GENEL İŞLEM ŞARTLARININ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ YÖNÜNDEN ELE ALINMASI. Hazırlayan Zahid Emre YILDIRIM İstanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL İŞLEM ŞARTLARININ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ YÖNÜNDEN ELE ALINMASI. Hazırlayan Zahid Emre YILDIRIM. 2012 İstanbul"

Transkript

1 GENEL İŞLEM ŞARTLARININ SİGORTA SÖZLEŞMELERİ YÖNÜNDEN ELE ALINMASI Hazırlayan Zahid Emre YILDIRIM 2012 İstanbul 1

2 İÇİNDEKİLER Giriş BİRİNCİ BÖLÜM GENEL İŞLEM ŞARTLARI TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ I-TANIMI II-GENEL İŞLEM ŞARTLARI UNSURLARI 1-Genel İşlem Şartlarının Önceden Tek Yanlı Belirlenmesi 2-Genel ve Soyut Nitelikte Olması 3-Genel İşlem Şartlarının Çok Sayıda Sözleşme İçin Hazırlanması 4-Taraflardan Birinin Önceden Hazırlanan Sözleşme Koşullarını Dayatması a-) Bireysel Anlaşma Konusu yapılamaması İKİNCİ BÖLÜM SİGORTA SÖZLEŞMELERİ AÇISINDAN GENEL İŞLEM ŞARTLARI Giriş I-Sigorta Sözleşmesi ve Kuruluşu II-Sigorta Genel Şartlarının Genel İşlem Şartları Yönünden Değerlendirilmesi a-) Sigortacının Özel Hukuka Tabi Bir Tüzel Kişilik Olması b-) Sigortacının Kamu Tüzel Kişisi Olması III-Sigorta Genel Şartlarının Genel İşlem Şartları Yönünden Denetimi 1-İdari Denetim 2-Yargısal Denetim 2.1 Yargısal Denetimde Kullanılacak Hukuki Düzenlemeler a-) Borçlar Kanunu Hükümleri Açısından Denetim b-) Ticaret Kanunu Hükümleri Açısından Denetim c-) Sigortacılık Kanunu Hükümleri Açısından Denetim d-) Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik Hükümleri Açısından Denetim 2

3 Giriş Genel işlem şartlarının tarihsel gelişimine bakıldığında, 19. Yüzyıl Endüstri devrimi sonucu kullanılmaya başlanmış olduğu görülür. Seri imalat ve seri mal değiş tokuşu ile, satıcılar tarafından standart sözleşmeler kullanılmaya başlamıştır. Satıcılar aynı tür satışlar için çok sayıda yaptıkları işlemlerde, taşıdıkları hukuki risklerden kurtulmak için aynı tür sözleşmeler hazırlamışlardır. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Borçlar Kanunu bir çok yeni hüküm içermekle birlikte getirdiği yeniliklerden biri de genel işlem şartlarının emredici bir düzenleme ile borçlar kanunu genel hükümlerine dahil edilmesidir. Madde gerekçeleri incelendiğinde, kanun koyucunun yasaya bu hükümleri getirmesindeki amacın güçlü olan ve kendi şartlarını müşterilerine dayatan bankacılık ve sigorta uygulamalarına karşı bireyleri koruma amacının ağır bastığı görülmektedir. Çalışmamızın ilk bölümünde genel işlem şartlarının tanımı ve özelliklerini inceleyeceğiz. İkinci bölümde ise genel işlem şartlarının sigorta sözleşmeleri yönünden değerlendirilmesi ve idari ve yargısal denetimde kullanılacak hukuksal normları sıralayacağız. BİRİNCİ BÖLÜM 3

4 GENEL İŞLEM ŞARTLARI TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ I-TANIMI Sözleşme hukukunun tarihsel özelliği, taraflarının tam irade uyuşması ve eşitliğine dayanmaktadır. Sanayi toplumu gelişmesi ve buna bağlı kapitalist ekonomilerin güçlenmesi, bu sisteme karşı bireyleri zayıf duruma düşürmüştür. Bu dengesizlik bireyler aleyhine sözleşme şartlarının ağırlaşması sonucunu doğurmuştur. Sözleşme özgürlüğünün sözleşme taraflarını eşit sayan anlayışına aykırı olarak, bir tarafı özel olarak koruyan bir hukuk gelişmiştir. 1 Bu hukuk sözleşme hukukunda genel işlem şartları olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel işlem şartları kavramı, tek taraflı olarak düzenlenen, genel ve soyut nitelikte, ileride çok sayıda kurulacak sözleşme için hazırlanan bireysel sözleşme niteliğinden yoksun, aynı şekil ve tipteki hukuki işlemeleri kapsar. Bu tür sözleşmeler tip sözleşme veya formüler sözleşmeler olarak da tanımlanabilir. 2 Genel işlem şartlarını içeren sözleşmeler çoğunlukla, konusunda uzman kişilerce hazırlanmış, sadece düzenleyen lehine, onun çıkarlarını koruyan ve kollayan hükümleri içermektedir. Buna karşın sözleşmenin diğer tarafı sözleşmenin içeriğinden ve aleyhine taşıdığı hükümlerden çoğu kez haberdar değildir, sözleşme konusu genel işlem şartlarını kabul etmek ya da sözleşme yapmaktan vazgeçmek zorundadır. Diğer bir anlatımla evet ama deme şansı yoktur. 3 II-GENEL İŞLEM ŞARTLARI UNSURLARI 1-Genel İşlem Şartlarının Önceden Tek Yanlı Belirlenmesi 1 OĞUZMAN/ÖZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, cilt:1, İstanbul 2011 s ALTOP Atilla, Prof. Dr. A. Çetingil ve Prof. Rageyan Kender e 50 Birlikte Çalışma Yılı Armağanı, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ndaki Genel İşlem Koşullarının Düzenlemesi, s. 254 ULUSAN İlhan, Genel İşlem Şartlarında ve Özellikle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Haksız Şartlara İlişkin İçerik Denetimi, İKU Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı 1-2, Aralık 2004, s ALTOP, s

5 Genel işlem şartlarının en belirgin özelliği, tek taraflı olarak önceden düzenlenmesidir. Tek taraflı düzenleme sözleşmenin hazırlık aşamalarından değil, sözleşme kurulmadan önce tek taraflı düzenlemeyi ifade eder. Genel işlem şartlarını kullanan taraf, önceden aynı tip ve çok sayıda sözleşmede kullanmak için, tek yanlı bu hükümleri hazır bulundurmaktadır. Genel işlem şartlarını hazırlayan taraf, ilerde çok sayıda müşteriye bu şartlarla sözleşme yapmayı ve karşı yanın bu sözleşmeye müdahale imkânını ortada kaldırarak, yeknesak bir düzenleme hedeflemektedir. 4 Alman Hukukunda, genel işlem şartları BGB m.305 v.d da düzenlemektedir. Alman hukukunda genel işlem şartlarını kullanan kişinin bizzat bu hükümleri hazırlaması aranmamaktadır. Yasa bu şartları hazırlamayı aramamakta, bu şartların kullanılmasını yeterli bulmaktadır. Genel işlem şartlarını içeren sözleşmeler, kullanan müteşebbis tarafından hazırlanabileceği gibi meslek kuruluşları veya üçüncü kişilerce de hazırlanabilir. Önceden hazırlanmış olması, çok sayıda sözleşmede kullanma kastı ve karşı tarafa sözleşme içeriğine müdahale şansı tanınmaması Alman hukuku yönünden bahsi geçen hükümlerin genel işlem şartı olarak değerlendirilmesi için yeterlidir. 5 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanununun 20. Maddesinde genel işlem koşulları tanımlanmıştır. Maddenin birinci fıkrası şu şekildedir; Genel işlem koşulları, bir sözleşme yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla, önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir. Bu koşulların, sözleşme metninde veya ekinde yer alması, kapsamı, yazı türü ve şekli, nitelendirmede önem taşımaz. Maddede yer alan düzenleyen ve tek başına ifadeleri öğretide eleştirilmektedir. Havutçu ya göre genel işlem şartlarının problemi, güçlü olanın sözleşmenin kuruluşunda 4 HAVUTÇU Ayşe, Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel İşlem Şartlarına Karşı Korunması, Güncel Hukuk Yayınları, İstanbul 2003, s. 75- YAVUZ Nihat, Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar, Seçkin Yayıncılık, Ankara s HAVUTÇU, s. 75.v.d. 5

6 sözleşme içeriğini düzenlemesi ve karşı yana müdahale imkânı tanımamasıdır. Bu yönüyle bu hükümlerin genel işlem şartı olarak kabul görmesi için, bir de düzenleyen sıfatıyla kullanmasını aramak yerinde değildir. Bunun yerine BGB de olduğu gibi kullanan ifadesinin yerine düzenleyen ifadesinin kullanılmasının yerinde olacağını savunmaktadır. Genel işlem şartlarını kullanan taraf bu hükümleri bizatihi kendisi hazırlamamakta, genelde bu hükümleri hukukçulara hazırlatmaktadır. Havutçu ya göre Yeni Borçlar Kanununda yer alan düzenleyen ifadesi bu yönüyle tartışma doğuracak niteliktedir. 6 ALTOP göre de, düzenleyen ve tek başına hazırlayarak kelimelerinin doğurabileceği sıkıntı ve duraksamalara engel olabilmek için, BGB m.305 deki tanım göz önüne alınarak düzenleme şu şekil de olmadır çok sayıda benzer sözleşmede kullanmak üzere önceden düzenlenmiş olan sözleşmenin taraflarından birinin (kullanan) diğer tarafa sözleşme yapılırken sunduğu sözleşme hükümleri 7 ARIKAN da benzer bir eleştiri getirerek konuyu şu şekilde örneklendirmiştir. Genel işlem şartlarını kullanan bir kişinin bu hükümleri noter tarafından hazırlatması halinde yasa metninde yer alan tek başına ifadesi gereği, bu hükümlerin içeriği bakımından genel işlem şartlarını içerse bile, tek başına kullanan tarafından hazırlanma şartının oluşmadığı savunması doğabilecektir. 8 Kanımca yukarıda lafzı geçen eleştiriler yerindedir. Çalışmamıza konu olan sigorta sözleşmelerinin genel işlem şartları yönünden değerlendirmesi açısından baktığımızda, sigorta genel şartlarının genel işlem şartı sayılması kanunun bu ifadesiyle zorlaşmaktadır. Zira aşağıda ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz gibi sigorta genel şartları Sigortacılık Kanunun madde 11 gereği 9 Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenmekte ve ilan 6 HAVUTÇU, s. 76 v.d. 7 ALTOP, s ARIKAN Mustafa Maltepe Üniversitesi Hukuk Araştırma Dergisi Özel hukuk Sempozyumu Özel Sayısı, 6098 sayılı TBK Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu, Haziran 2011, Cevdet Yavuz a Armağan, s.72 9 Sigorta sözleşmelerinin ana muhtevası, Müsteşarlıkça onaylanan ve sigorta şirketlerince aynı şekilde uygulanacak olan genel şartlara uygun olarak düzenlenir 6

7 edilmektedir. Bu yönüyle sigortacı, düzenleyen ve tek başına hazırlayan sıfatlarından tamamen yoksundur. Bu anlatımla sigorta genel şartlarının emredici hükümler niteliğinde olan genel işlem şartları yargısal denetimin dışında tutulması manasına gelir ki bu da maddenin çıkarılış amacı ve gerekçesine aykırı düşmektedir. Zira madde gerekçesinde yer alan şu ifade fikrimi destekler niteliktedir Bankalar, sigorta şirketleri, seyahat ve taşıma işletmeleri, dayanıklı tüketim malları üretimi ve pazarlaması yapan girişimciler, bireysel sözleşmenin kurulmasından önce soyut ve tek yanlı olarak kaleme alınmış sözleşme koşulları hazırlamakta, bunlarla gelecekte kurulacak belirsiz sayıda, ancak aynı şekil ve tipteki hukukî işlemleri düzenlemektedirler. Madde de yer alan bu ifadeler her ne kadar tartışma konusu edilse de aynı maddenin son fıkrası ve kanunun gerekçesiyle birlikte ele alındığında BGB de olduğu gibi genel işlem şartlarının kimin tarafından hazırlandığına bakılmaksızın denetime tabi olması gerekmektedir. YTBK m. 20 son şu şekildedir; Genel işlem koşullarıyla ilgili hükümler, sundukları hizmetleri kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi ve kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de, niteliklerine bakılmaksızın uygulanır. Çalışma konumuzla alakalı olarak sigorta genel şartlarının Sigortacılık Kanunun gereği Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanıp ilan edilmesi bu şartların tek başına genel işlem şartı olmasını engellemez. 2-Genel ve Soyut Nitelikte Olması Genel işlem şartların bir diğer özelliği de genel ve soyut nitelikte, yasa hükümlerini andıran bir anlatımla hazırlanmalarıdır. Genel işlem şartlarının doğası gereği önceden kime karşı sunulacağı belli olmadığından genel nitelikte kaleme alınırlar. 10 Aynı doğrultuda genel işlem şartları belirli bir sözleşme için değil ilerde yapılacak aynı türden bir çok sözleşme için hazırladığından soyut niteliktedir HAVUTÇU, s HAVUTÇU, s.80 v.d. 7

8 3-Genel İşlem Şartlarının Çok Sayıda Sözleşme İçin Hazırlanması Genel işlem şartlarının bir diğer özelliği ise çok sayıda sözleşmede kullanmak için hazırlanmasıdır. Genel işlem şartlarını hazırlayan taraf belli bir sözleşme için bir defaya mahsus olmak üzere genel işlem şartlarını hazırlamamakta, aynı türden birçok sözleşmede bu şartları kullanmayı hedeflemektedir. 12 Bir seferlik, belirli bir sözleşmede kullanılmak üzere hazırlanan sözleşme şartları genel işlem şartı olarak kabul edilemez. Burada akla gelen bir başka soru da kaç adet sözleşme yapma kastı ile genel işlem şartlarının hazırlanmış olması koşuludur. Alman doktrininde ve uygulamasında en az üç sözleşme için hazırlanma koşulu aranmaktadır. Türk doktrininde böyle bir sınırlama henüz dile getirilmemiştir. ARIKAN na göre üçüncü kişilerce, dernek veya mesleki kuruluşlar tarafından hazırlanan sözleşmeler kullanım sayısına bakılmaksızın genel işlem şartlarını denetimine tabi tutulmadır. Örnek olarak matbu kira sözleşmelerini veren ARIKAN, burada kiraya verenin bir tek gayrimenkulü için dahi olsa matbu kira sözleşmesini kullanması bu sözleşmeyi bu yönüyle genel işlem şartı olmaktan çıkarmamalıdır. 13 Aksi görüşü savunan ATAMER ise matbu olarak hazırlanmış kira sözleşmesinin taraflarca tek sefere mahsus olarak kullanılması halinde genel işlem şartlarının varlığından bahsedilemez. Burada genel işlem şartlarının özelliklerinden birisi olana birden fazla sözleşmede kullanma kastı ile genel işlem şartlarının hazırlaması yoktur. 14 Kanımca bu konuyu genel işlem şartlarının genel ve soyut nitelikte olması kavramı ile birlikte ele almak yerindedir. Şöyle ki; BGB madde 305/f.1 de ve Yeni BK m. 20 de 12HAVUTÇU, s ARIKAN, s. 70 v.d. YAVUZ, s ATAMER Yeşim, Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Değerlendirilmesi, İstanbul 2001, s.67 8

9 çok sayıda sözleşmeden söz edilmediktedir. Sözleşmeyi kullanan tarafın bu sözleşmeyi tek bir kereye mahsus olarak kullanması bu sözleşmenin birçok kez ve farklı kişilerce belirsiz sayıda kullanıldığı gerçeğini değiştirmemektedir. Yukarıda bahsettiğimiz kira kontratları matbu olarak basılmakta ve çok sayıda kişi tarafından kullanılmaktadır. Zira bunu hazırlayan kişi ya da kurum, kimin tarafından ve hangi sayıda kullanılacağı belli olmadan, genel ve soyut nitelikte hazırlamıştır. Kullanın kişinin, bu sözleşmeyi tek seferlik kullanması, sözleşeme hükümlerinde, genel işlem şartlarının yokluğuna işaret etmez. 4-Taraflardan Birinin Önceden Hazırlanan Sözleşme Koşullarını Dayatması Bu unsur, önceden hazırlanmış sözleşme koşullarının, sözleşmenin yapılması sırasında taraflardan sadece birinin isteği ile sözleşmeye alınmış olması diğer tarafın müdahalesine müsaade edilmemesidir. Bir diğer anlatımla yapılan, genel işlem şartları barındıran sözleşme bireysel sözleşmeye dönüşmemiştir. 15 Müşteri sözleşmenin içeriğini değiştiremez, değiştirmeyi teklif dahi edemez. 16 Sözleşmenin kurulması aşamasında görüşmeler ve pazarlıklar kesinlikle söz konusu olmamaktadır. Sözleşmeyi hazırlayanın karşısındaki kişi, ya sözleşmeyi imzalayarak sunulan ürün veya hizmeti alacak ya da bu sözleşmeyi yapmaktan vazgeçecektir. Genel işlem şartları kendisine dayatılan taraf, sözleşmeye tümüyle evet ya da tümüyle hayır demek zorunda bırakılmaktadır. 17 BGB de ve Yeni BK da sunmak terimine yer verilmiştir. Sunmak teriminden, genel işlem şartlarının görüşme ve müzakere konusu yapılmadan bağlayıcılık kazanmasının istendiği anlaşılmaktadır HATUTÇU, s YAVUZ, s ALTOP, s HAVUTÇU, s.85 v.d. 9

10 Baskın ve ekonomik yönden güçlü olan taraf, hizmet veya ürüne ihtiyacı olan zayıf tarafa, bu ihtiyaç ve zayıflığından istifade ederek gerçekte istemeyeceği şartları, kendi lehine kabul etmeye mecbur bırakmaktadır. Kavramsal olarak sözleşme şartlarının kimin iradesi ile sözleşmeye dâhil edildiği önemlidir. Üçüncü kişilerce, örneğin noterce sözleşmeye dâhil edilen tarafların biri tarafından diğerine empoze edilmeyen sözleşme şartları genel işlem şartları çerçevesinde ele alınmaz. 19 Buna karşı sözleşme dışı olan üçüncü kişi tarafsız değil de, taraflardan birinin isteği üzerine bu şartların sözleşmeye dâhil olmasını tavsiye ediyorsa, bu durumda üçüncü kişi taraf temsilcisi sıfatını kazanır ve artık bu şartlar genel işlem şartı sayılır. 20 BGB m.310 gereği, karine olarak tüketici sözleşmelerinde, tüketici tarafından sözleşmeye alınmadıkça, genel işlem şartlarının müteşebbis tarafından sözleşmeye dâhil edildiği, karine olarak kabul edilmektedir. Alman Hukukunda tüketicilerle ilgili itilaflarda, genel işlem şartlarının sözleşmeye müşterinin iradesiyle dâhil edildiğinin ispat yükü, müteşebbise yüklenmiştir. 21 Kanımca üçüncü kişilerin iradesini ortaya koymak ya da taraf temsilcisi gibi hareket ettiklerini ispatlamak pratikte zor kavramdır. Ekonomik yönde zayıf taraf aleyhine konulduğu var sayılan sözleşme şartlarının, üçüncü kişilerce tarafsız olarak sözleşmeye dâhil edildiği savunması karşısında, aksini ispat yine zayıf yana düşecektir. Buda genel işlem şartlarından zayıf tarafı korumaktan çok fazladan, üçüncü kişinin tarafsız olmadığı veya taraf temsilcisi gibi hareket ettiğini ispat külfeti yüklemektedir ki, bunun da kabulü mümkün değildir. Bu yönüyle sözleşmede mevcut şartların kimin tarafından konulduğuna veya tavsiye edildiğine bakılmaksızın genel işlem şartları denetimine tabi tutulması gerekir. 19 ATAMER, s. 70 v.d HAVUTÇU, s.86 20ATAMER, s HAVUTÇU, s.87 10

11 a-) Bireysel Anlaşma Konusu Yapılamaması Genel işlem şartlarının bir başka belirgin özelliği ise sözleşme şartlarının taraflarca tartışılarak, üzerine müzakere ve pazarlık yapılarak bireysel sözleşmeye dönüştürülememesidir. 22 Genel işlem şartlarında taraf önüne konan sözleşmeyi imzalar, sadece vade ve fiyat gibi çok sınırlı şartlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu şekilde sözleşme özgürlüğü, tek yönlü, şartları lehine hazırlayan tarafından kullanılmaktadır. Buna karşın her ne kadar aynı türden sözleşmelerde kullanmak için önceden tek taraflı olarak hazırlanmış dahi olsa, sözleşme içeriğinin taraflarca görüşülüp tartışılması, bu sözleşmeyi genel işlem şartı olmaktan çıkarır. Eğer taraflar sözleşme şartları üzerinde müzakere etmişler ve bu müzakereler sonucunda genel işlem şartları sözleşmeye dahil edilmişse artık bu şartlar bireysel şartlara dönüşür. BGB m 305/I de karşılıklı olarak müzakere edilmiş sözleşme şartları, genel işlem şartı sayılmaz hükmü yer almaktadır. Karşılıklı görüşmelerin varlığı, müzakere eden tarafın bu sözleşme şartlarını anlayacak durumda olması kendisi için taşıdığı önemi anlaması gerekir. 23 Alman Hukukunda sözleşme şartlarının müzakere edildiğinin ispatı için genel işlem şartlarının görüşüldüğüne dair kayıt, genel işlem şartları içeren sözleşmenin her sayfasına imza, müşteriye şartların içeriğine dair bilgi verilmesi, şartların noter tarafından müşteriye anlatılması ve müşterinin değişiklik taleplerine samimi bir şekilde cevap verildiğinin ispatı aranmaktadır. 24 Yeni BK muzun 20. maddesinde yapılan tanım çerçevesinde genel işlem şartı içeren sözleşmelerde, bu şartların her birinin tartışılarak kabul edildiğine dair kayıtlar onları genel işlem şartı olmaktan çıkarmamaktadır. Maddenin 3. Fıkrası şu şekildedir; 22 ALTOP, s HAVUTÇU, s HAVUTÇU, s.89 11

12 Genel işlem koşulları içeren sözleşmeye veya ayrı bir sözleşmeye konulan bu koşulların her birinin tartışılarak kabul edildiğine ilişkin kayıtlar, tek başına, onları genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaz. Maddenin bu anlatımı ile genel işlem şartları içeren sözleşmelerin bireysel sözleşmeye dönüşmesi kolay görünmemektedir. YAVUZ a göre 20.maddenin 3. fıkrası sözleşmede yer alan şartların tartışıldığına dair kayıtları hükümsüz bırakmaktadır. Buna karşın sözleşme şartların gerçekten tartışılıp kabul edilmiş olma olasılığı her zaman vardır. Bu durumun varlığı halinde bile, taraf sözleşme şartlarının tartışılmadığını ileri sürerek aleyhine olan hükümlerden kurtulma yoluna gidebilecektir. Böyle dürüst olamayan bir yolun kanunca korunması yerinde değildir. Madde metnine başkaca kayıtlarla doğrulanmadıkça ibaresinin eklenmesi gerekir. 25 İKİNCİ BÖLÜM SİGORTA SÖZLEŞMELERİ AÇISINDAN GENEL İŞLEM ŞARTLARI Giriş Sigorta, zarara sebep olan bir takım olayların ekonomik sonuçlarına karşı kişi ve kurumları korumak amacıyla doğmuştur. Sigorta sayesinde risk geniş kesimlere dağıtılmış olmaktadır. Diğer kitlesel satış sözleşmelerinde olduğu gibi, sigortacı sahip olduğu ekonomik gücü hukuksal araçlarla desteklemek istemektedir. Genel işlem şartları bu amaca ulaşmak için elverişli bir araçtır. Ekonomik yönden güçlü olan sigortacı, uzman 25 YAVUZ, s.66 12

13 hukukçu ve sigortacılardan destek alarak, kendisi aleyhine ilerde doğabilecek uyuşmazlıklarda kendi lehine hazırladığı hükümlerle, baştan üstün duruma geçmektedir. 26 Genel işlem şartlarının sigorta sözleşmelerinde kullanılmasının bir diğer sebebi de sigortanın kitlesel ve standart olma mantığından gelmektedir. Sigortanın amacı aynı türdeki riskleri taşıyan birey ya da kurumların aynı çatı altından riski paylaşmalarıdır. Bu yönüyle aynı tür rizikolar için farklı bireylerle aynı şart ve türde sözleşmeler imzalanması gerekir. 27 Bu yönleriyle sigorta sözleşmeleri genel işlem şartlarının klasik kullanım alanıdır. I-Sigorta Sözleşmesi ve Kuruluşu Sigorta sözleşmesi, sigortacıya sigorta himayesi sunma, sigorta ettirene prim ödeme borcu yükleyen tam iki taraflı, karşılıklı borç ve taahhütler içeren bir sözleşmedir. Yürürlükte olan TTK nın maddesi sigortanın tanımını şu şekilde yapmaktadır. Sigorta bir akittir ki bununla sigortacı bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin (bir rizikonun) meydana gelmesi halinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli bir takım hadiseler dolayısıyla bir para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayı üzerine alır BAHTİYAR, s BAHTİYAR,s.95 13

14 Sigorta sözleşmesi kuruluşu açısından Borçlar Hukuku nun genel hükümlerine tabi olup tarafların irade uyuşmaları ile kurulur. Uygulamada poliçe adı verilen sözleşmenin sigorta ettirene verilmesi şartına bağlanmış ise de sözleşmenin kurulması yönünden zorunlu unsur değildir. 29 Buna karşın TTK 1265 ve Yeni TTK 1424 maddeleri gereği sigortacı sigorta poliçesini, sigortacı tarafından düzenlenerek sigorta ettirene teslimini zorunlu kılmıştır. 30 Sigorta sözleşmesi, poliçenin teslimi veya primin ödenmesinden önce geçerli olarak kurulması yönüyle rızayi nitelikte bir akittir. Primin ödenmesi sigortacının sorumluluğunun başlaması yönünden önemlidir. Yürükte olan TTK m gereği sigortacının sorumluluğu prim ödemesi ile başlarken Yeni TTK m.1410 sigortacının sorumluluğu için prim ödeme şartını kaldırmıştır. 31 II-Sigorta Genel Şartlarının Genel İşlem Şartları Yönünden Değerlendirilmesi Sigorta genel şartları, 15. yüzyılda deniz sigortalarında ortaya çıkmıştır. Aynı türde sözleşmelerin içeriğini düzenleyen noterlerce örnek olarak hazırlanmış ve İtalya da kullanılmaya başlanmıştır. Bunu takiben 18. Yüzyılda yangın sigortalarında kullanılmak 28 Mevcut TTK nın bu maddesi riziko gerçekleşinceye kadar sigortacıya hiçbir yükümlülük yokmuş kanısı uyandırması, pasif sigortaların kapsam dışı bırakılması, yönüyle eleştirilmiştir. Bkz. KENDER, R. : Türkiye de Hususi Sigorta Hukuku 1. Kitap, İstanbul 1995, s.103 v.d. Bu eşleştirilen ışığında 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yeni TTK madde 1401 de sigortanın tanımı şu şekilde kaleme alınmıştır; Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir. 29 BAHTİYAR Mehmet, Sigorta Poliçesi Genel Şartları Batider C.XIX sayı 21 s Madde 1265 Sigortacı sigorta ettirene sigorta mukavelesi gereğince her iki tarafın haiz olduğu hak ve borçları gösteren ve kendi tarafından imza edilen bir sigorta poliçesi veya onun yerine geçmek üzere bir muvakkat sigorta ilmühaberini ekleriyle beraber vermeye mecburdur. Sigortacı istediği takdirde, sigortalı dahi poliçe veya ilmühaberin ve eklerinin bir örneğini imzalıyarak sigortacıya vermekle mükelleftir. Madde 1424 (1)Sigortacı; sigorta sözleşmesi kendisi veya acentesi tarafından yapılmışsa, sözleşmenin yapılmasından itibaren yirmidört saat, diğer hâllerde onbeş gün içinde, yetkililerce imzalanmış bir poliçeyi sigorta ettirene vermekle yükümlüdür. Sigortacı poliçenin geç verilmesinden doğan zarardan sorumludur

15 üzere Alman pazarında genel şartlar kabul edilmiş, 1908 de ise artık yangın sigortalarında genel koşullar yasalaşmıştır. 32 Sigorta genel şartları, genel ve soyut olmaları, tek yanlı ve önceden ilerde çok sayıda aynı tür sözleşmede kullanmak amacıyla hazırlanmaları yönüyle, genel işlem şartlarının tipik örneğini oluşturmaktırlar. Sigorta genel şartları, tek tek riziko ve sözleşmeler göz önüne alınmaksızın, ilerde belli bir sigorta dalında yapılacak sözleşmelere temel oluşmak için hazırlanmış şartlarıdır. Alman Hukukunda sigorta genel şartları sınırsız sayıda ve benzer sigorta sözleşmelerinin ayrılmaz parçası olarak kabul edilen belirli kayıtlar şeklinde tanımlanmıştır. 33 Genel koşullar her sigorta dalı için ayrı ayrı belirlenir. Aynı dalda yapılan tüm sigorta sözleşmeleri aynı genel şartları içerir. (SK m ) Sigorta genel şartları büyük çoğunlukla, soyut ve teknik ifadelerle kaleme alınmış, sigorta ettirenin anlam ve içeriğini kavrayabilme imkânından yoksun belgelerdir. 35 Diğer bir anlatımla sigorta genel şartları şaşırtıcı klozlar veya açık olmayan klozlar içerebilir. Alman Hukukunda Genel İşlem Şartları Yasası yürürlüğe girmeden önce, açık olmayan klozların veya birden çok anlamı olan klozların bunları kullanan aleyhine yorumlanacağı ilkesi benimsenmiştir. Bir hükmün açık olmayan kloz olarak kabul edilebilmesi için, metnin tamamının bir bütün olarak yorumlanmasına rağmen şüphenin giderilememesi veya iki farklı yoruma ulaşılması aranmakta idi. Almanya da açık olmayan klozlar genellikle teknik ve sigorta teminatı dışında kalan konularla ilgili ortaya çıkmakta idi. Alman Mahkemeleri iki ayrı yorumun mümkün olduğu hallerde sigorta ettiren lehine hüküm kurmakta, teknik ve 32 BAHTİYAR, s BAHTİYAR, s MADDE 11 (1) Sigorta sözleşmelerinin ana muhtevası, Müsteşarlıkça onaylanan ve sigorta şirketlerince aynı şekilde uygulanacak olan genel şartlara uygun olarak düzenlenir. Ancak, sigorta sözleşmelerinde işin özelliğine uygun olarak özel şartlar tesis edilebilir. Bu hususlar, sigorta sözleşmesi üzerinde ve özel şartlar başlığı altında herhangi bir yanılgıya neden olmayacak şekilde açık olarak belirtilir 35 BAHTİYAR, s.94 15

16 sigorta ettiren tarafından anlaşılması beklenemez olan şartların geçersizliğine karar vermişlerdir. 36 Sigorta genel şartlarında şaşırtıcı kloz, sigorta ettirenin sözleşmeden beklediği menfaatlere açıkça aykırı olan hükümlerdir. Sigorta sözleşmesinin doğası gereği her şart da şaşırtıcı kloz olarak değerlendirilemez. Bir şartın şaşırtıcı kloz olabilmesi için, sigorta sözleşmesi ile garanti altına alınan rizikoya, kanunun ön gördüğü veya alışılagelmiş uygulamadan daha az bir himaye sağlaması gerekir. Bunun yanı sıra sigorta ettirenin alışılagelmişin dışında sağlanan bu az himayeyi sözleşmenin kurulması sırasında anlamasının beklenememesi aranmaktadır. Şaşırtıcı klozların bağlayıcı olmayacağı kuralı, sigorta ettirenin genel işlem şartlarını tartışmaksızın kabul etmesi, bu şartların farkında olsa idi sözleşmeyi imzalamayacak olması varsayımına dayanır. 37 Alman Federal Mahkemesi 1985 senesinde verdiği bir kararda şaşırtıcı klozları şu şekilde yorumlamıştır. Hastalık sigortası yapmış olan davacının çalışamaz durumda olmasından sonraki bir zamanda işverenin iflas etmiş olması halinde sigortacı çalışılmayan günler için sigorta tazminatını ödemeye devam etmek istememektedir. Gerekçe olarak da sigorta sözleşmesindeki sigorta ettirenin bağımlı çalışmalarından elde ettiği düzenli gelirlerin sigortalanmasını amaçlayan hükmü göstermektedir. Mahkeme bu şartı, şaşırtıcı ve sürpriz bir şart olarak nitelemiştir. Çünkü söz konusu şart, dört sayfa olarak basılı bulunan genel şartlar içinde seçilip anlaşılamaz ve alışılmamış tarzda bir düzenleme getirmektedir ve sigorta ettiren kimsenin de bunu hesaplaması mümkün değildir. Bu durumda sigorta ettiren sigorta koruması süresinde iş yerini de kaybetmiştir. Hastalık durumu sürdüğü müddetçe sigorta ettiren her halükarda hastalığa bağlı olarak işyeri kaybı hallerinde iş kazancından kaynaklanan yeni bir gelir elde etmeye çalışacak durumda değildir. Uzun süreli çalışamazlık durumlarında sigorta ettiren hastalık sigortası parası yoluyla kendini 36 YAVUZ, s MEMİŞ, Tekin Sigorta Sözleşmelerinde Kullanılan Genel Şartların Yargısal Denetimi, Millire Nisan 2005, s

17 güvence altına almak istemektedir. Bu koruma ihtiyacı zikredilen genel şarta açık bir itiraz teşkil eder. Buna karşın, benzer başka bir olayda mahkeme, sözleşme genel şartlarında sürpriz bir şartın olmadığı kanaatine varmıştır. Davacı, davalı sigorta nezdinde 1973 tarihinden başlayarak kaza sigortası yaptırmaktadır yılında bir kazaya maruz kalmış ve bu kaza neticesinde 172 gün çalışamamıştır. Davalı sigorta ise sigorta sözleşmesi hususi şartlarında yer aldığı gibi sadece altmış günlük bir sigorta ödemesinde bulunmuştur. Çekişmezliği inceleyen ilk derece ve istinaf mahkemeleri, sözleşmede bulunan şartın sürpriz yada şaşırtıcı kloz olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetmiştir. Zira söz konusu şart sözleşmede açıkça yer almıştır ve anlaşılabilmektedir. 38 Yukarda anılan ilk mahkeme kararında sigorta ettirenin sigortadan beklediği menfaat çalışamaz olduğu süre zarfında uğrayacağı ekonomik kaybın karşılanmasıdır. Buna karşı sigorta sözleşmesinde yer alan işverenden elde ettiği düzenli gelir ibaresi işverenin iflası halinde sigortalıya tazminat ödemesine engel olmak amacıyla, sigortalının sigorta sözleşmesinden beklediği menfaate aykırı bir şekilde yer bulmuştur. Mahkeme yerinde olarak bu maddeyi şaşırtıcı bir kloz olarak değerlendirip, sigorta lehine hüküm kurmuştur. İkinci örnekte ise sigorta sözleşmesinde yer alan 60 günlük tazminat ödeneceğine dair hüküm, açık ve her kez tarafından kolayca anlaşılabilecek mahiyettedir. Bu yönüyle sigorta sözleşmesinde yer alan 60 günlük ücret kaybına ilişkin tazminat ödeneceğine dair hüküm şaşırtıcı kloz veya genel işlem şartları çevresinde yer almaz. Kanımca mahkemenin kurduğu her iki karar da yerindedir. Başka bir olayda Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 1991 yılında verdiği bir kararda sigorta ettirenin sigortadan beklediği menfaatleri göz önüne alarak, şu şekilde bir karar tesis etmiştir. Davalı sigortacı tarafından dosyaya ibraz edilen sigorta poliçesine ekli ( Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları )nda, sadece aracın çalınması ile ilgili koşullar düzenlenmiş olup, sigortalı araçta taşınan veya bulundurulan mala ilişkin sigorta teminatı koşullarını içeren bir düzenleme mevcut bulunmadığı gibi, 38 MEMİŞ, s.13 17

18 buna ilişkin bir kloz da poliçeye eklenmiş değildir. Kasko sigortaya ilişkin genel şartlarda ancak aracın ve teferruatının sigorta teminatı içerisinde olacağı hükme bağlanmış ise de, müşterek sigorta poliçesi olarak düzenlenen bu poliçede yukarıda değinildiği gibi, araçta bulunan ve ayrıca sigorta ettirilen mallar bakımından bu malların da kasko sigortası genel şartlarına tabi olduğuna ilişkin bir koşul bulunmamaktadır..sigorta poliçesine yukarıda açıklandığı gibi, araçtaki malların da sigorta edildiğine dair konulan kayıt karşısında mal sigortalarına ilişkin TTK.nun 1281/1. maddesi uyarınca sigortacı, sigortalı mala ilişkin bütün rizikolardan sorumludur. Sigortacı taraf aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca rizikonun istisna edilen hallerden olduğunu kanıtlamak zorundadır ki, dava konusu olayda da davalı sigortacı bu istisna koşulunu kanıtlayamadığına göre, araç çalınmış veya çalınmaya teşebbüs edilmemiş olsa dahi bu araçtan çalınan malların sigorta teminatı kapsamında olduğunun kabulü gerekir. Mahkemece bu açıklamalar karşısında işin esasına girilerek hasıl olacak sonuç çerçevesinde bir hüküm kurulması gerekirken reddine 39 Her ne kadar bir dönem sigorta genel şartlarının genel işlem şartı olup olmadığı tartışılsa da, günümüzde bu tartışmalar geride kalmıştır. 40 Buna karşın tabi olduğu denetim kurumları ve hukuki yaptırımlar yönüyle klasik anlamdaki genel işlem şartlarından ayrılır. Şöyle ki sigorta genel şartları Türk Ticaret Kanunun sigorta hükümlerine tabi olmakla beraber, idari bir denetimden de geçmektedir. 41 Sigortacı tüzel kişiliği yönünden ise özel sigorta şirketleri ve kamu hukuku tüzel kişilerin sigortacı sıfatını kazanması genel işlem şartlarının ele alınması yönünden önem kazanmaktadır ŞABAN Kayıhan, Sigorta Sözleşmesinde Prim Ödeme Borcu, Ankara 2004, s MEMİŞ, s.5 18

19 a-) Sigortacının Özel Hukuka Tabi Bir Tüzel Kişilik Olması Sigortacının özel hukuk çerçevesinde, sigorta ettiren ile kurduğu ilişki genel işlem şartları idari ve yargısal denetimine tabidir. Sigorta sözleşmeleri uygulamadaki şekilleri itibariyle, tek yanlı olarak öncede, ileride aynı tür ve tipteki sigorta sözleşmesinde, formüler olarak kullanmak amacıyla genel ve soyut ifadelerle hazırlanmış belgeler olması yönüyle, genel işlem şartlarının tipik örneklerindendir. 42 b-) Sigortacının Kamu Tüzel Kişiliği Olması Alman Hukukunda, şayet bir sigortacının kullandığı genel şartların ve statüsünün amacı ve sonuçları, sigortacının özel hukuktan ziyade kamu hukuku ilişki kurduğuna işaret ediyorsa, kullanılan bu genel şartlar, genel işlem şartı olarak kabul edilmemektedir. Kamu tüzel kişiliğinin sigortacı sıfatını kazanmasının ülkemizdeki örneği Zorunlu Deprem Sigortasıdır. Ülkemizde yaşanan 19 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 da yaşanan Bolu-Düzce depremlerini takiben Zorunlu Deprem Sigortasının düzenlenmesi; 4484 sayılı Kanunla değişik 27/8/1999 tarihli ve 4452 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca tarihinde kararlaştırılmış ve tarihinde yürürlüğe girmiştir. 43 Bu düzenleme ile kamu tüzel kişiliği sigortacı sıfatını kazanmıştır. Zorunlu Deprem Sigortası, Sigorta sözleşmesi genel şartnamesini, genel işlem şartlarının özellikleri yönünden inceliğimizde, genel ve soyut olma, önceden tek yanlı hazırlanma, aynı türdeki sigorta sözleşmelerinde kullanmak için hazırlanması v.s. tipik anlatımla tüm şartları taşıdığı görülmektedir. 42 BAHTİYAR, s.92 MEMİŞ, s

20 MEMİŞ e göre zorunlu deprem sigortası genel şartları ele alındığında, idarenin üstün olduğu emredici bir hukuku ilişki söz konusudur. Üstün olan idare ile yapılan bu sigorta sözleşmesi, emredici hükümler çerçevesinde ele alınabileceğinden genel işlem şartı mahiyetinde değildir. 44 Kanımca konuyu genel işlem şartlarının ortaya çıkması ve genel işlem şartlarına karşı koruma sağlayan hükümlerin amacıyla birlikte ele almak gerekir. Genel işlem şartlarında güçlü olan taraf, kendi menfaatlerini korumak amacıyla, verdiği ürün veya hizmeti almak zorunda kalan kişi veya kuruma, kendi şartlarını dayatmaktadır. Ürün veya hizmeti alan müşteri aslında kendi iradesini yansıtmayan bir sözleşmeye evet demek zorunda bırakılmaktadır. Zorunlu deprem sigortası yönünden ise; idarenin bu sözleşmede koruduğu yarar, birinci planda sigorta ettirenin yararı, geniş anlamda kamu menfaatidir. Kamu tüzel kişisi bu sözleşme ile kendi yarar ve menfaatlerini korumaktan çok üstün kamu yararı göz önüne alarak bu sigorta zorunluluğu getirmektedir. Genel işlem şartlarında kendisine sözleşme sunulan taraf sözleşmeyi kabul etmeyerek ürün ya da hizmeti almaktan vazgeçme hakkına sahipken, zorunlu deprem sigortasında böyle bir hal söz konusu değildir. Gayrimenkul maliki yaşadığımız coğrafyanın şartları ve yaşanılan tecrübeler göz önüne alınarak kanun koyucu tarafından getirilen bu sigorta zorunluluğunu yerine getirecektir. Bu yönleriyle kamu tüzel kişiliği tarafından yapılması zorunlu tutulan sigorta şartlarının genel işlem şartları çerçevesinde ele alınamayacağı kanaatindeyim. III-Sigorta Genel Şartlarının Genel İşlem Şartları Yönünden Denetimi Genel işlem şartlarının tipik örneğini teşkil eden, sigorta sözleşmesi genel şartları idari yönden ve mahkemeler tarafından gerçekleştirilecek yargısal denetime tabidir. 1-İdari Denetim 44 MEMİŞ, s 5. 20

21 Genel işlem şartları yönünden, sigorta sözleşmelerinin ilk etapta denetlenmesi idare tarafından gerçekleştirilmektedir. Yürürlükte olan TTK 1266/II maddesi gereği sigorta poliçeleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış zahmetsizce okunabilecek tarzda hazırlanmış olması gerekir. 45 Kanunun ilgili maddesi şu şekildedir ; Sigorta poliçesi birinci fıkrada yazılı hususlardan başka İktisat ve Ticaret Vekâletince tasdik edilmiş ve zahmetsizce okunabilecek bir tarzda basılmış olan sigorta umumi şartlarını; muvakkat sigorta ilmühaberi ise, zikri geçen umumi şartalara atfı ihtiva eder. Bu fıkradaki tasdika ve baskıya ait olan şartaların yerin getirilmemiş olması halinde dahi umumi şartname hükümlerinden sigorta ettirenin zararına olanlar yerine kanun hükümleri tatbik olunur. TTK da mevcut bu hükmün yürürlükte olmasına karşın, Sigortacılık Kanunun 11. maddesiyle çelişmektedir. Şöyle ki Sigortacılık Kanununun 11. maddesi gereği, aynı tür ve konuda yapılacak sigorta sözleşmelerinde kullanılmak üzere hazırlanan sigorta genel şartları Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanır ve tüm sigorta şirketlerince uygulanır. Sigortacılık Kanunun 11/1 maddesi şu şekilde düzenlenmiştir ; Sigorta sözleşmelerinin ana muhtevası, Müsteşarlıkça onaylanan ve sigorta şirketlerince aynı şekilde uygulanacak olan genel şartlara uygun olarak düzenlenir. Ancak, sigorta sözleşmelerinde işin özelliğine uygun olarak özel şartlar tesis edilebilir. Bu hususlar, sigorta sözleşmesi üzerinde ve özel şartlar başlığı altında herhangi bir yanılgıya neden olmayacak şekilde açık olarak belirtilir. Yeni TTK ile bu çelişki ortadan kaldırılmaktadır. Yürürlükte olan TTK nın maddesine karşılık gelen Yeni TTK nın maddesinde sigorta genel şartlarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanacağı hükmü yer almamaktadır. Maddenin 1. fıkrası Sigorta poliçesi, tarafların haklarını, temerrüde ilişkin hükümler ile genel ve varsa özel şartları içerir, rahat ve kolay okunacak biçimde düzenlenir. şeklinde kaleme alınmıştır. Değişen bu madde ile TTK açısından idari denetim ortadan kalmıştır. Maddede yer alan 45 MEMİŞ, s.6 21

22 rahat ve kolay okunacak biçimde ibaresi yargısal denetimde şaşırtıcı ve anlaşılamaz klozların geçersizliğine kullanılacaktır. Hazine Müsteşarlığı, kanun gereği sigorta genel şartlarını düzenlemek ve yürürlüğe koymakla yükümlüdür. Sigorta şirketlerince kullanılan genel şartların onaylanan metne uygun olup olmadığı yine Hazine Müsteşarlığınca denetlenecektir. Denetimin amacı ekonomik yönden zayıf olan bireysel veya tüzel kişiliğe haiz sigorta ettireni korumaktır. 46 Kanımca sigorta genel şartlarının Hazine Müsteşarlığı tarafından düzenlenip onaylanması, diğer anlatımla sigorta sözleşmelerinin idari denetime tabi olması onları tek başına genel işlem şartı olmaktan çıkarmaz. Aksini savunan YAVUZ a göre uygulamada Hazine Müsteşarlığı sigorta şirketleri tarafından önerilen sigorta genel şartlar metnini onaylamak yerine tamamen özgün bir metin hazırlamaktadır. Müsteşarlık, genel şartları hazırlarken sigorta ettirenin menfaatlerini göz önüne almaktadır. Buna örnek olarak hukuksal koruma genel şartları gösterilebilir. Sigorta şirketlerinin Müsteşarlık tarafından onaylanan metin dışında bir metni kullanma imkanları söz konusu değildir. Bu durum göz önüne alındığında, şaşırtıcı kloz veya anlaşılamaz kloz kavramlarının sigortacı aleyhine yorumlanması ülkemiz açısından mümkün değildir. 2-Yargısal Denetim Sigorta genel şartlarının denetimi taraflar arasında çıkan uyuşmazlığın yargı önüne getirilmesi halinde mahkemelerce yapılacaktır. Hakim sigorta genel şartlarının denetimini yaparken öncelikle emredici hükümler yönünden konuyu ele alacaktır. 47 Genel koşulların idarece hazırlanıp onaylanmış olması, uyuşmazlığın çözümü aşamasında, mahkemece bu şartlar üzerinde hukuka uygunluk denetimi yapılmasını engellemez. Pek tabi ki sigorta genel şartları taraflarının uyuşmazlığının bir parçasını 46 BAHTİYAR, s BAHTİYAR, s.99 22

23 teşkil edebilir. 48 Emredici hükümler dışında TTK da mevcut Sigorta Hukukuna ilişkin hükümler Sigortacılık Kanunu ve ilgili yönetmelikler hakimin yargısal denetimde kullanacağı kriterlerdir. a-) Borçlar Kanunu Hükümleri Açısından Denetim Sigorta genel koşulları sözleşme niteliğinde belgelerdir. Bu yönüyle Borçlar Kanunumuzun sözleşme özgürlüğü düzenleyen ve sınırlayan 19 ve 20. maddeleri hükümlerine aykırı şartlar taşıyan şartları yönünden geçersizlikleri ileri sürülebilir. Örneğin sigortacının kast ya da ağır ihmalden sorumlu olamayacağına dair genel şartlarda bulunan kayıtlar BK madde 99/1 gereği geçersizdir. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Borçlar Kanunu 20 ve devamı maddelerinde düzenlenen genel işlem şartları hükümleri emredici nitelikte olmaları yönüyle sigorta sözleşmelerinin yargısal denetiminde kullanılacak hukuksal normlar olarak hayatımıza girecektir. Yeni Borçlar Kanunun genel işlem şartlarını tanımlayan 20. maddesi gereği, genel işlem şartlarının tüm özelliklerini taşıyan sigorta sözleşmeleri her ne kadar kullanan tarafından değil de Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlansalar da, yine aynı maddenin son fıkrası gereği niteliklerine bakılmaksızın yargısal denetime tabi olacaklardır. Genel işlem şartlarının yargısal denetimine tabi olacak sigorta genel şartları hangi yaptırımlara tabi olacaktır. Yeni BK nın 21 ve 22. maddeleri yazılmamış sayılmayı düzenlemekten 23. madde de açık ve anlaşılır olmayan hükümlerin düzenlenen aleyhine yorumlanmasından bahsedilmektedir. Yeni BK nın 21. Maddesi şu şekilde düzenlenmiştir; Karşı tarafın menfaatine aykırı genel işlem koşullarının sözleşmenin kapsamına girmesi, sözleşmenin yapılması sırasında düzenleyenin karşı tarafa, bu koşulların varlığı 48 BAHTİYAR, s.99 23

24 hakkında açıkça bilgi verip, bunların içeriğini öğrenme imkânı sağlamasına ve karşı tarafın da bu koşulları kabul etmesine bağlıdır. Aksi takdirde, genel işlem koşulları yazılmamış sayılır. Sözleşmenin niteliğine ve işin özelliğine yabancı olan genel işlem koşulları da yazılmamış sayılır. Hukukumuza yabancı bir kavram olan yazılmamış sayılma doktrinde doğuracağı sonuçlar bakımından farklı yorumlanmıştır. ALTOP a göre sözleşmenin yazılmamış sayılan genel şartları dışındaki hükümleri geçerliğini korur. Bu halde düzenleyen, bu koşulların yokluğu halinde sözleşme yapmayacak olduğunu ileri sürme hakkına sahip değildir. Yani sözleşmenin genel işlem şartları kapsamı dışında kalan hükümleri geçerliliğini korur, bu haksız şartlar kesin hükümsüzlükle ele alınır. Bu şartların kesin hükümsüz sayılmasına rağmen düzenleyen sözleşmeyi bu şartlar olmadan, kurmayacak olduğunu ileri süremez. 49 ALTOP un görüşü çerçevesinde sigorta genel şartlarında yer alan genel işlem şartları geçersiz sayılacak, diğer hükümler ise geçerliğini koruyacaktır. Sigortacı ise bu hükümler olmasaydı sigorta ettiren ile bu sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremeyecektir. OĞUZMAN/ÖZ e göre yazılmamış sayılma hüküm içerine yönelik değil, zayıf yanın sözleşmeyi imzalarken ki durumuna ilişkindir. Genel işlem şartı karşı tarafça yeterince incelememiş ve sonuçları tam manasıyla kavranamamışsa yazılmış sayılmak hükmünden bahsetmek gerekir. Sözleşmenin yeteri kadar incelenip, anlaşıldığının ispatı genel işlem şartlarını kullanan tarafından ispat edilmesi gerekir. Taraflar sözleşmede mevcut genel işlem şartlarını sonuçları ve içerikleri yönünden anlayıp mutabık kaldıktan sonra sözleşmeyi imzaladıklarını ispat edemezler ise, irade uyuşmasından söz etmek mümkün olamaz. Diğer anlatımla taraflar arasında irade uyuşması olmadığı hallerde 49 ALTOP,

25 yokluktan bahsedilir. Gerekli ispat şartları sağlanamadığı hallerde yazılmamış sayılma yokluğu ifade etmektedir. 50 ÖZ ün yazılmamış sayılmanın yokluk olarak yorumlanması görüşü çerçevesinde sigorta genel şartlarını ele alırsak, sigortacı, müşterisine poliçede yer alan ve kendisi lehine olan klozları tüm sonuçlarıyla anlattığını ve sigorta ettiren tarafından bu sonuçlarının anlaşıldığını ispat etmelidir. Aksi halde sigorta sözleşmesinin genel işlem şartları yok hükmünde sayılacaktır. Kanımca bu konuyu aşağıda ele alacağımız Yeni TTK nın maddesi ve Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelikle birlikte ele almak gerekir. Söyle ki ; anılan madde ve yönetmelik gereği sigorta sözleşmesinin imzalanması ve süresi boyunca, poliçe ve klozlar hakkında her türlü bilgiyi vermek ve riziko ve sonuçlarını anlatmakla yükümlüdür. Sigortacı tarafından bu yükümlülüğün yerine getirdiğinin ispat edilemediği hallerde, sigorta ettiren sigorta sözleşmesini fesih etme hakkında sahiptir. Aksi halde yani sigortacı tarafından bilgilendirme formu ile sigortalıya genel işlem şartları hakkında bilgi verildiği ve bunlarının içerini öğrenme hakkı tanındığı ispat edilirse, yazılmamış sayılma hükmünden bahsedilemeyecektir. b-) Ticaret Kanunu Hükümleri Açısından Denetim TTK m.1264 gereği Ticaret Kanununda hüküm bulunmadığı hallerde çıkan uyuşmazlıklara ilişkin Borçlar Kanunu Hükümleri uygulanacaktır. Sigorta sözleşmesi ile alakalı olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıkların, yargıç önüne çıkarılması halinde, maddenin ikinci fıkrasında sayılan haller nedeniyle sigorta sözleşmesini geçersizliğine karar verebilir. Kanunun emredici hukuk kuralları taraflardan birini ya da her ikisini, kamu düzenini ve genel ahlakı korumak için getirilmiştir. TTK m.1264 de yer alan emredici hükümlerin üç ana başlıkta topladığını görmekteyiz. 50 OĞUZMAN/ÖZ, s

26 -Sigorta kitabındaki bazı hükümlere aykırı olan bir kısım sözleşmeler batıldır. -Sigorta kitabında bazı hükümlere aykırı olduğu halde aykırılık teşkil eden hükümler batıldır. -Sigorta kitabında bulunan hükümlerin bir kısmına aykırı sigorta sözleşmelerinin ilgili şartları sigorta ettiren lehine geçersiz olup, kanun hükmü uygulanır. 51 Bu hüküm yanı sıra TTK m.1266 da sigorta sözleşmesinin genel şartlarının zahmetsizce okunabilecek bir şekilde yazılması şartı mevcuttur. Zahmetsizce okunabilecek ifadesi hem fiziksel olarak kolay okunma hem de anlaşılabilir olma olarak değerlendirilmelidir. 52 Yeni TTK nın maddesi ile sigorta ettireninin sigorta sözleşmesinin içeri hakkında bilgilendirilmesi diğer bir anlatımla genel işlem şartlarına karşı korunması amacıyla, sigortacıya Aydınlatma Yükümlülüğü getirilmiştir. Madde metni şu şekildedir. 1)Sigortacı ve acentesi, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce, gerekli inceleme süresi de tanınmak şartıyla kurulacak sigorta sözleşmesine ilişkin tüm bilgileri, sigortalının haklarını, sigortalının özel olarak dikkat etmesi gereken hükümleri, gelişmelere bağlı bildirim yükümlülüklerini sigorta ettirene yazılı olarak bildirir. Ayrıca, poliçeden bağımsız olarak sözleşme süresince sigorta ilişkisi bakımından önemli sayılabilecek olayları ve gelişmeleri sigortalıya yazılı olarak açıklar. (2)Aydınlatma açıklamasının verilmemesi hâlinde, sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasına ondört gün içinde itiraz etmemişse, sözleşme poliçede yazılı şartlarla yapılmış olur. Aydınlatma açıklamasının verildiğinin ispatı sigortacıya aittir. 51 MEMİŞ, s.8 52 BAHTİYAR, s

27 (3)Hazine Müsteşarlığı, çeşitli ülkelerin ve özellikle Avrupa Birliğinin düzenlemelerini dikkate alarak, tüketiciyi aydınlatma açıklamasının şeklini ve içeriğini belirler 53 Yeni TTK m ile sigortacı öncelikle, sigorta sözleşmesinin kurulması aşamasında, gerekli inceleme süresini sigortalıya tanımakla yükümlüdür. Sigortacı, müşterisini sigorta sözleşmesinin tüm şartları hakkında aydınlatacaktır. Sigortalının haklarını ve yükümlüklerini ve varsa özel olarak dikkat etmesi gereken klozları kendisine bildirecektir. Sigortacı bu yükümlüğü yerine getirdiğini ancak yazılı delilerle ispat edebilecektir. Madde metninde açıkça anlaşıldığı üzere bu bildirimlerin yapıldığının ispat yükü de sigortacıya yüklenmiştir. Bu bildirimleri yazılı olarak yapan sigortacı, ondört gün içinde sigorta ettirenin itirazı olmaması (zımni kabul) halinde sigorta sözleşmesini yapmış olacaktır. Maddenin gerekçesini incelediğimizde sözleşmenin kuruluş safhasında taraflarının birbirini aydınlatma yükümlülüğü ve dürüstlük kuralı gereğince, sigorta ettirenin kendisine düşen teknik ve özel şartlar içeren sigorta sözleşmesi hakkında, sigortalıya bilgi verme yükümlüğünden bahsedilmektedir. 54 Gerçektende yukarıda da değindiğimiz üzere, sigorta sözleşmesi genel şartları doğası gereği teknik ve ilk etapta anlaşılması zor hükümleri içermektedir. Her sigorta ettirenin bu genel işlem şartlarını anlaması ve sonuçlarını idrak etmesi beklenemez. Sigortacı ise sözleşmeyi sunan taraf olmak dışında, konusunda uzman basiretli bir tacirdir. Sigortacı, müşterisine sunduğu genel işlem şartı hükümdeki, sigorta genel şartlarının, Gerek 6762 sayılı Kanunda gerekse Borçlar Kanununda sigortacının bilgi verme ve karşı tarafı aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin özel bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak, sözleşmenin görüşülme safhasında, taraflardan biri diğerinin çıkarlarını korumak için dürüstlük kurallarına göre kendisinden beklenen özeni göstermek zorundadır. Bu noktada madde ile sigortacı açısından doktrin ve yargı kararları da dikkate alınarak sözleşmeden veya dürüstlük kuralından kaynaklanan aydınlatma ve bilgi verme yükümlülüğünün doğacağı kabul edilmiştir. Nitekim benzer düzenlemelere Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu ile Alman Sigorta Murakabe Kanununda da rastlanılmaktadır. Konunun öneminden dolayı aydınlatma açıklamasının verilmemesinin hukuki sonucunun ne olacağı maddenin ikinci fıkrasında ayrıca belirlenirken, üçüncü fıkrada da tüm sigortacılar için yeknesaklık sağlamak üzere bu yükümlülüğün içeriğinin sigortadan sorumlu kurum olan Hazine Müsteşarlığı tarafından tespit edileceği öngörülmüştür. 27

28 doğurduğu hak ve yükümlülüklerini, sonuçlarını ve sigorta ettiren aleyhine klozlarını iyi bilmektedir. Tarafların sözleşmenin kurulması sırasında dürüstlük kuralına sıkı sıkıya bağlı olmaları gerekir. Bu yönüyle konusunda uzman sigortacının müşterisini, sigorta sözleşmenin tüm sonuçları yönünden aydınlatma yükümlülüğünün yasalaşması yerindedir. Kanımca aydınlama yükümlüğünün yerine getirilmemesinin hukuki sonuçlarının, sigortacı yönünden yaptırımlarının, her ne kadar yönetmelikte yer alsa da, kanunda belirtilmemesi yerinde olmamıştır. Kanun koyucu sigorta şirketlerince sigortalıyı aydınlatma yükümlüğünün yerine getirilmemesi halindeki sigortalının başvuracağı hukuki yolları açıkça ifade etmelidir. 3-Sigortacılık Kanunu Hükümleri Açısından Denetim Sigortacılık Kanunu, sigortacılıkla alakalı konuların düzenlemesini amaçlamaktadır. Sigortacılık kanunu emredici ve yarı emredici hükümler içermektedir. 55 Konumuzla alakalı olarak kanunun amacını ifade eden 1. maddesinde yer alan sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ibaresi gereği de, sigorta sözleşmelerinin genel işlem şartları yönünden denetleyen yargıcın kullanacağı hukuki normlardan biri de Sigortacılık Kanunu dur. 4-) Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik Açısından Denetim 28 Kasım 2006 Tarihli Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren sayılı Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin 1. maddesi yönetmeliğin amacını şu şekilde ifade etmektedir. 55 MEMİŞ, s.8 28

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN GENEL İŞLEM KOŞULLARININ KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI *

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN GENEL İŞLEM KOŞULLARININ KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI * 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Genel İşlem Koşullarının 1 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENEN GENEL İŞLEM KOŞULLARININ KONU BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI * Doç. Dr. Murat AYDOĞDU **

Detaylı

GENEL İŞ KOŞULLARI VE GENEL İŞ KOŞULLARININ DENETLENMESİ

GENEL İŞ KOŞULLARI VE GENEL İŞ KOŞULLARININ DENETLENMESİ Genel İş Koşulları ve Genel İş Koşullarının Denetlenmesi 81 GENEL İŞ KOŞULLARI VE GENEL İŞ KOŞULLARININ DENETLENMESİ Prof. Dr. Şükran ERTÜRK * GİRİŞ Günümüze birçok alan ve sektörde, tarafların serbest

Detaylı

SİGORTACININ SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ GELİŞMELER (SİGORTACININ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU)

SİGORTACININ SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ GELİŞMELER (SİGORTACININ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU) SİGORTACININ SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ GELİŞMELER (SİGORTACININ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU) YRD. DOÇ. DR. MEHMET ÖZDAMAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ Kıymetli Misafirler,

Detaylı

YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA GENEL İŞLEM KOŞULLARININ DENETLENMESİ- TKHK M. 6 VE TTK M. 55, F.

YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA GENEL İŞLEM KOŞULLARININ DENETLENMESİ- TKHK M. 6 VE TTK M. 55, F. YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA GENEL İŞLEM KOŞULLARININ DENETLENMESİ- TKHK M. 6 VE TTK M. 55, F. 1, (f) İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK Doç. Dr. Yeşim M. ATAMER * I. GENEL OLARAK Uzun yıllar Türk

Detaylı

TÜKETI CI NI N KORUNMASI I LE I LGI LI DÜZENLEMEDE YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER

TÜKETI CI NI N KORUNMASI I LE I LGI LI DÜZENLEMEDE YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER TÜKETI CI NI N KORUNMASI I LE I LGI LI DÜZENLEMEDE YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER (TKHK Şerhi- I lgili Yönetmelikler ve On-line Sigorta) Samim ÜNAN 7/11/2013 tarihinde kabul edilen ve 2014

Detaylı

AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SERHAL NUR MAHMUTOĞULLARI

AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SERHAL NUR MAHMUTOĞULLARI AVUKATLIK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SERHAL NUR MAHMUTOĞULLARI ANKARA 2007 ANKARA BAROSU YAYINLARI Ankara Barosu Başkanlığı, 2010 Tüm hakları saklıdır İletişim adresi Ankara Barosu Başkanlığı Adliye

Detaylı

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ Yüksek Lisans Tez Projesi ÖZLEM KOCAOĞLU Ankara 2007 2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sayın Ahmet İyimaya TBMM Adalet Komisyonu Başkanı TBMM Adalet Komisyonu Ankara Sayın İyimaya, İstanbul, 25.03.2008 Ref No:AK/bs/08-690 Türk Borçlar Kanunu Tasarısı hakkındaki görüşlerimizi talep ettiğiniz

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852)

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE GEREKÇELERİ ALTINCI KİTAP Sigorta Hukuku BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1401 21. yüzyılda teknolojinin geçirdiği

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE GEREKÇELERİ ALTINCI KİTAP Sigorta Hukuku BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1401 21. yüzyılda teknolojinin geçirdiği TÜRK TİCARET KANUNU MADDE GEREKÇELERİ ALTINCI KİTAP Sigorta Hukuku BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1401 21. yüzyılda teknolojinin geçirdiği gelişmelere paralel olarak, doktrinde sigorta sözleşmesinin

Detaylı

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yüksek Lisans Tezi EVRİM AKGÜN İSTANBUL, 2010 T.C BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK PROGRAMI SİGORTA

Detaylı

EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39

EĞİTİM KONUSU 4: SİGORTACILIKTA İÇ SİSTEMLER, İÇ DENETİM VE RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI... 39 1 İÇİNDEKİLER SİGORTACILIK EĞİTİMİ DERS NOTLARI EĞİTİM KONUSU 1: SİGORTACILIK MEVZUATI... 5 1.1. İlgili Mevzuat 1.2. Sigorta işlemlerinde kullanılan sigorta belgeleri EĞİTİM KONUSU 2: TÜRKİYE DE SİGORTACILIK

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

LEASİNG SÖZLEŞMELERİ

LEASİNG SÖZLEŞMELERİ LEASİNG SÖZLEŞMELERİ 1 GİRİŞ Dünyada ticaret hayatının başladığı ilk günlerden itibaren ticari faaliyetlerle uğraşan kişiler finansman sağlamak amacıyla klasik yöntemlerin haricinde alternatif yollar aramışlardır.

Detaylı

Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi

Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi Dr. Samim ÜNAN İstanbul, 4 M ay 2012 SİGORTA HUKUKU TÜRK DERNEĞİ (AIDA TURKEY) Kredi (Ticari Alacak) Sigortası Genel Şartları Şerhi Dr. Samim Ünan Şubat

Detaylı

İŞÇİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK VE FESİH HAKKI

İŞÇİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK VE FESİH HAKKI İŞÇİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK VE FESİH HAKKI D o ç. D r. L e v e n t A K I N Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesi, çalışma şartlarındaki esaslı değişikliğin

Detaylı

Yıl: 1 Sayı: 1 Eylül 2006. Sahibi: Seçkin Yayıncılık A.Ş. Adına Koray Seçkin. Dergi Editörü: Mehmet Handan Surlu mhsurlu@seckin.com.

Yıl: 1 Sayı: 1 Eylül 2006. Sahibi: Seçkin Yayıncılık A.Ş. Adına Koray Seçkin. Dergi Editörü: Mehmet Handan Surlu mhsurlu@seckin.com. Editörden... Seçkin Yayıncılık uzun süredir düşündüğü bir hususu gerçekleştiriyor; Terazi Hukuk Dergisi... Dergide öncelikle, öğreti ve uygulamanın güncel konularını, önemli sorunlarını içeren makalelerin

Detaylı

Local and Global. eylül2014

Local and Global. eylül2014 2 Local and Global Av.Ufuk KULA Av.Ufuk KULA, Av.Ufuk KULA Yerel Süreli Hukuk Bülteni Yeni ekonomiyle birlikte piyasaların gelişen ve değişen yapısı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu hukuki hizmetlerin kapsamı

Detaylı

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU METNİ Esas No : 1/787, 2/34, 2/49, 2/109, 2/280, 2/461, 2/576, 2/726, 2/882 4/7/2013 Karar No: 14 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUN GETİRDİĞİ BAŞLICA YENİLİKLER Prof. Dr. Baki KURU Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra İflas Hukuku Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cem DURAK Yeditepe Üniversitesi

Detaylı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Değerlendirme Toplantısı TBB Kredi Kartları Çalışma Grubu Türkiye Bankalar Birliği tarafından 18 Mart 2006 tarihinde İstanbul da

Detaylı

SİGORTACININ KANUNİ HALEFİYETİ MÜESSESİNİN İDARENİN SORUMLULUĞU ALANINDA UYGULANMASI

SİGORTACININ KANUNİ HALEFİYETİ MÜESSESİNİN İDARENİN SORUMLULUĞU ALANINDA UYGULANMASI SİGORTACININ KANUNİ HALEFİYETİ MÜESSESİNİN İDARENİN SORUMLULUĞU ALANINDA UYGULANMASI GİRİŞ Doç. Dr. Melikşah Yasin * Toplumun genel ve ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik idari faaliyetlerin çeşitlenmesi

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL

TÜKETİCİ KREDİLERİ Mesut Cemil Cad. Murat İş Hanı B Blok Kat:6 Daire:21 Kuştepe-Mecidiyeköy / İSTANBUL TÜKETİCİ KREDİLERİ 1 TÜKETİCİ KREDİLERİ A)Türk Tüketici Hukukunda Tüketici Kredilerine İlişkin Düzenleme 1. TKHK'daki Tüketici Kredilerine ilişkin Düzenlemenin Amacı ve Kapsamı: Hukukumuzda Tüketicinin

Detaylı

KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No. 6502 Kabul Tarihi: 7/11/2013

KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kanun No. 6502 Kabul Tarihi: 7/11/2013 Tüketicinin Korunması Kanunu 28.05.2014 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun 56.maddesine göre Garanti belgeleri artık üretici ve ithalatçılarca düzenlenecek Bakanlık Onayı yapılmayacaktır. Ancak

Detaylı

GÜLTEKİN HUKUK BÜROSU

GÜLTEKİN HUKUK BÜROSU İçindekiler 1. Şüphe Feshi ve Türk Hukukundaki Yeri 1-11 2. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerinin Temsil Yetkisinin Sınırları ve Ultra Vires Teorisi 13-20 3. Haberler ve

Detaylı

SİNEMA ESERLERİNDE ESER SAHİPLERİNİN VE İCRACI SANATÇILARIN MALİ HAKLARINA İLİŞKİN GÜNCEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SİNEMA ESERLERİNDE ESER SAHİPLERİNİN VE İCRACI SANATÇILARIN MALİ HAKLARINA İLİŞKİN GÜNCEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Sinema Eserlerinde Eser Sahiplerinin ve İcracı Sanatçıların Mali 1931 SİNEMA ESERLERİNDE ESER SAHİPLERİNİN VE İCRACI SANATÇILARIN MALİ HAKLARINA İLİŞKİN GÜNCEL SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Current Problems

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Kasım 2013 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 28835 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6502 Kabul

Detaylı

MAKALE-III İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ALACAKLARINDA İBRA-I. Dr. Halil YILMAZ GİRİŞ

MAKALE-III İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ALACAKLARINDA İBRA-I. Dr. Halil YILMAZ GİRİŞ -III Dr. Halil YILMAZ 1965 yılında Sandıklı da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde lisans eğitiminin ardından, 1998 yılında yüksek lisans eğitimini ve 2007 yılında ise doktora eğitimini

Detaylı

SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI. Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER

SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI. Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER SİGORTA HUKUKU DERS NOTLARI Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU Doç. Dr. Kerim ATAMER I. BÖLÜM GİRİŞ I. SİGORTANIN TANIMI VE UNSURLARI Sigorta, aynı veya benzer rizikolara maruz bulunan şahıslar topluluğunda, belirli

Detaylı