POLÝMER TEKNOLOJÝSÝ ÝLE KULLANILAN STENTLER VE BÝYOLOJÝK ERÝYEBÝLÝR STENTLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POLÝMER TEKNOLOJÝSÝ ÝLE KULLANILAN STENTLER VE BÝYOLOJÝK ERÝYEBÝLÝR STENTLER"

Transkript

1 156 POLÝMER TEKNOLOJÝSÝ ÝLE KULLANILAN STENTLER VE BÝYOLOJÝK ERÝYEBÝLÝR STENTLER Leo. A. Bokeriya, Hakan Þengül, E.A. Guseyinov, L.N. Petrakova, M.V. Avaliani, T.A. Batyraliev, H.A. Chigogidze Bakulev Center for Cardiovascular Surgery RAMS Moscow Russia Federation þekilde azalmýþtýr, fakat restenoz büyük bir problem olarak geçerliligini sürdürmektedir. Son yýllarda stentlerin yavaþ salýnan antirestenotik ajanlarla kaplanmasý büyük ilgi toplamýþ ve hayvan deneylerinde polimer kaplamalardan yavaþ salýnan deðiþik ajanlarýn neointimayý azalttýðýný göstermiþtir. Ýlaç salýnýmlý stentler restenoz sýklýgýný azaltmak amacýyla son yýllarda geliþtirilmiþ teknolojilerdir ve klinik olarak standart çýplak stentlerle kýyaslandýðýnda stent restenozunu azaltýrlar. Fakat yinede stentlerdeki kullaným kýsýtlamalarý devam etmektedir. Ýlaç kaplý stentlerde hipersensivite reaksiyonlarý, geç trombus, endotelizasyonda gecikme gibi problemler görülmektedir. Yeni geliþen teknolojiler ile ilaç kaplý stentler, polimer teknolojisi, gen ilave edilebilen stentler eriyebilen polimer stentler ve eriyebilen metal stentler kullaným alaný bulmuþlardýr. Bu derlemede polimer teknolojisi ile kullanýlan stentler ve biyolojik eriyebilen stentler irdelenmiþtir. Anahtar Kelimeler: Bioyolojik eriyebilir stentler, Polimer (Türk Giriþimsel Kard. Der. 2007;11: ) Giriþimþel kardiyoloji teknikleri hergeçen gün artan kullaným alanlarýna ve geliþen teknolojilere sahip olsada, insan ölümlerinin en sýk nedeni olan koroner kalp hastalýðý günümüzde geçerliligini hala sürdürmektedir. Ýnvaziv kardiyolojide kullanýlan intrakoroner stent teknigi ana metod haline gelmiþtir ve stent kullanýmý balon anjioplastide müdahale esnasýnda görülen akut kollaps ve diseksiyon gibi istenmeyen komplikasyonlarý belirgin olarak azaltmýþ,restenoz oranlarýný düþürmüþtür. Koroner stent uygulamalarý dünya genelinde tüm hastalara uygulanan perkütan koroner giriþimlerin büyük bür yüzdesini oluþturan en sýk kullanýlan giriþimsel yöntemdir. Ayrýca stent kullanýmý erken elastik recoili engeller ve geç damar remodelizasyonunu degistirmezler 1,2,3. Ýntravaskuler ultrasound çalýþmalarý stentin elastik recoili ve negatif yeniden þekillenmeyi ortadan kaldýrýrken instent restenoz dan temel olarak neointimal büyümenin sorumlu olduðunu göstermiþtir. Restenoz intraarteriyal uygulanan bir müdahale sonrasýnda damarýn hasara karþý gösterdigi uygunsuz yanýt olarak lümen boyutlarýnda görülen kayýp olarak tanýmlanýr. Stent kullaniminda trombus olusumu ve restenoz aþýlmasý gereken en önemli sorunlar olmustur. Standart metalik stentler icin ikili antitrombotik tedaviden sonra trombus olusumu hatýrý sayýlýr Neden Eriyebilir Stentler Gereklidir? Metal stentlerin kullanýmýndaki geliþmelere ve ilerlemelere raðmen kullaným kýsýtlamalarý halen devam etmektedir. Trombus oluþumu nedeniyle uzun sureli antitrombotik tedaviye gereksinim duyulmaktadýr. Damarda uzun süre kalan metal stent damar geometrik yapýsýný bozabilmekte ve damar bütünlügünü zayýflata- Yazýþma adresi: Dr. Hakan ÞENGÜL Bakulev Center for Cardiovasculer Surgery Leninsky prospekt 8 Moscow Tel: bilmektedir. Ayrýca çoðu zaman yan dallarý tamamen kapatabilmektedir. Yeni çýkan ilaç kaplý stentler restenoz oranlarýný ve tekrar revaskularizasyon gereksinimlerini azaltmýþlardýr, ancak ikili antitrombotik tedavinin 12 aya kadar kullanýlmasýna raðmen geç trombus yüzdesini azaltmamýþlardýr.ayrýca ilaç kaplý stentlerde kullanýlan polimerler implantasyon bölgesinde damar endotelinde reaksiyonlar verebilir. Hipersensitivite reaksiyonlarýna ve kronik inflamasyonlara sebeb olabilir 5. Stentlerin çoklu kullanýmý damar içerisinde metalik bir yýðýn ve yoðunluk oluþturur bu da

2 157 Tablo 1: Bioeriyebilir polimerlerin sýnýflamasý ve alaþýmlarý Polimer Erime noktasý, O C Erime zamaný (ay) Poly-L-lactic acid (PLLA) >24 Polyglycolic acid (PGA) Poly (D, L-lactide/glycolide) copolymer (PDLA) Polycaprolactone (PCL) >24 Magnesium alaþým 1-3 Þekil 1: PLLA liflerinden yapýlmýþ Igaki-Tamai Stent koroner bypas ameliyatlarinda sorun teþkil edebilir. Oysa tamamen eriyebilen stentler bir süre sonra tüm damar duvarlarindan eriyeceðinden bir rahatlama saðlarlar. Metal stentler görüntüleme yöntemlerinden MRI ve bilgisayarli tomografide yanlýþ teþhislere neden olabilirler. Metal stentlerden farklý olarak eriyebilen stentler damardan eriyerek yok olurken damar çapý ve geniþliði normal kalýr ve potansiyel damar remodelizasyonuna müsade eder ve geç stent trombusu oluþmadýðýndan uzun süreli antitrombotik tedavi ihtiyacýný azaltýr. Özellikle tibial ve femoral arterlerdeki çoklu lezyonlarda kullanýlan eriyen stentler normal metal stentler gibi damar yapýsýnda eðilmezler ve kýrýlmazlar oysa metal stentler eðilebilir ve kýrýlabilir. Bunun dýþýnda eriyebilen stentlere ilaç kaplý stentlerde oldugu gibi polimer teknolojisi uygulanarak ilaç ve gen eklenebilir. Stentlere gen yerleþtirilmesi gelecek vaat eden bir tekniktir. Polimer stentlere eklenen bu gen ve ilaçlar damar içi inflamasyonu artýrýyor olsada bu teknik günümüzde iyi bir metod olarak görülmektedir. Ýlaç ve Gen Kaplý Polimer Stentler Polimer stentler ilaç ve gen taþýyabilme potansiyelleri yanýnda özellikle eriyebilen polimerler ilaçlarýn kontrol altinda salýnmasinda geniþ imkanlar saðlar 6,7,8. Bu ilaçlý eriyebilen polimerler sadece damar duvarýyla stent arasinda fiziki bariyer oluþturmazlar ayrýca trombus oluþumunu ve neointima kalýnlaþmasýný engellerler. Bu kullanýlan biopolimerler daha sonra eriyerek yerini damar duvarýyla etkileþen metal stentlere býrakýrlar. Bioyolojik Eriyebilen Polimerler ve Stent Dizayni Bioyolojik eriyebilen stentlerde, polimer ve alaþým seçiminde birkaç þart vardýr. Hýzlý negatif remodelizasyona imkan vermemek icin sert olmalýdýr, parçalanma hýzý damara uyumlu olmalý ve toksik olmamalýdýr. Eriyen stentin mekanik profilinin

3 158 Þekil 2: Damardan magnesium metal stentin eliminasyon etaplarý deðiþmesi ve ilaçlarýn ayrýlmasý, stentin kendisinin eriyebilme hýzýna çok baðlýdýr. Ayrýca hangi tip stent oldugu hangi alaþýmdan yapýldýðý ajanýn ayrýþmasýna direk tesir eder. Günümüzde 2 tip materyal eriyebilen stent kullanýlmaktadýr.bunlar temel yapýsý polimer olanlar ve temelde yapýsý metal olanlar. Polimer yapýlar ilaç kaplý olarak kalp damar cerrahisinde geniþ kullaným alanlarý bulmuþtur 10,11. Günümüzde biyolojik eriyebilen stentlerde kullanýlan bilenen polimerler Poly-L-Lactik acid (PLLA), Polyglycolic acid (PGA), Poly (D,L-lactic\glycolide) copolymer (PDL) ve Polycaprolactone (PCL)dir. Bu polimerlerin eriyebilme hýzlarý aþaðýdaký tabloda verilmiþtir. Yukarýda gösterilen polimerlerin hepsi kendiliðinden geniþleyebilen ve balonla geniþletilebilen stentler için düþünülmüþtür. Hem mekanik desteði saðlamasý hemde erken dönemde negatif remodelizasyonu engellemek için sert olmasý gerekir. Tüm kombine edilmiþ stent dizaynlarýnda temel iskelet yapý ve kombine edilmiþ polimer eriyebilen komponentler kullanýlýr. Ýlk kullanýlan bioeriyebilir stent PLLA dan yapýlmýþtýr. Stack ve arkadaþlarý PLLA kullanarak yapmýþ olduklarý stentler üzerinde çalýþmýþlardýr mm Hg basýnç altýnda 1 ay boyunca bu stentleri gözlemlemiþler ve deney sonrasý bunlarýn hiç bir deðisikliðe deformasyona uðramadýðýný bildirmiþlerdir. Bu stentin domuz koroner arterinde 9 ay sonra minimal trombus varlýðýyla yine minimal neointima kalýnlaþmasý ve sýnýrlý inflamasyonla tamamen eridiðini göstermiþlerdir. Bir baska polimer stent ise -Igaki Tamai stent PLLA liflerinden (molekuler agirligi 183 kilodalton) sipiral ve zigzaglý dizaynlarla yapýlmýþtýr. Eury ve ark. 13 Yine degiþik ve ilginç çok katlý eriyebilen stent yapmýþlardýr. Bu stentler PLLA, PGA, PCL, Polyortoesteraz ve polyanhidridlerden kombine edilmiþtir. Bu stent diger stent yapýlarýndan farký ise ilave katlarý sayesinde ilaç salýnýmýna imkan vermesi olmustur. Buda kaplanan yapýda birkaç deðiþik ilacýn ayný anda etkileþmeden salýnýmýna olanak saðlamýþtýr. Ýlaçlarin yapýsý ise tamamen polimerin yapýsýna ve karakterine baðlýdýr. Polimerli Stentlerin Kilinik Öncesi Deneysel Çalýþmalarý Deneylerle yapýlan ilk araþtýrmalarda PLLA, PLC, PGA, Polyhidroksibutirat ve hidroksi valerat kullanýlmýþ, ancak az tesille veren bir çalýþma olmuþtur. Domuz koroner arterlerine implante edilen stentin yüzeyleri ince film seritleri þeklinde bu polimerlerle kaplanmýþtýr. Ýmplantasyondan 30 gun sonraki histolojik incelemelerde aþýrý inflamatuar cevap, neointima kalýnlaþmasý, belirli hücre infiltrasyonu, büyük hücreli nötrofil varlýgý, lökositoz, lenfositoz, monositoz ve eozinofili görülmüþtür.bunlara ek olarak damar mediasinda nekroz ve ayný sekilde pseudoanevrizma

4 159 Þekil 3: Domuz koroner arterlerinde implantasyon sonrasý magnesium stent ve 316L alaþýmlý stent karþýlaþtýrýlmasý tesekkül etmistir 14. Lincoff ve ark. 15 ise calýþmalarýnda PLLA düþük molekül agýrlýðýna baglantýlý olarak aþýrý inflematuar reaksiyon, yüksek molekül aðýrlýklý PLLA dan sonra ise minimum inflematuar reaksiyon gözlemlemiþlerdir. Igaki-Tamai stent ile Palmaz-Schatz stent karþýlaþtýrýlmalarýnda ise 6 ay sonraki trombus sýklýðýnda damar çapý daralmasýnda önemli farklar olduðu gösterilmiþtir. Palmaz-Schatz stent kýyasla PLLA ile yapilanda minimum neointima hiperplazisi ve minimum inflamasyon oldugu farkedilmiþtir 16. Hietala ve ark. 17 ise L-D Laktatlý Polimerlerle tavþanlarda gerçekleþtirdikleri deneysel araþtýrmalar 34 ayla bilinen en uzun deneysel calýþmalar olmuþtur. Bu çalýþmalar sýrasýnda polimerli stentin implantasyonundan 3 ay sonra damarda tam bir endolizasyon gözlemiþler ancak sonraki 6 ayda herhangi bir inflamatuar reaksiyon bulamamýþlardýr, stentin oksitlenmesi ise 12. ayda meydana gelmiþ ancak tamamen parçalanmasý ve erimesi 24 ay sürmüþtür. Daha sonra bu stent kýsmen yerini fibrozise býrakmýþtýr. Tüm izlem zamanlarý süresincede damar çapý ve açýklýðý geçilebilir düzeyde olduðu görülmüþtür. Bunun aksini gösteren Kioto üniversitesindeki bazý izlemlerde ise PGA ve polyhidroksi butirattan yapýlan stentlerde trombus ve inflematuar cevap sýk görülmüþtür. Ýlaç Kaplý Polimer Stentlerin Klinik Öncesi Deneysel Çalýþmalarý Yamawaki ve arkadaþlarý 8 yüksek moleküllü PLLA Igaki-Tamai stentlerine antiproliferatif ST spesifik inhibitör tirozin kinaz yada aktif olmayan metabolitleriyle ST-368, ST-494 ekleyerek domuz koroner arterlerine implante ettiler. Daha sonra yapýlan histolojik analizlerde maddelerin stentten ayrýlma zamanlarinda aktif ST-368 in aktif olmayan ST-494 ile karþýlaþtýrýldýðýnda geometrik damar remodelizasyonuna engel teþkil etmeyecek þekilde az bir neointimal kalýnlaþma gözlenmiþtir.vogt ve arkadaþlarý 9 ise Poly (D,L)-Lacticacid (PDLLA) li stentlere paclitaxel yükleyip stentten ayrýlan ilaç prolifilini deðerlendirdiler ve paclitaxel in hýza baðýmlý ayrýþmasýný keþfettiler. Düþük kesitle ayrýþma baslangýçta 5-8 mikrogram/gün, 4. haftaya doðru 1 mikrgram/gün ve 3. aya doðru 0 mikrogram/gün oluyordu. Sonuç olarak histolojik ve morfolojik analizler neticesinde PDLLA + paclitaxel kapli stentin PDLLA

5 160 polimerli stente göre iyi bir mekanik desteðinin yanýnda neointima kalýnlaþmasýný % 53 azalttýðýný,normal metal stente görede % 44 azalttýðýný göstermiþtir.bu neointimal kalýnlaþmadaki azalma 3 ay boyunca izlenmiþ ve tespit edilmiþtir. Bu çalýþmalar bioeriyebilen stentlerin ilaçla kaplanabileceðini ve bununda gerçekte neointima kalýnlaþmasýný azalttýgýný göstermiþ oldu. Gen Kaplý Polimer Stentlerin Klinik Öncesi Deneysel Çalýþmalarý Ye ve arkadaþlarý 18,19 tavþan arterial duvar hücrelerine beta-gal reporter hýzlý nükleer gen lokalizasyonunu ve naklini gösterdiler ve bunun içinde PLLA /Polykaprolaktanli stent kullandýlar. Bunu beta-gal reporter gen içeren adenovirus rekombinantý ile gerçekleþtirdiler. Polimerli Stentlerle Yapýlan Klinik Çalýþmalar Tamai ve arkadaþlarý 20 ilk kez 15 hastaya taktýklarý Igaki-Tamai polimer stentlerle 6 aylýk implantasyon sonuçlarýný gösterdiler. 19 darlýklý damar segmentine tamamý 25 stent implante edildi. 3-6 ay boyunca gün aþýrý anjiografik ve klinik izlemler neticesinde 30.gün sonunda herhangi bir kalp damar komplikasyonu ve trombus görülmedi. Altý ay sonundaki restenoz varlýðý ve revaskularizasyon gereksinimi deðerlendirilmiþ, tüm darlýklarda %10,5, tüm hastalarda %6.75 oranlarý bulunmuþtur, damar çapý index kaybý ise 0,48 olarak kaydedilmiþtir. Üç ay sonraki damar içi ultrason görüntülemerinde ise büyültülmüþ alanlardaki transvers kesitlerde 7,42 mm kare den 8,18 mmkare ye kadar artýþ olmuþtur. Yine Tsugi ve arkadaþlarý 21 Igaki-Tamai stent implantasyonlarýnýn bir yýllýk çalýþmalarýný bildirdiler, bu çalýþmada elektif olarak 50 hasta alýnmýþ 63 darlýklý segmente bu polimer stentler takýlmýþ ve sayýsal koroner analizde 3,6,12 ay sonraki ortalama stenoz çapý yüzdesi olarak %12-/+8,%38-/+23 ve %33-/+23 olarak uyumlu bulunmuþtur.önemli restenoz sýklýðý 6. aya kadar %21 (58 hastanýn 12 sinde), 12. aya kadar %19 (36 hastanýn 7 sinde), sol koroner arter tekrar revaskularizasyon ihtiyacý ise 6. ayda %12,12. ayda %17 olmuþtur. Bir sonraki kontroller 4 yýl sonra yapýlmýþ ve bu stentlerin uzun vadede de güvenli oldugu gösterilmiþtir. Biyolojik Eriyebilir Metal Stentlerin Deneysel ve Klinik Çalýþmalarý Metalik eriyebilen stentler bu konuda gelecek vaad eden stentlerdir. Ýnsanlar ve hayvanlarda özellikle bu alanda gerçekleþtirilen temel çalýsmalar efektif ve tehlikesizdir. Eriyen metal stentlerde asýl komponent magnesiumdur. Gayet tabiki magnesium organizmada zararsýz olarak eriyebilen cazip bir maddedir. Heublein ve arkadaslarýnýn 24 magnesium stentle invivo ve invitro bazý calýþmalarý olmuþtur. Bu çalýþmalar göstermiþtirki stentler implantasyon anýndan sonraki ilk 28 günde damar içinde büyük bir bölümü korunmuþ günlük süreçte ise yüksek oranlarda erimiþlerdir. Ayrýca stentin endotel ve düz kas hücreleriyle biyolojik birlikteligi çok iyi bulunmuþtur. Hayvanlara takýlan magnesium stentlerle 316L çelik stentlerin karþýlaþtýrýlmasýnda günlük intervallerde pozitif remodelizasyon ve eriyen stent sonrasý minimum neointima kalýnlaþmasý izlenmiþtir. Magnesium stentle insanlarda ilk yapýlan çalýþmalar periferik damarlarda gerçekleþtirilmiþ, bacak amputasyonu gerektiren (Rutherford class4-5) hastada çok iyi yönde degiþiklikler gözlenmistir. Stentlerin hepsi dizaltý damar segmentine takýlmýþ, predilatasyon sonrasý 3.0x15,3.5x15 mm stentler baþarýyla implante edilmiþ ve çok iyi anjiografik, klinik sonuçlar elde edilmistir. Ýmplantasyon sonrasý magnesiuma karþý herhangi bir toksik reaksiyonada rastlanmamýþ ve implantasyon sonrasý 3-6 aylýk periyotlarda damarda %78 ile %89 luk geçilebilirlik tespit edilmiþ, 3 aya kadar tüm uzuvlar saðlýklý olarak korunmuþ ancak 6. aya doðru ve bir yýl içinde progressif ateroskleroza baðlý ufak amputasyonlar yapýlmýþ, 3. ay sonunda stentin tamamen eridigi görülmüþtür. Sonuç olarak bu çalýþma neticeleri araþtýrmacýlara magnesium stentin koroner arter içinde gelecek vaad ettigini göstermiþtir. Daha sonra yapýlan çalýþmalar 7 avrupa merkezinde 65 hastada gerçekleþtirilmiþ 25, damariçi ultrason gözlemleri implante edilen stentlerin tam olarak dört ay içinde eridigini ispatlamýþtýr. Ancak restenoz oranlarýný çokta azaltmamýþtýr. Günümüzde temel çalýþma planlarý restenozu azaltan lokal ilaçlarla kombine edilen magnesium stentlerdir. Antiproliferasyonu saðlayan madde içeren stentler inflamasyonu ve neointima kalýnlaþmasýný azaltir ve günlük periyotlarda biyolojik eriyebilen stentlerle birlikte eriyip kaybolurlar. O zaman biyoeriyebilir magnesium stentlerle damar revaskülarizasyonunda optimal sonuçlar elde edilebilir. Ayrýca tam olarak eriyebilen magnesium stentin diger stentlere göre baþka avantajlarýda vardýr. 1- Stente baðlý oluþabilecek kronik inflamasyonu engelleyebilirler, 2- Negatif remoledingi engellemek için, 3-6 aylýk mekanik destek yeterlidir 3- Ýkili kul-

6 161 lanýlan antiagregan sürelerini kýsaltýrlar hatta bir süre sonra kesilebilirler, 4- Eger stent tarafýndan yan dallar kapatýlmýþsa stent belli bir süre sonra eriyeceðinden yan dallar kurtulabilir, 5- Tekrarlanan giriþimler gerek perkutan koroner giriþimler olsun gerekse koroner bypas olsun çok rahat yapilabilinir, 6- Ýlaçlar stendin kendisinede yüklenebilir stent erirken bir yandanda ilac salýnýmý saðlayabilir, 7- Stent damardan bir süre sonra eriyeceðinden damarda bir rahatlama saðlayabilir, 8- Görüntüleme yöntemlerinden özellikle MRI ve bilgisayarlý tomografide yanlýþ teþhisleri önler, 9- Özellikle periferik damarlara takýlan stentler bir süre sonra eriyeceðinden stentde bükülme eðilme pozisyon degiþikleri ve deformasyonlar oluþmaz. KAYNAKLAR 1. Fischman D, Leon M, Baim D, et al. A randomized comparison of coronary stent placement and balloon angioplasty in the treatment of coronary artery disease. The STRESS Trial. N Engl J Med 1994;331: Serruys PW, de Jaegere P, Kiemeneij F, et al. for the BENESTENT Study Group. A comparison of balloon expandable stent implantation with balloon angioplasty in patients with coronary artery disease. N Engl J Med 1994;331: Savage PM, Fischman DL, Schatz RA, et al. Long-term angiographic and clinical outcome after implantation of a balloon-expandable stent in the native coronary circulation. J Am Coll Cardiol 1994;24: Konig A, Schiele TM, Rieber J, et al. Influence of stent design and deployment technique on neointima formation and vascular remodeling. Z Kardiol 2002;91: Virmani R, Farb A, Guagliumi G, Kolodgie FD. Drug-eluting stents: Caution and concerns for long-term outcome. Coron Artery Dis 2004;15: Tsuji T, Tamai H, Igaki K, et al. Biodegradable stents as a platform to drug loading. Int J Cardiovasc Intervent 2003;5: Blindt R, Hoffmeister KM, Bienert H, et al. Development of a new biodegradable intravascular polymer stent with simultaneous incorporation of bioactive substances. Int J Artif Organs 1999;22: Yamawaki T, Shimokawa H, Kozai T, et al. Intramural delivery of a specific tyrosine kinase inhibitor with biodegradable stent suppresses the restenotic changes of the coronary artery in pigs in vivo. J Am Coll Cardiol 1998;32: Vogt F, Stein A, Rettemeier G, et al. Long-term assessment of a novel biodegradable paclitaxeleluting coronary polylactide stent. Eur Heart J 2004;25: Hastings GW (Ed). Cardiovascular Biomaterials. Springer-Verlag: London, Murphy JG, Schwartz RS, Huber KC, Holmes DR Jr. Polymeric stents: Modern alchemy or the future? J Invasive Cardiol 1991;3: Stack RE, Califf RM, Phillips HR, et al. Interventional cardiac catheterization at Duke Medical Center. Am J Cardiol 1988;62(Suppl F):3F-24F. 13. Eury KR. Multi-layered biodegradable stent and method for its manufacture. European Patent A van der Giessen W, Lincoff M, Schwartz R, et al. Marked inflammatory sequelae to implantation of biodegradable and nonbiodegradable polymers in porcine coronary arteries. Circulation 1996;94: Lincoff AM, Furst JG, Ellis SG, et al. Sustained local delivery of dexamethasone by a novel intravascular eluting stent to prevent restenosis in the porcine coronary injury model. J Am Coll Cardiol 1997;29: Tamai H, Igaki K, Tsuji T, et al. A biodegradable poly-l-lactic acid coronary stent in porcine coronary artery. J Interv Cardiol 1999;12: Hietala EM, Salminen US, Stahls A, et al. Biodegradation of the copolymeric polylactide stent: Long-term follow-up in a rabbit aorta model. J Vasc Res 2001;38: Ye YW, Landau C, Willard JE, et al. Bioresorbable microporous stents deliver recombinant adenovirus gene transfer vectors to the arterial wall. Ann Biomed Eng 1998;26: Ye YW, Landau C, Meidell RS, et al. Improved bioresorbable microporous intravascular stents for gene therapy. ASAIO J 1996;42:M Tamai H, Igaki K, Kyo E, et al. Initial and 6-month results of biodegradable poly-l-lactic acid coronary stents in humans. Circulation 2000;102: Tsuji T, Tamai H, Igaki K, et al. One year followup biodegradable self-expanding stent implantation in humans. J Am Coll Cardiol 2001; 37(Abstr): A Tsuji T, Tamai H, Igaki K, et al. Biodegradable polymeric stents. Curr Interv Cardiol Rep 2001;3: Peuster M, Wohlsein P, Brugmann M, et al. A novel approach to temporary stenting: Degra-

7 162 dable cardiovascular stents produced from corrodible metal-results 6-18 months after implantation into New Zealand white rabbits. Heart 2001;86: Heublein B, Rohde R, Kaese V, et al. Biocorrosion of magnesium alloys: A new principle in cardiovascular implant technology? Heart 2003; 89: Waksman R. Biodegradable Stents: They Do Their Job and Disappear. J Invasive Cardiol. 2006;18:70-74.

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir

Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Tam revaskülarizasyonda CABG standart tedavidir Dr. Cem Alhan XVI. Ulusal Kongre, 19-22 Mayıs, Eskişehir Changing patterns of initial treatment selection among medical therapy (MED, yellow line), percutaneous

Detaylı

KTO'da antiplatelet seçimi nasıl olmalı? DAPT süresi daha mı uzun olmalı? Prof.Dr.Oğuz Yavuzgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd, İzmir

KTO'da antiplatelet seçimi nasıl olmalı? DAPT süresi daha mı uzun olmalı? Prof.Dr.Oğuz Yavuzgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd, İzmir KTO'da antiplatelet seçimi nasıl olmalı? DAPT süresi daha mı uzun olmalı? Prof.Dr.Oğuz Yavuzgil Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Abd, İzmir DES implantasyonu sonrası DAPT süresi DES

Detaylı

Kronik Total Oklüzyon (KTO) da İlaç Salınımlı Stentler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Kronik Total Oklüzyon (KTO) da İlaç Salınımlı Stentler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kronik Total Oklüzyon (KTO) da İlaç Salınımlı Stentler Prof Dr Deniz Kumbasar Prof.Dr.Deniz Kumbasar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı AHA ACC LEZYON SINIFLAMASI RESTENOZ RİSKİNİ

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

İntrakoroner Tanısal Yöntemler Gelecekten Ne Bekliyor? Prof Dr. Ertan Ural İnvazif Kardiyoloji Araştırma Uygulama Birimi

İntrakoroner Tanısal Yöntemler Gelecekten Ne Bekliyor? Prof Dr. Ertan Ural İnvazif Kardiyoloji Araştırma Uygulama Birimi İntrakoroner Tanısal Yöntemler Gelecekten Ne Bekliyor? Prof Dr. Ertan Ural İnvazif Kardiyoloji Araştırma Uygulama Birimi 1 2 Akış Ses Temelli Teknolojiler Işık Temelli Teknolojiler Akım Temelli Teknolojiler

Detaylı

Maligniteye baðli iliak arter stenozunda endovasküler stent tedavisi: olgu sunumu

Maligniteye baðli iliak arter stenozunda endovasküler stent tedavisi: olgu sunumu OLGU 67 Maligniteye baðli iliak arter stenozunda endovasküler stent tedavisi: olgu sunumu Mehmet Çallýoðlu, Mert Köroðlu, Naim Eriþ. Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi, Radyodiagnostik, Isparta.

Detaylı

JCEI / 2015; 6 (2):

JCEI / 2015; 6 (2): JCEI / 2015; 6 (2): 159-164 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.02.0509 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Sirolimus-kaplı stent ile polizen-f polimerli kobalt

Detaylı

İNTRAKORONER BRAKİTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN KORONER ARTER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA UZUN DÖNEM KLİNİK SONUÇLAR: YEDİ YILLIK TAKİP

İNTRAKORONER BRAKİTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN KORONER ARTER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA UZUN DÖNEM KLİNİK SONUÇLAR: YEDİ YILLIK TAKİP 85 İNTRAKORONER BRAKİTERAPİ İLE TEDAVİ EDİLEN KORONER ARTER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA UZUN DÖNEM KLİNİK SONUÇLAR: YEDİ YILLIK TAKİP Dr. Orhan Doğdu, Dr. Mehmet Güngör Kaya, Dr. Özgür Günebakmaz, Dr. Mikail

Detaylı

Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower

Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower Extermity Following Transcatheter Aortic Stent Implantation

Detaylı

Akut koroner sendromda pratik antiagregan kullanımı. Dr. Ahmet Temizhan Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Kardiyoloji Kliniği

Akut koroner sendromda pratik antiagregan kullanımı. Dr. Ahmet Temizhan Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Kardiyoloji Kliniği Akut koroner sendromda pratik antiagregan kullanımı Dr. Ahmet Temizhan Türkiye Yüksek İhtisas SUAM Kardiyoloji Kliniği A k u t K o r o n e r S e n d r o m STEMİ NSTEMİ Zaman kazançtır?! Zamana karşı yarış

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÇIPLAK METAL STENT PLATFORMU

ÇIPLAK METAL STENT PLATFORMU 90 ÇIPLAK METAL STENT PLATFORMU Dr.Çağlar Emre Çağlıyan, Dr. Mustafa Demirtaş Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, ADANA GİRİŞ İlk olarak Gruntzig tarafından 1977 yılında yapılan

Detaylı

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi

İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi İatrojenik Bilateral İliak Arter Komplikasyonunda Başarılı Hibrit Tedavi Successful Hybrid Therapy In Iatrogenic Complication of Bilateral Iliac Artery Özcan Gür1, Havva Nur Alparslan Yümün2, Selami Gürkan1,

Detaylı

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ

ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ ST YÜKSELMESİZ AKUT KORONER SENDROMDA GİRİŞİMSEL TEDAVİ STRATEJİSİ Sabahattin Umman İTF Kardiyoloji Anabilim Dalı 1 /18 Akut Koroner Sendromlar Önemleri Miyokart Hasarı Fonksiyon kaybı, Patolojik Fonksiyon

Detaylı

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ

ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ ELEKTİF OLGULARDA ANTİTROMBOSİT,ANTİTROMBİN TEDAVİ STRATEJİSİ Doç.Dr.B.Yılmaz CİNGÖZBAY GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ KARDİYOLOJİ SERVİSİ İSTANBUL İSTANBUL GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ KURSU 11 Haziran 2011

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP

Bilgi İletişim Kabloları 2MKAB. 2MKAB Bilgi İletişim Kabloları CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP. CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP CAT 5e UTP CAT 5e P-UTP CAT 5e H-UTP Ürün Kodu: 26000 Ürün Kodu: 2600 Ürün Kodu: 260 CAT 5e S-UTP CAT 5e PS-UTP CAT 5e HS-UTP ISO Class D standardýna göre test edilen CAT 5e kablolar 55 Mbit/Sn hýza kadar

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları

Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları Kadınlarda Koroner Bypass Operasyonunun Özellikleri ve Sonuçları DOÇ. DR. GÖKÇEN ORHAN Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İSTANBUL Euroscore risk sınflaması STS risk

Detaylı

İLAÇ KAPLI STENT SEÇİMİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD KONYA

İLAÇ KAPLI STENT SEÇİMİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD KONYA İLAÇ KAPLI STENT SEÇİMİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD KONYA İlaç Salınımlı Stentler 1. Kuşak 2. Kuşak PES SES ZES EES Taxus Cypher 3. Kuşak Endeavor

Detaylı

İlaç Salınımlı Koroner Stentler

İlaç Salınımlı Koroner Stentler Derleme MN Kardiyoloji 22/2015 İlaç Salınımlı Koroner Stentler Dr. Veysel Özgür BARIŞ*, Uzm.Dr. Demet MENEKŞE GEREDE*, Prof.Dr. Deniz KUMBASAR*, Prof.Dr. Çetin EROL* Öz Koroner arter hastalığı günümüzde

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Bifurkasyon Lezyon Tanımlaması. Ana damar > 2.5 mm Yan dal: 2 veya mm ise Girişime gerek olmayan yan dal < 2 mm

Bifurkasyon Lezyon Tanımlaması. Ana damar > 2.5 mm Yan dal: 2 veya mm ise Girişime gerek olmayan yan dal < 2 mm Bifurkasyon Lezyon Tanımlaması Ana damar > 2.5 mm Yan dal: 2 veya 2.25 2.5 mm ise Girişime gerek olmayan yan dal < 2 mm Bifurkasyon Lezyonu Sınıflamaları Bifurkasyon Lezyon Sınıflamaları Lefevre / ICPS

Detaylı

ntrakoroner Stent mplantasyonu Sonras KABG Uygulanan Olgular n Klinik ve Anjiyografik Özellikleri

ntrakoroner Stent mplantasyonu Sonras KABG Uygulanan Olgular n Klinik ve Anjiyografik Özellikleri ntrakoroner Stent mplantasyonu Sonras KABG Uygulanan Olgular n Klinik ve Anjiyografik Özellikleri CLINICAL AND ANGIOGRAPHIC FEATURES OF PATIENTS WHO UNDERWENT CABG OPERATION AFTER INTRACORONARY STENT IMPLANTATION

Detaylı

Koroner Arter Bypass Operasyonu

Koroner Arter Bypass Operasyonu Koroner Arter Bypass Operasyonu Dr. Murat Uğurlucan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 10 Ocak 2014 I. AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 1930 ların başında,

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

23 Nisan 2015, Perşembe. 23 Nisan 2015, Perşembe 13:15-14:10 17:20-18:10 14:30-15:20 İLGİNÇ OLGULAR VE KOMPLİKASYONLAR

23 Nisan 2015, Perşembe. 23 Nisan 2015, Perşembe 13:15-14:10 17:20-18:10 14:30-15:20 İLGİNÇ OLGULAR VE KOMPLİKASYONLAR 23 Nisan 2015, Perşembe 23 Nisan 2015, Perşembe 13:15-14:10 Saat Salon1 Açılış Töreni 13:00-13:15 GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ DE 2014 GÜNCELLEMESİ 13:15-13:30 Perkütan Koroner Girişimlerde Yeni Antiagreganlar

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D.

Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım. Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Akut Koroner Sendromlar ve Güncel Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hasan Büyükaslan Harran üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Kılavuzlar 2011 Israrcı ST-segment yükselmesi belirtileri göstermeyen hastalarda

Detaylı

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM Dr.Suat Altınmakas TARİHÇE Radial arterden ilk koroner anjiografi Campeau tarafından 1989 da gerçekleştirldi. İlk geniş çaplı çalışma 1992 yılında yayımlandı. Rutin klinik uygulamaya

Detaylı

MR ve CT Görüntüleme yapılacak hasta konsültasyonları

MR ve CT Görüntüleme yapılacak hasta konsültasyonları XIII) MR ve CT Görüntüleme yapılacak hasta konsültasyonları Editör: Doç. Dr. Okan GÜLEL 1) 2 hafta önce AKS nedeniyle stent takılan hastaya spinal MR görüntüleme planlanmaktadır. Bu durumda MR çekilmesi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMDA ANTİPLATELET SEÇİMİ; NE, NE ZAMAN? DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD

AKUT KORONER SENDROMDA ANTİPLATELET SEÇİMİ; NE, NE ZAMAN? DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD AKUT KORONER SENDROMDA ANTİPLATELET SEÇİMİ; NE, NE ZAMAN? DOÇ. DR. AYHAN SARITAŞ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ACİL TIP AD Plan AKS Patofizyolojisi Antiplatelet Mekanizma Antiplatelet İlaç Çalışmaları UA/NSTEMI de

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Stent içi restenoz tedavisinde kesici balon anjiyoplastisinin etkinliği

Stent içi restenoz tedavisinde kesici balon anjiyoplastisinin etkinliği 436 Özgün Araşt rma Original Investigation Stent içi restenoz tedavisinde kesici balon anjiyoplastisinin etkinliği The efficiency of cutting balloon angioplasty in the treatment of in-stent restenosis

Detaylı

Bifurkasyon Lezyonlarına Güncel Yaklaşım

Bifurkasyon Lezyonlarına Güncel Yaklaşım Derleme MN Kardiyoloji 22/2015 Bifurkasyon Lezyonlarına Güncel Yaklaşım Yrd.Doç.Dr. Hüsnü DEĞİRMENCİ*, Yrd.Doç.Dr. Eftal Murat BAKIRCI*, Yrd.Doç.Dr. Hikmet HAMUR*, Prof.Dr. Ergün TOPAL* Öz Koroner bifurkasyon

Detaylı

HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul)

HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul) HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul) Kardiyovasküler Sorunlu Hasta Dr. Cihan YEŞİL Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR

Multi Grooving Tools. Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý. M.G.T. Özellikler. No: 96-7-JD-TR No: 96JDTR Multi Grooving Tools MGT Çok Amaçlý Kanal Açma Takýmlarý M.G.T. Özellikler 1. W þeklindeki benzersiz sýkýþtýrma formu mükemmel bir kavrama saðlar. 2. M.G.T uçlar iç çap operasyonlarda da dýþ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Koroner arter hastal klar nda intravasküler ultrason uygulamas

Koroner arter hastal klar nda intravasküler ultrason uygulamas 15 Utilization of intravascular ultrasound in coronary artery disease Necmi Ata, Ömer Göktekin Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal, Eskiflehir, Türkiye ÖZET Kardiyak

Detaylı

Koroner Arter Hastalığı Tanısında İntravasküler Ultrasonun Yeri

Koroner Arter Hastalığı Tanısında İntravasküler Ultrasonun Yeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 31 (1) 63-69, 2005 DERLEME Koroner Arter Hastalığı Tanısında İntravasküler Ultrasonun Yeri İbrahim BARAN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

İLAÇ KAPLI STENTLER. Dr. Kenan Demir, Dr. Ahmet Avcı, Dr. Ahmet Yılmaz, Dr. Bülent Behlül Altunkeser. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tıp Fakültesi, Konya

İLAÇ KAPLI STENTLER. Dr. Kenan Demir, Dr. Ahmet Avcı, Dr. Ahmet Yılmaz, Dr. Bülent Behlül Altunkeser. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tıp Fakültesi, Konya TGKD Cilt 17, Sayı 2 Mayıs 2013:48-57 İlaç kaplı stentler 48 İLAÇ KAPLI STENTLER Dr. Kenan Demir, Dr. Ahmet Avcı, Dr. Ahmet Yılmaz, Dr. Bülent Behlül Altunkeser Selçuk Üniversitesi Selçuk Tıp Fakültesi,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU?

KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? KORONER ARTER HASTALIĞINDA BETA BLOKERLER GÖZDEN DÜŞÜYOR MU? TABİ Kİ HAYIR, HER HASTAYA VERMELİYİZ DR. SABRİ DEMİ RCAN Beta Blokerler Adrenerjik reseptörler katekolaminler tarafından stimüle edilen G-protein

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

KORONER ARTER? NE ZAMAN? Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D.

KORONER ARTER? NE ZAMAN? Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D. KORONER ARTER GÖRÜNTÜLEMEDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN YERİ: : KİME K? NE ZAMAN? Doç.. Dr. Tuncay Hazırolan Hacettepe Üniversitesi Tıp T Fakültesi Radyoloji A.D. KORONER ANJİYOGRAF YOGRAFİ Normal ve patolojik

Detaylı

KORONER GİRİŞİMLER II

KORONER GİRİŞİMLER II KORONER GİRİŞİMLER II BALON KATETER SEÇİMİ DOÇ.DR. AKIN İZGİ KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ İSTANBUL Balon Kateter Seçimi Tarihçe İSS çağında POBA Koroner arter girişimlerinde kullanılan balon tipleri

Detaylı

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus

Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası. A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Düşüğe Neden Olan Bir Hipertansif Fibromusküler Displazi Vakası A Case of Hypertensive Fibromuscular Dysplasia Leading To Abortus Mehmet Mustafa TABAKCI1, Cüneyt Toprak1, Anıl Avcı1, Ramazan Kargın1 1

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

Doç.Dr. Oğuz Caymaz, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Doç.Dr. Oğuz Caymaz, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul ORTA-YÜKSEK RISKLI KARARSIZ ANGINA PEKTORISTE HEMODINAMIK OLARAK ÖNEMLI OLMAYAN KORONER ARTER LEZYONLARININ BALON ANJIYOPLASTI VE STENT ILE TEDAVILERININ KLINIK SONUÇLARA ETKISI: RETROSPEKTIF ANALIZ Doç.Dr.

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

Renal arter stenozu (RAS), refrakter hipertansiyona ve iskemik

Renal arter stenozu (RAS), refrakter hipertansiyona ve iskemik Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:417-423 G R fi MSEL RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Renal arter stenozlar nda stent implantasyonu: Palmaz-Corinthian stent deneyimi Mustafa Par ldar, smail Oran, Ahmet

Detaylı

Kliniğimizde Kardiyak Kateterizasyon Uygulanan Hastaların İki Yıllık Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Kliniğimizde Kardiyak Kateterizasyon Uygulanan Hastaların İki Yıllık Sonuçlarının Değerlendirilmesi Van Tıp Dergisi: 12 (4):236-242, 2005 Kliniğimizde Kardiyak Kateterizasyon Uygulanan Hastaların İki Yıllık Sonuçlarının Değerlendirilmesi Beyhan Eryonucu, Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Mustafa Tuncer, Musa Şahin

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Sol Ana Koroner Arter Lezyonu: Stent veya Operasyon?

Sol Ana Koroner Arter Lezyonu: Stent veya Operasyon? Sol Ana Koroner Arter Lezyonu: Stent veya Operasyon? Özlem Özbek Özet Korunmamış sol ana koroner arter darlığında tercih edilen tedavi yöntemi koroner arter bypass greftleme cerrahisidir. İlaç-kaplı stentlerin

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

İlaç salınımlı stentler diyabetik hastalarda koroner arter hastalığının tedavisini değiştirdi mi?

İlaç salınımlı stentler diyabetik hastalarda koroner arter hastalığının tedavisini değiştirdi mi? Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery İlaç salınımlı stentler diyabetik hastalarda koroner arter hastalığının tedavisini değiştirdi mi? Have drug-eluting

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

4. KAYNAK SIRASINDA TÜKETÝLEN MALZEMELER

4. KAYNAK SIRASINDA TÜKETÝLEN MALZEMELER 4. KAYNAK SIRASINDA TÜKETÝLEN MALZEMELER Aþýnan ve deðiþtirilmesi gereken eletrod klavuz hortumunun gömleði ve temas tüpü gibi kaynak makinasý elemanlarýna ek olarak iþlem sýrasýnda tüketilen maddeler

Detaylı

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT)

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi (CRT) Dr. Sabri Demircan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD September 20, 2014 Kardiyoloji Semineri 2009 1 Kalp Yetersizliğinin Ciddiyeti Ölüm Nedenleri

Detaylı

PTCA Sonras Takipte Elektif Koroner Bypass Cerrahisine Gidi¾te Etkili Faktörler

PTCA Sonras Takipte Elektif Koroner Bypass Cerrahisine Gidi¾te Etkili Faktörler PTCA Sonras Takipte Elektif Koroner Bypass Cerrahisine Gidi¾te Etkili Faktörler RESPONSIBLE FACTORS EFFECTING THE COURSE TO ELECTIVE CORONARY ARTERY SURGERY IN THE FOLLOW-UP AFTER PTCA Mehmet Ali Özatik,

Detaylı

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Renal arter stenozu Anatomik bir tanı Asemptomatik Renovasküler hipertansiyon

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme Nr : 168JDTR Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme PRO Özellikler Güçlü baðlama sistemi: Yüksek hýzlarda dahi güvenli plaket baðlama sistemi. Plaketlerdeki parlak yüzey: Mükemmel talaþ akýþý saðlar ve sývaþmayý

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar

Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar Romatoid Artrit Tedavisinde Kinaz I nhibitörleri Klinik Çalıs malar Ahmet Gül İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi RA Tedavisi Biyolojik I laçlar van Vollenhoven RF. Nat Rev Rheumatol 2009;5:531

Detaylı

EK 4 ÖZGEÇMİŞ. Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003. Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa A.H 2008

EK 4 ÖZGEÇMİŞ. Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003. Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa A.H 2008 EK 4 ÖZGEÇMİŞ 1)Adı Soyadı: Gökhan Korkmaz 2)Doğum Tarihi: 08/041980 3)Unvanı: Doc.Dr 4)Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktor Tıp Fakültesi GATA Tıp Fakültesi 2003 Uzman Kalp Damar Cerr Haydarpaşa

Detaylı

EK-1 GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ÖNERİLERİ

EK-1 GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ÖNERİLERİ EK-1 GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI ÖNERİLERİ Gerekçeler: Girişimsel işlemlerin uygulanması sırasında hasta sağlığı ve haklarını korumak, yapılan işlemlerin kalitesini yükseltmek için

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD.

ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. ACİL KARDİYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ DR. BÜLENT BEHLÜL ALTUNKESER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ AD. KONYA ACİLE MÜRACAAT Akut koroner sendromlar (en sık) Akciğer ödemi akut kalp

Detaylı

ELEKTİF PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER SONRASI FEMORAL BÖLGEDE HEMATOM GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ELEKTİF PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER SONRASI FEMORAL BÖLGEDE HEMATOM GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER TGKD Cilt 14, Sayı 3 111 ELEKTİF PERKÜTAN KORONER GİRİŞİMLER SONRASI FEMORAL BÖLGEDE HEMATOM GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr. Sadık Açıkel a, Dr. İlyas Atar b, Dr. Hüseyin Bozbaş b, Dr. Alp Aydınalp

Detaylı

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz?

Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Meme Kanseri Cerrahisinde İntraoperatif Değerlendirme Ne kadar güvenebiliriz? Prof. Dr. Banu Bilezikçi Ankara Güven Hastanesi, Patoloji Bölümü Ankara Meme Hastalıkları Derneğinin III. Toplantısı 24 Kasım

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

Yeni Nesil İlaç Salınımlı Stentler ve Çıplak Metal Stentlerin Etkinlik ve Güvenirliğinin Meta-Analizler ve Kılavuzlar Işığında Değerlendirilmesi

Yeni Nesil İlaç Salınımlı Stentler ve Çıplak Metal Stentlerin Etkinlik ve Güvenirliğinin Meta-Analizler ve Kılavuzlar Işığında Değerlendirilmesi Derleme MN Kardiyoloji 22/2015 Yeni Nesil İlaç Salınımlı Stentler ve Çıplak Metal Stentlerin Etkinlik ve Güvenirliğinin Meta-Analizler ve Kılavuzlar Işığında Değerlendirilmesi Dr. Serdar FIRTINA*, Dr.

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16

Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16 Dr. Gökhan AKSAN Şişli Hamidiye Etfal E.A.H Kardiyoloji Kliniği 22/04/16 AMAÇ Diabetes mellitus (DM) önemli bir kardiyovasküler risk faktörüdür. Tüm diyabetik hasta ölümlerinin %70-80 inden kardiyovasküler

Detaylı

Çok damar koroner arter hastalığında ilaç salınımlı stentler: Cerrahinin önemli kalelerinden biri fethedildi mi?

Çok damar koroner arter hastalığında ilaç salınımlı stentler: Cerrahinin önemli kalelerinden biri fethedildi mi? Derleme Review 325 Çok damar koroner arter hastalığında ilaç salınımlı stentler: Cerrahinin önemli kalelerinden biri fethedildi mi? Drug-eluting stents in multivessel coronary artery disease: Was one of

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka C 16.04 TR.00 CPD A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde

Detaylı