KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENETİMLİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 : Bu Yönetmelik 5216 Sayılı yasanın 7. maddesinin (f) ve (p) bentleri ve 9., 10. maddeleri, 5393 Sayılı yasanın 3. maddesi ile 15. maddesinin (f), (p) bentleri gereğince Kayseri Büyükşehir Belediyesine verilmiş olan görevin, toplu taşım yetkisinin ve imtiyazının yerine getirilmesinde, yönetim, yürütüm ve denetim organizasyonu altında bütünleştirmek, yolcu taşıma kalitesini yükseltmek; Belediye otobüsleri ve özel halk otobüslerinin, Kayseray ile koordinasyonunu; vatandaşların çağdaş toplu taşıma hizmetinden yararlanabilmesini, işletenler açısından da uyumlu, adaletli bir çalışma ortamını sağlamak amacına yönelik ilke ve usulleri düzenler. Büyükşehir Belediyesi yasa ile kendisine verilen kent içi toplu taşıma imtiyazını kendisi ilgili Daire Başkanlığına bağlı işletme ile yapabileceği gibi ortak kuruluşlarına veya özel halk otobüslerine, Büyükşehir Belediye meclisi tarafından belirlenecek imtiyaz bedeli karşılığında yaptırabilir (işlettirebilir). Kapsam Madde 2: Bu yönetmelik Belediye sınırları içerisinde toplu taşımacılık yapan belediye otobüslerini, özel halk otobüslerini, özel halk otobüslerinin araç şoförlerini, araç sahiplerini ve bu hizmeti alan kent halkını kapsar. Belediye ile Oda arasında ve belediye ile halk otobüsü işletenleri arasında daha önce imzalanmış her türlü sözleşme bu yönetmelik hükümlerine aykırı olmadığı sürece bu yönetmeliğin eki niteliğindedir. Dayanak Madde 3: Bu yönetmelik yasal dayanağını, a sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, b sayılı Belediye Kanunu, c sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, d sayılı Karayolları Trafik Kanunu (Bu kanuna dayanılarak çıkarılan Karayolları Trafik Yönetmeliği) ve 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu, (Bu kanuna dayanılarak çıkarılan ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Taşıma Yönetmeliği ), e tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği f- Büyükşehir Belediye Meclis Kararlarından alır. Tanımlar MADDE 4: Bu yönetmelikte yer alan deyimlerden; BELEDİYE: Kayseri Büyükşehir Belediyesi ni, ENCÜMEN: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümeni ni, UKOME: Ulaşım Koordinasyon Merkezi ni, K.B.B.O.İ.: Otobüs İşletme Şube Müdürlüğünü, TAŞIMACILIK: Otobüslerin bu yönetmelik uyarınca çalıştırılmasını, İŞLETİCİ: Bu yönetmelik uyarınca çalışan otobüslerinin sahiplerini, ODA: Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odasını, Ö.H.O: Kent içi Toplu Taşıma İşinde kullanılan Özel Halk Otobüslerini, OTOBÜS: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tarifi yapılan, yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az 15 adet oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilen motorlu karayolu taşıtlarını, İŞLETME YILI: Özel Toplu Taşım Halk Otobüsünün işletmeye başladığı ay ve günden bir sonraki yılın aynı ay ve gününe kadar geçen zamanı, TAKVİM YILI: Aynı yılın 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadar geçen zamanı, KENT: Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içinde kalan veya K.B.B.O.İ tarafından toplu taşıma hizmetinin götürüldüğü yerleri, ŞOFÖR: İşletici tarafından aracı sürmekle görevlendirilen araç şoförü veya araç sahibini, 1

2 HAREKET AMİRLİĞİ: K.B.B.O.İ. ye bağlı kent içi toplu taşıma işini yönlendiren birimi, HAT: Aracın çalışacağı semt bölgesi güzergâhını, HAVUZ SİSTEMİ: Belediye tarafından Kent içi toplu taşımada uygulama modeli olup; hat havuzu ve gelir paylaşım mali havuz sistemi şeklinde olan uygulama modelini, YOLCU: Aracı kullanan şoför dışında araçta bulunan kişileri, DURAK: Kent içi toplu taşıma işini yapan yolcu taşıtlarının, yolcuları bindirmek ve indirmek için durakladıkları işaretlerle belirlenmiş yeri, BİLET: Belediyenin belirlediği, kent içi toplu taşıma da kullanılan tüm ödeme materyallerini, GÜZERGÂH: Aracın çalıştığı hatta aracın izleyeceği yolu, SÖZLEŞME: Kent içi toplu taşıma işinde hizmet veren gerçek veya tüzel kişiler ile Belediye arasında ve/veya AB plakalı işleticiler adına K.O.E.ODASI ile Belediye arasında karşılıklı imzalanan yazılı belgeyi, HAKEDİŞ: Ö.H.O lar da kullanılan biletlerin Ö.H.O sahipleri ve/veya mutemetlerine havuz sistemine göre Belediye tarafından ödenen parasal karşılığını, KOMİSYON: Belediyeyi temsilen ilgili daire başkanının başkanlığında, İkmal ve Ambar Şube Müdürü, Otobüs İşletmesi Şube Müdürü, Otobüs İşletmesi Şefi, İlgili Hareket Amiri ile Kayseri Otobüsçüleri Esnafı Odası Başkanı ve yönetim kurulundan 2 kişi olmak üzere 8 kişiden oluşan kurulu ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN İZİN BELGESİ, SÖZLEŞME VE GENEL KURALLAR Ruhsat Madde 5: Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına ilgili makam tarafından, belediye sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı yapacak olan özel halk otobüslerine, bu yönetmelik hükümlerine göre çalışma ruhsatı verilir. Özel halk otobüslerinin çalışma süreleri göz önünde bulundurularak araçlar teknik yönden her zaman ilgili komisyon tarafından denetlenerek uygun olmayanların ruhsatları, uygun hale gelinceye kadar askıya alınır. İmtiyaz veya kiranın süresi Madde 6: Çalışma süreleri ile ilgili olarak; a- Minibüsten halk otobüsüne geçenler yönünden; İl Trafik Komisyonunun tarih ve sayılı kararı ve Ukome nin tarih ve 2007/10-18 Sayılı kararına istinaden iki minibüs ruhsatı iptali karşılığında bir halk otobüsü işletim imtiyaz hakkını devir alan işleticilerin yönetmelikte belirtilen otobüs tipi araçla çalıştığı sürece dönüşümlerinden önceki ticari tahditli minibüs plakasından kaynaklanan hakları saklı kalacaktır. Çalışma süreleri minibüsten dönüşüm tarihlerinden itibaren kanunlarla öngörülen en uzun süredir. b- İmtiyaz sureti şeklinde ihale edilen hatlarla ilgili olarak; /217-tarih ve sayılı Belediye Meclis Kararına göre; Büyükşehir Belediyesinin ihale sureti ile özelleştirdiği hatlarda işletim imtiyaz hakkını devir alan işleticilerin çalışma süreleri için; ihale tarihinde imzalanan sözleşmelerdeki süre ile ilgili hükümler geçerlidir. c- Talas ilçe belediyesinin ihale sureti ile özelleştirdiği hatlarda işletim imtiyaz hakkını devir alan işleticilerin çalışma süreleri ihale tarihinden itibaren 49 yıldır. d- Gesi Belde belediyesinin ihale sureti ile özelleştirdiği hatlarda işletim imtiyaz hakkını devir alan işleticilerin çalışma süreleri ihale tarihinden itibaren; d.1-38 AB 114, 38 AB 119, 38 AB 120, 38 AB 123, 38 AB 160 plakalı araçların çalışma süreleri, ilgili belediye ile hat işletim imtiyaz hakkını alan araç sahiplerinin imzalamış oldukları sözleşmelerinde belirtildiği gibi ihale edildiği tarihten itibaren 10 yıldır. d.2- Gesi Belde Belediyesinin 4.1.maddesinin haricinde özelleştirdiği hatların işletim imtiyaz hakkını alan 38 AB 112, 38 AB 113, 38 AB 115, 38 AB 116, 38 AB 117, 38 AB 118, 38 AB 121, 38 AB 122, 38 AB 126, 38 AB 130, 38 AB 148, 38 AB 151 plakalı araç sahiplerinin çalışma süreleri ise ilk ihale tarihinden itibaren 49 yıldır.( tarih ve sayılı Belediye Encümenin kararına istinaden; ilk ihale tarihinden itibaren 49 yıldır.) e- Mimarsinan belde belediyesinin ihale sureti ile özelleştirdiği hatlarda işletim imtiyaz hakkını devir alan işleticilerin çalışma süreleri ihale tarihinden itibaren 40 yıldır. f- Süksün belde belediyesinin ihale sureti ile özelleştirdiği hatlarda işletim imtiyaz hakkını devir alan işleticilerin çalışma süreleri ihale tarihinden itibaren 49 yıldır. 2

