T.e. TOPRAK MAHSULLERi onst GENEL MUDURLUGU Konya Sube Mudurlugu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.e. TOPRAK MAHSULLERi onst GENEL MUDURLUGU Konya Sube Mudurlugu"

Transkript

1 T.e. TOPRAK MAHSULLERi onst GENEL MUDURLUGU Konya Sube Mudurlugu (FAKS) T.(:. 'I:.OP~~.MAHSULLERI OFISI GENEL MUDURLUtJU Konya Sube Miidiirliigii - Konya Sube Miidiirlfigii (Ticaret Servisi) 20/02/201510: /202/ SAYI : / KONU :MISlr Sansi 6 AJANS AMiRLiGi TicARET BORSASI BSK / KONYA-KARAMAN-KARAPINAR YEM SAN. DERN. BSK. YUMURTA URET. BiRLiGi BSK. ilgi :Genel Mudurlngumuzun tarih, sayili talimati. Genel Mudurlugumuzun i1gide kayrth, Pesin Bedel mukabili ile MISlr Sausi ile ilgili talimati yazrrruz ekinde gonderilmekte olup, yazrrruzm hinterlandiruzda faaliyet gosteren ilgili uye, kurum ve kuruluslara gerekli duyurularm yapilmasmi, Bilgilerinize arz / rica ederim. Ya~arKESEN Sube Mtidtirti Ekler: 1 Adet Talimat 1 Adet Talep formu 1 Adet Stok Listesi (2 Sayfa) (1 Sayfa) (1 Sayfa) DAGITIM Ahrn Muhafaza Servisi Muhasebe Servisi Kontrolorler Konya Sb. Horozluhan Mah. Cihan Sk. No: Selyukiu/KONYA Bilgi: A.ONAL Tic. Sefi Tel: Merkezi: Ankara Tel: Faks : internet Sitesi: Mersis No: Bu beige 5070 sayih elektronik imza kanuna gore giivenli elektronik imza He imzalanmisnr. Elektronik imzah suretine adresinden Beige Num.: /202/12850 ve Barkod Num.:l bilgileriyle erlsebillrslnlz,

2 T.e. TOPRAK MAHSULLERi onst GENEL MUDURLU(;U Ticaret Dairesi Ba~kanhgl- i~ticaret Sube Miidiirliigii 19/02/201519: / / T.e. ~0~10~18~4",96~ _j TOPRAK MAHSULLERi ortst GENEL MIJDURLUGU Ticaret Dairesi Baskanhgi SaYI : / Konu : Misir Satisi 28 SUBE MUnURLUGUNE Kurulusumuz tarafmdan gerceklestirilen ithalat ihalesi sonucu Derince ve izmir Sube Mudurluklerine gelecek olan yaklasik 50 bin ton rmsir (Ek-l) serbest dolasima girmelerini mliteakip KDV haric, maniplasyon ve nakliye ilave iicreti dahil 735 TL/Ton fiyatla Mart 2015 tarihleri arasmda asagida belirtilen esaslar dahilinde pesin bedel mukabili sa nlacaknr. Satisa acilan nnsrr stoklarma firmalardan yogun talep gelmesi durumunda yogun talep gelen stoklar icin tahsisli sans yapilacaknr. Talep sahiplerinden halen faaliyette oldugunu gosterir beige (01 Ocak 2015 tarihinden soma almmis olmasi kaydryla) ile 2014 yilma ait fiili ttiketim belgesi istenecektir (Talep sahipleri, faaliyette olduklarma dair belgeyi bagli olduklan odalardan, fiili tliketim belgesini ise ticaret/sanayi odalanndan veya mali musavirden onayli olarak alacaklardir). Misrr satislan; sadece kullamcilanna (yem fabrikalan ile kendi yemini imal eden besici ve yetistiriciler ile kanath hayvan yetistiriciligi ve besiciligi yapanlar) yonelik olarak yaprlacaktir. Yem fabrikalan icin 2014 yih fiili rmsrr tuketim miktannm 1 ayhk kismma kadar sans yapilabilecektir. Besici ve yetistiriciler icin kayrth olduklan iliilye Tanm Mudurluklerinden kay bas ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri halinde; buyuk bas hayvan basma giinde 2 kg, kucukbas hayvan basma ise glinde 1 kg hesabt uzerinden 1 ayhk tuketim miktanna kadar sans yaptlabilecektir. Kanath hayvan yetistiriciligi ile besiciligi yap an ve yemini kendisi imal eden isletmelere ise iliilye Tanm Mudurltiklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kay bas ve cins hayvan yetistirdiklerini belgelemeleri halinde; kanath hayvan basma gunde 60 gr tizerinden 1 ayhk tuketim miktanna kadar sans yapilabilecektir. Hindi icin bu rakam gunde 300 gr, yarka, civciv vb. icin 20 gr, hindi palazi icin ise 175 gr uzerinden fiili tuketim hesabi yapilacakttr. Talep sahipleri bagli bulunduklan ihracat'rl birliklerinden 2014 Ylhnda mtslra dayah mamul madde ihracatt yapmadlklanm veya yaptiiar ise 2014 ylh mamul madde ihracatl kar~thgtnda mlslr ithalatl hak edi~ miktanm belgeleyeceklerdir (ihracatl varsa ilgili ihracatyt birliklerinden ihracatl olmayanlar ise mali mti~avirden alabilecektir). Bu miktar yilhk fiili ttiketim miktarlanndan dti~tilerek hesaplamalar bun a gore yapllacaktlr. 6rnegin; herhangi bir ~ube mtidtirltigtimtize mtiracaatta bulunan bir firmamn 2014 yili fiili ttiketim miktan TonlYll olsun. Firmamn 2014 iyin ilgili ihracatyl birliginden aldlgl mtslra dayah mamul madde ihracatl kar~thgl mlslr ithalatt hak edi~ miktannm ise ton oldugunu varsayahm. Buna gore yllltk fiili ttiketim = ton esas almarak bu donemde firmaya toplam tona ( tonl12 ) kadar sati~ yapllabilecektir. Satl~lanmlzla ilgili olarak hinterlandmlzda gerekli duyurular yapllacaktlr. Talep sahipleri taleplerini hinterlandmda bulundugu (talep sahibi firmanm vergi kaydmm bulundugu ilye/ilin baglt oldugu TMO ~ube mlidtirltigline) ~ube mtidtiriligune bildireceklerdir. Mtiracaatlar tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Miidafaa Cad. No: Bakanhklar/ANKARA Telefon: 0 (312) Fax: 0 (312) los E-posta: internet Sitesi: Bu beige 5070saYIhelektronik irnza kanuna gore giivenli elektronik irnza ile irnzalanrnl~tjr. Bilgi i9in: Ahmet YESiLA Y Eksper Tel: (0 312) Elektronik irnzah suretine adresinden Beige Num.: / /47314ve Barkod Nurn.:l bilgileriyleeri~ebilirsiniz.

3 T.e. TOPRAK MAHSULLERi ortst GENEL MUDURLUGU Ticaret Dairesi Baskanligi Bu tarihten sonra mtiracaat edenlerin talepleri kesinlikle dikkate almmayacaknr. Misirlar icin ahnan talepler tarihi mesai bitimine kadar Derince ve izmir sube mtidtirltiklerine bildirilecektir. Diger subelerden gelen talepleri alacak olan Derince ve izmir sube mtidtirltikleri ise ivedilikle talepleri degerlendirerek yogun talep gel en stoklar icin gerekli hesaplamalan tamarnlayip talep sahiplerine en gee tarih mesai bitimine kadar alabilecegi tirtin miktanru ve para yatirrna yonunde tebligatta bulunulacak olup mutlaka talep sahibi firmamn mtiracaatta bulundugu sube mudtlrlugune de yazili olarak bilgi verilecektir. SatI~1yapilan stoklar icin para yatirma stiresi tarihinde sona erecektir. Parasrm yatiran talep sahiplerine, bekletilmeksizin teslimat yapilacaktrr. Stoklan satisa acilan sube mtidtirltiklerimize talep toplama sonunda gelen fiili tuketim rniktan toplarnmm satisa acilan sube stoklanndan fazla olmasi durumunda yogun talep gelen stoklar icin yapilacak tahsis islemi, sube stoklanrun talep sahiplerine ait 1 ayhk top lam fiili ttiketim rniktanna bolunerek bulunacak katsaymm her talep sahibinin fiili tuketim miktan ile carpilarak satilacak tirtin miktan belirlenecektir. Talep sahiplerine yapilacak tebligatta talep formundaki talep miktan da dikkate almarak (Tahsis miktannm talebinden fazla olmasi halinde talep miktan kadar tirtin verilecektir.) satilabilecek miktar bildirilecektir. Yogun talep gelen stoklar icin tahsisli satistan dolayi bir kamyon hamulesinden az mrsir dusen talep sahiplerine bir kamyon hamulesine (20 tona) kadar sans yapmaya Derince ve izmir sube mtidtirltikleri yetkili kilmrrustrr. Sayet stoklan satisa acilan sube mtidtirltiklerimizce talep top lama sonucunda rrusir icin gel en fiili ttiketim miktan toplarrunm sansa acilan sube stoklanndan az olmasi durumunda herhangi bir isleme gerek kalmaksizin talep sahiplerinin 1 ayhk fiili ttiketim miktarlari kadar sans yapilabilecektir. Teslimat stireleri ttim tirtinler icin cari uygulamalannuz dogrultusunda belirlenecek olup son teslim tarihi 'i gecmeyecektir, Sube mtidtirltiklerince satisa ili~kin talep miktarlan, paras I yatan miktar ve teslimat bilgileri tarih, sayill talimat kapsammda modtil tizerinden takip edilmekle birlikte uygulamanm yeni ba~laml~ olmasl nedeniyle her gtin mesai bitiminden once ve adreslerine elektronik posta olarak bildirilmeye devam edilecektir. Geregini rica ederim. MesutKOSE Yonetim Kurulu Ba~kam Genel Mtidtir EKLER: Ek: 1- Satl~a ayilan mlslr stoklan (1 sayfa) Ek: 2- Talep formu (l sayfa) Ek: 3- ~ube bildirim formu (1 sayfa) Miidafaa Cad. No: Bakanhklar/ANKARA Telefon: 0 (312) Fax: 0 (312) E-posta: internet Sitesi: Bu beige 5070 saylll elektronik imza kanuna gore giivenli elektronik imza ile imzalanml~hr. Bilgi i~in: Ahmet YE$iLA Y Eksper Tel: (0 312) Elektronik imzah suretine hup:lle-belge.tmo.gov.tr adresinden Beige Num.: /202.0t.08/47314 ve Barkod Num.: bilgileriyle eri~ebilirsiniz.

4 FiRMA ISAHIS ADI 2014 YILI FiiLi MISIR TUKETiM MiKT ARI: TonNIl (Ticaret/Sanayi odalarmdan veya mali musavirden) 2014 YIlt Mamul Madde Ihracan Karsrhgmda Hak Ermis Olduklan Mrstr ithalat Miktan (Ton) ADRES... TALEPFORMU EK:2 ili ELEKTRONiK TELEFON FAKS VERGi DAiRESi VERGiNO T.e. KiMLiK NO Lutfen talebinizi X seklinde iki talep seceneginden sadece birini isaret eyere k, irnza. ayrrnz, Talep Secenei!i Isaret Imza 1 Fiili tuketim hesaplamasma gore tarafrma tahsis edilecek miktann tamarruru almayi kabul ediyorum. 2 Toplam talebim......tondur.(ancak talep rniktan fiili tuketim miktanndan fazla olamaz.) Llitfien ta Iebi iruzi.. hangi sub enin. hangi sto kundan istrvorsaruz X ~ekli111d e isaret. eyrruz ~UBELER SATI~A ACILAN VE TALEP EoiLEN STOKLAR (TON) Stok X OERiNCE izmir TOPLAM A<;:IKLAMA: Firrnanrn ihracat rniktan dusuldukten soma bulunan ayhk mrsir tuketim rniktan talep edilen stoklarja orantih olarak bolundukten soma hesaplama yapilacakur. Ancak, TMO gel en talep ve stok durumuna gore dagitrrn yaparak talep seceneklerinde belirtilen miktarlann alunda sans yapabilir. Kurulusunuzca satisa sunulan stoklanndan yukanda (X) ile isaretledigim Sube stoklanndan ve yine (X) ile isaretledigirn talep secenegirn dogrultusunda fiili tuketirn rakarmrn dikkate almarak belirleyeceginiz miktar ve isyerleri stokundan almak istiyorum. Yukanda verilen bilgilerin dogrulugunu onaylanm. Gerektiginde TMO tarafindan ilave bilgi beige talep edilmesi halinde suresi icerisinde vermeyi taahhtit ediyorum. Yapilan arastirma sonucuna gore verilen bilgi ve belgelerde TMO tarafindan gercege aykmlik tespit edilmesi halinde cezai mlieyyide uygulanrnasiru kabul ediyorum. Geregini bilgilerinize arz ederim. ( ) Firma Yetkilisi Ka~e/imza Bu beige 5070 sayih elektronik irnza kanuna gore gilvenli elektronik irnza i1eimzalannustrr.

5 EK:l Bu beige 5070 sayih elektronik imza kanuna gore guvenli elektronik imza ije imzalannnstrr.

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya ġube Müdürlüğü

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya ġube Müdürlüğü SAYI :29136379 / 202 KONU : Hububat SatıĢı T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya ġube Müdürlüğü 6 AJANS AMĠRLĠĞĠ TĠCARET BORSASI BġK / KONYA-KARAMAN-KARAPINAR YEM SAN. DERN. BġK. YUMURTA ÜRET.

Detaylı

T O P R A K M A H S U L L E R İ O I İ S İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü»Sivas Şııbc Müdürlüğü

T O P R A K M A H S U L L E R İ O I İ S İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü»Sivas Şııbc Müdürlüğü Al im Tarih/Saati 31/03/2015 16:12 31-MAR-2015 15:31 Kimd. Kime:034621334 P.001 S.1'15 İ C. IO l KAk' MÂM*SİT İ.KKİ O l'isi CİK.Nfl M l'in iir IJK 'îll f*s»v>l%»şıılif MUılUrllİf^iı - Niv»x»Şu İm ıvjüdtirltjf'u

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSlJLLERİ ortsr GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü

T.C. TOPRAK MAHSlJLLERİ ortsr GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü .015 17:38 FAX 03126230885 L4J 0001/0010 T.C. TOPRAK MAHSlJLLERİ ortsr GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü Polatlı Şube Miidürlüğli Sayı : 61543697/202.01.02 Konu : Hububat Satışı Genel Müdürlüğümüzün 30.0 1.2015 tarih.

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2014/9 HUBUBAT BÜLTENİ 09.10.2014 1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI A- HUBUBAT TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

TIBBİ MALZEME TEMİNİ FİRMA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ DUYURU

TIBBİ MALZEME TEMİNİ FİRMA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ DUYURU TIBBİ MALZEME TEMİNİ FİRMA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ DUYURU Genel Sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmeti sunucuları tarafından reçete ve sağlık raporu düzenlenmesi suretiyle

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ. : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Madde 1 Kuruma İlişkin Bilgiler; T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Adı Adresi : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü : Alparslan Türkeş

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR. D 1868 TURK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ KİRALAM A HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızıl ayı7mn her türlü faaliyetlerinde taşımaya mahsus kullanılmak üzere idari ve teknik şartname hükümlerine

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ AKDENİZ Sayı: Konu: TİM.AKİB.08.EĞT.2014/77-9257 MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Mersin, 26/08/2014 MOSKOVA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ Sayın Üyemiz, Akdeniz Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE KAYIT NUMARASI : 2013/14093 Madde 1- İş Sahibine İlişkin Bilgiler 1.1- İş sahibi Toprak Mahsulleri

Detaylı

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1 Kurumun; a) Adı: Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü b) Adresi: Saraçlar Mh. Halime Çavuş Cad. No:7 KASTAMONU c) Telefon/ Fax Numarası:

Detaylı

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname 1- KONUSU: Suriye deki olaylardan zarar gören sivil halka Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karģılığı un hibe edilmek üzere 25 kg lık çuvallar halinde 30.000

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0 05.02.2010 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 0 / 1 0 Ba ve Bs Formları ile İlgili Yapılan Düzenlemeler Ba ve Bs formlarının doldurulması ve verilmesi esaslarıyla ilgili olarak yeni düzenlemeler yapan 369 no.lu Vergi

Detaylı

13000 LiTRE AKARYAKIT(MOTORiN) MUGLA CALISMA VE is KURUMU il MUDURLUGU

13000 LiTRE AKARYAKIT(MOTORiN) MUGLA CALISMA VE is KURUMU il MUDURLUGU 13000 LiTRE AKARYAKIT(MOTORiN) MUGLA CALISMA VE is KURUMU il MUDURLUGU 13000 litre Akaryak1t(Motorin) ahm1 4734 sayih Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine gore m,;1k ihale usulii ile ihale edilecektir.

Detaylı

ORTEZ-PROTEZLERİ lsmarlama OLARAK ÜRETEN VE/VEY A UYGULAYAN MERKEZLER SÖZLEŞMESi İLE İLGİLİ DUYURU

ORTEZ-PROTEZLERİ lsmarlama OLARAK ÜRETEN VE/VEY A UYGULAYAN MERKEZLER SÖZLEŞMESi İLE İLGİLİ DUYURU ORTEZ-PROTEZLERİ lsmarlama OLARAK ÜRETEN VE/VEY A UYGULAYAN MERKEZLER SÖZLEŞMESi İLE İLGİLİ DUYURU Genel Sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmeti sunucuları tarafından

Detaylı

10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT

10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: Amaç YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERBEST

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/10/2014 Sayı: 2014/82 Ref : 6/82

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/10/2014 Sayı: 2014/82 Ref : 6/82 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih 21/10/2014 Sayı 2014/82 Ref 6/82 Konu ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR A. Tarife Kontenjanı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi binasının Yapısal Güçlendirme inşaat

Detaylı

T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Sağlık Müdürlüğü BANKA PROMOSYON İHALE İLANI. Sayı : Konu: Banka Promosyon İhalesi 24.07.2014

T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Sağlık Müdürlüğü BANKA PROMOSYON İHALE İLANI. Sayı : Konu: Banka Promosyon İhalesi 24.07.2014 T.C ESKİŞEHİR VALİLİĞİ Sağlık Müdürlüğü BANKA PROMOSYON İHALE İLANI Sayı : Konu: Banka Promosyon İhalesi 24.07.2014 Banka Promosyonu İhale Numarası : 2014/1 1-Kurumun Adı : Eskişehir Sağlık Müdürlüğü A)

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA KAMPÜS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 7 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, yetiştiricilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve/veya ürün

Detaylı

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI (Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı hariç) PERSONEL MAAŞLARININ ÖDENMESİNE ARACILIK YAPACAK BANKANIN BELİRLENMESİ VE VERİLECEK PROMOSYONUN

Detaylı

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler;

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler; NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı: Nevşehir Üniversitesi Adresi: Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü 2000 Evler Mah. Zübeyde

Detaylı

ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı: Adresi: Akbank T.A.Ş. (Banka) Genel Müdürlük Adresi Adresi Akbank Genel Müdürlügü Sabancı Center 34330

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler ile doğrudan satışlara uygulanır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler ile doğrudan satışlara uygulanır. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ YERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 KURUL KARARI

8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 KURUL KARARI 8 Kasım 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28461 KURUL KARARI Şeker Kurumundan: ŞEKER KURULU KARARI Karar tarihi : 02/11/2012 Karar No : 264/6 Karar : "Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Elektronik

Detaylı