Durumsallık Yaklaşımı açısından ele aılnmış kuramsal ve görgül çalış ana fikri, örgütlerin etkin olabilmeleri için çevrelerinel, teknolojı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Durumsallık Yaklaşımı açısından ele aılnmış kuramsal ve görgül çalış ana fikri, örgütlerin etkin olabilmeleri için çevrelerinel, teknolojı"

Transkript

1 YÖNETiM BiçiMLERi, ÖRGÜT YAPıSı ARASıNDAKi ilişkiler* VE BAŞARıM M. Ceyhan ALDEMİR ** R. BARBATO*** Son zamanlarda yönetsel davranış ve örgütsel biçimlendirme (dizayn) konularında önemli ölçüde araştırma yapılmıştır. Bu çalışmaların çoğunluğunda Dummsallık Yaklaşımının temel alındığı görülmektedir. Durumsallık Yaklaşımı açısından ele aılnmış kuramsal ve görgül çalış ana fikri, örgütlerin etkin olabilmeleri için çevrelerinel, teknolojı maların lerine2 ve personellerinin gereksinimlerine3 yanıt verebilecek yapılar geliştinneleri görüşüdür. Ancak, örgütlerin başarırnlarını (etkinliğini) etkileyebilecek yönetim biçimleri, örgü'tün konumu ve kültürelortam gibi kimi diğer önemli durumsallık özelliği taşıyan değişkenler de vardır, ve bunlar hemen hemen hiç incelenmemiştir. Yönetsel davramşın örgüt yapısı üzerindeki etkisi dc çok az araştırılan konulardan birisini oluşturmaktadır. Yazarlarıı' bileb~lrj ği kadariyle yöne Bu çalışma 19 Nisan 1980 tarihinde St. John Fisher College, Rochestcr, New York'da düzenlenen «Productivity» adlı konferans'" sunulmuş ve ilk şekli «abstraci» (özet) olarak basılmıştır. * Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. *** Ass. Prof., College of Business, Roches!er Institute of Technology. Bums, T., Stalkcr, G.M., The Management of Innovation, Tavistoek Publications, London, 1961; Lawrance, P.R., Lorsch, J.W., Organization and Environment, Harvard Graduate School of Business Administralion, Boston, Woodward, J., Industrlal Organization, Oxford University Press, London, 1965; Blau, P., Falbe,.\1., McKinley, C.M., Tracy, P.K., «Technology and Organization in Manufacturing», Administrative Science Quartcrly, 1976, v. 21; Rcimann, B.C., «Organization Structure and Technology in Mnnufacturings: System vcrsus Workflo,," Level Perspectives», Academy of Management Journal', 1980, 23, Argyris, C., The Applicability of Organizatioııal Sociology, Cambridge University Press, 1973; DeGrecnc, K., «Organizationa! Best Fit: Survivaı'. Change and Adoptation», Eds.: E.H. Burack ve A.R. Negandhi, Organlzationa! Design, Kent State University Press, Kent, Ohio, Clıandler, A., Strategy and Stnıcture, Canıbridge, Massac., MIT Press, 1962; Child, J.,.01' ganizational Strueture, Environment and Performance», Eds.: G. Salaman, K. Thompson, People and Organizations, Open University Press, Bristol, 1973.

2 YÖNETİM BlçiMLERİ VE BAŞARIM ARASINDAKİ İLİŞKİLER 121 tim biçimleri ile başanms veya örgüt y.apısı ile başarım6 arasındaki ilişkileri araştıran birçok araştırma olmasına karşın, yönetim biçimleri, örgüt yapısı ve başarım arasındak; karşılıklı ilişkileri araştıran bir araştırma hemen hemen hiç.yoktur. Çalışma Bu çalışmada yönetim biçimleri ile örgüt yapısının örgütün başarım düzeyi üzerinde önemli etkileri olduğu varsayımı :traştırılacaktır. Ancak, bu etki değişkenler tek tek ele alındıklarında önemli sonuçlar vermemektedir. _ Dolayısiyle ne yönetim biçimlerinin ne de örgüt yapısının tek başına başarımı bel:rleyebilecek özelliğe sahip olmadıkları ileri sürülmektedir. Aslında başanın düzeyini belirleyen yönetirrı. stiııeri ile örgü't yapısı arasındaki ilişkinin uygunluk derecesi olduğu düşünülebilir. Bu ilişkilerin doğasını araştırmak için b:rinci yazar tarafından 1979 yılında İzmir ve çevresindeki 10 büyük endüstri kuruluşunda bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada ölçümlenen değişkenler şunl-ar olmuştur. Yönetim Biçimi P. Khandwalla yönetim biçimini yönetim ideolojisinin uygulamaya dönük biçimi olarak, yönetim ideolojisini de soyut, gözle görülmeyen değerler, inançlar ve normlar bütünü olarak tanımlamaktadır7 Bu tanıma göre yönetim biçimi çok boyutludur. Yönetim biçimini oluşturan ana boyutlar şunlardır: girişimcilik, planlama, katılım, esneklik ve baskı. Her boyutu iki zıt uca sahip bir süreklilik çi2jgisinde düşünmek mümkündür. Örneğin girişimcilik boyutunun bir ucunda yüksek düzeyde risk alma davranışı varken aynı boyutun diğer ucunda yüksek düzeyde tutucu davranışlar vardır. Girişimcilik boyutu karar verınede risk alma veya almama, denge veya gelişme eğilimli olmak biçiminde tanımlanmaktadır8 Planlama boyutununbir ucunda giinlük, sezgiye dayanan, rastgele, keyfi yönetim biçimi yer alırken diğer ucunda uzmanlara, uzun dönemli geleceğe, sorun alanlarının ve fırsatların dikkatli incelenmesine yer vererek seçenekler arasından örgti.t için optimal seçimleri yapma eğilimi yer almaktadır9. Esneklik boyutunun bir ucu katı (mekanistik), yönetsel ilişkiler ile bürokratik değerleri belirtirken, diğer ucu da esnek (organik) yönetsel ilişkilere ve uzmanlık yetkesine verilen önemi belirtmektedirlo. Ncgandhi, A.R., Prasad, B.S., The I'rightening Angels, The Kent State University Press, Kent, Ohio, 1975; Khandw<ılla, P.N., The Design of Organizations, Harcourt, Brace and Jo\'anoviclı Ine., N.Y Likert. R., The Human Organization, McGraw Hill, New York, Khandwalla, P.N., a.g.e., s Khandwalla, P.N., a.g.e., s Khandwalla, P.N., a.g.e., s Khandwalla, P.N., a.g.e., s.409.

3 122 AMME İDARESİ DERGİSİ Baskı boyutununbir ucunda saldırgan, gelişigüzel ve başkalarının üzerinde egemenlik amyan davranışlar yer alırken diğer ucunda baskıcı olmayan değer ve davranışlar yer almaktadırll. Katılım boyutu önemli kararların bireysel veya grup düzeyinde verilme siyle ilgilidir. Kararlar bir tek birey yanından veriliyorsa katılma az, grup veya gruplar yanından veriliyorsa çok olacaktır. Böylece katılım boyutu bir ucunda katılımın olmadığı bireysel karadar ile öteki ucunda katılımın olduğu gruplar yanından aluıan kararların yer aldığı bir süreklilik çizgisi üzerinde düşünülmektedir. Örgüt Yapısı Örgüt yapısı örgütsel amaçları gerçekleştirmek için düzenlenen, sürekliliği olan ve biçimsel olamk onaylanmış örgütsel düzenlemeler ve ilişkiler ağından oluşmaktadır. Örgüt yapısını somut ve anlamlı biçimde ölçebilmek için kavramsal bir çerçevenin geliştirilmesi zorunludur. İncelemelerde kolaylık sağlaması bakımından Lorsch12 ile Porter, Lawler ve Hackman'ın 13 önerdikleri çerçevenin uygun olacağı düşünülmüştür. Bu yazarlar yapısal özellikleri temel ve eylemsel olarak ikiye ayırmışlardır. Bu ayrımlamaya dayanarak yeni bir çerçeve geliştirilmiştir (Bknz. Çizelge - 1). Temel Yapı, biçimsel örgüt yapısının iskeletini oluşturmaktadır. İyi hazırlanmış bir örgüt şemasında onu kolaylıkla görmek ve saptamak mümkündür. Yapısal Farklılaşma temel yapıyı oluşturan üç ana değişkenden birisidir ve yatay dikey olarak kavramlaştınlabilir. Dikey farklılaşma toplam yönetım basamaklarının sayısını, yatay farklılaşma ise toplam bölüm sayısını göstermektedir. Yapısal farklılaşma yalnız temel yapıyı biçimlendirmekle kalmaz aynı zamanda örgütün karmaşıklık düzeyini de be1irleri4 Denetim Alanı temel yapının ikinci ana değişkenidir. Bu çalışmada yalnız tepe yöneticilerin denetim alanları ölçülmüştür. Denetim alanı bir yöneticiye hesap ve rapor vermekle yükümlü astların sayısından oluşmaktadır. Personel Öğeleri: Temel yapının üçüncü ana değişkenini oluşturan personel öğeleri tüm yöneticilerin, tüm alt düzey yöneticilerinin, doğrudan ve dolaylı işçilerin, yüksek okul mezunlarının ve büro hizmetlilerinin tüm çalışanlara olan oranlarını göstermektedir. Eylemsel Yapı, Örgüt yapısının eylemsel özellikleri örgüt şeması veya benzeri düzenlemelere bakılarak kolaylıkla ne görülür ne de anlaşılır. Bunlar daha çok gözle görünmeyen, soyut, karmaşık, içiçe girmiş ilişkilerden oluşmaktadır. Eylemsel yapıyı üç ana değişken grubunun oluşturduğu düşünülmektedir. Bunlar; yetke, etkinlikler ve kontrol yapılarıdır. 11 Khandwalla, P.:-J" a.g.e., s.413. ız Lorsch, J.W., «Introduction to the S:ruetural Desing of Organizations», Eds: I. Lorseh ve P. Lawrance, Studies in OrganIzatlonal Desigıl, Irwin, Porter, L.W., Lawler, E.E., H2ckman, I.R" Behavior in Organizations. McGraw Hill, New York, Price, J., Organizational Measurement, Irwin, Homewood, lll., 1971.

4 ÇtZELGE - 1 YÖNETİM BİçiMLERi ile ÖRGÜT YAPıSı ARASINDAKİ İLişKİLERİ GÖSTEREN ARİTMETİK ORTALAMALAR Yönetim Biçimleri ANATOMİK YAPI EYLEMSEL YAPI* Yapısal Denetim Plersonel Yetke Etkinlikler Kontrol Farklılaşma Alan1an Oranlan (%) Yapısı Yapısı Yapısı ın ] ci... t.i (':$... E tl)- ı::... i (':$ ı= rtı- := e :E ;;o ~..a rtı- :;:1 :~ (':$,5! _ ~ ~ 41 - ı:: ııı - :~ ~ E = ~ô5 :ı:..>ı: ~~ ~'2 ci di ;.:: ~8i ~.b~ ı.. E'~ 8 ~.~ (':$ (':$ fr;8 ~]~ ::ı ~..>ı:.g' ôl ::ı lo; 6 = ~ -= Sıf- ><"- E-<>< o:::;:: ı:q ı:ı::;::. ~c al ı:q~< ı!~~ ı!~ Profesyonel (N = 5 örgüt) Gelenekseller (N = 3 örgüt) ,': Eylemsel yapı'daki tüm değişkenler en az (i)'den en çok (7)'ye doğru giden bir ölçek üzerinde ölçülmüştür. '.tı E

5 124 AMME İDARESt DERGtSt Yetke Yapısı önemli kararların ne dereceye kadar alt kademelere göçerildiğini gösterir. Yetke yapısını eylemsel olarak ölçmek için Khandwalla ile Neg-andhi Ye Prasad'ın ölçümlerinden yararlanılmıştır. Yetke yapısının bir süreklilik çizgisi oluşturduğu düşünülürse bir ucunda aşırı merkeziyetçiliğin diğer ucunda da yerinden yönetim eğiliminin yer alabileceği ileri sürülebilir. Etkinlikler Yapısı bir örgütteki uzun ve sürekli eylem örüntülerinin ne denli kullanıldığının ölçüsüdür. Bu yapının alt boyutları şunlardır: 1) uzmanlaşma, 2) standartlaşma, 3) biçimselleştirme (formalization). Bu çalışmada yalnız uzm<ınlaşma ve biçimselleştirme boyutları ölçülmüş, standartlaşma ise gerek ölçümünün güçlüğünden gerekse araştırma yapılan kuruluşlardan elde edilen bilgilerin eksikliği nedeniyle son analizlere alınmamıştır. Uzmanlaşma iş ve görevlerin orunlar arasındaki dağılımıdırıs. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi uzmanlaşma örgüt 'tarafından saptanan ve geliştirilen farklı uzman rollerinin sayısıdır. Bu çalışmada kullanılan biçimiyle uzmanlaşma ölçüsü Pugh ve diğerlerinin rol uzmanlaşması ölçümüne uygun düşmektedir 16. Biçimselleştirme ise kuralların, genyöntemlerin, emirlerin ve iletişimin ne denli yazıya döküldüğünü gösteren ölçüdür. Aston grubunun orijinal biçimselleştirme ölçeğindeki 13 madde 7 maddeye indirilerek bu boyut ölçülmeye çalışılmıştır. Maddelerin azaltılmasındaki neden bazı maddelerin birbirine benzemesi bazılarının ise Türkiye koşullarında uygulanırlığınm olınamasıdır. Kontrol Yapısı üç ana değişkenden oluşmaktadır. Bunlar, 1) Bütünleştirici Denetim Araçları, 2) Belirsizliği Azaltıcı Kontrol Araçları, 3) Davranışları Kon"trol eden Araçlar. Bu kontrol tiplerini ölçmek için Khandwallanın soru formundan yararlanılmıştır l7 Bütünleştirİcİ Denetim Araçları örgütün iç işlemlerinin kontrol altına alınmasına olanak veren araçlardır. Bunlar kalite, maliyet, nakit, envanter, üretim, muhasebe, ve yöneticilerin kontrollerine ilişkin araçlardır. Belirsizliği Azaltıcı Kontrol Araçları örgütün özellikle dış çevresindeki belirsizlikleri önceden kestirebilmek ve gerekli önlemleri almak amaciyle geliştirdiği araçlardan oluşmaktadır. Bunlar; pazar araş'tırmaları, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, pazar ve teknoloji öngöriimlemesi, bilgi işlem sistemleri, kapital bütçeleri ve uzun dönemli planlardır l8. Davranışları Kontrol Eden Araçlar İşgörenler arasında uyum sağlamak, çıkabilecek çatışmaları önceden önlemek ve bu Wl' çatışmalar çıktığında onların nasıl kontrol altına alındığını gösteren araçlardır. 13 Blaıı, P.M., Schoenherr, R., The Struelure of Organizations, Bask Books, New York, ı Pugh, D.S., Hickson, D.J.. Biniııgs. C.R., Turner. C., «Diıncnsiom of Organiz~tion Sırueture», Adıninistrative Science Quarterly, 1968, KhandwalIa, P.N., a.g.e. 18 KhandwalIa. P.N., a.g.e., s.506.

6 YÖNETİM BİçİMLERİ VE BAŞARIM ARASINDAKİ İLtŞKİLER 125 Başarım İşletme örgütlerinin başarırnlarını değerlendirmede genellikle satışlar, kazançların sürekliliği, satış hacmindeki gelişmeler gibi finansal karekterli ölçütler kullanılmaktadır. ;Bazı yazarlar ise iş doyumu, moral, örgüte bağlılık gibi davranışsal ölçütler üzerinde durmaktadırlar. Başarımı ölçümlemede iki belirgin yöntem olduğu ileri sürülebilir. Bunlardan birincisi subjektifendeks kullanarak başarım değerlendirme diğeri ise objektif endekslere başvurmadır. Subjektif endeks kullanıldığında tepe yöneticilere rakiplerine kıyasla kendi kuruluşlarını nasıl gördükleri sorulur. Bu yöntem özellikle tepe yöneticilerin somut veri sağlamak istemedikleri anlarda (örneğin finansal sayıları vermekte 'sakınca gördüklerinde) yararlı olmaktadır. Türk işletmelerinden objektif bilgi almakda güçlük çekildiğinden subjektif endeks yöntemine başvurulmuş ve tepe yöneticilerden rakiplerine kıyasla kendi kuruluşlarının uzun dönemli kazançlılığını, satış artış hacmini, personelin moralini, iş doyumunu, finansal güçlerini ve kamu gözündeki imajlarını tahminiemeleri istenmiştir. Dikkat edilecek olursa bu sorular hem davranışsal hem de finansal ölçütleri içermektedir. Ömeklem ve Yöntem Bu araştırmanın örneklemini İzmir ve çevresindeki 10 büyük endüstriyel kuruluş oluşturmaktadır. Bu işletmelerin büyüklüğü is'tihdam ettikleri personel sayısına bakılarak Öıçülmüş ve büyük olarak 500 ve üzerinde personel çalıştıran kuruluşlar seçilmiştir. Seçilen işletmelerde personel sayısının en az 535 en çok 2000 olduğu gözlemlenmiştir. 10 işletmede çalışan kişilerin sayısı İzmir endüstri bölgesindeki toplam işgücünün % 13,5'unu oluşturmaktadır. Örneklemdeki 10 örgüt,aynı zamanda İzmir bölgesindeki 500 ve üstünde personel çalıştıran kuruluş nüfusunun % gl'ini temsil etmektedir. İncelenen kuruluşlar metal, teks'til, çimento, içki, atomatif ve kimya g~bi değişikendüstri dallarındandır. Yönetim biçimi ile başanm düzeylerini bulabilmek için Khandwalla'nın soru formu kulbnılmıştır l9 Bu soru formu 33 üst düzey yöneticisine verilmiş ve her firmadan katılanlann sayısı ı ile 5 arasında değişmiştir. Yapısal değişkenlerie ilgili bilgiler personel yöneticileri ile yapılan mülakatlar, soru formları ve personel kayıtlarının incelenmesi sonucu elde edilmiştir. Bulgular Tepe yönetim biçimini belirleyen beş boyut vardır. Her firmanın bu bolardan aldıkları puanların ortalamaları ve f-1est'i sonuçları Çizelge - ı'de verilmiştir. Boyutlar tek tek ele alındıklarında anlamlı bir sonuca ulaşmak güçtür. Boyutları gruplamak, olasılı bileşimleri saptamak için çalışıldığında örgütlerden bazılarının planlama ve katılım boyutlannda yüksek puan aldıkları buna karşılık aynı örgütlerin baskı boyutunda düşük puan aldıkları gözlem 19 Khandwalla, a.il.e.

7 126 AMME İDAREst DERGtsı lenmiştir. Khandwal1a bu bileşimi «Profesyonel» yönetim biçimi olarak adlandırmaktadır. Aynı biçimde Harbison ve Myers'da bu boyutlann bileşimini «Profesyonellik» olarak nitelendirmek'tedirler. Planlama ve katılım boyutlarında yüksek, baskı boyutunda düşük puan alan firmalar 4,7,8,9,10 numaralı örgütlerdir. 1,2,5 numaralı örgütlerde ise durum tam tersidir. Khanwalla bu tip yönetim biçimini «Geleneksel» olarak tanımlamaktadır. 3 ve 6 numaralı örgütler ise ortalarda yer aldıklarından bunlar «Yarı Profesyonel» olarak nitelendirilmişlerdir. Bu boyutlarm gerçekten bu tür bileşimler oluşturup, oluşturmadıklarını görmek amaciyle korelasyon analizlerine de başvurulmuştur. ÇİZELGE - 2 İzmir Bölgesi Büyük Endüstri KJuruluşlannın Yönetim Biçimlerini Belirleyen Beş Boyutun Kuruluşlara Göre Aritmietik Ortalamaları Yönetim Biçimi KURULUŞLAR (n: 10) BoyutIan f Girişimcilik * Planlama ** Katılım ** Esneklik * Baskı ** " p < 0.05; ** p < 0.01 (En düşük puan: 1, en yüksek puan: 7'dir). TaJblo - 3'den de görüleceği gibi planlama ve katılım boyutları arasında ünemli düzeyde olumlu ve bu boyutlara baskı boyutu arasında önemli düzeyde olumsuz ilişkiler bulunmuştur. Bu bulgunun yorumu açıktır. Yöneticiler planlama ve katılım boyutlarına ağırık verdiklerinde baskıya yer vermemektedirler. ÇtZELGE - 3 Yönetim Biçiıni Boyutlaruun Kendi Aralarındaki İlişkileri (no: 10) Boyutlar (1) (2) (3) (4) (5) (1) Girişimcilik (2) Planlama.77** * (3) Katılım ** (4) Esneklik (5) Baskı.32 " p < 0.05; *,' P < 0.01.

8 YÖNETİM BtçiMLERİ VE BA$ARIM ARASINDAKİ İLİşKİLER 127 Aynı zamanda girişimcilik ve esneklik boyutları arasında da beklenen yönde ve önemli düzeyde ilişki bulunmuştur. Bu ç:ılışmada örgüt yapısının çeşitli özellikleriyle ilgili bulgular ve yorumlar üzerinde derinlemesine durulmamakta, ancak, yapısal değişkenler yönetim biçimlerinegöre gruplandınlarak yoruinlama yapma yoluna gidilmektedir. Yapısal değişkenler, yönetim biçimi kvmbinasyonları ve başarım düzeyleri ile ilgili bulgular trblolaştınldıklarında bazı ilginç sonuçlar ortaya çıkmıştır (bknz. Çizelge - 1). Öncelikle, profesyonel yönetim biçimine sahip gözüken örgütlerin yerinden yönetim (ademi-merkeziyetçi) tipi bir yapıya sahip oldukları gözlemlenmiştir. Katılım, planlama ve yetke göçerimi arasındaki korelasyonlar olumlu yönde ve önemli düzeydedirler. Aynı ilişki tersine olmak kaydiyle baskı ve yetkegöçerimi arasında da vardır. ÇtZELGE - 4 Profesyonel Yönetim Biçimi Boyutlsn ile Yetke Göçerimi Arasındaki İlişkiler (n: 10) Boyutlar Yetke Göçerimi Planlama Katılım.45.63* Baskı -52 * p < O.OS Profesyonel Yönetim biçimine sahip yöneticilerin daha çok bilimsel ve ileri düzeyde denetim araçları kullandıkları görülmektedir. Aslında, onların karmaşık ve ileri düzeyde kontrol araçları kullanma eğilimi temel bir örgüt ilkesini de destekler görülmektedir. Bu ilkeye göre «önemli kararlarla ilgili yetke alt kademelere göçerildikçe politikalar, standart işlemler gilbi uygun bürokratik mekanizmaların bulumıp yerleştirilmesi gerekmektedir ki göçerilmiş karar ve eylemler üzerinde karar sağlanabilsinl}. Karmaşık bilgi ve kontrol sistemleri uzmanlık bilgisi gerektirir. Bunun anlamı daha çok yüksek okul mezunu kişilerin işe alınmasıdır. Gerçekten de yüksek okul mezunları ve rol uzmanlaşmasıyla ilgili ortalamalara bakıldığında profesyonel yönetimlerin geleneksellere kıyasla daha yüksek oranlara sahip oldukları görülmektedir. Bürokratik kontrol stratejisi uygulayan bu örgütlerin daha çok Inrtasiye ve kağıt işine yer vereceği de açıktır. Biçimselleştirme puanları da bu görüşü desteklemektedir (Profesyoneller için x: 6.00, gelenekseller için x: S.OO) Kırtasiyeciliğin diğer bir ölçütü olan büro hizmetlisi oranlarına bakınca da aynı sonuca ulaşmak mümkündür (profesyoneller x: 0.016, gelenekseller x: 0.007).

9 128 AMME İDARE si DERGİs! Profesyonel yönetime sahip örgütlerdeki tepe yöneticilerin denetim alan larının dar olmasının nedeni ise 'tepe yöneticilerin karmaşıklığı çözünıleyebilmek için eşgüdüm ve iletişim sorunlarını en aza indirmekistemeleridir. Böylelikle çevreyle ilgili sorunlara ve uzun dönemli planlamaya da vakit ayırabilmektedirler. Gerçekten de yetke göçerilili puanlarına bakıldığında profesyonel yöneticilerin geleneksel yönetim biçimine sahip yöneticilere kıyasla daha çok yetke göçerme eğilimi içinde oldukları gözlemlenmektedir (profesyoneller için x: 3.54, gc1enekseller için X: 1.00). Dolayısiyle yüksek düzeyde uzmanlaşma ve uzman bilgisine yer verildiği dummlarda dolaylı ve yansız yönetsel denetime başvurulduğu ileri sürülebilir. Öte yanda, geleneksel yönetim biçimine sahip örgütlerde daha fazla yapısal ayrımlaşma görülmektedir. Onlarda yönetsel denetim daha çok yetkenin merkezileştirilmesi ve kişiselleştirilmesi ile sağlanmaktadır. Nitekim 9U tip kuruluşların tepe yöneticileri hemen hemen hiç yetke göçermemektedirler (x: 1.00). Geleneksellerin merkezi denetim sistemine bağlılıkları onların ileri kontrol Ye bilgi sistemlerine çok az yer './Crmelerinde ve dolayısiyle profesyonellere kıyasla daha az yüksek öğretim mezunu istihdam etmelerinde ve daha az uzman bilgisine başvurmalarında da görülebilir. Geleneksel yöneticiler birlik ve eşgüdümü sağlamada daha çok baskı kullanmaktadırlar. Yetke göçerimi ile baskı arasındaki olumsuz ilişki de (r: -.52) bu görüşü destekler niteliktedir. Sonuç olarak, geleneksel biçimde yönetilen örgütlerin şekil olarak daha yüksek bir piramide sahip oldukları ve daha kişisel, merkezi kontrol stratejisi kullandıkları söylenebilir. Uzman bilgisinden çok parmak hesabı del1ilebilecek karar verme yöntemlerine başvurmakta ve daha ileri denetim hilgi sistemlerine daha az yer vermektedirler. Dolayısiyle d aha az biçimselleştirme (yazışma) ve rol uzmanlaşmasına sahip görünmektedirler. Bu eğil;m de onların daha az yüksek okul mezunu ve büro hizmetlisi istihdam etmelerine yol açmaktadır. Bu nedenle onların profesyonel biçimde yönetilen örgütlere kıyasla daha az yönetsel giderlere sahip oldukları düsünülebilir. Bu bulgular örgütsel başarımın da geleneksel yönetim bicimine sahip örgütlerde daha yüksek olaoağı olasılığını uyandırmaktaysa da genel basarım puanlarına bakılınca durumun pek böyle olmadığı göriilmektedir. Profesyonellerin geleneksellere kıyasla az da olsa daha vüksek basanın puanlarına sahip olmalarına karşın aradaki fark çok önemli değildir. Ançak, başarımın yetke göçerimi, planlama, katılım ve belirsizliği önleyici denetim araçlarıyla olumlu ve önemli düzeyde ilişkili olduğu görülmektedir. Bu değişkenlerin daha çok profesyonellerde görüldüğü düşünülürse, profesyonellerin daha başarılı olduklan düşünülebilir. Çizelge - S'deki bulgulara dayanarak. bir örgütün başarım düzeyinin o örgütteki tepe yöneticilerin uzun dönemli planlamaya, uzmanlaşmaya ve yerinden yönetime verdikleri öneme bakılarak önceden tahmin edilebileceği ileri sürülebilir. Bu görüşün geçerliliğini saptamak için bir yazın taraması yamimış ve öncelikle yönetim ideolojisi ve stratejisi ilc başarım arasındaki

10 YÖNETtM BtÇtMLER! VB. BAŞARIM ARASINDAKı ıltşktler 129 ijişk:leri inceleyen araştırma çalışmalan, daha sonra da başanm düzeyi ile örgütsel yapı arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalar gözden geçirilmiştir. ÇtZELGE - Başarun lle Katılım, Planlama, Yetke GÖçerJmi \'le BellrsIzIiii önleyici Kontrol Araçlan Arasındaki ljjşkiler (no: to) 5 Katılım.63* Planlama.67* Yetke Göçerimi.55 Belirsizliği Önleyici Araçlar.72* * p < 0.05 Gerçekte, başarım ile yönetim ideolojisi ve stratejisi arasında ilişki am :yan çalışmalar bu değişkenler arasında önemli ve olumlu ilişkiler bulmuşlardır. Planlama kısmen bir yönetim ideolojisi kısmen de öngörüjnleme, kapit;al bütçesi, uzun dönemli planlama ve benzerlerinden' oluşan bir teknikler seti olar-ak düşünülebilir. Thune ve House'un çalışmalan planlama eğilimli bir yönetim ideolojisinin uygun bir yapı geliştirdiğinde örgüt başa "ımını arttıracağı görüşünü desteklemektedir20 Khandwalla 103 Kanada işletmesinde yapmış olduğu araştırmanın bulgularına dayanarak profesyonel örgütlerin katılıma yer vermeyen, gelişi güzel yönetim biçimini benimseyen rakip örgüt1ere kıyasla daha başarılı ol duklarını bulmuşturıı. Negandhi ve Prasad'ın kültürlerarası çalışmaları da bu görüşe destek s-ağlayan bulgularla doludur. Orılann bulgularına göre yönetsel etkinlik (örgütsel başanmın bir ölçütü) yönetim felsefesindeki ilericilik ile bunun sonucu oluşan ilerici yönetim uygulamaları ile önemli ve olumlu düzeyde ılişkilidir 22 Bu çaılşmanın ve gözden geçirilen araştırmaların sonuçlarına dayanarak örgütsel başarırnın, profesyonel yönetim biçimine sahip örgüllerde daha yüksek olacağına karar verilebilir. Örgüt yapısı ve başarım arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalar yerinden yönetim eğilimi ile başarım -arasında önemli ve olumlu ilişkiler bulmuşlardır. Likert'e göre karmaşık örgütlerin başarımını belirleyen en önemli etken onların yapılarıdır23 Düşünüre göre yerinden yönetim eğilimli, katılımcı, Sistem-4 tipi yapılar daha yüksek başarım düzeylerine sahiptirler. Khandwalla da Kanada araştırmasında tepe yöneticilerinin yetke göçerimiyle (yerinden yönetim ölçütü) objektif ve subjektif başarım endeksleri ara 20 Thune, So, House, R.,.When Long-range Planning Pays Off», Business Horlzom, August, Khandwalla, P.N., a.g.e. 22 Negandhi, A.R., Prasad, B.S. The Frlghtenlng Angels Likert. R., a.g.e.

11 130 AMME ldaresi DERGİSi sında olumlu ilişkiler bulmuştur24 Negandhi ve Prasad da Hindis'tan'daki 30 firmada yapmış oldukları araştırmada benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Bu araştırıcılar uzun dönemli etkinliğin öncelikle örgüt yapısı ve irilik ile ilişkili olduğuna karar vermişlerdir. Vardıkları sonuç şöyle özetlenebilir: «Bir işletme ne kadar büyükse ve ne kadar yerinden yönetim eğilimli bir yapıya sahipse, uzun dönemde de o kadar başarılı olur '(hem finansal hem davranışsal Sonuç açılardan)>>. Bu çalışmanın bulguları da yukarıdaki sonuçları doğrular niteliktedir. Öncelikle, yerinden yönetim endeksi (yetke göçerimi) ile başarım düzeyi arasında olumlu ancak orta düzeyde önemli bir ilişki bulunmuştur (r:.55). Karmaşık ve ileri düzeydeki kontrol ve bilgi sistemleri de başarımla önemli düzeyde olumlu ilişkilere sahiptir. Eğer planlama, katılım ve yetke göçerimi '(yerinden yönetim) arasındaki olumlu ve önemli düzeydeki ilişkiler anımsanacak olursa, uygun bir örgütsel yapıyla birlikte profesyonel yönetim biçimi ile başarım arasında merkeziyetçi örgüt yapısına ve geleneksel yönetim biçimine sahip örgütlere kıyasla daha önemli ve olumlu ilişkilerin olduğu kabul edilmelidir. Dolayısiyle, sonuç olarak örgüt yapılarıyla yönetim biçimlerinin uygun bileşimlerinin örgütsel başarımı tahminlernede en az teknoloji, çevre, irilik gibi etkenler kadar etkili oldukları ileri sürülebilir. 24 Khandwa!la, P.N., B.g.e. 25 Negandhi, A.R., Prasad, B.S., B.g.e.

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 6.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİNİN UYGULANMASI ÖRGÜTSEL YAPI Stratejik yönetim sürecinde; Analiz ve teşhisler aşamasında genel çevre, uluslararası çevre, endüstri çevresi

Detaylı

İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi

İnsan Kaynakları Planlaması ve Seçimi Planlaması Planlaması ve Seçimi Nedir? İşlevleri Yrd. Doç. Dr. Rıza DEMİR İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Planlaması ve Seçimi Dersi 2017 Amaçları Faydaları Planlamasını Etkileyen Faktörler Boyutları

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN

STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN STRATEJİK YÖNETİM RECAİ COŞKUN I- Stratejik Yönetime Genel Bakış Tanım, Kapsam, Süreç Stratejik ve Stratejik Yönetim Tanımları Strateji, bir örgütün uzun vadeli hedeflerini tayin etmesi, bunlara ulaşmak

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

Durumsallık Yaklaşımı. Prof.Dr.A.BarışBaraz

Durumsallık Yaklaşımı. Prof.Dr.A.BarışBaraz Durumsallık Yaklaşımı Prof.Dr.A.BarışBaraz 1 Durumsallık Yaklaşımı Ø Durumsallık (Koşul-Bağımlılık); her zaman her yerde geçerli en iyi organizasyon yapısı ve kuralları yoktur. Yönetim ve organizasyonla

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ

Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Öğretmen Liderliği ÖĞRETMEN LİDERLİĞİ Doç. Dr. Cevat ELMA İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı E-posta: cevat.elma@omu.edu.tr Öğretmen liderliğini etkileyen faktörler: Bilgi kaynaklarının

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ 02. Sistem Yaklaşımı ÇEVRESEL SİSTEM

YAPI İŞLETMESİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ 02. Sistem Yaklaşımı ÇEVRESEL SİSTEM Organizasyonel ve Yönetimsel Kuramlarının Gelişimi Sistem Yaklaşımı Bilimsel Yönetim Yaklaşımıı Bürokrasi Yaklaşımı ÇEVRESEL SİSTEM Hedefler ve Değerler Alt Sistemi Teknik Alt Sistemi Yönetimsel Alt Sistemi

Detaylı

Hipotez Testlerine Giriş. Hipotez Testlerine Giriş

Hipotez Testlerine Giriş. Hipotez Testlerine Giriş Hipotez Testlerine Giriş Hipotez Testlerine Giriş Hipotez Testlerine Giriş Gözlem ya da deneme sonucu elde edilmiş sonuçların, raslantıya bağlı olup olmadığının incelenmesinde kullanılan istatistiksel

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM Giriş Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki

Detaylı

Modern Organizasyon Teorisi. Arş. Gör. Celal Cahit AĞAR

Modern Organizasyon Teorisi. Arş. Gör. Celal Cahit AĞAR Modern Organizasyon Teorisi Arş. Gör. Celal Cahit AĞAR Modern Organizasyon Teorisi Sistem Yaklaşımı Durumsallık Yaklaşımı Güncel Yaklaşımlar Sistem Yaklaşımı Biyolog Ludwig Bertalanffy in (1951) Genel

Detaylı

Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon. viii İÇİNDEKİLER

Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon. viii İÇİNDEKİLER viii İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK OTEL İŞLETMELERİ 1. OTELİN TANIMI... 5 2. OTEL İŞLETMELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ... 6 2.1. Dünya da... 6 2.2. Türkiye de... 9 3. OTEL İŞLETMELERİNİN ÖZELLİKLERİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ 1.1. Yönetimin Kavramsal İçeriği... 3 1.2. Yönetim İşlevleri... 4 1.3. Yönetim Kademeleri ve Özellikleri... 7 1.4. Yönetsel

Detaylı

26.12.2013. Farklı iki ilaç(a,b) kullanan iki grupta kan pıhtılaşma zamanları farklı mıdır?

26.12.2013. Farklı iki ilaç(a,b) kullanan iki grupta kan pıhtılaşma zamanları farklı mıdır? 26.2.23 Gözlem ya da deneme sonucu elde edilmiş sonuçların, raslantıya bağlı olup olmadığının incelenmesinde kullanılan istatistiksel yöntemlere HĐPOTEZ TESTLERĐ denir. Sonuçların raslantıya bağlı olup

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları İstanbul - 2013 Yayın No : 2918 İşletme-Ekonomi Dizisi : 590 1. Baskı Haziran 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-943 - 8 Copyright

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU Çalışanların Beklenti ve Yükümlülüklerinin İşgücü Verimliliğine Etkilerinin Psikolojik Sözleşme Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Sanayi Odası Üyeleri Örnekleminde Bir Araştırma Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL PSİKOLOJİ II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama Bilgi Sistemi (PBS) Bir işletmenin pazarlama ile ilgili kararlarının alınmasına yardımcı olacak bilgilerin toplanması, işlenmesi, saklanması

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 4. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 4 Verimlilik En genel anlamıyla bir sistem içerisindeki kaynakların ne derece iyi kullanıldığının bir ölçüsüdür. Üretim yönetimi açısından ise daha açık ifadesi ile üretimde harcanan

Detaylı

İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM

İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm DENETİM İLE İLGİLİ

Detaylı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 1.Yönetim ve Yönetim Bilimi 2.Planlama 3.Örgütleme 4.Yöneltme 5.Denetim 1 6.Klasik Yönetim 7.Neo-Klasik Yönetim 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 1 Dersin Adı :

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Bugüne kadar durum ve koşullarla ilgili olarak iki faktör üzerinde çok durulmuştur. Bunlar teknoloji ve çevre dir.

Bugüne kadar durum ve koşullarla ilgili olarak iki faktör üzerinde çok durulmuştur. Bunlar teknoloji ve çevre dir. Bugüne kadar durum ve koşullarla ilgili olarak iki faktör üzerinde çok durulmuştur. Bunlar teknoloji ve çevre dir. Organizasyonun kullandığı teknoloji, işletme içindeki pek çok sürecin işleyişini etkileyecektir.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yönetimin Fonksiyonları Yönetimin Fonksiyonları Yönetim, evrensel bir süreçtir. Örgütün tipi, büyüklüğü ve faaliyet alanı ne olursa olsun belirli bazı fonksiyonların bilinmesi

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6 Bir Sistem Perspektifi, 8 Rasyonel Sistemler: Bir Makine Modeli,

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

6.BÖLÜM. İşgören Tedariki

6.BÖLÜM. İşgören Tedariki 6.BÖLÜM İşgören Tedariki İşgören Tedariki İşgören tedariki, boşalan veya yeni ihdas edilen pozisyonlara işgören adaylarını bulmak için yapılan faaliyetler toplamıdır. Tedarik politikaları, İK profesyonellerine,

Detaylı

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaz Stajı II IE 499 Güz 0 0 0 0 6 Ön Koşul Ders(ler)i IE 399 Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Liderlik: Kuramlar ve Uygulamalar

Liderlik: Kuramlar ve Uygulamalar Liderlik: Kuramlar ve Uygulamalar 1 Liderlik Nedir? Belirli ortamlarda, izleyenleri belirli amaçlara doğru birleştiren ve harekete geçiren rol davranışıdır. 2 Liderlik Seviyeleri Doğrudan Liderlik Kurumsal

Detaylı

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ

BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ BÖLÜM 3 KURAMSAL ÇATI VE HİPOTEZ GELİŞ İŞTİRME Araştırma rma SüreciS 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek

CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ. 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek CAL 2302 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ 9. Hafta: Post-Endüstriyel Toplumlarda Emek UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar ilgili ders kitabındaki, 173-220arası

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1. seminer PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU MSGSÜ ENFORMATİK BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR ORTAMINDA SANAT VE TASARIM 1

TEMEL KAVRAMLAR. BS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 1. seminer PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU MSGSÜ ENFORMATİK BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR ORTAMINDA SANAT VE TASARIM 1 TEMEL KAVRAMLAR 1. seminer PROF. DR. SALİH OFLUOĞLU MSGSÜ ENFORMATİK BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR ORTAMINDA SANAT VE TASARIM 1 ARAŞTIRMA Neden araştırma yapılır? Araştırma sorularına yanıt bulmak Araştırma problemlerinin

Detaylı

2017 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2017 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEMNUNİYET ANKET RAPORU 27 YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEMNUNİYET ANKET RAPORU MART 27 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Ahi Evran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na bağlı olarak hizmet vermekte

Detaylı

D 3 KURAM VE ARAŞTIRMA. Neumann, 2000 Chapter 3, 4

D 3 KURAM VE ARAŞTIRMA. Neumann, 2000 Chapter 3, 4 D 3 KURAM VE ARAŞTIRMA Neumann, 2000 Chapter 3, 4 KURAM (TEORİ) Her kuram NEDEN ve NASIL sorularına yanıt vermeye çalışır! Bir kuram ortaya koyan kişinin bilime ve topluma katkısı nedir? İleri sürülen

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir.

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. BÖLÜM 1 1.1 PROJE NEDİR? WEB PROJESİ YÖNETİMİ Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. 1.2 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI NELERDİR? Başlama

Detaylı

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Araştırma Yöntem ve Teknikleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Veri Kaynakları Verilerin Toplanmasında Kullanılan Teknikler Veri Kaynakları İnsanlar, araştırmalarda çoğu kez bilginin toplandığı kaynaktır. Bu çalışmalarda insanların çeşitli

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ «Hiçbir müşteri ürünü satın almaz, ürünün kendisi için yapabileceklerini satın alır.» P.F. Drucker 2 Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir. Performans Değerleme;

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Ekim 2012

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Ekim 2012 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri - Ekim 2012 Araştırma Hakkında 2012 Ekim ayında PERYÖN ve Towers Watson tarafından düzenlenen Çalışan Devir Oranı Araştırması na çeşitli sektörlerden

Detaylı

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi Sistemleri Para, insangücü, malzeme, makine, teknoloji ve bilgi gibi

Detaylı

Fayda-Maliyet Analizi

Fayda-Maliyet Analizi Fayda-Maliyet Analizi FMA kursunun birinci bölümü: 30.5 3.6.2011 Eğitmen: Sn. Neill BOOTH Sağlık alanında fayda-maliyet düşüncesinin uygulamaları konusunda deneyim (sağlık ekonomisi ve ekonomik değerlendirme)

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA PLANLAMA HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA Planlama, düzenlenecek faaliyetin gerektirdiği bütün işlerin önceden dir. Bir kararlar sistemidir. Arş.Gör. Murat Uygurtaş Planlama, seçilen amaç/amaçlar

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ Performans yönetimi hangi yöntem ya da yaklaşımı içerirse içersin aşağıdaki evrelerden oluşur: Değerlendirmenin ilk evresi yöneticilerin bireyin performansını ölçmek için gerek

Detaylı

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI BIL3403 Öğ. Gör. ASLI BiROL abirol@kavram.edu.tr 01.10.2012 Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci; edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi Sürüm: 1.0-13.09.2013 Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI ÇALIŞAN MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3.

Detaylı

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK

Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK Prof. Dr. Ferit KÜÇÜK 1. Kişisel Bilgiler: İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3533 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel

Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Sağlık Kuruluşlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Uygulamalar YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi ve Güncel Uygulamalar Sunum Planı:

Detaylı

Ölçme ve Değerlendirmenin. Eğitim Sistemi Açısından. Ölçme ve Değerlendirme. TESOY-Hafta Yrd. Doç. Dr.

Ölçme ve Değerlendirmenin. Eğitim Sistemi Açısından. Ölçme ve Değerlendirme. TESOY-Hafta Yrd. Doç. Dr. TESOY-Hafta-1 ve Değerlendirme BÖLÜM 1-2 ve Değerlendirmenin Önemi ve Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com Eğitimde ölçme ve değerlendirme neden önemlidir? Eğitim politikalarına

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Temel olarak bir bilgisayar, çeşitli donanım parçalarını bir araya getirip uygun bir çalışma platformunu

Detaylı

Eğitimin Sonuçlarının Ölçülmesi

Eğitimin Sonuçlarının Ölçülmesi Eğitimin Sonuçlarının Ölçülmesi 5 Seviye Değerlendirme 1 Neden Ölçme ve Değerlendirme? Katılımcılar açısından Beklentileri netleştirmek Mevcut durumlarını farketmelerini sağlamak Gelişim faaliyetlerinin

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma

Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma Özel ve Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemodiyaliz Hemşirelerinde Örgütsel Sessizlik Üzerine Araştırma Öğretim Görevlisi Emine DANE Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Sunu Akışı Giriş

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

Organize Etme: Temel Unsurlar

Organize Etme: Temel Unsurlar Örgütsel Tasarım Organize Etme: Temel Unsurlar Doç.Dr. A. Barış BARAZ www.barisbaraz.com adresinden indirebilirsiniz. Yönetici Adayı parasını fotokopiciye kaptırmaz Organizasyon UZMANLAŞMA: İşletme içinde

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ A- ÖRGÜTSEL DAVRANIŞIN YÖNETİMİ... 3 1. Örgütsel Davranışın Tanımı ve Amacı... 5 2. Örgütsel Davranışın Konusu... 6 3. Örgütsel

Detaylı

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ

BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ 1 BÖLÜM 2 VERİ SETİNİN HAZIRLANMASI VE DÜZENLENMESİ Veri seti; satırlarında gözlem birimleri, sütunlarında ise değişkenler bulunan iki boyutlu bir matristir. Satır ve sütunların kesişim bölgelerine 'hücre

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

İNOVİTA. İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm

İNOVİTA. İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm Yenileşim-İnovasyon ve Ticarileştirme 2010 McKinsey Tarafından Yapılan Küresel Araştırma Sonuçları İNOVİTA İstanbul Yaşam Bilimleri Platformu için Gözden Geçirilmiş Sürüm 2 Aralık 2011 ABD merkezli McKinsey

Detaylı

Pazarlama araştırması

Pazarlama araştırması Pazarlama araştırması Etkin bir pazarlama kararı alabilmek için gerekli olan enformasyonun ve bilginin toplanması ve kullanılmasıdır. Bu sayede, pazarla ilgili risk ve belirsizlik azalacak ve başarı artacaktır.

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI ve ARACI OLARAK ORGANİZASYON YAPILARI

YÖNETİCİNİN OYUN ALANI ve ARACI OLARAK ORGANİZASYON YAPILARI YÖNETİCİNİN OYUN ALANI ve ARACI OLARAK ORGANİZASYON YAPILARI Organizasyonsuz yönetici düşünülemez. Organizasyon yöneticinin amaçlarını gerçekleştirmek için kullandığı bir araç tır. Organizasyon aynı zamanda,

Detaylı

Çok Uluslu İşletmeler. Doç.Dr. A. Barış Baraz, 2011 İşletme -Yönetim

Çok Uluslu İşletmeler. Doç.Dr. A. Barış Baraz, 2011 İşletme -Yönetim Çok Uluslu İşletmeler 1 Doç.Dr. A. Barış Baraz, 2011 İşletme -Yönetim Temel Kavramlar: İşletme Ekonomik değer taşıyan (Toplumun ihtiyaçlarını karşılayan) mal ya da hizmetlerin üretildiği/pazarlandığı kuruluş

Detaylı

250 BÜYÜK FİRMA VERİLERİNİN DEĞİŞKEN BAZINDA İNCELENMESİ

250 BÜYÜK FİRMA VERİLERİNİN DEĞİŞKEN BAZINDA İNCELENMESİ 250 BÜYÜK FİRMA VERİLERİNİN DEĞİŞKEN BAZINDA İNCELENMESİ Prof. DR. Necmi GÜRSAKAL I. GİRİŞ Çalışmamızın ilk bölümünde 2002 yılına ilişkin 250 büyük firma verilerini değişken bazında inceleyerek bazı yorumlar

Detaylı

Araştırmada Evren ve Örnekleme

Araştırmada Evren ve Örnekleme 6. Bölüm Araştırmada Evren ve Örnekleme 1 İçerik Örnekleme Teorisinin Temel Kavramları Örnekleme Yapmayı Gerekli Kılan Nedenler Örnekleme Süreci Örnekleme Yöntemleri 2 1 Giriş Araştırma sonuçlarının geçerli,

Detaylı

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme

7. BÖLÜM. Seçim ve Yerleştirme 7. BÖLÜM Seçim ve Yerleştirme İşgören Seçimi İşgören seçimi, örgüt ve belirli bir pozisyon için adaylar arasından en iyi bireysel uyum göstereceklerin belirlenmesi sürecidir. Seçim faaliyetlerinin amacı,

Detaylı

Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği. Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI

Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği. Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI Rokeach İnsanların sahip oldukları değerler uzun zamandır psikolog ve sosyologların ilgisini çekmiştir.

Detaylı

Davranışsal Yönetim. Prof.Dr.A.BarışBARAZ

Davranışsal Yönetim. Prof.Dr.A.BarışBARAZ Davranışsal Yönetim Prof.Dr.A.BarışBARAZ 1 Davranışsal Yönetimin Ana Konuları Organizasyon içindeki insan unsurunu anlamak, İnsan yeteneklerinden azami ölçüde yararlanabilmek, Organizasyon yapısı ile insanların

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Aile İşletmeleri. Doç. Dr. Aykut GÖKSEL

Aile İşletmeleri. Doç. Dr. Aykut GÖKSEL Aile İşletmeleri Doç. Dr. Aykut GÖKSEL AİLE İŞLETMELERİNDE SİSTEM MODELLERİ 3. BÖLÜM Aile Sistem Teorisi Modeli (İki Daire Modeli) Üç Daire Modeli Dört Daire Modeli Aile İşletmelerinde Sürdürülebilirlik

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Ekonometrinin Konusu ve Yöntembilimi. Ekonometri Nedir? Ekonometrinin Konusu ve Yöntembilimi. Ekonometri 1 Konu 4 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Ekonometrinin Konusu ve Yöntembilimi. Ekonometri Nedir? Ekonometrinin Konusu ve Yöntembilimi. Ekonometri 1 Konu 4 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Ekonometri Nedir? ve Yöntembilimi Ekonometri 1 Konu 4 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) UADMK Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) lisansı

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ İLK DERS GIRIŞ Örgüt, birey yaşantısının önemli kısmının geçtiği yerdir. Bireyler yaşamları boyunca sayısız örgütte çeşitli statülere ve buna bağlı olarak rollere sahip olur. Tiyatronun

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

PATOLOJİ UZMANININ ETİK SORUMLULUKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

PATOLOJİ UZMANININ ETİK SORUMLULUKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ XXVI. Ulusal Patoloji Kongresi ve VII. Ulusal Sitopatoloji Kongresi PATOLOJİ UZMANININ ETİK SORUMLULUKLARI ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ Selim Kadıoğlu Antalya 3 Kasım 2016 Etik insanların davranışları, eylemleri,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar

RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2 Nedir Risk Yönetimi Nedir

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ

GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ GÜVENLİK İKLİMİNİN BİREYSEL, ÖRGÜTSEL VE ORTAM ETMENLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ MAKİNE, KİMYA VE MADEN İŞLETMELERİNDE İNCELENMESİ Doç. Dr. Yakup KARA Ertuğrul YOZGAT (A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı) (İş Müfettişi

Detaylı

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı Hacettepe Universty Human Resources Management Certificate Program

Hacettepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı Hacettepe Universty Human Resources Management Certificate Program Hacettepe Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı Hacettepe Universty Human Resources Management Certificate Program Amaç Günümüz iş dünyasında teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin,

Detaylı