1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR"

Transkript

1 1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Araç Kiralama Hizmeti Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile Satın Alınacaktır. Satın Alıma ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1-İdarenin a) Adresi : Lüleciler Cd. No: Tophane BEYOĞLU/İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : 2-Satınalma konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İSTANBUL DA GÖREVLENDİRİLEN İŞ MÜFETTİŞLERİ VE YARDIMCILARININ RESMİ HİZMETLERİNİ YERİNE GETİREBİLMESİ İÇİN 03/08/ /10/2015 TARİHLERİ ARASINDA (89 GÜN) 1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINMASI İŞİNİ KAPSAMAKTADIR. b) Yapılacağı yer : İdarenin vereceği talimatlar dâhilindeki yerlerdir. c) Süresi : İşe başlama tarihi , işin bitiş tarihi (TOPLAM 89 GÜN) 3- SATINALMA İŞLEMİNİN a) Yapılacağı yer : İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Lüleciler Caddesi No:4 Tophane- Beyoğlu/İSTANBUL b) Tarihi ve saati : 31/07/ :30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği ekte belirlenen teklif mektubu İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

2 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. Kurum ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. 7. Teklifler, 31/07/2015 tarihi ve saatine 15:30 a kadar İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (Gelen Evrak Servisine) Lüleciler Caddesi No:4 Tophane- Beyoğlu/İSTANBUL adresine elden teslim edilebilecektir. 8. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 9. Satınalma konusu hizmet alımı ile ilgili geçici ve kesin teminat istenmeyecektir /10/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 6.ci maddesinde yer alan; a) Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin % 2 sini aşmayacaktır. b) Şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli, (a) bendine göre tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır. Hükmü gereği belirlenen üst limit tutarını aşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İstekliler, ilgili Bakanlar Kurulu Kararını göz önünde bulundurarak teknik şartnamede özellikleri belirtilen binek araçlara ilişkin tekliflerini sunmaları gerekmektedir. Teklif değerlendirme işlemlerinin söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yapılabilmesi için; istekliler, teklif ettikleri binek araçlara ilişkin, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayımlanan Kasko Değer Listesinde bulunduğu şekilde, aracın markası, araç tipi, model ve kasko bedeli bilgilerini teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur. (Değerlendirmede; aracın 30 günlük kira tutarı aylık kira bedeli olduğu kabul edilecektir.) İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRÜLÜĞÜ HİZMET ARACI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ (TASLAĞI) Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 2.1. İdarenin a) Adı:İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi:Lüleciler Cd. No: Tophane - BEYOĞLU / İSTANBUL c) Telefon numarası: ç) Faks numarası:

3 d) Elektronik posta 2.2. Yüklenicinin a) Adı ve soyadı/ticaret unvanı:..... b) T.C. Kimlik No: c) Vergi Kimlik No:. ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: d) Telefon numarası:. e) Bildirime esas faks numarası:.. f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3 - Sözleşmenin dili 3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır. Madde 4- İş tanımı 4.1. Sözleşme konusu iş; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından İstanbul da görevlendirilen İş Müfettişleri ve Yardımcılarının resmi hizmetlerini yerine getirebilmesi için 03/08/ /10/2015 tarihleri arasında 1 adet (kısa süreli) şoförlü araç kiralama işini kapsamaktadır. -Yakıt idare tarafından karşılanacaktır. Yakıt idarenin anlaşmalı istasyonundan alınacaktır. Madde 5 - Sözleşmenin türü ve bedeli 5.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan(aracın günlük kira bedeli..tl* gün).. (yazı ile.) Türk Lirası bedel üzerinden akdedilmiştir. Madde 6 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler 6.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir. sözleşme konusu iş için iş kazaları ve meslek hastalıkları risk prim oranı % 2 dir. Ayrıca; Madde 7 - İşin süresi 7.1. İşe başlama tarihi 03/08/2015; işi bitirme tarihi (89 gündür.) 7.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır. Madde 8 - Teminata ilişkin hükümler 8.1. Kesin teminat alınmayacaktır Madde 9 - Ödeme yeri ve şartları 9.1. Sözleşme bedeli ayda bir hakediş düzenlenecektir. Hizmet bedeli; ay içerisinde çalışılan toplam gün sayısı ile teklif edilen günlük kira bedelinin çarpımı sonucu bulunan tutara Yüklenicinin ay içerisinde hizmet ile ilgili olarak yapacağı köprü, arabalı vapur, ve otoban ücretleri ilave edilerek bulunur, varsa cezalar ve yasal kesintiler düşülerek, hakediş ödemesi 10 gün içerisinde yüklenicinin banka hesabına yapılır -Yapılacak ödemelerde; 2/10/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 6.ci maddesinde yer alan; a) Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın

4 Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin % 2 sini aşmayacaktır. b) Şoför giderleri dahil yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli, (a) bendine göre tespit edilecek tutara yürürlükteki brüt asgari ücretin yüzde elli artırımlı tutarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanacak tutarı aşmayacaktır. Hükmü doğrultusunda işlem yapılacaktır. -Yüklenici firma çalıştırdığı elemanların aylık maaşlarını ve araçların kira bedellerini, ilgili ayın hakedişinin ödenmesini müteakip 3 (üç) işgünü içerisinde banka aracılığı ile ödemek zorundadır. Yüklenici işçilerin maaşlarında veya kiraladığı araçların ödemelerinde kanuni olmayan hiçbir kesinti yapamaz. -Yüklenicinin çalıştırdığı Sürücülerin ücretleri, SGK primleri, vergi, işsizlik sigortası primleri, fazla mesai ve tazminat hakları ve benzeri her türlü hak ve taleplerinden yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici söz konusu yükümlülükleri yerine getirdiğine dair belgelerden; 1-) Hizmetin alındığı aya ait çalışan şoförler için düzenlediği bordro örneklerini hakediş ödemesinden önce idareye ibraz etmek zorundadır. 2-) SGK ve işsizlik sigortası prim kesintilerinin yatırılmış olduğuna dair tahakkuk fişi ve ödeme belgesini, işçilik ücretlerinin yatırıldığına ilişkin belgeleri ve kiralanmak sureti ile temin edilen araçların kira bedellerinin yatırıldığına ilişkin belgeleri en geç bir sonraki ayın faturası ile birlikte Kurumumuza teslim etmek zorundadır Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez. Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur. Madde 10 - Avans verilmesi şartları ve miktarı Bu iş için avans verilmeyecektir. Madde 11 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları 11.1 Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı verilmeyecektir Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Madde 12 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır. Madde 13 - Cezalar ve sözleşmenin feshi İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir: a) Araçların Kuruma geç gelmesi (en çok 15 dk.), habersiz olarak iş yerini terk etmesi veya hiç gelmemesi halinde personel, gidilecek yere ulaşım için ticari taksi veya İdarece mahalli piyasadan sözleşmeli aracın yerine kiralanmış aracı kullanacaktır. Bu durumda ticari taksiye veya kiralanmış araca ödenen ücret yükleniciden geciktirilmeden tahsil edilecektir. Ayrıca araçların veya şoförlerin habersiz olarak iş yerini erken terk etmesi veya hiç gelmemesi halinde İdarece aracın 3 (üç) günlük yevmiyesi (Aracın bir günlük yevmiyesi; bir günlük brüt işçilik gideri ile bir günlük araç kirasının toplamıdır) bir sonraki hakedişinden ceza olarak kesilir Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Madde 14 - Kontrol Teşkilatı, görev ve yetkileri

5 14.1. İşin, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Genel Şartnamenin Dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir. Madde 15 - İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar Görevlendirme emirleri, araç görev tutanağı, işe ilişkin her türlü yazışmalar vb. Madde 16 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür. Madde 17 - Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır. Madde 18 - Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri de uygulanır. Madde 19 - Hüküm bulunmayan haller Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümlerine, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre hareket edilir. Madde 20 - Anlaşmazlıkların çözümü Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Madde 21 - Yürürlük Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 22 Sözleşmenin imzalanması Bu sözleşme 22 (Yirmiiki) maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra / /2015 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip Yükleniciye verecektir. İDARE YÜKLENİCİ Ek: Teknik Şartname (2 Sayfa) Araç Görev Emri Araç Kilometre Tutanağı

6 İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONUSU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından İstanbul da görevlendirilen İş Müfettişleri ve Yardımcılarının resmi hizmetlerini yerine getirebilmesi için 03/08/ /10/2015 tarihleri arasında (89 gün) 1 ADET şoförlü araç kiralama işini kapsamaktadır. 2. KİRALANACAK ARAÇ SAYISI VE ÖZELLİKLERİ 2.1. Kiralanacak araçlar aşağıda belirtilen özelliklerde olacaktır Aracın motor silindir hacmi 1200 cc 1600 cc arasında olacaktır Araç en az 2011 model ve yerli menşeli olacaktır. Araç temiz ve bakımlı olacaktır Araç Kuruma teslim edildiğinde yaptığı yol miktarı kilometreyi geçmemiş olacaktır Araç ABS, sürücü hava yastıkları, klima donanımına sahip olacaktır Araç karayolları trafik mevzuatı uyarınca çalışması için bulunması gerekli tüm ekipman ve belgelere haiz olacaktır Araçta bulunması gereken genel donanımlar ve çalıştırma esasları Yüklenici görev yapacak şoförün sgk prim girişini yaptığına dair belgeleri ve aracın ruhsatını göreve başlamadan önce idareye teslim etmek zorundadır Çalıştırılacak tüm araçlarda kullanılacak yakıt türü motorin olacaktır Kiralanacak araçların yakıtı idare tarafından karşılanacak olup dolu depo ile teslim alınacak ve dolu depo ile iade edilecektir Kiralanan araçlar kiralandığı süre boyunca 7 gün 24 saat İdarenin emrinde kullanılacak olup mesai saatleri dışında ve görev haricinde İdarenin garajında kalacak veya yapmış olduğu görevin önemine binaen İdare tarafından uygun görülen yerlerde kalabilecektir Arar, sürücü hariç en az 4 kişinin rahatça oturabileceği bir iç mekâna ve hacme sahip olacaktır sayılı Karayolları Trafik Kanununda ve ilgili Yönetmeliklerde öngörülen hükümler çerçevesinde zincir, çekme halatı ve takoz bulundurulacaktır. Ayrıca araçlarda bulunan radyo eksiksiz şekilde çalışır halde olmalıdır Araçlarda mevsim koşullarına uygun lastik kullanılması zorunludur. Ayrıca jantlar fabrika orijinalleri olacaktır İdare hizmet araçlarının ısıtma (kalorifer) ve soğutma (klima) sisteminin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını, araçların içinin ve dışının yeterince temiz tutulup tutulmadığını her zaman denetleyebilecek ve bu hususta gerekli tedbirlerin alınmasını yükleniciden isteyecektir Araçlarda resim, slogan veya reklâm içerikli herhangi kart, çıkartma, poster, süs eşyaları, aksesuar amaçlı renkli ışık, lamba v.b. olmayacaktır Araçların periyodik bakım onarımları ile her türlü bakım, onarım, lastik, yedek parça, yağlama ve benzeri giderler yükleniciye ait olacaktır Yüklenici temin etmeyi taahhüt ettiği araçların; trafik, muayene, mali sorumluluk sigortaları, tam kasko, araçların motorlu taşıtlar vergileri v.b. tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır Kiralanacak araçlar mesai saatleri dışında veya gerektiğinde Kurumun görevli (Şoför) personeli tarafından kullanılabilecektir. Kurumun görevli (Şoför)

7 personeli tarafından kullanılan araçlarda sürücünün hataları nedeniyle oluşabilecek trafik ve park cezasının ödenmesi konusunda yüklenici firma sorumlu tutulmayacaktır Araçların Yükleniciye ait olma zorunluluğu bulunmamakla birlikte, araçların Yüklenicinin kendisine ait olması durumunda araç ruhsatlarının aslı veya noter onaylı suretlerini, kiralama yolu ile karşılayacağı taahhüt edilen araçlar için ise kira sözleşmeleri ve ruhsat fotokopilerini İdareye teslim edecektir Yüklenici zorunlu olmadıkça araç veya şoförlerde değişikliğe gitmeyecek ve çalıştırılan araçın değiştireceğini en az 1 iş günü öncesinden İdareye bilgi vermek zorundadır Boğaz köprülerinden geçiş, otoban geçişi ile arabalı vapur geçiş ücretleri teklif fiyata dahil olmayıp, yükleniciye ayrıca ödenecektir. Yüklenici çalıştırılacak tüm araçlara birer adet OGS (Otomatik Geçiş Sistemi) veya HGS (Hızlı Geçiş Sitemi) cihazı sağlayacaktır Yüklenici çalıştırdığı aracın ön sağ camına 35 puntodan küçük olmamak kaydıyla Resmi Hizmete Mahsustur yazılı levha ile araç kimlik kartı koyacaktır. 3. ÇALIŞTIRILACAK SÜRÜCÜLERDE ARANILAN ÖZELLİKLER 3.1. Araç sürücüleri en az B sınıfı sürücü belgesi ve 5 yıllık araç kullanma tecrübesine sahip, yaş aralığında olacak ve askerlik ile ilişkileri olmayacaktır Araç sürücüleri sakal bırakmayacak, saçı, bıyığı ve kıyafeti devlet memurları kıyafet yönetmeliğine uygun olacaktır Sözleşme konusu iş süresince araçların işletilme halinde olup olmadığına bakılmaksızın her ne suretle olursa olsun işin ifası ve araçların kullanımları sırasında meydana gelecek her türlü (İdareye ve 3. şahıslara verilecek zararlar dahil) maddi ve manevi zarar ve ziyanlardan yüklenici sorumludur. İdare bu kabil dava, şikâyet, talep ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap değildir. Bu yönde taleplere muhatap olması veya aleyhine herhangi bir hüküm tesis edilmesi halinde; İdarenin bu nedenle uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararları ile ödemek zorunda kalacağı miktarlar, tazminatlar, hasar bedelleri, faizler, yargılama masrafı, vekâlet ücreti ve benzeri her türlü bedel, İdarece ödeme tarihinden başlamak suretiyle yasal faizi ile birlikte yükleniciye rücu ettirilecektir Araçların sürücü hatalarından kaynaklanan her türlü trafik cezası, park cezası v.b ceza yükümlülükleri yükleniciye aittir Şoförlerin hal ve hareketlerinden yüklenici sorumlu olacaktır Yüklenici mazeret göstermeksizin işi aksatmadan yürütmekle sorumludur Kiralanan hizmet araçlarının sürücüleri, hafta içi her gün saatleri arasında (Belirtilen saatler arasında 1 saat yemek ve dinlenme zamanı olarak düzenlenecektir. Bir günde 9 saat olmak üzere, haftada toplam 45 saat çalışma yaptırılacaktır) hizmet verecektir İdare ihtiyaç duyulması halinde şoförlerin çalışma gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir. Şoförlerin çalışma saatleri dışında çalışması halinde, İdare bu hizmet için ekstra herhangi bir ücret ödemeyecek, çalışılan fazla saatler için işi aksatmayacak şekilde belirlenecek bir program dahilinde sürücüye izin verilecektir Araçların sürücülerini sağlamak yüklenicinin sorumluluğundadır. Sürücüler ile yüklenici arasındaki çalışma ilişkileri özel hukuk hükümlerine tabi olacaktır. Sürücülerin ücretleri, SGK primleri, vergi, işsizlik sigortası primleri, vb. her türlü hak ve taleplerinden yüklenici sorumlu olacaktır Yüklenici firma çalıştırdığı elemanların aylık maaşlarını ve araçların kira bedellerini, ilgili ayın hak edişinin ödenmesine müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde

8 banka aracılığı ile ödemek zorundadır. Yüklenici işçilerin maaşlarında veya kiraladığı araçların ödemelerinde kanuni olmayan hiçbir kesinti yapamaz. 4. İŞİN YAPILMA YERİ VE İŞYERİ TESLİMİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 4.1. İşin yapılma yeri, Ç.S.G.B. ı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından İstanbul da görevlendirilen İş Müfettişleri ve Yardımcılarının görevlendirildiği İstanbul İlindeki yerlerdir. Gösterilen güzergâha sürücü veya yüklenicinin itiraz hakkı yoktur Kiralık her araç için görevlendirme emri olacak ve idare görevlisi gerekli bilgileri (km, plaka, şoför adı, feribot, köprü ve otoban geçişi vb.) söz konusu emre işleyecektir. Günlük araç başına yapılan km taraflarca belirlenecek ve imzalanacaktır.

9 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜNE.. /.. /... Satınalınacak hizmetin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Vergi Kimlik Numarası ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İSTANBUL DA GÖREVLENDİRİLEN İŞ MÜFETTİŞLERİ VE YARDIMCILARININ RESMİ HİZMETLERİNİ YERİNE GETİREBİLMESİ İÇİN 03/08/ /10/2015 TARİHLERİ ARASINDA (89 GÜN) 1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ SATIN ALINMASI. Tebligat adresi Telefon ve Faks numarası Elektronik posta adresi (varsa) 1-)Kurumunuz tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununu 22/d maddesi kapsamında satın alınacak; ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İSTANBUL DA GÖREVLENDİRİLEN İŞ MÜFETTİŞLERİ VE YARDIMCILARININ RESMİ HİZMETLERİNİ YERİNE GETİREBİLMESİ İÇİN 03/08/ /10/2015 TARİHLERİ ARASINDA (89 GÜN ) 1 ADET ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ satın alınması işine yönelik idarenizce düzenlenen teknik şartname, sözleşme tasarısı ve bütün belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere satın alma dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 2-) İhalenin üzerimizde kalması halinde; kesinleşmiş vergi borcumuz ve kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcumuzun olmadığına ilişkin belgeleri sözleşmenin imzalanmasından önce Kurumunuza vermeyi taahhüt ediyoruz. 3-)İhale üzerimizde kalması halinde, kesinleşmiş kararın tarafımıza tebliği edildiği tarihi izleyen 3 gün içerisinde 2. maddede belirtilen belgeleri tarafınıza teslim ederek sözleşmeyi imzalamayı taahhüt ediyoruz. 4) Yukarıda yer alan elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyoruz. 5-)Teklifimiz 20/08/2015 tarihine kadar geçerlidir. 6) İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünüzün; Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından istanbul da görevlendirilen İş Müfettişleri ve Yardımcılarının resmi hizmetlerini yerine getirebilmesi için 03/08/ /10/2015 tarihleri arasında (89 gün ) 1 adet şoförlü araç kiralama hizmeti satın alınması işinin tamamının her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç (rakam ve Yazı ile) TL bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz. Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 5 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Teklif ekinde sunulacak belgeler; 1-)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi 2)Teklif vermeye yetkili olduğumuzu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 3-) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. EK- Birim Fiyat Teklif Cetveli

10 1 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI TARAFINDAN İSTANBUL DA GÖREVLENDİRİLEN İŞ MÜFETTİŞLERİ VE YARDIMCILARININ RESMİ HİZMETLERİNİ YERİNE GETİREBİLMESİ İÇİN 03/08/ /10/2015 DÖNEMİNDE 1 ADET HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ Sır a No A 1 B 2 İş Kaleminin Adı ve Kısa Birimi Miktarı Teklif Açıklaması Edilen Birim Fiyat Tutarı 1 ŞOFÖRLÜ ARAÇ KİRA BEDELİ GÜN 89 TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) Adı ve SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza3 1 Bu sütun idarece hazırlanacaktır. 2 Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır. 3Teklif vermeye yetkili kişi tarafından her sayfası ad ve soyadı/ticaret unvanı yazılarak imzalanacaktır

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 -

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 HİZMET

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G)

YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) YARDIMCI HİZMET ALIMI SÖZLEŞME TASARISI 3(G) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/133356 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra Kurum olarak anılacaktır)

Detaylı

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2013/15933 HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

15.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 264.000 Litre Motorin 36.000 litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 315.000 Litre akaryakıt alımı.

15.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 264.000 Litre Motorin 36.000 litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 315.000 Litre akaryakıt alımı. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/162628 Taşıt Tanıma sistemli akaryakıt MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

8.2. 8.3. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. 9.2 a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi 10.1. 10.2.

8.2. 8.3. Madde 9- Sözleşmenin ekleri 9.1. 9.2 a) b) c) d) e) 9.3. Madde 10-Sözleşmenin süresi 10.1. 10.2. ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1-Sözleşmenin tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Ankara Ticaret Odası (bundan sonra İdare olarak anılacaktır)

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/151686 Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAME Madde 1. İŞİN KONUSU VE KAPSAMI: 1.1. Bu ihalenin konusu; Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü nün 20.12.2012

Detaylı

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME BİRİNCİ BÖLÜM İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Ders Saati Gün

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Ders Saati Gün K-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Personel Destek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 24.01.2011 14:00 İhale Metni

Detaylı

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU ÇADIR KENT YERLEŞKESİNDE KULLANILMAK ÜZERE YAKITI VE ŞOFÖRÜ DAHİL ARAÇA KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMA VE SERVİS ARACI KİRALAMA HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA

4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA 4734 SAYILI KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN (f) BENDİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN PANELVAN (TARIM) ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı