontak anahtar MAR konumuna çevrildiğinde U uyar lambas yanmaz veya seyahat ederken, sabit olarak yan p sönme şeklinde yanar ise (ekrandaki mesaj ile birlikte), en k sa zamanda yetkili bir Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz. Uyar lambas n n çal şmas U trafik yetkilileri taraf ndan özel cihazlar ile kontrol edilebilir. Bulunduğunuz ülkedeki trafik kurallar na uyunuz. á VDC sistemi (sar ) (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) Bu uyar lambas kontak anahtar MAR konumuna çevrilince yanar fakat birkaç saniye sonra sönmelidir. Uyar lambas sönmez veya araç hareket halindeyken yanarsa, bir Alfa Romeo yetkili servisi ile temasa geçiniz. Baz tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir. Sürüş esnas nda uyar lambas yan psönerse, VDC sisteminin devreye girdiğini belirtir. ASR ar zas Bu uyar, kontak anahtar MAR konumuna çevrilince yanar, fakat birkaç saniye sonra sönmelidir. Uyar lambas sönmez veya araç hareket halindeyken yanarsa, bir Alfa Romeo yetkili servisi ile temasa geçiniz. Baz tiplerde ekranda ilgili mesaj da gösterilir. Sürüş esnas nda uyar lambas yan p sönerse, ASR sisteminin devreye girdiğini belirtir. Yokuşta kaymay önleyici sistem (Hill Holder) Baz tiplerde * uyar lambas n n ekrandaki mesaj ile birlikte yanmas Hill Holder sisteminde bir ar za olduğunu belirtir. Bu olay meydana gelirse en yak n yetkili Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz. 12

13 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 13 Y Alfa Romeo ŞİFRE/alarm sistemi ar zas (sar ) (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) Uyar lambas (veya ekrandaki sembol), (baz tiplerde ekrandaki mesaj ile birlikte) yanarsa, Alfa Romeo Şifre veya alarm (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) sisteminde bir ar za olduğunu belirtir. Mümkün olan en k sa sürede yetkili bir Alfa Romeo servisiyle temasa geçiniz. H rs zl k girişimi Uyar lambas yan p söner veya baz tiplerde ekranda bir sembol belirirse (ilgili mesajla birlikte) bir h rs zl k girişimi olduğunu belirtir. Mümkün olan en k sa sürede yetkili bir Alfa Romeo servisiyle temasa geçiniz. Is tma bujileri ön s tma (Dizel tipleri) (sar ) m Kontak anahtar MAR konumuna çevrildiğinde uyar lambas yanar, s tma bujileri istenilen s cakl ğa eriştiklerinde de söner. Uyar lambas söndükten sonra motor çal şt r labilir. DİKKAT Normal veya yüksek s cakl k şartlar nda uyar lambas daha az yanar. Is tma bujisi ar za uyar lambas (Dizel tipleri) Uyar lambas yan p sönerse (baz tiplerde ekranda bir mesajla birlikte), bu durum s tma bujilerinin ön s tma sisteminde bir ar zan n olduğunu belirtir. Ar zay gidermek için mümkün olan en k sa sürede yetkili bir Alfa Romeo servisiyle temasa geçiniz. c Dizel yak t filtresinde su var (Dizel tipleri) (sar ) Bu uyar lambas dizel yak t filtresinde su bulunduğunu belirtmek için (ekrandaki mesajla birlikte) sürüş esnas nda sabit olarak yanar. Yak t besleme devresinde su bulunmas tüm enjeksiyon sistemine ciddi hasar verebilir ve motorun düzensiz çal şmas na sebep olabilir. Eğer c uyar lambas yanarsa (ekrandaki mesajla birlikte), sistemdeki suyun al nmas için en k sa sürede yetkili bir Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz. Yak t dolumu yap ld ktan hemen sonra uyar lambas yanar ise, depoya su girmiş olabilir. Bu durumda hemen motoru durdurunuz ve yetkili bir Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz. 13

14 Alfa Giulietta TR 3ed :33 Page 14 Yak t rezervi - S n rl menzil (sar ) Depoda 8 ile 10 litre yak t kald ğ nda uyar lambas yanar. Yaklaş k 50 km menzil kald ğ nda baz K tiplerde İlgili bir mesaj ekranda görüntülenecektir. Ü Eğer sürüş esnas nda uyar lambas yan psönerse yetkili bir Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz. Cruise Control (H z sabitleme) (yeşil) (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) Cruise control fonksiyonu devrede değil ise, uyar lambas kontak anahtar MAR konumuna çevrildiğinde yanar, fakat birkaç saniye sonra söner. Cruise control halkas ON konumuna çevrildiğinde uyar lambas yanar (bu bölümdeki "Cruise Control" paragraf na bak n z). Ekranda ilgili mesaj görüntülenir. h DPF (dizel partikül filtresi) temizlenmesi devam ediyor (sadece DPF li dizel tiplerinde) (sar ) Kontak anahtar MAR konumuna çevrildiğinde uyar lambas yanar, fakat birkaç saniye sonra sönmelidir. Temizleme prosesi ile DPF'nin partiküllerden temizlenmesine gerek olduğunu sürücüye belirtmek için uyar lambas yan k kal r. Her DPF temizleme prosesinde uyar lambas yanmaz, fakat sadece sürüş şartlar gerektiğinde uyarmak için yanar. Temizleme prosesi bitene kadar otomobil hareket halindeyse uyar lambas sönecektir. Proses normal olarak 15 dakika sürer. İşlemin tamamlanmas için optimum şartlar, otomobili 60 km/s h zla, 2000 devir/dakikan n üzerinde kullanmakt r. Uyar lambas yanarsa, araç ar zal demek değildir, yani arac servise götürmeye gerek yoktur. Uyar lambas yand ğ nda bir özel mesaj ekranda belirir (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda). 14

15 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 15 Daima trafik şartlar, yol ve h z limitlerine uygun bir h zda arac kullan n z. DPF lambas yand ğ nda bazen motor kapanabilir; temizleme sürecinin devaml olarak kesilmesi yağ n erken bozulmas na sebep olabilir. Bu nedenle, motoru kapatmadan önce yukardaki talimatlara uyarak uyar lambas n n sönmesini beklemek her zaman tavsiye edilir. Araç dururken, DPF temizlenme prosesinin tamamlanmas n beklemek iyi bir fikir değildir. X H z s n r aş ld (Speed limit exceeded) (k rm z ) (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) Uyar lambas (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) arac n h z 120 km/saati geçince yanar. Araç ayar menüsünden ayarlanan h z s n r n geçince (örneğin 120 km/saat) baz tiplerde bir mesaj, sembol ve sesli uyar devreye girer. è Genel ar za uyar s (sar ) (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) Baz tiplerde, aşağ daki durumlarda uyar lambas yanar: ar zan n giderilmesi için en k sa zamanda yet-kili bir Alfa Romeo servisiyle temasa geçiniz. D ş ayd nlatma lambalar ar zas Uyar lambas 6 aç klamas na bak n z. Fren lambalar ar zas Fren lambalar ar zas aç klamas na bak n z. Ataletli yakýt kesme anahtarý Ataletli yak t kesme anahtar tetiklendiğinde uyar lambas yanar. Ekranda ilgili mesaj görüntülenir. Start&Stop ar zas (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) Start&Stop sisteminde bir ar za tespit edildiğinde uyar lambas yanar. Yağmur sensörü ar zas (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) Yağmur sensöründe bir ar za tespit edildiğinde uyar lambas yanar. 15

16 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 16 Park sensörü arýzasý (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) tuyar lambas ile ilgili aç klamalara bak n z. 4 Arka sis lambalar (sar ) Arka sis lambalar yand ğ nda uyar lambas yanar. Ayr ca 4 butonu üzerindeki led yanar. Yağmur sensörü ar zas (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) Karanl k sensör ar zas tespit edildiğinde bu uyar lambas yanar. AFS uyarlanabilir lamba ar zas (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) AFS uyarlanabilir lamba ar zas tespit edildiğinde uyar lambas yanar (Bu bölümdeki "AFS uyarlanabilir lambalar paragraf na bak n z). Gösterge üzerinde ilgili bir mesaj görüntülenir. S k şma önleyici sistem ar zas 5 3 Ön sis lambalar (yeşil) Ön sis lambalar yand ğ nda uyar lambas yanar. Ayr ca 5 butonu üzerindeki 5 ledi yanar. Park lambalar (yeşil) Park lambalar yand ğ nda uyar lambas yanar. S k şma önleyici sistem ar zas tespit edildiğinde uyar lambas yanar. Gösterge üzerinde ilgili bir mesaj görüntülenir. Motor yað basýncý sensörü arýzasý Motor yað basýncý sensörü arýzalandýðýnda uyarý lambasý devreye girer. En kýsa zamanda yetkili bir Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz. Follow me home fonksiyonu (yeşil) Bu fonksiyon kullan ld ğ nda uyar lambas (ekrandaki mesajla birlikte) yanar ( Follow me home fonksiyonu k sm na bak n z). 16

17 Alfa Giulietta TR 3ed :53 Page 17 K sa farlar (yeşil) Bu uyar lambas, k sa farlar devreye al n nca 2 yanar. Uzun farlar (mavi) Bu uyar lambas, uzun farlar devreye al n nca 1 yanar. R E Sol sinyal lambas (yeşil) Bu uyar lambas sinyal kumanda kolu aşağ doğru hareket ettirilince ve dörtlü flaşör lambalar butonuna bas l nca yanar. Sağ sinyal lambas (yeşil) Bu uyar lambas sinyal kumanda kolu yukar doğru hareket ettirilince ve dörtlü flaşör lambalar butonuna bas l nca yanar. Start&Stop sisteminin devreye al nmas /devreden ç kar lmas (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) Start&Stop sistemi ar zas Start&Stop sisteminin devreye al nmas Start&Stop sistemi devreye al nd ğ nda ekranda bir mesaj görüntülenir. Ön paneldeki uyar lambas n n üzerinde bulunan led sönecektir (bu bölümdeki Start&Stop paragraf na bak n z). Start&Stop sisteminin devreden ç kar lmas Çok fonksiyonlu göstergeye sahip tiplerde: Start&Stop sistemi devreden ç kar ld ğ nda ekranda bir mesaj görüntülenir. Ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergeye sahip tiplerde: Start&Stop sistemi devreden ç kar ld ğ nda uyar lambas yanar ve ekranda bir mesaj görüntülenir. Sistem devreden ç kar ld ğ nda led yanar. Start&Stop sistemi ar zas butonu üzerindeki Start&Stop sisteminde bir ar za tespit edilmesi durumunda sembolü yan p söner. Bu durumda yetkili bir Alfa Romeo servisi ile temasa geçiniz. Ekranda ilgili bir mesaj görüntülenecektir. 17

