TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUKLAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SEVİS ARAÇLARI KİRALAMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUKLAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SEVİS ARAÇLARI KİRALAMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME"

Transkript

1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUKLAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ SEVİS ARAÇLARI KİRALAMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. Konu ve Tanım 1.1. Bu Teknik Şartname; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Konuklar Tarım İşletmesi Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere akaryakıt, şoför ve diğer tüm masrafları (Tamir, bakım, vergi, kasko, sigorta, trafik sigortası ve kanuni harcamaları v.s) Yükleniciye ait olmak üzere, GSM- GPS- GPRS tabanlı Araç Takip Kontrol ve Yönetim Sistemi monte edilmiş 2 adet 17+1 kişilik servis araçlarının 3 yıl süre ile kiralanmasına ait teknik şartnamedir. Kısım No İşletme Adı Araç Cinsi Model Kapasitesi (Kişi) / Özelliği Miktarı (Adet) Yıllık Toplam Yevmiye (Adet) Yıllık Toplam km 1 Konuklar Servis Aracı 2012 ve üzeri 17+1 Kişilik Servis aracı TOPLAM Konuklar Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yapılacak servis araçları kiralaması ihalesi bir kısım halinde Teknik ve İdari Şartnameler kapsamında, bir bütün halinde kısmi teklife kapalı olarak yapılacaktır Bu Teknik Şartnamede geçen; İşletme: Konuklar Tarım İşletmesi Müdürlüğünü, İdare: Konuklar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Yönetimini, Firma: Bu ihaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişileri, Yüklenici: Bu ihaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. 2. Genel Hükümler 2.1. Araçlar, Trafik Kanunu ile Karayolları Tüzüğü hüküm ve şartlarına uygun olacaktır. Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart ve niteliklere uygun, idarenin talep ettiği sayıda araç bulundurulacaktır. Araçlarda ise aynı Yönetmeliğe uygun olarak gerekli gereç ve malzemeleri ile tüm teknik donanımı sağlayacak şekilde sağlık cihaz ve aksesuarlarını (takoz, çekme halatı, stepne, kriko, yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör vs.) eksiksiz olarak bulundurulacaktır Araçların temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulacak ve 6 ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte, taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayenelerinin de yaptırılması sağlanacaktır. 2.3.Araçlar klimalı olacak, havalandırma ve kalorifer sistemleri faal durumda bulundurulacaktır. Araçların kaloriferi, dış ısının 18 ºC altına düştüğü günlerde çalıştırılacak ve iç sıcaklıkları aracın her yerinde 22 o C altında olmayacaktır. Aynı şekilde dış ısının 24 0 C üzerine çıkması durumunda klima çalıştırılarak aracın iç ısısının 22 o C olması sağlanacaktır Araçlarda radyo, teyp vs. gibi yayın cihazları bulunacaktır. Ancak teyp, radyo ve benzeri yayın cihazlarının sesleri taşınan personeli rahatsız edecek şekilde yükseltilmeyecektir Araçların cam ve kapı fitilleri sağlam olacaktır Araçlarda, gerektiği hallerde haberleşmenin sağlanabilmesi için mobil telefon bulundurulacaktır. 1

2 2.7. Taşıt kiralama işi ile ilgili Belediye ve İl Trafik Komisyonunda yapılması gerekli bilcümle teşebbüs, müsaade ve her türlü işlemi takip ve sonuçlandırma Yükleniciye aittir. Bu işlemlerden doğacak her türlü masraf, vergi-resim ve harçlar Yüklenici tarafından karşılanacaktır Sözleşme imzalandıktan sonra taahhüdün yerine getirilmesinde kullanılmak üzere işletmemize beyan edilen plaka numarası ve İdarece kabul edilen araçlar İdarenin yazılı müsaadesi alınmadan Yüklenici tarafından değiştirilmeyecektir. Ancak, İdarenin yazılı müsaadesi dâhilinde değiştirilebilecektir Yüklenici İdarenin hizmetlerinde çalıştıracağı araçların ruhsat, trafik sigortası (mali mesuliyet) ve sürücülerin ehliyet fotokopilerini sözleşme imzalanmadan önce İdareye ibraz edeceklerdir. İhaleyi kazanan firmanın teslim ettiği araçlar kendi malı olmaması halinde ruhsat sahibi ile imzaladığı sözleşmeleri araçları teslim etmeden önce idareye sunmak zorundadır Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmayan araçlar ile yolculuk yapılamayacağından; Yüklenici, araçlarına Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak mecburiyetinde olup, gerekli diğer sigortaları da (Ferdi Koltuk Sigortası, Kasko sigortası vb.) yaptırmak zorundadır. Yüklenici, yaptırdığı sigortaların poliçe fotokopilerini güncel olarak İdareye vermek zorundadır. Sigorta poliçesi olmayan, Karayolu Yolcu Taşıma İzin Belgesiz araçlar (Ulaştırma Bakanlığı Kara yolları D4-D2 ve B3 Taşıma Belgesi) kesinlikle çalıştırılmayacaktır. Sigorta poliçelerinde araçların kiralık olarak çalıştırıldığı mutlaka belirtilecektir Araç şoförleri ehliyetli (kullandığı araca uygun), kıyafetleri düzgün, saç ve sakal tıraşları uygun olacaktır. E sınıfı sürücü belgesi için 5 yıllık, B sınıfı sürücü belgesi için 5 yıllık sürücü belgesine sahip olmak zorundadır. Kamu hizmetinden yasaklı veya sabıkalı olmayacaktır Araç şoförlerinin, asli kusurlu ve bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olması, alkollü olarak araç kullanma ve hız kuralını ihlal nedeniyle sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olması zorunludur Yüklenicinin çalıştıracağı şoförler İdare personeline karşı saygılı ve adaba uygun hareket edecekler ve görev esnasında hizmetine tahsis edilen birim amirin dışında hiç bir personelle muhatap olmayacaktır. Aksi tutumda oldukları tespit edilen servis şoförleri ilk ikaza rağmen tutumlarını düzeltmedikleri takdirde, Yüklenici bu şahısları derhal değiştirecektir. Aynı zamanda şoförler İdarenin vermiş olduğu resmi işleri de (Posta, Banka resmi kurumlardaki işler vs.) yapmak zorundadır Araç şoförleri, çalışma saatleri süresince araçlarının başında bulunacaklardır Şoförler araçları Karayolları Trafik Kanununda belirlenen hız limitlerine uygun olarak kullanacaktır Kiralanacak araçlarda çalıştırılacak şoförlerin her türlü sosyal haklarından (maaşı, SSK primi, vergisi, vb.) Yüklenici sorumludur. Çalıştırılan şoförler 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalıştırılmasından Yüklenici firma sorumludur Çalıştıkları sürece şoförler İşletmenin mutfağından 1 öğün ücretsiz yemek yiyebilirler Taşıma işinin yürütülmesi ve bu işle ilgili olarak çalıştırılacak elamanlar için ceza ve Hukuk yasaları ile İş Kanunu, Trafik Kanunu, Vergi Kanunları, Sosyal Sigortalar Mevzuatı, ilgili sair yasalar ile Kara Yolları Trafik Tüzüğü, belediye nizamnameleri ile sair tüzük ve nizamname hükümlerinin uygulanmasından doğacak her türlü hukuki sorumluluk doğrudan doğruya Yükleniciye aittir Kiralanan araçların arıza, kaza vs. durumlardan dolayı bakım ve onarıma alınması halinde Yüklenici durumu İdareye haber verecek ve bu aracın yerine derhal aynı özelliklere haiz başka bir araç tahsis edecektir. 2

3 2.20. Kiralanacak araçların günlük çalışmaları, geliş-gidiş ve kalkış saatleri İdarece ayarlanacaktır. Yüklenici İdarece belirlenen tarifeye uymak zorundadır Araçlar, İdarenin normal ve vardiyalı mesai saatlerine göre İdarece önceden belirlenecek noktalarda mesai saati başlangıcından önce hazır bulundurulacaktır Çalışma esasları dâhilinde araçlar dış göreve gönderilebilir. Bu iş için ek bir ücret Yükleniciye ödenmeyecektir Araçlar dış göreve gittiğinde, geri dönüşü engelleyen herhangi bir sebep olursa (kar, tipi, heyelan vs.), şoför İdareyle irtibat kurup alacağı talimat doğrultusunda hareket edecektir Yüklenicinin talebi ve İdarenin uygun görmesi halinde, araçta meydana gelen ve İdare imkânlarıyla giderilebilecek arızalar, İdarenin işlerini aksatmamak kaydıyla bedeli mukabilinde İdare atölyesinde tamir edilebilecektir Araçların sevk ve idaresi İşletmenin Tarımsal Mekanizasyon ve İnşaat Şefliği nce yapılacaktır Servis araçlarının görev esnasında vukuu bulacak kaza, yangın v.b. durumlarda meydana gelecek maddi hasar, can kaybı ve benzeri hallerde ilgili merci ve şahısların açacakları dava ve takiplerde muhatap Yüklenici ve şoför olacaktır. İşletme bu konularda herhangi bir mesuliyet ve sorumluluk kabul etmez Kiralık araçlar gerektiğinde tatil, bayram, tören, geziler vs. günlerde çalıştırılabilecek ve bu çalışmalardan ek ücret talep edilemeyecektir. İhalede belirlenen yevmiye ve km. ücreti ödenecektir Çalışma esnasında meydana gelen arıza kaza v.s sebeplerle aracın devre dışı kalması ve çalışmanın Yüklenici tarafından bir başka araçla tamamlattırılması, çalışmanın yapılmasına rağmen 1 saati aşan gecikme olması gibi hallerde o günkü çalışma için yevmiye ücreti ödenmeyeceği gibi, yevmiye ücretinin iki katı ceza alınacaktır. Gecikme 2 saati aşarsa yevmiye ücretinin 3 katı ceza kesilecektir. Çalışmanın İşletmece müsaade edilmeyen araçlarla yapılması halinde, o çalışma için yevmiye ücreti ödenmeyeceği gibi çalışma ücretinin 2 katı ceza kesilir. Bu cezalar Yüklenicinin ilk istihkakından tahsil edilir İşletmenin faaliyet alanlarında herhangi bir nedenle azalma olduğu takdirde kiralanan tüm araçlarda sayı itibariyle azaltma yapılabilinecektir. İşletme uzun sureli kiralama veya uzun sureli ortaklığa verildiği takdirde kiralanan Tüm araçların sözleşmeleri tek taraflı olarak İPTAL EDİLECEKTİR. Yüklenici buna itiraz edemez Kiralanacak tüm araçlar İşletme yetkililerinin gösterdiği güzergâhlarda gidilmesi gerekli her yere gidecektir. Bu güzergâhlar da personel, yük ve yemek taşıma, posta ve kargo götürme getirme vs. işler yapacaklardır. Arazinin tozlu, şose, taşlı, parsel içi yol vs. sebepler öne sürülerek itirazda bulunmayacaklardır Yükleniciler, işletmelerin çalışma şart ve durumları hakkında ihaleden önce ilgili işletmeden bilgi alacaklardır. 3. Servis Araçları Kiralanması 3.1. İşletme personelinin ve çocuklarının, idare tarafından belirlenmiş saatlerde tespit edilen yerlere bu Teknik Şartname esaslarına uygun olarak Yüklenici servis araçları ile taşınma işini kapsar Kiralanacak servis araçlarından; (17+1) kişilik Servis araçları; 2012 modelden aşağı olmayacaktır. Kiralanacak araçlar KAMU KURUM VE KURULUŞLARI YÖNETMELİĞİ ne uygun olacaktır. PERSONEL SERVİS HİZMET 3.3. Servis aracının çalışma güzergâhları, saatleri ve günlük kilometreleri işletme koşullarına göre idarece belirlenecektir. 3

4 3.4. Kiralanacak servis araçları ile taşınacak personel sayısında herhangi bir nedenle azalma olduğu takdirde, taşınacak personel sayısına göre uygun kapasiteli araçla değiştirilecektir (araç otobüs ise; midibüs veya minibüs ile araç midibüs ise; minibüs ile). Bu durumda yevmiye ve kilometre ücreti aynı ihalede kiralanan eşdeğer aracın yevmiye ve kilometre ücreti ile aynı olacaktır. Taşınacak personel sayısı 10 kişinin altına düştüğü takdirde İşletme servis aracı kiralamasını iptal edebilecektir Servis araçları yevmiye ve km. ücreti üzerinden kiralanacaktır. Kiralama süresince kiralanacak servis araçlarının; Şoför masrafları, Araçların akaryakıtları, Her türlü periyodik bakımlar, Her türlü onarım ve tamiratlar (yedek parça ve tamir işçiliği dahil), Zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortaları, Fenni muayeneleri, Egzost muayeneleri, Kasko sigortaları, Ferdi kaza koltuk sigortaları, Lastik değişimleri, Araç takip sistemi hattı ve abonelik ücreti, Motorlu taşıtlar vergileri vb. gibi tüm masraflar ve kanuni harcamalar YÜKLENİCİYE ait olacaktır. 3.6 Fiyat farkı ödeme şartları ; fiyat farkı resmi gazetenin tarih ve sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu nun 2013/5215 sayılı kararı doğrultusunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu esaslarına göre yapılacak olup, idari şartnamede belirtilmiştir. Bu esaslar çerçevesinde a2, b1, b2 ve c katsayıları ihale konusu hizmetteki oranı dikkate alınmak suretiyle ve toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde ihale öncesi belirlenecek olup sözleşmenin uygulanması süresince hiçbir gerekçe ile değişmeyecektir. SERVİS ARACI ; a2 = 0,3056 b1 = 0,3245 b2 = 0,1263 c = 0, Kiralanacak araçlarda günlük çalışma süreleri 12 saat olacaktır. Günlük çalışma süreleri üzerinde yapılacak fazla çalışma karşılığı olarak ihalede belirlenen km. ücretinin 2 katı fazla mesai saat ücreti olarak ödenir.(örnek Km. Ücreti X 2 Katı X Fazla Çalışılan Mesai Saati). Bir günde 6 (altı) saatten fazla mesai çalışma ücreti ödenmez Servis araçları mesai başlangıcı ve bitiminden 15 dk önce belirtilen yerlerde olacaktır. Hiçbir araç belirtilen çalışma saatinde izin almadan iş yerinden ayrılmayacak, bu kurallara uymadığı takdirde 150 TL para cezası alınacağı gibi o günkü yevmiyesi ve km ücreti ödenmeyecektir. Araçlar belirtilen işe hiç gelmemeleri halinde o günkü yevmiye için her bir araca 500 TL para cezası kesilecektir Servis araçları için Trafik Kanununa göre yapılması zorunlu olan koltuk sigortası yaptırılarak, yolcuların görebileceği bir yere asılacaktır. 4

5 3.10. Araçlara İdarenin bilgisi dışında yolcu alınmayacaktır. Ancak, İdarenin belirleyeceği kişiler ile İdare personeli ve yakınlarına hizmet veren sağlık, eğitim ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişilerle (ebe, hemşire, öğretmen vs.) ve İdare revirinde muayene olmak için gelen personel yakınları İdareye bildirilmek kaydıyla ve herhangi bir ücret alınmadan araca alınacaktır Araçlar, görevlendirildiği güzergâhların dışına çıkamaz. Ancak, zorunlu hallerde (kaza, yol yapımı vs.) araç sorumlusunun kontrolü ve yetkisinde güzergâh değiştirilebilir Sözleşme süresince Yüklenici, güzergâhlarına ait servis aracının ön ve arka aksamlarına bir plaketle takip edeceği güzergâhı okunaklı bir şekilde yazmak zorundadır Servis araçları için Yüklenicinin görevlendireceği şoförden başka İdarece belirlenen güzergâhlarda ikamet eden bir asıl ve birde yedek olmak üzere toplam iki kişi araç sorumlusu olarak görevlendirilecektir Servis araçları, güzergâhlarında İdare tarafından belirlenen durakların dışında durmayacaktır Servis araçlarının camları ve pencereleri sabit olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır Servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (havalı, hidrolikli v.b.) olacaktır. Kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olmalıdır. Personelin bindirilmesi ve indirilmesinde emniyet kurallarına azami düzeyde riayet edilecektir Servis araçlarının İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilecektir Şoförler; yolcuların oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak taahhüt ettiği yere kadar götürüp getirmekle yükümlüdürler Servis araçları şoförleri; Yurtiçi Yolculuk Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi ne (SRC2) sahip olmak zorundadır. 3,20. Kiralanacak araçlarda yüklenici tarafından monte ettirilecek GSM - GPS - GPRS tabanlı Araç Takip Kontrol ve Yönetim Sisteminde, tüm coğrafi koşullarda kesintisiz çalışma özellikli (GSM şebekesinin desteklemediği bölgelerde uydu iletişim desteği) güncel harita ve yazılım desteği, harita üzerinde nokta ve durak işaretleme özelliği, araç sürücü görevlendirme sistemi, hareket halinde ekranda kesintisiz görüntü ve kayıt özelliği, cihaz içerisinde dâhili batarya sistemi bulunacaktır. Araçlarda kullanılacak olan GSM GPS - GPRS tabanlı Araç Takip Kontrol ve Yönetim Sistemi, İşletmemizde kullanılmakta olan sistemin altyapısına uyumlu olacaktır. Mevcut araç takip kontrol sistemi İşletme tarafından Yükleniciye bildirilecektir. Araç takip kontrol sistemi hattı ve abonelik ücretleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 4. Araçların Kontrolü ve Kabulü Araçların tesliminde, işletmece oluşturulacak bir heyet araçları teknik olarak inceleyecektir. Aracın yüklenicinin teklif ettiği araç olup olmadığı, Ruhsat, trafik tescil belgelerinin tam olup olmadığı, Zorunlu mali trafik sigortalarının olup olmadığı, Fenni muayenelerinin yapılmış olduğu, Egzoz testlerinin yaptırılmış olduğu, Tam kasko sigorta poliçeleri, Vergilerinin ödenip ödenmediği, Araçların trafiğe çıkışlarına engel durumların olup olmadığı, Ve benzeri... 5

6 Hususlar kontrol edilir. Kontrol sonunda inceleme heyetinin düzenleyeceği tutanakla durum tespiti yapılır. Herhangi bir problem yoksa ve her türlü belge ile dokümanlar tam ise araçlar teslim alınır. Araçların trafiğe çıkışlarına engel olmayacak eksiklikler 6 (altı) iş günü içinde tamamlanmak zorundadır. 5. Diğer Hususlar 5.1. Yüklenicinin bu Teknik Şartname hükümlerine kısmen veya tamamen riayet etmemesi halinde İşletme herhangi bir ihtar ve kanuni merasime usul ve formaliteye bağlı kalmaksızın firmanın nam-ı hesabına, taşıma işini derhal başka bir firmaya yaptırmaya bu yüzden meydana gelecek masraflar ile zarar ziyanı firmanın istihkakından kesmeye, sözleşmeyi fesih ederek firmanın kati teminatını cezai şart olarak İşletme irat kaydetmeye yetkilidir. Sözleşmenin feshi halinde İşletme tarafından yapılacak ikinci ihalenin masraflarını ikinci ihalede meydana gelebilecek fiyat farkı İşletme aleyhine olduğu takdirde firma tarafından karşılanacaktır. İkinci ihalede belirlenen fiyatın daha düşük olması halinde İşletmece firmaya her hangi bir ödeme yapılmaz ve bu durumdan dolayı firma herhangi bir hak talebinde bulunamaz. İkinci ihalede firma aleyhine olması muhtemel fiyat artışını firmanın alacakları karşılamamsı halinde aradaki fark firmaya ayrıca rücu edilir. Bu farkın tahsilinde KONYA ili İcra Dairelerinin yapacağı her türlü takip ve usulünü müteahhit peşinen kabul eder Bu Teknik Şartname, İdari Şartname ve Sözleşme ile birlikte hüküm ifade eder. KONUKLAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Ömer AŞIK Tar. Mek. ve İnş. Şefi Tahsin AYDIN İşletme Müdürü 6

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü T.C. VAN V A LİLİĞ İ Van Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 37.811.563-934/ 07.01.2015 Konu : Teklife Davet Kurumumuzun ihtiyacı olan (5) kalem ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALİM ; işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI BİÇERDÖĞERLE HASAT VE MAHSÜL TAŞIMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI BİÇERDÖĞERLE HASAT VE MAHSÜL TAŞIMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI BİÇERDÖĞERLE HASAT VE MAHSÜL TAŞIMA İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. A- HASAT I- KONU VE TANIM 1- Bu teknik şartname Polatlı Tarım

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME Madde 1. İŞİN KONUSU VE KAPSAMI: 1.1. Bu ihalenin konusu; Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü nün 20.12.2012

Detaylı

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1 1. Personel Servis Aracı olarak kullanılacak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden,

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 359 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Anadolu Manşet Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka) Belediye Meclis Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAÇ: Madde 1- Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (2) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4 KASKO, SİGORTA, VERGİLER, ARAÇ

Detaylı

PERSONEL TAŞIMACILIĞI HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAME B. PERSONEL SERVİS ARAÇLARINDA ARANAN ŞARTLAR

PERSONEL TAŞIMACILIĞI HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAME B. PERSONEL SERVİS ARAÇLARINDA ARANAN ŞARTLAR A. GENEL ŞARTLAR PERSONEL TAŞIMACILIĞI HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAME 1. Yüklenici, işe başlama tarihinden önce bu hizmette çalıştıracağı servis araçlarını, İdarece belirlenecek tarihte Üniversitemiz kampüsünde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ( CEMİYET ) URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.ŞARTNAMENİN KONUSU İşbu Şartname nin konusu, belirtilmiş ve belirtilecek güzergâhlarda tanımlanan nitelikte

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI. ÇiğliMehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi. Ana Sayfa Haberler Okul-Aile Birliği Servis Taşıma İhalesi İlanı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI. ÇiğliMehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi. Ana Sayfa Haberler Okul-Aile Birliği Servis Taşıma İhalesi İlanı 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇiğliMehpare Yağcı Anadolu İmam Hatip Lisesi Ana Sayfa Haberler Okul-Aile Birliği Servis Taşıma İhalesi İlanı Okul-Aile Birliği Servis Taşıma İhalesi İlanı Yayın tarihi: 14.08.2015

Detaylı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

İŞYERLERİ PERSONEL TOPLU TAŞIMA PROJESİ

İŞYERLERİ PERSONEL TOPLU TAŞIMA PROJESİ İŞYERLERİ PERSONEL TOPLU TAŞIMA PROJESİ Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ YAYIN NO: 2014-11 İstanbul, 2014 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, yazarın ve İTO nun

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 24 AYLIK HİZMET ARACI KİRALAMASI İŞİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU T.C. Sağlık

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM 1/23 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 -

Detaylı

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 -

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU 62 KİŞİLİK TEMİZLİK HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1-

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ - FİRMA PERSONEL VE ÖĞRENCİ SERVİSLERİ SÖZLEŞME TASLAĞI DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ FİRMA PERSONEL SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak

Detaylı

SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU

SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU SİPARİŞ MEKTUBU TASARISI MADDE 1- KONU ERDEMİR in ihtiyacı marka, model, özellik ve sayıları 3. madde de belirtilen araç/araçların iş bu sipariş hüküm ve şartları doğrultusunda kullanılmak üzere KİRALAYAN

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1.HİZMETİN TANIMI: E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2014 YILI VERİ KAYIT HİZMETİ ALIMI İŞİ İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME Hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personel aşağıda belirtilen hizmet grubunda

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Hukuki Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, 6360 sayılı Kanunla belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Trafik Tescil

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU YOLCU TAŞIMA HİZMETİ ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...

Detaylı

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Not: 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS HİZMET YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1)

TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1) TÜRK KIZILAYI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (1) İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI:...1 2. İŞİN MİKTARI VE SÜRESİ:...1 3. KİRALANACAK ARAÇLARIN GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ:...2 4. KASKO, SİGORTA, VERGİLER,

Detaylı