AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No /06) KARAR STRAZBURG.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG."

Transkript

1 AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No /06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü, Ġnsan Hakları Daire BaĢkanlığı tarafından yapılmıģ olup, Mahkeme açısından bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Bu çeviri, davanın adının tam olarak belirtilmiģ olması ve yukarıdaki telif hakkı bilgisiyle beraber olması koģulu ile Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü, Ġnsan Hakları Daire BaĢkanlığına atıfta bulunmak suretiyle ticari olmayan amaçlarla alıntılanabilir.

2

3 MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ/TÜRKĠYE KARARI 1 Melda Akpınar ve diğerleri/türkiye davasında, Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Abel Campos un katılımıyla Komite olarak toplanan Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi (Ġkinci Bölüm), 1 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleģtirdiği müzakereler sonucunda anılan tarihte aģağıdaki kararı vermiģtir: USUL 1. Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan (19124/06 No.lu) davanın temelinde, bu devletin vatandaģları olan Melda Akpınar, Dinçel Akpınar ve Rahime Akpınar ın ( baģvuranlar ) 17 Nisan 2006 tarihinde Ġnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına iliģkin SözleĢme nin ( SözleĢme ) 34. maddesi uyarınca yapmıģ oldukları baģvuru bulunmaktadır. 2. BaĢvuranlar, Ġstanbul da görev yapan Avukat S. Devge tarafından temsil edilmektedirler. Türk Hükümeti ( Hükümet ) ise kendi görevlisi tarafından temsil edilmektedir. 3. BaĢvuru, 18 Mayıs 2009 tarihinde Hükümet e tebliğ edilmiģtir. OLAYLAR DAVANIN KOġULLARI 4. BaĢvuranlar, sırasıyla 1996, 1954 ve 1969 doğumlu olup Ġstanbul da ikamet etmektedirler. Birinci baģvuran, diğer baģvuranların kızıdır.

4 2 MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ/TÜRKĠYE KARARI 5. BaĢvuranlar, birinci baģvuranın tıbbi müdahale sonucunda maruz kaldığı zarar nedeniyle Sağlık Bakanlığı aleyhine idare mahkemesinde 13 Haziran 1997 tarihinde tazminat davası açmıģlardır. 6. Ġdare Mahkemesi, 12 Eylül 1997 tarihinde yer bakımından yetkisizlik (ratione loci) kararı vererek, dava dosyasını yetkili idare mahkemesine göndermiģtir. 7. Ġdare Mahkemesi, 21 Aralık 1999 tarihinde baģvuranların talebini reddetmiģtir. 8. DanıĢtay, 11 Ekim 2000 tarihinde Ģekil hatası nedeniyle bu kararı bozmuģtur. 9. Ġdare Mahkemesi, 30 Mayıs 2003 tarihinde baģvuranların talebini reddetmiģtir. 10. DanıĢtay, 15 Mart 2006 tarihinde bu kararı onamıģtır. HUKUKĠ DEĞERLENDĠRME I. SÖZLEġME NĠN 6. MADDESĠNĠN 1. FIKRASININ ĠHLAL EDĠLDĠĞĠ ĠDDĠASI HAKKINDA 11. BaĢvuranlar, yargılama süresi nedeniyle SözleĢme nin 6. maddesinin 1. fıkrasında öngörüldüğü üzere, makul süre ilkesinin ihlal edildiğini iddia etmektedirler. Söz konusu madde aģağıdaki gibidir: Herkes davasının, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuģmazlıklar ( ) konusunda karar verecek olan, ( ) bir mahkeme tarafından makul süre içerisinde ( ) görülmesini isteme hakkına sahiptir. 12. Hükümet bu iddiaya karģı çıkmaktadır.

