Durumsallık Yaklaşımı açısından ele aılnmış kuramsal ve görgül çalış ana fikri, örgütlerin etkin olabilmeleri için çevrelerinel, teknolojı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Durumsallık Yaklaşımı açısından ele aılnmış kuramsal ve görgül çalış ana fikri, örgütlerin etkin olabilmeleri için çevrelerinel, teknolojı"

Transkript

1 YÖNETiM BiçiMLERi, ÖRGÜT YAPıSı ARASıNDAKi ilişkiler* VE BAŞARıM M. Ceyhan ALDEMİR ** R. BARBATO*** Son zamanlarda yönetsel davranış ve örgütsel biçimlendirme (dizayn) konularında önemli ölçüde araştırma yapılmıştır. Bu çalışmaların çoğunluğunda Dummsallık Yaklaşımının temel alındığı görülmektedir. Durumsallık Yaklaşımı açısından ele aılnmış kuramsal ve görgül çalış ana fikri, örgütlerin etkin olabilmeleri için çevrelerinel, teknolojı maların lerine2 ve personellerinin gereksinimlerine3 yanıt verebilecek yapılar geliştinneleri görüşüdür. Ancak, örgütlerin başarırnlarını (etkinliğini) etkileyebilecek yönetim biçimleri, örgü'tün konumu ve kültürelortam gibi kimi diğer önemli durumsallık özelliği taşıyan değişkenler de vardır, ve bunlar hemen hemen hiç incelenmemiştir. Yönetsel davramşın örgüt yapısı üzerindeki etkisi dc çok az araştırılan konulardan birisini oluşturmaktadır. Yazarlarıı' bileb~lrj ği kadariyle yöne Bu çalışma 19 Nisan 1980 tarihinde St. John Fisher College, Rochestcr, New York'da düzenlenen «Productivity» adlı konferans'" sunulmuş ve ilk şekli «abstraci» (özet) olarak basılmıştır. * Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. *** Ass. Prof., College of Business, Roches!er Institute of Technology. Bums, T., Stalkcr, G.M., The Management of Innovation, Tavistoek Publications, London, 1961; Lawrance, P.R., Lorsch, J.W., Organization and Environment, Harvard Graduate School of Business Administralion, Boston, Woodward, J., Industrlal Organization, Oxford University Press, London, 1965; Blau, P., Falbe,.\1., McKinley, C.M., Tracy, P.K., «Technology and Organization in Manufacturing», Administrative Science Quartcrly, 1976, v. 21; Rcimann, B.C., «Organization Structure and Technology in Mnnufacturings: System vcrsus Workflo,," Level Perspectives», Academy of Management Journal', 1980, 23, Argyris, C., The Applicability of Organizatioııal Sociology, Cambridge University Press, 1973; DeGrecnc, K., «Organizationa! Best Fit: Survivaı'. Change and Adoptation», Eds.: E.H. Burack ve A.R. Negandhi, Organlzationa! Design, Kent State University Press, Kent, Ohio, Clıandler, A., Strategy and Stnıcture, Canıbridge, Massac., MIT Press, 1962; Child, J.,.01' ganizational Strueture, Environment and Performance», Eds.: G. Salaman, K. Thompson, People and Organizations, Open University Press, Bristol, 1973.

2 YÖNETİM BlçiMLERİ VE BAŞARIM ARASINDAKİ İLİŞKİLER 121 tim biçimleri ile başanms veya örgüt y.apısı ile başarım6 arasındaki ilişkileri araştıran birçok araştırma olmasına karşın, yönetim biçimleri, örgüt yapısı ve başarım arasındak; karşılıklı ilişkileri araştıran bir araştırma hemen hemen hiç.yoktur. Çalışma Bu çalışmada yönetim biçimleri ile örgüt yapısının örgütün başarım düzeyi üzerinde önemli etkileri olduğu varsayımı :traştırılacaktır. Ancak, bu etki değişkenler tek tek ele alındıklarında önemli sonuçlar vermemektedir. _ Dolayısiyle ne yönetim biçimlerinin ne de örgüt yapısının tek başına başarımı bel:rleyebilecek özelliğe sahip olmadıkları ileri sürülmektedir. Aslında başanın düzeyini belirleyen yönetirrı. stiııeri ile örgü't yapısı arasındaki ilişkinin uygunluk derecesi olduğu düşünülebilir. Bu ilişkilerin doğasını araştırmak için b:rinci yazar tarafından 1979 yılında İzmir ve çevresindeki 10 büyük endüstri kuruluşunda bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada ölçümlenen değişkenler şunl-ar olmuştur. Yönetim Biçimi P. Khandwalla yönetim biçimini yönetim ideolojisinin uygulamaya dönük biçimi olarak, yönetim ideolojisini de soyut, gözle görülmeyen değerler, inançlar ve normlar bütünü olarak tanımlamaktadır7 Bu tanıma göre yönetim biçimi çok boyutludur. Yönetim biçimini oluşturan ana boyutlar şunlardır: girişimcilik, planlama, katılım, esneklik ve baskı. Her boyutu iki zıt uca sahip bir süreklilik çi2jgisinde düşünmek mümkündür. Örneğin girişimcilik boyutunun bir ucunda yüksek düzeyde risk alma davranışı varken aynı boyutun diğer ucunda yüksek düzeyde tutucu davranışlar vardır. Girişimcilik boyutu karar verınede risk alma veya almama, denge veya gelişme eğilimli olmak biçiminde tanımlanmaktadır8 Planlama boyutununbir ucunda giinlük, sezgiye dayanan, rastgele, keyfi yönetim biçimi yer alırken diğer ucunda uzmanlara, uzun dönemli geleceğe, sorun alanlarının ve fırsatların dikkatli incelenmesine yer vererek seçenekler arasından örgti.t için optimal seçimleri yapma eğilimi yer almaktadır9. Esneklik boyutunun bir ucu katı (mekanistik), yönetsel ilişkiler ile bürokratik değerleri belirtirken, diğer ucu da esnek (organik) yönetsel ilişkilere ve uzmanlık yetkesine verilen önemi belirtmektedirlo. Ncgandhi, A.R., Prasad, B.S., The I'rightening Angels, The Kent State University Press, Kent, Ohio, 1975; Khandw<ılla, P.N., The Design of Organizations, Harcourt, Brace and Jo\'anoviclı Ine., N.Y Likert. R., The Human Organization, McGraw Hill, New York, Khandwalla, P.N., a.g.e., s Khandwalla, P.N., a.g.e., s Khandwalla, P.N., a.g.e., s Khandwalla, P.N., a.g.e., s.409.

3 122 AMME İDARESİ DERGİSİ Baskı boyutununbir ucunda saldırgan, gelişigüzel ve başkalarının üzerinde egemenlik amyan davranışlar yer alırken diğer ucunda baskıcı olmayan değer ve davranışlar yer almaktadırll. Katılım boyutu önemli kararların bireysel veya grup düzeyinde verilme siyle ilgilidir. Kararlar bir tek birey yanından veriliyorsa katılma az, grup veya gruplar yanından veriliyorsa çok olacaktır. Böylece katılım boyutu bir ucunda katılımın olmadığı bireysel karadar ile öteki ucunda katılımın olduğu gruplar yanından aluıan kararların yer aldığı bir süreklilik çizgisi üzerinde düşünülmektedir. Örgüt Yapısı Örgüt yapısı örgütsel amaçları gerçekleştirmek için düzenlenen, sürekliliği olan ve biçimsel olamk onaylanmış örgütsel düzenlemeler ve ilişkiler ağından oluşmaktadır. Örgüt yapısını somut ve anlamlı biçimde ölçebilmek için kavramsal bir çerçevenin geliştirilmesi zorunludur. İncelemelerde kolaylık sağlaması bakımından Lorsch12 ile Porter, Lawler ve Hackman'ın 13 önerdikleri çerçevenin uygun olacağı düşünülmüştür. Bu yazarlar yapısal özellikleri temel ve eylemsel olarak ikiye ayırmışlardır. Bu ayrımlamaya dayanarak yeni bir çerçeve geliştirilmiştir (Bknz. Çizelge - 1). Temel Yapı, biçimsel örgüt yapısının iskeletini oluşturmaktadır. İyi hazırlanmış bir örgüt şemasında onu kolaylıkla görmek ve saptamak mümkündür. Yapısal Farklılaşma temel yapıyı oluşturan üç ana değişkenden birisidir ve yatay dikey olarak kavramlaştınlabilir. Dikey farklılaşma toplam yönetım basamaklarının sayısını, yatay farklılaşma ise toplam bölüm sayısını göstermektedir. Yapısal farklılaşma yalnız temel yapıyı biçimlendirmekle kalmaz aynı zamanda örgütün karmaşıklık düzeyini de be1irleri4 Denetim Alanı temel yapının ikinci ana değişkenidir. Bu çalışmada yalnız tepe yöneticilerin denetim alanları ölçülmüştür. Denetim alanı bir yöneticiye hesap ve rapor vermekle yükümlü astların sayısından oluşmaktadır. Personel Öğeleri: Temel yapının üçüncü ana değişkenini oluşturan personel öğeleri tüm yöneticilerin, tüm alt düzey yöneticilerinin, doğrudan ve dolaylı işçilerin, yüksek okul mezunlarının ve büro hizmetlilerinin tüm çalışanlara olan oranlarını göstermektedir. Eylemsel Yapı, Örgüt yapısının eylemsel özellikleri örgüt şeması veya benzeri düzenlemelere bakılarak kolaylıkla ne görülür ne de anlaşılır. Bunlar daha çok gözle görünmeyen, soyut, karmaşık, içiçe girmiş ilişkilerden oluşmaktadır. Eylemsel yapıyı üç ana değişken grubunun oluşturduğu düşünülmektedir. Bunlar; yetke, etkinlikler ve kontrol yapılarıdır. 11 Khandwalla, P.:-J" a.g.e., s.413. ız Lorsch, J.W., «Introduction to the S:ruetural Desing of Organizations», Eds: I. Lorseh ve P. Lawrance, Studies in OrganIzatlonal Desigıl, Irwin, Porter, L.W., Lawler, E.E., H2ckman, I.R" Behavior in Organizations. McGraw Hill, New York, Price, J., Organizational Measurement, Irwin, Homewood, lll., 1971.

4 ÇtZELGE - 1 YÖNETİM BİçiMLERi ile ÖRGÜT YAPıSı ARASINDAKİ İLişKİLERİ GÖSTEREN ARİTMETİK ORTALAMALAR Yönetim Biçimleri ANATOMİK YAPI EYLEMSEL YAPI* Yapısal Denetim Plersonel Yetke Etkinlikler Kontrol Farklılaşma Alan1an Oranlan (%) Yapısı Yapısı Yapısı ın ] ci... t.i (':$... E tl)- ı::... i (':$ ı= rtı- := e :E ;;o ~..a rtı- :;:1 :~ (':$,5! _ ~ ~ 41 - ı:: ııı - :~ ~ E = ~ô5 :ı:..>ı: ~~ ~'2 ci di ;.:: ~8i ~.b~ ı.. E'~ 8 ~.~ (':$ (':$ fr;8 ~]~ ::ı ~..>ı:.g' ôl ::ı lo; 6 = ~ -= Sıf- ><"- E-<>< o:::;:: ı:q ı:ı::;::. ~c al ı:q~< ı!~~ ı!~ Profesyonel (N = 5 örgüt) Gelenekseller (N = 3 örgüt) ,': Eylemsel yapı'daki tüm değişkenler en az (i)'den en çok (7)'ye doğru giden bir ölçek üzerinde ölçülmüştür. '.tı E

5 124 AMME İDARESt DERGtSt Yetke Yapısı önemli kararların ne dereceye kadar alt kademelere göçerildiğini gösterir. Yetke yapısını eylemsel olarak ölçmek için Khandwalla ile Neg-andhi Ye Prasad'ın ölçümlerinden yararlanılmıştır. Yetke yapısının bir süreklilik çizgisi oluşturduğu düşünülürse bir ucunda aşırı merkeziyetçiliğin diğer ucunda da yerinden yönetim eğiliminin yer alabileceği ileri sürülebilir. Etkinlikler Yapısı bir örgütteki uzun ve sürekli eylem örüntülerinin ne denli kullanıldığının ölçüsüdür. Bu yapının alt boyutları şunlardır: 1) uzmanlaşma, 2) standartlaşma, 3) biçimselleştirme (formalization). Bu çalışmada yalnız uzm<ınlaşma ve biçimselleştirme boyutları ölçülmüş, standartlaşma ise gerek ölçümünün güçlüğünden gerekse araştırma yapılan kuruluşlardan elde edilen bilgilerin eksikliği nedeniyle son analizlere alınmamıştır. Uzmanlaşma iş ve görevlerin orunlar arasındaki dağılımıdırıs. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi uzmanlaşma örgüt 'tarafından saptanan ve geliştirilen farklı uzman rollerinin sayısıdır. Bu çalışmada kullanılan biçimiyle uzmanlaşma ölçüsü Pugh ve diğerlerinin rol uzmanlaşması ölçümüne uygun düşmektedir 16. Biçimselleştirme ise kuralların, genyöntemlerin, emirlerin ve iletişimin ne denli yazıya döküldüğünü gösteren ölçüdür. Aston grubunun orijinal biçimselleştirme ölçeğindeki 13 madde 7 maddeye indirilerek bu boyut ölçülmeye çalışılmıştır. Maddelerin azaltılmasındaki neden bazı maddelerin birbirine benzemesi bazılarının ise Türkiye koşullarında uygulanırlığınm olınamasıdır. Kontrol Yapısı üç ana değişkenden oluşmaktadır. Bunlar, 1) Bütünleştirici Denetim Araçları, 2) Belirsizliği Azaltıcı Kontrol Araçları, 3) Davranışları Kon"trol eden Araçlar. Bu kontrol tiplerini ölçmek için Khandwallanın soru formundan yararlanılmıştır l7 Bütünleştirİcİ Denetim Araçları örgütün iç işlemlerinin kontrol altına alınmasına olanak veren araçlardır. Bunlar kalite, maliyet, nakit, envanter, üretim, muhasebe, ve yöneticilerin kontrollerine ilişkin araçlardır. Belirsizliği Azaltıcı Kontrol Araçları örgütün özellikle dış çevresindeki belirsizlikleri önceden kestirebilmek ve gerekli önlemleri almak amaciyle geliştirdiği araçlardan oluşmaktadır. Bunlar; pazar araş'tırmaları, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, pazar ve teknoloji öngöriimlemesi, bilgi işlem sistemleri, kapital bütçeleri ve uzun dönemli planlardır l8. Davranışları Kontrol Eden Araçlar İşgörenler arasında uyum sağlamak, çıkabilecek çatışmaları önceden önlemek ve bu Wl' çatışmalar çıktığında onların nasıl kontrol altına alındığını gösteren araçlardır. 13 Blaıı, P.M., Schoenherr, R., The Struelure of Organizations, Bask Books, New York, ı Pugh, D.S., Hickson, D.J.. Biniııgs. C.R., Turner. C., «Diıncnsiom of Organiz~tion Sırueture», Adıninistrative Science Quarterly, 1968, KhandwalIa, P.N., a.g.e. 18 KhandwalIa. P.N., a.g.e., s.506.

6 YÖNETİM BİçİMLERİ VE BAŞARIM ARASINDAKİ İLtŞKİLER 125 Başarım İşletme örgütlerinin başarırnlarını değerlendirmede genellikle satışlar, kazançların sürekliliği, satış hacmindeki gelişmeler gibi finansal karekterli ölçütler kullanılmaktadır. ;Bazı yazarlar ise iş doyumu, moral, örgüte bağlılık gibi davranışsal ölçütler üzerinde durmaktadırlar. Başarımı ölçümlemede iki belirgin yöntem olduğu ileri sürülebilir. Bunlardan birincisi subjektifendeks kullanarak başarım değerlendirme diğeri ise objektif endekslere başvurmadır. Subjektif endeks kullanıldığında tepe yöneticilere rakiplerine kıyasla kendi kuruluşlarını nasıl gördükleri sorulur. Bu yöntem özellikle tepe yöneticilerin somut veri sağlamak istemedikleri anlarda (örneğin finansal sayıları vermekte 'sakınca gördüklerinde) yararlı olmaktadır. Türk işletmelerinden objektif bilgi almakda güçlük çekildiğinden subjektif endeks yöntemine başvurulmuş ve tepe yöneticilerden rakiplerine kıyasla kendi kuruluşlarının uzun dönemli kazançlılığını, satış artış hacmini, personelin moralini, iş doyumunu, finansal güçlerini ve kamu gözündeki imajlarını tahminiemeleri istenmiştir. Dikkat edilecek olursa bu sorular hem davranışsal hem de finansal ölçütleri içermektedir. Ömeklem ve Yöntem Bu araştırmanın örneklemini İzmir ve çevresindeki 10 büyük endüstriyel kuruluş oluşturmaktadır. Bu işletmelerin büyüklüğü is'tihdam ettikleri personel sayısına bakılarak Öıçülmüş ve büyük olarak 500 ve üzerinde personel çalıştıran kuruluşlar seçilmiştir. Seçilen işletmelerde personel sayısının en az 535 en çok 2000 olduğu gözlemlenmiştir. 10 işletmede çalışan kişilerin sayısı İzmir endüstri bölgesindeki toplam işgücünün % 13,5'unu oluşturmaktadır. Örneklemdeki 10 örgüt,aynı zamanda İzmir bölgesindeki 500 ve üstünde personel çalıştıran kuruluş nüfusunun % gl'ini temsil etmektedir. İncelenen kuruluşlar metal, teks'til, çimento, içki, atomatif ve kimya g~bi değişikendüstri dallarındandır. Yönetim biçimi ile başanm düzeylerini bulabilmek için Khandwalla'nın soru formu kulbnılmıştır l9 Bu soru formu 33 üst düzey yöneticisine verilmiş ve her firmadan katılanlann sayısı ı ile 5 arasında değişmiştir. Yapısal değişkenlerie ilgili bilgiler personel yöneticileri ile yapılan mülakatlar, soru formları ve personel kayıtlarının incelenmesi sonucu elde edilmiştir. Bulgular Tepe yönetim biçimini belirleyen beş boyut vardır. Her firmanın bu bolardan aldıkları puanların ortalamaları ve f-1est'i sonuçları Çizelge - ı'de verilmiştir. Boyutlar tek tek ele alındıklarında anlamlı bir sonuca ulaşmak güçtür. Boyutları gruplamak, olasılı bileşimleri saptamak için çalışıldığında örgütlerden bazılarının planlama ve katılım boyutlannda yüksek puan aldıkları buna karşılık aynı örgütlerin baskı boyutunda düşük puan aldıkları gözlem 19 Khandwalla, a.il.e.

7 126 AMME İDAREst DERGtsı lenmiştir. Khandwal1a bu bileşimi «Profesyonel» yönetim biçimi olarak adlandırmaktadır. Aynı biçimde Harbison ve Myers'da bu boyutlann bileşimini «Profesyonellik» olarak nitelendirmek'tedirler. Planlama ve katılım boyutlarında yüksek, baskı boyutunda düşük puan alan firmalar 4,7,8,9,10 numaralı örgütlerdir. 1,2,5 numaralı örgütlerde ise durum tam tersidir. Khanwalla bu tip yönetim biçimini «Geleneksel» olarak tanımlamaktadır. 3 ve 6 numaralı örgütler ise ortalarda yer aldıklarından bunlar «Yarı Profesyonel» olarak nitelendirilmişlerdir. Bu boyutlarm gerçekten bu tür bileşimler oluşturup, oluşturmadıklarını görmek amaciyle korelasyon analizlerine de başvurulmuştur. ÇİZELGE - 2 İzmir Bölgesi Büyük Endüstri KJuruluşlannın Yönetim Biçimlerini Belirleyen Beş Boyutun Kuruluşlara Göre Aritmietik Ortalamaları Yönetim Biçimi KURULUŞLAR (n: 10) BoyutIan f Girişimcilik * Planlama ** Katılım ** Esneklik * Baskı ** " p < 0.05; ** p < 0.01 (En düşük puan: 1, en yüksek puan: 7'dir). TaJblo - 3'den de görüleceği gibi planlama ve katılım boyutları arasında ünemli düzeyde olumlu ve bu boyutlara baskı boyutu arasında önemli düzeyde olumsuz ilişkiler bulunmuştur. Bu bulgunun yorumu açıktır. Yöneticiler planlama ve katılım boyutlarına ağırık verdiklerinde baskıya yer vermemektedirler. ÇtZELGE - 3 Yönetim Biçiıni Boyutlaruun Kendi Aralarındaki İlişkileri (no: 10) Boyutlar (1) (2) (3) (4) (5) (1) Girişimcilik (2) Planlama.77** * (3) Katılım ** (4) Esneklik (5) Baskı.32 " p < 0.05; *,' P < 0.01.

8 YÖNETİM BtçiMLERİ VE BA$ARIM ARASINDAKİ İLİşKİLER 127 Aynı zamanda girişimcilik ve esneklik boyutları arasında da beklenen yönde ve önemli düzeyde ilişki bulunmuştur. Bu ç:ılışmada örgüt yapısının çeşitli özellikleriyle ilgili bulgular ve yorumlar üzerinde derinlemesine durulmamakta, ancak, yapısal değişkenler yönetim biçimlerinegöre gruplandınlarak yoruinlama yapma yoluna gidilmektedir. Yapısal değişkenler, yönetim biçimi kvmbinasyonları ve başarım düzeyleri ile ilgili bulgular trblolaştınldıklarında bazı ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır (bknz. Çizelge - 1). Öncelikle, profesyonel yönetim biçimine sahip gözüken örgütlerin yerinden yönetim (ademi-merkeziyetçi) tipi bir yapıya sahip oldukları gözlemlenmiştir. Katılım, planlama ve yetke göçerimi arasındaki korelasyonlar olumlu yönde ve önemli düzeydedirler. Aynı ilişki tersine olmak kaydiyle baskı ve yetkegöçerimi arasında da vardır. ÇtZELGE - 4 Profesyonel Yönetim Biçimi Boyutlsn ile Yetke Göçerimi Arasındaki İlişkiler (n: 10) Boyutlar Yetke Göçerimi Planlama Katılım.45.63* Baskı -52 * p < O.OS Profesyonel Yönetim biçimine sahip yöneticilerin daha çok bilimsel ve ileri düzeyde denetim araçları kullandıkları görülmektedir. Aslında, onların karmaşık ve ileri düzeyde kontrol araçları kullanma eğilimi temel bir örgüt ilkesini de destekler görülmektedir. Bu ilkeye göre «önemli kararlarla ilgili yetke alt kademelere göçerildikçe politikalar, standart işlemler gilbi uygun bürokratik mekanizmaların bulumıp yerleştirilmesi gerekmektedir ki göçerilmiş karar ve eylemler üzerinde karar sağlanabilsinl}. Karmaşık bilgi ve kontrol sistemleri uzmanlık bilgisi gerektirir. Bunun anlamı daha çok yüksek okul mezunu kişilerin işe alınmasıdır. Gerçekten de yüksek okul mezunları ve rol uzmanlaşmasıyla ilgili ortalamalara bakıldığında profesyonel yönetimlerin geleneksellere kıyasla daha yüksek oranlara sahip oldukları görülmektedir. Bürokratik kontrol stratejisi uygulayan bu örgütlerin daha çok Inrtasiye ve kağıt işine yer vereceği de açıktır. Biçimselleştirme puanları da bu görüşü desteklemektedir (Profesyoneller için x: 6.00, gelenekseller için x: S.OO) Kırtasiyeciliğin diğer bir ölçütü olan büro hizmetlisi oranlarına bakınca da aynı sonuca ulaşmak mümkündür (profesyoneller x: 0.016, gelenekseller x: 0.007).

9 128 AMME İDARE si DERGİs! Profesyonel yönetime sahip örgütlerdeki tepe yöneticilerin denetim alan larının dar olmasının nedeni ise 'tepe yöneticilerin karmaşıklığı çözünıleyebilmek için eşgüdüm ve iletişim sorunlarını en aza indirmekistemeleridir. Böylelikle çevreyle ilgili sorunlara ve uzun dönemli planlamaya da vakit ayırabilmektedirler. Gerçekten de yetke göçerilili puanlarına bakıldığında profesyonel yöneticilerin geleneksel yönetim biçimine sahip yöneticilere kıyasla daha çok yetke göçerme eğilimi içinde oldukları gözlemlenmektedir (profesyoneller için x: 3.54, gc1enekseller için X: 1.00). Dolayısiyle yüksek düzeyde uzmanlaşma ve uzman bilgisine yer verildiği dummlarda dolaylı ve yansız yönetsel denetime başvurulduğu ileri sürülebilir. Öte yanda, geleneksel yönetim biçimine sahip örgütlerde daha fazla yapısal ayrımlaşma görülmektedir. Onlarda yönetsel denetim daha çok yetkenin merkezileştirilmesi ve kişiselleştirilmesi ile sağlanmaktadır. Nitekim 9U tip kuruluşların tepe yöneticileri hemen hemen hiç yetke göçermemektedirler (x: 1.00). Geleneksellerin merkezi denetim sistemine bağlılıkları onların ileri kontrol Ye bilgi sistemlerine çok az yer './Crmelerinde ve dolayısiyle profesyonellere kıyasla daha az yüksek öğretim mezunu istihdam etmelerinde ve daha az uzman bilgisine başvurmalarında da görülebilir. Geleneksel yöneticiler birlik ve eşgüdümü sağlamada daha çok baskı kullanmaktadırlar. Yetke göçerimi ile baskı arasındaki olumsuz ilişki de (r: -.52) bu görüşü destekler niteliktedir. Sonuç olarak, geleneksel biçimde yönetilen örgütlerin şekil olarak daha yüksek bir piramide sahip oldukları ve daha kişisel, merkezi kontrol stratejisi kullandıkları söylenebilir. Uzman bilgisinden çok parmak hesabı del1ilebilecek karar verme yöntemlerine başvurmakta ve daha ileri denetim hilgi sistemlerine daha az yer vermektedirler. Dolayısiyle d aha az biçimselleştirme (yazışma) ve rol uzmanlaşmasına sahip görünmektedirler. Bu eğil;m de onların daha az yüksek okul mezunu ve büro hizmetlisi istihdam etmelerine yol açmaktadır. Bu nedenle onların profesyonel biçimde yönetilen örgütlere kıyasla daha az yönetsel giderlere sahip oldukları düsünülebilir. Bu bulgular örgütsel başarımın da geleneksel yönetim bicimine sahip örgütlerde daha yüksek olaoağı olasılığını uyandırmaktaysa da genel basarım puanlarına bakılınca durumun pek böyle olmadığı göriilmektedir. Profesyonellerin geleneksellere kıyasla az da olsa daha vüksek basanın puanlarına sahip olmalarına karşın aradaki fark çok önemli değildir. Ançak, başarımın yetke göçerimi, planlama, katılım ve belirsizliği önleyici denetim araçlarıyla olumlu ve önemli düzeyde ilişkili olduğu görülmektedir. Bu değişkenlerin daha çok profesyonellerde görüldüğü düşünülürse, profesyonellerin daha başarılı olduklan düşünülebilir. Çizelge - S'deki bulgulara dayanarak. bir örgütün başarım düzeyinin o örgütteki tepe yöneticilerin uzun dönemli planlamaya, uzmanlaşmaya ve yerinden yönetime verdikleri öneme bakılarak önceden tahmin edilebileceği ileri sürülebilir. Bu görüşün geçerliliğini saptamak için bir yazın taraması yamimış ve öncelikle yönetim ideolojisi ve stratejisi ilc başarım arasındaki

10 YÖNETtM BtÇtMLER! VB. BAŞARIM ARASINDAKı ıltşktler 129 ijişk:leri inceleyen araştırma çalışmalan, daha sonra da başanm düzeyi ile örgütsel yapı arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalar gözden geçirilmiştir. ÇtZELGE - Başarun lle Katılım, Planlama, Yetke GÖçerJmi \'le BellrsIzIiii önleyici Kontrol Araçlan Arasındaki ljjşkiler (no: to) 5 Katılım.63* Planlama.67* Yetke Göçerimi.55 Belirsizliği Önleyici Araçlar.72* * p < 0.05 Gerçekte, başarım ile yönetim ideolojisi ve stratejisi arasında ilişki am :yan çalışmalar bu değişkenler arasında önemli ve olumlu ilişkiler bulmuşlardır. Planlama kısmen bir yönetim ideolojisi kısmen de öngörüjnleme, kapit;al bütçesi, uzun dönemli planlama ve benzerlerinden' oluşan bir teknikler seti olar-ak düşünülebilir. Thune ve House'un çalışmalan planlama eğilimli bir yönetim ideolojisinin uygun bir yapı geliştirdiğinde örgüt başa "ımını arttıracağı görüşünü desteklemektedir20 Khandwalla 103 Kanada işletmesinde yapmış olduğu araştırmanın bulgularına dayanarak profesyonel örgütlerin katılıma yer vermeyen, gelişi güzel yönetim biçimini benimseyen rakip örgüt1ere kıyasla daha başarılı ol duklarını bulmuşturıı. Negandhi ve Prasad'ın kültürlerarası çalışmaları da bu görüşe destek s-ağlayan bulgularla doludur. Orılann bulgularına göre yönetsel etkinlik (örgütsel başanmın bir ölçütü) yönetim felsefesindeki ilericilik ile bunun sonucu oluşan ilerici yönetim uygulamaları ile önemli ve olumlu düzeyde ılişkilidir 22 Bu çaılşmanın ve gözden geçirilen araştırmaların sonuçlarına dayanarak örgütsel başarırnın, profesyonel yönetim biçimine sahip örgüllerde daha yüksek olacağına karar verilebilir. Örgüt yapısı ve başarım arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalar yerinden yönetim eğilimi ile başarım -arasında önemli ve olumlu ilişkiler bulmuşlardır. Likert'e göre karmaşık örgütlerin başarımını belirleyen en önemli etken onların yapılarıdır23 Düşünüre göre yerinden yönetim eğilimli, katılımcı, Sistem-4 tipi yapılar daha yüksek başarım düzeylerine sahiptirler. Khandwalla da Kanada araştırmasında tepe yöneticilerinin yetke göçerimiyle (yerinden yönetim ölçütü) objektif ve subjektif başarım endeksleri ara 20 Thune, So, House, R.,.When Long-range Planning Pays Off», Business Horlzom, August, Khandwalla, P.N., a.g.e. 22 Negandhi, A.R., Prasad, B.S. The Frlghtenlng Angels Likert. R., a.g.e.

11 130 AMME ldaresi DERGİSi sında olumlu ilişkiler bulmuştur24 Negandhi ve Prasad da Hindis'tan'daki 30 firmada yapmış oldukları araştırmada benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Bu araştırıcılar uzun dönemli etkinliğin öncelikle örgüt yapısı ve irilik ile ilişkili olduğuna karar vermişlerdir. Vardıkları sonuç şöyle özetlenebilir: «Bir işletme ne kadar büyükse ve ne kadar yerinden yönetim eğilimli bir yapıya sahipse, uzun dönemde de o kadar başarılı olur '(hem finansal hem davranışsal Sonuç açılardan)>>. Bu çalışmanın bulguları da yukarıdaki sonuçları doğrular niteliktedir. Öncelikle, yerinden yönetim endeksi (yetke göçerimi) ile başarım düzeyi arasında olumlu ancak orta düzeyde önemli bir ilişki bulunmuştur (r:.55). Karmaşık ve ileri düzeydeki kontrol ve bilgi sistemleri de başarımla önemli düzeyde olumlu ilişkilere sahiptir. Eğer planlama, katılım ve yetke göçerimi '(yerinden yönetim) arasındaki olumlu ve önemli düzeydeki ilişkiler anımsanacak olursa, uygun bir örgütsel yapıyla birlikte profesyonel yönetim biçimi ile başarım arasında merkeziyetçi örgüt yapısına ve geleneksel yönetim biçimine sahip örgütlere kıyasla daha önemli ve olumlu ilişkilerin olduğu kabul edilmelidir. Dolayısiyle, sonuç olarak örgüt yapılarıyla yönetim biçimlerinin uygun bileşimlerinin örgütsel başarımı tahminlernede en az teknoloji, çevre, irilik gibi etkenler kadar etkili oldukları ileri sürülebilir. 24 Khandwa!la, P.N., B.g.e. 25 Negandhi, A.R., Prasad, B.S., B.g.e.

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİM UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL YAPIYA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİM UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL YAPIYA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 9 (2) 2009: 559-592 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİM UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL YAPIYA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A RESARCH ON EFFECT OF INTEGRATED SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME DÜZEYİ BOYUTLARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME DÜZEYİ BOYUTLARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME DÜZEYİ BOYUTLARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ÖZET Yrd.Doç.Dr.Alptekin SÖKMEN * Yrd.Doç.Dr.Serdar TARAKÇIOĞLU Bu çalışma ile, otel işletmelerinde görev

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BAŞARIM DEĞERLEMESİ VE İŞDOYUMU ANALİZİ

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BAŞARIM DEĞERLEMESİ VE İŞDOYUMU ANALİZİ Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 3, Sayı:2, 2001 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BAŞARIM DEĞERLEMESİ VE İŞDOYUMU ANALİZİ Öz Deniz TARLAN( ) Özkan TÜTÜNCÜ(* ) Aralıksız hizmet veren,

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri

Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1085 Öğretmenlerin Hizmet Öncesi Öğretmenlik Eğitimlerini Değerlendirmeleri Ahmet AYPAY* Öz Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

İş Piyasası ve Beceri İhtiyaçları İncelemesi 2005. Türkiye nin 31 İli İçin İşletme İncelemesi

İş Piyasası ve Beceri İhtiyaçları İncelemesi 2005. Türkiye nin 31 İli İçin İşletme İncelemesi Türkiye nin 31 İli İçin İşletme İncelemesi MEGEP, İş Piyasası Ekibi İŞKUR, İş Gücü Piyasası Departmanı Ankara, Haziran - 2006 NOT: EKLİ TABLOLARECD-ROM DAN YA DA WEB SAYFASINDAN ALINACAK (www.megep.meb.gov.tr,

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Araştırma Makaleleri KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ: ŞANLIURFA ÖRNEĞİ Nihat GÜLTEKİN Yrd. Doç. Dr., Harran Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Emel ABA Yüksek Lisans Öğrencisi

Detaylı

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya *

KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Murat Akçakaya * KAMU SEKTÖRÜNDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Murat Akçakaya * Özet Çok yönlü ve büyük bir değişimin yaşandığı günümüzde örgütler yok edici bir rekabet ortamında bulunuyorlar.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN STRATEJİK BİR BOYUT KAZANMASI İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Ayşe CİNGÖZ * Asuman AKDOĞAN ** ÖZ Stratejik insan kaynakları yönetimi

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER YASASI NDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BELEDİYELERİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EDİRNE BELEDİYESİ ÖRNEK OLAYI

YEREL YÖNETİMLER YASASI NDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BELEDİYELERİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EDİRNE BELEDİYESİ ÖRNEK OLAYI i YEREL YÖNETİMLER YASASI NDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN BELEDİYELERİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EDİRNE BELEDİYESİ ÖRNEK OLAYI Hazırlayan: Hakan İNCİ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR

Detaylı

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Volume 3 Number 3 2012 pp. 49-76 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Asena Altın Gülovaa Özge

Detaylı

FİRMALARIN KÜLTÜREL ORYANTASYONLARININ ÇEŞİTLİ PERFORMANS BOYUTLARINA ETKİLERİ: TÜRK İMALAT VE HİZMET İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR SAHA ÇALIŞMASI

FİRMALARIN KÜLTÜREL ORYANTASYONLARININ ÇEŞİTLİ PERFORMANS BOYUTLARINA ETKİLERİ: TÜRK İMALAT VE HİZMET İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR SAHA ÇALIŞMASI 2469 FİRMALARIN KÜLTÜREL ORYANTASYONLARININ ÇEŞİTLİ PERFORMANS BOYUTLARINA ETKİLERİ: TÜRK İMALAT VE HİZMET İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR SAHA ÇALIŞMASI Prof. Dr. Cengiz YILMAZ *, Prof. Dr. Lütfihak ALPKAN **,

Detaylı

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8 (1) 2007, 92-107 DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ TATMİNİNE ETKİLERİ: İZMİR DEKİ BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTELLERE YÖNELİK BİR UYGULAMA THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC FACTORS ON JOB SATISFACTION:

Detaylı

PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

PSİKOLOJİK SÖZLEŞMENİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.2, s.325-351. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2012,

Detaylı

Stratejik Değerlendirme ve Kontrol: Dengeli Puan Kartı nın Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı

Stratejik Değerlendirme ve Kontrol: Dengeli Puan Kartı nın Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı Stratejik Değerlendirme ve Kontrol: Dengeli Puan Kartı nın Sağlık Hizmetlerinde Kullanımı Seda KARSAVURAN * ÖZET Dünya çapında, rekabet artışı ve sürdürülebilir ekonomik gelişme mücadelesi, örgütlerin

Detaylı

Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri

Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 12 Sayı: 4 Ekim 2012 ss. 449-465 Akademik Çalışma Ortamında Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Duygusal Bağlılık ve İş Doyumu Üzerindeki Etkileri Impact

Detaylı

KAMU KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ

KAMU KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ ÖZET KAMU KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ ORGANIZATIONAL PERFORMANCE MANAGEMENT PROCESS OF PUBLIC INSTITUTIONS Aydın USTA Kamu örgütlerinin kamu hizmeti üretme ve sunma faaliyetlerini etkili

Detaylı

Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği

Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği Barış ERDEM 1 Ayhan GÖKDENİZ 2 Önder MET 3 Özet Günümüzde yaşanan küreselleşme sürecinde işletmelerin

Detaylı

Otel İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğünü Etkileyen Faktörler: Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma

Otel İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğünü Etkileyen Faktörler: Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, Bahar: 45-56, 2008, Copyright 2008 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2008) Otel İşletmelerinde Rekabet Üstünlüğünü Etkileyen

Detaylı

DEPARTMANLI MAĞAZALARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET

DEPARTMANLI MAĞAZALARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖZET Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 25, Temmuz Aralık 2005, ss DEPARTMANLI MAĞAZALARDA MOTİVASYON ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ferit ÖLÇER * ÖZET Diğer sektörlerde olduğu gibi,

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI

ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, ss. 35-59. ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ VE GENEL İŞ DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI İsmail BAKAN

Detaylı

ALGILANAN KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

ALGILANAN KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA ALGILANAN KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA Türkmen Taşer AKBAŞ ÖZET Bu çalışmanın amacı, Türkiye de mobilya sanayi sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ BİLİM DALI LİDERLİK KURAMLARI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ BİLİM DALI LİDERLİK KURAMLARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ ve DENETİMİ BİLİM DALI LİDERLİK KURAMLARI Ömer Faruk ÇELİKEL Eğitim Yönetiminde Okul Kültürü ve Liderlik

Detaylı

1.1 İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırma Projesi 2006-07...2 1.2 Saha Çalışması ve Katılan Firmaların Özellikleri...

1.1 İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırma Projesi 2006-07...2 1.2 Saha Çalışması ve Katılan Firmaların Özellikleri... 2008 TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu İmalat Sanayiinde İnovasyon Modelleri ve Uygulamaları Araştırma Projesi Yönetici Özeti Prof. Dr. Gündüz Ulusoy a,b Gürhan Günday a Dr. Kemal Kılıç a Doç.

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL STRES FAKTÖRLERİ: 4-5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ UYGULAMASI

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL STRES FAKTÖRLERİ: 4-5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ UYGULAMASI ÖZET Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 6, Sayı:4, 2004 OTEL İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL STRES FAKTÖRLERİ: 4-5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ UYGULAMASI Şule AYDIN Günümüz modern toplumları,

Detaylı

Uçuş ekibi kaynak yönetimi: Pilotların uçuş ekibi kaynak yönetimi * tutumları ile kişilik yapıları arasındaki ilişki1

Uçuş ekibi kaynak yönetimi: Pilotların uçuş ekibi kaynak yönetimi * tutumları ile kişilik yapıları arasındaki ilişki1 *1 Bu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:42, Sayı/No:2, 2013, 276-301 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org 2013 Uçuş ekibi kaynak

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA 591 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE İŞ DOYUMU: DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN İŞ DOYUMU FAKTÖRLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA JOB SATISFACTION IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS: A CASE STUDY ON THE EFFECTS OF DEMOGRAPHIC

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

Journal of Recreation and Tourism Research

Journal of Recreation and Tourism Research Journal of Recreation and Tourism Research Journal homepage: www.jrtr.org ISSN:2348-5321 KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN KÜLTÜREL KARŞILAŞTIRMASI VE İŞ TATMİNİ: İSTANBUL İLİNDEKİ AİLE VE ZİNCİR KONAKLAMA İŞLETMELERİNE

Detaylı

YOL AMAÇ MODELİ KAPSAMINDA ÖNDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Alptekin SÖKMEN *, Yasin BOYLU **

YOL AMAÇ MODELİ KAPSAMINDA ÖNDERLİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Alptekin SÖKMEN *, Yasin BOYLU ** 2381 YOL AMAÇ MODELİ KAPSAMINDA ÖNDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖZET Alptekin SÖKMEN *, Yasin BOYLU ** Hizmet işletmeleri de, mal üreten diğer işletmeler gibi müşteri sürekliliği ve rekabet üstünlüğü kapsamında

Detaylı