Alt Servikal Bölgede Vertebra ve Disk Morfometrisinin De erlendirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alt Servikal Bölgede Vertebra ve Disk Morfometrisinin De erlendirilmesi"

Transkript

1 Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(3): ISSN: ARAfiTIRMA Alt Servikal Bölgede Vertebra ve Disk Morfometrisinin De erlendirilmesi Ça atay Barut 1, Özdemir Sevinç 2, Merih fl 3, Yasin Arifo lu 4 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T p Fakültesi Anatomi Anabilim Dal, Zonguldak 2 Düzce Üniversitesi T p Fakültesi Anatomi Anabilim Dal, Düzce 3 Düzce Üniversitesi T p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal, Düzce 4 Abant zzet Baysal Üniversitesi zzet Baysal T p Fakültesi Anatomi Anabilim Dal, Bolu Özet Amaç: Bu çal flmada her iki cinsiyette alt servikal bölgede vertebra ve disklerde yafl ile iliflkili de ifliklikler incelendi. Yöntem: Yafllar aras nda de iflen 200 kiflinin (74 erkek, 126 kad n) direkt lateral boyun radyografileri retrospektif olarak de erlendirildi. C3 den itibaren her bir servikal vertebra korpusunun ön (Ha) ve arka (Hp) yükseklikleri, C3-T1 aras ndaki intervertebral disklerin ön (Da) ve arka (Dp) yükseklikleri 0.01 mm hassasiyeti olan dijital bir kompas ile ölçüldü. Bu ölçümler kullan larak de erlendirilmeye al nan her bir servikal segmente ait Ha/Hp ve Da/Dp oran hesapland. Bulgular: Her bir servikal segmentte Ha/Hp ve Da/Dp oranlar cinsiyete göre karfl laflt r ld nda anlaml farkl l k saptanmad (p>0.05). Ha/Hp oran ile yafl aras nda her iki cinsiyette de anlaml de ifliklikler gözlenmedi (p>0.05). Erkeklerde Da/Dp oranlar n n hiç birisinde yaflla anlaml de ifliklik gözlenmedi (p>0.05). Kad nlarda C3-4, C4-5, C5-6, C6-7, C7-T1 Da/Dp oranlar ile yafl aras nda pozitif, zay f ve anlaml korelasyon saptand (p<0.05). Sonuç: Buna dayanarak kad nlarda yafllanma ile birlikte servikal lordozun artt söylenebilir. Bu sonuçlar n servikal vertebralarda yafl ile iliflkili de ifliklikleri de erlendirmekte faydal olabilece ini düflünüyoruz. Anahtar kelimeler: Servikal vertebra, intervertebral disk, morfometri, direkt radyografi, cinsiyet Cerrahpafla T p Derg 2008; 39: Evaluation of lower cervical vertebral and intervertebral disc morphometry Abstract Objectives: In this study, we evaluated age-related changes in the morphometric features of lower cervical spine in both sexes. Methods: Plain lateral radiographs of 200 individuals (74 males, 126 females; years old) were evaluated retrospectively. The anterior height (Ha), posterior height (Hp) of the body of each cervical vertebra and anterior height (Da) and posterior height (Dp) of each intervertebral disc between C3-T1 were measured using a digital compass with a resolution of 0.01 mm. These measurements were used to calculate Ha/Hp and Da/Dp ratios. Results: The differences regarding Ha/Hp and Da/Dp ratios of each cervical segment between genders were not statistically significant (p>0.05). No significant changes were observed in the value of Ha/Hp ratio with the advance of age in either sex (p>0.05). There were no significant correlations between age and Da/Dp ratios in males (p>0.05). There was weak, positive and significant correlation between age and C3-4, C4-5, C5-6, C6-7, C7-T1 Da/Dp ratio in females (p<0.05). Conclusion: It could be suggested that cervical lordosis increases with the advance of age in females. These results may be useful for evaluating age-related morphological changes that occur in the cervical vertebrae. Key words: Cervical vertebra, intervertebral disc, morphometry, plain radiograph, gender Cerrahpasa J Med 2008; 39: Al nd Tarih: 02 Nisan 2008 Yaz flma Adresi (Address): Yard. Doç. Dr. Merih fl Düzce Üniversitesi T p Fakültesi Nöroflirürji Anabilim Dal Konuralp - Düzce e-posta: - doi: /ctd S ervikal omurga gövde üzerinde bafla destek olurken, ayn zamanda üç eksende bafl n hareketine izin verir. Servikal omurga eklemleriyle ve kompleks kas yap - s yla omurilik ve sinir köklerinin korunmas n sa lar [1]. 111

2 Ç. Barut ve ark. Alt servikal bölgeyi C3-C7 vertebralar oluflturur. Vertebra cismi (korpusu) güç ve deste in 2/3 ünü sa lar [2]. ntervertebral disk (IVD) komflu vertebralar aras nda yer alan üzerine binen yükü eklem yüzlerine eflit olarak da tan, yast k görevi gören fibrokartilaj bir oluflumdur. Her bir disk, iç k sm nukleus pulposus, d fl k sm anulus fibrosus tan meydana gelmifl bir yap d r [1]. IVD ler servikal bölgede vertebra yüksekli inin 2/5 i kadard r. Diskin transvers uzunlu u ise gövde uzunlu una göre daha k sad r [3]. Kompressif güçler intervertebral disk, vertebra cismi ve faset eklemlerle transfer edilir [4]. Düflük yüklerde disk flekil de ifltirebilme ve esneklik özelli i gösterirken yüksek yüklere karfl daha sert bir özellik gösterir [5]. Diskin dejenerasyon ve su kaybetmesi elastik yap s n etkiler. Dejenere disk daha kolay ve h zl bir flekilde deforme olur. Bu durumda omurga ve disklerin yük tafl ma kapasitesinin azalmas na yol açar [6,7]. Dejeneratif de- ifliklikler servikal bölgede daha yayg nd r ve normal yafllanman n bir bulgusu olabilir. S kl kla radyolojik olarak dejenerasyon gösteren hastalar n ço u semptomatik de ildir. Servikal dejenerasyon, boyun a r s ve nörolojik disfonksiyon ile ilgili bir klinik sendrom oluflturur [8]. Kemik dokuda %25 lik azalman n vertebra cismi gücünün %50 den fazla azalmas na yol açt n bildirmifllerdir. Genel olarak vertebra cisimlerinin gücü yafl ve osteoporoz ile azal r [9]. Yafllanma ile nukleus pulposus da suyunu kaybederek kurumaya bafllar ve mekanik gücünü kaybeder [10]. Artan güçlerin etkisi annulusta y rt klar ve protrüzyonlar n geliflmesine yol açar. Dejeneratif de ifliklikler servikal bölgede her seviyeyi etkilemekle beraber C3-C4 seviyesinin üzerinin etkilenmesi daha azd r [11]. Radyolojik olarak dejenerasyonun en fazla görüldü- ü bölge C5-C6 seviyesidir; bunu C6-C7 seviyesi takip eder. Servikal dejenerasyonda a r geliflimine yol açan bafll ca faktör intervertebral disktir [12]. Servikal dejenerasyon tüm servikal miyelopati olgular n n yar s ndan fazlas ndan görülür ve 55 yafl n üzerindeki kiflilerin omurilik fonksiyon bozuklu unun en s k sebebidir [12, 13]. Servikal omurgadaki dejeneratif de iflikliklere ba l segmental veya global lordozun azalmas boyun a r s - na yol açabilmesine ra men ço unlukla bu de ifliklikler asemptomatik seyreder. Servikal omurgadaki dejeneratif de ifliklikler radyolojik olarak belirgin olsa bile normal yafllanman n bir aflamas olabilir[14,15]. Servikal vertebran n e rili ini de erlendirmek için çeflitli metodlar tarif edilmifltir. Servikal omurga için ideal ve normal postür lordotik e riliktir[16]. Genel olarak C2-C7 aras ndaki normal e rili in aras nda oldu u bildirilmifltir [15,17-20]. Vertebra cisminden yap lan baz ölçümler ve bu ölçümlerin kullan lmas yla elde edilen indeksler kullan - larak vertebra yap s, dolay s yla vertebral deformiteyi ortaya koymak mümkündür [21-25]. lgili ya da komflu vertebran n ön yüksekli inin (Ha), orta yüksekli inin (Hc), arka yüksekli inin (Hp) ve ve vertebra korpusunun ön-arka çap n n (D) ölçülmesiyle anterior kama indeksi (Ha/Hp), bikonkavite indeksi (Hc/Hp), konkavite indeksi (Hc/Ha) ve kompresyon indeksi (Hp/D) hesaplanabilir [21-27]. Vertebral morfometrinin ortaya konmas nda lateral grafilerin s kl kla kullan ld bilinmektedir[28-31].bu çal flman n amac her iki cinsiyette servikal vertebralarda ve intervertebral disklerde yafllanma ile oluflan de ifliklikleri direkt lateral boyun radyografileri kullanarak incelemektir. Gereç ve Yöntem Yafllar aras nda de iflen 200 kiflinin (74 erkek, 126 kad n) direkt lateral boyun radyografileri retrospektif olarak de erlendirildi. Çal flmaya dahil edilen kiflilerin skolyoz, spinal tümör, konjenital anomali, önceden geçirilmifl servikal cerrahi hikayelerinin olmamas na dikkat edildi. Ayr ca çal flmaya kat lan bireylerde radyolojik olarak saptanm fl herhangi bir k r k bulgusu yoktu. Çal flma öncesinde Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araflt rma Hastanesi Etik Kurulu ndan etik onay al nm flt r. C3 den itibaren her bir servikal vertebra korpusunun ön (Ha) ve arka (Hp) yükseklikleri, C3-T1 aras ndaki intervertebral disklerin ön (Da) ve arka (Dp) yükseklikleri 0.01 mm hassasiyeti olan dijital bir kumpas ile ölçüldü (Resim 1). Bu ölçümler kullan larak de erlendirilmeye 112

3 Cerrahpafla T p Derg 2008; 39(3): Bulgular Ha/Hp ve Da/Dp oranlar cinsiyete göre karfl laflt r ld nda anlaml farkl l k saptanmad (p>0.05) (Tablo 1). Ha/Hp oran ile yafl aras nda her iki cinsiyette de anlaml de ifliklik gözlenmedi (p>0.05). Erkeklerde Da/Dp oranlar n n hiç birinde yafllanma anlaml de ifliklik gözlenmedi (p>0.05). Kad nlarda C3-4, C4-5, C5-6, C6-7, C7-T1 seviyelerindeki Da/Dp oranlar ile yafl aras nda pozitif, zay f ve anlaml korelasyon saptand (p<0.05) (Tablo 2). Resim 1. Vertebra korpusu ön (Ha) ve arka (Hp) yükseklikleri ile intervertebral disklerin ön (Da) ve arka (Dp) yükseklikleri. al nan her bir servikal segmente ait Ha/Hp ve Da/Dp oranlar hesapland [23,24]. statistiksel analizler SPSS kullan larak yap ld. statistiksel analiz için Ba ms z Gruplarda t Testi ve Pearson Korelasyon analizi kullan ld. p<0.05 de eri anlaml olarak kabul edildi. Tart flma Vertebra yüksekliklerinden elde edilen oranlar hem klinik uygulamalarda hem de vertebral osteoporozun araflt r ld epidemiyolojik çal flmalarda vertebral deformitenin ortaya konmas için kullan lmaktad r [32]. Epidemiyolojik olarak alt nc dekatta kiflilerin %75 inden fazlas nda servikal dejenerasyon vard r. Lawrence, 65 yafl n üzerindeki hastalar n %90 dan fazlas nda radyolojik de ifliklikler bulmakla beraber bunlar n sadece %9 unda a r saptam flt r [33]. Di er bir ça- Tablo 1. Servikal vertebralardan elde edilen de erlerin cinsiyete göre karfl laflt r lmas. Parametreler Kad n (n=126) Erkek (n=74) Ort SS Ort SS p C3 anterior kama indeksi (Ha/Hp) C4 anterior kama indeksi (Ha/Hp) C5 anterior kama indeksi (Ha/Hp) C6 anterior kama indeksi (Ha/Hp) C7 anterior kama indeksi (Ha/Hp) C3-C4 Da/Dp C4-C5 Da/Dp C5-C6 Da/Dp C6-C7 Da/Dp C7-T1 Da/Dp Ba ms z gruplarda t testi 113

4 Ç. Barut ve ark. Tablo 2. Servikal vertebralardan elde edilen morfometrik de erler ile yafl aras ndaki iliflkinin de erlendirilmesi. Erkek (n=74) Kad n (n=126) Takvim Yafl Takvim Yafl C3 anterior kama indeksi (Ha/Hp) r p C4 anterior kama indeksi (Ha/Hp) r p C5 anterior kama indeksi (Ha/Hp) r p C6 anterior kama indeksi (Ha/Hp) r p C7 anterior kama indeksi (Ha/Hp) r p C3-C4 Da/Dp r p C4-C5 Da/Dp r p C5-C6 Da/Dp r p C6-C7 Da/Dp r p C7-T1 Da/Dp r p Pearson korelasyon analizi r= Pearson korelasyon katsay s l flmada 56 yafl n üzerindeki 50 erkekte direkt grafide %76 dejenerasyon saptanm flt r [34]. Direkt grafi ile yap lan bir baflka çal flmada ise 52 yafl n üzerindeki kiflilerin %87 sinde spondilotik de ifliklikler gösterilmifltir [34]. Bir baflka çal flmada ise beflinci dekattaki asemptomatik hastalar n %25 inde, yedinci dekattaki asemptomatik hastalar n ise %75 inde servikal dejenerasyon gözlenmifltir [35]. Boden ve ark. [36] magnetik rezonans görüntüleme (MRG) kullanarak yapm fl olduklar çal flmalar nda 50 yafl n üzerindeki erkeklerin %90 nda ve 60 yafl n üzerindeki kad nlar n %90 nda servikal dejenerasyon saptam fllard r. Yap lan bir kadavra çal flmas nda dejenerasyon erkeklerde daha fazla saptanm fl olup, hafif düzeyde dejenerasyon 60 l yafllarda görülürken, ciddi düzeyde dejenerasyon 70 li yafllarda görülmüfltür [37]. Bu çal flmada Ha/Hp ve Da/Dp oranlar kullan larak servikal vertebra ve disklerde yafllanma ile ortaya ç kan segmental farkl laflmalar her iki cinsiyette de ortaya konmaya çal fl lm flt r. Cheng ve ark. [21] T4-L4 segmentleri aras ndaki vertebralar inceledikleri çal flmada Ha/Hp oran n n erkeklerde kad nlara göre daha düflük oldu unu bulmufllard r. Bizim çal flmam zda kad n ve erkeklerden elde etti- imiz de erler aras nda anlaml farkl l klar olmamas 114

5 Cerrahpafla T p Derg 2008; 39(3): yap n n her iki cinsiyette benzer olmas ve bu bölgenin, omurgan n daha alt segmentlerine göre daha az yüke maruz kalmas ile aç klanabilir. Bizim çal flmam zda her iki cinsiyette Ha/Hp oran nda yafllanma ile bir de ifliklik gözlenmemifltir. Bu durum servikal bölgenin omurgan n daha alt seviyelerine göre daha az yüke maruz kalmas ile aç klanabilir. Bu bulgu ayr ca ön ve arka yüksekliklerinin benzer flekilde de iflti ini de düflündürmektedir. Kad nlarda C3-4, C4-5, C5-6, C6-7, C7-T1 segmentlerinde Da/Dp oranlar ile yafl aras ndaki anlaml pozitif iliflki bu yap lardaki de iflikliklerin kad nlarda yaflla birlikte servikal lordozun artmas na neden oldu unu düflündürebilir (Tablo 2). Elde etti imiz bulgular n servikal omurga bölgesinde yafllanma ile oluflan de iflikliklere fl k tutaca n düflünüyoruz. Ayr ca vertebra morfometrisini daha iyi yans tt bilinen magnetik rezonans tomografisi kullan larak daha yüksek vaka say s ile yap lacak çal flmalar n bu konuya daha fazla aç kl k getirece ini düflünmekteyiz [38]. Kaynaklar 1. Heler JG, Pedlow FX Jr, Gill SS. Anatomy of the cervical spine. In: Clark CR, ed. The Cervical Spine. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins; p Panjabi MM, Goel V, Oxland T, et al. Human lumbar vertebrae. Quantitative three-dimensional anatomy. Spine 1992; 17: Ayd nl o lu A. Discus intervertebralis: De iflen fonksiyonel özellikler(iii). Van T p Dergisi 1998; 5: Ghanayem AJ, Paxinos O. Functional Anatomy of joints, ligaments, and discs. In: Clark CR. Ed. The Cervical Spine. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins; p White AA 3rd, Johnson RM, Panjabi MM, Southwick WO. Biomechanical analysis of clinical stability in the cervical spine. Clin Orthop Relat Res 1975; 109: Hirsch C. The reaction of intervertebral discs to compression forces. J Bone Joint Surg Am 1955; 37: Virgin WJ. Experimental investigations into the physical properties of the intervertebral disc. J Bone Joint Surg Br 1951; 33: Hendry NG. The hydration of the nucleus pulposus and its relation to intervertebral disc derangement. J Bone Joint Surg Br 1958; 40: McBroom RJ, Hayes WC, Edwards WT, et al. Prediction of vertebral body compressive fracture using quantitative computed tomography. J Bone Joint Surg Am 1985; 67: Montgomery DM, Brower RS. Cervical spondylotic myelopathy. Clinical syndrome and natural history. Orthop Clin North Am 1992; 23: Friedenberg ZB, Edeiken J, Spencer HN, Tolentino SC. Degenerative changes in the cervical spine. J Bone Joint Surg Am 1959; 41: Stookey B. Compression of the spinal cord and nerve roots by herniation of nucleus pulposus in cervical region. Arch Surg 1940; 40: Brain WR, Northfield D, Wilkinson M. The neurological manifestations of cervical spondylosis. Brain 1952; 75: Gore DR. Roentgenographic findings in the cervical spine in asymptomatic persons: a ten-year follow-up. Spine 2001; 26: Gore DR, Sepic SB, Gardner GM. Roentgenographic findings of the cervical spine in asymptomatic people. Spine 1986; 11: Harrison DD, Troyanovich SJ, Harrison DE, Janik TJ, Murphy DJ. A normal sagittal spinal configuration: a desirable clinical outcome. J Manipulative Physiol Ther 1996; 19: Borden AG, Rechtman AM, Gershon-Cohen J. The normal cervical lordosis. Radiology 1960; 74: Hald HJ, Danz B, Schwab R, et al. Radiographically demonstrable spinal changes in asymptomatic young men. Rofo 1995; 163: Juhl JH, Miller SM, Roberts GW. Roentgenographic variations in the normal cervical spine. Radiology 1962; 78: Nojiri K, Matsumoto M, Chiba K, et al. Relationship between alignment of upper and lower cervical spine in asymptomatic individuals. J Neurosurg. 2003; 99(1 Suppl):

6 Ç. Barut ve ark. 21. Cheng XG, Sun Y, Bonen S, et al. Measurements of vertebral shape by radiographic morphometry: sex differences and relationships with vertebral level and lumbar lordosis. Skeletal Radiol 1998; 27: EPOS Study Group Authors. Incidence of vertebral fracture in europe: results from the European Prospective Osteoporosis Study (EPOS). J Bone Miner Res 2002; 17: Goh S, Price RI, Song S, et al. Magnetic resonancebased vertebral morphometry of the thoracic spine: age, gender and level-specific influences. Clin Biomech (Bristol, Avon) 2000; 15: Goh S, Tan C, Price RI, et al. Influence of age and gender on thoracic vertebral body shape and disc degeneration: an MR investigation of 169 cases. J Anat 2000; 4: Weber K, Lunt M, Gowin W, et al. Measurement imprecision in vertebral morphometry of spinal radiographs obtained in the European Prospective Osteoporosis Study: consequences for the identification of prevalent and incident deformities. Br J Radiol 1999; 72: Schmitt H, Dubljanin E, Schneider S, Schiltenwolf M. Radiographic changes in the lumbar spine in former elite athletes. Spine 2004; 29: Shao Z, Rompe G, Schiltenwolf M. Radiographic changes in the lumbar intervertebral discs and lumbar vertebrae with age. Spine 2002; 27: Burger H, Van Daele PL, Grashuis K, et al. Vertebral deformities and functional impairment in men and women. J Bone Miner Res 1997; 12: Frobin W, Brinckmann P, Biggemann M, et al. Precision measurement of disc height, vertebral height and sagittal plane displacement from lateral radiographic views of the lumbar spine. Clin Biomech (Bristol, Avon) 1997; 12(Suppl 1): Ismail AA, Cooper C, Felsenberg D, et al. Number and type of vertebral deformities: epidemiological characteristics and relation to back pain and height loss. European Vertebral Osteoporosis Study Group. Osteoporos Int 1999; 9: Rea JA, Steiger P, Blake GM, et al. Morphometric X- ray absorptiometry: reference data for vertebral dimensions. J Bone Miner Res 1998; 13: O'Neill TW, Varlow J, Felsenberg D, etal Variation in vertebral height ratios in population studies. European Vertebral Osteoporosis Study Group. J Bone Miner Res 1994; 9: Lawrence JS. Disc degeneration. Its frequency and relationship to symptoms. Ann Rheum Dis 1969; 28: Horwitz T. Degenerative lesions in the cervical portion of the spine. Arch Intern Med 1940; 55; Kellgren JH, Lawrence JS. Rheumatism in miners. II. X-ray study. Br J Ind Med 1952; 9: Boden SD, McCowin PR, Davis DO, Dina TS, Mark AS, Wiesel S. Abnormal magnetic-resonance scans of the cervical spine in asymptomatic subjects. A prospective investigation. J Bone Joint Surg Am 1990; 72: Holt S, Yates PO. Cervical spondylosis and nerve root lesions. Incidence at routine necropsy. J Bone Joint Surg Br 1966; 48: Tomomitsu T, Murase K, Sone T, Fukunaga M. Comparison of vertebral morphometry in the lumbar vertebrae by T1-weighted sagittal MRI and radiograph. Eur J Radiol 2005; 56:

TRANS ZYONEL VERTEBRA T PLER LE D SK DEJENERASYONUNUN L fik S THE RELATIONSHIP BETWEEN TYPES OF TRANSITIONAL VERTEBRAE AND DISC DEGENERATION

TRANS ZYONEL VERTEBRA T PLER LE D SK DEJENERASYONUNUN L fik S THE RELATIONSHIP BETWEEN TYPES OF TRANSITIONAL VERTEBRAE AND DISC DEGENERATION ARAfiTIRMA Ege Fiz T p Reh Der 2001; 7 (1-2): 45-49 TRANS ZYONEL VERTEBRA T PLER LE D SK DEJENERASYONUNUN L fik S THE RELATIONSHIP BETWEEN TYPES OF TRANSITIONAL VERTEBRAE AND DISC DEGENERATION Özlem BAYSAL

Detaylı

Romatoid Artritte Omurga Tutulumu

Romatoid Artritte Omurga Tutulumu E itim / Education 15 Spine Involvement in Rheumatoid Arthritis Ömer Faruk fiendur, Yasemin TURAN Adnan Menderes Üniversitesi T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, Ayd n, Türkiye Özet

Detaylı

Konvansiyonel MR görüntüleme, BT ve direkt grafi yöntemleri

Konvansiyonel MR görüntüleme, BT ve direkt grafi yöntemleri Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2004) 10:14-19 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Servikal radikülopatili hastalarda yüksek çözünürlüklü MR nörografi C. Zuhal Erdem, L. Oktay Erdem, Ferda Ça avi, Murat Kalayc,

Detaylı

Postmenopozal olgularda metakarpal indeks ile kemik dansitesi aras ndaki iliflki

Postmenopozal olgularda metakarpal indeks ile kemik dansitesi aras ndaki iliflki Turkish Journal of Nuclear Medicine Turk J Nucl Med 2003; 12:119-123 Original Article Postmenopozal olgularda metakarpal indeks ile kemik dansitesi aras ndaki iliflki F. Gül Gümüfler 1, Cihan Göktan 2,

Detaylı

KRONİK İNSTABİLİTEYE NEDEN OLAN PATOLOJİLER

KRONİK İNSTABİLİTEYE NEDEN OLAN PATOLOJİLER bolum13 4/9/11 2:05 PM Page 136 136 Lomber Dejeneratif Disk Hastal ve Dinamik Stabilizasyon 13- KRON K NSTAB L TEYE NEDEN OLAN PATOLOJ LER 13 KRONİK İNSTABİLİTEYE NEDEN OLAN PATOLOJİLER Tüm gerçekler üç

Detaylı

MATERIALS-METHODS: 158 postmenopausal women were included in the study.

MATERIALS-METHODS: 158 postmenopausal women were included in the study. 301 P-298 Postmenopozal Kad nlarda Vücut Kitle ndeksinin Kemik Mineral Yo unlu u le liflkisi Hakan Nur, Kadir Göde, Füsun Toraman Antalya E itim ve Araflt rma Hastanesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Klini

Detaylı

Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki

Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(1): 22-26 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki Hakan Bahad r 1, Hande

Detaylı

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Orijinal Araflt rma / Original Article 1 Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Interactions Between Psychiatric Symptoms and Disability

Detaylı

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Orijinal Araflt rma Original Investigation 19 Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness

Detaylı

Vertebrobaziler yetmezlik (VBY) orta yaş ve üstündeki hastalarda

Vertebrobaziler yetmezlik (VBY) orta yaş ve üstündeki hastalarda Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:279-286 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Vertebrobaziler yetmezli in tan s nda radyolojik inceleme ve vertebrobaziler ak m n MRG ile ölçümü Meltem Gülsün, Ifl l

Detaylı

TÜRK YE'DEN B R GRUP YAfiLININ ANTROPOMETR K ÖLÇÜMLER N N DE ERLEND R LMES EVALUATION OF ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS OF A GROUP OF ELDERLY FROM TURKEY

TÜRK YE'DEN B R GRUP YAfiLININ ANTROPOMETR K ÖLÇÜMLER N N DE ERLEND R LMES EVALUATION OF ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS OF A GROUP OF ELDERLY FROM TURKEY Turkish Journal of Geriatrics 2012; 15 (4) 403-408 ARAfiTIRMA TÜRK YE'DEN B R GRUP YAfiLININ ANTROPOMETR K ÖLÇÜMLER N N DE ERLEND R LMES ÖZ Sacide KARAKAfi 1 Güzel D fic G L 2 Mehmet Dinçer B LG N 3 Nil

Detaylı

Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi tedavi sonuçlar m z

Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi tedavi sonuçlar m z Hand and Microsurgery Klinik Araflt rma / Clinical Research Article El ve Mikrocerrahi 2012;1(3):79-83 doi:10.2399/emd.12.00719 Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi

Detaylı

diyopatik nfertil Erkeklerde Antioksidan Sistem ile Semen Parametreleri Aras ndaki liflkiler

diyopatik nfertil Erkeklerde Antioksidan Sistem ile Semen Parametreleri Aras ndaki liflkiler Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(3): 120 ISSN: 1300-5227 DÜZELTME / ERRATUM Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39: 63-69 da yer alan, B. Aydemir ve ark. a ait diyopatik nfertil Erkeklerde Antioksidan Sistem

Detaylı

Türk Erkeklerinde Leonardo Çemberi ve Üst Ekstremite ile lgili Oranlar

Türk Erkeklerinde Leonardo Çemberi ve Üst Ekstremite ile lgili Oranlar TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(3):137-141 ANTROPOMETR K ARAfiTIRMA Türk Erkeklerinde Leonardo Çemberi ve Üst Ekstremite ile lgili Oranlar Evaluation of Turkish Males with respect to Leonardo s circle

Detaylı

ÇEfi TL SERV KAL PATOLOJ YE SAH P KADINLARDA HUMAN PAP LLOMAV RUS (HPV) PREVALANSI VE F LOGENET K ANAL Z

ÇEfi TL SERV KAL PATOLOJ YE SAH P KADINLARDA HUMAN PAP LLOMAV RUS (HPV) PREVALANSI VE F LOGENET K ANAL Z ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) ÇEfi TL SERV KAL PATOLOJ YE SAH P KADINLARDA HUMAN PAP LLOMAV RUS (HPV) PREVALANSI VE F LOGENET K ANAL Z Gülçin Alp AVCI 1,2, Gülendam BOZDAYI 1, Ça atay TAfiKIRAN 3,

Detaylı

Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri

Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:228-235 Konvansiyonel sütür materyalleri ile yap lan artroskopik menisküs tamirleri Arthroscopic meniscal repair with the

Detaylı

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar

nmede Üst Ekstremite Komplikasyonlar E itim / Education B23 Komplikasyonlar Upper Extremity Complications After Stroke Kaan UZUNCA Trakya Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, Edirne, Türkiye Özet Summary

Detaylı

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi Orijinal Araflt rma Original Investigation 197 Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi The effect of losartan on the intima-media thickness of carotid artery Hulki Meltem Sönmez, Filiz Canl

Detaylı

EARLY SURGICAL TREATMENT IN CAUDA EQUINA SYNDROME CAUSED BY LUMBAR DISC HERNIATIONS

EARLY SURGICAL TREATMENT IN CAUDA EQUINA SYNDROME CAUSED BY LUMBAR DISC HERNIATIONS SS 52 EARLY SURGICAL TREATMENT IN CAUDA EQUINA SYNDROME CAUSED BY LUMBAR DISC HERNIATIONS Ali DALGIÇ, Özhan UÇKUN, Fatih ALAGÖZ, Övünç ÇORAPCI, Murat KORKMAZ, Ergun DA LIO LU, Ça atay ÖZDÖL, Osman NACAR,

Detaylı

OSTEOPOROZDA TANI YÖNTEMLER

OSTEOPOROZDA TANI YÖNTEMLER Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Osteoporoz Sempozyumu 26 fiubat 1999, stanbul, s. 41-50 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi

Detaylı

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas Araflt rma / Research Article J Med Updates 2012;2(1):9-14 doi:10.2399/jmu.2012001002 Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt

Detaylı

Uz. Dr., Palu Devlet Hastanesi, ç Hastal klar Klini i, Elaz, 1. Dt., Özel Ac badem Bak rköy Hastanesi, A z ve Difl Sa l Departman, stanbul, 2

Uz. Dr., Palu Devlet Hastanesi, ç Hastal klar Klini i, Elaz, 1. Dt., Özel Ac badem Bak rköy Hastanesi, A z ve Difl Sa l Departman, stanbul, 2 Araflt rmalar / Researches Diyabetik Hastalarda Protez Komplikasyonlar n n rdelenmesi, Difl Eti Hastal klar n n ve Difl Çürü ü Prognozunun Belirlenmesi* Özgür Tanr verdi, Deniz Ayman 1, Neslihan Türker

Detaylı

Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi?

Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi? Araflt rma / Research Article RAED Dergisi 2012;4(1):6-10 2012 RAED doi:10.2399/raed.12.008 Gelifl tarihi / Received: Aral k / December 6, 2011 Kabul tarihi / Accepted: Ocak / January 30, 2012 Çevrimiçi

Detaylı

S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine Etkisi

S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine Etkisi Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(1): 15-21 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA S çanlarda Aral kl Hipobarik Maruziyet ve Normobarik Antrenman Sürecinin Baz Kan Parametreleri ve Doku Eser Element Düzeyleri Üzerine

Detaylı

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus Türk Aile Hek Derg 2007; 11(1): 19-23 Araflt rma Research Article Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus TYPE 2 DIABETES MELLITUS FROM CARDIOVASCULAR PERSPECTIVE Tar k Özdemir 1, Sunay Sand

Detaylı

Bel Ağrılı Hastalarda Klinik Muayene Bulguları ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Bel Ağrılı Hastalarda Klinik Muayene Bulguları ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları Arasındaki İlişkinin Araştırılması Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16:110-115/Nisan/2015 ARAŞTIRMA YAZISI / RESEARCH ARTICLE Bel Ağrılı Hastalarda Klinik Muayene Bulguları ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları Arasındaki

Detaylı

METASTAT K VERTEBRA TUTULUMLARINDA VERTEBROPLAST VE K FOPLAST UYGULAMASI VERTEBROPLASTY AND KYPHOPLASTY IN METASTATIC SPINAL TUMORS

METASTAT K VERTEBRA TUTULUMLARINDA VERTEBROPLAST VE K FOPLAST UYGULAMASI VERTEBROPLASTY AND KYPHOPLASTY IN METASTATIC SPINAL TUMORS The Journal of Turkish Spinal Surgery 2008; 19 (2): 153-162 DERLEME / REVIEW ARTICLE METASTAT K VERTEBRA TUTULUMLARINDA VERTEBROPLAST VE K FOPLAST UYGULAMASI VERTEBROPLASTY AND KYPHOPLASTY IN METASTATIC

Detaylı

TRAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES DERG S 2002;19(2):128-136 DERLEME. Manuel Terapi. Manual Therapy. Aral HAKGÜDER, Siranufl KOK NO

TRAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES DERG S 2002;19(2):128-136 DERLEME. Manuel Terapi. Manual Therapy. Aral HAKGÜDER, Siranufl KOK NO TRAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES DERG S 2002;19(2):128-136 DERLEME Manuel Terapi Manual Therapy Aral HAKGÜDER, Siranufl KOK NO Omurga ve ekstremite eklemlerindeki a r ve fonksiyon bozukluklar n n tedavisinde

Detaylı

MESLEK KAS SKELET R SKLER N N DE ERLEND R LMES NDE QEC ÖLÇE N N (QUICK EXPOSURE CHECK-HIZLI MARUZ YET DE ERLEND RME) TÜRKÇE UYARLAMASININ GÜVEN L RL

MESLEK KAS SKELET R SKLER N N DE ERLEND R LMES NDE QEC ÖLÇE N N (QUICK EXPOSURE CHECK-HIZLI MARUZ YET DE ERLEND RME) TÜRKÇE UYARLAMASININ GÜVEN L RL st T p Fak Derg 2007;70:98-102 J Ist Faculty Med 2007;70:98-102 www.itfdergisi.com ARAfiTIRMALAR / RESEARCH ARTICLES MESLEK KAS SKELET R SKLER N N DE ERLEND R LMES NDE QEC ÖLÇE N N (QUICK EXPOSURE CHECK-HIZLI

Detaylı

KRON K BÖBREK YETMEZL OLAN ÇOCUKLARDA TÜKÜRÜK SIVI D NAM VE A IZ SA LI I PROF L N N DE ERLEND R LMES

KRON K BÖBREK YETMEZL OLAN ÇOCUKLARDA TÜKÜRÜK SIVI D NAM VE A IZ SA LI I PROF L N N DE ERLEND R LMES KRON K BÖBREK YETMEZL OLAN ÇOCUKLARDA TÜKÜRÜK SIVI D NAM VE A IZ SA LI I PROF L N N DE ERLEND R LMES EVALUATION OF SALIVARY FLUID DYNAMICS AND ORAL HEALTH PROFILE OF CHILDREN WITH CHRONIC RENAL FAILURE

Detaylı