5 MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ/TÜRKĠYE KARARI Dikkate alınması gereken süre, 13 Haziran 1997 tarihinde baģlamıģ ve 15 Mart 2006 tarihinde sona ermiģtir. Dolayısıyla söz konusu yargılama, yaklaģık sekiz yıl altı ay sürmüģtür. A. Kabul Edilebilirlik Hakkında 14. Mahkeme, Ümmühan Kaplan/Türkiye (No /07, 20 Mart 2012) davasında pilot karar usulünün uygulanmasının ardından, Türkiye de tazminata iliģkin yeni bir hukuk yolunun oluģturulduğunu tespit etmektedir. Müdür Turgut ve diğerleri/türkiye kabul edilebilirlik hakkındaki kararında (No. 4860/09, 26 Mart 2013), Mahkeme, baģvuranların iç hukuk yollarını tüketmedikleri, yani söz konusu yeni hukuk yolunu kullanmadıkları gerekçesiyle yeni baģvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiģtir. Bu karara varırken, Mahkeme, özellikle bu yeni hukuk yolunun muhtemel (a priori) eriģilebilir ve yargılama süresine iliģkin Ģikâyetlerin giderilmesi açısından tazmine iliģkin makul perspektifler sunabilecek nitelikte olduğunu göz önünde bulundurmuģtur. 15. Mahkeme, aynı zamanda, anılan Ümmühan Kaplan pilot kararının 77. paragrafında, özellikle Hükümet e daha önce tebliğ edilen bu tür baģvuruların incelemesini normal usul yoluyla sürdürebileceğini belirttiğini hatırlatmaktadır. Mahkeme, Hükümet in, somut olayda bu yeni baģvuru yolu hakkında herhangi bir itiraz ileri sürmediğini kaydetmektedir. Yukarıda belirtilenler ıģığında, Mahkeme, mevcut baģvurunun incelemesini sürdürmeye karar vermektedir (Rifat Demir/Türkiye, No /07, 34 ve 35, 4 Haziran 2013). 16. Bu Ģikâyetin SözleĢme nin 35. maddesinin 3. fıkrasının a) bendi anlamında açıkça dayanaktan yoksun olmadığını ve diğer yandan da herhangi bir kabul edilemezlik gerekçesinin bulunmadığını tespit eden Mahkeme, söz konusu Ģikâyetin kabul edilebilir olduğunu belirtmektedir.

6 4 MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ/TÜRKĠYE KARARI B. Esas Hakkında 17. Mahkeme, yargılama süresinin makul olup olmadığının, davanın koģullarına göre ve içtihadında belirtilen kriterler, özellikle davanın karmaģıklığı, baģvuranlar ile yetkili makamların tutumu ve ilgililer için ihtilaf konusu durum dikkate alınarak değerlendirildiğini hatırlatmaktadır (bk, diğer birçoğu arasında, Frydlender/ Fransa [BD], No /96, 43, AĠHM 2000-VII ve Kaplan/Türkiye, No /07, 48, 20 Mart 2012). 18. Kendisine sunulan bütün bilgi ve belgeleri inceledikten sonra, Mahkeme, Hükümet in somut olayda kendisini farklı bir sonuca götürebilecek herhangi bir olay ya da delil sunmadığını göz önünde bulundurmaktadır. Konuya iliģkin içtihadını dikkate alan Mahkeme, somut olayda ihtilaf konusu yargılama süresinin aģırı olduğu ve makul süre ilkesini karģılamadığı kanısındadır. Dolayısıyla SözleĢme nin 6. maddesinin 1. fıkrası ihlal edilmiģtir. II. SÖZLEġME NĠN 41. MADDESĠNĠN UYGULANMASI HAKKINDA 19. SözleĢme nin 41. maddesi aģağıdaki gibidir: Eğer Mahkeme, bu SözleĢme ve Protokollerinin ihlal edildiğine karar verirse ve ilgili Yüksek SözleĢmeci Taraf ın iç hukuku bu ihlalin sonuçlarını ancak kısmen ortadan kaldırabiliyorsa, Mahkeme, gerektiği takdirde, zarar gören taraf lehine adil bir tazmin verilmesine hükmeder. A. Tazminat 20. BaĢvuranlar maruz kaldıkları manevi zarar bağlamında avro talep etmektedirler.

7 MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ/TÜRKĠYE KARARI Hükümet bu iddiaları kabul etmemektedir. 22. Mahkeme, manevi zarar bağlamında baģvuranlara avro ödenmesi gerektiği kanaatine varmaktadır. B. Masraf ve giderler 23. BaĢvuranlar, yerel mahkemeler ile Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi önünde yapılan masraf ve giderler için avro talep etmektedirler. Aynı zamanda avukat ücretleri için avro talep etmektedirler. Bu bağlamda ilgili herhangi bir kanıtlayıcı belge sunmamaktadırlar. 24. Hükümet bu iddiaları kabul etmemektedir. 25. BaĢvuranlar tarafından ilgili kanıtlayıcı belgelerin sunulmamasını göz önünde bulunduran Mahkeme, söz konusu talebi reddetmektedir. C. Gecikme faizi 26. Mahkeme, gecikme faizi olarak, Avrupa Merkez Bankası nın marjinal kredilere uyguladığı faiz oranına üç puan eklemek suretiyle elde edilecek oranın uygun olduğuna karar vermektedir. BU GEREKÇELERLE, MAHKEME, OYBĠRLĠĞĠYLE, 1. BaĢvurunun kabul edilebilir olduğuna; 2. SözleĢme nin 6. maddesinin 1. fıkrasının ihlal edildiğine; 3. a) Davalı devletin, baģvuranlara, üç ay içerisinde, ödeme tarihinde geçerli olan döviz kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmek üzere, manevi tazminat olarak, avro (dört bin avro) ödemekle yükümlü olduğuna;

8 6 MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ/TÜRKĠYE KARARI b) Söz konusu sürenin bittiği tarihten itibaren ödemenin yapıldığı tarihe kadar, Avrupa Merkez Bankası nın o dönem için geçerli olan faiz oranının üç puan fazlasına eģit oranda basit faiz uygulanmasına; 4. Adil tazmine iliģkin diğer taleplerin reddine karar vermiştir. ĠĢbu karar Fransızca dilinde tanzim edilmiģ; SözleĢme nin 77. maddesinin 2. ve 3. fıkraları uyarınca 22 Temmuz 2014 tarihinde yazılı olarak tebliğ edilmiģtir. Abel Campos Yazı ĠĢleri Müdür Yardımcısı Nebojša Vučinić, BaĢkan

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 31736/04) KARAR STRAZBURG 14 Ekim 2014 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ETEM KARAGÖZ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 32008/05) KARAR STRAZBURG 15 Eylül 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI AKSEKİ TÜRKİYE DAVASI Hazırlayan: Erol Karaaslan * I- GİRİŞ : 12-14 Şubat 2013 tarihinde Hâkim ve Savcıların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Hakkındaki Farkındalıklarının

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. GÜDENOĞLU VE DĐĞERLERĐ v. TÜRKĐYE

ĐKĐNCĐ DAĐRE. GÜDENOĞLU VE DĐĞERLERĐ v. TÜRKĐYE ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜDENOĞLU VE DĐĞERLERĐ v. TÜRKĐYE (Başvuru No. 42599/08, 30873/09, 38775/09, 38778/09, 40899/09, 40905/09, 43404/09, 44024/09, 44025/09, 47858/09, 53653/09, 5431/10 ve 8571/10) KARAR STRASBOURG

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ABDURRAHİM DEMİR - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 41213/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 19 Ocak 2010 İşbu karar Sözleşme

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SONKAYA - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 11261/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SONKAYA - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 11261/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE SONKAYA - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 11261/03) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 12 Şubat 2008 İşbu karar AİHS nin 44. maddesinin

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 20-26 Ocak 2009 Yayımlandığı Tarih 27 Ocak 2009 Sayı 396 İÇİNDEKİLER - 15/01/2009

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ SARP KURAY-TÜRKİYE KARARI HAZIRLAYAN: ÖZLEM KAYHAN ÇETİN (YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMİ) İNCELEME: Başkan

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ SARP KURAY-TÜRKİYE KARARI HAZIRLAYAN: ÖZLEM KAYHAN ÇETİN (YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMİ) İNCELEME: Başkan AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ SARP KURAY-TÜRKİYE KARARI HAZIRLAYAN: ÖZLEM KAYHAN ÇETİN (YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMİ) İNCELEME: Başkan Françoise Tulkens, Yargıçlar Danutė Jočienė, Dragoljub

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE AHMET AKMAN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 33245/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE AHMET AKMAN - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 33245/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE AHMET AKMAN - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 33245/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÖLÜNÇ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 47695/09) KARAR STRAZBURG 20 Eylül 2011 İşbu karar nihai olup

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ BÖLÜM. Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ BÖLÜM Mübeyen POLAT / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no. 3143/12) KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE. (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG. 18 Aralık 2012

ĐKĐNCĐ DAĐRE. AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE. (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG. 18 Aralık 2012 ĐKĐNCĐ DAĐRE AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG 18 Aralık 2012 Bu karar AĐHS'nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE DBOUBA TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 15916/09) KARAR STRAZBURG. 13 Temmuz 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE DBOUBA TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 15916/09) KARAR STRAZBURG. 13 Temmuz 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE DBOUBA TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 15916/09) KARAR STRAZBURG 13 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı D.B./Türkiye Davası* Başvuru No: 33526/08 Strazburg 13 Temmuz 2010 İKİNCİ DAİRE Usul Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan 33526/08 no lu davanın nedeni, İran vatandaşı

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KAHRAMAN KORKMAZ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:47354/99 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KAHRAMAN KORKMAZ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:47354/99 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KAHRAMAN KORKMAZ VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:47354/99 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 23 Ocak 2007 İşbu karar AİHS nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE. Gümüşten -Türkiye Davası (Başvuru no: 47116/99)

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE. Gümüşten -Türkiye Davası (Başvuru no: 47116/99) EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ DÖRDÜNCÜ DAİRE Gümüşten -Türkiye Davası (Başvuru no: 47116/99) KARAR STRAZBURG - 30 Kasım 2004 Bu karar Sözleşme'nin 44 2 maddesinde belirtilen

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERÇEP - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 43965/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERÇEP - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 43965/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERÇEP - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 43965/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 22 Kasım 2011 İşbu karar Sözleşme nin 44 /

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE Z.N.S. TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 21896/08) KARAR STRAZBURG 19 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET ALİ OKUR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 31869/06) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET ALİ OKUR - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 31869/06) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET ALİ OKUR - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 31869/06) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 17 Ocak 2012 İşbu karar Sözleşme nin

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG. 12 Kasım 2013

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG. 12 Kasım 2013 ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG 12 Kasım 2013 İşbu karar, Sözleşme nin 44. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir.

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM DELFI AS / ESTONYA (Başvuru No. 64569/09) KARAR STRAZBURG 10 Ekim 2013 İşbu karar, Sözleşme nin 44. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen koşullar çerçevesinde

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI İNCELEMESİ MAHMUT ÖZ-TÜRKİYE DAVASI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI İNCELEMESİ MAHMUT ÖZ-TÜRKİYE DAVASI AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI İNCELEMESİ MAHMUT ÖZ-TÜRKİYE DAVASI Hazırlayan Habib ATAK * İNCELENEN KARAR: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İkinci Dairesinin 3 Temmuz 2012 tarih ve Başvuru No: 684008

Detaylı

Bu arada 27 Aralık 1996 tarihinde tahliye olan başvuran, bölüğüne teslim olmadığı için tutuklanmıştır.

Bu arada 27 Aralık 1996 tarihinde tahliye olan başvuran, bölüğüne teslim olmadığı için tutuklanmıştır. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜLKE - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:39437/98) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 24 Ocak 2006 İşbu karar AİHS nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ UYGULAMA TALİMATI 1 ADİL TAZMİN TALEPLERİ I. Giriş 1. Adil tazmine karar verilmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin ( Mahkeme ), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. SELİM YILDIRIM VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 56154/00) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. SELİM YILDIRIM VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 56154/00) KARAR STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE SELİM YILDIRIM VE DİĞERLERİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 56154/00) KARAR STRAZBURG 19 Ekim 2006 Sözkonusu karar AİHS nin 44 2. maddesi uyarınca kesinlik kazanacaktır.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. Başvuru No. 72825/10 Fasla İLÇİN ve diğerleri/türkiye

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. Başvuru No. 72825/10 Fasla İLÇİN ve diğerleri/türkiye AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR Başvuru No. 72825/10 Fasla İLÇİN ve diğerleri/türkiye 25 Kasım 2014 tarihinde, Başkan Guido Raimondi, Yargıçlar Işıl Karakaş,

Detaylı

Ali Rıza ÇINAR * Doç. Dr., Yargıtay Üyesi

Ali Rıza ÇINAR * Doç. Dr., Yargıtay Üyesi AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN KÜRÜM-TÜRKİYE KARARININ, SÖZLEŞME VE İÇ HUKUKTAKİ İLGİLİ HÜKÜMLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF THE KÜRÜM v. TURKEY JUDGMENT OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARADAĞ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 12976/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARADAĞ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 12976/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARADAĞ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 12976/05) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 26 Haziran 2010 İşbu karar Sözleşme nin 44

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO UZMANLIK TEZĠ

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO UZMANLIK TEZĠ T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO UZMANLIK TEZĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI SÖZLEġMESĠ ÇERÇEVESĠNDE TAġINMAZ MÜLKĠYETĠNĠN KORUNMASI VE TÜRK HUKUK MEVZUATININ DEĞĠġĠMĠ Sinan ġiğva 36026 DanıĢman

Detaylı