Durumsallık Yaklaşımı açısından ele aılnmış kuramsal ve görgül çalış ana fikri, örgütlerin etkin olabilmeleri için çevrelerinel, teknolojı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Durumsallık Yaklaşımı açısından ele aılnmış kuramsal ve görgül çalış ana fikri, örgütlerin etkin olabilmeleri için çevrelerinel, teknolojı"

Transkript

1 YÖNETiM BiçiMLERi, ÖRGÜT YAPıSı ARASıNDAKi ilişkiler* VE BAŞARıM M. Ceyhan ALDEMİR ** R. BARBATO*** Son zamanlarda yönetsel davranış ve örgütsel biçimlendirme (dizayn) konularında önemli ölçüde araştırma yapılmıştır. Bu çalışmaların çoğunluğunda Dummsallık Yaklaşımının temel alındığı görülmektedir. Durumsallık Yaklaşımı açısından ele aılnmış kuramsal ve görgül çalış ana fikri, örgütlerin etkin olabilmeleri için çevrelerinel, teknolojı maların lerine2 ve personellerinin gereksinimlerine3 yanıt verebilecek yapılar geliştinneleri görüşüdür. Ancak, örgütlerin başarırnlarını (etkinliğini) etkileyebilecek yönetim biçimleri, örgü'tün konumu ve kültürelortam gibi kimi diğer önemli durumsallık özelliği taşıyan değişkenler de vardır, ve bunlar hemen hemen hiç incelenmemiştir. Yönetsel davramşın örgüt yapısı üzerindeki etkisi dc çok az araştırılan konulardan birisini oluşturmaktadır. Yazarlarıı' bileb~lrj ği kadariyle yöne Bu çalışma 19 Nisan 1980 tarihinde St. John Fisher College, Rochestcr, New York'da düzenlenen «Productivity» adlı konferans'" sunulmuş ve ilk şekli «abstraci» (özet) olarak basılmıştır. * Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. *** Ass. Prof., College of Business, Roches!er Institute of Technology. Bums, T., Stalkcr, G.M., The Management of Innovation, Tavistoek Publications, London, 1961; Lawrance, P.R., Lorsch, J.W., Organization and Environment, Harvard Graduate School of Business Administralion, Boston, Woodward, J., Industrlal Organization, Oxford University Press, London, 1965; Blau, P., Falbe,.\1., McKinley, C.M., Tracy, P.K., «Technology and Organization in Manufacturing», Administrative Science Quartcrly, 1976, v. 21; Rcimann, B.C., «Organization Structure and Technology in Mnnufacturings: System vcrsus Workflo,," Level Perspectives», Academy of Management Journal', 1980, 23, Argyris, C., The Applicability of Organizatioııal Sociology, Cambridge University Press, 1973; DeGrecnc, K., «Organizationa! Best Fit: Survivaı'. Change and Adoptation», Eds.: E.H. Burack ve A.R. Negandhi, Organlzationa! Design, Kent State University Press, Kent, Ohio, Clıandler, A., Strategy and Stnıcture, Canıbridge, Massac., MIT Press, 1962; Child, J.,.01' ganizational Strueture, Environment and Performance», Eds.: G. Salaman, K. Thompson, People and Organizations, Open University Press, Bristol, 1973.

2 YÖNETİM BlçiMLERİ VE BAŞARIM ARASINDAKİ İLİŞKİLER 121 tim biçimleri ile başanms veya örgüt y.apısı ile başarım6 arasındaki ilişkileri araştıran birçok araştırma olmasına karşın, yönetim biçimleri, örgüt yapısı ve başarım arasındak; karşılıklı ilişkileri araştıran bir araştırma hemen hemen hiç.yoktur. Çalışma Bu çalışmada yönetim biçimleri ile örgüt yapısının örgütün başarım düzeyi üzerinde önemli etkileri olduğu varsayımı :traştırılacaktır. Ancak, bu etki değişkenler tek tek ele alındıklarında önemli sonuçlar vermemektedir. _ Dolayısiyle ne yönetim biçimlerinin ne de örgüt yapısının tek başına başarımı bel:rleyebilecek özelliğe sahip olmadıkları ileri sürülmektedir. Aslında başanın düzeyini belirleyen yönetirrı. stiııeri ile örgü't yapısı arasındaki ilişkinin uygunluk derecesi olduğu düşünülebilir. Bu ilişkilerin doğasını araştırmak için b:rinci yazar tarafından 1979 yılında İzmir ve çevresindeki 10 büyük endüstri kuruluşunda bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada ölçümlenen değişkenler şunl-ar olmuştur. Yönetim Biçimi P. Khandwalla yönetim biçimini yönetim ideolojisinin uygulamaya dönük biçimi olarak, yönetim ideolojisini de soyut, gözle görülmeyen değerler, inançlar ve normlar bütünü olarak tanımlamaktadır7 Bu tanıma göre yönetim biçimi çok boyutludur. Yönetim biçimini oluşturan ana boyutlar şunlardır: girişimcilik, planlama, katılım, esneklik ve baskı. Her boyutu iki zıt uca sahip bir süreklilik çi2jgisinde düşünmek mümkündür. Örneğin girişimcilik boyutunun bir ucunda yüksek düzeyde risk alma davranışı varken aynı boyutun diğer ucunda yüksek düzeyde tutucu davranışlar vardır. Girişimcilik boyutu karar verınede risk alma veya almama, denge veya gelişme eğilimli olmak biçiminde tanımlanmaktadır8 Planlama boyutununbir ucunda giinlük, sezgiye dayanan, rastgele, keyfi yönetim biçimi yer alırken diğer ucunda uzmanlara, uzun dönemli geleceğe, sorun alanlarının ve fırsatların dikkatli incelenmesine yer vererek seçenekler arasından örgti.t için optimal seçimleri yapma eğilimi yer almaktadır9. Esneklik boyutunun bir ucu katı (mekanistik), yönetsel ilişkiler ile bürokratik değerleri belirtirken, diğer ucu da esnek (organik) yönetsel ilişkilere ve uzmanlık yetkesine verilen önemi belirtmektedirlo. Ncgandhi, A.R., Prasad, B.S., The I'rightening Angels, The Kent State University Press, Kent, Ohio, 1975; Khandw<ılla, P.N., The Design of Organizations, Harcourt, Brace and Jo\'anoviclı Ine., N.Y Likert. R., The Human Organization, McGraw Hill, New York, Khandwalla, P.N., a.g.e., s Khandwalla, P.N., a.g.e., s Khandwalla, P.N., a.g.e., s Khandwalla, P.N., a.g.e., s.409.