18 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 18 R S Yolda buzlanma ihtimali D ş hava s cakl ğ 3 C'ye veya daha aşağ s na düştüğünde ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergelerde bir mesaj ve sembol görüntüye gelir. Çok fonksiyonlu göstergelerde ise sadece ilgili mesaj görüntüye gelir. Her iki durumda da yolda buz olduğunu sürücüye bildirmek için bir sesli sinyal devreye girer. DİKKAT D ş s cakl k sensöründe bir ar za oluşmas durumunda, ekranda s cakl k yerine çizgiler görünecektir. s Bagaj aç k Baz tiplerde bagaj bölümü aç k kald ğ nda ekranda bir mesaj ve sembol görüntüye gelir. Motor kaputu aç k Baz tiplerde motor kaputu aç k kald ğ nda ekranda bir mesaj ve sembol görüntüye gelir. Yak t kesme Baz tiplerde yak t kesilmesi halinde gösterge üzerinde mesaj + sembol görüntülenir. Yak t kesme sisteminin tekrar aktivasyonu için bu bölümde "Yak t kesme" paragraf na bak n z. W D ş ayd nlatma ar zas Baz tiplerde aşağ dakilerden birinde ar za tespit edilmesi durumunda ekranda bir mesaj ve sembol görünecektir: gündüz sürüş farlar (DRL) yan lambalar/park lambalar sinyal lambalar arka sis farlar plaka lambalar. Bu lambalarla ilgili ar zalar şunlar olabilir: bir veya birden fazla yanm ş ampul, bir sigortan n atmas ve elektrik bağlant s nda bir kopukluk. T Fren lambalar ar zas Baz tiplerde fren lambas ar zas tespit edilmesi halinde gösterge üzerinde bir mesaj + sembol belirir. Ar zan n nedeni yanm ş bir ampul, bir sigortan n atmas ve elektrik bağlant s nda bir kopukluk olabilir. 1 Yağmur sensörü ar zas (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) Baz tiplerde yağmur sensörü lambas ar zas tespit edilmesi halinde gösterge üzerinde bir mesaj + sembol belirir. 18

19 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 19 u Yağmur sensörü (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) Yağmur sensöründe bir ar za ortaya ç karsa ekranda bir mesaj ve sembol görünecektir. t Park sensörü ar zas (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) Park sensörlerinde bir ar za ortaya ç karsa ekranda bir mesaj ve sembol görünecektir. Sürüş modu göstergesi ( Alfa DNA system) (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) Ayarlanabilir çok fonksiyonlu göstergeye sahip tiplerde seçilen sürüş modu - DİNAMİK, NORMAL veya TÜM HAVA KOŞULLARI - ile ilgili bir mesaj + sembol görüntülenir. Bu sürüş modlar ndan herhangi biri yoksa göstergede bir uyar mesaj görüntülenir. Çok fonksiyonlu gösterge ile donat lm ş tiplerde, seçilen sürüş modu ile ilgili bir harf (d veya a) özel bir mesajla birlikte gösterilir. Motor yağ seviyesi göstergesi (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) Kontak anahtar MAR konumuna çevrildiğinde motor yap seviyesi birkaç saniyeliğine ekranda görünür. Motor yağ seviyesi yetersizse, gösterge üzerinde bir uyar mesaj görüntülenir. DİKKAT Doğru motor yağ miktar n tespit etmek için, daima seviye tespit çubuğu üzerindeki işaretleri kullanarak kontrol ediniz ("Otomobilin bak m " bölümüne bak n z). DİKKAT Doğru motor yağ seviyesi göstergesi için, otomobili düz bir yüzey üzerine park ederek kontrol işlemini gerçekleştiriniz. DİKKAT Motor yağ seviyesi okumas n doğru bir şekilde gerçekleştirmek için anahtar MAR konumuna çevirdikten sonra motoru çal şt rmadan önce yaklaş k 2 saniye kadar bekleyiniz. DİKKAT Motor yağ seviyesi uzun süreli durduktan sonra artabilir. 19

20 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 20 GÖSTERGE Otomobilde kullan m esnas nda faydal bilgiler verebilen çok fonksiyonlu veya ayarlanabilir çok fonksiyonlu gösterge bulunabilir. Kontak anahtar ç kart lm ş durumda, kap aç l p/kapat ld ğ nda gösterge ş ğ yanar ve birkaç saniye için zaman ve toplam değeri (km veya mil cinsinden) gösterir. ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGE STANDART EKRAN (şekil 6) Ekranda aşağ daki bilgiler gösterilmektedir: A. Tarih B. Kilometre sayac (Yap lan km veya mil) C. Alfa DNA (dinamik araç kontrol sistemi) vas tas yla seçilen sürüş modu (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) d = Dinamik n = Normal a = Bütün hava şartlar D. Saat (anahtar ç kart lm ş ve kap lar kapat lm ş olsa bile daima gösterilir) E Start&Stop fonksiyonu göstergesi (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) F. D ş hava s cakl ğ G Vites değişim göstergesi (öngörülen pazarlarda/ versiyonlarda). H. Far ayar konumu (sadece k sa farlar yan yor ise). 20 şekil 6 A0K1222g

21 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 21 AYARLANABİLİR ÇOK FONKSİYONLU GÖSTERGE "STANDART EKRAN" (şekil 7) Ekranda aşağ daki bilgiler gösterilmektedir: A. Saat B. Günlük yap lan yol (km veya mil) C. Kilometre sayac (Yap lan kilometre (km/mil)) D. Otomobilin durumu (örneğin kap lar aç k, yolda buzlanma var vb.)/start&stop göstergesi (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda)/ Vites değişim göstergesi (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) E. Far ayar konumu (sadece k sa farlar yan yor ise). F. D ş hava s cakl ğ. Baz tiplerde "DİNAMİK" sürüş modu seçildiğinde turbo bas nc ekranda gösterilir ( Alfa DNA sistemi paragraf na bak n z), (şekil 8). şekil 7 A0K0005m şekil 8 A0K0006m 21

22 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 22 VİTES DEĞİŞİM GÖSTERGESİ GSI sistemi (Vites Değişim Göstergesi) kumanda paneli üzerinden bir gösterge ile vitesi değiştirmeyi önerir (şekil 9). GSI'de gösterildiğinde vitesin değiştirilmesi sürücünün yak t tasarrufu yapmas na yard mc olur. Yak t tasarruflu sürüş için, Normal ve Tüm Hava Koşullar modunu seçin ve Vites Değişim Göstergesi tavsiyelerini uygulay n z. Gösterge üzerinde SHIFT UP sembolü (N SHIFT) belirdiğinde, GSI daha yüksek bir vites seçmenizi öneriyor ve SHIFT DOWN (O SHIFT) sembolü ise daha düşük bir vites seçmenizi öneriyor demektir. NOT Gösterge panelindeki ilgili sembol, sürücü vites değişikliğini yapana veya yak t tüketimini düşürmek için art k vites değişikliğine gerek kalmayana kadar görüntülenmeye devam eder. 22 şekil 9 A0K0050m

23 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 23 HOŞGELDİNİZ HAREKETİ Baz tiplerde, kontak anahtar MAR konumuna çevrildiği zaman aşağ daki işlemler olur: h z ve devir göstergelerinin h zl hareketi (yukar -aşağ ); uyar lambalar n n ve ekran n ayd nlanmas ; ekranda otomobilin grafik görüntüsünün ortaya ç kmas. Gösterge hareketi Eğer göstergeler hareket halinde iken kontak anahtar ç kart l rsa, göstergeler hemen ilk durumlar na dönerler. İbre bir kere göstergenin en son değerine ulaş r. İbrenin hareketi motor çal şt ğ nda durur. Uyar lambalar n n ve ekran n ayd nlanmas Anahtar tak ld ktan birkaç saniye sonra, göstergeler, grafik semboller ve ekran s ras yla ayd nlan r. Ekran n grafik animasyonu Anahtar kontaktan ç kar ld ğ nda (kap lar kapal iken), ekran ayd nlan r ve bir grafik animasyon gösterir. Ekran ayd nlatmas tamamen yok olana kadar yavaşca karar r. KUMANDA BUTONLARI (şekil 10) Ò : Ekran n ve seçeneklerin yukar hareket etmesini veya ekranda gösterilen değerin art r lmas n sağlar. SET ESC : menüye girmek ve/veya bir sonraki ekrana geçmek veya istenen menü opsiyonunu onaylamak için k sa bir süre bas n z. Standart ekrana dönmek için bas l tutunuz. apple : Görüntülenen menüde gezinmek ve ilgili opsiyonlarda aşağ gitmek veya ekrana gelen değeri azaltmak için. DİKKAT Aşağ daki durumlara göre Ò ve apple butonlar farkl fonksiyonlar aktif hale getirir: menü opsiyonlar nda yukar ve aşağ gezinmek için; ayarlama s ras nda değerleri artt rmak ve azaltmak için. şekil 10 A0K0094m 23

24 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page AYAR MENÜSÜ Menü ile aşağ daki paragraflarda aç klanan birçok seçim ve ayar işlemine Ò ve apple butonlar n kullanarak ulaşabilirsiniz. Baz maddelerin bir alt menüsü mevcuttur. Setup menüsü SET ESC butonuna k sa bir süre bas larak devreye al nabilir. Menü aşağ daki maddeleri içerir: MENU (MENÜ) SPEED BEEP (HIZ LÝMÝTÝ) HEADLIGHT SENSOR (FAR SENSÖRÜ) (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) RAIN SENSOR (YAĞMUR SENSÖRÜ) (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) ON/TRIP B DATA (TRIP B BİLGİSİ) SET TIME (SAAT AYARI) SET DATE (TARİH AYARI) FIRST PAGE (İLK SAYFA) (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) SEE RADIO (SES SİSTEMİ) AUTOCLOSE (KAPILARIN OTOMATİK KİLİTLEN- MESİ) MEASURES (BİRİMLER) LANGUAGE (LİSAN) ALERTS VOLUME (SESLİ UYARI SES SEVİYESİ) BUTTONS VOLUME (BUTON SES SEVİYESİ) SEAT BELT REMINDER (EMNİYET KEMERİ SESLİ UYARISI) SERVICE (BAKIM) PASSENGER AIR BAG (YOLCU HAVA YASTIĞI) DAY LIGHTS (GÜNDÜZ FARLARI) COURTESY LIGHTS (İÇ AYDINLATMALAR) MENU EXIT (MENÜDEN ÇIKIŞ) NOT Radyo-navigasyon sistemi (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) ile donat lm ş araçlarda, baz menü maddeleri navigasyon ekran nda görülür.

25 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 25 Alt menü olmaks z n bir ana menünün seçimi: ayarlamak istediğiniz menü opsiyonunu seçmek için k saca SET ESC butonuna bas n z; yeni ayar seçmek için k sa süreliğine veya apple butonlar na bas n z; yeni ayar n kaydedilmesi ve daha önce seçilen menü opsiyonuna geri dönmek için SET ESC butonuna k sa bir süre bas n z. Alt menüyle beraber bir ana menünün seçimi: ilk alt menü opsiyonunu ekrana getirmek için SET ESC butonuna k saca bas n z; tüm alt menü opsiyonlar nda gezinmek için veya apple butonuna bas n z; görüntülenen alt menü opsiyonunu seçmek ve ayar menüsünü açmak için SET ESC butonuna k sa bir süre bas n z; yeni alt menü ayar n seçmek için k sa süreliğine Ò veya apple butonlar na bas n z (tek defalar bas n z); yeni ayar n kaydedilmesi ve daha önce seçilen alt menü opsiyonuna geri dönmek için SET ESC butonuna k sa bir süre bas n z. Ò Ò 25

26 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 26 MENÜ MADDELERİ Menü Bu madde Setup menüsüne ulaşman za izin verir. Çeşitli menü maddelerini seçmek için Ò veya apple butonlar na bas n z. Standart ekrana geri dönmek için SET ESC butonunu bas l tutunuz. Speed beep (H z limiti sesli uyar s ) Bu fonksiyon belli bir h z limiti aş ld ğ nda sürücüyü uyarmak için kullan labilir. H z limiti km/saat veya mil/saat olarak ayarlanabilir. H z limitini ayarlamak için, aşağ daki işlemleri uygulay n z: k saca SET ESC butonuna bas n z, ekranda (Speed Beep) yaz s görünecektir; h z limiti fonksiyonunu devreye almak devreye almak (ON) veya devreden ç kartmak için (OFF) Ò veya apple butonuna bas n z; fonksiyon aç kken istenen h z limitini seçmek için Ò veya apple butonlar na bas n z ve onay için SET ESC butonuna bas n z; DİKKAT H z limiti seçilen ölçme birimine göre km/saat veya mil/saat aras nda ayarlanabilir. Ò / apple butonuna her bas ld ğ nda, beş birim art ş veya azalma gerçekleşir. Ò / apple butonuna bas l tutulduğunda, h zl bir art ş veya azalma sağlan r. İstenilen ayara yaklaş ld ğ nda, ayar işlemini butona k sa bir süre basarak tamamlay n z. menü ekran na dönmek için SET ESC butonuna k sa bir süre bas n z veya ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. Ayarlamay iptal etmek için, aşağ dakileri uygulay n z: SET ESC butonuna k saca bas n z: ekranda (ON) yaz s yan p-sönecektir. apple butonuna bas n z: ekranda (OFF) yaz s yan p sönecektir; menü ekran na dönmek için SET ESC butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. 26

27 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 27 Headlight sensor (otomatik far/karanl k sensörü hassasl k ayar ) (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon, karanl k sensörünün hassasiyetinin üç farkl seviyede (level 1 = minimum, level 2 = orta, level 3 = maksimum) ayarlanmas n sağlar; yüksek ayar, d şar daki ayd nlatma seviyesinin düşük olmas ve farlar n yak lmas n gerektirir. Ayarlamak için aşağ daki işlemleri uygulay n z: SET ESC butonuna k saca bas n z: önceden ayarlanan değer ekranda yan p sönecektir; ayar değiştirmek için Ò veya apple butonuna bas n z; menü ekran na dönmek için SET ESC butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. Rain sensor (Yağmur sensörü hassasl k ayar ) (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon, yağmur sensörü hassasl k ayar n n 4 seviyede ayarlanabilmesini mümkün k lar. İstenilen hassasl k seviyesini ayarlamak için aşağ daki işlemleri yap n z: SET ESC butonuna k saca bas n z: önceden ayarlanan hassasiyet ekranda yan p sönecektir; ayar değiştirmek için Ò veya apple butonuna bas n z; menü ekran na dönmek için SET ESC butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. 27

28 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 28 On/Trip B data (trip B bilgisi) Bu opsiyon vas tas yla Trip B devreye al nabilir veya devreden ç kar labilir. Daha fazla bilgi için Yol bilgisayar bölümüne bak n z. Devreye al nmas /devreden ç kar lmas için aşağ daki işlemleri yap n z: SET ESC butonuna k saca bas n z: Ekranda (On) veya (Off) yaz s yan p sönecektir (daha önce yap lan ayara göre); ayar değiştirmek için Ò veya apple butonuna bas n z; menü ekran na dönmek için SET ESC butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. Set time (Saat ayar ) Bu fonksiyon ile iki alt menüde saat ayarlanabilir: Time (Saat) ve Format (Format). Aşağ daki işlemleri uygulay n z: SET ESC butonuna k saca bas n z: ekranda iki alt menü görüntülenecektir: Time (Saat) ve Format (Format); alt menüde gezinmek için Ò veya apple butonuna basýnýz; bir kere alt menüyü seçmek için k saca SET ESC butonuna bas n z; - "Time" (Saat) alt menüsüne girerken: SET ESC butonuna k saca bas n z: time (saat) yaz s ekranda yan p sönecektir; ayar değiştirmek için Ò veya apple butonuna bas n z; SET ESC butonuna k saca bas n z: minutes (dakikalar) yaz s ekranda görünecektir; ayar değiştirmek için Ò veya apple butonuna bas n z. DİKKAT Ò veya apple butonlar na her bas ş; ayar bir birim artt r r veya azalt r. Buton bas l tutulduğunda, h zl bir art ş veya azalma sağlan r. İstenilen ayara yaklaş ld ğ nda, ayar işlemini butona k sa bir süre basarak tamamlay n z. 28

29 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 29 Format alt menüsüne girerken: SET ESC butonuna k saca bas n z: önceden ayarlanan format ekranda yan p sönecektir; 24h veya 12h seçimini yapmak için Ò veya apple butonuna bas n z. İstenilen ayar yap ld ktan sonra, alt menü ekran na gitmek için SET ESC butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden ana menü ekran na dönmek için butonu bas l tutunuz. menüde bulunduğunuz noktaya göre, standart ekrana veya ana menüye dönmek için SET ESC butonunu bas l tutunuz. Set date (Tarih ayar ) Bu fonksiyonu kullanarak tarihi güncelleyebilirsiniz (gün - ay - y l). Tarihi güncellemek için aşağ daki işlemleri yap n z: SET ESC butonuna k saca bas n z: year (y l) yaz s ekranda yan p sönecektir; ayar değiştirmek için Ò veya apple butonuna bas n z; SET ESC butonuna k saca bas n z: month (ay) yaz s ekranda yan p sönecektir; ayar değiştirmek için Ò veya apple butonuna bas n z; SET ESC butonuna k saca bas n z: ekranda day (gün) yaz s yan p sönecektir; ayar değiştirmek için Ò veya apple butonuna bas n z; DİKKAT Ò veya apple butonlar na her bas ş; ayar bir birim artt r r veya azalt r. Buton bas l tutulduğunda, h zl bir art ş veya azalma sağlan r. İstenilen ayara yaklaş ld ğ nda, ayar işlemini butona k sa bir süre basarak tamamlay n z. menü ekran na dönmek için SET ESC butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. 29

30 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 30 First page (Görüntülenen ilk bilgi ekran ) (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon, ana menü ekran nda görüntülenmesini istediğiniz bilgilerin seçilmesini sağlar. Tarihi veya yolculuk kilometresini görüntülüyebilirsiniz. Aşağ daki işlemleri uygulay n z: SET ESC butonuna k saca bas n z: Ekranda first page (ilk sayfa) görüntülenecektir; Ekran fonksiyonlar n göstermek için bir kere daha SET ESC butonuna k saca bas n z: Date (Tarih) ve Engine info (Motor bilgisi); ekrandaki ana sayfada görüntülenmesini istediğiniz bilgileri seçmek için Ò veya apple butonuna bas n z; menü ekran na dönmek için SET ESC butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. Kontak anahtar MAR konumunda ve ilk sayfa seçimi tamamlanm ş ise, ekranda First page (ilk sayfa) menü fonksiyonu ile seçtiğiniz bilgiler görüntülenecektir. See radio (Ses sistemi bilgi tekrar ) Bu fonksiyon ses sistemi bilgilerinin ekranda görüntüye gelmesini sağlar. Radio (Radyo): seçilmiş radyo istasyonu frekans veya RDS mesaj, otomatik arama aktivasyonu veya AutoStore (otomatik kay t); CD, MP3 CD: parça numaras ; CD Changer (çoklu CD çalar): CD numaras ve parça numaras. Radyo sistemi bilgisini görüntülemek veya kald rmak için aşağ daki gibi hareket ediniz: SET ESC butonuna k saca bas n z: Ekranda (On) veya (Off) yaz s yan p sönecektir (daha önce yap lan ayara göre); ayar değiştirmek için Ò veya apple butonuna bas n z; menü ekran na dönmek için SET ESC butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. 30

31 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 31 Autoclose (Seyir halinde iken otomatik kap kilitleme) Bu fonksiyon devrede iken (On), otomobilin h z 20 km/s değerini aşt ğ nda otomatik olarak kap lar kilitler. Bu fonksiyonu devreye almak veya devreden ç kartmak için aşağ daki işlemleri yap n z: alt menüyü görüntülemek için SET ESC butonuna k saca bas n z; SET ESC butonuna k saca bas n z: Ekranda (On) veya (Off) yaz s yan p sönecektir (daha önce yap lan ayara göre); ayar değiştirmek için Ò veya apple butonuna bas n z; alt menü ekran na dönmek için SET ESC butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. menüde bulunduğunuz noktaya göre, standart ekrana veya ana menüye dönmek için SET ESC butonunu bas l tutunuz. Measures (Ölçüm birimlerini ayar ) Bu fonksiyon ile, üç alt menü ile ölçü birimlerinin ayarlanmas sağlanabilir: Distances (Mesafe), Fuel consumption (Yak t tüketimi) ve Temparature (S cakl k). Ölçü biriminin ayar n yapmak için aşağ daki işlemleri uygulay n z: üç alt menü opsiyonlar n ekrana getirmek için k saca SET ESC butonuna bas n z; üç alt menüden birini değiştirmek için Ò veya apple butonuna bas n z; seçtiğiniz alt menüyü güncellemek için, SET ESC butonuna k saca bas n z; Distances (Mesafe) alt menüsüne girerken: SET ESC butonuna k saca bas n z: km veya mil birimi ekranda görüntülenir (önceki ayarlara göre); ayar değiştirmek için Ò veya apple butonuna bas n z; Fuel consumption (Yak t tüketimi) alt menüsüne girerken: SET ESC butonuna k saca bas n z: km/l, l/100km veya mil birimi ekranda görüntülenir (önceki ayarlara göre); 31

32 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 32 Ayarlanan mesafe birimi km ise ekran, tüketilen yak ta göre yak t tüketimi biriminin (km/l veya l/100) ayarlanmas n sağlayacakt r. Mesafe birimi ayar mil ise, yak t tüketimi birimi mpg olarak görüntülenecektir. ayar değiştirmek için Ò veya apple butonuna bas n z; Temperature (S cakl k) alt menüsüne girerken: SET ESC butonuna k saca bas n z: C veya F birimi ekranda görüntülenir (önceki ayarlara göre); ayar değiştirmek için Ò veya apple butonuna bas n z; İstenilen ayar yap ld ktan sonra, alt menü ekran na gitmek için MENU ESC butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden ana menü ekran na dönmek için butonu bas l tutunuz. menüde bulunduğunuz noktaya göre, standart ekrana veya ana menüye dönmek için SET ESC butonunu bas l tutunuz. Language (Lisan seçimi) Ekrana gelen mesajlar aşağ daki dillerde görüntülenebilir: İtalyanca, İngilizce, Almanca, Portekizce, İspanyolca, Frans zca, Hollandaca, Türkçe ve Brezilya Portekizcesi. İstenen dili ayarlamak için aşağ daki işlemleri yap n z: SET ESC butonuna k saca bas n z: önceden ayarlanm ş language (lisan) ekranda yan p sönecektir; ayar değiştirmek için Ò veya apple butonuna bas n z; menü ekran na dönmek için SET ESC butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. Warnings volume (Sesli uyar ses seviyesinin ayar ) Bu fonksiyon ile bir ar za/uyar durumunda devreye al nan sesli uyar n n ses şiddetini 8 seviyede ayarlamak mümkündür. Ses seviyesini ayarlamak için aşağ daki işlemleri yap n z: SET ESC butonuna k saca bas n z: önceden ayarlanan değer ekranda yan p sönecektir; ayar değiştirmek için Ò veya apple butonuna bas n z; menü ekran na dönmek için SET ESC butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. 32

33 Alfa Giulietta TR 3ed :34 Page 33 Button volume (Buton ses seviyesi ayar ) Bu fonksiyon MENU ESC butonlar n n ses seviyesini ayarlamak için kullan l r (8 seviyeye göre). Seviyeyi ayarlamak için aşağ daki işlemleri yap n z: SET ESC butonuna k saca bas n z: önceden ayarlanan değer ekranda yan p sönecektir; ses seviyesini ayarlamak için + veya butonlar na bas n z; işlem s ras nda ayarlanan ses seviyesine eşit akustik bir sinyal duyulur; menü ekran na dönmek için SET ESC butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. Ayarlanabilir çok fonksiyonlu gösterge bulunan tiplerde, ses seviyesi çubuklarla belirtilir. Bir sesli sinyal ayar prosedürü süresince çalacakt r. Belt reminder (S.B.R Emniyet kemeri sesli uyar s ) (öngörülen pazarlarda/versiyonlarda) Bu fonksiyon, ekranda sadece, S.B.R. sistemi yetkili bir Alfa Romeo servisi taraf ndan devreden ç kar ld ktan sonra görünecektir (Bölüm 2'deki S.B.R. paragraf na bak n z). Service (Periyodik bak m) Bu fonksiyon günlük aral klarla yap lan yola göre otomobilin bak m bilgilerinin görüntülenmesine izin verir. Bu bak m fonksiyonu ile gelecek motor yağ değişiminden önce bak m aral klar n n (km veya mil) görüntülenmesini mümkün k lar. Bu fonksiyonu kullanmak için aşağ daki işlemleri yap n z: SET ESC butonuna k saca bas n z: ekranda daha önce yap lan ayara göre, bir sonraki periyodik bak m zaman km veya mil olarak görüntülenir ( Birimler konusuna bak n z); menü ekran na dönmek için SET ESC butonuna k sa bir süre bas n z veya standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. DİKKAT Periyodik Bak m Program her 30,000 km de bir (1.4 benzin motorlu tipler) ve her 35,000 km de (1750 Turbo benzin ve dizel motorlu tipler) bir bak m gerektirir. Bu mesaj, anahtar MAR konumuna çevrildiğinde, periyodik bak m zaman na 2,000 km kald ktan itibaren her 200 km de bir görüntüye gelir. Bu mesaj bak m zaman na 200 km kala daha s k görüntülenir. Bu mesaj, ayarlanan uzakl k birimine göre kilometre veya mil olarak görüntülenir. Bir sonraki periyodik bak m yaklaşt ğ nda ve anahtar MAR konumuna getirildiğinde Servis mesaj ve kalan kilometre görüntülenir. Periyodik bak m yapt rmak ve mesaj s f rlatmak için yetkili bir Alfa Romeo servisine gidiniz. 33

34 Alfa Giulietta TR 3ed :30 Page 34 Front passenger air bag and side bag Yolcu hava yast ğ (Ön yolcu hava yast ğ ve yolcu yan hava yast ğ n n devreye al nmas /devreden ç kar lmas ) Bu fonksiyon, yolcu hava yast ğ n n devreye al nmas / devreden ç kar lmas için kullan l r. Aşağ daki işlemleri uygulay n z: SET ESC butonuna k sa bir süre bast ktan ve Bag pass: Off mesaj görüntülendikden sonra: Off devreden ç kartmak için) veya Bag pass On devreye almak için Ò ve apple butonlar na bas n z, tekrar SET ESC butonuna bas n z, ekranda onay talebi mesaj görüntülenecektir; Yes i seçmek için Ò veya apple butonlar na bas n z (devreye alma/devreden ç karma onay ) veya işlemi durdurmak için No yu seçiniz; menü ekran na dönmek için SET ESC butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. Day Lights (Gün ş ğ lambalar ) (DRL) Bu fonksiyon gün ş ğ lambalar n n devreye al nmas n / devreden ç kart lmas n sağlar. Bu fonksiyonu devreye almak veya devreden ç kartmak için aşağ daki işlemleri yap n z: alt menüyü görüntülemek için MENU ESC butonuna k saca bas n z; SET ESC butonuna k saca bas n z: Ekranda (On) veya (Off) yaz s yan p sönecektir (daha önce yap lan ayara göre); ayar değiştirmek için Ò veya apple butonuna bas n z; alt menü ekran na dönmek için SET ESC butonuna k sa bir süre bas n z veya yeni ayarlar kaydetmeden standart ekrana dönmek için butonu bas l tutunuz. menüde bulunduğunuz noktaya göre, standart ekrana veya ana menüye dönmek için SET ESC butonunu bas l tutunuz. 34

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1

Değerli Müşterimiz, 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 001-130 Alfa Giulietta TR 3ed 22.06.2010 10:35 Page 1 Değerli Müşterimiz, Alfa Romeo'yu tercih ettiğiniz için sizi tebrik eder ve teşekkür ederiz. Bu kitab, otomobilinizin özelliklerini tan man za yard

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENL İ K AMB İ ANS AKSESUARLAR D E Ğ ERLER O R İ J İ NAL PARÇALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ ALAR O R İ J İ NAL PARÇ

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

NEDEN ORİJİNAL PARÇA TERCİH ETMELİYİZ?

NEDEN ORİJİNAL PARÇA TERCİH ETMELİYİZ? NEDEN ORİJİNAL PARÇA TERCİH ETMELİYİZ? Aracınızı gerçekten en iyi biz tanıyoruz, çünkü onu biz icat ettik, biz tasarladık ve biz ürettik. Arazınızı en ince ayrıntısına kadar en iyi biz tanıyoruz. Fiat

Detaylı

Bu kitapta bütün Fiat Dobló tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun için siz sat n ald n z araca ait bilgi ve uyar lar dikkate al n z.

Bu kitapta bütün Fiat Dobló tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun için siz sat n ald n z araca ait bilgi ve uyar lar dikkate al n z. Sayın müşterimiz, FIAT ı tercih edip, Fiat Dobló yu seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabı, yeni aracınızın tüm özelliklerini tanımanıza ve onu mümkün olan en iyi şekilde kullanabilmenize yardımcı

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde, Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr. 001-028 500 LUM TR 2e 7 30.06.2011 14:33 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat ü seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat ünüzün tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-031 LINEA 1ed TR_pp 31.01.2012 16:15 Sayfa I ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it:001-031 LINEA 1ed it 24.11.2010 13:51 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-035 Fiorino GB:001-035 Fiorino GB 05.11.2008 10:29 Sayfa 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Fiorino yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý Fiat Fiorino

Detaylı

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU

CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU CITROËN C3 KULLANMA KILAVUZU Size bu seçiminizden dolay teflekkür ediyor ve sizi kutluyoruz. Arac n z kullanmaya bafllamadan önce bu el kitab n dikkatlice okuyunuz. Bu kitapç k sürüfl ve ekipmanlarla ilgili

Detaylı

530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER

530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 530.07.296 UConnect Radio Nav ING 1a Ed 18.03.2014 09:36 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER TANITIM... 5 TAVSİYELER KUMANDALAR VE GENEL BİLGİLER... 6 TAVSİYELER... 6 MULTIMEDIA CİHAZLARI: DESTEKLENEN SES DOSYALARI VE

Detaylı

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Kullanma kılavuzu

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Yeti Kullanma kılavuzu SIMPLY CLEVER ŠKODA Yeti Kullanma kılavuzu Önsöz Kendiniz için bir ŠKODA'ya karar verdiniz, güveniniz için içtenlikle teşekkür ederiz. ŠKODA'nızla birlikte, en modern teknolojili bir aracı ve sayısız donanımlarına

Detaylı

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Kullanma kılavuzu

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb Kullanma kılavuzu SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb Kullanma kılavuzu Önsöz Kendiniz için bir ŠKODA'ya karar verdiniz, güveniniz için içtenlikle teşekkür ederiz. ŠKODA'nızla birlikte, en modern teknolojili bir aracı ve sayısız

Detaylı

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Kullanma kılavuzu

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Kullanma kılavuzu SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Kullanma kılavuzu Önsöz Kendiniz için bir ŠKODA'ya karar verdiniz, güveniniz için içtenlikle teşekkür ederiz. ŠKODA'nızla birlikte, en modern teknolojili bir aracı ve sayısız

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb KULLANMA KILAVUZU

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb KULLANMA KILAVUZU SIMPLY CLEVER ŠKODA Superb KULLANMA KILAVUZU Giriş Kendiniz için bir ŠKODA'ya karar verdiniz, güveniniz için içtenlikle teşekkür ederiz. ŠKODA'nızla birlikte, en modern teknolojili bir aracı ve günlük

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

ŠkodaOctavia Tour KULLANIM KILAVUZU SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia Tour KULLANIM KILAVUZU SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia Tour KULLANIM KILAVUZU SIMPLY CLEVER Giriş Kendiniz için bir Škoda 'ya karar verdiniz - Güveniniz için içtenlikle teşekkür ederiz. Škoda'nızla birlikte, en modern teknolojili bir aracı ve

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Golf. Kullanım kılavuzu: Golf Stand: 28.06.12 Türkisch: 08.2012 Artikel-Nr.: 131.5R1.GO7.77 1315R1GO777

Kullanım kılavuzu. Golf. Kullanım kılavuzu: Golf Stand: 28.06.12 Türkisch: 08.2012 Artikel-Nr.: 131.5R1.GO7.77 1315R1GO777 Kullanım kılavuzu Golf Kullanım kılavuzu: Golf Stand: 28.06.12 Türkisch: 08.2012 Artikel-Nr.: 131.5R1.GO7.77 1315R1GO777 Sembol açıklamaları Kullanım kılavuzu genelinde dikkate alınması gereken önemli

Detaylı

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia KULLANMA KILAVUZU

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia KULLANMA KILAVUZU SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia KULLANMA KILAVUZU Giriş Kendiniz için bir ŠKODA'ya karar verdiniz, güveniniz için içtenlikle teşekkür ederiz. ŠKODA'nızla birlikte, en modern teknolojili bir aracı ve günlük

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU CITROËN JUMPER

KULLANIM KILAVUZU CITROËN JUMPER KULLANIM KILAVUZU CITROËN JUMPER İnternetteki kullanım kılavuzu CİTROËN internet sitesinde, "MyCITROËN" bölümünde kullanım kılavuzunuz'u bulabilirsiniz. İnternet ağı üzerindeki kullanım kılavuzu ile ayrıca

Detaylı

ŠkodaOctavia KULLANIM KILAVUZU SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia KULLANIM KILAVUZU SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia KULLANIM KILAVUZU SIMPLY CLEVER Giriş Kendiniz için bir Škoda 'ya karar verdiniz - Güveniniz için içtenlikle teşekkür ederiz. Škoda'nızla birlikte, en modern teknolojili bir aracı ve günlük

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

Dikkatinizi aşağıdaki noktaya çekiyoruz : PEUGEOT Otomobilleri tarafından onaylanmamış elektrikli bir aksesuarın ya da donanımın takılması,

Dikkatinizi aşağıdaki noktaya çekiyoruz : PEUGEOT Otomobilleri tarafından onaylanmamış elektrikli bir aksesuarın ya da donanımın takılması, ! Dikkatinizi aşağıdaki noktaya çekiyoruz : PEUGEOT Otomobilleri tarafından onaylanmamış elektrikli bir aksesuarın ya da donanımın takılması, aracınızın elektronik sisteminin arızalanmasına neden olabilir.

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-031 LINEA 1ed TR_28.05.2013 30.05.2013 15:04 Sayfa I ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

HOŞ GELDİNİZ. Semboller. Uyarı : Çevre koruması : Sayfaya yönlendirme : Bilgi :

HOŞ GELDİNİZ. Semboller. Uyarı : Çevre koruması : Sayfaya yönlendirme : Bilgi : HOŞ GELDİNİZ Bir 208 seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kullanım kılavuzu, hayatın her anında aracınızdan tamamıyla yararlanabilmeniz için düzenlendi. Böylece, daha ilk sayfalardan itibaren, aracınızın

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Ducato TR.qxd 18.10.2006 10:29 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz.. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı