2. Tüketiciye Yapılan SatıĢlarda Fatura Düzenleme Sınırı (R.G )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Tüketiciye Yapılan SatıĢlarda Fatura Düzenleme Sınırı (R.G. 30.12.2014)"

Transkript

1 T A M Ġ M Tamim Tarihi : Tamim No : 2015/1 Tamim Konusu : Vergi Uygulamaları Dağıtım : Bütün ġirketler 2015 yılında uygulanacak vergi had ve tutarları ile vergi cezalarının belirlenmesine ilişkin olarak Resmi Gazete de yayımlanan muhtelif Kanun, Kararname ve Tebliğlerde yer alan hükümler özetle aşağıda açıklanmıştır. Ayrıca, 2014 yılı IV. geçici vergi dönemi ve 2014 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin hazırlanmasında dikkate alınacak bilgiler de işbu Tamim ekinde yer almaktadır. I. VERGĠ USUL KANUNU 1. Yeniden Değerleme Oranı (R.G ) Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 441 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile 2014 yılı yeniden değerleme oranı % 10,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir. 2. Tüketiciye Yapılan SatıĢlarda Fatura Düzenleme Sınırı (R.G ) Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler dışındaki kişilere yani tüketicilere satılan mal ve sunulan hizmet bedelinin belli meblağı aşması halinde fatura düzenlenmesine ilişkin, daha önce 800 TL olarak uygulanmakta olan had, 442 sıra no.lu VUK Genel Tebliği uyarınca tarihinden itibaren 880 TL olarak uygulanacaktır. 1

2 Buna göre Müşterilerimiz, tarihinden itibaren, tüketicilere sattıkları mal veya yaptıkları iş bedelinin 880 TL yi aşması halinde fatura düzenlemek zorundadır. Ancak bu meblağı aşmasa bile tüketicinin istemesi halinde de yazarkasa fişi yerine fatura vermek zorunludur. 3. Doğrudan Gider Yazılabilecek Küçük DemirbaĢ Sınırı (R.G ) Doğrudan gider kaydedilecek küçük demirbaşlar (ve peştemallıklar) için daha önce uygulanmakta olan 800 TL lik sınır, 442 sıra no.lu VUK Genel Tebliği uyarınca tarihinden itibaren 880 TL olarak uygulanacaktır. 4. Usulsüzlük Cezaları (R.G ) I. ve II. derece usulsüzlükler için uygulanan maktu cezaların tamamı yeniden değerleme oranı olan %10,11 kadar artırılmıştır tarihinden itibaren geçerli olacak yeni hadler 442 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ekinde yer almaktadır. 5. Özel Usulsüzlük Cezaları (R.G ) Özel usulsüzlük cezalarına ilişkin tüm hadler, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %10,11 nispetinde artırılmış olup, tarihinden itibaren geçerli yeni hadler 442 sıra no.lu VUK Genel Tebliğ eki tabloda yer almaktadır. Buna göre örneğin, verilmesi ve alınması icap eden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için bu belgelere yazılması gereken meblağ veya meblağ farkının %10 u nispetinde kesilecek özel usulsüzlük cezasında asgari ceza miktarı 200 TL, bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza üst limiti TL olarak belirlenmiştir yılından başlayarak her bir belge için kesilecek asgari ceza tutarında 10 TL artırıma gidilmiştir. Söz konusu ceza 2014 yılında 190 TL olarak uygulanıyordu. Her bir belge nevine ilişkin kesilecek toplam ceza üst limiti ise TL artırılmıştır. Söz konusu limit 2014 yılında TL olarak belirlenmişti. 2

3 Ba-Bs formlarının zamanında vermeyen birinci sınıf tüccarlar için 2015 yılında uygulanacak olan özel usulsüzlük cezası tutarında 2014 yılına nazaran 100 TL artırıma gidilmiş ve TL olarak uygulanan tutar 2015 yılı için TL olarak değiştirilmiştir. Kanuni süresinde verilmiş olan bildirimlerin kanuni sürenin sonunda başlayarak 10 gün içinde düzeltilmesi durumunda ceza uygulanmayacak, bu süreyi izleyen 15 gün içerisinde düzeltilen bildirimlerde normal cezanın %20 si oranında (birinci sınıf tüccarlar için 260 TL) özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Takip eden zamanlarda yapılacak olan düzeltmeler için ise genel ceza miktarı (1.300 TL) uygulanacaktır. II. GELĠR VERGĠSĠ KANUNU 1. Yemek Bedeli Ġstisnası (R.G ) İşyeri veya işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde personele verilen yemekle ilgili günlük (KDV Hariç) 12,00 TL olan istisna tutarı, tarihinden itibaren (KDV Hariç) 13,00 TL olarak değiştirilmiştir (287 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği). Buna göre, 2015 yılında uygulanacak vergiden müstesna yemek bedeli KDV dahil 14,04 TL olacaktır. 2. Engellilik Ġndirimi (R.G ) Gelir Vergisi Kanunu nun 31. maddesinde yer alan aylık engellilik indirimi tutarları 2014 yılında I. Derece engelliler için 800 TL, II. Derece engelliler için 400 TL, III. Derece engelliler için 190 TL olarak belirlenmişti. Söz konusu tutarlar, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere I. Derece engelliler için 880 TL, II. Derece engelliler için 440 TL, III. Derece engelliler için 200 TL olarak yeniden belirlenmiştir (287 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği). 3. Gelir Vergisi Tarifesi (R.G ) 2015 yılı gelirlerine (ücretler dahil) tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi ve 2014 takvim yılına ilişkin olup 2015 yılında beyan edilecek gelirlere (ücretler dahil) uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi Ek:1 de yer almaktadır. 3

4 III. KATMA DEĞER VERGĠSĠ KANUNU Ġndirimli Orana Tabi ĠĢlemlerde Ġade Ġçin Sınır (R.G ): Katma Değer Vergisi Kanunu nun 29. maddesine göre, Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetler ile ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, mahsuben iade edilecektir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi ise nakden iade edilecektir. İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmı ile ilgili olarak 2014 yılında geçerli olan TL tutarındaki sınır, 2 seri no.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de açıklandığı üzere, 2006/10379 sayılı BKK uyarınca, 2014 yılı yeniden değerleme oranında (%10,11) artırılarak 2015 yılı için TL olarak belirlenmiştir. IV. MOTORLU TAġITLAR VERGĠSĠ KANUNU (R.G ) (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı vb. taşıtlar için 2015 yılında uygulanacak olan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları, 45 seri no.lu MTV Genel Tebliği ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: Motor Silindir Hacmi (cm³) 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taģıtları ve benzerleri Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş yaş 16 ve yukarı yaş 1300 cm³ ve aşağısı cm³ e kadar cm³ e kadar cm³ e kadar cm³ e kadar cm³ e kadar cm³ e kadar

5 cm³ e kadar cm³ ve yukarısı Motosikletler cm³ e kadar cm³ e kadar cm³ e kadar cm³ ve yukarısı yılına ilişkin motorlu taşıt vergilerinin, 2014 yılında uygulanan tutarların ilgili yıl için geçerli yeniden değerleme oranında (%10,11) artırılması sonucunda belirlendiği anlaşılmaktadır. Yukarıda (I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için uygulanacak olan motorlu taģıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından her yıl Ocak ayı itibariyle cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı esas alınarak yayınlanan ve uygulanması için yetkili sigorta acentelerine bildirilen "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi"nde yer alan kasko sigortası değerlerinin % 5 ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt (yukarıdaki tabloda bir üst) kademedeki taģıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır. Bu uygulama mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacağından MTV ödemesi öncesinde kasko değerlerinin kontrol edilmesinde fayda bulunmaktadır. Diğer taraftan mükelleflerin bu uygulamadan yararlanabilmesi için, taģıtların kasko sigortası poliçesine sahip olmaları zorunlu değildir. MTV, iki taksit halinde Ocak 2015 ve Temmuz 2015 aylarında ilgili vergi dairesine, Ziraat Bankası şubelerine veya motorlu taşıtlar vergisi tahsilâtına yetkili kılınmış diğer banka şubelerine makbuz mukabili ödenebilecektir. V. ÖZEL TÜKETĠM VERGĠSĠ KANUNU (R.G ) 2014/7127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile, Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli (III) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların (alkollü içkiler ve gazlı içecekler ile tütün ve tütün mamulleri) asgari maktu ve maktu vergi tutarları tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıdaki yeniden belirlenmiştir. 5

6 G.T.Ġ.P. NO Mal Ġsmi (III) SAYILI LĠSTE (A) CETVELĠ Vergi (Eski) Asgari Maktu (Yeni) Asgari Maktu Asgari Maktu Oranı (%) Vergi Tutarı (TL) Vergi Tutarı (TL) Vergi ArtıĢ Oranı Kolalı Gazozlar Malttan üretilen biralar 63 0,77 0,85 %10 Taze üzüm Ģarabı (kuvvetlendirilmiģ Ģaraplar dahil); üzüm Ģırası ( pozisyonunda yer alanlar hariç) 0 4,17 ( köpüklü şaraplar ve diğer üzüm şıraları hariç) 4,59 % Köpüklü Ģaraplar 0 28,2 31,02 % Vermut ve diğer taze üzüm Ģarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmıģ) ( , hariç) 0 38,69 42,56 % Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar 0 30,71 33,8 % Fermente edilmiģ diğer içecekler (elma Ģarabı, armut Ģarabı, bal Ģarabı gibi), tarifenin baģka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiģ içeceklerin karıģımları ve fermente edilmiģ içeceklerle alkolsüz içeceklerin karıģımları 0 4,17 4,59 % Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiģ etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç) 0 124, ,23 124,23 %0 124,23 %0 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiģ etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler 0 124,23 [( ; ) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, ( ; ; ; ve hariç)] 124,23 % Üzüm Ģarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0 118,2 124,23 %5 6

7 Cin ve Geneva 0 98,9 110,48 % Votka ( , hariç) Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) 0 98,9 110,48 % ,23 124,23 % ,23 124,23 % Likörler 0 124,23 124,23 % Diğerleri ( , hariç) 0 124,23 124,23 % Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) 0 93,67 107,72 %15 Rakı ,67 (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) 107,72 %15 G.T.Ġ.P. NO Mal Ġsmi (B) CETVELĠ Vergi Asgari Maktu (Eski) Maktu (Yeni) Maktu Maktu Vergi Oranı (%) Vergi Tutarı (TL) Vergi Tutarı (TL) Vergi Tutarı (TL) ArtıĢ Oranı Tütün içeren purolar 40 0,1971 0,1366 0,1866 % Uçları açık purolar 40 0,1971 0,1366 0,1866 % Sigarillolar 40 0,1971 0,1366 0,1866 % Tütün içeren sigaralar 65,25 0,1971 0,1366 0,1866 %37 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar 40 0,1971 0,1366 0,1866 %37 -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar 65,25 0,1971 0,1366 0,1866 %37 Ġçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) ( ve hariç) Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar) Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar) 65,25 65,25 65,25 0,1971 0,0515 0,0515 0,1366 0,1366 0,1366 0,1866 0,1866 0,1866 %37 %37 % Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 65,25 0,1971 0,1366 0,1866 %37 7

8 ÖTV Kanunu nun 12/3. maddesi hükmü, yukarıdaki şekilde yeniden belirlenen (A) cetvelindeki asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelindeki maktu vergi tutarları hakkında 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacaktır. Buna göre, söz konusu tutarlar, 2015 yılı Ocak ve Temmuz ayında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında güncellenmeyecektir. Söz konusu güncelleme, (2015 yılı son altı aylık enflasyonu oranında) Ocak 2016 itibariyle yapılacaktır. VI. ÇEVRE TEMĠZLĠK VERGĠSĠ KANUNU (R.G ) 2015 yılı için konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 26 Kuruş, diğer belediyelerde 20 Kuruş olarak belirlenmiştir. ĠĢyerleri ve diğer Ģekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi aşağıdaki tarifelere göre alınacaktır. - Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi: Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi: 8

9 Bina Grupları Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece 1. Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi ortalama %7,5 nispetinde artırılmıştır. Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu den az olan belediyelerde yukarıdaki tarife %50 indirimli olarak uygulanacaktır. Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan konutlara ait çevre temizlik vergisi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir. İş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılır. Tahakkuk eden vergi, bir defaya mahsus olmak üzere, belediyelerin ilan mahallerinde bir ay süreyle topluca ilan edilir. İş yeri ve diğer şekilde kullanılan binalarla ilgili olarak tahakkuk eden bu vergi, her yıl, emlak vergisinin taksit sürelerinde (Mayıs ve Kasım aylarında) ödenir. VII. HARÇLAR KANUNU (R.G ) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, %10,11 nispetindeki yeniden değerleme oranında artırılmış bulunan maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadleri içeren yeni tarifeler 73 seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile yayımlanmıştır. 9

10 Tebliğde sadece maktu harç tutarlarında artırıma gidilmiģ olup, nispi harçlar yönünden bir değiģiklik olmamıģtır. Bu durumda, örneğin gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenmekte olan %2 nispetindeki harç, tarihinden itibaren yine %2 olarak ödenmeye devam edilecektir. Finansal kuruluşlar tarafından tarihine kadar ödenecek Finansal Faaliyet Harçları ise aşağıdaki gibidir: 2015 Yılı Harç Tutarı (TL) Yılı Harç Tutarı (TL) ArtıĢ Oranı (%) 1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri: a) Türkiye de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye de açılan Merkez , ,70 10,11 Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için) b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her , ,70 10,11 banka, her şube ve her yıl için) c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (6487 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük; 11/6/2013) (her şube ve her yıl için, şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir.) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre; Nüfusu e kadar olan belediyelerde , ,60 10,11 Nüfusu ila arasında olan belediyelerde Nüfusu den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde 2- (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:5/2/2010) 3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için) 4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri , ,00 10, , ,80 10, , ,10 10, , ,10 10,11

11 5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri: a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) 6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri: a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) 7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri: (5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen hüküm.yürürlük:1/1/2008) a)yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler 8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) a)sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) (6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:15/6/2012) (a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır. 9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler: a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için) , ,10 10, , ,80 10, , ,10 10, , ,80 10, , ,10 10, , ,90 10, , ,80 10, , ,30 10, , ,10 10,11 11

12 (Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.) b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için) , ,80 10,11 VIII. DAMGA VERGĠSĠ KANUNU (R.G ) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, %10,11 nispetindeki yeniden değerleme oranında artırılmış bulunan maktu damga vergilerini içeren yeni tarifeler 58 seri no.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile yayımlanmıştır. Tebliğde sadece maktu damga vergisi tutarlarında artırıma gidilmiģ olup, nispi vergiler yönünden bir değiģiklik öngörülmemiģtir. Bu durumda, örneğin; ücret bordrolarında binde 7,59, kira sözleşmelerinde binde 1,89, belli parayı ihtiva eden diğer sözleşmelerde binde 9,48 olarak olarak uygulanmakta olan damga vergisi nispetleri, tarihinden itibaren yine aynı nispetlerde uygulanmaya devam edilecektir. Belli para ihtiva etmeyen sözleşmeler ise damga vergisine tabi bulunmamaktadır. Diğer yandan, söz konusu Tebliğde her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır tarihinden itibaren uygulanmak üzere ,00 TL olarak belirlenmiştir. IX. DEĞERLĠ KAĞITLAR KANUNU (R.G ) 40 seri no.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğ ile tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değerli kâğıt bedelleri yeniden tespit edilmiş olup, belirlenen tutarlar ilgili Tebliğde yer almaktadır. 12

13 X. VERASET VE ĠNTĠKAL VERGĠSĠ KANUNU (R.G ) Veraset yoluyla veya ivazsız intikallerde 2015 yılında tatbik edilecek istisna sınırları ile vergi tarifesi, 46 seri no.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir. Buna göre yeni istisna hadleri aşağıdaki şekilde tatbik edilecektir; Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde TL), İvazsız suretle meydana gelen intikallerde TL, Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde TL olarak dikkate alınacaktır tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır. Matrah Veraset Yoluyla Ġvazsız Ġntikallerde Ġntikallerde İlk TL için 1 10 Sonra gelen TL için 3 15 Sonra gelen TL için 5 20 Sonra gelen TL için 7 25 Matrahın TL yi aşan bölümü için Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların %50 si uygulanacaktır. XI. ASGARĠ ÜCRET (R.G ) Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından tarih ve 2014/1 sayılı Karar ile tespit edilen ve tarihinden itibaren yılın ilk altı ayında ve ikinci altı ayında uygulanacak olan brüt asgari ücret tutarları aşağıdaki gibidir: 13

14 Tüm ĠĢçiler Ġçin (TL) ( ) ( ) Günlük 40,05 42,45 Aylık 1.201, ,50 Buna göre 2015 yılı asgari ücret toplamı (6x1.201,50+6x1.273,50=) ,00 TL olacaktır. XII. ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI PRĠMĠ 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nun 5234 Sayılı Kanun un 19. maddesi ile değiştirilen 49. maddesinde belirlenen prim nispetleri aşağıda yer almaktadır: Oranlar (%) İşçi Payı 1 İşveren Payı 2 Devlet payı 1 XIII. DĠĞER HUSUSLAR 1. Reeskont Oranları ve Döviz Kurları TC Merkez Bankası tarafından tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile avans işlemlerinde uygulanmakta olan faiz oranı yıllık %11,75 den %10,50 e düşürülmüştür. Söz konusu oran, ilgili Tebliğin yayımı tarihi olan tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre, Vergi Usul Kanunu nun 281. ve 285. maddeleri kapsamında 14 Aralık 2014 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek olan reeskont işlemlerinde, senette faiz nispetinin açıklanmadığı durumlarda %10,50 oranının kullanılması gerekecektir. Döviz üzerinden düzenlenmiş olan senetlerin reeskontunda uygulanacak olan LIBOR ve EURIBOR oranları ile döviz kurlarına ait bilgiler ise Ek:2 de yer almaktadır. 14

15 Euro dışındaki dövizli senetlerin reeskontunda, dövizli tutar çapraz kur ile Amerikan Dolarına çevrilecek ve LİBOR oranı ile iskonto edilecektir. Euro senetleri ise EURIBOR oranı ile reeskonta tabi tutulacaktır. 2. Menkul Kıymetlerin Değerlemesi Bilindiği üzere, portföyünün en az %51 i hisse senedinden oluşan menkul kıymet yatırım fonları ile hisse senetleri, alıģ bedeli ile değerlenecektir. Bunların dışında kalan menkul kıymetler borsa rayici ile, borsa rayici belli olmayanlar (borsada son gün işlem görmeyenler dahil) gün esasına göre değerlenecektir. Anılan değerleme hükümleri kesin alışı yapılan kâğıtlara uygulanacaktır tarihi itibariyle borsada işlem gören devlet tahvilleri, hazine bonoları, özel sektör tahvil ve bonoları ile kamu ve özel sektör kira sertifikalarının değerleri Ek:2 de yer almaktadır. Repo işlemlerinde ise gün esasına göre faiz hesaplanacaktır. Gerek borsa rayicine gerekse gün esasına göre hesaplanan gelir karşılıkları ticari ve mali karın hesabında gelir olarak dikkate alınacaktır. Menkul kıymet gelir karşılıklarına isabet eden ve ilgili dönem beyannamesinin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tevkif edilmiş olan Kurumlar (Stopaj) Vergisi; tevsik edilmek kaydıyla IV. Döneme ait Hesaplanan Geçici Vergiden ve Kurumlar Vergisi Beyannamesinde hesaplanan Kurumlar Vergisinden mahsup edilecektir. 3. Geçici Vergi Uygulamaları 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 32. maddesinin 2. fıkrasına göre kurumlar vergisi mükellefleri Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 120. maddesinde belirtilen esaslara göre cari dönem kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere % 20 kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödemektedirler. Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 120. maddesinde göre geçici vergi üçer aylık dönemler halinde hesaplanmakta ve bir döneme ait geçici vergi beyannamesi izleyen ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilmekte, beyan edilen geçici vergi tutarı da aynı ayın onyedinci günü akşamına kadar ödenmektedir. 15

16 Ancak beyanname verme ve ödeme sürelerinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde tatili takip eden ilk işgünü beyanname verme ve ödeme sürelerinin son günü olmaktadır. Buna göre, 2014 yılı IV. dönem geçici vergi beyannamesi (14 ġubat resmi tatil gününe denk geldiğinden) 16 ġubat 2015 tarihine kadar verilebilecek ve tahakkuk eden vergi 17 ġubat 2015 tarihinde ödenebilecektir. Yukarıda yer alan süreler dikkate alınarak beyan edilecek ve ödenecek 2014 yılı IV. dönem geçici vergi matrahının ve 2014 yılı kurumlar vergisi matrahının hesabı sırasında dikkate alınacak faydalı bilgiler Ek:2 de yer almaktadır. Saygılarımızla, LINEAR DENETĠM VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK LTD. ġtġ. 16

17 Ek: yılı gelirlerine (ücretler dahil) tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi: TL'ye kadar % TL'nin TL'si için TL, fazlası % TL'nin TL'si için TL (ücret gelirlerinde TL nin TL si için TL), fazlası % TL'den fazlasının TL'si için TL (ücret gelirlerinde TL den fazlasının TL si için TL), fazlası % takvim yılına ilişkin olup 2015 yılında beyan edilecek gelirlere (ücretler dahil) uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi: TL'ye kadar % TL'nin TL'si için TL, fazlası % TL'nin TL'si için TL (ücret gelirlerinde TL nin TL si için TL), fazlası % TL'den fazlasının TL'si için TL (ücret gelirlerinde TL den fazlasının TL si için TL), fazlası % 35 17

18 Ek: IV. GEÇĠCĠ VERGĠ DÖNEMĠNDE VE YILSONUNDA KULLANILACAK BĠLGĠLER Döviz Kurları: Döviz AlıĢ Döviz SatıĢ Efektif AlıĢ Efektif SatıĢ ABD Doları Euro Çapraz Kur 1 Euro ABD DOLARI Borsa Rayiçleri: Tahvil/Bono Ağırlıklı Tanımı Ortalama Valör (ISIN Kodu) Fiyat Kamu Menkul Kıymetleri Devlet Tahvili TRT070115T13 103, TRT110215T16 147, TRT250315T19 98, TRT290415T14 141, TRT130515T11 99, TRT170615T16 100, TRT150715T17 95, TRT190815T12 94, TRT071015T12 101, TRT181115T18 93, TRT161215T19 92, TRT270116T18 104, TRT240216T10 106,344 18

19 TRT040516T11 136, TRT130716T18 104, TRT161116T19 101, TRT040117T14 101, TRT080317T18 105, TRT190717T11 103, TRT251017T18 102, TRT240118T19 103, TRT140218T10 98, TRT200618T18 101, TRT141118T19 104, TRT200219T11 118, TRT270319T13 112, TRT100719T18 106, TRT150120T16 115, TRT110320T18 101, TRT010420T19 160, TRT111120T18 99, TRT060121T16 150, TRT190521T17 100, TRT210721T11 144, TRT120122T17 112, TRT230222T13 137, TRT140922T17 105, TRT261022T10 124, TRT080323T10 96, TRT030523T13 109,195 19

20 TRT020823T11 124, TRT270923T11 107, TRT081123T10 120, TRT200324T13 118, TRT080524T17 111, TRT240724T15 111, TRT180924T11 104,654 Kira Sertifikaları TRD180215T17 101, TRD190815T10 104, TRD170216T17 106, TRD280916T17 105,520 Özel Sektör Menkul Kıymetleri Kot Dışı Özel Sektör Kira Sertifikası TRDKTVK , TRDABVK ,249 Özel Sektör Kira Sertifikası TRDTFVK ,494 Kot Dışı Finansman Bonosu TRFYAKF , TRFYAKF , TRFYAKF , TRFERIS , TRFBOYP ,941 Kot Dışı Özel Sektör Tahvili TRSNTHL , TRSMDPK ,467 20

21 TRSCKKB , TRSULFK , TRSCLKM , TRSLBTV , TRSBFOK , TRSERTT , TRSZORN , TRSAKFTE , TRSMETYA , TRSKORT , TRSISFN , TRSAKYP , TRSKRSN , TRSORFN , TRSISGY , TRSRNSH , TRSSAYR , TRSZORN , TRSUMUR , TRSCELKK , TRSBOYPK , TRSNTHLA , TRSBDOYA , TRSAYENA , TRSGZDFA , TRSKRSNE , TRSLBTVK ,825 21

22 TRSYDATA ,873 Özel Sektör Tahvili TRSTISB , TRSTISB , TRSYKBKK , TRSYKBKA ,935 Kot Dışı Banka Bonosu TRQAKYB , TRQAKBK , TRQTCZB , TRQAKBK , TRQAKYB , TRQAKBK , TRQAKYB ,531 Banka Bonosu TRQTISB , TRQSKBK , TRQTISB , TRQTEBK , TRQTHAL ,157 Libor/Euribor Faiz Oranları: Vade Libor (%) Euribor (%) 1 Aylık 0, ,018 2 Aylık 0, ,044 3 Aylık 0, ,078 6 Aylık 0, ,171 9 Aylık -- 0, Aylık 0, ,325 22

23 Türk Lirası Reeskont Oranı: % 10,50 Yeniden Değerleme Oranı: % 10,11 Üretici Fiyatları Genel Endeksi ArtıĢ Oranı*: % 6,36 *Geçmişte TEFE ve ÜFE olarak adlandırılan endekslerin yerine, Ocak 2014 tarihinden itibaren Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Kullanılmaktadır. Kıdem Tazminatı Tavanı: SGK Taban Aylık: SGK Tavan Aylık: : : : : : : : : : : : : 3.438,22 TL 3.438,22 TL 3.541,37 TL 3.541,37 TL 1.071,00 TL 1.134,00 TL 1.201,50 TL 1.273,50 TL 6.961,50 TL 7.371,00 TL 7.809,90 TL 8.277,90 TL 23

24 Asgari Ücret Tüm ÇalıĢanlar ,00 TL ,00 TL ,50 TL ,50 TL Küçük DemirbaĢ Sınırı ÇalıĢanlara yemek yardımı ile ilgili istisna tutarı (KDV Hariç) ,00 TL 880,00 TL 12,00 TL 13,00 TL Banka ve finans kurumları aracılığı ile ödeme ve tahsilatların tevsik zorunluluğu : 8.000,00 TL İşbu Tamim in içeriğini oluşturan konular hakkında detaylı bilgi almak ve diğer sorularınız için adresinden veya ( ) numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Linear Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Avni Dilligil Sokak Çelik İş Merkezi 24 B Blok No:9 Kat: Mecidiyeköy/İstanbul

1. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlar (2011Yılı)

1. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlar (2011Yılı) Sayı: YMM.03.2011-06 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, 1. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami

Detaylı

1. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 7 2. 37 SERİ NO'LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

1. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 7 2. 37 SERİ NO'LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 1. ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 7 Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 01

SİRKÜLER NO: 2015 / 01 31 Aralık 2014 SİRKÜLER NO: 2015 / 01 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 29.12.2011 SİRKÜLER NO: 2011/49 Konu: 2012 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl bir önceki

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2014/6 3 /1/2014 İçindekiler: * 2014 yılında uygulanacak; - motorlu taşıtlar vergisi tutarları, - veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları, - çevre temizlik vergisi tutarları,

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER 1 Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2 İçindekiler

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

SİRKÜLER 2009 YILINDA UYGULANACAK YENİ HAD VE ORANLAR 03.01.2009 2009 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi 271 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ne göre 2009 yılında ücretlerde ve 2009 yılı gelirlerinde uygulanacak

Detaylı

VERGİ KANUNLARINDA 5035 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/23

VERGİ KANUNLARINDA 5035 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/23 1 İstanbul, 20.01.2004 02.01.2004 tarih ve 25334 sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanun ile vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Anılan yasa ile

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2014

Verginet.net ten pratik bilgiler 2014 Verginet.net ten pratik bilgiler 2014 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş.

İSTANBUL DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A. Ş. İŞBİRLİĞİYLE GELİR VERGİSİ... 4 Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı... 4 Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg u 2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr kp kpmg kpm İÇİNDEKİLER 1. Hadler ve Tutarlar 2. Oranlar 1.1. Defter Tutma Hadleri... 1.2. Fatura Düzenleme Haddi...

Detaylı

A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered Firm of US PCAOB Public Company Accounting Oversight Board

A Member of TIAG, A Worldwide Network of Independent Accounting Firms Registered Firm of US PCAOB Public Company Accounting Oversight Board Sirküler (2008/065) İstanbul, 31.12.2008 Yeni yılınızı içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz. Konu : Aşağıda belirtilen ödemeler asgari ücrete göre belirli oranda hesaplanan

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 07.01.2014 Sayı : 2014/1 Değerli Müşterimiz, Yeni yılda uygulanacak maktu had, tutar ve oranlarla ilgili özet bilgiler aşağıda gönderilmiştir. 1) 2014 Yılı Gelirlerine Uygulanacak

Detaylı

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları

İçindekiler. 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK md. 82) 5. Asgari Ücret ve Yasal

Detaylı

ÖTV VE TÜTÜN FONU HAKKINDA 2013/5761 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI:

ÖTV VE TÜTÜN FONU HAKKINDA 2013/5761 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 02/01/2014 SİRKÜLER NO : 2014/2 ÖTV VE TÜTÜN FONU HAKKINDA 2013/5761 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI: 1 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2013/5761 sayılı Bakanlar

Detaylı

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 50354691 Kabul Tarihi : 25.12.2003 MADDE 1.- 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Detaylı

Kanun No. 5035 Kabul Tarihi : 25.12.2003

Kanun No. 5035 Kabul Tarihi : 25.12.2003 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5035 Kabul Tarihi : 25.12.2003 MADDE 1.- 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Detaylı

YEMINLI MALI MÜSAVIRLIK LIMITED SIRKETI VERGI KANUNLARINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERE ILISKIN SIRKÜLER Sirküler No:2006-1

YEMINLI MALI MÜSAVIRLIK LIMITED SIRKETI VERGI KANUNLARINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERE ILISKIN SIRKÜLER Sirküler No:2006-1 YENIÇAG YEMINLI MALI MÜSAVIRLIK LIMITED SIRKETI VERGI KANUNLARINDA YAPILAN DEGISIKLIKLERE ILISKIN SIRKÜLER Sirküler No:2006-1 IÇINDEKILER A. ARALIK 2005 DE RESMI GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2006 TARIHINDEN

Detaylı

Kanun No. 5035 Kabul Tarihi : 25.12.2003

Kanun No. 5035 Kabul Tarihi : 25.12.2003 BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5035 Kabul Tarihi : 25.12.2003 MADDE 1.- 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Detaylı

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015

PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ. S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01.2015 PRATİK BİLGİLER SGK VERGİ S.M.Mali Müşavir Oğuzhan GÜNGÖR 28.01. SGK PRATİK BİLGİLER - ASGARİ ÜCRET SİGORTA PRİMİNE ESAS ÜCRETLER TABAN TAVAN 01.07. - 31.12. TL 8.277,75 01.01. - 30.06. 1.1,50 TL 7.809,75

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR A- 2012 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ B- GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIMI C- 01.01.2012 30.06.2012 TARİHLERİ ARASINDA GELİR

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı