Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu"

Transkript

1 DZD Y Ye ni ba lýk av se zo nu a çý lýr ken, Zon gul dak a ba lýk çý lar, gýr gýr av de rin li ði nin 18 me re den 24 me re ye çý kar ýl ma sý ný pro es o e mek a ma cýy la de ni ze a çýl - ma dý. Zon gul dak er kez Ba lýk çý Çar þý sý nda, gýr gýr sa hip le ri nin ba lýk a vý na çýk - ma ma sý dolayýsýyla ez gâh lar boþ ka lýr ken, ez gâh ba þýn da bek le yen ba lýk çý la - rýn da ga ze e o ku duk la rý gö rül dü. HB YF 8 D G ÇK H B V i Y Fe ki miz ga ze e mi zin say fa la rýn da YI: 43 YI: Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â DI 2 YÜ 2012 PZ/ 75 Kr ni as ya.com.r UY DIÞÞ BKI: sad dan çekilmeyi beklemek saflýk u us ya Dý þiþ le ri Ba ka ný er gey av rov, Ba ý lý ve rap ül ke le rin, sad dan as ke rî güç le ri ne ge ri çek - me si ni is e me le ri ne hak - ký ol ma dý ðý ný sa vun du. av rov, ðer sad ýn bu em ri ver me si ni bek - li yor lar sa, bu a lep saf - lýk an ö e ye gi me ye cek - ir de di.nha be ri say fa 5 e Ürdün e, 17 füze düþü iddiasý uu ri ye den a ý lan 17 fü - ze nin, Ür dün sý nýr la rý i çi ne düþ ü ðü i le ri sü rül dü. Gör - gü þa hi le ri can kay bý ve ya ra lan ma ol ma dý ðý ný be - lir i.nha be ri say fa 5 e uriye deki iç savaþ ihracaýmýzý vurdu BU YIK ÐUO YI HC KI, GÇ YI GÖ YÜZD 5 YKI DÜÞK, UY DK Ç VÞI KOOZ OUUZ OK KDÐ DKK ÇKD. Baþkaný ehme Büyükekþi, ðusos ayý ihraca rakamlarýný Karabük e düzenlenen basýn oplanýsý ile açýkladý. Büyükekþi ye Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarý Yöneim Kurulu Baþkaný uullah Yolbulan, fabrikalarýnda üreilen ilk ürk demirini simgeleyen plâke verdi. FO OÐ F: UY DK Ç VÞ B u ðus os a yý ih ra ca ra kam la rý ný a çýk la yan Baþ ka ný eh me Bü yü kek þi, kom þu ül ke u ri ye de ya þa nan iç sa va þýn e ko no mi mi ze za rar ver di ði ni söy le di. Bü yü kek þi, Kom þu muz u ri ye de iç sa va þýn u - za ma sý her a çý dan ür ki ye yi zo ra so ku yor. a vaþ ma sum in san la rýn öl me si ne yol aç ý ðý gi bi, ül ke mi ze de e ko no mik ve i ca rî a çý dan da za - rar ve ri yor de di. BK : OUUZ KDK u Baþ ka ný, ih ra ca a ki yüz de 5 lik dü þü þün ar ka sýn da ya an se bep - ler den bi ri nin de yüs kek fa iz i le dü þük kur ol du ðu nu söy le di. ko no mi Ba ka - ný Za fer Çað la yan da ðus os a yý ih - ra ca ra kam la rý ný de ðer len di rir ken, B ül ke le rin de ya þa nan e ko no mik da ral ma ve Or a do ðu ül ke le rin de de - vam e den si ya sî ka rý þýk lýk lar ve pa ri - e de ki ge ri le me ðus os ih ra ca ý mý zý o lum suz e ki le di di ye ko nuþ u. nh U ÖY HB YF 8 D OBB BÞKI HCIKIOÐU: Faizler çok yüksek uobb Baþkaný ifa Hisarcýklýoðlu, faiz oranlarýnýn yüksek olmasýný eleþirerek, Bankalar Hazineye bonkör, özel seköre nankör dedi. ürkiye de bu yýlki büyümenin düþüþünün sebebi olarak bankalarý göseren Hisarcýklýoðlu, Bu düþüþ bankalarýn nankör davranýþýndan kaynaklanýyor diye konuþu. n8 de K YIDI Ð GÖ K BOÞ G U isyaný FO OÐ F: UY D KÂ DV DYO u2010 yýlýnda yapýlan U sýnavýnýn ipal edilerek yeni sýnav sonuçlarýnýn açýklanmasý epkiyle karþýlandý. üm aðlýk-en Genel Baþkaný Okay rözgün, ki yýldýr eðiim görenlerin emeklerinin kaybolmasýnýn faurasýný kim ödeyecek? üm asisanlar þoka, hasalar edirgin ve saðlýk çalýþanlarý huzursuz. Orada sorumlu yok, maðdur olanlar þaþkýn. Kimse, Þimdi ne olacak? sorusuna ne bir cevap veremiyor dedi. n H Z HB YF 6 D n çok konenjan ürkçe ye ayrýldý ub, 10 ylül de 40 bin öðremen aamasý için hazýrlýklarýný amamlarken, baþvuru kýlavuzunu inerne siesinde yayýnladý. Yayýnlanan kýlavuza göre en çok konenjan ürkçe, okul öncesi ile ilköðreim maemaik öðremenliði alanlarý için ayrýldý. n3 e u ri ye n san Hak la rý Ör gü ü, u ri ye or du su nun mu ha lif le rin yo ðun o la rak bu lun du ðu þe hir le re dü zen le di ði o pe ras yon lar da 95 ki þi - nin öl dü ðü bil di ril di. Þam Ha ber ðý i se ge çen gün ler de ka li âm ya pý lan Þam ýn De ra ya böl ge sin de hal kýn ken di ça ba la rýy la nor mal ha ya a dön me ye ça lýþ ý ðý ný, e miz lik ve gü ven lik hiz me le ri ni halk an o lu þan grup la rýn sað la dý ðý ný du yur du. n5 e YI B 3 UY D ÖDÜ nhb YF 7 D KIZIY D II GÇÞ DB nhb YF 7 D ZP K KKIÞ G nhb YF 7 D s ra il, es cid-i k sa nýn e ra fý ný kazýyor u Fi lis in Ku düs ü es se se si, ya yýn la dý ðý ra por da s ra il in es cid-i k sa e ra fýn da ka zý ça lýþ ma sý yap ý ðý ný, bu ka zý ça lýþ ma la rý nýn me vi sa ray la rýn dan ka lan ka lýn ý - la rý yok e me ye ve es cid-i k sa nýn ka pý la - rýn dan bi ri o lan, ah me Ka pý sý ný e le ge - çir me ye yö ne lik ol du ðu bil di ril di. n5 e YF BUC 11 D ÖÐ Ð u3 I HY V UH DÐÞYO u7

2 2 2 YÜ 2012 PZ Y  H K  Y...Fuhþun açýðýna da, gizlisine de yaklaþmayýn. llah ýn haram eiði bir cana haksýz yere kýymayýn. þe, akýl edip düþünesiniz diye, abbiniz size bunlarý emremiþir. H D Üm me im dün ya ya faz la sýy la de ðer ve rir se, s lâm hey be i on dan çe ki lip a lý nýr. yi li ði av si ye ve kö ü lük en sa kýn ma va zi fe si ni er k e din ce vah yin be re ke in den mah rum bý ra ký lýr. Bir bir le ri ne dil u za ýn ca, l lah ka ýn da ki de ðer le ri dü þer. n'âm û re si: 151 /  ye -i Ke ri me e â li Câ mi ü s-a ðîr, o: 416 / Ha di s-i Þe rif e â li ur hizmelerinde dünyevî menfaa aranmaz ur alebeleri birbirinin hallerinden, seciyelerinden, ihlâs ve fedakârlýklarýndan ders almalarýyla beraber, urlar hizmeinde dünyevî menfaaleri daha aramazlar. ve, zulm-ü be þer i çin de bir cil ve-i i nâ ye-i ab bâ ni ye yi ký sa ca be yan e de ce ðim: Ben yir mi ya þýn day ken ek rar la der dim: s ki za man da ma ða ra la ra çe ki len â ri kü d-dün ya lar gi bi, â hir öm rüm de ben de bir ma ða ra ya, bir da ða çe ki lip in san la rýn ha ya-ý iç i mâ i ye sin den çý ka ca ðým. Hem es ki Harb-i U mu mî de þark-ý þi ma lî de ki e sa re im de ka rar ver miþ im ki, Bun dan son ra öm rü mü ma ða ra lar da ge çi re ce ðim. Ha ya-ý si ya si ye den ve iç i ma i ye den sýy rý la ca ðým. r ýk ka rýþ mak ye er der ken, i nâ ye-i ab bâ ni ye, hem a da le-i ka de ri ye e cel lî e i ler. Ka ra rým dan ve ar zum dan çok zi ya de ha yýr lý bir su re e, ih i yar lý ðý ma mer ha me en, o mu a sav ver ma ða ra la rý mý ha pis ha ne le re ve in zi vâ la ra ve yal nýz lýk i çin de çi le ha ne le re ve ec rid-i mu lak men zil le ri ne çe vir di. hl-i ri ya ze ve mün ze vî le rin dað lar da ki ma ða ra la rý nýn çok fev kin de Yu su fi ye med re se le ri ve vak i mi zi za yi e me mek i çin ec rid ha ne le ri ver di. Hem ma ða ra fa i de-i uh re vi ye si ni, hem ha ka ik-i i ma ni ye ve Kur â ni ye nin mü ca hi dâ ne hiz me i ni ver di. Ha â ben az me miþ im ki, ar ka daþ la rý mýn be ra a le rin den son ra bir suç gös e rip ha pis e ka la ca ðým. Hüs rev ve Fey zi gi bi mü cer red ler be nim ya ným da kal sýn ve bir ba ha ne i le, in san lar la gö rüþ me mek ve vak i mi lü zum suz soh be ler le ve a san nu ve hod fu ruþ luk la ge çir me mek i çin ec rid ko ðu þun da bu lu na ca ðým. Fa ka ka der-i lâ hî ve kýs me i miz bi zi baþ ka çi le ha ne ye sevk e i ler. Ve a sâ en ek ra hû þey en ve hü ve hay rün le küm [ Ba kar sý nýz, si zin hoþ lan ma dý ðý nýz bir þey, hak ký nýz da ha yýr lý o lur. (Ba ka ra û re si: 2:216.)]; l-hay rü fî mah â ra hul lah [ Ha yýr, l lah ýn ih i yar e miþ ol du ðu þey de dir ] sýr rýy la, ih i yar lý ðý ma mer ha me en ve hiz me-i i ma ni ye de da ha zi ya de ça lýþ ýr mak i çin, ih i yar ve kud re i mi zin ha ri cin de bu ü çün cü med re se-i Yu su fi ye de va zi fe ve ril di. ve, i nâ ye-i lâ hi ye, ih i yar lý ðý ma mer ha me en, kuv ve li ve giz li düþ ma ný bu lun ma yan genç li ði me mah sus o lan ma ða ra la rý mý, ha pis ha ne nin ec rid-i mün fe ri men zil le ri ne çe vir me sin de üç hik me ve hiz me-i u ri ye ye üç e hem mi ye li fay da sý var: Bi rin ci hik me ve fay da: ur a le be le ri nin bu za man da op lan ma la rý, za rar sýz o la rak, med re se-i Yu su fi ye de o lur. Ve bir bi ri ni gö rüp soh be e mek, ha riç e mas raf lý ve þüp he li o lur. Ha â be nim le gö rüþ mek i çin ba zý la rý kýrk el li li ra yý sarf e de rek ge lip, ya yir mi da ki ka ve ya hiç gö rüþ me den dö ner, gi der di. Ben ba zý kar deþ le ri mi ya kýn dan gör mek i çin hap sin zah me i ni se ve rek ka bul e der dim. De mek ha pis bi zim i çin bir ni me ir, bir rah me ir. kin ci hik me ve fay da: Bu za man da ur lar la hiz me-i i ma ni ye, her a raf a i lâ na la ve muh aç o lan la rýn na zar-ý dik ka le ri ni celb e mek le o lur. þ e, hap si miz le, ur la ra na zar-ý dik ka celb o lu nur, bir i lâ na hük mü ne ge çer. n zi ya de mu an nid ve ya muh aç o lan lar o nu bu lur, i ma ný ný kur a rýr ve i na dý ký rý lýr, eh li ke den kur u lur ve u run ders ha ne si ge niþ le nir. Ü çün cü hik me ve fay da: Hap se gi ren ur a le be le ri bir bi ri nin hal le rin den, se ci ye le rin den, ih lâs ve fe da kâr lýk la rýn dan ders al ma la rýy la be ra ber, ur lar hiz me in de dün ye vî men fa a le ri da ha a ra maz lar. ve, med re se-i Yu su fi ye de, çok e mâ re ler le, her sý kýn ý ve zah me in on, bel ki yüz mis li mad dî ve mâ ne vî fay da lar ve gü zel ne i ce ler ve i ma na ge niþ ve hâ lis hiz me ler, göz le riy le gör dük le rin den, am ih lâ sa mu vaf fak o lur lar, da ha cüz î ve hu su sî men fa a le re e nez zül e mez ler. Bu çi le ha ne le rin ba na mah sus bir le â fe i ve ha zîn, fa ka a lý bir va zi ye i var. Þöy le ki: Ben genç lik za ma nýn da bi zim mem le ke e gör dü ðüm es ki med re se nin ay ný va zi ye i ni gö rü yo rum. Çün kü, vi lâ yâ-ý þar ki ye de es ki â de med re se a le be le ri nin bir kýs mý nýn a yý na la rý dý þa rý dan ge li yor du. Ve ba zý med re se ler, i çin de pi þi ri yor lar dý. Ve da ha kaç ci he e bu çi le ha ne ye ben zi yor lar dý. Ben de lez ze li bir a has sür i çin de bu ra ya bak ýk ça, o es ki genç lik ve þi rin za ma na ha ya len gi di yo rum ve ih i yar lýk va zi ye le ri ni u nu u yo rum. Û G Ç: ârikü d-dünya: Dünya iþlerini býrakan. þark-ý þimalî: Kuzey-doðu. muasavver: asavvur edilmiþ, haýrdan geçen. ehl-i riyaze: efsini kýranlar. Fani þeylerden nefsini çekenler. mücerred: ek baþýna olan. Bekâr. GÜDÜZP se lim gun du ma il.com Bi i bi i yor, gi i gi di yor s ki den sa ý cý lar pa zar yer le rin de ak þa müs le ri el le rin de son ka lan mal lar i çin böy le ses le nir ler di. Ya þa dý ðý mýz her gün l lah ýn bir i þa re i dir. Ge çen her gü ne dün ya dan ba kýn ca öm rü müz den bir gün ek sil miþ gö rü nür. Oy sa ö e den ba kýn ca, a hi re e doð ru bir gün da ha yak la þýl mýþ gö rü nür. Bu ge mi bu ra da dur maz. Bi i bi i yor, gi i gi di yor. hi re li ma ný na her gün bir a dým da ha yak la þý yor. l lah bi ze sa de ce bu dün ya yý ya ra ýp ver mek le kal ma mýþ. O dün ya nýn i çin de de ni ce dün ya lar ya ra mýþ ýr. Bun lar kü çük kü çük dün ya lar de ðil ler. Bel ki de ba zý la rý o bü yük dün ya mýz dan da bü yük. u hu muz, kal bi miz, ak lý mýz, vic da ný mýz, ür lü ür lü duy gu la rý mýz, her bi ri o dün ya lar dan bi ri. Ken di ni a rar ken, ben li ði ni bul ma ya ça lý þýr ken, bir gün bu dün ya la rýn bi rin de Hakk ý bu lur in san. Bu ih i ya cý ru hun da du yan ve a ra yan bu la bi lir. ir ke nin ba lý boz du ðu gi bi, kö ü huy ve kö ü ar ka daþ da in sa ný bo zar. Bu la nýk lýk an ka çan, a rýn ma ya ça lý þan ve hak ký a ra yan in san, çok geç mez, a ra dý ðý ný bu lur. Za en ya ra ý lýþ ga ye miz de o de ðil mi? Baþ ka ne, yok sa bu dün ya da i þi miz ne? Bu dün ya da en gü zel in san, ken di sin den son ra ki le re de gü zel e ser ler bý ra kan in san dýr. Gön lü gü zel o lan la rýn a dý mý da gü zel o lur. Yo lu gü zel o lan la rýn, yol cu lu ðu da gü zel o lur. l lah bi ze e ser le ri ne hay ran bir gö nül, ken di si ne u la þan gü zel bir yol na sip ey le sin. s e ye ne l lah ve rir. l lah gön lü mü ze gö re ve rir. Hem ne is e dik de ver me di ki? Ha a ver me dik le ri bi le bi zim i çin bir ni me de ðil mi? on ra dan sýr rý na vâ kýf ol du ðu muz o ka dar çok þey var ki yi ki e li mi ze geç me miþ, is e di ði miz o za man i yi ki ve ril me miþ. di ye se vin di ði miz o ka dar çok þey var ki Be de ni miz le de ðil, kal bi miz le in sa nýz, gön lü müz le in sa nýz. çi miz, dý þý mýz la bir ol du ðun da in sa nýz. enk le rin ve dil le rin fark lý lý ðý dý þýn da, in san lýk a i le si nin bir bi ri ne o ka dar çok ben zer li ði var ki, þaþ ma mak müm kün de ðil. Bu i ki fark lý nok a BU DÜYD ÞZ? da za en l lah ýn â ye le ri ve ya ra ý lý þýn en gü zel de lil le ri i ken, þey a nýn u zak kur mak i çin o dak lan dý ðý bir mer kez ol muþ. Bu o yu nu fark e den kül yu maz. k si ne þey a na kü lâ hý ers giy di rir. l lah (cc) gi bi bir yar dým cý ya, bir ko ru yu cu ya sý ðý na nýn, þey an gi bi bir düþ ma ný da ol sa, ne ya zar? l lah an u zak o lan, bu zev kin a dý ný bi le mez. Gü neþ e kal ma yan, göl ge nin zev ki ni bi le mez. l lah ne yap ýy sa, ne ya ra ýy sa gü zel ya ra mýþ. He le bir bak sýn in san na sýl ya ra ýl dý ðý na. Bir dam la su dan bu ha le na sýl ge i ril di ði ne bir bak sýn. Kur ân ýn gö züy le bak ma yan, düz yol da þa þar, ka rýþ ý rýr. ve, Kur ân in san la rý ba rýþ ý rýr, þey an yol la rý ay rýþ ý rýr. Ken di ni bi len, ab bi ni bi lir. O bil gi in sa na hu zur ve rir. l lah ým, bir ba har yað mu ru dur ba na ses le ni þin. Güzellikleri severiz de, o güzellikleri yaraan llah ý sevmez miyiz? eviyoruz güzellikleri, sevmeliyiz o güzellikleri yaraaný da. Bu dünya, öelerden haberci. Bu dünya, Yaraandan haberci. Ba ha rý bir o hum gi bi i çi me gön de ri þin. Öy le di yor  kif nan: dýn la gir me sem gü ne, ge ce ye, Bu gök yü zü her an kur þun lar be ni Hu u u u hu u u u hu u u u Var mý du yan bu nu? Hu u u u hu u u u Kýr ka yak gi bi çok a yak la rý mýz o la ca ðý na, var sýn i ki a ya ðý mýz ol sun, böy le si da ha gü zel. rý lar, bö cek ler gi bi bin ler ce pe ek en göz le ri miz o lup sa de ce çi çek ler de ki po len le ri gör mek en se, var sýn renk li gö ren i ki gö zü müz ol sun, ye er ki o göz ler her þe yi l lah na mý na gör sün, böy le si da ha gü zel. l le ri miz, par mak la rý mýz çok o la ca ðý na, kol la rý mýz filin hor u mu gi bi u zun o la ca ðý na, var sýn bu ha liy le kal sýn, böy le si da ha gü zel. l lah ne ya ra ýy sa, böy le si gü zel. l lah ne ya ra ýr da gü zel ol maz ki? Ye er ki in ce le ye lim, ye er ki dü þü ne lim, ye er ki gö rüp þük re de lim. Kü çü cük bir dil i le bin ler ce a dý, lez ze i al dý ran l lah, hem ko nuþ u ru yor o dil i le bi zi, hem de yi ye cek le ri mi zi e vi rip çe vir i ri yor kü rek gi bi. Her a ve lez ze i çin ay rý bir dil ge rek sey di, o nu da ya ný mýz da a þý mak zo run da kal say dýk, ya da bir yer ler den sa ýn al ma ya ça lýþ say dýk, gü cü müz ye mez di. i ce a an, ni ce ni me en ve ni ce lez ze en mah rum ka lýr dýk o za man. Böy le si da ha gü zel. l lah ne yi na sýl ya ra mýþ sa, öy le si gü zel. Her can lý da ku lak var, a ma ku la ða gi ren se sin kal be u laþ ma sý sa de ce in san da var. O kalp ki, i man mer ke zi, þü kür mer ke zi. O sa de ce in san da var. Kuþ lar bi le su i çer ken baþ la rý ný kal dý rýp gö ðe ba kar lar. Bel ki de ken di hal le rin ce þük re der ler. n san bun lar dan ge ri ka lýr mý? Þü kür va zi fe si ni yap ma yan in san, in san o lur mu? Bu, in sa na ya ký þýr mý? ey ve yi yer ken, a ða cý, di ke ni, op ra ðý u nu ma ma lý in san. Ha a gü ne þi, bu lu u, yað mu ru da. Bü ün bir kâ i na; bir lok ma ek mek, bir di lim mey ve að zý mý za gir sin di ye ve biz þük re de lim di ye bi zim i çin ça lý þýp du ru yor. Ça lýþ ý rý lý yor. Þük re de lim di ye, hamd e de lim di ye, o fi nal cüm le si ni, o zin ci rin son hal ka sý ný biz söy le ye lim di ye ça lý þý yor. Her þey in san da ka rar bu lu yor. þ e bu nok a dan i i ba ren in san ya bir þü kür fab ri ka sý o lu yor ya da bo þa ça lý þýp bo þa ö ðü en bir de ðir me ne dö nü yor. Bi i bi i yor, gi i gi di yor Ö mür ki; i man la ya þa mýþ o la na u zun, o ni me en mah rum ka la na u zun da ol sa ký sa gö rü nü yor. l lah yo lun da ol duk an son ra, ö mür ler u zun o lu yor yýl lar her ne ka dar ký sa ol sa da. Þü kür en ko lay i ba de ir. ma bir al ya pý is i yor. Kalp is i yor, ruh is i yor, ni ye is i yor, gö nül zen gin li ði is i yor. Gu rur dan, ki bir den u zak bir ha ya is i yor. Dün ya da ya ra ýl mýþ ne var sa, her þey em ri miz de dir. Oy sa hiç bir þey bi ze zor la bir þey ver me ye mah kûm de ðil dir. a de ce o son suz mer ha me sa hi bi o lan ab bi mi zin em riy le hiz me i mi ze koþ u ru lup du ru yor lar, o ka dar. Kim se kim se yi a ný mý yor. Kim se kim se yi bil mi yor. Ka ran lýk bir o da da bi le yüz yü zü gör mü yor, a ma l lah ýn gön der di ði her ni me, bi zi zi fi ri ka ran lýk bir ge ce de bi le bu lu yor. Ye di ka ye rin al ý na da gir sek, ye di ka gök le re de çýk sak, o rah me pe þi mi zi bý rak mý yor. Kim se nin kim se yi a ný ma dý ðý bir dün ya da, her ke si bi len ve a ný yan bir l lah var. þ e biz böy le muh e þem bir dün ya da l lah ýn mi sa fi ri yiz. Her þe ye hük mü ge çen son suz mer ha me sa hi bi bir yü ce kud re in a ki bi al ýn da yýz. Öy le di yor Be di üz za man: ve, bir göz süz ak rep ve a yak sýz bir yý lan gi bi ha þe râ a mað lûp o lan in sa na bir kü çük kur an i pe ði giy di ren ve ze hir li bir bö cek en ba lý ye di ren, o nun ik i da rý de ðil, bel ki o nun za a fý nýn se me re si o lan es hîr-i ab bâ ni ye ve ik ram-ý ah mâ nî dir. (öz ler, 296) Her kes na si bi ni a rar bu dün ya da. n bü yük na sip, ki ya ra a ný bil mek, O' nu a ný yýp O 'nu sev mek ir. Yal nýz ba þý na kal dý ðýn da bu nu çok da ha i yi his se di yor in san. Ya bi i yor, a ma men ü ke ni yor a de a, ya da o bi miþ ü ken miþ kül le rin i çin den ha ya a ye ni den baþ lý yor, ye ni den do ðu yor. Ha ya ki or a ma lý de ðil, u cuz hiç de ðil ve ol ma dý da hiç bir za man. On dan kýy me li bir ni me de bu lu na ma dý hiç bir za man ve bu lu na ma ya cak. Ha ya ki ve ril di ði i çin de ðil, bel ki de a lýn dý ðý i çin kýy me li n san bu nu böy le bil me li, böy le bel le me li. Ha ya e lin den a lýn ma dan, bu ra dan o gü ne en gü zel çi çek ler der me li, der le me li in san. Bir a ðaç bi le yap ra ðýy la, göl ge siy le, mey ve siy le, na sýl ki sa yý sýz fay da la rý do ku nu yor sa in san la ra, ya in san? O da ge ri kal ma ma lý, ça lýþ ma lý, ça lýþ ma lý... yi li ðin mer ke zi ol ma lý. Hak ký ve ha ki ka i du yur ma lý. Bi im de di ði yer de ab bin den yar dým is e me li. op ra ðýn ko nuþ u ðu nu duy ma lý. ða cýn, yýl dý zýn ken di ne ses len di ði ni duy ma lý in san. Gök yü zün de, yer yü zün de de o ku ma lý ken di ha ya ý ný. l le rin de, a yak la rýn da, ha ya ý nýn her a nýn da o ku ma lý. Ve son ra þöy le de me li: e ve riz her gü ze li en den e ser dir di ye rek. Gü zel lik le ri se ve riz de, o gü zel lik le ri ya ra an l lah ý sev mez mi yiz? e vi yo ruz gü zel lik le ri, sev me li yiz o gü zel lik le ri ya ra a ný da. Bu dün ya, ö e ler den ha ber ci. Bu dün ya, ya ra an dan ha ber ci. *** o ra lým þim di ken di mi ze: Bu dün ya da i þi miz ne? Bu gü zel lik le ri gör mek ve o nu ve re ne þük re mek de ðil mi? *** ab bi mi ze son su za ka dar hamd ol sun. e sul-i k rem e (asm) ve âl ve as ha bý na son su za ka dar sa lâ-u se lâm ol sun

3 Y HB 2 YÜ 2012 PZ 3 Ya zý þ le ri ü dü rü Ha ber ü dü rü er kez: Gül ba har Cd., Gü nay k., o: 4 Gü neþ li s an bul el: (0212) (orumlu) ecep BOZDÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki ap sa ýþ fax: (0212) us a fa DÖ KÜ n ka ra em sil ci si 09 Ga ze e da ðý ým: e le fax (0212) lân ek lam ser vi si fax: 515 s ih ba ra Þe fi eh me K Ca ða loð lu: Ce mal a dir k., ur þ ha ný, o: 1/2, s an bul. el: usafa GÖK (0212) K C Ð: eþ ru i ye Cad. li bey p. o: Ge nel ü dür ek lam 29/24, Ba kan lýk lar/ K el: (312) , , Fax: por di ö rü Koordinaörü e cep Þ CI rol DO YU 36 Y C Ð: Zep pe lin r. 25, h len, el: esu ÇOB , Fax: KKC C Ð: v ni Ya yýn Ko or di na ö rü Görsel Yönemen: brahim ÖZDBK fen di ok., o: 13, ef ko þa. el: Bas ký: Yeni sya b dul lah ÇIK BÞ bone ve Daðýým Ko or di na ö rü: dem Z abaacýlýk Da ðý ým: Do ðan Da ðý ým a. ve Paz..Þ. Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ ir. Ya yýn ü rü: Yay gýn sü re li I Ye ni s ya Ga ze e ci lik a ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk a na yi ve i ca re.þ. a dý na im i yaz sa hi bi eh me KU U Ge nel Ya yýn ü dü rü Kâ zým GÜ Ç YÜZ Z V K Hic rî: 15 Þevval 1433 u mî: 20 ðusos 1428 l ler da na n ka ra n al ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an ep Is par a m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Ya sý l ler s an bul z mir Kas a mo nu Kay se ri Kon ya am sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak ef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Ya sý n çok a a ma ürk çe den B 10 Y Ü D Y P C ÐI ÖÐ I Ç BÞ VU U KI VU ZU Y YI DI. ÇOK KO J ÜK Ç ÖÐ Ð Ç Y I DI. FO OÐ F: CH HB Öðremenler moive edilmeli DOK ðiimciler endikasý raejik raþýrmalar erkezi (D) Genel Baþkaný Gürkan vcý, eðiim arýþmasýyla ilgili yaþanan bilgi kirliliði ve kafa karýþýklýðýnýn öðremenleri, öðrencileri ve velileri zor durumda býrakýðýný ifade ei. vcý, eðiim reformunun sisemleþebilmesi için öðremenlerin maddî ve manevî moive edilmesi gerekiðine de dikkai çeki. vcý, yapýðý yazýlý açýklamada, ürkiye olarak esas arýþýlmasý gereken husus eðiim siseminin daha saðlýklý, verimli ve hýzlý bir þekilde uygulanabilirliðini saðlamak için ekonomik analizinin yapýlmasý ve sandarlar ile akrediasyonun oluþurulmasýna kaký sunulmasýdýr ifadelerini kullandý eðiim siseminin ve diðer eðiim reformlarýnýn en verimli bir þekilde sisemleþebilmesi için öðremenlerin maddî ve manevî olarak moive edilmesi gerekiðini ve illî ðiim Bakaný Ömer Dinçer in konsensüs ve orak akýlla hazýrlanmýþ bir yol hariasý hazýrlamasýnýn çok efekif bir adým olacaðýný söyleyen Gürkan vcý, illî ðiim Bakanlýðý, büün eðiim bileþenlerinin öncelikli gündemini oluþuran bu hususlarda adaleli, hakkaniyeli ve þeffaf davranmalý ve kamuoyunu en saðlýklý þekilde doðru ve resmi aðýzlardan bilgilendirmelidir dedi. nkara / cihan nkara da okul servisleri uyarýsý K üyükþehir Belediyesi, Baþþehirde hizme verecek olan okul servis araçlarý ile ailelere ve öðrencilere uyarýlarda bulundu. Öðrencilerin can ve mal güvenliðinin saðlanmasý için kurallara uyulmasý gerekiðini haýrlaan Büyükþehir Belediyesi Zabýa Daire Baþkaný ehme rcan, araç sahiplerinin, þoförlerin, öðrenci ve velilerin bu kurallara uymalarýný isedi. Okul servis araçlarýnýn uymasý gereken kurallar hakkýnda velilere uyarýlarda bulunan ehme rcan, öðrencilerin can ve mal güvenliði için bu kurallara uyulup uyulmadýðýnýn da velilerce akibe alýnmasýnýn önemine vurgu yaparak, servis araçlarýnda C plâkasý bulunmasýnýn zorunlu olduðunu, sahe plâka ve korsan araç konusunda da dikkali olunmasýný isedi. ervis araçlarýyla ilgili þikâyeler ise lo 153 e mavi masa haýna bildirilebilecek. nkara / cihan Î ði im Ba kan lý ðý (B), 10 y lül de ya pa ca ðý 40 bin öð re men a - a ma sý i çin baþ vu ru ký la vu zu nu in - er ne si e sin de ya yým la dý. n çok kon en jan ürk çe, o kul ön ce si i le il - köð re im ma e ma ik öð re men li ði a - lan la rý i çin ay rýl dý. B, o kul lar da ki öð re men ih i - ya cý ný kar þý la mak ü ze re ilk a a ma, a - çýk an ve ku rum lar a ra sý a a ma i le a - çýk an ilk, ku rum lar a ra sý ilk a a ma yo luy la op lam 40 bin 164 öð re men a a ma sý ya pa cak. a ma i çin baþ vu - ru lar 3-9 y lül 2012 a rih le ri a ra sýn - da e lek ro nik or am dan a lý na cak. - a ma iþ le mi i se 10 y lül 2012 de ger - çek leþ i ri le cek. a nan öð re men ler gö rev le ri ne 11 y lül 2012 a ri hin den i i ba ren baþ la ya cak. 25 O KU CH D B CK an ma i çin ge rek li þar la rýn ve baþ vu ru iþ lem le ri ne i liþ kin bil gi le rin yer al dý ðý, Öð re men li ðe Baþ vu ru ve a ma Ký la vu zu ba kan lý ðýn in er ne si e sin de ya yým lan dý. Öð re men li ðe a a ma baþ vu ru sun da bu lu na cak a - day lar e ði im ku rum la rý a ra sýn dan en faz la 25 o kul er ci hin de bu lu na bi le - cek. a ma lar 100 ün ü ze rin de be lir - le nen a lan lar i çin ya pý la cak. lk a a ma yo luy la 37 bin 809, a çýk an ve ku rum - lar a ra sý a a ma i le bin 591, a çýk an ilk, ku rum i çi ve ku rum lar a ra sý ilk a a ma i le 510, mil lî spor cu lar dan 254 ol mak ü ze re op lam 40 bin 164 öð re men a - lý na cak. a ma ya pý la cak a lan lar ve kon en jan la rý in ce len di ðin de en çok a a ma 4 bin 635 kon en jan i le ürk çe öð re men li ði a la nýn da o la cak. Bu a la - ný sý ra sýy la 4 bin 377 kon en jan la o kul ön ce si öð re men li ði, 3 bin 876 kon - en jan i le il köð re im ma e ma ik öð - re men li ði a kip e di yor. Be den ði i - mi a la ný i çin 2 bin 547, Bi li þim ek - no lo ji le ri i çin 330, Din Kül ü rü ve h lâk Bil gi si i çin 2 bin 975, n gi liz ce i çin 2 bin 954, a e ma ik i çin bin 78, ü zik i çin 963, eh ber Öð re men lik i çin 3 bin 53, ý nýf Öð re men li ði i çin 341, os yal Bil gi ler i çin 2 bin 127, ürk Di li ve de bi ya i çin bin 663 kon en jan ay rýl dý. n ka ra / a a YU KU yer leþ ir me so nuç la rý a çýk la ný yor YÜKK Öð re nim Kre di ve Yur lar Ku ru mu (YU KU) yur la rýn da ba rýn - mak i çin mü ra ca a e den ler den yer leþ i ri len le rin lis e si bu gün a çýk la na cak. YU KU dan ya pý lan a çýk la ma da, yur lar da ba rýn ma ya hak ka za nan öð - ren ci le rin i sim le ri, 2 y lül Pa zar gü nü sa a den i i ba ren in er ne ad re sin den ya yým la na cak. Yur la ra a sýl lis e den gir me ye hak ka za - nan la rýn ka yý la rý 3-14 y lül a rih le ri a ra sýn da ya pý la cak. 17 y lül den i i ba ren ka yý yap ý ra bi le cek ye dek lis e de ki öð ren ci le rin i sim le ri i se her haf a Pa zar e - si gü nü i lân e di le cek. Bu öð ren ci le re de 5 er gün lük ka yý sü re si a ný na cak. Öð ren ci yur la rý 10 y lül de hiz me e a çý la cak. n ka ra / a a kin ci öð re im de de harç lar kal dý rýl sýn ÜVDK bi rin ci öð re im ve a çýk öð re im de harç lar kal dý rý lýr ken i kin ci öð re im de de vam e me si öð - ren ci ler a ra fýn dan pro es o e dil di. Yük sel Cad de si nde op la nan bir grup öð ren ci, gü ven lik ed bir le ri al ýn da Ký - zý lay e ro s as yo nu ndan ge çe rek Baþ ba kan lýk es mî Ko nu u na yü rü - dü. Da ha son ra Baþ ba kan lýk es mî Ko nu u ö nün de du ran grup a dý na ko nu þan Ko lek if Öð ren ci Gru bu söz cü sü Do ðan Gü neþ ok söz, ka ký pay la rýy la il gi li ka ra rýn ü ni ver si e öð - ren ci le ri a ra sýn da i ki lik çý kar a bi le ce - ði ni ö ne sür dü. ok söz, i kin ci öð re - im harç la rý nýn kal dý rýl ma ma sý nýn mað du ri ye le ri bü yü e cek uy gu la ma - la ra ze min ha zýr la ya ca ðý ný be lir e rek, þun la rý kay de i: Ü ni ver si e le rin hak lý a lep le ri nin so nu na ka dar ar ka - sýn da yýz. Çün kü biz harç la rýn, pa zar - lýk ol ma dan a ma men kal dý rýl ma sý ný, harç kre di le ri bor cu o lan üm ü ni - ver si e li le rin bor cu nun si lin me si ni is - i yo ruz. Biz ce a lý nan ka rar lar ü ni ver - si e le rin üm bi le þen le ri ne a çýk ol ma - lý dýr. Grup, a çýk la ma nýn ar dýn dan da - ðýl dý. n ka ra / a a 2 ayda Kur ân ý hameiler BY BU üf ü lü ðü Çer - çi Kur ân Kur su nda 2012 yaz kur sun da 75 öð ren ci Kur ân ve din e ði i mi al dý. Yaz Kur ân Kur su nun bi i - mi so nun da bir prog ram dü zen len di. Prog ra ma Bay - bur il lî ði im ü dü rü ey di Do ðan, l üf ü sü Ke ma le in k soy ve öð - ren ci ve li le ri ka ýl dý. ki ay lýk kurs dö ne min de 75 öð ren - ci e ði im gör dü. 52 öð ren ci Kur ân-ý Ke rim i ha me i. Bay bur l üf ü sü Ke ma - le in k soy i se yap ý ðý ko - nuþ ma da Kur ân kur su nun 2 ay gi bi ký sa sü re de ver - miþ ol du ðu bu gü zel e ði - im den ve ço cuk la rýn öð - ren di ði bil gi ler den çok mem nun kal dý ðý ný i fa de e - de rek kurs ho ca la rý na gay - re le rin den do la yý e þek kür e i. Bay bur / ci han 980 bin li ra ya mal o lan kur sun a çý lý þý na z mir l üf ü Ve ki li l yas Öz ürk, e fe ri hi sar Kay ma ka mý Þa kir r dem, Bor no va l çe üf ü - sü u ham me n ce oð lu ve çok sa yý da dâ ve li ka ýl dý. z mir e ye ni Kur ân kur su nz e fe ri hi sar il çe sin de, 60 ki þi lik ya ý lý Kur ân kur su a çýl dý. l çe üf ü sü Þük rü De mi rel in gi ri þim le - riy le i ki yýl da ya pý lan ve 980 bin li ra ya mal o lan kur sun a çý lý þý na z mir l üf ü Ve ki li l yas Öz ürk, e fe ri hi sar Kay ma ka mý Þa kir r dem, Bor no va l çe üf ü sü u - ham me n ce oð lu ve çok sa yý da dâ ve li ka ýl dý. çý lýþ a ko nu þan e fe ri hi sar üf ü sü De mi rel, il çe de Kur ân hiz me le ri nin bir a dým ge ri den gi i ði ni, bu a çý ðý his se - de rek kurs aç mak i çin gi ri þim de bu lun duk la rý ný söy le di. Bu çað rý ya va an daþ la rýn ku lak ver di ði ni ve el le ri ni a þýn al ý na so ka rak ö nem li rol oy na dýk la rý ný ak a ran De mi - rel, hep si ne ek ek e þek kür e i. z mir / ci han Kay se ri de ki Hu na Ca mi i nde op la nan ha cý a day la rý na l üf ü Yar dým cý sý ü fi Çe in ka ya bil gi ver di. FO OÐ F: CH Ha cý a day la rý na e ði im se mi ne ri nki bir sü re ön ce hac i ba de i ni ye ri ne ge ir mek i çin ku r'a he ye ca ný ya þa yan lar, þim di yol cu luk i çin ha zýr lýk e lâ þýn da. y lül a yý nýn so nu na doð ru yo la çý ka cak o lan ha cý a day la rý nýn, hac i ba de le ri ni am an la mýy la ek sik siz ye ri ne ge ir me le ri i çin müf ü lük ler e ði im se mi ner le ri ne baþ la dý. Be lir le nen ca mi ler de ya pý lan se mi ner ler de uz - man lar a ra fýn dan hac i ba de i ne ha zýr lýk, ne ler ya pýl ma - sý ge rek i ði ni an la ý lý yor. Kay se ri de ki Hu na Ca mi i nde op la nan ha cý a day la rý na l üf ü Yar dým cý sý ü fi Çe - in ka ya bil gi ler ver di. Çe in ka ya, ha cý a day la rý na ses le - ne rek, hac i ba de i ni l lah rý za sý i çin yap ma la rý ný ve gi - me den ön ce her kes le he lâl le þip, borç la rý var sa ö de me le - ri ge rek i ði ni i fa de e i. Çe in ka ya, hac i ba de i nin na sýl ya pý la ca ðý yö nün de de bil gi ler ak ar dý. Kay se ri / ci han Ha ce e pe den sað lýk a ra ma sý nhcp Ü ni ver si e si ne ye ni ka yý yap ý ra cak öð ren ci ler hiç bir en gel le kar þý laþ ma dan ka yý la rý ný yap - ý ra bi le ce ði gi bi sað lýk a ra ma sýn dan da ge çe cek. Ka yý - la rýn ya pý la ca ðý 3-9 y lül a rih le rin de n ka ra Þe hir le ra - ra sý O o büs er mi na li (Þ ), n ka ra ren Ga rý ve H VÞ er mi na li nde Ha ce e pe Da nýþ ma a sa la rý hiz me ve re cek. Her i ki yer leþ ke ye u la þým ve son ra sýn da er mi nal le re dö nüþ i çin be lir li sa a ler de ser vis hiz me i ve ri le cek. Ha ce e pe nin ye ni öð ren ci le ri ni bek le yen sür priz ler a ra sýn da an si yon, boy ve ki lo öl çü mün den o lu þan sað lýk a ra ma sý da var. n ka ra / ci han

4 4 2 YÜ 2012 PZ Y KÜÜ HB l ma ör res sam la rýn gö züy le Üs kü dar nüküd Be le di ye si o la rak bir ge le nek ha li ne ge i ri len re sim ya rýþ ma la rýn da her yýl s an bul un fark lý me kân la rý ev sa hip li ði ya pý yor. l köð re im ku rum la rý i le di ðer e ði im ve kül ür mer kez le rin - de ders ve ren re sim öð re men le ri, re sim e ði i mi a - lan lar, re sim a la nýn da ha len öð re nim gör mek e o - lan lar ve a ma ör o la rak bu i þe gö nül ve ren büün res sam la ra a çýk o lan ya rýþ ma bu yýl s an bul dan Üs kü dar a Yol Gi der baþ lý ðý ný a þý yor. Pro fes yo - nel res sam la rýn jü ri ü ye li ði yap ý ðý ö dül lü re sim ya rýþ ma sý nýn bu yýl 10 uncu su dü zen le ni yor. Hal - kýn yo ðun il gi gös er di ði ya rýþ ma da bu yýl Bo ða zi - çi ne ve ar ma ra ya doð ru ge niþ bir gö rüþ a çý sý o - lan Pa þa i ma ný Par ký ev sa hip li ði ya pa cak. On lar - ca a ma ör res sa mýn gö züy le Üs kü dar, u val le re fark lý bir þe kil de yan sý ý la cak. Geleneksel oyunlar yeni nesille buluþurulacak nfyokh I mir dað il çe si ne bað lý ez Kö yü uh ar lý ðý ve e mek li öð re men Ha lil ý fa y de - mir iþ bir li ði i le u nu ul ma ya yüz u muþ o yun lar ye ni ne sil le re a ný ý lý yor. Bu kap sam da Hon ga la ur nu - va sý dü zen le ne cek. s ki yýl lar da köy genç le ri ve ço - cuk la rý nýn sýk ça oy na dý ðý o yun la rýn u nu ul ma ma sý, ye ni nes le ak a rýl ma sý ve ay ný za man da köy lü le ri mi - zin bir lik ve be ra ber li ði ni pe kiþ ir mek a ma cýy la, bu yýl dan i i ba ren her yýl ge le nek sel o la rak dü zen le ne - cek Hon ga la ur nu va sý nýn bi rin ci si ha va þar la rý nýn uy gun ol ma sý du ru mun da bu gün sa a da ez Kö yü Pan car De de si (Þe hi lik) ev ki i nde ya pý la cak. Fa a li ye sü re sin ce yi ne u nu ul ma ya yüz u muþ yel dir - meç, do kur cum gi bi çe þi li o yun la rýn da uy gu la ma lý an la ý mý ya pý la cak. f yon ka ra hi sar / cihan Va li Ke me lek: Bil gi nin kay na ðý ki ap ýr nv Va li li ði ve Be le di ye Baþ kan lý ðý nca dü zen - le nen, çe þi li res mî ve si vil ku ru luþ la rýn des ek le di ði i vas Ki ap Fu a rý a çýl dý. Va li Zü be yir Ke me lek, Þi fa hi - ye ed re se si nde dü zen le nen fu a rýn a çý lý þýn da yap ý ðý ko nuþ ma da, i vas a böy le bir or ga ni zas yo nun ilk de fa ger çek leþ i ril di ði ni söy le di. i vas ýn bir kül ür þeh ri ol - du ðu nu i fa de e den Ke me lek, Bil gi nin en i yi kay na ðý ki - ap ýr, bil gi ki ap va sý a sýy la gü nü mü ze u laþ mýþ ve bun - dan son ra ki ne sil le re de u la þa cak ýr. Bil gi nin sað lýk lý o la - ný na en ko lay þe kil de u laþ mak he pi mi zin gö re vi dir. Ki - ap, ha ya ý mý zýn vaz ge çil mez un sur la rýn dan bir a ne si - dir ve bu ba kým dan böy le bir fu ar ha zýr lan mýþ ýr de di. a nýn mýþ ya zar la rýn söy le þi ve im za gün le ri dü zen le ye - ce ði fu a ra, 136 ya yýn e vi nin ka ýl dý ðý, ki ap la rýn yüz de 25 in di rim li sa ý la ca ðý bil di ril di. y rý ca, o ku ma sa a le - rin de ma sa la ra bý ra ký lan ki ap la ra o kur la rýn üc re siz sa - hip o la bi le ce ði kay de dil di. 4 y lül e ka dar a çýk ka la cak fu a ra va an daþ lar yo ðun il gi gös er di. i vas / a a Ko ca e li de B Ço cuk Film le ri Fes i va li dü zen le ne cek nkoc D v ru pa Bir li ði (B) Ço cuk Film - le ri Fes i va li dü zen le ne cek. Ko ca e li B Bil gi er ke zi nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, B Bil gi er kez le ri ðý nýn Des ek len me si Pro je si kap sa - mýn da, y lül a ra sýn da 6-14 yaþ gru bun da ki ço cuk lar i çin film fes i va li dü zen le ne ce ði be lir il di. Fes i val de B ü ye si s pan ya, Da ni mar ka, Fin lan - di ya, Fran sa, a ca ris an, al ya ya pý mý o lan çiz gi film ler de yer a la cak. Ko ca e li / a a u ve Þe hir ko nu lu fo oð raf lar ser gi le ne cek nüküd Be le di ye si a ra fýn dan ön ce ki yýl lar da Üs - kü dar ge ne lin de yap ý ðý Üs kü dar da Za man, a rih ve Ya þam, a rih ve Kül ür Þeh ri Üs kü dar, Üs kü - dar ýn Ha zi re le ri ve Üs kü dar da a ma zan ve Ço cuk ko nu la rý nýn e le a lýn dý ðý ve ar ýk ge le nek sel le þen fo oð - raf ya rýþ ma sý bu yýl u lus la r a ra sý bir bo yu a a þýn dý. Fo - oð ra fýn bel ge sel a þý yý cý lý ðý ný kul la na rak büün dün ya - da geç miþ en gü nü mü ze a kýp ge len a ri hî ve kül ü rel zen gin lik le ri mi zi u ve Þe hir ko nu su e ra fýn da e le a - lan ve bu ko nu yu ö lüm süz leþ i re rek ge le cek ne sil le re ak ar mak a ma cýy la dü zen le nen fo oð raf ya rýþ ma sý na baþ vu ru lar so na er di. 30 ðus os a ya pý lan de ðer len - dir me so nun da de re ce ye gi ren fo oð raf lar 7 y lül Cu - ma gü nü sa a da Be le di ye bi na sýnýn ö nün de ki park a ser gi le ne cek. Kül ür a na er vi si ÇOK VYOUZ O Y D ÇI Y Y DI Y DI D ÇO CUK Y PI Ö PO J D, ÇO CUK C K DÞ D G ÇOK V DK ÖY D. H KKY BU OY D ev ha ný mý o lan Þük ran Ký zar, Ye ni s ya eþ ri ya san dý aç ý. Bir haf a sü - ren san da il gi bü yük ol du. Ye ni s ya eþ ri ya ýn ki ap ve der gi le ri nin a ný ýl dý ðý sand hak kýn da bil gi ve ren Þük ran Ký zar, Ye ni s ya eþ ri ya ýn çý kar dý ðý ki ap - la rýn, der gi le rin a ný ým ve sa ý þýy la il gi le ni yo - rum. Ö zel lik le Can Kar deþ, Bi zim i le ve Genç Yo rum der gi le ri ni çok ö nem si yo rum. Her a i le - ye Bi zim i le, her ço cu ða Can Kar deþ, her gen - ce de Genç Yo rum der gi le ri ni u laþ ýr ma ya ça lý - þý yo rum de di. Ö zel lik le Can Kar deþ der gi si nin, ço cuk la rýn mad dî ve ma ne vî an lam da ge liþ me - le ri ni sað la ya cak muh e va ya sa hip bir der gi ol - du ðu nu be lir en Ký zar, Can Kar deþ in ço cuk la - rýn ders ba þa rý la rý ný yük sel i ði ni, on la ra sað lýk lý bir ru hî ge li þim ka zan dýr dý ðý ný i fa de e de rek, bu yüz den her ço cu ða bu der gi yi u laþ ýr ma ya ça lýþ - ý ðý ný vur gu la dý. PO J Y ÇOK ÇO CUK G GÖ D Os ma ni ye de ken di o ur du ðu si e nin i çi ne sand kur mak is e ði ni Ye ni s ya Der gi Gru bu ye ki li le riy le pay laþ ý ðý ný ve müs be ce vap a la - rak uy gu la ma ya geç i ði ni kay de den Ký zar, þun - la rý kay de i: Pro je ye en çok ço cuk lar il gi gös - er di. Bir haf a bo yun ca bi zi yalnýz bý rak ma yan ço cuk lar san dý mý za sa hip çýk ý. lk de fa can Kar deþ der gi si i le a ný þýp a bo ne o lan ço cuk la rý - mýz ol du. ra mýz da bir sev gi ve mu hab be o - luþ u. Ha a ba na yar dým cý o lan ço cuk lar dan bi ri si nin is mi al ha i di. O na, Be nim o ru nu - mun a dý da al ha! de dim. o ru num ba na an - ne an ne de yin ce di ðer ço cuk lar da an ne an ne de me ye baþ la dý lar. Þim di be ni gör dük le rin de an ne an ne di ye hi ap e di yor lar. BH Ç D B C ÖZ Ü O KU DUK and aç ýk la rý bah çe de ilk de fa i sa le-i ur dan bi rin ci sö zü o ku yup ders yap ýk la rý ný an la an Ký zar, di ðer il ler de de bu ür fa a li ye - le rin ger çek leþ i ril me si ge rek i ði ni kay de de - rek, m kâ ný mýz el ver di ðin ce Os ma ni ye nin baþ ka ma hal le le ri ne de sand aç ma yý dü þü nü - yo ruz. Gü zel lik ler den in san la rý mýz is i fa de e sin is e rim þek lin de ko nuþ u. Di ðer il le re, di ðer böl ge le re de, mü sa i ol - duk la rý ak dir de, bu ür sand lar aç ma la rý ný av si ye e den Ký zar, Ha a im kâ ný mýz ol sa da Os ma ni ye nin di ðer böl ge le ri ne de sand lar aç sak. Ge lin, bi zim ma hal le de de a çýn! di yen a ný dýk la rý mýz ol sa, o ra lar da da sand aç ma yý is er dim. Her ma hal le de böy le bir ser gi aç - mak, ço cuk la ra böy le gü zel lik le ri u laþ ýr mak ge re ki yor. Der gi le ri miz ger çek en çok gü zel. n sa ný mý zý, ö zel lik le ço cuk la rý mý zý bun lar dan mah rum bý rak ma mak ge rek di ye dü þü nü yo - rum i fa de le ri ni kul lan dý. BK ve DUYUU uðla Üniversiesini kazanan öðrencilere kalacak yer konusunda yardýmcý olunacakýr. riba: ehdi ekin (0 506) uðla Yeni sya emsilciliði BK ve DUYUU amsun ilimiz ve ilçelerinde amsun 19 ayýs Üniversiesini kazanan erkek ve bayan öðrencilerimize kalacak yer emini için riba elefonlarý : amsun : elim Çepni : (0 507) Düriye uzcu: (0 505) Çarþamba : Baki Çimiç : (0 505) Vezirköprü : ahi Yaþar : (0 544) v hanýmý Þükran Kýzar ýn ourduðu sienin içine kurduðu sand sayesinde Can Kardeþ ile anýþan çocuklar, dergiyi beðendiklerini ve abone olduklarýný söylediler. ÇO CUK D D? D U ÇO K: Ben Can Kar - deþ le si e de do la þýr ken a nýþ ým. yi ki a - nýþ mý þým. Þük ran ey ze sa ye sin de bu ra da sand i çin uð ra þýr ken çok eð len dik ve öð - ren dik. Ki ap sa ar ken ba zý la rý ný o ku duk, ba zý la rý ný sa ýn al dýk, ba zý la rý ný i se a ný dýk - la rý mý za al dýr dýk. e se lâ, y si ma a dýn da - ki ku ze ni me ey zem bir ki ap al dý. e ni çok se vi yo rum Can Kar deþ! BÜÞ Ç : er ha ba Can Kar deþ! lk bak ý ðým da Can Kar deþ in renk li, eð len ce li ve bil gi do lu ol du ðu nu an la dým. Can Kar deþ i çok sev dim. Þük ran ey ze ye, Can Kar deþ i ve ki ap la rý sa ar ken yar dým e im. Çok se vin - dim. Can Kar deþ se ni çok se vi yo rum! BK ve DUYUU B K K GÜ Ü: iz ler le a nýþ ý ðým i çin çok mu lu yum. Bu der gi yi ha zýr la yan ki þi le re e þek kür e di yo rum. Þük ran ey ze ye, bu der gi yi biz le re a ný ý - ðý i çin ay rý ca çok e þek kür e di yo ruz. Can Kar deþ i çok se vi yo rum! F PK OY: Can Kar deþ le a - nýþ ma dan ön ce Þük ran ey ze gel di, ba na Can Kar deþ i gös er di. Çok gü zel bir der gi de dim ve a bo ne ol dum. Her sa yý sýn da çok gü zel þey ler var. On dan son ra Can Kar deþ san dý aç ýk. Ge len ler ki ap la rý mý zý çok be ðen di ler. l mak is e di ler. Der gi le ri da - ðý ýk. Ye ni dos lar e din dik. u de, Bil gi, Büþ ra, Küb ra, i sa gi bi ar ka daþ lar la a nýþ - ýk. Çok, a ma çok gü zel ol du. O yüz den Can Kar deþ i çok se vi yo rum! Þanlýurfa Harran Üniversiesini kazanan kardeþlerimizi ebrik ederiz. Kalmak iseyen kardeþlerimize yer emin edilir. el: 0 (414) (0 532) Þanlýurfa Yeni sya emsilciliði PKÐ DÂV ÇOU - KGI Yeni sya emsilciliðinin geleneksel KGI YYI PKÐ Yeni sya okuyucularý dâvelidir. arih: Pazar aa: 10:00 Yer: Kargý lçesi, Kargý Yaylasý riba : (0 537) (0 532) Çorum Yeni sya emsilciliði H K GÜ Ü: Ben al ha. and ba þýn da gö nül lü o la rak dur dum. Þük ran ey ze nin iz niy le ar ka daþ la rým la bir lik e ki ap ve der gi le ri sa ýk. Çok gü zel bir gün dü. Can Kar de þi çok sev dim! V Y VUZ: er ha ba! Can Kar - deþ der gi si ni çok se vi yo rum. Çün kü hem e ði i ci, hem zevk li, hem de her ür lü ko - nu yu öð re i yor. ev gi ler le Can Kar deþ! B G U Ç : Can Kar deþ der gi si ni ilk gör dü ðüm de çok se vin miþ im. O nu al mak is e miþ im. Fa ka der gi kal ma mýþ ý. r ka da - þým Fa ma ken di der gi si ni ba na he di ye e i. Çok mu lu ol dum. Can Kar deþ in ve kar deþ li - ðin far ký ný gör düm. Can Kar deþ san dýn da ki - ap o ku duk, soh be e ik. Çok gü zel ol du. BK ve DUYUU Burdur ehme kif Üniversiesini kazanan öðrencilerimizi ebrik ederiz. rkek ve kýz öðrencilerimize kalacak yer konusunda yardýmcý olunacakýr. riba: Burdur : (0 543) Bucak : (0 505) Burdur Yeni sya emsilciliði DUYUU Pamukkale Üniversiesini kazanan Bay ve Bayan öðrenciler için uygun barýnma imkânlarýmýz vardýr. Bayanlar için: (0 507) rkekler için : (0 533) (258) Denizli Yeni sya emsilciliði

5 Y 2 YÜ 2012 PZ DÜY 5 HB Fran sýz lar ge le ce ðe yö ne lik kö üm ser n F IZ I FOP ka mu o yu a raþ ýr ma mer ke zi a ra fýn - dan dü zen le nen an ke, ye ni ik i dar de ði þik li ði ne rað men Fran sýz la rýn yüz de 68 i nin, ge le ce ðe yö ne lik kö üm ser ol du ðu nu or a ya koy du. I FOP a raþ ýr ma la rýn da, en son 2005 yý lýn da, ge le cek i çin kö üm ser Fran sýz la rýn o ra ný yüz de 70 o la rak be lir len miþ i. on ka mu o yu a raþ ýr ma sý - nýn so nu cu, cum hur baþ kan lý ðý ve ge nel se çim le ri nin he - men ar dýn dan ül ke de ki kö üm ser le rin o ra ný nýn yak la þýk üç e i ki ye çýk ma sý a çý sýn dan bü yük ö nem a þý yor. Ka mu - o yu a raþ ýr ma ku ru lu þu, 2002 ve 2007 se çim le ri nin he - men ar dýn dan dü zen le nen ka mu o yu yok la ma la rýn da, i - yim ser Fran sýz la rýn sa yý sý nýn ol duk ça faz la ol du ðu na dik ka çe ki yor. Yi ne ka mu o yu a raþ ýr ma þir ke i, sol ik i - da ra rað men, sol seç me nin bi le yüz de 58 i nin ül ke nin ge le ce ði i çin kö üm ser dü þün me si ni ö nem li bir ve ri o - la rak yo rum lu yor. Paris / a a UY DK O OYD 95 KÞ ÖDÜ UY ordusunun muhaliflerin yoðun olarak bulunduðu þehirlere düzenlediði operasyonlarda 95 kiþinin öldüðü bildirildi. uriye nsan Haklarý Örgüü (H), baþþehir Þam ýn banliyölerinde 31, Humus a 22, Halep e 15, Deyr ez_zor da 8, Dera da 7, Haseke de 4, azkiye ve dlib e 3 er, akka ile arus þehrinde 1 er kiþi olmak üzere 95 kiþinin öldürüldüðünü beliri. Þam Haber ðý () ise geçen günlerde kaliâm yapýlan Þam ýn Deraya banliyösünde halkýn kendi çabalarýyla normal hayaa dönmeye çalýþýðýný, emizlik ve güvenlik hizmelerini halkan oluþan gruplarýn saðladýðýný duyurdu. sanbul / aa VOV: D, KÎ GÜÇ G ÇKZ Dün ya da ki so run lar mü za ke rey le çö zül me li n D dü zen le nen 16. Bað lan ý sýz lar Ha re ke i i der - ler Zir ve si ne ka ý lan ürk me nis an Dev le Baþ ka ný Gur - ban gu li Ber di mu ha me dov, ül ke si nin dün ya da ki so run la - rýn mü za ke re yo luy la çö zül me sin den ya na ol du ðu nu kay - de i. Ber di mu ha me dov, ah ran da op lan ý ya ka ý lan dev le ve hü kü me baþ kan la rý na hi ap e i.op lan ý nýn dün ya da ba rýþ ve gü ven li ðin sað lan ma sý ve gü nü müz de ki gün cel so run la rýn çö zü mü i çin ö nem li ol du ðu nu söy le - yen Ber di mu ha me dov, u lus lar a ra sý i liþ ki ler de ye ni yak la - þým la ra ve sis em le re ih i yaç du yul du ðu na dik ka çek i. Ber di mu ha me dov, gü nü bir lik ah ran zi ya re i kap sa mýn - da ran di nî li de ri ye ul lah li Ha ma ney, ran Cum hur - baþ ka ný ah mud h me di ne jad ve s lâm Kal kýn ma Ban - ka sý Baþ ka ný u ham med li i le i ki li gö rüþ me ler de bu - lun du. Bað lan ý sýz lar Ha re ke i, 120 ü ye ve 20 göz lem ci ül - ke i le Bir leþ miþ il le ler den (B) son ra en bü yük eþ ki - lâ lar dan bi ri ol ma ö zel li ði ne sa hip. þkaba / a a UY DIÞÞ BKI VOV, UY DV BÞKI BÞÞ D I BÜYÜK ÞHDK KÎ GÜÇ G ÇKCÐ BK FIK OCÐII ÖYD. U Y Dý þiþ le ri Ba ka ný er gey av rov, u ri ye Dev le Baþ ka ný Beþ þar sad ýn bü yük þe hir ler de ki as ke rî güç - le ri ni ge ri çe ke ce ði ni bek le me nin saf lýk o la ca ðý ný be - lir i. av rov, baþ þe hir Þam da hil ol mak ü ze re bir çok þe hir de re jim kar þý ý Öz gür u ri ye Or du su na (Ö O) kar þý ça ýþ ma la ra gi ren u ri ye or du su nun ge ri çe kil - me si ni bek le me nin an lam sýz ol du ðu nu i fa de e i. u - ri ye Dý þiþ le ri Ba ka ný, Ba ý lý ve rap ül ke le rinin, - sad dan as ke rî güç le ri ne ge ri çe kil me em ri ver me si ni bek le me me le ri ge rek i ði ni, böy le bir bek len i nin saf - lýk an ö e ye gi me ye ce ði ni söy le di. av rov a çýk la ma - sýn da, sad re ji min den si lâh bý rak ma gi bi bir a lep e bu lun ma nýn Ba ý lý ve rap ül ke le rin hak ký ol ma dý ðý - ný be lir i ve Dip lo ma ik or ak la rý mýz ilk o la rak sad re ji mi nin si lâh la rý ný sus ur ma sý ve þe hir ler den as ker - le riy le si lâh la rý ný ge ri çek me si ni ve sa de ce bu a le bin ka bul e dil me si ha lin de mu ha lif güç ler den de ay ný sý ný a lep e me yi dü þü nü yor sa, bu a ma men iþ le me ye cek bir pla na i þa re e der de di. (nvmsnbc.com) Fi li pin ler de ki dep rem de bir ki þi öl dü n F P D ön ce ki gün mey da na ge len 7,6 bü yük lü - ðün de ki dep rem de bir ki þi öl dü, bir ki þi ya ra lan dý. Ye rel ye ki li ler, dep rem sý ra sýn da þid de li ya ðýþ la rýn ol du ðu gü - ney de ki in da na o da sý nda bu lu nan Ca ga yan de O ro þeh rin de mey da na ge len op rak kay ma sýn da, 60 ya þýn da ki bir ka dý nýn öl dü ðü nü, 5 ya þýn da ki bir ço cu ðun ya ra lan dý ðý - ný be lir i. Dep rem ku zey de ki a mar da sý nda bu lu nan u lan gan þeh ri nin 139 km do ðu sun da, de ni zin 33 km al - ýn da mey da na gel miþ i. Da ha ön ce dep re min bü yük lü ðü 7,9 o la rak a çýk lan mýþ ý. Bu a ra da, dep rem den son ra n do - nez ya, Fi li pin ler ve böl ge ül ke le ri i çin ve ri len su na mi u ya - rý sý nýn da kal dý rýl dý ðý be lir il di. anila / a a u nus a O H bir ay u za ýl dý n U U, O la ða nüs ü hal ya sa sý bir ay da ha u za - ýl dý. u nus Cum hur baþ kan lý ðý Di van Baþ ka ný mad ed-day mi, u nus Cum hur baþ ka ný un sif er zu ki, ge çiþ hü kü me i nin baþ ba ka ný Ha ma di el-ci ba li ve u - nus U lu sal Ku ru cu ec lis Baþ ka ný us a fa bin Ca fer i le gö rüþ me si nin ar dýn dan, o la ða nüs ü ha lin bir ay da - ha u za ýl ma sý ka ra rý na va rýl dý ðý ný bil dir di. Day mi, ders yý lý nýn baþ la ma sý, u rizm mev si mi nin so na er me si gi bi se bep ler le o la ða nüs ü ha li u za ma ka ra rý na va rýl dý ðý ný be lir i. s ki u nus Dev le Baþ ka ný Zey nel bi din bin li nin dü þü rül me sin den son ra 2011 in ðus os a yýn da u nus a, O la ða nüs ü hal i lân e dil miþ i. unus / a a Ka me run da sel: 14 ö lü n K U U ku zey böl ge sin de mey da na ge len sel fe - lâ ke in de en az 14 ki þi nin ha ya ý ný kay be i ði ve 20 bin ki þi - nin e ki len di ði bil di ril di. Ka me run dev le e le viz yo nun da ya yýn la nan ha ber de, a þý rý ya ðýþ an do la yý Be no e u eh ri nde ku ru lu ad go hid ro e lek rik ba ra jý nýn aþ ma sý nýn çev re de ki yer le þim yer le ri ni su lar al ýn da bý rak ý ðý be lir i len fe lâ ke e Fa ro, a yo u o u i, a yo ey ve Be no u e böl ge le ri nin da - ha faz la e ki len di ði vur gu lan dý. Ha ber de, söz ko nu su böl - ge de ki da rý ve pi rinç ar la la rý nýn da sel den bü yük za rar gör - dü ðü ne de ði ni le rek, fe la ke in vur du ðu böl ge de gý da sý kýn ý - sý nýn baþ gös er di ði kay de dil di. Douala / a a us ya Dý þiþ le ri Ba ka ný er gey av rov U Y, D J D K YO O KO V U lus lar a ra sý liþ ki ler ns i ü sü nde öð ren ci ler le bir a ra ya ge len av rov, Ya in san lar saf ya da bu bir ür pro vo kas yon i fa de si ni kul lan dý. Öð ren ci le rin so ru la rý ný ce vap la yan av rov, us ya nýn - sad re ji mi ni des ek le me di ði ni an cak gün lük þar la ra gö re po li i ka la rý ný de ðer len dir dik le ri ni i fa de e i. av rov, u ri ye re ji mi ne ba ký þý nýz ne o lur sa ol sun, bu gün þe hir ler de ça ýþ ma lar ya þa nýr ken sa de ce bir a ra fýn si lâ hý ný bý rak ma sý ný dü þün me niz a ma men ger çek dý þý bir du rum... u ri ye de ya þa nan lar da re ji - me ve ya bel li ki þi le re des ek ver mi yo ruz... Po li i ka la rý mý zý ger çek çi du rum lar ü ze rin de ku ru yo ruz de di. Y U U B H U Y, ðus os a yýn da 18 ay dýr sü ren ça ýþ ma lar da en faz la can kay bý nýn ya þan dý ðý dö ne me þa hi o - lur ken, mu ha lif ler le sad re ji mi a ra sýn da uz laþ ma sað la ma yý ba þa ra ma yan Bir leþ miþ il le ler (B) u - ri ye es ki ö zel em sil ci si Ko fi n nan ýn ye ri ne ge len Ce za yir es ki Dý þiþ le ri Ba ka ný akh dar Bra hi mi, B nin en son u mu du ol du. Ba ý lý dev le ler, sad ýn mu ha lif le re po li ik a lan da bir a van aj sað la ma ya i - zin ver mek si zin ken di a dý na si ya sî a van aj el de e de ne ka dar Ö O i le sa vaþ ma ya de vam e de ce ði ne i na - ný yor. üb nan ýn 1980 ler de ya þa dý ðý iç sa vaþ a el de e i ði po li ik ba þa rý lar ve f ga nis an i le I rak a B el çi si o la rak gös er di ði per for mans la a ný nan Bra hi mi, a lý gü nü B Ge nel ek re e ri Ban Ki-mun ve gö re vi ni dev ral dý ðý Ko fi n nan i le bir a ra ya ge le rek res men B u ri ye ö zel em sil ci si un va ný ný a la cak. s ra il, es cid-i k sa ka zýlarýný sür dü rü yor F Ku düs ü es se se si, s ra il in es cid-i k sa e - ra fýn da ka zý ça lýþ ma sý yap ý ðý na da ir bir ra por ya yým la - dý. Fi lis in Ku düs ü es se se si nin ra po run da, s ra il a - ri hi ser ler Ku ru mu ve lad Der ne ði nin es cid-i k - sa nýn gü ne yin de ki me vi sa ray la rý böl ge sin de ge niþ çap lý bir ka zý ça lýþ ma sý na baþ la dý ðý be lir il di. a por da, s ra il in ka zý ça lýþ ma la rý i le me vi sa ray la rýn dan ka lan ka lýn ý la rý yok e me ye ve es cid-i k sa nýn ka pý la rýn - dan bi ri o lan, ah me Ka pý sý ný e le ge çir me ye ça lýþ ý ðý id di a e dil di. s ra il in da ha ön ce ah me Ka pý sý nýn gü - ney do ðu kýs mý na üs lü man la rýn def ne dil me si ne en gel ol du ðu be lir i len ra por da, bu ül ke nin böl ge yi, ev ra bah çe si ne dö nüþ ür mek is e di ði yö nün de bir pla ný o - nay la dý ðý ha ýr la ýl dý. Gör gü þa hi le ri de böl ge de ki ka zý iþ le mi nin ar dýn dan e kip le rin aþ ve op rak la rý plas ik po þe le re ko ya rak gö ür dük le ri ni söy le di. amallah / a a srail'in escid-i ksa'nýn güneyindeki mevi saraylarý bölgesinde geniþ çaplý bir kazý çalýþmasýna baþladýðý belirildi. GZ Z Y H V DI I I Gaz ze nin ku zey ba ý sý na dü zen le di ði ha - va sal dý rý sýn da 2 Fi lis in li ya ra lan dý. al dý rý da Ha - mas ýn Kas sam u gay la rý ve Fi lis in Öz gür lük Ha re - ke i ne a i bi na lar za rar gö rür ken 2 ki þi de ya ra lan dý. Fi lis in es mî Ha ber jan sý W F, s ra il sa vaþ u ça - ðý nýn b rac el-a ku si böl ge si ni he def al dý ðý sal dý rý - da ya ra la nan 2 ki þi nin has a ne ye kal dý rýl dý ðý ný bil dir - di. s ra il ba sý nýn da i se or du nun, Gaz ze den s ra il e fü ze a ýl ma sý dolayýsýyla Gaz ze de ki ba zý e rör böl - ge le ri ni he def a lan i ki ha va sal dý rý sý ger çek leþ i ril di ði ha ber le ri yer al dý. s ra il sa vaþ u çak la rý, a lý gü nü Gaz ze de i ki fark lý böl ge yi, Çar þam ba gü nü i se Gaz - ze nin Deyr Belh böl ge si ni bom ba la mýþ ve bir Fi lis - in li ka dýn ya ra lan mýþ ý. Gazze / a a avaþ sýrasýnda yýkýlan camilerle ilgili azmina dâvâsý açýlmýþý. Bos na ca mi le ri i çin ka rar bek le ni yor n BO Her sek s lâm Bir li ði nin, sa vaþ sý ra sýn da yý ký lan ca mi ler le il gi li Bos na ýrp Cum hu ri ye i ne aç ý ðý 33 mil yon av ro luk az mi na dâvâ sýn da Bos na Her sek na ya sa ah - ke me si nin ka ra rý bek le ni yor. Bos na Her sek s lâm Bir li ði a - vu ka la rýn dan sad Hrva çiç, na ya sa ah ke me si ne yap - ýk la rý em yiz baþ vu ru su na ký sa sü re de ve o lum lu ce vap a - la cak la rý ný um du ðu nu söy le di. na ya sa ah ke me si ye ki - li si Zvon ko i yan i se em yiz baþ vu ru su nun ken di le ri ne 23 Þu ba a u laþ ý ðý ný kay de i. Ya pý lan em yiz baþ vu ru la rýn da kro no lo jik sý ra yý a kip e ik le ri ni be lir en i yan, þu an da 2009 da ya pý lan em yiz baþ vu ru la rý nýn ka ra ra bað lan dý ðý - na dik ka i çek i. ah ke me nin ö nün de 9 bi ne ya kýn em - yiz dâvâ sý nýn bu lun du ðu nu vur gu la yan i yan, na ya sa ah ke me si nin ba zý dâvâ lar da is is nai a výr ser gi le ye rek da ha hýz lý ka ra ra bað la dý ðý ný be lir i. Bos na Her sek s lâm Bir li ði, sa vaþ za ma nýn da Ban ya lu ka þeh rin de yý ký lan 16 ca mi i çin ay ný þe hir de ki mah ke me ye 33,2 mil yon av ro luk az mi na dâvâ sý aç mýþ, Bos na ýrp Cum hu ri ye i Yük sek ah ke me si, Ban ya lu ka yö ne i mi ni ve ýrp Cum hu ri ye i en i e si ni suç suz bul muþ, az mi na a da ge rek ol ma dý ðý hük mü ne var mýþ ý. Bu nun ar dýn dan s lâm Bir li ði dâvâyý Þu ba a yýn da na ya sa ah ke me si ne a þý mýþ ý. Bos na Her sek s lâm Bir li ði nin ve ri le ri ne gö re, Bos na sa va þý sý ra - sýn da ül ke de bu lu nan 921 ca mi, 259 mes ci, 87 Kur ân kur su, 9 ek ke, 37 ür be ve 407 di ðer va kýf mal la rý za rar gör dü ya da a ma men yý kýl dý. araybosna / a a Ür dün e, 17 fü ze düþ ü id di a sý n U Y D a ý lan 17 fü ze nin, Ür dün sý nýr la rý i çi ne düþ ü ðü i le ri sü rül dü. Fü ze le rin düþ ü ðü köy ler de ya þa yan gör gü þa hi le ri -ýr ra, m ra ve ve z-ze niy be böl ge le ri - ne dü þen fü ze le rin bü yük bir gü rül üy le pa la dý ðý ný, can kay bý ve ya ra lan ma ol ma dý ðý ný be lir i. ý ný ra ya kýn köy le ri bom ba la yan u ri ye or du su nun a ý ðý fü ze ler den ba zý la rý - nýn Ür dün e düþ ü ðü bil di ri li yor. mman / a a HBD IIK KGO 2005 model, 1.5, camlý, çok emiz ve bakýmlý km de beyaz renkli Kango sahibinden saýlýk. el: (0 536)

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Y Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 2 V LI, POGI CLI YYILYC ÞLIUF BÜZZ PL BUGÜ YPILIYO n Ha be ri say fa 6 da "YÜZYILI BY CHI" H- ÞF HILI Z Y, ÇO YÞ u me ri kan Be yin Cer rah la rý Bir li ðince Yüz yý lýn

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Özgürlükler, demokratik devletin temelidir

Özgürlükler, demokratik devletin temelidir DY D GÜ O F DLD asýrganýn vurduðu adada imam yardým çaðrýsý yapý HLÂIZLIÐ ÞI ÇI GÖVZ HB YF 3 new York þehrinin beþ ilçesinden birisi olan yaklaþýk 500 bin nüfuslu aen Island ýn andy süper kasýrgasýndan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gençlerin gözünden Üstad Said Nursî nha be ri say fa 13 te San tos: Mer ha ba Ok ya nus u11 nfatma NUR ZENGÝN BAÞOÐLU VEFAT ETTÝ u Tür ki ye Sað lýk Ýþ çi le ri Sen di ka sý nýn es ki Ge nel Baþ ka ný

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÇOCUÐUN GELÝÞÝMÝ YAKINDAN TAKÝP EDÝLÝYOR ÖZÜRLÜ ÇOCUÐU OLAN AÝLELERE ÜCRETSÝZ EÐÝTÝM Ha be ri say fa 3 e BOÞANMAYA SEBEP OLUYOR EVLÝLÝÐE ÝNTERNET TEHDÝDÝ Ha be ri say fa 15 e YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SBD, HD GLD K Â Z I M G Ü L Ç Ü Z Ü Z I D Z S S F 1 1 D 555 ILLIK H DI HB SF 4 SL BU GC L LIIO HB SF 3 G ÇK H B V i IL: 43 S I: 15.120 S I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 24 M 2012 CUMS/ 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

HALEP SAVAÞ MEYDANI ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK ÞEHÝTLER DUÂLARLA MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI

HALEP SAVAÞ MEYDANI ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK ÞEHÝTLER DUÂLARLA MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI n HABERÝ SAYFA 7 DE ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK n HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ORUCA NÝYET ETMENÝN ZAMANI nsüleyman KÖSMENE NÝN

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT: TESK BAÞKANI BENDEVÝ PALANDÖKEN: AVM LER MAHALLE ESNAFINI VURDU HABERÝ SAFA u10 DA FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜOR u16 DA UZMANLAR UARIOR RASTGELE ÝLÂÇ ALMAK DOÐRU DEÐÝL HABERÝ SAFA u13 TE GER ÇEK TEN HA BER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC

Detaylı

Birinci Meclis gibi olmalýyýz

Birinci Meclis gibi olmalýyýz HABERÝMÝZ SES GETÝRDÝ, REKTÖR TALÝMAT VERDÝ: MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝNDE MESCÝT AÇILACAK HABERÝ SAFA u16 DA ESKADER ödülleri sahiplerini buldu HABERÝ SAFA u4 TE 7 MART 2012/ENÝ ASA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı