LOS CABOS BÜYÜME VE İSTİHDAM EYLEM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LOS CABOS BÜYÜME VE İSTİHDAM EYLEM PLANI"

Transkript

1 LOS CABOS BÜYÜME VE İSTİHDAM EYLEM PLANI Küresel ekonomideki riskler ve belirsizlikler önemli ölçüde artış gösterdi. Bu nedenle ortak hedefimiz talebi, büyümeyi, güveni ve finansal istikrarı güçlendirerek tüm vatandaşlarımızın istihdam edilebilirliklerini iyileştirmektir. Bu hedefimizi Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevemiz dahilinde gerçekleştirmek için küresel düzeyde koordineli bir ekonomik plan üzerinde anlaşmaya vardık. Cannes Eylem Planını da sınırlarını genişleterek içeren bu plan, daha güçlü ve kalıcı bir ekonomik toparlanma sağlama yönündeki çabalarımızı ciddi anlamda pekiştirmektedir. Los Cabos Büyüme ve İstihdam Eylem Planı nın temeli işbirliğinin ve koordinasyonun daha iyi ekonomik neticeler doğuracağı öncülüne dayanmaktadır. Aşağıda belirtilen taahhütleri yerine getirmek için güçlü ve kararlı aksiyon almak amacıyla ortak taahhüt kararı aldık. En önemlileri olduğu öngörülen risklere karşı politika aksiyonlarımızın şu hususlara yoğunlaşması gerektiği üzerinde mutabakata varmış bulunuyoruz: Avro bölgesindeki borçlanma ve bankacılık krizinin kararlılıkla ele alınması. Avro Bölgesi yetkililerinin durumun istikrar kazanmasına yardımcı olan bazı yerinde ve çözüme yönelik aksiyonlar almış olmasına rağmen halen ciddi riskler mevcuttur ve ilave aksiyonlara ihtiyaç vardır. Risk algısındaki değişmenin getireceği potansiyel etkilerin ortaya konması dahil finansal istikrarın sağlanması. Talebin ve ekonomik büyümenin teşvik edilmesi ve birçok gelişmiş ekonomide bilhassa gençler arasında devamlı yüksek seyreden ve büyüyen işsizliğin azaltılması. Ülkeye özel şartlar dikkate alınarak ve Toronto Taahhütleri paralelinde, orta vadeli mali sürdürülebilirlikle ilgili endişelerin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak, gelişmiş ekonomilerdeki mali konsolidasyonun ekonomik toparlanmayı destekleyecek bir hızda olmasının sağlanması. Sınırlı yedek kapasite ve stokların az bulunduğu bir ortamda, jeopolitik risklerin petrol fiyatlarında arzın uyardığı bir yükselmeye yol açabileceği ihtimaliyle başa çıkılması. Yükselen piyasaların, küresel toparlanmaya ve nitelikli istihdam yaratılmasına katkıda bulunacak güçlü ve sürdürülebilir büyüme yolunda kalmalarının sağlanması. Ticarette korumacılıkla mücadele edilmesi ve pazarların açık kalmasının sağlanması. Bu riskleri başarılı bir şekilde ortaya koyabilme kabiliyetimiz, mali açığı olan ülkelerde talebin yönünün kamu sektöründen özel sektöre, cari hesap fazlası olan ülkelerde dış piyasadan iç piyasaya kaydırılmasının teşvik edilmesi dahil olmak üzere, istikrarı ve büyümeyi artıracak ve devam eden dengesizlikleri azaltacak daha güçlü adımlar atabilme yeteneğimizden kaynaklanmaktadır. İç ve dış dengesizlikleri azaltmak için daha yoğun çalışmak zorunda olduğumuza dair tam mutabakat halindeyiz. Cannes'da kabul ettiğimiz üzere, güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeye yönelik ortak hedefimizle ilgili taahhütlerin yerine getirilmesinde kaydedilecek aşamayı değerlendirmek üzere Los Cabos Hesap Verebilirlik Değerlendirme Çerçevesini (Ek A) oluşturduk. Bu Çerçevenin üç temel direği bulunmaktadır. İlki, değerlendirmelerin ülkeye has; uygun davran veya gerekçe göster anlayışına dayalı; somut; üyeler genelinde tutarlı; adil; açık ve şeffaf olmasını sağlayacak kılavuz esaslar. İkinci olarak, üyelerin politikalarının gözden geçirilmesi ve tartışılmasını kapsayan bir bağımsız değerlendirme ve uluslararası organizasyonlardan derinlemesine bir değerlendirme. Ve son olarak, Liderlere takdim edilmek üzere,

2 değerlendirmelerin sonuçlarının özetlendiği yıllık raporlar.

3 İlk değerlendirmemizi bu çerçeve kapsamında gerçekleştirdik (Ek B). Cannes Eylem Planında, ekonomik toparlanmayı hızlandırmak ve güçlü bir büyüme ve istihdam yaratmaya temel hazırlamak üzere öngörülmüş olan taahhütlerin büyük ölçüde uygun olmaya devam ettiği konusunda mutabık kaldık. Ancak yakın geçmişte risklerin yoğunlaşması, Cannes taahhütlerinin hayata geçirilmesinin ve geliştirilmesinin önemini arttırdı. Cannes Eylem Planının bazı esaslarının yerine getirilmesinde iyi bir aşama kaydedildi ancak halen çeşitli alanlarda daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerekmektedir. Los Cabos Hesap Verebilirlik Çerçevesi içerisinde belirtildiği üzere, düzenli hesap verebilirlik değerlendirmeleri yaparak ilerlemeyi görmek üzere ölçüm izlemeleri geliştireceğiz. Los Cabos Eylem Planı, aşağıda belirtildiği gibi, politika güvenilirliğinin artmasını sağlayıcı ve ülkelerin farklı alanlara farklı tepki gösterme kapasitelerini yansıtacak şekilde hazırlanmış, kısa ve orta vadeli etkileriyle bir ekonomik önlemler kombinasyonunu kapsamaktadır. Yakın vadeli risklerin ortaya konması, güvenin geri kazanılması ve büyümenin teşvik edilmesi Bu planın asli unsuru, riskleri minimize etme ve büyümeyi teşvik etme adına alınacak en güçlü eylemlerin, mali politikalar ve para politikaları ile desteklenmiş mali sistemlerimizin istikrarını ve işlerliğini arttıracak olan eylemler olduğu yönündeki ortak mutabakattır. Yakın vadeli risklerle başa çıkmak, güveni arttırmak, ekonomik ve finansal istikrarı sağlamak ve ekonomik toparlanmayı güçlendirmek üzere aşağıdaki eylemler üzerinde mutabakata vardık. 1. G20'nin Avro Bölgesi üyeleri, bölgenin bütünlüğünü ve istikrarını korumak, finansal piyasaların işleyişini iyileştirmek ve devlet tahvili ve bankalar arasındaki geribildirim döngüsünü kırmak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Avro Bölgesinin, son zirveden bu yana, büyümeyi destekleme, finansal istikrarı sağlama ve mali sorumluluğu arttırma adına gerçekleştirdiği önemli eylemleri olumlu karşılıyoruz. Bu bağlamda, İspanya'nın bankacılık sistemini yeniden düzenleme planını ve Eurogroup'un, İspanya'nın finansal yeniden yapılandırma teşkilatına destek verdiğini açıklamasını olumlu karşılıyoruz. Büyümeyi artıran politikalar ve yapısal reform eşliğinde Fiscal Compact programının kabulü ve devam etmekte olan uygulaması, daha iyi bir finansal ve ekonomik entegrasyon yolunda atılmış önemli adımlardır. Avrupa İstikrar Mekanizmasının yakında kurulacak olmasıyla Avrupa güvenlik duvarı önemli ölçüde güçlendirilecektir. Avro Bölgesinin Ekonomik ve Parasal Birliğin tamamlanmasına yönelik attığı adımları tamamen destekliyoruz. Bu amaçla, bankaların denetlenmesi, kararlılık ve yeniden sermayelendirilmeleri ve mevduat sigortası konularını kapsayan daha entegre bir mali mimariye doğru somut adımlar atma niyetini destekliyoruz. Avro bölgesi üyeleri, dış ödemeler dengesi açık veren ülkelerde rekabet edebilirliği güçlendirmek ve ödemeler dengesi fazla veren ülkelerde talebi ve büyümeyi artırmak için Avro bölgesi içinde yapılacak düzenlemeleri yapısal reformlar vasıtasıyla destekleyecektir. G20 nin Avrupa Birliği üyeleri, daha hedeflendirilmiş yatırım, istihdam, büyüme ve rekabet edebilirlik sağlamak için Avrupa Tek Pazarının tamamlanması ve Avrupa'nın EIB, pilot proje tahvilleri, yapısal fonlar ve uyum fonları gibi Avrupa finans enstrümanlarından daha iyi yararlanılması dahil büyümeyi destekleyici tedbirler üzerinde hızla ilerleme kararlılığındadırlar; bunun yanında, yapılandırılmış bir temel üzerinde değerlendirilecek mali konsolidasyon uygulaması konusundaki kesin kararlılıklarını da sürdürmektedirler. 2

4 2. Ekonomilerimizin tümü mali politikalar, mali sürdürülebilirliği teşvik edecek ve politika güvenilirliğini geliştirecek bir şekilde, ekonomik toparlanmanın güçlendirilmesine ve sürdürülebilir hale getirilmesine odaklanacaktır. Gelişmiş ekonomiler açıklarını 2010 ile 2013 yılları arasında yarıya indirmek için aldıkları yakın vadeli kararlarını genelde gerçekleştirme yolunda ve güvenilir orta vadeli mali konsolidasyon planları uygulayarak orta vadeli Toronto taahhütlerini yerine getirme kararlılığındadırlar. Amerika Birleşik Devletleri talep artışını ve ekonomik toparlanmayı destekleyen büyüme odaklı politikalar sürdürme ihtiyacına karşı 2013 yılında keskin bir mali daralmadan kaçınmak için kamu maliyesini sürdürülebilir uzun vadeli bir menzile yerleştirmek suretiyle mali konsolidasyon hızını ayarlayacaktır. Japonya, en hızlı şekilde kalkınma yatırımlarını uygulamaya koyacaktır. Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Almanya, Endonezya, Kore, İngiltere ve ABD, ulusal koşulları ve mevcut talep durumunu göz önünde bulundurarak otomatik mali istikrar sağlayıcı enstrümanların faaliyete geçmesine izin vermektedir. İtalya iyi düşünülmüş mali konsolidasyon ve beraberinde ekonomik büyümeyi artırıcı önlemler gündemi sözünü yerine getirecektir. İspanya'daki mali politika konsolidasyon odaklı kalmaya devam edecektir. 3. Para politikaları, fiyat istikranın muhafaza edilmesine ve küresel ekonomik toparlanmanın sürdürülmesine odaklı kalmaya devam edecektir. Bu bağlamda, gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankaları tarafından alınmış olan tedbirler, küresel ekonomik büyümeyi ve istikrarı arttırma noktasında önemli bir rol oynamıştır. Merkez bankaları ihtiyatlı kalmaya devam edecek ve hedeflerine ulaşmak için gerekli anlarda aksiyon alacaktır. 4. Merkez bankalarımız, finansal piyasa denetleme kuruluşlarımız ve maliye bakanlıklarımız, belirsizliğin artmış olduğu bu dönemde yakın diyalog halinde kalacak ve finansal istikrarı muhafaza etmek için FSB (Mali İstikrar Kurulu) vasıtasıyla işbirliği yapacaktır. Orta vadede mali sistemlerimizi korumak için gerekli olan finans sektörü kurumsal reformları üzerindeki momentumu sürdürecek ve diğer yandan kredi kanallarını ve küresel ödeme sistemlerinin bütünlüğünü korumak için uygun önlemleri alacağız. 5. Ekonomik koşulların ciddi anlamda daha da kötüleşmesi durumunda Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Almanya, Kore, Rusya ve ABD, ulusal koşulları ve taahhütleri göz önünde bulundurarak, talebi desteklemeye yönelik ek tedbirler koordine etmeye ve uygulamaya hazırdır. 6. Yükselen piyasalar, bir yanda fiyat istikrarı sağlarken diğer yanda yerli talebi destekleyecek şekilde makroekonomik politikalarını ayarlayacaktır. Uygun olan zaman ve yerde yerli kredinin ve likiditenin büyümesine yardımcı olmak için makro-ihtiyati tedbirler de kullanılacaktır. 7. Sınırlı yedek kapasite ve stokların az bulunduğu bir ortamda, jeopolitik risklerin petrol fiyatlarında arzın uyardığı bir yükselmeye yol açabileceği ihtimalinin bilincinde olan üyeler gereken ek tedbirleri almaya hazırdır. Üretici ülkelerin yeterli arzı sağlama taahhütlerini olumlu karşılıyoruz. Özellikle Suudi Arabistan'ın, mevcut yedek kapasitesinden günde 2,5 milyon varil üzerinde bir hacmi seferber etmeye hazır olmasını olumlu karşılıyoruz. Tüm politika alanlarında, yerel ölçekte uygulanan politikaların diğer ülkeler üzerindeki olumsuz yansımalarını en aza indirmeyi taahhüt ediyoruz. Güçlü ve istikrarlı bir uluslararası finansal 3