3 122 AMME İDARESİ DERGİSİ Baskı boyutununbir ucunda saldırgan, gelişigüzel ve başkalarının üzerinde egemenlik amyan davranışlar yer alırken diğer ucunda baskıcı olmayan değer ve davranışlar yer almaktadırll. Katılım boyutu önemli kararların bireysel veya grup düzeyinde verilme siyle ilgilidir. Kararlar bir tek birey yanından veriliyorsa katılma az, grup veya gruplar yanından veriliyorsa çok olacaktır. Böylece katılım boyutu bir ucunda katılımın olmadığı bireysel karadar ile öteki ucunda katılımın olduğu gruplar yanından aluıan kararların yer aldığı bir süreklilik çizgisi üzerinde düşünülmektedir. Örgüt Yapısı Örgüt yapısı örgütsel amaçları gerçekleştirmek için düzenlenen, sürekliliği olan ve biçimsel olamk onaylanmış örgütsel düzenlemeler ve ilişkiler ağından oluşmaktadır. Örgüt yapısını somut ve anlamlı biçimde ölçebilmek için kavramsal bir çerçevenin geliştirilmesi zorunludur. İncelemelerde kolaylık sağlaması bakımından Lorsch12 ile Porter, Lawler ve Hackman'ın 13 önerdikleri çerçevenin uygun olacağı düşünülmüştür. Bu yazarlar yapısal özellikleri temel ve eylemsel olarak ikiye ayırmışlardır. Bu ayrımlamaya dayanarak yeni bir çerçeve geliştirilmiştir (Bknz. Çizelge - 1). Temel Yapı, biçimsel örgüt yapısının iskeletini oluşturmaktadır. İyi hazırlanmış bir örgüt şemasında onu kolaylıkla görmek ve saptamak mümkündür. Yapısal Farklılaşma temel yapıyı oluşturan üç ana değişkenden birisidir ve yatay dikey olarak kavramlaştınlabilir. Dikey farklılaşma toplam yönetım basamaklarının sayısını, yatay farklılaşma ise toplam bölüm sayısını göstermektedir. Yapısal farklılaşma yalnız temel yapıyı biçimlendirmekle kalmaz aynı zamanda örgütün karmaşıklık düzeyini de be1irleri4 Denetim Alanı temel yapının ikinci ana değişkenidir. Bu çalışmada yalnız tepe yöneticilerin denetim alanları ölçülmüştür. Denetim alanı bir yöneticiye hesap ve rapor vermekle yükümlü astların sayısından oluşmaktadır. Personel Öğeleri: Temel yapının üçüncü ana değişkenini oluşturan personel öğeleri tüm yöneticilerin, tüm alt düzey yöneticilerinin, doğrudan ve dolaylı işçilerin, yüksek okul mezunlarının ve büro hizmetlilerinin tüm çalışanlara olan oranlarını göstermektedir. Eylemsel Yapı, Örgüt yapısının eylemsel özellikleri örgüt şeması veya benzeri düzenlemelere bakılarak kolaylıkla ne görülür ne de anlaşılır. Bunlar daha çok gözle görünmeyen, soyut, karmaşık, içiçe girmiş ilişkilerden oluşmaktadır. Eylemsel yapıyı üç ana değişken grubunun oluşturduğu düşünülmektedir. Bunlar; yetke, etkinlikler ve kontrol yapılarıdır. 11 Khandwalla, P.:-J" a.g.e., s.413. ız Lorsch, J.W., «Introduction to the S:ruetural Desing of Organizations», Eds: I. Lorseh ve P. Lawrance, Studies in OrganIzatlonal Desigıl, Irwin, Porter, L.W., Lawler, E.E., H2ckman, I.R" Behavior in Organizations. McGraw Hill, New York, Price, J., Organizational Measurement, Irwin, Homewood, lll., 1971.

4 ÇtZELGE - 1 YÖNETİM BİçiMLERi ile ÖRGÜT YAPıSı ARASINDAKİ İLişKİLERİ GÖSTEREN ARİTMETİK ORTALAMALAR Yönetim Biçimleri ANATOMİK YAPI EYLEMSEL YAPI* Yapısal Denetim Plersonel Yetke Etkinlikler Kontrol Farklılaşma Alan1an Oranlan (%) Yapısı Yapısı Yapısı ın ] ci... t.i (':$... E tl)- ı::... i (':$ ı= rtı- := e :E ;;o ~..a rtı- :;:1 :~ (':$,5! _ ~ ~ 41 - ı:: ııı - :~ ~ E = ~ô5 :ı:..>ı: ~~ ~'2 ci di ;.:: ~8i ~.b~ ı.. E'~ 8 ~.~ (':$ (':$ fr;8 ~]~ ::ı ~..>ı:.g' ôl ::ı lo; 6 = ~ -= Sıf- ><"- E-<>< o:::;:: ı:q ı:ı::;::. ~c al ı:q~< ı!~~ ı!~ Profesyonel (N = 5 örgüt) Gelenekseller (N = 3 örgüt) ,': Eylemsel yapı'daki tüm değişkenler en az (i)'den en çok (7)'ye doğru giden bir ölçek üzerinde ölçülmüştür. '.tı E

5 124 AMME İDARESt DERGtSt Yetke Yapısı önemli kararların ne dereceye kadar alt kademelere göçerildiğini gösterir. Yetke yapısını eylemsel olarak ölçmek için Khandwalla ile Neg-andhi Ye Prasad'ın ölçümlerinden yararlanılmıştır. Yetke yapısının bir süreklilik çizgisi oluşturduğu düşünülürse bir ucunda aşırı merkeziyetçiliğin diğer ucunda da yerinden yönetim eğiliminin yer alabileceği ileri sürülebilir. Etkinlikler Yapısı bir örgütteki uzun ve sürekli eylem örüntülerinin ne denli kullanıldığının ölçüsüdür. Bu yapının alt boyutları şunlardır: 1) uzmanlaşma, 2) standartlaşma, 3) biçimselleştirme (formalization). Bu çalışmada yalnız uzm<ınlaşma ve biçimselleştirme boyutları ölçülmüş, standartlaşma ise gerek ölçümünün güçlüğünden gerekse araştırma yapılan kuruluşlardan elde edilen bilgilerin eksikliği nedeniyle son analizlere alınmamıştır. Uzmanlaşma iş ve görevlerin orunlar arasındaki dağılımıdırıs. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi uzmanlaşma örgüt 'tarafından saptanan ve geliştirilen farklı uzman rollerinin sayısıdır. Bu çalışmada kullanılan biçimiyle uzmanlaşma ölçüsü Pugh ve diğerlerinin rol uzmanlaşması ölçümüne uygun düşmektedir 16. Biçimselleştirme ise kuralların, genyöntemlerin, emirlerin ve iletişimin ne denli yazıya döküldüğünü gösteren ölçüdür. Aston grubunun orijinal biçimselleştirme ölçeğindeki 13 madde 7 maddeye indirilerek bu boyut ölçülmeye çalışılmıştır. Maddelerin azaltılmasındaki neden bazı maddelerin birbirine benzemesi bazılarının ise Türkiye koşullarında uygulanırlığınm olınamasıdır. Kontrol Yapısı üç ana değişkenden oluşmaktadır. Bunlar, 1) Bütünleştirici Denetim Araçları, 2) Belirsizliği Azaltıcı Kontrol Araçları, 3) Davranışları Kon"trol eden Araçlar. Bu kontrol tiplerini ölçmek için Khandwallanın soru formundan yararlanılmıştır l7 Bütünleştirİcİ Denetim Araçları örgütün iç işlemlerinin kontrol altına alınmasına olanak veren araçlardır. Bunlar kalite, maliyet, nakit, envanter, üretim, muhasebe, ve yöneticilerin kontrollerine ilişkin araçlardır. Belirsizliği Azaltıcı Kontrol Araçları örgütün özellikle dış çevresindeki belirsizlikleri önceden kestirebilmek ve gerekli önlemleri almak amaciyle geliştirdiği araçlardan oluşmaktadır. Bunlar; pazar araş'tırmaları, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, pazar ve teknoloji öngöriimlemesi, bilgi işlem sistemleri, kapital bütçeleri ve uzun dönemli planlardır l8. Davranışları Kontrol Eden Araçlar İşgörenler arasında uyum sağlamak, çıkabilecek çatışmaları önceden önlemek ve bu Wl' çatışmalar çıktığında onların nasıl kontrol altına alındığını gösteren araçlardır. 13 Blaıı, P.M., Schoenherr, R., The Struelure of Organizations, Bask Books, New York, ı Pugh, D.S., Hickson, D.J.. Biniııgs. C.R., Turner. C., «Diıncnsiom of Organiz~tion Sırueture», Adıninistrative Science Quarterly, 1968, KhandwalIa, P.N., a.g.e. 18 KhandwalIa. P.N., a.g.e., s.506.

6 YÖNETİM BİçİMLERİ VE BAŞARIM ARASINDAKİ İLtŞKİLER 125 Başarım İşletme örgütlerinin başarırnlarını değerlendirmede genellikle satışlar, kazançların sürekliliği, satış hacmindeki gelişmeler gibi finansal karekterli ölçütler kullanılmaktadır. ;Bazı yazarlar ise iş doyumu, moral, örgüte bağlılık gibi davranışsal ölçütler üzerinde durmaktadırlar. Başarımı ölçümlemede iki belirgin yöntem olduğu ileri sürülebilir. Bunlardan birincisi subjektifendeks kullanarak başarım değerlendirme diğeri ise objektif endekslere başvurmadır. Subjektif endeks kullanıldığında tepe yöneticilere rakiplerine kıyasla kendi kuruluşlarını nasıl gördükleri sorulur. Bu yöntem özellikle tepe yöneticilerin somut veri sağlamak istemedikleri anlarda (örneğin finansal sayıları vermekte 'sakınca gördüklerinde) yararlı olmaktadır. Türk işletmelerinden objektif bilgi almakda güçlük çekildiğinden subjektif endeks yöntemine başvurulmuş ve tepe yöneticilerden rakiplerine kıyasla kendi kuruluşlarının uzun dönemli kazançlılığını, satış artış hacmini, personelin moralini, iş doyumunu, finansal güçlerini ve kamu gözündeki imajlarını tahminiemeleri istenmiştir. Dikkat edilecek olursa bu sorular hem davranışsal hem de finansal ölçütleri içermektedir. Ömeklem ve Yöntem Bu araştırmanın örneklemini İzmir ve çevresindeki 10 büyük endüstriyel kuruluş oluşturmaktadır. Bu işletmelerin büyüklüğü is'tihdam ettikleri personel sayısına bakılarak Öıçülmüş ve büyük olarak 500 ve üzerinde personel çalıştıran kuruluşlar seçilmiştir. Seçilen işletmelerde personel sayısının en az 535 en çok 2000 olduğu gözlemlenmiştir. 10 işletmede çalışan kişilerin sayısı İzmir endüstri bölgesindeki toplam işgücünün % 13,5'unu oluşturmaktadır. Örneklemdeki 10 örgüt,aynı zamanda İzmir bölgesindeki 500 ve üstünde personel çalıştıran kuruluş nüfusunun % gl'ini temsil etmektedir. İncelenen kuruluşlar metal, teks'til, çimento, içki, atomatif ve kimya g~bi değişikendüstri dallarındandır. Yönetim biçimi ile başanm düzeylerini bulabilmek için Khandwalla'nın soru formu kulbnılmıştır l9 Bu soru formu 33 üst düzey yöneticisine verilmiş ve her firmadan katılanlann sayısı ı ile 5 arasında değişmiştir. Yapısal değişkenlerie ilgili bilgiler personel yöneticileri ile yapılan mülakatlar, soru formları ve personel kayıtlarının incelenmesi sonucu elde edilmiştir. Bulgular Tepe yönetim biçimini belirleyen beş boyut vardır. Her firmanın bu bolardan aldıkları puanların ortalamaları ve f-1est'i sonuçları Çizelge - ı'de verilmiştir. Boyutlar tek tek ele alındıklarında anlamlı bir sonuca ulaşmak güçtür. Boyutları gruplamak, olasılı bileşimleri saptamak için çalışıldığında örgütlerden bazılarının planlama ve katılım boyutlannda yüksek puan aldıkları buna karşılık aynı örgütlerin baskı boyutunda düşük puan aldıkları gözlem 19 Khandwalla, a.il.e.

7 126 AMME İDAREst DERGtsı lenmiştir. Khandwal1a bu bileşimi «Profesyonel» yönetim biçimi olarak adlandırmaktadır. Aynı biçimde Harbison ve Myers'da bu boyutlann bileşimini «Profesyonellik» olarak nitelendirmek'tedirler. Planlama ve katılım boyutlarında yüksek, baskı boyutunda düşük puan alan firmalar 4,7,8,9,10 numaralı örgütlerdir. 1,2,5 numaralı örgütlerde ise durum tam tersidir. Khanwalla bu tip yönetim biçimini «Geleneksel» olarak tanımlamaktadır. 3 ve 6 numaralı örgütler ise ortalarda yer aldıklarından bunlar «Yarı Profesyonel» olarak nitelendirilmişlerdir. Bu boyutlarm gerçekten bu tür bileşimler oluşturup, oluşturmadıklarını görmek amaciyle korelasyon analizlerine de başvurulmuştur. ÇİZELGE - 2 İzmir Bölgesi Büyük Endüstri KJuruluşlannın Yönetim Biçimlerini Belirleyen Beş Boyutun Kuruluşlara Göre Aritmietik Ortalamaları Yönetim Biçimi KURULUŞLAR (n: 10) BoyutIan f Girişimcilik * Planlama ** Katılım ** Esneklik * Baskı ** " p < 0.05; ** p < 0.01 (En düşük puan: 1, en yüksek puan: 7'dir). TaJblo - 3'den de görüleceği gibi planlama ve katılım boyutları arasında ünemli düzeyde olumlu ve bu boyutlara baskı boyutu arasında önemli düzeyde olumsuz ilişkiler bulunmuştur. Bu bulgunun yorumu açıktır. Yöneticiler planlama ve katılım boyutlarına ağırık verdiklerinde baskıya yer vermemektedirler. ÇtZELGE - 3 Yönetim Biçiıni Boyutlaruun Kendi Aralarındaki İlişkileri (no: 10) Boyutlar (1) (2) (3) (4) (5) (1) Girişimcilik (2) Planlama.77** * (3) Katılım ** (4) Esneklik (5) Baskı.32 " p < 0.05; *,' P < 0.01.

8 YÖNETİM BtçiMLERİ VE BA$ARIM ARASINDAKİ İLİşKİLER 127 Aynı zamanda girişimcilik ve esneklik boyutları arasında da beklenen yönde ve önemli düzeyde ilişki bulunmuştur. Bu ç:ılışmada örgüt yapısının çeşitli özellikleriyle ilgili bulgular ve yorumlar üzerinde derinlemesine durulmamakta, ancak, yapısal değişkenler yönetim biçimlerinegöre gruplandınlarak yoruinlama yapma yoluna gidilmektedir. Yapısal değişkenler, yönetim biçimi kvmbinasyonları ve başarım düzeyleri ile ilgili bulgular trblolaştınldıklarında bazı ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır (bknz. Çizelge - 1). Öncelikle, profesyonel yönetim biçimine sahip gözüken örgütlerin yerinden yönetim (ademi-merkeziyetçi) tipi bir yapıya sahip oldukları gözlemlenmiştir. Katılım, planlama ve yetke göçerimi arasındaki korelasyonlar olumlu yönde ve önemli düzeydedirler. Aynı ilişki tersine olmak kaydiyle baskı ve yetkegöçerimi arasında da vardır. ÇtZELGE - 4 Profesyonel Yönetim Biçimi Boyutlsn ile Yetke Göçerimi Arasındaki İlişkiler (n: 10) Boyutlar Yetke Göçerimi Planlama Katılım.45.63* Baskı -52 * p < O.OS Profesyonel Yönetim biçimine sahip yöneticilerin daha çok bilimsel ve ileri düzeyde denetim araçları kullandıkları görülmektedir. Aslında, onların karmaşık ve ileri düzeyde kontrol araçları kullanma eğilimi temel bir örgüt ilkesini de destekler görülmektedir. Bu ilkeye göre «önemli kararlarla ilgili yetke alt kademelere göçerildikçe politikalar, standart işlemler gilbi uygun bürokratik mekanizmaların bulumıp yerleştirilmesi gerekmektedir ki göçerilmiş karar ve eylemler üzerinde karar sağlanabilsinl}. Karmaşık bilgi ve kontrol sistemleri uzmanlık bilgisi gerektirir. Bunun anlamı daha çok yüksek okul mezunu kişilerin işe alınmasıdır. Gerçekten de yüksek okul mezunları ve rol uzmanlaşmasıyla ilgili ortalamalara bakıldığında profesyonel yönetimlerin geleneksellere kıyasla daha yüksek oranlara sahip oldukları görülmektedir. Bürokratik kontrol stratejisi uygulayan bu örgütlerin daha çok Inrtasiye ve kağıt işine yer vereceği de açıktır. Biçimselleştirme puanları da bu görüşü desteklemektedir (Profesyoneller için x: 6.00, gelenekseller için x: S.OO) Kırtasiyeciliğin diğer bir ölçütü olan büro hizmetlisi oranlarına bakınca da aynı sonuca ulaşmak mümkündür (profesyoneller x: 0.016, gelenekseller x: 0.007).

9 128 AMME İDARE si DERGİs! Profesyonel yönetime sahip örgütlerdeki tepe yöneticilerin denetim alan larının dar olmasının nedeni ise 'tepe yöneticilerin karmaşıklığı çözünıleyebilmek için eşgüdüm ve iletişim sorunlarını en aza indirmekistemeleridir. Böylelikle çevreyle ilgili sorunlara ve uzun dönemli planlamaya da vakit ayırabilmektedirler. Gerçekten de yetke göçerilili puanlarına bakıldığında profesyonel yöneticilerin geleneksel yönetim biçimine sahip yöneticilere kıyasla daha çok yetke göçerme eğilimi içinde oldukları gözlemlenmektedir (profesyoneller için x: 3.54, gc1enekseller için X: 1.00). Dolayısiyle yüksek düzeyde uzmanlaşma ve uzman bilgisine yer verildiği dummlarda dolaylı ve yansız yönetsel denetime başvurulduğu ileri sürülebilir. Öte yanda, geleneksel yönetim biçimine sahip örgütlerde daha fazla yapısal ayrımlaşma görülmektedir. Onlarda yönetsel denetim daha çok yetkenin merkezileştirilmesi ve kişiselleştirilmesi ile sağlanmaktadır. Nitekim 9U tip kuruluşların tepe yöneticileri hemen hemen hiç yetke göçermemektedirler (x: 1.00). Geleneksellerin merkezi denetim sistemine bağlılıkları onların ileri kontrol Ye bilgi sistemlerine çok az yer './Crmelerinde ve dolayısiyle profesyonellere kıyasla daha az yüksek öğretim mezunu istihdam etmelerinde ve daha az uzman bilgisine başvurmalarında da görülebilir. Geleneksel yöneticiler birlik ve eşgüdümü sağlamada daha çok baskı kullanmaktadırlar. Yetke göçerimi ile baskı arasındaki olumsuz ilişki de (r: -.52) bu görüşü destekler niteliktedir. Sonuç olarak, geleneksel biçimde yönetilen örgütlerin şekil olarak daha yüksek bir piramide sahip oldukları ve daha kişisel, merkezi kontrol stratejisi kullandıkları söylenebilir. Uzman bilgisinden çok parmak hesabı del1ilebilecek karar verme yöntemlerine başvurmakta ve daha ileri denetim hilgi sistemlerine daha az yer vermektedirler. Dolayısiyle d aha az biçimselleştirme (yazışma) ve rol uzmanlaşmasına sahip görünmektedirler. Bu eğil;m de onların daha az yüksek okul mezunu ve büro hizmetlisi istihdam etmelerine yol açmaktadır. Bu nedenle onların profesyonel biçimde yönetilen örgütlere kıyasla daha az yönetsel giderlere sahip oldukları düsünülebilir. Bu bulgular örgütsel başarımın da geleneksel yönetim bicimine sahip örgütlerde daha yüksek olaoağı olasılığını uyandırmaktaysa da genel basarım puanlarına bakılınca durumun pek böyle olmadığı göriilmektedir. Profesyonellerin geleneksellere kıyasla az da olsa daha vüksek basanın puanlarına sahip olmalarına karşın aradaki fark çok önemli değildir. Ançak, başarımın yetke göçerimi, planlama, katılım ve belirsizliği önleyici denetim araçlarıyla olumlu ve önemli düzeyde ilişkili olduğu görülmektedir. Bu değişkenlerin daha çok profesyonellerde görüldüğü düşünülürse, profesyonellerin daha başarılı olduklan düşünülebilir. Çizelge - S'deki bulgulara dayanarak. bir örgütün başarım düzeyinin o örgütteki tepe yöneticilerin uzun dönemli planlamaya, uzmanlaşmaya ve yerinden yönetime verdikleri öneme bakılarak önceden tahmin edilebileceği ileri sürülebilir. Bu görüşün geçerliliğini saptamak için bir yazın taraması yamimış ve öncelikle yönetim ideolojisi ve stratejisi ilc başarım arasındaki

10 YÖNETtM BtÇtMLER! VB. BAŞARIM ARASINDAKı ıltşktler 129 ijişk:leri inceleyen araştırma çalışmalan, daha sonra da başanm düzeyi ile örgütsel yapı arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalar gözden geçirilmiştir. ÇtZELGE - Başarun lle Katılım, Planlama, Yetke GÖçerJmi \'le BellrsIzIiii önleyici Kontrol Araçlan Arasındaki ljjşkiler (no: to) 5 Katılım.63* Planlama.67* Yetke Göçerimi.55 Belirsizliği Önleyici Araçlar.72* * p < 0.05 Gerçekte, başarım ile yönetim ideolojisi ve stratejisi arasında ilişki am :yan çalışmalar bu değişkenler arasında önemli ve olumlu ilişkiler bulmuşlardır. Planlama kısmen bir yönetim ideolojisi kısmen de öngörüjnleme, kapit;al bütçesi, uzun dönemli planlama ve benzerlerinden' oluşan bir teknikler seti olar-ak düşünülebilir. Thune ve House'un çalışmalan planlama eğilimli bir yönetim ideolojisinin uygun bir yapı geliştirdiğinde örgüt başa "ımını arttıracağı görüşünü desteklemektedir20 Khandwalla 103 Kanada işletmesinde yapmış olduğu araştırmanın bulgularına dayanarak profesyonel örgütlerin katılıma yer vermeyen, gelişi güzel yönetim biçimini benimseyen rakip örgüt1ere kıyasla daha başarılı ol duklarını bulmuşturıı. Negandhi ve Prasad'ın kültürlerarası çalışmaları da bu görüşe destek s-ağlayan bulgularla doludur. Orılann bulgularına göre yönetsel etkinlik (örgütsel başanmın bir ölçütü) yönetim felsefesindeki ilericilik ile bunun sonucu oluşan ilerici yönetim uygulamaları ile önemli ve olumlu düzeyde ılişkilidir 22 Bu çaılşmanın ve gözden geçirilen araştırmaların sonuçlarına dayanarak örgütsel başarırnın, profesyonel yönetim biçimine sahip örgüllerde daha yüksek olacağına karar verilebilir. Örgüt yapısı ve başarım arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalar yerinden yönetim eğilimi ile başarım -arasında önemli ve olumlu ilişkiler bulmuşlardır. Likert'e göre karmaşık örgütlerin başarımını belirleyen en önemli etken onların yapılarıdır23 Düşünüre göre yerinden yönetim eğilimli, katılımcı, Sistem-4 tipi yapılar daha yüksek başarım düzeylerine sahiptirler. Khandwalla da Kanada araştırmasında tepe yöneticilerinin yetke göçerimiyle (yerinden yönetim ölçütü) objektif ve subjektif başarım endeksleri ara 20 Thune, So, House, R.,.When Long-range Planning Pays Off», Business Horlzom, August, Khandwalla, P.N., a.g.e. 22 Negandhi, A.R., Prasad, B.S. The Frlghtenlng Angels Likert. R., a.g.e.

11 130 AMME ldaresi DERGİSi sında olumlu ilişkiler bulmuştur24 Negandhi ve Prasad da Hindis'tan'daki 30 firmada yapmış oldukları araştırmada benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Bu araştırıcılar uzun dönemli etkinliğin öncelikle örgüt yapısı ve irilik ile ilişkili olduğuna karar vermişlerdir. Vardıkları sonuç şöyle özetlenebilir: «Bir işletme ne kadar büyükse ve ne kadar yerinden yönetim eğilimli bir yapıya sahipse, uzun dönemde de o kadar başarılı olur '(hem finansal hem davranışsal Sonuç açılardan)>>. Bu çalışmanın bulguları da yukarıdaki sonuçları doğrular niteliktedir. Öncelikle, yerinden yönetim endeksi (yetke göçerimi) ile başarım düzeyi arasında olumlu ancak orta düzeyde önemli bir ilişki bulunmuştur (r:.55). Karmaşık ve ileri düzeydeki kontrol ve bilgi sistemleri de başarımla önemli düzeyde olumlu ilişkilere sahiptir. Eğer planlama, katılım ve yetke göçerimi '(yerinden yönetim) arasındaki olumlu ve önemli düzeydeki ilişkiler anımsanacak olursa, uygun bir örgütsel yapıyla birlikte profesyonel yönetim biçimi ile başarım arasında merkeziyetçi örgüt yapısına ve geleneksel yönetim biçimine sahip örgütlere kıyasla daha önemli ve olumlu ilişkilerin olduğu kabul edilmelidir. Dolayısiyle, sonuç olarak örgüt yapılarıyla yönetim biçimlerinin uygun bileşimlerinin örgütsel başarımı tahminlernede en az teknoloji, çevre, irilik gibi etkenler kadar etkili oldukları ileri sürülebilir. 24 Khandwa!la, P.N., B.g.e. 25 Negandhi, A.R., Prasad, B.S., B.g.e.

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

Modern Organizasyon Teorisi. Arş. Gör. Celal Cahit AĞAR

Modern Organizasyon Teorisi. Arş. Gör. Celal Cahit AĞAR Modern Organizasyon Teorisi Arş. Gör. Celal Cahit AĞAR Modern Organizasyon Teorisi Sistem Yaklaşımı Durumsallık Yaklaşımı Güncel Yaklaşımlar Sistem Yaklaşımı Biyolog Ludwig Bertalanffy in (1951) Genel

Detaylı

Bugüne kadar durum ve koşullarla ilgili olarak iki faktör üzerinde çok durulmuştur. Bunlar teknoloji ve çevre dir.

Bugüne kadar durum ve koşullarla ilgili olarak iki faktör üzerinde çok durulmuştur. Bunlar teknoloji ve çevre dir. Bugüne kadar durum ve koşullarla ilgili olarak iki faktör üzerinde çok durulmuştur. Bunlar teknoloji ve çevre dir. Organizasyonun kullandığı teknoloji, işletme içindeki pek çok sürecin işleyişini etkileyecektir.

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU Çalışanların Beklenti ve Yükümlülüklerinin İşgücü Verimliliğine Etkilerinin Psikolojik Sözleşme Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Sanayi Odası Üyeleri Örnekleminde Bir Araştırma Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi Sistemleri Para, insangücü, malzeme, makine, teknoloji ve bilgi gibi

Detaylı

26.12.2013. Farklı iki ilaç(a,b) kullanan iki grupta kan pıhtılaşma zamanları farklı mıdır?

26.12.2013. Farklı iki ilaç(a,b) kullanan iki grupta kan pıhtılaşma zamanları farklı mıdır? 26.2.23 Gözlem ya da deneme sonucu elde edilmiş sonuçların, raslantıya bağlı olup olmadığının incelenmesinde kullanılan istatistiksel yöntemlere HĐPOTEZ TESTLERĐ denir. Sonuçların raslantıya bağlı olup

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

250 BÜYÜK FİRMA VERİLERİNİN DEĞİŞKEN BAZINDA İNCELENMESİ

250 BÜYÜK FİRMA VERİLERİNİN DEĞİŞKEN BAZINDA İNCELENMESİ 250 BÜYÜK FİRMA VERİLERİNİN DEĞİŞKEN BAZINDA İNCELENMESİ Prof. DR. Necmi GÜRSAKAL I. GİRİŞ Çalışmamızın ilk bölümünde 2002 yılına ilişkin 250 büyük firma verilerini değişken bazında inceleyerek bazı yorumlar

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Ekim 2012

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Ekim 2012 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri - Ekim 2012 Araştırma Hakkında 2012 Ekim ayında PERYÖN ve Towers Watson tarafından düzenlenen Çalışan Devir Oranı Araştırması na çeşitli sektörlerden

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel

Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Uygulamalar YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Uygulamalar Sunum Planı:

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ ORGANİZASYONUN BAŞLICA SORUNLARI. İşbölümü ve Uzmanlaşma. Yöneticiler ve Gerekli Becerileri ORGANİZASYONUN BAŞLICA SORUNLARI

İŞLETME YÖNETİMİ ORGANİZASYONUN BAŞLICA SORUNLARI. İşbölümü ve Uzmanlaşma. Yöneticiler ve Gerekli Becerileri ORGANİZASYONUN BAŞLICA SORUNLARI İŞLETME YÖNETİMİ TEMEL SORUNLARI Prof.Dr.Hayri ÜLGEN 1. İşbölümüne ilişkin sorunlar, (yönetsel ve yürütsel işlerin bölünmesi) İş lerin küçük parçalar (görevlere) ayrılması, Her iş i (görevi) bir kişinin

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Organize Etme: Temel Unsurlar

Organize Etme: Temel Unsurlar Örgütsel Tasarım Organize Etme: Temel Unsurlar Doç.Dr. A. Barış BARAZ www.barisbaraz.com adresinden indirebilirsiniz. Yönetici Adayı parasını fotokopiciye kaptırmaz Organizasyon UZMANLAŞMA: İşletme içinde

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

Fayda-Maliyet Analizi

Fayda-Maliyet Analizi Fayda-Maliyet Analizi FMA kursunun birinci bölümü: 30.5 3.6.2011 Eğitmen: Sn. Neill BOOTH Sağlık alanında fayda-maliyet düşüncesinin uygulamaları konusunda deneyim (sağlık ekonomisi ve ekonomik değerlendirme)

Detaylı

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI ve ARACI OLARAK ORGANİZASYON YAPILARI

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI ve ARACI OLARAK ORGANİZASYON YAPILARI YÖNETİCİNİN OYUN ALANI ve ARACI OLARAK ORGANİZASYON YAPILARI Organizasyonsuz yönetici düşünülemez. Organizasyon yöneticinin amaçlarını gerçekleştirmek için kullandığı bir araç tır. Organizasyon aynı zamanda,

Detaylı

Ekonometrinin Konusu ve Yöntembilimi. Ekonometri Nedir? Ekonometrinin Konusu ve Yöntembilimi. Ekonometri 1 Konu 4 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Ekonometrinin Konusu ve Yöntembilimi. Ekonometri Nedir? Ekonometrinin Konusu ve Yöntembilimi. Ekonometri 1 Konu 4 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Ekonometri Nedir? ve Yöntembilimi Ekonometri 1 Konu 4 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Ders Planı ve Yöntembilimi 1 ve Yöntembilimi Sözcük Anlamı ile Ekonometri Ekonometri Sözcük anlamı ile ekonometri, ekonomik ölçüm

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

İNOVİTA. İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm

İNOVİTA. İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm Yenileşim-İnovasyon ve Ticarileştirme 2010 McKinsey Tarafından Yapılan Küresel Araştırma Sonuçları İNOVİTA İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm 2 Aralık 2011 ABD merkezli McKinsey

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği. Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI

Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği. Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI Rokeach İnsanların sahip oldukları değerler uzun zamandır psikolog ve sosyologların ilgisini çekmiştir.

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar

RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2 Nedir Risk Yönetimi Nedir

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ «Hiçbir müşteri ürünü satın almaz, ürünün kendisi için yapabileceklerini satın alır.» P.F. Drucker 2 Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir. Performans Değerleme;

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı

Yönetim Dilemmaları TM

Yönetim Dilemmaları TM Yönetim Dilemmaları TM için Değerlendirici Raporu ASLI KUBAN Değerlendirme tarihi: 6 Ağustos 215 Perşembe Karşılaştırma grubu: Norm 1 - Yöneticiler (Tüm Düzeyler) GizlilikAnlaşması Bu rapor gizlidir. Raporun

Detaylı

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI BIL3403 Öğ. Gör. ASLI BiROL abirol@kavram.edu.tr 01.10.2012 Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci; edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi

Detaylı

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma

Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Veri Toplama Araçları Hazırlama Süreci ve Pilot Çalışma Dr. Cem Babadoğan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ekip Araştırma ekibinde bir koordinatör, 2 teknik danışman, 1program tasarımcısı,1ölçme

Detaylı

Gürc r an n B ange g r

Gürc r an n B ange g r Gürcan Banger Yönetim Planı İş Fikrinin Gerçekleştirilmesi Yönetim Aktiviteleri Örgütsel Yapı Yönetim Planı İşgücü İş Fikrinin Gerçekleştirilmesi Yönetsel İşgücü Yönetim Planı GÖZLEM: Teknik becerilerini

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ

SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Hastanelerin Tanımı *Hastanelerin Özellikleri *Hastanelerin

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı Hacettepe Universty Human Resources Management Certificate Program

Hacettepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı Hacettepe Universty Human Resources Management Certificate Program Hacettepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı Hacettepe Universty Human Resources Management Certificate Program Amaç Günümüz iş dünyasında teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin,

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Kümelenme ile İlgili Kavramlar

Kümelenme ile İlgili Kavramlar Program 25 Ağustos 2014 Kümelenme Kümelenme İle İlgili kavramlar Türkiye de kümelenme politikaları Başarılı küme örnekleri Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi İnegöl Mobilya Kümelenmesi Yalova Saksılı

Detaylı

MCI - YÖNETİM YETKİNLİKLERİ ENVANTERİ DEĞERLENDİRME RAPORU

MCI - YÖNETİM YETKİNLİKLERİ ENVANTERİ DEĞERLENDİRME RAPORU DEĞERLENDİRME RAPORU ADI, SOYADI: KURUMU: GÖREVİ: Örnek Kişi ABC Yönetici ÖLÇÜM TARİHİ: 01.01.2015 İnönü Cad. Üçler Apt. 12/5 Gümüşsuyu Taksim 34437 İstanbul Tel: (212) 293 83 45 Fax: (212) 243 07 38 www.pmetrica.com

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2 İKY ÖRGÜT İÇİNDEKİ YERİ Giriş İKY Örgüt İçindeki Yeri İKY Organizasyon Yapısı İKY Çalışma İlkeleri İKY İşlevleri 2 İşletmelerin en büyük kaynağı, ne hammadde, ne malzeme ve

Detaylı

Türkeli Devlet Hastanesi

Türkeli Devlet Hastanesi Türkeli Devlet Hastanesi 1 YÖNETİM Ticari Faaliyetler Muhasebe Faaliyetleri Teknik Faaliyetler Emniyet Faaliyetleri Finansal Faaliyetler Yönetim Faaliyetleri Planlama Organizasyon Yöneltme Koordinasyon

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ AYLIK TOPLU SONUÇLARI MART 2007 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 16 Nisan 2007 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Aylık Katılımlar 3

Detaylı

Finansal (Mali) Tablolar Analizi. Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN

Finansal (Mali) Tablolar Analizi. Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN Finansal (Mali) Tablolar Analizi Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN 1 Mali Tablolar Muhasebe sisteminin üretmiş olduğu muhasebe bilgileri İşletme içi ( Sahiplerine, ortaklarına, yöneticilerine ve

Detaylı

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR?

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? Amaç ve Kapsam Richard Bach, Algı, kendimizin ya da başkalarının zihninde oluşan, bilgilenme, yargılama, ilişkiler gibi etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir der. Kişisel

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Yrd. Doç. Dr. M. Volkan TÜRKER Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü vturker@marmara.edu.tr

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

ORGANİZASYONEL YAPILANMA VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI WORKSHOP U

ORGANİZASYONEL YAPILANMA VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI WORKSHOP U ORGANİZASYONEL YAPILANMA VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI Pek çok insan kaynakları profesyonelinin teorik bilgim tam ancak bir sistemi A dan Z ye kurabileceğ imi zannetmiyorum tarzı yorumları ile sıklıkla

Detaylı

Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması

Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması ARAŞTIRMA NOTU 13/C-01A ARAŞTIRMA NOTU 14/C-01A Yayınlanma tarihi: Nisan 2014 Rekabetçi ve Sorumlu İşletmeleri Destekleme Programı (SCORE): Türkiye için Fizibilite Çalışması Pınar Kaynak TEPAV Araştırmacı

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

Tutum ve Tutum Ölçekleri

Tutum ve Tutum Ölçekleri Tutum ve Tutum Ölçekleri tutum bireye atfedilen ve bireyin psikolojik bir obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilim Smith ( 1968 ) psikolojik obje birey için

Detaylı

BÖLÜM 5 DENETİM KANITLARI, DENETİM PROSEDÜRLERİ VE ÇALIŞMA KAĞITLARI Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ

BÖLÜM 5 DENETİM KANITLARI, DENETİM PROSEDÜRLERİ VE ÇALIŞMA KAĞITLARI Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ BÖLÜM 5 DENETİM KANITLARI, DENETİM PROSEDÜRLERİ VE ÇALIŞMA KAĞITLARI Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KANIT KAVRAMI Denetçinin görüşüne etki edebilecek, denetçi tarafından toplanan bilgi ve veri denetim kanıtı olarak

Detaylı

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi TR-06590 Cebeci, Ankara Tel.: (0312) 319 77 20 den 340 Faks: (0312) 319 77 36 E-posta: kibritci@dialup.ankara.edu.tr URL: http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci/

Detaylı

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011

Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü. Hasan Mandal 2 Haziran 2011 Sanayinin Araştırma-Teknoloji Geliştirme Yenileşim (ATGY) Süreçlerinde Üniversitelerin Rolü Hasan Mandal 2 Haziran 2011 1 SANAYİ KURULUŞLARI İÇİN REKABET EVRİMİ 1960 lar ÜRETİM üstünlüğü ile rekabet 1970

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ VE ÖLÇÜMÜ Kemal Pehlivanoğlu Genel Müdür - İNKA Eğitim ve Danışmanlık A.Ş kpehlivanoglu@inkadanismanlik.com.

EĞİTİM KURUMLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ VE ÖLÇÜMÜ Kemal Pehlivanoğlu Genel Müdür - İNKA Eğitim ve Danışmanlık A.Ş kpehlivanoglu@inkadanismanlik.com. EĞİTİM KURUMLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ VE ÖLÇÜMÜ Kemal Pehlivanoğlu Genel Müdür - İNKA Eğitim ve Danışmanlık A.Ş kpehlivanoglu@inkadanismanlik.com.tr Performans yönetim sistemi, gerçekleştirilmesi beklenen

Detaylı

TEKNOLOJİ, ÖRGÜT YAPISI VE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TEKNOLOJİ, ÖRGÜT YAPISI VE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Doğuş Üniversitesi Dergisi, 10 (1) 2009, 57-72 TEKNOLOJİ, ÖRGÜT YAPISI VE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A RESEARCH ON THE RELATIONSHIPS AMONG TECHNOLOGY, ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Detaylı

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur?

TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? TURQUALITY Projesine Nasıl Başvurulur? BAŞVURU ÖNCESİ Ön Koşul: Müracaat eden markanın Türkiye de tescilinin yapılmış olması, yurtdışında da ibraz edeceği İş Planında belirtilecek hedef pazarlarının en

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ Lojistik Regresyon Analizini daha kolay izleyebilmek için bazı terimleri tanımlayalım: 1. Değişken (incelenen özellik): Bireyden bireye farklı değerler alabilen özellik, fenomen

Detaylı

Çağdaş Yönetim Bilimi

Çağdaş Yönetim Bilimi Dr. Şadi Can SARUHAN Dr. Müge Leyla YILDIZ Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Çağdaş Yönetim Bilimi Kasım 2013 İstanbul Beta i Yayın

Detaylı

Gözler ve beyin insan için neyse, ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle..

Gözler ve beyin insan için neyse, ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle.. Gözler ve beyin insan için neyse, ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle.. Yani.. Gözler ve beyin insan için neyse, Vizyon ve muhakeme (doğru karar alma) ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle.. Çoğu eğitimden

Detaylı

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME

İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME İŞ ANALİZİ ve YETKİNLİK MODELLEME PozitifİK tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. YOURLOGO ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ 2 Projenin Amacı Projenin amacı, fonksiyonel bir yaklaşımla Kiptaş taki tüm pozisyonların

Detaylı

2016 Yılı Ücret Artış Bütçeleri ve Asgari Ücret Artışının Etkileri

2016 Yılı Ücret Artış Bütçeleri ve Asgari Ücret Artışının Etkileri 2016 Yılı Ücret Artış Bütçeleri ve Asgari Ücret Artışının Etkileri Mayıs 2016 Willis Towers Watson Ücret Araştırmaları olarak 31 Mart 2016 15 Nisan 2016 tarihleri arasında uyguladığımız 2016 yılı Ücret

Detaylı

Emtia Fiyatlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi

Emtia Fiyatlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi Emtia Fiyatlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi Mart 2016 Mustafa Kemal GÜNDOĞDU Uzman Yardımcısı İktisadi Araştırmalar Bölümü Emtia Fiyatlarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi 1 Emtia Fiyatlarının Enflasyon

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü Bahar Dönemi Vize soruları 16.04.2004

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü Bahar Dönemi Vize soruları 16.04.2004 Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü Bahar Dönemi Vize soruları 16.04.2004 1-Günümüze kadar hangi ücret teorileri ve hangi ihtiyaçlardan doğmuştur. Teorilerin adını ve önemini kısaca belirtiniz.

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci)

İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İŞLETME POLİTİKASI (Stratejik Yönetim Süreci) İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama

Detaylı

İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ NEDİR?

İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ NEDİR? İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ İNOVASYON YÖNETİMİ AKADEMİSİ NEDİR? Halen ülkemizde firmalarımız ve iş destek mekanizmalarımız (ihracatçı birlikleri ve meslek örgütleri) proje bazlı çalışma yaklaşımından

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

Eğitimin Sonuçlarının Ölçülmesi

Eğitimin Sonuçlarının Ölçülmesi Eğitimin Sonuçlarının Ölçülmesi 5 Seviye Değerlendirme 1 Neden Ölçme ve Değerlendirme? Katılımcılar açısından Beklentileri netleştirmek Mevcut durumlarını farketmelerini sağlamak Gelişim faaliyetlerinin

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TUNCELİ İLİ 2008 YILI İŞGÜCÜ PİYASASI ARAŞTIRMASI SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMANIN KAPSAM VE AMACI İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

LİMAN HİZMETLERİNDE FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ VE REKABETE ETKİLERİ: EGE BÖLGESİ KONTEYNER LİMANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

LİMAN HİZMETLERİNDE FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ VE REKABETE ETKİLERİ: EGE BÖLGESİ KONTEYNER LİMANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA LİMAN HİZMETLERİNDE FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ VE REKABETE ETKİLERİ: EGE BÖLGESİ KONTEYNER LİMANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Araş. Gör. Fevzi BİTİKTAŞ Yrd. Doç. Dr. Çimen KARATAŞ ÇETİN 1. Fiyatlandırma

Detaylı

1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA

1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA 1. ÖRNEKLEME VE ARAŞTIRMA PROBLEMİNE UYGUN ÖRNEKLEME YAPMA Araştırmacı kişi ya da kurumlar birinci el veri elde etye yönelik araştırma yapmaya karar verdiklerinde çoğu zaman araştırma yapacağı grubun tüm

Detaylı

MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri

MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri Ofis İnsanı Tipleri http://www.youtube.com/watch?v=3ob-kacgfok ÖRGÜT YAPISI Örgüt yapısı bir örgütte görevlerin biçimsel olarak nasıl bölüneceğini, sınıflanacağını,

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

IV. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı. 03 04 Mayıs 2012 Bolu. 3.Grup Atölye Çalışması. Kontrol Faaliyetleri

IV. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı. 03 04 Mayıs 2012 Bolu. 3.Grup Atölye Çalışması. Kontrol Faaliyetleri IV. Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Toplantısı 03 04 Mayıs 2012 Bolu 3.Grup Atölye Çalışması Kontrol Faaliyetleri 3.Grup Atölye Çalışması 1. Sayıştay 2. Milli Savunma Bakanlığı 3. Maliye Bakanlığı

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

1. EKONOMİK YAPI. 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler

1. EKONOMİK YAPI. 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler 1. EKONOMİK YAPI 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler Bölge sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 26 Bölge arasında son sırada bulunmaktadır. İller arasında bir karşılaştırma yapıldığında 81 il içersinde

Detaylı

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ

KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ KOBİ LERE YÖNELİK KOSGEB DESTEKLERİ MEHMET ATİLLA SÖĞÜT BAŞKAN DANIŞMANI REKABET GÜCÜ YÜKSEK BİR TÜRKİYE İÇİN GÜÇLÜ KOBİ LER 1 Minimal Yardımlar Bölgesel Geliştirme Yardımları İşletme Giderlerine Yardım

Detaylı

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU Dersin Adı-Kodu: BİS 601 Örnek Genişliği ve Güç Programın Adı: Biyoistatistik Dersin düzeyi Doktora Ders saatleri ve Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

6.12 Örnekler PROBLEMLER

6.12 Örnekler PROBLEMLER 6.1 6. 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Çok Parçalı Taşıyıcı Sistemler Kafes Sistemler Kafes Köprüler Kafes Çatılar Tam, Eksik ve Fazla Bağlı Kafes Sistemler Kafes Sistemler İçin Çözüm Yöntemleri Kafes Sistemlerde

Detaylı

Enflasyon Gelişmeleri ve Para Politikası

Enflasyon Gelişmeleri ve Para Politikası 2007-I 2008-I Enflasyon Gelişmeleri ve Para Politikası Gülbin Şahinbeyoğlu Şubat 2008 Sunuş Planı 2007 Yılının Değerlendirmesi Para Politikası Tepkisi ve Sonuçları Enflasyon ve Para Politikasının Görünümü

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı