Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu"

Transkript

1 DZD Y Ye ni ba lýk av se zo nu a çý lýr ken, Zon gul dak a ba lýk çý lar, gýr gýr av de rin li ði nin 18 me re den 24 me re ye çý kar ýl ma sý ný pro es o e mek a ma cýy la de ni ze a çýl - ma dý. Zon gul dak er kez Ba lýk çý Çar þý sý nda, gýr gýr sa hip le ri nin ba lýk a vý na çýk - ma ma sý dolayýsýyla ez gâh lar boþ ka lýr ken, ez gâh ba þýn da bek le yen ba lýk çý la - rýn da ga ze e o ku duk la rý gö rül dü. HB YF 8 D G ÇK H B V i Y Fe ki miz ga ze e mi zin say fa la rýn da YI: 43 YI: Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â DI 2 YÜ 2012 PZ/ 75 Kr ni as ya.com.r UY DIÞÞ BKI: sad dan çekilmeyi beklemek saflýk u us ya Dý þiþ le ri Ba ka ný er gey av rov, Ba ý lý ve rap ül ke le rin, sad dan as ke rî güç le ri ne ge ri çek - me si ni is e me le ri ne hak - ký ol ma dý ðý ný sa vun du. av rov, ðer sad ýn bu em ri ver me si ni bek - li yor lar sa, bu a lep saf - lýk an ö e ye gi me ye cek - ir de di.nha be ri say fa 5 e Ürdün e, 17 füze düþü iddiasý uu ri ye den a ý lan 17 fü - ze nin, Ür dün sý nýr la rý i çi ne düþ ü ðü i le ri sü rül dü. Gör - gü þa hi le ri can kay bý ve ya ra lan ma ol ma dý ðý ný be - lir i.nha be ri say fa 5 e uriye deki iç savaþ ihracaýmýzý vurdu BU YIK ÐUO YI HC KI, GÇ YI GÖ YÜZD 5 YKI DÜÞK, UY DK Ç VÞI KOOZ OUUZ OK KDÐ DKK ÇKD. Baþkaný ehme Büyükekþi, ðusos ayý ihraca rakamlarýný Karabük e düzenlenen basýn oplanýsý ile açýkladý. Büyükekþi ye Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarý Yöneim Kurulu Baþkaný uullah Yolbulan, fabrikalarýnda üreilen ilk ürk demirini simgeleyen plâke verdi. FO OÐ F: UY DK Ç VÞ B u ðus os a yý ih ra ca ra kam la rý ný a çýk la yan Baþ ka ný eh me Bü yü kek þi, kom þu ül ke u ri ye de ya þa nan iç sa va þýn e ko no mi mi ze za rar ver di ði ni söy le di. Bü yü kek þi, Kom þu muz u ri ye de iç sa va þýn u - za ma sý her a çý dan ür ki ye yi zo ra so ku yor. a vaþ ma sum in san la rýn öl me si ne yol aç ý ðý gi bi, ül ke mi ze de e ko no mik ve i ca rî a çý dan da za - rar ve ri yor de di. BK : OUUZ KDK u Baþ ka ný, ih ra ca a ki yüz de 5 lik dü þü þün ar ka sýn da ya an se bep - ler den bi ri nin de yüs kek fa iz i le dü þük kur ol du ðu nu söy le di. ko no mi Ba ka - ný Za fer Çað la yan da ðus os a yý ih - ra ca ra kam la rý ný de ðer len di rir ken, B ül ke le rin de ya þa nan e ko no mik da ral ma ve Or a do ðu ül ke le rin de de - vam e den si ya sî ka rý þýk lýk lar ve pa ri - e de ki ge ri le me ðus os ih ra ca ý mý zý o lum suz e ki le di di ye ko nuþ u. nh U ÖY HB YF 8 D OBB BÞKI HCIKIOÐU: Faizler çok yüksek uobb Baþkaný ifa Hisarcýklýoðlu, faiz oranlarýnýn yüksek olmasýný eleþirerek, Bankalar Hazineye bonkör, özel seköre nankör dedi. ürkiye de bu yýlki büyümenin düþüþünün sebebi olarak bankalarý göseren Hisarcýklýoðlu, Bu düþüþ bankalarýn nankör davranýþýndan kaynaklanýyor diye konuþu. n8 de K YIDI Ð GÖ K BOÞ G U isyaný FO OÐ F: UY D KÂ DV DYO u2010 yýlýnda yapýlan U sýnavýnýn ipal edilerek yeni sýnav sonuçlarýnýn açýklanmasý epkiyle karþýlandý. üm aðlýk-en Genel Baþkaný Okay rözgün, ki yýldýr eðiim görenlerin emeklerinin kaybolmasýnýn faurasýný kim ödeyecek? üm asisanlar þoka, hasalar edirgin ve saðlýk çalýþanlarý huzursuz. Orada sorumlu yok, maðdur olanlar þaþkýn. Kimse, Þimdi ne olacak? sorusuna ne bir cevap veremiyor dedi. n H Z HB YF 6 D n çok konenjan ürkçe ye ayrýldý ub, 10 ylül de 40 bin öðremen aamasý için hazýrlýklarýný amamlarken, baþvuru kýlavuzunu inerne siesinde yayýnladý. Yayýnlanan kýlavuza göre en çok konenjan ürkçe, okul öncesi ile ilköðreim maemaik öðremenliði alanlarý için ayrýldý. n3 e u ri ye n san Hak la rý Ör gü ü, u ri ye or du su nun mu ha lif le rin yo ðun o la rak bu lun du ðu þe hir le re dü zen le di ði o pe ras yon lar da 95 ki þi - nin öl dü ðü bil di ril di. Þam Ha ber ðý i se ge çen gün ler de ka li âm ya pý lan Þam ýn De ra ya böl ge sin de hal kýn ken di ça ba la rýy la nor mal ha ya a dön me ye ça lýþ ý ðý ný, e miz lik ve gü ven lik hiz me le ri ni halk an o lu þan grup la rýn sað la dý ðý ný du yur du. n5 e YI B 3 UY D ÖDÜ nhb YF 7 D KIZIY D II GÇÞ DB nhb YF 7 D ZP K KKIÞ G nhb YF 7 D s ra il, es cid-i k sa nýn e ra fý ný kazýyor u Fi lis in Ku düs ü es se se si, ya yýn la dý ðý ra por da s ra il in es cid-i k sa e ra fýn da ka zý ça lýþ ma sý yap ý ðý ný, bu ka zý ça lýþ ma la rý nýn me vi sa ray la rýn dan ka lan ka lýn ý - la rý yok e me ye ve es cid-i k sa nýn ka pý la - rýn dan bi ri o lan, ah me Ka pý sý ný e le ge - çir me ye yö ne lik ol du ðu bil di ril di. n5 e YF BUC 11 D ÖÐ Ð u3 I HY V UH DÐÞYO u7

2 2 2 YÜ 2012 PZ Y  H K  Y...Fuhþun açýðýna da, gizlisine de yaklaþmayýn. llah ýn haram eiði bir cana haksýz yere kýymayýn. þe, akýl edip düþünesiniz diye, abbiniz size bunlarý emremiþir. H D Üm me im dün ya ya faz la sýy la de ðer ve rir se, s lâm hey be i on dan çe ki lip a lý nýr. yi li ði av si ye ve kö ü lük en sa kýn ma va zi fe si ni er k e din ce vah yin be re ke in den mah rum bý ra ký lýr. Bir bir le ri ne dil u za ýn ca, l lah ka ýn da ki de ðer le ri dü þer. n'âm û re si: 151 /  ye -i Ke ri me e â li Câ mi ü s-a ðîr, o: 416 / Ha di s-i Þe rif e â li ur hizmelerinde dünyevî menfaa aranmaz ur alebeleri birbirinin hallerinden, seciyelerinden, ihlâs ve fedakârlýklarýndan ders almalarýyla beraber, urlar hizmeinde dünyevî menfaaleri daha aramazlar. ve, zulm-ü be þer i çin de bir cil ve-i i nâ ye-i ab bâ ni ye yi ký sa ca be yan e de ce ðim: Ben yir mi ya þýn day ken ek rar la der dim: s ki za man da ma ða ra la ra çe ki len â ri kü d-dün ya lar gi bi, â hir öm rüm de ben de bir ma ða ra ya, bir da ða çe ki lip in san la rýn ha ya-ý iç i mâ i ye sin den çý ka ca ðým. Hem es ki Harb-i U mu mî de þark-ý þi ma lî de ki e sa re im de ka rar ver miþ im ki, Bun dan son ra öm rü mü ma ða ra lar da ge çi re ce ðim. Ha ya-ý si ya si ye den ve iç i ma i ye den sýy rý la ca ðým. r ýk ka rýþ mak ye er der ken, i nâ ye-i ab bâ ni ye, hem a da le-i ka de ri ye e cel lî e i ler. Ka ra rým dan ve ar zum dan çok zi ya de ha yýr lý bir su re e, ih i yar lý ðý ma mer ha me en, o mu a sav ver ma ða ra la rý mý ha pis ha ne le re ve in zi vâ la ra ve yal nýz lýk i çin de çi le ha ne le re ve ec rid-i mu lak men zil le ri ne çe vir di. hl-i ri ya ze ve mün ze vî le rin dað lar da ki ma ða ra la rý nýn çok fev kin de Yu su fi ye med re se le ri ve vak i mi zi za yi e me mek i çin ec rid ha ne le ri ver di. Hem ma ða ra fa i de-i uh re vi ye si ni, hem ha ka ik-i i ma ni ye ve Kur â ni ye nin mü ca hi dâ ne hiz me i ni ver di. Ha â ben az me miþ im ki, ar ka daþ la rý mýn be ra a le rin den son ra bir suç gös e rip ha pis e ka la ca ðým. Hüs rev ve Fey zi gi bi mü cer red ler be nim ya ným da kal sýn ve bir ba ha ne i le, in san lar la gö rüþ me mek ve vak i mi lü zum suz soh be ler le ve a san nu ve hod fu ruþ luk la ge çir me mek i çin ec rid ko ðu þun da bu lu na ca ðým. Fa ka ka der-i lâ hî ve kýs me i miz bi zi baþ ka çi le ha ne ye sevk e i ler. Ve a sâ en ek ra hû þey en ve hü ve hay rün le küm [ Ba kar sý nýz, si zin hoþ lan ma dý ðý nýz bir þey, hak ký nýz da ha yýr lý o lur. (Ba ka ra û re si: 2:216.)]; l-hay rü fî mah â ra hul lah [ Ha yýr, l lah ýn ih i yar e miþ ol du ðu þey de dir ] sýr rýy la, ih i yar lý ðý ma mer ha me en ve hiz me-i i ma ni ye de da ha zi ya de ça lýþ ýr mak i çin, ih i yar ve kud re i mi zin ha ri cin de bu ü çün cü med re se-i Yu su fi ye de va zi fe ve ril di. ve, i nâ ye-i lâ hi ye, ih i yar lý ðý ma mer ha me en, kuv ve li ve giz li düþ ma ný bu lun ma yan genç li ði me mah sus o lan ma ða ra la rý mý, ha pis ha ne nin ec rid-i mün fe ri men zil le ri ne çe vir me sin de üç hik me ve hiz me-i u ri ye ye üç e hem mi ye li fay da sý var: Bi rin ci hik me ve fay da: ur a le be le ri nin bu za man da op lan ma la rý, za rar sýz o la rak, med re se-i Yu su fi ye de o lur. Ve bir bi ri ni gö rüp soh be e mek, ha riç e mas raf lý ve þüp he li o lur. Ha â be nim le gö rüþ mek i çin ba zý la rý kýrk el li li ra yý sarf e de rek ge lip, ya yir mi da ki ka ve ya hiç gö rüþ me den dö ner, gi der di. Ben ba zý kar deþ le ri mi ya kýn dan gör mek i çin hap sin zah me i ni se ve rek ka bul e der dim. De mek ha pis bi zim i çin bir ni me ir, bir rah me ir. kin ci hik me ve fay da: Bu za man da ur lar la hiz me-i i ma ni ye, her a raf a i lâ na la ve muh aç o lan la rýn na zar-ý dik ka le ri ni celb e mek le o lur. þ e, hap si miz le, ur la ra na zar-ý dik ka celb o lu nur, bir i lâ na hük mü ne ge çer. n zi ya de mu an nid ve ya muh aç o lan lar o nu bu lur, i ma ný ný kur a rýr ve i na dý ký rý lýr, eh li ke den kur u lur ve u run ders ha ne si ge niþ le nir. Ü çün cü hik me ve fay da: Hap se gi ren ur a le be le ri bir bi ri nin hal le rin den, se ci ye le rin den, ih lâs ve fe da kâr lýk la rýn dan ders al ma la rýy la be ra ber, ur lar hiz me in de dün ye vî men fa a le ri da ha a ra maz lar. ve, med re se-i Yu su fi ye de, çok e mâ re ler le, her sý kýn ý ve zah me in on, bel ki yüz mis li mad dî ve mâ ne vî fay da lar ve gü zel ne i ce ler ve i ma na ge niþ ve hâ lis hiz me ler, göz le riy le gör dük le rin den, am ih lâ sa mu vaf fak o lur lar, da ha cüz î ve hu su sî men fa a le re e nez zül e mez ler. Bu çi le ha ne le rin ba na mah sus bir le â fe i ve ha zîn, fa ka a lý bir va zi ye i var. Þöy le ki: Ben genç lik za ma nýn da bi zim mem le ke e gör dü ðüm es ki med re se nin ay ný va zi ye i ni gö rü yo rum. Çün kü, vi lâ yâ-ý þar ki ye de es ki â de med re se a le be le ri nin bir kýs mý nýn a yý na la rý dý þa rý dan ge li yor du. Ve ba zý med re se ler, i çin de pi þi ri yor lar dý. Ve da ha kaç ci he e bu çi le ha ne ye ben zi yor lar dý. Ben de lez ze li bir a has sür i çin de bu ra ya bak ýk ça, o es ki genç lik ve þi rin za ma na ha ya len gi di yo rum ve ih i yar lýk va zi ye le ri ni u nu u yo rum. Û G Ç: ârikü d-dünya: Dünya iþlerini býrakan. þark-ý þimalî: Kuzey-doðu. muasavver: asavvur edilmiþ, haýrdan geçen. ehl-i riyaze: efsini kýranlar. Fani þeylerden nefsini çekenler. mücerred: ek baþýna olan. Bekâr. GÜDÜZP se lim gun du ma il.com Bi i bi i yor, gi i gi di yor s ki den sa ý cý lar pa zar yer le rin de ak þa müs le ri el le rin de son ka lan mal lar i çin böy le ses le nir ler di. Ya þa dý ðý mýz her gün l lah ýn bir i þa re i dir. Ge çen her gü ne dün ya dan ba kýn ca öm rü müz den bir gün ek sil miþ gö rü nür. Oy sa ö e den ba kýn ca, a hi re e doð ru bir gün da ha yak la þýl mýþ gö rü nür. Bu ge mi bu ra da dur maz. Bi i bi i yor, gi i gi di yor. hi re li ma ný na her gün bir a dým da ha yak la þý yor. l lah bi ze sa de ce bu dün ya yý ya ra ýp ver mek le kal ma mýþ. O dün ya nýn i çin de de ni ce dün ya lar ya ra mýþ ýr. Bun lar kü çük kü çük dün ya lar de ðil ler. Bel ki de ba zý la rý o bü yük dün ya mýz dan da bü yük. u hu muz, kal bi miz, ak lý mýz, vic da ný mýz, ür lü ür lü duy gu la rý mýz, her bi ri o dün ya lar dan bi ri. Ken di ni a rar ken, ben li ði ni bul ma ya ça lý þýr ken, bir gün bu dün ya la rýn bi rin de Hakk ý bu lur in san. Bu ih i ya cý ru hun da du yan ve a ra yan bu la bi lir. ir ke nin ba lý boz du ðu gi bi, kö ü huy ve kö ü ar ka daþ da in sa ný bo zar. Bu la nýk lýk an ka çan, a rýn ma ya ça lý þan ve hak ký a ra yan in san, çok geç mez, a ra dý ðý ný bu lur. Za en ya ra ý lýþ ga ye miz de o de ðil mi? Baþ ka ne, yok sa bu dün ya da i þi miz ne? Bu dün ya da en gü zel in san, ken di sin den son ra ki le re de gü zel e ser ler bý ra kan in san dýr. Gön lü gü zel o lan la rýn a dý mý da gü zel o lur. Yo lu gü zel o lan la rýn, yol cu lu ðu da gü zel o lur. l lah bi ze e ser le ri ne hay ran bir gö nül, ken di si ne u la þan gü zel bir yol na sip ey le sin. s e ye ne l lah ve rir. l lah gön lü mü ze gö re ve rir. Hem ne is e dik de ver me di ki? Ha a ver me dik le ri bi le bi zim i çin bir ni me de ðil mi? on ra dan sýr rý na vâ kýf ol du ðu muz o ka dar çok þey var ki yi ki e li mi ze geç me miþ, is e di ði miz o za man i yi ki ve ril me miþ. di ye se vin di ði miz o ka dar çok þey var ki Be de ni miz le de ðil, kal bi miz le in sa nýz, gön lü müz le in sa nýz. çi miz, dý þý mýz la bir ol du ðun da in sa nýz. enk le rin ve dil le rin fark lý lý ðý dý þýn da, in san lýk a i le si nin bir bi ri ne o ka dar çok ben zer li ði var ki, þaþ ma mak müm kün de ðil. Bu i ki fark lý nok a BU DÜYD ÞZ? da za en l lah ýn â ye le ri ve ya ra ý lý þýn en gü zel de lil le ri i ken, þey a nýn u zak kur mak i çin o dak lan dý ðý bir mer kez ol muþ. Bu o yu nu fark e den kül yu maz. k si ne þey a na kü lâ hý ers giy di rir. l lah (cc) gi bi bir yar dým cý ya, bir ko ru yu cu ya sý ðý na nýn, þey an gi bi bir düþ ma ný da ol sa, ne ya zar? l lah an u zak o lan, bu zev kin a dý ný bi le mez. Gü neþ e kal ma yan, göl ge nin zev ki ni bi le mez. l lah ne yap ýy sa, ne ya ra ýy sa gü zel ya ra mýþ. He le bir bak sýn in san na sýl ya ra ýl dý ðý na. Bir dam la su dan bu ha le na sýl ge i ril di ði ne bir bak sýn. Kur ân ýn gö züy le bak ma yan, düz yol da þa þar, ka rýþ ý rýr. ve, Kur ân in san la rý ba rýþ ý rýr, þey an yol la rý ay rýþ ý rýr. Ken di ni bi len, ab bi ni bi lir. O bil gi in sa na hu zur ve rir. l lah ým, bir ba har yað mu ru dur ba na ses le ni þin. Güzellikleri severiz de, o güzellikleri yaraan llah ý sevmez miyiz? eviyoruz güzellikleri, sevmeliyiz o güzellikleri yaraaný da. Bu dünya, öelerden haberci. Bu dünya, Yaraandan haberci. Ba ha rý bir o hum gi bi i çi me gön de ri þin. Öy le di yor  kif nan: dýn la gir me sem gü ne, ge ce ye, Bu gök yü zü her an kur þun lar be ni Hu u u u hu u u u hu u u u Var mý du yan bu nu? Hu u u u hu u u u Kýr ka yak gi bi çok a yak la rý mýz o la ca ðý na, var sýn i ki a ya ðý mýz ol sun, böy le si da ha gü zel. rý lar, bö cek ler gi bi bin ler ce pe ek en göz le ri miz o lup sa de ce çi çek ler de ki po len le ri gör mek en se, var sýn renk li gö ren i ki gö zü müz ol sun, ye er ki o göz ler her þe yi l lah na mý na gör sün, böy le si da ha gü zel. l le ri miz, par mak la rý mýz çok o la ca ðý na, kol la rý mýz filin hor u mu gi bi u zun o la ca ðý na, var sýn bu ha liy le kal sýn, böy le si da ha gü zel. l lah ne ya ra ýy sa, böy le si gü zel. l lah ne ya ra ýr da gü zel ol maz ki? Ye er ki in ce le ye lim, ye er ki dü þü ne lim, ye er ki gö rüp þük re de lim. Kü çü cük bir dil i le bin ler ce a dý, lez ze i al dý ran l lah, hem ko nuþ u ru yor o dil i le bi zi, hem de yi ye cek le ri mi zi e vi rip çe vir i ri yor kü rek gi bi. Her a ve lez ze i çin ay rý bir dil ge rek sey di, o nu da ya ný mýz da a þý mak zo run da kal say dýk, ya da bir yer ler den sa ýn al ma ya ça lýþ say dýk, gü cü müz ye mez di. i ce a an, ni ce ni me en ve ni ce lez ze en mah rum ka lýr dýk o za man. Böy le si da ha gü zel. l lah ne yi na sýl ya ra mýþ sa, öy le si gü zel. Her can lý da ku lak var, a ma ku la ða gi ren se sin kal be u laþ ma sý sa de ce in san da var. O kalp ki, i man mer ke zi, þü kür mer ke zi. O sa de ce in san da var. Kuþ lar bi le su i çer ken baþ la rý ný kal dý rýp gö ðe ba kar lar. Bel ki de ken di hal le rin ce þük re der ler. n san bun lar dan ge ri ka lýr mý? Þü kür va zi fe si ni yap ma yan in san, in san o lur mu? Bu, in sa na ya ký þýr mý? ey ve yi yer ken, a ða cý, di ke ni, op ra ðý u nu ma ma lý in san. Ha a gü ne þi, bu lu u, yað mu ru da. Bü ün bir kâ i na; bir lok ma ek mek, bir di lim mey ve að zý mý za gir sin di ye ve biz þük re de lim di ye bi zim i çin ça lý þýp du ru yor. Ça lýþ ý rý lý yor. Þük re de lim di ye, hamd e de lim di ye, o fi nal cüm le si ni, o zin ci rin son hal ka sý ný biz söy le ye lim di ye ça lý þý yor. Her þey in san da ka rar bu lu yor. þ e bu nok a dan i i ba ren in san ya bir þü kür fab ri ka sý o lu yor ya da bo þa ça lý þýp bo þa ö ðü en bir de ðir me ne dö nü yor. Bi i bi i yor, gi i gi di yor Ö mür ki; i man la ya þa mýþ o la na u zun, o ni me en mah rum ka la na u zun da ol sa ký sa gö rü nü yor. l lah yo lun da ol duk an son ra, ö mür ler u zun o lu yor yýl lar her ne ka dar ký sa ol sa da. Þü kür en ko lay i ba de ir. ma bir al ya pý is i yor. Kalp is i yor, ruh is i yor, ni ye is i yor, gö nül zen gin li ði is i yor. Gu rur dan, ki bir den u zak bir ha ya is i yor. Dün ya da ya ra ýl mýþ ne var sa, her þey em ri miz de dir. Oy sa hiç bir þey bi ze zor la bir þey ver me ye mah kûm de ðil dir. a de ce o son suz mer ha me sa hi bi o lan ab bi mi zin em riy le hiz me i mi ze koþ u ru lup du ru yor lar, o ka dar. Kim se kim se yi a ný mý yor. Kim se kim se yi bil mi yor. Ka ran lýk bir o da da bi le yüz yü zü gör mü yor, a ma l lah ýn gön der di ði her ni me, bi zi zi fi ri ka ran lýk bir ge ce de bi le bu lu yor. Ye di ka ye rin al ý na da gir sek, ye di ka gök le re de çýk sak, o rah me pe þi mi zi bý rak mý yor. Kim se nin kim se yi a ný ma dý ðý bir dün ya da, her ke si bi len ve a ný yan bir l lah var. þ e biz böy le muh e þem bir dün ya da l lah ýn mi sa fi ri yiz. Her þe ye hük mü ge çen son suz mer ha me sa hi bi bir yü ce kud re in a ki bi al ýn da yýz. Öy le di yor Be di üz za man: ve, bir göz süz ak rep ve a yak sýz bir yý lan gi bi ha þe râ a mað lûp o lan in sa na bir kü çük kur an i pe ði giy di ren ve ze hir li bir bö cek en ba lý ye di ren, o nun ik i da rý de ðil, bel ki o nun za a fý nýn se me re si o lan es hîr-i ab bâ ni ye ve ik ram-ý ah mâ nî dir. (öz ler, 296) Her kes na si bi ni a rar bu dün ya da. n bü yük na sip, ki ya ra a ný bil mek, O' nu a ný yýp O 'nu sev mek ir. Yal nýz ba þý na kal dý ðýn da bu nu çok da ha i yi his se di yor in san. Ya bi i yor, a ma men ü ke ni yor a de a, ya da o bi miþ ü ken miþ kül le rin i çin den ha ya a ye ni den baþ lý yor, ye ni den do ðu yor. Ha ya ki or a ma lý de ðil, u cuz hiç de ðil ve ol ma dý da hiç bir za man. On dan kýy me li bir ni me de bu lu na ma dý hiç bir za man ve bu lu na ma ya cak. Ha ya ki ve ril di ði i çin de ðil, bel ki de a lýn dý ðý i çin kýy me li n san bu nu böy le bil me li, böy le bel le me li. Ha ya e lin den a lýn ma dan, bu ra dan o gü ne en gü zel çi çek ler der me li, der le me li in san. Bir a ðaç bi le yap ra ðýy la, göl ge siy le, mey ve siy le, na sýl ki sa yý sýz fay da la rý do ku nu yor sa in san la ra, ya in san? O da ge ri kal ma ma lý, ça lýþ ma lý, ça lýþ ma lý... yi li ðin mer ke zi ol ma lý. Hak ký ve ha ki ka i du yur ma lý. Bi im de di ði yer de ab bin den yar dým is e me li. op ra ðýn ko nuþ u ðu nu duy ma lý. ða cýn, yýl dý zýn ken di ne ses len di ði ni duy ma lý in san. Gök yü zün de, yer yü zün de de o ku ma lý ken di ha ya ý ný. l le rin de, a yak la rýn da, ha ya ý nýn her a nýn da o ku ma lý. Ve son ra þöy le de me li: e ve riz her gü ze li en den e ser dir di ye rek. Gü zel lik le ri se ve riz de, o gü zel lik le ri ya ra an l lah ý sev mez mi yiz? e vi yo ruz gü zel lik le ri, sev me li yiz o gü zel lik le ri ya ra a ný da. Bu dün ya, ö e ler den ha ber ci. Bu dün ya, ya ra an dan ha ber ci. *** o ra lým þim di ken di mi ze: Bu dün ya da i þi miz ne? Bu gü zel lik le ri gör mek ve o nu ve re ne þük re mek de ðil mi? *** ab bi mi ze son su za ka dar hamd ol sun. e sul-i k rem e (asm) ve âl ve as ha bý na son su za ka dar sa lâ-u se lâm ol sun

3 Y HB 2 YÜ 2012 PZ 3 Ya zý þ le ri ü dü rü Ha ber ü dü rü er kez: Gül ba har Cd., Gü nay k., o: 4 Gü neþ li s an bul el: (0212) (orumlu) ecep BOZDÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki ap sa ýþ fax: (0212) us a fa DÖ KÜ n ka ra em sil ci si 09 Ga ze e da ðý ým: e le fax (0212) lân ek lam ser vi si fax: 515 s ih ba ra Þe fi eh me K Ca ða loð lu: Ce mal a dir k., ur þ ha ný, o: 1/2, s an bul. el: usafa GÖK (0212) K C Ð: eþ ru i ye Cad. li bey p. o: Ge nel ü dür ek lam 29/24, Ba kan lýk lar/ K el: (312) , , Fax: por di ö rü Koordinaörü e cep Þ CI rol DO YU 36 Y C Ð: Zep pe lin r. 25, h len, el: esu ÇOB , Fax: KKC C Ð: v ni Ya yýn Ko or di na ö rü Görsel Yönemen: brahim ÖZDBK fen di ok., o: 13, ef ko þa. el: Bas ký: Yeni sya b dul lah ÇIK BÞ bone ve Daðýým Ko or di na ö rü: dem Z abaacýlýk Da ðý ým: Do ðan Da ðý ým a. ve Paz..Þ. Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ ir. Ya yýn ü rü: Yay gýn sü re li I Ye ni s ya Ga ze e ci lik a ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk a na yi ve i ca re.þ. a dý na im i yaz sa hi bi eh me KU U Ge nel Ya yýn ü dü rü Kâ zým GÜ Ç YÜZ Z V K Hic rî: 15 Þevval 1433 u mî: 20 ðusos 1428 l ler da na n ka ra n al ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an ep Is par a m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Ya sý l ler s an bul z mir Kas a mo nu Kay se ri Kon ya am sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak ef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Ya sý n çok a a ma ürk çe den B 10 Y Ü D Y P C ÐI ÖÐ I Ç BÞ VU U KI VU ZU Y YI DI. ÇOK KO J ÜK Ç ÖÐ Ð Ç Y I DI. FO OÐ F: CH HB Öðremenler moive edilmeli DOK ðiimciler endikasý raejik raþýrmalar erkezi (D) Genel Baþkaný Gürkan vcý, eðiim arýþmasýyla ilgili yaþanan bilgi kirliliði ve kafa karýþýklýðýnýn öðremenleri, öðrencileri ve velileri zor durumda býrakýðýný ifade ei. vcý, eðiim reformunun sisemleþebilmesi için öðremenlerin maddî ve manevî moive edilmesi gerekiðine de dikkai çeki. vcý, yapýðý yazýlý açýklamada, ürkiye olarak esas arýþýlmasý gereken husus eðiim siseminin daha saðlýklý, verimli ve hýzlý bir þekilde uygulanabilirliðini saðlamak için ekonomik analizinin yapýlmasý ve sandarlar ile akrediasyonun oluþurulmasýna kaký sunulmasýdýr ifadelerini kullandý eðiim siseminin ve diðer eðiim reformlarýnýn en verimli bir þekilde sisemleþebilmesi için öðremenlerin maddî ve manevî olarak moive edilmesi gerekiðini ve illî ðiim Bakaný Ömer Dinçer in konsensüs ve orak akýlla hazýrlanmýþ bir yol hariasý hazýrlamasýnýn çok efekif bir adým olacaðýný söyleyen Gürkan vcý, illî ðiim Bakanlýðý, büün eðiim bileþenlerinin öncelikli gündemini oluþuran bu hususlarda adaleli, hakkaniyeli ve þeffaf davranmalý ve kamuoyunu en saðlýklý þekilde doðru ve resmi aðýzlardan bilgilendirmelidir dedi. nkara / cihan nkara da okul servisleri uyarýsý K üyükþehir Belediyesi, Baþþehirde hizme verecek olan okul servis araçlarý ile ailelere ve öðrencilere uyarýlarda bulundu. Öðrencilerin can ve mal güvenliðinin saðlanmasý için kurallara uyulmasý gerekiðini haýrlaan Büyükþehir Belediyesi Zabýa Daire Baþkaný ehme rcan, araç sahiplerinin, þoförlerin, öðrenci ve velilerin bu kurallara uymalarýný isedi. Okul servis araçlarýnýn uymasý gereken kurallar hakkýnda velilere uyarýlarda bulunan ehme rcan, öðrencilerin can ve mal güvenliði için bu kurallara uyulup uyulmadýðýnýn da velilerce akibe alýnmasýnýn önemine vurgu yaparak, servis araçlarýnda C plâkasý bulunmasýnýn zorunlu olduðunu, sahe plâka ve korsan araç konusunda da dikkali olunmasýný isedi. ervis araçlarýyla ilgili þikâyeler ise lo 153 e mavi masa haýna bildirilebilecek. nkara / cihan Î ði im Ba kan lý ðý (B), 10 y lül de ya pa ca ðý 40 bin öð re men a - a ma sý i çin baþ vu ru ký la vu zu nu in - er ne si e sin de ya yým la dý. n çok kon en jan ürk çe, o kul ön ce si i le il - köð re im ma e ma ik öð re men li ði a - lan la rý i çin ay rýl dý. B, o kul lar da ki öð re men ih i - ya cý ný kar þý la mak ü ze re ilk a a ma, a - çýk an ve ku rum lar a ra sý a a ma i le a - çýk an ilk, ku rum lar a ra sý ilk a a ma yo luy la op lam 40 bin 164 öð re men a a ma sý ya pa cak. a ma i çin baþ vu - ru lar 3-9 y lül 2012 a rih le ri a ra sýn - da e lek ro nik or am dan a lý na cak. - a ma iþ le mi i se 10 y lül 2012 de ger - çek leþ i ri le cek. a nan öð re men ler gö rev le ri ne 11 y lül 2012 a ri hin den i i ba ren baþ la ya cak. 25 O KU CH D B CK an ma i çin ge rek li þar la rýn ve baþ vu ru iþ lem le ri ne i liþ kin bil gi le rin yer al dý ðý, Öð re men li ðe Baþ vu ru ve a ma Ký la vu zu ba kan lý ðýn in er ne si e sin de ya yým lan dý. Öð re men li ðe a a ma baþ vu ru sun da bu lu na cak a - day lar e ði im ku rum la rý a ra sýn dan en faz la 25 o kul er ci hin de bu lu na bi le - cek. a ma lar 100 ün ü ze rin de be lir - le nen a lan lar i çin ya pý la cak. lk a a ma yo luy la 37 bin 809, a çýk an ve ku rum - lar a ra sý a a ma i le bin 591, a çýk an ilk, ku rum i çi ve ku rum lar a ra sý ilk a a ma i le 510, mil lî spor cu lar dan 254 ol mak ü ze re op lam 40 bin 164 öð re men a - lý na cak. a ma ya pý la cak a lan lar ve kon en jan la rý in ce len di ðin de en çok a a ma 4 bin 635 kon en jan i le ürk çe öð re men li ði a la nýn da o la cak. Bu a la - ný sý ra sýy la 4 bin 377 kon en jan la o kul ön ce si öð re men li ði, 3 bin 876 kon - en jan i le il köð re im ma e ma ik öð - re men li ði a kip e di yor. Be den ði i - mi a la ný i çin 2 bin 547, Bi li þim ek - no lo ji le ri i çin 330, Din Kül ü rü ve h lâk Bil gi si i çin 2 bin 975, n gi liz ce i çin 2 bin 954, a e ma ik i çin bin 78, ü zik i çin 963, eh ber Öð re men lik i çin 3 bin 53, ý nýf Öð re men li ði i çin 341, os yal Bil gi ler i çin 2 bin 127, ürk Di li ve de bi ya i çin bin 663 kon en jan ay rýl dý. n ka ra / a a YU KU yer leþ ir me so nuç la rý a çýk la ný yor YÜKK Öð re nim Kre di ve Yur lar Ku ru mu (YU KU) yur la rýn da ba rýn - mak i çin mü ra ca a e den ler den yer leþ i ri len le rin lis e si bu gün a çýk la na cak. YU KU dan ya pý lan a çýk la ma da, yur lar da ba rýn ma ya hak ka za nan öð - ren ci le rin i sim le ri, 2 y lül Pa zar gü nü sa a den i i ba ren in er ne ad re sin den ya yým la na cak. Yur la ra a sýl lis e den gir me ye hak ka za - nan la rýn ka yý la rý 3-14 y lül a rih le ri a ra sýn da ya pý la cak. 17 y lül den i i ba ren ka yý yap ý ra bi le cek ye dek lis e de ki öð ren ci le rin i sim le ri i se her haf a Pa zar e - si gü nü i lân e di le cek. Bu öð ren ci le re de 5 er gün lük ka yý sü re si a ný na cak. Öð ren ci yur la rý 10 y lül de hiz me e a çý la cak. n ka ra / a a kin ci öð re im de de harç lar kal dý rýl sýn ÜVDK bi rin ci öð re im ve a çýk öð re im de harç lar kal dý rý lýr ken i kin ci öð re im de de vam e me si öð - ren ci ler a ra fýn dan pro es o e dil di. Yük sel Cad de si nde op la nan bir grup öð ren ci, gü ven lik ed bir le ri al ýn da Ký - zý lay e ro s as yo nu ndan ge çe rek Baþ ba kan lýk es mî Ko nu u na yü rü - dü. Da ha son ra Baþ ba kan lýk es mî Ko nu u ö nün de du ran grup a dý na ko nu þan Ko lek if Öð ren ci Gru bu söz cü sü Do ðan Gü neþ ok söz, ka ký pay la rýy la il gi li ka ra rýn ü ni ver si e öð - ren ci le ri a ra sýn da i ki lik çý kar a bi le ce - ði ni ö ne sür dü. ok söz, i kin ci öð re - im harç la rý nýn kal dý rýl ma ma sý nýn mað du ri ye le ri bü yü e cek uy gu la ma - la ra ze min ha zýr la ya ca ðý ný be lir e rek, þun la rý kay de i: Ü ni ver si e le rin hak lý a lep le ri nin so nu na ka dar ar ka - sýn da yýz. Çün kü biz harç la rýn, pa zar - lýk ol ma dan a ma men kal dý rýl ma sý ný, harç kre di le ri bor cu o lan üm ü ni - ver si e li le rin bor cu nun si lin me si ni is - i yo ruz. Biz ce a lý nan ka rar lar ü ni ver - si e le rin üm bi le þen le ri ne a çýk ol ma - lý dýr. Grup, a çýk la ma nýn ar dýn dan da - ðýl dý. n ka ra / a a 2 ayda Kur ân ý hameiler BY BU üf ü lü ðü Çer - çi Kur ân Kur su nda 2012 yaz kur sun da 75 öð ren ci Kur ân ve din e ði i mi al dý. Yaz Kur ân Kur su nun bi i - mi so nun da bir prog ram dü zen len di. Prog ra ma Bay - bur il lî ði im ü dü rü ey di Do ðan, l üf ü sü Ke ma le in k soy ve öð - ren ci ve li le ri ka ýl dý. ki ay lýk kurs dö ne min de 75 öð ren - ci e ði im gör dü. 52 öð ren ci Kur ân-ý Ke rim i ha me i. Bay bur l üf ü sü Ke ma - le in k soy i se yap ý ðý ko - nuþ ma da Kur ân kur su nun 2 ay gi bi ký sa sü re de ver - miþ ol du ðu bu gü zel e ði - im den ve ço cuk la rýn öð - ren di ði bil gi ler den çok mem nun kal dý ðý ný i fa de e - de rek kurs ho ca la rý na gay - re le rin den do la yý e þek kür e i. Bay bur / ci han 980 bin li ra ya mal o lan kur sun a çý lý þý na z mir l üf ü Ve ki li l yas Öz ürk, e fe ri hi sar Kay ma ka mý Þa kir r dem, Bor no va l çe üf ü - sü u ham me n ce oð lu ve çok sa yý da dâ ve li ka ýl dý. z mir e ye ni Kur ân kur su nz e fe ri hi sar il çe sin de, 60 ki þi lik ya ý lý Kur ân kur su a çýl dý. l çe üf ü sü Þük rü De mi rel in gi ri þim le - riy le i ki yýl da ya pý lan ve 980 bin li ra ya mal o lan kur sun a çý lý þý na z mir l üf ü Ve ki li l yas Öz ürk, e fe ri hi sar Kay ma ka mý Þa kir r dem, Bor no va l çe üf ü sü u - ham me n ce oð lu ve çok sa yý da dâ ve li ka ýl dý. çý lýþ a ko nu þan e fe ri hi sar üf ü sü De mi rel, il çe de Kur ân hiz me le ri nin bir a dým ge ri den gi i ði ni, bu a çý ðý his se - de rek kurs aç mak i çin gi ri þim de bu lun duk la rý ný söy le di. Bu çað rý ya va an daþ la rýn ku lak ver di ði ni ve el le ri ni a þýn al ý na so ka rak ö nem li rol oy na dýk la rý ný ak a ran De mi - rel, hep si ne ek ek e þek kür e i. z mir / ci han Kay se ri de ki Hu na Ca mi i nde op la nan ha cý a day la rý na l üf ü Yar dým cý sý ü fi Çe in ka ya bil gi ver di. FO OÐ F: CH Ha cý a day la rý na e ði im se mi ne ri nki bir sü re ön ce hac i ba de i ni ye ri ne ge ir mek i çin ku r'a he ye ca ný ya þa yan lar, þim di yol cu luk i çin ha zýr lýk e lâ þýn da. y lül a yý nýn so nu na doð ru yo la çý ka cak o lan ha cý a day la rý nýn, hac i ba de le ri ni am an la mýy la ek sik siz ye ri ne ge ir me le ri i çin müf ü lük ler e ði im se mi ner le ri ne baþ la dý. Be lir le nen ca mi ler de ya pý lan se mi ner ler de uz - man lar a ra fýn dan hac i ba de i ne ha zýr lýk, ne ler ya pýl ma - sý ge rek i ði ni an la ý lý yor. Kay se ri de ki Hu na Ca mi i nde op la nan ha cý a day la rý na l üf ü Yar dým cý sý ü fi Çe - in ka ya bil gi ler ver di. Çe in ka ya, ha cý a day la rý na ses le - ne rek, hac i ba de i ni l lah rý za sý i çin yap ma la rý ný ve gi - me den ön ce her kes le he lâl le þip, borç la rý var sa ö de me le - ri ge rek i ði ni i fa de e i. Çe in ka ya, hac i ba de i nin na sýl ya pý la ca ðý yö nün de de bil gi ler ak ar dý. Kay se ri / ci han Ha ce e pe den sað lýk a ra ma sý nhcp Ü ni ver si e si ne ye ni ka yý yap ý ra cak öð ren ci ler hiç bir en gel le kar þý laþ ma dan ka yý la rý ný yap - ý ra bi le ce ði gi bi sað lýk a ra ma sýn dan da ge çe cek. Ka yý - la rýn ya pý la ca ðý 3-9 y lül a rih le rin de n ka ra Þe hir le ra - ra sý O o büs er mi na li (Þ ), n ka ra ren Ga rý ve H VÞ er mi na li nde Ha ce e pe Da nýþ ma a sa la rý hiz me ve re cek. Her i ki yer leþ ke ye u la þým ve son ra sýn da er mi nal le re dö nüþ i çin be lir li sa a ler de ser vis hiz me i ve ri le cek. Ha ce e pe nin ye ni öð ren ci le ri ni bek le yen sür priz ler a ra sýn da an si yon, boy ve ki lo öl çü mün den o lu þan sað lýk a ra ma sý da var. n ka ra / ci han

4 4 2 YÜ 2012 PZ Y KÜÜ HB l ma ör res sam la rýn gö züy le Üs kü dar nüküd Be le di ye si o la rak bir ge le nek ha li ne ge i ri len re sim ya rýþ ma la rýn da her yýl s an bul un fark lý me kân la rý ev sa hip li ði ya pý yor. l köð re im ku rum la rý i le di ðer e ði im ve kül ür mer kez le rin - de ders ve ren re sim öð re men le ri, re sim e ði i mi a - lan lar, re sim a la nýn da ha len öð re nim gör mek e o - lan lar ve a ma ör o la rak bu i þe gö nül ve ren büün res sam la ra a çýk o lan ya rýþ ma bu yýl s an bul dan Üs kü dar a Yol Gi der baþ lý ðý ný a þý yor. Pro fes yo - nel res sam la rýn jü ri ü ye li ði yap ý ðý ö dül lü re sim ya rýþ ma sý nýn bu yýl 10 uncu su dü zen le ni yor. Hal - kýn yo ðun il gi gös er di ði ya rýþ ma da bu yýl Bo ða zi - çi ne ve ar ma ra ya doð ru ge niþ bir gö rüþ a çý sý o - lan Pa þa i ma ný Par ký ev sa hip li ði ya pa cak. On lar - ca a ma ör res sa mýn gö züy le Üs kü dar, u val le re fark lý bir þe kil de yan sý ý la cak. Geleneksel oyunlar yeni nesille buluþurulacak nfyokh I mir dað il çe si ne bað lý ez Kö yü uh ar lý ðý ve e mek li öð re men Ha lil ý fa y de - mir iþ bir li ði i le u nu ul ma ya yüz u muþ o yun lar ye ni ne sil le re a ný ý lý yor. Bu kap sam da Hon ga la ur nu - va sý dü zen le ne cek. s ki yýl lar da köy genç le ri ve ço - cuk la rý nýn sýk ça oy na dý ðý o yun la rýn u nu ul ma ma sý, ye ni nes le ak a rýl ma sý ve ay ný za man da köy lü le ri mi - zin bir lik ve be ra ber li ði ni pe kiþ ir mek a ma cýy la, bu yýl dan i i ba ren her yýl ge le nek sel o la rak dü zen le ne - cek Hon ga la ur nu va sý nýn bi rin ci si ha va þar la rý nýn uy gun ol ma sý du ru mun da bu gün sa a da ez Kö yü Pan car De de si (Þe hi lik) ev ki i nde ya pý la cak. Fa a li ye sü re sin ce yi ne u nu ul ma ya yüz u muþ yel dir - meç, do kur cum gi bi çe þi li o yun la rýn da uy gu la ma lý an la ý mý ya pý la cak. f yon ka ra hi sar / cihan Va li Ke me lek: Bil gi nin kay na ðý ki ap ýr nv Va li li ði ve Be le di ye Baþ kan lý ðý nca dü zen - le nen, çe þi li res mî ve si vil ku ru luþ la rýn des ek le di ði i vas Ki ap Fu a rý a çýl dý. Va li Zü be yir Ke me lek, Þi fa hi - ye ed re se si nde dü zen le nen fu a rýn a çý lý þýn da yap ý ðý ko nuþ ma da, i vas a böy le bir or ga ni zas yo nun ilk de fa ger çek leþ i ril di ði ni söy le di. i vas ýn bir kül ür þeh ri ol - du ðu nu i fa de e den Ke me lek, Bil gi nin en i yi kay na ðý ki - ap ýr, bil gi ki ap va sý a sýy la gü nü mü ze u laþ mýþ ve bun - dan son ra ki ne sil le re de u la þa cak ýr. Bil gi nin sað lýk lý o la - ný na en ko lay þe kil de u laþ mak he pi mi zin gö re vi dir. Ki - ap, ha ya ý mý zýn vaz ge çil mez un sur la rýn dan bir a ne si - dir ve bu ba kým dan böy le bir fu ar ha zýr lan mýþ ýr de di. a nýn mýþ ya zar la rýn söy le þi ve im za gün le ri dü zen le ye - ce ði fu a ra, 136 ya yýn e vi nin ka ýl dý ðý, ki ap la rýn yüz de 25 in di rim li sa ý la ca ðý bil di ril di. y rý ca, o ku ma sa a le - rin de ma sa la ra bý ra ký lan ki ap la ra o kur la rýn üc re siz sa - hip o la bi le ce ði kay de dil di. 4 y lül e ka dar a çýk ka la cak fu a ra va an daþ lar yo ðun il gi gös er di. i vas / a a Ko ca e li de B Ço cuk Film le ri Fes i va li dü zen le ne cek nkoc D v ru pa Bir li ði (B) Ço cuk Film - le ri Fes i va li dü zen le ne cek. Ko ca e li B Bil gi er ke zi nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, B Bil gi er kez le ri ðý nýn Des ek len me si Pro je si kap sa - mýn da, y lül a ra sýn da 6-14 yaþ gru bun da ki ço cuk lar i çin film fes i va li dü zen le ne ce ði be lir il di. Fes i val de B ü ye si s pan ya, Da ni mar ka, Fin lan - di ya, Fran sa, a ca ris an, al ya ya pý mý o lan çiz gi film ler de yer a la cak. Ko ca e li / a a u ve Þe hir ko nu lu fo oð raf lar ser gi le ne cek nüküd Be le di ye si a ra fýn dan ön ce ki yýl lar da Üs - kü dar ge ne lin de yap ý ðý Üs kü dar da Za man, a rih ve Ya þam, a rih ve Kül ür Þeh ri Üs kü dar, Üs kü - dar ýn Ha zi re le ri ve Üs kü dar da a ma zan ve Ço cuk ko nu la rý nýn e le a lýn dý ðý ve ar ýk ge le nek sel le þen fo oð - raf ya rýþ ma sý bu yýl u lus la r a ra sý bir bo yu a a þýn dý. Fo - oð ra fýn bel ge sel a þý yý cý lý ðý ný kul la na rak büün dün ya - da geç miþ en gü nü mü ze a kýp ge len a ri hî ve kül ü rel zen gin lik le ri mi zi u ve Þe hir ko nu su e ra fýn da e le a - lan ve bu ko nu yu ö lüm süz leþ i re rek ge le cek ne sil le re ak ar mak a ma cýy la dü zen le nen fo oð raf ya rýþ ma sý na baþ vu ru lar so na er di. 30 ðus os a ya pý lan de ðer len - dir me so nun da de re ce ye gi ren fo oð raf lar 7 y lül Cu - ma gü nü sa a da Be le di ye bi na sýnýn ö nün de ki park a ser gi le ne cek. Kül ür a na er vi si ÇOK VYOUZ O Y D ÇI Y Y DI Y DI D ÇO CUK Y PI Ö PO J D, ÇO CUK C K DÞ D G ÇOK V DK ÖY D. H KKY BU OY D ev ha ný mý o lan Þük ran Ký zar, Ye ni s ya eþ ri ya san dý aç ý. Bir haf a sü - ren san da il gi bü yük ol du. Ye ni s ya eþ ri ya ýn ki ap ve der gi le ri nin a ný ýl dý ðý sand hak kýn da bil gi ve ren Þük ran Ký zar, Ye ni s ya eþ ri ya ýn çý kar dý ðý ki ap - la rýn, der gi le rin a ný ým ve sa ý þýy la il gi le ni yo - rum. Ö zel lik le Can Kar deþ, Bi zim i le ve Genç Yo rum der gi le ri ni çok ö nem si yo rum. Her a i le - ye Bi zim i le, her ço cu ða Can Kar deþ, her gen - ce de Genç Yo rum der gi le ri ni u laþ ýr ma ya ça lý - þý yo rum de di. Ö zel lik le Can Kar deþ der gi si nin, ço cuk la rýn mad dî ve ma ne vî an lam da ge liþ me - le ri ni sað la ya cak muh e va ya sa hip bir der gi ol - du ðu nu be lir en Ký zar, Can Kar deþ in ço cuk la - rýn ders ba þa rý la rý ný yük sel i ði ni, on la ra sað lýk lý bir ru hî ge li þim ka zan dýr dý ðý ný i fa de e de rek, bu yüz den her ço cu ða bu der gi yi u laþ ýr ma ya ça lýþ - ý ðý ný vur gu la dý. PO J Y ÇOK ÇO CUK G GÖ D Os ma ni ye de ken di o ur du ðu si e nin i çi ne sand kur mak is e ði ni Ye ni s ya Der gi Gru bu ye ki li le riy le pay laþ ý ðý ný ve müs be ce vap a la - rak uy gu la ma ya geç i ði ni kay de den Ký zar, þun - la rý kay de i: Pro je ye en çok ço cuk lar il gi gös - er di. Bir haf a bo yun ca bi zi yalnýz bý rak ma yan ço cuk lar san dý mý za sa hip çýk ý. lk de fa can Kar deþ der gi si i le a ný þýp a bo ne o lan ço cuk la rý - mýz ol du. ra mýz da bir sev gi ve mu hab be o - luþ u. Ha a ba na yar dým cý o lan ço cuk lar dan bi ri si nin is mi al ha i di. O na, Be nim o ru nu - mun a dý da al ha! de dim. o ru num ba na an - ne an ne de yin ce di ðer ço cuk lar da an ne an ne de me ye baþ la dý lar. Þim di be ni gör dük le rin de an ne an ne di ye hi ap e di yor lar. BH Ç D B C ÖZ Ü O KU DUK and aç ýk la rý bah çe de ilk de fa i sa le-i ur dan bi rin ci sö zü o ku yup ders yap ýk la rý ný an la an Ký zar, di ðer il ler de de bu ür fa a li ye - le rin ger çek leþ i ril me si ge rek i ði ni kay de de - rek, m kâ ný mýz el ver di ðin ce Os ma ni ye nin baþ ka ma hal le le ri ne de sand aç ma yý dü þü nü - yo ruz. Gü zel lik ler den in san la rý mýz is i fa de e sin is e rim þek lin de ko nuþ u. Di ðer il le re, di ðer böl ge le re de, mü sa i ol - duk la rý ak dir de, bu ür sand lar aç ma la rý ný av si ye e den Ký zar, Ha a im kâ ný mýz ol sa da Os ma ni ye nin di ðer böl ge le ri ne de sand lar aç sak. Ge lin, bi zim ma hal le de de a çýn! di yen a ný dýk la rý mýz ol sa, o ra lar da da sand aç ma yý is er dim. Her ma hal le de böy le bir ser gi aç - mak, ço cuk la ra böy le gü zel lik le ri u laþ ýr mak ge re ki yor. Der gi le ri miz ger çek en çok gü zel. n sa ný mý zý, ö zel lik le ço cuk la rý mý zý bun lar dan mah rum bý rak ma mak ge rek di ye dü þü nü yo - rum i fa de le ri ni kul lan dý. BK ve DUYUU uðla Üniversiesini kazanan öðrencilere kalacak yer konusunda yardýmcý olunacakýr. riba: ehdi ekin (0 506) uðla Yeni sya emsilciliði BK ve DUYUU amsun ilimiz ve ilçelerinde amsun 19 ayýs Üniversiesini kazanan erkek ve bayan öðrencilerimize kalacak yer emini için riba elefonlarý : amsun : elim Çepni : (0 507) Düriye uzcu: (0 505) Çarþamba : Baki Çimiç : (0 505) Vezirköprü : ahi Yaþar : (0 544) v hanýmý Þükran Kýzar ýn ourduðu sienin içine kurduðu sand sayesinde Can Kardeþ ile anýþan çocuklar, dergiyi beðendiklerini ve abone olduklarýný söylediler. ÇO CUK D D? D U ÇO K: Ben Can Kar - deþ le si e de do la þýr ken a nýþ ým. yi ki a - nýþ mý þým. Þük ran ey ze sa ye sin de bu ra da sand i çin uð ra þýr ken çok eð len dik ve öð - ren dik. Ki ap sa ar ken ba zý la rý ný o ku duk, ba zý la rý ný sa ýn al dýk, ba zý la rý ný i se a ný dýk - la rý mý za al dýr dýk. e se lâ, y si ma a dýn da - ki ku ze ni me ey zem bir ki ap al dý. e ni çok se vi yo rum Can Kar deþ! BÜÞ Ç : er ha ba Can Kar deþ! lk bak ý ðým da Can Kar deþ in renk li, eð len ce li ve bil gi do lu ol du ðu nu an la dým. Can Kar deþ i çok sev dim. Þük ran ey ze ye, Can Kar deþ i ve ki ap la rý sa ar ken yar dým e im. Çok se vin - dim. Can Kar deþ se ni çok se vi yo rum! BK ve DUYUU B K K GÜ Ü: iz ler le a nýþ ý ðým i çin çok mu lu yum. Bu der gi yi ha zýr la yan ki þi le re e þek kür e di yo rum. Þük ran ey ze ye, bu der gi yi biz le re a ný ý - ðý i çin ay rý ca çok e þek kür e di yo ruz. Can Kar deþ i çok se vi yo rum! F PK OY: Can Kar deþ le a - nýþ ma dan ön ce Þük ran ey ze gel di, ba na Can Kar deþ i gös er di. Çok gü zel bir der gi de dim ve a bo ne ol dum. Her sa yý sýn da çok gü zel þey ler var. On dan son ra Can Kar deþ san dý aç ýk. Ge len ler ki ap la rý mý zý çok be ðen di ler. l mak is e di ler. Der gi le ri da - ðý ýk. Ye ni dos lar e din dik. u de, Bil gi, Büþ ra, Küb ra, i sa gi bi ar ka daþ lar la a nýþ - ýk. Çok, a ma çok gü zel ol du. O yüz den Can Kar deþ i çok se vi yo rum! Þanlýurfa Harran Üniversiesini kazanan kardeþlerimizi ebrik ederiz. Kalmak iseyen kardeþlerimize yer emin edilir. el: 0 (414) (0 532) Þanlýurfa Yeni sya emsilciliði PKÐ DÂV ÇOU - KGI Yeni sya emsilciliðinin geleneksel KGI YYI PKÐ Yeni sya okuyucularý dâvelidir. arih: Pazar aa: 10:00 Yer: Kargý lçesi, Kargý Yaylasý riba : (0 537) (0 532) Çorum Yeni sya emsilciliði H K GÜ Ü: Ben al ha. and ba þýn da gö nül lü o la rak dur dum. Þük ran ey ze nin iz niy le ar ka daþ la rým la bir lik e ki ap ve der gi le ri sa ýk. Çok gü zel bir gün dü. Can Kar de þi çok sev dim! V Y VUZ: er ha ba! Can Kar - deþ der gi si ni çok se vi yo rum. Çün kü hem e ði i ci, hem zevk li, hem de her ür lü ko - nu yu öð re i yor. ev gi ler le Can Kar deþ! B G U Ç : Can Kar deþ der gi si ni ilk gör dü ðüm de çok se vin miþ im. O nu al mak is e miþ im. Fa ka der gi kal ma mýþ ý. r ka da - þým Fa ma ken di der gi si ni ba na he di ye e i. Çok mu lu ol dum. Can Kar deþ in ve kar deþ li - ðin far ký ný gör düm. Can Kar deþ san dýn da ki - ap o ku duk, soh be e ik. Çok gü zel ol du. BK ve DUYUU Burdur ehme kif Üniversiesini kazanan öðrencilerimizi ebrik ederiz. rkek ve kýz öðrencilerimize kalacak yer konusunda yardýmcý olunacakýr. riba: Burdur : (0 543) Bucak : (0 505) Burdur Yeni sya emsilciliði DUYUU Pamukkale Üniversiesini kazanan Bay ve Bayan öðrenciler için uygun barýnma imkânlarýmýz vardýr. Bayanlar için: (0 507) rkekler için : (0 533) (258) Denizli Yeni sya emsilciliði

5 Y 2 YÜ 2012 PZ DÜY 5 HB Fran sýz lar ge le ce ðe yö ne lik kö üm ser n F IZ I FOP ka mu o yu a raþ ýr ma mer ke zi a ra fýn - dan dü zen le nen an ke, ye ni ik i dar de ði þik li ði ne rað men Fran sýz la rýn yüz de 68 i nin, ge le ce ðe yö ne lik kö üm ser ol du ðu nu or a ya koy du. I FOP a raþ ýr ma la rýn da, en son 2005 yý lýn da, ge le cek i çin kö üm ser Fran sýz la rýn o ra ný yüz de 70 o la rak be lir len miþ i. on ka mu o yu a raþ ýr ma sý - nýn so nu cu, cum hur baþ kan lý ðý ve ge nel se çim le ri nin he - men ar dýn dan ül ke de ki kö üm ser le rin o ra ný nýn yak la þýk üç e i ki ye çýk ma sý a çý sýn dan bü yük ö nem a þý yor. Ka mu - o yu a raþ ýr ma ku ru lu þu, 2002 ve 2007 se çim le ri nin he - men ar dýn dan dü zen le nen ka mu o yu yok la ma la rýn da, i - yim ser Fran sýz la rýn sa yý sý nýn ol duk ça faz la ol du ðu na dik ka çe ki yor. Yi ne ka mu o yu a raþ ýr ma þir ke i, sol ik i - da ra rað men, sol seç me nin bi le yüz de 58 i nin ül ke nin ge le ce ði i çin kö üm ser dü þün me si ni ö nem li bir ve ri o - la rak yo rum lu yor. Paris / a a UY DK O OYD 95 KÞ ÖDÜ UY ordusunun muhaliflerin yoðun olarak bulunduðu þehirlere düzenlediði operasyonlarda 95 kiþinin öldüðü bildirildi. uriye nsan Haklarý Örgüü (H), baþþehir Þam ýn banliyölerinde 31, Humus a 22, Halep e 15, Deyr ez_zor da 8, Dera da 7, Haseke de 4, azkiye ve dlib e 3 er, akka ile arus þehrinde 1 er kiþi olmak üzere 95 kiþinin öldürüldüðünü beliri. Þam Haber ðý () ise geçen günlerde kaliâm yapýlan Þam ýn Deraya banliyösünde halkýn kendi çabalarýyla normal hayaa dönmeye çalýþýðýný, emizlik ve güvenlik hizmelerini halkan oluþan gruplarýn saðladýðýný duyurdu. sanbul / aa VOV: D, KÎ GÜÇ G ÇKZ Dün ya da ki so run lar mü za ke rey le çö zül me li n D dü zen le nen 16. Bað lan ý sýz lar Ha re ke i i der - ler Zir ve si ne ka ý lan ürk me nis an Dev le Baþ ka ný Gur - ban gu li Ber di mu ha me dov, ül ke si nin dün ya da ki so run la - rýn mü za ke re yo luy la çö zül me sin den ya na ol du ðu nu kay - de i. Ber di mu ha me dov, ah ran da op lan ý ya ka ý lan dev le ve hü kü me baþ kan la rý na hi ap e i.op lan ý nýn dün ya da ba rýþ ve gü ven li ðin sað lan ma sý ve gü nü müz de ki gün cel so run la rýn çö zü mü i çin ö nem li ol du ðu nu söy le - yen Ber di mu ha me dov, u lus lar a ra sý i liþ ki ler de ye ni yak la - þým la ra ve sis em le re ih i yaç du yul du ðu na dik ka çek i. Ber di mu ha me dov, gü nü bir lik ah ran zi ya re i kap sa mýn - da ran di nî li de ri ye ul lah li Ha ma ney, ran Cum hur - baþ ka ný ah mud h me di ne jad ve s lâm Kal kýn ma Ban - ka sý Baþ ka ný u ham med li i le i ki li gö rüþ me ler de bu - lun du. Bað lan ý sýz lar Ha re ke i, 120 ü ye ve 20 göz lem ci ül - ke i le Bir leþ miþ il le ler den (B) son ra en bü yük eþ ki - lâ lar dan bi ri ol ma ö zel li ði ne sa hip. þkaba / a a UY DIÞÞ BKI VOV, UY DV BÞKI BÞÞ D I BÜYÜK ÞHDK KÎ GÜÇ G ÇKCÐ BK FIK OCÐII ÖYD. U Y Dý þiþ le ri Ba ka ný er gey av rov, u ri ye Dev le Baþ ka ný Beþ þar sad ýn bü yük þe hir ler de ki as ke rî güç - le ri ni ge ri çe ke ce ði ni bek le me nin saf lýk o la ca ðý ný be - lir i. av rov, baþ þe hir Þam da hil ol mak ü ze re bir çok þe hir de re jim kar þý ý Öz gür u ri ye Or du su na (Ö O) kar þý ça ýþ ma la ra gi ren u ri ye or du su nun ge ri çe kil - me si ni bek le me nin an lam sýz ol du ðu nu i fa de e i. u - ri ye Dý þiþ le ri Ba ka ný, Ba ý lý ve rap ül ke le rinin, - sad dan as ke rî güç le ri ne ge ri çe kil me em ri ver me si ni bek le me me le ri ge rek i ði ni, böy le bir bek len i nin saf - lýk an ö e ye gi me ye ce ði ni söy le di. av rov a çýk la ma - sýn da, sad re ji min den si lâh bý rak ma gi bi bir a lep e bu lun ma nýn Ba ý lý ve rap ül ke le rin hak ký ol ma dý ðý - ný be lir i ve Dip lo ma ik or ak la rý mýz ilk o la rak sad re ji mi nin si lâh la rý ný sus ur ma sý ve þe hir ler den as ker - le riy le si lâh la rý ný ge ri çek me si ni ve sa de ce bu a le bin ka bul e dil me si ha lin de mu ha lif güç ler den de ay ný sý ný a lep e me yi dü þü nü yor sa, bu a ma men iþ le me ye cek bir pla na i þa re e der de di. (nvmsnbc.com) Fi li pin ler de ki dep rem de bir ki þi öl dü n F P D ön ce ki gün mey da na ge len 7,6 bü yük lü - ðün de ki dep rem de bir ki þi öl dü, bir ki þi ya ra lan dý. Ye rel ye ki li ler, dep rem sý ra sýn da þid de li ya ðýþ la rýn ol du ðu gü - ney de ki in da na o da sý nda bu lu nan Ca ga yan de O ro þeh rin de mey da na ge len op rak kay ma sýn da, 60 ya þýn da ki bir ka dý nýn öl dü ðü nü, 5 ya þýn da ki bir ço cu ðun ya ra lan dý ðý - ný be lir i. Dep rem ku zey de ki a mar da sý nda bu lu nan u lan gan þeh ri nin 139 km do ðu sun da, de ni zin 33 km al - ýn da mey da na gel miþ i. Da ha ön ce dep re min bü yük lü ðü 7,9 o la rak a çýk lan mýþ ý. Bu a ra da, dep rem den son ra n do - nez ya, Fi li pin ler ve böl ge ül ke le ri i çin ve ri len su na mi u ya - rý sý nýn da kal dý rýl dý ðý be lir il di. anila / a a u nus a O H bir ay u za ýl dý n U U, O la ða nüs ü hal ya sa sý bir ay da ha u za - ýl dý. u nus Cum hur baþ kan lý ðý Di van Baþ ka ný mad ed-day mi, u nus Cum hur baþ ka ný un sif er zu ki, ge çiþ hü kü me i nin baþ ba ka ný Ha ma di el-ci ba li ve u - nus U lu sal Ku ru cu ec lis Baþ ka ný us a fa bin Ca fer i le gö rüþ me si nin ar dýn dan, o la ða nüs ü ha lin bir ay da - ha u za ýl ma sý ka ra rý na va rýl dý ðý ný bil dir di. Day mi, ders yý lý nýn baþ la ma sý, u rizm mev si mi nin so na er me si gi bi se bep ler le o la ða nüs ü ha li u za ma ka ra rý na va rýl dý ðý ný be lir i. s ki u nus Dev le Baþ ka ný Zey nel bi din bin li nin dü þü rül me sin den son ra 2011 in ðus os a yýn da u nus a, O la ða nüs ü hal i lân e dil miþ i. unus / a a Ka me run da sel: 14 ö lü n K U U ku zey böl ge sin de mey da na ge len sel fe - lâ ke in de en az 14 ki þi nin ha ya ý ný kay be i ði ve 20 bin ki þi - nin e ki len di ði bil di ril di. Ka me run dev le e le viz yo nun da ya yýn la nan ha ber de, a þý rý ya ðýþ an do la yý Be no e u eh ri nde ku ru lu ad go hid ro e lek rik ba ra jý nýn aþ ma sý nýn çev re de ki yer le þim yer le ri ni su lar al ýn da bý rak ý ðý be lir i len fe lâ ke e Fa ro, a yo u o u i, a yo ey ve Be no u e böl ge le ri nin da - ha faz la e ki len di ði vur gu lan dý. Ha ber de, söz ko nu su böl - ge de ki da rý ve pi rinç ar la la rý nýn da sel den bü yük za rar gör - dü ðü ne de ði ni le rek, fe la ke in vur du ðu böl ge de gý da sý kýn ý - sý nýn baþ gös er di ði kay de dil di. Douala / a a us ya Dý þiþ le ri Ba ka ný er gey av rov U Y, D J D K YO O KO V U lus lar a ra sý liþ ki ler ns i ü sü nde öð ren ci ler le bir a ra ya ge len av rov, Ya in san lar saf ya da bu bir ür pro vo kas yon i fa de si ni kul lan dý. Öð ren ci le rin so ru la rý ný ce vap la yan av rov, us ya nýn - sad re ji mi ni des ek le me di ði ni an cak gün lük þar la ra gö re po li i ka la rý ný de ðer len dir dik le ri ni i fa de e i. av rov, u ri ye re ji mi ne ba ký þý nýz ne o lur sa ol sun, bu gün þe hir ler de ça ýþ ma lar ya þa nýr ken sa de ce bir a ra fýn si lâ hý ný bý rak ma sý ný dü þün me niz a ma men ger çek dý þý bir du rum... u ri ye de ya þa nan lar da re ji - me ve ya bel li ki þi le re des ek ver mi yo ruz... Po li i ka la rý mý zý ger çek çi du rum lar ü ze rin de ku ru yo ruz de di. Y U U B H U Y, ðus os a yýn da 18 ay dýr sü ren ça ýþ ma lar da en faz la can kay bý nýn ya þan dý ðý dö ne me þa hi o - lur ken, mu ha lif ler le sad re ji mi a ra sýn da uz laþ ma sað la ma yý ba þa ra ma yan Bir leþ miþ il le ler (B) u - ri ye es ki ö zel em sil ci si Ko fi n nan ýn ye ri ne ge len Ce za yir es ki Dý þiþ le ri Ba ka ný akh dar Bra hi mi, B nin en son u mu du ol du. Ba ý lý dev le ler, sad ýn mu ha lif le re po li ik a lan da bir a van aj sað la ma ya i - zin ver mek si zin ken di a dý na si ya sî a van aj el de e de ne ka dar Ö O i le sa vaþ ma ya de vam e de ce ði ne i na - ný yor. üb nan ýn 1980 ler de ya þa dý ðý iç sa vaþ a el de e i ði po li ik ba þa rý lar ve f ga nis an i le I rak a B el çi si o la rak gös er di ði per for mans la a ný nan Bra hi mi, a lý gü nü B Ge nel ek re e ri Ban Ki-mun ve gö re vi ni dev ral dý ðý Ko fi n nan i le bir a ra ya ge le rek res men B u ri ye ö zel em sil ci si un va ný ný a la cak. s ra il, es cid-i k sa ka zýlarýný sür dü rü yor F Ku düs ü es se se si, s ra il in es cid-i k sa e - ra fýn da ka zý ça lýþ ma sý yap ý ðý na da ir bir ra por ya yým la - dý. Fi lis in Ku düs ü es se se si nin ra po run da, s ra il a - ri hi ser ler Ku ru mu ve lad Der ne ði nin es cid-i k - sa nýn gü ne yin de ki me vi sa ray la rý böl ge sin de ge niþ çap lý bir ka zý ça lýþ ma sý na baþ la dý ðý be lir il di. a por da, s ra il in ka zý ça lýþ ma la rý i le me vi sa ray la rýn dan ka lan ka lýn ý la rý yok e me ye ve es cid-i k sa nýn ka pý la rýn - dan bi ri o lan, ah me Ka pý sý ný e le ge çir me ye ça lýþ ý ðý id di a e dil di. s ra il in da ha ön ce ah me Ka pý sý nýn gü - ney do ðu kýs mý na üs lü man la rýn def ne dil me si ne en gel ol du ðu be lir i len ra por da, bu ül ke nin böl ge yi, ev ra bah çe si ne dö nüþ ür mek is e di ði yö nün de bir pla ný o - nay la dý ðý ha ýr la ýl dý. Gör gü þa hi le ri de böl ge de ki ka zý iþ le mi nin ar dýn dan e kip le rin aþ ve op rak la rý plas ik po þe le re ko ya rak gö ür dük le ri ni söy le di. amallah / a a srail'in escid-i ksa'nýn güneyindeki mevi saraylarý bölgesinde geniþ çaplý bir kazý çalýþmasýna baþladýðý belirildi. GZ Z Y H V DI I I Gaz ze nin ku zey ba ý sý na dü zen le di ði ha - va sal dý rý sýn da 2 Fi lis in li ya ra lan dý. al dý rý da Ha - mas ýn Kas sam u gay la rý ve Fi lis in Öz gür lük Ha re - ke i ne a i bi na lar za rar gö rür ken 2 ki þi de ya ra lan dý. Fi lis in es mî Ha ber jan sý W F, s ra il sa vaþ u ça - ðý nýn b rac el-a ku si böl ge si ni he def al dý ðý sal dý rý - da ya ra la nan 2 ki þi nin has a ne ye kal dý rýl dý ðý ný bil dir - di. s ra il ba sý nýn da i se or du nun, Gaz ze den s ra il e fü ze a ýl ma sý dolayýsýyla Gaz ze de ki ba zý e rör böl - ge le ri ni he def a lan i ki ha va sal dý rý sý ger çek leþ i ril di ði ha ber le ri yer al dý. s ra il sa vaþ u çak la rý, a lý gü nü Gaz ze de i ki fark lý böl ge yi, Çar þam ba gü nü i se Gaz - ze nin Deyr Belh böl ge si ni bom ba la mýþ ve bir Fi lis - in li ka dýn ya ra lan mýþ ý. Gazze / a a avaþ sýrasýnda yýkýlan camilerle ilgili azmina dâvâsý açýlmýþý. Bos na ca mi le ri i çin ka rar bek le ni yor n BO Her sek s lâm Bir li ði nin, sa vaþ sý ra sýn da yý ký lan ca mi ler le il gi li Bos na ýrp Cum hu ri ye i ne aç ý ðý 33 mil yon av ro luk az mi na dâvâ sýn da Bos na Her sek na ya sa ah - ke me si nin ka ra rý bek le ni yor. Bos na Her sek s lâm Bir li ði a - vu ka la rýn dan sad Hrva çiç, na ya sa ah ke me si ne yap - ýk la rý em yiz baþ vu ru su na ký sa sü re de ve o lum lu ce vap a - la cak la rý ný um du ðu nu söy le di. na ya sa ah ke me si ye ki - li si Zvon ko i yan i se em yiz baþ vu ru su nun ken di le ri ne 23 Þu ba a u laþ ý ðý ný kay de i. Ya pý lan em yiz baþ vu ru la rýn da kro no lo jik sý ra yý a kip e ik le ri ni be lir en i yan, þu an da 2009 da ya pý lan em yiz baþ vu ru la rý nýn ka ra ra bað lan dý ðý - na dik ka i çek i. ah ke me nin ö nün de 9 bi ne ya kýn em - yiz dâvâ sý nýn bu lun du ðu nu vur gu la yan i yan, na ya sa ah ke me si nin ba zý dâvâ lar da is is nai a výr ser gi le ye rek da ha hýz lý ka ra ra bað la dý ðý ný be lir i. Bos na Her sek s lâm Bir li ði, sa vaþ za ma nýn da Ban ya lu ka þeh rin de yý ký lan 16 ca mi i çin ay ný þe hir de ki mah ke me ye 33,2 mil yon av ro luk az mi na dâvâ sý aç mýþ, Bos na ýrp Cum hu ri ye i Yük sek ah ke me si, Ban ya lu ka yö ne i mi ni ve ýrp Cum hu ri ye i en i e si ni suç suz bul muþ, az mi na a da ge rek ol ma dý ðý hük mü ne var mýþ ý. Bu nun ar dýn dan s lâm Bir li ði dâvâyý Þu ba a yýn da na ya sa ah ke me si ne a þý mýþ ý. Bos na Her sek s lâm Bir li ði nin ve ri le ri ne gö re, Bos na sa va þý sý ra - sýn da ül ke de bu lu nan 921 ca mi, 259 mes ci, 87 Kur ân kur su, 9 ek ke, 37 ür be ve 407 di ðer va kýf mal la rý za rar gör dü ya da a ma men yý kýl dý. araybosna / a a Ür dün e, 17 fü ze düþ ü id di a sý n U Y D a ý lan 17 fü ze nin, Ür dün sý nýr la rý i çi ne düþ ü ðü i le ri sü rül dü. Fü ze le rin düþ ü ðü köy ler de ya þa yan gör gü þa hi le ri -ýr ra, m ra ve ve z-ze niy be böl ge le ri - ne dü þen fü ze le rin bü yük bir gü rül üy le pa la dý ðý ný, can kay bý ve ya ra lan ma ol ma dý ðý ný be lir i. ý ný ra ya kýn köy le ri bom ba la yan u ri ye or du su nun a ý ðý fü ze ler den ba zý la rý - nýn Ür dün e düþ ü ðü bil di ri li yor. mman / a a HBD IIK KGO 2005 model, 1.5, camlý, çok emiz ve bakýmlý km de beyaz renkli Kango sahibinden saýlýk. el: (0 536)

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR G ÇK H B V i SF HF SOU BULCSI SF 13 IL: 43 S I: 15.315 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 6 K 2012 CUS/ 1 L www.ye ni as ya.com.r Suriye geleceke de FOOÐF: komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ,

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Y Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 2 V LI, POGI CLI YYILYC ÞLIUF BÜZZ PL BUGÜ YPILIYO n Ha be ri say fa 6 da "YÜZYILI BY CHI" H- ÞF HILI Z Y, ÇO YÞ u me ri kan Be yin Cer rah la rý Bir li ðince Yüz yý lýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR 64 I O CU ZI n16 da B 500 Þ BD DBC Fransa nýn en büyük camisi ibadee açýldý nhb F 16 D IP BDÜZZ VD HZI n9 da vlilikler arý, boþanmalar azaldý efre filminin yapýmcýsý uuklandý eni öðremen aamasý olmayacak

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. i rac: Za man ve me kân üs ü bir o lay /nsü KÖS SF 5 i rac, ikinci bir Kadir Gecesi hükmündedir /ns SF 2 D i rac Gecesi/ n SIK SF 2 D uhun huzuru, kalbin süruru olan manevî yükselme sembolü: i rac /nj

Detaylı

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI l il bayram namazý vakileri Diyane þleri Baþkanlýðý urban Bayramý namazý saalerini açýkladý. Namaz, yarýn sabah nkara da 7.04, sanbul da 7.23, zmir de 7.24 de kýlýnacak. uh B 3 Gazeemizde bayramlaþma Her

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Baþka din mensuplarýyla dosluk K Â Z I G Ü Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S SYF 12 D lkolsüz bira eikeiyle kandýrýyorlar u l man ya nýn ön de ge len ü ke i ci yi ko ru ma ku ru luþ la rýn dan Fo od wach pi ya sa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR OZ Her köülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve oplumu nasýl ahrip eiðini bru Olur sordu, uzmanlar cevapladý. PZTS S PSOOG V UI ÇOCUÐUUZ OU IÞTI I? OUI ÇISII ÜZ 1 HFT GÇT V ÇOCUÐUUZ H OU UU SÐIOS

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Özgürlükler, demokratik devletin temelidir

Özgürlükler, demokratik devletin temelidir DY D GÜ O F DLD asýrganýn vurduðu adada imam yardým çaðrýsý yapý HLÂIZLIÐ ÞI ÇI GÖVZ HB YF 3 new York þehrinin beþ ilçesinden birisi olan yaklaþýk 500 bin nüfuslu aen Island ýn andy süper kasýrgasýndan

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hacý adaylarýna kesinisiz saðlýk hizmei Diyane þleri Baþkanlýðýnýn mukaddes opraklarda 7 gün 24 saa ücresiz olarak sunduðu saðlýk hizmeleri, hacý adaylarýnýn yüzünü güldürüyor. n HB F 16 D obel Barýþ Ödülü,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU:

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: SiyahMaviKýrmýzýSarý "Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik." (nbiya: 21/107) 22 isan ý bekleyiniz... uþliurf D BÜÜK ZDHM ÞDI PGMBR SVGS STDUM SIÐMDI nha be ri sayfa 6 da ubdüzzm I VUKTLRID HÜSMTT

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZ TEHLÝKEDE

ÇOCUKLARIMIZ TEHLÝKEDE SiyahMaviKýrmýzýSarý BÜÜK DÐÞKLKLR OLUOR HUZURU SRSIOR ÞHRLÞM KLM VURUOR L Ç LTÞM TV GL uhaberi sayfa 6 da uhaberi sayfa 12 de GRÇKT HBR VRiR S I BHTII MFTHI, MÞVRT V ÞÛRÂDIR IL: 42 6 MIS 2011 CUM/ 75

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr SOLRYUM D CÝLDE BÜYÜK ZRR VERÝYOR GÜNEÞLENME CÝLT KNSERÝNÝ TETÝKLÝYOR uuz man lar, gü neþ len me nin me la no mu (cilt kan se ri tü rü) te tik - le ye rek ar ttýr dý ðý ný, ay rý ca so lar yu ma gi den

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Kur an kurslarý kapanacak mý?

Kur an kurslarý kapanacak mý? Vatikan da tekbir sesleri Bir kitap tanýtýmýnýn yapýldýðý Vatikan a ait Cancelleria arayýnda 17. yüzyýlýn büyük bestekârý Itrî de, 300 ün cü vefat yýldö nü mün de bir prog ram la a nýl dý. Par ça lar a

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT: TESK BAÞKANI BENDEVÝ PALANDÖKEN: AVM LER MAHALLE ESNAFINI VURDU HABERÝ SAFA u10 DA FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜOR u16 DA UZMANLAR UARIOR RASTGELE ÝLÂÇ ALMAK DOÐRU DEÐÝL HABERÝ SAFA u13 TE GER ÇEK TEN HA BER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı