2010 TAKVĠM YILINDA ELDE EDĠLEN MENKUL SERMAYE ĠRADININ BEYANINDA DĠKKATE ALINACAK ĠNDĠRĠM ORANI ĠLE ĠSTĠSNA UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 TAKVĠM YILINDA ELDE EDĠLEN MENKUL SERMAYE ĠRADININ BEYANINDA DĠKKATE ALINACAK ĠNDĠRĠM ORANI ĠLE ĠSTĠSNA UYGULAMASI"

Transkript

1 2011 YILI DÖNEM BAġI DEĞĠġĠKLĠKLERĠ Gayrimenkul Sermaye Ġratlarında Uygulanan Ġstisna Tutarı GVK 21. Maddesinde Yer Alan Mesken Kira Gelirleri İçin Uygulanan İstisna Tutarı, 2011 Takvim Yılında Elde Edilen Kira Gelirleri İçin TL Olarak Tespit Edilmiştir. Hizmet Erbabına ĠĢyeri Veya ĠĢyerinin MüĢtemilatı DıĢında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere ĠliĢkin Ġstisna Tutarı GVK 23. Maddesinin 8 Numaralı Bendinde Yer Alan, İşverenlerce İşyeri Veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Hizmet Erbabına Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı, 2011 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere 10,70 TL Olarak Tespit Edilmiştir. Sakatlık Ġndirimi Tutarları GVK 31. Maddesinde Yer Alan Sakatlık İndirimi Tutarları, 2011 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere; Birinci Derece Sakatlar İçin 700 TL, İkinci Derece Sakatlar İçin 350 TL, Üçüncü Derece Sakatlar İçin 170 TL. Değer ArtıĢı Kazançlarına ĠliĢkin Ġstisna Tutarı GVK Mükerrer 80. Maddesinde Yer Alan Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı, 2011 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanmak Üzere TL Olarak Tespit Edilmiştir. Arızi Kazançlara ĠliĢkin Ġstisna Tutarı GVK 82. Maddesinde Yer Alan Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı, 2011 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanmak Üzere TL Olarak Tespit Edilmiştir Tevkif Ata Ve Ġstisnaya Konu Olmayan Menkul Ve Gayrimenkul Sermaye Ġratlarına ĠliĢkin Beyanname Verme Sınırı GVK 86. Maddesinde Yer Alan Tevkif Ata Ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul Ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı, 2011 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanmak Üzere TL Olarak Tespit Edilmiştir. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife TL'ye Kadar % TL'nin TL'si için TL, Fazlası % TL'nin TL'si için TL % TL'den Fazlasının TL'si için TL % 35 Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Ücret Gelirleri Tarifesi TL'ye Kadar % TL'nin TL'si için TL, Fazlası % TL'nin TL'si için TL, Fazlası % TL'den Fazlasının TL'si İçin TL, Fazlası % TAKVĠM YILINDA ELDE EDĠLEN MENKUL SERMAYE ĠRADININ BEYANINDA DĠKKATE ALINACAK ĠNDĠRĠM ORANI ĠLE ĠSTĠSNA UYGULAMASI 01/01/2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Her Nevi Tahvil Ve Hazine Bonolarından Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesinde 2010 Yılında Elde Edilen Menkul Sermaye İradının Beyanında Uygulanacak İndirim Oranı % 93,4 Olmaktadır. VERGĠ USUL KANUNU 2011 YILI DEĞĠġEN ORANLARI BĠLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERĠ MADDE 177- TL 1- Yıllık; - Alış Tutarı - Satış Tutarı Yıllık Gayrisafi İş Hasılatı

2 3- İş Hâsılatının 5 Katı İle Yıllık Satış Tutarının Toplamı Madde 232- Fatura Kullanma Mecburiyeti 700 TL Madde 313- Doğrudan Gider Yazılacak DemirbaĢ Ve PeĢtamallıklar 700 TL USULSÜZLÜK DERECELERĠ VE CEZALARI (KANUNA BAĞLI CETVEL) MADDE 352- I. DERECE USULSÜZLÜKLER 1- Sermaye Şirketleri Sermaye Şirketi Dışında Kalan Birinci Sınıf Tüccarlar Ve Serbest Meslek 60 Erbabı 3 - İkinci Sınıf Tüccarlar Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi 15 Olanlar 5- Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 8 6- Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 3,70 II. DERECE USULSÜZLÜKLER 1- Sermaye Şirketleri Sermaye Şirketi Dışında Kalan Birinci Sınıf Tüccarlar Ve Serbest Meslek 30 Erbabı 3 - İkinci Sınıf Tüccarlar Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi 8 Olanlar 5- Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 3,70 6- Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 2,15 MADDE 353- FATURA VE BENZERĠ EVRAK VERĠLMEMESĠ VE ALINMAMASI ĠLE DĠĞER ġekġl VE USUL HÜKÜMLERĠNE UYULMAMASI Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması 1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek Makbuzu verilmemesi, alınmaması Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile 170 Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması - Her bir belge nevi ne ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza Her bir belge nevi ne ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme 170 Mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak 200 işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine 600

3 getirmeyen matbaa işletmecilerine - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen 800 standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 600 MÜKERRER MADDE 355- BĠLGĠ VERMEKTEN ÇEKĠNENLER ĠLE 256, 257 VE MÜKERRER 257. MADDE HÜKMÜNE UYMAYANLAR ĠÇĠN CEZA Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. Madde hükmüne uymayanlar için ceza 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit 530 edilenler hakkında 3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 260 ÖDEMELERĠN BANKA VE FĠNANS KURUMLARI ARACILIĞIYLA YAPILMASI VUK Mükerrer 355. Maddesinde Yer Alan Hükme Göre Tahsilât ve Ödemelerini Banka, Benzeri Finans Kurumları veya Posta İdarelerince Düzenlenen Belgelerle Tevsik Etme Zorunluluğuna Uymayan Mükelleflerden Her Birine, Her Bir İşlem İçin Bu Maddeye Göre Uygulanan Cezalardan Az Olmamak Üzere İşleme Konu Tutarın %5 İ Nispetinde Özel Usulsüzlük Cezası Kesilecektir. Tahsilât ve Ödemelerini Belgelerle Tevsik Etme Zorunluluğuna Uymayanlara Bir Takvim Yılı İçinde Kesilecek Toplam Özel Usulsüzlük Cezası TL REESKONT VE AVANS ĠġLEMLERĠNDE UYGULANACAK FAĠZ ORANLARININ TESPĠTĠ TEBLĠĞĠ 30 Aralık 2010/Resmî Gazete Sayı: TCMB Bankamızca, Vadesine En Çok 3 Ay Kalan Senetler Karşılığında Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak Iskonto Faiz Oranı Yıllık %14, Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı ise Yıllık %15 Olarak Tespit Edilmiştir. 54 SERĠ NOLU DAMGA VERGĠSĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ Her Bir Kağıttan Alınacak Damga Vergisine İlişkin Üst Sınır Yeniden Değerleme Oranında Artırılmış ve 1/1/2011 Tarihinden İtibaren ,40 Türk Lirası Olmuştur. Resmi Dairelere ve Bankalara İbraz Edilen Bilançolar Ve İşletme Hesabı Özetleri: TL Bilançolar Gelir Tabloları 11,30 İşletme Hesabı Özetleri 11,30 Bar nameler 1,20 Tasdikli Manifesto Nüshaları 4,70 Ordinolar 0,55 Gümrük İdarelerine Verilen Özet Beyan Formları 4,70 VERGĠ BEYANNAMELERĠ TL Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri 30,00 Kurumlar Vergisi Beyannameleri 40,10 KDV Beyannameleri 19,90 Muhtasar Beyannameler 19,90

4 Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannameleri Hariç) 19,90 Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 40,10 Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler 14,80 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 14,80 Elektronik Ortamda Birlikte Verilen Muhtasar Beyanname ve Sigorta Prim Bildirgesinden Sadece Muhtasar Beyanname İçin 23,60 37 SERĠ NOLU MOTORLU TAġITLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ 2011YILI VERGİLERİ (I) SAYILI TARĠFE Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş yaş 16 ve Yukarı yaş 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taģıtları ve benzerleri 1300 cm³ ve aşağısı cm³ e kadar cm³ e kadar cm³ e kadar cm³ e kadar cm³ e kadar cm³ e kadar cm³ e kadar cm³ ve yukarısı Motosikletler cm³ e kadar cm³ e kadar cm³ e kadar cm³ ve yukarısı (II) SAYILI TARĠFE Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) Azami Toplam Ağırlık 1-6 yaş 7-15 yaş 16 ve yukarı yaş 1) Minibüs ) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 1900 cm³ ve aşağısı cm³ ve yukarısı ) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 25 kişiye kadar kişiye kadar kişiye kadar kişi ve yukarısı ) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) kg.'a kadar kg'a kadar kg'a kadar kg'a kadar

5 kg'a kadar kg ve yukarısı (IV) SAYILI TARĠFE Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) Ağırlığı 1-3 yaş 4-5 yaş 6-10 yaş 11 ve yukarı yaş Uçak ve helikopterler kg'a kadar kg.'a kadar kg.'a kadar kg.'a kadar kg.'a kadar kg.'a kadar kg. ve yukarısı KASKO DEĞERĠNE GÖRE VERGĠ HESABI Düşük Vergi İmkanının Sizi Kapsayıp Kapsamadığını Anlamak için Önce, Aracınızın Kasko Değerinin %5'ini Hesaplayın. (Aracınızın Kaskosu Yoksa Kasko Değer Listesine Adresinden Ulaşabilirsiniz). Sonra Tablodan, Aracınızın Yaşı ve Silindir Hacmine Göre, 2011 Yılı Vergisini Öğrenin Kasko Değerinin %5'i ile Aracınızın Motorlu Taşıtlar Vergisini Kıyaslayın. Kasko Değerinin %5'i Tarifedeki Vergi Tutarından Düşük ise Aynı Yaş Grubundaki Bir Alt Kademeden Vergi Ödemeniz Mümkün Olacak. Motor Silindir Hacmi Arasında Olan 8 Yaşındaki Otomobil veya Cipinizin Kasko Değerinin TL Olması Halinde, 2011 Yılında Ödemeniz Gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi Şöyle Hesaplanacak. 1 Taşıtın Kasko Değeri TL. %5'i = TL. 1 Taşıtın Tarifeye Göre 2011 Yılı MTV Tutarı TL. 1 Aynı Yaştaki Bir Alt Kademe İçin MTV Tutarı TL. Taşıtınızın Kasko Değerinin %5'i TL, 2011 Yılı Vergi Tutarından 3,334 TL Düşük Olduğundan, Ödenecek Vergi Tutarı, Aynı Yaş Grubunun Bir Alt Kademesi İçin Belirlenen TL Olacak. Kasko Değerinin %5'inin, Bir Alt Kademedeki Vergiden de Düşük Olması Halinde, 2. Alt Kademeye İnilmeyecek. BAŞVURU GEREKİYOR Taşıtının Tarifedeki Vergisi, Kasko Değerinin % 5'ini Aşanların Bir Alt Kademeden, Daha Düşük Vergi Ödeyebilmeleri İçin İlgili Vergi Dairesine Yazılı Başvuruda Bulunması Gerekiyor. Başka Bir Anlatımla, Vergi Dairesi Bu Hesaplamayı, Başvuru Olmadan Kendiliğinden Yapmıyor. 42 SERĠ NOLU VERASET VE ĠNTĠKAL VERGĠSĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ 01/01/2011 Tarihinden İtibaren 7338 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin (B), (D) Ve (E) Bentlerinde Yer Alan İstisna Tutarları; Evlatlıklar Dâhil, Füru ve Eşten Her Birine İsabet Eden Miras Hisselerinde TL (Füru Bulunmaması Halinde Eşe İsabet Eden Miras Hissesinde TL), İvazsız Suretle Meydana Gelen İntikallerde TL, Verginin Oranı (%) Matrah Veraset Yoluyla Ġntikallerde İlk TL için 1 10 Sonra gelen TL için 3 15 Sonra gelen TL için 5 20 Sonra gelen TL için 7 25 Ġvazsız Ġntikallerde

6 Matrahın TL'yi aşan bölümü için SERĠ NOLU KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ 2011 YILINDA GERÇEKLEġEN ĠNDĠRĠMLĠ ORANA TABĠ ĠġLEMLERDE ĠADE SINIRI Bu İşlemler Nedeniyle Yüklenilen Ve İndirim Yoluyla Giderilemeyen KDV Tutarının İade Konusu Yapılamayacak Kısmıyla İlgili Olarak 2010 Yılında Geçerli Olan TL Tutarındaki Sınır, 2010 Yılına İlişkin Yeniden Değerleme Oranında (% 7,7) Artırılarak 2011 Yılı İçin TL Olarak Uygulanacaktır YILI ASGARĠ ÜCRET TUTARLARI SĠGORTA PRĠMĠNE ESAS TUTULACAK TUTARLAR Tarihleri Arasında Sigorta Primine Esas; Günlük Kazanç Alt Sınırı: 26,55 TL Aylık Kazanç Alt Sınırı: 796,50 TL Günlük Kazanç Üst Sınırı: 172,58 TL Aylık Kazanç Üst Sınırı: 5.177,40 TL Tarihleri Arasında Sigorta Primine Esas; Günlük Kazanç Alt Sınırı: 27,90 TL Aylık Kazanç Alt Sınırı: 837,00 TL Günlük Kazanç Üst Sınırı: 181,35 TL Aylık Kazanç Üst Sınırı: 5.440,50 TL SĠGORTA PRĠMĠNDEN MUAF TUTULACAK YEMEK PARALARI Yemek Parası: İle Tarihleri Arasında; 26,55 TL X % 6 = 1,59TL. (Günlük) Tarihleri Arasında; 27,90 TL X % 6 = 1,67 TL (Günlük) SĠGORTA PRĠMĠNDEN MUAF TUTULACAK ÇOCUK ZAMMI PARALARI Çocuk Zammı: İle Tarihleri Arasında; 796,50 TL X % 2 = 15,93 TL (Aylık) İle Tarihleri Arasında; 837,00 TL X % 2 = 16,74 TL (Aylık) En Fazla 2 Çocuktan Yararlanılacaktır. SĠGORTA PRĠMĠNDEN MUAF TUTULACAK AĠLE ZAMMI PARALARI Aile Zammı (Yardımı): İle Tarihleri Arasında; 796,50 TL X % 10 = 79,65 TL (Aylık) İle Tarihleri Arasında; 837,00 TL X % 10 = 83,70 TL (Aylık) ASGARĠ GEÇĠM ĠNDĠRĠMĠNĠN HESAPLANMASINA ĠLĠġKĠN TABLO (Asgari Ücret; 2011 yılı için aylık 796,50 TL, yıllık 9.558,00 TL olarak dikkate alınmıģtır.) Ücretlinin Medeni Durumu (1) AGĠ Oranı (2) Matrah (Yıllık Brüt Asgari Ücret X AGĠ Oranı) (3) Ġndirim Tutarı [(3) X %15] (4) Aylık Tutar [(4)/12] (5) BEKÂR 50, ,00 716,85 59,74 EVLĠ EġĠ ÇALIġMAYAN 60, ,80 860,22 71,69 EVLĠ EġĠ ÇALIġMAYAN 1 67, ,65 967,75 80,65 EVLĠ EġĠ ÇALIġMAYAN 2 75, , ,28 89,61 EVLĠ EġĠ ÇALIġMAYAN 3 80, , ,96 95,58 EVLĠ EġĠ ÇALIġMAYAN 4 85, , ,65 101,55 * EVLĠ EġĠ ÇALIġAN 50, ,00 716,85 59,74

7 EVLĠ EġĠ ÇALIġAN 1 57, ,85 824,38 68,70 EVLĠ EġĠ ÇALIġAN 2 65, ,70 931,91 77,66 EVLĠ EġĠ ÇALIġAN 3 70, , ,59 83,63 EVLĠ EġĠ ÇALIġAN 4 75, , ,28 89,61 EVLĠ EġĠ ÇALIġAN 5 80, , ,96 95,58 EVLĠ EġĠ ÇALIġAN 6 85, , ,65 101,55 * Asgari ücretin 2010 yılı ilk 6 aylık dönemi için hesaplanan Gelir Vergisi Tutarı 101,55 TL olduğundan Asgari Geçim İndirimi tutarı 101,55 TL'yi aşamayacaktır. KESĠN MĠZAN BĠLGĠLERĠNĠN ELEKTRONĠK ORTAMDA ALINMASINA ĠLĠġKĠN VUK TEBLĠĞ TASLAĞI Bildirim Verme Zorunluluğu Getirilen Mükellefler. Gelir Vergisi Ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Elektronik Ortamda Vermek Zorunda Olan Mükelleflerden Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar Kesin Mizan Bildirimini De Elektronik Ortamda Vermek Zorundadırlar. Bildirimler Gelir Vergisi Mükellefleri Ġçin Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Ġçinde, Kurumlar Vergisi Mükellefleri Ġçin Ġse Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Ġçinde Yapılacaktır. VERGĠ ĠNCELEMELERĠNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK UYGULANMAYA BAġLADI ĠNCELEMEYE BAġLAMA Vergi İncelemesine, İncelemeye Tabi Olan Nezdinde Tanzim Olunacak İncelemeye Başlama Tutanağı İle Başlanır. Düzenlenen Tutanağın Bir Örneği Nezdinde İnceleme Yapılana Teslim Edilir. ĠNCELEMEYE BAġLAMA İncelemeye Başlama Tarihi, Mükellefin Tutanağı İmzaladığı Tarih; Tutanakta Mükellefin İmzasının Bulunmaması Halinde İse Tutanağın Vergi Dairesi Kayıtlarına İntikal Ettiği Tarihtir. Bu Durumda İncelemeye Başlama Tutanağının Bir Örneği Ayrıca Mükellefin Bilinen Adresine Vergi Dairesince Gönderilir. Ölüm, Gaiplik, İşin Veya Memleketin Terki Gibi Nedenlerle, Nezdinde İnceleme Yapılacak Olanla Temas Kurulamaması, İlgili İle Temas Kurulmasına Rağmen Verilen Sürede Defter Ve Belgenin İbraz Edilmemesi, İncelemeye Başlama Tutanağının İmzadan İmtina Edilmesi Gibi Hallerde; İnceleme, İlgilinin Vergi Dairesindeki Dosyasında Yer Alan Belgeler, Veri Ambarından ve Diğer Kaynaklardan Elde Edilen Her Türlü Bilgi ve Belgeler ile Varsa Gelir İdaresi Başkanlığının Risk Analizi Sonuçlarına Dayalı Olarak Yürütülür. DEFTER VE BELGELERĠN ALINMASI Mükelleflerin Defter ve Belgeleri Yazılı Olarak İstenir ve Tutanakla Teslim Alınır. Yazıda, İbraz Edilecek Defter ve Belgeler ile İbraz Süresi, Yeri ve İbraz Edilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyidelere Yer Verilir. Mükellefin Yazıya Gerek Kalmaksızın Defter ve Belgelerini İbrazı Üzerine, Defter ve Belgeler Tutanak Düzenlenmek Suretiyle de Alınabilir. Tutanakta, Teslim Alınan Defter ve Belgelerin Mahiyeti ile Teslim Eden ve Alan Kişilerin Kimlik Bilgileri ve İmzalarına Yer Verilir. Mükellefler, Bakanlığın Elektronik Olarak Tutulmasına İzin Verdiği Defter ve Belgeleri Elektronik Ortamda İbraz Edebilirler.

8 213 Sayılı Kanunun Aramaya İlişkin Hükümleri Saklıdır. ĠNCELEMENĠN YAPILACAĞI YER Vergi İncelemeleri Esas İtibariyle İncelemeye Tabi Olanın İş Yerinde Yapılır. İş Yerinin Müsait Olmaması, Ölüm, İşin Terk Edilmesi Gibi Zaruri Sebeplerle İncelemenin İş Yerinde Yapılması İmkânsız Olur veya Mükellef ve Vergi Sorumluları İsterlerse İnceleme Dairede Yapılabilir. Bu Takdirde İncelemeye Tabi Olanın Defter ve Belgelerini Daireye Getirmesi Kendisinden Yazılı Olarak İstenilir. İncelemenin Dairede Yapılması Halinde İstenilen Defter veya Belgeleri Belli Edilen Zamanda Mazeretsiz Olarak Getirmeyenler, Bunları İbraz Etmemiş Sayılırlar. Haklı Bir Mazeret Gösterenlere, Defter ve Belgelerini Daireye Getirmeleri İçin Uygun Bir Süre Verilir. ĠNCELEME TUTANAKLARI Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlar, İnceleme Esnasında Gerekli Görülen Hallerde, Vergilendirme ile İlgili Olayları ve Hesap Durumlarını Ayrıca Tutanaklar ile Tespit ve Tevsik Edebilirler. İlgililerin İtiraz ve Mülahazaları Varsa Bunlar da Tutanağa Geçirilir. Düzenlenen Tutanakların Birer Nüshasının Mükellefe veya Nezdinde İnceleme Yapılan Kimseye Verilmesi Zorunludur. Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlar, İlgilileri Tutanakları İmzalamaları için Zorlayamazlar. İlgililer Tutanakları İmzalamaktan Çekindikleri Takdirde Tutanakta Bahis Konusu Edilen Olaylar ve Hesap Durumlarını İhtiva Eden Defter ve Vesikalar, Nezdinde İnceleme Yapılandan Rızasına Bakılmaksızın Alınır ve İnceleme Neticesinde Tarh Edilen Vergiler ve Kesilen Cezalar Kesinleşinceye Kadar Geri Verilmez. İlgililer Her Zaman Bu Tutanakları İmzalayarak Defter ve Vesikaları Geri Alabilirler. Suç Delili Olan Defter ve Vesikalar Mükellefin Rızasına Bakılmaksızın Alıkonulur. Alıkonulan Defter ve Vesikalar Yazı ile Mükellefin Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesine Gönderilerek Muhafazası Sağlanır. Vergi Dairesi, Kendisine Gönderilen Defter ve Vesikaların Muhafaza ve Korunması için Gerekli Tedbirleri Alır. DEFTER VE BELGELERĠN ĠADESĠ Vergi İncelemesi Tamamlandıktan Sonra Nezdinde İnceleme Yapılanın Defter ve Belgeleri 15 Gün İçerisinde Bir Tutanak İle İade Edilir. 16. Maddenin Dört, Beş ve Altıncı Fıkra Hükümleri Saklıdır. İlgililer Tutanakları İmzalamaktan Çekindikleri Takdirde Tutanakta Bahis Konusu Edilen Olaylar Ve Hesap Durumlarını İhtiva Eden Defter Ve Vesikalar, Nezdinde İnceleme Yapılandan Rızasına Bakılmaksızın Alınır Ve İnceleme Neticesinde Tarh Edilen Vergiler Ve Kesilen Cezalar Kesinleşinceye Kadar Geri Verilmez. Suç Delili Olan Defter Ve Vesikalar Mükellefin Rızasına Bakılmaksızın Alıkonulur. Alıkonulan Defter Ve Vesikalar Yazı İle Mükellefin Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesine Gönderilerek Muhafazası Sağlanır. ĠNCELEME SÜRESĠ İncelemeye Başlanıldığı Tarihten İtibaren, Tam İnceleme Yapılması Halinde En Fazla 1 Yıl, Sınırlı İnceleme Yapılması Halinde İse En Fazla 6 Ay İçinde İncelemenin Bitirilmesi Esastır. 1.Fıkrada Belirtilen Süreler İçerisinde İncelemenin Bitirilemeyeceğinin Anlaşılması Halinde, Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlar, Gerekçeli Bir Yazı İle Bağlı Oldukları İnceleme Ve Denetim Biriminden, İnceleme Süresinin Bitiminden En Geç 10 Gün Önce, Ek Süre Talep Edebilirler. Ek Süre Talebi İlgili İnceleme ve Denetim Birimi Tarafından Değerlendirildikten Sonra 6 Ayı Geçmemek Üzere Ek Süre Verilebilir. Bu Durumda, İncelemenin Bitirilememe Nedeni İlgili İnceleme ve Denetim Birimi Tarafından Nezdinde İnceleme Yapılana Yazılı Olarak Bildirilir. İnceleme ve Denetim Birimleri, İncelemenin Zamanında Bitirilmesini Sağlayacak Gerekli Tedbirleri Almakla Yükümlüdür. İnceleme Görevinin Başka Bir İnceleme Elemanına Devredilmesi Gerektiği Hallerde, İnceleme Kalan Süre İçinde Tamamlanır.

9 Sınırlı İncelemenin Sonradan Ortaya Çıkan Durumlar Nedeniyle Tam İncelemeye Dönüşmesi Halinde İnceleme Süresi, Sınırlı İncelemeye Başlanan Tarih İtibariyle Hesaplanır. Ek Süre Dahil Olmak Üzere, Süresinde Herhangi Bir Kabul veya Eleştiri Raporu Düzenlenmemesi Halinde, Durum, Vergi İncelemesi Yapmaya Yetkili Olanlar Tarafından Gerekçeleri ile Birlikte Yazılı Olarak Bağlı Oldukları İnceleme ve Denetim Birimine Bildirilir. İnceleme, Neticesi Alınmamış Hesap Dönemi de Dahil Olmak Üzere, Tarh Zamanaşımı Süresi Sonuna Kadar Her Zaman Yapılabilir. Evvelce İnceleme Yapılmış veya Matrahın Resen Takdir Edilmiş Olması Yeniden İnceleme Yapılmasına ve Gerekirse Tarhiyatın İkmaline Mani Değildir KV Kanununun 17. Maddesi ile 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun Hükümleri Saklıdır YILININ SAĞLIK VE MUTLULUK GETĠRMESĠNĠ DĠLERĠZ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 29.12.2011 SİRKÜLER NO: 2011/49 Konu: 2012 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl bir önceki

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 01

SİRKÜLER NO: 2015 / 01 31 Aralık 2014 SİRKÜLER NO: 2015 / 01 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl

Detaylı

1. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 7 2. 37 SERİ NO'LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

1. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 7 2. 37 SERİ NO'LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 1. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 7 Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı

1. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlar (2011Yılı)

1. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlar (2011Yılı) Sayı: YMM.03.2011-06 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, 1. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. İŞBİRLİĞİYLE GELİR VERGİSİ... 4 Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı... 4 Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered Firm of US PCAOB Public Company Accounting Oversight Board

A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered Firm of US PCAOB Public Company Accounting Oversight Board Sirküler (2008/065) İstanbul, 31.12.2008 Yeni yılınızı içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz. Konu : Aşağıda belirtilen ödemeler asgari ücrete göre belirli oranda hesaplanan

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER 1 Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2 İçindekiler

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI VERGĠ KANUNLARINDA 01.01.20011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN UYGULANACAK HAD VE TUTARLAR 29 Aralık 2010 tarih ve 27800 sayılı 6. mükerrer Resmi Gazete de, çeşitli vergi kanunlarında yer alan

Detaylı

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015 PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01. SGK PRATİK BİLGİLER - ASGARİ ÜCRET SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER TABAN TAVAN 01.07. - 31.12. TL 8.277,75 01.01. - 30.06. 1.1,50 TL 7.809,75

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2014

Verginet.net ten pratik bilgiler 2014 Verginet.net ten pratik bilgiler 2014 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

SİRKÜLER 2009 YILINDA UYGULANACAK YENİ HAD VE ORANLAR 03.01.2009 2009 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 271 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ne göre 2009 yılında ücretlerde ve 2009 yılı gelirlerinde uygulanacak

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI FATURA KULLANMA MECBURİYETİ VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI ( 2011 Takvim Yılında Uygulanacak) Fatura Kullanma Mecburiyeti 232 Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde

Detaylı

YEMINLI MALI MÜSAVIRLIK LIMITED SIRKETI VERGI KANUNLARINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERE ILISKIN SIRKÜLER Sirküler No:2006-1

YEMINLI MALI MÜSAVIRLIK LIMITED SIRKETI VERGI KANUNLARINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERE ILISKIN SIRKÜLER Sirküler No:2006-1 YENIÇAG YEMINLI MALI MÜSAVIRLIK LIMITED SIRKETI VERGI KANUNLARINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERE ILISKIN SIRKÜLER Sirküler No:2006-1 IÇINDEKILER A. ARALIK 2005 DE RESMI GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2006 TARIHINDEN

Detaylı

Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ REHBERİ (SERBEST MESLEK KAZANCI) 2010 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr Bu rehber, yayım tarihinde yürürlükte

Detaylı

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

2012 VERGİ HEDİYE PAKETİ ve 2011 DÖNEM SONU İŞLEMLER SEMİNER SUNUCUSU: DURSUN GÖKTAŞ MERSİN SMMM ODA BAŞKANI

2012 VERGİ HEDİYE PAKETİ ve 2011 DÖNEM SONU İŞLEMLER SEMİNER SUNUCUSU: DURSUN GÖKTAŞ MERSİN SMMM ODA BAŞKANI 2012 VERGİ HEDİYE PAKETİ ve 2011 DÖNEM SONU İŞLEMLER SEMİNER SUNUCUSU: DURSUN GÖKTAŞ MERSİN SMMM ODA BAŞKANI BĠLANÇO HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA Yıllık; AlıĢ tutarı 140.000 TL SatıĢ tutarı 190.000

Detaylı