- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği,"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı SAYI : B100İMİ / KONU: Ayniyat İşlemlerinde Uyulması gereken esaslar Bilindiği gibi, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin hizmet sunumunda kullanılmak üzere satın alma veya hibe yoluyla temin edilen her türlü demirbaş, kullanıma ve tüketime mahsus malzemelerin, 832 Sayılı Sayıştay Kanunu, 1050 Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu ve Ayniyat Yönetmeliği kapsamında, ayniyat hesaplarına kaydetme, depolama, koruma, tahsis, sevk ve kontrol işlemleri Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Merkez Ayniyat Saymanlığı tarafından yürütülmektedir. Ayniyat işlemlerinin mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesini temin maksadıyla yönerge çalışması yapılmış ve hazırlanan Merkez Teşkilatı Ayniyat İşlemleri Uygulama Yönergesi Makamın 31 ARALIK 2003 tarih ve sayılı Olurları ile yürürlüğe konulmuş ve yönerge gereği, 09 OCAK 2004 tarih ve sayılı Olurları ile de merkez teşkilatı birimleri bünyesinde Ayniyat Mutemetlikleri teşkil olunmuştur. Ancak, geçen süreç içerisinde biriminiz bünyesinde yürütülen ayniyat çalışmalarının kontrol edilebilir olması, eşya ve malzemenin kayda alınması veya düşülmesi noktasında; - Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği, - Biriminizde ihtiyaç fazlası olan demirbaş malzemelerin başka birimlerde kullanılmak üzere devir, teslim işlemlerinin mevzuata uygun yapılmadığı, - Demirbaş malzemelerden ihtiyaç fazlası veya kullanılamayacak olanların mevzuat hükümlerine göre işleme tabi tutulmadan HEK e ayrılmak üzere Ana Donatım ve İkmal Bölge Müdürlüğüne gönderildiği,

2 - Kullanıcılara mevzuata uygun teslim ve geri alım işlemlerinin yapılmadığı, - Hibe olarak gelen malzemelerin Ayniyat idari Hesabına alınmadan kullanıldığı, - Demirbaş malzemeler üzerinde bulunması gereken demirbaş numarasının düzenli bir şekilde işlenmediği, - Kullanıma ve tüketime mahsus malzemelerin dağıtımında eksik işlem yapıldığı, - Mal ve malzemelerin kayıt, depolama ve stok durumlarının kontrol edilmediği ve düzenli tutulmadığı, - Ayniyat mutemetlerinin görev değişikliği, tayin, istifa vb. nedenlerle ayrılması sonucu, yeni görevlendirilen Ayniyat Mutemedine devir teslim işlemlerinin yapılmadığı, tespit edilmiştir. Devlet malının en iyi şekilde amacına uygun kullanılması ve muhafaza edilmesi kanuni zorunluluk olduğu gibi aynı zamanda milli bir görevdir. Bu hizmetlerin yürütülmesindeki sorumluluk Ayniyat Talimatnamesi ve ilgili mevzuatlar gereği ayniyat saymanı uhdesinde olmakla birlikte ayniyat mutemedi ve dolayısıyla birim amirlerinin de hizmetin mevzuata uygun sevk ve idare edilebilmesi noktasında sorumlu oldukları muhakkaktır. Bilgilerinizi ve uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi ile işlemlerin mevzuatlar çerçevesinde yapılmasının temini bakımından, ayniyat işlemlerinde uyulması gerekli usul ve esaslar bir kez daha liste halinde gönderilmiş olup, uygulamada işlem eksikliğine mahal verilmeksizin ekli listede belirtilen usul ve esaslara uyulması hususunda gereğini önemle rica ederim. Dr. M. Ulvi SARAN Müsteşar Yardımcısı

3 EK : 1. Ayniyat İşlemlerinde uyulması Gereken Esaslar (14 Sayfa) DAĞITIM : Merkez Teşkilatı Birimleri.MAR.2005 Şef.MAR.2005 Ayn.Say. F.GÜLLÜ N.DEMİRAL.MAR.2005 Dai.Bşk.Yrd. T.ŞAHİN.MAR.2005 Dai.Bşk.V. A.ÖZDEMİR AYNİYAT İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR Merkez teşkilatı hizmet sunumunda kullanılmak üzere temin edilen (satın alma, hibe) demirbaş ile

4 kullanıma ve tüketime mahsus malzemelerin mevzuatına uyumlu olarak elektronik ortamda kayıt altına alınması, kontrol ve takibi amacıyla Merkez Ayniyat Saymanlığında oluşturulan Ayniyat Takip Programı nın birimlerdeki işlemlerin güncel olarak takip, zimmet, oda kayıt ve ayniyat idare hesaplarının yapılabilmesi için Terminal Modülü hazırlanarak Ayniyat Mutemetlerinin kullanımına sunulmuştur. Ayniyat işlemlerinin birimlerde güncel olarak takip edilmesi için, Merkez Ayniyat Saymanına karşı sorumlu Ayniyat Mutemetlikleri oluşturulacak ve bu personelin ilgili mevzuat hükümlerine ve Merkez Teşkilatı Ayniyat İşlemleri Uygulama Yönergesinde belirtilen görev, sorumluluk ve yetkisi kapsamında, Merkez Ayniyat Saymanlığı kayıtlarında yer alan kendi birimine ait demirbaş malzeme ile kullanıma ve tüketime mahsus malzemelerin giriş ve çıkış işlemlerini bilgisayar ortamında Terminal Modülü nde takip ederek, birimin kendisine ait ayniyat idari hesabını tanzim ederek her yıl sonu Merkez Ayniyat Saymanlığına gönderecek şekilde çalışma ortamının düzenlenmesi ile, 1. Hizmet sunumunda kullanılmak üzere çeşitli yollarla temin edilen (satın alma, hibe (EK-1), devir) her türlü demirbaş, kullanıma ve tüketime mahsus malzemeler, kitap, dergi vb. basılıların mevzuat hükümlerine göre muayene ve kabul işlemleri yapılmak üzere Merkez Ayniyat Saymanlığına/Ayniyat Mutemetliğine teslim edilmesi sağlanacak, muayene ve kabul işlemleri tamamlanıp, ayniyat muhasebesine kayıt işlemleri yapılarak talep birimi Ayniyat Mutemedine teslim edildikten sonra, Birim Ayniyat Mutemetlerince son kullanıcılara çıkış pusulası/zimmet formu karşılığı verilerek dağıtımının yapılması, 2. Ayniyat idari hesaplarına alınan malzemelerin Ayniyat Mutemetleri tarafından teslim alınarak, depolanması, ilgili birim amiri tarafından yapılan tahsislere göre son kullanıcılara, talep eden kişi ve bağlı şube müdürünün imzasının bulunduğu İstek Formu (Örnek-25) karşılığında (Örnek-26) form düzenlenerek Ayniyat Mutemetleri vasıtasıyla mevzuat hükümleri kapsamında zimmet kayıt işlemleri yapılarak dağıtımının yapılması, 3. Demirbaş malzemelere demirbaş esas defteri sıra numarasının, görünen bir yerine çıkmayacak şekilde Ayniyat Programı Terminal Modülünde mevcut bulunan Demirbaş Eşya Etiketi nin yapıştırılmadan kullanıcılara dağıtımının yapılmaması, 4. Demirbaş malzemelerin, Ayniyat Mutemedince (masa, koltuk, sandalye, klima, sehpa gibi oda içerisindeki sabit eşyalar hariç) kullanıcılara Zimmet Formu (EK-2) düzenlenerek verilmesi, 5. Ayniyat Mutemetleri, Merkez Ayniyat Saymanlığı tarafından kendisine zimmet karşılığı verilen malzemelerin takibi ve kontrolü için, Ayniyat Takip Programı Terminal Modülünde yer alan bilgiler doğrultusunda Demirbaş Esas Defteri ile Kullanıma ve Tüketime Mahsus Malzemeler için karteks veya defter tutulması (Bilgisayar ortamında da olabilir),

5 6. Her yıl sonu kendisine gelen malzemelere ait, ayniyat idari hesabını (demirbaş eşya ile kullanıma ve tüketime mahsusu malzemeleri ayrı ayrı ÖRNEK-6, ÖRNEK-13, ÖRNEK-18) her yıl sonunda çıkararak takip eden yılın OCAK ayının 30 una kadar ayniyat saymanlığına gönderilmesi, 7. Kendisine kullanılmak üzere demirbaş eşya ve malzeme teslim edilen personel, hizmetin görülmesinden sonra veya herhangi bir sebepten dolayı görevden ayrılması durumunda kullandığı eşyayı teslim etmeden ve Ayniyat Mutemedinden İlişik Kesme Belgesi (EK-3) almadan görevden ilişiğinin kesilmemesi (personel işlemlerinden sorumlu birim ilişik kesme belgesini almadan maaş nakil ilmühaberi tanzim etmeyecektir), 8. Ayniyat Mutemetlerinin herhangi bir nedenle görevden ayrılmaları durumunda, yerine Makam Onayı ile Ayniyat Mutemedi görevlendirilecek ve Merkez Ayniyat Saymanlığına bildirilerek devir teslim işlemlerinin yapılması istenecektir. Devir teslim işlemi yapılmadan Ayniyat Mutemedinin görevinden ayrılmasına müsaade edilmeyecek, 9. Kullanıcı, hizmet sunumunda kullanılmak üzere kendisine verilen malzemenin amacına uygun şekilde kullanılmasından sorumlu olup, hasara uğratması ve kaybetmesinden dolayı kanuni işlemlerin yapılması, 10. Demirbaş ile kullanıma ve tüketime mahsus malzemelerin her mali yıl sonunda Ayniyat Yönetmeliğinin 11 nci maddesi hükümlerine göre Merkez Ayniyat Saymanlığınca oluşturulan komisyon marifetiyle yapılması için gerekli hazırlıkların yapılması ile sayım komisyonunda görev alan personelin öncelikle sayım işlemine ağırlık vermesi, 11. Birimlerin çalışma, hizmet odaları, salonları ve bölümlerinde hizmete sunulmuş bulunan demirbaş eşya ve malzemenin cinsini, miktarını, niteliğini, demirbaş numarasını, fiyatını belirtir ODA DEMİRBAŞ LİSTESİ (EK-4) düzenlenecek, bu liste ayniyat saymanı, ayniyat mutemedi, oda yetkilisi ve idare amiri tarafından imzalanarak ilgili odaya asılacak, bu liste odadan eşya çıktığında veya yeni eşya geldiğinde güncelleştirilecektir. Odada kullanılan malzemelerin korunması oda personelinin sorumluluğunda olduğu kullanıcılara bildirilmesi, 12. Demirbaş eşyaların oda değişiminde, başka birimlere devrinde, kullanılmaz durumda olanların HEK e ayrılmasında Ayniyat Mutemetleri sorumlu olup, kullanıcı kişiler tarafından bu tür malzemeler (EK-5) formla Ayniyat Mutemedine teslim ederek işlemlerin yapılması, 13. Birimlerde ihtiyaç fazlası olan malzemelerin başka birimlerde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla merkez teşkilatı birimlerine zimmet formu ile, taşra teşkilatına ise Makam Onayı alınarak Ayniyat Tesellüm Makbuzu karşılığı devir işlemi yapılarak kendi zimmetlerinden düşülmek üzere

6 Merkez Ayniyat Saymanlığına evrakı iletilecek, kullanılamaz durumda olan malzemeler için de (EK-6/1, EK-6/2, EK-7, EK-8) belgeler hazırlanarak malzemeler İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Ana Donatım ve İkmal Bölge Müdürlüğüne teslim edilerek teslim alındı yazısı ile birlikte Ek-6, 7, 8 evraklar Merkez Ayniyat Saymanlığına iletilerek zimmet kayıtlarından düşülmesinin sağlanması, 14. Demirbaş malzemenin bakım ve onarım masraflarının Ayniyat Yönetmeliği hükmüne göre ilgili malzemeye kaydının yapılabilmesi için bakım onarım talebinde mutlaka demirbaş ile varsa seri numarasının belirtilmesi (EK-9), 15. Bakım ve onarımı yapılacak malzemelerin, hizmet satın alınan firmanın İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı teknik elemanları koordinesinde yaptırılması sağlanacaktır. Malzeme yerinde yapılamayıp Bakanlık dışına (firmanın servisinde) çıkarılarak yapılacaksa (Ek-10) form düzenlenerek malzemeye ait bilgilerle muhteviyatı belirtilerek Ayniyat Saymanlığının koordinasyonunda gönderilmesi sağlanacak, 16. Basılı (broşür, afiş, dergi, kitap vb.) malzemelerin ayniyat idari hesabına alınabilmesi ve hesabın kapatılması için, dağıtım planının çıkarılması ve bu plan kapsamında gönderilen kurumlardan Ayniyat Tesellüm Makbuzunun istenmesi (EK-11), gerekmektedir. EKLER (GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ)

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı,

Detaylı

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BKK Sayısı : 2006/11545 Karar Tarihi : 28/12/2006 R.G. Tarihi : 18/01/2007 R.G. Sayısı : 26407 Karar Sayısı : 2006/11545

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ UYGULAMA REHBERİ 2012 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe ve Performans Daire Başkanlığı Merkez-Taşra Taşınır

Detaylı

Bilindiği üzere kamu harcama

Bilindiği üzere kamu harcama MEVZUAT TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ TASLAĞININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ Osman TEKER Devlet Muhasebe Uzmanı 28/12/2005 tarihinde http://www.muhasebat.gov.tr/mevzuat/5018/cal_uyg_yon.php adresinden alınan Yönetmelik

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR İŞLEMLERİ KILAVUZU. AYNİYAT ve STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan: R.

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR İŞLEMLERİ KILAVUZU. AYNİYAT ve STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ. Hazırlayan: R. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TAŞINIR İŞLEMLERİ KILAVUZU AYNİYAT ve STOK KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan: R. Arda DEDEOĞLU ANKARA - 2009 GİRİŞ İŞLEMLERİ Taşınırların Kaydı (TMY Md.12) (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır TBMM KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YASAMA BÖLÜMÜ TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DENİZ UNSURLARININ; KORSANLIK/DENİZ HAYDUTLUĞU VE SİLAHLI SOYGUN EYLEMLERİYLE

Detaylı

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ

TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ 5163 TAġINIR MAL YÖNETMELĠĞĠ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/12/2006 No : 2006/11545 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 18/1/2007 No : 26407 Yayımlandığı

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SABİT KIYMETLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Ve Tanımlar 1. Amaç... 06 2. Kapsam... 06 3. Hukuki dayanak...

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SABİT KIYMETLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Ve Tanımlar 1. Amaç... 06 2. Kapsam... 06 3. Hukuki dayanak... 1 2 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SABİT KIYMETLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Ve Tanımlar 1. Amaç... 06 2. Kapsam... 06 3. Hukuki dayanak... 06 4. Tanımlar... 06 İKİNCİ BÖLÜM Doğrudan Gider

Detaylı

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunusu 1 HAZIRLAYAN SUAT AKSU İÇ DENETÇİ Tanımlamalar Sorumluluk Konu Başlıkları Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri Taşınır konsolide görevlileri Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

TAŞINIR MAL YÖNETİMİ KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TAŞINIR MAL YÖNETİMİ KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ARALIK - 2013 TAŞINIR MAL MEVZUATI 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN TAŞINIR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 5018 sayılı Kanunun 42 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (g) bendinde; Mal yönetim

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2012/01)

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2012/01) KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ (2012/01) İlgi a) 31.12.2005 tarih ve 26040/4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliği(Seri No:1) b) Maliye

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2013 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

Kamu Hastane Birliklerine Geçiş Rehberi

Kamu Hastane Birliklerine Geçiş Rehberi Kamu Hastane Birliklerine Geçiş Rehberi İçindekiler Çalışma Grupları ve İletişim Bilgileri... 3 TANIMLAR... 4 I - İLK YAPILACAK İŞLEMLER... 5 A- VERGİ KİMLİK NUMARASI İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ YAZIŞMA KODLARI...

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191 T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191 Stok No: 150.0001-009733 (175X250) 2006 ANKARA - 2006 Sayfa:1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ Adıyaman Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Çalışma Yönergesi Sayfa 1 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Detaylı

1- GENEL BİLGİLER. 1.3- KISALTMALAR Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır.

1- GENEL BİLGİLER. 1.3- KISALTMALAR Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır. 1- GENEL BİLGİLER 1.1- AMAÇ deposunda bulunan malzeme ve ekipmanın saklanması, teslim alınması, teslim edilmesi işlemlerinin ilgili mevzuata göre sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 1.2- KAPSAM

Detaylı

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, PTT A.Ş.ve bağlı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.l0.0.THG.0.82.00.01-010.06 01.03.2010/8310 Konu : Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri GENELGE 2010 / 11 Sağlık Bakanlığı

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı

Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı Demirbaş kayıtlarının oluşturulması Hurdaya ayırma işlemleri Amortisman işlemleri Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI DENİZLİ DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL ESASLAR 3-4. SAYFA İKİNCİ KISIM MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ 4-15. SAYFA ÜÇÜNCÜ KISIM MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ 6363 Sayılı 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin, etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının ve harcama işlemlerinde mevzuata

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Evrak Tarih ve Sayısı: 17/06/2015-9842 T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Mevcut Elektronik İmzalar ABDULLAH MAĞDEN (Yönetmelik

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DAĞITIMI YAPILACAK TABLET BİLGİSAYAR SETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DAĞITIMI YAPILACAK TABLET BİLGİSAYAR SETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ 1125 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DAĞITIMI YAPILACAK TABLET BİLGİSAYAR SETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ (24.06.2015 Tarih ve 89692170-10.04-E.6529324 Sayılı Olur

Detaylı

T.C. MALİ YE BAKANUCU Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİ YE BAKANUCU Muhasebat Genel Müdürlüğü '. T.C. MALİ YE BAKANUCU Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 82959322.010.04 Konu: Maliye Uzman Yardımcıları Yetiştirme Yönergesi GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMıNA Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinin 22

Detaylı

2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI. Performans Göstergesi. Tamamlanan iş %100. Tamamlanan iş %100 3 iş günü.

2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI. Performans Göstergesi. Tamamlanan iş %100. Tamamlanan iş %100 3 iş günü. Stratejik Hedef : Hizmetler Faaliyetler/Projeler Sabit Maliyetler Alt Faaliyetler : İDARİ İŞLEMLER 2014 YILI UŞAK MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ OPERASYONEL PLANI No Yapılan İş Başlangıç Bitiş Performans Göstergesi

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 3 1.AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER...

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK 1/15 SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MAKİNA İKMAL BAKIM VE

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

:İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nü,

:İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Yapısı Amaç MADDE 1- Kapsam MADDE 2- Dayanak MADDE 3- Tanımlar MADDE 4- Bu Yönetmeliğin

Detaylı