ANTREPO REJĠMĠ VE EġYANIN GEÇĠCĠ DEPOLANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTREPO REJĠMĠ VE EġYANIN GEÇĠCĠ DEPOLANMASI"

Transkript

1 ANTREPO REJĠMĠ VE EġYANIN GEÇĠCĠ DEPOLANMASI

2 HUKUKĠ DÜZENLEMELER

3 4458 Sayılı Gümrük Kanunu * EĢyanın Geçici Depolanması (Madde 47-50) * Gümrük Antrepo Rejimi (Madde )

4 Gümrük Yönetmeliği *EĢyanın Geçici Depolanması (Madde 77-97) * Gümrük Antrepo Rejimi (Madde ) * Geçici Depolama Yerleri (Madde )

5 Gümrük Yönetmeliği * Gümrük Antrepoları (Madde ) * Geçici Depolama Yerleri ve Gümrük Antrepolarına ĠliĢkin Ortak Hükümler (Madde )

6 Gümrüğe sunulan eģyaya, gümrükçe onaylanmıģ bir iģlem veya kullanım tayin edilir.

7 EĢyanın gümrükçe onaylanmıģ bir iģlem veya kullanıma tabi tutulması deyimi, eģyanın, a) Bir gümrük rejimine tabi tutulmasını, b) Bir serbest bölgeye girmesini, c) Türkiye Gümrük Bölgesi dıģına yeniden ihracını, d) Ġmhasını, e) Gümrüğe terk edilmesini; ifade eder.

8 Gümrük rejimi deyimi, a) Serbest dolaģıma giriģ rejimini, b) Transit rejimini, c) GÜMRÜK ANTREPO rejimini, d) Dahilde iģleme rejimini, e) Gümrük kontrolü altında iģleme rejimini, f) Geçici ithalat rejimini, g) Hariçte iģleme rejimini, h) Ġhracat rejimini; ifade eder.

9 ANTREPO REJĠMĠ: 1. Ġthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamıģ ve serbest dolaģıma girmemiģ eģya ile 2. Antrepoya alınması halinde ihracata iliģkin önlemlerden yararlanabilecek serbest dolaģımda bulunan eģyaya ĠliĢkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.

10 GÜMRÜK ANTREPOSU NEDĠR? Gümrük gözetimi altında bulunan eģyanın konulduğu belirli Ģartları taģıyan açık veya kapalı yerlerdir.

11 Antrepo Konulabilecek EĢya İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış serbest dolaşıma girmemiş eşya Gümrük antreposuna konulması halinde ihracata bağlı önlemlerden yararlanabilen serbest dolaşımda bulunan eşya

12 ANTREPO REJĠMĠNĠN YÜKÜMLÜYE SAĞLADIĞI KAZANÇLAR 1. Ġthal eģyası serbest dolaģıma sokuluncaya kadar gümrük vergilerini ödememek. 2. Ġthal eģyası serbest dolaģıma sokuluncaya kadar ticaret politikası önlemlerine iliģkin iģlemlerin tamamlanabilmesi için zaman kazanmak. 3. Serbest dolaģıma girmeden ithal eģyasının hatalı, kusurlu olmasının tespiti halinde mahrece iade iģlemine olanak sağlamak.

13 ANTREPO REJĠMĠNĠN YÜKÜMLÜYE SAĞLADIĞI KAZANÇLAR 4. Transit rejimine konu eģyayı vergilerini ödemeden ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmadan, yeniden ihraç edilinceye kadar depolamak. 5. Ġthal eģyasını pazarlama aģamasına kadar depolamak ve paketlemek ve etiketleme gibi elleçleme iģlemlerine tabi tutmak.

14 Antrepo Rejiminin ÇalıĢma Sistemi

15 EĢyanın Antrepo Rejimine GiriĢi Antrepo rejimine giriģte beyanname aranır. Gümrük beyannamesi kullanma talimatında belirtilen esaslar çerçevesinde beyannamenin tescili ile birlikte eģya antrepo rejim hükümlerine tabi tutulur.

16 Rejimin Sona Ermesi Antrepo rejimini sona erdiren gümrükçe onaylanmıģ iģlem veya kullanım aģağıdaki durumlardan biri Ģeklinde olabilir: 1. Serbest dolaģıma giriģ 2. Transit 3. Yeniden ihracat 4. Dahilde iģleme 5. Gümrük kontrolü altında iģleme

17 ANTREPO TÜRLERİ Antrepolar; Genel ve Özel Antrepolar olmak üzere ikiye ayrılır. 1. Genel Antrepo: EĢyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen gümrük antrepolarıdır. A, B ve F tipi antrepolar genel antrepolardır. 2. Özel Antrepo: Sadece antrepo iģletmecisine ait eģyanın konulabildiği gümrük antrepolarıdır. C, D ve E tipi antrepolar özel antrepolardır.

18

19 GENEL ANTREPOLAR A tipi antrepo, iģleticisinin, stok kayıtlarını tuttuğu ve antrepoya konulan eģyada her hangi bir noksanlık olması halinde gümrük vergilerini ödemekten sorumlu olduğu genel antrepo tipidir. B tipi antrepo, antrepoya konulan eģyadan, Kanunun 97 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kullanıcının sorumlu olduğu, antrepo beyannamesini kullanıcının verdiği genel antrepo tipidir. Antrepo iģleticisinin sorumluluğu sınırlıdır. Antrepo iģleticisi sadece antrepoyu kiralar. Antrepo stok kayıtları tutulmadığından, beyanname ve belgeler gümrük kontrolüne esas teģkil eder.. F tipi antrepo, gümrük idarelerince iģletilen genel antrepo tipidir.

20 ÖZEL ANTREPOLAR C tipi antrepo, iģleticisi ve kullanıcısı aynı kiģi olan ve antrepoya alınan eģyadan bu kiģinin sorumlu olduğu özel antrepo tipidir. D tipi antrepo, iģleticisi ve kullanıcının aynı kiģi olduğu, Kanunun 104 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının uygulandığı özel antrepo tipidir. E tipi antrepo, iģleticisi ve kullanıcısının aynı kiģi olduğu, Kanunun 93 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, izin hak sahibinin depolama yerinin antrepo addedildiği veya depolama yeri olmazsa dahi eģyaya antrepo rejimi hükümlerini uygulandığı özel antrepo tipidir.

21 ANTREPO SAYILARI* ANTREPO TĠPĠ SAYI A TİPİ 550 B TİPİ 9 C TİPİ 782 D TİPİ - E TİPİ 8 F TİPİ 6 * TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE

22 EġYANIN ANTREPODA KALABĠLECEĞĠ SÜRE EĢyanın antrepo rejimi altında kalıģ süresi sınırsızdır. Ġstisna olarak antrepoda bulunan eģyanın gümrükçe onaylanmıģ baģka bir iģlem veya kullanıma tabi tutulması yönünde beyanname tescil ettirilmesi halinde otuz gün içinde iģlemlerinin bitirilmesi gerekir.

23 ANTREPO NASIL AÇILIR?

24 ANTREPO AÇMA ĠZNĠ KĠMLERE VERĠLĠR? Yalnızca Türkiye de yerleģik kiģilere izin verilebilir.

25 ANTREPO AÇMA ĠZĠNLERĠ Akaryakıt antrepoları hariç her tip antrepo açılıģ taleplerine iliģkin müracaatlar, ilgili antreponun fiziki yapısının yerinde incelemeler de yaptırılmak suretiyle Yönetmelikte belirtilen vasıf ve Ģartları haiz olup olmadığı hususu ile birlikte ekonomik gereklilik ve dıģ ticaret politikaları göz önünde bulundurularak ilgili BAġMÜDÜRLÜKÇE sonuçlandırılır.

26 1) YATIRIM ĠZNĠ: ANTREPO AÇMA ĠġLEMLERĠ * Genel antrepo ile her nev i petrol ürünü depolanan genel veya özel antrepo açma izni almak üzere baģvuracak gerçek ve tüzel kiģiler, yatırım yapmadan önce, antreponun açılacağı bölgede bulunan ticaret odası veya ticaret ve sanayi odasına baģvurarak bölgenin iç ve dıģ ticaret hacmine göre ekonomik yönden ihtiyaç olduğunu belirten yazılı görüģ alır.

27 ANTREPO AÇMA ĠġLEMLERĠ Dilekçe ekinde ilgili oda görüģü, faaliyet belgesi, Ticaret Sicili Gazetesi ve imza sirküleri ile birlikte Antrepo Açma ve ĠĢletme Yatırım Ġzni almak üzere ilgili Gümrük ve Muhafaza BaĢmüdürlüğüne baģvurulur. BaĢmüdürlük, antrepo açılmasına ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığı hususunu ve talepte bulunulan yerdeki mevcut antrepo miktar ve hacmini dikkate alarak yatırım izni taleplerini karģılar. Akaryakıt antrepolarına iliģkin yatırım izni talepleri MüsteĢarlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından sonuçlandırılır.

28 ANTREPO AÇMA ĠġLEMLERĠ 2) ġartlar a) Antrepo açma izni almak üzere baģvuracak gerçek kiģilerin, tüzel kiģilerin yönetim kurulu üyeleri, Ģirketi temsile yetkili kiģiler ile Ģirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kiģilerin, affa uğramıģ olsalar dahi hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, suç iģlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıģtırma, edimin ifasına fesat karıģtırma, basit ya da nitelikli zimmet, irtikap, rüģvet, iftira, suç uydurma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, muhafaza görevini kötüye kullanma suçları ile, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde (1/1/1999 tarihinden önceki dönem için aynı Kanunun 344 üncü maddesinin l-6 numaralı bentlerinde) belirtilen vergi kaçakçılığına iliģkin fiillerden mahkum olmamaları Ģarttır.

29 ANTREPO AÇMA ĠġLEMLERĠ 2) ġartlar b) Genel antrepo olarak açılıp iģletilmesi istenen yerlerin mutat yolların izlenmesi kaydıyla gümrük müdürlüğüne en fazla 50 km. mesafede olması gereklidir. c) Genel antrepo olarak açılıp iģletilmesi istenen yerler, büyükģehir belediyesi sınırları içerisinde olması halinde m 2 den, diğer yerlerde ise m 2 den küçük olamaz. Soğuk hava tertibatı gerektiren antrepolar ile yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gibi özel tertibat gerektiren eģyanın konulacağı antrepolar bu Ģarta tabi değildir.

30 ANTREPO AÇMA ĠġLEMLERĠ 3) AÇILIġTA ARANAN BELGELER Antrepo açmak ve iģletmek isteyen ve yukarıda belirtilen Ģartları haiz tüzel kiģilerin, Gümrük Yönetmeliğinin 520. maddesinde sayılan belgelerle (plan, kroki, fotoğraf, sabıka kaydı, imza sirküleri vb.) birlikte ilgili gümrük idarelerine müracaat etmeleri gerekir.

31 ANTREPO AÇMA İŞLEMLERİ 4) BAġVURUNUN ĠNCELENMESĠ Talep, antreponun Gümrük Yönetmeliğinin 534. maddesinde sayılan nitelikleri taģıyıp taģımadığı, eģyanın güvenli bir Ģekilde muhafazasını sağlayacak durumda olup olmadığı, belgelerinde eksiklik bulunup bulunmadığı gibi hususlar incelenerek ve yerinde yapılan incelemeler sonucunda Yönetmelikte belirtilen vasıf ve Ģartları haiz olup olmadığı göz önünde bulundurularak ilgili BaĢmüdürlükçe sonuçlandırılır.

32 Antrepo açma ve iģletme izin belgeleri ve harçların tahsili Gerekli Ģartları taģıyan antrepolara, Antrepo Açma ve ĠĢletme Ġzin Belgesi düzenlenir. Antrepo izin belgesinde antreponun tipi ve kodu yazılır. 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifede yazılı olan ve harca tabi bulunan antrepo ve geçici depolama yerleri açma izni belgelerine iliģkin harcın peģin olarak ödenmesi gerekmektedir (AÇMA HARCI). Her yıl tahsil edilecek bu harçlar, antrepo veya geçici depolama yerlerinin bağlı bulunduğu vergi dairesince tahsil edilir (ĠġLETME HARCI).

33 Antrepolarda Teminat Antrepolara konulan eģya için gümrük vergileri ve ithalat rejimine göre alınması gereken fon tutarı kadar teminat alınır. Bu teminat antrepoya konulan her parti mal için ayrı ayrı alınabileceği gibi, toplu (global) ve götürü teminat Ģeklinde de olabilir. Teminat sadece Türk Lirası, yabancı para, hazine bonosu, tahvil veya MüsteĢarlıkça tespit edilen bankalardan alınmıģ teminat mektupları Ģeklinde olabilir. Fuar ve sergilere konulan veya ithalat vergilerinden muaf olan yahut ihraç edilmek üzere antrepolara konulan eģya için teminat aranmaz.

34 Antrepolarda Teminat Antrepolara konulan eģya için; Her parti için ayrı ayrı, Toplu Götürü teminat alınır.

35

36 ANTREPONUN DEVRĠ Antrepo iģleticisinin hak ve yükümlülükleri izin üzerine baģka bir kiģiye devredilebilir. Devre izin verilebilmesi için, devretmek isteyenin taahhütlerini tamamen yerine getirmiģ olması ve devralacak olanın da gerek antrepoda var olan, gerek sonradan konacak eģya ve maddeler dolayısıyla terettüp eden yükümlülük, sorumluluk ve diğer taahhütleri yüklenmesi gerekir.

37 ANTREPONUN DEVRĠ BaĢvurunun yapıldığı Gümrük Müdürlüğü tarafından, antreponun mevcut iģletmecisinin taahhütlerini tamamen yerine getirip getirmediği incelenir ve görüģ de belirtilmek suretiyle talep BaĢmüdürlüğe intikal ettirilir. Her tipteki akaryakıt antrepoları haricindeki antrepo devir talepleri BaĢmüdürlüklerce sonuçlandırılır. Akaryakıt antreposu devir talepleri görüģ belirtilmek suretiyle MüsteĢarlığa aktarılır.

38 ANTREPOLARDAKĠ EġYANIN DEVRĠ Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir. Bunun için devreden ve devralanın isteklerinin, ilgili gümrük idaresine yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Bu devir isteğinin idarece kabulü, eşyaya ait gümrük vergileri ile para cezalarının devralan tarafından üstlenilmesine bağlıdır.

39 ANTREPOLARIN KAPATILMASI 1. Antrepolar iģleticilerinin talebi üzerine tamamen veya kısmen kapatılabilir. 2. Ġdarece resen de kapatılabilir.

40 Antrepolarda YGM Uygulaması tarihi itibariyle baģlatılan uygulama ile; antrepolara her eģya giriģ ve çıkıģ iģleminin tespit edilmesi iģlemlerinin yetkilendirilmiģ gümrük müģaviri tarafından yapılması öngörülmüģ ve antrepolarda gümrük memur görevlendirilmesi uygulamasına aģamalı olarak son verilmiģtir. Akaryakıt antrepolarında gümrük memur görevlendirilmesi uygulamasına ise devam edilmektedir.

41 Antrepolarda YGM Uygulaması Mevcut durumda, tarihli, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (YetkilendirilmiĢ Gümrük MüĢavirliği) çerçevesinde; 1. Genel ve özel antrepolara eģya giriģ-çıkıģ iģlemlerinin tespit edilmesi 2. Genel ve özel antrepodaki stok kayıtlarının altıģar aylık dönemler itibariyle tespit edilmesi, (stok sayımı yapılarak)

42 Antrepolarda YGM Uygulaması 3. Genel ve özel antrepo baģvuru dosyalarının (açılıģ, adres değiģikliği, tadilat, geniģletme, daraltma) ön incelemesine yönelik tespit yapılması, 4. Antreponun devir iģlemlerinin mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi, 5. Antrepoda yapılacak elleçleme faaliyetlerinin tespit edilmesi, ĠĢlemlerinin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından yapılacağı düzenlenmiģtir.

43 ELLEÇLEME Gümrük gözetimi altındaki eģyanın asli niteliklerini değiģtirmeden; istiflenmesi, yerinin değiģtirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıģtırılması ve benzeri iģlemleridir tarihli sayılı RG de yayımlanan Yönetmelik değiģikliği ile eģyanın elleçleme faaliyetine tabi tutulmak üzere antrepodan geçici çıkıģı düzenlenmiģtir.

44 ANTREPOLARA GEÇĠCĠ DEPOLAMA STATÜSÜNDE EġYA ALIMINA SON VERĠLMESĠ HUKUKĠ DÜZENLEME: tarihli sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi

45 EġYANIN GEÇĠCĠ DEPOLANMASI NEDĠR?

46 EġYANIN GEÇĠCĠ DEPOLANMASI EĢya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmıģ bir iģlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eģya statüsünde bulunur ve bu Ģekilde adlandırılır.

47 EġYANIN GEÇĠCĠ DEPOLANMA SÜRESĠ Özet beyan kapsamındaki eģyaya, gümrükçe onaylanmıģ bir iģlem veya kullanım belirlenerek, buna iliģkin iģlemler; a) Denizyolu ile gelen eģya için, özet beyan verildiği tarihten itibaren kırk beģ gün, b) Diğer bir yolla gelen eģya için, özet beyanın verildiği tarihten itibaren yirmi gün, Ġçinde tamamlanır.

48 EġYANIN GEÇĠCĠ DEPOLANMASI Geçici Depolanan EĢya sadece gümrük idarelerinin uygun gördüğü yerlerde ve belirlenen koģullarda depolanabilir.

49 GEÇĠCĠ DEPOLAMA YERLERĠ Geçici depolanan eģyanın her türlü dıģ etken ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak Ģekilde yapılmıģ ve taģıtların durduğu, yanaģtığı veya indiği yerlere mümkün mertebe yakın olan ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerlerdir.

50 GEÇĠCĠ DEPOLAMA YERĠ AÇMA ĠZNĠ NASIL VERĠLĠR?

51

52 GEÇĠCĠ DEPOLAMA YERĠ SAYISI tarihi itibariyle 138 geçici depolama yeri faaliyette bulunmaktadır.

53 ANTREPO VE GEÇĠCĠ DEPOLAMA YERLERĠ ARASINDAKĠ FARKLAR ANTREPO GEÇĠCĠ DEPOLAMA YERĠ Sınırsız süre 20 veya 45 günlük süre YGM veya memur görevli Memur görevli Ekonomik etkili gümrük rejimidir. Rejim değil statüdür. Antrepoya konan eşya için antrepo beyannamesi verilmesi gerekir. Geçici depolama yerine konan eşya için özet beyan verilmesi gerekir.

54 Ġlginiz için teģekkür ederim. Celal TÜRKER Gümrük Uzmanı

Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat

Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat MKA YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ Antrepo Açmak İçin Gerekli İşlem, Belge ve Şartlar - Mevzuat Gümrük Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Gümrük Antrepoları Yatırım İzni MADDE 518 (1) Genel antrepo

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DOKUZUNCU KİTAP. Diğer Hükümler BİRİNCİ KISIM

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DOKUZUNCU KİTAP. Diğer Hükümler BİRİNCİ KISIM Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DOKUZUNCU KİTAP Diğer Hükümler BİRİNCİ KISIM Geçici Depolama Yeri ve Antrepo İşletmelerinin Yükümlülükleri BİRİNCİ

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Amaç Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Madde 1-4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesi uyarınca açılacak olan gümrük antrepolarının açma ve işletme izinlerinin verilmesine,

Detaylı

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ANTREPO

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ANTREPO T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ANTREPO 840UH0047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ Bağlayıcı Tarife Bilgisi MADDE 28.. (3) Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularının aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermesi zorunludur: a) Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi,

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 2 Aralık 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29193 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı

Detaylı

GÜMRÜK REJĠMLERĠ VE REJĠMLERLE BAĞLANTILI GÜMRÜK ĠġLEMLERĠ

GÜMRÜK REJĠMLERĠ VE REJĠMLERLE BAĞLANTILI GÜMRÜK ĠġLEMLERĠ GÜMRÜK TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI DERS NOTU: DERSĠN AMACI:Sürücüler gerek Uluslar arası,gerekse Yurtiçi taşımacılık yapar iken Gümrük işlemleri ile karşılaşabilirler.bu nedenle gümrüklerde hangi tür işlemlerin

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130207-11.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130207-11.htm Sayfa 1 / 19 7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369

Detaylı

7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK

7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK 7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK. ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya

YÖNETMELİK. ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya 30 Haziran 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27274 YÖNETMELİK Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 31/5/2002 tarihli ve 24771 mükerrer

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ TÜRK GÜMRÜK MEVZUATINDA YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ BİLGİ NOTU Hazırlayan: Mustafa Kemal BULUT YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN YASAL ÇERÇEVESİ: 4458 sayılı Gümrük Kanunu nun 5/A Maddesi ile Yetkilendirilmiş

Detaylı

Tebliğler. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 31) Gümrük Müsteşarlığından:

Tebliğler. Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 31) Gümrük Müsteşarlığından: 23.01.2004 Cuma Sayı: 25355 (Asıl) Son Güncelleme: 23.01.2004 12:30 Tebliğler Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 31) Gümrük Müsteşarlığından: Sayfa: 26 Copyright; TAM Bilgi İletişim A.Ş.,

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Ekim 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27369 (Mükerrer) Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28321 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI 29/01/2013 KĠTAPÇIK TÜRÜ

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI 29/01/2013 KĠTAPÇIK TÜRÜ T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GÜMRÜK MÜġAVĠRLĠĞĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI 29/01/2013 KĠTAPÇIK TÜRÜ A ADAYIN ADI VE SOYADI: BAġLAYINIZ DENĠLMEDEN SORU KĠTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 7 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 8 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler 21 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29006 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 )

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 ) T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 77939137-010.06.02 Konu: Antrepoya eģya alınması ve aynı gümrük idaresi denetiminde eģya sevki GENELGE (2013/5 ) Özet beyan ve transit rejimi

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/017

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/017 03.01.2014 ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/017 Konu: HarmanlanmıĢ oto biodizel tesliminde eksik ÖTV uygulamasının usul ve esaslarının belirlendiği 29 Seri Nolu Özel

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler 7 Ekim 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27369 (Mükerrer) Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sayı : 2014/S-58 Ankara,23.05.2014 Konu : Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği SİRKÜLER 2014/58

Sayı : 2014/S-58 Ankara,23.05.2014 Konu : Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği SİRKÜLER 2014/58 ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Caddesi Cevat Muratal İş Merkezi Kat:6 No:112/33 Balgat - Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalat iģlemlerini kapsar.

Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan (Ek-1) sayılı listede yer alan yakıtların ithalat iģlemlerini kapsar. TEBLİĞ DıĢ Ticaret MüsteĢarlığından: ÇEVRENĠN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN ĠTHALATINA DAĠR DIġ TĠCARETTE STANDARDĠZASYON TEBLĠĞĠ Tebliğ No: (2009/7) Amaç MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 30 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28158 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK Sektörel AraĢtırmalar Serisi - 3 TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ARAŞTIRMA RAPORU Hazırlayan: Muhammed RaĢid ÜNAL Uzman T.C. Fırat Kalkınma Ajansı Temmuz 2011, Malatya 1 Bu raporun her türlü yayın hakkı

Detaylı