Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 1-2) DERSİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 1-2) DERSİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI"

Transkript

1 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 1-2) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2017

2 Bu materyal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarının güncellenmesi çalışmaları kapsamında kamuoyunun görüş, öneri ve eleştirilerini almak amacıyla hazırlanmıştır. Başka bir amaçla kullanılamaz. Öğretim programlarının nihai hali değildir.

3 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GİRİŞ İslam dini, insan hayatına anlam kazandıran, birey ve toplumun mutluluğunu amaç edinen ilahi kurallar bütünüdür. İslam dininin, temel kaynaklarından yalın ve doğru biçimde öğrenilmesi, toplumun inanç ve ibadet birlikteliğinin sağlanması açısından büyük önem taşır. Dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmek, İslam ın inanç, ibadet ve toplum hayatını ilgilendiren esaslarını bir bütün olarak öğrenip buna uygun bir hayat sürmeye bağlıdır. Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersi, öğrencilerin İslam dininin esaslarının temel kaynaklarından doğru öğrenmelerini ve İslam dini hakkında genel bilgiler edinmelerini, uygulama ile ilgili eksikliklerini tamamlamalarını hedef alır. Kur an-ı Kerim ve hadislerden iman ilkeleri, ibadet esasları ve genel ahlak kuralları, sorumluluklar, güncel dinî meseleler gibi konular hakkında elde ettiği bilgilerle öğrencilerin kendilerine ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olur. 1. PROGRAMIN AMAÇLARI Ortaokullarda Din, Ahlak ve Değerler alanında seçmeli olarak okutulan Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu nda yer alan Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ne uygun olarak; 1. Dinin temel özelliklerini kavrayarak, İslam ın hayata bakışı hakkında bilgi sahibi olmaları, 2. İslam dininin temel iman esaslarını kavramaları, 3. İslam dininin temel ibadetleri ve bunların uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmaları, 4. Temel ahlak konuları ve toplumsal sorumluluklarını bilmeleri, 5. Toplumu oluşturan ve toplumun devamını sağlayan temel ilkeleri öğrenmeleri, 6. İslam medeniyetinin temelini oluşturan ilke, değer ve kurumları tanıması amaçlanmaktadır. 3

4 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 2. PROGRAMIN VİZYONU Ortaokul Seçmeli Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Dersi Öğretim Programının Vizyonu; İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarını içselleştiren, Kur an-ı Kerim i rehber edinen Hz. Muhammed i (s.a.v.) örnek alan, araştıran, sorgulayan ve edindiği bilgiler ışığında meselelere çözüm üretebilen, dini, ahlaki ve insani değerleri özümseyen, ibadetlerle ilgili temel uygulama becerisine sahip olan, dünya ahiret dengesini kurabilen, İslam ın temel kavram ve kaynaklarını tanıyan bireyler yetiştirmektir. 3. PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMI Günümüzde sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanlarda yaşanan hızlı değişme, bireylerin ve toplumların karşılaştığı çeşitli sorunlar, insanlar arası ilişkiler, ahlaki ve dinî değerlerin öğretiminde yeni yaklaşımların benimsenmesi ve eğitim öğretime uygulanması açısından önem taşımaktadır. Son yıllarda öğrenmenin bilişsel ve duyuşsal boyutları olan zihinsel bir süreç olduğu düşüncesini vurgulayan yeni kuramlar ön plana çıkmıştır. Bu yaklaşımlar çerçevesinde öğretim programlarında öğrenci merkezli ve beceri temelli öğrenme esas alınmıştır. Buna göre öğretim programları, kazanımlar ve açıklamalar hazırlanırken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri, bireysel ihtiyaçları, öğrenme stilleri göz önünde bulundurulmuş, araştırma ve sorgulamayı esas alan, öğrencilerin yeni öğrendikleri ile geçmiş yaşantılarında kazandıkları bilgileri bütünleştirmelerine ve öğrendikleri ile günlük yaşam arasında bağ kurmalarına olanak sağlayan bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu yaklaşımlarla hazırlanan Ortaokul Seçmeli Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Dersi Öğretim Programı; öğrencilere kazandırılması hedeflenen bilgi, beceri, tutum ve değerlerin daha kalıcı olmasını sağlayacaktır. Derslerin işlenişinde öğretmenler tartışma, münazara, simülasyonlar, proje-tabanlı öğrenme ve rol oynama gibi aktif stratejiler kullanarak öğrencilerin bilgiyi keşfetmelerini ve derse katılımlarını sağlamalıdır. Öğretmen, öğrencilere edindikleri bilgi ve becerileri diğer disiplinlerle ve okul dışındaki yaşamlarıyla ilişkilendirebilmelerine olanak sağlayan çalışmalar ve görevler vererek onları hayat boyu öğrenen birey olmaları konusunda teşvik etmelidir. Ortaokul Seçmeli Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Dersi Öğretim Programı hazırlanırken öğrenci merkezli ve beceri temelli öğrenme yaklaşımını esas alan aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur. 1. Her öğrenci özgün bir birey olarak kabul edilmiştir. 2. Dinî ve ahlaki kavramların doğru anlaşılması, değer oluşturma ve beceri geliştirme ön planda tutulmuştur. 4

5 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 3. Öğrenci başarısını artırmak için öğrenme-öğretme yöntemlerinde çeşitliliğe vurgu yapılmıştır. 4. Öğrencilerin düşünme, soru sorma, fikir üretme, görüş alışverişinde bulunma ve gerektiğinde işbirliği yapabilmeye özendirilmesi öngörülmüştür. 5. Kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrencinin, öğrenme sürecinde etkinliklere katılmasının sağlanması amaçlanmıştır. 6. Geleneğe saygı yanında, onu akıl, bilim ekseninde sorgulama ve güncel meseleleri çözümleme özendirilmiştir. 4. PROGRAMIN YAPISI Ortaokul Seçmeli Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Dersi Öğretim Programı; Üniteler, Konular, Kazanımlar, Açıklamalar, Beceri ve Değerler şeklinde yapılandırılmıştır. Programda, İslam dininin inanç, ibadet, ahlak ve muâmelât alanında ait temel konular tematik olarak üniteler içerisinde dört yıla yayılmıştır. Böylece her bir sınıf seviyesinde öğrencilerin İslam dininin inanç, ibadet, ahlak ve muâmelât alanına ait temel konuları öğrenmeleri hedeflenmiştir Üniteler Üniteler, dersin içeriği, diğer derslerle ilgisi ve öğretim hedefleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Yeni öğrenme yaklaşımlarını esas alan öğretimin içeriğini kazanımlar belirlemektedir. Öğretmenlerimizin programın hedefini iyi kavramaları ve programı daha kolay uygulayabilmeleri için üniteler konular şeklinde yapılandırılmıştır Konular Konular, öğretmenlerimizin programı daha kolay uygulayabilmelerine yardımcı olmak için ünitenin ve temanın özelliğine göre, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimleri göz önünde bulundurularak yapılandırılmıştır. Ayrıca konuların oluşturulmasında, öğrencilerin İslam dininin inanç, ibadet, ahlak ve muâmelât alanına ait temel konuları öğrenmelerine, dini ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlayacak alanlara öncelik verilmiştir. 5

6 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 4.3. Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Programların en önemli unsuru kazanımlardır. Kazanımlar, eğitim süreci sonucunda öğrencilerin edinecekleri bilgi, beceri, tutum ve değerleri ifade etmekte olup öğrenme alanlarının özellikleri, öğrencilerin gelişim düzeyleri ve konuların muhtevası dikkate alınarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin öğrenme başarıları, kazanımların edinilmesine bağlıdır. Öğretmenin görevi de bu kazanımların gerçekleşmesinde öğrencilere gerekli ortam ve imkânları sunarak rehberlik etmektir. Kazanımlar oluşturulurken; Bu ünite sonunda öğrenciler, tanır., açıklar., karşılaştırır., örnekler verir., fark eder., gibi ifadeler kullanılarak konuların işlenişinde öğrenciden beklenen davranışlara işaret edilmiştir. Kazanımlar belirlenirken konu bütünlüğü yanında kavramlar, değerler ve beceriler dikkate alınmıştır. Programda yer alan kazanımlar öğretmenin rehberliğinde öğrenciler tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler aracılığıyla edinilecektir Açıklamalar Açıklamalar kısmında, ünite içinde özellikle vurgulanması veya sınırlandırılması gereken konulara, diğer ders veya ünitelerle ilişkilendirmelere işaret edilmiştir Beceriler Beceri, öğrencilerde öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve yaşama aktarılması tasarlanan kabiliyetlerdir. Bunlar seçmeli Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersi ile ortaokullarda öğrencilerin gelişimleriyle bağlantılı, yatay olarak bir yılın sonunda, dikey olarak da 8. sınıfın sonunda kazanacakları ve hayat boyu kullanacakları temel becerilerdir. Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Dersi Öğretim Programı, içerdiği kazanımlarla öğrencilerde bu temel becerilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu beceriler, öğretim programının ünite konuları ve kazanımları göz önünde bulundurularak diğer derslerle beraber öğrencilerin kazanmaları hedeflenen becerilerdir. Ortaokul Seçmeli Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Dersi Öğretim Programıyla ulaşılması beklenen temel beceriler şunlardır: Araştırma ve sorgulama becerisi Bilgi teknolojilerini kullanma Bireysel farkındalık becerisi 6

7 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Değişim ve sürekliliği algılama Dinî metinleri anlama ve yorumlama İletişim becerisi Kültürel farkındalık becerisi Mekân, zaman ve kronolojiyi algılama Problem çözme becerisi Sosyal beceri Temel dini kaynakları tanıma ve kullanma Araştırma ve Sorgulama Becerisi Araştırma ve sorgulama becerisi; doğru ve anlamlı sorular sorarak problemi fark etme ve kavrama, problemi çözmek amacıyla neyi ve nasıl yapılması gerektiği ile ilgili araştırma planlaması yapma, sonuçları tahmin etme, çıkabilecek sorunları kestirebilme, sonucu test etme ve fikirleri geliştirmeyi kapsar. Bireyin kendi kendine yetebilmesi bu becerilerini geliştirme düzeyine bağlıdır. Ortaokul Seçmeli Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Dersi Öğretim Programının öğrencilerde geliştirmeyi amaçladığı temel becerilerden biri de araştırma ve sorgulama becerisidir. Dinî ve ahlaki alanla ilgili konularda öğrencilerin kendilerinin bilgiyi araştırması ve yapılandırması derslerin en önemli amaçlarındandır. Bu programda araştırma ve sorgulama becerisinin gelişmesine katkı sağlayacak aşağıdaki alt becerileri kazandıracak etkinlik ve çalışmalar yapılmalıdır. 7 Anahtar sözcükleri, ciltlerdeki rakam ve harfleri, indeksi ve referansları kullanma, Bilgiyi kullanılabilir biçimlerde planlama ve yazma (Konunun ana fikrini çıkarma, özet hazırlama, not alma, bilgiyi kaydetme ), Güncel gelişmeleri takip etme, Kitabın farklı bölümlerini kullanma (Dizin, içindekiler ), Okuduğu kaynağı yorumlama, Sorular sorma ve delile-dayalı sonuç çıkarma, Uygun bilgi kaynağı kullanma,

8 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi Bilgi teknolojilerini kullanma becerisi; bilginin araştırılması, bulunması, işlenmesi, sunulması ve değerlendirilmesinde teknolojiyi kullanabilmeyi kapsar. Her alanda olduğu gibi Ortaokul Seçmeli Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Dersi Öğretim Programında da öğrencilerde geliştirmeyi amaçlanan temel becerilerden biri de bilgi teknolojilerini kullanma becerisidir. Bu beceri, hem dinî ve ahlaki alanla ilgili bilgilere ulaşma hem de bunları en uygun şekilde kullanabilme açısından önemlidir. Bu derste öğretmenler tarafından, bilgi teknolojilerini kullanma becerisini kazandırmaya yönelik aşağıdaki alt becerileri destekleyecek etkinlik ve çalışmalar yapılmalıdır. Bilgi teknolojilerini kullanma konusunda doğru karar verme ve planlama, Farklı kaynaklardan toplanmış bilgiyi bilgisayar ortamında kaydetme, biçimlendirme, tekrar kullanma ve sunma, İnternet tabanlı servislere erişme, araştırma ve kullanma, Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yenilik/buluşu desteklemek için bilgi çağı teknolojilerini kullanma, Bilgi çağı teknolojilerini kültürel ve sosyal amaçlarla kullanma, Sosyal medyada yer alan bilgilerin geçerliliğini ve güvenilirliğini sorgulama. Bireysel Farkındalık Becerisi Bireysel farkındalık becerisi; sosyal ilişkilerde, iletişimde ve benzeri alanlarda gerekli ve etkili davranışları uygun bir şekilde ve uygun zamanda ortaya koymak için gerekli olan becerilerdir. Bireyin kişisel özelliklerini geliştirmesi, farkındalıklarının artması, ikna gücünün yükselmesi, plan yapma, empati kurma ve sosyal ilişkilerinin gelişmesine kaynak oluşturur. Bireyin içinde bulunduğu sınıf, okul ve aile ortamında fark ettiği sorunların üzerine giderek, çözüm için sorumluluk alması, belli imkânları fırsatlara dönüştürmesi toplum için önemlidir. Ortaokul Seçmeli Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersi öğretmenlerin aşağıdaki alt becerileri kazandırmaya yönelik derslerde yapacakları etkinlik ve çalışmalar, bireysel farkındalık becerisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 8

9 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Engel ya da değişikliklerle baş edebilme, Gerek duyduğunda nasihat ve bilgi alma, Kendi öğrenme stratejilerini, güçlü ve zayıf yönlerini tanıma ve değerlendirme, Kendi öğrenmesini düzenleme, kendi çalışmasını değerlendirme, Kendisini motive etme ve kendisine güven duyma, Öğrendiklerini çeşitli yaşam durumlarında uygulama, Öğrenmenin amacı hakkında eleştirel düşünme, Önceki öğrenmelerinden ve deneyimlerinden yararlanma, Öz disiplin ve bağımsız çalışma becerileri edinme, Plan yapma, planlarını uygulayabilme, Stresten ve çatışmalardan kaçınma, Zamanı doğru yönetme. Değişim ve Sürekliliği Algılama Din evrenseldir ancak dinin yorumları tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar ve diğer sebeplere göre farklılaşabilmektedir. Bu nedenle öğrencinin dinî alanla ilgili konularda değişim ve sürekliliği algılama becerisi kazanması önemlidir. 9 Ortaokul Seçmeli Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersinde öğretmenler, geçmiş ve günümüzü karşılaştırmalarına imkân sağlayan örnek olay incelemeleri, metin ve görsel analizler gibi etkinlikler yoluyla aşağıdaki alt beceriler ile öğrencilerin değişim ve sürekliliği algılama becerisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Benzerlik ve farklılıkları bulma, Dinin sabiteleri ile değişken unsurlarını birbirinden ayırt edebilme, Geçmişteki problemlerin neden- sonuç ilişkisini tanıma, Tarihsel olguları ve yorumları ayırt etme, Zamanla oluşan değişimi algılama.

10 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Dinî Metinleri Anlama ve Yorumlama Becerisi İslam dininin doğru anlaşılması için ayet ve hadislerin sağlıklı bir şekilde yorumlanması gereklidir. Kur an ayetlerini ve hadisleri anlama ve yorumlama bireyin hayatını anlamlandıracak ve ona rehberlik yapacak ilke ve değerler üretme açısından önemlidir. Ortaokul Seçmeli Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersinde aşağıdaki alt becerileri kazandırmaya yönelik derslerde yapacakları etkinlik ve çalışmalar, dini metinleri anlama ve yorumlama becerisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Ayet ve hadisleri anlama ve yorumlayabilme, Ayet ve hadislerden ilke ve değerler çıkarabilme, Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma, Kur an-ı Kerim deki ayet mealleri arasında ilişki kurabilme. İletişim Becerisi İletişim becerisi, konuşma, dinleme, okuma ve yazma gibi becerileri etkili kullanmadır. İletişim becerisi birtakım alt beceriler içerir. Bu alt beceriler iletişim eğitiminin omurgasını oluşturur. Öğretmenlerin bu becerileri geliştirmeye yönelik hazırlayacağı etkinlikler, öğrencilerin iletişim becerilerinin gelişimine büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Ortaokul Seçmeli Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersinde öğrencilerde geliştirilmesi gereken en önemli becerilerden biri de iletişim becerisidir. Çünkü dersin genel amaçları ve kazanımları incelendiği zaman görülecektir ki; din, insanın hem kendi hem evren hem de yaratıcısıyla olumlu ve sağlıklı ilişkiler kurmasını amaçlamaktadır. Seçmeli Temel Dini Bilgiler dersinde öğretmenler aşağıdaki alt becerileri kazandırarak öğrencilerde iletişim becerisini geliştirebilmelidir. Bulunduğu ortama uygun üslup belirleyebilme, Dinî terim ve kavramların yazım ve telaffuzunu doğru kullanabilme, Dinleme, 10

11 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Empati kurabilme, Farklı perspektiften bakabilme, Görüşlerini gerekçelendirebilme, İletişim sırasında karşısındakinin beden dilini anlayabilme, Kabul ve saygıyı iletebilme, Olumlu ve olumsuz duygularını ben dili kullanarak ifade edebilme, Öfkeyi kontrol edebilme, Selamlaşma, Sözlü ya da yazılı olarak kendini ifade edebilme, Tanışma, Tartışma. Kültürel Farkındalık Becerisi Kültürlerarası farkındalık becerisi; kendi kültürünü tanıma, benimseme, diğer kültürden olan kişilerle empati kurma, o kişilerin davranış ve düşüncelerini eleştirmeden anlamaya çalışma, kişileri farklılıkları ve benzerlikleri ile kabul etmeyi içerir. Bir diğer ifade ile empatiyi merkeze alarak açık bir dünya görüşüne sahip olmayı ve farklı kültürlerden kişilerle iletişim kurmada başarılı olmayı işaret etmektedir. Ortaokul Seçmeli Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersinde öğretmenlerin aşağıdaki alt becerileri kazandırmaya yönelik derslerde yapacakları etkinlik ve çalışmalar, bu becerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Coğrafi ve kültürel farklılıkların dini anlama ve yaşama biçimleri üzerinde etkilerini fark etme, Diğer toplum ve kültürle ilgili temel kavramların farkında olma, Dinî ve millî değerlerin yaşatılmasına yönelik bir dünya görüşüne sahip olma, Dinin, milli kültürü oluşturan unsurların başında geldiğinin bilincinde olma, 11

12 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Farklı din ve inanç gruplarının bir arada yaşama tecrübelerini örneklendirme, Milli kültürel kimliğini özümseme ve diğer kültürlerle nasıl etkileşim içinde olduğunu kavrama, Sosyal ilişkileri güçlendirmede ve barış kültürünü yaygınlaştırmada sorumluluklar üstlenme, Toplumsal gelenekleri, kültürel öğeleri ve dil çeşitliliğini tanıma. Mekân, Zaman ve Kronolojiyi Algılama Becerisi Dinî ve mesleki alanla ilgili konuların iyi anlaşılabilmesi, yorumlanabilmesi ve değerlendirebilmesi için öğrencinin mekân, zaman ve kronolojiyi algılama becerisinin gelişmesi gerekir. Zaman ve mekânı doğru anlamak, hem bilimsel hem de dinî açıdan önem arz etmektedir. Öğrencilerde bu becerinin gelişmesi diğer becerilerin de olumlu gelişmesini ve kullanılmasını sağlayacaktır. Ortaokul Seçmeli Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersinde öğretmenlerin aşağıdaki alt becerileri kazandırmaya yönelik derslerde yapacakları etkinlik ve çalışmalar, mekân, zaman ve kronolojiyi algılama becerisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bazı mekân ve zamanların niçin önemli olduğunu algılama, Harita ve grafik yorumlayabilme, İslamiyet te önemli sayılan zaman ve mekânların değerini kavrama, Kronolojik sıralama yapabilme, Zaman ifadelerini doğru kullanma. Problem Çözme Becerisi Problem çözme becerisi ile öğrencilerin karar verme yetilerini geliştirme ve onlara hayat boyu kullanabilecekleri problem çözme yeteneği kazandırma hedeflenmektedir. Problem çözme becerisi, öğrencilerin dinî ve ahlaki problemleri bilişsel, duyuşsal ve psikomotor fonksiyonlarını kullanarak kendilerinin çözmelerine yardımcı olur. 12

13 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Problem çözme becerisi, yaşanılan tecrübe ve etkinliklerle geliştirilebilir. Ortaokul Seçmeli Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersinde bazı etkinlikler aracılığıyla öğrencilere problemi hissettirme, buldurma ve çözüm üretme alışkanlığı kazandırılabilir. Akıl yürütme sürecini takip edebilme ve değerlendirme, Dinî ve ahlaki meselelerde sebep-sonuç ilişkisine bağlı olarak çıkarımlarda bulunma, Karşılaştığı problemlerin çözümünde öğretim programından elde ettiği kazanımlardan yararlanma, Problemi fark edebilme, Probleme uygun çözüm önerileri sunma, Toplumu ilgilendiren problemlerin çözümü ile ilgilenme. Sosyal Beceri Sosyal beceri; başkaları ile iletişimi mümkün kılacak, sosyal açıdan kabul edilebilir ve öğrenilmiş davranışlar olarak tanımlanabilir. Kişi sosyal ilişkiler kurarak çevresiyle etkileşim içinde bulunur. Bu etkileşim sürecinde sağlıklı ilişkiler kurabilmek ancak yeterli sosyal becerileri kazanmakla gerçekleşebilir. Eğitimin en önemli amaçlarından biri kendisine, çevresindeki kişilere ve doğaya değer veren, yaşadığı toplumun ve dünyanın bir parçası olarak kendisine güvenen ve topluma katkıda bulunabilen bilince sahip bireyler yetiştirmektir. Dinin amaçlarından biri de bireyin çevresiyle olumlu ve sağlıklı ilişkiler geliştirmesidir. Öğrenciler, toplumsal olaylara ilgi duymalı, sorunların farkında olmalı, gerektiğinde hem kendisi hem de başkalarının iyiliği için harekete geçebilmelidir. Ortaokul Seçmeli Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersinde bazı etkinlikler aracılığıyla öğrencilere aşağıdaki bazı alt becerilere yönelik etkinlikler yapılarak onların sosyal becerileri geliştirilebilir. Bilgi ve tecrübe paylaşımının gerekliliğine inanma, Bireylerin inanma ve inancına uygun yaşama özgürlüğüne ilişkin bilinç kazanma, 13

14 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Dinî ve ahlaki değerler ışığında çevre bilincine sahip olma Dini ve ahlaki değerleri benimseme, Millî ve dinî değer taşıyan kurumlarımızın ve eserlerimizin yaşatılmasına yönelik çalışmalara aktif olarak katılma, Önyargıların üstesinden gelme, uzlaşmacı bir tutum sergileme, Sosyal sorumluluk bilincini geliştirme, Toplumda millî, dinî ve ahlaki değerlerin kalıcılığı için projeler üretme, Toplumsal ilişkilerde ve komşuluk ilişkilerinde yapıcı katılım sağlama. Temel Dini Kaynakları Tanıma ve Kullanma Kur an-ı Kerim, bazı hadis ve fıkıh kaynakları öğrencinin bu derste İslam dininin inanç, ibadet, ahlak ve muâmelât alanına ait temel konuları öğrenmek için kullanabileceği kaynaklardır. Bu nedenle, öğrencilerin Ortaokul Seçmeli Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersinde öğrencilerimizin başta Kur an-ı Kerim meali olmak üzere bahsedilen kaynakları tanıma ve kullanmalarına yönelik düzeye uygun etkinlikler yapılmalıdır. Hadis kaynaklarından yararlanabilme, Temel dinî kaynakların özelliklerini kavrama, Kur an-ı Kerim mealini kullanma, Tematik olarak ayetler ve hadisler çerçevesinde bir konuyu inceleme. 14

15 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 4.6. Değerler Adalet Özgüven Allah sevgisi Peygamber sevgisi Azim Sabır Diğerkâmlık Samimiyet Dinî değerlere saygı Saygı Doğruluk Sevgi Edep Sorumluluk Güvenilirlik Şefkat Hayâ Şükür İhsan Takva İtidal Tevazu Kardeşlik Vefa Kültürel mirasa duyarlılık Yardımlaşma ve dayanışma Nezaket 5. PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN İLKE VE AÇIKLAMALAR 1. Dersin üniteleri birbirleriyle ilişkili olarak işlenmelidir. Her bir ünite için kullanılacak süre ve ünitelerin işleniş sırası programda belirlenmiştir. Bununla birlikte zümre öğretmenlerince öğrenci seviyesi ve çevre şartlarına uygun planlama yapılabilir. 2. Ortaokul Seçmeli Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersi öğretim programı beceri temelli olarak yapılandırılmıştır. Bu çerçevede kazanımların işlenilmesinde öğretim programında yer alan temel becerileri kazandırmaya yönelik etkinliklere yer verilmelidir. 3. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde sevgi temelli bir yaklaşımla, öğrenci düzeyine, eğitim ortamına, genel kültür ve dinî bilgi seviyelerine, çevre faktörlerine göre öğrencileri aktif kılan yöntem, teknik ve stratejiler kullanılmalıdır. 4. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde kazanımlara uygun görsel, işitsel ve basılı materyallerden yararlanılmalıdır. 5. Öğrencilerin konuyu kavramaları esas alınacak ve öğrenciler, konularda geçen ayet ve hadisleri ezberlemeye zorlanmayacaktır. 15

16 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 6. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ölçme ve değerlendirme, eğitim ve öğretimin önemli bir parçasıdır. Eğitimde, programların istenilen başarıyı gösterip göstermediği, amaçlanan hedeflere ulaşıp ulaşmadığı, öğrencilerin hedeflenen kazanımları elde edip etmediği öğrencilerden beklenen bilgi, beceri ve tutumların gelişip gelişmediği, ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilir. Ortaokul Seçmeli Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersine yönelik ölçme ve değerlendirme faaliyetleri süreç odaklı olarak yürütülmelidir. Öğretmen sürecin değerlendirmesini yaparken ortama, ilgi ve ihtiyaçlara uygun ölçme yöntem ve teknikleri geliştirebilir. Seçmeli Temel Dini Bilgiler dersinde ölçme ve değerlendirme süreci, öğrenci merkezli ele alınır. Öğrencilerin gelişim süreci, edindiği kazanımların birbirinden farklı olabileceği göz önünde bulundurulmalı süreç ve sonuçtaki düzeylerinin farklılık gösterebileceği dikkate alınmalıdır. Ortaokul Seçmeli Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersinde kullanılacak ölçme değerlendirme etkinlikleri; 1. Amaç ve kazanımlarla uyumlu olmalıdır. 2. Öğrenme-öğretme sureciyle bütünlük (süreci değerlendirme) arz etmelidir. 3. Öğrenim süreci sonunda kazanılması planlanan yeterlikler; bilgi, beceri ve tutumları ölçmelidir. 4. Öz değerlendirmeye imkân tanımalıdır. 5. Öğrencilerin bireysel gelişimlerini izleyebilecek (dereceli puanlama anahtarı, kontrol listesi, öz ve akran değerlendirme formları ve gözlem formu gibi) uygun ölçme araçları kullanılmalı ve mümkün olduğunca ölçme araçlarında çeşitlilik sağlanmalıdır. 6. Seçmeli Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) dersinde ölçme ve değerlendirme yapılırken her bir öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. 16

17 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 1. ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 1) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI VE SÜRELERİ ÜNİTELER KAZANIM SAYILARI DERS SAATİ 1. İslam a Giriş Allah a ve Meleklere İman Ahirete İman Namaz Oruç 6 12 TOPLAM

18 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ (İSLAM 1) SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTE VE KONULARI ÜNİTE I ÜNİTE II ÜNİTE III ÜNİTE IV ÜNİTE V İslam a Giriş Allah a ve Meleklere İman Ahirete İman Namaz Oruç 1. Dinimiz İslam 2. İmanın Şartları 3. İslam ın Şartları 1. Allah a İman 1.1. Allah ın Sıfatları 1.2. En Güzel İsimler: Esma-i 1. Sonsuzluk Yurdu: Ahiret Hayatı 2. Ahiretle İlgili Kavramlar 2.1. Berzah 1. Dinin Direği: Namaz 1.1. Namaza Davet: Ezan-Kamet 1. Oruç 1.1. Ramazan Ayının Önemi 1.2. Oruç Kimlere Farzdır? Hüsna 4. İslam Dininin Temel 2.2. Kıyamet 1.2. Namazın Farzları Özellikleri 1.3. Allah ın Birliğinin Sayısız 2.3.Ba s 1.3. Namazın Kılınışı 1.3. Oruçla İlgili Kavramlar 4.1. İslam ın Özü Tevhidtir 4.2. İslam Vahiy Kaynaklıdır Şahitleri 1.4. Allah a imanın Davranışlarımıza Etkisi 2.4.Haşr ve Mahşer 2.5.Hesap ve Mizan 2.6. Sırat 1.4. Namazın Çeşitleri 1.5. Cemaatle Namaz 1.6. Namazı Bozan Durumlar 1.4. Oruç Çeşitleri 1.5. Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 2. Rabbimizin Emrindeki Manevi Görevliler: Melekler 2.7.Cennet ve Cehennem 1.7. Namazın Fert ve Toplum 1.6. Orucu Bozan Durumlar 4.3. İslam Fıtrata Uygundur 2.1. Meleklerin Özellikleri Topluma Kazandırdıkları 3. Ahirete İmanın Bireye ve Üzerindeki Etkileri 2. Dua 1.7. Ramazan Ayına Özgü 4.4. İslam Hayatın Bütün 2.2. Meleklerin Görevleri Yönlerini Kuşatır Duanın Önemi İbadetler 2.3. Meleklere İmanın 4.5. İslam Evrenseldir Davranışlarımıza Etkisi 2.2. Fiili Dua 1.8. Ramazan Bayramı ve 4.6. İslam Orta Yolu Esas Alır 4.7. İslam Kişi ve Toplumun Huzurunu Hedefler 3. Kur an da Cin ve Şeytan 2.3. Kur an-ı Kerim den Dua Örnekleri 2.4. Peygamberimizden Dua Örnekleri Namazı 1.9. Orucun Fert ve Toplum Üzerindeki Etkileri 7

19 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Konu Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE I İSLAM A GİRİŞ 1. Dinimiz İslam 2. İmanın Şartları 3. İslam ın Şartları 4. İslam Dininin Temel Özellikleri 4.1. İslam ın Özü Tevhidtir 4.2. İslam Vahiy Kaynaklıdır 4.3. İslam Fıtrata Uygundur 4.4. İslam Hayatın Bütün Yönlerini Kuşatır İslam Evrenseldir 4.6. İslam Orta Yolu Esas Alır 4.7. İslam Kişi ve Toplumun Huzurunu Hedefler Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. Din ve İslam kavramını açıklar. 2. İman ve İslam ın şartlarını sıralar. 3. İslam ın temel özelliklerini yorumlar. 4. İslam ın emir ve yasaklarının, bireysel ve toplumsal huzuru hedeflediğini fark eder. 1. kazanım işlenirken din kavramıyla ilgili ayrıntılı tanımlamalara girilmeyecek ve Allah katında makbul dinin İslam olduğu vurgulanacaktır. 2. kazanım işlenirken sahih iman olmadan amellerin makbul olmayacağına vurgu yapılacaktır. 3. kazanım işlenirken İslam ın aşırılıklardan uzak bir din olduğuna ve dünya ve ahiret dengesini esas aldığına da değinilecektir. Ayrıca İslam Orta Yolu Esas Alır konusu Bakara suresi 143, Ali İmran suresi 64, Nisa suresi 171, Maide suresi 77, Tevbe suresi ayetler ışığında işlenecektir. Beceriler: Araştırma ve sorgulama becerisi Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma, Değerler: Allah sevgisi, adalet, dinî değerlere saygı, itidal. 8

20 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Konu Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE II ALLAH A VE MELEKLERE İMAN 1. Allah a İman 1.1. Allah ın Sıfatları 1.2. En Güzel İsimler: Esma-i Hüsna 1.3. Birliğinin Sayısız Şahitleri 2. Rabbimizin Emrindeki Manevi Görevliler: Melekler 2.1. Meleklerin Özellikleri 2.2. Meleklerin Görevleri 3. Allah a ve Meleklere İmanın Davranışlarımıza etkisi 4. Kur an da Cin ve Şeytan Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. İsim ve sıfatlarıyla Allah ı tanır. 2. Meleklerin özelliklerini ayet ve hadislerle açıklar. 3. Allah a ve Meleklere imanın bireyin hayatına sağladığı faydaları kavrar. 4. Cinler ve şeytanın özelliklerini ayet ve hadislerle açıklar. 1. kazanım işlenirken Allah ın yaratma ve emretmedeki birliği vurgulanacaktır. Ayrıca Bakara suresi 255; Araf suresi 54,182; İsra suresi 111; Furkan suresi 2; Haşr suresi ayetler ile Kafirun ve İhlas surelerinin ışığında işlenecektir. 4. kazanım işlenirken öğrencilerin yaş ve psikolojik durumları dikkate alınarak cin ve şeytanla ilgili toplumda yaygın olan batıl inanç ve hurafelere değinilecektir. Ayrıca cinlerin de dinden sorumlu olduğu da vurgulanacaktır Beceriler: Araştırma ve sorgulama becerisi Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma Mekân, zaman ve kronolojiyi algılama Değerler: Allah sevgisi, adalet, sorumluluk, doğruluk.. 9

21 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Konu Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE III AHİRETE İMAN 1. Sonsuzluk Yurdu: Ahiret Hayatı 2. Ahiretle İlgili Kavramlar 2.1. Berzah 2.2. Kıyamet 2.3.Ba s 2.4.Haşr ve Mahşer 2.5.Hesap ve Mizan 2.6. Sırat 2.7.Cennet ve Cehennem 3. Ahirete İmanın Bireye ve Topluma Kazandırdıkları Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. Ahiret kavramını açıklar. 2. Ahirete imanı ayet ve hadislerle temellendirir. 3. Ahiretle ilgili kavramları tanımlar. 4. Ahirete inanmanın bireye ve topluma kazandırdıklarını fark eder.. 3. kazanım işlenirken çocukların yaş seviyesi göz önünde bulundurularak ayrıntıya girilmeyecek ve Yasin suresi 5 ve 6. sayfalara vurgu yapılacaktır. 4. kazanım işlenirken adalet ve sorumluk kavramlarına vurgu yapılacaktır. Beceriler: Araştırma ve sorgulama becerisi Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma Mekân, zaman ve kronolojiyi algılama Değerler: Allah sevgisi, adalet, sorumluluk. 10

22 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Konu Öğrenme Çıktıları /Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE IV NAMAZ 1. Dinin Direği: Namaz 1.1. Namaza Davet: Ezan-Kamet 1.2. Namazın Farzları 1.3. Namazın Kılınışı 1.4. Namazın Çeşitleri 1.5. Cemaatle Namaz 1.6. Namazı Bozan Durumlar 1.7. Namazın Fert ve Toplum Üzerindeki Etkileri 2. Dua 2.1. Duanın Önemi 2.2. Fiili Dua 2.3. Kur an-ı Kerim den Dua Örnekleri Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Namazın Müslüman ın hayatındaki yerini kavrar. 2. Ezan ve Kamet i okur. 3. Namazın farzlarını açıklar. 4. Namazın kılınışını kavrar. 5. Namazın çeşitlerini sıralar. 6. Cemaatle namazın önemini kavrar 7. Namazı bozan durumları açıklar. 8. Namaz kılmaya istekli olur. 9. Duanın önemini kavrar 10. Kur an-ı Kerim den ve Peygamberimiz den dua örnekleri verir. 2. kazanım işlenirken Ezan ve Kamet in anlamları da verilecektir. Ayrıca Cuma suresi 9. ayete de yer verilecektir. 3. kazanım işlenirken abdest, teyemmüm ve gusül abdestinin alınışını da açıklanacaktır. Ayrıca Maide suresi 6. ayete vurgu yapılacaktır. 4. kazanım işlenirken beş vakit namaz ile cuma namazının kılınışına değinilecektir. Ayrıca konu Bakara suresi 153; Nisa suresi ; İsra suresi 78-79; Ankebut suresi 45. ayetler ışığında işlenecektir. Beceriler: Araştırma ve sorgulama becerisi Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma Mekân, zaman ve kronolojiyi algılama Değerler: Allah sevgisi, sorumluluk, sabır Peygamberimizden Dua Örnekleri 11

23 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Konu Öğrenme Çıktıları Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE V ORUÇ 1. Oruç 1.1. Ramazan Ayının Önemi 1.2. Oruç Kimlere Farzdır? 1.3. Oruçla İlgili Kavramlar 1.4. Oruç Çeşitleri 1.5. Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 1.6. Orucu Bozan Durumlar 1.7. Ramazan Ayına Özgü İbadetler 1.8. Ramazan Bayramı ve Namazı 1.9. Orucun Fert ve Toplum Üzerindeki Etkileri Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Oruç ibadetini kavrar. 2. Kimlerin oruç tutmakla yükümlü olduğunu açıklar. 3. Oruç ile ilgili temel kavramları açıklar. 4. Farz, vacip ve nafile oruçlara örnekler verir. 5. Oruçlunun dikkat etmesi gereken hususları kavrar. 6. Ramazan ayına özgü diğer ibadetleri açıklar 5. kazanım işlenirken orucun sadece yeme ve içmeden uzak durmak olmadığı, kötü söz ve davranışlardan da kaçınmak gerektiği vurgulanacak ve orucu bozan durumlara değinilecektir. Ayrıca Bakara suresi ayetlere yer verilecektir. 6. kazanım işlenirken Kur an-ı Kerim in Ramazan ayında indirilmeye başladığına vurgu yapılacak, İtikaf, teravih, mukabele (Kur an Okuma), sadaka-i fıtr, infak konularına değinilecek ve konular Peygamberimiz in hayatından örneklerle anlatılacaktır. Beceriler: Araştırma ve sorgulama becerisi Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma Mekân, zaman ve kronolojiyi algılama Değerler: Allah sevgisi, sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışma, sabır. 12

24 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 2) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI VE SÜRELERİ ÜNİTELER KAZANIM SAYILARI DERS SAATİ 1. Dinî Hükümler Peygamberler ve Kitaplara İman Kader ve Kazaya İman Zekât ve Sadaka Hac ve Kurban 6 16 TOPLAM

25 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ (İSLAM 2) SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTE VE KONULARI ÜNİTE I ÜNİTE II ÜNİTE III ÜNİTE IV ÜNİTE V Dinî Hükümler Peygamberlere ve Kitaplara İman Kader ve Kazaya İman Zekât ve Sadaka Hac ve Kurban 1. Mükellefiyet 1. Allah ın Kutlu Elçileri: Peygamberler 1. Kader ve Kaza 1. Allah İçin Vermek: Zekât 1. Rabb in Evine Yolculuk: Hac 1.1. Allah ın İlmi, İradesi ve 2. Mükellefin Davranışları 1.1. Zekatın Dindeki Yeri ve 1.1. Haccın Dindeki Yeri ve Önemi 1.1. Peygamberlik ve Vahiy Kudreti Önemi 1.2. Peygamberlerin Sıfatları 1.2. İnsanın İradesi ve Sorumluluğu 1.3. Peygamberlerin Görevleri 1.3. Kaderle İlgili Bazı Kav Zekât Vermesi Gereken Ki Hac ile İlgili Mekânlar 1.2. Zekât İle İlgili Kavramlar 1.2. Hac ile İlgili Kavramlar 2.1. Farz 2.2. Vâcib 1.4. Kur an da İsmi Geçen ramlar şiler 1.4. Haccın Yapılışı Peygamberler Ecel ve Ömür 1.4. Zekât Verilebilecek Kişiler 2.3. Sünnet 1.5. Son Peygamber Hz Rızık 1.5. Haccın Bireysel ve Toplumsal Faydaları 1.5. Zekât Nelerden Verilir Muhammed (s.a.v.) Başarı ve Başarısızlık 2.4. Mübah 2. İlahi Kitaplar 1.6. Zekatın Bireysel ve Toplumsal Faydaları Tevekkül ve Dua 2. Umrenin Dindeki Yeri ve Önemi 2.5. Haram 2.1. İlahi Kitaplar ve Özellikleri Sağlık ve Hastalık 2.1.Umre ve Yapılışı Hayır ve Şer 2. Sadaka 2.6. Mekruh 2.2. Son Mesaj Kur an-ı Kerim 2. Kader ve Kazaya Imanın İnsan 2.1. Sadakanın Dindeki Yeri 3. Kurban 3.1. Kurban ile İlgili Kavramlar 2.7. Müfsit Üzerindeki Etkileri ve Önemi 3.2. Kimler Kurban Keser 2.2. Vacip Olan Sadakalar 2.3. Nafile Olan Sadakalar 2.4. Sadaka-i Cariye 3.3. Nelerden Kurban Kesilir 3.4. Kurban Bayramı ve Namazı 3.5. Kurban İbadetinin Bireysel ve Toplumsal 14

26 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Konu Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE I DİNİ HÜKÜMLER 1. Mükellefiyet 2. Mükellefin Fiilleri 2.1. Farz 2.2. Vâcib 2.3. Sünnet 2.4. Mübah 2.5. Haram 2.6. Mekruh 2.7. Müfsit Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Mükellefiyet kavramını açıklar. 2. Dinî hükümleri örneklerle açıklar. 3. Günlük hayatta dinî hükümlerin önemini kavrar. Ünite işlenirken kavramlar ayet ve hadislerden örneklerle ve öğrenci seviyesi dikkate alınarak açıklanacaktır. 1. kazanım işlenirken âkil ve bâliğ olmak konusuna vurgu yapılacaktır. 2. kazanım işlenirken farz, haram ve mekruh çeşitlerine değinilecek ve sünnetin bağlayıcılığını vurgu yapılacaktır. Ayrıca sünnet konusu işlenirken nafile mendup ve müstehap kavramlarına da değinilecektir. 3. kazanım işlenirken kati dini hükümleri reddetmenin küfür olduğu vurgulanacaktır. Beceriler: Araştırma ve sorgulama becerisi Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma Değerler: Sorumluluk 15

27 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Konu Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE II PEYGAMBERLERE VE KİTAPLARA İMAN 1. Allah ın Kutlu Elçileri: Peygamberler 1.1. Peygamberlik ve Vahiy 1.2. Peygamberlerin Sıfatları 1.3. Peygamberlerin Görevleri 1.4. Kur an da İsmi Geçen Peygamberler 1.5. Son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) 2. İlahi Kitaplar 2.1. İlahi Kitaplar ve Özellikleri 2.2. Son Mesaj Kur an-ı Kerim Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Allah ın insanlara niçin peygamber gönderdiğini ayet ve hadislerle temellendirir. 2. Bütün peygamberlere gelen vahiylerin ortak yönlerini fark eder. 3. Peygamberlerin sıfatlarını kavrar. 4. Kur an da adı geçen peygamberleri listeler. 5. İlahi kitapları ve özelliklerini açıklar. 2. kazanım işlenirken konu Al-i İmran suresi 64. ayet ve Araf suresinin ışığında açıklanacaktır. 3. kazanım işlenirken mucize kavramına değinilecektir. 4. kazanım işlenirken sünnetle belirtilen ama Kur an-ı Kerim de ismi yer almayan peygambere (Şit a.s.) da yer verilecek ve ulul azm olan peygamberlere değinilecektir. 5. kazanım işlenirken ilahi kitapların yazıya geçiriliş sürecine, Kur an-ı Kerim in nüzulune, Mushaf haline getirilmesine ve nasih oluşu ile diğer kitapların tahrif edildiğine vurgu yapılacaktır. Ayrıca suhuf ve suhuf verilen peygamberlere de değinilecektir. Beceriler: Araştırma ve sorgulama becerisi Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma Mekân, zaman ve kronolojiyi algılama Değerler: Allah sevgisi, peygamber sevgisi, sorumluluk.. 16

28 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Konu Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE III KADER VE KAZAYA İMAN 1. Kader ve Kaza 1.1. Allah ın İlmi, İradesi ve Kudreti 1.2. İnsanın İradesi ve Sorumluluğu 1.3. Kaderle İlgili Bazı Kavramlar Ecel ve Ömür Rızık Başarı ve Başarısızlık Tevekkül ve Dua Sağlık ve Hastalık Hayır ve Şer 2. Kader ve Kazaya Imanın İnsan Üzerindeki Etkileri Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Kader ve kazaya imanı ayet ve hadislerle temellendirir. 2. Allah ın ilmiyle iradesi arasında ilişki kurar. 3. İnsanın iradesi ile sorumluluğu arasındaki ilişkiyi kavrar. 4. Kaderle ilgili temel kavramları tanımlar. 5. Kader ve kazaya imanın insan hayatı üzerindeki etkisini kavrar. 1. kazanım işlenirken insanın ilmi ve sınırlarına da değinilecektir. 2. kazanım işlenirken insanın davranışlarında Allah ın cebrinin olmadığı vurgulanacaktır. 4. kazanım işlenirken Rızık, Başarı ve Başarısızlık konuları işlenirken emek kavramına da değinilecektir Beceriler: Araştırma ve sorgulama becerisi Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma Mekân, zaman ve kronolojiyi algılama Değerler: Sorumluluk, azim. 17

29 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Konu Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE IV ZEKÂT VE SADAKA 1.Allah İçin Vermek: Zekât 1.1. Zekâtın Dindeki Yeri ve Önemi 1.2. Zekât İle İlgili Kavramlar 1.3. Zekât Vermesi Gereken Kişiler 1.4. Zekât Verilebilecek Kişiler 1.5. Zekât Nelerden Verilir 1.6. Zekâtın Bireysel ve Toplumsal Faydaları 2. Sadaka Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Zekât ibadetinin dindeki yerini ayet ve hadislerle açıklar. 2. Zekâtla ilgili kavramları açıklar 3. Zekâtla ilgili hükümleri açıklar 4. Zekâtın bireysel ve toplumsal faydalarını kavrar. 5. Sadaka ibadetinin dindeki yerini ayet ve hadislerle açıklar. 1. kazanım işlenirken zekat ibadetinin Mekke de de olduğu fakat Medine de kurumsallaştığına vurgu yapılacaktır. Beceriler: Araştırma ve sorgulama becerisi Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma Mekân, zaman ve kronolojiyi algılama Sosyal beceri Değerler: 2.1. Sadakanın Dindeki Yeri 6. Sadaka çeşitlerini açıklar Allah sevgisi, kardeşlik, samimi- yet, yardımlaşma ve dayanışma ve Önemi 2.2. Vacip Olan Sadakalar 2.3. Nafile Olan Sadakalar 2.4. Sadaka-i Cariyee 18

30 DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Konu Öğrenme Çıktıları/Kazanımlar Açıklamalar Amaçlar ÜNİTE V HAC VE KURBAN 1. Rabb in Evine Yolculuk: Hac 1.1. Haccın Dindeki Yeri ve Önemi 1.2. Hac ile İlgili Kavramlar 1.3. Hac ile İlgili Mekânlar 1.4. Haccın Yapılışı 1.5. Haccın Bireysel ve Toplumsal Faydaları 2. Umrenin Dindeki Yeri ve Önemi 2.1.Umre ve Yapılışı 3. Kurban 3.1. Kurban ile İlgili Kavramlar 3.2. Kimler Kurban Keser 3.3. Nelerden Kurban Kesilir 3.4. Kurban Bayramı ve Namazı 3.5. Kurban İbadetinin Bireysel ve Toplumsal Bu ünite sonunda öğrenciler: 1. Hac ibadetinin yapılış amacını kavrar. 2. Hac ile ilgili kavramları açıklar. 3. Hac ile ilgili mekânları tanır. 4. Haccın yapılışını açıklar. 5. Umre ve hac ibadetlerini karşılaştırır. 6. Kurban ibadetinin amacını kavrar. 2 ve 3. kazanımlar işlenirken hac ile ilgili temel kavramlar (İhram, Tavaf, Sa y, Vakfe, Kurban, Zemzem, Haceru l Esved) ve hac ile ilgili mekânlar (Mikat, Kabe, Safa-Merve, Mina, Müzdelife, Arafat, Makam-ı İbrahim) konularına öğrencilerin seviyesi dikkate alınarak değinilecektir. Ayrıca Medine deki ziyaret yerlerine de değinilecektir. 6. kazanım işlenirken konu Saffat ve Hac surelerindeki ayetlerden faydalanılarak ele alınacaktır. Beceriler: Araştırma ve sorgulama becerisi Dinî terim ve kavramları doğru ve yerinde kullanma Mekân, zaman ve kronolojiyi algılama Sosyal beceri Değerler: Allah sevgisi, kardeşlik, sevgi, saygı, samimiyet, yardımlaşma ve dayanışma, sabır. 19

31 Bu materyal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarının güncellenmesi çalışmaları kapsamında kamuoyunun görüş, öneri ve eleştirilerini almak amacıyla hazırlanmıştır. Başka bir amaçla kullanılamaz. Öğretim programlarının nihai hali değildir. 20

İMAM HATİP ORTAOKULLARI TEMEL DİNİ BİLGİLER (5-8) DERSİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI

İMAM HATİP ORTAOKULLARI TEMEL DİNİ BİLGİLER (5-8) DERSİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İMAM HATİP ORTAOKULLARI TEMEL DİNİ BİLGİLER (5-8) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Bu materyal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarının güncellenmesi çalışmaları kapsamında

Detaylı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER ( İSLAM 1-2) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER ( İSLAM 1-2) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL TEMEL DİNİ BİLGİLER ( İSLAM 1-2) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İÇİNDEKİLER 1. ÖĞRETİM PROGAMININ TEMEL FELSEFESİ... 2 2. PROGRAMIN AMAÇLARI... 3 3. PROGRAMIN VİZYONU... 3

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 1-2) DERSİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI TASLAK

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 1-2) DERSİ TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI TASLAK Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNİ BİLGİLER (İSLAM 1-2) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Bu materyal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarının güncellenmesi çalışmaları kapsamında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak ve

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLETİŞİM VE SUNUM BECERİLERİ DERSİ (7 VEYA 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2015 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ (9-12) TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ (9-12) TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ (9-12) ÖĞRETİM PROGRAMI 2017 Bu materyal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarının güncellenmesi çalışmaları kapsamında kamuoyunun

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ (5-8) TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ (5-8) TASLAK ÖĞRETİM PROGRAMI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ORTAOKUL PEYGAMBERİMİZ İN HAYATI DERSİ (5-8) ÖĞRETİM PROGRAMI 2017 Bu materyal Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretim programlarının güncellenmesi çalışmaları kapsamında

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Kader ve

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYALLEŞME VE İLETİŞİM (SEÇMELİ) Ders No : 0070040181 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı İnsanın Evrendeki

Detaylı

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Taslak Öğretim Programı (4-8; Sınıflar)

DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Taslak Öğretim Programı (4-8; Sınıflar) DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Taslak Öğretim Programı (4-8; 9-12. Sınıflar) TEMMUZ, 2017 Taslak Öğretim Programı (4-8;-9-12) GİRİŞ Eğitim, bir iletişim ve etkileşim sürecidir. Yaşam boyunca hepimiz eğitiyor

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir.

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düșünme becerisi

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

BİREYSEL SPORLAR YÜZME DERSİ

BİREYSEL SPORLAR YÜZME DERSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü SPOR LİSESİ BİREYSEL SPORLAR YÜZME DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara 2016 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 YÜZME DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI NIN GENEL AMAÇLARI...4 YÜZME

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ KASIM EKĠM EYLÜL Öğrenme Alanı: ĠNANÇ. ÜNĠTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle TanıĢma, Dersin Amacı ve ĠĢleniĢ ġekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste iģlenecek konular ve ders iģleme teknikleri hakkında

Detaylı

1. Araştırma 2. Eleştirel düşünme 3. Karar verme 4. Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma

1. Araştırma 2. Eleştirel düşünme 3. Karar verme 4. Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma SINIF : 6 ÖĞRENME ALANI : İBADET ÜNİTE : 2 / NAMAZ İBADETİ MATERYAL TÜRÜ : PERFORMANS GÖREVİ 6.SINIF İÇERİK SINIF DÜZEYİ BEKLENEN BECERİLER Peygamberlerin sahip oldukları nitelikleri araştırıyoruz. 6.sınıf

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ

2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ 2.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB kazanımlarına

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANININ TANIMI VE AMACI 2 SERAMİK

Detaylı

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ 9 1.1. Dünyada Hayat Bilgisi Dersinin Ortaya Çıkışı 11 1.2. Ülkemizde Hayat Bilgisi Dersi Geleneği 13 1.3. Hayat Bilgisi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Varlıklar Âlemi Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar Meleklere İman Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI ANKARA, 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANININ TANIMI VE AMACI

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ

Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi. Emre ÜNLÜ Zihinsel Yetersizliği olan bireylere Okuma- Yazma Öğretimi Emre ÜNLÜ Neden okuma yazma öğretmeliyiz? Yaşama katılım Yaşamsal tercihler Okuma yazma Bilgiye ulaşma Bağımsızlaşma Sessel farkındalık Metni

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİK DESEN ÇİZİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI Ders No : 0310400081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 3. Sayı / Şubat - Mart 2016 ŞUBAT AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ ŞUBAT AYI. sayfa 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. 2 de. sayfa.

PDR ÇALIŞMALARIMIZ. 3. Sayı / Şubat - Mart 2016 ŞUBAT AYI ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ ŞUBAT AYI. sayfa 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ. 2 de. sayfa. ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 2 de PDR ÇALIŞMALARIMIZ 2. SINIF ETKİNLİKLERİMİZ sayfa 4 te ANA SINIFI ETKİNLİKLERİMİZ Sınıflarımızda Ben Yapabilirim etkinliğini uyguladık. Etkinlikte; öğrencilerimizin

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Ders No : 0310380096 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Ders No : 0310380057 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.SANAT ATÖLYE III (TEK.VE TAS.EĞİTİMİ I) Ders No : 0310380092 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KASIM EKİM EYLÜL D.Saa t ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İBADET. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6.

Detaylı

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar.

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar. ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ EYLÜL Öğrenme Alanı: İBADET D.Saa t 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6. Hac Nedr ve Nçn Yapılır? 7. Hac ve Umre le İlgl

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı