Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Suriye deki iç savaþ ihracatýmýzý vurdu"

Transkript

1 DZD Y Ye ni ba lýk av se zo nu a çý lýr ken, Zon gul dak a ba lýk çý lar, gýr gýr av de rin li ði nin 18 me re den 24 me re ye çý kar ýl ma sý ný pro es o e mek a ma cýy la de ni ze a çýl - ma dý. Zon gul dak er kez Ba lýk çý Çar þý sý nda, gýr gýr sa hip le ri nin ba lýk a vý na çýk - ma ma sý dolayýsýyla ez gâh lar boþ ka lýr ken, ez gâh ba þýn da bek le yen ba lýk çý la - rýn da ga ze e o ku duk la rý gö rül dü. HB YF 8 D G ÇK H B V i Y Fe ki miz ga ze e mi zin say fa la rýn da YI: 43 YI: Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â DI 2 YÜ 2012 PZ/ 75 Kr ni as ya.com.r UY DIÞÞ BKI: sad dan çekilmeyi beklemek saflýk u us ya Dý þiþ le ri Ba ka ný er gey av rov, Ba ý lý ve rap ül ke le rin, sad dan as ke rî güç le ri ne ge ri çek - me si ni is e me le ri ne hak - ký ol ma dý ðý ný sa vun du. av rov, ðer sad ýn bu em ri ver me si ni bek - li yor lar sa, bu a lep saf - lýk an ö e ye gi me ye cek - ir de di.nha be ri say fa 5 e Ürdün e, 17 füze düþü iddiasý uu ri ye den a ý lan 17 fü - ze nin, Ür dün sý nýr la rý i çi ne düþ ü ðü i le ri sü rül dü. Gör - gü þa hi le ri can kay bý ve ya ra lan ma ol ma dý ðý ný be - lir i.nha be ri say fa 5 e uriye deki iç savaþ ihracaýmýzý vurdu BU YIK ÐUO YI HC KI, GÇ YI GÖ YÜZD 5 YKI DÜÞK, UY DK Ç VÞI KOOZ OUUZ OK KDÐ DKK ÇKD. Baþkaný ehme Büyükekþi, ðusos ayý ihraca rakamlarýný Karabük e düzenlenen basýn oplanýsý ile açýkladý. Büyükekþi ye Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarý Yöneim Kurulu Baþkaný uullah Yolbulan, fabrikalarýnda üreilen ilk ürk demirini simgeleyen plâke verdi. FO OÐ F: UY DK Ç VÞ B u ðus os a yý ih ra ca ra kam la rý ný a çýk la yan Baþ ka ný eh me Bü yü kek þi, kom þu ül ke u ri ye de ya þa nan iç sa va þýn e ko no mi mi ze za rar ver di ði ni söy le di. Bü yü kek þi, Kom þu muz u ri ye de iç sa va þýn u - za ma sý her a çý dan ür ki ye yi zo ra so ku yor. a vaþ ma sum in san la rýn öl me si ne yol aç ý ðý gi bi, ül ke mi ze de e ko no mik ve i ca rî a çý dan da za - rar ve ri yor de di. BK : OUUZ KDK u Baþ ka ný, ih ra ca a ki yüz de 5 lik dü þü þün ar ka sýn da ya an se bep - ler den bi ri nin de yüs kek fa iz i le dü þük kur ol du ðu nu söy le di. ko no mi Ba ka - ný Za fer Çað la yan da ðus os a yý ih - ra ca ra kam la rý ný de ðer len di rir ken, B ül ke le rin de ya þa nan e ko no mik da ral ma ve Or a do ðu ül ke le rin de de - vam e den si ya sî ka rý þýk lýk lar ve pa ri - e de ki ge ri le me ðus os ih ra ca ý mý zý o lum suz e ki le di di ye ko nuþ u. nh U ÖY HB YF 8 D OBB BÞKI HCIKIOÐU: Faizler çok yüksek uobb Baþkaný ifa Hisarcýklýoðlu, faiz oranlarýnýn yüksek olmasýný eleþirerek, Bankalar Hazineye bonkör, özel seköre nankör dedi. ürkiye de bu yýlki büyümenin düþüþünün sebebi olarak bankalarý göseren Hisarcýklýoðlu, Bu düþüþ bankalarýn nankör davranýþýndan kaynaklanýyor diye konuþu. n8 de K YIDI Ð GÖ K BOÞ G U isyaný FO OÐ F: UY D KÂ DV DYO u2010 yýlýnda yapýlan U sýnavýnýn ipal edilerek yeni sýnav sonuçlarýnýn açýklanmasý epkiyle karþýlandý. üm aðlýk-en Genel Baþkaný Okay rözgün, ki yýldýr eðiim görenlerin emeklerinin kaybolmasýnýn faurasýný kim ödeyecek? üm asisanlar þoka, hasalar edirgin ve saðlýk çalýþanlarý huzursuz. Orada sorumlu yok, maðdur olanlar þaþkýn. Kimse, Þimdi ne olacak? sorusuna ne bir cevap veremiyor dedi. n H Z HB YF 6 D n çok konenjan ürkçe ye ayrýldý ub, 10 ylül de 40 bin öðremen aamasý için hazýrlýklarýný amamlarken, baþvuru kýlavuzunu inerne siesinde yayýnladý. Yayýnlanan kýlavuza göre en çok konenjan ürkçe, okul öncesi ile ilköðreim maemaik öðremenliði alanlarý için ayrýldý. n3 e u ri ye n san Hak la rý Ör gü ü, u ri ye or du su nun mu ha lif le rin yo ðun o la rak bu lun du ðu þe hir le re dü zen le di ði o pe ras yon lar da 95 ki þi - nin öl dü ðü bil di ril di. Þam Ha ber ðý i se ge çen gün ler de ka li âm ya pý lan Þam ýn De ra ya böl ge sin de hal kýn ken di ça ba la rýy la nor mal ha ya a dön me ye ça lýþ ý ðý ný, e miz lik ve gü ven lik hiz me le ri ni halk an o lu þan grup la rýn sað la dý ðý ný du yur du. n5 e YI B 3 UY D ÖDÜ nhb YF 7 D KIZIY D II GÇÞ DB nhb YF 7 D ZP K KKIÞ G nhb YF 7 D s ra il, es cid-i k sa nýn e ra fý ný kazýyor u Fi lis in Ku düs ü es se se si, ya yýn la dý ðý ra por da s ra il in es cid-i k sa e ra fýn da ka zý ça lýþ ma sý yap ý ðý ný, bu ka zý ça lýþ ma la rý nýn me vi sa ray la rýn dan ka lan ka lýn ý - la rý yok e me ye ve es cid-i k sa nýn ka pý la - rýn dan bi ri o lan, ah me Ka pý sý ný e le ge - çir me ye yö ne lik ol du ðu bil di ril di. n5 e YF BUC 11 D ÖÐ Ð u3 I HY V UH DÐÞYO u7

2 2 2 YÜ 2012 PZ Y  H K  Y...Fuhþun açýðýna da, gizlisine de yaklaþmayýn. llah ýn haram eiði bir cana haksýz yere kýymayýn. þe, akýl edip düþünesiniz diye, abbiniz size bunlarý emremiþir. H D Üm me im dün ya ya faz la sýy la de ðer ve rir se, s lâm hey be i on dan çe ki lip a lý nýr. yi li ði av si ye ve kö ü lük en sa kýn ma va zi fe si ni er k e din ce vah yin be re ke in den mah rum bý ra ký lýr. Bir bir le ri ne dil u za ýn ca, l lah ka ýn da ki de ðer le ri dü þer. n'âm û re si: 151 /  ye -i Ke ri me e â li Câ mi ü s-a ðîr, o: 416 / Ha di s-i Þe rif e â li ur hizmelerinde dünyevî menfaa aranmaz ur alebeleri birbirinin hallerinden, seciyelerinden, ihlâs ve fedakârlýklarýndan ders almalarýyla beraber, urlar hizmeinde dünyevî menfaaleri daha aramazlar. ve, zulm-ü be þer i çin de bir cil ve-i i nâ ye-i ab bâ ni ye yi ký sa ca be yan e de ce ðim: Ben yir mi ya þýn day ken ek rar la der dim: s ki za man da ma ða ra la ra çe ki len â ri kü d-dün ya lar gi bi, â hir öm rüm de ben de bir ma ða ra ya, bir da ða çe ki lip in san la rýn ha ya-ý iç i mâ i ye sin den çý ka ca ðým. Hem es ki Harb-i U mu mî de þark-ý þi ma lî de ki e sa re im de ka rar ver miþ im ki, Bun dan son ra öm rü mü ma ða ra lar da ge çi re ce ðim. Ha ya-ý si ya si ye den ve iç i ma i ye den sýy rý la ca ðým. r ýk ka rýþ mak ye er der ken, i nâ ye-i ab bâ ni ye, hem a da le-i ka de ri ye e cel lî e i ler. Ka ra rým dan ve ar zum dan çok zi ya de ha yýr lý bir su re e, ih i yar lý ðý ma mer ha me en, o mu a sav ver ma ða ra la rý mý ha pis ha ne le re ve in zi vâ la ra ve yal nýz lýk i çin de çi le ha ne le re ve ec rid-i mu lak men zil le ri ne çe vir di. hl-i ri ya ze ve mün ze vî le rin dað lar da ki ma ða ra la rý nýn çok fev kin de Yu su fi ye med re se le ri ve vak i mi zi za yi e me mek i çin ec rid ha ne le ri ver di. Hem ma ða ra fa i de-i uh re vi ye si ni, hem ha ka ik-i i ma ni ye ve Kur â ni ye nin mü ca hi dâ ne hiz me i ni ver di. Ha â ben az me miþ im ki, ar ka daþ la rý mýn be ra a le rin den son ra bir suç gös e rip ha pis e ka la ca ðým. Hüs rev ve Fey zi gi bi mü cer red ler be nim ya ným da kal sýn ve bir ba ha ne i le, in san lar la gö rüþ me mek ve vak i mi lü zum suz soh be ler le ve a san nu ve hod fu ruþ luk la ge çir me mek i çin ec rid ko ðu þun da bu lu na ca ðým. Fa ka ka der-i lâ hî ve kýs me i miz bi zi baþ ka çi le ha ne ye sevk e i ler. Ve a sâ en ek ra hû þey en ve hü ve hay rün le küm [ Ba kar sý nýz, si zin hoþ lan ma dý ðý nýz bir þey, hak ký nýz da ha yýr lý o lur. (Ba ka ra û re si: 2:216.)]; l-hay rü fî mah â ra hul lah [ Ha yýr, l lah ýn ih i yar e miþ ol du ðu þey de dir ] sýr rýy la, ih i yar lý ðý ma mer ha me en ve hiz me-i i ma ni ye de da ha zi ya de ça lýþ ýr mak i çin, ih i yar ve kud re i mi zin ha ri cin de bu ü çün cü med re se-i Yu su fi ye de va zi fe ve ril di. ve, i nâ ye-i lâ hi ye, ih i yar lý ðý ma mer ha me en, kuv ve li ve giz li düþ ma ný bu lun ma yan genç li ði me mah sus o lan ma ða ra la rý mý, ha pis ha ne nin ec rid-i mün fe ri men zil le ri ne çe vir me sin de üç hik me ve hiz me-i u ri ye ye üç e hem mi ye li fay da sý var: Bi rin ci hik me ve fay da: ur a le be le ri nin bu za man da op lan ma la rý, za rar sýz o la rak, med re se-i Yu su fi ye de o lur. Ve bir bi ri ni gö rüp soh be e mek, ha riç e mas raf lý ve þüp he li o lur. Ha â be nim le gö rüþ mek i çin ba zý la rý kýrk el li li ra yý sarf e de rek ge lip, ya yir mi da ki ka ve ya hiç gö rüþ me den dö ner, gi der di. Ben ba zý kar deþ le ri mi ya kýn dan gör mek i çin hap sin zah me i ni se ve rek ka bul e der dim. De mek ha pis bi zim i çin bir ni me ir, bir rah me ir. kin ci hik me ve fay da: Bu za man da ur lar la hiz me-i i ma ni ye, her a raf a i lâ na la ve muh aç o lan la rýn na zar-ý dik ka le ri ni celb e mek le o lur. þ e, hap si miz le, ur la ra na zar-ý dik ka celb o lu nur, bir i lâ na hük mü ne ge çer. n zi ya de mu an nid ve ya muh aç o lan lar o nu bu lur, i ma ný ný kur a rýr ve i na dý ký rý lýr, eh li ke den kur u lur ve u run ders ha ne si ge niþ le nir. Ü çün cü hik me ve fay da: Hap se gi ren ur a le be le ri bir bi ri nin hal le rin den, se ci ye le rin den, ih lâs ve fe da kâr lýk la rýn dan ders al ma la rýy la be ra ber, ur lar hiz me in de dün ye vî men fa a le ri da ha a ra maz lar. ve, med re se-i Yu su fi ye de, çok e mâ re ler le, her sý kýn ý ve zah me in on, bel ki yüz mis li mad dî ve mâ ne vî fay da lar ve gü zel ne i ce ler ve i ma na ge niþ ve hâ lis hiz me ler, göz le riy le gör dük le rin den, am ih lâ sa mu vaf fak o lur lar, da ha cüz î ve hu su sî men fa a le re e nez zül e mez ler. Bu çi le ha ne le rin ba na mah sus bir le â fe i ve ha zîn, fa ka a lý bir va zi ye i var. Þöy le ki: Ben genç lik za ma nýn da bi zim mem le ke e gör dü ðüm es ki med re se nin ay ný va zi ye i ni gö rü yo rum. Çün kü, vi lâ yâ-ý þar ki ye de es ki â de med re se a le be le ri nin bir kýs mý nýn a yý na la rý dý þa rý dan ge li yor du. Ve ba zý med re se ler, i çin de pi þi ri yor lar dý. Ve da ha kaç ci he e bu çi le ha ne ye ben zi yor lar dý. Ben de lez ze li bir a has sür i çin de bu ra ya bak ýk ça, o es ki genç lik ve þi rin za ma na ha ya len gi di yo rum ve ih i yar lýk va zi ye le ri ni u nu u yo rum. Û G Ç: ârikü d-dünya: Dünya iþlerini býrakan. þark-ý þimalî: Kuzey-doðu. muasavver: asavvur edilmiþ, haýrdan geçen. ehl-i riyaze: efsini kýranlar. Fani þeylerden nefsini çekenler. mücerred: ek baþýna olan. Bekâr. GÜDÜZP se lim gun du ma il.com Bi i bi i yor, gi i gi di yor s ki den sa ý cý lar pa zar yer le rin de ak þa müs le ri el le rin de son ka lan mal lar i çin böy le ses le nir ler di. Ya þa dý ðý mýz her gün l lah ýn bir i þa re i dir. Ge çen her gü ne dün ya dan ba kýn ca öm rü müz den bir gün ek sil miþ gö rü nür. Oy sa ö e den ba kýn ca, a hi re e doð ru bir gün da ha yak la þýl mýþ gö rü nür. Bu ge mi bu ra da dur maz. Bi i bi i yor, gi i gi di yor. hi re li ma ný na her gün bir a dým da ha yak la þý yor. l lah bi ze sa de ce bu dün ya yý ya ra ýp ver mek le kal ma mýþ. O dün ya nýn i çin de de ni ce dün ya lar ya ra mýþ ýr. Bun lar kü çük kü çük dün ya lar de ðil ler. Bel ki de ba zý la rý o bü yük dün ya mýz dan da bü yük. u hu muz, kal bi miz, ak lý mýz, vic da ný mýz, ür lü ür lü duy gu la rý mýz, her bi ri o dün ya lar dan bi ri. Ken di ni a rar ken, ben li ði ni bul ma ya ça lý þýr ken, bir gün bu dün ya la rýn bi rin de Hakk ý bu lur in san. Bu ih i ya cý ru hun da du yan ve a ra yan bu la bi lir. ir ke nin ba lý boz du ðu gi bi, kö ü huy ve kö ü ar ka daþ da in sa ný bo zar. Bu la nýk lýk an ka çan, a rýn ma ya ça lý þan ve hak ký a ra yan in san, çok geç mez, a ra dý ðý ný bu lur. Za en ya ra ý lýþ ga ye miz de o de ðil mi? Baþ ka ne, yok sa bu dün ya da i þi miz ne? Bu dün ya da en gü zel in san, ken di sin den son ra ki le re de gü zel e ser ler bý ra kan in san dýr. Gön lü gü zel o lan la rýn a dý mý da gü zel o lur. Yo lu gü zel o lan la rýn, yol cu lu ðu da gü zel o lur. l lah bi ze e ser le ri ne hay ran bir gö nül, ken di si ne u la þan gü zel bir yol na sip ey le sin. s e ye ne l lah ve rir. l lah gön lü mü ze gö re ve rir. Hem ne is e dik de ver me di ki? Ha a ver me dik le ri bi le bi zim i çin bir ni me de ðil mi? on ra dan sýr rý na vâ kýf ol du ðu muz o ka dar çok þey var ki yi ki e li mi ze geç me miþ, is e di ði miz o za man i yi ki ve ril me miþ. di ye se vin di ði miz o ka dar çok þey var ki Be de ni miz le de ðil, kal bi miz le in sa nýz, gön lü müz le in sa nýz. çi miz, dý þý mýz la bir ol du ðun da in sa nýz. enk le rin ve dil le rin fark lý lý ðý dý þýn da, in san lýk a i le si nin bir bi ri ne o ka dar çok ben zer li ði var ki, þaþ ma mak müm kün de ðil. Bu i ki fark lý nok a BU DÜYD ÞZ? da za en l lah ýn â ye le ri ve ya ra ý lý þýn en gü zel de lil le ri i ken, þey a nýn u zak kur mak i çin o dak lan dý ðý bir mer kez ol muþ. Bu o yu nu fark e den kül yu maz. k si ne þey a na kü lâ hý ers giy di rir. l lah (cc) gi bi bir yar dým cý ya, bir ko ru yu cu ya sý ðý na nýn, þey an gi bi bir düþ ma ný da ol sa, ne ya zar? l lah an u zak o lan, bu zev kin a dý ný bi le mez. Gü neþ e kal ma yan, göl ge nin zev ki ni bi le mez. l lah ne yap ýy sa, ne ya ra ýy sa gü zel ya ra mýþ. He le bir bak sýn in san na sýl ya ra ýl dý ðý na. Bir dam la su dan bu ha le na sýl ge i ril di ði ne bir bak sýn. Kur ân ýn gö züy le bak ma yan, düz yol da þa þar, ka rýþ ý rýr. ve, Kur ân in san la rý ba rýþ ý rýr, þey an yol la rý ay rýþ ý rýr. Ken di ni bi len, ab bi ni bi lir. O bil gi in sa na hu zur ve rir. l lah ým, bir ba har yað mu ru dur ba na ses le ni þin. Güzellikleri severiz de, o güzellikleri yaraan llah ý sevmez miyiz? eviyoruz güzellikleri, sevmeliyiz o güzellikleri yaraaný da. Bu dünya, öelerden haberci. Bu dünya, Yaraandan haberci. Ba ha rý bir o hum gi bi i çi me gön de ri þin. Öy le di yor  kif nan: dýn la gir me sem gü ne, ge ce ye, Bu gök yü zü her an kur þun lar be ni Hu u u u hu u u u hu u u u Var mý du yan bu nu? Hu u u u hu u u u Kýr ka yak gi bi çok a yak la rý mýz o la ca ðý na, var sýn i ki a ya ðý mýz ol sun, böy le si da ha gü zel. rý lar, bö cek ler gi bi bin ler ce pe ek en göz le ri miz o lup sa de ce çi çek ler de ki po len le ri gör mek en se, var sýn renk li gö ren i ki gö zü müz ol sun, ye er ki o göz ler her þe yi l lah na mý na gör sün, böy le si da ha gü zel. l le ri miz, par mak la rý mýz çok o la ca ðý na, kol la rý mýz filin hor u mu gi bi u zun o la ca ðý na, var sýn bu ha liy le kal sýn, böy le si da ha gü zel. l lah ne ya ra ýy sa, böy le si gü zel. l lah ne ya ra ýr da gü zel ol maz ki? Ye er ki in ce le ye lim, ye er ki dü þü ne lim, ye er ki gö rüp þük re de lim. Kü çü cük bir dil i le bin ler ce a dý, lez ze i al dý ran l lah, hem ko nuþ u ru yor o dil i le bi zi, hem de yi ye cek le ri mi zi e vi rip çe vir i ri yor kü rek gi bi. Her a ve lez ze i çin ay rý bir dil ge rek sey di, o nu da ya ný mýz da a þý mak zo run da kal say dýk, ya da bir yer ler den sa ýn al ma ya ça lýþ say dýk, gü cü müz ye mez di. i ce a an, ni ce ni me en ve ni ce lez ze en mah rum ka lýr dýk o za man. Böy le si da ha gü zel. l lah ne yi na sýl ya ra mýþ sa, öy le si gü zel. Her can lý da ku lak var, a ma ku la ða gi ren se sin kal be u laþ ma sý sa de ce in san da var. O kalp ki, i man mer ke zi, þü kür mer ke zi. O sa de ce in san da var. Kuþ lar bi le su i çer ken baþ la rý ný kal dý rýp gö ðe ba kar lar. Bel ki de ken di hal le rin ce þük re der ler. n san bun lar dan ge ri ka lýr mý? Þü kür va zi fe si ni yap ma yan in san, in san o lur mu? Bu, in sa na ya ký þýr mý? ey ve yi yer ken, a ða cý, di ke ni, op ra ðý u nu ma ma lý in san. Ha a gü ne þi, bu lu u, yað mu ru da. Bü ün bir kâ i na; bir lok ma ek mek, bir di lim mey ve að zý mý za gir sin di ye ve biz þük re de lim di ye bi zim i çin ça lý þýp du ru yor. Ça lýþ ý rý lý yor. Þük re de lim di ye, hamd e de lim di ye, o fi nal cüm le si ni, o zin ci rin son hal ka sý ný biz söy le ye lim di ye ça lý þý yor. Her þey in san da ka rar bu lu yor. þ e bu nok a dan i i ba ren in san ya bir þü kür fab ri ka sý o lu yor ya da bo þa ça lý þýp bo þa ö ðü en bir de ðir me ne dö nü yor. Bi i bi i yor, gi i gi di yor Ö mür ki; i man la ya þa mýþ o la na u zun, o ni me en mah rum ka la na u zun da ol sa ký sa gö rü nü yor. l lah yo lun da ol duk an son ra, ö mür ler u zun o lu yor yýl lar her ne ka dar ký sa ol sa da. Þü kür en ko lay i ba de ir. ma bir al ya pý is i yor. Kalp is i yor, ruh is i yor, ni ye is i yor, gö nül zen gin li ði is i yor. Gu rur dan, ki bir den u zak bir ha ya is i yor. Dün ya da ya ra ýl mýþ ne var sa, her þey em ri miz de dir. Oy sa hiç bir þey bi ze zor la bir þey ver me ye mah kûm de ðil dir. a de ce o son suz mer ha me sa hi bi o lan ab bi mi zin em riy le hiz me i mi ze koþ u ru lup du ru yor lar, o ka dar. Kim se kim se yi a ný mý yor. Kim se kim se yi bil mi yor. Ka ran lýk bir o da da bi le yüz yü zü gör mü yor, a ma l lah ýn gön der di ði her ni me, bi zi zi fi ri ka ran lýk bir ge ce de bi le bu lu yor. Ye di ka ye rin al ý na da gir sek, ye di ka gök le re de çýk sak, o rah me pe þi mi zi bý rak mý yor. Kim se nin kim se yi a ný ma dý ðý bir dün ya da, her ke si bi len ve a ný yan bir l lah var. þ e biz böy le muh e þem bir dün ya da l lah ýn mi sa fi ri yiz. Her þe ye hük mü ge çen son suz mer ha me sa hi bi bir yü ce kud re in a ki bi al ýn da yýz. Öy le di yor Be di üz za man: ve, bir göz süz ak rep ve a yak sýz bir yý lan gi bi ha þe râ a mað lûp o lan in sa na bir kü çük kur an i pe ði giy di ren ve ze hir li bir bö cek en ba lý ye di ren, o nun ik i da rý de ðil, bel ki o nun za a fý nýn se me re si o lan es hîr-i ab bâ ni ye ve ik ram-ý ah mâ nî dir. (öz ler, 296) Her kes na si bi ni a rar bu dün ya da. n bü yük na sip, ki ya ra a ný bil mek, O' nu a ný yýp O 'nu sev mek ir. Yal nýz ba þý na kal dý ðýn da bu nu çok da ha i yi his se di yor in san. Ya bi i yor, a ma men ü ke ni yor a de a, ya da o bi miþ ü ken miþ kül le rin i çin den ha ya a ye ni den baþ lý yor, ye ni den do ðu yor. Ha ya ki or a ma lý de ðil, u cuz hiç de ðil ve ol ma dý da hiç bir za man. On dan kýy me li bir ni me de bu lu na ma dý hiç bir za man ve bu lu na ma ya cak. Ha ya ki ve ril di ði i çin de ðil, bel ki de a lýn dý ðý i çin kýy me li n san bu nu böy le bil me li, böy le bel le me li. Ha ya e lin den a lýn ma dan, bu ra dan o gü ne en gü zel çi çek ler der me li, der le me li in san. Bir a ðaç bi le yap ra ðýy la, göl ge siy le, mey ve siy le, na sýl ki sa yý sýz fay da la rý do ku nu yor sa in san la ra, ya in san? O da ge ri kal ma ma lý, ça lýþ ma lý, ça lýþ ma lý... yi li ðin mer ke zi ol ma lý. Hak ký ve ha ki ka i du yur ma lý. Bi im de di ði yer de ab bin den yar dým is e me li. op ra ðýn ko nuþ u ðu nu duy ma lý. ða cýn, yýl dý zýn ken di ne ses len di ði ni duy ma lý in san. Gök yü zün de, yer yü zün de de o ku ma lý ken di ha ya ý ný. l le rin de, a yak la rýn da, ha ya ý nýn her a nýn da o ku ma lý. Ve son ra þöy le de me li: e ve riz her gü ze li en den e ser dir di ye rek. Gü zel lik le ri se ve riz de, o gü zel lik le ri ya ra an l lah ý sev mez mi yiz? e vi yo ruz gü zel lik le ri, sev me li yiz o gü zel lik le ri ya ra a ný da. Bu dün ya, ö e ler den ha ber ci. Bu dün ya, ya ra an dan ha ber ci. *** o ra lým þim di ken di mi ze: Bu dün ya da i þi miz ne? Bu gü zel lik le ri gör mek ve o nu ve re ne þük re mek de ðil mi? *** ab bi mi ze son su za ka dar hamd ol sun. e sul-i k rem e (asm) ve âl ve as ha bý na son su za ka dar sa lâ-u se lâm ol sun

3 Y HB 2 YÜ 2012 PZ 3 Ya zý þ le ri ü dü rü Ha ber ü dü rü er kez: Gül ba har Cd., Gü nay k., o: 4 Gü neþ li s an bul el: (0212) (orumlu) ecep BOZDÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki ap sa ýþ fax: (0212) us a fa DÖ KÜ n ka ra em sil ci si 09 Ga ze e da ðý ým: e le fax (0212) lân ek lam ser vi si fax: 515 s ih ba ra Þe fi eh me K Ca ða loð lu: Ce mal a dir k., ur þ ha ný, o: 1/2, s an bul. el: usafa GÖK (0212) K C Ð: eþ ru i ye Cad. li bey p. o: Ge nel ü dür ek lam 29/24, Ba kan lýk lar/ K el: (312) , , Fax: por di ö rü Koordinaörü e cep Þ CI rol DO YU 36 Y C Ð: Zep pe lin r. 25, h len, el: esu ÇOB , Fax: KKC C Ð: v ni Ya yýn Ko or di na ö rü Görsel Yönemen: brahim ÖZDBK fen di ok., o: 13, ef ko þa. el: Bas ký: Yeni sya b dul lah ÇIK BÞ bone ve Daðýým Ko or di na ö rü: dem Z abaacýlýk Da ðý ým: Do ðan Da ðý ým a. ve Paz..Þ. Ye ni s ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ ir. Ya yýn ü rü: Yay gýn sü re li I Ye ni s ya Ga ze e ci lik a ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk a na yi ve i ca re.þ. a dý na im i yaz sa hi bi eh me KU U Ge nel Ya yýn ü dü rü Kâ zým GÜ Ç YÜZ Z V K Hic rî: 15 Þevval 1433 u mî: 20 ðusos 1428 l ler da na n ka ra n al ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr la zýð r zu rum s ki þe hir Ga zi an ep Is par a m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Ya sý l ler s an bul z mir Kas a mo nu Kay se ri Kon ya am sun Þan lý ur fa rab zon Van Zon gul dak ef ko þa m sak Gü neþ Öð le kin di k þam Ya sý n çok a a ma ürk çe den B 10 Y Ü D Y P C ÐI ÖÐ I Ç BÞ VU U KI VU ZU Y YI DI. ÇOK KO J ÜK Ç ÖÐ Ð Ç Y I DI. FO OÐ F: CH HB Öðremenler moive edilmeli DOK ðiimciler endikasý raejik raþýrmalar erkezi (D) Genel Baþkaný Gürkan vcý, eðiim arýþmasýyla ilgili yaþanan bilgi kirliliði ve kafa karýþýklýðýnýn öðremenleri, öðrencileri ve velileri zor durumda býrakýðýný ifade ei. vcý, eðiim reformunun sisemleþebilmesi için öðremenlerin maddî ve manevî moive edilmesi gerekiðine de dikkai çeki. vcý, yapýðý yazýlý açýklamada, ürkiye olarak esas arýþýlmasý gereken husus eðiim siseminin daha saðlýklý, verimli ve hýzlý bir þekilde uygulanabilirliðini saðlamak için ekonomik analizinin yapýlmasý ve sandarlar ile akrediasyonun oluþurulmasýna kaký sunulmasýdýr ifadelerini kullandý eðiim siseminin ve diðer eðiim reformlarýnýn en verimli bir þekilde sisemleþebilmesi için öðremenlerin maddî ve manevî olarak moive edilmesi gerekiðini ve illî ðiim Bakaný Ömer Dinçer in konsensüs ve orak akýlla hazýrlanmýþ bir yol hariasý hazýrlamasýnýn çok efekif bir adým olacaðýný söyleyen Gürkan vcý, illî ðiim Bakanlýðý, büün eðiim bileþenlerinin öncelikli gündemini oluþuran bu hususlarda adaleli, hakkaniyeli ve þeffaf davranmalý ve kamuoyunu en saðlýklý þekilde doðru ve resmi aðýzlardan bilgilendirmelidir dedi. nkara / cihan nkara da okul servisleri uyarýsý K üyükþehir Belediyesi, Baþþehirde hizme verecek olan okul servis araçlarý ile ailelere ve öðrencilere uyarýlarda bulundu. Öðrencilerin can ve mal güvenliðinin saðlanmasý için kurallara uyulmasý gerekiðini haýrlaan Büyükþehir Belediyesi Zabýa Daire Baþkaný ehme rcan, araç sahiplerinin, þoförlerin, öðrenci ve velilerin bu kurallara uymalarýný isedi. Okul servis araçlarýnýn uymasý gereken kurallar hakkýnda velilere uyarýlarda bulunan ehme rcan, öðrencilerin can ve mal güvenliði için bu kurallara uyulup uyulmadýðýnýn da velilerce akibe alýnmasýnýn önemine vurgu yaparak, servis araçlarýnda C plâkasý bulunmasýnýn zorunlu olduðunu, sahe plâka ve korsan araç konusunda da dikkali olunmasýný isedi. ervis araçlarýyla ilgili þikâyeler ise lo 153 e mavi masa haýna bildirilebilecek. nkara / cihan Î ði im Ba kan lý ðý (B), 10 y lül de ya pa ca ðý 40 bin öð re men a - a ma sý i çin baþ vu ru ký la vu zu nu in - er ne si e sin de ya yým la dý. n çok kon en jan ürk çe, o kul ön ce si i le il - köð re im ma e ma ik öð re men li ði a - lan la rý i çin ay rýl dý. B, o kul lar da ki öð re men ih i - ya cý ný kar þý la mak ü ze re ilk a a ma, a - çýk an ve ku rum lar a ra sý a a ma i le a - çýk an ilk, ku rum lar a ra sý ilk a a ma yo luy la op lam 40 bin 164 öð re men a a ma sý ya pa cak. a ma i çin baþ vu - ru lar 3-9 y lül 2012 a rih le ri a ra sýn - da e lek ro nik or am dan a lý na cak. - a ma iþ le mi i se 10 y lül 2012 de ger - çek leþ i ri le cek. a nan öð re men ler gö rev le ri ne 11 y lül 2012 a ri hin den i i ba ren baþ la ya cak. 25 O KU CH D B CK an ma i çin ge rek li þar la rýn ve baþ vu ru iþ lem le ri ne i liþ kin bil gi le rin yer al dý ðý, Öð re men li ðe Baþ vu ru ve a ma Ký la vu zu ba kan lý ðýn in er ne si e sin de ya yým lan dý. Öð re men li ðe a a ma baþ vu ru sun da bu lu na cak a - day lar e ði im ku rum la rý a ra sýn dan en faz la 25 o kul er ci hin de bu lu na bi le - cek. a ma lar 100 ün ü ze rin de be lir - le nen a lan lar i çin ya pý la cak. lk a a ma yo luy la 37 bin 809, a çýk an ve ku rum - lar a ra sý a a ma i le bin 591, a çýk an ilk, ku rum i çi ve ku rum lar a ra sý ilk a a ma i le 510, mil lî spor cu lar dan 254 ol mak ü ze re op lam 40 bin 164 öð re men a - lý na cak. a ma ya pý la cak a lan lar ve kon en jan la rý in ce len di ðin de en çok a a ma 4 bin 635 kon en jan i le ürk çe öð re men li ði a la nýn da o la cak. Bu a la - ný sý ra sýy la 4 bin 377 kon en jan la o kul ön ce si öð re men li ði, 3 bin 876 kon - en jan i le il köð re im ma e ma ik öð - re men li ði a kip e di yor. Be den ði i - mi a la ný i çin 2 bin 547, Bi li þim ek - no lo ji le ri i çin 330, Din Kül ü rü ve h lâk Bil gi si i çin 2 bin 975, n gi liz ce i çin 2 bin 954, a e ma ik i çin bin 78, ü zik i çin 963, eh ber Öð re men lik i çin 3 bin 53, ý nýf Öð re men li ði i çin 341, os yal Bil gi ler i çin 2 bin 127, ürk Di li ve de bi ya i çin bin 663 kon en jan ay rýl dý. n ka ra / a a YU KU yer leþ ir me so nuç la rý a çýk la ný yor YÜKK Öð re nim Kre di ve Yur lar Ku ru mu (YU KU) yur la rýn da ba rýn - mak i çin mü ra ca a e den ler den yer leþ i ri len le rin lis e si bu gün a çýk la na cak. YU KU dan ya pý lan a çýk la ma da, yur lar da ba rýn ma ya hak ka za nan öð - ren ci le rin i sim le ri, 2 y lül Pa zar gü nü sa a den i i ba ren in er ne ad re sin den ya yým la na cak. Yur la ra a sýl lis e den gir me ye hak ka za - nan la rýn ka yý la rý 3-14 y lül a rih le ri a ra sýn da ya pý la cak. 17 y lül den i i ba ren ka yý yap ý ra bi le cek ye dek lis e de ki öð ren ci le rin i sim le ri i se her haf a Pa zar e - si gü nü i lân e di le cek. Bu öð ren ci le re de 5 er gün lük ka yý sü re si a ný na cak. Öð ren ci yur la rý 10 y lül de hiz me e a çý la cak. n ka ra / a a kin ci öð re im de de harç lar kal dý rýl sýn ÜVDK bi rin ci öð re im ve a çýk öð re im de harç lar kal dý rý lýr ken i kin ci öð re im de de vam e me si öð - ren ci ler a ra fýn dan pro es o e dil di. Yük sel Cad de si nde op la nan bir grup öð ren ci, gü ven lik ed bir le ri al ýn da Ký - zý lay e ro s as yo nu ndan ge çe rek Baþ ba kan lýk es mî Ko nu u na yü rü - dü. Da ha son ra Baþ ba kan lýk es mî Ko nu u ö nün de du ran grup a dý na ko nu þan Ko lek if Öð ren ci Gru bu söz cü sü Do ðan Gü neþ ok söz, ka ký pay la rýy la il gi li ka ra rýn ü ni ver si e öð - ren ci le ri a ra sýn da i ki lik çý kar a bi le ce - ði ni ö ne sür dü. ok söz, i kin ci öð re - im harç la rý nýn kal dý rýl ma ma sý nýn mað du ri ye le ri bü yü e cek uy gu la ma - la ra ze min ha zýr la ya ca ðý ný be lir e rek, þun la rý kay de i: Ü ni ver si e le rin hak lý a lep le ri nin so nu na ka dar ar ka - sýn da yýz. Çün kü biz harç la rýn, pa zar - lýk ol ma dan a ma men kal dý rýl ma sý ný, harç kre di le ri bor cu o lan üm ü ni - ver si e li le rin bor cu nun si lin me si ni is - i yo ruz. Biz ce a lý nan ka rar lar ü ni ver - si e le rin üm bi le þen le ri ne a çýk ol ma - lý dýr. Grup, a çýk la ma nýn ar dýn dan da - ðýl dý. n ka ra / a a 2 ayda Kur ân ý hameiler BY BU üf ü lü ðü Çer - çi Kur ân Kur su nda 2012 yaz kur sun da 75 öð ren ci Kur ân ve din e ði i mi al dý. Yaz Kur ân Kur su nun bi i - mi so nun da bir prog ram dü zen len di. Prog ra ma Bay - bur il lî ði im ü dü rü ey di Do ðan, l üf ü sü Ke ma le in k soy ve öð - ren ci ve li le ri ka ýl dý. ki ay lýk kurs dö ne min de 75 öð ren - ci e ði im gör dü. 52 öð ren ci Kur ân-ý Ke rim i ha me i. Bay bur l üf ü sü Ke ma - le in k soy i se yap ý ðý ko - nuþ ma da Kur ân kur su nun 2 ay gi bi ký sa sü re de ver - miþ ol du ðu bu gü zel e ði - im den ve ço cuk la rýn öð - ren di ði bil gi ler den çok mem nun kal dý ðý ný i fa de e - de rek kurs ho ca la rý na gay - re le rin den do la yý e þek kür e i. Bay bur / ci han 980 bin li ra ya mal o lan kur sun a çý lý þý na z mir l üf ü Ve ki li l yas Öz ürk, e fe ri hi sar Kay ma ka mý Þa kir r dem, Bor no va l çe üf ü - sü u ham me n ce oð lu ve çok sa yý da dâ ve li ka ýl dý. z mir e ye ni Kur ân kur su nz e fe ri hi sar il çe sin de, 60 ki þi lik ya ý lý Kur ân kur su a çýl dý. l çe üf ü sü Þük rü De mi rel in gi ri þim le - riy le i ki yýl da ya pý lan ve 980 bin li ra ya mal o lan kur sun a çý lý þý na z mir l üf ü Ve ki li l yas Öz ürk, e fe ri hi sar Kay ma ka mý Þa kir r dem, Bor no va l çe üf ü sü u - ham me n ce oð lu ve çok sa yý da dâ ve li ka ýl dý. çý lýþ a ko nu þan e fe ri hi sar üf ü sü De mi rel, il çe de Kur ân hiz me le ri nin bir a dým ge ri den gi i ði ni, bu a çý ðý his se - de rek kurs aç mak i çin gi ri þim de bu lun duk la rý ný söy le di. Bu çað rý ya va an daþ la rýn ku lak ver di ði ni ve el le ri ni a þýn al ý na so ka rak ö nem li rol oy na dýk la rý ný ak a ran De mi - rel, hep si ne ek ek e þek kür e i. z mir / ci han Kay se ri de ki Hu na Ca mi i nde op la nan ha cý a day la rý na l üf ü Yar dým cý sý ü fi Çe in ka ya bil gi ver di. FO OÐ F: CH Ha cý a day la rý na e ði im se mi ne ri nki bir sü re ön ce hac i ba de i ni ye ri ne ge ir mek i çin ku r'a he ye ca ný ya þa yan lar, þim di yol cu luk i çin ha zýr lýk e lâ þýn da. y lül a yý nýn so nu na doð ru yo la çý ka cak o lan ha cý a day la rý nýn, hac i ba de le ri ni am an la mýy la ek sik siz ye ri ne ge ir me le ri i çin müf ü lük ler e ði im se mi ner le ri ne baþ la dý. Be lir le nen ca mi ler de ya pý lan se mi ner ler de uz - man lar a ra fýn dan hac i ba de i ne ha zýr lýk, ne ler ya pýl ma - sý ge rek i ði ni an la ý lý yor. Kay se ri de ki Hu na Ca mi i nde op la nan ha cý a day la rý na l üf ü Yar dým cý sý ü fi Çe - in ka ya bil gi ler ver di. Çe in ka ya, ha cý a day la rý na ses le - ne rek, hac i ba de i ni l lah rý za sý i çin yap ma la rý ný ve gi - me den ön ce her kes le he lâl le þip, borç la rý var sa ö de me le - ri ge rek i ði ni i fa de e i. Çe in ka ya, hac i ba de i nin na sýl ya pý la ca ðý yö nün de de bil gi ler ak ar dý. Kay se ri / ci han Ha ce e pe den sað lýk a ra ma sý nhcp Ü ni ver si e si ne ye ni ka yý yap ý ra cak öð ren ci ler hiç bir en gel le kar þý laþ ma dan ka yý la rý ný yap - ý ra bi le ce ði gi bi sað lýk a ra ma sýn dan da ge çe cek. Ka yý - la rýn ya pý la ca ðý 3-9 y lül a rih le rin de n ka ra Þe hir le ra - ra sý O o büs er mi na li (Þ ), n ka ra ren Ga rý ve H VÞ er mi na li nde Ha ce e pe Da nýþ ma a sa la rý hiz me ve re cek. Her i ki yer leþ ke ye u la þým ve son ra sýn da er mi nal le re dö nüþ i çin be lir li sa a ler de ser vis hiz me i ve ri le cek. Ha ce e pe nin ye ni öð ren ci le ri ni bek le yen sür priz ler a ra sýn da an si yon, boy ve ki lo öl çü mün den o lu þan sað lýk a ra ma sý da var. n ka ra / ci han

4 4 2 YÜ 2012 PZ Y KÜÜ HB l ma ör res sam la rýn gö züy le Üs kü dar nüküd Be le di ye si o la rak bir ge le nek ha li ne ge i ri len re sim ya rýþ ma la rýn da her yýl s an bul un fark lý me kân la rý ev sa hip li ði ya pý yor. l köð re im ku rum la rý i le di ðer e ði im ve kül ür mer kez le rin - de ders ve ren re sim öð re men le ri, re sim e ði i mi a - lan lar, re sim a la nýn da ha len öð re nim gör mek e o - lan lar ve a ma ör o la rak bu i þe gö nül ve ren büün res sam la ra a çýk o lan ya rýþ ma bu yýl s an bul dan Üs kü dar a Yol Gi der baþ lý ðý ný a þý yor. Pro fes yo - nel res sam la rýn jü ri ü ye li ði yap ý ðý ö dül lü re sim ya rýþ ma sý nýn bu yýl 10 uncu su dü zen le ni yor. Hal - kýn yo ðun il gi gös er di ði ya rýþ ma da bu yýl Bo ða zi - çi ne ve ar ma ra ya doð ru ge niþ bir gö rüþ a çý sý o - lan Pa þa i ma ný Par ký ev sa hip li ði ya pa cak. On lar - ca a ma ör res sa mýn gö züy le Üs kü dar, u val le re fark lý bir þe kil de yan sý ý la cak. Geleneksel oyunlar yeni nesille buluþurulacak nfyokh I mir dað il çe si ne bað lý ez Kö yü uh ar lý ðý ve e mek li öð re men Ha lil ý fa y de - mir iþ bir li ði i le u nu ul ma ya yüz u muþ o yun lar ye ni ne sil le re a ný ý lý yor. Bu kap sam da Hon ga la ur nu - va sý dü zen le ne cek. s ki yýl lar da köy genç le ri ve ço - cuk la rý nýn sýk ça oy na dý ðý o yun la rýn u nu ul ma ma sý, ye ni nes le ak a rýl ma sý ve ay ný za man da köy lü le ri mi - zin bir lik ve be ra ber li ði ni pe kiþ ir mek a ma cýy la, bu yýl dan i i ba ren her yýl ge le nek sel o la rak dü zen le ne - cek Hon ga la ur nu va sý nýn bi rin ci si ha va þar la rý nýn uy gun ol ma sý du ru mun da bu gün sa a da ez Kö yü Pan car De de si (Þe hi lik) ev ki i nde ya pý la cak. Fa a li ye sü re sin ce yi ne u nu ul ma ya yüz u muþ yel dir - meç, do kur cum gi bi çe þi li o yun la rýn da uy gu la ma lý an la ý mý ya pý la cak. f yon ka ra hi sar / cihan Va li Ke me lek: Bil gi nin kay na ðý ki ap ýr nv Va li li ði ve Be le di ye Baþ kan lý ðý nca dü zen - le nen, çe þi li res mî ve si vil ku ru luþ la rýn des ek le di ði i vas Ki ap Fu a rý a çýl dý. Va li Zü be yir Ke me lek, Þi fa hi - ye ed re se si nde dü zen le nen fu a rýn a çý lý þýn da yap ý ðý ko nuþ ma da, i vas a böy le bir or ga ni zas yo nun ilk de fa ger çek leþ i ril di ði ni söy le di. i vas ýn bir kül ür þeh ri ol - du ðu nu i fa de e den Ke me lek, Bil gi nin en i yi kay na ðý ki - ap ýr, bil gi ki ap va sý a sýy la gü nü mü ze u laþ mýþ ve bun - dan son ra ki ne sil le re de u la þa cak ýr. Bil gi nin sað lýk lý o la - ný na en ko lay þe kil de u laþ mak he pi mi zin gö re vi dir. Ki - ap, ha ya ý mý zýn vaz ge çil mez un sur la rýn dan bir a ne si - dir ve bu ba kým dan böy le bir fu ar ha zýr lan mýþ ýr de di. a nýn mýþ ya zar la rýn söy le þi ve im za gün le ri dü zen le ye - ce ði fu a ra, 136 ya yýn e vi nin ka ýl dý ðý, ki ap la rýn yüz de 25 in di rim li sa ý la ca ðý bil di ril di. y rý ca, o ku ma sa a le - rin de ma sa la ra bý ra ký lan ki ap la ra o kur la rýn üc re siz sa - hip o la bi le ce ði kay de dil di. 4 y lül e ka dar a çýk ka la cak fu a ra va an daþ lar yo ðun il gi gös er di. i vas / a a Ko ca e li de B Ço cuk Film le ri Fes i va li dü zen le ne cek nkoc D v ru pa Bir li ði (B) Ço cuk Film - le ri Fes i va li dü zen le ne cek. Ko ca e li B Bil gi er ke zi nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, B Bil gi er kez le ri ðý nýn Des ek len me si Pro je si kap sa - mýn da, y lül a ra sýn da 6-14 yaþ gru bun da ki ço cuk lar i çin film fes i va li dü zen le ne ce ði be lir il di. Fes i val de B ü ye si s pan ya, Da ni mar ka, Fin lan - di ya, Fran sa, a ca ris an, al ya ya pý mý o lan çiz gi film ler de yer a la cak. Ko ca e li / a a u ve Þe hir ko nu lu fo oð raf lar ser gi le ne cek nüküd Be le di ye si a ra fýn dan ön ce ki yýl lar da Üs - kü dar ge ne lin de yap ý ðý Üs kü dar da Za man, a rih ve Ya þam, a rih ve Kül ür Þeh ri Üs kü dar, Üs kü - dar ýn Ha zi re le ri ve Üs kü dar da a ma zan ve Ço cuk ko nu la rý nýn e le a lýn dý ðý ve ar ýk ge le nek sel le þen fo oð - raf ya rýþ ma sý bu yýl u lus la r a ra sý bir bo yu a a þýn dý. Fo - oð ra fýn bel ge sel a þý yý cý lý ðý ný kul la na rak büün dün ya - da geç miþ en gü nü mü ze a kýp ge len a ri hî ve kül ü rel zen gin lik le ri mi zi u ve Þe hir ko nu su e ra fýn da e le a - lan ve bu ko nu yu ö lüm süz leþ i re rek ge le cek ne sil le re ak ar mak a ma cýy la dü zen le nen fo oð raf ya rýþ ma sý na baþ vu ru lar so na er di. 30 ðus os a ya pý lan de ðer len - dir me so nun da de re ce ye gi ren fo oð raf lar 7 y lül Cu - ma gü nü sa a da Be le di ye bi na sýnýn ö nün de ki park a ser gi le ne cek. Kül ür a na er vi si ÇOK VYOUZ O Y D ÇI Y Y DI Y DI D ÇO CUK Y PI Ö PO J D, ÇO CUK C K DÞ D G ÇOK V DK ÖY D. H KKY BU OY D ev ha ný mý o lan Þük ran Ký zar, Ye ni s ya eþ ri ya san dý aç ý. Bir haf a sü - ren san da il gi bü yük ol du. Ye ni s ya eþ ri ya ýn ki ap ve der gi le ri nin a ný ýl dý ðý sand hak kýn da bil gi ve ren Þük ran Ký zar, Ye ni s ya eþ ri ya ýn çý kar dý ðý ki ap - la rýn, der gi le rin a ný ým ve sa ý þýy la il gi le ni yo - rum. Ö zel lik le Can Kar deþ, Bi zim i le ve Genç Yo rum der gi le ri ni çok ö nem si yo rum. Her a i le - ye Bi zim i le, her ço cu ða Can Kar deþ, her gen - ce de Genç Yo rum der gi le ri ni u laþ ýr ma ya ça lý - þý yo rum de di. Ö zel lik le Can Kar deþ der gi si nin, ço cuk la rýn mad dî ve ma ne vî an lam da ge liþ me - le ri ni sað la ya cak muh e va ya sa hip bir der gi ol - du ðu nu be lir en Ký zar, Can Kar deþ in ço cuk la - rýn ders ba þa rý la rý ný yük sel i ði ni, on la ra sað lýk lý bir ru hî ge li þim ka zan dýr dý ðý ný i fa de e de rek, bu yüz den her ço cu ða bu der gi yi u laþ ýr ma ya ça lýþ - ý ðý ný vur gu la dý. PO J Y ÇOK ÇO CUK G GÖ D Os ma ni ye de ken di o ur du ðu si e nin i çi ne sand kur mak is e ði ni Ye ni s ya Der gi Gru bu ye ki li le riy le pay laþ ý ðý ný ve müs be ce vap a la - rak uy gu la ma ya geç i ði ni kay de den Ký zar, þun - la rý kay de i: Pro je ye en çok ço cuk lar il gi gös - er di. Bir haf a bo yun ca bi zi yalnýz bý rak ma yan ço cuk lar san dý mý za sa hip çýk ý. lk de fa can Kar deþ der gi si i le a ný þýp a bo ne o lan ço cuk la rý - mýz ol du. ra mýz da bir sev gi ve mu hab be o - luþ u. Ha a ba na yar dým cý o lan ço cuk lar dan bi ri si nin is mi al ha i di. O na, Be nim o ru nu - mun a dý da al ha! de dim. o ru num ba na an - ne an ne de yin ce di ðer ço cuk lar da an ne an ne de me ye baþ la dý lar. Þim di be ni gör dük le rin de an ne an ne di ye hi ap e di yor lar. BH Ç D B C ÖZ Ü O KU DUK and aç ýk la rý bah çe de ilk de fa i sa le-i ur dan bi rin ci sö zü o ku yup ders yap ýk la rý ný an la an Ký zar, di ðer il ler de de bu ür fa a li ye - le rin ger çek leþ i ril me si ge rek i ði ni kay de de - rek, m kâ ný mýz el ver di ðin ce Os ma ni ye nin baþ ka ma hal le le ri ne de sand aç ma yý dü þü nü - yo ruz. Gü zel lik ler den in san la rý mýz is i fa de e sin is e rim þek lin de ko nuþ u. Di ðer il le re, di ðer böl ge le re de, mü sa i ol - duk la rý ak dir de, bu ür sand lar aç ma la rý ný av si ye e den Ký zar, Ha a im kâ ný mýz ol sa da Os ma ni ye nin di ðer böl ge le ri ne de sand lar aç sak. Ge lin, bi zim ma hal le de de a çýn! di yen a ný dýk la rý mýz ol sa, o ra lar da da sand aç ma yý is er dim. Her ma hal le de böy le bir ser gi aç - mak, ço cuk la ra böy le gü zel lik le ri u laþ ýr mak ge re ki yor. Der gi le ri miz ger çek en çok gü zel. n sa ný mý zý, ö zel lik le ço cuk la rý mý zý bun lar dan mah rum bý rak ma mak ge rek di ye dü þü nü yo - rum i fa de le ri ni kul lan dý. BK ve DUYUU uðla Üniversiesini kazanan öðrencilere kalacak yer konusunda yardýmcý olunacakýr. riba: ehdi ekin (0 506) uðla Yeni sya emsilciliði BK ve DUYUU amsun ilimiz ve ilçelerinde amsun 19 ayýs Üniversiesini kazanan erkek ve bayan öðrencilerimize kalacak yer emini için riba elefonlarý : amsun : elim Çepni : (0 507) Düriye uzcu: (0 505) Çarþamba : Baki Çimiç : (0 505) Vezirköprü : ahi Yaþar : (0 544) v hanýmý Þükran Kýzar ýn ourduðu sienin içine kurduðu sand sayesinde Can Kardeþ ile anýþan çocuklar, dergiyi beðendiklerini ve abone olduklarýný söylediler. ÇO CUK D D? D U ÇO K: Ben Can Kar - deþ le si e de do la þýr ken a nýþ ým. yi ki a - nýþ mý þým. Þük ran ey ze sa ye sin de bu ra da sand i çin uð ra þýr ken çok eð len dik ve öð - ren dik. Ki ap sa ar ken ba zý la rý ný o ku duk, ba zý la rý ný sa ýn al dýk, ba zý la rý ný i se a ný dýk - la rý mý za al dýr dýk. e se lâ, y si ma a dýn da - ki ku ze ni me ey zem bir ki ap al dý. e ni çok se vi yo rum Can Kar deþ! BÜÞ Ç : er ha ba Can Kar deþ! lk bak ý ðým da Can Kar deþ in renk li, eð len ce li ve bil gi do lu ol du ðu nu an la dým. Can Kar deþ i çok sev dim. Þük ran ey ze ye, Can Kar deþ i ve ki ap la rý sa ar ken yar dým e im. Çok se vin - dim. Can Kar deþ se ni çok se vi yo rum! BK ve DUYUU B K K GÜ Ü: iz ler le a nýþ ý ðým i çin çok mu lu yum. Bu der gi yi ha zýr la yan ki þi le re e þek kür e di yo rum. Þük ran ey ze ye, bu der gi yi biz le re a ný ý - ðý i çin ay rý ca çok e þek kür e di yo ruz. Can Kar deþ i çok se vi yo rum! F PK OY: Can Kar deþ le a - nýþ ma dan ön ce Þük ran ey ze gel di, ba na Can Kar deþ i gös er di. Çok gü zel bir der gi de dim ve a bo ne ol dum. Her sa yý sýn da çok gü zel þey ler var. On dan son ra Can Kar deþ san dý aç ýk. Ge len ler ki ap la rý mý zý çok be ðen di ler. l mak is e di ler. Der gi le ri da - ðý ýk. Ye ni dos lar e din dik. u de, Bil gi, Büþ ra, Küb ra, i sa gi bi ar ka daþ lar la a nýþ - ýk. Çok, a ma çok gü zel ol du. O yüz den Can Kar deþ i çok se vi yo rum! Þanlýurfa Harran Üniversiesini kazanan kardeþlerimizi ebrik ederiz. Kalmak iseyen kardeþlerimize yer emin edilir. el: 0 (414) (0 532) Þanlýurfa Yeni sya emsilciliði PKÐ DÂV ÇOU - KGI Yeni sya emsilciliðinin geleneksel KGI YYI PKÐ Yeni sya okuyucularý dâvelidir. arih: Pazar aa: 10:00 Yer: Kargý lçesi, Kargý Yaylasý riba : (0 537) (0 532) Çorum Yeni sya emsilciliði H K GÜ Ü: Ben al ha. and ba þýn da gö nül lü o la rak dur dum. Þük ran ey ze nin iz niy le ar ka daþ la rým la bir lik e ki ap ve der gi le ri sa ýk. Çok gü zel bir gün dü. Can Kar de þi çok sev dim! V Y VUZ: er ha ba! Can Kar - deþ der gi si ni çok se vi yo rum. Çün kü hem e ði i ci, hem zevk li, hem de her ür lü ko - nu yu öð re i yor. ev gi ler le Can Kar deþ! B G U Ç : Can Kar deþ der gi si ni ilk gör dü ðüm de çok se vin miþ im. O nu al mak is e miþ im. Fa ka der gi kal ma mýþ ý. r ka da - þým Fa ma ken di der gi si ni ba na he di ye e i. Çok mu lu ol dum. Can Kar deþ in ve kar deþ li - ðin far ký ný gör düm. Can Kar deþ san dýn da ki - ap o ku duk, soh be e ik. Çok gü zel ol du. BK ve DUYUU Burdur ehme kif Üniversiesini kazanan öðrencilerimizi ebrik ederiz. rkek ve kýz öðrencilerimize kalacak yer konusunda yardýmcý olunacakýr. riba: Burdur : (0 543) Bucak : (0 505) Burdur Yeni sya emsilciliði DUYUU Pamukkale Üniversiesini kazanan Bay ve Bayan öðrenciler için uygun barýnma imkânlarýmýz vardýr. Bayanlar için: (0 507) rkekler için : (0 533) (258) Denizli Yeni sya emsilciliði

5 Y 2 YÜ 2012 PZ DÜY 5 HB Fran sýz lar ge le ce ðe yö ne lik kö üm ser n F IZ I FOP ka mu o yu a raþ ýr ma mer ke zi a ra fýn - dan dü zen le nen an ke, ye ni ik i dar de ði þik li ði ne rað men Fran sýz la rýn yüz de 68 i nin, ge le ce ðe yö ne lik kö üm ser ol du ðu nu or a ya koy du. I FOP a raþ ýr ma la rýn da, en son 2005 yý lýn da, ge le cek i çin kö üm ser Fran sýz la rýn o ra ný yüz de 70 o la rak be lir len miþ i. on ka mu o yu a raþ ýr ma sý - nýn so nu cu, cum hur baþ kan lý ðý ve ge nel se çim le ri nin he - men ar dýn dan ül ke de ki kö üm ser le rin o ra ný nýn yak la þýk üç e i ki ye çýk ma sý a çý sýn dan bü yük ö nem a þý yor. Ka mu - o yu a raþ ýr ma ku ru lu þu, 2002 ve 2007 se çim le ri nin he - men ar dýn dan dü zen le nen ka mu o yu yok la ma la rýn da, i - yim ser Fran sýz la rýn sa yý sý nýn ol duk ça faz la ol du ðu na dik ka çe ki yor. Yi ne ka mu o yu a raþ ýr ma þir ke i, sol ik i - da ra rað men, sol seç me nin bi le yüz de 58 i nin ül ke nin ge le ce ði i çin kö üm ser dü þün me si ni ö nem li bir ve ri o - la rak yo rum lu yor. Paris / a a UY DK O OYD 95 KÞ ÖDÜ UY ordusunun muhaliflerin yoðun olarak bulunduðu þehirlere düzenlediði operasyonlarda 95 kiþinin öldüðü bildirildi. uriye nsan Haklarý Örgüü (H), baþþehir Þam ýn banliyölerinde 31, Humus a 22, Halep e 15, Deyr ez_zor da 8, Dera da 7, Haseke de 4, azkiye ve dlib e 3 er, akka ile arus þehrinde 1 er kiþi olmak üzere 95 kiþinin öldürüldüðünü beliri. Þam Haber ðý () ise geçen günlerde kaliâm yapýlan Þam ýn Deraya banliyösünde halkýn kendi çabalarýyla normal hayaa dönmeye çalýþýðýný, emizlik ve güvenlik hizmelerini halkan oluþan gruplarýn saðladýðýný duyurdu. sanbul / aa VOV: D, KÎ GÜÇ G ÇKZ Dün ya da ki so run lar mü za ke rey le çö zül me li n D dü zen le nen 16. Bað lan ý sýz lar Ha re ke i i der - ler Zir ve si ne ka ý lan ürk me nis an Dev le Baþ ka ný Gur - ban gu li Ber di mu ha me dov, ül ke si nin dün ya da ki so run la - rýn mü za ke re yo luy la çö zül me sin den ya na ol du ðu nu kay - de i. Ber di mu ha me dov, ah ran da op lan ý ya ka ý lan dev le ve hü kü me baþ kan la rý na hi ap e i.op lan ý nýn dün ya da ba rýþ ve gü ven li ðin sað lan ma sý ve gü nü müz de ki gün cel so run la rýn çö zü mü i çin ö nem li ol du ðu nu söy le - yen Ber di mu ha me dov, u lus lar a ra sý i liþ ki ler de ye ni yak la - þým la ra ve sis em le re ih i yaç du yul du ðu na dik ka çek i. Ber di mu ha me dov, gü nü bir lik ah ran zi ya re i kap sa mýn - da ran di nî li de ri ye ul lah li Ha ma ney, ran Cum hur - baþ ka ný ah mud h me di ne jad ve s lâm Kal kýn ma Ban - ka sý Baþ ka ný u ham med li i le i ki li gö rüþ me ler de bu - lun du. Bað lan ý sýz lar Ha re ke i, 120 ü ye ve 20 göz lem ci ül - ke i le Bir leþ miþ il le ler den (B) son ra en bü yük eþ ki - lâ lar dan bi ri ol ma ö zel li ði ne sa hip. þkaba / a a UY DIÞÞ BKI VOV, UY DV BÞKI BÞÞ D I BÜYÜK ÞHDK KÎ GÜÇ G ÇKCÐ BK FIK OCÐII ÖYD. U Y Dý þiþ le ri Ba ka ný er gey av rov, u ri ye Dev le Baþ ka ný Beþ þar sad ýn bü yük þe hir ler de ki as ke rî güç - le ri ni ge ri çe ke ce ði ni bek le me nin saf lýk o la ca ðý ný be - lir i. av rov, baþ þe hir Þam da hil ol mak ü ze re bir çok þe hir de re jim kar þý ý Öz gür u ri ye Or du su na (Ö O) kar þý ça ýþ ma la ra gi ren u ri ye or du su nun ge ri çe kil - me si ni bek le me nin an lam sýz ol du ðu nu i fa de e i. u - ri ye Dý þiþ le ri Ba ka ný, Ba ý lý ve rap ül ke le rinin, - sad dan as ke rî güç le ri ne ge ri çe kil me em ri ver me si ni bek le me me le ri ge rek i ði ni, böy le bir bek len i nin saf - lýk an ö e ye gi me ye ce ði ni söy le di. av rov a çýk la ma - sýn da, sad re ji min den si lâh bý rak ma gi bi bir a lep e bu lun ma nýn Ba ý lý ve rap ül ke le rin hak ký ol ma dý ðý - ný be lir i ve Dip lo ma ik or ak la rý mýz ilk o la rak sad re ji mi nin si lâh la rý ný sus ur ma sý ve þe hir ler den as ker - le riy le si lâh la rý ný ge ri çek me si ni ve sa de ce bu a le bin ka bul e dil me si ha lin de mu ha lif güç ler den de ay ný sý ný a lep e me yi dü þü nü yor sa, bu a ma men iþ le me ye cek bir pla na i þa re e der de di. (nvmsnbc.com) Fi li pin ler de ki dep rem de bir ki þi öl dü n F P D ön ce ki gün mey da na ge len 7,6 bü yük lü - ðün de ki dep rem de bir ki þi öl dü, bir ki þi ya ra lan dý. Ye rel ye ki li ler, dep rem sý ra sýn da þid de li ya ðýþ la rýn ol du ðu gü - ney de ki in da na o da sý nda bu lu nan Ca ga yan de O ro þeh rin de mey da na ge len op rak kay ma sýn da, 60 ya þýn da ki bir ka dý nýn öl dü ðü nü, 5 ya þýn da ki bir ço cu ðun ya ra lan dý ðý - ný be lir i. Dep rem ku zey de ki a mar da sý nda bu lu nan u lan gan þeh ri nin 139 km do ðu sun da, de ni zin 33 km al - ýn da mey da na gel miþ i. Da ha ön ce dep re min bü yük lü ðü 7,9 o la rak a çýk lan mýþ ý. Bu a ra da, dep rem den son ra n do - nez ya, Fi li pin ler ve böl ge ül ke le ri i çin ve ri len su na mi u ya - rý sý nýn da kal dý rýl dý ðý be lir il di. anila / a a u nus a O H bir ay u za ýl dý n U U, O la ða nüs ü hal ya sa sý bir ay da ha u za - ýl dý. u nus Cum hur baþ kan lý ðý Di van Baþ ka ný mad ed-day mi, u nus Cum hur baþ ka ný un sif er zu ki, ge çiþ hü kü me i nin baþ ba ka ný Ha ma di el-ci ba li ve u - nus U lu sal Ku ru cu ec lis Baþ ka ný us a fa bin Ca fer i le gö rüþ me si nin ar dýn dan, o la ða nüs ü ha lin bir ay da - ha u za ýl ma sý ka ra rý na va rýl dý ðý ný bil dir di. Day mi, ders yý lý nýn baþ la ma sý, u rizm mev si mi nin so na er me si gi bi se bep ler le o la ða nüs ü ha li u za ma ka ra rý na va rýl dý ðý ný be lir i. s ki u nus Dev le Baþ ka ný Zey nel bi din bin li nin dü þü rül me sin den son ra 2011 in ðus os a yýn da u nus a, O la ða nüs ü hal i lân e dil miþ i. unus / a a Ka me run da sel: 14 ö lü n K U U ku zey böl ge sin de mey da na ge len sel fe - lâ ke in de en az 14 ki þi nin ha ya ý ný kay be i ði ve 20 bin ki þi - nin e ki len di ði bil di ril di. Ka me run dev le e le viz yo nun da ya yýn la nan ha ber de, a þý rý ya ðýþ an do la yý Be no e u eh ri nde ku ru lu ad go hid ro e lek rik ba ra jý nýn aþ ma sý nýn çev re de ki yer le þim yer le ri ni su lar al ýn da bý rak ý ðý be lir i len fe lâ ke e Fa ro, a yo u o u i, a yo ey ve Be no u e böl ge le ri nin da - ha faz la e ki len di ði vur gu lan dý. Ha ber de, söz ko nu su böl - ge de ki da rý ve pi rinç ar la la rý nýn da sel den bü yük za rar gör - dü ðü ne de ði ni le rek, fe la ke in vur du ðu böl ge de gý da sý kýn ý - sý nýn baþ gös er di ði kay de dil di. Douala / a a us ya Dý þiþ le ri Ba ka ný er gey av rov U Y, D J D K YO O KO V U lus lar a ra sý liþ ki ler ns i ü sü nde öð ren ci ler le bir a ra ya ge len av rov, Ya in san lar saf ya da bu bir ür pro vo kas yon i fa de si ni kul lan dý. Öð ren ci le rin so ru la rý ný ce vap la yan av rov, us ya nýn - sad re ji mi ni des ek le me di ði ni an cak gün lük þar la ra gö re po li i ka la rý ný de ðer len dir dik le ri ni i fa de e i. av rov, u ri ye re ji mi ne ba ký þý nýz ne o lur sa ol sun, bu gün þe hir ler de ça ýþ ma lar ya þa nýr ken sa de ce bir a ra fýn si lâ hý ný bý rak ma sý ný dü þün me niz a ma men ger çek dý þý bir du rum... u ri ye de ya þa nan lar da re ji - me ve ya bel li ki þi le re des ek ver mi yo ruz... Po li i ka la rý mý zý ger çek çi du rum lar ü ze rin de ku ru yo ruz de di. Y U U B H U Y, ðus os a yýn da 18 ay dýr sü ren ça ýþ ma lar da en faz la can kay bý nýn ya þan dý ðý dö ne me þa hi o - lur ken, mu ha lif ler le sad re ji mi a ra sýn da uz laþ ma sað la ma yý ba þa ra ma yan Bir leþ miþ il le ler (B) u - ri ye es ki ö zel em sil ci si Ko fi n nan ýn ye ri ne ge len Ce za yir es ki Dý þiþ le ri Ba ka ný akh dar Bra hi mi, B nin en son u mu du ol du. Ba ý lý dev le ler, sad ýn mu ha lif le re po li ik a lan da bir a van aj sað la ma ya i - zin ver mek si zin ken di a dý na si ya sî a van aj el de e de ne ka dar Ö O i le sa vaþ ma ya de vam e de ce ði ne i na - ný yor. üb nan ýn 1980 ler de ya þa dý ðý iç sa vaþ a el de e i ði po li ik ba þa rý lar ve f ga nis an i le I rak a B el çi si o la rak gös er di ði per for mans la a ný nan Bra hi mi, a lý gü nü B Ge nel ek re e ri Ban Ki-mun ve gö re vi ni dev ral dý ðý Ko fi n nan i le bir a ra ya ge le rek res men B u ri ye ö zel em sil ci si un va ný ný a la cak. s ra il, es cid-i k sa ka zýlarýný sür dü rü yor F Ku düs ü es se se si, s ra il in es cid-i k sa e - ra fýn da ka zý ça lýþ ma sý yap ý ðý na da ir bir ra por ya yým la - dý. Fi lis in Ku düs ü es se se si nin ra po run da, s ra il a - ri hi ser ler Ku ru mu ve lad Der ne ði nin es cid-i k - sa nýn gü ne yin de ki me vi sa ray la rý böl ge sin de ge niþ çap lý bir ka zý ça lýþ ma sý na baþ la dý ðý be lir il di. a por da, s ra il in ka zý ça lýþ ma la rý i le me vi sa ray la rýn dan ka lan ka lýn ý la rý yok e me ye ve es cid-i k sa nýn ka pý la rýn - dan bi ri o lan, ah me Ka pý sý ný e le ge çir me ye ça lýþ ý ðý id di a e dil di. s ra il in da ha ön ce ah me Ka pý sý nýn gü - ney do ðu kýs mý na üs lü man la rýn def ne dil me si ne en gel ol du ðu be lir i len ra por da, bu ül ke nin böl ge yi, ev ra bah çe si ne dö nüþ ür mek is e di ði yö nün de bir pla ný o - nay la dý ðý ha ýr la ýl dý. Gör gü þa hi le ri de böl ge de ki ka zý iþ le mi nin ar dýn dan e kip le rin aþ ve op rak la rý plas ik po þe le re ko ya rak gö ür dük le ri ni söy le di. amallah / a a srail'in escid-i ksa'nýn güneyindeki mevi saraylarý bölgesinde geniþ çaplý bir kazý çalýþmasýna baþladýðý belirildi. GZ Z Y H V DI I I Gaz ze nin ku zey ba ý sý na dü zen le di ði ha - va sal dý rý sýn da 2 Fi lis in li ya ra lan dý. al dý rý da Ha - mas ýn Kas sam u gay la rý ve Fi lis in Öz gür lük Ha re - ke i ne a i bi na lar za rar gö rür ken 2 ki þi de ya ra lan dý. Fi lis in es mî Ha ber jan sý W F, s ra il sa vaþ u ça - ðý nýn b rac el-a ku si böl ge si ni he def al dý ðý sal dý rý - da ya ra la nan 2 ki þi nin has a ne ye kal dý rýl dý ðý ný bil dir - di. s ra il ba sý nýn da i se or du nun, Gaz ze den s ra il e fü ze a ýl ma sý dolayýsýyla Gaz ze de ki ba zý e rör böl - ge le ri ni he def a lan i ki ha va sal dý rý sý ger çek leþ i ril di ði ha ber le ri yer al dý. s ra il sa vaþ u çak la rý, a lý gü nü Gaz ze de i ki fark lý böl ge yi, Çar þam ba gü nü i se Gaz - ze nin Deyr Belh böl ge si ni bom ba la mýþ ve bir Fi lis - in li ka dýn ya ra lan mýþ ý. Gazze / a a avaþ sýrasýnda yýkýlan camilerle ilgili azmina dâvâsý açýlmýþý. Bos na ca mi le ri i çin ka rar bek le ni yor n BO Her sek s lâm Bir li ði nin, sa vaþ sý ra sýn da yý ký lan ca mi ler le il gi li Bos na ýrp Cum hu ri ye i ne aç ý ðý 33 mil yon av ro luk az mi na dâvâ sýn da Bos na Her sek na ya sa ah - ke me si nin ka ra rý bek le ni yor. Bos na Her sek s lâm Bir li ði a - vu ka la rýn dan sad Hrva çiç, na ya sa ah ke me si ne yap - ýk la rý em yiz baþ vu ru su na ký sa sü re de ve o lum lu ce vap a - la cak la rý ný um du ðu nu söy le di. na ya sa ah ke me si ye ki - li si Zvon ko i yan i se em yiz baþ vu ru su nun ken di le ri ne 23 Þu ba a u laþ ý ðý ný kay de i. Ya pý lan em yiz baþ vu ru la rýn da kro no lo jik sý ra yý a kip e ik le ri ni be lir en i yan, þu an da 2009 da ya pý lan em yiz baþ vu ru la rý nýn ka ra ra bað lan dý ðý - na dik ka i çek i. ah ke me nin ö nün de 9 bi ne ya kýn em - yiz dâvâ sý nýn bu lun du ðu nu vur gu la yan i yan, na ya sa ah ke me si nin ba zý dâvâ lar da is is nai a výr ser gi le ye rek da ha hýz lý ka ra ra bað la dý ðý ný be lir i. Bos na Her sek s lâm Bir li ði, sa vaþ za ma nýn da Ban ya lu ka þeh rin de yý ký lan 16 ca mi i çin ay ný þe hir de ki mah ke me ye 33,2 mil yon av ro luk az mi na dâvâ sý aç mýþ, Bos na ýrp Cum hu ri ye i Yük sek ah ke me si, Ban ya lu ka yö ne i mi ni ve ýrp Cum hu ri ye i en i e si ni suç suz bul muþ, az mi na a da ge rek ol ma dý ðý hük mü ne var mýþ ý. Bu nun ar dýn dan s lâm Bir li ði dâvâyý Þu ba a yýn da na ya sa ah ke me si ne a þý mýþ ý. Bos na Her sek s lâm Bir li ði nin ve ri le ri ne gö re, Bos na sa va þý sý ra - sýn da ül ke de bu lu nan 921 ca mi, 259 mes ci, 87 Kur ân kur su, 9 ek ke, 37 ür be ve 407 di ðer va kýf mal la rý za rar gör dü ya da a ma men yý kýl dý. araybosna / a a Ür dün e, 17 fü ze düþ ü id di a sý n U Y D a ý lan 17 fü ze nin, Ür dün sý nýr la rý i çi ne düþ ü ðü i le ri sü rül dü. Fü ze le rin düþ ü ðü köy ler de ya þa yan gör gü þa hi le ri -ýr ra, m ra ve ve z-ze niy be böl ge le ri - ne dü þen fü ze le rin bü yük bir gü rül üy le pa la dý ðý ný, can kay bý ve ya ra lan ma ol ma dý ðý ný be lir i. ý ný ra ya kýn köy le ri bom ba la yan u ri ye or du su nun a ý ðý fü ze ler den ba zý la rý - nýn Ür dün e düþ ü ðü bil di ri li yor. mman / a a HBD IIK KGO 2005 model, 1.5, camlý, çok emiz ve bakýmlý km de beyaz renkli Kango sahibinden saýlýk. el: (0 536)

6 6 2 YÜ 2012 PZ ca ni as ya.com.r ýr rý an la yan fu bol cu s pan ya da, e li co ad rid for ma sýy la ba þa rý lý bir se zo nu ge ri de bý ra kan ür ki ye fu bo lu nun yýl dýz i sim le rin den r da u ran, ver di ði bir rö por aj da ha ya ýn sýr rý ný an la dý ðý ný or a ya koy muþ. u ran, lk yý lýn(ýz)da bir o yun cu ya ko lay ko lay na sip ol ma ya cak þe kil de U F Ku pa sý ný kal dýr dýn. e his se di yor sun? so ru su na þöy le ce vap ver miþ: l lah an baþ ka ne is e ye bi li rim ki? að lý ðým ye rin de, oy nu yo ruz. Her þey çok gü zel. Fu bol oy na dý ðý s pan ya i le il gi li no lar da ak a ran r da u ran, s pan yol lar bi ze gö re fark lý in san lar. z ça lý þý yor lar, ye mek ye me ye düþ kün ler, çok faz la si es a la rý (din len me) var. Ban ka lar i ki de ka pa ný yor me se lâ. Fark lý bir mem le ke, a ma in san la rý sý cak kan lý. yi ni ye li ler. Ba na da çok i yi dav ra ný yor lar þek lin de ko nuþ muþ. Ge ce eð len ce kül ü rüm yok. Ha ya ým bo yun ca da ol ma dý za en. Ye mek yer ken ar ka daþ la rým la, a i lem le u zun u zun soh be e me yi se vi yo rum di yen fu bol cu r da u ran, s pan ya i le ür ki ye a ra sýn da ki fu bol an la yýþ far ký ný da þöy le i zah e miþ: ür ki ye de gol a mak, a sis yap mak çok ö nem li. Dün ya nýn her ye rin de böy le. ma bu ra da in san lar, ki min a kým i çin ne ver di ði ni gö rü yor lar. Fu bol dan çok i yi an la yan bir se yir ci var bu ra da. Biz de ço ðu a raf ar çok faz la fu bol dan an la mý yor. Bu be nim fik rim. Biz fu bo lu çok se vi yo ruz, a ma fu bol dan an la mak ay rý bir þey. Bir sü rü ki ap o ku du ðu nu, bu a ra da Kur ân-ý Ke rim in ürk çe me â li ni de o ku du ðu nu i fa de e den r da u ran, genç le re av si ye le ri ni de þöy le sý ra la mýþ: Bir de fa in san a na sý na ba ba sý na ha yýr lý ev lâ ol ma lý. na sý na, ba ba sý na of de me me li. Ben bu nu böy le gör düm, böy le öð ren dim, böy le de yap ma ya ça lýþ ým. nam ba bam o ra da, gi dip sor sun lar. Ha ya a ki her yap ý ðý mý ön ce a i lem i çin yap ým. Ön ce a i le mi dü þün düm. na mýn ba ba mýn rý za sý ol ma dan hiç bir þey yap ma dým. on ra in san mem le ke i ne ha yýr lý bir ev lâ ol ma lý. (...) Bu nu da ya par ken sa býr ve i yi ni ye çok ö nem li. Ben hep i yi yim, a ma kö ü o lu yor di yen le re ka ýl mý yo rum. yi ni ye her za man so nun da kar þý lý ðý ný bu lur. (o ru: [Bun la rý] Kim öð re i, a i len mi?) ve a i lem. en her za man i yi ol, ge ri si l lah an ge lir de di ler. (Ko nu þan: Beh ram Ký lýç, Genç lik por Der gi si, Ha zi ran 2012, sa yý: 06) Ha di se ye sýrf fu bol pen ce re sin den ba kýl sa bi le Ki min a kým i çin ne ver di ði ni gör mek es bi i ö nem li. Yýl dýz fu bol cu lar, a kým i çin ça lýþ ýk ça yýl dýz la þýr. Fu bol, e mel de in san la rý o ya la yan bir va sý a ol du ðu hal de, ih lâs, þer de de ol sa ne i ce ve rir es bi i ni ha ýr la ý yor. a ký mý na, e ki bi ne ka ký sý ol ma yan ek ba þý na iþ ya pan bi ri si nin mu vaf fak ol ma sý müm kün mü? Yýl dýz fu bol cu r da u ran ýn, l lah an baþ ka ne is e ye bi li rim ki? di ye rek ha li ne þük re me si de ak di re þa yan. y ný þe kil de an ne-ba ba hu ku ku nu bil di ði ni ve bu na ri a ye e i ði ni i fa de e me si çok ö nem li. (n san) na sý na, ba ba sý na of de me me li, Kur ân ýn em ri de ðil mi? [s ra û re si, 23. â ye me â li þöy le dir: ab bin, ken di sin den baþ ka sý na as la i ba de e me me ni zi, a na ya-ba ba ya i yi dav ran ma ný zý ke sin o la rak em re i. ðer on lar dan bi ri, ya da her i ki si se nin ya nýn da ih i yar lýk ça ðý na u la þýr sa, sa kýn on la ra öf! bi le de me; on la rý a zar la ma; on la ra a lý ve gü zel söz söy le.] y ný þe kil de, na mýn ba ba mýn rý za sý ol ma dan hiç bir þey yap ma dým sö zü de r da nýn i þin sýr rý ný an la dý ðý ný ak la ge i ri yor. Cen ne, an ne le rin a yak la rý al ýn da ol du ðu na gö re, mes le ði ne o lur sa ol sun bir in san bu sýr rý an lar ve o na gö re de ha re ke e der se, l lah ýn iz niy le mu vaf fak ol ma ma sý müm kün de ðil. n neba ba nýn du â sý ný al mak, on la rý ra zý e mek bel ki de dün ya nýn en ö nem li i þi dir. Be yan la rý na ba ký lýr sa yýl dýz fu bol cu bu sýr rý an la mýþ, an ne-ba ba sý nýn du â sý ný al mýþ ve on la rý ra zý e me den bir a dým a ma mýþ. Kim ki an ne ba ba sý ný ra zý e der ve on la rýn ha yýr du â sý ný a lýr, cen ne i an ne le rin a yak la rý al ýn da giz le yen Kâ i na ýn Ya ra ý cý sý Hâ lýk ý mýz da o in sa ný mu vaf fak e der. Du â mýz ve e men ni miz, bu ih lâ sýn, bu is i ka me in bo zul ma ma sý. Keþ ke her mes le ðin yýl dýz la rý bu in ce sýr rý an la sa, o na gö re ya þa sa ve genç le re ör nek ol sa... BK ve DUYUU Çorlu amýk Kemal Üniversiesini kazanan rkek ve kýz öðrencilerimize kalacak yer konusunda yardýmcý olunacakýr. riba: (0 542) Çorlu Yeni sya emsilciliði Ca sus luk so ruþ ur ma sýn da 7 u uk la ma H B IÐ DI D, dev le in gü ven li ði ne i liþ kin bil gi le rin e min e dil di ði id di a sý na yö ne lik so ruþ ur ma kap sa mýn da, ca sus luk yap ýk la rý ge rek çe siy le gö zal ý na a lý nan 9 ki þi den 7 si u uk lan dý. Geç i ði miz yýl Ið dýr da Dev le in gü ven li ðiy le il gi li bil gi le ri ser vis e mek ve bu a maç la ör gü kur mak su çun dan 2 si ran lý, 3 ki þi nin u uk lan ma sý nýn ar dýn dan ko nu ya i liþ kin sür dü rü len so ruþ ur ma kap sa mýn da, Ið dýr m ni ye ü dür lü ðü e rör le ü ca de le Þu be ü dür lü ðü e kip le rin ce gö zal ý na a lý nan 9 ki þi, r zu rum d li ye si nde Cum hu ri ye sav cý sý a ra fýn dan sor gu lan dý. or gu la nan 9 zan lý dan 8 i u uk lan ma is e miy le mah ke me ye sevk e dil di. ö be çi mah ke me ye çý ka rý lan li, Ka mil, u re in, i mur, b dur rah man Y, li Z. ve us a fa K, Dev le in gü ven li ðiy le il gi li bil gi le ri ser vis e mek ve bu a maç la ör gü kur mak su çun dan u uk lan dý. Zan lý lar dan u a. i se u uk suz yar gý lan mak ü ze re ser bes bý ra kýl dý. rzurum / a a Y Dokorlardan U isyaný Ü ÐIK- BÞKI ÖZGÜ, 2010 YIID YPI U IVII P DK Y IV OUÇII ÇIKID K YIIK K KYBII K ÖDYCÐ ODU. H Z K 2010 yý lýn da ya pý lan ýp a Uz man lýk ði i mi Gi riþ ý na vý (U) sý na vý nýn ip al e di le rek ye ni sý nav so nuç la rý nýn a çýk lan ma sý ü ze ri ne bir a çýk la ma ya pan üm að lýk-en Ge nel Baþ ka ný O kay röz gün i ki yýl lýk e mek le ri kay bo lan la rýn fa u ra sý ný kim ö de ye cek di ye sor du. Yap ý ðý a çýk la ma da Þa ka gi bi bir ül ke de ya þý yo ruz ve so rum lu lar kol uk la rýn da o ur ma ya de vam e di yor di yen röz gün, 2 se ne göz a sis an lý ðý yap mýþ bi ri si, þim di bu ye ni lis e ye gö re kar di yo lo ji ye ya da KBB baþ la ya cak. ki se ne ön ce ih i sas ka zan dým di ye baþ la yan lar bu gün ye ni den sil baþ an baþ ka bir dal da ih i sa sa baþ la ya cak. Bo þa gi den 2 se ne nin he sa bý ný kim ve re cek? o rum lu lar kol uk la rýn da o ur ma ya de vam mý e de cek? Þa ka gi bi üm a sis an lar þok a, has a lar e dir gin ve sað lýk ça lý þan la rý hu zur suz. Or a da so rum lu yok mað dur o lan lar þaþ kýn Kim se þim di ne o la cak so ru su na ne bir ce vap ve re mi yor þek lin de ko nuþ u. üm að lýk-en Ge nel Baþ ka ný O kay röz gün Poy raz köy dâ vâ sýn da red d-i ha kim a le bi ne red K F ey lem pla ný, mi ral le re su i kas, Göl cük e e le ge çi ri len bel ge ler i le ÇYDD ve ÇV yö ne i ci le ri hak kýn da ki id di a lar a i liþ kin dos ya la rýn bir leþ i ði 11 i u uk lu 85 sa nýk lý Poy raz köy de e le ge çi ri len mü him ma dâ vâ sýn da, sa nýk lar dan e mek li De niz Bin ba þý e ven Bek aþ ýn a vu ka ý nýn, red d-i ha kim a le bi red de dil di. Dâ vâ nýn 3 em muz da ki du ruþ ma sýn da sa nýk lar dan e ven Bek aþ ýn a vu ka ý Hü se yin r söz ün red di ha kim a le bi ni in ce le yen s an bul 13. ðýr Ce za ah ke me si, a raf sýz lý ðý göl ge dü þü re cek her han gi bir sebep bu lun ma dý ðý ge rek çe siy le söz ko nu su a le bi oy bir li ðiy le red de i. Dâ vâ ya ba kan ve red d-i ha kim a le bi dolayýsýyla yaklaþýk 2 ay dýr du ruþ ma a ri hi ve re me yen s an bul 12. ðýr Ce za ah ke me si, red d-i ha kim a le bi nin ka ra ra bað lan ma sý nýn ar dýn dan du ruþ ma nýn 15 kim Pa zar e si ve 19 kim Cu ma gü nü ya pýl ma sý na ka rar ver di. s an bul / a a Güneydoðu nun en büyük sorunu: PKK Î a vun ma Ba ka ný s me Yýl maz, Gü ney do ðu nun en bü yük prob le mi, o ra da ya þa yan Kür va an da þýn da prob le mi PKK e rö rü dür. PKK be nim o ra da ya þa yan Kür in sa ný mýn so ru nu dur. PKK or a dan kal kýn ca, o ra da ki Kür in sa ný mýn prob le mi de or a dan kalk mýþ o la cak de di. 12 e si sin op lu e mel a ma ö re ni i çin i vas a ge len il li a vun ma Ba ka ný Yýl maz, bir ga ze e ci nin BDP Ge nel Baþ ka ný e la ha in De mir aþ ýn, Þem din li-hak ka ri a ra sýn da ki 400 ki lo me re lik böl ge nin e rör ör gü ü nün kon ro lün de ol du ðu na i liþ kin id di a sý ný sor ma sý ü ze ri ne, a de ce 2 þey söy lü yo rum. Bi rin ci si, Gü ney do ðu nun en bü yük prob le mi, o ra da ya þa yan Kür va an da þýn da prob le mi PKK e rö rü dür. PKK be nim o ra da ya þa yan Kür in sa ný mýn so ru nu dur. PKK or a dan kal kýn ca, o ra da ki Kür in sa ný mýn prob le mi de or a dan kalk mýþ o la cak. kin ci si, biz o ra da ki Kür va an daþ la rý mý zý PKK dan ko ru mak zo run da yýz, yap ma mýz ge re ken en ö nem li hu sus da, bi zim in san la rý mý zý PKK dan ko ru mak de di. ivas / a a H Y Va li si. Ce la le in e ke siz, Ha ay da ki ce ma a ve op lu luk la rýn di ni li der le riy le z mir de or ak bir ba sýn op lan ý sý dü zen le di. op la ý da bir ga ze e ci nin, a man da ðý nda Kur ân ya kýl dý ðý yö nün de bir de di ko du var dý. sö zü ü ze ri ne e ke siz, Bu na es ki ler i ki ür lü ce vap ve rir di. Bi ri ni hal di li, di ðe ri ni kal, ya ni söz di li þek lin de söy ler ler - PKK BÜ YÜK Z I KÜ V YO Ö ör gü ü PKK nýn o böl ge nin kal kýn ma sý na en gel ol du ðu nu di le ge i ren Yýl - maz, þöy le ko nuþ u: þ ma ki ne le ri ni ya ký yor, o kul la rý ya ký yor mu? Ya ký yor. Ya ý rý - mýn gel me si ni is e mi yor. s na fa her gün ke penk in di ri yor mu? Ke pen gin in di ði yer de ya ý rým o lur mu, i ca re o lur mu? Hem o ra nýn hal ký ný fa kir bý ra ký yor hem o - ra nýn ge liþ me si ni en gel li yor, is i yor ki o ku ma mýþ, ca hil lik le, hem yok sul luk ol sun, hem ce ha le ol sun. On la rýn is e di ði in san i pi ce ha le e ve fa kir lik e ü rer, yok sul - luk a ü rer. Bi zim de kav ga mýz yok sul luk la ve ce ha le le. n þal lah bu nu ye ne ce ðiz. Biz öl dü re rek de ðil, ya þa a rak ne i ce al mak is i yo ruz. n cak çok bü yük bir mem - nu ni ye le mü þa he de e di yo ruz ki, ar ýk Kür so ru nuy la PKK so ru nu bir bi rin den a - yýr e dil miþ du rum da dýr. PKK nýn, en bü yük za ra rý Kür le re ver di ði ni vur gu la yan Yýl maz, Ki mi ni öl dür e rek, ki mi ni öl dü re rek. ki sin de de kay be den, o ra da ki in sa - ný mýz o lu yor. Biz hem öl dür dük le ri ni ko ru mak is i yo ruz hem öl dür me ye gön de - ri len, in i ha ra gön de ri le ni , ya þýn da ki genç le ri, ço cuk la rý e li ne si la hý ve - re rek da ða gön de rir sen, (in i har e) de mek ir. þ e bi zim bu PKK nýn in i ha ra gön - der dik le ri ni ön le ye bil me miz la zým. Her kes es pi e miþ ir, da ða çý kýþ lar da a zal ma var. O nun i çin de PKK nýn i çe ri sin de ar ýk ür ki ye den ka ý lan lar dan çok bel ki ür - ki ye dý þýn dan ka ý lan lar var. I rak an var dýr, u ri ye i le ran dan var dýr. Biz bu ka ý - lým la rý a zal ý ðý mýz sü re ce, i yi bir yol da de vam e di yo ruz de mek ir. Haay Valisi. Celalein ekesiz, Haay daki cemaa ve opluluklarýn dini liderleriyle zmir de orak bir basýn oplanýsý düzenledi. FO OÐ F: CH ekesiz: Bin se ne dir bir lik e ya þý yo ruz di. Bi zim bu na en gü zel ce va bý mýz i se bu ra da bu lu nan ha zi ru nun hal di li dir. de di. 81. z mir n er nas yo nal Fu a rý ( - F) nýn o nur ko nu ðu i li ol duk la rý ný be lir en Va li e ke siz, ür ki ye de bin ler ce yýl dýr de ði þik din men sup la rýy la bir lik e kar deþ lik duy gu la rý i çin de ya þý yo ruz. Çe þi li za man di lim le rin de çý ka rý lan de di ko du la ra en gü zel ce vap i se O UÇ GÖ H K GÖ V Y D ÐÞ ÖZ GÜ, ÖY a ra fýn dan 12 ra lýk 2010 a ri hin de ya pý lan U on ba har Dö ne mi i le il gi li e mel ýp Bi lim le ri es i-1 (B-1) ve Kli nik ýp Bi lim le ri es i (KB) so ru ki ap çýk la rýn da ki ba zý so ru la rýn ha a lý ol du ðu ö ne sü rü le rek bu so ru la rýn ip a li a le biy le n ka ra 15. da re ah ke me si ne dâvâ a çýl dý ðý, a çý lan da va da mah ke me nin dâvâ ko nu su iþ le min ve u yuþ maz lý ða ko nu o lan so ru la rýn ip a li ne ka rar ver di ði ni bil di ren röz gün, ÖY nin Da nýþ ay a yap ý ðý em yiz baþ vu ru sun da i se so nuç de ðiþ me di. Da nýþ ay - da re ah ke me si nin ka ra rýný o na dý. Bu o na ma so nu cun da i se ÖY so ru la rý ip al e de rek bu gün ye ni bir so nuç a çýk la mak zo run da kal dý. Bu so nuç la ra gö re her ke sin gö rev yer le ri de ðiþ i ve i ki yýl lýk e mek le ri bo þa gi i. Þim di sil baþ an ve sý fýr dan ye ni gö rev yer le rin de ye ni dal lar da ih i sa sa baþ la ya cak lar de di. K DI I I D Y Þ D YÖK U Ce za la rý o na nýn ca ek rar u uk lan dý lar U ZU u uk lu luk sü re si ni dü zen le yen ya sa ge re ðin ce ser bes bý ra kýl dýk an son ra hak la rýn da ki ha pis ce za la rý Yar gý ay a ra fýn dan o na nan a ðýr ce za lýk 4 ki þi, ya ka la na rak ce za e vi ne ko nul du. Ya sa ge re ðin ce ser bes bý ra ký lan ve Yar gý ay a ra fýn dan ce za la rý o na nan a ðýr ce za lýk ki þi le rin ya ka lan ma sý a ma cýy la sa yiþ Þu be ü dür lü ðü ra nan Þa hýs lar Bü ro mir li ði e kip le rin ce ger çek leþ i ri len o pe ras yon lar da 1 i gasp, 3 ü ci na ye hü küm lü sü 4 ki þi ya ka la na rak gö zal ý na a lýn dý. s an bul / a a ÖZ GÜ a çýk la ma sýn da þu de ðer len dir me ler de bu lun du: Bel ki de lis e ler de a dý ol ma yan lar a sis an lý ðý bý ra kýp pra is yen he kim o la rak es ki gö rev yer le ri ne dö ne cek ler. en as lýn da a la - ya yý ka zan mýþ ýn. n ka ra da biz se ni i ki se ne mi sa fir e ik. Ku su ra bak ma a la ya yol cu su - sun. en ih i sa sý ka za na ma mýþ ýn, kar di yo lo ji kli ni ðin de ver miþ ol du ðun e me ðe e þek kür e - de riz. Bir has a ne nin a ci lin de pra is yen he kim o la rak ya da bir op lum sað lý ðý mer ke zin de pra is yen li ðe de vam e de cek sin. Ger çek en þa ka gi bi yok böy le bir ül ke da ha. Dün YÖK kal dý - rýl sýn di yen ler YÖK ün bu sý nav bi ri mi sa ye sin de sa ný rým YÖK en mem nun lar ne de ol sa sý - nav la ra is e dik le ri gi bi mü da ha le e di yor lar. O za man YÖK ü kal dýr ma nýn an la mý yok ki. bir lik e bu ra da bu lun ma mýz ve hal di li miz dir. þek lin de ko nuþ u. Fu ar ne mon O el de ki op lan ý ya Ha ay l üf ü sü, le vi, r me ni, Hý ris i yan ve u se vi din em sil ci le ri de ka ýl dý. Bir lik ve be ra ber li ðin ö ne mi nin an la ýl dý ðý op lan ý da hoþ gö rü ve ba rý þa vur gu ya pýl dý. op lan ý, di nî li der le rin hoþ gö rü me saj la rýy la a mam lan dý. z mir / ci han Þýr nak a köy ko ru cu su na si lâh lý sal dý rý nu U D il çe si aþ de len Kö yün de si lâh lý sal dý rý ya uð ra yan ge çi ci köy ko ru cu su o lay ye rin de öl dü. di ni len bil gi ye gö re, aþ de len Kö yün de ge çi ci köy ko ru cu su o la rak gö rev ya pan li pay dýn, dün ge ce geç sa a ler de köy mey da nýn da he nüz kim li ði be lir le ne me yen ki þi ve ya ki þi le rin si lâh lý sal dý rý sý na uð ra dý. pay dýn, o lay ye rin de ö lür ken, jan dar ma e kip le ri, sal dýr gan la rýn be lir len me si i çin böl ge de ça lýþ ma baþ la ý. Þýrnak / aa u a ba ka sað la nýr sa, ye rel se çim ler 6 ay ö ne a lý na bi lir nkp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Hü se yin an rý ver di, u a ba ka nok a sýn da di ðer par i ler o lum lu ba kar lar sa ye rel se çim le ri 6 ay ö ne a la bi li riz de di. Ye rel se çim le rin o la ðan þar lar da 2014 ar a yýn da ya pý la ca ðý ný kay de den an rý ver di, o lum suz kýþ þar la rý dolayýsýyla ge çen ye rel se çim ler de uh sin Ya zý cý oð lu nun he li kop e ri nin düþ ü ðü nü ha ýr la ý. an rý ver di, bu o lum suz luk lar so nu cun da o gün kü þar lar da ve son ra sýn da, kýþ þar la rýn da se çim ya pýl ma sý çok uy gun ol mu yor son ba har da se çim ya pýl ma lý gi bi de ðer len dir me ler ya pýl dý ðý ný be lir e rek, Bu se çim ler 2014 e ya pýl ma sý ge re ken ye rel se çim ler, bü yük bir ih i mal le ki mi par i le rin a çýk la ma sýn dan da an lý yo ruz ki son ba ha ra kay dý rý la cak ýr. di ye ko nuþ u. an rý ver di, þun la rý kay de i: Bu ye rel se çi min ö ne a lý na bil me si i çin a na ya sa de ði þik li ði ya pýl ma sý ge re kir. na ya sa de ði þik li ði i çin de 367 ga ra be i dur du ðu i çin oy ge rek mek e dir. a yý sal ço ðun lu ðu muz ol du ðu hal de se çi mi ö ne al ma im kâ ný mýz yok ur. O a çý dan mec lis i çe ri sin de bir mu a ba ka sað la nýr sa ve mec lis i çin de ki di ðer par i ler de bu nok a da gö rüþ bir li ði ne va rýr lar sa o za man a na ya sa de ði þik li ði i le se çim le rin ö ne a lýn ma sý müm kün o la cak ýr. u a ba ka nok a sýn da di ðer par i ler o lum lu ba kar lar sa ye rel se çim le ri 6 ay ö ne a la bi li riz. Giresun / aa Gümrük ayinleri yeniden yapýlacak ngüük ve icare Bakaný Hayai Yazýcý, süresi dolmayan hiçbir memurun iradesi dýþýnda roasyona abi uulamayacaðýný beliri. Gümrük ve icare Bakaný Yazýcý, roasyona abi Gümrük Bölgü üdürlükleri nin aþra eþkilâlarýnda çalýþan memurlarýn aamalarý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Bakanlýkça 15 ðusos a yapýlan süresi dolmayan 500 i aþkýn memurun yer deðiþirmesi iþlemini sonlandýrdýðýný vurgulayan Hayai Yazýcý, 2012 aamasýna esas ercihler geçerli olmak kaydýyla inerneen e-ercih ekraný sýnýrlý süreyle yeniden ercihlere açýlacakýr. dedi. n ka ra / ci han

7 Y 2 YÜ 2012 PZ H B 7 h li ye ve ruh sa lar de ði þi yor H B BK KI GB ÜÜCÜ BG V UH D PK ZD YPICK. POJ 2013' B KD OK FY GÇ PIYO. ÜKY'D OP 21 YO 600 B KÞ ÜÜCÜ BG BUUUYO. H C K ve do lan dý rý cý lýk la mü ca de le - nin kap sa mý ný ge niþ le en e ko no mi yö ne i - mi eh li ye ve ruh sa la rý de ðiþ i ri yor. Ö nü - müz de ki yýl dan i i ba ren ön ce lik li o la rak eh li ye ler ban ka kar la rý gi bi plas ik mal ze - me den ü re i le cek. ba la rý ve i çe ri ði ne yö - ne lik ça lýþ ma lar de vam e der ken ba sý mýn pa sa por a ol du ðu gi bi ek bir mer kez ü ze - rin den ya pýl ma sý ü ze rin de du ru yor. Za - man ýn ha be ri ne gö re, Darp ha ne ve Dam ga a ba a sý Ge nel ü dür lü ðü i le em ni ye in or ak la þa yü rü - ü ðü pro je nin a - mam lan ma sý i le bir lik e sü - rü cü bel ge si ve a raç es cil bel ge - le ri nin yýp ran ma, bo zul ma ve sah e ci - li ðe kar þý po li kar bo - na mal ze me den ü re i - mi ya pý la cak. Bel ge le rin kâ ðý ye ri ne plas - ik en ya pýl ma sý nýn ar dýn dan yýp ran ma se - be biy le bo zul ma nýn ö nü ne ge çil miþ o la cak yý lýn da ilk e a bý nýn a mam lan ma sý ön gö rü len ça lýþ ma lar hak kýn da bil gi ve ren em ni ye kay nak la rý, eh li ye in plas ik o la rak ü re i mi ko nu sun da sü reç e ö nem li i ler le - me ler kay de dil di ði ni be lir e rek, Hem eh li - ye hem de ruh sa a kâ ðý dö ne mi ni ka pa - mak i çin gö rüþ me ler yü rü ü lü yor. Bun lar e rör le pro fes yo nel ce mü ca de le e dil me li nhk KÂ Çu kur ca il çe si Köp rü lü Jan dar ma a bur Ko mu an lý ðý na 1 y lül 2006 a ri hin de ya pý lan PKK sal dý rý sýn da þe - hi dü þen lek ro nik ü hen di si s eð men Ze ki Bu rak O kay þe hi e di li þi nin 6 ýn cý yýl - dö nü mün de me za rý ba þýn da a nýl dý. Oð lu - nun Bur sa Pý nar ba þý Þe hi li ði nde ki me za rý ba þýn da dü zen le di ði an ma ö re nin de ko - nu þan þe hi ba ba sý e zai O kay, ürk or du - sun da; 850 bin as ke rin 250 bi ni nin saç kes - me, ber ber lik ve pa a es soy ma i þi i le uð raþ - ý ðý ný i le ri sü re rek, as ker le rin e rör le mü ca - de le ye ye er li þe kil de ye iþ i ril me di ði ni kay - de i. O kay ko nuþ ma sý na þöy le de vam e i: e rör le pro fes yo nel ce mü ca le de e dil me li. On la rý i yi ye iþ i ri niz, on la ra e rör le mü ca - de le e de bi le cek ye e nek le ri ka zan dý rý nýz. Öy le si lah lar la on la rý do na ýn ki, on lar da e rö ris ler le i yi mü ca de le e sin. PKK lý e - rö ris ler le sar maþ do laþ ha re ke le riy le ep ki çe ken BDP li mil le ve kil le ri ni de e leþ i ren O kay, Kür op lu mu nun in san ca ya þa ma sý i çin ne yap mýþ lar? Han gi pro je yi ü re miþ - ler? Kür le rin iþ siz li ði i çin pro je mi ü re miþ - ler? Ha yýr. e var sa de ce; em per ya lis ma - þa sý o lup, bu ül ke de ki in san la rý bir bir le ri ne dü þür mek, böl mek var. Ben o lar i çin PKK mil le ve ki li di yo rum. Bur sa / ci han Ka za yo lu ka pa ý ng K 3 I, 1 kam yo ne ve 3 o o - mo bi lin ka rýþ ý ðý ra fik ka za sýn da 1 ki þi öl - dü, 6 ki þi ya ra lan dý. Bur sa-s an bul Ka ra - yo lu ka za dolayýsýyla bir sü re u la þý ma ka - pan dý. lý nan bil gi ye gö re, 16 Z 979 pla - ka lý I, s an bul is i ka me in den Bur sa yö nü ne gi der ken 4 Yol mev ki in de kon - rol den çý ka rak or a re füj den bö lün müþ yo lun di ðer a ra fý na geç i, ar dýn dan kar þý yön den ge len 2 I i le 1 kam yo ne e çarp ý. Çarp ma nýn e ki siy le sav ru lan di ðer I lar ve kam yo ne, yol ke na rýn da park ha lin de ki 3 o o mo bi le çarp ý. Kon rol den çý kan Iýn sü rü cü sü o lay ye rin de öl dü. Ka za da ya ra la nan 6 ki þi i se Gem lik Dev le Has a - ne si ne kal dý rýl dý. Ka za dolayýsýyla ka pa nan Bur sa-s an bul Ka ra yo lu a raç la rýn kal dý rýl - ma sýn dan son ra ra fi ðe a çýl dý. Bur sa / a a kâ ðý de ðil de ban ka kar ý gi bi plas ik mal - ze me den ya pý la cak. Ba sý mý da ek mer kez - den ya pý la ca ðý i çin hem va an daþ hem de me mur la rýn iþ yü kü ha fif le ye cek. O na yý yi - ne em ni ye ya pa cak. de di. di ni len bil gi le - re gö re sü rü cü bel ge si ve a raç es cil bel ge - si nin ya ný sý ra mev cu kim lik le rin de plas - ik mal ze me den ya pýl ma sý ü ze rin de gö rüþ - me le re hýz ve ril di. ür ki ye de 2010 yý lý so - nu i i ba rýy la op lam 21 mil yon 600 bin ki þi - nin sü rü cü bel ge si bu lu nu yor. h li ye i o - lan la rýn 17 mil yon 500 bi ni er kek ler den, ge ri ye ka lan la rý i se ka dýn lar dan o lu þu yor. ÞI YI I: 16,5 YO D ra fi ðe çý kan a raç sa yý sý ar ýk ça ve i kin ci el o o mo bil a lým sa ý mý nýn mik a rý na gö re her yýl mil yon lar ca a raç es cil bel ge si dü - zen le ni yor. ra fi ðe kay dý ya pý lan mo or lu a þý sa yý sý ha zi ran a yýn da bir ön ce ki a ya gö - re yüz de 22,4 a za lýr ken, ge çen yý lýn ay ný a yý - na gö re i se yüz de 15,3 dü þüþ gös er di. Ha zi - ran a yýn da 79 bin 875 a þý ra fi ðe kay de di - lir ken, 8 bin 36 a þý ýn ra fik en kay dý si lin - di. ür ki ye s a is ik Ku ru mu (Ü K) ve ri - le ri ne gö re 2012 yý lý O cak-ha zi ran dö ne - min de 530 bin 916 a de a þý ýn kay dý ya pý - lýr ken, 59 bin 903 a ra cýn ra fik en kay dý si - lin di. Böy le ce bu yý lýn ilk 6 a yýn da ra fik e ki a þý sa yý sý nýn 471 bin 13 a de ar ma sýy la ha zi ran a yý so nu i i ba rýy la ra fi ðe ka yý lý op lam a þý sa yý sý 16 mil yon 560 bin 541 o - la rak ka yý la ra geç i. s an bul / Ye ni s ya Ký zý lay, yar dým la, sý nýr dan ge çiþ le ri ön le ye cek KIZI Y Ge nel Baþ ka ný h - me ü fi kar, Ö nü müz - de ki gün ler de o ha a ih i yaç sa hip le ri nin ür ki ye ye geç - me le ri nin ö nü ne ý fýr nok a - da o pe ras yon o la rak a ným - la dý ðý mýz sis em le geç me yi dü þü nü yo ruz. de di. Ha ay a ge len Ký zý lay Ge nel Baþ ka ný kar, Yay la da ðý nda u ri ye li ürk men le rin kal dý ðý ça dýr ken e in ce le me ler de bu lun - du. Baþ kan kar, ge zi son ra - sý ça dýr ken ka pý sýn da ga ze - e ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Ga ze e ci le rin ür ki ye ye geç me yi bek le yen u ri ye li le - rin son du rum la rý i le il gi li so ru su na Ký zý lay Ge nel Baþ - ka ný kar, þu kar þý lý ðý ver di: Ö nü müz de ki gün ler de sa ný - yo rum ki sý nýr da o pe ras yon - la rý mýz baþ la ya cak. O ha a D Par i si (P) Ge nel Baþ ka ný us a fa Ka ma lak, hü kü me in BD yi gü ve ne - rek, u ri ye de a dým lar a ý ðý ný fa ka ür ki ye nin bu gün yal - nýz kal dý ðý ný ve fer ya e i ði ni söy le di. Par i ge nel mer kez de il baþ kan la rý i le bir a ra ya ge - len Ge nel Baþ kan Ka ma lak, u ri ye po li i ka sý nýn baþ an be ri yan lýþ ol du ðu nu söy le - dik le ri ni fa ka söy le dik le ri nin dik ka e a lýn - ma dý ðý ný di le ge ir di. KP nin ba ðým sýz bir dýþ po li i ka sý nýn ol ma dý ðý ný sa vu nan Ka ma - lak, dýþ po li i ka la rý nýn BD gü dü mün de ol - ih i yaç sa hip le ri nin zo run lu ih i yaç la rý ný kar þý la ya bil mek i çin ür ki ye ye geç me le ri nin ö nü ne ý fýr nok a da o pe ras - yon o la rak a ným la dý ðý mýz sis em le geç me yi dü þü nü yo - ruz. Bu o pe ras yon la a la ka lý u lus lar a ra sý i liþ ki ler me zu nu ar ka daþ la rý gö rev len dir dik. Bu i þi san dar la rý na gö re ya - pý yo ruz. Göz lem ler ne za re - in de ya pý lý yor. n þal lah çok ký sa bir za man da ür ki ye ye ge len bu a ký mý sý nýr ha ýn da ya pa ca ðý mýz yar dým lar la dur du ra ca ðýz. Ha ay ge ne - lin de bu lu nan ça dýr ken le - rin ka pa ý la ca ðý yö nün de ki söy lem le rin ha ýr la ýl ma sý ü - ze ri ne Baþ kan kar, Yok yok, öy le bir þey yok. Þim di - lik öy le bir þey yok. i fa de si ni kul lan dý. Ha ay / ci han du ðu nu ö ne sür dü. Wi ki le - aks bel ge le rin den bö lüm ler o ku yan Ka ma lak, bel ge ler de r do ðan ýn BD nin güç lü bir mü e fik ol du ðu nun, e - ðer r do ðan a ve ri len des ek de vam e der se ür ki ye de is - e dik le ri ne u la þa cak la rý na de ði ni len bö lüm le ri o ku du. Ka ma lak, BD ye ve ri len 6 ha va a la ný i le 7 li man dan son ra dýþ po li i ka da a viz le rin baþ la dý ðý ný be - lir i. Hü kü me in BD yi gü ve ne rek, u ri - ye de a dým lar a ý ðý ný sa vu nan Ka ma lak, fa - ka ür ki ye nin bu gün yal nýz kal dý ðý ný ve a yý na ba san 3. u ri ye li de öl dü KIZI P il çe sin de, ül ke le rin de ki o lay lar dan ka çan bir grup u ri - ye li nin sý nýr dan ge çi þi sý ra sýn da ya þa nan ma yýn pa la ma sýn da a - ðýr ya ra la nan ü çün cü ki þi de öl dü. u ri ye li ler den o lu þan bir gru - bun, ön ce ki gün, sý nýr böl ge sin den Ký zýl e pe nin Þen yur bel de si - ne geç me ye ça lýþ ý ðý sý ra da ma yýn pa la ma sý so nu cu a ðýr ya ra la - nan Da vu a lah (28), e da vi gör dü ðü Ký zýl e pe Dev le Has a ne si Yo ðun Ba kým Ü ni e si nde kur a rý la ma dý. a lah ýn ce na ze si nin, Di yar ba kýr d lî ýp Ku ru mu na gön de ril di ði öð re nil di. Pa la ma da i ki u ri ye li de ön ce ki gün öl müþ ü. ar din / a a i zip e ki sý ðýn ma cý lar Kar ka mýþ a gön de ril di Ü KY Y sý ðýn dýk an son ra mi ni büs ler le i zip il çe si ne ge i ri len ve bu ra da pan si yo nu bu lu nan 4 o kul da ba rýn ma la rý sað la ný lan 803 u ri - ye li, kal dýk la rý o kul lar da po lis a ra fýn dan kon rol le ri ve sa yým la rý ya pýl - dýk an son ra o o büs ler le bu gün Kar ka mýþ a ki ça dýr ken e gön de ril di. Bu a ra da, Kar ka mýþ a ki 10 bin ki þi ka pa si e li ça dýr ken e ki u ri ye li sa yý sý nýn 2 bi ne u laþ ý ðý bil di ril di. ç ka rý þýk lýk an ka çan 27 ki þi de u - say bin il çe si ne gel di. u ri ye nin Ka mýþ lý, Ha lep ve f rin ken le rin den ol duk la rý öð re ni len 4 a i le, u say bin il çe si ya kýn la rýn da ki ma yýn lý sý nýr böl ge sin den ge çe rek ürk as ker le ri ne sý ðýn dý. u say bin Dev le Has a - ne si nde sað lýk kon ro lün den ge çi ri len ço ðu ço cuk 27 u ri ye li nin, Ki lis ve Þan lý ur fa da ki kamp la ra gön de ril di ði be lir il di. Ga zi an ep / a a Hü kü me BD ye gü ven di, yal nýz kal dý D Par i si Ge nel Baþ ka ný us a fa Ka ma lak fer ya e i ði ni söy le di. I rak ör ne ði ni ve ren ve u ri ye de bek le dik le ri ni bu la ma dýk la rý ný, bu - nun se be bi nin i se bu ül ke de ki ya pý nýn ol du - ðu nu ak a ran Ka ma lak, le vî, ün nî, Þiî, Kür, us ya, ran ve Çin gi bi un sur la rýn u - ri ye de bu lun du ðu nu di le ge ir di. ür ki - ye nin u ri ye ye gir me si i çin eþ vik e dil di ði ni de i le ri sü ren Ka ma lak, hü kü me i u ya ra rak, bu nun ger çek leþ me si du ru mun da ür ki - ye nin bö lü ne ce ði ni sa vun du. Ka ma lak ay rý - ca, yýl la rýn da Fa zi le Par i si nin ka pa ýl ma sü re cin de, KP nin ön de ge len ba zý i sim le ri nin, sýrf ye ni bir par i ku ra bil - mek i çin FP nin ka pa ýl ma sý i çin ça ba sarf e i ði ni id di a e i. n ka ra / ci han 28 Þu ba a sýr per de si kal ký yor n FH YO hü kü me i nin gö rev den ay rýl ma sý na yol a çan 28 Þu ba il lî Gü ven lik Ku ru lu bel ge le ri ü - ze rin de ki giz li lik ka ra rý kal dý rýl dý. v de yer a lan ha - be re gö re, il lî Gü ven lik Ku ru lu nun son op lan ý - sýn da, 28 Þu ba a ki op lan ýy la il gi li ö nem li bir ka rar a lýn dý. e fah yol hü kü me i nin gö rev den ay rýl ma sý na yol a çan 28 Þu ba il lî Gü ven lik Ku ru lu bel ge le ri - nin ü ze rin de ki sýr per de si kal ký yor. ra la rýn da 8 yýl - lýk ke sin i siz e mel e ði im, ö zel Kur ân kurs la rý nýn ka pa ýl ma sý gi bi baþ lýk la rýn da bu lun du ðu ka rar la rýn bir kýs mý ka mu o yu na a çýk lan dý. n cak ba zý mad de - ler GK ka rar la rý nýn giz li li ði ö ne sü rü le rek o gün bu gün dür hiç a çýk lan ma dý. ec lis Dar be ve uh ý - ra la rý raþ ýr ma Ko mis yo nu, da ha ön ce bu bel ge le ri GK Ge nel ek re er li ði nden is e miþ an cak giz li lik ka ra rý ge rek çe gös e ri le rek bu a lep ge ri çev ril miþ i. Ö nü müz de ki haf a ko mis yo nun ye ni bir ya zý ya za - rak giz li lik ka ra rý kal dý rý lan bel ge le ri ye ni den GK Ge nel ek re er li ði nden is e ye ce ði be lir i li yor. 28 Þu - ba 1997 a ri hin de ya pý lan ve 9 sa a sü ren il lî Gü - ven lik Ku ru lu nda çý kan ka rar lar, ec me in r ba - kan baþ kan lý ðýn da ki e fah yol hü kü me i ni dü þü ren en ö nem li mi henk a þý o la rak gös e ri li yor du. y gün den Baþ ba ka na ce vap nchp un ce li il le ve ki li Hü se yin y gün, Baþ ba - kan e cep ay yip r do ðan ýn PKK a ra fýn dan ka çý - rýl ma sý na i liþ kin de ðer len dir me le ri ne ce vap ver di. y gün, Baþ ba kan r do ðan ýn, Doð ru su i nan mý yo - rum. Çün kü be nim par im den de çok sa yý da ar ka - da þým ka çý rýl dý, hâ lâ dön me yen ler var. Ka çý rý lan kay ma ka mým var, öð re me nim var, on lar hâ lâ ge ri dön me ye cek, bu nu hiç dü þün me ye cek sin. a çýk la - ma sý na wi er dan ver di ði ce vap a þun la rý yaz dý: ay yip r do ðan ka çý rýl mam la il gi li se nar yo, y - gün de i çin de de miþ; Þa mil in ki min se si ol du ðu ne leþ i; sen e ðer ba na e rö ris di yor san PKK ya ne di ye cek sin? PKK i le na sýl mü za ke re e de cek sin? Dað dan genç le ri na sýl in di re cek sin? kan ka ný na sýl ke se cek sin? Der din u cuz si ya se. n ka ra / ci han K ça lý þan la rýn dan ra kan a yar dým ng Ç yýl a ma zan a yýn da o ma li Hal ký nýn yar dým çýð lýk la rý na du yar sýz kal ma yan Bem-Bir- en K Þu be si, bu yýl da yok luk lar i çe ri sin de ha ya ý ný i da me e ir me ye ça lý þan Bang la deþ li üs lü man lar i le bü yük bir zu lüm gö re rek in san - lýk dra mý nýn ya þan dý ðý ra kan da ki üs lü man lar i çin yar dým e li ni u za ý. Bem-Bir-en K Þu be si ve büün ye rel yö ne im ça lý þan la rý ný em si len Bang la deþ e gi den h me l ý ný þýk, böl ge de mül - e ci o la rak ya þa yan ra kan lý üs lü man la ra 1 ay - lýk gý da ih i ya cý ný kar þý la ya bi le cek op lam 62 a de ku man ya pa ke i ve ye im ço cuk la ra o yun cak da - ðý ý mý ný ger çek leþ ir di. Ö e yan dan böl ge de su ih i ya cý ný kar þý la mak i çin 1 i K Yö ne im Ku ru - lu a dý na ol mak ü ze re op lam 3 a de su ku yu su aç ý rýl dý. Ya pý lan yar dým lar se be biy le þük ran la rý ný i fa de e den s lâm Vak fý Ge nel ek re e ri Dr. Kha - lil-ur ah man i se, ger çek leþ i ri len or ga ni zas yon - dan do la yý Bem-Bir-en K Þu be si ne e þek kür pla ke i ak dim e i. nkara / ecep Gören lan ya da, 100 hek ar a lan yan dý n Y I Gü zel bað bel de sin de 2 gün ön ce baþ la yan ve kon rol al ý na a lý na ma yan or man yan gý nýn da 100 hek ar dan faz la a la nýn za rar gör - dü ðü bil di ril di. n al ya Or man Böl ge ü dü rü li Gök çöl, Gü zel bað bel de sin de ki la ra Va di - si nde þu a na ka dar yak la þýk 100 hek ar dan faz la ký zýl çam or ma ný nýn yan dý ðý ný, za rar gö ren a la nýn ne mik a rý nýn yan gýn sön dük en son ra ya pý la cak in ce le me le rin ar dýn dan bel li o la ca ðý ný söy le di. Gök çel, fark lý nok a lar dan mü da ha le e di len yan - gý nýn Ba yýr Kö yü yer le þim a la ný na yö ne len kýs mý - nýn i se kö ye 300 me re ka la kon rol al ý na a lýn dý - ðý ný be lir i. Yan gýn sön dür me ça lýþ ma la rýn da bir iþ çi ze hir le nir ken, bir iþ çi dü þe rek ya ra lan dý. Ba - yýr Kö yün de köy lü ler yan gýn eh li ke si dolayýsýyla ge ce yi uy ku suz ge çi ri yor. Yan gýn eh li ke sin den do la yý köy de bü yük bir kor ku ve pa nik ol du ðu nu i fa de e den muh ar ey fik Þim þek, genç le rin bu ne den le nö be u u ðu nu kay de i. rý za lan yan - gýn sön dür me u ça ðý da a mir e dil dik en son ra ek rar ça lýþ ma lar baþ la dý. n al ya / a a Hak kâ ri de ki i zin siz gös e ri le re 17 gö zal ý nhk KÂ Va li li ði, þehirde ki i zin siz gös e ri ler de mo lo of kok eyl li, ha vai fi þek li ve aþ lý sal dý rý lar da bu lun duk la rý id di a sýy la 17 ki þi nin gö zal ý na a lýn dý - ðý ný bil dir di. Va li lik en ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, 18 ðus os 2012 a ri hin de if ar son ra sýn da va an - daþ la rýn a ra sý na ka rý þa rak aþ lý sal dý rý da bu lu nan ve bu o lay ön ce sin de ve son ra sýn da, þehir ge ne lin - de mo lo of kok ey li, ha vai fi þek ve aþ lý sal dý rý ey - lem le rin de yer a lan 17 ki þi nin be lir len di ði kay de - dil di. Gö zal ý na a lý nan zan lý la rýn 14 ey le me ka ýl - dýk la rý nýn esbi e dil di ði bil di ril di. Hak kâ ri / a a

8 KOO 8 2 YÜ 2012 PZ Y HB DÖ VZ FK F KZ B K I DÖ VZ KU I Cin si Cin si 1 BD DO I 1 VU Y DO I 1 D K KO U 1 U O 1 G Z 31 ÐUO 2012 DÖ VZ FK F 1 VÇ F GI IÞ IÞ IÞ IÞ 1 VÇ KO U K D DO I KU VY D I O VÇ KO U U U D B Y J PO Y IÞ IÞ IÞ IÞ DO DÜ 1,8110 Ö C K GÜ 1,8120 u B P Y U O I C. I I DÜ 2,2770 Ö C K GÜ 2,2760 u DÜ 98,45 Ö C K GÜ 97,20 u DÜ 662 Ö C K GÜ 654 u VÞ HCI VUDU Yangýnlar piyasadaki odun mikarýný yüzde 15 daralý. Or man yan gýn la rý, mo bil ya ih ra ca ý na da dar be vur du n O DU i ha la ý na e il Bro mür þar ý nýn ge i ril me sin den do la yý ham mad de bul ma da güç lük çe ken a ðaç ma mul le ri sek ö rü ne bir dar be de or man yan gýn la rýn dan gel di. Yaz ay la rýn da ar an yan gýn lar, iç pi ya sa da o dun mik a rý ný yüz de 15 da ral ýr ken, mo bil ya ih ra ca ý ný o lum suz e ki le di. e il Bro mür þar ý nýn ar dýn dan i ha la ýn dur du ðun dan ya ký nan ðaç a mul le ri ve Or man Ü rün le ri h ra ca çý lar Bir li ði ( O B) Baþ ka ný b dul lah e ver, ar an or man yan gýn la rý na i þa re e de rek; Bu dö nem de mey da na ge len yan gýn lar, ür ki ye de ih i ya cý mýz o lan o dun mik a rý nýn yüz de 15 da ral ma sý na ne den o lu yor. a biî o la rak gi der le ri miz ar ý rý yor. Pa ha lý ya mal e di len ham mad de den ö ü rü mo bil ya ü re ip ih raç e der ken güç lük çe ki yo ruz. de di. s an bul / ci han çýk iþ sa yý sý 100 bi ne yak laþ ý n Ç IÞ ve os yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik, ge çen yý lýn em muz a yýn da 52 bin o lan a çýk iþ sa yý sý nýn, bu yý lýn ay ný dö ne min de 100 bi ne yak laþ ý ðý ný bil dir di. Ba sýn ve Halk la liþ ki ler ü þa vir li ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Ça lýþ ma ve os yal Gü ven lik Ba ka ný Çe lik, son iþ siz lik ve ri le ri ne gö re a yýs dö ne min de v ru pa Bir li ði ge ne lin de yüz de 10,4 o lan iþ siz lik o ra ný ný ür ki ye de yüz de 8,2 ye in di ði nin al ý ný çiz di. Çe lik, bu ra ka mýn 2002 den be ri ya ka la nan en dü þük iþ siz lik se vi ye si ol du ðu nu, he de fin iþ siz li ði da ha al se vi ye le re in dir mek ol du ðu nu be lir i. Þ - KU ka yý la rý na gö re, em muz a yýn da a çýk iþ sa yý sý nýn 100 bi ne yak laþ ý ðý ný be lir en Çe lik, ge çen yý lýn ay ný dö ne min de 52 bin o lan a çýk iþ sa yý sý nýn, bu yýl 100 bi ne çýk ma sýn da iþ ve mes lek da nýþ man la rý nýn e ki si ol du ðu nu, iþ ve mes lek da nýþ man la rý nýn gö re ve baþ la ma sýy la iþ siz lik le mü ca de le de ö nem li bir me sa fe nin da ha ka e dil di ði ni kay de i. He de fin var o lan i þin i çin de ki iþ siz li ði e ri mek ol du ðu na dik ka i çe ken Çe lik, r ýk hiç bir iþ ve ren iþ çi bu la mý yo rum de me me li ya da mev cu iþ var ken hiç bir iþ a ra yan iþ bu la mý yo rum de me me li dir. di ye ko nuþ u. n ka ra / a a 7 ay da 25 mil yar li ra fa iz ö de dik n H Z, 2012 i çin prog ram la dý ðý 141,2 mil yar li ra lýk borç ö de me si nin 85,6 mil yar li ra sý ný O cak- em muz dö ne min de ger çek leþ ir di. Ha zi ne üs e þar lý ðý a ra fýn dan ya yým la nan Ka mu Borç Yö ne i mi a po ru ðus os 2012 ye gö re, bu dö nem de ki op lam borç ö de me si nin 72,1 mil yar li ra sý iç borç, 13,4 mil yar li ra sý da dýþ borç ö de me le rin den o luþ u. ç borç ser vi si nin 47,2 mil yar li ra sý ný a na pa ra, 24,9 mil yar li ra sý ný da fa iz o luþ ur du. Dýþ borç a i se da ðý lým 8,6 mil yar li ra a na pa ra, 4,8 mil yar li ra fa iz ö de me si þek lin de ger çek leþ i de he def le nen 141,2 mil yar li ra lýk fi nans ma nýn 85,6 mil yar li ra lýk kýs mý O cak- em muz dö ne min de sað la nýr ken, bu nun 60,3 mil yar li ra sý borç lan ma, 16,2 mil yar li ra sý i se di ðer fi nans man ka lem le rin den el de e dil di. 3 Y D 28,9 Y Ç BOÇ Ö D Y CK Ha zi ne, 2012 yý lý nýn y lül, kim ve Ka sým ay la rýn da op lam 28,9 mil yar li ra iç borç ö de me sin de bu lu na cak. Ha zi ne üs e þar lý ðý nýn y lül-ka sým 2012 dö ne mi ç Borç lan ma ra e ji si ne gö re, ö de me le rin 3,8 mil yar li ra sý da dýþ borç ser vi sin den o lu þa cak. Ha zi ne, böy le ce op lam 34,9 mil yar li ra borç ö de ye cek. Ha zi ne, bu dö nem de 28,9 mil yar li ra u a rýn da iç borç lan ma ya gi de cek. öz ko nu su dö nem de dýþ borç lan ma ya pýl ma ya cak. n ka ra / a a IIK OO Opel Insignia Cosmo urbo, bs-bd-hba-bas-sp-dsc-sc-sr-fl Orijinal deri koluk, 180 beygir, boya ve deðiþeni yokur km'de Op. Dr. yekin COÞKU el: (0 532) IIK sya ermal Kýzýlcahamam ail Köyü, eyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (Yaz) 22 emmuz -05 ðusos el: (0 532) IIK DVÜK hlas rmurlu'da 5 Ocak -19 Ocak arasý devremülk saýlýkýr. el: (0 535) BÞKI H BÜYÜKKÞ, Ç VÞI UZDIÐI UY'D U ÖÜK, ÜKY' D BUD KOOK V CÎ ÇID Z GÖDÜÐÜÜ B. ðusos ayý ihraca rakamlarýný Karabük'e açýklayan Baþkaný ehme Büyükekþi, son günlerde aran erör olaylarý ve uriye'deki iç savaþla ilgili deðerlendirmede bulundu. H U ÖY KBÜK Ü K Y h ra ca çý lar ec li si nin () Baþ ka ný eh me Bü yü kek þi, u ri ye de ki iç sa va þýn u za ma sý nýn her a çý dan ür ki ye yi zo ra sok u ðu na dik ka çe ke rek, a sum in san lar ha ya ý ný kay be der ken, ül ke miz e ko no mik ve i ca ri a çý dan da za rar gö rü yor. de di. Baþ ka ný eh me Bü yü kek þi, ðus os a yý ih ra ca ra kam la rý ný Ka ra bük e a çýk la dý. a kam la rý a çýk la ma dan ön ce gün dem de ki ko nu la rý de ðer len di ren Bü yü kek þi, ar an e rör sal dý rý la rý nýn e sa düf ol ma dý ðý ný söy le di. Bü yü kek þi ko nuþ ma sý na þöy le de vam e i: on bir ay da e rör sal dý rý la rý nýn þu ur suz ca ar ma sý nýn bir ne de ni var. Þu ra sý ar ýk çok a çýk; güç lü e ko no mi si ve de mok ra si siy le gi de rek da ha da bü yü yen ve böl ge sin de bir mer ke zi güç ko nu mun da o lan ür ki ye nin ö nü ke sil mek is e ni yor. Oy na nan bu o yu nu i yi gör me miz, o na gö re a dým a ma mýz ge re ki yor. Ga zi an ep e ger çek leþ i ri len ha in sal dý rý yý da bu a çý dan de ðer len dir mek e fay da var. u ri ye de ki iç sa va þýn u za ma sý nýn her a çý dan ür ki ye yi zo ra sok u ðu nu da vur gu la - Ü KY O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (OBB) Baþ ka ný i fa Hi sar cýk lý oð lu, fa iz o ran la rý nýn yük sek ol ma sý ný e leþ i re rek, Ban ka lar Ha zi ne ye bon kör, ö zel sek ö re nan kör de di. Hi sar cýk lý oð lu, z mir de ki mes lek o da la rý or ak yö ne im ku ru lu op lan ý sý na ka ýl dý. Bu ra da yap ý ðý ko nuþ ma da, fa iz o ran la rý nýn yük sek ol ma sý ný da e leþ i ren Hi sar cýk lý oð lu, Ban ka lar Ha zi ne ye bon kör, ö zel sek ö re nan kör de di. Hi sar cýk lý oð lu, ür ki ye nin ge çen yýl yüz de 8,5 bü yü dü ðü nü, bu bü yü me - yan Bü yü kek þi þun la rý kay de i: r an e rör i le u ri ye de ya þa nan iç sa vaþ a ra sýn da ki pa ra lel lik he pi ni zin ma lû mu. a sum in san lar ha ya ý ný kay be der ken, ül ke miz e ko no mik ve i ca rî a çý dan da za rar gö rü yor. Bu yüz den en ký sa za man da ka dim kom þu muz u ri ye ye hak e i ði de mok ra si nin gel me si ni di li yo ruz. ür ki ye nin di na miz mi ni e rör le en gel le mek is e yen le re bu kez Ka ra bük en bir kez da ha þu me sa jý ve ri yo ruz. e rö re i na bir lik, e rö re i na ü re im, e rö re i na ya ý rým i çin ka rar lý yýz. Ül ke mi zin 81 i li ni e rör le, kan la de ðil, kar deþ lik le, ya ý rým la, ih ra ca la a na ca ðýz. Bu ko nu da ka rar lý yýz. KZ V DU GU U ÐU K Y I Y BÞ DI v ru pa da ki kriz yü zün den v ru pa lý ü ke i ci le rin a lým gü cü nün düþ ü ðü ne de dik ka çe ken Bü yü kek þi, v ru pa lý la rýn ar ýk fi ya o dak lý er cih le re yö nel di ði ni, fir ma la rýn da ü rün gra maj la rý ný dü þür me yo lu na gi ik le ri ni i fa de e i. BD nin e ko no mi de par lak gö rün ü çiz me di ði ni, Çin ve Ja pon ya da da bü yü me nin hýz la düþ ü ðü nü di le ge i ren Bü yü kek þi, Ký sa ca sý, ne re dey se üm dün ya da bü yü me o ran la rý dü þü yor, re ses yon sü re ci u zu yor. ür ki ye e ko no mi si de ma a le sef ya vaþ Pa la mu, boy ko ve poy raz v ya sa ðý nýn so na er me siy le de ni ze a çý la rak Vi ra Bis mil lah di yen Ka ra de niz li ba lýk çý lar ye ni se zo na baþ la dý. Or du lu ba lýk çý lar, 1 y lül de so na e ren av ya sa ðý nýn son ra sýn da ge ce sa a gös e rir ken de ni ze a çý la rak Vi ra Bis mil lah de di. Çe þi li boy ka yýk lar la de ni ze a çý lan ba lýk çý lar, ge ce bo yun ca de ni ze a ýk la rý að lar dan pa la mu op la dý. u ü rün - le rin de av ya sa ðý nýn so na er me si nin ar dýn dan am sun un 19 a yýs il çe si De re köy i ma ný ndan Ka ra de niz e a çý lan ba - lýk çý lar i se ilk gün el le ri boþ dön dü. Do ðu Ka ra de niz li ba lýk çý lar ve s an bul, Fa ih e ki Kum ka pý u Ü rün le ri Ha li nde yer a lan ar ma ra u Ü rün le ri ve s an bul Böl ge si u Ü rün le ri Ko o pe ra if le ri ne bað lý ek ne ler i se, Gý da a rým ve Hay - van cý lýk Ba kan lý ðý nýn eb li ðin de yer a lan Gýr gýr ek ne le ri ne ge i ri len av böl ge le ri ya sak la rý ve av de rin li ði nin 18 me - re den 24 me re ye çý kar ýl ma sý ný pro es o a ma cýy la 3 gün de ni ze çýk ma ma ka ra rý al dý. Ye ni av se zo nu i çin ha zýr lýk la rý ný a mam la yan Düz ce li ve a kar ya lý ba lýk çý lar i se, þid de li poy raz dolayýsýyla de ni ze a çý la ma dý. Ban ka lar Ha zi ne ye bon kör, ö zel sek ö re nan kör nin ö zel sek ö rün 150 mil yar do lar lýk ya ý rý mýn dan kay nak lan dý ðý ný i fa de e de rek, Ö zel sek ör ge çen yýl 1 mil yon 300 bin ye ni is ih dam sað la dý. Bu bir re kor dur. Bu yýl a ya ðý mý zý fre ne bas ýk. lk çey rek e yüz de 3,2 bü yü me ol du. Yýl so nu i yim ser ah mi ni he de fi yüz de 4. Ge çen yýl yüz de 8,5 bü yü me ne ol du da 3,2 ye düþ ü. Bu ban ka lar dan kay nak la ný yor. Bu dü þüþ ban ka la rýn nan kör dav ra ný þýn dan kay nak la ný yor de ðer len dir me sin de bu lun du. z mir / a a ya vaþ bu du ru mun o lum suz yan sý ma la rý ný ya þa ma ya baþ la dý. de di. OU: YÜKK FZ DÜÞÜK KU h ra ca çý la rýn, ih ra ca a pa zar la rý ný ko ru ya bil mek i çin, müþ e ri le ri ni kay be me mek i çin sü rek li fi ya kýr mak zo run da kal dý ðý ný be lir en Bü yü þek þi þöy le de vam e i: He def ül ke ler de ki o lum suz e ko no mik ko þul la rýn ya ný sý ra yük sek kre di ma li ye le ri ih ra ca çý mý zý o lum suz e ki li yor. Oy sa, kre di ma li ye le ri ko þul la ra gö re ye ni den dü zen le ne bil se, dö viz kur la rý re el se vi ye ler de u u na bil se, re ka be gü cü mü zü dü þü ren i ki ö nem li so ru nu çöz müþ o la ca ðýz. þ e bu yüz den, ya ý rým e ko sis e mi ni da ha da can lan dýr mak i çin, kre di ma li ye le ri nin da ha uy gun se vi ye le re çe kil me si ge rek i ði ne i na ný yo ruz. Bu ko nuy la il gi li o la rak, er kez Ban ka sý Baþ ka ný a yýn r dem Baþ çý ge çen haf a, fa iz ko ri do ru nu dik ka li bir þe kil de a þa ðý çe ke ce ði ni i fa de e i. Böy le ce kre di ma li ye le ri de a þa ðý ya i ne cek. Yi ne a yýn Baþ ka nýn fi ya is ik ra rý nýn ya ný sý ra fi nan sal is ik ra rýn da ko ru na ca ðý yö nün de a çýk la ma la rý ol du. Biz de ih ra ca çý lar o la rak, fi nan sal is ik ra rýn ür ki ye nin ge le ce ði a çý sýn dan ö nem li ol du ðu nu 2 yýl dan be ri sýk sýk vur gu lu yo ruz. ÐU O H C I YÜZ D 5 DÜÞ Ü ÐU O a yýn da ih ra ca ý mýz, ge çen yý - lýn ay ný a yý na gö re yüz de 4,6 dü þüþ le 10 mil yar 505 mil yon do lar o la rak ger çek le - þir ken, yý lýn ilk 8 a yýn da yüz de 10,17 ar - ýþ la 97 mil yar 717 mil yon do la ra u laþ ý. on on i ki ay lýk dö nem de i se ih ra ca ý mýz yüz de 10,91 ar ýþ la 143 mil yar 931 mil yon do la ra u laþ ý. ðus os a yýn da en faz la ih ra ca ý, 1 mil yar 455 mil yon do lar i le kim ye vi mad de ler sek ö rü müz yap ý. Ha zýr gi yim ve kon fek si yon sek ö rü müz 1 mil yar 309 mil yon do lar i le i kin ci sý ra da, çe lik sek ö rü müz i se 1 mil yar 280 mil yon do lar i le ü çün cü sý ra da yer al dý. O o mo - iv sek ö rü mü zün ðus os a yýn da ilk 3 sek ör a ra sý na gi re me me si bi zim i çin de bü yük sür priz ol du. a rým sek ör le ri miz ðus os a yýn da 1 mil yar 350 mil yon do - lar ih ra ca la op lam i çin de yüz de 12,8 pay al dý. a na yi nin pa yý 8 mil yar 881 mil yon do lar ih ra ca i le yüz de 83,8; ma - den ci lik ü rün le ri nin pa yý i se 343 mil yon do lar i le yüz de 3 ol du. DOK HÜ J C es ki Baþ ka ný ve Ka ra bük il le - ve ki li eh me li Þa hin de yap ý ðý ko - nuþ ma da, 2023 yý lýn da 500 mil yar do lar ih ra ca a he de fi nin ya ka la na ca ðý na i nan - dý ðý ný be lir e rek, ür ki ye de ne za man de mok ra si a dým la rý a ýl dýy sa ih ra ca a ra - kam la rý ar mýþ ýr. 500 mil yar ra ka mý ný ya ka la mak de mok ra si den ge çer. De - mok ra si den ge ri a dým a ýl ma ma lý. Bu a - dým la rý hýz lan dýr ma lý yýz de di. Þa hin, e - rör o lay la rý nýn de mok ra si ye he def al dý ðý - ný ay ný za man da e ko no mi yi de vur du ðu - nu söy le di. De mok ra si nin a ham mül re - ji mi ol du ðu nu vur gu la yan Þa hin, her ne þar a o lur sa ol sun de mok ra si den ge ri adým a ýl ma sý ge rek i ði ni kay de i. UGUU 1. C ÜDÜÜÐÜ'D (ÞIZI ÇIK I I) Dosya o: Bir borçan dolayý hacizli bulunan: apu Kaydý : anisa ili, urgulu ilçesi, 5. mýnýka 1681 ada, 19 parsel sayýlý 397 m 2 arsalý bahçeli dubleks kargir ev vasýflý aþýnmaz Özellikleri : urgulu ilçe si, r ge ne kon ma hal le si, Yýl dý rým Be ya zý cad de si, 3 ka pý nu ma ra lý bod rum ka ý mev cu o lan, ze min ka, 1. ka ve ça ý ka ýn dan i ba re be o - nar me üç a ra fý bah çe li, bi na çev re sin de ah þap a þý yý cý lý ki re mi ör ü lü per go le gi riþ ka - pý sý çe lik iç du var lar al çý sý va kar on pi yer dýþ doð ra ma lar plas ik iç mer di ven ah þap, do - ðal ga zý mev cu, ze min ka a: Gi riþ ho lü, WC, la va bo, sa lon o da, 1. ka a 3 o da, ban yo WC ve bal kon, ça ý ka ýn da i se ça ý a ra sý üç o da o la rak dü zen len miþ a ban lar se ra mik ve la mi na par ke 225 m 2 kul la ným a lan lý lüks ya pýl mýþ bah çe du var la rý mev cu dub leks mes ken mar Durumu : kiz nizam iki ka konu aks: 40 inþaa izinlidir Deðeri : ,00 aýþ aai : çýk arýrma sureiyle saýlarak paraya çevrilecekir. aýþ Þarlarý : 1- aýþ gü nü yu ka rý da ya zý lý sa a ler a ra sýn da ur gu lu d li ye a ra yý 1. Ka 32 no lu o da da a çýk ar ýr ma su re iy le ya pý la cak ýr. Bu ar ýr ma da ah min e di len kýy - me i nin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa ýþ mas raf la rý - ný geç mek þar ý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar ý ra nýn a ah - hü dü ba ki kal mak þar iy le gü nü yu ka rý da ya zý lý sa a ler a ra sýn da U GU U 1. C Ü DÜ Ü ÐÜ'nde i kin ci ar ýr ma ya çý ka rý la cak ýr. Bu ar ýr ma da da bu mik ar el - de e di le me miþ se a þýn maz en çok ar ý ra nýn a ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar ýr ma i la - nýn da gös e ri len müd de so nun da en çok ar ý ra na i ha le e di le cek ir. Þu ka dar ki, ar ýr - ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa ýþ is e ye nin a la - ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe - vir me ve pay laþ ýr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa ýþ a le bi dü þe cek ir. 2- rýrmaya iþirak edecek le rin, ah min e di len kýy me i nin % 20'si nis pe in de pey ak çe si (. i ra sý ve ya dev le ah vi li dý þýn da ki dö viz ka bul e dil me ye cek ir.) ve ya bu mik - ar ka dar bir ban ka nýn e mi na mek u bu nu ver me le ri la zým dýr. a ýþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is e di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. el la li ye res mi, sa ýþ be - de lin den ö de ne cek, dam ga res mi, ah li ye ve es lim mas raf la rý i le KDV, a pu a lým- sa - ým har cý a lý cý ya a i ir. Bi rikmiþ vergiler saýþ bedelinden ödenir. 3- poek sahibi ala cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si ak dir de hak la rý a pu si ci li i le sa bi ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lardýr. 4- aýþ bedeli hemen ve ya ve ri len müh le i çin de ö den mez se c ra ve f las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark an ve re es - kon o ra nýn da e mer rü fa i zin den a lý cý ve ke fil le ri me sul u u la cak ve hiç bir hük me ha - ce kal ma dan ken di le rin den ah sil edilecekir. 5- Þarname, ilan arihin den i i ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði ak dir de is e yen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- aýþa iþ i rak e den le rin þar na me yi gör müþ ve mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is e yen le rin dos ya nu ma ra sý i le ü dür lü ðü mü - ze baþ vur ma la rý ve sa ýþ i la nýnýn eb lið e di le me yen a la ka dar la ra eb lið ye ri ne kâ im o la - ca ðý i lan o lu nur (*) lgililer abirine irifak hakký sahipleri de dahildir. B: esmi lanlar ww w.ilan.gov.r'de.

9 9 2 YÜ 2012 PZ Y G BÖG OPII DÂ V ge Bölge oplanýsý aþaðýda belirilen yer ve adrese yapýlacakýr. arih: 02/09/2012 Pazar aa: 10:00 Yer: mek ah. aðlýk Caddesi o:6/burdur el: esu asever (0532) ebahain Boyacý (0543) BK ve DUYUU nkara' da Üniversie kazanan kardeþlerimizi ebrik eder. rkek ve kýz öðrencilerimize yere hususunda yardým edilecekir. riba: Koç Yurdu arkasý kýncýlar k. o: 21/8 alepe / K rkekler için : (0505 ) / (0312) Bayanlar için : (0506) nkara Yeni sya emsilciliði BK ve DUYUU zmir Üniversielerini Kazanan Kýz ve rkek öðrencileri ebrik ediyoruz. rkek ve Kýz öðrencilerimize kalacak yer ve çalýþma oramý emin ediyoruz. yrýca Üniversie kazanma þarý aranmaksýzýn, baþvuran kýz öðrencilerimiz için, isale-i ur ðiimi verilmekedir. riba ve Baþvuru: rkek Öðrenciler çin: bdülbasir Þeker : (0 506) Kýz Öðrenciler çin : Hasan Þen : (0 505) BKveDUYUU Konya elçuk Üniversiesi ve ecmeddin rbakan Üniversiesini kazanan kardeþlerimizi ebrik ederiz. rkek ve Kýz öðrenciler için kalacak yer emini hususunda yardým edilir. riba el: (0 505) (0 531) (332) Konya Yeni sya emsilciliði BK ve DUYUU akarya Üniversiesini kazanan bay ve bayan öðrencilerimizi ebrik ederiz. Kendileri için, geldikleri mahallerden referans ile gelerek, aþaðýdaki elefonlarla iriba kurmalarý halinde kayý ve barýnma konusunda yardýmcý olunacakýr. riba: Hüseyin Uzun : (0 533) adein Çelik : (0 532) dapazarý Yeni sya emsilciliði Dosya o : 2011/3445. Örnek o: 27 aýlmasýna Karar verilen aþýnmazýn Cinsi ve özellikleri: apu Kaydý: 1. sanbul ili, rnavuköy lçesi, akkaþ Köyü, Köyiçi evkii, 986 parsel sayýlý 2380 m 2 kargir ev iki kalý ev iki ev ahýr arsanýn 1/5 hissesinin borçlu adýna kayýlý aþýnmaz. 2. sanbul li, rnavuköy lçesi, akkaþ ah. Hasanbey evkiinde, 1946 parsel sayýlý ,00 m 2 çayýrýn 1/24 hissesinin borçlu adýna kayýlý aþýnmaz. mar Durumu: rnavuköy Be le di ye Baþ kan lý ðý mar ve Þe hir ci lik ü dür lü ðü nün 17/08/2011 a rih ve sa yý lý ya zý la rý na gö re; 05/03/2009 a rih o nay lý 1/5000 öl - çek li, ak kaþ a hal le si, a zým mar Pla nýn da ak kaþ 986 par sel 50 ki/ha yo ðun luk lu ko nu a la nýn da kal mak a ol du ðu, ak kaþ 1946 par se lin 1/1000 ve 1/5000 öl çek li uy gu - la ma i mar pla ný bu lun ma dý ðýndan imar durumu bilgisi verilmediði belirilmiþir. aþýnmazýn Hali Hazýr durumu: 1. rna vu köy l çe si, ak kaþ Kö yü, Köy i çi ev ki i, 986 par se lin a ma mý nýn 2380 m 2 ol du ðu ü ze rin de ve ri len be yan la ra gö re e cep U ral'a a i ol du ðu be lir i len bi na la rýn ol - du ðu an la þýl mýþ ýr. Parsel üzerinde bu lu nan bi na lar dan e cep U ral'ýn ko nu o la rak kul lan dý ðý bi na nýn i ki ka lý B,,K sis em le in þa e dil miþ ki re mi ça ý lý, sý va lý, ba da na lý, bi na gi riþ ka pý sý çe lik ka - pý, pen ce re le ri pvc doð ra ma lý, iç doð ra ma la rý ah þap, ýs lak ze min le ri se ra mik kap la ma lý - ol du ðu, her ka ýn da bi rer da i re bu lun du ðu, sý va lý ba da na lý bi na nýn ne kul la ným op lam in þa a a la ný nýn 200 m 2 ol du ðu an la þýl mýþ ýr. Bu na bað lý o la rak ay ný bah çe i çin de bi na - nýn ar ka sýn da a hýr ve ar di ye o la rak kul la ný lan yýð ma sis em le in þa e dil miþ uð la du var lý, ki re mi ça ý lý bi na ol du ðu ne kul la ným in þa a a la ný nýn 150 m 2 ol du ðu an la þýl mýþ ýr. Parselin içinde i ki a de i ki ka lý yýð ma sis em le in þa e dil miþ ki re mi ça ý lý ha len kul la - nýl ma yan za ma nýn da ko nu o la rak kul la nýl mýþ bi na la rýn ol du ðu, doð ra ma la rý ah þap, dýþ la rý sý va lý ba da na sýz, ne kul la ným in þa a a la ný nýn op lam 100 m 2 ol du ðu an la þýl mýþ - ýr. Bun la rýn yanýn da ek ka lý yýð ma sis em le in þa e dil miþ ki re mi ça ý lý ek ha cim li ar - di ye bi na sý nýn ol du ðu, ne kul la ným in þa a a la ný nýn 150 m 2 ol du ðu an la þýl mýþ ýr. Parselin ucunda konu olarak kullanýlan ek kalý yýðma sisemle inþa edilmiþ sývalý badanalý bina olduðu ne kullaným inþaa alanýnýn 100 m 2 olduðu anlaþýlmýþýr. 2. Borçlu adýna kayýlý rnavu köy l çe si, ak kaþ, Ha san bey ev ki i, 1946 par sel le rin ma hal lin de ya pý lan a raþ ýr ma da ve uh ar lýk bil gi le rin den a þýn maz la rýn köy yer le þik a la ný dý þýn da, z ze in Kö yü ne ya kýn a lan da ol du ðu, e ðim li en ge be li ar la vas fýn da ki a - þýn ma zýn e ki me el ve riþ li ol du ðu gö rül müþ ür. KD D KIY: aþýn maz la rýn a pu bil gi le ri, i mar du ru mu, ha li ha zýr du ru - mu, a lý þa gel miþ em lak a lým sa ým ku ral la rý, em sal çev re em lak de ðer le ri, bu lun du ðu ko nu mu, çev re em lak çý lar dan a lý nan bil gi ler göz ö nü ne a lýn dý ðýn da he sap e di len de ðer - ler a þa ðý da gös e ril miþ ir. Verilen beyanlardan borçlunun aþýnmazlarda kullandýðý bina olmadýðýndan yalnýz hissesine isabe eden arsa deðerleri göz önüne alýnmýþýr. 1. rnavuköy lçesi, akkaþ Köyü, Köyiçi evkii, 986 parsel için: 2380 m 2 x 200 /m 2 : ,-. Borçlunun apu kaydýndaki 1/5 hissesi deðeri : ,-.olabileceði kanaaine varýlmýþýr. 2. rnavuköy lçesi, akkaþ Köyü, Hasanbey evkii, 1946 parsel için : m 2 x 20 /m 2 : Borçlunun apu kaydýndaki 1/24 hissesi deðeri : olabileceði kanaaine varýlmýþýr. 1. sanbul li, rnavuköy lçesi, akkaþ ah. Köyiçi mevkiinde, 986 parsel sayýlý aþýnmazýn, Birinci aýþ günü: 05/10/2012 arihinde, saaleri arasýnda kinci aýþ günü : 15/10/2012 arihinde, saaleri arasýnda 2. sanbul li, rnavuköy lçesi, akkaþ ah. Hasanbey evkiinde, 1946 parsel sayýlý aþýnmazýn, Birinci aýþ Günü : 05/10/2012 arihinde, saaleri arasýnda. kinci aýþ Günü : 15/10/2012 arihinde, saaleri arasýnda. dliye sarayý k Hizme Binasý 1. cra üdürlüðü Kalemi Gaziosmanpaþa/ sanbul adresinde aþýnmazlarýn ihalesi açýk arýrma sureiyle yapýlacakýr. aýþ Þarlarý: 1- çýk arýrma su re iy le ya pý la cak ýr. Bu ar ýr mada ah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý op la mý ný ve sa ýþ gi der le ri ni geç mek þar ýy la i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar ý ranýn a a hhü dü sak lý kal mak kay dýy la yu ka rý da ya zý lý yer ve gün sa a ler a ra sýn da i kin ci ar ýr ma ya çý ka rý la cak ýr. Bu ar ýr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa ýþ gi der le ri ni geç me si þar ýy la en çok ar ý ra na i - ha le o lu nur. Þu ka dar ki ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40'ý ný bul - ma sý ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çevir me ve pay laþ ýr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz - za be del le a lý cý çýk maz sa sa ýþ a le bi dü þe cek ir. 2- rýrmaya iþirak ede cek le rin ah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik ar ka dar ban ka e mi na mek u bu ver me le ri la zým dýr. a ýþ Pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is e di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. a ýþ an mü e vel li bin - de 4.95 i ha le dam ga res mi % 18 KDV i le ½ a pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya, 100,00. i - çin yüz de 2 a þan ký sým i çin yüz de 1 el la li ye res mi sa ý cý (borç lu ya ) a i o la cak ýr. Bi rik - miþ ver gi ler sa ýþ bedelinden ödenir. 3- poek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si ak dir de hak la rý a pu si cili i le sa bi ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la ca kýr. 4- haleye ka ýlýp da ha son ra i ha le be de li ni ya ýr ma mak su re i i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan üm a lý cý lar ve ke fil le ri ek lif e ik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark an ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca e mer rü fa i zin den mü e sel si len me sul o la cak - lar dýr. ha le far ký ve e mer rü fa i zi ay rý ca hük me ha ce kal mak sý zýn Da i re miz ce ah sil o - lu na cak, bu fark, varsa öncelikle emina bedelinden alýnacakýr. 5- Þarname i lan a ri hin den i i ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði ak dir de is e yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. d la rý na eb li ga ya pý la - ma yan il gi li lere gazee ilaný ebliga yerine geçerlidir. 6- aýþa iþ i rak e den le rin þar na me yi gör müþ ve mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is e yen le rin Ga zi os man pa þa 1. ü dür lü ðü nün 2011/3445 a - li ma sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la ü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 02/08/2012 * (*) l gi liler abirine irifak hakký sahipleri de dahildir. Yönemelik örnek no: 27. B: C. GZOPÞ 1. C ÜDÜÜÐÜ (GYKUÜ ÇIK I ÂI) esmi lanlar ww w.ilan.gov.r'de. DOY O: 2008/1542. Bir borçan dolayý saýlmasýna karar verilen aþaðýda apu kaydýnda adei, cinsi, evsafý, kýymei ve önemli özellikleri ile saýþ þarlarý belirilen aþýnmaz üdürlüðümüzce açýk arýrma sureiyle saýlarak paraya çevrilecekir. PU KYDI : alepe lçesi, lay Çeþ me a hal le si, 405 a da, 11 par sel, 8.566,00 m 2 mik ar lý va sýf lý 10/2352 ar sa pay lý a na a þýn ma zýn ü ze rin de bu lu nan be o nar me bi na nýn 7. ka 31 no'lu ba ðým sýz bö lü mü nün (1/1) his se si nin ý za oð lu C - U a dý na ka yý lý dýr. a þýn maz a pu kay dý nýn þerh ler bö lü mün de a rih ve 368 yev mi ye sayýsý ile iþ len miþ o lan K Þ le hi ne ki ra þer hi, a rih li o o park þer - hi ve a rih li yö ne im pla ný þer hi bu lun mak a dýr. DUUU: alepe Belediye Baþkanlýðý mar ve Þehircilik üdürlüðü'nün arih, / /18917 sayýlý yazýsýndan; alepe lçesi, Girne ahallesi, 27 pafa, 405 ada, 11 parsel sayýlý aþýnmazýn "1/1000 ölçekli, 'li alepe -5 Kuzeyi Uygulama mar Planý kapsamýnda yrýk nizam, K minmax : , KK : 1.25 yapýlanma þarlarýnda K HI'nda kaldýðý" anlaþýlmýþýr. ncak arihinde alepe Belediyesi resmi inerne siesinden alýnan son imar durumuna göre ayný yapýlanma þarlarýnda ancak KK deðerinin 1.50 olduðu ve KOU alanýnda kaldýðý görülmüþür. HHZI DUUU V VFI: alepe lçesi, lay Çeþme ahallesi, 405 ada, 11 parsel sayýlý aþýnmazýn; "ale pe il çe si, Gir ne (l ay Çeþ me) a hal le si, Do ðuþ ken cd. De me sok. Do ðuþ ken i e si B10 blok" ad re sin de bu lu nan be o nar me kar gir bi na dýr. a þýn ma zýn cep he li ol du ðu De me so ka ðýn yak la þýk 140 m. gü ne yin de baþ lan gýç nok a sý o la rak Dör ler so ka ða bað lan mak a dýr. y rý ca ku zey a raf a yak la þýk 450 m. i ler de par - se lin di ðer cep he sin de bu lu nan Kýr lan gýç so kak i le bir leþ mek e dir. Dör ler so kak an yak - la þýk 160 m. Do ðu ya, gi dil di ðin de Do ðuþ ken cad de si ne va rýl mak a dýr. Dör ler cad de si D100 ka ra yo lu na pa ra lel o lan bir cad de dir ve 200 m. do ðu sun da a ürk cad de si i le al e pe Köp rü lü kav þa ðý bu lun mak a dýr. a þýn ma zýn bu lun du ðu böl ge yo ðun ko nu a maç lý bi na la rýn ve dük kân la rýn bu lun du ðu yer le þim böl ge si dir. ek nik al ya pý la rý a mam lan mýþ ve ka mu hiz me le rin den is i fa de si mev cu ur. Böl ge sos yal a çý dan or a sý nýf ge lir dü ze yi ne sa hip in san la rýn i ka me e i ði bir yer le þim ye ri dir. öz ko nu su par sel dý þýn da kom þu o lan di ðer 8 par sel de Do ðuþ ken si e si o la rak ad lan dý rýl mýþ ýr. aþýnmazýn yakýn çev re sin de; e za ha s lan k þi oð lu lk Öð re im O ku lu, il la U ras li se si, eh me a lih Bal i ca re es lek i se si, Han dan Hay re in Yel ki ka na na do lu es lek i se si, mi ne b ra him Pe kin lk Öð re im O ku lu, v li ya Çe le bi lk Öð re im O ku lu, Kü çük ya lý þ er ke zi i e si, Ye ni do ðan ca mii, Züm rü v ler ca mi i ve Bü yük ya lý Köp rü lü Kav þa ðý bu lun mak a dýr. Kýyme akdirine konu olan alepe lçesi, lay Çeþme ahallesi, 405 ada, 11 parsel sayýlý aþýnmazýn alepe apu icil üdürlüðünde görülen /3813 sayýlý mimari projesine göre parsel içerisinde 6 ade bina bulunmakadýr. Daha önce yapýlan ve ka irifaký kurulan projesinde parsel içerisinde 4 ade bina ve kalan alanda yeþil alan bulunmakadýr. Yeni projesinde B10 olarak adlandýrýlan bina apu kaydýnda bahsi geçen C Blokur. Yeni proje B9-B10-B11-B12 bloklarýný kapsamakadýr. B10 bloða ai yapý izin belgesi 1985 yýlýnda cil ve 11 no'lu sayfa ile verilmiþir yýlýnda alýnan imar durumuna göre K min-max: , KK: 1.20, ayrýk nizam ve hmax: olarak verilmiþir. Projesine göre B10 blok 1 bodrum ka, zemin ve 9 normal kaan oluþmaka ve oplamda 11 ka olmakadýr. Onaylý mimari projenin uygulandýðý görülmüþür. Bina yaklaþýk 25 yaþýndadýr. Projesine göre binanýn bodrum kaýnda sýðýnak kapýcý dairesi ve kömürlükler bulunmakadýr. Zemin ve diðer normal kalarda her kaa 4 er baðýmsýz bölüm bulunmakadýr. Bina içerisindeki oplam baðýmsýz bölüm sayýsý 40'ýr. Yapý ruhsaýna göre zemin ve normal kalarýn emsal dahili inþaa alaný 3975 m 2 ve bodrum ka alaný 330 m 2 olmak üzere oplam emsal dahili inþaa alaný 4305 m 2 olarak verilmiþir. B10 blok zemin ka ourum alaný 330 m 2 ve normal ka alanlarý 440 m 2 'dir. Parselin Deme sokaða olan cephesinde a ra ba par ký i çin cep ya pýl mýþ ýr. B10 blo ða u - laþ mak 12 i sim li blok i le a ra sýn da bu lu nan yü rü me yo lu ve bah çe den ge çil mek e dir. Bah çe ba kým lý dýr ve pey za jý ya pýl mýþ ýr. Bi na nýn dýþ mer di ven ze mi ni ve yan du varýn yak - la þýk 1 m. ka dar me sa fe si mer mer kap lý dýr. Gi riþ ka pý sý de mir ka pý dýr. Gi riþ sa han lý ðý du - var la rý ve ze mi ni mer mer mal ze me i le kap lan mýþ ýr. a han lý ðýn kar þý sýn da bi na i çi mer - di ven le ri bu lun mak a ve mer di ven le rin sað i le sol a ra fýn da a san sör ler bu lun mak a dýr. Ze min ka a a san sör le rin bu lun du ðu du var la rýn yüz le ri mer mer kap lan mýþ ýr. Bi na i çi mer di ven le ri nin de ze mi ni mer mer kap lý o lup kor ku luk lar yað lý bo ya lý de mir dir. Bi na nýn a na gi riþ ka pý sý na gö re 2 a de ba ðým sýz bö lüm sað da ve 2 a de ba ðým sýz bö lüm sol da - dýr. að a raf a bu lu nan bi na lar De me so ka ða ve sol a raf a bu lu nan da i re ler par sel i çi bah çe ye ve di ðer blok la ra bak mak a dýr. Bi na nýn dýþ cep he i zo las yo nu ya pýl mýþ ýr. Bi na da 2 a de a san sör bu lun mak a dýr. alepe lçesi, lay Çeþme ahallesi, 405 ada, 11 parsel sayýlý aþýnmazýn söz konusu C (B10) Blok 7.normal ka 31 no'lu baðýmsýz bölüm projesine uygun imal edilmiþir. Baðýmsýz bölümün ne alaný m 2 ve yaklaþýk brü alaný m 2 'dir. (balkonlar dahil). Baðýmsýz bölüm, salon, 3 oda, mufak, banyo, wc, anre, koridor ve 3 balkon mekânlarýndan oluþmakadýr. Baðýmsýz bölümün projesinden bulunan mufakaki balkon ipal edilerek mekâna kaýlmýþýr. yrýca projesinde wc giriþi anreden verilmesine raðmen yerinde koridordan giriþ yapýlmakadýr. Koridora ve mufaða giriþ kapýlarý ipal edilerek alçý malzemeden kemer imalaý yapýlmýþýr. Daire giriþ kapýsý demir kasýrma kapýdýr. Kapýdan girilince anreye gelinmeke ve anreye ourma odasý, salon ve mufak kapýlarý açýlmakadýr. Koridor üzerinde solda wc ve banyo, karþýda oda ve sað da bir o da da ha bu lun mak a dýr. öz ko nu su ba ðým sýz, bi na nýn a na gi riþ ka pý sý na gö re ar ka sað cep he de bu lun mak a dýr. O ur ma o da sý ve sa lon do ðu yö nü ne, mu fak ve di ðer ya ak o da sý ku zey yö nü ne bak mak a dýr. Bal kon lar dan bi ri sa lon da dýr ve PVC mal - ze me i le ka pa ýl mýþ ýr. Bal kon kor ku lu ðu be on pa ra pe üs ü mer mer de niz lik o la rak ya - pýl mýþ ýr. a lon da bu lu nan bal ko na ar ka a raf a bu lu nan ya ak o da sý ca mý bak mak a dýr ve bu cam ah þap doð ra ma dan i mal e dil miþ ir. Di ðer bal kon o ur ma o da sýn da dýr. u fak do lap la rý la mi na mal ze me den i mal e dil miþ ir. u fak ez gâ hý mer mer dir. Is lak ze min - ler se ra mik kap lý dýr. Ban yo ve wc du var la rý a va na ka dar fa yans i le kap lý dýr. Ban yo da kü - ve ve ka bi ni, klo ze ve do lap lý mer mer la va bo bu lun mak a, wc'de a la ur ka u va le ve a - yak lý la va bo bu lun mak a dýr. a lon ze mi ni es ki ip ah þap par ke kap lý, o da la rýn ze min i se du var dan du va ra ha lý kap lý dýr. O ur ma o da sý ze mi ni i se la mi na par ke dir. Du var lar sa en bo ya lý dýr. ç ka pý lar a me ri kan la ke ka pý lar dýr ve pen ce re ler PVC'dir. öz ko nu su ba ðým sýz bö lüm de ý sýn ma do ðal gaz lý kom bi ka lo ri fer sis e mi i le ya pýl mak a dýr. öz konusu olan 7. normal kaa bulunan 31 no'lu baðýmsýz bölümün 10/2352 arsa payýnýn arsa üzerindeki karþýlýðý m 2 ve oplam inþaa alaný karþýlýðý yaklaþýk m 2 'dir GYKUÜ DÐ: aþýnmaz ile ilgili belirilen özellikleri, halihazýr durumu, bulunduðu yer ve mevkii, imar durumu, serbes piyasa koþullarýnda raðbe derecesi, çarþý-pazar yerlerine olan yakýnlýðý, iþ merkezlerine olan mesafesi ve mevcu durumu gibi özelliklerin göz önünde bulundurulmasýyla, Bayýndýrlýk ve skan Bakanlýðý'nýn yayýnladýðý "imarlýk ve ühendislik Hizme Bedellerinin Hesabýnda Kullanýlacak 2010 Yýlý Yapý Yaklaþýk aliyeleri" hakkýndaki ebliðde belirlenen deðerler ve yine eknik olarak belirlenen yýpranma paylarýna göre yapýlan deðerlendirme neicesinde arihi iibariyle; uammen Bedel : ,00 IÞ V H : günü 15:00-15:10 1- aýþ yukarýda belirilen arihlerde yine yukarýda belirilen saaler arasýnda Karal 5. cra üdürlüðü'nde açýk arýrma sureiyle yapýlacakýr. Bu arýrmada ahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý oplamýný ve saýþ giderlerini geçmek þarý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok arýranýn aahhüdü saklý kalmak þariyle günü ayný yer ve ayný saalerde ikinci arýrmaya çýkarýlacakýr. Bu arýrmada da rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýný ve saýþ giderlerini geçmesi þarýyla en çok arýrana ihale olunur. Þu kadar ki, arýrma bedelinin malýn ahmin edilen kýymeinin % 40'ýný bulmasý ve saýþ iseyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn oplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa saýþ alebi düþecekir. 2- rýrmaya iþ i rak e de cek le rin, ah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da ürk i ra sý ve ya bu mik ar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz e mi na mek u bu ver me le ri lâ - zým dýr. a ýþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is e di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi - lir. Ka ma De ðer Ver gi si, ha le be de li ü ze rin den dam ga res mi, a pu a lým har cý ve ah li ye mas raf la rý a lý cý ya a i o lup, bi rik miþ ver gi ler, a pu sa ým har cý ve el la li ye sa ýþ be de lin - den ö de nir. 3- poek sahibi ala cak lý lar la di ðer il gi lile rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si ak dir de hak la rý a pu si cili i le sa bi ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak ýr. 4- aýþ be de li he men ve ya ve ri len müh le i çin de ö den mez se c ra ve f las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. ki i ha le a ra sýn da ki fark an ve e mer rü fa - iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul u u la cak ve hiç bir hük me ha ce kal ma dan ken di le rin den ah sil e di le cek ir. 5- Þarname, ilân arihinden iibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði akdirde iseyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- aýþa iþ i rak e den le rin þar na me yi gör müþ ve mün de re ca ý ný ka bul e miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is e yen le rin yu ka rý da dos ya nu ma ra sýy la ü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i le sa ýþ i la ný nýn eb lið e di le me yen a lâ ka dar la ra eb lið ye ri ne ka im o la ca ðý i lân o lu nur. (K. m. 126) (*) lgililer abirine irifak hakký sahipleri de dahildir. B: C. D BKIÐI K 5. C ÜDÜÜÐÜ'D (ÞIZ IÞ I) esmi lanlar ww w.ilan.gov.r'de. DOY O: 2012/1102. aýlmasýna Karar verilen aþýnmazýn Cinsi ve Özellikleri: PU KYDI : sanbul li, Bü yük çe ký ne ce l çe si, Bü yük çek me ce er kez ah. De - ðir men lik mev ki i, 255 a da, 13 par sel sayý lý, 146,40 m 2 yü zöl çümlü a na a þýn maz ni e li ði ar sa o lan a þýn ma zýn 3/10 his se si K : aýþa konu a þýn mak a pu nun, s an bul li, Bü yük çe ký ne ce l çe si, er kez ah. 255 a da, 13 par se lin de ka yý lý o lup, ad res o la rak; Os man Ga zi Cad. kýn sok. fen di oð lu p. o: 1 ad re sin de yer al mak a dýr. a þýn maz ü ze ri nde ze min+3 nor - mal ka an i ba re ya pý nýn mev cu ol du ðu, ze min ka a mar ke in bu lun du ðu, 1. nor mal ka a i ka me e dil di ði, 2. ve 3. nor mal ka la rýn na a mam va zi ye e ol du ðu, es bi e dil - miþ ir. a þýn maz ü ze rin de ki bi na brü 110 m 2 o ur ma a la ný na sa hip o lup, op lam da 640 m 2 3 brü in þa a a lan lý dýr. a þýn maz ü ze rin de ki bi na nýn yýp ran ma pa yý ol duk ça yük sek o - lup, kul la nýl ma sý ha lin de e sas lý bir a di la ve a mi ra ge rek ir mek e dir. a þýn ma zýn bu - lun du ðu böl ge nin al ya pý so ru nu çö züm len miþ ir. o kak a do ðal gaz mev cu ur. a þýn - maz il çe mer ke zin de yer al mak a o lup, a lýþ ve riþ nok a la rý na, çar þý pa za ra, op lu a þý ma a raç du rak larýna, -5 karayo lu na yü rü me me sa fe sin de dir. l ya pý so rum lu çö zü me ka - vuþ u rul muþ hýz lý ge li þim gös e ren bir böl ge de yer al mak a dýr. Be le di ye hiz me le rin den ya rar lan mak a dýr. Böl ge de hiz me ve ren a lýþ ve riþ mer kez le ri ser vis a raç la rý i le böl ge ye hiz me ver mek e dir. Böl ge de sos yal ha ya ý o lum lu yön de e ki le yen kor don bo yu ve sa hil mev cu o lup, böl ge de a þýn maz la ra ar ý de ðer ka a cak ya li ma ný in þa a ý de vam e mek - e dir. il li ði im Ba kan lý ðý na bað lý mes lek li se le ri, ilk ve or a öð re im o kul la rý ve ö zel ko lej ler yer al makadýr. -5 karayoluna ve ooyoluna çýkýþ imkânýna sahipir. DUUU : Dosyada mevcu sen yur Be le di ye Baþ kan lý ðý mar ve Þe hir ci lik ü dür lü ðü nün 10/05/2011 a rih li ya zý sý na gö re; sen yur s ik lal mah. 938 a da, 9 par - se lin, s an bul Bü yük þe hir Be le di ye ec li si nin 11/02/2010 a rih ve 499 sa yý lý ka rar i le o - nay la nan sen yur Ký raç 3. ap 1/1000 Öl çek li Uy gu la ma mar Pla nýn da ko nu a la nýn da kal dý ðý be lir il mek e dir. Bü yük çek me ce Be le di ye Baþk.nýn 29/04/2010 a rih li ve sa yý lý ya zý sýn da; i mar i nan er kez mah no lu par se lin 1/1000 öl çek li as dik a rih li i mar i nan re viz yon mar Pla nýn da ay rýk ni zam K: 0.20 kaks: 0.40 ko nu a la nýn da kal dý ðý ve 1872 par sel i le ev hi þar ý nýn ol du ðu be lir il mek e dir. KIY : a þýn ma zýn, ar sa o la rak de ðe ri ,00 ve ya pý o la rak de ðe ri ,00 o lup, borç lu his se si ne i sa be e den op lam de ðer ,00 dir. Birinci aýþ günü: 05/10/2012 Cuma günü saaleri arasýnda kinci aýþ günü : 15/10/2012 Pazaresi günü 14: saaleri arasýnda Büyükçekmece 2. cra üdürlüðü dresinde 1)- çýk arýrma su re iy le ya pý la cak ýr. Bu ar ýr ma da ah min e di len kýy me in % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa ýþ mas raf la rý ný geç mek þar ý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar ý ra nýn a ah hü dü ba ki kal mak þar - ýy la Yu ka rý da ya zý lý yer ve sa a ler a ra sýn da i kin ci ar ýr ma ya çý ka rý la cak ýr, i kin ci ar ýr ma - nýn res mi a i le ras la ma sý ha lin de a i lin bi i mi ni iz le yen ilk iþ gü nü ay ný yer de ve ay ný sa a ler a ra sýn da i kin ci ar ýr ma ya pý la cak ýr. Bu ar ýr ma da da bu mik ar el de e di le me miþ - se gay ri men kul en çok ar ý ra nýn a ah hü dü saklý kal mak ü ze re ar ýr ma i la nýn da gös e ri - len müd de so nun da en çok ar ý ra na i ha le e di le cek ir. Þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o - lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ ýr - ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa ýþ a le bi dü þe - cek ir. 2)- rýrmaya iþirak edecek le rin ah min e di len kýy me in % 20'si nis pe in de na ki ve - ya bu mik ar ka dar bir ban ka nýn e mi na mek u bu nu ver me le ri la zým dýr. a ýþ pe þin pa - ra i le dir a lý cý is e di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. a ýþ an ü e vel li Bin de 4,95 i ha le dam ga res mi, % 1 KDV i le, ½ a pu harç ve mas raf la rý lý cý ya i çin Yüz de 2 a þan ký sým i çin Yüz de 1 el la li ye res mi sa ý cý (borç lu ya) a i o la cak ýr. Bi - rik miþ ver gi ler saýþ bedelinden ödenir. 3)- poek sahibi alacaklýlar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. k si ak ir de hak la rý a pu si ci li i le sa bi ol ma dýk ça pay - laþ ýr ma dan ha riç bý ra ký la cak lardýr. 4)- haleye kaýlýp daha sonra ihale bedelini yaýrmamak sureiyle ihalenin feshine sebep olan üm alýcýlar ve kefilleri eklif eikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farkan ve diðer zararlardan ve ayrýca emerrü faizinden müeselsilen mesul olacaklardýr. hale farký ye emerrü faizi ayrýca hükme hace kalmaksýzýn Dairemizce ahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle emina bedelinden alýnacakýr. 5)- Þarname, ilan arihinden iibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði akirde iseyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6)- aýþa iþirak edenlerin Þarnameyi görmüþ ve münderecaýný kabul emiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak iseyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla üdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 07/08/2012 (c. fl. K. 126) (*) lgililer abirine irifak hakký sahipleri de dahildir. Yönemelik Örnek o: 27. dlarýna, ebliga yapýlamayan ilgililere gazee ilaný ebliga yerine geçerlidir. B: BÜYÜKÇKC 2. C ÜDÜÜÐÜD (ÞIZ ÇIK I I) esmi lanlar ww w.ilan.gov.r'de.

10 10 2 YÜ 2012 PZ PO Y BÞIYO 2012 DÜY KUPI VUP 'D 7 YÜ CU GÜÜ HOD V 11 YÜ I GÜÜ OY KÞIÞCK BU KÞ BU'D KP GCK Dün ya Ku pa sý v ru pa le me le ri'nde 7 y - lül Cu ma gü nü ms er dam'da Hol lan da ve 11 y lül a lý gü nü s an bul'da s on ya i le kar þý la þa - cak () il li Fu bol a ký mý, bu gün s an bul'da op la na cak. day kad ro ya da ve e di len fu bol cu - lar dan ku lüp a kým la rýy la lig maç la rý ný oy na yan - lar, bu gün sa a 22.30'dan i i ba ren wiss so el he Bosp ho rus'a kam pa gi re cek. il li a kým ka fi le si, 3 y lül Pa zar e si gü nü sa a 11.00'de u çak la ms - er dam'a gi de cek. y-yýl dýz lý ka fi le, 6 y lül Per - þem be gü nü ne ka dar Ho en der lo o'da ki Gol den u lip Vic o ri a O e li'nde ko nak la ya cak. Judoda Duygu Çee bronz madalya kazandý n2012 ondra Paralimpik Oyunlarý'nda milli judocumuz Duygu Çee, bronz madalyanýn sahibi oldu.bayanlar judo 57 kiloda mücadele eden Duygu Çee, çeyrek finalde Japonya dan ayumi Yoneda yý ippon ile yenerek yarý finale yükseldi. Judocumuz, yarý finalde zerabaycan dan fag ulanova ile baþabaþ mücadele emesine raðmen yuko ile karþýlaþmayý kaybei. Duygu Çee, bronz madalya mücadelesinde merikalý Cynhia Paige imon ile karþýlaþý. akibi karþýsýnda baþan sona üsün bir oyun oraya koyan Duygu Çee, waza-ari ile rakibini maðlup ederek ürkiye ye bronz madalya kazandýrdý. G.aray'dan ein Kur için anma programý ng Y i le ürk e le kom'un iþ bir li ðiy le ger - çek leþ i ri len ''Ga la a sa ray f sa ne le ri ni ný yor, ürk e le - kom Dün ya ya Du yu ru yor'' pro je sin de bu haf a, geç i ði - miz gün ler de ha ya a ve da e den Ga la a sa ray'ýn es ki mil li fu bol cu su e in Kur a ný la cak. Bugünkü Bursaspor maçýnda önce dü zen le ne cek e kin lik e, Ga la a sa ray'ýn 1970'li yýl lar da ki yýl dýz la rýn dan, 37 kez mil li a kým lar da gö - rev yap mýþ e in Kur'un dev bay ra ðý sa a dal ga la na cak. Beþikaþ'ýn acý günü: ala sal vefa ei nbþkþ Kulübü'nün yaþayan en eski baþkaný, eski Gençlik ve por Bakaný ala sal (90) vefa ei. iyah-beyazlý kulüpen yapýlan açýklamada, bir süredir edavi görmeke olan ala sal'ýn vefa eiði bildirildi. Beþikaþ Kulübü'ne yýllarý arasýnda baþkanlýk yapan ve bir dönem de Gençlik ve por Bakaný olan ala sal'ýn cenazesinin yarýn nkara Kocaepe Camisi'nde öðle namazýna müeakip kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan defnedileceði bildirildi. Golfe yýldýzlar final heyecaný baþlýyor nþpyod 1. ayak 2 ylül 2012 arihinde sanbul Klassis Golf Kulübü'nde yapýlacak. rdýndan nalya Belek'e aional ve Cornelia Golf Kulübü sahalarýnda yapýlacak olan 2. ayak mücadelesi sonunda þampiyonlar belli olacak. Yerel Yýldýzlar ve Gençler igi'nde mücadele sanbul ve nalya'da 6'þar ayak olarak yapýldý. Her iki bölgede oynanan 6 ayak sonunda sporcular geirdikleri en iyi 4 skor baz alýnarak deðerlendirildi ve bunun sonunda genel klasmandaki pozisyonlarý, handikap ve yaþ krierleri göz önüne alýnarak ylül ayýndaki Yýldýzlar Þampiyonasý'nda oynamaya hak kazanan oyuncular belli oldu. sonunda þampiyonluk için mücadele edecek. () il li a kým, Hollanda'da ilk ça lýþ ma sý - ný 3 y lül Pa zar e si gü nü ak þa mý, ko nak la dý ðý o e lin sa ha sýn da ya pa cak. il li ler, 4 y lül a lý gü nü çif an ren man ger çek leþ i re cek. 5 y lül Çar þam ba gü nü öð le sa a le rin de Gol den u - lip Vic o ri a O e li'nde mil li fu bol cu ve () il li a kým an re nö rü nün ka ý lý mýy la ba sýn soh be i dü zen le ne cek. y ný gün ak þam o el sa ha sýn da an ren man ya pý la cak. il li ler, 6 y lül Per þem be gü nü öð le sa a le rin de Ho en - der lo o'dan ms er dam'a ha re ke e de cek ve Ho el O ku ra'da ko nak la ya cak. () il li a kým'ýn ek nik Di rek ö rü b dul - lah v cý i le bir fu bol cu nun ka ý la ca ðý ba sýn op lan ý sý 6 y lül Per þem be gü nü ak þa mý, ma - çýn oy na na ca ðý ms er dam re na'da dü zen le - ne cek. op lan ý nýn ar dýn dan () il li le rin an - ren ma ný baþ la ya cak. () il li a kým, Hol lan - da ma çý nýn ha zýr lýk la rý ný kar þý laþ ma sa ba hý v P an lo op 4'e ya pa ca ðý an ren man la a - mam la ya cak. y-yýl dýz lý e ki bin 2014 Dün ya Ku pa sý grup e le me le rin de ki ilk ma çý Hol lan da- ür ki ye kar þý laþ ma sý, 7 y lül Cu ma gü nü ms er dam re na'da oy na na cak. ZF KUDI: leico adridli arafarlar, Chelsea karþýsýnda 4-1'lik galibiye sonrasýnda kazanýlan vrupa üper Kupasý'ný, adrid sokaklarýnda coþkuyla kuladý. leico adridli arafarlar her kupa sevincinde olduðu gibi yine () il li a kým ka fi le si, Hol lan da ma çý nýn ar dýn dan 8 y lül Cu mar e si sa ba hý v P an lo op 4'e ya pa ca ðý an ren ma nýn ar dýn dan öð le den son ra HY u ça ðý i le ms er dam'dan s an bul'a dö ne cek. il li ler, s on ya ma çý i - çin s an bul'da ki ilk an ren ma ný ný 9 y lül Pa - zar ak þa mý, ma çýn oy na na ca ðý Þük rü a ra - coð lu a dý'nda ya pa cak. ek nik di rek ör b - dul lah v cý ve bir fu bol cu nun ka ý la ca ðý ba - sýn op lan ý sý, 10 y lül Pa zar e si gü nü sa a 14.00'e il li a kým'ýn kamp yap ý ðý wis so - el he Bosp ho rus'a ya pý la cak. adrid'deki epün edyaný'nda oplandý. Kýrmýzý beyaz leico adrid bayraklarý ve akýlarý ile meydanda oplanan kalabalýk arafar grubu, þarkýlar söylerek UF vrupa igi'nden sonra kazanýlan ikinci kupayý kuladý. FOOÐF:. rda ve mre'den mesaj var CO DD' 2 ÜK YIDIZI, "ÜP KUPYI ÜK HKI Ð DYOUZ" DD. U F ü per Ku pa fi na lin de Chel se a'yi 4-1 mað lup e de rek ü per Ku pa yý ka za nan - le i co ad rid'in i ki ürk o yun cu su r da u ran i le m re Be lö zoð lu V por'a ö - zel a çýk la ma lar da bu lun du. Ka ri ye rin de i - kin ci kez ü per Ku pa'yý ka za nan m re Be - lö zoð lu, "Çok gü zel duy gu lar bun lar. Çok gü zel bir gu rur. r da'yý çok eb rik e di yo - rum. kin ci se ne si ne çok gü zel bir baþ lan - gýç yap ý. Bu maç a da mü kem mel oy na dý. ak ik o la rak v ru pa'nýn en i yi a kým la - rýn dan bi ri ol du ðu mu zu dü þü nü yo rum. Chel se a'yi zor lan ma dan mað lup e ik. Bü - ün ürk hal ký na, ür ki ye'ye ve bi zi se ven - le re bu ku pa ar ma ðan ol sun" de di. D 4 Y D 2. KU P K DI DI 4 ay da i kin ci ku pa sý ný kal dý ran r da u ran, "Gü zel bir ça lýþ ma nýn ü rü nü, ke - yif li ve he ye can ve ri ci. Hem ken di mi zi hem de ül ke mi zi em sil e di yo ruz. Ül ke mi - zin bay ra ðý mý zý bu ra da sal la ya bil mek bi - zim i çin çok bü yük gu rur. ürk hal ký na ar ma ðan e di yo ruz. m re a ða bey bu nu da - ha ön ce ya þa mýþ ý a ma ben ilk kez ya þý yo - rum. o nu na ka dar i yi mü ca de le e ik, hak e i ði miz bir ku pa ol du bi zim i çin. kip ha lin de çok i yi çok oy na dýk, Fal ca o'yu da eb rik e mek la zým, i na nýl maz oy na dý. a - ký mýn li de ri ol du ðu nu gös er di" de di. O : D OY Y CK le i co ad rid ek nik Di rek ö rü Di e - go i mo ne i se r da'nýn bü yük bir o yun cu ol du ðu nu be lir ir ken, m re Be lö zoð lu'nun da se zon i çe ri sin de ilk 11'de for ma gi ye ce - ði ni söy le di. r da u ran'ýn per for man sý de ðer len di ren i mo ne, "r da çok i yi bir o - yun cu, ek nik o la rak da mü kem mel bir o - yun cu... a kým dan ay rý lan Di e go'ya gö re fark lý bir o yun cu... Di e go'nun ye de ði o la rak dü þün mü yo ruz, r da bü yük bir o yun cu" i - fa de le ri ni kul lan dý.r da'nýn ar dýn dan bir di ðer mil li o yun cu muz m re Be lö zoð lu hak kýn da da a çýk la ma lar da bu lu nan le i - co ad rid ek nik di rek ö rü, "Bi ze ke sin lik le yar dým cý o la cak, çok ec rü be li o yun cu. Ga - bi ve a ri o i le re ka be i o la cak, bu po zis - yon da bu ka dar i yi o yun cu la ra sa hip ol du - ðu muz i çin çok þans lý yýz. e zon i çin de ilk 11'de o la ca ðý maç lar o la cak. Bu yüz den - le i co ad rid'e gel di. a kým i çe ri sin de re - ka be i se vi yo ruz" di ye ko nuþ u. üper ig'de 3. hafa heyecaný ivas-f.bahçe G.aray-Bursa GY i le Bur sas por, bu gün ya pa cak la rý maç la bir lik e lig a ri hin de 87. kez kar þý kar þý ya ge le - cek. ürk e le kom re na'da sa a 20.30'da oy na na - cak kar þý laþ ma yý ha kem Öz gür Yan ka ya yö ne e cek. Ga la a sa ray, se zo nun da ilk kez ür ki ye 1. Fu bol i gi'ne yük se len Bur sas por i le bu gü ne dek yap ý ðý kar þý laþ ma lar dan 44'ü nü ga li bi ye le ka pa ýr - ken, ra ki bi ne 21 kez ye nil di. ki a kým a ra sýn da ki 21 kar þý laþ ma da be ra ber lik le so nuç lan dý. a rý-kýr mý zý - lý lar, 86 maç a ra kip fi le le re op lam 140 gol a ar ken, Bur sa e ki bi 72 gol le kar þý lýk ve re bil di.ge çen se zon ya pý lan maç la rý Ga la a sa ray s an bul'da 2-1, Bur sas - por da Bur sa'da 1-0'lýk so nuç lar la ka zan dý. a rý-kýr - mý zý lý e kip, Bur sas por i le yap ý ðý son 6 lig ma çýn da sa de ce 1 kez ka za na bi lir ken, bu sü re i çin de ra ki bi ne 4 kez ye nil di, 1 kez de be ra be re kal dý. F.BHÇ V' GBY IYO Fenerbahçe ile ivasspor, bugün yapacaklarý maçla birlike 15. kez karþý karþýya gelecek. ivas 4 ylül adý'nda saa 18.00'de baþlayacak maçýn hakemi Yunus Yýldýrým. ki ekip arasýnda yapýlan 14 maçan 10'unu Fenerbahçe, 2'sini ivasspor kazanýrken, 2 maç da berabere sonuçlandý. Fenerbahçe'nin oplam 36 golüne, ivasspor 18 golle cevap verdi. Geçen sezon ligde yapýlan maçlarý ivasspor ivas'a 2-0, Fenerbahçe de sanbul'da 4-2'lik sonuçlarla kazandý. Beþikaþ poada devam kararý aldý BÞKÞ Ku lü bü, ka dýn bas ke bol a ký mý nýn ür - ki ye Ka dýn lar Bas ke bol i gi'nden (KB) bu se zon çe kil me ka ra rýn dan vaz geç i.i yah-be yaz lý ku lü bün bas ke bol ko mi e si baþ ka ný b dul lah ö zer, a sar ruf ed bir le ri çer çe ve sin de KB'den çe kil me yö nün de dün al dýk la rý ka ra rý, spon sor des e ði sö züy le ye ni den de ðer len di rip, ip al e ik le ri ni bil dir di. ö zer, yap ý ðý a çýk la ma da, ''Çe kil me yö nün de al dý ðý mýz ka ra rýn ar - dýn dan, ak þam ha re ke li sa a ler ya þa dýk. pon sor fir - ma, a ký mýn li ge de vam e me si yö nün de is ek e bu - lu nup, des ek ve re ce ði ni söy le di. Bu nun ü ze ri ne baþ - ka ný mý zýn da o na yýy la lig den çe kil me ka ra rý mýz dan vaz geç ik. Za en biz de is e ye rek bu ka ra rý al ma mýþ - ýk. Ye ni se zon da KB'de yer a la ca ðýz'' de di. skiþehir'den sifah K Þ H PO, dep las man da er sin d man yur - du'nu 3-1 ye ne rek lig de ilk ga li bi ye i ni al dý. ek nik Di rek ö rü r sun Ya nal, v ru pa ku pa la rý ne de niy le er ken baþ la dýk la rý li ge kö ü bir baþ lan gýç yap ýk la rý ný söy le di. Ka za na bi le cek le ri ban ko 2 ma çý kay be ik le - ri ni ha ýr la an Ya nal, ''aç kay be din ce, ma ze re ü re - il me me si ge rek i ði ne i na nan bir kül ü rü müz var. a ze re de ðil, bu bir o yun. Þim di de ka zan dýk. Biz i - yi bir e ki biz, ka zan ma ya de vam e de ce ðiz'' de di. ÜP G'D BUGÜ ivasspor-fenerbahçe (ivas 4 ylül) Galaasaray-Bursaspor (ürk elekom rena) Gazianepspor-rabzonspor (Kamil Ocak) P 1. G'D BUGÜ Þanlýurfaspor-Karþýyaka (avþanlý lçe) anisaspor-karalspor (anisa 19 ayýs) rabzon-orku Konyaspor (H. vni ker) Gözepe-amsunspor (zmir aürk) dana Demirspor-Çaykur izespor (5 Ocak) 3 ylül Pazaresi Gazianep BÞB-Denizlispor (Kamil Ocak) Hakan Þükür, millileri ziyare ederek baþkan urgay Demirel ve anrenör Bogdan anjevic'le görüþü. 12 Dev dam Belarus önünde () il li Bas ke bol a ký mý, 2013 v ru - pa Þam pi yo na sý e le me le rin de (F) Gru - bu 5. ma çýn da bu gün dep las man da Be - la rus i le kar þý la þa cak. Baþ ken insk'e oy na na cak kar þý laþ ma sa a 19.30'da baþ la ya cak ve V por'dan nak len ya yýn la na cak. Grup a oy na dý ðý 4 kar þý - laþ ma dan 2 ga li bi ye ve 2 mað lu bi ye a - lan ''12 Dev dam'', maç ek si ðiy le 3. sý - ra da yer a lý yor. lk ma çýn da n ka ra'da Be la rus'u 77_74 ye nen mil li ler, i kin ci ma çýn da dep las man da al ya'ya 78_69 mað lup ol du. Grup a ki ü çün cü kar þý - laþ ma sýn da n ka ra'da Por e kiz'i 74_62'lik skor la ge çen ay_yýl dýz lý lar, dör dün cü ma çýn da i se dep las man da Çek Cum hu ri ye i'ne 82_64'lük skor la bo yun eð di. Bu a ra da, grup a ki di ðer maç a Çek Cum hu ri ye i bu gün sa ha - sýn da Por e kiz'i ko nuk e de cek.

11 Y HZIY: Hayreddin kmen BUC 2 YÜ 2012 PZ 11 ÇG BUC Y V Oruç ve Kur'ân ayý asözü, vecize, emsil em, yaþlýk Gemiyi iskeleye baðlayan hala ümüyle farklý üzgar, rih Uyku, uyku hâli Hangi þey Yýl, sâl Hele, en çok, bilhassa, özellikle K I Y Hareke, davranýþ Bir ilimiz Þiþinme, kabarýk hâle gelme evinç Kuzu sesi Ilýca Peygamberimizin bir ünvaný rzu, isek B efika lave ahlar Bir gýda akým'ýn kýsasý inarede ezan yeri Kuru soðuk Varýlan hüküm Kadem, pâ ahv eme Donmuþ su Þii Bir noa amsun'da bir ilçe Duâ eme Üzüm dalý rzincan ilçesi Bir nebi Din Bir elemen (i) yavrusu Kur'ân'da bir sûre Dolap kaý iyum sembolü Dakilo yazýsý Kur'ân'ýn son sûresi âle bahçesi n aþaðý, en azýndan Görünü cihazý Küçük biki Ölçü uygunluðu, enazur kýllý, uslu ridyum sembolü Bir askeri rübe frika'da bir çöl Birden bire 9 FK eselli eme Bir binek Üsün B'deki slâm mâbedi Bir baýnda doðan n'aneler Dinî nasiha elefon sözü Bir baðlama edaý kýl þire amazan da camiye kapanma alya'nýn baþkeni Kaba eve abaka Kare'nin seslileri Bayram 'daki yazý sanaý llah'ýn aslaný, ilmin kapýsý sahabi Bencil, cimri, hasis Uanma duygusu, hayâ lev Yerin biçim ve boyularýný inceleyen ilim K HZ Yan da ki ka re ler de bazý kelimeler giz li dir. Bun la rý yan - dan, üs en, çap raz ve ya er - sin den a ra ya bi lir si niz. Ke si - þen harf ler de o la bi lir. K: Ü, C,, H, KU,, D, ÜD, B, ÞKD, KDÞ, UHUVV, ÜD, ÜF, B, FZ, VZU, HVY, HZ, U, KV, ÞVK, HDI. D Ð Þ OZK BUC PÇ KVU H Þ K HZ 3 Harfli: B, ÜÜ, O,, K, OKU, ÞD, KÞ, U. 4 Harfli: YV, FO, YB, PD,, C,, HU, K,, UH, KU, Ü, DB, ÞV,, lk ke li me den baþ la yýp her ba sa mak a bir harf de ðiþ i re - rek mâ nâ lý ke li me ler ya zýn ve en son ke li me ye u la þýn. KO, BV, F, PÜ. 5 Harfli: KIY, HÞ, K, VK, B, UZP,, ÜJD, H, J, K, C, K,, FK, KV, POV, IZ, UUF, KB,, OZ, Y, Y. K Ü C F Ü U U Z V Þ U Y Z K K H Þ U D G Y H F Ü D D V B U B D I V K H V K Ü Þ H Þ F V V D Ü V Z K D B Ü D V F KUU BUC F Y V Yandaki harf ku u la rý ný üs e ki boþ ka re le re doð ru yer leþ i rir se niz yan dan ve üs en mâ nâ lý ke li me - ler bu la cak sý nýz. pu cu o la rak ku - u lar dan bi ri ni biz yer leþ ir dik. Ü þaðýdaki bulmaca parçalarýný verdiðimiz ipuçlarýndan faydalanarak yandaki karelere doðru olarak yerleþirebilir misiniz? O Ü O H? H Þ K D B K V D D I K Z Z K H K C P F Y V K B Þ I Ü Z H I D V H B: Çöpçü amca çevreyi emizlemek için çöpleri oplamak isiyor. Ulaþmasýna yardým eder misiniz? CVP: ÇG: oldan aða: 1- Darbýmesel 2- uamele 4- Baman- as 5- zub- levi 6- Kabarma- Uysal 7- eþe- iyum 8- k- erme- Oba 9- þ- yaz- miral 10- k- yak- - Ha 11- raik- af- kiz 12- ermal- aakal 13- Fahri kaina 14- eram- hkaf- e 15- sma- lo 16- ercan- d 17- Þeria 18- in- Vaaz 19- O- imeri. Yukarýdan þaðýya: 1- e- 2- amazan- Þerefe 3- uube- Karar 4- Bambaþka- mha 5- Çýma- e- Yakarma- Þi 6- enam- ay- i- eno 7-Yel-alezar-Kamera 8-ene- r- Kalahari 9- e- vuma- Faik- Cami 10- asiyyema- nana 11- su- ikaf- Ve 12- amo- Ka- Ha 13- Bahil- li- r 14- Yalaz- Jeodezi. KUU BUC: oldan: DV, FY. Yukarýdan: DV, FY. DÐÞ: PÇ, PY, KY, K, K, KU, KVU.

12 Ü VÂ O U UZ: ÞU K B KI Â BI Ç D YÜK K GÜ DÂ ÂI DÂ I O CK I Y2 YÜ 2012 PZ Çiçeklerini güzel sözlerle besliyor BHÇD KVO V II BÖG ÇÇK BÞ OK ÜZ 50 ÇÞ ÇÇK YÞ B VDÞ, O GÜZ ÖZ ÖYÜYO V FO ÜZK DYO. hla'a yaþayan Büyükdere, çiçeklerin güzel sözlerden anladýðýný söylüyor. FOOÐF: Ü ZK D K O U YO B K gü zel söz ler den an la dý ðý ný söy le yen Bü yük de re, Bir a ne çi çe ði me gü zel söz, di ðe ri ne i se kö ü söz söy le yin; ba kýn a ra da ki far ký he men gö re cek si niz. Ben çok de ne dim ve gör düm; han gi si ne gü zel söz söy ler se niz o çok can lý ve gü zel ko ku yor; han gi si ne kö ü söz söy lü yor sa nýz o ku ru ma ya baþ lý yor, ren gi sa ra rý yor, yap rak la rý dö - kü lü yor. Ha ni bir lâf var dýr: a lý dil yý la ný de li ðin den çý ka rýr. ve, ger çek en a lý di lin in san lar ve hay van lar ü ze rin de e ki si ol du ðu gi bi çi çek le ri min ü ze rin de de e ki si o lu - yor di ye an la ý yor. u man Bü yük de re, çi çek le re eks ra bir mas raf ya pýp güb re ya da vi a min ver mek ge rek me di ði ni vur gu la ya rak, on la ra gü zel söz söy le me nin ye er li ol - du ðu nu be lir i yor. Çi çek le rin sa hip le ri ni a ný dý ðý ný dü þün dü ðü nü i fa de e den Bü yük de - re, söz le ri ni þöy le a mam lý yor: Bah çe yi zi ya re e me di ðim gün bah çe de ki çi çek ler sö - nük o lu yor, fa ka bir ya da i ki de fa zi ya re e i ðim gün he men can la ný yor lar. Çi çek ler mü zik en de an lý yor lar. a lý di lin ya nýn da on la rý ye iþ ir mem de ki en gü zel yol lar dan bi ri de fon mü zik le ri. On la ra mü zik din le i yo rum da ha can lý gö rü nü yor lar. B h la il çe sin de u man Bü yük de re i sim li va an daþ, bah çe sin de ek va o ral ve ý lý man böl ge çi çek le ri baþ a ol mak ü ze re am 50 çe þi çi çek ye iþ i ri yor. Çi çek le ri ne gö zü gi bi ba kan Bü yük de re, on la ra gü zel söz ler söy lü yor, fon mü zik le ri din le i yor. Pa pa ya, zam bak, la le, or ki de, ay çi çe ði, gü ne ba kan, kýr çi çe ði, ka ran fil, her cai me nek þe, gül, çan çi çe ði, mi mo za, pe un ya, sar dun ya, sü sen çi çe ði, ya se min, ye ni ba har, ful ya, gar den ya, ge lin cik, a çel ya, a kas ya, ni lü fer, kak üs, ley lak baþ a ol mak ü ze re 50 çe þi çi çe ðe gö zü gi bi ba kan Bü yük de re, On lar be nim ço cuk la rým, ben on lar sýz, on lar da ben siz du ra maz di yor. Ba zen i þi ol du ðun da bir haf a gi bi bir sü re il çe dý þý na çý kýp ge ri gel di ðin de çi çek le ri nin, san ki il gi siz lik en bo yun la rý ný bük ük le ri ni ve ku ru ma ya yüz u uk la rý ný dü þün dü ðü nü i fa de e den Bü yük de re, þun la rý söy lü yor: On la rý boy nu bü kük gör dü ðüm za man an lý yo rum ki il gi siz kal dýk la rý i çin böy le o lu yor lar. Ben on la rý ok þa ma ya ve on la ra gü zel söz ler söy le me ye baþ la dý ðým an dan i i ba ren ay ný ço cuk gi bi ek rar ba rý þý yor lar ve bo yun la rý ný kal dý rý yor lar, e ra fa gü zel ko ku lar yay ma ya baþ lý yor lar. Bilis / cihan Öðrencilere hediyeleri düzenlenen örenle verildi. Ce ma a e de vam e den ço cuk lar ö dül len di ril di Z Ber ga ma il çe si ne bað lý Göç bey li bel de sin de, 40 gün bo yun ca 200 va ki na ma zý ca mi de ce ma a le ký lan öð ren ci le re he di ye ler ve ril di. er kez Ca mii mam Ha i bi Fa ih k aþ, Hay di Ço cuk lar a ma za slo ga nýy la ço cuk la rý ca mi ye a lýþ ýr mak i çin bir pro je baþ la ý. Ka ý lan öð ren ci ler de a ra nan þar i se 40 gün bo yun ca 200 va ki na ma zý ca mi de kýl mak ý. Pro je ye ka ý lan 51 öð ren ci den 12 si, 200 re kâ na ma zý ca mi de kýl dý ve bü yük ö dül di züs ü bil gi sa yar al ma ya hak ka zan dý. Bü ün öð ren ci le re çe þi li he di ye ler, ca mi de en çok na maz ký lan la ra da bi sik le ve çey rek al ýn ve ril di. mam Ha ip k aþ, ak sa dý mýz ço cuk la rýn na ma zý ve ca mi yi sev me si, na maz la ya þa ma la rýy dý de di. zmir / cihan sronomlar, avi dolunayýn 2,7 yýlda bir görüldüðünü beliriyor. a vi do lu nay DÜ Y, ðus os a yý i çe ri sin de i ki do lu na ya þa hi ol du. Yer yü zü nün de ði þik yer le rin den bir do lu nay da ha iz len di. Gök bi lim ci ler bu ö zel a ný ma vi ay ya da ma vi do lu nay o la rak a ným lý yor. i hir li gü zel lik e ki a bi a o la yý nýn is mi ma vi ol sa da, as lýn da y ýn ren gi ge nel lik le di ðer do lu nay lar dan fark lý ol mu yor. n cak dün ya ge ne lin de ki or man yan gý ný, vol ka nik pa la ma gi bi fak ör ler dolayýsýyla gök yü zün de kül mik a rý ar ar sa, ya ni a mos fe rik þar la ra bað lý o la rak y ýn ger çek en ma vim si bir renk al ma sý müm kün o la bi li yor. s ro nom lar, 2021 e ka dar gö rü le cek ma vi do lu nay la rýn a rih le ri ni 31 em muz 2015, 31 O cak 2018, 31 kim 2020 þek lin de sý ra lý yor. sanbul / cihan Bakanlar iha rgün, ehdi ker ve Binali Yýldýrým serginin ilk ziyareçileri oldu. fo oð raf la rý F e BU yýl 81. kez dü zen le nen z mir n er nas yo nal Fu a rý nda, na do lu jan sý ça lý þan la rý nýn ö dül lü fo oð raf la rýn dan o lu þan ser gi zi ya re çi le rin iz le ni mi ne a çýl dý. F'e ba sýn spon sor lu ðu nu üs le nen na do lu jan sý nýn Fu ar 2 o lu Hol de ki san dý, mu ha bir ve fo o mu ha bir le ri nin u lu sal ve u lus lar a ra sý ya rýþ ma lar da ö dül al mýþ fo oð raf la rýn dan o lu þan ser gi ye de ev sa hip li ði ya pý yor. er gi nin ilk zi ya re çi le ri, fu a rýn a çý lý þý na ka ý lan Bi lim a na yi ve ek no lo ji Ba ka ný i ha r gün, Gý da a rým ve Hay van cý lýk Ba ka ný eh di ker ve U laþ ýr ma De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým ol du. er gi, 9 y lül de so na e re cek fu ar sü re sin ce her gün sa a le ri a ra sýn da gö rü le bi le cek. zmir / aa HY den ka yý sý ik ra mý Y i ca re ve a na yi O da sý (O) Baþ ka ný Ha san Hü se yin r koç, ürk Ha va Yol la rý nýn (HY) 200 nok a ya yap ý ðý u çu þun da ka yý sý ik ra mý na baþ la ya ca ðý ný söy le di. r koç, O ec lis op lan ý sý nda yap ý ðý ko nuþ ma da, 28 ðus os a lý gü nü Fes ha ne U lus lar a ra sý Fu ar ve Kon gre er ke zi nde dü zen le nen a la ya Gün le ri do la yý sýy la s an bul a gi ik le ri ni ha ýr la ý. s an bul da HY Yö ne im Ku ru lu Baþ ka ný Ham di op çu yu da zi ya re e ik le ri ni be lir en r koç, op çu ya HY nin u çuþ la rýn da ka yý sý ik ram e dil me si ek li fi ni sun duk la rý ný di le ge ir di.op çu nun ek li fi ka bul e i ði ni bil di ren r koç, HY nin 200 nok a ya u çu þu var. Ö nü müz de ki bir haf a i çe ri sin de ah min e di yo rum HY, 200 nok a ya u çu þun da ka yý sý ik ra mý na baþ la ya cak. Bu da a la ya a dý na se vin di ri ci bir o lay. o naj o la rak bel ki bir þey i fa de e mi yor, a ma a ný ým an la mýn da a la ya nýn o le ziz ka yý sý sý ný, dün ya nýn her kö þe si ne u çan lar a mýþ o la cak de di. r koç, op çu ya, e me ði ge çen si vil op lum ör gü le ri ne ve si ya sî le re e þek kür e i. alaya / aa

13 8 2 YÜ 2012 PZ 2 YÜ 2012 PZ l YI: 71 Y Y GZ ÜCZ ÂVD a na genç le re po zi if e ki ya pý yor Þ YÜC POZF PC BH YÞ sya ho o.com a na, bir di sip li nin so nu cu dur. Di sip lin de, in san da ki po an si - yel e ner ji yi, yi ne in sa nýn fay - da sý na kul la na bil mek ir. n san da ki me yil ler sa na la de ne im al ý na a lý nýr ve böy le ce bel li bir is i ka me e kul la ný lýr. Her in san bir þe kil de bir sa na da lý - na ma ha re e mü sa i o la rak ya ra ýl - mýþ ýr. Ya ni nor mal þar lar da sa na a a ma men ka pa lý in san yok ur de ni le - bi lir. Bel ki sa na ya kýn lý ðý keþ fe dil - me miþ, ya kýn lý ðý be lir len me miþ in - san var dýr. a na, in sa nýn ken di si ni, ka bi li ye i ni ke þif a ra cý dýr. O nun i çin bu keþ fi ya - pýp, kul la nan in san yap ma yan dan da - ha mu lu ve da ha ha ya do lu dur. Hiç de ðil se, ken din de ki sa na ý keþ fe mek ve ger çek leþ ir mek nok a sýn da bir i þe ya rý yor ol ma nýn haz zý ný ya þý yor dur. a na ýn do kun du ðu bir in san i le sa na da mar la rý yok sun bir in san a ra sýn da ol duk ça be lir gin fark lar var dýr. Ya ra an l lah in san be de nin de ka - der prog ram la rý yük le miþ ve on la rýn ça lý þa bil me si i çin de kud re en ci haz - lar ver miþ ir. Yük le nen prog ram ve ci haz la ra gö re de, in san da be den sel fa a li ye ler ken di ni gös er mek e dir. Ha a de ni le bi lir ki in san la rýn hal ve ha re ke le rin den, han gi sa na la iþ - i gal e i ði ni bi le an la mak müm kün - dür. Çün kü her sa na ýn ruh sal ve be - den sel bir fa a li ye i bu lun mak a dýr. a na, genç ler i çin çok da ha ö nem - li dir. Genç le rin ken di le rin de ki prog - ra mý ve ci ha za ý keþ fe me le ri da ha mü him dir. Çün kü o prog ram la rý keþ - fe mek ve uy gu la mak el be e genç lik yýl la rýn da da ha bir ih i yaç ýr. Genç lik yýl la rýn da keþ fe dil me yen ve ger çek - leþ i ril me yen ka bi li ye le rin, sa na dal - la rý nýn son ra ki za man lar da keþ fi ve ger çek leþ i ril me si çok da ha güç ür. a na ý o lan bir genç i le sa na an yok sun o lan bir genç a ra sýn da dað lar ka dar fark var dýr. Her han gi bir sa na la iþ i gal e miþ o lan genç, o sa na ýn iz le ri ni be den sel dün ya sýn da da ya þar. O a þý dý ðý sa na - ýn ni e lik du ru mu na gö re hýr çýn, a - sa bi, ger gin ya da sa kin, ra ha, din gin bir ruh ha li ne ve be de ne sa hip o la bi - le cek ir. y ný yaþ lar da ki i ki gen ci mu ka ye se e de lim. Bi ri si mü zis yen. Çok i yi bir ka nun sa na çý sý. Ger çek en bu a la na ken di ni ver miþ ki, çev re de o na her - kes ka nun sa na çý sý di yor, ha a bi - raz da es pri li ka nun a da mý di yen bi - le var. Bu be ye fen di gün lük ha ya a sa kin, o u rak lý, u ar lý ve man ýk lý ha - re ke e den bir genç pro fi li çi zi yor. Ya ni böy le bir gen ce da ný þý la bi li - yor. s i þa re e di le bi li yor. Her han gi bir ko nu i le il gi li gö rüþ ve dü þün ce si a lý na bi li yor. Doð ru su bir cüm le ku - rar ken bi le, o nun a le la ce le, öy le si ne, dü þün müþ ol ma dan bir cüm le kur - ma dý ðý ný çok ra ha gö re bi li yor su nuz. kin ci genç pro fi li ne ba kýl dý ðýn da i - se yaþ, boy ay ný, e ði im dü ze yi ay ný ol ma sý na rað men, or a ya çý kan in san pro fi li ger çek en dik ka çe ki ci o ran - da fark lý lýk arz e di yor. Bu gen cin dav ra nýþ la rý ü ze rin de gö rüþ so rul du ðun da he men her ke sin söy le ye ce ði cüm le ler bir bi rin den çok da fark lý de ðil. O nun la bir ko nu yu is i þa re e de mez - si niz, çün kü ol gun dü þün ce ler ve man - ýk lý, u ar lý u um lar i çe ri sin de de ðil. Doð ru su her han gi bir sa na da lý nýn bir in sa ný bu ka dar de rin den e ki le - ye ce ði ni ben dü þün mü yor dum. Þim di ler de genç ler le ko nu þur ken, Her han gi bir sa na da lýn da ma ha re in var mý? di ye de so ru yo rum. Çün kü bu so ru ya ve re cek le ri ce vap o na o lan i le - i þi mim de ba na ka ký sað la ya cak ýr. O za man þar la rý, du ru mu, ya þý, e ði - im dü ze yi ne o lur sa ol sun mu la ka her ke sin bir sa na ý ol ma lý dýr. a na sýz kim se kal ma ma lý dýr. Bu, hem o ki þi nin ken di i çin de ki u ar lý lý ðý i çin hem de o ki þi e ra fýn da ki ki þi ler i çin ö nem li dir. Ö zel lik le de zor dö nem den ge çen genç le rin her han gi bir sa na da lýn da ma ha re sa hi bi ol ma la rý, o zor dö ne mi çok da ha ra ha ve da ha az sý kýn ý lý ge - çi re bil mek i çin lâ zým bir du rum dur. a na, in san psi ko lo ji si ni de o lum - lu e ki le yen bir e ken dir. Bir sa na a - la nýn da ken di ni is pa la mýþ bir gen - cin, el be e duy gu sal den ge si çok da - ha ye rin de dir. O za man de ni le bi lir ki, bir sa na da lýn da ken di ni e ði me miþ bir genç, kon rol süz güç a þý mak a dýr. ma Her sanaýn ruhsal ve bedensel bir faaliyei bulunmakadýr. Ve sana, gençler için çok daha önemlidir. Gençlerin kendilerindeki programý ve cihazaý keþfemeleri daha mühimdir. Çünkü o programlarý keþfemek ve uygulamak elbee gençlik yýllarýnda daha bir ihiyaçýr. ay ný yaþ lar da bel li bir sa na da lýn da di sip lin ka zan mýþ bir genç, o gü cü nü di sip li ni ze e miþ, ka na li ze e miþ, a - bir ye rin dey se po an si ye le me yil ka - zan dýr mýþ, gü cü nü da ha an lam lý, da - ha fay da lý bir nok a da kul lan mýþ de - mek ir. es sam genç ler a ný yo rum. ü zis - yen genç ler a ný yo rum. l sa na la rýn - da ma ha re li genç ler a ný yo rum. por dal la rýn da ken di ni ye iþ ir miþ genç ler a ný yo rum. Ger çek en her - han gi bir sa na da lýn da e ði im al mýþ bir genç pro fi li ke sin lik le di ðer le rin - den ol duk ça fark lý bir du ruþ ser gi li - yor. n ba si in den, es naf ba ba sý nýn ya - nýn da bel li bir za man ge çir miþ ve es - naf lýk der si al mýþ genç bi le, al ma yan - lar dan da ha fark lý. Bir an lam da böy le genç ler de ba ba dan o ðu la ge çen ha ya ders le ri nin iz le ri ni gö rü yor su nuz. Ya ni müþ e ri ye yak la þým, doð ru bil gi ver me, dü rüs lü ðü ön plan da u ma gi bi pek çok öz ler bi rer ha ya der si ni e li ðin de dir. v ru pa da he nüz il köð re im ça ðýn - da ki ço cuk la ra o kul i le bir lik e mu - la ka bir mes lek ka zan dýr ma ça ba sý gü dü lü yor. O ku ya ca ðý o kul ne o lur sa ol sun, mu la ka her bi re yin bir mes le - ði nin ol ma sý yo lu a çý lý yor ve bu ö - nem se ni yor. l sa na la rýn da, ba þa rý lý ol du ðu a la - ný be lir le miþ genç ler hâ liy le ken di ni da ha bir güç lü his se di yor dur. lin de bir sa na ý o lan in san hâ liy le ol ma - yan dan da ha güç lü dür. Böy le bir in - sa nýn ruh ha li, ken di ni ger çek leþ ir - me si el be e di ðe rin den fark lý dýr. O ku du ðu o kul ne o lur sa ol sun, e - lin de bir mes le ði o lan bi rey, el be e bir þey le ri ya pý yor ol ma nýn, ba þa rý yor ol ma nýn ra ha ý i çe ri sin de dir. Ö nem li bir e ken de, sa na ma ha - re i ka zan mýþ bir bi rey, ha liy le psi ko - lo ji si da ha sað lýk lý dýr. ç di na mik le ri da ha güç lü dür. Bu gün yüz ler ce, bin ler ce genç var ki, za ma nýn da el de e i ði sa na da lý - nýn ek me ði ni ye mek e dir. O sa na da lý i le il gi li ge liþ me le ri a kip e mek - e dir. Yi ne mes le ði i le il gi li bir i þe ya rý yor ol ma nýn ra ha ý ve hu zu ru i - çe ri sin de ken di ni his se mek e dir. a biî ki min, han gi sa na da lýn da da ha ba þa rý lý o la ca ðý i se, el be e bir ke þif ça lýþ ma sý nýn so nu cu dur. a nýn - ma dan, yüz le þil me den, keþ fe dil me - den bir þe yi ger çek leþ ir mek müm - kün ol ma ya cak ýr. Bu da el be e e ði - i min i þi dir. Ki min, ne i þe ya ra dý ðý ný bil mek, el - be e in san sar raf la rý nýn i þi dir. ma hiç kim se de, bir a lan da ken di ni bul - mak nok a sýn da a dým a ma dan, ne ye sa hip ol du ðu nu ve ne ka dar sa hip ol - du ðu nu an la ya ma ya cak ýr. O za man, i þi çok da dev le e, ku rum ve ku ru luþ la ra bý rak ma dan ev ler de ger çek leþ ir mek ge re ki yor. v le ri bi - rer e ði im yu va sý na dö nüþ ür mek ar - ýk ka çý nýl maz. Çün kü hiç bir e ði im - ci, an ne ba ba ka dar ço cu ðu nu, gen ci - ni a ný ya maz. Kaç a ne sa na kâr la ya - þý yor ol du ðu mu zu an la ya bil mek i çin, on la ra bi rer sa na kâr gö züy le ba ka - bil mek ge rek mek e dir. Bu in san dan ne çý kar? di ye rek bak ý ðý mýz bü ün bi rey le re u la ka bir þey ler çý kar di ye rek bak mak ge - re ki yor. e çý ka ca ðý ke þif le, il giy le an la þý la - cak ýr. a na, in sa nýn ken di ni ke þif a ra cý dýr. a na ý ol ma ya nýn ya pa bi le ce ði pek bir þey yok ur. a biî sa na da sa na o la DOU U hhh l mas ni ne ahhh en gi in gi de li dün ya ne ha le gel di? a sýl baþ la sam, ne re - den baþ la sam bi le mi yo - rum? Her þey ler o ka dar de ðiþ i ki... Ön ce yol la rý mýz de ðiþ i. oz lu ve aþ lý yol lar dan, ka ra da, ha va da, de niz - de çe þi li yol lar ya pýl dý. Ha ni es ki den söy le di ði niz: Yol lar se ni gi de gi de yo - rul dum / ya ðý ma di ken ba ý gül san - dým ür kü le ri var ya? a de ce söz ler de ve saz lar da kal dý. Dün ya nýn bir ba þýn - dan bir ba þý na bir gün de u la þýr ol duk. Bi na la rý mýz de ðiþ i, ye dik le ri miz de ðiþ i, iç ik le ri miz de ðiþ i, giy dik le ri - miz de ðiþ i. Þim di sen ö bür â lem den gel sen, ken di e vi ni bu la maz sýn. Bah çe li mah - çe li ev ler o ka dar az kal dý ki! e kiz ka lý, yir mi ka lý, yüz ka lý bi na lar mey da na gel di. Gü nü bir lik ko nuþ u ðu nuz kom þu - lar siz ler i le be ra ber gi i ler. y ný bi - na da o u ran in san lar bir bir le ri i le hiç a nýþ ma dan ve se lâm ver me den ha ya ge çi ri yor lar. r ýk öy le ma hal le bah çe sin den su çek mek gi bi zah me ler yok. Çeþ me ler ev le re gel di ni ne. u fak a, u va le e, ban yo da de vam lý çeþ me ler var. Ge ce ar ýk ya sý dan son ra vu rup ka fa yý ya mak yok. lek rik var, e lek - rik. Her a raf ý þýl ý þýl. Öy le o dun ve e zek kul lan ma lar bi i. Bo ru lar i le o cak la ra gaz ge li yor gaz. e an dýr ne de a eþ o cak la rý r ýk ev ler de ek mek ve çö rek yap ma dev ri ka pan dý. k mek le ri fý rýn lar dan ve mar ke ler den a lý yo ruz. s ki den ha ni siz ler bað ve bah çe ler de ça lý þýp, ge lir ken çý lý çýr pý ge i rir di niz. Þim di her þey bü yük mar ke ler den a lý ný yor. Bak kal h me a ða, Bak kal Hü se yin e - fen di ler a ri he ka rýþ mak ü ze re. Ha a u nu u yor dum; ev ler de dam ve sa man lýk lar fa lan yok. nek ler ve ko - yun lar sa de ce köy ler de kal dý. Ya ðý mý - zý da, sü ü mü zü de, yo ður du mu zu da pa ra i le a lýr ol duk. a kýn he ye can lan ma. Za man de ðiþ - i, a sýr baþ ka laþ ý. r ýk ye ni ge lin ler ge lin lik fa lan yap mý yor. Kay na na lýk a ri he ka rýþ ý. e es ki ge lin ler var, ne de es ki kay na na lar. Bo þan ma lar gi - ik çe ar ý yor. es mî ve ö zel yer ler de ar ýk ba yan lar da ça lý þý yor. Genç le rin bir ço ðu bu yüz den iþ siz ge zi yor. Hâl böy le o lun ca, öy le on ço - cuk lu, beþ ço cuk lu a i le ler ar ýk o ka - dar a zal dý ki! O za man ev de ki iþ ler ba ký cý la ra kal dý. Ço cuk la rý on lar ve kreþ ler bü yü ü yor. hhh ni ne ahh. Ge çim siz lik ler ar - ý. s ki den e vin be yi ne say gý ve sev gi var dý. vin be yin den de on la ra say gý ve sev gi var dý. Þim di öy le kor kunç þey ler o lu yor ki, bun la rý an la ýp se ni að la ma ya yým. Þe hir le rin ve il çe le rin en mer ke zi iþ yer le ri ni, fa iz le iþ ya pan ban ka lar dol - dur du. iz ler es ki den fa iz den yý lan dan ak rep en çe kin di ði niz gi bi çe ki nir di niz. çýk sa çýk lýk o la ðan ha le gel di. Dec cal lar çýk ý, süf yan lar çýk ý. Ba þör ü lü ol mak res mî yer ler de suç ha li ne gel di. or ma ni ne. ya sof ya yý ka pa ýp mü ze yap ý lar. Bir za man lar e za ný bi le ya sak la dý - lar. za ný as lý na çe vi ren baþ ba ka ný ve ba kan la rý ný as ý lar. Kaç de fa ih i lâl yap ý lar. il le in ma lý ný-mül kü nü so yan la rý mý so rar sýn? Ye cüc ve me cüc le rin bu za man da ki ha in le ri a nar þis le ri mi so rar sýn? Gö zü dön müþ ha in ler ma - sum la ra hiç a cý ma dan or a lý ðý kan gö lü ne dön dü rü yor lar. Pa di þah lýk da kalk ý ni ne. Bü ün a i - le yi de ül ke dý þý na sür dü ler. r ýk üç ký a da op rak la rý o lan bir ül ke de ði liz. a de ce na do lu biz de kal dý. O nu da zor kur ar dýk. on ra ba þý mý za bir deh þe li be lâ gel di: Haç lý zih ni ye i em sil ci le ri ül ke da hi lin de ken di le rin den da ha za rar lý kim se le ri bul mak a güç lük çek me di - ler. o zan da ka rar laþ ý rý lan ha in ce plan lar bir bir uy gu lan ma ya baþ lan dý. sýr lar ön ce sin den Pey gam be ri mi - zin (asm) bil dir di ði Hz. Â dem ley - his se lâm dan ký ya me e ka dar ge len fi - ne ler i çin de en bü yük fi ne dec cal ve süf ya nýn fi ne si dir ha ki ka i ni bu a sýr - da ve za ma ný mýz da ya þar ha le gel dik. e ler gör dük ne ler ni ne, an la mak i le bi er mi? Di ni ya sak la dý lar, Kur ân ý ya sak la - dý lar, hac ca gi diþ le ri ya sak la dý lar. on ra bir nu râ nî si ma nýn is mi ni duy duk: Ben de Kur ân ýn sön mez ve sön - dü rül mez ma ne vî bir gü neþ ol du ðu - nu bü ün dün ya ya gös e re ce ðim ve is pa e de ce ðim di ye sö ze baþ la dý. Ve de vam e i: l de Kur ân gi bi bir mu ci ze-i ha - ki ka var ken baþ ka bür han a ra mak ak lý ma za id gö rü nür l de Kur ân gi bi bir bür han-ý ha ki - ka var ken mün kir le ri il zam i çin gön - lü me sýk le mi ge lir? di yor du. Bu ses bü ün o lum suz luk la rýn ar ka - sýn dan bir gü neþ gi bi doð muþ u. Biz ler öy le bir ha ki ka e ha ya ý mý zý vak fe mi þiz ki; gü neþ gi bi par lak, cen ne gi bi gü zel, sa a de-i e be di ye gi bi þi rin dir di ye rek bü ün â le me mey dan o ku du. aç la rým a de din ce baþ la rým ol sa ve her gün bi ri ke sil se ha ki ka-i Kur â ni - ye ye fe da o lan bu baþ si ze e ðil me ye - cek di yor du. a biî bu söz ler ka ran lýk kalp li ve vic dan lý in san la rý ol duk ça ra ha sýz e - i. Ze hir le di ler, sür gün le re yol la dý lar, ha pis ha ne nin ka lýn du var la rý nýn ar ka - sý na hap se i ler. ma ba þa ra ma dý lar. Bu ha ki ka i du yan lar fevc fevc o na koþ u lar. l ý bin sa hi fe lik bir Kül li ya mey da na gel di. dý na Be di üz za man de nil di bu za ýn. Dün ya sý ný zin dan e i düþ man - la rý. ma o bü ün en gel le ri aþ ý. il - yon lar ca a le be yi sey yar ü ni ver si e - ler de ye iþ ir di. Bir çok þey de ðiþ i, a ma in sa nýn e - mel le ri ve ar zu la rý de ðiþ me di. Ha ki ka le ri ya þa mak ve se ba e - mek çok pa ha lý ya düþ ü ni ne. Ce nâb-ý Hak son ma ne vî or du su nu gön der di. O nu hiz me bi len ler, bu meþ ga le le ri ni her þe yin üs ün de gör - dü ler. Ký ya me e ka dar da böy le de - vam e de cek in þa al lah. þ e böy le ni ne. e ni çok üz düm. Fa ka ke der len me. Bu dün ya böy le - dir. l lah Ga fu ru r-a him dir. Kul la - rý ný sa hip siz bý rak ma dý. Bir çok ha ki - ka kah ra man la rý ye iþ i. i ce a sil genç ler, ni ce ma sum kýz la rý mýz, ni ce fe da kâr ha ným kar deþ le ri miz bu ha ki - ka in bir fer di ol du lar. on Os man lý kýrk mil yon i di, þim di sek sen mil yo na doð ru ko þu yo ruz. Bu ka dar ma lû ma ye er ni ne. Ge - le ce ði miz i yi o la cak in þa al lah. Zi ra þu sö zü ü ya da bir Hi a be de bah i yar he ye söy le miþ i: Ü mi var o lu nuz, þu is ik bal in ký lâ - bý i çin de en yük sek gür se da s lâ mýn se da sý o la cak ýr Bu na bü ün kal bi miz i le i na ný yo ruz.

14 2 2 YÜ 2012 PZ 2 YÜ 2012 PZ 7 H. UH OKU Gel gi geç i ö mür D KÞ ma il.com Her ne re de ol sam, al mam haz, Gel di geç i ö mür, yüz ler ce yaz, Hak e â lâ ver miþ, bi ze bir im i yaz, az de ðil va zi fe miz, O na ni yaz. s ek le ri mi ze ye mi yor bun ca sa y, e fis ken di ne çý ka rýr hep pay a ma zan se me re dar gü zel bir ay, Ba ðýþ la ma yý se ver ab bi miz Hay. Var lýk lý ol mak, ver mez sü rur, Bi lâ kis nef se ba zen ve rir gu rur, ne i ba de, a a ez kâr i le du rur, Kal be e reþ þuh ge lir bir nur. n san dün ya i çin halk e dil me miþ, hi re i ni ka zan ma bu ra da var. Yi yip, i çip ya ma ya gön de ril me miþ, Bir dar-ý be ka, bir he sap ye ri var. Cenâb-ý Hak bir kuluna hidaye nasip edecek ise çeþili vesileler çýkarýr karþýsýna. Bunun gibi örnekler binlerce, belki de milyonlarcadýr. þaðýda okuyacaðýnýz öykü de bu hidaye vesilelerinden birini anlaýyor. Bu hidaye öyküsünü bize damadý dem Bey ulaþýrdý. dem Bey nur hizmeini anýyan bahiyarlardan biri. izi bu hayre verici öykü ile baþbaþa býrakýyoruz. *** Vak i ni bo þa, za yi e me hay huy la, n san halk e dil miþ bir dam la suy la, Din le nir ne fes a lýr an cak uy kuy la, Be zen me li gü zel ah lâk la i yi huy la. s ek le ri sa yý sýz, her a ra fa da ðýl mýþ, e bi ler hak yo la dön me ye ça ðýr mýþ, n san hak ka ha ki ka a ne de sa ðýr mýþ, De mek so nun da he sap ki ap var mýþ. H Y Þ K Y Din le mek ü ze ri ne bir mü lâ ha za erhaba, dým mine Beyaz, 1957 doðumluyum. Hayaýmýn dönüm nokasý olan, yaþanýmý ekrar gözden geçirdiðim bir anýmý sizlerle paylaþmak isedim. Herkesi bir kez daha düþündürecek olan olay, þu þekilde cereyan ei: 1989 yýlýnda ayaðýmda, daha doðrusu sað ayak baþ parmaðýmda nasýr þeklinde bir sivilce çýký. Bu þiþlik giderek bir karnabahar koçaný þekline dönüþü. Bu sürede ayakkabý giyemeyecek duruma geldim. rkadaþ avsiyesiyle bir üniversie hasanesine giim. 20 gün süreyle o bölgeyi yakýlar. Yakýklarý yerden daha çok çoðaldýðýný gördüm. Çok çaresizdim, bu esnada ablam Bir hocaya gidip okuuralým diyordu. Bense Koca profesör bir çare bulamadý, hoca okusa ne yapabilecek? diyordum. onunda bir yakma iþlemi sýrasýnda bayýldým ve kararýmý verdim. Urla da emerci Kerim adýnda bir hocaya giik. yaðýma baký ve Bir hayý dalý geirin dedi. Binbir güçlükle bulduk hayý dalýný ve göürdük hocaya. lk olarak benim inanýp inanmadýðýmý sordu ve açýkçasý ben çok da inanmýyordum. Hayý dalýný ayaðýma sürdü. yaðýma 11 ade çenik aý. Günlerden Cumaydý ve hoca bize hafaya Cuma günü ezan saainde orada olmamýz gerekiðini söyledi. kinci hafa da giik, o dalý kapý eþiðinin üzerine koymamý ve hafaya belki de gimemize gerek kalmayacaðýný söyledi. Üçüncü Cumanýn bir önceki günü Perþembe günüydü. yaðýmýn alýna bir örü serdim ve sehpanýn üzerine uzaým ayaðýmý. Gece saa 2 ya da 3 sýralarýnda uykuya yenik düþüm. zan sesiyle uyandýðýmda gözüm hemen ayaðýma iliþi. Ve çýðlýk aarak kalkým ayaða. Bir yandan ayaðýmý seviyorum ve avaz avaz eþime sesleniyorum. Bizde büyük bir þaþkýnlýk, sevinç derken büün vücudumun þiddele ürperdiðini hisseim. O an aklýmdan birçok þey geçmiþir eminim, ama aklýmda kalan þu idi: Bir duâ benden bu musîbei defediyorsa daha öesinde neler olmazdý ki? diyerek ciðerlerimden gelerek Kelime-i Þehade geirdim. Hem de defalarca. Çünkü baþka duâ bilmiyordum. Çünkü ona hiç vaki ayýrmamýþým. Yýllarca siyasele uðraþým, miingden miinge koþurup durdum. Beþ yýl iþyeri sendika baþ emsilciliði yapým. Onlarca kiap okudum, eden asýl kiabýmýzý okumadým? diye hâlâ kendime kýzarým. Her þerde bir hayýr vardýr sözünü hayaýma þiâr edindim. Ve hayaa hiçbir þeyin esadüf olmadýðýný anladým. Hem de büün zerrelerime kadar. Ben bir sýnav verdiðimi düþünüyorum. Ya o musîbe baþýma gelmeseydi, ya alným hiç secde görmeseydi. klýma gelince üylerim ürperiyor. erhamelilerin n erhamelisine sýðýnýyorum. *** Bu hadiseden sonra mine Haným maneviya denizlerine yelken açmýþ bulunuyor. Kur ân-ý Kerim meâli ve bir kýsým dinî kiaplardan sonra, damadý dem Beyin verdiði isale-i ur larý okumakadýr. Gü le gü le ey a ma zan! Gi i a ma zan üz gün bü ün ci han ð la ýn bi zi ey þehr-i a ma zan u run la bul muþ u bu in san lar can Gü le gü le ey mü ba rek a ma zan Kur ân sen de in di ey nu ru gü zel Bin ay dan ha yýr lý o ge ce gü zel en gi in ek bir ler gü zel Gü le gü le ey mü ba rek a ma zan es bih, se na, zi kir, du â lar i le Gi di yor sun þü kür ve ek bir i le Öl müþ ruh lar can bu lur o nur i le Gü le gü le ey mü ba rek a ma zan a ma zan da bað la nýr de di e sul Þey an lar gör mez ol muþ bir o kul Du â lar o lur du bu ay da ka bul Gü le gü le ey mü ba rek a ma zan Bir lik e l lah a du â e de lim ur la rý o ku yup fe yiz a la lým Kad ri ni bil me dik ah, ne e de lim Gü le gü le ey mü ba rek a ma zan s ki bir rek lâm fil min de þöy le bir ens an a ne ha ýr lý yo rum: Bir grup pej mür de ký ya fe li çýl gýn genç, son sü r'a hýz la gi den bir a ra ba nýn i çin de ve ku lak la rý çýn la an yük sek vo lüm lü bir mü zi ðin eþ li ðin de se ya ha e di yor lar. ra ba nýn geç i ði gü zer gâh ü ze rin de bu lu nan bir yol ke na rýn da, e lin de ki sü pür ge siy le or a lý ðý e miz le yen bir gö rev li ya nýn dan výzzz di ye ge çen bu a ra ba da ça lan mü zi ðin na ka ra kýs mýn dan duy du ðu bir ek ke li me yi di li ne pe le senk e miþ, gü ya o þar ký yý söy lü yor muþ ca sý na hep o ek ke li me yi mý rýl da nýp du rur ve ken di ni ko mik du ru ma dü þü rür. þ e in san, böy le ko mik du rum la ra dû çâr ol ma mak, ek sik ve ya yan lýþ an la ma la rý so nun da piþ man o la ca ðý ha re ke ler yap ma mak i çin mu ha a bý ný i yi din le me li. Zi ra ha va da e ren nüm e den her se si duy mak din le mek de ðil dir. Bel ki din le mek, i çin de e fek kür e me yi de ba rýn dý ran ni e lik li ve de rin bir ey lem dir. Öy le ki, zu ra fâ ma bey nin de din le me yi bil mek â dâ býn ve er kâ nýn ö nem li bir rük nü sa yýl dý ðý gi bi, ür lü sa n'a dal la rýy la iþ i gal e den ze vâ da hi din le me yi bir sa n'a nev i o la rak ka bul e miþ. Bu du rum her in sa nýn din le me ye güç ye i re me ye ce ði ne, din le me nin sa býr ve fi kir i þi ol du ðu na bir ka ri ne o la bi lir. ev lâ nâ nýn es ne vî si ne Din le, bu ney ne ler hi kâ ye e der, ay rý lýk lar dan na sýl þi kâ ye e der di ye baþ la ma sý, Be di üz za man ýn Bi rin ci öz e y kar deþ! Ben den bir kaç na si ha is e din. en bir as ker ol du ðun i çin, as ker lik em si lâ iy le, se kiz hi kâ ye cik ler i le bir kaç ha ki ka i nef sim le be ra ber din le. Çün kü, ben nef si mi her kes en zi yâ de na si ha e muh aç gö rü yo rum. Vak iy le se kiz â ye en is i fa de e i ðim e kiz öz ü, bi raz u zun ca, nef si me de miþ im. Þim di, ký sa ca ve a vâm li sâ nýy la nef si me di ye ce ðim. Kim is er se be ra ber din le sin. di ye gi riz gâh yap ma sý hep bu din le me nin e fek kü rî bo yu u na i þa re e der. Ya ni is i mà ma ka mýn da bu lu nan a lip en is e ni len, ser de di len ha ki ka le ri dü þün me si ve ders al ma sý dýr. i e kim Kur ân-ý Ha kim de ken di le ri ne ya pý lan eb lið den son ra in san la rýn, e mi nâ ve a a nâ ya ni þi ik ve i a a e ik di ye rek i man e me le ri bi ze gös e ri yor ki, bu i ki fi i lin bir lik e zik re dil me si ku ru ku ru ya bir duy mak de ðil, bel ki din le di ði þey den is i fa de e de rek ha ki ka e â bi ol mak ma na sý na dýr. Yer yü zün de ya þa nan her keþ me ke þin e me lin de bi raz da i le i þim siz lik ya ý yor de ni le bi lir. Zi ra in san lar bir bi ri ni ye e rin ce din le ye mi yor. an ki ku ral sýz bir mü nâ za râ nýn a raf la rýy mýþ ca sý na sa de ce ken di bil di ði ni kar þý a ra fa ka bul e ir me ye ça lý þý yor. n ger çek çi e zin, ken di bil di ði ol du ðu na i nan dý ðý i çin, yük se len di ðer mu ha lif ses le ri si nek vý zýl ý sý de re ke sin de gö rü yor. ve, in san hak lý o la bi lir, a ma di ðe ri de bel ki pek hak sýz sa yýl maz. Han gi si nin ne ka dar hak lý ol du ðu na, han gi sin den han gi doð ru la rýn a lýn ma sý ge rek i ði ne i se an cak in saf sa hi bi ü çün cü ki þi ler ka rar ve re bi lir. n ö nem li si de ki þi ken di ni din le me li, ken di ni bil me li ve fý ra ý nýn se si ne ku lak ver me li. ef si nin ku sur la rýn dan dem vu ran bu se sin, ba zen fý sýl da ya rak ve ba zen hay ký ra rak en sýr lý hik me le ri na sýl faþ e i ði ni i yi ce an la ma lý. on ra iç en dý þa doð ru de vam e de rek kâ i na ýn eþ siz gü zel lik e ki nað me le ri ne ve ez kâ rý na ku lak ka bar ma lý ki ne di yor, ken di sin den ne is i yor. Büün bun lar, pek ca hil o lan in sa noð lu na l lah ýn, eþ ya la rýn di liy le ver di ði ses li ders le ri dir. Çok din le mek, çok ko nuþ mak an ev lâ ol du ðu i çin ben de ko nuþ ma mý bu ra da bi i ri yor ve din le me ye ge çi yo rum. C Â Y ÇI

15 6 2 YÜ 2012 PZ 2 YÜ 2012 PZ 3 OG YIDII ol ga il.com Di ri liþ in ke li me an la mý can lan ma. â kin na sýl can la na lým? Ha ni ba zen ü ze ri mi ze bir a ðýr lýk çö ker, e li miz ko lu muz ye rin den kalk maz, bir þe ye ih i ya cý mýz var dýr, bi le me yiz. Dü þü nü rüz, ye mek ye riz, su i çe riz, ol ma dý bi raz dý þa rý çý kýp do la þa yým de riz. Bel ki bi raz a çý lý rýz, a ma ne re ye ka dar? Ya da bir has a lýk hâ lin de bir kam yon do lu su so pa ye miþ gi bi ya a rýz ya ak a, bir i laç ge rek li dir o an. am da bu za man da di ril mek ge re kir, sil ke le nip ken di mi ze gel mek ge re kir, ü ze ri miz de ki a a le i a mak ge re kir, da mar la rý mýz da ki ka ný, ru hu muz da ki ca ný i re mek ge re kir, in san ol du ðu mu zun far ký na var mak ge re kir, is yan lar dan çý kýp in sa fa gel mek ge re kir, in saf da mar la rý mý zý de rin leþ i rip in san la rý ku cak la mak ge re kir, öy le si ne sar mak sar ma la mak, a de a sen o, o da sen ol mak gi bi bir þey dir di ri liþ. Ye ni den do ðuþ, her do ðuþ a ol du ðu gi bi her ye ni den baþ lan gýç ve her baþ lan gý cýn ver di ði o ye ni se vinç ve coþ ku i le baþ lan gýç ol ma lý ve da i ma de vam e me li. a maz la di ril me li in san, na maz na sýl di ril me li in sa ný? De dim ya, rûh-u ca nýn la bir na maz ký lar san di ri lir sin, gön lü nü ve re rek fe da kâ râ ne bir na maz ký lar san di ri lir sin, ih lâs la bir na maz ký lar san di ri lir sin. Ger çek en di ril mek is i yor san na maz la di ri lir sin. U yu þuk luk, mah mur luk, ke der, ü zün ü hiç bir þey du ra maz na maz kar þý sýn da. Kar þý na de ðil, yü re ði ne ko ya cak sýn na ma zý. Ha ya ý nýn mer ke zi, gön lü nün en da ze si ya pa cak sýn na ma zý. a maz hep se ni bek li yor e vi nin bir kö þe sin de, mes ci din gü zel bir ye rin de, bel ki de kâ i na ýn her bir ka re sin de. ý ký ca u un i pi ne, gü cün ye i ðin ce, son ne fe si ne ka dar, nef si ni din le me den, o na bo yun eð me den yap ý ðýn her na maz se ni bir a dým da ha yak laþ ý ra cak ger çe ðe. Ger çe ði bir an lam da da ha i yi an la ya cak, bir kez da ha bir kez da ha di ye cek sin. on rad de, e ve kýl mýþ ol du ðun na ma zý son na maz di ye ký la cak sýn. a maz se ni, sen na ma zý ký la cak sýn, ký yam e de cek sin, son ký ya mým di ye cek sin. ec de ye ka pa nýp fen di miz (sav) gi bi ben li ði ni e ri ip doð rul du ðun da di ri le cek sin. a maz; Ce nâb-ý Hakk ý, ce lâ li ne kar þý sö zü müz le ve fi i li miz le üb hâ nal lah de yip ak dis e mek; ke mâ li ne kar þý di li miz le ve a me li miz le l la hü k ber de yip a zim gös er mek; ce ma li ne kar þý kal bi miz le, di li miz le ve dav ra ný þý mýz la l ham dü lil lâh de yip þük re mek ir. (öz ler, s, 44) ca ba ilk e mir o lan k ra yý na sýl ye ri ne ge i re ce ðiz? ah man ve a him o lan Ya ra dan ab bi mi zin a dýy la o ku ya bi li yor mu yuz? O za man biz de na maz la o ku ma ya baþ la ya ca ðýz, bir ço cu ðun ilk an ne ya da ba ba de me ye baþ la dý ðý gi bi, biz de ya vaþ ya vaþ de rin le re gi re ce ðiz ve o ku ma yý öð re ne ce ðiz; ken di mi zi, Kur ân-ý Ke rim i ve ki ab-ý ke bîr-i kâ i na ý... H KOÇ ma il.com e ler o lu yor bi ze? a maz la di ri liþ üs lü man lar o la rak e ler o lu yor bi ze? de me miz ge re ki yor. üs lü man üs lü man ca ha re ke e me yin ce çok be lâ ve mu si be le re gi rif ar o lu yo ruz. Bu mu si be ler den bi ri si de üs lü man a i le le re de sýç ra yan a i le i çi þid de va ka la rý. s lâ mi ye ka dý nýn de ðe ri ni en yük sek u ar ken ve â ye ler le, ha dis ler le bu a çýk ça gö rül mek ey ken, ba zý sah e â lim le rin, sah e din a dam la rý nýn yar dý mýy la ka dý na þid de nor mal bir þey miþ gi bi lan se e di li yor. s rý mýz da a van ya pan fe mi nis yak la þým lar ve yan lýþ yön len di ren çe þi li ya yýn lar ne de niy le þid de ör pü le ni yor, zi hin ler doð ru ve yan lý þý a yýr e de me ye cek bir du ru ma ge i ri li yor. þi ne su ver me yi sa da ka sa yan bir di nin men sup la rý o la rak þu ya þa dýk la rý mýz ve gör dü ðü müz deh þe li man za ra lar Ya zýk, ey vah lar ol sun! de dir i yor. þi ne þid de uy gu la yan lar ma a le sef sa de ce din siz, i man sýz in san lar de ðil. Ki mi na maz lý, i man lý de di ði miz in san lar bi le ma a le sef eþ le ri ne kar þý key fî o la rak, hak sýz ye re þid de uy gu la ya bi li yor lar. Ba si bir se bep le bi le e þi ne el kal dý rýp, bir o ka a ýp yü zü nü gö zü nü mo rar an, o nu ren ci de e de rek a de a Kuv ve li o lan e zer, kuv ve ben dey se ez mek hak kým dýr gi bi deh þe li a ma a cý na sý bir ruh ha li nin gö rün ü sü nü iz le i ri yor lar biz le re. o kak or a sýn da ki ka dýn ci na ye le ri, a de a bir vah þî hay va nýn bir ku zu yu ca ni ce par ça la ma sý gi bi in sa ni ye i de su ku e i ren bir du rum. y üs lü man! O þef ka ma den le ri ni ren ci de e me ve e ir me, zul me rý za gös er me, sa de ce bir in sa nýn de ðil, bir nes lin ye iþ i ri ci si o lan ka dý ný ya ni a na yý baþ üs ün de u. Þu gad dar as rýn se fi ha ne o lan ka dý na ba ký þý ný e me lin den yý kan i sa le-i ur, Kur ân ýn ka dýn la ra ver di ði de ðe rin bu a sýr da ki en be lið, en i sa be li i fa de e di ci si o lu yor. i sa le-i ur da ki Kur â nî ders ler, gaf le de re le ri nin en de rin yer le rin de u yu yan üs lü man la rý, nefh-i s ra fil gi bi u yan dý rý yor, cez be di ci o lan ul vî se siy le, üs lü man la rý sr-ý a a de üs lü man lý ðý na da ve e di yor. y üs lü man! Kur ân a sa rýl, s lâ mi ye en e li ni gev þe me, yok sa mah výn ke sin dir. Gi rif ar ol du ðun ve vü cu du nun her a ra fý ný sa ran sâ rî has a lýk lar dan kur u lu þun s lâ mi ye le dir. Bü ün üs lü man la rý i kaz gö re vi ni üs le nen i sa le-i ur a le be le ri, ye ni den s lâm me de ni ye i nin in þa sý i çin üm üs lü man la ra ön cü o lu yor. Her çir kin li ði se re den s lâ mi ye, in þa al lah bir u ci ze-i Pey gam be rî i le biz le ri bu çir kin lik ler den kur a rýr ve biz le re bir u ya nýþ na sip e der. e su lul lah ýn (asm) mü ba rek zev ce le rin den Hz.  i þe bin i bû Be kir (r.an hâ) ZU KO ý kýn ý lar i çin de ya þa yan, fa ka hiç ser ze niþ e bu lun ma yan, mü min le rin en genç, fe ra se li, di li min sa ya ma ya ca ðý fa zi le le re sa hip an ne si ni an la ma ya ça lýþ ým bu haf a siz le re. Va li de mi ze kom þu o la bil mek du â sýy la buy run yol cu lu ða çý ka lým. *** O ev gi li ler ev gi li si nin (asm) mü ba rek ve en genç ha ný mý, mü min le rin an ne si, s-a dýk bu Be kir in (ra) bi ri cik ký zý, O ah man ýn sev gi li ku lu ve fa zi le le ri say mak la bi me ye cek o lan eþ siz in san... Hz.  i þe (r.an hâ) ah lâk ve ak va da eþ siz, fý kýh, ha dis ve Kur ân ef si ri gi bi hu sus lar da e ma yüz e miþ müs es na bir in san dýr. O nü büv ve nu ru nun ek ke u fuk la rý ný ay dýn la ma sýn dan dör yýl son ra a sil, hâ li vak i ye rin de o lan Hz. bû Be kir in (ra) ký zý o la rak göz le ri ni dün ya ya aç mýþ ýr. n ne si ilk i man e den ler den Üm mü u man dýr. Ço cuk lu ðu, üs lü man lar la müþ rik le rin mü ca de le le ri nin en þid de li za man la rýn da geç miþ ir. Hz.  i þe (r.an hâ) va li de miz al ý ya þýn da i ken se vim li, ze kî ve çok gü zel bir kýz dý. Ge rek ba ba sýn dan al dý ðý er bi ye si, ge rek se ya ra ý lýþ an ab bin ken di si ne ver di ði ze kâ ve ka bi li ye ler, o nun bü yük bir va zi fe ye nam ze o la ca ðý ný gös e ri yor du. O dö nem hü zün yý lý ya þan mak ay dý. Ceb ra il (as) e su lul lah a ge le rek Hz. i þe nin (r.an hâ) sû re i ni gös e re rek, o nun Hz. Ha i ce ye mu ka bil hü zün ve yal nýz lý ðý ný bir neb ze gi de re cek o lan ha ný mý o la ca ðý ný ha ber ver di. e su lul lah (asm) sýk ça gi der, is i þa re ler de bu lu nur du. Bu kez gi i ðin de Üm mü u man a  i þe yi ko ru yup o na i yi mu â me le e me ni zi av si ye e de rim de di. Hz. bû Be kir ve Üm mü u man bun da ha yýr ol du ðu nu an la dý lar. Ký sa bir sü re son ra Os man bin az un un ha ný mý Hav le Pey gam be ri mi ze (asm) ge le rek Hz. i þe i le ni kâh lan ma sý ek li fin de bu lun du. e sû lul lah bu nu müs be kar þý la dý. Hav le bu ek li fi se vinç le Hz. bu Be kir e gi de rek i le i. On lar da se vinç le kar þý la dý lar, fa ka Hz. bû Be kir in (ra) bir en di þe si var dý. e su lul lah la (asm) kar deþ ol muþ u. rap â de le ri ne gö re bir kim se kar deþ ol du ðu kim se nin ký zý ný a la maz dý. Hav le bu nu e su lul lah a (asm) i le i. e sûl-i k rem þu ce va bý ver di: Be nim o nun la o lan kar deþ li ðim sü ya da kan kar deþ li ði de ðil, s lâm kar deþ li ði dir. Bu se bep le ký zýy la ev len me miz de bir ma ni yok ur. Bu ce vap an ký sa bir sü re son ra ni þan la rý ya pýl dý. Hz.  i þe al ý ya þýn da ol - ü min le rin an ne si çok sý kýn ý lý, ýz ý rap lý gün ler ya þa ma sý na rað men hiç bir za man ge çim dar lý ðýn dan þi kâ ye çi ol ma mýþ ýr. e su lul lah ýn (asm) sa a de ha ne sin de mad dî re fah gör me - me si ne rað men, o hep baþ ka la rý nýn re fa hý ný is er, ka na a kâr bir ha ya ý her þe ye er cih e der di. du ðun dan üç yýl ni þan lý kal dý lar. (Bun dan 1400 yýl ön ce rap â de le ri ne gö re, bir kýz 9-10 ya þýn day ken ev le ne bi li yor du. 10 ve ya 12 ya þý ný geç me si ev de kal ma sý na se bep o la bi li yor du). Hz.  i þe nin e su lul lah (asm) i le dü ðü nü Þev val a yýn da ya pýl dý. rap lar o gü ne ka dar Þev val a yýn da dü ðün yap maz lar dý. Zi ra geç miþ e bu ay da ve ba sal gý ný ol muþ, bu se bep le o ay u ður suz sa yý lý yor du. Hz.  i þe (r.an ha) ken di dü ðü nü nü mi sal gös e re rek en gü zel, en a lih li ve en bah i yar ka dý nýn ken di si ol du ðu nu söy ler, dü ðün le rin Þev val a yýn da ya pýl ma sý ný av si ye e der di. Hz. i þe (r.an hâ) s lâm ýn a i le mah re mi ye i ne a i hü küm le ri ni ak a ra cak o lan ze ki ve fe ra se li bir ha ným dý. Bu va zi fe i çin kü çük lü ðün den be ri e su lul lah ýn ( asm) er bi ye sin de ye iþ i. i e kim ka dýn lar dan Hz.  i þe (r.an ha) bu va zi fe yi ye ri ne ge i rir ken, er kek ler den de e su lul lah ýn (asm) er bi ye sin de bü yü müþ o lan nes bin a lik (ra) gö rüp duy duk la rý bir çok ha di si üm me e du yur muþ ur. Hz. i þe (r.an ha) Ceb ra il i (as) gör me þe re fi ne de nâ il ol muþ ur. Has sas bir mi za ca sa hip i. n san lýk i ca bý za man za man si nir le nir ve ký zar dý. Kýz dý ðýn da bu nu e su lul lah a (asm) hi ap ar zýy la or a ya ko yar dý. Bir de fa sýn da e sul-i k rem (asm) ken di si ne: y i þe, se nin kýz dý ðýn ve mem nun ol du ðun za man la rý ben bi li rim bu yur du. Hz. i þe: a sýl ya e su lul lah? di ye sor du. fen di miz (asm): em nun ol du ðun za man u ham med in ab bi ne di ye ye min e di yor sun, kýz dý ðýn za man i se b ra him in ab bi hak ký i çin di yor sun. Hz. i þe nin( r.an ha) ce va bý çok ma ni dar dýr: ve ya e su lul lah! â kin ben si nir li ol du ðum za man lar da sa de ce si zin is mi ni zi di lim den bý ra ký rým, sev gi niz i se da i ma gön lüm de ya þar. e sû lul lah (asm) o na i yi dav ra nýr, bir de di ði ni i ki e mez di. lim ve ze kâ sý i le e ma yüz e miþ, sa ha bi nin mer cii ol muþ, fý kýh ve di ðer hu sus lar da e su lul lah ýn (asm) ve fa ýn dan son ra üm me in mü ra ca a la rý na ce vap ver miþ ir. Hz. i þe (r.an ha) va li de mi zin e sas hiz me i, di nin a i le mah re mi ye i ne a i ve üm me in öð ren me si çok zor o lan me se le ler de ol muþ ur. ah rem me - se le le rin e su lul lah ýn (asm) ya nýn da bah se dil me sin den ön ce le ri u a nýr dý. Fa ka za man la di nin hü küm le ri ni bil dir mek e u an ma ol ma ya ca ðý ný id rak e miþ i. Hz. i þe den (r.an ha) ha dis ri va ye e den a bi in â lim le rin den es ruk, bir gün ken di si ne ge le rek se lâm ver di ve i ze bir þey sor mak is i yo rum, fa ka u a ný yo rum de di. Va li de miz o na Ben se nin an ne nim, sen de be nim oð lum sun de di ve u an ma sý nýn yer siz ol du ðu nu an la ýp so ru nu nu çöz dü. Hz. i þe (r.an ha) va li de miz e se ü re son de re ce dik ka e der, ya ný na ge len le ri ba zý hu sus lar da i kaz e der di. Vak i nin bü yük kýs mý ný i ba de le ge çi rir di. O nun la if i har e den ba ba sý Hz. bu Be kir (ra) ö lüm dö þe ðin dey ken þun la rý söy le miþ ir: y ký zým, ben den son ra sen den da ha se vim li bir ser ve bý rak mý yo rum. e ni kay be mek en da ha bü yük bir fa kir lik i se bil mi yo rum. ü min le rin an ne si çok sý kýn ý lý, ýz ý rap lý gün ler ya þa ma sý na rað men hiç bir za man ge çim dar lý ðýn dan þi kâ ye çi ol ma mýþ ýr. e su lul lah ýn (asm) sa a de ha ne sin de mad dî re fah gör me me si ne rað men, o hep baþ ka la rý nýn re fa hý ný is er, ka na a kâr bir ha ya ý her þe ye er cih e der di ha dis ri va ye e miþ ir. On lar dan bir ka çý þöy le dir: Ka dýn la rýn en ha yýr lý sýy la ev len me ye ba kýn. Den gi niz o lan ka dýn lar la ev le nin ve em sâ li ni zin kýz la rý ný is e yin. e su lul lah hiç bir hiz me çi si ni ve hiç bir ha ný mý ný döv me miþ ir. l lah yu mu þak lýk la mu a me le e dil me si ni se ver. Ka dýn ka bur ga ke mi ði gi bi dir, dü zel e yim der sen ký rar sýn. Ha ným la rýn ör nek al ma sý ge re ken va li de miz, hic re in 58. e ne si a ma zan a yý nýn 17. ge ce si 66 ya þýn da i ken vi ir na ma zýn dan son ra ru hu nu ah man a es lim e miþ ir. Ve fa ý üm me a ra sýn da de rin bir ü zün ü mey da na ge ir di. Ce na ze si ne çok bü yük bir ka la ba lýk ka ýl dý. a ma zý ný o sý ra da e di ne va li yar dým cý sý o lan bu Hü rey re kýl dýr dý. Ba ki Kab ris a ný na def ne dil di. s hab Pey gam ber lik ha re mi nin bir me þa le si da ha sön dü di ye rek hü zün le ri ni di le ge ir di. e lâm ol sun Ba ki Kab ris a ný nda ya an va li de mi ze. ev lâ on dan ra zý ol sun, rah me ey le sin... (Kay nak: a ha bi ler n sik lo pe di si)

16 4 2 YÜ 2012 PZ 2 YÜ 2012 PZ 5 Bir arz-ý hâl ki, Üs a da u za ý lýr... FU ÜK fur il.com O, resul olarak gönderildiði oplumda kýz çocuk doðduðunda cahiliye erkeklerinin yüzleri karanlýk bir gecenin parçalarýna dönüþürken, haa kýz çocuklarý diri diri opraða gömülürken, kýzýný ekke sokaklarýnda omuzunda aþýyan merhame peygamberidir. Kadýn, erkek, anne, baba her üslüman için örnek kiþilikir Peygamberimiz (asm); yolumuzda ýþýkýr. llah, onun kalpleri imana ýsýndýran ve Kur ân ahlâkýna yaklaþýran sevgisini, ince düþüncesini ve þefkaini kalplerimize rapdesin, o lâhî rahmein parýlýsý ile ruhlarýmýzý aydýnlasýn lâ hî ah me in pa rýl ý sý n san, ab bi ne ne ka dar ya kýn i se, O nun gü zel i sim le ri nin ü ze rin de ki e cel li le ri de o ka dar faz la dýr. O ndan ken di le ri ne gü zel lik geç miþ bu lu nan kul la rý nýn ruh la rýn da ki o gü zel lik dý þa rý ya yan sýr, çev re si ni ay dýn la ýr. Bü ün va li de le rin þef ka le ri, rah me-i lâ hi ye nin bir lem a sý dýr (pa rýl ý sý dýr) di yor Be di üz za man. Ö zel lik le de an ne ler de l lah ýn ah man, a him, a uf gi bi þef ka ve mer ha me i fa de e den i sim le ri e cel li e di yor. Her an ne de bu e cel li le ri gö re bil mek müm kün. Her an ne nin kal bi ço cu ðu na kar þý þef ka ve mer ha me le co þu yor. er ha me li le rin en mer ha me li si l lah, her be be ði son de re ce ko ru nak lý, sa ka kal ma ya ca ðý, a cý duy ma ya ca ðý bir ye re; an ne rah mi ne, o na hiç bir za rar gel me ye cek þe kil de yer leþ i ri yor. O lâ hî rah me in e cel li siy le an ne de da ha doð ma dan ço cu ðu nu þef ka le sa rý yor, ko ru yor, gö zü gi bi sa ký ný yor. Doð duk an son ra da þef ka ka na la rý ný ü ze ri ne ge ri yor. O mu nis ka dýn, ço cu ðu na yö ne lik bir eh li ke du ru mun da i se a de a as lan ke si li yor. n þid de li öz ve ri yi gös e ri yor, ki mi za man ken di si ni fe da e di yor. Hz. Pey gam ber (asm) bir gün as ha bý na, Bir an ne sev giy le ö püp kok la dý ðý yav ru su nu a e þe a ar mý hiç? di ye so ru yor. r dýn dan, Hiç þüp he yok ki l la hu e â lâ kul la rý na kar þý an ne nin yav ru su na o lan þef ka in den çok da ha þef ka li ve mer ha me li dir di yor. er ha me e me ye ne mer ha me o lun maz bu yu ran Pey gam be ri miz (asm), mer ha me duy gu su nun en faz la ço cuk sev gi sin de ve on la ra gös e ri len þef ka e gö rül dü ðü nü be lir i yor. Öy le ki; Yâ e su lul lah, siz ço cuk la rý ö per mi si niz? Biz on la rý öp me yiz di yen Be de vî ye, l lah se nin kal bin den mer ha me duy gu su nu al mýþ sa ben ne ya pa bi li rim? bu yu ru yor. ev gi ve pay laþ mak en ya ký ný mýz dan baþ lar. n ya ký ný mýz ço cuk la rý mýz dýr; pay laþ mak sev gi, say gý ve mer ha me le ol ma lý dýr. e su lul lah (asm), e ra fýn da ki ki þi le rin ce ha le, ar ni ye, ön yar gý, kö ü ah lâk ya da za lim lik do la yý sýy la ser gi le di ði kö ü dav ra nýþ la rý na kar þý on la rý doð ru ya yön len dir me ve ýs lâh e me yo lu nu se çer. Kap sa mý ol duk ça ge niþ o lan din e ði i mi ko nu sun da biz ler i çin en gü zel ör nek, Pey gam be ri miz dir (asm). Þöy le ki: Kü çük ah zu re dý þa rý da ar ka daþ la rýy la oy nar ken mü ez zin ak li di ya pa rak, a lay lý bir þe kil de e zan o ku yor. O ra dan geç mek e o lan Hz. Pey gam ber (asm) ço cu ðun ya ný na gi di yor; Hay di bir e zan da ba na o ku! di yor. ah zu re ne yap ý ðý nýn far ký na va rý yor, piþ man o lu yor ve u a ný yor. ma bü ün gay re i ni gös e re rek e zan o ku yor. Bir kaç yan lýþ dý þýn da ah zu re gü zel bir e zan o ku yor, Hz. Pey gam ber (asm) yan lýþ la rý ný dü zel i yor. ýr ý ný sý vaz la yýp: ü ba rek ol sun! di yor. ah zu re þaþ kýn, ký zýl ma yý bek ler ken þef ka ve lü uf gö rü yor, da ha sý bir de du â a lý yor. O, re sul o la rak gön de ril di ði op lum da kýz ço cuk doð du ðun da ca hi li ye er kek le ri nin yüz le ri ka ran lýk bir ge ce nin par ça la rý na dö nü þür ken, ha a kýz ço cuk la rý di ri di ri op ra ða gö mü lür ken, ký zý ný ek ke so kak la rýn da o mu zun da a þý yan mer ha me pey gam be ri dir. O na da ir her kýs sa da biz ler i çin ö nem li ders ler var dýr. Ka dýn, er kek, an ne, ba ba her üs lü man i çin ör nek ki þi lik ir Pey gam be ri miz (asm); yo lu muz da ý þýk ýr. l lah, o nun kalp le ri i ma na ý sýn dý ran ve Kur ân ah lâ ký na yak laþ ý ran sev gi si ni, in ce dü þün ce si ni ve þef ka i ni kalp le ri mi ze rap de sin, o lâ hî rah me in pa rýl ý sý i le ruh la rý mý zý ay dýn la sýn... O na i na nan lar, des ek o lup sa vu nan lar, yar dým e den ler ve o nun la bir lik e in di ri len nu ru iz le yen ler; iþ e kur u lu þa e ren ler bun lar dýr. ( raf û re si, 157) FYY C Ç â hi ka o ku ma ya dal dým bir kaç za man dýr. Öy le ki, a ða bey le rin mek up la rýn da ya þar ol dum. hh! de dim ki mi za man; Hu lu si ða be yin þu mek u bu be nim ka le mim den çýk mýþ ol say dý. Üs a dým ziz sýd dýk kar de þim di ye baþ la yan bir ce va bý da ba na yaz mýþ ol say dý di ye i çim den ge çir dim ki mi za man. Kâh Üs a dý ma u la þan bir mek up zar fýn da bul dum ken di mi, kâh he ye can la bek le nen bir ce vap mek u bun da a ða bey le re u la þan on ra gör düm ki, her mek u bun al ýn da ben zer im za lar; Hu lu si, ab ri, Hüs rev, Ze kâ i, vs. ve a id ur sî.. Bil mem ne den dir kal bim hýz lý hýz lý çarp mak a i di. Bir yan dan hü zün, di ðer yan dan he ye can sar dý ben li ði mi. u hum a lev a lev þim di. Kal bi me sýð ma yan his ler var bel li ki... Bel li ki Üs a dý ma arz-ý hâl e me is e ði gön lüm de þid de li. Do ðu da ya da ba ý da, geç miþ e ya da ge le cek e, dün ya da ya da a hi re e ol mak ay rý ol ma yý ge rek ir mi yor ma dem ki... a dem ki be nim þe ha de, Üs a dý mýn ber zah â le min de ol ma sý soh be e me mi ze eþ kil e mi yor ma ni... Öy ley se Üs a dý ma ya za ca ðým bir kaç sa ý rý es lim e di yo rum e min el le re þim di: ziz Üs a dým, a na se nin ke li me le rin le ya zý yo rum. ur lar da ki em sil ler le þek le gi ri yor dü þün ce le rim. Þim di ben, o hum la rý ný ek i ði niz ur çi çek le ri nin aç ý ðý ba har da ya þa dý ðý mý zan ne di yo rum. Öy le ki do kun du ðum çi çek le rin ko ku su nu el le rim de his se di yo rum. Ken dim o çi çek ler den bi ri ol ma ya lâ yýk o la ma dýy sam da, on la rý sey re dip ko ku la rý ný çe ki yo rum si ne me do ya do ya ve ver di ðin müj de nin ger çek leþ i ði ni mü þa he de e dip þük re di yo rum l lah a. Za man geç ik çe ve e ðer ur lar ol duy sa ge çen za man da meþ gu li ye im, biz ol ma nýn gü zel li ði yer le þi yor ha ya ý ma, ek sik li ði ye ri ne ben in.. O ka dar ki i sâ le ler ken di e ser le riy miþ gi bi her bir a le be nin. Öy le sa hip li, öy le kýy me li ve hâ lâ ap a ze i sa le le rin... Hâ lâ i man la rý ný ur lar la kur a ran genç ler var Üs a dým. öy le di ðin gi bi ço ðu da mek ep li on la rýn. i sâ le le ri ca ný gi bi se ven ve sev di ði ne kýy me ve ren ler var. Ha ya ý ný sev di ði ne a da yan lar da var, sev dik le ri ni dâ vâ ya ba ðýþ la yan lar da... Her i þin ba þý na ur la rý ko yan lar var; ur e ði i mi a lan lar, mes lek er ci hi ni hiz me e en fay da lý o la cak þe kil de ya pan lar, med re se de ka la bil mek a dý na baþ ka þe hir de o ku ma yý gö ze a lan lar, eþ se çi mi nin ba þý na ur cu þar ý ko yan lar, haf a lýk iþ le ri ni ders gün le ri ne gö re plan la yan lar ve ni ce si... on ra, ab la (a ða bey), genç kýz (er kek), li se, or a o kul, ço cuk ders le riy le ça lýþ ma lý ve se mi ner ar zý ders le ri miz var. Kon fe rans la rý mýz, pa nel le ri miz, ya rýþ ma la rý mýz, sý nav la rý mýz, kon gre le ri miz, genç lik þö len le ri miz ve ha ki ka ler den a viz ver me yen ya yýn or gan la rý mýz var Üs a dým. Hep si de ur lar ü ze ri ne, ur lar la i çi çe.. Gör dün mü Üs a dým bu ba - har da a çan çi çek le ri? ah min e der miy di niz i sa le le rin bun ca süm bül ve re ce ði ni? ma bi lir si niz siz, his se der si niz, his se i rir ab bim. Ha ni Bar la da i sa le le ri ilk yaz ma ya baþ la dý ðý nýz da, Üs a dým biz ya zý yo ruz, a ma kim o ku ya cak bun la rý? di yen a ða be ye; Yaz ke çe li yaz, bü ün dün ya o ku ya cak! de dir me miþ miy di ab bim si ze? Ver mek is e di ði i çin is e mek ver me miþ miy di gön lü nü ze? s e di ði ni zi ver di iþ e, þa hi lik e di yo ruz â hir za man dan biz ler de... ma Üs a dým, siz ye i þe me di niz bu ba ha ra, o da ih lâ - sý ný zýn ke râ me i dir ol sa ol sa.. De ðil mi ki siz l lah rý za sý dý þýn da hiç bir þey gö ze me di niz a mel le ri niz de, de ðil mi ki; Va zi fe miz hiz me, ka bul e ir mek l lah ýn va zi fe si de di niz ve sa de ce hiz me e i niz, ne i ce siy le il gi len me di niz. e vek kü lün zir ve sin dey di niz. o nu cu nu dü þün me den öm rü nü bir dâ vâ ya a da mak Pey gam ber le rin, sa ha be le rin, sa lih le rin yo luy du ve siz o nu seç i niz eç i ðin yo lun de va mýn da iþ e böy le gü zel lik ler var Üs a dým. Yal nýz bas kýn lar yok þim di si zin za ma ný nýz da ki gi bi. i sa le-i ur - FOOÐF : BUK C YVZOÐU lar ser bes þim di. i sa le le ri miz sak lý de ðil, raf lar da hep si. f i har la o ku yo ruz mü min kar deþ le ri mi ze ders le ri mi zi. eh di al mý yo ruz, o ku yo ruz, neþ re di yo ruz di ye i sa le le ri. iz ler ge le cek e böy le o la ca ðý ný bil di ði niz den mi sab re de bil di niz on ca sý kýn ý ya sa hi? i ze ya pý lan la rý o ku duk biz ki ap lar dan, þa hi o lan a ða bey le ri miz den din le dik çek i ði niz sý kýn ý la rý. Zü be yir ða be yin söz le rin den çý kar dýk hiz me in sa ný nýn fe da kâr lý ðý ný, her a cý ya ka la ný þý ný, ka lan ma sý ge rek i ði ni. Ha ya la rýy la as dik le ri ne þa hi ol duk Üs a dým, ve fa ýn dan son ra. Hiz me i, ik i sa dý, fe ra ga i, is ið na yý ha ya la rý na yer leþ i ren yi ði le ri dal dýk sey re.. i sa le le ri gö zü gi bi ko ru yan, as lý na, üs a dý na sa dýk ka lan a le be le ri mü þa he de e ik gu rur la. Gün ler ce þe ker li su ya ek mek doð ra yýp yi yen, a dý na ör dek çor ba sý di yen ve as la þi kâ ye e me yen bü yük le ri mi ze hay ran ol duk siz den son ra... On lar dan son ra on la rýn ye iþ ir dik le ri, son ra ye i þen le rin ye iþ ir di ði a le be le ri gör dük. De ðil mi ki he pi miz fen di miz, i ki dün ya ser ve ri Hz. u ham med us a fa nýn (asm) ye iþ ir di ði genç le riz as lýn da; ký ya me e ka dar sü re cek sil si le nin bir par ça sý ol ma ya ça lýþ mak yap ý ðý mýz yal nýz ca... þ e böy le i i ka e ik dar di mað la rý mýz la. ur der ya sýn dan al dý ðý mýz bir dam la ye i ki mi za man coþ ma mý za, il mi mi ze i lim ka ý ay ný bir ek dam la... Bir dam la sý böy le hay re e bý ra kýr ken bi zi, güç ye er mi a ma mý ný bir den an la ma ya? þ e böy le Üs a dým... ur lar la meþ gul ol du ðum nis pe e ar mak a hu zu rum. Ha fif çe u zak laþ ma ya kalk sam yal nýz hu zu rum de ðil, ken dim de kay bo lu rum. Bir ha ki ka var ki i çim de, ur lar da bul mu þum. O ku duk ça ay dýn lan dý uf kum ve ru hum. O ku ma yý ak sa ý ðým ka dar ka rar dým, yýl dýz bö ce ði gi bi ol dum. e ken di me fay dam ol du ne dos la rý ma ya rar lý ol dum. n la dým ki i sa le-i ur lar da hem ken di min hem kâ i na ýn giz li kal mýþ ha ki ka i ni bul dum... Bun lar gi bi sa na ya zý la cak ne çok þey var dü þü nün ce, o nu da söy le sem bu nu da söy le sem de di ðim bil sen... He le ki her bir a le be nin gön lün den ko pan arz-ý hal le ri i þi sen, za en i þi ir sin, i þi ir sin ab bim.. ma ben de ke lâm bi i ya ni ki bi im ben.. Du â ný ek sik e me ü ze ri miz den... l Ba ki hü vel Ba ki, Hiç bir þe yin ol ma ya lâ yýk o la ma yan bir ki þi.

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR G ÇK H B V i SF HF SOU BULCSI SF 13 IL: 43 S I: 15.315 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 6 K 2012 CUS/ 1 L www.ye ni as ya.com.r Suriye geleceke de FOOÐF: komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ,

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR 64 I O CU ZI n16 da B 500 Þ BD DBC Fransa nýn en büyük camisi ibadee açýldý nhb F 16 D IP BDÜZZ VD HZI n9 da vlilikler arý, boþanmalar azaldý efre filminin yapýmcýsý uuklandý eni öðremen aamasý olmayacak

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Y Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 2 V LI, POGI CLI YYILYC ÞLIUF BÜZZ PL BUGÜ YPILIYO n Ha be ri say fa 6 da "YÜZYILI BY CHI" H- ÞF HILI Z Y, ÇO YÞ u me ri kan Be yin Cer rah la rý Bir li ðince Yüz yý lýn

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. i rac: Za man ve me kân üs ü bir o lay /nsü KÖS SF 5 i rac, ikinci bir Kadir Gecesi hükmündedir /ns SF 2 D i rac Gecesi/ n SIK SF 2 D uhun huzuru, kalbin süruru olan manevî yükselme sembolü: i rac /nj

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Baþka din mensuplarýyla dosluk K Â Z I G Ü Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S SYF 12 D lkolsüz bira eikeiyle kandýrýyorlar u l man ya nýn ön de ge len ü ke i ci yi ko ru ma ku ru luþ la rýn dan Fo od wach pi ya sa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR OZ Her köülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve oplumu nasýl ahrip eiðini bru Olur sordu, uzmanlar cevapladý. PZTS S PSOOG V UI ÇOCUÐUUZ OU IÞTI I? OUI ÇISII ÜZ 1 HFT GÇT V ÇOCUÐUUZ H OU UU SÐIOS

Detaylı

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI l il bayram namazý vakileri Diyane þleri Baþkanlýðý urban Bayramý namazý saalerini açýkladý. Namaz, yarýn sabah nkara da 7.04, sanbul da 7.23, zmir de 7.24 de kýlýnacak. uh B 3 Gazeemizde bayramlaþma Her

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Özgürlükler, demokratik devletin temelidir

Özgürlükler, demokratik devletin temelidir DY D GÜ O F DLD asýrganýn vurduðu adada imam yardým çaðrýsý yapý HLÂIZLIÐ ÞI ÇI GÖVZ HB YF 3 new York þehrinin beþ ilçesinden birisi olan yaklaþýk 500 bin nüfuslu aen Island ýn andy süper kasýrgasýndan

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hacý adaylarýna kesinisiz saðlýk hizmei Diyane þleri Baþkanlýðýnýn mukaddes opraklarda 7 gün 24 saa ücresiz olarak sunduðu saðlýk hizmeleri, hacý adaylarýnýn yüzünü güldürüyor. n HB F 16 D obel Barýþ Ödülü,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ATEÝZME ÝSYAN DÝNE DÖNÜÞ

ATEÝZME ÝSYAN DÝNE DÖNÜÞ SiyahMaviKýrmýzýSarý Ankara da coþkulu karþýlama Ha be ri say fa 6 da 64 yýl sonra Kasamonu da Ha be ri say fa 15 e GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 41 SA YI: 14.576 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Resimleyen: Mustafa Delioğlu Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Resimleyen: Mustafa Delioğlu Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Ýþte aramýzdaki fark

Ýþte aramýzdaki fark KURBANLIKLAR ELDE KALDI FÝYATLAR YARIYA DÜÞTÜ HABERÝ SAYFA 6 DA BAYRAM YAPAYIM DERKEN SAÐLIÐINIZDAN OLMAYIN KURBAN ETÝNÝ SAÐLIKLI TÜKETMENÝN 12 YOLU HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL:

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

ÇOCUKLARIMIZ TEHLÝKEDE

ÇOCUKLARIMIZ TEHLÝKEDE SiyahMaviKýrmýzýSarý BÜÜK DÐÞKLKLR OLUOR HUZURU SRSIOR ÞHRLÞM KLM VURUOR L Ç LTÞM TV GL uhaberi sayfa 6 da uhaberi sayfa 12 de GRÇKT HBR VRiR S I BHTII MFTHI, MÞVRT V ÞÛRÂDIR IL: 42 6 MIS 2011 CUM/ 75

Detaylı