5 sistemin ortak menfaatlerimiz dahilinde olduğunu ve döviz kurlarının piyasa tarafından belirlenmesi yönündeki desteğimizi yineliyoruz. Döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmanın ve düzensiz hareketlerin, ekonomik ve finansal istikrar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu yineliyoruz. Orta Vadeli Büyüme Temellerinin Güçlendirilmesi Tüm üyeler, öncelikli alanlara yoğunlaşarak, güven arttırma, küresel çıktıyı yükseltme ve istihdam yaratma amacıyla Cannes'da geliştirilen 6 maddelik planı baz almayı kabul etmektedir. 1. Gelişmiş ekonomiler, mali finans sistemlerinin sürdürülebilir bir zeminde olmasını sağlayacaktır. Orta vadeli mali konsolidasyon planlarını güçlendirmenin ve hayata geçirmenin öneminin bilincinde olan ABD ve Japonya, kamu borcu-gsyih oranlarında istikrarlı bir düşüş sağlayacak tedbirler alacaklar: ABD, dengeli bir yaklaşımla, 2016'ya kadar federal borç-gsyih oranını kararlı şekilde düşürmeyi taahhüt etmektedir. Japonya, 2015 ve 2020 mali yılı için ana bütçe hedeflerine ulaşma ve 2021 mali yılı sonrası borç-gsyih oranını düşürme taahhüdünü yinelemektedir. Sonraki Zirvemize kadar üyeler, 2016 sonrası dönem için borç-gsyih oranına yönelik ülkeye özgü güvenilir ve kararlı hedefler belirlemeyi, bunların olmadığı durumlarda ise bunlara ulaşmaya yönelik net stratejiler ve takvimler belirlemeyi kabul etmektedir. Bu stratejiler, hak ve yetki değişiklikleri dahil vergi ve harcama yönetiminde reform konularını içerecektir. 2. Cari fazlası olan ülkelerde iç talebin arttırılması, bütçe açığı olan ülkelerde talebin kamu sektöründen özel sektöre kaydırılması ve cari açığı olan ülkelerde ulusal tasarrufların artırılması yoluyla, küresel talebi yeniden dengeleme çabalarımızı yoğunlaştıracağız. Cari açığı olan gelişmiş ekonomilerde yapısal bütçe açıklarının azaltılması ve özel tasarrufların arttırılması yönünde alınacak tedbirler, küresel dengesizliklerin (ABD) kalıcı olarak azaltılmasına katkıda bulunacaktır. Temelde yatan esasları göstermek, yanlış döviz kuru ayarlamalarından kaçınmak ve rekabet devalüasyonundan sakınmak için piyasanın belirleyeceği döviz kuru sistemlerine doğru daha hızlı ilerlemeye ve döviz kuru esnekliğini artırmaya yönelik taahhüdümüzü yineliyoruz. Çin ve Rusya'da döviz kuru dalgalanma bandının yükseltilmesi yönündeki önemli kararları tanıyor ve kabul ediyoruz. Çin, rezerv birikim hızını kademeli olarak azaltma ve piyasa güçlerinin RMB'nin hareketlerinde daha belirleyici rol oynaması ve döviz kuru politikasının şeffaflığının artırılması ile ilgili sorumluluğunu geliştiriyor. Çin'in, kambiyo rejimi reformunu sürdürme taahhüdünü olumlu karşılıyoruz. Yükselen piyasalar, faiz oranlarının serbest bırakılmasını teşvike devam ederek (Çin), yatırım (Brezilya) ve tasarruf oranlarını (Türkiye) artırarak talebi yeniden dengelemeye yönelik ek tedbirler alacaktır. 4

6 Cari fazla veren gelişmiş ekonomiler ya da özel talebin nispeten zayıf olduğu ekonomiler, hizmet sektörlerinin serbest bırakılması (Kore, Almanya, Japonya); piyasa etkinsizliğini ortadan kaldırarak yatırımların teşvik edilmesi (Almanya) ve çevre ve sağlık gibi alanlarda inovasyon aracılığıyla yeni sanayiler ve yeni pazarlar yaratılması gibi tedbirler aracılığıyla yerli talebin artmasına yardımcı olacaktır. Almanya'da hane halkının reel gelir seviyelerinde meydana gelen son gelişmeler Avro Bölgesinde iç talebin güçlenmesine ve iç ekonomik dengenin yeniden düzenlenmesine yardımcı olacaktır. Petrol ihraç eden ülkeler kazançlı kamu yatırımlarını takip etmeye ve özel yatırımı teşvik etmeye devam edecektir; bunun bölgesel ve küresel anlamda olumlu yan etkileri olacak ve gelirlerin değişkenliği göz önünde alındığında mali sürdürülebilirliği emniyet altına alıcı etkisi olacaktır. 3. Cannes'da, ülkeler, küresel talebi arttırmak ve sürdürülebilir kılmak, istihdamı arttırmak, küresel ekonominin yeniden dengelenmesine katkıda bulunmak ve tüm G 20 ülkelerinin büyüme potansiyelini artırmak üzere yapısal reform taahhütlerini ortaya koymuşlardı. Bunlar, ileriye doğru taşınan temel öncelikler olarak kalmaya devam etmekte ve Cannes'dan bu yana yapılmış ek reform ve taahhütler içerisinde yansıtılmaktadır. Bu reformlar kapsamında şunlar yer almaktadır: İstihdamın ve işgücüne katılımın arttırılmasına yönelik işgücü piyasası reformları: uzun süreli işsiz nüfusun yeniden eğitimi (A.B.D.); beceri geliştirme (İspanya); ücret ayarlamasının ademi merkezileştirilmesi gibi tedbirlerle ücret esnekliğinin arttırılması (İtalya); işgücü üzerindeki vergi yükünün azaltılması (Brezilya, İtalya); istihdam yaratma sürecinin desteklenmesinde daha etkili ve etkin olacak şekilde işçi sigortasında reformlar (Kanada); eğitim, öğretim ve beceri geliştirme eğitimlerinin artması (Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Türkiye, Güney Afrika); örneğin sosyal yardım reformları ve ekonomik çocuk bakım hizmetlerinin sağlanması gibi uygulamalarla kadınların işgücüne katılımının teşvik edilmesi (Avustralya, Almanya, Japonya, Kore); gençler ve engelliler gibi hedeflenen gruplar için istihdam fırsatlarının arttırılması (Kanada, Kore, İngiltere); çıraklık eğitimiyle genç işçilerin işgücüne katılımının teşvik edilmesi (İngiltere) ve daha iyi bir eğitim veya beceri geliştirme imkanı ile kayıtiçi sektör istihdamının teşvik edilmesi (Brezilya, Endonezya, Meksika, Güney Afrika). Kilit sektörlerde rekabeti geliştirmeye ve üretimi arttırmaya yönelik ürün piyasası reformları (Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Meksika); Konut sektörünün istikrarlı hale gelmesini desteklemeye yönelik uygulamalar (ABD). Yoksullar için hedef grup desteği sağlanması veya sosyal güvenlik ağlarının güçlendirilmesi (Hindistan, Endonezya, Çin, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika). Gelişmiş ve yükselen ekonomilerde, tahribata yol açan sübvansiyonların orta vadede aşamalı olarak kaldırılması. Üretimi arttıracak ve istihdam teşviklerini iyileştirecek vergi ve sosyal yardım reformları (Avustralya, Almanya, İtalya, İngiltere); Büyümek isteyen şirketlerin üstlerindeki yükleri azaltmak suretiyle ekonomik büyümenin daha iyi desteklenmesine yönelik mevzuat reformlarının planlanması (İngiltere); Kilit sektörlerde tarifelerin tek taraflı olarak ortadan kaldırılmasıyla ticaret serbestisinin daha da teşvik edilmesi (Kanada); 5

7 Darboğazları belirleyerek orta vadede verimliliği ve yaşam standartlarını arttırmak için altyapı yatırımlarının arttırılması (Arjantin, Avustralya, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, İngiltere); ve Yeşil ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etme taahhütleri (Avustralya, Kore, Almanya, Meksika). 4. Finans sektörünün düzenlenmesi ve denetiminin güçlendirilmesinde ciddi bir aşama kaydettik. Mevcut küresel ekonomik zorluklar, finans sektörünü daha esnek ve istikrarlı bir hale getirmek ve ekonomik büyümeyi destekleyebilmek için kararlaştırılan mali reformların etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik taahhüdümüzü bir kez daha teyit etme ihtiyacını ortaya koymaktadır. Kabul edilmiş düzenleyici reformların EMDE (Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte olan Ekonomiler) için ne gibi istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini belirleyerek FSB'nin IMF ve Dünya Bankası ile birlikte yürüttüğü çalışmaları olumlu karşılıyoruz. G 20 üyeleri, standart belirleyicilerle işbirliği içinde düzenli geri bildirimlerle ilerlemeyi izlemek üzere FSB ye güvenmeye devam etmektedir. Bu çalışmalar, finansal katılımı artırmaya yönelik çabalar ile tamamlanacaktır. 5. Her türlü korumacılığa karşı koyma ve açık ticareti teşvik etme yönündeki taahhüdümüzü yineliyoruz; DTÖ'ye aykırı ticareti kısıtlayıcı önlemlerin sayısını azaltma ve finansal korumacılıkla mücadele etmeye yönelik etkin tedbirler alacağız. 6. Üyeler, gelişmekte olan ülkelerde büyüme potansiyelini ve ekonomik esnekliği en üst düzeye çıkarmaya yönelik çalışmalar ile ilgili taahhüdü ve aynı zamanda gelişmiş ülkelerin yardım taahhütlerini yerine getirmelerinin ve kalkınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere iç, dış ve yeni yenilikçi kaynaklar seferber etmenin önemini tekrar vurgulamaktadır. Bu eylemler Binyıl Kalkınma Hedeflerine ulaşmada, çok taraflı ve iki taraflı donörlerin, kamu sektörü ve özel sektör paydaşlarının gelişmekte olan ülkelere yardım çabalarını tamamlayacaktır. Yükselen piyasa üyeleri aynı zamanda, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve altyapı yatırımının geliştirilmesi dahil, kalkınmayı teşvik edecek bir dizi reformu teşvik edecektir. Ülkeye özgü reform taahhütleri ile ilgili ayrıntılar Meksika Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ekonomik koşullar geliştikçe ileride siyasi süreci koordine etmeye devam edeceğiz. Maliye Bakanlarımızdan, kırılganlıkları ele alma ve toparlanma sürecini sürdürme adına önümüzdeki aylarda yakın bir işbirliği içerisine girmelerini istiyoruz yılında St. Petersburg Zirvesi'nde tüm taahhütlerimize karşın kaydedilen aşamayı gözden geçireceğiz. 6

8 EK A: LOS CABOS HESAP VEREBİLİRLİK DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ G-20 Üyeler, üç ayaklı bir Hesap Verebilirlik Değerlendirme Çerçevesi geliştirdi. Bu Çerçeve, gelecek eylem planlarının ve iç politikaların geliştirilmesine ışık tutacak şekilde, geçmiş taahhütlerin yerine getirilmesinde kaydedilen aşama ile ilgili rapor hazırlamak için kullanılacaktır. Rehber İlkeler Çerçevenin üye ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için üyeler Çerçevenin; Üyelerin değerlendirmesine dayalı olarak ve bağımsız üçüncü parti değerlendirmelerden (IMF ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından) gelen girdilerle birlikte, ülkeye ait ve ülke tarafından yönetilir olmasını; Politika eylemlerinin zaman aldığı ve politika önceliklerinin değişmesinin gerektiği bilincinde olan titiz bir "uyum sağla veya açıkla" yaklaşımına dayalı olmasını; Değerlendirme için odak sağlanmasına ve kaydedilen aşamanın değerlendirilmesine yardımcı olacak mümkünse nicel tedbirler kullanarak somut olmasını, Bir yandan ilgili durum itibariyle ülkeye özgü şartlara müsaade ederken diğer yandan eşdeğer uygulama sağlamak üzere üyeler genelinde tutarlı olmasını, Üyeler arasında öz değerlendirmeler vasıtasıyla açık diyalog kurulmasını teşvik etmek ve objektif, üçüncü parti analizler sağlamak suretiyle adil olmasını, Tüm sonuçların, G 20 tarafından kabul sonrası kamuya duyurulduğu açık ve şeffaf olmasını kararlaştırmıştır. 1. Üçüncü Şahıs Değerlendirmelerle Desteklenen Emsal Gözden Geçirme Süreci Hesap verebilirlik değerlendirmemizin merkezinde bir emsal gözden geçirme süreci yer almaktadır. Bu süreç içerisinde üyeler, geçmiş G-20'de öngörülen mali, finansal, yapısal, para ve döviz, ticaret ve kalkınma politikası taahhütlerinin yerine getirilmesinde kaydedilen aşamayı değerlendirecektir. Değerlendirmelerin etkinliğini ve verimini arttırmak için süreç; yakın dönem risklerinin azaltılmasında ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyümenin teşvik edilmesinde politikaların koordine edilmesinin en fazla etkiye sahip olduğu tüm politika alanları genelinde bu taahhütlere odaklanmaktadır. Emsal gözden geçirme değerlendirmeleri şu unsurları kapsayacaktır: Üyelerin, taahhütlerini yerine getirmek için üstlenmiş oldukları politika eylemlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi. Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimize doğru ilerlemede kaydedilmiş olan aşamayı değerlendirmek üzere küresel ekonomik görünümün tartışılması. Büyük ve kalıcı dengesizlikleri tespit etmek üzere Cannes'da kabul etmiş olduğumuz "Yol Gösterici Kılavuz İlkeler" çerçevesinde üyelerin değerlendirmesi (yaklaşık her 2 yılda bir). Bunun yanı sıra IMF tarafından, kılavuz ilkelere göre dengesizliklerin daha ayrıntılı analiz edilmesinin gerekli olduğu ülkeler için hazırlanmış yeni (veya güncellenmiş) Dış Sürdürülebilirlik Raporlarına ilişkin değerlendirmeler. 7

9 Değerlendirme sürecinin objektifliğini arttırmak amacıyla uluslararası kuruluşların (IMF, OECD, FSB, Dünya Bankası, ILO, INCTAD ve WTO) hazırladığı raporların gözden geçirilmesi. Çerçevenin itibarını ve bütünlüğünü sağlamak amacıyla, yetkililerimize, ortak bir anlayışa dayalı olarak emsal gözden geçirme değerlendirmelerini geliştirecek yöntemler aramak suretiyle, Hesap Verebilirlik Değerlendirme Çerçevesini daha da geliştirme görevi veriyoruz. Mali, para, döviz ve diğer politika alanlarındaki eski taahhütlere karşın kaydedilmiş olan aşamayı ölçmek üzere ortak bir yaklaşım üzerinde mutabakata varmayı taahhüt ediyoruz. Bunun yanı sıra taahhütlerin spesifik, ölçülebilir ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme sağlanmasına odaklı olması gerektiği konusunda mutabıkız. Maliye Bakanlarımıza ve Merkez Bankası Yöneticilerimize, Kasım 2012'de Meksika'daki toplantıya kadar ilerlemeyi gözden geçirme görevi veriyoruz. 2. Bakanlara/Yöneticilere/Liderlere Düzenli Raporlar Emsal gözden geçirme değerlendirmeleri sonucu Bakanlar, Yöneticiler ve Liderler için Bakanlık toplantıları ve Yıllık Hesap Verebilirlik Değerlendirmelerine yönelik kısa ilerleme raporları hazırlanacaktır. Bu değerlendirmeler aynı zamanda, G 20 Eylem Planlarına dahil edilmesi gereken somut politika taahhütlerine ışık tutacak önemli girdiler de sağlayacaktır. 8

10 EK B: Los Cabos Hesap Verebilirlik Değerlendirmesi G 20, 2009 yılında, finansal krizinin uzantılarının üstesinden gelmek ve küresel ekonomiyi güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir ekonomik büyüme ve güçlü istihdam zeminine oturtabilmek amacıyla gerekli olan politika eylemlerine destek olmak üzere Pittsburgh'da Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesini hayata geçirdi. G-20 ülkelerinin krize cevap olarak aldığı cesur politika aksiyonları, üretim ve iş kaybını sınırlandırdı ve küresel toparlanmayı başlattı. O tarihten sonra ciddi politika aksiyonları alınmış olurken, Pittsburgh'ta kararlaştırılmış olan güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme sağlama adına ortak hedefimiz iddiasını sürdürmüştür. Gelişmiş ülkeler genelinde kamu ve özel sektör bilançolarının yeniden oluşturulmasının, bir süre küresel büyümeyi zorlayacağı açıktır. Ayrıca, yukarıda ifade edildiği üzere bazı riskler küresel büyüme üzerinde ciddi bir baskı yaratmaya devam etmektedir. Birçok gelişmiş ekonomide özel talepteki toparlanma sınırlı kalmaya devam etmektedir. Her ne kadar yükselen piyasa ekonomilerindeki büyüme nispeten güçlü seyrini sürdürmüş olsa da, bu büyümenin yavaşladığına dair işaretler söz konusudur. Farklı büyüme profillerini yansıtacak şekilde yükselen piyasa ekonomilerindeki işsizlik oranları genel olarak kriz öncesi seviyelerin altına inerken gelişmiş ekonomilerdeki işsizlik oranları inatçı bir şekilde yüksek seyretmeye devam etmektedir. Kriz öncesi dönemdeki çok büyük dengesizliklere kıyasla dış dengesizlikler genel anlamda daraldı. Yapısal politika ayarlamaları bazı ülkelerde önemli bir rol oynadı, ancak iyileşme aynı zamanda, bilhassa birçok gelişmiş ekonominin nispeten zayıf döngüsel pozisyonu ve ticaret hareketleri olmak üzere döngüsel etkiler de yansıtmaktadır, Petrol ihraç eden ülkeler büyük ve artan oranda cari fazla vermeyi sürdürmektedir. Tüm unsurlar göz önünde bulundurularak, Pittsburgh'dan bu yana kaydedilen gelişimlere bakıldığında, Çerçeveyi oluşturduğumuzda öngörülmüş hedeflere ulaşmak için tüm politika alanları genelinde sürekli ve daha kararlı bir çalışma gereklidir. Mali Politika Beklenenden daha zayıf gerçekleşen sonuçlar bazı ülkelerin mali ayarlama stratejilerini etkilemiş olsa da Toronto mali taahhütlerinin karşılanmasında başarılı bir aşama kaydedildi. Bazı ülkelerde mali politikanın güvenilirliği, kamu finansmanını sürdürülebilir bir orta vadeli zemine oturtmaya yönelik aksiyonlar alınarak güçlendirilmelidir. Birçok üyenin (Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya ve İtalya), IMF tarafından, bütçe açıklarının 2010 seviyelerinden yarıya çekilmesi yönünde Toronto'da konmuş olan hedefe ulaşacağı öngörülmektedir. 1 Bazı örneklerde güçlü politika aksiyonları, 2010 bütçe açıklarını beklenen düzeylerin altına düşürmüştür. Talebi ve toparlanmayı destekleyen büyüme odaklı politikalar sürdürme ihtiyacının bilincinde olan Amerika, 2013 yılında keskin bir mali daralma olmasını önleyecek şekilde kamu maliyesini sürdürülebilir uzun vadeli bir menzile yerleştirmek suretiyle mali konsolidasyon hızını ayarlayacaktır. 1 Üyeler arasında tutarlılık sağlamak için Toronto taahhütlerinin değerlendirmesinde genel bir devlet bütçe açığı baz alınmakta, burada 2010 yılı fiili bütçe açığı kullanılmakta, bu değer IMF'nin 2013 projeksiyonları ile karşılaştırılmakta ve projeksiyonlar için %0,5'lik bir güven bandı tanınmaktadır. 9

11 İngiltere'de 2013 yılına ilişkin fiili bütçe açığı projeksiyonu, döngüsel esasa göre ayarlanmış ölçüt kullanıldığında Toronto hedefini tutturmaktadır. İspanya 2013 hedefini kaçırabilir, bu durum ekonomideki ciddi zayıflığı ve ülkenin bankacılık sektörünün yeniden yapılanmasını yansıtmaktadır. Bu nedenle çok ciddi bir yapısal çalışma ve bütçe açığı azaltma planı uygulanmaktadır. Birçok gelişmiş ekonomi de yine borç-gsyih oranını istikrarlı hale getirmeye ya da düşürmeye yönelik Toronto taahhüdüne ulaşma yolunda ilerlemektedir. 2 Amerika'nın 2016 yılında federal hükümet düzeyinde bu taahhüdü yerine getirmesi beklenmektedir ancak IMF'ye göre federal hükümet borcunun daha sonradan artması beklenmektedir. İspanya'nın, hedefine ulaşması için ek aksiyonlar öngörmesi beklenmektedir. Japonya, 2015 mali yılına kadar, 2010 mali yılı düzeyine göre ana bütçe açığını yarıya çekme şeklinde koyduğu orta vadeli hedefini tutturma yolunda ilerlemektedir, ancak 2021 mali yılı sonrası borç-gsyih oranını azaltmaya yönelik uzun vadeli hedefine ulaşması için daha fazla aksiyon alması gereklidir. Son olarak, gelişmiş ekonomiler orta vadede sürdürülebilir mali finansmanı desteklemeyi kabul ederken, borç düzeylerinin birçok ülkede 2016'da yüksek seyretmesi beklenmektedir. Orta vadede, bilhassa nüfusun yaşlanması bağlamında sürdürülebilir kamu finansına ulaşılması için ek politika aksiyonları gereklidir. Üye ülkeler, yapısal mali reformları hayata geçirme taahhütlerinde ilerleme kaydetti. Avro Bölgesi, Fiscal Compact planının kabul edilmesiyle birlikte mali çerçevelerini güçlendirdi. Bazı üyeler, emeklilik sisteminde reform taahhüdünü yerine getirdiler (İtalya) ve diğer ülkeler emeklilik reformları üzerinde ilerleme kaydetmekteler (Fransa, İngiltere). Brezilya, devlet memurlarının emeklik sisteminde reform yapılmasını onayladı. İspanya, işgücü piyasasında önemli çapta bir reformu hayata geçirdi. G-20 ülkeleri genelinde hem sürdürülebilir kamu finansını destekleyecek hem de küresel yeniden dengelenmeyi hızlandıracak mali aksiyonlar alınarak ek aşama kaydedilmelidir: Avro Bölgesinin mali yönetişim reformlarını tamamlaması, Amerika ve Japonya'nın orta vadeli iddialı mali planlarını hayata geçirmeleri gereklidir. Hindistan, Endonezya ve Meksika'nın temel sübvansiyonlar konusundaki reformlarını sürdürmeleri gereklidir. Çarpıklıkları azaltmak için birçok yükselen ve gelişmiş ekonomide vergi reformları konusunda ek aşama kaydedilmesine ihtiyaç vardır. Para ve Döviz Politikaları Gelişmiş ekonomilerde para politikaları, bir yandan fiyat istikrarını sağlarken diğer yandan ekonomik toparlanmayı destekleyen entegre bir rol oynadı. Yükselen piyasa ekonomilerinde enflasyonist baskılar, büyük oranda yavaş büyümenin sonucu olarak genel itibariyle dindi. Pittsburgh Zirvesi'nden bu yana, IMF'nin fiili sınıflandırma sistemi altında nispeten esnek olmayan kambiyo rejimlerine sahip yükselen piyasa ekonomileri bir dizi önemli reformu hayata geçirdi. Bilhassa hem Çin hem de Rusya, döviz kuru dalgalanma bantlarını genişlettiler. Çin parası 2005 yılından bu yana ciddi bir değer kazancı yaşadı, ancak Cannes Zirvesinden bu yana, bilhassa Çin'de yakın geçmişte yapılan reformların geçmişi çok uzun olmadığından, daha büyük bir döviz kuru esnekliğine yönelik kaydedilen aşama sınırlı kaldı. Çin'deki rezervler, kısmen ülkenin cari fazlasındaki daralma nedeniyle 2011'nin son çeyreğinde düştü. Rezervler 2012'nin ilk çeyreğinde tekrar normal seviyesine geldi. Yükselen piyasa ülkeleri, gelişmiş ekonomilerin para politikalarındaki gevşemenin hem ekonomilerine akan sermayenin seviyesinde ve değişkenliğinde, hem de diğer mali değişkenlerin volatilitesinde artış yarattığı, bunun makroekonomik politika yönetimini güçleştirdiği yönündeki kaygılarını ifade etti. 2 IMF'nin 2015 ve 2016 yılları için genel devlet borç-gsyih oranıyla ilgili tahmini kullanılmıştır. 10

12 Üyeler, gelişmiş ekonomilerin para politikalarının yerli hedeflere yönlendirilmiş olduğunun farkında olurken aynı zamanda bu ülkelerin politikalarının olası negatif yansımalarına karşı ihtiyatlı olunması gerekliliğinin de bilincindedir. Yapısal Politikalar Büyümenin güçlendirilmesi, istihdam yaratılması ve küresel yeniden dengelenmenin desteklenmesi açısından, sosyal güvenlik ağlarını ve yatırım modellerini etkileyen politikalar gibi kilit yapısal reformlar önemlidir. Ancak üyeler, yapısal reform taahhütlerinin, kısmen bu reformları hayata geçirmek ve etkilerini görmek için gerekli olan zamanın uzunluğu itibariyle bilhassa değerlendirilmesinin güç olduğu konusunda hemfikirdir. Bunların ışığında üyeler, sadece kısa vadede istihdam kazanımları sağlamaları itibariyle değil aynı zamanda istihdamı ve yerel ölçekte büyümeyi arttırmaları ve global ekonominin yeniden dengelenmesine yardımcı olmak üzere ticaret ve diğer bağlantılar vasıtasıyla pozitif yansımalara sahip olmaları itibariyle de yapısal reform taahhütlerini sürdürmektedir. OECD, tüm yapısal reform taahhütlerinin dörtte üçünden fazlasının devam etmekte olduğunu, tüm taahhütlerin de yaklaşık üçte birinin uygulamasının tamamlanmış olduğunu tahmin etmektedir. Reformları hayata geçirme süreci gelişmiş ve yükselen ekonomilerde büyük oranda benzerdir. Ancak farklı yapısal reform kategorileri genelinde kaydedilen ilerleme aynı olmamıştır ve yeniden dengelenme, istihdam yaratma ve daha güçlü büyümenin desteklenmesi üzerinde en yüksek etkiye sahip olacak reformların uygulanmasında daha yüksek bir iştah gereklidir. Bazı gelişmiş ekonomiler, ürün piyasası reformları üzerinde daha fazla aşama kaydetmelidir (Avro Bölgesi, Japonya). Genel manada yükselen piyasalar iş ve yatırım ortamını daha da iyileştirmelidir, bu durum altyapı yatırımlarını hızlandıracak, potansiyel büyümeyi arttıracak ve finansal tabana yayılmayı geliştirecektir. Küresel yeniden dengelenmeyi hızlandırmak için ABD'nin özel tasarrufları teşvik etme adına daha fazla aksiyon alması gereklidir; Almanya yerli talebi canlandırmaya yönelik tedbirler almalıdır ve bazı yükselen piyasaların yerli tüketimi arttırmaları ve yatırım verimliliğini iyileştirmeleri gereklidir. Ticaret, Finans Sektörü ve Kalkınma Politikaları WTO, UNCTAD, Dünya Bankası ve OECD, ülkelerin tarifeleri azaltma ve kilit sektörlerde pazara girişin önündeki engellerin kaldırılması da dahil olmak üzere ticaret sistemlerini liberalleştirme ekseninde kaydettikleri aşamayı izlemeye devam etmektedir. Birçok üye, geçici politika tepkilerinden ziyade WTO ile uyumlu ticari çözüm tedbirleri uygulamak suretiyle adil olmayan ticari uygulamaların ele alınması gibi yöntemlerle korumacılıkla mücadele taahhüdünü sürdürdü. Ancak bazı bölgelerdeki siyasi iklimde, karşı konması gereken yeni korumacı önlem biçimlerinin daha fazla kabul gördüğü görülmektedir. FSB, kararlaştırılmış G-20/FSB mali reformları uygulama sürecini ve geçen yıl oluşturulan FSB Uygulama İzleme Koordinasyon Çerçevesi (CFIM) kapsamında G-20'ye raporlama sürecini koordine etmekle ve sürecin disiplinli bir şekilde takibini desteklemekle sorumludur. Bu süreç kapsamında, standartları belirleyen makamlarla işbirliği halinde, FSB'nin G-20 Liderlerine sunduğu raporda belirtilen altı öncelikli reform alanında (Basel III, G-SIFI'lere yönelik politika tedbirleri, çözülme çerçeveleri, OTC türev enstrümanları, ücret uygulamaları, gölge bankacılığı) ulusal uygulama aşaması ile ilgili kapsamlı izleme ve ayrıntılı raporlama aşamaları mevcuttur. FSB, ilgili standart belirleyici makamlar ile koordinasyon halinde, ayrıca kararlaştırılmış olan diğer düzenleyici reformlar ile ilgili rapor hazırlamakta ve FSB üyelerinin bu reformları hayata geçirme adına attığı adımlarla ilgili bilgiler yayınlamaktadır. 11

13 IMF, Madde IV gözetim ve FSAP değerlendirmeleri vasıtasıyla üyeleri tarafından kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirmektedir. FSB, IMF ve Dünya Bankası yetkilileri ile koordinasyon halinde, kabul edilmiş olan düzenleyici reformların, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler üzerinde ne ölçüde istenmeyen sonuçlar yaratabileceğine dair bir çalışma yaptı. Dünya Bankası, diğer uluslararası kuruluşlar ile bağlantılı olarak; Çerçeve politikalarının ve dış ortamın kalkınmanın desteklenmesi ve kalkınma açığının azaltılması üzerindeki etkisi dahil olmak üzere, gelişmekte olan ülkelerdeki büyümeyi ve kalkınma gündemini değerlendirmeye devam edecektir. Ayrıca, bu alandaki taahhütlerin yerine getirilmesine yönelik kaydedilen aşamayı izlemeye devam edecektir. Sonuç Genel itibariyle, Cannes ve daha önceki zirvelerde yapılmış reform taahhütlerinde ilerleme kaydedilmiştir, ancak birtakım önemli alanlarda daha fazla aşama ve yeni aksiyonlar gereklidir. Sonradan yapılacak değerlendirmeleri kolaylaştırmak açısından üyeler, aynı zamanda, politika taahhütlerinin mümkün olduğunca spesifik ve somut olması gerektiğini ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedefine yönelik somut katkı yapma ihtiyacını kabul etmiştir. Ayrıca tüm politika alanlarında, önceki taahhütlere karşın kaydedilen aşamayı ölçmek için ortak bir yaklaşım geliştirme ihtiyacı üzerinde mutabıkız. 12

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010)

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) Giriş 1. G-20 nin uluslararası ekonomik işbirliğinde temel forum olma sıfatını aldıktan sonraki ilk zirve toplantısını Toronto da gerçekleştirmiş

Detaylı

G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010

G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010 G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010 Önsöz 1. G-20 Liderleri olarak, birlikte çalıştığımız takdirde tüm ülkelerin vatandaşlarına daha müreffeh bir gelecek sağlayabileceğimize yönelik

Detaylı

Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011

Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011 Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011 1. G-20 Liderleri olarak, 3-4 Kasım 2011 tarihlerinde Cannes da toplandık. 2. Son toplantımızdan bu yana başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, küresel

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 16 Eylül 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27351 (Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15430 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan ekli Orta Vadeli Program (2010-2012) ın

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane Gayriresmi Tercüme 1. İnsanlara dünyanın her yerinde daha iyi yaşam standartlarının ve daha kaliteli istihdamın sağlanması için küresel büyümenin

Detaylı

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ*

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* * G20 internet sayfasında yayımlanan metnin Türkçe tercümesidir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı nın Mesajı 2008-09 yıllarında yaşadığımız Büyük Durgunluk

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

- 1 - 2013 YILI PROGRAMI

- 1 - 2013 YILI PROGRAMI - 1-2013 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4 Ekim 2012 Tarihli ve 2012/3839 Sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar

Detaylı

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI

- 1 - 2012 YILI PROGRAMI - 1-2012 YILI PROGRAMI 18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Detaylı

Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim

Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim James Heintz University of Massachusetts, Amherst Özet: Dünyanın önde gelen ekonomi forumu olduğunu ilan eden 20 ler Grubu

Detaylı

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ

TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI (EBRD) BELGESİDİR TÜRKİYE TASLAK STRATEJİSİ EBRD belgenin orijinal metninin çevirilerini sadece okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla temin etmiştir. EBRD çevirinin özgünlüğünü

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR 1. GİRİŞ AB nin genişleme süreci, Birliğin karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, Komisyon un son ilerleme raporlarını kabul

Detaylı

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015

Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü. Nisan 2015 Dünya Bankası Grubu Türkiye İşbirliği: Ülke Programının Görünümü Nisan 2015 1 SON EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER Büyüme ve Ekonomik Yönetim Türkiye diğer yükselen ülkeler için çıkarılabilecek dersler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAM 2014-2016 ANKARA Ocak 2014 Katılım Öncesi Ekonomik Program (2014-2016), Yüksek Planlama Kurulunun 2014/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2013 YILI BÜTÇE SUNUŞ KONUŞMASI (TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu) Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı 30 Ekim 2012 1 OKUNAN METİN GEÇERLİDİR 2 2 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Saygıdeğer

Detaylı

KSPO FAKTORİNG 2013 FAALİYET RAPORU

KSPO FAKTORİNG 2013 FAALİYET RAPORU KSPO F AKTORİNG 2013 FAALİYET RAPORU 1 2013 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 3 Yönetim Kurulu 4 Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür ün Mesajı 6 Finansal Göstergeler 8 Kısaca Ekspo Faktoring 10 Dünya Ekonomisi

Detaylı

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI BELGESİDİR TÜRKİYE STRATEJİSİ 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle Belgenin orijinal metninin çevirileri, EBRD tarafından sadece

Detaylı

- 1 - 2011 YILI PROGRAMI

- 1 - 2011 YILI PROGRAMI - 1-2011 YILI PROGRAMI 17 Ekim 2010 Gün ve 27732 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 12 Ekim 2010 Gün ve 2010/966 Sayılı 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu

Detaylı

2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları

2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları 2015-2017 Dönemi Bütçe Hazırlık Dokümanları Tasarım: Ali RENÇBER Maliye Uzmanı İçindekiler 6 35 54 55 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2015-2017) 2015-2017 DÖNEMİ BÜTÇE ÇAĞRISI BÜTÇE

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C.

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TERCÜME Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. 20431 ABD Sayın Bay Köhler 1. 1990 lı yıllardan beri süregelen yüksek kronik

Detaylı

Finansal krizin küresel etkilerinde de tanık olduğumuz gibi, ekonomik gerçekler, politik gerçeklerden çok daha hızlı hareket ediyor. Artan karşılıklı ekonomik bağımlılığın politik düzeyde daha kararlı

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) GİRİŞ 1. Bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine

Detaylı

OECD Türkiye Raporu 2014 Rauf Gönenç. Finansal istikrar ve enflasyonun düşürülmesi yoluyla büyümeyi yeniden dengelemek. Dış

OECD Türkiye Raporu 2014 Rauf Gönenç. Finansal istikrar ve enflasyonun düşürülmesi yoluyla büyümeyi yeniden dengelemek. Dış OECD Türkiye Raporu 2014 Rauf Gönenç Temel Bulgular: Türkiye nin iş sektörünün dinamizmi Türkiye de 2000 li yıllarda güçlü ve içerilen (istihdam yaratan büyüme) büyümenin temel destekleyicisi olmuştur.

Detaylı

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2023 TÜRKİYE İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI Bakan Sunuşu Dünyada son yıllarda ulaşım, haberleşme ve bilişim alanlarında yaşanan gelişmelere paralel olarak küresel

Detaylı

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır.

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır. ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır. 2 İÇİNDEKİLER I. Genel Bakış II. Tarihçesi III. IMF nin Görevleri IV. Yapı ve Mali Kaynaklar V. İdare

Detaylı

Faaliyet Raporu 2010

Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu 2010 İçindekiler Sunuş 3 Kurumsal Profil 3 Vizyonumuz, Misyonumuz, Kurumsal Stratejimiz 5 Tarihçe 6 Rakamlarla Anadolu Hayat Emeklilik 8 Yönetim Kurulu Başkanı nın 2010 Yılı Değerlendirmesi

Detaylı

Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve malî sektörün geliştirilmesi amacıyla düzenleme,

Detaylı