3 Bütün bu sürelerin bitiminden itibaren hatların durumunu belirleme yetkisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi ne aittir. Uygulama Şekli Madde 7: İşleticiler kent içi toplu taşıma hizmetini verirken; a- UKOME tarafından farklı bir düzenleme yapılmadığı sürece, Hat üzerindeki K.B.B.O.İ. duraklarını, durak yeri olarak kullanılacaktır. b- Teknolojinin yenilikleri ışığında K.B.B.O.İ. tarafından uygun görülen bilet çeşitleri geçerli olacaktır. c- İşleticilerin hak edişleri kendilerine ve /veya işleticilerden vekâlet almaları kaydı ile ODA mutemedine ayda üç kez ( her 10 günde) BELEDİYE tarafından ödenmesi esastır. Ancak, ödeme şekli ile ilgili her türlü düzenleme belediye yetkisindedir. d- Ücret toplama ve otomasyon sistemleri ile ilgili olarak doğacak olan, her tür gider işleticiler tarafından ödenecektir. Sistemlerin ücretlerini belirleme yetkisi ise Belediye Encümenine aittir. e- Kent içi topu taşımada hizmet veren Ö.H.O larda denetim amaçlı kurulan veya kurulacak olan her türlü teknik donanım ve her tür giderleri işletici tarafından karşılanacaktır. Uygulamaya Geçiş Şekli ve Şartları Madde 8: Bu yönetmelik kapsamında hazırlanmış ve/veya hazırlanacak olan uygulama sözleşmeleri ile devir işlemlerine ilişkin tüm sözleşmelerde noter tasdiki zorunludur. Bu kapsamda; a- Çalışma Ruhsatı sahibi olan gerçek kişiler ODA ya kayıtlı olmak zorundadır. ODA üyeliği sona erenler ve Yönetmeliğin yürürlüğe girişinden itibaren 1(Bir) ay içersinde ODA ya kaydını yaptırmayanlara 5. Madde gereğince işlem yapılır. Uygulama şekli ile ilgili düzenlemelerde belediye işleticiler adına ODA yı muhatap kabul edecektir. b- İşin gereği uygulama için resmi kurum ve kuruluşlara ödenen veya daha sonra ödenecek her türlü sözleşme, ruhsat, vergi, resim, harç, fon vs. gibi giderler ile yasal yükümlülükler ruhsat sahibine aittir. İmtiyaz veya kira hakkının devrinde taahhütname Madde 9: Aracın devir işlemlerinde, araçla ilgili olarak; devirden önceki döneme ait belediye, diğer kamu kurum kuruluşları ile aracın özel ve tüzel kişilere karşı her türlü borcunu devralan şahıs, üstlenildiğine dair noterden taahhütname vermedikçe devir işlemleri tamamlanmaz. Sigorta Zorunluluğu Madde 10: a- İşletici aracını; kent içi toplu taşıma işine başladığı tarihten itibaren, kent içi toplu taşımacılık yapacağından trafikte seyri halindeyken meydana gelebilecek her türlü olumsuzluklara karşı FULL KASKO yaptıracaktır. b- ODA kent içi toplu taşımada hizmet veren halk otobüsü işleticisi ile bu kişilerin istihdam ettiği tüm personellerin özlük haklarını takip ederek gerekli tüm arşiv bilgilerini tutmakla yükümlüdür. Lüzumu halinde, tüm resmi kurumlara bu bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür. Yukarıdaki a,b, bentlerinden doğan her türlü kanuni ve hukuki sorumluluk işleticiye aittir. Sorumluluk: Madde 11: İşletici, şoförün görev sorumluluğu ve özlük hakları aynı zamanda araçtan kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişilerin göreceği her türlü zararın karşılanmasından işletici hukuken ve kanunen bizzat sorumludur. Bu konularda belediyenin her hangi bir kanuni ve hukuki sorumluluğu yoktur. Tebligat Adresi: Madde 12: Kent içi toplu taşıma hizmetini üstlenen Özel Halk Otobüsü işletenleri veya yetkili vekilleri; tebligat adreslerini, K.B.B.O.İ. ne yazılı ve/veya elektronik ortamda beyan etmesi zorunludur. Adres bilgilerinin veya adres bilgilerinde değişikliğin otuz (30) gün içerisinde K.B.B.O.İ ne bildirilmemesi halinde, K.B.B.O.İ. kayıtlarında mevcut adresine yapılan tebligat geçerlidir. Denetim : Madde 13: Özel Halk Otobüsleri işleticileri, sorumluluğundaki personel ve araçlar; yönetmelik ve mevzuat ile sözleşme hükümlerine uygun olarak aşağıdaki yetkililerce denetlenir. a- Kayseri Büyükşehir Belediyesi üst düzey yetkilileri, 3

4 b- Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü idari personeli,(otobüs İşletme Şube Müdürü, Otobüs işletme Şefi ve Yardımcısı, Otobüs İşletme Denetim ( kontrol ) elemanları, Otobüs İşletme bölge hareket amirleri ve hareket görevlileri) c- Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta personeli, d- ODA yetkilileri. Ruhsat Sahibinin Sorumluluğu Madde 14: İşleticiler, taşımacılık için istihdam ettikleri personelin görevi ile ilgili fiillerinden tüm kamu kurumları ve belediye ile üçüncü kişilere karşı sorumludurlar. İşleticinin ve personelinin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü kişilere karşı fiillerinden dolayı Belediyenin her hangi bir sorumluluğu yoktur. Çalışma Şartları ve Çalışma Şekli Madde 15: Kent içi toplu taşıma hizmetini üstlenen işletici; a- Mevcut veya bundan sonra işletmeye katılacak olan Özel Halk Otobüsleri, Büyükşehir Belediyesinin taşıma sınırları içerisinde BELEDİYE ve/veya UKOME nin belirleyeceği bütün hatlarda belediye araçları ile birlikte çalışmak zorundadırlar. Çalışma şekli ile ilgili hat ve mali havuz sisteminde düzenleme yapma yetkisi Belediye ye aittir. b- İŞLETİCİLER çalışma programı dâhilindeki belirlenen hatlarda çalışma sürelerine riayet edecek, mücbir sebep olmadan çalışmalarında kesintiye meydan vermeyeceklerdir. Günlük çalışmasını etkileyecek bir durum söz konusu olduğunda, ilgili hareket görevlilerine durumu en geç (1) saat evvelinden bildirmeleri zorunludur. Aksi takdirde hizmet aksaması nedeni ile ilgili müeyyideler uygulanır. c- İŞLETİCİLER trafik açısından oluşacak zorunluluklar veya geçici alt yapı çalışmaları dışında, BELEDİYE ve/veya UKOME ce belirlenen hat ve güzergâhları değiştirmeden izleyeceklerdir. Güzergâh üzerindeki duraklara tam yanaşmadan durak haricinde kesinlikle indirme ve bindirme yapamayacaklardır. Aksi halde yönetmelik hükümleri gereğince müeyyide uygulanır. d- Araçların seferlerini tamamlayamamaları halinde (arıza, trafikten alıkoyma vb-) yolcuların ek ücret alınmadan yedek araç veya aynı hattan geçen başka bir araca nakli suretiyle taşıma hizmetinin tamamlamaları sağlanacaktır. Bunun haricinde bir araçtan diğerine yolcu nakli yasaktır. Aksi halde yönetmelik hükümleri gereğince müeyyide uygulanır. e- İŞLETİCİLER bireysel veya araçla ile ilgili teknik nedenler göstererek K.B.B.O.İ. den izin belgesi almak şartı ile bir takvim yılı içinde en fazla 30 (otuz) gün işletmeden çekilebilirler. Bu süre mücbir sebeplerin varlığı halinde Belediye tarafından uzatılabilir. İşleticinin izin almadan işletmeden çekilmesi halinde çekildiği her gün için yönetmelik hükümleri gereğince müeyyide uygulanır. f- İşleticinin ve personelinin görev gereği kusur veya ihmalinden kaynaklanan, araçla ilgili her türlü denetim neticesinde (sigorta, muayene, vergi, vb sebepler ) trafikten alıkonulma halleri mücbir sebep olarak kabul edilemez. Aracın bu suretle işletmeden çekilmesi halinde çekildiği her gün için yönetmelik hükümleri gereğince müeyyide uygulanır. g- Araç sürücülerinin, araçlarında yolcu güvenliğini ve sağlığını tehlikeye atacak; hayvan, yanıcı, patlayıcı, parlayıcı, kesici vb, malzemeleri taşıması yasaktır. h- Çocuk arabası ve tekerlekli sandalye ile binmek isteyen yolculara gerekirse iniş kapıları da açılmak suretiyle yardımcı olunacak, ancak çocuk arabalarının araçta katlı vaziyette bulundurulması hususunda ikazda bulunulacaktır. Şoförün bu konudaki ikazlarına uyulmaması sebebiyle oluşacak zararlardan işleten, şoför ve belediye sorumlu değildir. ı- Savaş durumu, seferberlik hali, olağan üstü hal uygulaması, deprem, sel baskını gibi doğal afet hallerinde BELEDİYE nin İŞLETİCİ lere yapacağı bildirimi izleyen andan itibaren İŞLETİCİ ler, araçlarını hat ve güzergâh sınırlamaları olmaksızın BELEDİYE nin emrine tahsis eder. i- Ö.H.O leri hiçbir şekilde özel amaçlı kullanılamayacak ve idarenin izni olmaksızın belediye mücavir alanı dışına çıkartılmayacaktır. j- Ö.H.O. Hareket Amirliklerine bağlı olarak, günlük hareket programlara göre seferlerini yapacaklardır. Günlük hareket programları, o hatta ki sefer süreleri gözetilerek K.B.B.O.İ. nin hazırladığı dönüşümlü sistemde çalışacak şekilde hazırlanır. Araçlar seferlerini bu programda belirtilen süreler içerisinde tamamlar. Şoförler ilk servisine başlarken, ehliyetini görevli elemana gösterir, hareket kayıt defterini imzalar ve kişiselleştirilmiş yaka kartını da 4

5 şoför takip otomasyonuna okutacaktır. Şoför; yaka kartını görev süresi boyunca yönetmelikte belirlenmiş şekilde üzerinde bulundurur. k- Yolcu potansiyelinin artış gösterdiği özel gün ve saatlerde (Mesai giriş ve çıkış saatleri, iftar zamanı diğer özel artış gözlenen durumlarda) Ö.H.O lar ile K.B.B.O.İ. ce ek seferler yapılacaktır. l- Araç kullanıcıları işbaşı yapmadan önce ilgili hareket amirliklerindeki hareket kayıt defterine imza atmadan değişimi yapamazlar. m- K.B.B.O.İ. yetkilileri başkanlıktan onay almak suretiyle yönetmelikte yer alan görevleriyle ilgili bu yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çalışma talimatnamesi düzenlemeye ve uygulamaya yetkilidir. Hat ve Güzergâh değişiklikleri: Madde 16: Altyapı çalışmaları ve toplu taşımadan kaynaklanan ihtiyaç ve gelişmeler sebebiyle hattın veya güzergâhın bir kısmında ya da tamamında değişiklik lüzumu halinde, UKOME ya da yönetmelikle belirtilen ilgili Belediye birimin kararları doğrultusunda hat ve güzergâhı belirleme yetkisi belediyeye aittir. Taşıma Ücret Tarifesi ve Mali Konular Madde 17: Kent içi toplu taşıma hizmetini üstlenen işleticilerin toplu taşımadan elde ettiği gelirler ile ilgili olarak; a- Belediye, Ö.H.O. nin mali havuzuna dâhil olan brüt bilet geliri üzerinden %5 oranında katkı payı alacaktır. b- ODA günün şartlarına göre belediyeden zam talebinde bulunabilir. Kent içi toplu ulaşımda uygulanacak olan tam ve indirimli ücret tarifesi UKOME tarafından tespit edilir. Tarifeler kararda belirlenen tarihten itibaren yürürlüğe girer. c-kanun, Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı, Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ve ilgili mevzuat ile belirlenen serbest ve indirimli pasolar Ö.H.O da geçerli olacaktır. d-işleticiler, mevcut ve sisteme dâhil olacak halk otobüslerine takılacak Validatör ve diğer her tür teknik donanımlarının bedelini belediyeye ödeyeceklerdir. Ödenecek bedel ve ödeme şekli encümence belirlenir. Taşımacılığa Başvuru ve Katılma Madde 18: Ruhsat Sahibi İşleticiler a- Araçlarını BELEDİYE tarafından belirlenecek tarihler arasında ODA kayıt belgesi ile birlikte K.B.B.O.İ. sine getirir. Araç; belediye yetkilileri ile ODA yönetiminden iki kişinin katılımı ile oluşan 5 kişilik komisyon tarafından bu yönetmelik esaslarına göre incelenir. İnceleme sonunda araç yeterli görülmesi halinde araca uygunluk belgesi verilir. Araç ilk kontrolde uygun bulunmamışsa, yetkililer tarafından tespit edilen eksiklikler yazılı veya kontrol esnasında sözlü olarak işleticiye iletilir. İşletici 15 gün içinde eksikliklerini tamamlayarak, aracı ikinci kez yeterlilik açısından kontrole getirir. Tespit edilen eksiklikler giderilmemişse aracın çalışmasına komisyon tarafından izin verilmez. Bu işlem en fazla 6 aya kadar devam eder.eğer işlem tamamlanamamışsa işleticilik hakkı askıya alınır. b- İşleticiler, araçları kullanmak üzere istihdam ettikleri personellere ait bilgi ve belgeleri ve bunlarda meydana gelecek değişiklikleri derhal K.B.B.O.İ. ye bildirmek zorundadırlar. c- İşleticiler ruhsatlarını araçlarında bulundurmak zorundadırlar. Taşımacılıktan Çekilme Madde 19: İşletici kendi isteğiyle ve hiçbir hak talep etmeksizin her zaman taşımacılıktan çekilebilir. Taşımacılıktan Çıkarılma Madde 20: İşletici aşağıdaki hallerde taşımacılıktan çıkarılır. a- Aracın Trafik Ruhsatının iptali veya 5. madde ile 18. madde de belirtilen teknik komisyonun belirlediği sürelerin içerisinde eksikliklerini tamamlamaması, b- Yönetmelikte düzenlenmiş ruhsat iptalini gerektiren müeyyidelerin uygulanması, c- İşleticinin ölümü durumunda tüm mirasçıların veya yetkili vekillerinin 180 gün içerisinde K.B.B.O.İ ne işletmeciliğe devam etme yönünde başvuru yapmaması, Ancak araç üzerinde ortaklık hissesi bulunanların hukuki hakları saklı olacaktır. d- Sözleşme süresinin sona ermesi veya araç kullanım yaşının 15 yaşını tamamlaması halinde, araçlar hattan çekilir. Araç yaş sürelerinin Ö.H.O. işleticisi tarafından takip edilmesi zorunludur. Yaşları itibarı ile çalışma sınırını doldurmuş araçların yönetmelikte belirtilen şartlara uygun şekilde yenileri ile (0-10 yaş arası) değiştirilmediği 5

6 takdirde araç hattan, yenileme işlemi tamamlanıncaya kadar çekilir. Bu konuda Ö.H.O. işleticisi hiçbir hak talep edemez. e- Sözleşme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ruhsat alarak taşımacılık hizmetine başlanmaması, f- Ukome nin tarih ve 2007/10 18 Sayılı kararına istinaden işleticilerin sisteme yeni getirecekleri araçlar 2008 model ve daha yeni orijinal doğalgaz yakıtlı araçlar olmak zorundadır. Bu konuda işleticilerin belediye ile geçiş sürecindeki imzaladıkları sözleşme hükümleri geçerlidir. Ruhsat İptali Madde 20: Bir takvim yılı içinde en fazla 20 defa (G) grubu ceza alan araç sahibinin ruhsatı iptal edilir. Sahte bilet satan veya bastıran işleticinin Ö.H.O ruhsatı derhal iptal edilir ve suç duyurusunda bulunulur. İşleticinin, yönetmelikte yazılı hükümlere uymama sebebiyle belediye encümeni tarafından aracın ruhsatı iptal edilip, hattan çıkartılarak çalışmasının durdurulması halinde İŞLETİCİ uğrayacağı zararı hiç bir şekilde belediyeden talep edemez. Devir Madde 21: Bütün devir işlemlerinde; devir durumu, hisse oranları ve devir ücretleri Belediye Encümenin yetkisine ve onayına tabidir. Araçlarda hisse devirlerinde belediyeye yatırılacak devir ücreti oranı; a- Araç ruhsatlarında ortaklar arası devirlerde( hisse oranı X tavan tam bilet), b- Araç üzerinde ortaklıkları bulunmayan kişilere devirlerde (hisse oranı X tavan tam bilet) fiyatı esas alınır. c- Aynı plakalı araç için Ana, Baba, Eş ve Çocuklara yapılan devirlerden bir defaya mahsus olmak üzere ücret alınmaz. Ücretsiz devir, aracın K.B.B.O.İ. de tutulan dosyasına işlenir. Sonraki devirlerde ise araç sahibinin hissesinin tam devir ücreti tam bilet üzerinden hesaplanır. d- Ruhsat sahibin vefatı halinde birinci derece yakınlarına devir işleminde ücret alınmaz.( Ana, Baba, Eş ve Çocukları ) e- İşleticiler, tüzel kişiliğe sahip başka bir oluşumda aynen yer alsalar bile devir işlemlerinde(hisse oranı X tavan tam bilet) devir ücreti alınır. Tam bilet: Devirin yapıldığı tarihteki en ucuz tam bilet değeridir. Araçlarda Reklam Yapılması Madde 22: Belediyeden izin alınmadan hiç bir ilan ve reklâm uygulaması yapılamaz. Reklamların gelir boyutu belediyemiz mali hizmetler daire başkanlığınca takip edilerek tahakkuk eden reklam bedelinin %40 ı belediyeye aittir. Ö.H.O. uygulanacak reklamların genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı olmaması gerekir. K.B.B. ile bağlı Genel Müdürlük, işletme ve iştiraklerine ait her türlü ilan ve reklamlar ücrete tabi olmaksızın. Ö.H.O lerine asılır. Bu konuda işletmeciye önceden haber verme zorunluluğu yoktur. İşletmeci ilan ve reklamların muhafazasından mesuldür. Çalıştırılacak Personel Madde 23: Kent içi toplu taşımada hizmet veren araçlardaki; 1- Araç Şoförleri K.B.B.O.İ. ce tespit edilen yaka kimlik kartlarını takmak zorundadır. 2- Ö.H.O larda görevlendirilecek personelin kılık ve kıyafetleri K.B.B.O.İ. tarafından belirlenen lacivert takım elbise, beyaz veya açık mavi gömlek, lacivert kravattır. K.B.B.O.İ idari yönetimi tarafından mevsim şartlarına göre kılık kıyafet düzenlemesi gözden geçirilebilir. 3- Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin; 3.a- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmaları, 3.b- En az ilköğretim mezunu olmaları, 3.c- Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesi ve Karayolları Trafik Kanunu na göre zorunlu diğer belgelere sahip olmaları, 3.d- E sınıfı ehliyetinin en az bir yıllık olması ve 63 yaşını tamamlamamış olmaları, 3.e- Mesleki bakımdan bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösterir rapor almaları, 45 yaşına kadar her beş yılda, yaş arasında 3 yılda ve yaş arasında ise yılda bir olmak üzere şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren raporu yenilemeleri, 3.f- Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, 6

7 hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Üçüncü fıkradaki şartları taşımayan ya da şartları yitirenlerin çalışmasına izin verilmez. Personelin Eğitimi Madde 24: Ö.H.O Şoförü; İlgili Daire Başkanlığı nca kent içi toplu ulaşıma intibak eğitimine tabi tutulur ve akabinde başarı gösterenlere hizmet içi eğitim sertifikası ile birlikte yaka kartı verilir. Eğitim şekli ve şartlarını belediye belirler. Hizmet içi eğitim sertifikası olmayan personel Ö.H.O. larda çalıştırılmayacaktır. Komisyon Yetkileri: Madde 25: a-)işletmenin huzuru açısından kurallara uygun davranmayarak kavga eden, huzur ortamını bozan personel veya personelleri K.B.B.O.İ. yetkilileri denetim yetkisini kullanarak söz konusu olayla ilgili soruşturma tamamlanana kadar geçici olarak araçtan indirir. Konu; Makine İkmal D. Bşk. Otobüs İşletme Şb. Müdürü, İkmal ve Ambarlar Şube Müdürü, Otobüs İşletme Şefi, İşletme Hareket Amiri ile K.O.E.O başkanı ve oda yönetiminden iki kişinin katılımı ile oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. Neticede suçsuz olduğu anlaşılan personelin istemesi halinde yeniden işe başlamasına müsaade edilir. Suçlu olduğu kanaati hasıl olan personele ise 1-6 ay arasında araç kullanmama cezası uygulanır. Bu süre işlenen suçun özelliğine göre komisyon tarafından belirlenir. b-) Yüz kızartıcı suçu (ırza tecavüz veya yönlenmek, sarkıntılık, kız, kadın ve erkek kaçırmak, fuhşa tahrik, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, hileli iflas suçları ) tespit edilen personel derhal işletmeden süresiz olarak uzaklaştırılır. Süresiz olarak belirlenen zaman dilimi komisyon takdirinde olup yukarıda sayılan fiillerden herhangi birini işleyen şoföre son bir kez daha aynı fiillerden birini yapmamak üzere komisyonca iş hakkı tanınabilir. İşten el çektirilen şoför, komisyon karar tarihinden itibaren en az 1 yılı doldurmadan tekrar iş müracaatı yapması ve bu müracaatın komisyonca değerlendirilmesi mümkün değildir. Nihai kararı belediye encümeni onaylar. c-) Araçlarda bulanan denetim amaçlı kamara kayıtlarına ilişkin görüntüler emniyet ve adliye birimlerinin yazılı taleplerinin dışında hiçbir kurum ve kişiye verilemez. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNDE ARANAN TEKNİK ÖZELLİKLER Genel Olarak Madde 25: Sisteme dâhil araçların Karayolları Trafik Tüzüğünün kent içi toplu taşım araçlarının yapım, tadil ve montajı hakkında teknik şartlarını gösteren yönetmelik ile ilgili mevzuatta gösterilen ölçü, değer ve gereçlerle imal edilmesi ve trafik için geçerli bütün teçhizat ile donatılmış olması şarttır. Motor Tipi ve Gücü Madde 26: Kanuni sınırla kabul edilen yakıt ve enerji türleri ile çalışan motor ile tahrik edilecek, değişik ısılarda ilk hareketi kolaylıkla temin edecek bir düzene sahip olacaktır. (-35 C'de kolaylıkla çalışabilmesi için ilk hareket donanımı bulunacaktır-) Motor çalışır durumdayken sessiz, gürültüsüz, araç içinde ve dışında uluslararası gürültü normlarına uygun olacaktır. Egzoz emisyonu ulusal tüzük ve standartlarda belirtilen şartları sağlayacaktır. Motor gücü en az 210 HP ve üzeri olacaktır. Otobüs Ölçüleri Madde 27: Uzunluk ölçüsü standart 12 m. yerden yüksekliği en fazla 3,50 m. genişliği en fazla 2,5 m olacaktır. Belediye bu ölçülerle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. Kapılar Madde 28: a- Otobüste sağ ön, ortada ve arkada olmak üzere üç kapı bulunacaktır. b- Kapılar içe kırmalı kavuşma kenarları kauçukla çevrilmiş olmalıdır. 7

8 c- Kapılar elektro pnomatik, gerektiğinde el ile açılabilir düzene haiz olmalıdır. El kumanda ventil mandalı kapı pompa muhafaza kutusu içinde olacaktır. d- Kapıların açık veya kapalı olduğunu belirtecek sinyal tertibatı bulunacaktır. e- Kapılar açıldığında otomatik olarak basamakları aydınlatacaktır. f- Ö.H.O leri engellilerin güvenli bir şekilde araca binip inmeleri için gerekli teknik donanıma sahip olacaklardır. Cam ve Pencereler Madde 29: a- Tüm camlar sızdırmaz ve titreşime karşı dayanıklı olacaktır. b- Otobüsün tüm camları standartlara, Trafik Tüzüğüne uygun boyut, renk ve teknik özelliklerde olacaktır. c- Şoför yeri koltuk kısmından yolcular tarafından görülebilir bir paravan ile ayrılacaktır. Korna Madde 30: Otobüste elektrikle çalışan orijinal korna bulunacaktır. Diğer korna türlerinin hepsi yasaktır. Renk Madde 31: Dizel araçlar; açık yeşil - beyaz renklerde olacaktır. Doğalgazlı araçlar; aynı renk zemini üzerinde belediye tarafından belirlenen motif ve süslemeleri içerecektir. Yeni renk değiştirme ve belirleme yetkisi belediyeye aittir. Yolcu Sayısı ve Oturak Dizaynı Madde 32: Dizel Otobüslerde 30+1, doğalgazlı otobüslerde 31+1 koltuk bulunacaktır. İşletmeye dâhil olacak araçların ruhsat düzenlemesi bu yönetmelikte belirtilen koltuk sayısına uygun olarak yaptırılacaktır. Araç oturakları ölçü ve imalat malzemesi açısından kent içi taşımacılık standartlarına uygun olacaktır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DİSİPLİN SUÇLARI VE CEZALAR Genel Olarak Madde 33: Kent içi toplu taşıma hizmetini üstlenen işleticilerin veya istihdam ettiklerin personelin hizmetin ifası sırasında işlemiş oldukları disiplin suçları ile ilgili olarak; a- Hata ve kusuru görülen işleticiler ile sorumlu olduğu şoförleri madde 13 de belirtilen yetkili kişilerce her zaman sözlü veya yazılı olarak uyarılabilirler. b- Yetkililer ve vatandaşların; K.B.B.O.İ. ne yapacakları ihbar niteliğindeki bildirimleri üzerine; K.B.B.O.İ. yetkilileri ihbara konu hususlarla ilgili olarak tarafları dinleyip teknik kayıtları inceleyerek düzenleyeceği raporu ve eklerini Encümene sunar. İhbar niteliğindeki iddialar Suç ve Cezaları içerisinde bentlerde sayılan fiillerden ise; K.B.B.O.İ yetkililerince işleticiler ve şoförler hakkında, soruşturma tamamlanana kadar geçici olarak araçtan indirme ve/veya taşımacılıktan çıkarma uygulaması yapabilir. K.B.B.O.İ yetkililerince geçici tedbir uygulamasına gerek görüldüğü hallerde iddialarla ilgili inceleme yapma, tarafları dinleme, rapor hazırlama ve hazırlanan raporu Encümene sunma görevi 4. Maddede sayılan komisyona aittir. c- Bu yönetmelik hükümlerine uymayan işleticiler ile sorumlu olduğu şoförlerine uygulanacak olan, ihtar, bilet, parka çekme, araçtan indirme ve taşımacılıktan çıkarılma cezaları belediye encümenince verilir. d- İşletici ya da personeli tarafından işlenen suçlar nedeniyle verilen bilet cezaları K.B.B.O.İ nce yapılacak bildirimi takiben ilgili işleticinin hak edişinden kesilir. Ceza Cetveli Madde 34: Ö.H.O işleticilerine ve sorumluluğunda bulunan şoförlerine uygulanacak A dan I ya kadar bilet ve J den M ye kadar parka çekme cezaları bu cetvelde sayılmıştır. A grubu 200 tam bilet, B grubu 300 tam bilet, C grubu 400 tam bilet, D grubu 500 tam bilet, 8

9 E grubu 600 tam bilet, F grubu 800 tam bilet, G grubu 1000 tam bilet, H grubu 2500 tam bilet, I grubu 5000 tam bilet, J grubu 2 gün parka çekme K grubu 5 gün parka çekme L grubu 10 gün parka çekme M grubu 15 gün parka çekme Cetvelde sayılan bilet cezaları, suçun işlendiği tarihteki en ucuz tam bilet bedeli olarak para cezasıdır. Suç ve cezaları Madde 35: Disiplin suç ve cezaları aşağıda bentler halinde sıralanmıştır. (35.1) Araçta gerekli olan iç ve dış temizliği yapmadan servise çıkmak. CEZA: İlk seferde A, tekrarında B grubu bilet cezası. (35.2) Araçta Sigara içilmesi. CEZA: 4207 Sayılı Kanun hükümleri uygulanır. (35.3) Alkollü Araç kullanma. CEZA: M ve G grubu cezalar birlikte uygulanır. Ayrıca olayın failine 12 ay süreli direksiyona çıkmama cezası uygulanır. (35.4) Kılık-Kıyafet Talimatlarına uymaması. CEZA: İlk seferde A, tekrarında sırasıyla en fazla B grubu bilet cezası uygulanır. (35.5) Belirli günlerde bayrak takmama. CEZA: İlk seferde B, tekrarında sırasıyla en fazla F grubu bilet cezası uygulanır. (35.6) Yaka kimlik kartsız çalışmak veya çalışma izini olmayan birini direksiyona çıkarmak. CEZA: İlk seferde C, tekrarında sırasıyla en fazla G grubu bilet cezası uygulanır. (35.7) Kanun ve mevzuatın öngördüğü veya teknolojinin getirdiği yenilikler uyarınca K.B.B.O.İ. nin gerekli gördüğü teknik ekipmanlarla aracını donatmamak. Konu ile ilgili 3. Şahıslardan doğacak tazmin bedelleri ile her türlü kanuni ve hukuki yaptırımlar araç sahibine aittir. CEZA: İlk seferde A, tekrarında sırasıyla en fazla I grubu bilet cezası uygulanır. (35.8) Araç içerisinde canlı hayvan veya insan sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek eşya taşınması veya taşınmasına müsaade edilmesi. CEZA: İlk seferinde A tekrarında B grubu bilet cezası uygulanır. (35.9) Yolcu harici kişi taşıması veya aracın özel işlerde kullanılması. CEZA: İlk seferde A, tekrarında B grubu bilet cezası uygulanır. (35.10) Yönetmeliğin araçlara alınacak reklamlarla ilgili maddesi gereğince her türlü ilan ve reklamı otobüslerde muhafaza etmeme ve tahrifi halinde K.B.B.O.İ. ni bilgilendirmeme. CEZA: İlk seferde C, tekrarında sırasıyla en fazla E grubu bilet cezası uygulanır. (35.11) Araçta gereksiz süs veya aksesuar (havalı korna, radyo, teyp, cd çalar vb. hizmet harici cihazlar) bulundurmak. Seyir esnasında ciddiyetsiz tutumlarda bulunmak, cep telefonu ile konuşmak. CEZA: İlk seferde A, tekrarında sırasıyla en fazla C grubu bilet cezası uygulanır. 9

10 (35.12) Toplu ulaşım için gerekli olan belgelerden herhangi birini bulundurmamak. CEZA: D grubu bilet cezası uygulanır. (35.13) Bilet yerine ücret talep edilmesi, verilen ücretin kabul edilmesi, biniş karşılığı verilen biletin kullandırılmaması veya usulüne uygun kullanılmadığı için el konulan kartların içindeki para bilgilerinin usulsüz olarak validatörlerde kullanılması. CEZA: İlk seferde B, tekrarında sırasıyla en fazla D grubu bilet cezası uygulanır. (35.14) Yanlış kullanım sonucu el konulan pasoları Otobüs İşletme Müdürlüğüne teslim etmeme. CEZA: İlk seferde A, tekrarında sırasıyla en fazla C grubu bilet cezası uygulanır. (35.15) Ücretsiz yolculuk hakkı olan yolcuları taşımama. CEZA: İlk seferde B, tekrarında sırasıyla en fazla F grubu bilet cezası uygulanır. (35.16) Ücretsiz taşınma hakkı olmayan kişileri ücretsiz taşımak. CEZA: İlk seferde B, tekrarında sırasıyla en fazla D grubu bilet cezası uygulanır. (35.17) Duraklarda gereksiz bekleme yapmak ve tehirli çalışmak. CEZA. İlk seferde A, tekrarında sırasıyla en fazla C grubu bilet cezası uygulanır. (35.18) Duraklarda ayrılmış alanlar dışında yolcu almak veya indirmek. CEZA: İlk seferde A, tekrarında sırasıyla en fazla D grubu bilet cezası uygulanır. (35.19) Hatta uymama ve duraklarda durmama. CEZA: İlk seferde E, tekrarında en fazla G grubu bilet cezası uygulanır. (35.20) Araca arka ve orta kapıdan yolcu alma. CEZA: C gurubu bilet cezası uygulanır. (35.21) KBBOİ nin hareket programını 10 dakikadan fazla aksatma. CEZA: İlk seferde D, tekrarında sırasıyla en fazla G grubu bilet cezası uygulanır. Takvim yılı içinde aynı suç 20 kez işlendiğinde ruhsat iptal edilir. (35.22) Günlük hareket programına aykırı olarak servisin erken veya geç başlatılması veya bitirilmesi. CEZA: İlk seferde D, tekrarında sırasıyla en fazla E grubu bilet cezası uygulanır. (35.23) Günlük Hareket programına tüm gün uymama. CEZA: İlk seferde G, tekrarında sırasıyla en fazla H grubu bilet cezası uygulanır. (35.24) 24 saatlik süre içinde şoförün dokuz saatten fazla araç kullanması CEZA: B grubu bilet cezası uygulanır ve yeni şoför gelinceye kadar araç servise çıkarılmaz. (35.25) Seyir halinde iken ara noktalarda şoför değişimi yapmak. CEZA: İlk seferde A, tekrarında sırasıyla en fazla C grubu bilet cezası uygulanır. (35.26) Çalışma ruhsatında tahrifat yapma. CEZA: İlk seferde I grubu bilet cezası tekrarında taşımacılıktan çıkarılma cezası uygulanır. (35.27) KBBOİ nin izni olmadan bir yıl içinde 10 (On) günden fazla işbaşı yapmamak. CEZA: Taşımacılıktan çıkarılma cezası uygulanır. (35.28) Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek biçimde trafik ihlali yapmak ve araç kullanmak. CEZA: İlk seferde C, tekrarında sırasıyla en fazla F grubu bilet cezası uygulanır. 10

11 (35.29) Aracın teknik ve teknolojik donanımına kasıtlı olarak zarar vermek veya teknik özelliklerini yitirmiş aracın onarımını yaptırmadan sefere çıkartmak. CEZA: İlk seferde D, tekrarında sırasıyla en fazla G grubu bilet cezası uygulanır. (35.30) Aracın parka çekilmesi için işleticiye veya personeline bilgi verildiği halde aracın parka çekilmemesi. CEZA: Parka çekilmediği her gün için C grubu bilet cezası uygulanır. (35.31) Bireysel veya toplu olarak tamamen ya da kısmen iş akışını yavaşlatma veya iş bırakma. CEZA: Her araç için ilk seferinde ilk gün için H, ikinci gün için I ve takip eden her gün için I gurubu bilet cezası. 5. günün sonunda taşımacılıktan çıkarılma cezası uygulanır. (35.32) Araçlarda mevzuata göre silah sayılan (sopa, bıçak vb.) eşyaların bulundurulması veya aracın avadanlıklarının bunlara mahsus yer dışında bulundurulması. CEZA: İlk seferinde G, tekrarında sırasıyla I grubuna kadar bilet cezası uygulanır. (35.33) Şoförlerin araçta siyasi propaganda yapmaları. CEZA: D grubu bilet cezası uygulanır. (35.34) Araç sahipleri ve şoförlerin görev süresi içerisinde birbirlerine sözlü veya fiili olarak hakaret etmeleri. CEZA: İlk seferde D, tekrarında sırasıyla E grubu bilet cezası uygulanır. (35.35) Araç sahipleri ve şoförlerin görev süresi içerisinde birbirlerine darp etmesi veya üçüncü bir kişiyi azmettirmesi. CEZA: Araç iki güne kadar işletme idaresi tarafından servisten çekilebilir. İlk seferde H, tekrarında I grubu bilet cezası, ikinci tekrarında M grubu park cezası verilir. (35.36) Araç sahibi veya şoför tarafından yolcuya veya üçüncü kişilere hakaret veya kötü muamelede bulunulması. CEZA: İlk seferde E, tekrarında F grubu bilet cezası uygulanır. (35.37) Araç sahibi veya şoförün yolcu veya üçüncü kişileri tehdit veya darp etmesi. CEZA: İlk seferde G, tekrarında H grubu bilet cezası uygulanır. (35.38) Araç sahibi veya şoförün, yolcu veya üçüncü kişilere karşı TCK nun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı bölümünde düzenlenen suçlardan birini işlemesi. CEZA: I ve M grubu cezalar birlikte uygulanır. Fiili işleyene süresiz olarak direksiyona çıkmama cezası verilir. (35.39) KBBOİ nin yetkili elemanlarına hakaret ve kötü muamelede bulunmak. CEZA: İlk seferde H ve J tekrarında ise I ve K grubu cezalar birlikte uygulanır. Yukarıdaki cezalarla birlikte fiili işleyen kişiye ilk seferde 1 yıl, tekrarında süresiz olarak direksiyona çıkmama cezası verilir. (35.40) Araç sahipleri veya şoförlerin, görev süresi içinde veya dışında KBBOİ nin yetkili ve denetim elemanlarını tehdit veya darp etmesi veya üçüncü bir şahsı buna azmettirmesi. CEZA: I ve M grubu cezalar birlikte uygulanır. Ayrıca olayın failine süresiz olarak direksiyona çıkmama cezası uygulanır. Aynı zamanda böyle bir durumda yapılan fiil Büyükşehir Belediyesine karşı yapılmış sayılır. Belediyenin hukuk dairesi konu ile ilgili her türlü kanuni ve hukuki mevzuatı yerine getirir. 35. madde kapsamında bulunan cezaları işleyen şoförlere o takvim yılına ait olmak üzere ilgili maddenin bilet cezasının % 5 ine karşılık gelen miktar, ceza puanı olarak ilgili şoförün siciline işlenir. Yıl içerisinde 100 ceza puanına ulaşan şoförlere ilk defasında üç ay, ikinci defasında 1 yıl süreyle direksiyona çıkamama cezası uygulanır. Yürürlük 11

12 Madde 36: Bu yönetmelik hükümlerinden doğabilecek her tür ihtilaflı ve açıklanmayan konularda Kayseri Büyükşehir Belediye Encümeni yetkilidir. Madde 37:Daha önce Ö.H.O işleticileri ve K.O.E.O ile belediye arasında yapılan sözleşme, şartname ve benzerlerinde yer alan ifadeler ile bu yönetmelikte tezat oluşturan ifadeler var ise yönetmelik hükümleri geçerli olmakla birlikte belediye encümeni de ayrıca yetkilidir. Madde 38: Bu yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclisinin kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer ve önceki yönetmelikleri hükümsüz kılar. Yönetmelik hükümlerini Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. Madde 39: İş bu yönetmelik 39 maddeden ibarettir. Av.Can ÖZCAN Av.Orhan ERDOĞAN Burak ÇAKIR 1. Hukuk Müşavirliği 1. Hukuk Müşavirliği 1. Hukuk Müşavirliği İbrahim ÇAVDAR İkmal ve Ambarlar Şube Müdürü Yusuf DELİKTAŞ Makine Mühendisi Otobüs İşletme Şube Sorumlusu Ali Küçükoğlu Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanı 12

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Hukuki Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, 6360 sayılı Kanunla belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Trafik Tescil

Detaylı

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR 1 ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, İETT nin yönetim, yürütüm ve denetimi altında toplu

Detaylı

2007/4-1 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-1 Sayılı UKOME Kararı 2007/4-1 Sayılı UKOME Kararı 1/15 TC İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (M) ve (TM) SERİ PLAKALI VE HATLI TİCARİ MİNİBÜS YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 : Bu yönetmelik Çerkezköy Belediye Başkanlığının

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM 1/23 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 -

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

Detaylı

Tarihi 11.03.2015 Sayısı 96332756-301.05 114 Birleşim 6 Oturum 1 Özü T.C MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI. J Plaka İle Taşıma Yönetmeliği.

Tarihi 11.03.2015 Sayısı 96332756-301.05 114 Birleşim 6 Oturum 1 Özü T.C MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI. J Plaka İle Taşıma Yönetmeliği. T.C MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Tarihi 11.03.2015 Sayısı 96332756-301.05 114 Birleşim 6 Oturum 1 Özü J Plaka İle Taşıma Yönetmeliği. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili

Detaylı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK 2011/ 350 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönerge, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde

Detaylı

T.C ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji G eliştirm e Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji G eliştirm e Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA Sayı Konu 33773088- D(û.o 2 > - 0 6 Yönetmelik T.C Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji G eliştirm e Şube M üdürlüğü / V v * \ r 5 t * I EXP02016 AMTALYA 0 2 / 07/2015 BAŞKANLIK MAKAMINA Ulaşım Planlama

Detaylı

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI

T.C. DENĐZLĐ BELEDĐYESĐ MECLĐS KARARI TĐCARĐ HATLI MĐNĐBÜSLERĐN ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ Amaç : BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Madde: 1- Bu yönetmeliğin amacı; Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen güzergâhlarda

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TAKSİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK BÖLÜM 1: AMAÇ VE KAPSAM, YASAL

Detaylı

T.C TARSUS BELEDĐYESĐ TĐCARĐ MĐNĐBÜS YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM ( Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Đlkeler)

T.C TARSUS BELEDĐYESĐ TĐCARĐ MĐNĐBÜS YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM ( Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Đlkeler) T.C TARSUS BELEDĐYESĐ TĐCARĐ MĐNĐBÜS YÖNETMELĐĞĐ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 BĐRĐNCĐ BÖLÜM ( Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Đlkeler) Toplu Ulaşım Hizmetlerini bir organizasyon çatısı altında bütünleştirmek

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden,

BİRİNCİ BÖLÜM. c )Bu araçlardan faydalanan resmi ve özel kuruluşları, Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen terimlerden, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan

Detaylı

BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ

BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ BABAESKİ BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI VE TAKSİ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 :AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK Amaç: Madde 1- Bu Yönetmelik Babaeski Belediyesi ve mücavir alan sınırları içinde belirlenen

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 360 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Yeni Konya Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs (M Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar; AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı: a) Ordu Büyükşehir

Detaylı

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ - DOLMUŞ MİNİBÜS- SERVİS ARAÇLARI VE ÖZEL TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM TANIMLAR YASAL DAYANAK

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Kabul Tarihi: 18/06/2010 Kabul Sayısı: 359 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 16/07/2010 Tarihli Anadolu Manşet Gazetesi Konya Büyükşehir Belediyesi Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü TİCARİ TAKSİ VE TAKSİ DOLMUŞ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü TİCARİ TAKSİ VE TAKSİ DOLMUŞ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü TİCARİ TAKSİ VE TAKSİ DOLMUŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

2009/3-13 Sayılı UKOME Kararı

2009/3-13 Sayılı UKOME Kararı 2009/3-13 Sayılı UKOME Kararı 1/19 T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü TİCARİ TAKSİ VE TAKSİ DOLMUŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale)

T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) MADDE 1 İŞİN KONUSU VE GÖREV ALANI T. C. VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL İHALE KOMİSYONU GENEL HİZMET ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (Herkese Açık Pazarlık Usulü İhale) 1- İŞIN KONUSU 1.1- Ceylanpınar-Afgan

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ DÜZENLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (a) 12.Temmuz.2012 tarih ve 28351 sayılı resmi gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARAYOLU TOPLU TAŞIMACILIK ESASLARI YÖNERGESİ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M AMAÇ, KAPSAM VE HUKUKİ DAYANAK

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARAYOLU TOPLU TAŞIMACILIK ESASLARI YÖNERGESİ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M AMAÇ, KAPSAM VE HUKUKİ DAYANAK 2011/349 No lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARAYOLU TOPLU TAŞIMACILIK ESASLARI YÖNERGESİ B İ R İ N C İ B Ö L Ü M AMAÇ, KAPSAM VE HUKUKİ DAYANAK Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı: 5216 sayılı

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi No 272.(2007/09.Toplantı) - Olağan Tarih 26.09.2007 Saat 10.00 Yer İBŞB. Meclis Salonu

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka)

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ (C Plaka) Belediye Meclis Kararı: 15/01/2007 tarih ve 16 sayılı AMAÇ: Madde 1- Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki

Detaylı

ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ

ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan Servis Araçlarının

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI

ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME MEVZUATI ANKARA 2013 1 ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BAŞKANLIĞI Başkanlık İdari Büro Amirliği: 0 (312)

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1)(2) Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:05.02.2008/26778

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1)(2) Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:05.02.2008/26778 1 YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1)(2) Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:05.02.2008/26778 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ( M ) PLAKALI HATLI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ( M ) PLAKALI HATLI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak. 2014/311 No.lu UKOME Kararı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ( M ) PLAKALI HATLI MİNİBÜS ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 Bu Yönerge, mülga 3030 Sayılı Büyükşehir

Detaylı