T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İtfaiyecilik mesleğini kamuoyuna tanıtılması, yangın ve kurtarma konularında eğitilmiş gönüllüler oluşturmak, yangın ve afetlerle mücadelede halkımızın katkılarını sağlamak ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı nda Gönüllü İtfaiyecilik yapmak isteyen kişi veya kişilerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri düzenlemektir. (2) Bu Yönerge; Eskişehir il hudutları dahilinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı görev yapacak olan gönüllü itfaiyecilerin belirlenmesine, yetkilendirilmesine, eğitimlerine, görevlerine, haklarına, sorumluluklarına, kıyafetlerine, araçgereçlerine, çalışmasına, denetimine ve gönüllülüğün sona ermesine dair usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 13/05/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 52. maddesi, 21/10/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği nin 45. maddesi, 09/10/2005 tarihli ve sayılı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliğinin 13. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (a) Bu Yönergede ifade edilen; 1) Gönüllü İtfaiyeci: İtfaiyecilik mesleğinin gerektirdiği özveri ve sorumluluğa gönüllülük esası ile bağlanmış, görevini din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin zamanında ve eksiksiz yerine getiren, eğitim, beceri ve donanım olarak standart itfaiyeci imkan ve kabiliyetlerine sahip olan, itfaiye olay vukuunda kendi meşguliyetini bırakıp, emir komuta zinciri içinde olaylara müdahale eden ve olay sonrası kendi meşguliyetine dönen itfaiyeciye Gönüllü İtfaiyeci denir. İKİNCİ BÖLÜM Gönüllü İtfaiyeci Olabilmek İçin Aranan Şartlar MADDE 4- Gönüllü itfaiyeci olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır: (1) T.C. vatandaşı olmak, (2) En az 18 yaşını bitirmiş ve 60 yaşını aşmamış olmak, (3) En az Okuryazar olmak,

2 (4) Sağlık durumunun, itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına engel teşkil etmemesi, (5) Adli sicil bakımından devlet memurunda aranan şartlara sahip olmak, (6) Gönüllü itfaiyeciler için teorik ve uygulamalı Temel İtfaiyecilik Eğitimi ni başarıyla tamamlamış ve sertifikasını almış olmak, (7) Eskişehir il hudutları dahilinde ikamet etmek ve/veya çalışmak. Gönüllü İtfaiyecilerin Eğitim, Denetim, Çalışma Düzeni ve Yetkilendirilmesi MADDE 5 (1) Gönüllü itfaiyeci olmak isteyenler Ek-1 deki başvuru formunu doldurarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı na şahsen başvururlar. (2) Gönüllü itfaiyeciler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı nın hazırlayacağı ve uygulayacağı programa istinaden 2 hafta süre ile teorik ve pratik olmak üzere en az 40 saat eğitim alırlar, eğitim programında teorik olarak verilen eğitim başlıkları şunlardır; a)moral ve motivasyon eğitimi, b)itfaiyecilik mevzuatı, c)yanma ve yangın, yangının yapısı, gelişimi, d)yangın yerindeki tehlikeler, e)araç ve malzeme bilgisi, f)söndürme maddeleri ve teknikleri, g)arama ve kurtarma bilgisi, h)yangın önleme bilgisi, ı)itfaiye araç ve malzeme bilgisi i)ekip Çalışması ve müdahale tatbikatları, j)etkili iletişim (3) Gönüllü İtfaiyeci adaylarının, eğitim süresince devamlılığı zorunludur. Eğitim gören kursiyerlere, çoktan seçmeli yazılı sınav yapılır. Sınav sonucunda 60 ve üzeri not alanlar Gönüllü İtfaiyeci olmaya hak kazanır. Eğitim sonucu başarılı olan kursiyerlere, 40 saat staj dönemi sonunda Gönüllü İtfaiyeci Kimlik Kartı verilir. (4) En az 2 yıl profesyonel itfaiyeci olarak çalıştığını belgeleyenler ve uzmanlık alanı doğrultusunda destek vermek isteyenler, ayrıca eğitim ve sınava tabi tutulmaksızın Gönüllü İtfaiyeciliğe kabul edilebilir. (5) Kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler, vakıflar, meslek odaları ve diğer yerel yönetim birimleriyle yapılacak protokol çerçevesinde Gönüllü İtfaiyecilik kapsamında ortak çalışma ve işbirliği yapılabilir. (6) Eğitim başarı ile tamamlayanların kendi istekleri doğrultusunda gerek duyulması durumunda tespit edilecek bir çalışma programı uygulanır. (7) Gönüllü itfaiyeciliğe kabul edilenlere sicil numarası verilerek ve İtfaiye Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı veya Genel Sekreter tarafından Belediye Başkanı adına onaylanmış Gönüllü İtfaiyeci kimlik kartları verilmek suretiyle İtfaiye

3 Daire Başkanlığının gönüllü görevlisi olarak yetkilendirilirler. Kimlik kartı örneği Ek- 2 dedir. (8) Başvuruları kabul edilen kişilerin Gönüllü İtfaiyecilik Bilgi Kartı doldurulur. EK-3 Gönüllü İtfaiyecilerin Görevleri MADDE 6- İtfaiye Dairesi Başkanlığı nın koordinesinde; (1) Bölgelerindeki itfaiye olay ihbarı üzerine en kısa sürede İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde toplanarak kişisel koruyucu donanım, araç ve ekipmanları ile ekip halinde olay yerine hemen intikal etmek. (2) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, (3) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma vb. teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek, (4) Su baskınlarına müdahale etmek ve zararsız hale getirmek, (5) Sorumluluk alanlarındaki halkı söndürme, kurtarma ve ilkyardım gerektiren acil durumlara ve afetlere karşı alınacak önlemler konusunda bilgilendirmek, (6) Görev yaptığı bölgedeki yetkili profesyonel İtfaiye amirinin; halkın ve gönüllü itfaiyecinin can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olarak vereceği kararlara uymak, (7) Devlet malını koruma ve uzun süreli kullanabilme anlayışı ile görev yapmak. (8) Gönüllü itfaiye istasyonlarındaki alet, edevat ve araçların bakım ve temizliklerini sağlamak, (9) İtfaiye Daire Başkanlığının düzenleyeceği diğer eğitim ve tatbikatlara katılmak, (10) Yurt içi ve dışındaki yangın ve afetlere müdahale etmeye yardımcı olmak, Gönüllü İtfaiyecilerin Hakları ve Kazançları MADDE 7- Gönüllü İtfaiyecinin yükümlülükleri ve sağlanan imkanlar; (1) Gönüllü itfaiyecilerin ferdi kaza sigorta poliçelerini Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından ödenir. (2) İtfaiye görevler haricinde ve ferdi kaza sigorta kapsamına girmeyen herhangi bir kazada tüm maddi ve manevi sorumluluk kişinin kendisine aittir.eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bu konuda hiçbir şekilde yükümlülük altına sokulamaz. (3) Gönüllü itfaiyecilerin iş kıyafetleri, kişisel koruyucu teçhizatları, yangın söndürme alet ve malzemeleri İtfaiye Daire Başkanlığınca temin edilir. (4) Gönüllü itfaiye personelinin eğitim, tatbikat, kurtarma ve yangınlara katıldıkları sürece yeme, içme ve barınma giderleri İtfaiye Daire Başkanlığınca karşılanır. (5) Üstün başarı ve yararlılık gösteren gönüllü itfaiyecilere ve gönüllü itfaiye istasyonlarına İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından teşekkür ve berat belgeleri verilir. (6) Gönüllülere, onaylanmış resmi gönüllü itfaiyeci kimlik kartı verilir. (7) Gönüllülerin, çalışma süreleri içinde çalışma yerlerine gidiş-gelişleri Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanabilir veya ücret ödenebilir.

4 (8) Gönüllü İtfaiyecilerin; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile beraber yurt içi ve dışındaki afetlere katılmaları halinde; ulaşım, yemek ve barınma masrafları Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanır. (9) Gönüllü İtfaiyeciler çalışmalarının karşılığında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ndan yukarıda belirtilen maddelerle sağlanan imkanların haricinde hak talebinde bulunamazlar. Gönüllü İtfaiyecilik Görevinin Sona Erdirilmesi MADDE 8- (a) Gönüllü itfaiyecilik görevi aşağıdaki hallerde sona erdirilir: (1) Kendi istekleriyle yazılı olarak müracaat etmeleri halinde, (2) Göreve çağrıldığında resmi bir gerekçe olmadan mazeretsiz olarak dörtten fazla göreve gelmemeleri ve görevleri aksatmaları halinde, (3) Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin kurumsal kimliğiyle bağdaşmayan davranışlarda bulunmaları halinde, (4) Kamu düzenini rahatsız edici davranışlarda bulunmaları halinde, (5) Adli sicil bakımından devlet memurunda aranan şartları kaybetmeleri halinde, (6) Sağlık durumunun, İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına engel teşkil ettiği hekim raporu ile tespit edilmesi halinde, (7) Verilen görevleri yönergeye uygun olarak yerine getirmemeleri halinde, (8) Yönergede belirtilen usul ve esaslara aykırı durum ve davranış halinde İtfaiye Daire Başkanlığının ve bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı veya Genel Sekreterin kararı ile gönüllü itfaiyecilik görevi sona erer ve verilmiş olan kimlik kartları ile kendisine kullanmak üzere teslim edilen varlıklar geri alınır. Yönergede Yer Almayan Hususlar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler MADDE 9- İşbu Yönergede yer almayan hususlarda, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 10- Bu yönerge, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylandığı./ /201. tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 11- Bu Yönerge hükümleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve İtfaiye Daire Başkanı tarafından yürütülür. EKLER: (1) Gönüllü İtfaiyeci Başvuru Formu (2) Gönüllü İtfaiyeci Kimlik Kartı (3) Gönüllü İtfaiyecilik Bilgi Kartı

5 Ek 1 T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İtfaiye Daire Başkanlığı ESKİŞEHİR Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının görev alanına giren çalışmalarda Gönüllü İtfaiyeci olarak görev almak istiyorum. Gönüllü İtfaiyecilik Yönergenizi okudum ve anladım. Tüm şartlarınızı kabul ediyorum. Gereğini arz ederim. / / 20 ADI, SOYADI T.C. KİMLİK NO DOĞUM YERİ TARİHİ GÖREV BÖLGESİ İRTİBAT ADRESİ ELBİSE BEDEN NO ÇİZME NO ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ KAN GRUBU TEL NO EV TEL NO İŞ TEL NO GSM E-MAİL ADRESİ ULAŞILABİLECEK BİR YAKINININ ADI SOYADI TEL NO ADRESİ İMZA

6 Ek 2 ÖRNEKTİR Genişlik: 8,5 cm. Yükseklik: 5,5 cm. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİ KİMLİK KARTI SİCİL NO : ADI SOYADI : T.C KİMLİK NO : ÇALIŞMA ALANI AMİR BİRİM GÖREVİ : :. Grup Amirliği : Gönüllü İtfaiyeci / Şoför / Amir FOTOĞRAF KAN GRUBU : ÖNYÜZ KARTI VEREN MAKAM ONAY BU KART BAŞKALARI TARAFINDAN KULLANILAMAZ. BU KART BAŞKA AMAÇ İÇİN KULLANILAMAZ. SOĞUK DAMGASI OLMAYAN KARTLAR GEÇERSİZDİR. BU KARTI BULDUĞUNUZDA LÜTFEN NO LU TELEFONA BİLGİ VERİNİZ. ARKA YÜZ

7 EK 3 T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞİ GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK BİLGİ KARTI Resim ADI VE SOYADI BABA ADI MEDENİ HALİ /CİNSİYETİ DOĞUM YERİ VE TARİHİ EV ADRESİ GEÇİRDİĞİ HASTALIKLAR İŞ ADRESİ KAN GRUBU MESLEĞİ ÖĞRENİM DURUMU TELEFONU EV-İŞ TELEFONU GSM E-MAİL ADRESİ YABANCI DİL BİLGİSİ ACİL DURUMDA ULAŞILABİLECEK TEL İMZA

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK YÖNETMELİĞİ Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı İtfaiyecilik mesleğinin kamuoyuna tanıtılması ve benimsetilmesi, yangın ve

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN İÇ HİZMET YÖNERGESİ MADDE 1- Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK,MİSYON VE TANIMLAR Bu yönergenin

Detaylı

YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ 21 Ekim 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26326 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve bağlı şube müdürlüklerinin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ HİZMETLER YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ HİZMETLER YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ HİZMETLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE - () Bu yönergenin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ( Eskişehir Büyükşehir Belediyesi meclisinin 0 Ekim 007 tarih ve /30 no lu kararı ile belediye itfaiye iç hizmet yönergesi ) ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ HİZMET YÖNERGESİ

Detaylı

BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ (1)(2)

BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ (1)(2) BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ ()() [ Resmi Gazete Tarihi:.0.006 Resmi Gazete Sayısı: 636 ] BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE () Bu Yönetmeliğin amacı; belediye itfaiye teşkilâtının

Detaylı

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK

Sayfa 1 / 11 YÖNETMELİK. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK 7 Mart 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27514 YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MESLEK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK LİDERLİĞİ YETİŞTİRME, GELİŞİM EĞİTİMLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK LİDERLİĞİ YETİŞTİRME, GELİŞİM EĞİTİMLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK LİDERLİĞİ YETİŞTİRME, GELİŞİM EĞİTİMLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge,

Detaylı

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 24 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27298 YÖNETMELİK KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu düzeni ve güvenliği uzman ve uzman yardımcılığına atanacaklarda

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNERGE

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNERGE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında staj

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ve ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 2010 AFETLERDE SAĞLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Aralık 2012 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 13 Aralık 2012 B.02.0.PPG.0.12-305-10364

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Başkanlıkta istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcılarını kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Başkanlıkta istihdam edilecek uzman ve uzman yardımcılarını kapsar. 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28523 Avrupa Birliği Bakanlığından: YÖNETMELİK AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239

Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239 Resmi Gazete Tarihi: 25.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26239 KALKINMA AJANSLARI PERSONEL YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş mevzuatı

Detaylı

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK

3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK 3 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 YÖNETMELİK Türk Akreditasyon Kurumundan: AKREDİTASYON UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığından Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı : 24762 Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı : 25406 Değişiklik Resmi Gazete 17.10.2008 Sayı : 27027 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120613-10.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120613-10.htm Page 1 of 6 13 Haziran 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28322 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29002 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6109 1) Üst

Detaylı

KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM 5 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28519 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: KADIN KONUKEVLERİNİN AÇILMASI VE İŞLETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (Değişik: RG 18/03/2004-25406) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin

Detaylı

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği 09/10/2005 Tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ 28 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27918 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YURTDIŞI TEŞKİLATINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YURTDIŞI TEŞKİLATINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YURTDIŞI TEŞKİLATINDA SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslarla,

Detaylı