DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI"

Transkript

1 DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI YRD. DOÇ. DR. VURAL SEVEN (*) G R fi Ülkemizdeki çeflitli limanlarda k lavuz alma zorunlulu u bulunmaktad r. K lavuz ise, liman, haliç, bo az ve kanal gibi bölgelerde veya baflkaca tehlikeli sularda kaptana müflavirlik etmek (müflavir k lavuz) veya gemiyi bizzat sevk ve idare etmek (sevk ve idare k lavuzu) üzere gemiye al - nan ve mahalli sular bilen uzman denizci (kaptan) dir (1). Bu uzman denizci taraf ndan verilen hizmet karfl l nda ödenen ücret ise k lavuzluk ücretini oluflturmakta ve o bölgede kendisine k lavuzluk hizmetleri b rak - lan kuruluflun uygulamada, k lavuz alma zorunlulu unun ihlali halinde, tekel hakk na dayanarak, herhangi bir hizmet vermemifl olsa da, k lavuzluk ücreti talep edebildi i görülmektedir (2). Bu çal flmada ise, fiili olarak verilmeyen k lavuzluk hizmet bedelinin hangi hukuki iliflki çerçevesinde talep edilip edilemeyece i sorunu çözülmeye çal fl l rken, ayr ca, k lavuz alma zorunlulu una uyulmamas n n cezai sonuçlar hakk nda da bilgi verilecektir. I. KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNUN HUKUKSAL DAYANA I lk ortaya ç kt zamanlarda k lavuzlu un kamusal yönü bugünkü kadar önemli olmamakla birlikte, günümüzde büyük bir önem kazanm fl- (*) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dal (1) K lavuz kaptanl k mesle i, denizcilik tarihi kadar eskiye dayanan bir meslektir. nsan n deniz araçlar n ulafl m ve tafl ma amac yla kullanmaya bafllamas ndan itibaren gidilen yerlerde bilinmeyen sularda o yerleri iyi bilen uzmanlaflm fl denizcilere ihtiyaç duyulmas ile ortaya ç km flt r. Bu çerçevede k lavuz kaptanlar, gemilerin yabanc olduklar sularda ve ortamda en güvenli flekilde sevk ve idaresini sa lamada yard mc olurlar (ÇA A, T./ KENDER, R. : Deniz Ticareti Hukuku I, 11. Bask, stanbul 2000, s. 127). (2) Konusu aynen Taraflar aras ndaki ihtilaf esas itibariyle, daval TD nin k lavuzluk hizmeti vermemifl olmas na ra men k lavuzluk ücreti talep edip edemeyece i noktas nda toplanmaktad r. olan menfi tespit davas nda, davay reddeden Beyo lu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi (karar ndaki) bu soruya olumlu cevap vermifl, yani k lavuzluk hizmeti verilmese de Türkiye Denizcilik flletmeleri nin k lavuzluk ücreti talep edebilece ini kabul etmifltir. Temyiz edilen bu karar Yarg tay 11. HD. nin tarih ve E.2001/9797, K. 2002/1390 say l karar ile onanm fl, karar düzeltme talebi ise tarih ve E. 2002/4247, K. 2002/4328 say l karar ile reddedilmifltir.

2 60 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 1 Y l 2006 t r. Çünkü, geminin dahil oldu u bir kazada gemiyle s n rl olmayan, büyük çevre y k mlar yla birlikte, mal ve can kay plar na neden olabilecek sonuçlar ortaya ç kmaktad r. Bu çerçevede kamu otoritesi, liman na gelen veya egemen oldu u sular kullanan gemilere kendi yetifltirdi i ve güvendi i uzman kaptanlar koyarak kendisini garanti alt na alma yolunu tercih etmektedir. Ülkemizde ise k lavuz alma zorunlulu unu düzenleyen aç k bir kanun hükmü bulunmamaktad r. Bununla birlikte, Limanlar Kanunu m. 2 de, Türkiye limanlar na girifl ve ç k fl yapan bütün gemilerin uymas gereken kurallar düzenleyen tüzüklerin ç kar labilece i ve bu tüzüklere uyulmas n n zorunlu oldu u belirtilmifltir. Bu hüküm çerçevesinde ç kar lan tüzüklerde k lavuz alma zorunlulu u getirilmifl bulunmaktad r (3). II. KILAVUZLUK H ZMET VEREB LECEK KURULUfiLAR K lavuzluk hizmetlerinin kimler taraf ndan yap laca, K lavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Teflkilatlar Hakk nda Yönetmelik (4) ( Yönetmelik ) çerçevesinde düzenlenmifltir. Bu yönetmeli in 5. maddesine göre, k lavuzluk hizmeti verecek kamu veya özel kurulufllar n Denizcilik Müsteflarl - ndan izin almas gerekti i düzenlenmifl ve izin almayan kurulufllar n k - lavuzluk hizmeti veremeyece i belirtilmifltir (5). dare bu izni verirken, iznin hangi s n rlar içinde geçerli oldu unu ve süresini belirtece i gibi, bu s n rlar içerisinde kamu kurum ve kurulufllar na ait tekel hakk varsa (6), bu s - n rlar da ayr ca belirtmek durumundad r (Yönetmelik m.5/2). (3) stanbul Liman Tüzü ü (RG. T , S ) m. 8, 14 ve 42; zmir Liman Nizamnamesi (RG. T , S. 2954) m. 50 ve 52); Trabzon Liman Tüzü ü (RG. T , S ) m. 9; Giresun Liman Tüzü ü (RG. T , S ) m. 22 ve 24; Samsun Liman Tüzü ü (RG. T , S ) m. 23; Zonguldak Liman Tüzü ü (RG. T , S. 9980) m. 14; Alia a Liman Yönetmeli i (RG. T , S De ifliklik T , S ) m. 21; Nemrut Koyu Liman Yönetmeli i (RG. T , S De ifliklik T , S ) m. 22; Çeflme Liman Talimat m. 15. Bu düzenlemelerin yan nda Türk Bo azlar Deniz Trafik Düzeni Tüzü ü (RG Tarih ve Mükerrer Say ) m. 27 de Trafik kontrol merkezince Türk Bo azlar ndan u raks z geçifl yapacak gemilere can, mal, seyir ve çevre güvenli i bak m ndan k lavuz kaptan almalar önemle tavsiye edilir. hükmü bulundu undan, bu tür geçifllerde k lavuz alma zorunlulu u bulunmamaktad r. (4) Bu yönetmelik 15 fiubat 2002 tarih ve say l Resmi Gazetede yay nlanarak yürürlü e girmifltir. Bu yönetmelikten önce ise tarih ve say l Resmi Gazete de yay nlanan K lavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri Teflkilatlar Hakk nda Yönetmelik ile düzenleme yap lm flt r. (5) Denizcilik Müsteflarl n n Kurulufl ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamede De ifliklik Yap lmas na Dair 5310 say l Kanun un (RG ) 1 inci maddesi ile 491 say l Denizcilik Müsteflarl n n Kurulufl ve Görevleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine m bendi ilave edilmifltir. Bu bende göre, Deniz ve iç sularda liman s n rlar n ve buna iliflkin koordinatlar belirlemek, bu s n rlar içerisinde faaliyette bulunan kamu kurum ve kurulufllar ile özel kiflilerin yerine getirece i denizcilik ve limanc l k hizmetlerine iliflkin tüm faaliyet izinlerini vermek, koordine etmek, denetlemek ve izinsiz faaliyetleri durdurmak, Denizcilik Müsteflarl n n görevleri aras nda say lm flt r. (6) Ana statülerinde k lavuzluk ve römorkörcülük hizmeti verme hakk bulunan kamu kurum ve kurulufllar ndan; bu hizmetleri tekel olarak verenlerinin hizmet bölgelerindeki tekel hakk s n r, Devlet taraf ndan kendilerine verilen k y tesisleri, mendirek, r ht m ve iskelelerle s n rl d r. Bu s n rlar n koordinatlar 29/11/2001 tarihli ve 2001/3403 say l Bakanlar Kurulu Karar na uygun olarak Denizcilik Müsteflarl taraf ndan belirlenir ve Resmi Gazete'de yay mlan r. Kamu kurum ve kurulufllar n n hizmet bölgelerinde sahip olduklar tekel haklar n n sona ermesi halinde bu bölgelerdeki hizmetler, ayn bölgede veya en yak n bölgede hizmet veren k lavuzluk/römorkörcülük teflkilat na devredilir (Yönetmelik m. 14/c).

3 Denizlerimizde K lavuz Alma Zorunlulu u Vural Seven 61 Bu çerçevede Denizcilik Müsteflarl taraf ndan yay nlanan, Ana Statüleri Gere i Limanc l k Hizmetleri Vermekte Olan Kamu Kurum Ve Kurulufllar le Bunlara Devletçe Verilmifl Bulunan K y Tesisleri le Bu Tesislere Dayal, Koordinatlar Belirlenmifl Deniz Alan n n çerisinde Kalan R ht m skele Ve Di er K y Yap lar Hakk ndaki, Kamu ktisadi Teflebbüslerince flletilen Limanlar n Deniz S n rlar n n Ve Koordinatlar n n Belirlenmesine liflkin Tebli (7) m. 4, hizmet esaslar n ; 1. K lavuzluk Hizmetlerini, 2. Römorkörcülük ve Palamar Hizmetlerini, 3. flletmeye ait di er limanc l k hizmetleri olmak üzere üçe ay rm flt r. Madde 7 de ise, tekel hakk bulunmayan kurulufllar belirtilmifl, buna göre sadece TCDD flletmesi Genel Müdürlü ü nün iflletti i limanlarda tekel hakk n n bulundu u, bu kuruluflun d fl ndaki kurulufllar taraf ndan iflletilen limanlarda tekel hakk n n bulunmad belirtilmifltir (Tebli m. 8). Ayr ca TCDD nin iflletti i limanlardan Haydarpafla ve zmir Alsancak Liman nda k lavuzluk hizmetleri TD taraf ndan verilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Demiryollar flletmesi Genel Müdürlü ü (TCDD) Ana Statüsü m. 4/5 e göre, Devletçe kendisine verilen liman, iskele ve r ht mlarda tekel olarak; f) k lavuzluk, romorkörcülük ve palamar ifllerini yapmak, TCDD nin tekeli kapsam nda tutulmufltur. Bununla birlikte TCDD Ana Statüsü m. 4/5 e göre, tarih ve 88/121 say l YPK karar yla TD ye verilen haklar tekel d fl na al nm flt r. Bu çerçevede bak ld nda TCDD nin kendi iflletti i limanlarda yapm fl oldu u k lavuzluk hizmetleri tekel kapsam nda iken, kendi iflletti i limanlarda TD ye verilen haklar (bunlardan birisi de k lavuzluk hizmetidir) tekel kapsam ndan ç kar lm flt r. Bu düzenlemeye göre, TCDD nin k lavuzluk hizmeti verdi i limanlar n d fl ndaki limanlarda, bunlar hangi kurum veya kurulufl iflletirse iflletsin tekel hakk bulunmamaktad r. Her ne kadar Türkiye Denizcilik flletmeleri Genel Müdürlü ü (TD ) Ana Statüsü (8), m. 3/f de, Devletçe verilmifl veya verilecek liman, iskele ve r ht mlarda tekel olarak; (f) K lavuzluk, romorkörcülük ve palamar iflleri yapaca belirtilmifl ise de özellefltirme kapsam na al nan bu kuruluflun ad, Türkiye Denizcilik flletmeleri Anonim fiirketi olarak de ifltirilmifl ve ana sözleflmesi (9) yeniden belirlenmifltir. Halen de, mevcut olan bu ana sözleflmeye göre, TD A.fi. nin k lavuzluk hizmetleri bak m ndan bir tekel hakk (10) bulunmamaktad r (11). (7) Tebli No: 2002/1 RG. T. 23 Ocak 2002, S (8) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 13 May s 1985 Say (9) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Say 3755 ve de ifliklik Say (10) Burada kastedilen Tekel Hakk kanuni tekel hakk d r. (11) TD nin Tekel hakk n n tarihçesi afla da belirtilmifltir say l Denizcilik Bankas Türk Anonim Ortakl Kanunu [RG. T S. 7886; 5842 say l Kanun, 117 say l Türkiye Denizcilik

4 62 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 1 Y l 2006 III. KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUKSAL SONUCU Yukar da da belirtildi i üzere, bir kamu ya da özel kuruluflun k lavuzluk hizmetini verebilmesi Denizcilik Müsteflarl ndan izin alm fl olmas kofluluna ba l d r. K lavuzluk hizmeti verme hakk na sahip olan bu kurulufllar, hak sahibi olduklar bölgelerde hizmet vermeye yetkili tek kurulufl konumunda bulunmaktad r. Baflka bir ifade ile k lavuz alma zorunlulu u bulunan bölgelerde, geminin, k lavuzu alaca kuruluflu seçme olana bulunmamakta, tekel konumundaki kurulufltan bu hizmeti almak durumunda kalmaktad r. Bu nedenle, ortaya ç kan bu tekel konumunun aç kl a kavuflturulmas gerekmektedir. Tekel, kavram itibariyle daha çok iktisadi anlam yla kullan ld ndan, biz de tekel hakk n izah ederken, bu kavram n n iktisadi anlam n, hareket noktas olarak alaca z. Kurumu Kuruluflu Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname nin (RG. T , S ) 23 üncü maddesi ile yürürlükten kald r lm flt r.] m. 8/1/f ile Denizcilik Bankas k lavuzluk iflleri yapmaya yetkili k l nm fl, 8/2 de ise bu hizmetin stanbul, zmir ve Trabzon limanlar ve Bakanlar Kurulu karar ile kendisine tevdi edilecek di er limanlarda tekel fleklinde yap laca belirtilmifltir. Ayn Kanun m. 27 ve 28 de tarifelerle ilgili hükümler düzenlenmifl m. 33 de, Tarifelere göre, fener can kurtarma ve k lavuz ücret ve cezalar n ödemeyen veya teminat göstermeyen gemiler hakk nda 618 say l Limanlar Kanunu nun 15 inci maddesi uygulan p tahsil olunan ücret ve cezalar ilgili liman dairelerince Bankaya yat r laca hükmüne yer verilmifltir. 38 inci maddede ise, Bankan n, bu kanunda yaz l tekel mevzular na giren iflleri ticaret maksadiyle yapanlar 100 liradan liraya kadar a r para cezas na mahkum edilir. Bankan n veya kuraca ortakl klar n ayr ca zarar ve ziyan talebine mütedair haklar mahfuzdur. Bu madde de yaz l suçlardan dolay takibat icras Bankan n veya kuraca ortakl ktan Cumhuriyet Savc l na yaz l flikayetine ba l d r., hükümlerine yer verilmifltir. 117 say l Türkiye Denizcilik Kurumu Kuruluflu Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname, 5842 say l Kanunu yürürlükten kald rm fl (m. 23) ve Türkiye Denizcilik Kurumu nu (TÜDEK) ihdas etmifltir. Bu KHK ile, Türkiye Denizcilik Kurumu na k lavuzluk yapma iflleri tekel olarak verilmifltir (m. 4/2 B f). KHK m. 17 de ise, Bu Kanun Hükmünde Kararname de TÜDEK in, Müesseselerin ve Ba l Ortakl klar n tekeline giren ifl ve hizmetleri ticaret maksad ile yapanlar liradan liraya kadar a r para cezas na çarpt r l rlar. Suç için kovuflturma yap lmas Müessese veya Ba l ortakl n Cumhuriyet Savc l na yaz l baflvurusuna ba l d r. Müessese ve Ba l ortakl klar n tekel hakk na tecavüzden dolay ayr ca zarar ve ziyan istemek hakk sakl d r. Bu hükmün uygulanmas nda tecavüz edenin ticaret maksad olup olmad na bak lmaz. hükümlerine yer verilmifl ise de, m. 24 de 17 nci maddenin KHK n n kanunlaflt tarihte yürürlü e girece i belirtilmifl; ancak, KHK kanunlaflma imkan bulmadan yürürlükten kalkt ndan, 17 nci madde yürürlü e giremeden kald r lm flt r [117 Say l KHK, 233 say l Kamu ktisadi Teflebbüsleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname nin 63 üncü maddesi ile yürürlükten kalkm flt r (RG. T , S ). Ancak, 233 say l Kamu ktisadi Teflebbüsleri Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname Geçici Madde 5/5 de, düzenlemeler yap l p yürürlü e girinceye kadar, bu KHK ile kald r lan hükümlerin uygulanmas na devam olunaca belirtilmifltir.]. 233 say l KHK Geçici Madde 5/1 e göre, oluflturulan Türkiye Denizcilik flletmeleri Genel Müdürlü ü (TD ) ne [RG. T , S ], Ana Statü m. 4/3-f de kendisine verilen veya verilecek limanlarda tekel olarak k lavuzluk hizmeti yapaca belirtilmifltir. Özellefltirme kapsam na al nan bu kuruluflun (TD ) ad, Türkiye Denizcilik flletmeleri Anonim fiirketi olarak de ifltirilmifl ve ana sözleflmesi [Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Say 3755 ve de ifliklik Say 3906] yeniden belirlenmifltir. Sonuç olarak halen de mevcut olan bu ana sözleflmeye göre, Türkiye Denizcilik flletmeleri A.fi. nin (TD ) k lavuzluk hizmetleri bak m ndan bir tekel hakk bulunmamaktad r

5 Denizlerimizde K lavuz Alma Zorunlulu u Vural Seven 63 Bir piyasada tam rekabetin gerçekleflmifl olabilmesi için, arz ve talep sahiplerinin çok say da olmas, mal ve hizmet birimlerinin birbirini ikame edebilmesi, piyasaya girifl ç k fl serbestisinin olmas, arz ve talep sahiplerinin piyasa hakk nda tam bir bilgiye sahip olmalar ve üretim faktörlerinin istedikleri alana yönelebilmeleri gerekir (12). Bu koflullar n varl ideal olan tam rekabet piyasas n oluflturur. Ancak tam rekabet piyasas için gerekli, bu ideal koflullar n her piyasada her zaman oluflmas mümkün olmayabilir. Bu taktirde rekabet aksar ve bu aksakl n en afl r biçimi ise tekel (monopol) piyasas olarak karfl m za ç kacakt r. Tekel piyasas nda, tekel sahibinin (monopolün) hiçbir rakibi yoktur; ilgili mal ve hizmet piyasas n n tek hakimi olarak, piyasa faktörlerini kontrol edebilmektedir. Belli bir mal veya hizmet piyasas nda tekel durumu, çeflitli oluflumlar sonucunda ortaya ç kabilir. Tabii flartlar, kanunlar, rekabetin kaybolmas, fiili bir durumun ortaya ç kmas gibi oluflumlar tekellerin do mas - na sebebiyet verebilir (13). Sonuç olarak, bir s n fland rma yap ld nda iktisadi anlamda tekeller, ya kanuni ya da fiili olarak ortaya ç kmaktad r. Kanuni tekel hakk, bir teflebbüsün bir hizmeti tekel olarak sunmas n n veya bir hakk tekel olarak kullanmas n n kanun ile düzenlendi i halleri ifade eder (14). Fiili tekel hakk ise, bir teflebbüsün bir hizmeti tek bafl na sunmas - n n kanun d fl nda meydana geldi i fiili durumu ifade eder. Sonuç olarak, günümüzde bir kamu ya da özel kuruluflun, kamu otoritesinden (Denizcilik Müsteflarl ) ald izne dayal olarak yapm fl oldu- u k lavuzluk hizmeti ona bulundu u bölgede sadece ekonomik anlamda fiili bir tekel olma olana vermektedir. Bu sonuca göre, kendisine münhas r k l nan bölgede, k lavuzluk hizmetleri b rak lan kurulufl (TD ), geminin k lavuz almak zorunlulu una uymamas halinde, hizmet vermemifl olsa da k lavuzluk hizmeti verememifl olmas nedeniyle ortaya ç kan zarar n talep edebilecek midir? Edebilecek ise bu talebin hukuki dayana (kayna ) (15) ne olacakt r? (12) Bkz. ACAR, S. : Genel ktisat, 2. Bas, Ankara 1994, s. 93. (13) ACAR, s (14) Örne in PTT nin Posta Tekeli konusunda özel hükümler kabul edilmifltir (Posta Kanunu m. 2 ve 59, Posta Tüzü ü m. 3, 120 ve 123). Kanuni tekel hakk na örnek olarak, Ticaret Unvan (TTK m. 52, 53 ve 54), flletme Ad (TTK m. 55), Marka (556 say l Markalar n Korunmas Hakk nda Kararname m. 9-13, 61-79), Patent (551 say l Patent Haklar n n Korunmas Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname m. 73, 73/A, 84 ve , Faydal Model m. 164), Endüstriyel Tasar m (554 say l Endüstriyel Tasar mlar n Korunmas Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname m.11, 12 ve 48-57). Bu hükümler çerçevesinde kanuni tekel hakk na sahip olan kifliler bu haklar n n ihlal edilmesi halinde, her ihlal edene karfl talepte bulunmalar mümkündür. (15) Ayr ca borcun kaynaklar konusundaki s n fland rmalar için bkz. TEK NAY, S.S./AKMAN, S./BURCU- O LU, H./ALTOP, A. : Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 6. Bas, stanbul 1988, s ; NOMER, H. N.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2. Bas, stanbul 2001, s. 11; KARAHASAN, M. R.: Sorumluluk Hukuku, Sözleflmeler, Geniflletilmifl 6. Bas, stanbul 2003, s ; EREN, F. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8. Bas, stanbul 2003, s ; KILIÇO LU, A. M. : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 4. Bas, Ankara 2004, s. 27.

6 64 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 1 Y l 2006 Öncelikle flunu belirtmek gerekir ki, ortaya ç kan zarar n gemiye (donatana) yükletilmesini hakl gösteren hukuki bir sebep olmal d r. Baflka bir ifadeyle, ortada, zarar n baflka bir flahsa aktar lmas n hakl gösteren sorumluluk sebepleri nden birisinin gerçekleflmesi gerekir. Sorumluluk sebeplerinin birinin mevcut olmas halinde, zarar gören u ram fl oldu u zarar n tazminini bir baflka flah stan talep edebilecektir (16). Borçlar hukuku sistemimizde (BK m. 51), sorumluluk sebepleri, kusur, sözleflme ve kanun olmak üzere üçe ayr lmaktad r. Bu çerçeveden bak ld nda, k lavuz almayan geminin donatan (TTK m. 946/1 ve 2 anlam nda kullan lm flt r) ile k lavuzluk hizmeti veren kurulufl aras nda bir sözleflmenin bulunmad aflikar oldu u gibi, kusur ve sözleflmeden ba ms z olarak gerçekleflen zarar n donatana (TTK m. 946/1, 2) yükletilmesini gerektiren ve bu konuyu düzenleyen aç k bir kanun hükmü de bulunmamaktad r. Bu durumda geminin k lavuz almamas n n, k lavuzluk hizmeti vermeye yetkili olan kurulufla karfl kusur sorumlulu u baflka bir ifade ile dar anlamda bir haks z fiil (BK m. 41) oluflturup oluflturmad n n araflt r lmas gerekecektir. Haks z fiil sorumlulu unun kurucu unsurlar, zarar, kusur, uygun illiyet ba ve hukuka ayk r l kt r. Bu çerçevede bak ld nda, zarar (17), kusur (18) ve illiyet ba (19) bak m ndan bir sorun oldu unu düflünmüyoruz. Sorun k lavuz almamaya iliflkin olan bu davran fl n hukuku ayk r olup olmad n n tespitinde ortaya ç kmaktad r. Bir davran fl n hukuka ayk r olup olmad n n tespitinde, bir mutlak hak do rudan ya da dolayl olarak ihlal mi edilmifltir; yoksa, bir mutlak hak ihlalinden ba ms z olarak gerçekleflen, malvarl zarar bir koruma normunun ihlali sonucu mu gerçekleflmifltir, bu unsurlar n de erlendirilmesi gerekmektedir (20). K lavuzluk hizmeti veren kuruluflun herkese karfl ileri sürebilece i bir mutlak hakk söz konusu de ildir. Çünkü, burada ortaya ç kan zarar bir malvarl zarar d r (21) ve özellikle bir kimsenin malvarl üzerindeki (16) EREN, s. 446 (17) K lavuzun al nmamas, k lavuz hizmeti veren kuruluflun zarar etmesine neden olan bir davran flt r. Çünkü, bu davran fl kuruluflun mal varl n n art fl na engel olacak niteliktedir. Baflka bir ifade ile, gemiye k lavuz verilmesi bir ücret karfl l nda yap ld ndan, bu hizmetin verilmemesi sebebiyle bir kâr mahrumiyeti ortaya ç kmaktad r. Ayr ca zarar kavram için bkz. EREN, s. 472 vd. (18) K lavuz almamaya iliflkin olan davran fl, geminin kaptan bak m ndan bir kusur teflkil eder. TTK m. 972 ye göre, Kaptan, bütün ifllerinde...tedbirli bir kaptan gibi hareket etme e mecburdur. TTK m. 976 ya göre, Kaptan; yabanc memlekette iken o memleketin mevzuat na... riayetle ve bunlara ayk r hareketlerinden ç kan zararlar tazmin ile mükelleftir. Ayr ca bkz. TTK m. 947, Gemi adam olan (TTK m. 821) kaptan n, kusurlu davran fllar ndan donatan sorumludur. (19) Bu konuda bkz. EREN, F. : Sorumluluk Hukuku Aç s ndan Uygun lliyet Ba Teorisi, Ankara 1975, s. 51 vd. (20) ATAMER, M. Y.: Haks z Fiillerden Do an Sorumlulu un S n rland r lmas, Özellikle Uygun Nedensellik Ba ve Normun Koruma Amac Kuramlar, stanbul 1996, s. 30; EREN,s. 544 vd. (21) fiahsa ve fleye verilen zarar d fl nda, di er mameleki bir zarar anlam nda kullan lm flt r. Bu konuda bkz. EREN, s Ayr ca bkz. s. 473 vd.

7 Denizlerimizde K lavuz Alma Zorunlulu u Vural Seven 65 hakk mutlak hak de ildir (22). Malvarl üzerindeki hakk n ihlali, mutlak bir hakk n de il, ekonomik bir menfaatin ihlali sonucunu do urur. Bu durumda bak lmas gereken, ihlal edilen hukuk kural n n, di er amaçlar yan nda kiflinin yarar n koruma amac tafl y p tafl mad na bak lacakt r. K lavuz al nmamas nedeniyle ihlal edilen norm; Limanlar Kanunu m. 2 ve bu maddeye göre ç kar lm fl olan tüzük hükümleridir. Bu hükümlerin ç kar ld amaca bak ld nda, limanlarda genel güvenli in ve disiplinin sa lanmas amac yla ç kar ld görülecektir. Bu hükümler ise kiflinin (k - lavuzluk hizmeti veren kuruluflun) yarar n koruma amac tafl mamaktad r. Baflka bir ifade ile k lavuzluk hizmeti veren kuruluflun ihlal edilecek ekonomik menfaatini koruma amac bu hükümlerde bulunmamaktad r (23). Sonuç olarak, k lavuz almama davran fl, BK m. 41 anlam nda hukuka ayk r bir davran fl niteli inde olmad ndan, k lavuzluk hizmeti veren kuruluflun BK m. 41 e dayanarak tazminat talep etmesi de mümkün de ildir. IV. KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN CEZA SONUCU Bu k lavuz alma zorunlulu una ayk r l n cezai müeyyidesi ise Limanlar Kanunu m. 11 de düzenlenmifltir: flbu kanun ile ikinci maddede mezkur nizamnamelere muhalif hareketi sabit olanlardan befl liradan iki yüz liraya kadar ceza al n r. Mükerrirlerden iflbu cezalar iki misli olarak al n r. Mücazat nakdiye karar n ita ve infaza liman reisleri salahiyettard r. Limanlar Kanunu m. 11 de belirtilen para cezas 1 Haziran 2005 te yürürlü e giren (m.13/1, b) 5252 say l Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama fiekli Hakk nda Kanun un Di er kanunlardaki para cezalar n n art r lmas ve usulü nü düzenleyen 4. maddesine göre (24), alt s n r TL üst s n r TL ye (25) ç kar lm flt r (26). (22) EREN, s (23) Oysa, Mülga 5842 say l Denizcilik Bankas Türk Anonim Ortakl Kanunu nda kurulufla k lavuzluk konusunda tekel hakk (m.8) tan nd gibi, bu tekel hakk n n korunmas için ise özel hükümler de kabul edilmifltir (Bkz. m. 27, 28, 33, 38). Bugünkü, mevzuat m zda ise bu hükümler bulunmamaktad r. (24) (1) 5237 say l Türk Ceza Kanununun d fl ndaki kanunlarda yer alan para cezalar ndan nispi nitelikteki vergi ve resim cezalar, nispi para cezalar ve tazminat kabilinden de iflen orana ba l bulunan para cezalar hariç olmak üzere, kanun ve tüzüklerde alt ve üst s n rlar veya bunlardan birinin gösterildi i veya hiç gösterilmedi i veya sabit bir rakam olarak gösterilmifl bulunan para cezalar ndan (idari ve disiplin para cezalar dahil); b) Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf ndan kabul olunup da; tarihine kadar yürürlü e girmifl bulunan kanunlardaki para cezalar seksenbeflbinyediyüzonbefl kat na, Ç kar lm flt r (618 say l Limanlar Kanunu 20 Nisan (1341) 1923 te yürürlü e girdi inden b bendinin kapsam na girmektedir). (25) Peflin ödeme halinde _ oran nda indirim yap lmaktad r. Bkz. Kabahatler Kanunu m. 17/6 Kabahat dolay s yla idari para cezas veren kamu görevlisi, ilgilinin r za göstermesi halinde bunun tahsilat n derhal kendisi gerçeklefltirir. dari para cezas n kanun yoluna baflvurmadan önce ödeyen kifliden bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peflin ödeme, kiflinin bu karara karfl kanun yoluna baflvurma hakk n etkilemez. (26) Anayasa m. 38 deki Kimse, ifllendi i zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymad bir fiilden dolay cezaland r lamaz; kimseye suçu iflledi i zaman kanunda o suç için konulmufl olan cezadan

8 66 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 1 Y l Haziran 2005 te yürürlü e giren (m. 44) 5326 say l Kabahatler Kanunu m. 3 deki Bu Kanunun genel hükümleri di er kanunlardaki kabahatler hakk nda da uygulan r. hükmüne göre, 618 say l Limanlar Kanunu m. 11 deki kabahat (27) için de 5326 say l Kabahatler Kanunu nun 1 ila 31 inci maddeleri aras nda düzenlenmifl olan genel hükümler uygulanacakt r. Bu çerçevede bak ld nda, bu gün için (28) 618 say l Limanlar Kanunu m. 12, 13, 14 ve 15. hükümlerinin uygulama olana kalmam flt r. Bu gün için k lavuz alma zorunlulu una uymaman n sonucu bir kabahattir ve cezas da TL den TL ye kadar para cezas d r (29). SONUÇ K lavuzlukla ilgili tarifelerin kayna olan 5842 say l Denizcilik Bankas Türk Anonim Ortakl Kanunu (30) tarihinde 117 say l Türkiye Denizcilik Kurumu Kuruluflu Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname nin (31) 23. maddesi ile yürürlükten kald r lm fl olmas na ra men, yerel mahkeme ve Yarg tay n kararlar nda bu tarifelere dayan larak hüküm tesis edilmektedir (32). Bu tarifeler, dayana olan kanun hükümleri yürürlükten kalkm fl oldu undan, baflka hiçbir iflleme gerek kalmadan yürürlükten kalkm flt r (33). Bu tarifelere uygun olarak, -sanki bunlar halen yürürlükteymifl gibi- mahkemeler taraf ndan hüküm tesis edilmesi, kesinlikle kabul edilemez. Hatta, bu tarifelere göre, al nan kararlar n yarg lama hukuku bak m ndan etkisiz karar olduklar söylenebilir. Çünkü, yürürlükteki hukuka ayk r verilen ve mevcut hukuka göre geçerli olmayan karar verilmifl olmas hükmü etkisiz k lar. Hukuk düze- daha a r bir ceza verilemez., TCK m. 2 ve Kabahatler Kanunu m. 4 hükümlerine ra men, T.C. Baflbakanl k Denizcilik Müsteflarl Hukuk Müflavirli i, tarih ve say l 2005/3 nolu Genelgesinde, alt s n r TL üst s n r TL olarak tespit etmifl ve uygulaman n bu çerçevede yap lmas gerekti ini belirtmifltir. (27) Kabahat deyiminden; kanunun, karfl l nda idari yapt r m uygulanmas n öngördü ü haks zl k anlafl l r. (5326 say l Kabahatler Kanunu m. 2) (28) 1 Ekim 2005 (29) dari para cezalar her takvim y l bafl ndan geçerli olmak üzere o y l için tarihli ve 213 say l Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyar nca tespit ve ilan edilen yeniden de erleme oran nda art r larak uygulan r. Bu suretle idari para cezas n n hesab nda bir Türk Liras n n küsuru dikkate al nmaz. Bu f kra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezalar aç s ndan uygulanmaz (Kabahatler Kanunu m. 17/7). (30) RG. T S (31) RG. T , S (32) Konusu aynen Taraflar aras ndaki ihtilaf esas itibariyle, daval TD nin k lavuzluk hizmeti vermemifl olmas na ra men k lavuzluk ücreti talep edip edemeyece i noktas nda toplanmaktad r. olan menfi tespit davas nda davay reddeden Beyo lu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi (karar ndaki) bu soruya olumlu cevap vermifl, yani k lavuzluk hizmeti verilmese de TD nin k lavuzluk ücreti talep edebilece ini kabul etmifltir. Temyiz edilen bu karar Yarg tay 11. HD. nin tarih ve E.2001/9797, K. 2002/1390 say l karar ile onanm fl, karar düzeltme talebi ise tarih ve E. 2002/4247, K. 2002/4328 say l karar ile reddedilmifltir. (33) Bu konularda bkz. ED S, S. : Medeni Hukuka Girifl ve Bafllang ç Hükümleri, 4. Bas dan T pk Bas m, Ankara 1993, s. 168 vd.

9 Denizlerimizde K lavuz Alma Zorunlulu u Vural Seven 67 ninin tan mad ve o an için geçerli kabul etmedi i bir kural uygulamak hukuki güvenli ini, ola anüstü derecede zedeleyecektir (34). Cezai sonuçlar bak m ndan ise 618 say l Limanlar Kanunu m. 11 de belirtilen para cezas 1 Haziran 2005 te yürürlü e giren (m.13/1, b) 5252 say l Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama fiekli Hakk nda Kanun un Di er kanunlardaki para cezalar n n art r lmas ve usulü nü düzenleyen 4. maddesine göre, alt s n r TL üst s n r TL ye ç kar lm flt r. Bu gün için k lavuz alma zorunlulu una uymaman n sonucu bir kabahattir ve cezas da TL den TL ye kadar para cezas d r. Bu nedenle, Anayasa m. 38 deki Kimse, ifllendi i zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymad bir fiilden dolay cezaland r lamaz; kimseye suçu iflledi i zaman kanunda o suç için konulmufl olan cezadan daha a r bir ceza verilemez., 5237 say l Türk Ceza Kanunu m. 2, Kanunun aç kça suç saymad bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yaz l cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden baflka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. darenin düzenleyici ifllemleriyle suç ve ceza konulamaz. ve 5326 say l Kabahatler Kanunu m. 4, Hangi fiillerin kabahat oluflturdu u, kanunda aç kça tan mlanabilece i gibi; kanunun kapsam ve koflullar bak m ndan belirledi i çerçeve hükmün içeri i, idarenin genel ve düzenleyici ifllemleriyle de doldurulabilir. Kabahat karfl l olan yapt r mlar n türü, süresi ve miktar, ancak kanunla belirlenebilir. hükümlerine ra men, Denizcilik Müsteflarl taraf ndan, 618 say l Limanlar Kanunu ndaki ceza limitlerinin bir genelge (35) ile artt r lmas n n da hukuki bir sonucu olamayacakt r. (34) ÖZEKES, M. : Medeni Usul Hukukunda Yok Hüküm ve Etkisiz Hüküm, Yarg tay Dergisi 2000/4, s. 691; PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ ÖZEKES, M. : Medeni Usul Hukuku, 3. Bas, Ankara 2004, s (35) T.C. Baflbakanl k Denizcilik Müsteflarl Hukuk Müflavirli i, tarih ve say l 2005/3 nolu.

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER

YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER YURTDIfiI H ZMET BORÇLANMASI YAPILAB LECEK SÜRELER Yrd. Doç. Dr. Hediye ERG N* I. GENEL OLARAK Türk vatandafllar yurtd fl nda geçen hizmet sürelerini 8.5.1985 tarihli 3201 say l Yurt D fl nda Bulunan Türk

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ

6802 SAYILI G DER VERG LER KANUNU GİDER VERGİLERİ 6802 GİDER VERGİLERİ 261 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 38 Özel iletiflim vergisi Madde 39 - (5035 Say l Kanun un 45 inci maddesiyle yeniden düzenlenen madde, Yürürlük: 2.1.2004, Geçerlilik:

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : SORU 1 Soru ve Cevap SORU 1 flyeri Kira sözleflmesini iki örnek olarak düzenledik, birini kirac di erini kiralayan ald.kirac olarak kira kontrat n n damga vergisini tahakkuk ettirmek için vergi dairesine gitti

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.3.1. Sigortan n Konusu Sigortac, sigorta ettiren taraf ndan 5188 say l Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI

Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI i Prof. Dr. Süheyl DONAY Ceza Mahkemesinde Yarg lanan VERG SUÇLARI Anayasa Mahkemesi, Yarg tay ve Dan fltay Kararlar le Karfl laflt rmal Olarak ii Yay n No : 1999 Hukuk Dizisi : 933 1. Bas Haziran 2008

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl

D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mali ÇÖZÜM 171 DAMGA VERG S NDE ZAMANAfiIMI Ayça DE ER Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi D amga vergisi hukuki ve ticari ifllemler için düzenlenen ka tlara dayand r lm fl mükellefiyetten do ar.

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES

HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN GÖRE BEL RLENMES HUKUK USULÜ MUHAKEMELER KANUNUNDAK PARASAL SINIRLARIN YEN DEN DE ERLEME ORANINA GÖRE BEL RLENMES M. ERTAN YARDIM* G R fi Ülkemiz ekonomisinin ciddi sorunlar ndan biri olan enflasyon sebebiyle, medeni usul

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı