Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mayýs 2004 / Sayý 36 ONURUMUZA VE TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR"

Transkript

1 TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Mayýs 2004 / Sayý 36 MESLEÐÝMÝZE ONURUMUZA VE GELECEÐÝMÝZE SAHÝP ÇIKMAK ÝÇÝN TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR

2 ÝÇÝNDEKÝLER TMMOB Genel Kurulu Toplanýyor 3 Bergama Davasý Baþladý 4 1 Mayýs 6 Özerk ve Demokratik Üniversite 7 Danýþma Kurulu Toplandý 8 Eðitim Semineri 9 Oda Baþkanlarý Toplantýsý 9 Hasan Balýkçý Davasý 10 Depremzedeler Mahkeme Önünde 10 Yönetim Kurulundan 11 TMMOB Güncesi 12 Birliðimiz Kendi Mekanýnda 16 Bültenimizin 35. Sayýsýnýn basýmýndan sonra görev daðýlýmýný yapan Odalarýmýzýn Yönetim Kurullarý aþaðýda verilmiþtir. Daha önce görev daðýlýmý yapmýþ olan Odalarýmýzýn Yönetim Kurullarý görev daðýlýmlarý Bültenimizin 34. ve 35. sayýlarýnda verilmiþti. Elektrik Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Kemal B. Ulusaler Baþkan Mehmet Turgut II. Baþkan M. Sýtký Çiðdem Yazman Hüseyin Önder Sayman Cem Kükey Üye Medet Þir Üye Volkan Gürcan Üye Harita ve Kadastro Müh. Odasý Yönetim Kurulu Hüseyin Ülkü Baþkan Atilla Karaçelebi II. Baþkan Cengiz Daðdelen Yazman Sebahat Yýldýz Sayman Hakan Güngör Üye Ertðrul Candaþ Üye A. Fahri Özten Üye Ýç Mimarlar Odasý Yönetim Kurulu Yaþar D. Yigeno Baþkan Feyyaz Ataç II. Baþkan Hicran Özalp Belder Yazman Pýnar Erdil Sayman Þaha Ýzgi Üye Durul Onaran Üye Cem Artantaþ Üye Makina Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Emin Koramaz Baþkan S. Melih Þahin II. Baþkan Ali Ekber Çakar Yazman Ahmet Eniþ Sayman Elif Öztürk Üye Tahsin Akbaba Üye Haydar Þahin Üye Mimarlar Odasý Yönetim Kurulu Oktay Ekinci Baþkan Bülend Tuna II. Baþkan Necip Mutlu Yazman Erkan Karakaya Sayman Fatih Söyler Üye Aysel Çetinsoy Üye Ý. Can Diril Üye Peyzaj Mimarlarý Odasý Yönetim Kurulu Ayþegül Oruçkaptan Baþkan Gaye Çulcuoðlu II. Baþkan Arzu Dolanay Yazman Birsen Baltacý Sayman Rahime Tunçtan Akbaþ Üye Senem Gökçe Okulu Üye Özgür Yerli Üye

3 TMMOB 38. OLAÐAN GENEL KURULU TOPLANIYOR Birliðimizin 38. Dönem Olaðan Genel Kurulu Mayýs 2004 tarihlerinde Saat 10:00'da Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü Toplantý Salonu'nda (Yücetepe-Ankara) aþaðýdaki gündemle toplanacaktýr. Seçimler 30 Mayýs 2004 günü saatleri arasýnda TMMOB Mimarlar Odasý Binasý'nda (Konur Sokak No:4 Kat:5 Kýzýlay-Ankara) yapýlacaktýr. Gündem 1. Açýlýþ ve Divan Seçimleri, 2. Saygý Duruþu ve Anýtkabir Çelenk Komisyonu Seçimi, 3. Gündemin Karara Baðlanmasý 4. Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Açýþ Konuþmasý, 5. Konuklarýn Konuþmalarý, 6. Komisyonlarýn Seçimi, - Yönetmeliklerle ilgili komisyonlar - Mali Ýþler ve Bütçe Komisyonu - Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu 7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Çalýþma Raporlarýnýn Okunmasý, Görüþülmesi, Dönem Yönetim Kurulu'nun Aklanmasý, Dönem Yönetim Kurulu tarafýndan sunulan karar taslaklarýnýn görüþülmesi, 10.Komisyon Raporlarýnýn Görüþülmesi ve Karara Baðlanmasý, 11.Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Adaylarýnýn Açýklanmasý, 12.Dilek ve Öneriler Seçimler 3

4 Bergama Davasý Baþladý Çevre, Jeoloji, Kimya ve Metalurji Mühendisleri Odalarý tarafýndan ortaklaþa hazýrlanan ve Bergama'da yargý kararlarý dikkate alýnmadan altýn çýkarma iþine devam edilen sürecin anlatýldýðý kitap nedeniyle altýn tekeli Newmont (Normandy) þirketinin Jeoloji Mühendisleri Odasý hakkýnda açtýðý tazminat davasýnýn görülmesine 4 Mayýs 2004 tarihinde 25.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde baþlandý. Duruþmaya TMMOB Baþkaný Kaya Güvenç, TMMOB Saymaný A.Betül Uyar, Yürütme Kurulu Üyeleri Alaeddin Aras, Necmi Ergin, Yönetim Kurulu Üyesi Hakký Atýl ve Odalarýmýzýn yöneticileri ile Bergama köylülerinin sözcüsü Oktay Konyar katýldý. TMMOB ve Çevre Mühendisleri Odasý'nýn da davaya taraf olmak için dilekçe verdiði duruþma 17 Haziran 2004 tarihine ertelendi. Öte yandan, 3 Mayýs 2004 günü TMMOB'nde, kamuoyunu bilgilendirmek amacýyla, Odalarýmýzýn yöneticileri, ESM ve Yapý Yol-Sen temsilcileri, Bergama köylülerinin sözcüsü Oktay Konyar, ODTÜ Öðretim Elemanlarý Derneði Baþkaný Ýnci Gökmen'in de katýlýmýyla bir basýn toplantýsý düzenlendi. Basýn açýklamasý TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç tarafýndan okundu. Basýn toplantýsýnda söz alan Jeoloji Mühendisleri Odasý Sekreteri Ýsmet Cengiz, davanýn TBMM'nde çýkarýlmayý bekleyen Maden Yasa Tasarýsý ile eþ zamana denk getirildiðine dikkat çekti. Oktay Konyar ise, siyanür oraný 0.8 oranýnda tespit edildiði için köylülerin artýk su satýn aldýklarýný söyledi. Ýnci Gökmen de kamuoyuna ve basýna duyarlý olma çaðrýsýnda bulundu. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç tarafýndan okunan basýn açýklamasý metni aþaðýda verilmiþtir. TMMOB JEOLOJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI ALEYHÝNE NEWMONT (NORMANDY) TARAFIN- DAN AÇILAN TAZMÝNAT DAVASININ ÝLK DURUÞ- MASI YARIN YAPILACAK Mühendisliði bilimle toplum arasýnda bir köprü olarak kabul eden TMMOB ve Odalarýmýz, doðal kaynaklarýmýzýn, insana, doðaya, çevreye duyarlý olarak ve kamu yararý doðrultusunda iþletilmesini ilke edinerek, yasa ve yönetmeliklerin verdiði yetkiyle üzerine düþen görevi yerine getirmektedir. Bu çerçevede TMMOB ve Odalarýmýz; Bergama- Ovacýk'taki altýn madeni iþletmeciliðinin, mesleki uzmanlýk alanlarýndan yola çýkarak üretim boyutu ve kamu yararý çerçevesinde yakýn takipçisi ve tarafý olmuþtur. Kýsaca anýmsamak gerekirse: Bergama köylüsünün iþletmenin çevresel riskler taþýdýðý yönündeki tepkileri ve kendi topraklarýna sahip çýkma bilinci, dünyaya örnek gösterilen bir çevre hareketini yaratmýþtýr. 10 yýllýk direniþle birlikte verilen hukuksal mücadele, TTB, Barolar Birliði, TMMOB ve baðlý Odalarýn sunduðu bilimsel katkýlar, konunun ayrýntýlarý ile bilinmesi ve incelenmesini saðlamýþtýr. Bu süreçte, Danýþtay; Bergama Ovacýk Altýn Madeni'nin çevresel riskler taþýdýðý ve iþletilmesinde kamu yararý bulunmadýðý yönünde bir karar vermiþtir. Kararýn gereði yürütmenin durdurulmasý, yani uluslararasý altýn tekeli Normandy Madencilik A.Þ. faaliyetlerini sonlandýrarak bölgeyi terk etmesi olmalýydý. Ancak geliþmeler böyle olmamýþtýr. Þirket siyasal iktidarlarý da arkasýna 4

5 alarak tüm yargý kararlarýna karþý faaliyetlerine devam etmenin yollarýný bulmuþtur. Danýþtay kararýna raðmen, Baþbakanlýk Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðünün tarih ve B.02.0KKG/ /1767 sayýlý yazýsý ile tarihli ve P.2002/4 sayýlý Bakanlar Kurulu Prensip Kararý alýnarak kararda belirtilen gerekçelerle tesisin faaliyetine devam etmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu noktada, þirket tesis inþaatýna usulsüz bir þekilde devam etmiþ, bir yýllýk deneme üretimi adý altýnda baþlayan üretim çalýþmalarý, uluslararasý altýn tekellerinin ve yerli ortaklarýnýn hukuk dýþý bir dizi iþlem ve çabalarý sonucu olarak bugün için izinsiz üretim yapma iznine dönüþtürülmüþtür. Bakanlar Kurulu'nun prensip kararýnýn iptali için Ýzmir Barosu ve yöre halkýnýn Danýþtay'a açtýðý iptal davalarý devam etmektedir. Son olarak 17 Mart 2004 günü Ýzmir Bölge Ýdare Mahkemesi, Saðlýk Bakanlýðý'nýn vermiþ olduðu tarihli bir yýllýk deneme izninin geçerlilik süresinin dolduðu ve ortada kesin ve yürütülmesi zorunlu iþlem kalmadýðýna karar vermesine raðmen bugüne kadar olduðu gibi bu karara da uyulmamýþ, hukuk devleti kurallarý iþletilmemiþ, hukuksal güvenlik yok edilmiþtir. Bu arada Þirket Ýdarece saðlanan kolaylýklar ve hukuka raðmen yapýlan ayrýcalýklý uygulamalardan cesaret alarak, Açýlma Ruhsatý almak için baþvuruda bulunmuþtur Ocak ayý içinde Ýzmir Ýl Saðlýk Müdürlüðü komisyon kurarak þirkete izin verilmesi için, iþletmede incelemeye baþlamýþtýr. Siyasi iktidarýn yargý kararlarýný uygulamama tutumu, Açýlma Ruhsatýnýn hukuku, halký ve bilimi hiçe sayarak en kýsa zamanda þirkete sunulacaðý kanýsýný uyandýrmaktadýr. TMMOB olarak, iþletmeye "Açýlma Ruhsatý" verilmesi iþlemlerinin ve hukuksal dayanaðý bulunmayan iþletme etkinliklerinin durdurulmasýný hukuk devletinin gereði olduðunu bir kez daha hatýrlatýyor ve siyasi iktidarý yargý kararlarýný uygulamaya çaðýrýyoruz. Bu kapsamda yürütülen çalýþmalarýn bir parçasý olarak; TMMOB ye baðlý Çevre, Jeoloji, Kimya ve Metalurji Mühendisleri Odalarýmýz, "Bergama-Ovacýk Altýn Ýþletmesi Giriþimi Konusunda TÜBÝTAK-YDABÇAÐ Uzmanlar Komisyonu Raporunun Eleþtirisi" adlý bir kitap hazýrlayarak, çevre ve halk saðlýðý yönünden oluþan riskleri ortaya koymayý ve bilimsel gerçekleri kamuoyu ile paylaþmayý amaçlamýþtýr. Ayný Odalarýmýz, saptanan sorunlar ve göz ardý edilemeyecek bazý savlar konusunda cevaplanmasý istemiyle bir dizi soruyu basýn toplantýsý ile açýklamýþtýr. Sonuç olarak, 10 yýlý aþkýn bir süredir baþta Bergama halký olmak üzere, bilim insanlarýnýn, TMMOB, TTB, Barolar, Çevre örgütlerinin bilimsel ve hukuksal alanda mücadeleleri devam etmiþ, hukuki kazanýmlar elde edilmiþtir. Þirket, Danýþtay'ýn, Ovacýk altýn madeninde "kamu yararý bulunmadýðý ve çevresel riskler taþýdýðý" kararýna ve ayrýca Saðlýk Bakanlýðý Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðünce verilen bir yýllýk deneme üretiminin tarihinde bitmesine raðmen izinsiz olarak üretimini sürdürmeye devam ederek bugün izinsiz üretim yapar durumdadýr. Kamuoyunun altýn madenciliði konusunda çok yakýndan tanýdýðý eski adýyla Eurogold yeni adýyla Newmont (NORMANDY) olarak bilinen madencilik þirketi, izinsiz olarak iþletmeye devam ettiði Bergama-Ovacýk altýn madeniyle iliþkili olarak, TMMOB ye baðlý Çevre, Jeoloji, Kimya ve Metalurji Mühendisleri Odalarýmýzca hazýrlanarak Jeoloji Mühendisleri Odamýzca yayýnlanan, "Bergama-Ovacýk Altýn Ýþletmesi Giriþimi Konusunda TÜBÝTAK-YDABÇAÐ Uzmanlar Komisyonu Raporunun Eleþtirisi" adlý kitap ile; "þirketin kiþiliðine haksýz saldýrýda bulunma, ticari itibarýný sarsma, þirkete zarar verme" iddialarýyla Jeoloji Mühendisleri Odamýz aleyhine yüz milyar TL istemiyle manevi tazminat davasý açmýþtýr. Her þeyden önce bilinmelidir ki 10 yýlý aþkýn süredir tartýþýlan ve önümüzdeki günlerde de tartýþýlmaya devam edeceði anlaþýlan konu, ticari boyuta indirgenemeyecek kadar önemlidir. Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði; - TMMOB'nin söz konusu iþletme ile ilgili olarak, yargý kararlarýna uyulmasý ve yöre halkýnýn çýkarlarýnýn korunmasý taleplerine ve iþletmenin çevre açýsýndan risk taþýmasý nedeniyle kamu yararýna uygun olmadýðý görüþlerine karþý bir içerikte bulunmasý, - TMMOB'nin ve Odalarýnýn kendi uzmanlýk alanlarýndaki geliþmeleri kamu yararý açýsýndan sorgulama, kamuoyuna açýklama hak ve yükümlülüðünün davacý þirket tarafýndan tartýþmaya açýlmasý nedeniyle TMMOB'ne yönelik bir müdahale niteliði taþýmasý, - TMMOB'nin örgütsel bütünlüðünü tartýþmaya yönelik bir giriþim olmasý, nedenleriyle bu davada taraftýr. Davanýn ilk duruþmasý 04 Mayýs 2004 Salý günü, yani yarýn saat 09.20'de 25.Asliye Hukuk Mahkemesinde yapýlacaktýr. TMMOB ve Odalarýmýzýn, kuruluþ Yasasý'nýn da verdiði hak ve sorumlulukla, ülkemizin doðal kaynaklarýnýn, doðaya, çevreye, insana duyarlý ve kamu çýkarý doðrultusunda kullanýlmasý için gerekli tüm giriþim ve enerjisini kullanmaya bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada devam ettirmeye kararlý olduðunu kamuoyunun bilgisine sunarýz. 5

6 1 MAYIS Ülke Genelinde Coþkuyla Kutlandý Ýþçi ve emekçilerin Birlik, Mücadele ve Dayanýþma günü olan 1 Mayýs ülke genelinde, 45'e yakýn merkezde yapýlan mitinglerle, onbinlerin katýlýmýyla kutlandý. Mitinglerde savaþa, iþgale, yoksulluða, NATO'ya, kölelik yasalarýna ve haklara yönelik saldýrýlara karþý tepkiler dile getirildi. Ýstanbul'da iki ayrý miting Bu yýl, Ýstanbul'da 1 Mayýs kutlamalarý 2 ayrý alanda kutlandý. Kutlamalarýn ilki Saraçhane'de onbinlerin katýlýmýyla coþkulu bir þekilde yapýldý. DÝSK ve KESK'in çaðrýsýyla yapýlan ve TMMOB ile TTB'nin destek verdiði miting için Saraçhane'de toplanan kitle; özelleþtirmeyi, savaþý, açlýðý, iþsizliði protesto etti. Alanda yapýlan konuþmalar ve atýlan sloganlarla NATO zirvesi ve Bush protesto edildi. Konuþmalarýn ardýndan kitle, "NATO'ya Hayýr", "Katil ABD Ortadoðu'dan Defol", "Yaþasýn 1 Mayýs", "Ýþçilerin birliði sermayeyi yenecek" sloganlarýný atarak Yenikapý'ya kadar yürüdü. Ýstanbul'daki ikinci kutlama, Çaðlayan Meydaný'nda Türk-Ýþ tarafýndan düzenlendi. Mitingde, iþçiler taleplerini dile getirerek "NATO'ya Hayýr", "AKP'nin imamý kaça sattýn vataný", "Yaþasýn 1 Mayýs" sloganlarýný attýlar. Ankara'da 10 bini aþkýn kiþi alanlara çýktý... Ankara'da, KESK Ankara Þubeler Platformu, DÝSK, TMMOB, Ankara Tabip Odasý, Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý ve Türk-Ýþ tarafýndan düzenlenen miting 10 bini aþkýn kiþinin katlýmýyla Sýhhiye Meydaný'nda yapýldý. Mitinge katýlýmda gençlerin yoðunluðu dikkat çekerken, ön plana çýkan ise ABD emperyalizmine ve NATO'ya tepki oldu. "Yoksulluða, sömürüye, savaþa ve iþgale karþý mücadele" çaðrýsýyla yapýlan ve TMMOB pankartý arkasýnda kitlesel katýlýmýn saðlandýðý mitingde KESK, DÝSK, Yol-Ýþ Sendikasý temsilcileri ile TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç birer konuþma yaptýlar. Yapýlan konuþmalarda, ABD emperyalizmine, yoksulluða, iþgale, NATO'ya karþý mücadele edilmesi gerektiði dile getirildi. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç yaptýðý konuþmanýn bir bölümünde ABD Baþkaný Bush'un Haziran ayýnda Türkiye'ye geliþine deðinerek, "Öðreniyoruz ki NATO görüþmeleri öncesinde Ankara'ya ABD Baþkaný George Bush gelecekmiþ. Emperyalist güçlere karþý ilk mücadeleyi vermiþ bir ülkenin baþkenti olarak herhalde Bush'a hoþgeldin demeyeceðiz" dedi. 6

7 DÝNDEN, DEVLETTEN, SERMAYEDEN BAÐIMSIZ, ÖZERK VE DEMOKRATÝK ÜNÝVERSÝTE Yükseköðrenim Yasasýyla ilgili olarak 13 örgüt tarafýndan 18 Mayýs 2004 tarihinde Mülkiyeliler Birliðinde yapýlan ve Eðitim Sen Genel Baþkaný Aladdin Dinçer tarafýndan okunan ortak açýklama metni aþaðýdadýr. Bilindiði gibi, AKP iktidarý tarafýndan hazýrlanarak TBMM'ye sevk edilen Yükseköðretim Yasasý'yla ilgili 11 maddelik deðiþiklik, Genel Kurul'da kabul edilmiþtir. Yasa deðiþikliði Cumhurbaþkanlýðý'nýn onayýna sunulacak ve kesinleþip kesinleþmeyeceði belli olacaktýr. Kamuoyunun beklentisi; Cumhurbaþkaný'nýn yasa deðiþikliðini onaylamayacaðý ya da yeniden kabul edilmesi durumunda konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceði yönündedir. Yasa deðiþikliðinin akýbeti ne olursa olsun, baþta üniversiteler olmak üzere eðitimin tüm kademelerinin, bir bütün olarak eðitim sistemimizin sorunlar, sýkýntýlar yumaðý içinde bulunduðu gerçeði deðiþmeyecek, eðitim sorunlarýnýn yol açtýðý tartýþmalar kendisine ülke gündeminde her zaman önemli bir yer bulacaktýr. Çünkü eðitim, bir ülkenin yarýnlarýnýn nasýl þekilleneceðinin en önemli göstergesidir. Gelecekte nasýl bir toplumsal yaþam tasavvur ediliyorsa, bunun ilk adýmlarýnýn bugün eðitim zemininde atýlacaðý bilinmektedir. AKP'nin iktidar olmasýndan bu yana eðitim, ülkenin yumuþak karný haline getirilmiþtir. Sorunlar tespit edilip çözüleceði yerde, iktidar partisi kendi ideolojik-politik yaklaþýma uygun olarak eðitim zeminini yeniden düzenleme giriþimlerini baþlatmýþtýr. Eðitimin kilit noktalarýndan baþlayarak okul müdür ve yardýmcýlarýna kadar uzanan kadrolaþma giriþimleri, yasa, tüzük ve yönetmeliklerde yapýlan deðiþiklikler ne yazýk ki, eðitim tartýþmalarýnýn belirleyicisi olmuþtur. Açýkçasý, olmazsa olmaz ilkelerimiz arasýnda yer alan bilimsel, nitelikli, kamusal, demokratik eðitim hakký daha da zayýflatýlmýþtýr. Bizler aþaðýda imzasý olan kurum ve kuruluþlar, Yükseköðretim Yasasý'nda yapýlan deðiþiklikleri bu yaklaþýmýn bir devamý olarak deðerlendiriyor, AKP iktidarýnýn TBMM'deki 'mutlak hakimiyetine' dayanarak bir yönetim tarzý haline getirdiði antidemokratik uygulamalarýn tipik bir örneði olarak algýlýyoruz. Eðitim sistemimiz, üniversiteye geçiþ de dahil olmak üzere tel tel dökülmekte, ancak ne ilginç ki eðitim sorunlarý, AKP iktidarýnýn ilgi odaðýnda yer almamaktadýr. Üniversiteye giriþte uygulanan katsayý deðiþikliðinin tartýþýlmasýný ya da tartýþmanýn bu noktaya odaklanmasýný baþta eðitim olmak üzere tüm kamusal alanýn sorunlarýný gizleme yolunda atýlmýþ bir adým olarak görüyoruz. Bugün üniversiteler, üniversite çalýþanlarý ve öðrenciler sermaye iktidarýnýn tam bir kuþatmasý altýndadýr. Bir tarafta, 12 Eylül döneminin ürünü olan ve üniversitelerin bugün yaþadýðý sorunlarýn en önemli nedenlerinden birisi olan YÖK ve onun temsil ettiði anlayýþ, diðer tarafta üniversiteleri kendi siyasal anlayýþýna göre düzenlemeyi, son 3-4 yýldýr ciddi anlamda prestij kaybeden ve ilgi odaðý olmaktan uzaklaþan Ýmam Hatip Liselerinin yeniden gözde okullar haline gelmesini asli hedef olarak belirleyen AKP, üniversiteleri içinden çýkýlmaz bir bataðýn içine çekmeye çalýþmaktadýr. AKP ile YÖK arasýnda baþlayan, son deðiþlikle iyice alevlenen tartýþmalar özünde üniversiteye kimin hakim olacaðýndan baþka bir anlam taþýmamaktadýr. Açýk ki, hakimiyet kavgasý sorunlarý çözmekten uzaktýr; her ne þekilde sonlanýrsa sonlansýn üniversitenin, üniversite çalýþanlarýnýn ve öðrencilerin zarar göreceði, özgür bilim, özerk, demokratik ve kamusal eðitim hakkýnýn daha da gerileyeceði ortadadýr. Bizler, üniversiteyi dinin, devletin, sermayenin güdümüne sokmaya çalýþan anlayýþlarýn dýþýnda bir baþka üniversitenin mümkün olduðuna inanýyor ve bunun için ortak hareket etme kararýmýzý kamuoyuyla paylaþýyoruz. Çaðrýmýz açýk ve nettir: YÖK ve siyasal iktidarýn temsil ettiði anlayýþlar ellerini üniversiteden çekmeli, özgür bilim ve sanat, demokratik ve katýlýmcý yönetim, özerk üniversiteye hayat verecek bir süreç baþlatýlmalýdýr. Üniversiteler yeniden demokratik iþleyiþin ve bilimin üretildiði kurumlar olmalýdýr. Üniversitenin YÖK'ün ya da siyasi iktidarýn vesayeti altýna alýnmasýna karþý çýkýlmalýdýr. Yasanýn, Sayýn Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan onaylanmayacaðý inancýyla, bütün kiþi, kurum ve kuruluþlarý bilimi ve özgürlüðü odaðýna alan bir yüksek öðrenim yaratýlmasý için ortak çalýþmaya çaðýrýyoruz. EÐÝTÝM SEN, EÐÝT-DER, ÖV-DER, MÜLKÝYELÝLER BÝRLÝÐÝ, TMMOB, TTB, ALEVÝ BEKTAÞÝ KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ FEDERASY- ONU, ÇGD, ÝHD, HALKEVLERÝ, PÝR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEÐÝ, DÝVRÝÐÝ KÜLTÜR DERNEÐÝ, HACI BEKTAÞ VELÝ KÜLTÜR VE TANITMA DERNEKLERÝ GENEL MERKEZÝ 7

8 TMMOB IV.DANIÞMA KURULU TOPLANDI TMMOB 37.Dönem IV.Danýþma Kurulu Toplantýsý 24 Nisan 2004 Cumartesi günü Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý Toplantý Salonu'nda yapýldý. Toplantýya TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri ile Çevre M.O., Elektrik M.O., Gýda M.O., Harita ve Kadastro M.O., Ýnþaat M.O., Jeofizik M.O., Jeoloji M.O., Kimya M.O., Maden M.O., Makina M.O., Metalurji M.O., Meteoroloji M.O., Mimarlar O., Orman M.O., Petrol M.O., Peyzaj Mimarlarý Odalarýndan toplam 168 Danýþma Kurulu üyesi katýldý. Toplantý açýlýþýnda TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç genel bir deðerlendirme yaptýktan sonra, gündemde yer alan konular hakkýnda kýsa bir bilgilendirme yaptý. Daha sonra söz alan 24 Danýþma Kurulu üyesi toplantý gündeminde yer alan Odalarýmýzýn Genel Kurullarý, bu Genel Kurullarda alýnan kararlar ve yaþanan süreç, üyelerimizin ekonomik haklarý ve sorunlarý, özelleþtirmeler ve yaþanan süreçte gündeme getirilen yasal düzenlemeler, Kýbrýs sorunu ve örgütlülüðümüzün geliþtirilmesi ve TMMOB 38.Olaðan Genel Kurulu'na taþýnmasý hakkýnda görüþlerini bildirdiler.. 8

9 Onur Kurullarý ve Ýþleyiþi Eðitim Semineri Yapýldý TMMOB Yüksek Onur Kurulu, Oda Onur Kurullarý ve TMMOB ve Oda Yönetim Kurullarýnýn örgüt içi eðitiminin saðlanmasý ve kurullarda görev alanlarýn Birlik ve Odalarýn hukuk düzenindeki yeri ve iþlevinin ne olduðunun birlikte paylaþýlmasý amacýyla 8 Mayýs 2004 tarihinde "Onur Kurullarý ve Ýþleyiþi Eðitim Semineri" yapýldý. Best Western Hotel 2000'de yapýlan ve Odalarýmýzýn Hukuk Danýþmanlarýnýn da katýldýðý seminer, TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç'in konuþmasýyla baþladý. Seminerin öðleden önceki oturumlarýnda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Doç.Dr. Cüneyt Ozansoy "TMMOB'nin Türkiye idare sisteminde yeri, iþlevi, örgütsel yapýsý, yetki ve sorumluluklarý" üzerine ve Danýþtay 8.Daire Üyesi Sinan Tunca "TMMOB ve Odalarda Onur Kurullarýnýn hukuksal yapýsý, disiplin soruþturmalarýnda izlenecek usul ve esaslar" üzerine görüþlerini aktardýlar. Öðleden sonraki oturumlarda ise, Barolar Birliði Avukatlarýndan Özcan Çine "Meslek Kuruluþlarý yönünden disiplin hükümlerinin önemi ve uygulama zorluklarý, meslek disiplinini saðlamada rolü" üzerine ve TMMOB Yüksek Onur Kurulu Eski Üyesi Þafak Eren ile TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Muhittin Ýpek "Yüksek Onur Kurulu ve Oda Onur Kurullarýnýn karþýlaþtýklarý sorunlar ve analizi" konusunda görüþlerini aktardýlar. Soru-yanýt þeklindeki genel tartýþmanýn da yapýldýðý seminerden sonra sunum yapan katýlýmcýlara TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç tarafýndan birer Teþekkür Plaketi verildi. TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Baþkanlarý Ortak Toplantýsý Yapýldý TMMOB Yönetim Kurulu ile TMMOB'ne baðlý Odalarýmýzýn Baþkanlarý ve Temsilcilerinin katýldýðý ortak toplantý, 15 Mayýs 2004 Cumartesi günü Ankara'da yapýldý. Toplantýya TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreterliði, Çevre, Fizik, Gýda, Harita ve Kadastro, Ýnþaat, Jeofizik, Kimya, Maden, Metalurji, Meteoroloji, Peyzaj Mimarlarý, Þehir Plancýlarý Odalarýmýzýn Baþkanlarý ile Jeoloji, Makina, Mimarlar ve Ziraat Mühendisleri Odalarýmýzýn II.Baþkanlarý ve Yönetim Kurulu üyeleri katýldý. Toplantý açýlýþýnda TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç genel bir deðerlendirme yaptýktan sonra, gündemde yer alan konular hakkýnda kýsa bir bilgilendirme yaptý. Bilgilendirmenin ardýndan, gündemi oluþturan, "Deðerlendirme", "NATO Karþýtý Etkinlikler" ve "38.Olaðan Genel Kurul Hazýrlýklarýnýn Görüþülmesi" maddelerine iliþkin görüþmeler yapýldý. Yapýlan görüþmelerde; TBMM'nde kabul edilen yeni YÖK Yasasý'na iliþkin deðerlendirmeler ve süreç içerisinde bu yasaya karþý neler yapýlacaðý üzerine öneriler üzerinde duruldu; NATO Karþýtý Etkinlikler kapsamýnda TMMOB olarak ve diðer örgütlerle yapýlabilecekler ile ilgili öneriler geliþtirildi; TMMOB Genel Kurul Hazýrlýklarý kapsamýnda, Genel Kurula sunulacak Karar Taslaklarý ve Yönetmeliklerle ilgili oluþturulan Hazýrlýk Komisyonlarýnýn çalýþmalarý deðerlendirildi. 9

10 Hasan Balýkçý Davasý Sona Yaklaþýyor Ekim 2002 tarihinde, kaçak elektrik kullanan sanayiciler tarafýndan gönderilen kiralýk katillerce öldürülen Hasan Balýkçý ile ilgili davanýn 14. duruþmasý 14 Mayýs 2004 tarihinde Þ.Urfa'da yapýldý. Duruþmaya Hasan Balýkçý'nýn ailesi ve yakýnlarý, TMMOB II. Baþkaný Oðuz Gündoðdu, Yürütme Kurulu Üyeleri Hüseyin Yeþil ve Alaeddin Aras, Elektrik Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Üyeleri, EMO Þube Yöneticileri ve üyeleri ile aralarýnda KESK Genel Baþkaný Sami Evren ve Çaðdaþ Hukukçular Derneði yöneticilerinin de bulunduðu demokratik kitle örgütü temsilcileri katýldý. Davadan sonra açýklama yapan KESK Genel Baþkaný Sami Evren, olayýn perde arkasýnýn irdelendiðinde pis kokularýn geldiðine dikkat çekerek, belge ve delillerin ellerinde olmasýna raðmen davanýn sorumlularýnýn cezalandýrýlmadýðýný ifade etti. Evren, kamu vicdanýnýn rahatlamasý için, yolsuzluk yapanlarýn cezalandýrýlmasý, sorumlularýn yargýlanmasý gerektiðinin altýný çizdi. Þengül Balýkçý ise, yaptýðý açýklamada davayý baþýndan beri 'bölgesel Susurluk' olayý olarak deðerlendirdiklerini belirterek, sadece katillerin deðil, ayný zamanda Balýkçý'yý sürgün eden siyasilerin ve rüþvetçilerin de cezalandýrýlmasý gerektiðine iþaret etti. Mahkeme heyeti, sanýklardan birinin mahkemeye katýlmamasý ve diðer sanýklarýn savunmasý için hazýrlýksýz olmasý nedeniyle, duruþmayý 11 Haziran 2004 tarihine erteledi. Düzceli Depremzedeler Mahkeme Önündeydi Kalýcý konut taleplerine dikkat çekmek için Ankara'da Abdi Ýpekçi Parký'nda oturma eylemi yaparken gözaltýna alýnan ve haklarýnda dava açýlan Düzceli 45 depremzedenin yargýlanmasý devam ediyor. Abdi Ýpekçi Parký'nda 73 gün soðuða ve yaðmura raðmen "güvenli bir konut" talepleri için oturan Düzce Depremzedeler Derneði üyesi depremzedelerin, "Kamu huzurunu bozmak, çevreye zarar vermek" gibi gerekçelerle haklarýnda açýlan davaya 7 Nisan 2004 tarihinde 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davayý izlemek ve depremzede arkadaþlarýna destek olmak üzere Düzce'den 500 depremzede Ankara'ya gelerek, dava süresince Adliye binasý önünde beklediler. Sanýk avukatlarý emniyet tarafýndan hazýrlanan ikaz tutanaklarýný yanlý bulduklarýný ve kabul etmediklerini belirttiler. Bunun üzerine hakim, gözaltý esnasýnda polisler tarafýndan çekilen görüntülerin kayýtlarýnýn, bir sanýk ve kilinin de hazýr bulunacaðý bir ortamda, görevlendirilecek adli uzman tarafýndan çözümünün yapýlmasýna ve duruþmanýn 14 Eylül 2004 tarihine ertelenmesine karar verdi. 10

11 TMMOB Yönetim Kurulu'ndan 25 Nisan 2004 tarihli Yönetim Kurulu Toplantýsýnda; > Birliðimizce hazýrlanan "YALOVA ÝLÝ YÜKSEL SÝTESÝ BÝLÝRKÝÞÝ RAPORLARI ÜZERÝNE DEÐERLENDÝRME RAPORU"nun, Mahkemeye telkin ve tavsiye niteliði taþýdýðý gerekçesiyle 2004/329 hazýrlýk dosyasý ile Birliðimiz Genel Sekreteri M.Fikret Özbilgin hakkýnda Yalova Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn tahkikat baþlatmasý üzerine; TMMOB Yönetim Kurulu'nun 13 Eylül 2002 tarih ve 63 sayýlý kararýyla oluþturulan Komisyon tarafýndan hazýrlanan "Yüksel Sitesi Bilirkiþi Raporlarý Üzerine Deðerlendirme Raporu", TMMOB Yönetim Kurulu'nun 4 Ekim 2003 tarih ve 291 sayýlý kararýyla kabul edilerek, yayýnlanmasýna, deðerlendirme için Üniversitelere, Odalarýmýza ve bilgi için Yalova Aðýr Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiþ ve rapor, Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin tarafýndan bu kararýn gereði olarak Yalova Aðýr Ceza Mahkemesine gönderildiði için; Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn 2004/329 hazýrlýk dosyasýyla ilgili olarak, 17 Aðustos 1999 depreminden itibaren yaþanan süreci anlatan, TMMOB'nin çalýþma ve raporlarýný, Yüksel Sitesi özelinde Mahkemece görevlendirme nedeniyle yapýlan tespitleri, TMMOB'ne yapýlan baþvurularý ve Yönetim Kurulumuzca alýnan kararlarý ifade eden bir yazýnýn Yalova Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na gönderilmesine, 8 Mayýs 2004 tarihli Yönetim Kurulu Toplantýsýnda; > Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Eðitim ve Araþtýrma Merkezi (ÇASGEM) ile "Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý Sertifika Eðitimi Programý"nýn ortak çalýþma anlayýþý içinde yürütülmesi için Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'na yazý yazýlmasýna ve bu çerçevede eðitici olarak görev alacak uzmanlar için Odalardan isim istenmesine, > Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan 4817 sayýlý Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanunun 22. maddesine dayanýlarak hazýrlanarak yürürlüðe konulan "Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanunun Uygulama Yönetmeliði"nde yapýlan deðiþikliklerin mevcut yasalara aykýrý olarak; ikili ya da çoktaraflý sözleþmeler gereðince veya konsorsiyumlar tarafýndan yürütülecek ulusal, uluslararasý projelerde veya uluslararasý kuruluþlarda çalýþan/çalýþacak yabancý mühendis, mimar ve þehir plancýlarýnýn meslek odalarýna üyeliðini ortadan kaldýrmasý, mesleki hizmetler kapsamýnda çalýþma izni uzatma talebinde bulunan yabancýlarýn daha önce diðer ilgili merciler tarafýndan verilen çalýþma izinlerini bir yýl süreyle askýda býrakmasý ve istisnalarý geniþletmesi nedeniyle yönetmelik deðiþikliklerinin iptali istemiyle dava açýlmasýna, 16 Mayýs 2004 tarihli Yönetim Kurulu Toplantýsýnda; > Pir Sultan Abdal Kültür Derneði'nin 2 Temmuz Anma Etkinliklerinin desteklenmesine, bu konuda TMMOB adýna Ankara Ýl Koordinasyon Kurulu'nun görevlendirilmesine, > Ankara Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreterliði'ne Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Yönetim Kurulu üyesi M.Onur Yýlmaz'ýn atanmasýna, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odasý Ankara Þubesi tarafýndan yürütülmesine, > Aydýn Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreterliði'ne Mimarlar Odasý Aydýn Ýl Temsilcisi Ömer Faruk Güler'in atanmasýna, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odasý Aydýn Ýl Temsilciliði tarafýndan yürütülmesine, > Diyarbakýr Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreterliði'ne Jeoloji Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Fahrettin Çalan'ýn atanmasýna, Sekreterya hizmetlerinin Jeoloji Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þubesi tarafýndan yürütülmesine, > Edirne Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreterliði'ne Makina Mühendisleri Odasý Edirne Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný A.Erdal Arslan'ýn atanmasýna, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odasý Edirne Þubesi tarafýndan yürütülmesine, > Gaziantep Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreterliði'ne Mimarlar Odasý Gaziantep Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Zafer Okuducu'nun atanmasýna, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odasý Gaziantep Þubesi tarafýndan yürütülmesine, > Samsun Ýl Koordinasyon Kurulu Sekreterliði'ne Ziraat Mühendisleri Odasý Samsun Þubesi Yönetim Kurulu II.Baþkaný Murat Akar'ýn atanmasýna, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odasý Samsun Þubesi tarafýndan yürütülmesine, > Öz Gýda-Ýþ Sendikasý'nýn Ankara-Sincan ve Manisa Et ve Tavuk Kombinalarýnýn kýymet deðerlendirilmesinin yapýlmasý talebi ile ilgili baþvurusunun kabulüne ve ilgili Odalarýmýzdan uzmanlarýn yeralacaðý bilirkiþi heyeti oluþturulmasýna, karar verildi. 11

12 TMMOB GÜNCESÝ 1 Nisan - 23 Mayýs Nisan Aþkale (Erzurum)'da meydana gelen deprem nedeniyle TMMOB II.Baþkaný Oðuz Gündoðdu, Yönetim Kurulu Üyesi H.Ali Ulusoy, Ýnþaat Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Göksoy ve Mehmet Þenol ile Jeoloji Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Baþkaný Yýldýrým Güngör'den oluþan TMMOB Heyeti yerel TMMOB birimlerinin de katýlýmýyla bölgede incelemelerde bulundu. Erzurum Valisi ve Belediye Baþkaný, Aþkale Kaymakamý ve Belediye Baþkaný'ný da ziyaret eden TMMOB Heyeti ön inceleme raporu hazýrlayacak. 02 Nisan 2004 Cuma 4Biyomedikal Mühendislerinin Odalarýmýzdan hangisine kaydýnýn yapýlacaðý konusunda kurulan komisyon toplantýsý yapýldý. Toplantýya TMMOB Yürütme Kurulu Üyeleri Hüseyin Yeþil, Alaeddin Aras, Elektrik Mühendisleri Odasý, Fizik Mühendisleri Odasý ve Kimya Mühendisleri Odasý temsilcileri katýldý. 4Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi Öðrenci Koordinasyonu tarafýndan düzenlenen "Kamu Yönetimi Temel Kanunu" konulu Panel'e TMMOB Saymaný A.Betül Uyar, TTB'den Tufan Kaan ve Doç. Dr. Aziz Konukman katýldý. 4TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Baþkanlarý ortak toplantýsý, Uygunluk Deðerlendirme Kurulu çalýþmalarý, uygunluk deðerlendirme konusunda Odalarýmýzýn konumlarý, "Ýmar ve Þehirleþme" ve "Kentsel Dönüþüm" yasa taslaklarý üzerine görüþme, Yerel Seçimler ve Oda Genel Kurullarýnýn deðerlendirilmesi gündemiyle yapýldý. TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve TMMOB'nin Uygunluk Deðerlendirme Kurulu Temsilcisi ve Kurul Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kiper'in Kurul ve çalýþmalarý hakkýnda sunum yaptýðý ve konunun tartýþýldýðý toplantýya Çevre M.O., Elektrik M.O., Fizik M.O., Gemi M.O., Ýnþaat M.O., Jeofizik M.O., Kimya M.O., Maden M.O., Makina M.O., Metalurji M.O., Meteoroloji M.O. ve Ziraat M.O. Baþkanlarý ve Gýda M.O., Jeoloji M.O. ve Þehir Plancýlarý O. II.Baþkanlarý katýldý. 03 Nisan 2004 Cumartesi 4TMMOB Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý. 06 Nisan 2004 Salý 4Avrupa Birliði Genel Sekreterliði tarafýndan oluþturulan "Mesleki Niteliklerin Karþýlýklý Tanýnmasý Kanunu Tasarýsý Taslaðý" toplantýsýna TMMOB Danýþmaný E.Serdar Karaduman, Gülay Karaküçük ve Mehmet Bozkurt katýldý. 4TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, Elektrik Mühendisleri Odasý Adana Þubesi'nin düzenlediði "Kamu Yönetimi Temel Kanunu" konulu Panel'e katýldý. 07 Nisan 2004 Çarþamba 4Ýþçi sýnýfýnýn uluslar arasý birlik, mücadele ve dayanýþma günü olan 1 Mayýs'ýn anlam ve önemine uygun bir biçimde kutlanmasý için DÝSK'in çaðrýsýyla Ýstanbul'da yapýlan toplantýya TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Yeþil katýldý. 09 Nisan 2004 Cuma 4Depremle ilgili olarak Star TV'nin canlý olarak yayýnlanan Objektif Programýna TMMOB II. Baþkaný Oðuz Gündoðdu katýldý. 4Kýrsal Çevre ve Ormancýlýk Sorunlarý Araþtýrma Derneði, Çevre Mühendisleri Odasý, Peyzaj Mimarlarý Odasý, Türkiye Ormancýlar Derneði tarafýndan düzenlenen ve 3 gün süren I.Ulusal Kent Ormancýlýðý Kongresi'ne TMMOB Saymaný A.Betül Uyar katýldý. 4Emek Platformu Teknik Komite toplantýsýna TMMOB Danýþmaný Serdar Karaduman katýldý. 10 Nisan 2004 Cumartesi 4TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odasý Genel Kurulu yapýldý. Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rýza Tanrýverdi'nin görev aldýðý Genel Kurula TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç ve Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin katýldý. Genel Kurul açýlýþýnda TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç bir konuþma yaptý. 4TMMOB Ýç Mimarlar Odasý Genel Kurulu yapýldý. Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Osman Balaban'ýn görev aldýðý Genel Kurula TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç ve Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin katýldý. Genel Kurul açýlýþýnda TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç bir konuþma yaptý. 4TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odasý Genel Kurulu yapýldý. Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Daðhan'ýn görev aldýðý Genel Kurula

13 katýlan TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç bir konuþma yaptý. 4Ýnþaat Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þubesi'nin "ÝMO Genç" toplantýsýna TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras katýldý. 11 Nisan 2004 Pazar 4Diyarbakýr Ýl Koordinasyon Kurulu'nun iki oturum þeklinde düzenlemiþ olduðu ve konuþmacý olarak Tarýk Þengül, Onur Karahanoðullarý ve Levent Tezcan'ýn katýldýðý "Kamu Yönetimi Temel Kanunu" ve "GATS" konulu Konferanslara TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras katýlarak Oturum Baþkanlýðý yaptý. 12 Nisan 2004 Pazartesi 4TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin, Danýþman E.Serdar Karaduman ve Mimarlar Odasý'ndan Aydan Bulca Erim Avrupa Birliði Genel Sekreter Yardýmcýsý Þükran Yazýcý'yý ziyaret ederek "Mesleki Niteliklerin Karþýlýklý Tanýnmasý Kanunu Tasarýsý Taslaðý" ve yaþanan sürece iliþkin görüþme yaptýlar. 41 Mayýs kutlamalarý gündemiyle yapýlan Emek Platformu Baþkanlar Kurulu toplantýsýna TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç ve Danýþman E.Serdar Karaduman katýldý. 13 Nisan 2004 Salý 4TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, II.Baþkan Oðuz Gündoðdu ve Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin Yükseköðretim Kurulu Baþkaný Prof.Dr.Erdoðan Teziç'i ziyaret ederek, mühendislik-mimarlýk fakültelerinin durumu ve nitelikleri yeni mühendislik unvanlarýnýn verilmesi ve yeni mühendislik bölümlerinin açýlmasý, planlama, yatýrým ve mühendis-mimar sayýlarý ile öðrenci kontenjanlarýnýn belirlenmesi, akreditasyon, mesleki yeterlilik, bilirkiþilik konularýnda görüþme yaptýlar. 4TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Dekaný Mustafa Tokyay'ý ziyaret ederek görüþmede bulundu. 4Kamu Yönetimi Temel Kanunu gündemli Emek Platformu Teknik Komite toplantýsýna TMMOB Danýþmaný E.Serdar Karaduman katýldý. 14 Nisan 2004 Çarþamba 41 Mayýs gündemli Emek Platformu Teknik Komite toplantýsýna Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç katýldý. 4TMMOB Yüksek Onur Kurulu toplantýsý yapýldý. 15 Nisan 2004 Perþembe 4Ýnþaat Mühendisleri Odasý tarafýndan Nisan 2004 tarihlerinde Ýstanbul'da Yýldýz Teknik Üniversitesi Kongre salonlarýnda gerçekleþtirilen Türkiye Ýnþaat Mühendisliði 17.Teknik Kongresi ve Sergisi'nin açýlýþ oturumuna TMMOB II.Baþkaný Oðuz Gündoðdu katýldý. 4Kimya Mühendisleri Odasý'nýn Nisan 2004 tarihlerinde Ýstanbul'da düzenlemiþ olduðu 5.Uluslararasý Boya, Mürekkep ve Yardýmcý Maddeler Sanayi Kongresi ve Sergisi'nin açýlýþýna katýlan TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras açýlýþta bir konuþma yaptý. 16 Nisan 2004 Cuma 4TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý Genel Kurulu yapýldý. Genel Kurula TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç ve Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin katýldý. Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin Aras'ýn görev yaptýðý Genel Kurul açýlýþýnda TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç bir konuþma yaptý. 4TMMOB Mimarlar Odasý Genel Kurulu yapýldý. Genel Kurula TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç ve Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin katýldý. Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi M.Remzi Sönmez'in görev yaptýðý Genel Kurul'da TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç bir konuþma yaptý. 4TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Genel Kurulu yapýldý. Genel Kurula TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç ve Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin katýldý. Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Sýtký Erduran'ýn görev aldýðý Genel Kurul'da TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç konuþma yaptý. 4Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nda yapýlan Ýþ Güvenliði Uzmanlýðý Eðitim Komisyonu toplantýsýna TMMOB adýna Kimya Yüksek Mühendisi Müjdat Aydýn katýldý. 17 Nisan 2004 Cumartesi 4TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Genel Kurulu yapýldý. Genel Kurula TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Daðhan ve Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin katýldý. Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB II.Baþkaný Oðuz Gündoðdu'nun görev yaptýðý Genel Kurul açýlýþýnda TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç bir konuþma yaptý. 4TMMOB Peyzaj Mimarlarý Odasý Genel Kurulu yapýldý. Genel Kurula TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç ve Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin katýldý. Birlik Gözlemcisi olarak TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Necmi 13

14 14 Ergin'in görev aldýðý Genel Kurul'da TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç konuþma yaptý. 18 Nisan 2004 Pazar 4TMMOB Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý. 19 Nisan 2004 Pazartesi 4Kamu Yönetimi Temel Kanunu gündemiyle toplanan Emek Platformu Teknik Komite toplantýsýna TMMOB Danýþmaný E.Serdar Karaduman katýldý. 20 Nisan 2004 Salý 4Normandy Madencilik Þirketi'nin Jeoloji Mühendisleri Odasý aleyhine açtýðý manevi tazminat davasýna iliþkin basýn açýklamasý yapýldý. 21 Nisan 2004 Çarþamba 4"Kentsel Dönüþüm Kanun Tasarýsý Taslaðý"na iliþkin TMMOB görüþüne son þekli vermek üzere yapýlan toplantýya TMMOB Saymaný A.Betül Uyar, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi H.Ali Ulusoy, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý, Ýnþaat Mühendisleri Odasý ve Makina Mühendisleri Odasý temsilcileri katýldý. 24 Nisan 2004 Cumartesi 4TMMOB 37.Dönem IV. Danýþma Kurulu toplantýsý Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý Konferans Salonunda yapýldý. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç'in açýlýþ konuþmasýyla baþlayan Danýþma Kurulu toplantýsýna Çevre Mühendisleri Odasý, Elektrik Mühendisleri Odasý, Gýda Mühendisleri Odasý, Ýnþaat Mühendisleri Odasý, Jeofizik Mühendisleri Odasý, Jeoloji Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý, Maden Mühendisleri Odasý, Makina Mühendisleri Odasý, Metalurji Mühendisleri Odasý, Meteoroloji Mühendisleri Odasý, Petrol Mühendisleri Odasý, Peyzaj Mimarlarý Odalarýmýzdan toplam 150, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreterlikten 18 üye olmak üzere toplam 168 danýþma kurulu üyesi katýldý. 25 Nisan 2004 Pazar 4TMMOB Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý. 26 Nisan 2004 Pazartesi 48 Mayýs 2004 tarihinde yapýlacak olan Onur Kurullarý Eðitim Semineri ve TMMOB Genel Kurulu ile ilgili TMMOB Onur Kurulu toplantýsý yapýldý. 29 Nisan 2004 Perþembe 4TMMOB Denetleme Kurulu toplantýsý yapýldý. 01 Mayýs 2004 Cumartesi 4Emperyalist saldýrýya, iþgale, sömürüye karþý Ankara Sýhhiye meydanýnda yaklaþýk kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen 1 Mayýs Mitingi'ne TMMOB pankartý altýnda kitlesel katýlým saðlandý. Miting'de TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç bir konuþma yaptý. 03 Mayýs 2004 Pazartesi 4Normandy Madencilik Þirketi'nin Jeoloji Mühendisleri Odasý aleyhine açtýðý tazminat davasý nedeniyle 05 Mayýs 2004 tarihinde görülecek davaya iliþkin Oda temsilcilerimizin katýlýmýyla basýn toplantýsý düzenlendi. Basýn açýklamasý TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç tarafýndan yapýldý. 4TMMOB Kimya Mühendisleri Odasý ve Ankara Þubesi'nin Petrol-Ýþ Sendikasý Ankara Þubesi ile birlikte Tüpraþ'ýn Özelleþtirilmesine karþý Yüksek Caddesinde düzenledikleri stand açýlýþý ve basýn açýklamasýna TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras, Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç ve Teknik Görevli Murat Sümer katýldý. 04 Mayýs 2004 Salý 4Normandy Madencilik Þirketi'nin Jeoloji Mühendisleri Odasý aleyhine açtýðý tazminat davasýnýn 25.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde baþlayan ilk duruþmasýna TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, TMMOB Saymaný A.Betül Uyar, Yürütme Kurulu Üyeleri Alaeddin Aras, Necmi Ergin, Yönetim Kurulu Üyesi Hakký Atýl ve Odalarýmýzýn yöneticileri katýldý. 4Ýnsan Haklarý Derneði'nin Güvenpark'ta düzenlediði "Yeni, Demokratik Anayasa Ýstemiyoruz" konulu basýn açýklamasýna TMMOB Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç katýldý. 05 Mayýs 2004 Çarþamba 4Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan 18.Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Haftasý etkinlik programýnda yer alan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinde Risk Yaklaþýmý konulu Panel'e TMMOB Adýna Kimya Mühendisi Ruhi Öktem Panelist olarak katýldý. 06 Mayýs 2004 Perþembe 4Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan 18.Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Haftasý etkinlik programýnda yer alan Ýþyerinde Saðlýk ve Güvenliðine Ýliþkin Düzenlemeler (Ýþyeri Hekimleri-Ýþyeri Hemþireleri-Ýþ Güvenliði Uzmanlarý) konulu Panel'e TMMOB Adýna Kimya Mühendisi Müjdat Aydýn Panelist olarak katýldý. 432 yýl önce idam edilen Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ýnan'ýn mezarlarý baþýnda düzenlenen anma toplantýsýna TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç, Yürütme Kurulu Üyesi Nemci Ergin ve Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç katýldý.

15 07 Mayýs 2004 Cuma 4Biyomedikal Mühendislerinin kayýt olacaðý Odayý belirlemek için kurulan Çalýþma Grubu toplantýsý yapýldý. 08 Mayýs 2004 Cumartesi 4TMMOB Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý. 4TMMOB Yüksek Onur Kurulu, Oda Onur Kurullarý ve TMMOB ve Oda Yönetim Kurullarý ile Odalarýn Hukuk Danýþmanlarýnýn katýldýðý "TMMOB Onur Kurullarý ve Ýþleyiþi Eðitim Semineri" 120 kiþinin katýlýmýyla Best Western Hotel 2000'de yapýldý. TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç'in açýlýþ konuþmasýyla baþlayan Seminerin sabah oturumunda A.Ü Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Cüneyt Ozansoy, Danýþtay 8. Dairesi Üyesi Sinan Tunca, Türkiye Barolar Birliði'nden Av. Özcan Cine, öðleden sonraki oturumunda ise TMMOB Yüksek Onur Kurulu eski üyesi Þafak Eren ile Yüksek Onur Kurulu Üyesi Muhittin Ýpek sunumlarýný yaptýlar ve katýlýmcýlarýn yoðun bir þekilde sorduklarý sorularý yanýtladýlar. 13 Mayýs 2004 Perþembe 4TBMM'nde görüþülen YÖK Yasasý'na karþý ortak tavýr belirlemek amacýyla 14 kurum temsilcisinin katýldýðý Mülkiyeliler Birliði'ndeki toplantýya Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç katýldý. 14 Mayýs 2004 Cuma 4Þanlýurfa'da görülen Hasan Balýkçý davasýnýn 14.duruþmasýna TMMOB II.Baþkaný Oðuz Gündoðdu, Yürütme Kurulu Üyeleri Hüseyin Yeþil ve Alaeddin Aras katýldý. 15 Mayýs 2004 Cumartesi 4Genel Durum Deðerlendirmesi, NATO Karþýtý Etkinlikler ile 38.Olaðan Genel Kurul hazýrlýklarýnýn görüþüldüðü TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Baþkanlarýmýz ortak toplantýsý yapýldý. 15 TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreterlik kadrolarýnýn katýlýmýn saðlandýðý toplantýya Çevre Mühendisleri Odasý, Fizik Mühendisleri Odasý, Gýda Mühendisleri Odasý, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý, Ýnþaat Mühendisleri Odasý, Jeofizik Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý, Maden Mühendisleri Odasý, Metalurji Mühendisleri Odasý, Peyzaj Mimarlarý Odasý, Þehir Plancýlarý Odasý Baþkan, Makina Mühendisleri Odasý, Ziraat Mühendisleri Odasý II.Baþkan, Jeoloji Mühendisleri Odasý ve Mimarlar Odasý Yönetim Kurulu üyeleriyle katýldý. 16 Mayýs 2004 Pazar 4TMMOB Yönetim Kurulu toplantýsý yapýldý. 18 Mayýs 2004 Salý 4Baþbakanlýk Aile Araþtýrma Kurumu Baþkanlýðý tarafýndan IV.Aile Þurasý'na TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Alaeddin Aras katýldý. 4TBMM'nde kabul edilen YÖK Yasasý'na karþý görüþ ve tepkilerin dile getirmek amacýyla 14 kurum tarafýndan Mülkiyeliler Birliði'nde yapýlan ortak basýn açýklamasýna ve deðerlendirme toplantýsýna TMMOB Saymaný A.Betül Uyar ve Genel Sekreter M.Fikret Özbilgin katýldý. 20 Mayýs 2004 Perþembe 4TBMM'nde kabul edilen YÖK Yasasý ile görüþlerini aktarmak üzere 9 Kurum temsilcisinin AKP Grup Baþkan Vakili Faruk Kýlýç ve CHP Grup Baþkan Vekili Ali Topuz'a yaptýklarý ziyarete Genel Sekreter Yardýmcýsý Hakan Genç katýldý. 4Jeoloji Mühendisleri Odasý'nýn 30 Kuruluþ yýlý etkinlik programýna TMMOB Saymaný A.Betül Uyar katýldý ve törende TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç'e verilen plaketi aldý. 22 Mayýs 2004 Cumartesi 4Mühendislik Dekanlarý Konseyi'nin Ýzmir-Foça'da yapýlan toplantýsýna TMMOB II. Baþkaný Oðuz Gündoðdu katýldý. 23 Mayýs 2004 Pazar 4Halkevleri Genel Kurulu'na katýlan TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Kaya Güvenç Genel Kurul açýlýþýnda bir konuþma yaptý. 15

16 BÝRLÝÐÝMÝZ 50. YILINDA KENDÝ MEKANINDA KARAR TARÝHÝ: 25 Mayýs 2004 SATINALMA TARÝHÝ: 25 Mayýs 2004 KARAR NO 433 : Tapuda, Ankara Ýli Çankaya Ýlçesi 3.Bölge Meþrutiyet Mahallesi 135 Pafta, 1085 Ada, 19 Parselde kayýtlý Apartmanýn / arsa paylý sekizinci büro katýnda yer alan 197 no.lu büronun Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB) adýna (altýyüzseksenbeþmilyar) TL'dan satýn alýnmasýna, ayrýca tapu alým ve satým harçlarý ile emlakçý giderlerinin Birliðimizce karþýlanmasýna ve tapu iþlemlerinin yürütülmesi için imza sirkülerinde yer alan Yönetim Kurulu Baþkaný Özcan Kaya Güvenç, Yönetim Kurulu II.Baþkaný Oðuz Gündoðdu, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ayþe Betül Uyar ve Genel Sekreter Mehmet Fikret Özbilgin'den ikisinin müþtereken yetkilendirilmelerinin uygunluðuna oybirliðiyle, KARAR VERÝLDÝ. tmmob haber bülteni Mayýs 2004 / Sayý 36 (ayda bir yayýnlanýr) Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Atatürk Bul. No:131 Kat:9 Bakanlýklar Ankara Tel: (0312) Faks: (0312) web: e-posta: TMMOB Adýna Sahibi ve Sorumlu Yazýiþleri Müdürü: Kaya Güvenç adet basýlmýþtýr. Baský: Kozan Ofset

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!!

Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ HABER BÜLTENÝ Ocak Þubat Mart 2004 / Sayý 34 EMEKÇÝLER Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarýsý na DUR DEDÝ!!! ÝÇÝNDEKÝLER Odalarýmýzýn Genel Kurullarý 3 Kamu Yönetimi

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA

ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA 12 - Yönetmeliðin 17 nci maddesindeki, tarým yayýmcýsý/danýþmaný sertifikalarýnýn vize süresi 5 yýldan, 2 yýla indirilmelidir. Söz konusu vize iþlemi meslek odalarý tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Ayrýca

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI Doç. Dr. Zehra Gönül BALKIR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi. 1956 Ýstanbul doðumludur.

Detaylı

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum.

3 DE. Sevgili Ýnci Abla, Ben 9 yaþýndayým. Henüz Koray kadar çocuðum yani Sivas adýný ilk duyduðumdada çocuktum. Samsun ile Amasya sýnýrýndaki Boðaziçi mevkinde operasyona çýkan güvenlik güçleri, "Dur" ihtarýnda bulunduklarý iki kiþinin silahla karþýlýk verdiðini ileri sürerek ateþ açtý. Ýki kardeþten 16 yaþýndaki

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

2. Uluslararasý Hukuk ile Ulusal Hukuk Arasýndaki Ýliþki

2. Uluslararasý Hukuk ile Ulusal Hukuk Arasýndaki Ýliþki Anayasanýn 90. Maddesinin Son Fýkrasýna Eklenen Hükümle Birlikte Anayasa ile Yargý Denetimi Dýþýnda Tutulan Ýþlemlere Karþý Yargý Yolu Açýlabilir mi? Mehmet Altundiþ* 1. Giriþ Bilindiði üzere, 2709 sayýlý

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Bir Adým Ýleri, Ýki Adým Geri

V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI. V. Ý. Lenin Bir Adým Ýleri, Ýki Adým Geri V. Ý. LENÝN BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ ERÝÞ YAYINLARI V. Ý. Lenin 1 DÖRDÜNCÜ BASKI BÝR ADIM ÝLERÝ, ÝKÝ ADIM GERÝ PARTÝMÝZDE BUNALIM V. Ý. LENÝN Þubat-Mayýs 1904 de yazýldý. Mayýs 1904 de Cenevre de

Detaylı

BirdLife Editörler Güven EKEN, Murat BOZDOÐAN, Süreyya ÝSFENDÝYAROÐLU, Dicle Tuba KILIÇ, Yýldýray LÝSE Yapým Koordinatörü Gökmen YALÇIN Coðrafya ve Harita Editörü Murat ATAOL Fotoðraf Editörleri Soner

Detaylı

Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý 1. Emeklilik Haklarý

Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý 1. Emeklilik Haklarý Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý Dr. Fahri Bakýrcý * 1. Emeklilik Haklarý Daha önce yayýnlanan bir makalede 1, Osmanlý Devletinden günümüze kadar yasama organý olan meclislerde görev

Detaylı

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya Kadýnýn El Kitabý - Yasalardaki Haklarýmýz, Avrupa Birliði Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Giriþimi Küçük Ölçekli Proje

Detaylı

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI makale - 2 Araþ. Gör. K. Ahmet Sevimli Ý.Ü. Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalý 1972 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1990 yýlýnda Bursa Anadolu Lisesi'nden 1995 yýlýnda Ýstanbul

Detaylı

Kýbrýs Türkü Geleceðini Ararken

Kýbrýs Türkü Geleceðini Ararken Kýbrýs Türkü Geleceðini Ararken Dr. Murat Köylü (*) Kýbrýs Adasý stratejik konumu nedeniyle, binlerce yýl Akdeniz`in en ö- nemli cazibe ve bölge güçlerinin mücadele merkezinin odaðýnda olmuþtur. Baþlangýçta

Detaylı

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÜÇÜNCÜ BASKI THKP-C/HDÖ VE 15 YIL , Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri nin 1972-1987 yýllarý arasýndaki faaliyetlerini,

Detaylı