:' $ fi ::*t g" name="description"> :' $ fi ::*t g">

r H &s ii? sifisee A 5i1 gejg is d *l 1E*i S[+ g s'fi i : 'v =*3 :.; d : P ! F Eq $ fie E ::*t i g [+e t ;' +gc r 1 #, *a 5' 1 * E:.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "r H &s ii? sifisee A 5i1 gejg is d *l 1E*i S[+ g s'fi i : 'v =*3 :.; d : P ! F Eq $ fie E ::*t i g [+e t ;' +gc r 1 #, *a 5' 1 * E:."

Transkript

1 e f, +'r' Q r-l "a Ct '+** D!' 3 B 3-, 1 t!?c'ncr'lb -:1.' l, -.91 l, \..D i.!' l ii? siis A 5i1 gjg is d G\ (, r:.0'a a d g :ls& t?5:,+ e ii + *B;9c; i *l 1*i S[+ g $.*Ti' A -.t *fii-> :' $ fi ::*t g s'i i : a 'v *3 :.; d : P e-'e c + i g [+e t ;' +gc r 1 6 T* U e. r :+ k 3 < 5 ts ' :* P ] #, *a 5' 1 * :. i: >rei6! q r H &s ir I -l t: s t {tt dc.< I ; a 6 X A.l g< :qt 3iH,? s' ae?i *; { 3:!: 5 g :. &e s & b')i ;'i 3.?d a g a. ' P. 4: li I l!t t l3 IQ.t r> < g ri x 1..) t3 x rl t

2 T.C. SAdLIK BAKALIdI ir, sadr,rr uuonr,ucu acir-, yannru AMBULAsT uuariynrsi KASK sicnr,tsr yaprrrrr,namr isi rnrdx ganmraunsi MADD I : TAIMLAR l I. idare : Adana il Saflrk Mtidiirliidi.i 1.2. yiiklenici : Uerine ihale yuprtuirr" siilegme imalanan istekli MADD2:i$iKOUSU Adana il saghk Miidiirliigii kayrtrannda. yer alan_ ve hara faal lup trafile grkmrg il Ambulaas servisi biinyesinde him*et t";;;l; Tagrtlan Kask S igrtalanrun yaptrntmasiiqi- MADD3:iSiStnnsi Ac yardrm Ambulanslanmn Mtrlu Kara igin siiresi l(bir) yrr / _365(iigyiiartmrgbeg)_ giin lacakt'. Kask pligeleri baglangrg tarihinden itibaren saat 12i00'de br$dy*"k, bfi; tarihinde saat 12:00,de sna erecektir. MADD4:ARAQsAIsI Bu gartname kapsamrna 1 ( BiR ) adet Acil yardrm Ambulansr dahildir. MADD 5: GL $ARTLAR 5'l' Pligeler Kara Tagrtlarr Sigrta Genel $artlan hiikiimleri uyannca diienlenecektir. 5'2' Pligeler yiiklenici tarafindan tam ve eksiksi larak idareye teslim edilecektir pligelerin teminat kapsamlan 6. Maddede belirtilmigtir. 5'4' lasr hasarlarda hasar bedelinin tamamr ddenecek lup, eksik sigrta adr altrnda herhangi bir kesinti yaprlmayacaktr 5.5. Mini :ntr",hit"tini sigrra girketi qalmmasr, en genig dlgiide sallamahdr. aracrn far, stp. Teyp lambasr ve iinyal 'lambalanmn krnlmasr, dn, arka, yan cam fasarlaqldan plige vadesf igerisinde bir t"r-'t-gtr**ur halinde ve %100 hasarsrhk riiculu indirimi durumlarda bulmayacaktr. 5'6' Hasar snrast eksper istenilmesini Ttrl"*ip mesai giinlerind e 24 saat iqinde, ;ffiffi;?":-* ve resmi tatil gtinlerinde tatili rakip eden ilk is-giiii;"-"trperti iglemi 5'7' Mekanik ve maddi hasarh kaalar ve arralarda sigrta qirketi tarafmdan srrursr gekici-kurtancr t^"1t,:iqt*:iltu.c:h.l y"a.iina"yrc,"-l"urf* a"rr.nirilecek lup, gekilme esnasrnda meydana gelebilecek lan hlarllrda karqrlanacaktr.. 5'8' Herhangi bir hasar lmast durumunda higbir gekilde plige bitim tarihine kadar tek taraflr larak pligelerin iptal edilmesi so knusu tama. 5'9' lugan hasarlardan snra hasar ddemeleri hasar evraklanrun yiiklenicinin eline gegmesinden itibaren en fala 15 ig gtinii igerisinde yanlla.caktrl, atura veya fatura yerine gegen belgeler pstava verildikren tutuittigtirii.*u v,:itt*i"irrin ai"" g"q-ii ;;,+;dilecektir. ta \- \ A ll/l- \tx \ D/ r' l\r\\\ \r \\

3 5.10. ibralar hasar bedelinin yiiklenici tarafindan liffiq'fi:,.'"j;*ffiffi H J"1 jlll:i1'l, ffi:*.',.ffi :l*" tarafindan imalanacaktrr. idarenin belirteceli banka cjdemelerin gecikmeye de cidenmesini miiteakip i 5.1r. pliqererde arag tipine gdre Ambulans, ibar.esrnin lmasr gerekmektedir. 5'12' Herhanei bir.hasar halinde hasar ranrna bakrlmaksrrn aracrn nanmr mrirnkilnse dn.elikle na'mr yluna gtar"".t "r"p ilrtikarl iglemi uygulanmayacaktrr I{erhangi bir muafi yet uygulanmayacaktrr. hasarlardaki defistirilecek. lan britiin parsalar birebir rijinal u.ru,u"tullr.?::::"*lt' hakir sak, k;i;"il;*.vruasr na'mrn yaprlacagr teknik ser'isin..gilnirrd" laarenin t"r"it Kask sigftasrmf, yplgq ldulu yrl,rgensinde hig kaa yapmayan/hasar i'"tf#rll:ilfrh:il,hiliirr;dirimi,-tr,;-t,,'1.,0 rup bir snraki yrr yaprracak ran 5'16' yiiklenici tarafindan pligenin drienreme amam gerdi[i'de, idareden rrgili aracrn ruhsat bilgileri istenrnet.u.etiyte piiq" JJ""i.r..itri.. 5'17' yiiklenici firma tarafindan diienlenen evrak ve pligelerde yaprlan eksik ve yanhql*lar yiiklenici firma srumlulu[undadrr. 5'l8 Kask plicesi ambulans. larak_ yaprlacak lup, hem arag bedeli hem de ekli listede belirlilen trbbi dnanimrar ve demirbag -urr"-"r1.,.n,inat kapsamrna a'nacaktrr. 5'19' Ihtiyari Mari Mesuliyet, erdi Kaa, Siirekli Sakattrk, Krymet Kaanma, Deger Kaybr, Mini narrm Himetleri, nuntsai K;;;;;#;an tacakrl. MADD 6 : TMiAT KAPSAMLARI Crev. lkavr. kargaqalrk ile ):i:,;:i: riere halk hareketleri ve bunlan rinlemek ve lerkiti rganlar etkilerini rarafrndan yaprlan miidahaleler snucunda m"ydarra eele,, 6'2' Savr' -Ter6rle Miicadele Kanununda berirr'en tercir eyremleri ve bu eylemlerden dlan sabtai ile bunlarr nf"rrl"t u"'"if.]lerini aaltmak iiere l,etkili rganlar tarafindan yaprlan miidahagler snucunda meydana gelen ar.arlar, 6.3. Deprem, sel, su baskmr nedeniyle meydana gelen ararlar, 6'4' Sigara vb maddelerin temasr ile meydana geren yangrn drgrndaki yanmalar nedeniyle meydana gelen ararnr, 6'5' etkili rmavan kigilerce gektirilen ve kura'ara uygun lmadan gek'cn veya gektirilen araglara gelen ararlar, 6'6' Taqrtrn kuratara uygun bir gekilde yasal rarak taqrmasrna iin verilen patlaylcr. parlayrcr ve yakrcr maddeler tagrmasr nedeniyle ugriyacagt ararlar, 6.7. Qaltnma ve hrrsrhk durumunda meydana gelen aratlat, 6.8. Qarpma veya qarplgma snucu meydana gelen ararlar, 6.9. Kargr arag hasannda meydana gelen ararfar, sallamak igin kntak setinin

4 ,"_i"r,""r'111"ifir."q anahtannln gasp snucu a.hnarak aracrn gahnmas nda %100 ddeme il 6,12. Trbbi Dnanunlar. ve. tlbbi ciha, ekipmanl ar kaa snucu hasar g( takdirde tamiri miimhin deilse yenisi il" a.gi9iiir"i"i#aragta burunaa sarf malemeieri, ve bir kullammlft malemelr teminutu urril?jfi:rii.-''"'' *t"1jjlt.i::::.]1.aemirbl (defibrilatdr, ksijen ve vakum sistemi, aspiratdr, H;ff ::**:'"::':"::,:-Tinn"''r'"'iir"*ffi;;".",#,:'#;"J';'"ffi:i #,ff ]"filf;f :*n:t:.:::191"":t;;ffi ffi ##;'ffi'#lj:il:':xl ;#il::';*:':i',""1,':"i*tlt:n"u"'jilil;,#il'##'i"'#:tiffi Ai:: ifl';il#:,n'fl"j:":',:^.".ljy1:'il;til.-,";ilft::ff;:'#iilfr lambalan, ika rgrklan, rg,yat,ge.it vb. her tti.ri, urr*-"llr"',;rt#:tffiilll H: 6'14' ihtiyafi Mali Mesuliyet, erdi Ka4 Stirekli Sakaflrk, Krymet Kaanma, Deler Kaybr, Mini Onanm Himetleri, Hukuksal f*_u t"_iuiian lacaktr. MADD 7 Z BAZI riri,ar TUTARLARI 7.f. Ihtiyari Mali Mesuliyet Teminarr; Bedeni ararlarda galus bagrna en a : ,00 TL Bedeni ararlarda kaa baqrna en a : ,00 TL tvtlfjl arartaraa kaa ba$rna en a : ,00 TL lacakrrr, 6, ffid, l:t;.1,::115::1"-inatr,.ambulans isinde bulunan sugr* p"rrneri, hasta/hastalar, Siiriicii ve ylcu dliimii igin en a : ,00 TL Siinici.i ve ylcu siirekli sakathk igin en a : ,00 TL _ - _ r}rii.u "" ylcu tedavi giderleri igin en a: S.OOO,OO TL lacaktrr, 7.3. Hukuksal Kruma Teminau; Araca balh kruma en a : 5.000,00 TL Siiriiciiye balh kruma en a : 5.000,00 TL lacaktr. i:,i_tf,: 11:1 :t** rrbbi dnamm, demirbae, aras ve aksesuar lambasr, (siren,tepe navigasvn cihar, lasfik basrns 6lser cihal ; ;*-;;;;:,"ifri.",,-ii,":,1;lli. Ig bu teknik $arhmme ekleri harig, 3(ii9) sayfa ve 7(yedi) gener maddeden ibareuir. k l: Kask sigrtasr yaprlacak araq listesi k 2: Teminata dahil lacak hbbi dnanrm, ekipman ve demirbag listesi k 3: I Adet aracrn ruhsat ftkileri Baykul il Amb. Tahsin US W

5 TKjK DOATM(mbitya dtaptar,refakatciyan paneller. ilasyn,etektrik siren sistemi taban,tavan ve i9 dlg \A l l/l il,1 \

6 s.q I\ 6t!J a t tr tt J u l t: ta tg t; (.{ n < Z agh C\? i 6 l ln. 5. J. (! c IIJ.9, J UJ,' tr..st f ad t, :J '(, t) Jtr rj :J J '(, ad.j f tf c{

7 Hi$f* *" tser nl {l) ^rac 0ri\ trak tc\l ifl!r,[l:{,\.tt lr (O DICI dr,chrr P llri lt vlrlt tja) ('Ir ttl)f,llr-iit,r sqiils Jr& vrh,dtcl tl, [.c ls.ba P h..rc-d. _..._J.,.../t... br{tlcfd..atr.rtdb, tlqrtc Lrrrft,rr.f rlrt.- fttc th& -.._J...,[tt r--._./a).-. hrfilcrdt.!4n{dh. ^ytnr.c lrtstmc lsffg5*r'.'t"'s AfT llrtc e r tug.../..-..rt... lt r.g L..ir.d llt Ar+!t!Or-hr D.iltl*.-r-.-.rt0.._

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILUNMAKTA.DIR. EXTi TEXNiK SARTNAIVGDE BULI.JNMAKTADIR EKI-I TEKNIK SARTNAMEDE BTJLUNMAKTADIR BT,ILIJNMAKTADIR

EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILUNMAKTA.DIR. EXTi TEXNiK SARTNAIVGDE BULI.JNMAKTADIR EKI-I TEKNIK SARTNAMEDE BTJLUNMAKTADIR BT,ILIJNMAKTADIR Kt,Rl'M BiRiM isin ADI :T,C SAdLIK BAKANLIGI :aorkiye ilaq ve rrbbr clrraz KrrRrrMU : BiLGi sistettr-eri ANALiz, yazilrm GELISTRI'G, TEKNiK DESTEK ve BA(IM NARIM Hiz\{ETl ALrM TARII :24-01-2014 ALIM TURU

Detaylı

:L)uS : Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Yaptırılması Hizmet Alım İşi. 2..o1t2../20 i2. T.C. ADANA VALİLİ(;İ Halk Sağlığı Müdürlüğü ADANA

:L)uS : Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Yaptırılması Hizmet Alım İşi. 2..o1t2../20 i2. T.C. ADANA VALİLİ(;İ Halk Sağlığı Müdürlüğü ADANA Sayı Konu T.C. ADANA VALİLİ(;İ Halk Sağlığı Müdürlüğü :L)uS : Zorunlu Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası Yaptırılması Hizmet Alım İşi ADANA 2..o1t2../20 i2 TEKLiF FORMU Mü dürlüğümüzün ih tıyacı o an

Detaylı

, q6q. Toplamfiyatyalnrz... NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deeerlendirilecektir. ...Tl'dir. GENELTOPLAM

, q6q. Toplamfiyatyalnrz... NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deeerlendirilecektir. ...Tl'dir. GENELTOPLAM Sayr Konu, q6q : Teklif T.C. ADANA VALILIGI Halk Salhg Mudurlugri TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agatrda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 4 ) kalem Sabit Telefon Hizmet Ahmr isi; 4734

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I TURKKIZI IB6B runx KztLA KUZEY MARMARA BOICE eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna N I ',I nxezi aininl t=rl \ 1. TANIMLAR : taqrr. Bu madde tarif edilen sozlegme ve eklerinde kull " Tiirk Krztlayt", Kuzey

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

/f\, TUKA$ GrDA SANAYI VE ricnner ANONIM $IRKETI. nir,cilnnn iligrin srnrrlr BAdrMSrz DENETivT naporu. Crowe Horwath-

/f\, TUKA$ GrDA SANAYI VE ricnner ANONIM $IRKETI. nir,cilnnn iligrin srnrrlr BAdrMSrz DENETivT naporu. Crowe Horwath- A t /f\, Crwe Hrwath- Crwe Hrwath Olgu Ba$rmsrz Denetim ve YMM A.$. RaprTarihi: 6.8.215 Rapr Sayrsr: 215/97-89 TUKA$ GrDA SAAYI V ricnnr aaa AOIM $IRKTI 1 OCAK - 3 HAZIRA 215 ARA DOM FIASAL nir,cilnnn

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA

odnenlrc lilsrln rlueusrttaaloll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI M RAPONA W k{wnu enetlm ve Dangatr,al'* A.$, WD tldce.nd.atfimltlng nd Cnsthlrtg tru, sumas SUNI TAHTA VE MOBILYA SANAYi A.5. 07 OAK. il ANALIK 2A74 HESAP dnenlrc lilsrln rlueusrttaalll.r ve 8A6, [T,S'Z DE N ETI

Detaylı

1. GENİŞLETİLMİŞ HUSUSİ KASKO SIGORTA POLIÇESI (K83) 2. SÖZLEŞME TARAFLARI

1. GENİŞLETİLMİŞ HUSUSİ KASKO SIGORTA POLIÇESI (K83) 2. SÖZLEŞME TARAFLARI 2. SÖZLEŞME TARAFLARI SİGORTA ŞİRKETİ : DUBAI STARR SİGORTA A.Ş. ADRESİ : Kısıklı Cad. No:4/B Sarkuysan Ak İş Merkezi Kat 2 D:7 Altunizade 34662 Üsküdar / İstanbul SİGORTA ETTİREN : MERSİN ARAÇ KİRALAMA

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

LIBERTY CANIM EVİM SİGORTASI

LIBERTY CANIM EVİM SİGORTASI LIBERTY CANIM EVİM SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha larak düzenlenen bu frm, sigrta sözleşmesine taraf lmak isteyen ve sigrtadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapacak sözleşmeye ilişkin

Detaylı

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n.

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. Borsa istanbul A. g. Regitpaga Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan 3446T istengul BAGIMSIZ HUKUKqU RAPORU IL.06.2015;izmir Sermaye Piyasasr Kurulu, Eskigehir

Detaylı

irenaj kanr kendiliiinden ve serbest gravitasyon yotu ile

irenaj kanr kendiliiinden ve serbest gravitasyon yotu ile oksijenator (TUP SETi ile) 1) cenel ozrrlixlrn z1 rerruir ozntirlrn a) Genel ol

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Kasko K, 0 (sıfır) 10 yaş arası Kia marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR BÖLÜM

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I DOGRUDAN TEMN TEKLF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruouru-ugu uar ve rrtzvret ALrM routsvonu BA$KANrtctNe Alsancak/iZMiR Tekl if Sahibinin Adr Soyadr lt icaret Unvanr AErk Tebligat Adresi Baflr Bulundufiu Vergi

Detaylı

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t

*T. li internet sitesi ile. r. Aynca bagvuru. \ L [ssist$t Gedik Yatrnm Menkul Deferler Anonim $irketi'nden ortakhfrmtztn kayda altnmrq olan 200.000.000 TL nominal defierli finansman bonolanntn halka arz edilecek 20.000.000 TL'lik nominal defierli krsmrnri sahqrna

Detaylı

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI NİS-KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Nis-Kasko, 0 (sıfır) 10 yaş arası Nissan marka otomobil ve kamyonet kullanım tarzı araçlar için kapsamı ve teminatları özel olarak belirlenmiş bir poliçedir. ÖZEL ŞARTLAR

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

+'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1:

+'J:8tffi'X;:?ffiJ,Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1: +'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1: gorevlendirilen Bakanlrk Temsilcisi...,.,.,...\).ln+nn...,,f.9(ff89p.,,...,.,, gozetiminde yairtmrjtrr. Turk Ticaret

Detaylı

HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI HYUNDAI KASKO SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz ve Hyundai Assan işbirliğiyle oluşturulan Hyundai Kasko, 0 (sıfır) -10 yaş arası Hyundai marka otomobil, kamyonet, minibüs tipi araçlar için kapsamı ve teminatları

Detaylı